×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
01-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2268 MLE > Kooddoo 22:00
01-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 22:30
01-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 MLE > Gan 23:00
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 100 MLE > Gan \ Kaadedhdhoo 06:05
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 442 MLE > Kulhudhuffushi \ Hoarafushi 07:00
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 250 MLE > Funadhoo \ Hanimaadhoo 08:00
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2260 MLE > Kooddoo 08:25
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 11:00
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 500 MLE > Dharavandhoo 11:20
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2270 MLE > Kooddoo 11:20
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 11:30
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 11:35
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 400 MLE > Kudahuvadhoo 11:45
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 460 MLE > Maavarulu \ Kaadedhdhoo 12:05
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2252 MLE > Maafaru \ Hanimaadhoo 12:10
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 402 MLE > Kudahuvadhoo 14:35
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 14:45
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 128 MLE > Kaadedhdhoo \ Fuvahmulah 14:50
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 15:05
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2274 MLE > Kooddoo 15:15
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 258 MLE > Hanimaadhoo \ Maafaru 15:20
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan \ Fuvahmulah 17:10
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 504 MLE > Dharavandhoo 17:25
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 404 MLE > Kudahuvadhoo 17:30
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 MLE > Kooddoo \ Kaadedhdhoo 17:35
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 18:30
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 22:30
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 420 MLE > Kudahuvadhoo 23:30

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
01-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 505 Dharavandhoo > MLE 20:35 CANCELLED
01-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 Hanimaadhoo / Maafaru > MLE 20:40
01-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 21:10
01-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan / Kaadedhdhoo > MLE 21:20
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2269 Kooddoo > MLE 06:35
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 249 Hanimaadhoo / Maafaru > MLE 06:50
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 421 Kudahuvadhoo > MLE 07:10
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 351 Dharavandhoo > MLE 07:25
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 119 Gan / Kaadedhdhoo / Kadhdhoo > MLE 07:35
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 Maamigili > MLE 07:50
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 100 Gan / Kaadedhdhoo > MLE 10:05
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 442 Kulhudhuffushi / Hoarafushi > MLE 10:20
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2261 Kooddoo > MLE 10:50
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 250 Funadhoo / Hanimaadhoo > MLE 10:55
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 12:35
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 401 Kudahuvadhoo > MLE 13:45
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 14:30
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2271 Kooddoo > MLE 14:35
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 Kadhdhoo / Kooddoo > MLE 14:55
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 460 Maavarulu / Kaadedhdhoo > MLE 15:55
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 503 Dharavandhoo > MLE 16:05
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2253 Hanimaadhoo / Maafaru > MLE 16:10
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 403 Kudahuvadhoo > MLE 16:30
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 361 Dharavandhoo > MLE 17:45
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2275 Kooddoo > MLE 17:55
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 18:00
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 405 Kudahuvadhoo > MLE 19:30
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 Hanimaadhoo / Maafaru > MLE 20:30
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 505 Dharavandhoo > MLE 20:45
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 Kooddoo / Kaadedhdhoo > MLE 21:00
02-03-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 Gan / Fuvahmulah > MLE 21:25

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (01-03-2021)
އިމްސާކް04:44  
ފަތިސް05:04  
އިރުއަރާ06:16  
މެންދުރު12:23  
އަޞްރު15:36  
މަޣްރިބް18:21  
ޢިޝާ19:33  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (01-03-2021) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (01-03-2021)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (01-03-2021)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2021 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ