×
މައި ސަފުހާ
ޕާކިސްތާނުން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މި ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 16:00:44
ހުވާކުރާތާ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަންޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަންޖެހޭގޮތަށް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް އާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 15:59:00
މުލީގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އައު ޖަނަރޭޓަރެއް އިންސްޓޯލްކުރަން ފަށައިފި

މ. މުލިން ކަރަންޓް ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން އައު ޖަނަރޭޓަރުތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވިދާޅުވީ މ.މުލީގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިހުރި 2 ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 15:26:43
ފަރެސްމާތޮޑާގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 15:15:58
ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކާނާ ވިހަވުމުގެ ހާދިސާގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުންގެ ޝުކުރު!

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކާނާ ވިހަވެގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަރުވާދޭން ޖެހުނު ހާދިސާގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން ޝުކުރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 15:11:46
ސަލާހުއްދީން ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސަލާހުއްދީން ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 14:48:33
އޮމާން ކައިރިން ކަނޑުވި ބޯޓަކުން ނުވަ ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި

އޮމާން ކައިރިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަނޑުވި ތެޔޮ އުފުލާ ޓޭންކަރެއްގައި ތިބި 16 ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. އެ އުޅަނދުން ކަނޑުވި ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 14:25:07
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެސިޓީގެ ކުނިގޮނޑުގައި ކަމަށެވެ. މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ރޭ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 14:21:26
އިޓަލީގެ 90 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ މިލިއަނަކަށް އަރަނީ

އިޓަލީގެ 90 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1 މިލިއަނަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. އިޓަލީގެ ސިއްހަތާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-07-18 14:15:22
"ކަވާ" ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ވިހި އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 14:14:36
ބައިޑަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް, އެކަހެރިވެ ހުންނަވާނީ ޑެލަވެއާގައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު, ވައިޓް ހައުސުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޭނާއަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައި ވަނީ ލަސް ވެގަސަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 14:04:29
އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭ 2 ފުލުހުންގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕޮލިސް ކޮލެޖުން ތަމްރީން ހެދުމަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު، އެ ދެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅުވަމުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 14:02:43
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޔޮރޯގެ ސޮއި ހޯދުމާ ގާތަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލިލްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ލެނީ ޔޮރޯގެ ސޮއި ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ފްރާންސްގެ ލިލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރު ޔޮރޯ ޔުނައިޓެޑްގެ ހުށައެޅުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 13:49:43
މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ގްރޫޕަކުން ދިވެހި ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 13:27:07
ކާނާ ވިހަވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދެ ދަރިވަރުންގެ ޙާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ފުލުހުން

ކާނާ ވިހަވަގެން އައްޑޫ އިކުއެޓޮރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް،

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 13:21:07
ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު މުއުމިނާ ޙުސައިންފުޅު އަވަހާރަވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ އެކްސްގައި ކުރެއްވި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 13:13:21
ރެފްރީއަށް ހަމަލާދީ ދަނޑަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރެފްރީއަށް ހަމަލާދީ ދަނޑަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮގެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 13:12:35
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މަންމާފުޅު މުއުމިނާ ޙުސައިންފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މުއުމިނާ އަވަހާރަވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަވަނިކޮށް މިއަދު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 13:09:12
ޕާކިސްތާނުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރާއި 7 ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި 7 ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މި ސާމާނުތައް ހަދިޔާ ކުރީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 13:05:12
ހުޅުމާލެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހުޅުމާލެއިން 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 12:53:39
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމުން މޫސާ ނާޝިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް މޫސަ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި އިރު، ދައުރު ހަމަވުމުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 12:48:10
ދިވެހިންނަށް ވީޒާއާނުލައި ތައިލޭންޑުގައި 60 ދުވަހު ތިބެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންނަށް ވީޒާ ނެގުމަކާނުލައި 60 ދުވަހު ތައިލެންޑުގައި ތިބެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ ތައިލެންޑުގެ އިމިގްރޭޝަން އުޞޫލުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަކާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 12:44:50
ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ހުުޅުމާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ހުުޅުމާލެއިން ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގެ ފުލުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލުކުރަމުން ދިޔައިރު އޭނާއާ މެދު ތުހުމަތުކުރެވިގެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 12:40:07
އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ހެޔޮ ނަސޭހަތެއް ދެއްވި ބޭފުޅަކީ ސޯލިހްގެ މަންމާފުޅު: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މަންމާފު މުއުމިނާ ހަސަންފުޅަކީ އެމަނިކުފާނަށް ހެޔޮ ނަސޭހަތް ދެއްވި އެންމެ ގާތް އެއް ބޭފުޅާ ކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 12:36:23
މާލޭގައި ހުރި ނަރުދަމާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވައި ސާފުކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރަން ފަށައިފި

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮންޕެނީ، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނެއްގައި ވައި ސާފުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 12:35:26
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރިއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއްގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޖުލައި 8 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރިއާ ގުޅިގެން އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 12:15:06
ބާސާގައި ޔަމާލް ދެން ބޭނުންކުރާނީ، މެސީގެ 19 ނަންބަރު ޖާޒީ!

ސްޕެއިނުގެ ތަރި، ލަމީން ޔަމާލް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޭނާގެ ކްލަބު ބާސެލޯނާގައި ބޭނުންކުރާނީ، އެ ޓީމުގެ ލެޖެންޑް، ލިއޮނަލް މެސީ ވެސް ބޭނުންކުރި 19 ނަންބަރު ޖާޒީ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:43:31
ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންނާ ދިމާކޮށްލި މައްސަލައިގައި މެސީ މަޢާފަށް އެދުމަށް ބުނެފި

ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީގޮތުން ދިމާކޮށްލި މައްސަލައިގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން، ލިއޮނަލް މެސީ މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފިއެވެ. ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:42:48
އަލްޖީރިއާގެ އޮއާރް އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވެއްޖެ

އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ އަށް ކުޅެމުންއައި އަލްޖީރިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު، ހުސާމް އޮއާރް، ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކްލަބު އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އޮއާރް، 26، ވަނީ، އަލް އިއްތިހާދާއެކު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:42:05
ރެއާލުން މޮޑްރިޗްގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އައުކޮށްފި

ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު، ލޫކަ މޮޑްރިޗްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރު އެއް އަހަރަށް އައުކޮށްފިއެވެ. މޮޑްރިޗް، 38، ގެ ކޮންޓްރެކްޓް ރެއާލުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2025 ވަނަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:41:47