×
މައި ސަފުހާ
ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީތެރެއިން ލުޠުފީ ހައްޔަރުކޮށްފި

2010 ޖެނުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން، ފިލާފައިވާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-06-25 07:17:32
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީ ކަނޑައެޅުމަށް ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 02:19:35
ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން އެޗުއާރުސީއެމުން ހިންގި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗުއާރުސީއެމް) އިން ހިންގި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެޗުއާރުސީއެމުން ބުނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 01:41:34
މާފުށީ ޖަލުގައި އަނެއްކާ ވެސް ހަމަނުޖެހުންތަކެއް، ފުލުހުންގެ ބެކަޕް ޓީމެއް ވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި!

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މާފުށީ ޖަލުގައި މިރޭ ހިންގާ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެކަޕް ޓީމެއް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ޖަލުގައި އެބަތިބި ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-25 01:03:36
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ތާއީދުކުރައްވަނީ ދެ ޔުނިވާސިޓީ ވަކިން ހިންގުމަށް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީސް މެންބަރުން ގޮވާލައްވާފައި ވަނިކޮށް، ދެ ޔުނިވާސިޓީ ވަކިން ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 00:51:48
ދަގަނޑޭގެ ގޯލާއެކު އީގަލްސް އަތުން ގްރީންސްޓްރީޓްސް ސަލާމަތްވެއްޖެ

މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު ދިރާގު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުލަބް އީގަލްސް އަތުން ބަލިނުވެ ގްރީންސްޓްރީޓްސް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މި މެޗު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 00:41:27
އީގަލްސް އަތުން ފަހު ވަގުތު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ވައްދާލި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ. އީގަލްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-25 00:34:35
ހާޖަރާގޭ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ނޮވެމްބަރު 3 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އަޑީގައި ހުރި ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް އަމިއްލަ އަށް ހާޒިރުވުމުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 00:03:28
ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ކޮޅުނބުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާ ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ލުތުފީ ހައްޔަރުކުރީ ލަންކާގައި ހުންނަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 23:05:20
ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަތާ ދެ މަސް

ނޮވެމްބަރު 3 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔަކަށް ހުރި ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް އަމިއްލަ އަށް ހާޒިރުވުމުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 22:54:19
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން މި މައްސަލަތައް ބަލަން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 22:26:55
ސްޕޭންގެ ސެއުޓާގެ މިސްކިތަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި

އުތުރު އެފްރިކާގައި އޮންނަ ސްޕޭންގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ސެއުޓާ (ސިބްތާ) ގެ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ބަޑިން ހަމަލާދީފިއެވެ. މޫނު ނިވާކޮށްގެން ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހަކު ވަނީ މިއަދު ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތު ސެއުޓާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 22:11:24
އުރީދޫ ކަލަ ރަން އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށަނީ

އުރީދޫ ކަލަ ރަންގެ އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ، ކަލަ ރަން ބާއްވާ އައްޑޫގަ އެވެ. މިއަހަރު އަލަށް އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކަލަ ރަން އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:52:04
އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފިއެވެ. އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު މިހާރުވެސް އެމަނިކުފާނު

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-06-24 21:40:59
ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަން ނިންމައި، ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:34:26
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖޭއެސްސީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިފައިވޭތޯ ބަލަނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާއި އެހެނިހެން މުޢައްސަސާ ތަކުގެ މިނިވަން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަރައިގެންފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރަން ޖޭއެސްސީ އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 21:26:56
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ސީއެސްއާރް ހަރަކާތްތައް ގިނައިން ހިންގަނީ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް: ޒިޔަތު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން އިޖުތިމާއީ ފައިދާއަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:25:22
ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަން ޖޭއެސްސީން ފަށަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާ އެކު ފެށުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން އެގޮތަށް ނިންމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:21:38
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބަށް އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުން އިންތިހާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:19:23
އެޗްޑީސީން އަގު ހެޔޮކޮށް ބިން ވިއްކަން އުޅުނީ މެންޑޭޓް ސާފު ނުވާތީ: ޒިޔަތު

މިދިޔަ އަހަރު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އަގު ހެޔޮކޮށް ބިންތަކެއް ވިއްކަން ނިންމާފައި އޮތީ އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓު އެންމެ ފުރިހަމަށް ސާފު ނުވެ އޮތުމުން ކަމަށާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:13:20
މެޖިސްޓްރޭޓް ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން ތިން އަހަރު ފަހުން އުވާލަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސަސްޕެންޑްކުރި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން ތިން އަހަރު ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:03:35
އައިޔޫއެމް ތަރައްޤީކުރަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުރާނެ: ޑރ ޒާހިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ވަކި ދެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތުގައި ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-24 21:01:44
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އުވާލާ އައިޔޫއެމްގެ މެއިންޑޭޓްގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގައި އެމްޑީޕީއަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-24 20:14:36
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މި މޮޅާ އެކު ނުވަ ޕޮއިންޓާ އެކު އެ ޓީމު އޮތީ އެއް ވަނައިގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 20:06:08
ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 19:39:57
ތަމްރީންތަކަށް ގައުމީ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕަށް

އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 19:23:25
މަގުމަތި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ނައިބް ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި، މޯލްޑިވްސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:12:13
ފަސްޓްލައިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށްހަނދާނީ ލިޔުންދީފި

ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގި ފަސްޓްލައިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ތިންވަނަ ބުރު ނިންމައި ދަސްވެނިވި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ޖޫން 19 ވަނަ ދުވަހު ދ.ވާނީގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:06:52
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޓްރެފިކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ. ޖޫން 19 ވަނަ ދުވަހުފެށި މިސިލްސިލާގެ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:05:05
އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ގުޅިގެން އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:03:15