×
މައި ސަފުހާ
ޗައިނާ ސަފީރުގެ ރައްދު: ދަންތުރައެއް ނޫން، މިއީ މާލީގޮތުން އެހީވާ ގައުމެއް

ޗައިނާއަކީ މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒޭންގް ލިޒޯންގް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، މިރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-14 00:45:48
ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރަނީ ޖެނުއަރީގައި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަސްތެރޭގައި ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފިޔާގެ އަގު މިދިޔަ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ވަނީ ދެގުނަ އަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 23:48:26
ބިދޭސީއަކު ރުކަކުން ވެއްޓި އުނަގަނޑު ބިނދިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ގާޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއަކު ރުކަކުން ވެއްޓި އުނަގަނޑު ބިއްދިއްޖެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދު 10:30 އެހައިކަންހާއިރު އެވެ. އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ އެމީހާ މަސްއަކަތްކުރާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 23:45:22
ޗައިނާއާ އެކު ގުޅުން ވެސް ބަދަހި ނުވެ ގައުމު ވެއްޓުނީ ބޮޑު ދަރަންޏަކަށް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ގުޅުން ވެސް ބަދަހި ނުވި ކަމަށާއި ރާއްޖެ ވެއްޓުނީ ބޮޑު ދަރަންޏަކަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 23:15:57
ބުރުނީ ހަތަރު ސަރަހައްދަކަށް ހޮނު އަޅައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ކޮޅުމަޑުލު ބުރުންޏަށް މިއަދު ހަވީރު ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ގާތްގަނޑަކަށް 15:30 އެހާއިރު، އެރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން، އެރަށު 25 ގެއެއްގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-12-13 22:27:51
އިންޑިޔާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ރަށްވެހިކަމުގެ ބިލަކީ ތަފާތުކުރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ބިލެއް: އދ.

އިންޑިޔާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީ ގެ، ލޯކް ސަބާއާއި، މަތީ ގެ، ރާޖިޔާ ސަބާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ތަސްދީގުކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް އދ. އިންވެސް ބަސްބުނެފިއެވެ. އދ. ގެ އޮފީސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 22:04:57
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ ގެކޮޅުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޝާހިދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އިންޑިއާއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 18:57:34
މުގާބިލާ - 9

(10 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) "ދެން އީމާންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމާ ބަހީ. އީމާންކަން ބަލިކަށިވީމާ މީހާ ޝިރްކާ ދިމާއަށް ދަމައިގަންނާނޭ ވާހަކަ ކުރީންވެސް ބުނިން. އީމާންކަން ބަލިކަށި ކުރުމަކީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 18:28:23
ރިވާޔަތްތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިސްލާމީ މަންހަޖު

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްއިސްރާއު ސޫރަތުގެ 36 ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެ އެވެ. "އަދި ތިބާ އަށް އެކަމާމެދު އެނގުމެއް ނުވާ ކަމަކަށް ތަބާނުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިވުމާއި ފެނުމާއި ހިތާއި މިކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 18:06:27
ސީރިޔާގައި ދިވެހި ބަހުން ދިން އިންޓަވިއުއަކާ އެކު އިމްރާންގެ އިންޒާރެއް

ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީރިޔާގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ބޭރުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތަކަށް ދިވެހި ބަހުން އިންޓަވިއުއެއް ދީފައިވަނިކޮށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 17:52:18
ނަޝީދު، މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައެއް މެމްބަރުންނާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 16:35:36
މާލޭގައި ކެމެރާތައް މާ މަދު!

ޓްރެފިކް ފުލުހުން ހުރިހާ ތަނެއްގައި ތިބޭކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ޓްރެފިކް ލައިޓަށް މަޑުނުކޮށް ދުއްވާ މީހުންނަށް، ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި، ޖޫރިމަނާގެ ޗިޓް އަންނަނީ ޕޯސްޓުންނެވެ؛ ޓްރެފިކް ލައިޓް ކައިރީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 15:55:18
ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ލިބުނީ އާދަޔާ ހިލާފު، އަމާނާތްތެރި ކުރޮޅި ޑްރައިވަރެއް!

ދިވެހި އަންހެނަކާއި އޭނާގެ އިންޑިއާ ފިރިމީހާ އަދި އަންހެން ދަރިފުޅަށް، ބެންގަލޫރުގެ ކުރޮޅި ޑްރައިވަރެއްގެ އާދަޔާ ހިލާފު އަމާނާތްތެރިކަމެއް ތަޖުރިބާކުރެވިއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭތާ 25 އަހަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 15:44:04
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކުން ނޫނީ، ފުރިހަމަ ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: މުސްތަފާ

ރާއްޖޭގައި މިހާރުއޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީއަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނީ، ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ދެން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 15:33:08
ބަަތަލާ ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ އިރުފުށި ރިސޯޓްގައި

"ސޯނޭ ކޭ ޓިޓޫ ކީ ސްވީޓީ" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަގެންދެ އެވެ. އޭނާގެ އަލަތު ރާއްޖެ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ސަން ޝިޔާމް އިރުފުށި ރިސޯޓްގަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 14:38:40
ރާއްޖޭގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓުގެ ހިދުމަތް ފަށަން އައިޖީއެމްއެޗުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. "ރާއްޖެ ޓީވީ"ގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްޓިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 14:20:41
ލާހޯރުގައި ވަކީލުންތަކެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުން ބަލި މީހުންތަކެއް މަރު

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ވަކީލުން ވަދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ތިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 12:39:41
ކޮންޒާވެޓިވް ޕާޓީން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަންގެ ކޮންޒާވެޓިވް ޕާޓީން ގާނޫނުހަދާ މަޖިިލީހުގެ ތިރީ ގެ، ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 12:34:55
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިންތިޚާބު ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ރަސްމީ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ޕާލަމެންޓުގެ ދަށުގެ، ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގެ 650

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 12:03:50
މެޑެއްޔާ އެކު ޓީމުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ: ޝިއުރާ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދުނީ ސިނިއާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އެއް ރޫހެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ކަމަށާއި މިހާރު އިތުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 11:24:35
ރައީސަށް ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަނުގެ ހާއްސަ ރަން މެޑެއްޔެއް

ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަން (ޑަބްލިއުބީޕީއެފް) ގެ ހާއްސަ ރަން މެޑަލް ކަމަށްވާ ޑިސްޓިންގުއިޝް ސާވިސް އެވޯޑް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަރުވައިފި އެވެ. ރައީސަށް މި ރަން މެޑަލް އެރުވީ ދެކުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 11:21:12
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފޭވަރިޓަކީ ސިޓީ: ސާރީ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މި ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ. މި ހަފްތާގެ މެޗުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 11:09:24
ލިވަޕޫލަށް ޒިދާންގެ އިންޒާރެއް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޓީމު ކަޓުވާލާނެކަމަށް ބުނެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 11:06:57
ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 13) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ގްރޫޕް އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 11:04:44
ރަންވީރު ސިންގް ސުޕަހީރޯ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ

އިންޑިއާގެ ޕަބްލިޝިން ހައުސް ރާޖް ކޮމިކްސްގެ ހިޔާލީ ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާ ނާގްރާޖަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާތީ އެ ފިލްމު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރާޖް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 09:28:17
މަހޭޝް ބަޓް ވެބް ސީރީޒެއް ހަދަނީ

"އާޝިގީ" ފަދަ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ގެނެސްދިން މަހޭޝް ބަޓް ހިއްސާވާ ވިޝޭޝް ފިލްމްސް އިން ވެބް ސީރީެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ވިޝޭޝްގެ ޓްވިޓާގައި ބުނީ މި ސީރީޒް ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ ޖިއޯ ސްޓޫޑިއޯސްއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 09:24:48
ރަންވީރާ އެކު ދެކުނު އިންޑިއާގެ ބަތަލާއެއް

ރަންވީރު ސިންގް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ޖަޔޭޝްބާއި ޖޯރްދާރު" ގެ ބަތަލާއަކަށް ސައުތު އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޝާލިނީ ޕާންޑޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޝާލިނީ އަކީ 2017 ގައި ރިލީޒްކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 09:22:57
ވައްތަރީ އަންހެނަކާ ކަމަށް ބުނެ މަލާމާތްކުރި: ސައިފް އަލީ ޚާން

ފިލްމީ ކެރިއަރުގެ ކުރީކޮޅު، އޭނާ ވައްތަރީ އަންހެނަކާ ކަމަށާއި އަޑު ވެސް ވަރަށް ހަޑި ކަމަށް ބުނެ މަލާމަތް ރައްދުވި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ. ޕިންކްވިލާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 09:22:15
ބެޓެރިން ދުއްވާ ސީޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކާމިޔާބު

ބެޓެރީގެ ކަރަންޓުން އުދުހޭ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ފުރަތަމަ ކޮމާޝަލް ދަތުރު ކެނެޑާގައި ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ. ކަނޑަށް ޖައްސާ މި ބޯޓް އުފައްދާފައި ވަނީ ކެނެޑާގެ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރާ ހާބާ އެއާ ސީޕްލޭނާއި މެގްނިކްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 09:21:35
ދުވަސްވީ ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންނުކުރެވޭ ދުވަސް ގާތްވަނީ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަމެވެ. ދުވަސްވެ މުސްކުޅި ވެފައި ހުރި ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ދެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ވަޓްސްއެޕުން ވަނީ މިކަން އިއުލާންކޮށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 09:20:29