×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2122 MLE > Fuvahmulah 06:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 140 MLE > Kaadedhdhoo \ Kooddoo 06:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 800 MLE > Kooddoo 08:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 290 MLE > Ifuru \ Dharavandhoo 08:05
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 MLE > Hanimaadhoo 08:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2160 MLE > Kadhdhoo 08:20
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 354 MLE > Dharavandhoo 08:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 442 MLE > Kulhudhuffushi 08:40
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 MLE > Maamigili 08:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 408 MLE > Dhaalu Airport 09:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 MLE > Kooddoo 10:35
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 102 MLE > Gan 10:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 292 MLE > Maafaru \ Ifuru 10:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 142 MLE > Kaadedhdhoo 11:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 MLE > Kadhdhoo 11:05
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 500 MLE > Dharavandhoo 11:20
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 11:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 400 MLE > Dhaalu Airport 11:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 11:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Dharavandhoo \ Hanimaadhoo 11:50
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 164 MLE > Kadhdhoo 13:25
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 274 MLE > Kooddoo 13:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan 13:40
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Dharavandhoo \ Hanimaadhoo 13:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 358 MLE > Dharavandhoo 14:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 MLE > Kaadedhdhoo 14:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 502 MLE > Dharavandhoo 14:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 14:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 294 MLE > Ifuru \ Maafaru 14:25
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 402 MLE > Dhaalu Airport 14:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan 16:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 144 MLE > Kaadedhdhoo 16:50
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2166 MLE > Kadhdhoo 16:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 17:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 MLE > Ifuru \ Maafaru 17:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 256 MLE > Dharavandhoo \ Hanimaadhoo 17:20
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 276 MLE > Kooddoo 17:25
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 504 MLE > Dharavandhoo 17:25
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 404 MLE > Dhaalu Airport 17:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 18:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 116 MLE > Kaadedhdhoo \ Gan 19:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 20:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 258 MLE > Ifuru \ Hanimaadhoo 20:05
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 804 MLE > Kooddoo 20:05
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 362 MLE > Dharavandhoo 23:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Gan 23:05
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Ifuru 23:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 616 MLE > Maamigili 23:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 148 MLE > Kooddoo 23:20
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 420 MLE > Dhaalu Airport 23:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 420 MLE > Dhaalu Airport 23:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 520 MLE > Dharavandhoo 23:50

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
12-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 Hanimaadhoo > MLE 22:40 LANDED
12-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 23:15 CANCELLED
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 249 Hanimaadhoo > MLE 06:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 149 Kaadedhdhoo / Kooddoo > MLE 07:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 289 Dharavandhoo > MLE 07:05
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 Maamigili > MLE 07:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 113 Gan / Kadhdhoo > MLE 07:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 351 Dharavandhoo > MLE 07:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 421 Dhaalu Airport > MLE 07:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 521 Dharavandhoo > MLE 07:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2123 Fuvahmulah > MLE 08:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 355 Dharavandhoo > MLE 10:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 140 Kaadedhdhoo / Kooddoo > MLE 10:05
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 290 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 10:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 Maamigili > MLE 10:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2161 Kadhdhoo > MLE 10:20
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 241 Hanimaadhoo > MLE 10:25
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 443 Kulhudhuffushi > MLE 10:50
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 803 Kooddoo > MLE 10:50
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 409 Dhaalu Airport > MLE 11:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 13:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 273 Kooddoo > MLE 13:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 163 Kadhdhoo > MLE 13:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 13:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 292 Maafaru / Ifuru > MLE 13:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 501 Dharavandhoo > MLE 13:20
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 13:40
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 401 Dhaalu Airport > MLE 13:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 103 Gan > MLE 14:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 Dharavandhoo / Hanimaadhoo > MLE 14:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 165 Kadhdhoo > MLE 15:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 16:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 275 Kooddoo > MLE 16:00
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 16:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 403 Dhaalu Airport > MLE 16:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 503 Dharavandhoo > MLE 16:35
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 294 Ifuru / Maafaru > MLE 16:45
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 147 Kaadedhdhoo > MLE 16:50
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo / Dharavandhoo > MLE 16:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 105 Gan > MLE 17:10
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 19:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 Ifuru / Maafaru > MLE 19:35
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 405 Dhaalu Airport > MLE 19:35
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo > MLE 19:50
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2167 Kadhdhoo > MLE 19:50
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 361 Dharavandhoo > MLE 20:15
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 20:25
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 611 Maamigili > MLE 20:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 257 Hanimaadhoo / Dharavandhoo > MLE 20:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 505 Dharavandhoo > MLE 20:30
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 258 Ifuru / Hanimaadhoo > MLE 22:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 805 Kooddoo > MLE 22:55
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 23:05
13-12-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 116 Kaadedhdhoo / Gan > MLE 23:15

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (13-12-2019)
އިމްސާކް04:25  
ފަތިސް04:45  
އިރުއަރާ06:01  
މެންދުރު12:04  
އަޞްރު15:24  
މަޣްރިބް17:58  
ޢިޝާ19:16  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (13-12-2019) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (13-12-2019)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 28°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 25°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 30°C
ސ. ގަން 28°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (13-12-2019)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2019 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ