×
މައި ސަފުހާ
"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ވަގުތު މަދާމާ ހަވީރު 06:00އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ފަނޑަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ވަގުތު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-13 01:32:25
"ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން" ޓެލެތޯނަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އިސްނެންގެވުމަށް "ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން" ނަމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓެލެތޯނަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-13 00:39:19
ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 3 ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފި

ފަލަސްތީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން "ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯނަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން އެހީތެރިވެއްޖެއެވެ. މި ޓެލެތޯނަށް އެ ކުންފުނިން ހަވާލުކޮށްފައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 23:59:12
އަހަރެންގެ ކުންފުނިތަކުގައި އައިފޯން މަނާކުރާނަން: އެލަން މަސްކު

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައިފޯނާއި އެހެނިހެން ޑިވައިޒް ތައް އޭނާގެ ކުންފުނިތަކުގައި މަނާކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަދި މީހާ އެލަން މަސްކު ބުނެފިއެވެ. އެލަން މަސްކު މިހެން ބުނެފައިވަނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 23:55:48
ޗުއްޓީގައި އުޅޭއިރު، ރޯގާތަކަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގައި އުޅޭ އިރު، ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖަންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 23:38:55
ފިލްމު "ކިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން ގެނެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ކިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ. މި ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމަކީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 22:59:23
ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެހެން ހީނުވޭ: ބުލިންކަން

މި ދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޔަހޫދީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރި އަސްކަރިއްޔާ އާއި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް ޖިހާދުކުރަމުންދާ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި ދެމެދު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 22:46:54
ކައިވެނީގެ ވާހަކަތަކަށް މިފަހަރު ސޮނާކްޝީގެ ރައްދެއް!

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމަށްވާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އާއި ޒަހީރް އިގްބާލް ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ވާހަކަތަަކަށް މިފަހަރު މިވަނީ ސޮނާކްޝީގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފިއެވެ. އައިދީވާގައި ސޮނާކްޝީ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 22:45:17
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޣައްޒާ އިން އެދިފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ނުވާނެ!

މި ދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޔަހޫދީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިންނާއި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް ހިތްވަރާއި ޖިހާދުކުރަމުންދާ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 22:43:44
އެމްޕޯރިއަމް ރޮއްވާލައި ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިގަލޯސް ދިފާއުކޮށްފި

"ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިގަލޯސް މިރޭ ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިގަލޯސް ހޯދާފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެމްޕޯރިއަމް އެސްސީ އާ ވާދަކުރި މެޗު 1-4 ގެ ނަތީޖާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 22:07:20
އޮފިޝަލް އިވެންޓްސްގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 2 ލައްކަ ރުފިޔާ

ފަލަސްތީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން "ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯނަށް އޮފިޝަލް އިވެންޓްސުން އެހީތެރިވެދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް އިވެންޓުތައް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 21:53:50
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުން ލުބުނާން އިސްރާއީލްގެ ހަމަނުޖެހުންވެސް ނިމޭނެ: ބުލިންކަން

ޔަހޫދީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރި އަސްކަރިއްޔާ އިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ޖިހާދުކުރަމުންދާ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 21:17:47
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް 8.4 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފަލަސްތީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން "ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯނަށް 11 ގަޑިއިރުވީ އިރު، އަށް 8.4 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕަބްލިކް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 20:49:23
މަސްވެރިން ހާސްނުވޭ، ދިވެހިން ދެރަވާނެ ކަމެއް ނުނިންމާނަން: ޝިޔާމް

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމާނީ މަސްވެރިންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ފަހުގައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި މަސްވެރިން ހާސް ނުވުމަށް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 20:35:11
ޤައުމު ކުޑަނަމަވެސް ދިވެހީން ފަލަސްޠީނާއެކު ތިބިކަން ދަނީ ދުނިޔެއަށް ދައްކައިދެމުން: ފައިޞަލް

ދިވެހި ޤައުމު ކުޑަނަމަވެސް، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ދިވެހީން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ސާބިތުކަމާއެކުގައިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކާދެމުންދާކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 19:48:38
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަރާތުން ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް!

ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުން އެހީވުމަށް ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ފަރާތުން 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ފަރާތުން 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ "ފަލަސްތީނާއެކު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 19:42:54
ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަަށް ލޭނު މަސްވެރިކަމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭނަން: ޝިޔާމް

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިންގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް ލޭނު މަސްވެރިކަމަށް ސަރުކާރު ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަސްވެރިކަމާއި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 19:37:11
ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަމަށް މެންބަރު ރިޟާ އިންތިޚާބުކުރައްވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ރިޟާ އިންތިޚާބުކުރައްވައިފިއެވެ. މެންބަރު ރިޟާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 18:57:41
ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އޮގަސްޓު މަހު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އޮގަސްޓު މަސްތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަކަމަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައާބެހޭ ވަޒީރު ޠާރިޤް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 17:10:49
ޖަޕާނުން 30 ރަށަކަށް ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ 30 ރަށަކަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ޖަޕާނުން ހަދިޔާ ކުރި ވެހިކަލްތައް ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 16:54:38
ޓެލެތޯނަށް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އިހްސާން އެދިވަޑައިގެންފި

"ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލަތޯނަށް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ދާހިލީ ވަޒީރު އަލީ އިހްސާން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެ ޓެލަތޯން ފެށި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވާހަކަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 16:45:34
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ 80 މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަގުތުން ދިނުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

މިފްކޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގުތުން ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޝާހިދު "އެކްސް" ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކަންނެލި މަސްވެރިން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 16:38:41
ސިފައިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީއެއް ހަދިޔާކުރީ ރައީސްގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން: ޣައްސާން

"ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން" ނަމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޓެލެތޯންއަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީއެއް ހަދިޔާކުރީ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 16:22:27
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް 30 ރަށަކަށް

މަގޭ ސާފު ރާއްޖެ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް، 30 ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. މި ވެހިކަލްތަކަކީ ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭއެހީގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ ވެހިކަލްތަކެކެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 16:15:54
އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ރަފަހްގެ ޝަބޯރާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ވަދެއްޖެ

ޔަހޫދީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ރަފަހް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ އުތުރު ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ ޝަބޯރާ އަށް އަނިޔާވެރިކަމާއި އެކީ ވަދެގަނެފިއެވެ. ޔަހޫދީންގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 15:54:24
ވިނަރެސްގެ އެކްސެސް ޓެގް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ވިނަރެސް ޓަވަރުތަކުގެ އެކްސެސް ޓެގް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން މިއަދު ވިދާޅުވީ ޓެގް ދޫކުރާނީ މިއަދާއި މާދަމާގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 6:00 އާ ދެމެދު،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 15:46:20
ފަލަސްޠީނު މައްސަލައަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވީ ރައީސް މުއިއްޒު: ޢަބްދުއްރަޙީމް

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފަލަސްޠީނު މައްސަލައަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވި ވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 15:30:49
އެސްޓީއޯއިން ފަލަސްތީން ފަންޑަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީން ފަންޑަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހާއްސަ ގައުމީ ޓެލެތޯންއެއް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 15:22:17
ދިވެހި ސިފައިންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަން ފަންޑަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހި ސިފައިން (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ފަލަސްތީނަން ފަންޑަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިވުމަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 15:14:04
އެމެރިކާގެ މަގުޗާޓަށް ޙަމާސުން ރަސްމީކޮށް ރައްދު ދީފި

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށް ނެތިކޮށްލަން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަގުޗާޓަށް ޣައްޒާގައި ވެރިކަން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 15:13:09