×
މައި ސަފުހާ
ހުޅުދެލީ ކައުންސިލު މެމްބަރުން ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދ. ހުޅުދެލީގެ ކައުންސިލު މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.މިއަދު މެންދުރު ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ހުޅުދެލީގެ ކައުންސިލު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 23:17:38
ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރަން ހޮޓްލައިނެއް ހަދައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަައުލޫމާތު ތަކެއް ހިއްސާ ކުރަން ހާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް އެންވާރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ, (އީޕީއޭ) އިން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.އީޕީއޭއިން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ތިމާވެއްޓާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 23:15:18
މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މާލެއިން 19 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 19 މީހަކު ފުލުހުން މިއަދު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 17 އަހަރާއި 38 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނުންތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 22:50:38
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ވަކިގަޑިތަކެއްގައި ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ވަކިގަޑިތަކެއްގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުމެނޫޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން ނެރުނުބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-04-25 21:36:39
ހިއްސާއަކަށް 11.91ރ. ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި

ހިއްސާއަކަށް 11.91ރ. ބަަހަން ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ނިންމައިފި އެވެ. މިރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮންވެންޝަން ހޯލުގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާ އިރު އެ ކުންފުންޏަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 21:10:00
މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 19 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައިި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-25 20:54:58
އިނގުރައިދޫ ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި އެކްސިޑެންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 2:18 އެހައިކަންހާރު ކަމަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އިނގުރައިދޫ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-25 20:50:33
ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތަކުގެ ތެރެއިން ސީނުކަރައިގެ ބޮޑުފާރު

ސީނުކަރައިގެ ބޮޑުފާރަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވާވަރުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުން މިބޮޑު ފާރަކީ ޢީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ 3 ގަރުނު ކުރިން މީހުންކޮށްފައިވާ

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-04-25 20:43:55
އަލްމަދަރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްްގެން ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒު ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ” ކޭންޕު ފުރާވަރު” އަލްމަދަރަސަތުލް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-25 20:22:43
ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ ކުޑަހުވަދޫ އަނދިރީގައި

ދ. ކުޑަހުވަދު އަށް ކަރަންޓް ދޭން ހުރި ތިން ޖަނަރޭޓަރުގެ ތެރެއިން ދެ ޖަނަރޭޓަރެއް މައްސަލަ ޖެހި އެ ރަށަށް ކަރަންޓް ދިނުން ދަތިވެއްޖެ އެވެ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝާމް މިރޭ ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 20:20:39
އިމާރާތެއްގެ މަތިން ކުޑަދޮރެއް ވެއްޓި ދެ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ މަތިން ކުޑަދޮރެއް ވެއްޓި ސައިކަލުތަކަކަށް މިއަދު ގެއްލުން ލިބިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ގ. ކަމަރާ ގޭގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން އެލުމީނިއަމް ކުޑަ ދޮރެއް ވެއްޓުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 20:17:31
އިނގުރައިދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ރ. އިނގުރައިދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ރ. އަތޮޅު އިނގުރައިދޫގައި 2 ސައިކެލެއް ޖެހި މިއަދު މެންދުރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 20:08:16
މާލޭގެ ގެއަކުން އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރެއް ވެއްޓި ދެ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއަކުން އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރެއް ވެއްޓި ދެ ސައިކަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ދޮރު ވެއްޓިފައިވަނީ ގ.ކަމަރާގޭގެ 4 ވަނަ ބުރިން ކަމަށެވެ. މިއަދު ހަވީރު 5:50 އެހައިކަންހާއިރު ހިނގި މިޙާދިސާގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:55:41
ގާލްސް އިން އައިސީޓީ ޑޭ ފާހަގަކުރަން ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި އުޅޭ އަންހެނުންގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ "ގާލްސް އިން އައިސީޓީ ޑޭ" ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުމަށް މި ދާއިރާއިން އަންހެނުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:53:56
ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: މޫސާ ސިރާޖު

ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް މަޝްހޫރު ގަނޫނީ ވަކީލް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވީ މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:52:18
އިނގުރައިދޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 14:18 ގައި ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:32:40
ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރޝިޕާ ޙަވާލުވެ އިދިކޮޅު ލީޑުކުރަން ތައްޔާރު: ޢުމަރު އިދިކޮޅު ލީޑަރަކަށް އަޅުގަނޑު ވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރު ޖެހިލުންވާނެ

އިދިކޮޅު މައިޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރޝިޕާ ޙަވާލުވެ، އިދިކޮޅު ލީޑުކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމްމިނިސްޓަރ އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރު ޢުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢުމަރު ވިދާޅުވީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:27:31
މާލޭ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މާލޭ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނެޝެނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން، މާލޭގައި ގައިދީން ބަހައްޓާ ޖަލުތައް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:24:51
ކުޑަ ދޮރެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި ދެ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ގ.ކަމާރާ ކިޔާ ގެއެއްގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާއިން އެލްމެނިއަމް ދޮރެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި ދެ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ މިއަދު ހަވީރު 17:50 ހާއިރުގައެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:22:10
އިޒްރޭލު މީހުން ލަންކާއިން ފޭބުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާ އަށް ސިލްސިލާކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން، ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އިޒްރޭލް ރައްޔިތުން އެގައުމު ދޫކޮށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ދިއުމަށް އަދި، އިޒްރޭލް މީހުން މިދުވަސްވަރު ސްރީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:19:30
ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާދިން އެކަކީ ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި މިހެއް

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ޖާނުން ފިދާވި އެކަކީ ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ސީއެންއެންއިން ބުނެފިއެވެ. ސީއެންއެން އިން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:02:11
ފ. ބިލެއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފ. އަތޮޅު ބިލެއްދޫގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށް ބިލެއްދޫގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ރަސްމީކޮށް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:00:48
އެޗްއާރްސީއެމުން މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން މާލޭ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޖަލުގެ ހާލަތު ބަލައިފިއެވެ. އެޗްއާރްސީއެމް އިން ބުނީ މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ 2011، 2014 އަދި 2017

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 18:50:53
އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކްރޯޑުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކޮށް ދުވެލި މަޑު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-25 18:45:34
"އަޒްމީގެ ފަރުވާ ލަސްވެ، އައިޖީއެމްއެޗް ވަނީ އިހުމާލުވެފައި"

ބޮލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު އެސްޓީއޯ އައިޓީ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހެޑް މުސްތަފާ އަޒްމީ އަށް އައިޖީއެމްއެޗުން އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް މީހުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 18:42:12
ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ވެރިރަށް މާލޭ ސިޓީގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 18:41:25
ފުލުހުންނަށް ވޯކް އެންޑް ޓޯކްގެ ނަމުގައި ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން “ވޯކް އެންޑް ޓޯކް” ގެ ނަމުގައި މިއަދު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ކޭމްޕް ގަލޮޅު ޕޮލިސް ޓްޓޭޝަނުގައި ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް،

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 18:38:35
ލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ހެމާސިރީ ފެނާންޑޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަން ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން ފެނާންޑޯ އިސްތިއުފާ ދީފައިވާއިރު ލަންކާގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 18:36:56
ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަން ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމައިފި

ހަމަލާ ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕޯސްޓަލް ސާވިސެސް އެންޑް މުސްލިމް ރިލިޖިއަސް އެފައަރސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 18:23:04
އިމާރާތަކުން ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ

ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ 4 ވަނަ ބުރިން ބިއްލޫރި ކުޑަ ދޮރެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރު ވެއްޓިފައިވަނީ، ކަމަރާގޭގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 18:05:53