×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 352 MLE > Dharavandhoo 07:15 CLOSED
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 180 MLE > Thimarafushi \ Kaadedhdhoo 07:15 CLOSED
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 MLE > Hanimaadhoo 08:50
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 MLE > Maamigili 09:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2150 MLE > Kaadedhdhoo 09:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 354 MLE > Dharavandhoo 09:15
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 MLE > Kadhdhoo \ Kudahuvadhoo 10:55
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 MLE > Kooddoo 11:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 MLE > Gan 11:05
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 500 MLE > Dharavandhoo 11:15
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 11:15
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 284 MLE > Ifuru 11:15
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 400 MLE > Kudahuvadhoo 11:20
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 11:20
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 142 MLE > Kaadedhdhoo 11:20
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Hanimaadhoo 11:25
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2232 MLE > Dharavandhoo 11:35
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4602 MLE > Maamigili 12:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4602 MLE > Maamigili 12:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 502 MLE > Dharavandhoo 13:40
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 274 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 13:55
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 358 MLE > Dharavandhoo 14:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan 14:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2146 MLE > Kaadedhdhoo 14:05
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 14:20
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 402 MLE > Kudahuvadhoo 14:25
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 14:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 MLE > Ifuru 14:35
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 17:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 276 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 17:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 144 MLE > Kaadedhdhoo 17:10
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 17:15
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 404 MLE > Kudahuvadhoo 17:25
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan 17:35
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 MLE > Hanimaadhoo 17:45
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 17:55
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 504 MLE > Dharavandhoo 18:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 614 MLE > Maamigili 19:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 19:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4352 MLE > Dharavandhoo 19:15
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 362 MLE > Dharavandhoo 23:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 268 MLE > Kooddoo 23:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 288 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 23:10
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 23:20
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Gan 23:25
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 616 MLE > Maamigili 23:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 411 MLE > Kudahuvadhoo 23:40

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 269 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 07:05 LANDED
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 412 Kudahuvadhoo > MLE 07:10 LANDED
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 113 Kaadedhdhoo / Gan > MLE 07:25 LANDED
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 603 Maamigili > MLE 08:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 353 Dharavandhoo > MLE 08:45
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 Maamigili > MLE 10:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 180 Thimarafushi / Kaadedhdhoo > MLE 10:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 355 Dharavandhoo > MLE 10:45
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 241 Hanimaadhoo > MLE 11:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4601 Maamigili > MLE 11:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2151 Kaadedhdhoo > MLE 11:40
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 501 Dharavandhoo > MLE 12:45
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2233 Dharavandhoo > MLE 12:50
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 285 Ifuru > MLE 12:55
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 13:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 401 Kudahuvadhoo > MLE 13:20
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 273 Kooddoo > MLE 13:25
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 13:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 243 Hanimaadhoo > MLE 13:35
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 Kadhdhoo / Kudahuvadhoo > MLE 13:40
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 14:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 119 Gan > MLE 14:35
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 16:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 283 Ifuru > MLE 16:15
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 403 Kudahuvadhoo > MLE 16:25
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 16:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 503 Dharavandhoo > MLE 16:35
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2147 Kaadedhdhoo > MLE 16:45
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 274 Kadhdhoo / Kooddoo > MLE 17:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 105 Gan > MLE 17:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 613 Maamigili > MLE 18:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4351 Dharavandhoo > MLE 18:45
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 405 Kudahuvadhoo > MLE 19:25
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 19:50
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 247 Hanimaadhoo > MLE 19:55
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 Dharavandhoo / Ifuru > MLE 20:00
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 505 Dharavandhoo > MLE 20:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 611 Maamigili > MLE 20:30
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 361 Dharavandhoo > MLE 20:45
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 20:45
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 21:05
25-06-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 22:05

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (25-06-2019)
އިމްސާކް04:17  
ފަތިސް04:37  
އިރުއަރާ05:56  
މެންދުރު12:12  
އަޞްރު15:36  
މަޣްރިބް18:21  
ޢިޝާ19:40  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (25-06-2019) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (25-06-2019)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 25°C
ލ. ކައްދޫ 29°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 29°C
ސ. ގަން 26°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (25-06-2019)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2019 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ