×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 MLE > Gan 06:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 408 MLE > Kudahuvadhoo 06:45
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2140 MLE > Kaadedhdhoo 07:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2270 MLE > Kooddoo \ Kadhdhoo 07:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 602 MLE > Maamigili 07:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2290 MLE > \ Ifuru 07:40
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 354 MLE > Dharavandhoo 09:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2150 MLE > Kaadedhdhoo 09:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 240 MLE > Hanimaadhoo 09:10
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 MLE > Maamigili 09:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 MLE > Kadhdhoo 10:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 11:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2108 MLE > Gan 11:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 500 MLE > Dharavandhoo 11:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 MLE > Kooddoo 11:20
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 142 MLE > Kaadedhdhoo 11:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Dharavandhoo \ Hanimaadhoo 11:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 284 MLE > Ifuru 11:35
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 12:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 502 MLE > Dharavandhoo 13:40
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2164 MLE > Kadhdhoo 13:50
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2274 MLE > Kooddoo 13:55
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 14:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Dharavandhoo \ Hanimaadhoo 14:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2146 MLE > Kaadedhdhoo 14:20
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 402 MLE > Kudahuvadhoo 14:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 358 MLE > Dharavandhoo 14:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 MLE > Ifuru 14:35
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan 14:40
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 16:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 16:45
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 144 MLE > Kaadedhdhoo 17:20
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 276 MLE > Kooddoo 17:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 404 MLE > Kudahuvadhoo 17:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan 17:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 17:35
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 MLE > Kadhdhoo 17:40
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 MLE > Hanimaadhoo 17:45
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4352 MLE > Dharavandhoo 18:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 504 MLE > Dharavandhoo 18:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 19:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 362 MLE > Dharavandhoo 23:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 288 MLE > Dharavandhoo 23:10
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 250 MLE > Hanimaadhoo 23:20
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 268 MLE > Kooddoo 23:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 520 MLE > Dharavandhoo 23:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 411 MLE > Kudahuvadhoo 23:40
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 616 MLE > Maamigili 23:45
22-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 400 MLE > Kudahuvadhoo 11:20

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 521 Dharavandhoo > MLE 06:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 249 Hanimaadhoo > MLE 06:20
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 Maamigili > MLE 06:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 269 Kooddoo > MLE 06:35
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 289 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 06:45
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 351 Dharavandhoo > MLE 07:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 149 Kaadedhdhoo / Kadhdhoo > MLE 07:10
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 113 Gan > MLE 07:10
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 412 Kudahuvadhoo > MLE 07:10
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 409 Kudahuvadhoo > MLE 08:45
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 603 Maamigili > MLE 09:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2141 Kaadedhdhoo > MLE 09:55
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 119 Gan > MLE 10:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2291 / Ifuru > MLE 10:10
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 355 Dharavandhoo > MLE 10:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2270 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 10:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 Maamigili > MLE 11:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 241 Hanimaadhoo > MLE 11:20
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2151 Kaadedhdhoo > MLE 11:40
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 163 Kadhdhoo > MLE 12:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 501 Dharavandhoo > MLE 12:45
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 13:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 401 Kudahuvadhoo > MLE 13:20
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 273 Kooddoo > MLE 13:45
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 14:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 14:05
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 285 Ifuru > MLE 14:05
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2109 Gan > MLE 14:35
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 243 Hanimaadhoo / Dharavandhoo > MLE 14:40
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 15:45
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 16:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2275 Kooddoo > MLE 16:20
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 403 Kudahuvadhoo > MLE 16:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 503 Dharavandhoo > MLE 16:35
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2165 Kadhdhoo > MLE 16:55
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 Dharavandhoo / Hanimaadhoo > MLE 16:55
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2147 Kaadedhdhoo > MLE 17:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 283 Ifuru > MLE 17:05
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4351 Dharavandhoo > MLE 18:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 105 Gan > MLE 18:10
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 613 Maamigili > MLE 18:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 405 Kudahuvadhoo > MLE 19:25
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 167 Kadhdhoo > MLE 19:40
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo > MLE 19:50
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 247 Hanimaadhoo > MLE 19:55
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 20:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 281 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 20:05
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 361 Dharavandhoo > MLE 20:15
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 611 Maamigili > MLE 20:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 505 Dharavandhoo > MLE 20:30
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 21:00
21-08-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 22:05

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (21-08-2019)
އިމްސާކް04:28  
ފަތިސް04:48  
އިރުއަރާ06:01  
މެންދުރު12:13  
އަޞްރު15:25  
މަޣްރިބް18:18  
ޢިޝާ19:31  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (21-08-2019) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (21-08-2019)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 28°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 26°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (21-08-2019)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2019 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ