×
މައި ސަފުހާ
އެމްއައިބީގެ ހުރިހާ ލޯނެއް ވެސް ލުއިކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގުތިސާދަށް ކުރަމުން ދާ ނުބައި އަސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ލޯނު ދެއްކުން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަދައިދޭން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ނިންމައި، އެކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 10:01:34
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

އާދިއްތަދުވަހާ ގުޅޭ ހަނާ ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. ހިނިއައިސްފައި އޮތީއެވެ. އަނިލް ދެ ފަހަރަށް އެހީމައި ވެސް ހަނާ ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. އިންސާނުން ލައްވާ ކަންކަމަށް އާދޭސްކުރުވުމަކީ ޖިންނިސައިތާނުން ކުރާހިތްވާ ކަމެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 09:54:27
ކޮވިޑް-19: ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، އާ އާދަތަކެއް!

ޒަމާނާ އެކު ބައެއް ސަގާފަތްތައް ވެސް ފަސްދީ ދިޔަ ނަމަވެސް، ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެވާ ތައްޔާރީތަކަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ރޯދަ މަހަށް ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު، އާދައިގެ މަތިން އެންމެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 09:39:07
ކޮވިޑް 19: ހައްޖު ދަތުރުގެ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައޫދީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ބިން ޠާހިރު ބަންތަން އަލްއިޚްބާރިއްޔާ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް- 19) ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަށް އިންތިޒާރުކުރުމަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 09:33:42
ހެދުން ފިހާރަތަކަށް ވަންނާނެ ބަޔަކު ނެތި ހުސްކޮށް!

އެހެން ނޫނީ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުމަޖީދީ މަގު މިހާރު ވަނީ ހުސް ވެފަ އެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ޕީކް ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އެ މަގުގައި ވިޔަފާރިކުރަން އުޅޭ މީހުން "ގެއްލިއްޖެ" އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:36:22
ކޮވިޑް- 19: ތުރްކްމެނިސްތާނުގައި 'ކޮރޯނާ ވައިރަސް' މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ތުރްކްމެނިސްތާނުގެ ރައީސު ގުރްބާންގޯލީ ބެރްދީމުހައްމަދޭވް ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔުނިއަން ރޫޅިގެން ދިޔައިރު މިނިވަންވި، މެދުތެރޭ އޭޝިޔާގެ ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ތުރްކްމެނިސްތާނުގައި 'ކޮރޯނާ ވައިރަސް' މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 08:22:40
ޓެކްސީތައް ހުއްޓި ޑްރައިވަރުންގެ ޖީބު ހުލިވަނީ!

މާލޭގައި 25 އަހަރު ހޭދަކޮށް، ޓެކްސީ ދުއްވާތާ 20 އަހަރު ވީ އިރު ވެސް، މިވަރުގެ ކަމަކާ ހަސަން އަލީ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހާއިރު ޓެކްސީ އަށް އަރާއިރު އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:21:07
ބެން އެފްލެކްގެ އާ ބައިވެރިއަކީ އެނާ ޑި އާމަސް

ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާއާ ކައިވެނިކޮށްގެން ތިން ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ހަޔާތަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ބައިވެރިއަކު އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެކި ދުވަސްވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:18:41
އަހަންނަކީ ކުރިން ޑްރަގް އެޑިކްޓެއް: ކަންގަނާ

ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވުމުގެ އުންމީދުގައި ފުރާވަރުގައި އާއިލާ ދޫކޮށް މުމްބާއީ ގޮސް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ގަނަތެޅުނު އިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ވަދެވި، އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެޑިކްޝަނުގައި އުޅެން ޖެހުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:17:57
ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަށް 90 ކްރޯޑްގެ ބަޖެޓެއް

ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފާ އެކު ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ކަށަވަރުކޮށް ދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ބަޖެޓްގެ ވާހަކަތަކެއް ވެސް މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:15:13
"ގޯސްޓްބަސްޓާޒް: އާފްޓަލައިފް" އާ އެކު އިތުރު ފިލްމުތަކެއް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް "ގޯސްޓްބަސްޓާޒް: އާފްޓަލައިފް" އާ އެކު އިތުރު ފިލްމުތަކެއްގެ ތާރީހުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީ ހުއްޓުމަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:12:59
އެމެޒޯންގެ މުވައްޒަފުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނެތި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭތީ އެމެޒޯން އާއި އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ އަށް ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:10:39
މައިކްރޮސޮފްޓް ސްކައިޕް ބޭނުންކުރާ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް

ވަޓްސްއެޕް އަދި ފޭސްޓައިމް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ މަޝްހޫރުކަމާ އެކު ވެސް، ސްކައިޕަށް ފަނޑުކަމެއް ނާންނަ ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފި އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި، ސްކައިޕް ބޭނުންުރާ އަދަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:08:42
މޫނުގައި އަތްނުލެވޭ ގޮތަށް ސެންސައެއް ހަދަން އުޅެނިކޮށް ލިބުނީ ލަނޑެއް

އިހުތިޔާރަކާ ނުލައި މޫނާ އަތް ކައިރިކުރެވޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ސެންސައެއް ހަދަން އުޅުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޒުވާން ސައިސްޓިސްޓަކަށް އަމިއްލަ އަށް ލިބުނު ބޮޑު ލަނޑަކާ ހެދި ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:03:38
މީޑިއާތަކަށް އެހީވާން ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މީޑިއާތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މާލީ ދަތިކަމަށް އެހީވާން ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖަޓެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކަށް އެހީވާން މާކް ޒަކަބާގްގެ ފޭސްބުކުން ނިންމި އިރު، އެތަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 07:58:42
“ކްލެވަރ ކިޑްސް”ގެ ނަމުގައި އަލީ ރަމީޒުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޑަކުދިންނަށް!

“ކްލެވަރ ކިޑްސް”ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަލީ ރަމީޒް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަން އޭނާ އިޢްލާނު ކުރައްވަފާއިވަނީ ސޯޝަލްމީޑިއާގައެވެ. މިކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-01 07:29:38
މިފަދަ ޙާލަތުގައި ގޭގައި ނަމާދުތަށް ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން: ޝެއިޙް އަލީ ޒާހިރު

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ގޭގައި ނަމާދުތަށް ކުރުމަށާއި ގިނަގިނައިން އިސްތިޣްފާރު ކުރުމަށާއި ގިނަގިނައިން ތައުބާވުމަށާއި އެކަލާންގެ މަގަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވުމަށް އެންމެހާ ބޭފުޅުނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށް އައްޝައިޙް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-01 07:13:26
ހަވީރު 5 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އަށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި

މާލެއާއި ވިލިމާލެއާއި، ހުޅުމާލޭގައި ކޮންމެދުވަހަކު ހަވީރު 5:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8:00 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި މަގުމަތީގައި މީހުން އުޅުން ހުއްޓައިލުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 06:19:31
ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ ވަގުތުތަކެއް ކަނޑަޅައި ގިނަ މީހުން އެކުގައި އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މާދާމާ މެންދުރު 12:00 އިން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 06:14:08
ފަންސަވީސް މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުންއައި ބާދުޝާހު ބޯޓުގެ އިންޖީން ހުއްޓިއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބާދުޝާހު ބޯޓޫ: ފޯޓު ކުޅުދުއްފުށީއޮންލައިން ބާދުޝާހު ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓެއްގެ އިންޖީން ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ސިފައިން އެބޯޓަށް އެހީތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 04:13:53
ކޮވިޑް-19: މިމަހު ސާދައާއި ނަވާރައާ ދެމެދު އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް އައި އެންމެން ޓެސްކުރަނީ

ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކުރުން މަނާ ކުރުމުގެ ކުރިން އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ އެންމެނާއި އެމީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ އެންމެން ހޯދައި ޓެސްޓް ކުރުމަށް އެޗުޕީއޭއިން ނިންމައިފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 03:00:53
ކޮވިޑް-19: ރިސޯޓުން މާލެ އަންނަން ކުނި އުފުލާ ދޯނީގައި ތިލަފުއްޓަށް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރިސޯޓުތަކަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ކުނި އުކާލާ ދޯނީގައި ތިލަފުއްޓަށް ދިއުމަށް ފަހު މާލެ އަންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 01:10:04
ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބީސީޖީ ވެކްސިންގެ އަޖުމަ ބަލަނީ

ޓީބީ ބަލިން ރައްކާތެރިވާން މީގެ ގަރުނެއް ކުރިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބީސީޖީ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިންސުރެ ހިންގަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި ކޮރޯނާރައިވަރަސް ޖެހޭ މީހުން ނިސްބަތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 00:22:55
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ޔޮޓް ޓުއާސްއިން ވަޒީފާ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނިން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 00:01:48
ކޮވިޑް-19: މާޗް-14-19 އަށް ޔޫކޭއިން އައި މީހުން ޓެސްޓްކުރަނީ

މާޗު މަހުގެ 14-19 އާ ދެމެދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، އެ މީހުންނާ ބައްދަލުވީ ކޮން ބައެެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ފަށައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 23:52:26
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 22:33:29
ކޮވިޑް-19: މި މަހު 14-19 އާ ދެމެދު ޔޫކޭ އިން ރާއްޖެ އައި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، ސިއްހީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރުގެ އެންގުމަކުން،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 21:25:03
އިންޓަރނެޓު އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގޮތްތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެ މީހުންނަށް އިންޓަރނެޓް މުހިންމުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އިންޓަރނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްތައް ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދެއްވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 21:20:39
ކޮވިޑް-19: "އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރާކަށް ނޫޅެ"

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާ މިހާރު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތް 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ނުވިސްނާ ކަމަށް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ރަޖީވް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 20:31:44