×
މައި ސަފުހާ
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިލުމެއްނުވޭ: ޕޮޗެޓީނޯ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދަން ރަށުން ބޭރުގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުމުން ޖެހިލުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 10:34:08
ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް މައްޗަށް

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން ބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އަށް 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 10:01:10
ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަނީ

ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 09:55:34
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް އިހްމާލުވެފައި: މިނިސްޓަރު

މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތައް ދިމާވެފައިވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 09:48:28
ގެންޑޫޒީ މޮރޮކޯ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 11) - މޮރޮކޯ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ދިން ހުށަހެޅުމަށް އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މަޓެއޯ ގެންޑޫޒީ ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ. މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލަށް ބަދަލުވެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 09:05:16
ކެތްކުރާނަން އުންމީދުގާ – ތިރީސް ނުވަވަނަބައި

އެއީ އެ ދަންވަރުވެސް ދާނިޔަލް އޭނައަށް ޖެއްސުންކުރަން ކުރާކަމެއްކަން ތަމަންއަށް ވިސްނުނެވެ. އޭ ކަލޭ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަންވީކީ ނޫން..، ދޭ އޭނަ އެބުނާއެއްޗެއް ހަދައިދޭން..، ސީމާ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އެހެން ގޮވާލުމުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-11 09:00:14
އިޓަލީ ލީގަށް އަންނަން މެސީ އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޗެލެންޖެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އަންނަން ޗެލެންޖްކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 09:00:09
ވަޒީރުންގެ ނައިބުން ފެންވަރުގައި ތިން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބު ފެންވަރުގައި ތިން ބޭފުޅަކު އިއްޔެ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބު ފެންވަރުގައި ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-11 08:46:37
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް އުވައިލަނީ

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް، އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 08:36:20
ފްރެންކީ ޑި ޖޮންގ އަޔެކްސް ދޫކޮށްލަނީ ބާ..!

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ބޮޑެތި ކުލަބްތަކުން ގެންދަން އެންމެބޮޑަށް ފާރަލަމުންދާ އެއްކުޅުންތެރިޔެއްކަމުގައި އަޔެކްސް އެމްސްޓެޑަމް އަށް ކުޅޭ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޖޮންގ ދިޔުން އެންމެގާތް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-11 08:30:08
ބޮޑު ޗުއްޓީ ބަދަލުކޮށްލަން ފެނޭތަ؟

ދަރިންގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ވަޒީފާ އިން ޗުއްޓީ ހޯދަން އުނދަގޫ ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ތަންތަނަށް ދިޔުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައި ބާރު ބޮޑުކަމުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:42:50
ހޮލީވުޑްގައި ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު މި އަހަރަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާތަކަށް އައި އަހަރެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ބްލެކް ޕެންތާ" އާއި "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:41:15
ރާނީ މުކަރްޖީގެ "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދާކަން އިއުލާންކޮށްފި

ދެހާސް ސާދަ ވަަނަ އަހަރު ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލު ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އެ ފިލްމު ގެނެސް ދިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޔަގީންކޮށް ދީފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:40:35
ސަލްމާނާއި އަނުޝްކާގެ ޖޯޑު ދެވަނަ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ސަލްމާން ހާން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:39:37
ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މަރާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝޯން ޕެން ހަދަނީ

މިދޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝޯން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:38:51
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިޔަ ކެންގަރޫ "ރޮޖާ" މަރުވެއްޖެ

ބިޔަކަމުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން 2015 ގައި ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކެންގަރޫ ރޮޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ރޮޖާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެލީސް ސްޕްރިންގްސްގެ ކެންގަރޫ ސެންކްޗުއަރީން ބުނީ 12 އަހަރުގެ ރޮޖާ މަރުވީ މި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:38:06
އިންޑިއާގެ ދެ މަހުޖަނުންގެ ދަރިންގެ ކައިވެނި ބޮޑު އީދަކަށް

އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ އިތުރުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ނިކް ޖޯނަސް ފަދަ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ކައިވެނިތަކާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އައިސްފައި އޮތް ކައިވެނީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:37:24
ވަންޕްލަސް 6ޓީ އަށް ވުރެ ވަންޕްލަސްގެ 5ޖީ ފޯނުތައް އަގުބޮޑުވާނެ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް 5ޖީ ފޯނުތައް ތައާރަފުކުރާއިރު، އެ ތަނުގައި ވަންޕްލަސް ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކަށް ފައްކާކޮށް، އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:36:45
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:36:08
ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ މަސައްކަތާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ: މައުމޫން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ މަސައްކަތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހި ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބުދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-11 07:30:04
ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 16 ބިލެއް މަޖިލީހަށް

ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 16 ބިލެއް ހުށެހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-11 03:57:16
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަަޕްޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް މިރޭ ބާއްވާއިފިއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 01:46:21
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މުލީއާގޭގައި ބާއްވައިފި

ރައީސް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި އެކު އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު މުލީއާގޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މެމްބަރުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 00:36:38
އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތައް ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ފަޔަށް: މިހާތަނަށް 94 މީހެއްގެ ގުނަވަންތައް ބުރިކޮށްލަންޖެހިފައިވޭ

ޣައްޒާ-އިސްރާއީލު ވަކިކުރަން ޖަހާފައިވާ ސަލާމަތީ ފެންސު ކައިރީގައި މިއަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނީ ސިފައިން އަސްލު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 00:07:27
އާ ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އާންމުކުރަން ފަށައިފި

އާ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓް އާންމުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި މާލީ ރިޕޯޓުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށް މި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 00:00:34
ސްމާޓް ފޯނާއި ޓެބްލެޓްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ތުއްތު އިރު ނަފސާނީ މައްސަލަ ތަކާ ކުރިމަތިވޭ

ސްމާޓް ފޯނާއި ޓެބްލެޓް ގެ ސަބަބުން އުމުރުން 2 އަހަރުގެ ތުއްތު ކުދީންނަށް ވެސް ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ސައެންސްވެރީން އިންޒާރު ދީފިއެވެ. ސްކްރީނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ދުވާލަކު އެންމެ ގަޑިއިރެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 23:27:09
މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ދެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވައިފި

މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ދެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ފަށްޓަވައި ދެއްވައިފި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުރައްވައިފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޕްރޮގްރާމް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 23:25:47
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ހަސަނަށް އިބްރާގެ ގޮވާލުން: މިވަގުތު ޕާޓީ އޮފީހާ ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާ!

ޕްރައިމަރީ ނިމެންދެން އެމްޑީޕީގެ އޮފީހާ ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފަށް، އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 23:18:06
މައުމޫންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އެޗުއާރުސީއެމަށް

ޖަލުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އާ މެދު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާކަން، އެމަނިކުފާނު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 22:55:34