×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 110 MLE > Gan \ Kooddoo 06:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 152 MLE > Kaadedhdhoo \ Kadhdhoo 06:40
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 MLE > Hanimaadhoo \ Maafaru 07:05
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 442 MLE > Kulhudhuffushi 07:55
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2446 MLE > Kulhudhuffushi 08:20
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 8352 MLE > Dharavandhoo 09:00
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2270 MLE > Kooddoo 09:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 10:45
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 252 MLE > Hanimaadhoo 10:55
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 11:05
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 500 MLE > Dharavandhoo 11:15
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 102 MLE > Kadhdhoo \ Gan 11:20
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2142 MLE > Kaadedhdhoo 11:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 MLE > Maafaru \ Ifuru 11:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 400 MLE > Kudahuvadhoo 11:40
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 260 MLE > Kooddoo 11:50
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 502 MLE > Dharavandhoo 13:25
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 358 MLE > Dharavandhoo 13:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 13:40
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2154 MLE > Kaadedhdhoo 14:15
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 402 MLE > Kudahuvadhoo 14:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 262 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 14:40
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 254 MLE > Maafaru \ Hanimaadhoo 15:25
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2184 MLE > Thimarafushi 15:45
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2104 MLE > Gan 16:15
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6166 MLE > Kadhdhoo 16:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 504 MLE > Dharavandhoo 17:25
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 404 MLE > Kudahuvadhoo 17:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 156 MLE > Kadhdhoo \ Kaadedhdhoo 17:45
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 18:10
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2266 MLE > Kooddoo 18:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 18:55
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2120 MLE > Fuvahmulah 19:15
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2258 MLE > Hanimaadhoo 19:20
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 22:20
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 128 MLE > Fuvahmulah 22:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 108 MLE > Gan 23:05
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 420 MLE > Kudahuvadhoo 23:30

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 249 Hanimaadhoo > MLE 06:50
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 129 Fuvahmulah / Kadhdhoo > MLE 07:00
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 109 Gan / Kaadedhdhoo / Kooddoo > MLE 07:10
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 421 Kudahuvadhoo > MLE 07:15
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 351 Dharavandhoo > MLE 08:25
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 Maamigili > MLE 08:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 443 Kulhudhuffushi > MLE 10:05
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 152 Kaadedhdhoo / Kadhdhoo > MLE 10:10
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 7353 Dharavandhoo > MLE 10:15
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 Hanimaadhoo / Maafaru > MLE 10:20
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 110 Gan / Kooddoo > MLE 10:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2447 Kulhudhuffushi > MLE 10:50
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2271 Kooddoo > MLE 12:25
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 12:50
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 501 Dharavandhoo > MLE 12:50
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 13:10
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 401 Kudahuvadhoo > MLE 13:45
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 253 Hanimaadhoo > MLE 14:10
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 Maafaru / Ifuru > MLE 14:25
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 261 Kooddoo > MLE 14:55
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2143 Kaadedhdhoo > MLE 15:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 103 Gan / Kadhdhoo > MLE 16:00
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 503 Dharavandhoo > MLE 16:05
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 403 Kudahuvadhoo > MLE 16:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 17:15
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 17:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2185 Thimarafushi > MLE 17:50
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6167 Kadhdhoo > MLE 18:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 263 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 18:45
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 255 Maafaru / Hanimaadhoo > MLE 18:50
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2155 Kaadedhdhoo > MLE 19:05
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6167 Kadhdhoo > MLE 19:25
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 405 Kudahuvadhoo > MLE 19:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2105 Gan > MLE 19:35
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 505 Dharavandhoo > MLE 20:25
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2267 Kooddoo > MLE 21:10
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 156 Kadhdhoo / Kaadedhdhoo > MLE 21:30
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2259 Hanimaadhoo > MLE 21:40
18-10-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2121 Fuvahmulah > MLE 22:40

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (18-10-2021)
އިމްސާކް04:17  
ފަތިސް04:37  
އިރުއަރާ05:49  
މެންދުރު11:55  
އަޞްރު15:10  
މަޣްރިބް17:54  
ޢިޝާ19:06  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (18-10-2021) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (18-10-2021)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (18-10-2021)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2021 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ