×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 MLE > Hanimaadhoo 17:15
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2154 MLE > Kaadedhdhoo \ Kudahuvadhoo 18:15 DEPARTED
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 632 MLE > Gan \ Fuvahmulah 19:30 CLOSED
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6296 MLE > Ifuru 20:30
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 20:35 CANCELLED
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 180 MLE > Thimarafushi 20:45
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 148 MLE > Kudahuvadhoo \ Kaadedhdhoo 23:15
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Ifuru \ Hanimaadhoo 23:20
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Gan 23:25
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 613 MLE > Maamigili 23:30
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4649 MLE > Dharavandhoo \ Maamigili 23:30
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2268 MLE > Kadhdhoo 23:30
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2232 MLE > Dharavandhoo 23:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4641 MLE > Dharavandhoo 06:00
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 MLE > Maamigili 07:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 641 MLE > Dharavandhoo 09:00
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 603 MLE > Maamigili 10:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 643 MLE > Dharavandhoo 11:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 MLE > Maamigili 12:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 645 MLE > Dharavandhoo 13:45
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 MLE > Maamigili 15:00
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 647 MLE > Dharavandhoo 17:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 MLE > Maamigili 17:45
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 662 MLE > Fuvahmulah \ Gan 19:45
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4649 MLE > Dharavandhoo 23:15

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 648 Dharavandhoo > MLE 19:00 LANDED
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 247 Hanimaadhoo > MLE 19:25
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 260 Kadhdhoo / Kooddoo > MLE 19:50
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6275 Kooddoo > MLE 20:05
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 20:15
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 Dharavandhoo / Ifuru > MLE 20:15
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 Kudahuvadhoo / Kadhdhoo > MLE 20:25
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 Maamigili > MLE 20:30
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 20:40
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2154 Kaadedhdhoo / Kudahuvadhoo > MLE 21:45
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6297 Ifuru > MLE 22:10
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 181 Thimarafushi > MLE 22:40
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 180 Thimarafushi > MLE 22:40
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 23:30 CANCELLED
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2233 Dharavandhoo > MLE 23:45
17-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 633 Gan / Fuvahmulah > MLE 23:50
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 600 Maamigili > MLE 07:00
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 640 Dharavandhoo > MLE 07:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/p6.gif P6 02 Maamigili > MLE 09:00
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 642 Dharavandhoo > MLE 10:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 Maamigili > MLE 12:00
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 644 Dharavandhoo > MLE 13:00
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 Maamigili > MLE 14:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 646 Dharavandhoo > MLE 16:00
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 Maamigili > MLE 16:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 648 Dharavandhoo > MLE 19:15
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 Maamigili > MLE 20:30
18-02-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 663 Fuvahmulah / Gan > MLE 23:55

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (17-02-2019)
އިމްސާކް04:46  
ފަތިސް05:06  
އިރުއަރާ06:19  
މެންދުރު12:24  
އަޞްރު15:41  
މަޣްރިބް18:22  
ޢިޝާ19:35  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (17-02-2019) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (17-02-2019)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 30°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 26°C
ލ. ކައްދޫ 31°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 31°C
ސ. ގަން 30°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (17-02-2019)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2019 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ