×
މައި ސަފުހާ
ނަޑެއްލާގައި މަސް ހިފަން މޫދަށް ފޭބި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގދ. ނަޑެއްލާގައި މަސް ހިފަން މޫދަށް ފޭބި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް މެމްބަރު ފައިސަލް ނަޖީބް "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ، ގެނބިގެން މަރުވީ އުމުރުން 60 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 19:55:21
ޒުވާން މަސްވެރިޔާ މި ފެށީ ބޮޑު ދަތުރެއް، އޮތީ ޝައުގުވެރި ވާހަކަތަކެއް

މި ފަށަނީ މި އަހަރު "މިހާރު"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ކިޔާލަން ލިބޭނެ އެންމެ ޝައުގުވެރި ވާހަކަތައް ގެނެސްދޭށެވެ؛ މިއީ ޒުވާން މަސްވެރިޔާ، ހަސަން ސާޖިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރާ ބޮޑު ދަތުރުގެ ތަފާތު، އެކި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 19:33:27
ބޭރު މީހުންނަށް ތިލަފުށިން 99 އަހަރަށް ބިން ދޭތީ އެމްއެންޕީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ސިނާއީ ބޭނުމަށް ކ. ތިލަފުށިން ބިން ވިއްކާއިރު، ބޭރު މީހުންނަށް 99 އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޭގޮތަށް އޮތުމުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ބީލަމުގެ އުސޫލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 19:13:44
ލަންކާއަކީ ޚާރިޖީ ގޮތުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ދިވެހިންނާއި ދުނިޔެ ގުޅުވާލަދިން ފާލަމެއް: ނާޒިމް

ރާއްޖެ ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފުނުވާއިރު، ސްރީލަންކާއަކީ، ޚާރިޖީ ގޮތުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން، އަދި ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީގޮތުންވެސް ދިވެހިންނާއި ދުނިޔެ ގުޅުވާލަދިން ފާލަމެއް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-02-05 18:43:38
ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ޅ. ނައިފަރުގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެހީގައި ހެދި ޑައިލިސިސް ސެންޓަރަކީ އެއް ފަހަރާ ތިން މީހުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 18:37:26
ބިޓްކޮއިން އިންވެސްޓްމެންޓުން ޓެސްލާއަށް 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ޓެސްލާއިން ބިޓްކޮއިންއަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓުތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ އަހަރު 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެއެވެ. އެ ކުންފުނިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 18:34:13
ޖޭއެސްސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބިލް މި ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުން ހިމެނޭހެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް 23 ބިލެއް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި ވާކަމަށް އެޓާނީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 18:27:47
ވަކި ނުވެ މިހިތާ... (70) ފަހުބައި

"މިޝްޔާ!..." މިޝްޔާގެ އަތަށް ގުޅާފައިވާ އައިވީއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދީފައި ނާޒިލް މިޝްޔާއަށް ގޮވައިލިއެވެ. ނާޒިލް ފެނުމުން ކަޅި ޖަހާނުލާ ނާޒިލްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން މިޝްޔާ އޮންނަން ފެށުމުން ނާޒިލް ކުޑަކޮށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 17:58:55
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޖޭޕީން ގޮތެއް ނިންމުން މިމަހުގެ 24ގައި

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ޖަލްސާ މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ. "ސަން"އަށް އިތުބާރުހުރި

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 17:53:44
ޑިޕްރެޝަނަށް ކާ ބޭހެއްގެ ވަކި ބެޗެއް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ޑިޕްރެޝަން ތަހައްމަލުކުރާ މީހުން ކާ ބޭހެއްކަމަށްވާ އިމިޕްރަމިން ހައިޑްރޯކްލޮރައިޑްގެ ވަކި ބެޗެއްގެ ބޭސް ބޭނުންކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީ)އިން މިއަދު މަނާކޮށްފިއެވެ. ބޭނުންކުރުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 16:09:20
އެމެރިކާގައިވާ ރަޝިއާގެ މުދަލާއި ފައިސާ ފޭރިގަނެ އޭގެ ބޮޑުބައެއް ޔޫކްރެއިނަށް ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (5 ފެބްރުއަރީ 2023): އެމެރިކާގައި ފްރީޒްކޮށްފައިވާ ރަޝިއާގެ 300 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް މެރިކް

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 16:05:21
ހަ ވެލާ ފަޅައި، މަރާލާފައި އޮތް، ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަދޭ: އީޕީއޭ

ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ކެޔޮދޫގައި ބަޔަކު މިިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވެލާތަކެއް ހިފައި އެ ވެލާތައް ފަޅައި ކައްކަން ތިއްބައި އަތުލައިގަތް އިރު، ހަ ވެލައެއް މަރާލާފައިވާކަން ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށާއި މިހާރު

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 15:34:29
އެގްރޯ ބޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް އިންގިލާބެއް!

ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށްޓަކައި އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އިން ބޭނުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އެގްރޯ ބޯޓުތަކުގެ ޑިޒައިންތައް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 15:32:05
ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކުން ފުލުހުންނަށް ފީޑް ދީފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތަށް ފީޑް ކަނެކްޝަން ނެގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 15:25:50
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކެމެރާތައް ފުލުހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތައް ފުލުހުންނަށް ވެސް ބެލޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އެއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 15:24:25
ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: ދިފާއުގެ ޝަކުވާއަކީ ދައުލަތުން ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެއްވަރަށް ކުރި ނޭރުން

ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވަން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާ އުުފުލާފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ހެކިތައް ގިނަ

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 15:18:24
ބީއެމްއެލްގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކުރަން އެންގީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓް

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ ގޮތަށް އޮތްއޮތުން ހައި ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް ދަމަހައްޓައި އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 15:13:00
ގަމުގައި ފްލެޓް އަޅާ ސަރަހައްދު ކޮންނަނިކޮށް ފެނުނީ 900 އަހަރުވީ ބުދެއް

ލ. ގަމުގައި ފްލެޓް އަޅާ ސަރަހައްދު ކޮންނަނިކޮށް، ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން އަޅުކަންކޮށް އުޅުނު ބުދެއް އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތް ހިމާޔަތްކޮށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 14:18:17
ފިންލެންޑްގެ އޯލޫ ޔުނިވަސިޓީން ދިވެހި ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަނީ

ފިންލެންޑުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ޔުނިވަސިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އޯލޫ ޔުނިވަސިޓީން ދިވެހި ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނާއެކު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 14:04:35
ކިޓް އާއި ރޯޒްއަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެނީ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ ކަމަށްވާ ”ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް“ އިން މަގުބޫލުކަން ހޯދި ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކިޓް ހެރިންޓަން އާއި ރޯޒް ލެސްލީއަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖިމީ ފެލަންގެ ޓުނައިޓް ޝޯގައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 13:58:55
ތުހުމަތުތަކަށް ފަހު އާމީ އެންމެފަހުން ރައްދު ދީފި

ހޮލީވުޑްގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދަމުން އައި ތަރި އާމީ ހެމާއާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާއާއި އެނޫން ވެސް ތަފާތު ތުހުމަތުތަކަށް އޭނާ އެންމެ ފަހުން ރައްދު ދީފިއެވެ. މަހުޖަނުންގެ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 13:48:17
އިންޓަރެކްޓިވް ޓަޗް ސްކްރީން ފްލެޓް ޕެނަލް ނައިންޓީނައިން އަށް

އިންޓަރެކްޓިވް ޓަޗް ސްކްރީން ފްލެޓް ޕެނަލް ނައިންޓީނައިން ފިހާރަ އިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ފިހާރައިން ބުނީ، އެ ފްލެޓް ޕެނަލަކީ ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މީޓިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 13:39:48
އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ދެ އަހަރަށް ފަހު ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ، ސިއްދީގު ކައްޕާން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ފަހު ޖަލުން މިނިވަން ކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު، ހަތަރު ފިރިހެނަކު ވެގެން ރޭޕްކުރި އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައެއް

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 13:36:47
ލެބަނާންގެ މަޝްހޫރު "ޕްލެއިން ސޮލެއިލް" ގެ އުފެއްދުންތައް ވިލާ މާޓަށް

ލެބަނާންގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޕްލެއިން ސޮލެއިލް" ގެ އުފެއްދުންތައް ވިލާ މާޓުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ފިހާރަ އިން ތައާރަފުކުރީ އެ ބްރޭންޑްގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ އެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 13:31:29
"ރެފްކޫލް ރޯދަމަސް 2023": ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއި އަގު ހުރި އިނާމުތަކެއް

ރެފްކޫލް އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ފިހާރަ އިން ވިއްކާ އިލެކްޓްރިކް ހޯމްއެޕްލަޔަންސުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 13:23:48
މާފަރު އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެއާޕޯޓު އޮޕަރޭޓު ކުރާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝިއަނުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 13:20:47
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ "ދުއްޕާން" ޖަލްސާ

މާލެ - ފެބުރުއަރީ 4، 2023: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޯޕް ކޮންފަރެންސް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި "ދުއްޕާން"

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 13:13:11
ޓްރީ ޓޮޕުން ލޭޒާ ހެއާ ރިމޫވަލަށް 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ލޭޒާ ހެއާ ރިމޫވަލް އަށް 15 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނިގޮތުގައި އެ ޑިސްކައުންޓް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޭޒާ ރިމޫވަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 12:59:03
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނެއް ހުޅުވައިފި

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ އާންމު ސަރަޙައްދުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ސިޓީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 12:50:47
މާލެ-ވިލިމާލެ އިން ކުނި ނެގުން ހަރުދަނާ ކުރަން ހާއްސަ އޮފީހެއް

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ އާންމު ސަރަހައްދުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް އޮފީހެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ، އެ އޮފީސް ހެދީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 12:44:39