×
މައި ސަފުހާ
ބައެއް މީހުން ދަނީ ފުލުހުންނަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރަމުން: ސީޕީ ހަމީދު

މިއަދުގެ މާހައުލުގައި ފުލުހުނަށް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ނޫން ކަމަށާއި ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 15:00:57
ސާބަސް ޔަންމާ ޕްރޮމޯޝަނަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ވަރަށް ރަނގަޅު: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީ "ސާބަސް ޔަންމާ" ޕްރޮމޯޝަނަށްަ ލިބޭ ތަރުހީބު އަހަރުން އަހަރަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ވީނިއުސްރޫމުގެ ތަފްސީލް ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 14:53:53
އެސްޓީއޯއިން އަލް ނޫރު ހިކި ކިރު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯއިން އަލް ނޫރު ހިކި ކިރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް، އަލް ނޫރު ހިކި ކިރުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުން ކޮންމެ އަލްނޫރު ހިކިކިރު ޕެކެޓަކާ އެކު އަލްނޫރު ލޯގޯޖެހި ހާއްސަ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 14:41:34
ޑީއާރުޕީން އާމިރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހައި ކޯޓުން ހަތަރު މިލިއަނަށް ކުޑަކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ އަދަދު ހަތަރު މިލިއަނަށް ހައި ކޯޓުން ކުޑަކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 14:28:46
ފުލުހުން ކުރިމަތިލާން ވާނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާއިރު، ގާނޫނާއި ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ކުރިމަލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އެ މޭރެމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ، ފުލުހުންގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 14:24:03
ހާލުބޮޑުވި ކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މާލެ ގެނެސްފި

އއ. ހިމަންދޫގައި ބަލި ހާލު ބޮޑުވި ކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު، މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.އެމްއެެންޑީއެފުން ކުރި ޓޫވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހިމަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖަކު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 14:23:30
ޝަރީފް ވަނީ ކޮމިޓީއަށް އޮޅުވާލާފައި، ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮލުވާލައްވާފައި ކަމަށް ނިންމައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފުގެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަައްސަލަ ނުނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 14:21:43
ފުލުހުންގެ ކާރެއްގައި ޖެހުނު ވޭނަކުން 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސިޑްނީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ފުލުސް ކާރެއްގައި ޖެހުނު ވޭނަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ވޭނުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-07-23 14:18:09
އެމްޕީއެލުން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ވައްކަންކުރަން އުޅެނިކޮށް ރޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ސްޓާފް އޭރިޔާގެ އޮފީހުން ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް 19 އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 14:12:02
ބިން ލާދިން މަރާލަން ސީއައިއޭ އަށް އެހީވެދިނީ ޕާކިސްތާނުން: އިމްރާން ޚާން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން ހުރި ތަނެއް ހޯދައި އޭނާ މަރާލުމުގައި އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އަށް އެހީވެދީފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 14:10:41
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އިން "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް މުގުރައިލުމުން ޖޭމްސް ކެމެރެން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރިކޯޑް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުގުރާލުމާ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 13:59:26
ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ހަދައިގެން އެހެން ފެކްޓްރީތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނެ: ޢަލީ ނިޔާޒު

ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ހަދައިގެން މަސައްކަތް ފެށިޔަސް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ އެހެން މަސްފެކްޓްރީތަކަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-07-23 13:50:53
ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތް ދޭން ނިންމީ އިކްރާމްގެ މައްސަލައެއް ހުއްޓުވުމުން!

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް އަދި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 13:47:18
މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންނަށް އަދިވެސް ނުރައްކާ އެބަ އޮތް: ސީޕީ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ފުލުހުންނަށް އަދި ވެސް ނުރައްކާތެރިކަން އެބައޮތް ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 13:46:34
ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިޔުޓީ ސީއީއޯގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިޔުޓީ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އޮޅުވާލައްވައިފައިވާކަން މިހާރު އެނގިފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-07-23 13:46:04
ނާސާގެ މިޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އެޖެންސީ ނާސާގެ މިޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާނީ އަދި އެޕޯލޯ 11 ގައި ހަނދަށް ކުރި ދަތުރުކުރުގެ އިސް މޭސްތިރިޔާ ކްރިސް ކްރާފްޓް އިއްޔެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 95

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 13:45:42
"ލީނާ" މިރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް

އެކްޓަރު އަބްދުﷲ (މުއާ) މުއާޒް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ލީނާ" މިރޭ ރެޑް ކާޕެޓް އިވެންޓަކާ އެކު، އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މައުސޫމު އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 13:35:12
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝިއަލް ކޮންސްޓެބުލަރީ ކޮންސްޓަބަލްގެ ވަޒީފާއާއި ކޮންސްޓަބަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ ސްޕެޝިއަލް ކޮންސްޓެބުލަރީ ކޮންސްޓަބަލްގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 13:22:07
ކަޝްމީރާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަ އިންޑިއާ އިން ދޮގުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 23) - ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 13:09:59
ހެކި ނެތުމުން ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް ހުށައެޅުނު ރޭޕްގެ މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފި

ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުނު ރޭޕްގެ މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ކްލާކް ކައުންޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 13:07:11
ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން: އިމްރާން

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ނިކުންނައިރު ގާނޫނާއި ގަވައިދާއި އަދި އަޚުލާގުވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ މި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 13:03:50
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ގެ ވަޒީފާއާއިގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި ގެޒެޓުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު،

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:56:21
މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކޮށްފި

ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމަށް، މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:50:34
ފެހެންދޫއާއި ގޮއިދޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި

ބ. ފެހެންދޫއާއި ބ. ގޮއިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ފެހެންދޫއާއި ގޮއިދޫއަކީ އެއްފަޅެއްގެ ތެރޭގައިވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:48:58
ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރެވޭނެ، މަޖިލީސް އޮތީ ގަދަ އަޒުމުގައި: އިމްތިޔާޒް

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރެވޭނެކަމަށާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އޮތީ އެކަން ކުރުމުގައި ގަދަ އަޒުމުގައިކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޒު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:47:10
އާއްމު ޤަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ބިލެއް

އާއްމު ޤަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހުގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު އާމިރެވެ. އާމު ޤަވާއިދުތަކާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:45:32
ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި، އޭގެ ފަރުވާ!

ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އަށަގަތުން، ނުވަތަ ޔޫރިނަރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަން (Urinary Tract Infection)، މާނައީ ޖަރާސީމް (Bacteria) އެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ އެއްވެސް ހިސާބަކަށް އެ ޖަރާސީމްގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:40:38
ޝަރީފް ވަނީ މަޖިލިހަށް އޮޅުވާލާފައި، ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހަައްމަދު ޝަރީފް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އޮޅުވާލާފައި އޮތް ކަން ސާފުވެފައިވާތީ އޭނާގެ މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހުން ނަގަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-23 12:39:18
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާ ބަދަލުކޮށް، މުއާމަލާތް ކުރާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:34:57
ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ ސައުދީ އަރަބިއާ އަތުން މޮޅެއް: ޖަޑާ

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެވަނަ މެޗުގައި އަމާޒަކީ މޮޅެއް ނުވަތަ އެއްވަރުކުރުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗް އިބްރާހީމް ހަލީމް (ޖަޑާ) ބުނެފި އެވެ. ޔުއެފާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:29:52