×
މައި ސަފުހާ
އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތާއެކު ބަލި މީހުން އުފުލުމުގެ ނިޒާމަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ބަލި މީހުން އުފުލުމުގެ ނިޒާމަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެނުވާނެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެއަރ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-29 21:02:17
ކެނދިކުޅުދޫގެ ގުދުރަތީ ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އެއިން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ކެނދިކުޅުދޫގައި ހުރި ގުދުރަތީ ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެއިން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-02-29 20:59:00
މަޖިލިހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން %33 އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރަން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. އެ ބިލް މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:57:05
މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހިފަހައްޓަން އާޒިމްގެ އިސްލާހެއް ގާނޫނުއަސާސީއަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހިފަހައްޓަން، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:54:02
އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވުމުން، އީސީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ!

ރޯދަމަސް ތެރޭގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައި ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:52:12
ރައީސް އެންމެ އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ރައީސް ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހއ.އަތޮޅާއި ހދ.އަތޮޅާއި ށ.އަތޮޅާއި ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ހަ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް މި ދަތުރުފުޅުގައި

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-02-29 20:49:00
ރޯދައިގެ ފަހުން މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 )އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މި ބިލް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:48:55
"ދޯ ޕައްތީ" ގެ ޓިޒާއެއް ދައްކައިލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކާޖޮލް އާއި ކްރިތީ ސެނަން އެކުގައި ފެނިގެންދާ ދެވަނަ ފިލްމް "ދޯ ޕައްތީ" ގެ ޓީޒާއެއް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިގެން މިސްޓްރީ ތުރިލާ ޖޯންރާ ސްޓައިލަށް ގެނެސްދޭ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:44:26
ބިލު ތަސްދީގު ކޮށްފި، އިންތިހާބު އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން

އިންތިހާބު ލަސްކުރާ ބިލް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއާއެކު މަޖިލިސް އިންތިހާބު އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުންނެވެ. ރައީސް ނ. ކެނދިކުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:43:41
އިންތިހާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރި މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ ބިލު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވީ،

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-02-29 20:42:18
ކެޓް ޝެލްޓަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ފަރުކޮޅުފުށި ސަރަހައްދުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެޓް ޝެލްޓަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-02-29 20:39:00
އިންތިހާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރި މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ ބިލު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވީ،

ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-02-29 20:38:36
އިންތިހާބު ފަސްކުރާ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް ފަސް ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އަހުމަދު އުޝާމް ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ ބިލް ތަސްދީގު

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 20:35:06
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ގާއިމު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ވަގުފު އިމާރާާތް ހުޅުމާލޭގައި

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ވަގުފު ޕްރޮޖެކްޓް، ހުލުމާލޭގައި ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައިދު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި

އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:32:19
ޤައުމީ އެއަރލައިނުން އޭޕްރީލްމަހު ލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ސްރީލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން އެންމެ ފަހުން ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާފައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލީ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-02-29 20:32:05
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރައްވަޢިފި

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މި ބިލް ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންނާއި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:31:36
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ބިލު ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

މި އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވުމަށް ބަންޑާރަނައިބު ލަފާފުޅުދެއްވުމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އެ ބިލު

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:30:53
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސް ކުރާ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލް ރައީސް މުއިއްޒު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މި ބިލް ފާސްކުރުމާއެކު، އަންނަ މާރޗްމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފަ އޮތް އިންތިޚާބު

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:28:41
ޤައުމީ އެއަރލައިނުން އޭޕްރީލްމަހު ލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ސްރީލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން އެންމެ ފަހުން ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާފައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލީ

ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-02-29 20:26:52
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިޚާބު ބާއްވާ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިޚާބު ބާއްވާ ބިލު ރައީސް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައީސް ތަޞްދީޤުކުރެއްވީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-29 20:26:24
އިންތިހާބު ރޯދަ ފަހަށް ފަސްކޮށް، ރައީސް ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. އިންތިހާބު ރޯދަ މަހުގައި ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 20:25:11
އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ މި ނިންމެވުމާ އެކު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބު ދެން އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 20:24:54
އިންތިހާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައިސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި, އިންތިހާބު އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 )އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މި ބިލް

އެކި.އެމްވީ - 2024-02-29 20:23:39
މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު: އަންނަ ހަފުތާގައި އީސީ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އިންތިހާބެއް ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހަކާ ދިމާވަންޏާ ރަމަޟާން މަސް ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވަން ލާޒިމްކުރާ ގޮތަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:21:22
މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމާ ބެހޭ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:19:01
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މި ބިލް ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންނާއި

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-29 20:18:29
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ބިލު، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފަޔާއެކު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ގާނޫނަށް ފަސް ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު މި ބިލު

އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:18:28
އިންތިހާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރި މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ ބިލު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވީ،

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 20:17:13
މަގޫދޫގައި މަސްކަނޑާ އަށްޓެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއްް ހޯދަނީ

ފ. މަގޫދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މަސްކަނޑާއަށްޓެއް ޑިޒައިންކޮށް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މަގޫދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މަސްކަނޑާއަށްޓެއް ޑިޒައިންކޮށް

މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-29 20:12:57
މަޖިލިހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން %33 އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރަން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެ ބިލް މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 20:10:23