×
ފޮންޓު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ދިވެހި ފޮންޓު
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުDAM_Hiyani
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުDAM_Kalhi
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުDAM_Kathivalhi
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުDAM_Madheeh
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުDhivehi
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުFaruma
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުKanafala Regular
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMV Prathama Dva Regular
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMV Prathama Ek Regular
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMV Prathama Tin Regular
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMVWaheed
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMV Boli
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMV Faseyha
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMV Waheed
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Amaan XP
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Eamaan XP
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Elaaf Lite
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Elaaf Normal
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Galan Normal
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv GroupX Avas Akuru
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Iyyu Formal
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Iyyu Nala
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Iyyu Normal
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Lady Luck
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv MAG Round Bold
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv MAG Round HBold
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv MAG Round XBold
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Sehga Fubaru Fancy
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMv Sehga Old
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMV Midhili Bold
123 ދިވެހި ބަސް
ޑައުންލޯޑުMV Typewriter
123 qsab ihevid
ޑައުންލޯޑުAthu Casual
123 qsab ihevid
ޑައުންލޯޑުAvas Thaana
123 qsab ihevid
ޑައުންލޯޑުBODUKURU Light
123 qsab ihevid
ޑައުންލޯޑުDhives
123 qsab ihevid
ޑައުންލޯޑުFaiy Light
123 qsab ihevid
ޑައުންލޯޑުNasr Light
123 qsab ihevid
ޑައުންލޯޑުSamee Avas Thaana
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem Bolhu Bold
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem KB
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem Mathi Bold
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem Raaveri
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem Riveli
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem SH Bold Italic
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem Thangi Bold
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem Thiki Bold
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem Uivashaa
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem Kirudhooni
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Haleem faseyha
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Ilham
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Kaani
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Koagannu
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Lakudi
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Lakudi College
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Midhili
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Uni
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Waheed
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Waheed College
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Faseyha
123 cswb ihevid
ޑައުންލޯޑުA_Utheem
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 7312.55ރ
ދިވެހިއެމްވީގެ ޤުރުއާން އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރއިން ލިބެންއެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (18-07-2024)
އިމްސާކް04:23  
ފަތިސް04:43  
އިރުއަރާ06:01  
މެންދުރު12:16  
އަޞްރު15:38  
މަޣްރިބް18:24  
ޢިޝާ19:41  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (18-07-2024) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (18-07-2024)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (18-07-2024)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2024 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ