×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 140 MLE > Kaadedhdhoo \ Kadhdhoo 06:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 180 MLE > Thimarafushi 06:10
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 290 MLE > Hanimaadhoo \ Ifuru 06:50
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 100 MLE > Gan \ Kooddoo 06:55
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 601 MLE > Maamigili 07:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 641 MLE > Dharavandhoo 09:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2150 MLE > Kaadedhdhoo 09:25
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 220 MLE > Dharavandhoo 09:35
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 603 MLE > Maamigili 10:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 270 MLE > Kooddoo 11:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 142 MLE > Kaadedhdhoo 11:10
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 118 MLE > Gan 11:15
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 MLE > Kadhdhoo \ Kudahuvadhoo 11:20
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 284 MLE > Ifuru 11:25
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 643 MLE > Dharavandhoo 11:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Dharavandhoo \ Hanimaadhoo 11:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 MLE > Maamigili 12:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 MLE > Maamigili 12:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2146 MLE > Kaadedhdhoo 13:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2264 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 13:55
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 MLE > Maamigili 14:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan 14:25
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 14:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 14:35
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 645 MLE > Dharavandhoo 14:45
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 144 MLE > Kaadedhdhoo 17:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 MLE > Ifuru \ Hanimaadhoo 17:10
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 647 MLE > Dharavandhoo 17:15
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 MLE > Maamigili 17:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 224 MLE > Dharavandhoo 17:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Kudahuvadhoo \ Gan 17:35
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 260 MLE > Kadhdhoo \ Kooddoo 17:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 660 MLE > Fuvahmulah \ Gan 18:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2266 MLE > Kooddoo 18:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 20:10
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 649 MLE > Dharavandhoo 23:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6308 MLE > Kudahuvadhoo 23:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Hanimaadhoo 23:10
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 613 MLE > Maamigili 23:15
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 148 MLE > Kaadedhdhoo 23:15
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Gan 23:25
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2268 MLE > Kadhdhoo 23:30

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 251 Hanimaadhoo > MLE 06:20
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 600 Maamigili > MLE 06:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 640 Dharavandhoo > MLE 07:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 289 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 07:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 113 Gan > MLE 07:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 269 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 07:05
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 149 Kaadedhdhoo / Kudahuvadhoo > MLE 07:55
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 181 Thimarafushi > MLE 08:05
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 602 Maamigili > MLE 09:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 140 Kaadedhdhoo / Kadhdhoo > MLE 09:20
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 290 Hanimaadhoo / Ifuru > MLE 09:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 642 Dharavandhoo > MLE 10:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 100 Gan / Kooddoo > MLE 10:50
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 221 Dharavandhoo > MLE 10:50
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 Maamigili > MLE 11:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2151 Kaadedhdhoo > MLE 12:05
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 644 Dharavandhoo > MLE 13:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q.gif Q 271 Kooddoo > MLE 13:25
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 285 Ifuru > MLE 13:25
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 13:50
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 Kadhdhoo / Kudahuvadhoo > MLE 14:05
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 Maamigili > MLE 14:15
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 119 Gan > MLE 14:35
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 243 Hanimaadhoo / Dharavandhoo > MLE 14:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 4600 Maamigili > MLE 15:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 646 Dharavandhoo > MLE 16:15
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 Maamigili > MLE 17:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 283 Ifuru / Dharavandhoo > MLE 17:05
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2147 Kaadedhdhoo > MLE 17:10
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2265 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 17:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 105 Gan > MLE 17:55
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 19:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 225 Dharavandhoo > MLE 20:00
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 648 Dharavandhoo > MLE 20:15
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 Maamigili > MLE 20:30
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 247 Hanimaadhoo / Ifuru > MLE 20:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 260 Kadhdhoo / Kooddoo > MLE 20:45
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2277 Kooddoo > MLE 21:05
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 Kudahuvadhoo / Gan > MLE 21:40
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 661 Gan / Fuvahmulah > MLE 22:10
17-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 23:15
18-01-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 700 Dharavandhoo > MLE 00:30

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (17-01-2019)
އިމްސާކް04:41  
ފަތިސް05:01  
އިރުއަރާ06:17  
މެންދުރު12:20  
އަޞްރު15:40  
މަޣްރިބް18:15  
ޢިޝާ19:31  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (17-01-2019) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (17-01-2019)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 28°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 27°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 25°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (17-01-2019)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2019 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ