×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 MLE > Kaadedhdhoo \ Gan 08:55
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 220 MLE > Dharavandhoo 09:35
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 603 MLE > Maamigili 09:45
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2108 MLE > Gan 10:50
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 MLE > Kadhdhoo \ Kudahuvadhoo 10:55
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 270 MLE > Kooddoo 11:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2290 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 11:05
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 284 MLE > Ifuru \ Dharavandhoo 11:10
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 643 MLE > Dharavandhoo 11:15
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 142 MLE > Kaadedhdhoo 11:20
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Hanimaadhoo 11:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 MLE > Maamigili 11:45
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4605 MLE > Maamigili 13:15
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4645 MLE > Maamigili 13:45
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 264 MLE > Kooddoo \ Kadhdhoo 13:55
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 MLE > Kaadedhdhoo \ Kudahuvadhoo 14:05
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 14:35
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 14:40
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 MLE > Ifuru \ Hanimaadhoo 16:25
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 MLE > Maamigili 16:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 MLE > Kaadedhdhoo 16:45
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 MLE > Kudahuvadhoo \ Kadhdhoo 17:25
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 224 MLE > Dharavandhoo 17:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan 17:35
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2260 MLE > Kooddoo 17:40
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 647 MLE > Dharavandhoo 18:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 19:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4609 MLE > Maamigili 19:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 288 MLE > Dharavandhoo 23:10
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 148 MLE > Kudahuvadhoo 23:15
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 613 MLE > Maamigili 23:15
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 23:20
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Kadhdhoo 23:25

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 602 Maamigili > MLE 09:00 LANDED
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 642 Dharavandhoo > MLE 09:15
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 180 Thimarafushi / Kadhdhoo > MLE 09:20
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 140 Kaadedhdhoo / Kooddoo > MLE 09:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 Hanimaadhoo / Ifuru > MLE 10:25
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 221 Dharavandhoo > MLE 10:50
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 Maamigili > MLE 11:15
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2290 Dharavandhoo / Ifuru > MLE 13:10
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 Maamigili > MLE 13:15
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 271 Kooddoo > MLE 13:25
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 119 Gan / Kaadedhdhoo > MLE 13:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 285 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 13:40
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 243 Hanimaadhoo > MLE 13:40
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 Kadhdhoo / Kudahuvadhoo > MLE 13:45
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 14:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2109 Gan > MLE 14:10
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4645 Maamigili > MLE 15:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 Maamigili > MLE 16:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 646 Dharavandhoo > MLE 16:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 264 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 17:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 17:10
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 Kaadedhdhoo / Kudahuvadhoo > MLE 17:35
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 283 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 18:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4608 Maamigili > MLE 18:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 648 Dharavandhoo > MLE 19:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 247 Hanimaadhoo / Ifuru > MLE 19:55
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 225 Dharavandhoo > MLE 20:00
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 20:10
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 Kudahuvadhoo / Kadhdhoo > MLE 20:10
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 Maamigili > MLE 20:15
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2261 Kooddoo > MLE 20:30
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 21:05
18-10-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 22:05

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (18-10-2018)
އިމްސާކް04:17  
ފަތިސް04:37  
އިރުއަރާ05:49  
މެންދުރު11:55  
އަޞްރު15:10  
މަޣްރިބް17:54  
ޢިޝާ19:06  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (18-10-2018) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (18-10-2018)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 28°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 29°C
ސ. ގަން 28°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (18-10-2018)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2018 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ