×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
15-07-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 150 MLE > Kaadedhdhoo \ Kadhdhoo 09:30
15-07-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 270 MLE > Kooddoo 10:00
15-07-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan 13:30
15-07-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 13:40

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
15-07-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 271 Kooddoo > MLE 12:40
15-07-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 150 Kaadedhdhoo / Kadhdhoo > MLE 13:00
15-07-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:00
15-07-2020 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 105 Gan > MLE 17:10

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (15-07-2020)
އިމްސާކް04:23  
ފަތިސް04:43  
އިރުއަރާ06:00  
މެންދުރު12:16  
އަޞްރު15:38  
މަޣްރިބް18:24  
ޢިޝާ19:41  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (15-07-2020) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (15-07-2020)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 30°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 30°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (15-07-2020)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2020 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ