×
މައި ސަފުހާ
ސިއްހީ ދާއިރާގައި މެލޭޝިޔާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މެލޭޝިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. މެލޭޝިއާގެ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ “މެލޭޝިއާ އެޖް” އިން ރިޕޯޓްކުރި...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 14:31:30
ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޖޫން 14 ގައި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އާމިރު ޚާންގެ ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ޚާން ފިލްމީ ދުނިޔެ އަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމް "މާހާރާޖް" އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރީމިއާ ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 14:21:07
މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް ތައާރަފްކުރަނީ

ވިހިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 14:19:28
ގެދޮރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް މަޖިލިހުން އުފައްދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީން ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަޙުމަދު ނާޒިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-29 14:09:00
ވީޗެޓް ޕޭ ބޭނުންކުރަން ރަސްމީކޮށް ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެއިޒިންޕޭ ނުވަތަ ވީޗެޓްޕޭ ތައާރަފުކުރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)އާއި ޗައިނާގެ ވީޗެޓްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-29 13:59:00
އާއިލީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަންނަނީ

އާއިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 13:57:25
އެއް ނަންބަރު އަދި ދެ ނަންބަރުގެ ޑޮމެއިން ވިއްކަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އެއް ނަންބަރު އަދި ދެ ނަންބަރުގެ ޑޮމެއިން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:52:13
1 ނަންބަރު ނުވަތަ 2 ނަންބަރުގެ ޑޮމެއިން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ވިއްކަން ފަށަނީ

1 ނަންބަރު ނުވަތަ 2 ނަންބަރުގެ ޑޮމެއިން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ވަރަށް އަވަހަށް ވިއްކަން ފަށާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވުނު ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:44:05
ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ގުނޫތު ކިޔަން އަލުން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަލަަސްތީނަށްޓަކައި ގުނޫތު ކިޔަން އަލުން ފަށަން އުޅޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:38:02
ވަގު ނަންބަރު ބޯޑު ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނަގަން ފަށަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި، ވަގު ނަންބަރު ބޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވަމުންދާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ނަގަން ފަށާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:36:11
ތަރައްގީގައި ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތައުރީފު

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާއި ތަނަވަސްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރު އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެންޑް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:28:13
18% އާއި %21 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުން ވެހިކަލް ދޫކޮށްލަން ބޭނުން: އަމީން

18% އާއި %21 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ވެހިކަލް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމުގައި ޓްރާންޕޯޓު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:26:56
ހާރްދިކް އާއި ނާތަޝާގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއާ ހާރްދިކް ޕާންޑޭ އާއި ބަތަލާ ނަތާޝާ ސްޓެންޓޮވިކް ގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނެފިއެވެ. މި ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވެން ފެށި އޭނާ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:13:53
އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް ލަންކާގައި ހުޅުވަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް ސްރީ ލަންކާގައި ހުޅުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހި ސަފީރާ އެކު ބިޒްނަސް ސެންޓަ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:13:09
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި ބީރައްޓެހި ގާނޫނުތައް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި ބީރައްޓެހި ގާނޫނުތައް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:11:19
ސިޑްސްގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭގޮތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ބާރުއަޅުއްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުގެ ފަރާތުން ސިޑްސްއަށް އެހީވުމުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ ދައުރު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:03:53
ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކަށް ދިރާސާކުރުން މުހިންމު: ޑރ. ޝަފީޢު

ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން މުހިންމުކަމަށް ތަޢުލީމީ ވަޒީރު ޑރ.އިސްމާޢީލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ގްލޯބަލް ޕަރޓްނަރޝިޕް ފޯރ އެޑިއުކޭޝަންގެ "ނޮލެޖް އެންޑް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:58:47
އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ނުވަތަ ނުލިބުމަކީ އިންސާފާ ގުޅިފައިވާ ސުވާލެއް: ރައީސް

ދެމެހެއްޓިނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ކުދިޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ނުވަތަ ނުލިބުމަކީ އިންސާފާ ގުޅިފައިވާ ސުވާލެއް ކަމުގައި...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 12:55:56
15 އަތޮޅެއްގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ތައާރަފުކުރަން އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: ވަޒީރު

ރާއްޖޭގެ އިތުރު 15 އަތޮޅެއްގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ނުވަތަ ޢާންމު ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާނެކަމަށް ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާބެހޭ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:45:57
އާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ދެން ބާއްވާނީ އަންނަ ހަފްތާ

މަޖިލީސް ހިންގާނެ އުސޫލުތަކާއި ގަވައިދުތައް ކަނޑައަޅަން ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އާ މަޖިލީހުން އެ ގަވައިދުތައް ކަނޑައަޅާ ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:45:17
އަންހެނުންނާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާތަކަށް މެލިންޑާ 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

މެލިންޑާ ވަނީ މީގެ 2 ހަފްތާ ކުރިން ގޭޓްސް ފައުންޑޭޝަނުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:43:45
ޔޫރޯއާ ދިމާކޮށް އެމްޓީސީސީގެ ސުޒުކީ އުފެއްދުންތަކުން ޑިސްކައުންޓް

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 15 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް. އެ މުއްދަތުގައި އެމްޓީސީސީއިން ވިއްކާ ސުޒުކީ އިންޖީނު، ސްޕެއާ ޕާޓްސް އަދި އަޑީތެލާއި ސްޓިއަރިން ސިސްޓަމް ފަދަ އުފެއްދުންތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:32:12
'ކުދި ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިކޮށްދީ'

ސިޑްސް ގައުމުތަކުގައި އިންވެސްޓަރުން އިންވެސްޓު ކުރާ ކޮންމެ ޑޮލަރަކީ އޭގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޒަމީރު ދެއްވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:31:34
ރައީސް، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގެސްޓޮން ބްރައުންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއްވެވީ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 12:26:18
ރަފަހް އޮޕަރޭޝަން ރަތް ރޮނގެއް ހުރަހެއް ނުކުރޭ: އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އަދި ނުފެންނަކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ވަނީ ބުނެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:24:12
ޔޫރޯ 2024: ސްޕޭނުން އެކުލަވާލި ޕްރޮވިޝަނަލް ސްކޮޑުން އަސެންސިއޯ ބާކީކޮށްފި

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕޭނުން އެކުލަވާލި ޕްރޮވިޝަނަލް ސްކޮޑުން މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ އަސެންސިއޯ ބާކީވެއްޖެއެވެ. ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:16:49
ޔޫރޯ 2024: ބެލްޖިއަމުގެ ސްކޮޑުގައި ވިޓްސެލް ހިމަނައިފި

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބެލްޖިއަމް ޓީމުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ޑިފެންޑަރު އެކްސެލް ވިޓްސެލް ހިމަނައިފިއެވެ. އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:16:31
ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 12:14:22
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އާންމު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

ރާއްޖޭގެ އިދާރާތަކުގެ އާންމު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން ދެ ދުވަހުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:05:41
އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިއުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިއާސީ ސިވަލެނީއާއި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން ތަރައްގީގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 11:56:09