×
ވިޔަފާރި
ކެޓަގަރީތައް
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ވިޔަފާރި

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (12-11-2019)
އިމްސާކް04:16  
ފަތިސް04:36  
އިރުއަރާ05:50  
މެންދުރު11:54  
އަޞްރު15:13  
މަޣްރިބް17:50  
ޢިޝާ19:05  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (12-11-2019) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (12-11-2019)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 31°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 31°C
ލ. ކައްދޫ 30°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 30°C
ސ. ގަން 29°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (12-11-2019)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2019 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ