×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 MLE > Hanimaadhoo \ Ifuru 07:50 CLOSED
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 MLE > Hanimaadhoo 08:20 BOARDING
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 MLE > Kaadedhdhoo \ Gan 08:55
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 220 MLE > Dharavandhoo 09:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4641 MLE > Dharavandhoo 09:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 603 MLE > Maamigili 09:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 142 MLE > Kaadedhdhoo 10:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 MLE > Kadhdhoo \ Kudahuvadhoo 10:55
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 270 MLE > Kooddoo 11:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 108 MLE > Gan \ Fuvahmulah 11:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 284 MLE > Ifuru 11:10
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Hanimaadhoo 11:25
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 643 MLE > Dharavandhoo 11:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2232 MLE > Dharavandhoo 11:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 MLE > Maamigili 11:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 645 MLE > Dharavandhoo 13:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 264 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 13:55
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan \ Kadhdhoo 14:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2146 MLE > Kaadedhdhoo 14:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 MLE > Maamigili 14:15
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2300 MLE > Kudahuvadhoo 14:15
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 MLE > Ifuru 14:35
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 14:40
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2234 MLE > Dharavandhoo 14:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 647 MLE > Dharavandhoo 16:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 260 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 16:50
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 MLE > Maamigili 17:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 MLE > Hanimaadhoo 17:20
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 MLE > Kudahuvadhoo \ Kadhdhoo 17:25
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 17:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan 17:35
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 144 MLE > Kaadedhdhoo 17:40
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2252 MLE > Hanimaadhoo 18:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4647 MLE > Dharavandhoo 18:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4609 MLE > Maamigili 19:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2226 MLE > Dharavandhoo 20:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 20:25
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2176 MLE > Kadhdhoo 21:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2288 MLE > Ifuru 21:50
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2228 MLE > Dharavandhoo 22:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 611 MLE > Maamigili 22:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 613 MLE > Maamigili 23:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 148 MLE > Kaadedhdhoo 23:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 649 MLE > Dharavandhoo 23:15
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Kooddoo 23:25
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 168 MLE > Kudahuvadhoo 23:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Dharavandhoo 23:50

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 181 Thimarafushi > MLE 08:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 642 Dharavandhoo > MLE 08:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 602 Maamigili > MLE 09:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2171 Kadhdhoo > MLE 09:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 100 Gan / Kooddoo > MLE 10:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 221 Dharavandhoo > MLE 10:20
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 140 Kaadedhdhoo / Kudahuvadhoo > MLE 10:25
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 241 Hanimaadhoo > MLE 10:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 Hanimaadhoo / Ifuru > MLE 10:40
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4642 Dharavandhoo > MLE 11:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 Maamigili > MLE 11:15
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 644 Dharavandhoo > MLE 13:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2233 Dharavandhoo > MLE 13:25
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 271 Kooddoo > MLE 13:25
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 Maamigili > MLE 13:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 119 Kaadedhdhoo / Gan > MLE 13:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 243 Hanimaadhoo > MLE 13:35
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 Kadhdhoo / Kudahuvadhoo > MLE 13:40
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 285 Ifuru > MLE 14:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 14:10
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 108 Gan / Fuvahmulah > MLE 15:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 Maamigili > MLE 15:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 646 Dharavandhoo > MLE 15:45
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2301 Kudahuvadhoo > MLE 16:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:50
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 264 Kadhdhoo / Kooddoo > MLE 17:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2234 Dharavandhoo > MLE 17:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 283 Ifuru > MLE 17:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2147 Kaadedhdhoo > MLE 17:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 Gan / Kadhdhoo > MLE 18:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 648 Dharavandhoo > MLE 18:15
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4608 Maamigili > MLE 18:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 247 Hanimaadhoo > MLE 19:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 260 Kadhdhoo / Kooddoo > MLE 19:55
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4610 Maamigili > MLE 20:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 281 Dharavandhoo / Ifuru > MLE 20:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 Kudahuvadhoo / Kadhdhoo > MLE 20:10
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 20:20
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 Maamigili > MLE 20:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4648 Dharavandhoo > MLE 20:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2253 Hanimaadhoo > MLE 20:40
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 21:05
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2227 Dharavandhoo > MLE 21:15
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2177 Kadhdhoo > MLE 23:00
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2229 Dharavandhoo > MLE 23:15
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 23:30
19-08-2018 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2289 Ifuru > MLE 23:30

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (19-08-2018)
އިމްސާކް04:28  
ފަތިސް04:48  
އިރުއަރާ06:01  
މެންދުރު12:14  
އަޞްރު15:26  
މަޣްރިބް18:19  
ޢިޝާ19:32  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (19-08-2018) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (19-08-2018)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 24°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (19-08-2018)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2018 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ