×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން މިވަގުތު
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 408 MLE > Kudahuvadhoo 09:00 CLOSED
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 354 MLE > Dharavandhoo 09:15 CLOSED
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2290 MLE > Ifuru 09:35
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2150 MLE > Kaadedhdhoo 09:40
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 MLE > Kadhdhoo \ Kudahuvadhoo 10:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 604 MLE > Maamigili 10:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 272 MLE > Kooddoo 11:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 108 MLE > Gan \ Fuvahmulah 11:05
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 356 MLE > Dharavandhoo 11:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 500 MLE > Dharavandhoo 11:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 242 MLE > Hanimaadhoo 11:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 400 MLE > Kudahuvadhoo 11:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 142 MLE > Kaadedhdhoo 11:35
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 284 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 11:45
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 606 MLE > Maamigili 12:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 502 MLE > Dharavandhoo 13:40
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 608 MLE > Maamigili 14:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 358 MLE > Dharavandhoo 14:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 MLE > Kadhdhoo 14:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 MLE > Gan \ Kaadedhdhoo 14:05
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 274 MLE > Kooddoo 14:10
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 14:20
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 402 MLE > Kudahuvadhoo 14:25
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 15:05
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6116 MLE > Gan 17:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 276 MLE > Kooddoo 17:05
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 144 MLE > Kaadedhdhoo 17:10
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 360 MLE > Dharavandhoo 17:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 404 MLE > Kudahuvadhoo 17:25
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 610 MLE > Maamigili 17:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 MLE > Dharavandhoo \ Hanimaadhoo 17:35
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 166 MLE > Kadhdhoo 17:45
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 MLE > Dharavandhoo \ Ifuru 17:50
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 504 MLE > Dharavandhoo 18:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 106 MLE > Gan 18:40
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 120 MLE > Fuvahmulah 20:20
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 248 MLE > Ifuru \ Hanimaadhoo 22:50
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 148 MLE > Kadhdhoo 22:50
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 362 MLE > Dharavandhoo 23:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 616 MLE > Maamigili 23:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 112 MLE > Kooddoo 23:25
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 520 MLE > Dharavandhoo 23:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 411 MLE > Kudahuvadhoo 23:40

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން މިވަގުތު
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2141 Kaadedhdhoo > MLE 10:10
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2271 Kooddoo > MLE 10:20
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 241 Hanimaadhoo > MLE 10:40
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 355 Dharavandhoo > MLE 10:45
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 409 Kudahuvadhoo > MLE 11:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 119 Gan > MLE 11:05
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2291 Ifuru > MLE 11:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 605 Maamigili > MLE 12:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 2151 Kaadedhdhoo > MLE 12:20
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 162 Kudahuvadhoo > MLE 12:45
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 501 Dharavandhoo > MLE 12:45
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 607 Maamigili > MLE 13:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 357 Dharavandhoo > MLE 13:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 401 Kudahuvadhoo > MLE 13:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 243 Hanimaadhoo > MLE 13:40
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 284 Dharavandhoo / Ifuru > MLE 13:50
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 273 Kooddoo > MLE 14:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 143 Kaadedhdhoo > MLE 14:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 108 Fuvahmulah > MLE 15:05
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 359 Dharavandhoo > MLE 16:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 609 Maamigili > MLE 16:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 403 Kudahuvadhoo > MLE 16:25
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 503 Dharavandhoo > MLE 16:35
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 282 Dharavandhoo / Ifuru > MLE 17:10
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 274 Kooddoo / Kadhdhoo > MLE 17:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 146 Kadhdhoo / Kaadedhdhoo > MLE 17:20
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 104 Kaadedhdhoo > MLE 18:05
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 405 Kudahuvadhoo > MLE 19:25
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 277 Kooddoo > MLE 19:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 167 Kadhdhoo > MLE 19:45
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 145 Kaadedhdhoo > MLE 19:50
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 280 Dharavandhoo / Ifuru > MLE 19:55
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 611 Maamigili > MLE 20:00
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/vp.gif VP 361 Dharavandhoo > MLE 20:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 246 Dharavandhoo > MLE 20:15
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 6117 Gan > MLE 20:20
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/ma.gif MA 505 Dharavandhoo > MLE 20:30
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 121 Fuvahmulah > MLE 22:05
20-10-2019 http://fis.com.mv/webfids/images/q2.gif Q2 107 Gan > MLE 22:10

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (20-10-2019)
އިމްސާކް04:17  
ފަތިސް04:37  
އިރުއަރާ05:49  
މެންދުރު11:55  
އަޞްރު15:10  
މަޣްރިބް17:53  
ޢިޝާ19:05  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (20-10-2019) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (20-10-2019)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 29°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 29°C
ސ. ގަން 28°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (20-10-2019)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2019 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ