×
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

 
 
ފޭސްބުކް ޕޭޖް »
ދިވެހި.އެމްވީ އިން ހިސާބު ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟ (ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ)
ވީޑިއޯ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (29-05-2016)
އިމްސާކް04:14  
ފަތިސް04:34  
އިރުއަރާ05:51  
މެންދުރު12:07  
އަޞްރު15:30  
މަޣްރިބް18:15  
ޢިޝާ19:33  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (29-05-2016) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (29-05-2016)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 29°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 28°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (29-05-2016)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2016 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ