×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 22:35
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2108 MLE > Gan 23:00
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 128 MLE > Fuvahmulah 23:20
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 420 MLE > Kudahuvadhoo 23:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2472 MLE > Hoarafushi 07:00
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 100 MLE > Gan \ Kaadedhdhoo 07:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2270 MLE > Kooddoo 08:05
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 MLE > Hanimaadhoo 08:10
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 442 MLE > Kulhudhuffushi 08:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 10:15
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 10:45
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2252 MLE > Hanimaadhoo 10:50
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2142 MLE > Kaadedhdhoo 11:00
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 MLE > Kooddoo 11:05
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 500 MLE > Dharavandhoo 11:15
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2282 MLE > Ifuru 11:20
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 400 MLE > Kudahuvadhoo 11:40
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 460 MLE > Kadhdhoo \ Maavarulu 12:05
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 102 MLE > Gan 12:10
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2322 MLE > Maafaru 12:15
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 13:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 13:35
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 358 MLE > Dharavandhoo 13:40
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 154 MLE > Kaadedhdhoo \ Maavarulu 14:25
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 402 MLE > Kudahuvadhoo 14:35
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2274 MLE > Kooddoo 14:40
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2166 MLE > Kadhdhoo 15:10
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2108 MLE > Gan 17:00
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2146 MLE > Kaadedhdhoo 17:10
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 504 MLE > Dharavandhoo 17:25
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 404 MLE > Kudahuvadhoo 17:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2276 MLE > Kooddoo 17:40
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 258 MLE > Hanimaadhoo 17:45
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 18:00
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 18:45
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2120 MLE > Fuvahmulah 19:40
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 22:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 128 MLE > Fuvahmulah 23:15
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 420 MLE > Kudahuvadhoo 23:30

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2167 Kadhdhoo > MLE 20:00 LANDED
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 Hanimaadhoo > MLE 20:15 LANDED
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 505 Dharavandhoo > MLE 20:25 LANDED
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo > MLE 20:35
24-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 Kaadedhdhoo / Gan > MLE 22:20
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 249 Hanimaadhoo / Maafaru > MLE 06:50
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2109 Gan / Kaadedhdhoo / Kooddoo > MLE 07:05
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 351 Dharavandhoo > MLE 07:10
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 421 Kudahuvadhoo > MLE 07:15
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 129 Fuvahmulah / Kadhdhoo > MLE 07:25
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 Maamigili > MLE 07:55
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2473 Hoarafushi > MLE 09:40
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 241 / Hanimaadhoo > MLE 10:20
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2271 Kooddoo > MLE 10:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 443 Kulhudhuffushi > MLE 10:55
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 100 Gan / Kaadedhdhoo > MLE 11:35
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2163 Kadhdhoo > MLE 12:45
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2283 Ifuru > MLE 12:55
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 13:05
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 13:15
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2253 Hanimaadhoo > MLE 13:25
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 401 Kudahuvadhoo > MLE 13:45
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2323 Maafaru > MLE 13:55
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2143 Kaadedhdhoo > MLE 14:10
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 273 Kooddoo > MLE 14:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 460 Kadhdhoo / Maavarulu > MLE 15:35
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2103 Gan > MLE 15:45
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 503 Dharavandhoo > MLE 16:05
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 403 Kudahuvadhoo > MLE 16:35
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:50
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2167 Kadhdhoo > MLE 17:15
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 17:20
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 17:35
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2275 Kooddoo > MLE 17:55
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 154 Kaadedhdhoo / Maavarulu > MLE 18:10
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 405 Kudahuvadhoo > MLE 19:30
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 Hanimaadhoo > MLE 19:55
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2147 Kaadedhdhoo > MLE 20:10
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2277 Kooddoo > MLE 20:20
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 505 Dharavandhoo > MLE 20:25
25-07-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2121 Fuvahmulah > MLE 23:20

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (24-07-2021)
އިމްސާކް04:25  
ފަތިސް04:45  
އިރުއަރާ06:01  
މެންދުރު12:16  
އަޞްރު15:37  
މަޣްރިބް18:24  
ޢިޝާ19:40  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (24-07-2021) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (24-07-2021)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (24-07-2021)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2021 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ