×
މައި ސަފުހާ
ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގދ. ތިނަދޫން ބަންދުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ތިނަދޫ ގްރީންވާޑް،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 20:19:09
އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ރިޔާސީ ކޮމިޝަން

ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެއް އަޒުމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރުތަކާ ބެހޭ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 20:06:08
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ސައްރީ ވަކިކޮށްފި

ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން މައުރީޒިއޯ ސައްރީ ވަކިކޮށްފިއެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި މިނިމުނު ސީޒަނުގައި ހަވާލުވީ ސައްރީ ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ނުވަވަނަ ފަހަރަށް އެޓީމަށް އިޓާލިއަން ސެރީއޭ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-08 19:17:22
ޅ.ކުރެންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެންވަދެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި ޅ.ކުރެންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެންވަދެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުންގެ ފަރާތުން މިހާރު އެެރަށުގައި ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން

ނާރެސް.ކޮމް - 2020-08-08 19:08:06
ރާއްޖެއަށް މޮރޮކޯއިން ދޭ ސްކޮލާޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށްފި

މޮރޮކޯ ސަރުކާރުން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެޤައުމުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުންގެންދާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-08 18:56:45
ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީން ތިބީ "އިދާރީ ބަންދެއްގައި"، ދޫކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުުކުރި 19 ބިިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބީ އިދާރީ ބަންދެއްގައި ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ މީހުންގެ ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 18:42:29
ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ މާހިރަކު އައްޔަނުކުރެވޭނެ: މަރު ކޮމިޝަން

ކުރިޔަށް އޮތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ބޭރުގެ މާހިރަކު އައްޔަނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-08 18:36:51
އަބީޝެކް ބައްޗަން ވެސް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަބީޝެކް ބައްޗަން މިއަދު ބައްޔަށް ނެގަޓިވްވެ، ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އަަބީޝެކް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން މުމްބާއީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 18:25:47
ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދުން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ: ރައީސް

ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓާނުލައި މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ރައީސް އިބްރާހމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ. އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 18:16:31
ރިޟްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކެނޑިނޭޅި މިސަރުކާރުން ކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާނުލައި މިސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-08 18:05:12
ސިއްހީ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޤާމުތަކެއް ހުސްކޮށް

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޤާމުތަކެއް ހުސްކޮށް ހުރުމުން އެކަމުގެ ނާދެވޭ އަސަރު ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-08-08 17:59:25
މަސައްކަތް މިކުރަނީ އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭރުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރެއް ތަހުގީގު ޓީމުގައި ހިމެނުމަށް: ރައީސް

ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދް ރިޟްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ ކޮމެޓީގައި ބޭރުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރަކު ހިމަނުއްވާން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-08-08 17:42:00
މި ވެރިކަން ހޯދީ ރިލްވާންގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން: އާއިލާ

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަން ހޯއްދެވީ ގެއްލުވައިލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި މަރައިލާފައިވާ ބްލޮގަރު ޔާމިން ރަޝީދުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ ރިލްވާންގެ އާއިލާ އިން މި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 17:14:18
ސިއްހީ ދާއިރާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށަށް ދާކަމުގެ ޝަކުވާ މަޖިލިހަށް ހުށައަޅައިފި

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށްވަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ، ޑޮކްޓަރުންގެ ބަޔަކު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ފަސް ބޭފުޅަކު އެކުވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 16:05:49
ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުން އިތުރު 15 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފު ވުމުން އިއްޔެ 15 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ، އިއްޔެ އިންސްޕެކްޓްކުރީ ޖުމްލަ 111 ތަން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 15:15:05
ރޮނަލްޑޯގެ ޔުވެންޓާސް މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ކުރިއަށްދާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގު ދެވަނަ ބުރުރުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ކުރިސްޓިއާނޯ ރޮނަލްޑޯގެ އިޓަލީގެ ޔުވޭންޓަސް އާއި ފްރާންސްގެ ލިޔޯން ބައްދަލުކުރި

ނާރެސް.ކޮމް - 2020-08-08 14:01:38
އަހަންނަނަށް ނުކުމެވުނީ އިމަޖެންސީ ދޮރަކުން: ސަލާމަތްވި މީހެއް

ކޮޒިކޯޑް (އޮގަސްޓް 8) - ދުބާއީން ފުރައިގެން އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާގެ ކޮޒިކޯޑް އެއާޕޯޓަށް ބޯވާރޭގެ ތެރޭގައި ރޭ ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ރަންވޭ އިން ކަހާލައިގެން ގޮސް ވާދީއަކަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުން ސަލާމަތްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 13:09:07
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަކީ އެއާފޯސްގެ ކުރީގެ ޕައިލެޓެއް

ކާލިކަޓު (އޮގަސްޓް 8) - ކެރަލާގެ ކޮޒިކޯޑް އެއާޕޯޓަށް ރޭ ޖައްސަނިކޮށް ރަންވޭއިން ކަހާލައިގެން ގޮސް ވާދީއަކަށް ވެއްޓުނު އެއާ އިންޑިއާ އެކްސްޕްރެސް ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަކީ އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ކުރީގެ ޕައިލެޓެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 12:23:19
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ފުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަޅާ ފްްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ތައިލެންޑްގެ ކުންފުނި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 12:10:32
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހު 31ގައި އޮންލައިންކޮށް

ގައުމީ ބޭންކް، ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހު 31 ގައި ބާއްވަން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލުން ހިއްސާދާރުންނަށް ފޮނުވި ނޯޓިސްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ޖަލްސާ އޮންނާނީ މި މަހު 31

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 11:06:49
މޫލީއަށް އަހަރެއް: 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑެލިވަރީ

އުރީދޫގެ އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް، "މޫލީ"އަށް އަހަރެއް ފުރުނު އިރު މިހާތަނަށް 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑެލިވަރީ ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މޫލީއަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 10:49:45
ހުވަފެން - 7

(7 އޯގަސްޓް 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ޝުކުރިއްޔާ- އަހަރެންގެ ނަމަކީ ރިޗަރޑް- ރިޗަރޑް މެލްޓަން-" "އެލެޓް ޕީޓަރސް-" "ވަރަށް ގިނައިން މި ތަނަށް އަންނަންތަ-؟" ރިޗަރޑް އަހައިލިއެވެ. "އާނ- ވަގުތެއް ލިބޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-08-08 10:43:07
ޓޫރިޒަމް ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން، ހުރަސްތައް ގިނަ

އަހަރުގެ ބާކީ މި އޮތް މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ކަމަށް ވިޔަސް އެކަން ހާސިލުވާނެ ކަމާ މެދު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 09:36:59
ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް ޑިޒްނީގެ "ޕިނޯކިއޯ" ހުށަހަޅައިފި

ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޒްނީން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ "ޕިނޯކިއޯ" ގެ ރޯލެއް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އަސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 09:24:21
"ސަޅަކް 2" ގެ ޕްރިމިއާ މި މަހުގެ 28 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ މި އަހަރު ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަހޭޝް ބަޓްގެ "ސަޅަކް 2" މި މަހުގެ 28 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 09:18:39
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 09:11:03
އައިސޮލޭޝަަން އުސޫލާ ހިލާފުވުމުން ޒަވީ އަށް އަދަބު

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 8) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނިކޮށް ހޯމް އައިސޮލޭޝަން ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗު އަދި ބާސެލޯނާގެ ލެޖެންޑް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް 2700 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 09:03:13
ފަސް އަހަރު ފަހުން ބިޕާޝާ ބާސޫގެ ފިލްމެއް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ބިރުވެރި ފިލްމު "އަލޯން" އަށް ފަހު ބޮލީވުޑުން ގެއްލިފައިވާ ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ "ޑޭންޖަރަސް" ކިޔާ ވެބް ފިލްމަކާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 09:02:13
ޗެލްސީއާ މެދު ވިލިއަން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 8) - އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމާ މެދު ވިސްނަން ފެށި ހިސާބުން ޗެލްސީން އޭނާއާ މެދު ކަންތައްތައް ކުރި ގޮތާ މެދު ވިލިއަން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 09:00:51
ފަހު މެޗަށް ވެދާނެ ކަމާމެދު ނުވިސްނަން: ބާސެލޯނާ ކޯޗު

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 8) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭ ފަހު މެޗަށް ވެދާނެ ކަމާ މެދު ދެކެވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 08:57:50