×
ކަލަންޑަރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ކަލަންޑަރު
 
 
ބަންދު ދުވަސްތައް އެވަނީ ރަތް ކުލައިން ފާހަގަ ކުރެވިފައި! ދުވަހެއް ބަންދުވީ ކީއްވެގެންކަން ބެއްލެވުމަށް އެ ބަންދު ދުވަހަކާއި ދިމާއަށް މައުސް ގެންދަވާ! މި ކަލަންޑަރުން މަސްތައް، އަހަރުތައް އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑު ރޭންޖެއް ބެއްލެވުމަށް ކަލަންޑަރުގައިވާ ދެ ތީރުގެ މެދަށް ފިއްތަވާލައްވާ! މި ކަލަންޑަރު މަސައްކަތް ކުރާނީ ވިންޑޯސް 7 ގެ ކަލަންޑަރުގެ ފީޗާތަކާއެއްގޮތަށް! (މި ކަލަންޑަރުގައި ބަންދު ދުަވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހުޅުވޭ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައި ނުވާނެ!)
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 5,033.70ރ
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (19-06-2018)
އިމްސާކް04:16  
ފަތިސް04:36  
އިރުއަރާ05:55  
މެންދުރު12:11  
އަޞްރު15:35  
މަޣްރިބް18:20  
ޢިޝާ19:39  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (19-06-2018) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (19-06-2018)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 29°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 29°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (19-06-2018)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2018 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ