×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2150 MLE > Kaadedhdhoo 07:50
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 602 MLE > Maamigili 09:45
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 442 MLE > Kulhudhuffushi 10:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2232 MLE > Maafaru 11:00
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 MLE > Kooddoo 11:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 450 MLE > Kudahuvadhoo 11:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 12:00
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2162 MLE > Kadhdhoo 12:00
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 12:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 460 MLE > Maavarulu \ Kaadedhdhoo 12:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 254 MLE > Hanimaadhoo 13:00
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 14:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2164 MLE > Kooddoo \ Kadhdhoo 15:10
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 156 MLE > Gan \ Kaadedhdhoo 16:55
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Dharavandhoo \ Maamigili 17:00
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 452 MLE > Kudahuvadhoo 17:15
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 452 MLE > Kudahuvadhoo 17:15
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 276 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 17:25
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 MLE > Ifuru \ Hanimaadhoo 18:10
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 21:45
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 MLE > Gan 23:00
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 454 MLE > Kudahuvadhoo 23:10
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 128 MLE > Fuvahmulah 23:30

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 249 Hanimaadhoo > MLE 06:50
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 119 Gan / Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 07:00
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 129 Gan / Fuvahmulah / Kaadedhdhoo > MLE 07:10
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 Maamigili / Dharavandhoo > MLE 07:45
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2151 Kaadedhdhoo > MLE 10:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 455 Kudahuvadhoo > MLE 10:45
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 603 Maamigili > MLE 11:15
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 Maamigili > MLE 11:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2233 Maafaru > MLE 12:40
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 443 Kulhudhuffushi > MLE 12:50
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 14:00
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 255 Hanimaadhoo > MLE 15:20
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 273 Kooddoo > MLE 15:25
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 15:30
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2163 Kadhdhoo > MLE 15:55
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 460 Maavarulu / Kaadedhdhoo > MLE 16:20
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 451 Kudahuvadhoo > MLE 16:45
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2164 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 18:20
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 156 Gan / Kaadedhdhoo > MLE 20:50
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 Ifuru / Hanimaadhoo > MLE 21:10
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 21:25
05-12-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 453 Kudahuvadhoo > MLE 21:30

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (05-12-2020)
އިމްސާކް04:21  
ފަތިސް04:41  
އިރުއަރާ05:58  
މެންދުރު12:00  
އަޞްރު15:21  
މަޣްރިބް17:55  
ޢިޝާ19:12  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (05-12-2020) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (05-12-2020)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (05-12-2020)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2020 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ