×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
02-04-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 114 MLE > Fuvahmulah \ Gan 08:00
02-04-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Hanimaadhoo \ Maafaru 08:10
02-04-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 264 MLE > Kooddoo 11:45
02-04-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 442 MLE > Kulhudhuffushi 13:05

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
02-04-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 Hanimaadhoo / Maafaru > MLE 10:55
02-04-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 114 Fuvahmulah / Gan > MLE 12:00
02-04-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 265 Kooddoo > MLE 14:10
02-04-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 443 Kulhudhuffushi > MLE 15:15

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (01-04-2020)
އިމްސާކް04:33  
ފަތިސް04:53  
އިރުއަރާ06:04  
މެންދުރު12:14  
އަޞްރު15:12  
މަޣްރިބް18:16  
ޢިޝާ19:28  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (01-04-2020) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (01-04-2020)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 30°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 26°C
ލ. ކައްދޫ 26°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 29°C
ސ. ގަން 29°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (01-04-2020)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2020 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ