×
މައި ސަފުހާ
ރައީސްގެ ދަތުރުތަކަށް ބަޖެޓުން ހިނގާ ހަރަދު ހާމަ ކުރަނީ

ރައީސް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ބަޖެޓުން ހިނގާ ހަރަދު ހާމަ ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނިންމެވުމުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 20:21:21
ފިލިޕިންސްއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ފިލިޕިންސްއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބިންހެލުންތައް މޮނިޓަރ ކުރާ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.4 ބާރުމިނުގައި މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ފިލިފިންސްގެ މިންޑަނައޯ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 19:57:20
ހަމާސްގެ ބޮލުގައި އިލްޒާމު އަޅުވައި ދޯހާ ވާހަކަތަކުން އިސްރާއީލު ވަކިވެއްޖެ

ރަހީނުންނާއި އަސީރުން ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަލާތައް މަޑުޖައްސާލަން ގަތަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވާހަކަތަކުން އިސްރާއީލު ވަކިވެއްޖެއެވެ. އިސްރާއީލުން މިހާރުވަނީ، ދޯހާ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވާން ގޮސްތިބި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 19:43:19
ކުދިންގެ ކިޔެވުމެކޭ އެއްވަރަށް ކުޅިވަރުގައި ކުދިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް

ކިޔެވުމެކޭ އެއްވަރަށް ކުޅިވަރުގައި ވެސް ކުދިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ އެހާމެ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 19:38:11
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެހީތައް ވައްދަން އުނދަގޫވާނެ- އައިސީއާރުސީ

ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލާއި ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ މުޖާހިދުން އަނެއްކާ ވެސް ހަނގުރާމަ ފެށުމުން ޣައްޒާއަށް އެހީތައް ވައްދަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރުސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 19:01:05
ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހަޅައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ތުރުކީ ދަތުރުފުޅާއި ދުބާއީ ދަތުރުފުޅާގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލުކުރައްވާ އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 18:32:14
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތު އިއާދަކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ: ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތުން ގެއްލިފައި އޮތް ޤައުމީ އަސްލުތަކާއި އަސަރުތައް އަނބުރާ އިއާދަކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 18:28:53
އީވާ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މާދަމައަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމައަށް ތާވަލުކޮށް އެޖެންޑާ އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައި ވަނީވެސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 18:25:41
ރަސްމީ ދަތުރުތައް ނިމޭތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭ ހަރަދުތައް ހާމަކުރަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެދަތުރުފުޅެއް ނިމޭތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާއްމުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް ރައީސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 18:23:13
ނަތަންޔާހޫ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތް ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު، ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާއި ދެކޮޅަށް އެގައުމުގައި ނުކުތް ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. އިސްރާއީލުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެގައުމުގެ ބަޔަކު މީހުން އޭނާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 18:11:48
ޣައްޒާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސް ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސް، ޑރ. ސުފްޔާން ތާއީހް ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ނިރުބަވެރިން ސުފްޔާން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ ޣައްޒާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 17:40:00
ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 15،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް!

ނިރުބަވެރިން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 15،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ޣައްޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 17:07:46
އެއްބަސްވުން ނިމުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޣައްޒާއަށް އެހީ ވައްދައިފި

ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލާއި ހަމާސް ޖަމާއަތާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުން ނިމުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ގާފިލާތައް ވައްދައިފިއެވެ. މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ހަނގުރާމަ ވަގުތީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 16:59:16
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި އެމްޑީޕީން މޭޔަރުކަމުގެ ޓިކެޓް އާޒިމަށް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މޭޔަރުކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އެކަނިކަމަށްވުމުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 16:48:31
ސޫދާނުގައި ހުންނަ އދގެ މިޝަން އުވާލަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ސޫދާނުގައި އދ.ގެ ސިޔާސީ މަޝަރަހަށް ނިމުން ގެނައުމަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. ސޫދާންގައި ހުންނަ އދ.ގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓްރާންސިޝަން އެސިސްޓެންސް މިޝަން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 16:15:56
އައްޑޫ މާރާމާރީ: އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް، އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރޭ ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދު ހިންގި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އޭނާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 16:15:32
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަނީ އާޒިމް

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް އެކަނި ކަމަށް އެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 15:43:30
އަލް ނަސްރު ބަލިކޮށް އަލް ހިލާލްއިން ބޮޑު ލީޑަކާއި އެކު އެއްވަނައިގައި

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ވާދަވެރި އަލް ނަސްރާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އަލް ހިލާލުން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފިއެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅެމުން އަންނަ އަލް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 15:22:54
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމަށް ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދިމުގެ މަޝްރޫއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ޕާކިސްތާނުން ނިންމައިފިއެވެ. ދުބައީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 15:07:48
މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އަލުން ފަށައިފި

ހިމަބިހި (މީސްލްސް) އަދި ރުބެއްލާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފިއެވެ. މި ކެމްޕޭން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 13:49:31
ސީވީއެފްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ރައީސް ނަޝީދު

ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމް (ސީވީއެފް)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ސީވީއެފް އަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ގައުމުތަކުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 13:35:26
ސީވީއެފްގެ ސެކްރެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ރައީސް ނަޝީދު

ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމް (ސީވީއެފް)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ސީވީއެފް އަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ގައުމުތަކުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 13:31:44
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ވަފާތެރި ބޭފުޅުންތަކެއް އިސްވެ އުފައްދަވައި ހިންގަވަމުން އަންނަ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 12:50:10
މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ - މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 12:49:49
ރަންބީރުގެ "އެނިމަލް" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރަންބީރު ކަޕޫރް ފެނިގެންދާ "އެނިމަލް" ފިލްމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ނެރުނު ސަންދީޕް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 12:46:51
"ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ރާއްޖެއަށް!

"ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއެވޯޑަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގައި ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 12:32:59
ރާއްޖެ- އިންޑިއާ ކޯ ގްރޫޕެއް ހަދަނީ

ރާއްޖެ އާއި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއެކު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-02 12:30:58
ޓްރެވަލް ޕާސަނަލީޓީ އެވޯޑް ޑރ. މައުސޫމަށް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ 2023 ޓްރެވަލް ޕާސަނާލިޓީ އެވޯޑް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ދުބާއިގެ މަޝްހޫރު ބްރިޖް އަލް އެރެބް ހޮޓެލްގައި ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޑރ. މައުސޫމަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 12:21:02
އީވާ ނައިބް ރައީސް ވަކި ކުރުމުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ބާއްވަން އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން މާދަމާ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އީވާ މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވައިރު،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 12:13:40
ހައިކޯޓް ރިސެސްއަށް ގޮސްފި ބައެއް މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާނެ

ހައިކޯޓު އެއް މަސް ދުވަހުގެ ރިސެސް އަކަށް ދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް، ބައެއް މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ ކޯޓު ރިސެސްއަށް ގޮސްފައި ވަނީ އިއްޔެއެވެ. ހައިކޯޓުން ބުނީ، ޑިސެންބަރު އެއް ވަނަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-02 11:57:32