×
މައި ސަފުހާ
އީރާނާއި ސައުތު ކޮރެއާއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާ ކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން އިރާނުން ނުވަތަ އެގައުމުގެ މަގުންނާއި ސައުތުކޮރެއާގެ ދެ ސިޓީއަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-26 22:21:37
ޕެނަލްޓީން ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ 3-2 އިން ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އިން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. އެހެންވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 22:12:07
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ޝުކުރު ރާއްޖެ އަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މީހުން ތަމްސީލު ކުރާ ޖަމާއަތަކުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 21:48:40
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީއާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމުހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރިޗުމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެރޭ 8:30 ގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-26 21:48:40
ކްރޫޒްލައިނަރ ތައް ރާއްޖެއައުން މަނާކޮށްފި

މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކްރޫޒް ލައިނަރތައް ރާއްޖެ އައުން ވަގުތީގޮތުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 21:24:29
ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރަން މަނީ ޕްލާންޓް ހައްދާނެ ގޮތް

ގޭގައި މަނީ ޕްލާންޓް ހެއްދުމަކީ މާ އުނދަގޫކަމެއްނޫނެވެ. މާބޮޑު އަޅާލުމެއް ބޭނުންނުވާ މިގަހަކީ ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރި ކޮށްލުމަށް ފަސޭހައިން ފެނުގައި އަދި ވެލީގައިވެސް ހައްދާލެވޭ ބަލާލަން ރީތި ގަހެކެވެ.އާންމުގޮތެއްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 21:17:31
ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 21:14:12
"ކަސޯޓީ" ގެ އަނޫރާގް، ޕްރޭނާ މަރާލަނީ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ޕްރޭނާގެ ކެރެކްޓާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް އާ ޕްރޮމޯއަކުން ދައްކާލައިފި އެވެ. ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް އިންސްޓަގްރާމްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 20:15:18
ޑރ. ޝަހީމްގެ ސުވާލު، މަހްލޫފަކީ މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުތޯ؟

އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ރިޕޯޓެއް ނެރުމުން އުވައިލި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ އިލްމުވެރިންތަކެއް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާ މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 19:47:15
ކަނޑުހުޅުދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ދީދީ މަގާމުން ވަކިކުރަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 19:22:30
އުރީދޫ އޭޖީއެމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން އަންނަ ހޮނިހިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 18:32:51
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ވަނުމަށް ނޫސްވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ވަނުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ކޯޓުން އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އެކުލަވާލައި، އަމަލު ކުރަން ފެށި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 18:23:11
އަމިއްލަ މީހެއްގެ ލޯނެއްގެ މައްސަލައިގައި ބޮންޑޭ އާއި ނާޝިޒު ބޮޑު ޒުވާބަކަށް

އަމިއްލަ މީހެއްގެ ލޯނެއްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) އާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒާ ދެމެދު ބޮޑު ޒުވާބެއް ހިނގައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 18:18:22
އޮޕޯގެ ސްމާޓުފޯން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދޫކުރަން ފަށައިފި

އުރީދޫ ގުޅިގެން، އޮޕޯ އިން ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް، އެކުންފުނީގެ ސަމާރޓްފޯނުތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރެވުނު ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި، އޮޕޯ ރެނޯ2 އެފް، އޮޕޯ އޭ1ކޭ އަދި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:53:01
އޭސް ހާޑްވެއާއިން ވިއްކާ ޕަވާ ޓޫލްތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދެނީ

އޭސް ހާޑްވެއާއިން "މިލްވޯކީ" އާއި "އޭއީޖީ" ބްރޭންޑުގެ ޕަވާ ޓޫލްތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.މިއަދުން ފެށިގެން ފަސްދުވަހަށް ކުރިއަށްދާމި ޕްރޮމޯޝަނުގައި އޭސް ހާރޑްވެއަރގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:47:47
ލިނބޯގަހެއްގެ ދަށުގައި ކެއުމެއް ކާހިތްވޭތަ؟

އިޓަލީގެ ކެޕްރީ ގެ އެންމެ މައްޝޫރު އަދި އެންމެ މީރު ކާއެއްޗެހި ހުންނަ ރެސްޓޯރެންޓަކީ ޑަ ޕައުލިނޯ ނަމަކަށް ކިއާ ރެސްޓޯރެންޓް ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.ކެޕްރީގެ މީރުވަސް އެކުލެވިގެންވާ ހިތްގައިމު ލިނބޯ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:47:00
އެލްވިސް ޕްރެސްލީ ގެ ރެކޯޑް ޖަސްޓިން ބީބާރ މުގުރާލައިފި

1961 ވަނަ އަހަރު މައްޝޫރު ލަވަކިއުންތެރިއާ އެލްވިސް ޕްރެސްލީ ގާއިމުކޯސްފައިވާ ރެކޯޑެއް ، ޖަސްޓިން ބީބާ މުގުރާލައިފިއެވެ.ބިލްބޯޑުގެ ހޮޓް 200 ޗާރޓަށް އެއްވަނައިގެ 7 އަލްބަމް ގެނެސްދިން އެންމެ ޒުވާން ފަންނާނުންނަކީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:45:45
ފުލުހުން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޮފިސަރުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ (ބީޑަބްލިއުސީ) ހަރުކޮށް، އޭގެ ނަތީޖާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:44:37
ހަސަން ލަތީފު މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބައިސްކަލުގައި

އެމްޑީޕީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިންނެވީ ބައިސްކަލުގައެވެ.މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ބައިސްކަލުގައި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވީޑިއޯ އެއް މިއަދުވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:42:40
ކ.ގުރައިދޫގެ ހިތްގައިމު ލައިބްރަރީ

ކ.ގުރައިދޫގައި ހަދާފައިވާ ލައިބްރަރީގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން މިއީ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހަދާފައިވާ ލައިބްރަރީއެއްކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދުނެވެ. ނަމަވެސް މި ލައިބްރަރީ އަކީ ކ.ގުރައިދޫގާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:40:54
އިންޑިއާގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން، ނިއުދިއްލީގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައިފި އެވެ.އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މުސްލިމުންގެ ރައްޔިތުކަން ގެއްލޭގޮތަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:39:01
މުގާބިލާ - 24

(25 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) "ރަނގަޅު. ތިޔަ ގުޅުއްވީ ކާކަށްތޯ؟" "މި ގުޅީ ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅާއަށް. ތިޔައީ ރިޟްވާނެއް ނޫންތޯ؟" "މިއީ ރިޟްވާން. ތިޔައީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ؟" "ރިޟްވާނަކަށް އަޅުގަނޑު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:15:39
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ އެއްހާސް ކޯޓާ

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ސަޢުދީން މިހާތަނަށް ދީފައިވަނީ އާއްމު އުސޫލުން އެއްހާސް ކޯޓާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ޢަދަދަށް ކޯޓާ ދެއްވިޔަސް މީގެ ކުރިން ސަޢުދީން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:06:09
ސޯޅަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި ބަންގާޅު މީހަކު ބަންދުކޮށްފި

ޢުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންޖެހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި ބަނގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކު ބަންދު ކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ ރަށެއްގައި ހިނގި މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-26 16:45:12
އާފިޔާގެ ފަހު ބަސް: ކުއްޖަކު ނުމަރަން، އެއީ ހުސް ދޮގު

ވ. ރަކީދޫގައި މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ މައްސަލާގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:40:47
ރަށްރަށުގައި ދީނާ ޚިލާފް ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވިތޯ ބަލަނީ

ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި، ރަށްރަށުގައި ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވިކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން އެކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:34:42
މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އަންވަރު އިބްރާހީމް އައްޔަންކުރަން ޕީއެޗް ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ޑރ. މަހާތީރު ބިން މުޙައްމަދު އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވާތީ، ބޮޑުވަޒީރުކުގަކަމުގެ މަގާމަށް ޑރ. އަންވަރު ބިން އިބްރާހީމް އައްޔަންކުރަން ޕަކަޓާން ހަރަޕާން (ޕީއެޗް) ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-26 16:32:17
16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 34

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:18:05
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ: އިމްރާން

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މި ސަރުކާރުން ގެނައި އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކާ އެކު ރަށާއި އަތޮޅުތައް ފުރިހަމަ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒުކޮށް ހިންގަން ފަށާއިރު، އެ ނިޒާމު ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:16:24
ފްލޯޓިން ކޮންސެޕްޓަށް ބަނދަރުތައް ހަދަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ބަނދަރު ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫތައް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ފްލޯޓިން ކޮންސެޕްޓަށް އެކަން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:08:25