×
ޑައުންލޯޑްސް
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ އޯޑިއޯ
quran.png ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އޯޑިއޯ
 
ޤައުމީ ސަލާމް
flag_of_maldives.png ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމް
 
އެފް.ލަކްސް
flux-icon-sm.png ކޮމްޕިއުޓަރުން ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ހައްލަކަށް ސޮފްޓުވެއަރއެއް
 
ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީ އެންރޮައިޑް އެޕް
logo.png ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ޚާއްސަ އެންރޮައިޑް އެޕް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުތޯ؟
 
ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ސަރޗް އެޑްއޮން
logo.png މިއީ ދިވެހި ސާރޗް އިންޖީނަކަށް ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީ ވުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު! މިއީ ފަޔަރފޮކްސް ސާރޗް އެޑްއޮންއެއް!
 
(އާ) ބޮލި ފޮންޓް
mv_boli.png "ބޮލި" ފޮންޓް "ފަރުމާ" ފޮންޓަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މިފޮންޓް ބޭނުންކުރައްވާ! އޭރުން ލިޔެވޭނީ އަބަދުވެސް ފަރުމާ ފޮންޓުން!
 
ދިވެހި ކުށްހޯދާ
spell_check.png މިއީ ޓެކްސްޓް ފީލްޑް ތަކުގައި ތާނަ އަކުރުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ހުންނަ ކުށްތައް ރަނގަޅު ކޮށްދޭ ފަޔަރފޮކްސް އެޑްއޮންއެއް!
 
އެންޓި ޕޯރން
anti-porn.png މިއީ ގޯސް ސައިޓްތަކަށް ވަނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފަޔަރފޮކްސް އެޑްއޮން އެކެވެ.
 
ދިވެހިސްޕެލް
dhivehi_spell.png އެކްސެލްގައި ހިސާބު އަދަދުން ލިޔުއްވާ ރުފިޔާ / ލާރި ތާނައަށް އޮޓޯއިން ބަދަލުވާ ގޮތް ހައްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މި އެކްސެލް އެޑްއޮން ބޭނުން ކުރައްވާ!
 
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 7312.55ރ
ދިވެހިއެމްވީގެ ޤުރުއާން އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރއިން ލިބެންއެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (18-07-2024)
އިމްސާކް04:23  
ފަތިސް04:43  
އިރުއަރާ06:01  
މެންދުރު12:16  
އަޞްރު15:38  
މަޣްރިބް18:24  
ޢިޝާ19:41  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (18-07-2024) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (18-07-2024)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (18-07-2024)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2024 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ