×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 500 MLE > Dharavandhoo 11:15 DEPARTED
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 400 MLE > Kudahuvadhoo 11:30 BOARDING
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan 12:00 CLOSED
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 274 MLE > Kooddoo 13:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 MLE > Kaadedhdhoo 13:35
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 164 MLE > Kadhdhoo 13:40
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 294 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 13:45
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 358 MLE > Dharavandhoo 14:00
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 14:05
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 502 MLE > Dharavandhoo 14:10
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 14:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 402 MLE > Kudahuvadhoo 14:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan 16:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 MLE > Kadhdhoo 16:40
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 16:45
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 276 MLE > Kooddoo 16:45
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 17:00
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 256 MLE > Maafaru \ Hanimaadhoo 17:05
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 144 MLE > Kaadedhdhoo 17:10
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 17:15
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 504 MLE > Dharavandhoo 17:25
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 17:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 404 MLE > Kudahuvadhoo 17:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 804 MLE > Kooddoo 17:35
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 MLE > Kooddoo \ Gan 19:35
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 23:10
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 616 MLE > Maamigili 23:15
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Gan 23:15
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 520 MLE > Dharavandhoo 23:20
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 148 MLE > Kooddoo 23:20
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 288 MLE > Ifuru 23:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 420 MLE > Kudahuvadhoo 23:45

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 881 Kooddoo > MLE 10:50
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 13:00
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 Maafaru / Hanimaadhoo > MLE 13:05
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 13:10
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 501 Dharavandhoo > MLE 13:20
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 293 Dharavandhoo / Ifuru > MLE 13:25
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 13:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 401 Kudahuvadhoo > MLE 13:45
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 13:55
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 803 Kooddoo > MLE 15:15
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 105 Gan > MLE 15:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 165 Kadhdhoo > MLE 15:50
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 275 Kooddoo > MLE 15:55
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 16:00
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 16:05
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 295 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 16:10
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:15
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 147 Kaadedhdhoo > MLE 16:15
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 403 Kudahuvadhoo > MLE 16:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 503 Dharavandhoo > MLE 16:35
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 167 Kadhdhoo > MLE 18:50
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo > MLE 19:15
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 281 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 19:25
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 405 Kudahuvadhoo > MLE 19:35
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 19:50
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 19:50
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 20:05
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 361 Dharavandhoo > MLE 20:15
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 257 Maafaru / Hanimaadhoo > MLE 20:25
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 611 Maamigili > MLE 20:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 505 Dharavandhoo > MLE 20:30
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 805 Kooddoo > MLE 20:35
25-02-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 Kooddoo / Gan > MLE 23:30

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (25-02-2020)
އިމްސާކް04:45  
ފަތިސް05:05  
އިރުއަރާ06:17  
މެންދުރު12:23  
އަޞްރު15:38  
މަޣްރިބް18:22  
ޢިޝާ19:34  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (25-02-2020) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (25-02-2020)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 30°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 30°C
ލ. ކައްދޫ 30°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 30°C
ސ. ގަން 30°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (25-02-2020)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2020 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ