×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2150 MLE > KAADEHDHOO \ KADHDHOO 06:05
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2100 MLE > GAN \ KOODDOO 06:25
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP602 MLE > MAAMIGILI 07:05
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2240 MLE > HANIMAADHOO \ MAAFARU 07:25
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q28160 MLE > KADHDHOO 08:00
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2470 MLE > HOARAFUSHI 08:05
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22472 MLE > FUNADHOO \ HOARAFUSHI 08:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP604 MLE > MAAMIGILI 10:00
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP354 MLE > DHARAVANDHOO 10:10
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2142 MLE > KOODDOO \ KAADEHDHOO 10:15
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR900 MLE > GAN 11:25
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR500 MLE > DHARAVANDHOO 11:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR400 MLE > KUDAHUVADHOO 11:50
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2262 MLE > KOODDOO \ KADHDHOO 11:50
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP606 MLE > MAAMIGILI 12:10
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2102 MLE > KADHDHOO \ GAN 12:10
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2152 MLE > KAADEHDHOO \ MAAVARULU 12:15
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP356 MLE > DHARAVANDHOO 12:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2282 MLE > MAAFARU \ IFURU 12:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2242 MLE > HANIMAADHOO \ MADIVARU 12:25
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2264 MLE > KADHDHOO \ KOODDOO 14:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR402 MLE > KUDAHUVADHOO 14:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2244 MLE > MAAFARU \ HANIMAADHOO \ IFURU 14:45
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP358 MLE > DHARAVANDHOO 14:55
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP608 MLE > MAAMIGILI 15:05
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22124 MLE > FUVAHMULAH 15:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2146 MLE > KAADEHDHOO 16:25
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22274 MLE > KOODDOO 16:55
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22246 MLE > HANIMAADHOO 17:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR404 MLE > KUDAHUVADHOO 17:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22286 MLE > MAAFARU 17:40
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP360 MLE > DHARAVANDHOO 18:10
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP610 MLE > MAAMIGILI 18:15
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22166 MLE > KADHDHOO 18:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22106 MLE > GAN 18:55
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22184 MLE > THIMARAFUSHI 20:10
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2156 MLE > KOODDOO \ KAADEHDHOO 20:15
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2128 MLE > FUVAHMULAH 23:15
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2248 MLE > HANIMAADHOO 23:25
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR420 MLE > KUDAHUVADHOO 23:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2112 MLE > KOODDOO 23:45

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP601 MAAMIGILI > MLE 06:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2249 HANIMAADHOO / MAAFARU > MLE 06:40
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2129 FUVAHMULAH / KADHDHOO > MLE 06:50
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR421 KUDAHUVADHOO > MLE 07:00
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP351 DHARAVANDHOO > MLE 07:10
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2113 GAN / KAADEHDHOO / KOODDOO > MLE 07:10
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP603 MAAMIGILI > MLE 08:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2150 KAADEHDHOO / KADHDHOO > MLE 09:05
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2240 HANIMAADHOO / MAAFARU > MLE 10:05
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q28161 KADHDHOO > MLE 10:10
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2100 GAN / KOODDOO > MLE 10:40
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2471 HOARAFUSHI > MLE 11:00
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP605 MAAMIGILI > MLE 11:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22472 FUNADHOO / HOARAFUSHI > MLE 11:45
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP355 DHARAVANDHOO > MLE 11:50
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP607 MAAMIGILI > MLE 13:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2142 KOODDOO / KAADEHDHOO > MLE 13:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR401 KUDAHUVADHOO > MLE 13:45
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP357 DHARAVANDHOO > MLE 13:50
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2282 MAAFARU / IFURU > MLE 14:50
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2262 KOODDOO / KADHDHOO > MLE 15:25
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR901 GAN > MLE 15:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2242 HANIMAADHOO / MADIVARU > MLE 15:45
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2152 KAADEHDHOO / MAAVARULU > MLE 16:00
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2102 KADHDHOO / GAN > MLE 16:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR403 KUDAHUVADHOO > MLE 16:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP609 MAAMIGILI > MLE 17:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP359 DHARAVANDHOO > MLE 17:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2264 KADHDHOO / KOODDOO > MLE 17:50
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2245 MAAFARU / HANIMAADHOO / IFURU > MLE 17:55
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22125 FUVAHMULAH > MLE 18:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2147 KAADEHDHOO > MLE 19:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR405 KUDAHUVADHOO > MLE 19:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22275 KOODDOO > MLE 19:40
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22247 HANIMAADHOO > MLE 20:05
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR505 DHARAVANDHOO > MLE 20:20
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22286 MAAFARU / IFURU > MLE 20:30
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22167 KADHDHOO > MLE 20:35
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2156 KOODDOO / KAADEHDHOO > MLE 22:05
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22185 THIMARAFUSHI > MLE 22:15
26-06-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22107 GAN > MLE 22:35

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 7241.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (26-06-2022)
އިމްސާކް04:18  
ފަތިސް04:38  
އިރުއަރާ05:56  
މެންދުރު12:13  
އަޞްރު15:36  
މަޣްރިބް18:21  
ޢިޝާ19:40  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (26-06-2022) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (26-06-2022)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (26-06-2022)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2022 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ