×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 154 MLE > Kaadedhdhoo \ Kadhdhoo 14:00
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2274 MLE > Kooddoo 14:40
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 258 MLE > Hanimaadhoo \ Maafaru 15:05
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 17:00
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 17:15
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 404 MLE > Kudahuvadhoo 17:30
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2276 MLE > Kooddoo \ Kadhdhoo 17:40
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2146 MLE > Kaadedhdhoo 18:10
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 420 MLE > Kudahuvadhoo 22:00
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 22:30

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 273 Kooddoo > MLE 14:10
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2142 Kaadedhdhoo / Kadhdhoo > MLE 14:15
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 16:25
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 403 Kudahuvadhoo > MLE 16:35
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 16:45
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2275 Kooddoo > MLE 17:20
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 154 Kaadedhdhoo / Kadhdhoo > MLE 17:35
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 259 Hanimaadhoo / Maafaru > MLE 19:25
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR 405 Kudahuvadhoo > MLE 19:30
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2276 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 20:50
07-05-2021 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2147 Kaadedhdhoo > MLE 21:00

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (07-05-2021)
އިމްސާކް04:18  
ފަތިސް04:38  
އިރުއަރާ05:53  
މެންދުރު12:07  
އަޞްރު15:24  
މަޣްރިބް18:13  
ޢިޝާ19:28  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (07-05-2021) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (07-05-2021)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (07-05-2021)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2021 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ