×
މައި ސަފުހާ
ހައްދުންމައްޗަށް ރައީސް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު މިއަދު ހަވީރު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ހައްދުންމަތީގެ

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 16:53:35
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްޞަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނާރެހަކަށް ހައްދުންމަތީ ގަން

މެންޓަލް ހެލްތު ނުވަތަ ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްޞަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނާރެހަކަށް ހައްދުންމަތީ ގަން ހައްދަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 16:49:21
ލ.ބޮޑުފިނޮޅު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށާނަން: ވަޒީރު

ލ.އަތޮޅު ބޮޑުފިނޮޅު ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާކަމަށާއި އެރަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓާވާނެކަމަށް ފަރުވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާޙިމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައިސަލް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-04-12 16:49:06
ލ. ބޮޑުފިނޮޅު އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަން ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-04-12 16:45:51
އިބްރާޙިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) ނިޔާވެއްޖެ

އިބްރާޙިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އިބްރާޙިމް ރަޝީދު ނިޔާވީ ދިމާވި ސިއްޙީ ކުއްލި މައްސަލައަކަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށެވެ. އިބްރާޙިމް ރަޝީދު

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 16:41:50
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނަފްސާނީ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ނާރެހަކަށް ލ.ގަން ހަދާނަން: ރައީސް

މެންޓަލް ހެލްތު ނުވަތަ ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްޞަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނާރެހަކަށް ހައްދުންމަތީ ގަން ހައްދަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-04-12 16:17:42
އިބްރާޙިމް ރަޝީދު، ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވެއްޖެ

އިބްރާޙިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އިބްރާޙިމް ރަޝީދު ނިޔާވީ ދިމާވި ސިއްޙީ ކުއްލި މައްސަލައަކަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށެވެ. އިބްރާޙިމް ރަޝީދު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-04-12 16:06:02
ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންގެ ދަރިންގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރުކަމުން ދުރަށް ގޮސް މިހާރު އާއްމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންނަ ކުރީގެ ޝާހީ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަންހެނުން މޭގަން މާކަލް އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ދެކުދިންގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-04-12 15:55:49
ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާ ވެއްޖެ

ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން އައިޖީއެމްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާ ވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވި ފަރާތެކެވެ.

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-04-12 15:52:50
އާ ޓާމިނަލްގައި ސެލްފް ސާވިސް ޗެކިން ފަދަ ވަރަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ހުންނާނެ: ޝަރީފް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ހަދާ ޓާމިނަލް ނިމޭއިރު ސެލްފް ސާވިސް ޗެކިން ފަދަ ވަރަށް ބައިވަރު ފަސޭހަތަކެއް ފަސިންޖަރުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-04-12 15:52:24
ވީއައިއޭއަށް 58 އަހަރު: އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔާ

ރާއްޖެ އަންނަ ގިނަ މީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ މިތަނުގަ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މައި ދޮރާށި އެވެ. އެ ދޮރާށިި ހުޅުވައި ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތަކީ ގައުމުގެ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-04-12 15:45:24
ގަމަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ނާރެހަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ގަމުގައި ގާއިމް ކުރާ މެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީ ކުރާނީ މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމާ އެކު ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-04-12 15:39:58
ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ތައާރަފްވެގެން އާއިރު، އެމްޑީޕީގައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިނިވަންއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހޯރަ އިއްބެ

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-12 15:37:59
އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) އަވަހާރަވެއްޖެ

އޭނާ ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-04-12 15:34:54
ވީއައިއޭ މާސްޓަރ ޕްލޭން؛ މުޅި ރާއްޖެ ބަދަލުކޮށްލާނެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ 19 އޮކްޓޯބަރު 1960ގައެވެ. މައި ވައިގެ ބަނދަރު "ހުޅުލެ އެއަރޕޯޓް"ގެ ޚިދުމަތް ޚާއްސަ އޮފީހެއްގެ ދަށުން ދޭންފެށީ 12 އޭޕްރީލް 1966ގައެވެ. މި ޚިދުމަތް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-04-12 15:29:21
ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-04-12 15:17:35
ކޮވިޑްގައި އެސްޑީއެފްސީން ނެގި ލޯނުތައް އަދާކުރުން ދިގު ދައްމާލައިފި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޫކުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން ދިގު ދައްމާލައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމައްޗަށް

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-12 15:15:30
ރައީސް، ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ލ. ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-04-12 15:12:11
ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަސެކެޓްރީކަން ކުރެއްވި އިއްބެ ނިޔާވީ މިއަދު ހެނދުނު

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-04-12 15:09:57
މޯލްޑިވިއަނުން ހަނިމާދޫ އާއި ޓްރިވެންޑްރަމާ ދެމެދު އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން، ކުރަމުން ދިޔަ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. މިދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު

ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-04-12 15:09:53
ރައީސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-12 15:01:45
ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވެއްޖެ

އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އިބްރާހިމް ރަޝީދު، ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރސެކްރެޓަރީގެ މަގާމް އަދާކޮށްފައިވާ ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވީ މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 14:56:05
ނަމާދަށް އަހުލުވެރިވާ ބަޔަކަށް ދަރިންވެވޭނީ ތިމާމެން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިވެގެން: ހުކުރު ހުތުބާ

ނަމާދަށް އަހުލުވެރިވާ ބަޔަކަށް ދަރިންވެވޭނީ ތިމާމެން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިވެގެން ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ބަންގި ގޮވާ އަޑު އިވުމުން ދަރިފުޅާ އަވަހަށް ނަމާދަށް

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-04-12 14:45:33
ޔަތީމު ކުދިންނަށް ޒަކާތު ހައުސްއިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރާނަން: ވަޒީރު

ޔަތީމު ކުދިންނަށް ޒަކާތު ހައުސްއިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރައްވާނެކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 14:23:19
ދަރިންނަށް އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދީ، މައިންބަފައި އެކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭނެ: ޚުޡުބާ

ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކުވެސް ދަރިންނަށް އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުން ތަރުބިއްޔަތު ދީ، އެކަމުގެ ނަމޫނާ ދަރިންނަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޡުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ދަރީން ނަމާދަށް އަހުލުވެރި

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 14:17:01
ޖުމްލަ 34 ޓީމާއެކު ބައިބަލާ ޗެލެންޖް 1445 ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި

ޖުމްލަ 34 ޓީމާއެކު އެމްޓީސީސީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖު 1445 ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާ މި އަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-04-12 14:15:39
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 14:14:43
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ލ. ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 14:12:31
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާ ބައްދަލުކުރައްވައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 14:10:27
ކުޑަކުދިން ނަމާދަށް އަހުލުވެރި ކުރެވޭނީ ނަމޫނާ ދައްކައިގެން: ހުކުރު ހުތުބާ

ކުޑަކުދިން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އެންމެ ތުއްތު އިރުއްސުރެ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން އެ ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގެ މައުލޫއަކީ "ދަރިން ނަމާދަށް

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-12 14:08:05