×
މައި ސަފުހާ
އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަތުލުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަތުލުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ މައި ހަރުގެ ހިންގާ އިމާރާތް ހުސްކުރަން އެތަނުގެ ވެރިފަރާތުން މިދިޔަ މަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 19:41:42
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މެމްބަރުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފިކުރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 19:29:10
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން

އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ މައި ހަރުގެ، އެ ބިމުގެ ވެރިފަރާތުން އަތުލުން ހުއްޓުވަން އެ ޕާޓީން އެދިފައިވާ އަމުރު ނެރޭނެ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ. ތަފްސީލު

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 19:24:23
އެސްއެސްޓީވީގެ ޙައްޤުލް ޔަޤީން ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަކްމަލް އަޖުވަދު ހޯދައިފި

މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު އެސްއެސްޓީވީއިން ބޭއްވި ޙައްޤުލް ޔަޤީން ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫ، ބަނަފްސާގޭ އަކްމަލް އަޖުވަދު ޢަލީ ހޯދައިފިއެވެ. ވާޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޙައްޤުލް ޔަޤީން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 19:23:44
ޗާގޯސް މައްސަލައިގެ އެއްވުމުގައި ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރި ނުވާން ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ބައި ބެހި ގޮތުން ގެއްލުންވީ ރާއްޖެ އަށް ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުމުގައި އެ ޕާޓީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 19:07:37
ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކާ އެކު އެސްއެސްޓީވީން މެޑިކަލް ސީރީޒްއެއް ފަށަނީ

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެސްއެސްޓީވީ އާއި ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ އަދި ޑރ. ފާތިމަތު މުފްލިހާ އާއެކު "ސިއްޙީ މައިޒާން"ގެ ނަމުގައި ޓީވީ ޝޯއެއް ގެނެސްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 17:43:17
ސީމަނުންގެ ޑޮކިއުމެންޓް މަހެއްގެ ތެރޭ ލިބޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްގެ ތެރޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބާ އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ސީމަނުންނަށް ބޭނުންވާ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 17:17:50
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިނުވާން ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާ މެދު, އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އިން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި، އިދިކޮޅުން އެކުލަވާލައިފައިވާ އިއްތިހާދުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 16:30:16
މާލޭގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި އަލިފާން ހިފައި އަނދަނީ

ނޫސްވެެރިން ބުނީ ހުޅުގަނޑު ހިފާފައި ހުރީ އެޕާޓްމެންޓުގެ އެތެރޭގައި ކަމަށް. އަދި ސިފައިން ގޮސް އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް. މަޖީދީމަގުގައި ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހިންގާ އިމާރާތުގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 16:09:38
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ ޑިލައިޓް ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ދާދި ދެންމެ ލިބިފައިވާއިރު މިހާރު ފަޔާ ރެސްކިއު ޓީމު އެކްޓިވޭޓު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 15:57:30
28 ސްކޫލެއްގައި ވޮކޭޝަނަލް ތައުލީމު ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހު 28 ސްކޫލެއްގައި ވޮކޭޝަނަލް ތައުލީމު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 15:48:31
މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުން ފާސްވާވަރު ކުރިއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

ދެހާސް ވިހިވަނަ އަހަރު، މި ސަރުކާރުން، ސާނަވީ އުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަސް މާއްދާ ކިޔެވުމަށް މަޖުބޫރުކުރި ފަހުން، ހަގީގީ މާނައިގައި މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުން ފާސްވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 15:41:05
އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވަން ޗައިނާއިން ދެކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (30 މެއި 2023): ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ އަމަނާ ބެހޭ ވާހަކަތައް "ޝަންގްރި ލާ ޑައިލޮގް"ގެ އަރިމަތީގައި އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެމެރިކާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 15:31:47
ބަދަލުދިން ކުންފުނި ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަންގަވައިފި

ސަރުކާރުން ބަދަލުދިން ކުންފުންޏާއި އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިން އަދަދު ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އާހިދު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ. އޭނާ އެގޮތަށް އެންގެވީ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 15:19:11
މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާތަކުން ކުރިއެރުން

މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާތަކުން ދަރިވަރުން ކުރިއެރުން ހޯދާފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ. ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 15:12:40
އެސްއެސް ނެޓްގެ ތީމް ލަވައިގެ އޯޑިއޯ ރިލީޒްކޮށްފި

އެސްއެސް ނެޓުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް މާކެޓުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެސްއެސް ނެޓުގެ ތީމް ލަވައިގެ އޯޑިއޯ މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. ލަވައިގެ އޯޑިއޯ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ އެ ކަމަށް ޓަކައި މިއަދު އެސްއެސްޓީވީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 15:04:27
ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯދާތީ ޔާމީންގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފުލުހުން ހޯދާފައިވާތީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 14:51:54
ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ވޯޓު ލެވޭ އިސްލާހު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް

ފެނުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް އިތުރު އެހީތެރި ކަމަކާ ނުލައި، އިންތިޚާބުތަކުގައި އަމިއްލައަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގަނެ, މުޅި

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 14:46:22
ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ވޯޓުލެވޭ އިސްލާހު ބަލައިގަނެ، މުޅި މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީ އަށް

ލޯފަން މީހުންނަށް އިތުރު މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހަދަން އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، ދިރާސާކުރަން މުޅި މަޖިލީހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 13:53:48
ފާސްވާ ކުދިންގެ އަދަދު މަދުވީީ، ތަފާސްހިސާބު ޖަހާ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމުން: މިނިސްޓަރު

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ފަސް މާއްދާ އިން ފާސްވާ ކުދިންގެ އަދަދު ދަށް ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ އުސޫލު ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 13:46:48
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް "ލިމިޓްލެސް" ކޮށް ގުޅޭނެ ޕެކޭޖުތަކެއް

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ދެ ޕެކޭޖެއް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި އެވެ. އެއީ ޕޯސްޓްޕެއިޑް 1،000 ޕެކޭޖާއި ޕޯސްޓްޕެއިޑް 1،700 ޕެކޭޖެވެ. އަލަށް ގެނައި އަޕްގްރޭޑާ އެކު ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރުތަކާއި ލޯކަލް ނެެޓްވޯކްތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 13:38:18
ސަރުކާރުން ވައުދު ނުފުއްދާ ކަމަށް ބުނެ ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ހުށަހެޅި ދެ ގަރާރު ވެސް ބޭރު

ވެރިކަމަށް އައުމަށް 2018ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް އަދިވެސް ނުފުއްދާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 13:37:16
މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވޭނެ: އަސްލަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީން 13 މެންބަރުން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 13:17:25
ކެންސަރުގެ ފަރުވާއަށް އޭޑީކޭގައި ހާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާއްމުވަމުންދާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ސިއްހީ މައްސަލައަކީ ކެންސަރުގެ ބަލިތަކެވެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 13:14:23
ލަންދޫގެ ކުނި މެނޭޖުކުރަން ގެންދިޔަ ޕިކަޕުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ނ. ލަންދޫގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް، އެ ކަމަށް ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ޕިކަޕުގައި ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ލަންދޫ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-30 13:04:13
ސީމަނުންނަށް ރާއްޖޭން އައިޑެންފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުލިބި، ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތް ނުވެފައި!

ރާއްޖެއިން ސީމަނުން ޓްރާންސްޕޯޓުން ދޭން ޖެހޭ އައިޑެންޓީޓީ ޑޮކިއުމެންޓް، (އެސްއައިޑީ) ދޫނުކުރާތީ، ބައެއް ގައުމުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސީމަނުންނަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސީމަނުންގެ އޭޖެންޓު، އޭޝިއާ މެނޭޖްމެންޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 12:56:42
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ފެސްޓިވަލް ބާއްވައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ބިޒްނަސް ސޮސައިޓީން އެ ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅިގެން ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނި ގޮތުގައި އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި އެ ފެސްޓިވަލް ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 12:48:15
ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ އެސްކޭޖީއަށް ވަނުމަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރީސްކޫލުން އަންނަ ދިރާސީ އަހަރަށް، އެސްކޭޖީގެ އިތުރު ކްލާސްތަކެއްގެ ޖާގައަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ފުރުސަތު ދިނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާ އެކުގައެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 2023-2024

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 12:43:44
ލަންދޫ ކައުންސިލަށް ގެނައި ޕިކަޕް ބޭނުންކުރަން ނުފަށަނީސް ރޯވެ އަނދައިފި

ނ. ލަންދޫގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އަލަށް ގެނައި ޕިކަޕެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި އެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ ޕިކަޕްގައި ރޯވީ ކައުންސިލް ކައިރީގައި ހުންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 12:34:13
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އިންޖެކްޝަން ބެޗެއްގައި ކޮލިޓީގެ މައްސަލައެއް އުޅޭތީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އިންޖެކްޝަން ބެޗެއްގައި މައްސަލަ ދިމާވުމުން އެ ބޭނުން ކުރުން އެމްއެފްޑީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެސިލޮކް (ރެނިޓިޑިން އިންޖެކްޝަން)ގެ ބެޗަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 11:56:20