×

ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ޚާއްސަ

ދިވެހި މެޕްސް
މިއީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސައިޓްތަކުގެއި ދިވެހި މެޕްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދެއްކުމަށް ހަދާފައިވާ ބައެއް
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<title>Dhivehi Maps with Google Maps v3 API</title>
<!-----jquery must be loaded for Dhivehi maps to work ---->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>
<!-----loading Dhivehi Maps for google map ---->
<script type="text/javascript" src="https://dhivehi.mv/maps/api/js?type=gmap"></script>
<!-----loading google maps ---->
<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script>
<style type="text/css">
html, body, #map {
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="map"></div>
<script type="text/javascript">
var element = document.getElementById("map");

var mapTypeIds = ["satellite", "dhivehi"];

var gmap = new google.maps.Map(element, {
  center: new google.maps.LatLng(4.30399, 73.17453),
  zoom: 10,
  mapTypeId: "dhivehi",
  rotateControl: true,
  mapTypeControlOptions: {
   mapTypeIds: mapTypeIds
  }
}
);

new dhivehi.maps.Map(gmap);
</script>
</body>
</html> 
© 2013 - 2019 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ