×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
19-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2128 MLE > FUVAHMULAH 23:00 FINAL CALL
19-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2112 MLE > GAN 23:05 BOARDING
19-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR420 MLE > KUDAHUVADHOO 23:30
19-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2248 MLE > HANIMAADHOO 23:35
19-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2268 MLE > KOODDOO 23:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2152 MLE > KAADEHDHOO \ KADHDHOO 05:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2110 MLE > GAN \ KOODDOO 06:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2240 MLE > HANIMAADHOO \ IFURU 07:20
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2192 MLE > FUNADHOO 07:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2326 MLE > MAAFARU 08:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR408 MLE > KUDAHUVADHOO 09:15
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2442 MLE > KULHUDHUFFUSHI 09:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP604 MLE > MAAMIGILI 10:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2142 MLE > KAADEHDHOO 10:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2282 MLE > MAAFARU \ IFURU 11:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP356 MLE > DHARAVANDHOO 11:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR500 MLE > DHARAVANDHOO 11:40
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR400 MLE > KUDAHUVADHOO 11:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2260 MLE > KOODDOO 11:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP606 MLE > MAAMIGILI 11:55
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2162 MLE > KADHDHOO 12:10
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2252 MLE > HANIMAADHOO 12:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2460 MLE > MAAVARULU \ KAADEHDHOO 12:30
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2100 MLE > GAN 12:40
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP358 MLE > DHARAVANDHOO 14:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR402 MLE > KUDAHUVADHOO 14:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2264 MLE > KOODDOO \ KADHDHOO 14:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2254 MLE > IFURU \ HANIMAADHOO 14:55
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP608 MLE > MAAMIGILI 15:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2322 MLE > MAAFARU 15:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2104 MLE > FUVAHMULAH \ GAN 15:20
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2146 MLE > KAADEHDHOO 15:55
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2274 MLE > KADHDHOO \ KOODDOO 16:40
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2324 MLE > MAAFARU 17:00
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR504 MLE > KUDAHUVADHOO 17:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR404 MLE > DHARAVANDHOO 17:35
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP360 MLE > DHARAVANDHOO 18:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2156 MLE > KADHDHOO \ KAADEHDHOO 18:10
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP610 MLE > MAAMIGILI 18:15
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2246 MLE > HANIMAADHOO 18:20
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2116 MLE > KOODDOO \ GAN 19:10
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22286 MLE > IFURU 19:15
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2182 MLE > THIMARAFUSHI 20:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2128 MLE > FUVAHMULAH 23:00
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2112 MLE > GAN 23:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR420 MLE > KUDAHUVADHOO 23:30
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2248 MLE > HANIMAADHOO 23:35
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2268 MLE > KADHDHOO 23:45

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
19-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2156 KADHDHOO / KAADEHDHOO > MLE 21:55 LANDED
19-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2116 KOODDOO / GAN > MLE 23:15
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2269 KOODDOO > MLE 06:15
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2113 GAN / KAADEHDHOO > MLE 06:20
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2129 FUVAHMULAH / KADHDHOO > MLE 06:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2249 HANIMAADHOO / MAAFARU > MLE 06:45
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP601 MAAMIGILI > MLE 06:55
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR421 KUDAHUVADHOO > MLE 07:00
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP351 DHARAVANDHOO > MLE 07:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2152 KAADEHDHOO / KADHDHOO > MLE 09:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2193 FUNADHOO > MLE 09:50
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2110 GAN / KOODDOO > MLE 10:10
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2240 HANIMAADHOO / IFURU > MLE 10:15
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2327 MAAFARU > MLE 11:00
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR409 KUDAHUVADHOO > MLE 11:20
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2443 KULHUDHUFFUSHI > MLE 11:30
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP605 MAAMIGILI > MLE 11:35
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP357 DHARAVANDHOO > MLE 13:00
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP607 MAAMIGILI > MLE 13:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2143 KAADEHDHOO > MLE 13:35
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2282 MAAFARU / IFURU > MLE 13:40
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR401 KUDAHUVADHOO > MLE 13:50
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2163 KADHDHOO > MLE 14:10
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2253 HANIMAADHOO > MLE 14:30
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2261 KOODDOO > MLE 14:35
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR503 KUDAHUVADHOO > MLE 16:00
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2101 GAN > MLE 16:10
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2460 MAAVARULU / KAADEHDHOO > MLE 16:15
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR403 KUDAHUVADHOO > MLE 16:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2323 MAAFARU > MLE 16:50
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP359 DHARAVANDHOO > MLE 17:10
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP609 MAAMIGILI > MLE 17:15
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2264 KOODDOO / KADHDHOO > MLE 17:40
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2255 HANIMAADHOO / IFURU > MLE 18:25
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2325 MAAFARU > MLE 18:40
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2104 FUVAHMULAH / GAN > MLE 19:20
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2147 KAADEHDHOO > MLE 19:30
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR405 KUDAHUVADHOO > MLE 19:35
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/nr.gif NR505 KUDAHUVADHOO > MLE 20:20
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2275 KOODDOO / KADHDHOO > MLE 20:30
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2247 HANIMAADHOO > MLE 20:35
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q22287 IFURU > MLE 21:05
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2156 KADHDHOO / KAADEHDHOO > MLE 21:55
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2183 THIMARAFUSHI > MLE 22:50
20-01-2022 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2116 KOODDOO / GAN > MLE 23:15

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (19-01-2022)
އިމްސާކް04:42  
ފަތިސް05:02  
އިރުއަރާ06:17  
މެންދުރު12:21  
އަޞްރު15:40  
މަޣްރިބް18:16  
ޢިޝާ19:32  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (19-01-2022) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (19-01-2022)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (19-01-2022)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2022 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ