×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 110 MLE > Gan \ Kaadedhdhoo 06:05
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2160 MLE > Kadhdhoo 07:10
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 MLE > Hanimaadhoo \ Ifuru 07:25
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 8250 MLE > Kooddoo 07:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2270 MLE > Kooddoo 07:55
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 442 MLE > Kulhudhuffushi 08:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 354 MLE > Dharavandhoo 08:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 MLE > Maamigili 09:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 152 MLE > Kaadedhdhoo 09:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2102 MLE > Gan 10:35
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 142 MLE > Kaadedhdhoo 10:40
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 8252 MLE > Kooddoo 10:45
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Dharavandhoo \ Hanimaadhoo 10:45
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 MLE > Kadhdhoo 10:50
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 322 MLE > Maafaru 11:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 292 MLE > Ifuru \ Dharavandhoo 11:05
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 11:15
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 11:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 274 MLE > Kooddoo 13:15
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 MLE > Kaadedhdhoo 13:35
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 164 MLE > Kadhdhoo 13:40
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 294 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 13:45
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 13:55
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 358 MLE > Dharavandhoo 14:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan 14:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 324 MLE > Maafaru 14:05
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 14:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 706 MLE > Hanimaadhoo \ Cochin 16:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan 16:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 MLE > Kadhdhoo 16:40
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 144 MLE > Kaadedhdhoo 16:45
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 17:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 276 MLE > Kooddoo 17:05
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 256 MLE > Hanimaadhoo 17:25
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 17:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 18:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2168 MLE > Kadhdhoo 19:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2180 MLE > Thimarafushi 19:55
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 20:15
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 616 MLE > Maamigili 23:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Maafaru 23:10
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 362 MLE > Dharavandhoo 23:15
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Gan 23:15
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 148 MLE > Kooddoo 23:20
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 288 MLE > Dharavandhoo 23:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 616 MLE > Maamigili 23:45

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 289 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 06:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 149 Kooddoo / Kaadedhdhoo > MLE 06:35
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 329 Maafaru > MLE 06:40
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 Maamigili > MLE 07:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 269 Kooddoo > MLE 07:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 113 Gan / Kadhdhoo > MLE 07:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 351 Dharavandhoo > MLE 07:05
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 251 Hanimaadhoo > MLE 07:05
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 603 Maamigili > MLE 09:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2161 Kadhdhoo > MLE 09:10
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 355 Dharavandhoo > MLE 10:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 8251 Kooddoo > MLE 10:10
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 110 Gan / Kaadedhdhoo > MLE 10:10
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 443 Kulhudhuffushi > MLE 10:10
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 Hanimaadhoo / Ifuru > MLE 10:15
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2271 Kooddoo > MLE 10:20
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 Maamigili > MLE 11:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 153 Kaadedhdhoo > MLE 12:15
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 323 Maafaru > MLE 12:45
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 163 Kadhdhoo > MLE 12:50
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 13:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 292 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 13:10
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 13:20
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 8253 Kooddoo > MLE 13:25
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 Dharavandhoo / Hanimaadhoo > MLE 13:25
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2103 Gan > MLE 14:05
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 15:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 275 Kooddoo > MLE 15:45
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 165 Kadhdhoo > MLE 15:50
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 325 Maafaru > MLE 15:55
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 16:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:05
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 295 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 16:10
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 147 Kaadedhdhoo > MLE 16:15
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 105 Gan > MLE 17:20
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 167 Kooddoo > MLE 18:50
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 19:25
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo > MLE 19:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 19:30
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 257 Hanimaadhoo > MLE 19:35
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 281 Ifuru / Maafaru > MLE 19:45
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 611 Maamigili > MLE 19:55
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 361 Dharavandhoo > MLE 20:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2169 Kadhdhoo > MLE 21:00
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2181 Thimarafushi > MLE 21:50
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 23:25
23-01-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 707 Cochin / Hanimaadhoo > MLE 23:50

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (23-01-2020)
އިމްސާކް04:43  
ފަތިސް05:03  
އިރުއަރާ06:18  
މެންދުރު12:22  
އަޞްރު15:41  
މަޣްރިބް18:17  
ޢިޝާ19:33  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (23-01-2020) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (23-01-2020)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 29°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 29°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (23-01-2020)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2020 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ