×
މައި ސަފުހާ
ގާޑިޔާތައް ހުރި ސަރަހައްދު ބަދަލު ކުރަނީ

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ގާޑިޔާތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ގާޑިޔާތައް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ސަރަހައްދުން އެގާޑިޔާތައް ނަގާ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 16:41:48
އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމި މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން އިއުލާންކޮށްފި

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:36:03
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުގެ މައްސަލާގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލަތަކެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް، ގާނޫނަކަށް ހެދި މައްސަލައިގައި ދައުލަތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:34:38
އެޗްއާރު ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް އެމްއޭއެޗްއާރުޕީ އާއި ސީއެމްއޭ ގުޅިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އެޗްއާރު ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްރޮފިޝަނަލްސް (އެމްއޭއެޗްއާރުޕީ) އާއި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ (ސީއެމްއޭ) ގުޅިއްޖެއެވެ. ސީއެމްއޭއިން ބާއްވާ އެޗްއާރު

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 16:22:33
އެމްއެންޔޫގެ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރު އާއިޝަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:21:32
"ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" އުފައްދައިފި

ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ގުޅީފަޅު އިންވެސްޓްމެންޓް ލިމިޓެޑް އެއްކޮށްލައި، "ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް"ގެ ނަމުގައި އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދައިފި

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 16:17:41
މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ނަަސްރީނާ އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ކޯޓު ދޮށަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ އިރު އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 16:12:25
ދިރާގުގެ ޓީވީ ލައިސަންސް އަތުނުލިއަސް ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފެށަން 2013 ވަނަ އަހަރު ދިރާގަށް ދޫކުރި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވި އިރު އެ ހިދުމަތްދޭން ނުފެށި ނަމަވެސް، ބްރޯޑްކޮމުން ދިރާގަށް ދޫކުރި ލައިސަންސް ބާތިލް ނުކޮށް އޮތް އޮތުމުގައި

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 16:11:13
"އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަކީ ޔޫރަޕް އަޑީގައި އޮވެގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ކޯޓެއް"

ފިލިޕީންސުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ވަކިވުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އައިސީސީ އިން ވަކިވުމަށް ފިލިޕީންސުން ނިންމީ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ޒައާމަތުގައި އެގައުމުން

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 16:09:02
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން (ޓީސީއެލް) އާއި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއައިއެލް) އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ. އެ ދެ ކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތް އެއް ކުންފުންޏެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:03:48
ރައީސް މައުމޫންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބުދުލްގައްޔޫމްގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތް ނިންމުމަށް ދާދި ދެންމެއަކު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-20 16:03:09
ވޯލްޑް ކަޕަށް ބްރެޒިލުން ޓޮޓެންހަމްގެ އެހީ ހޯދަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 20) - ޖޫން މަހު ރަޝިއާގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްގެންދަން އިނގިރޭސި ކްލަބް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީސް ބޭނުންކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:02:50
ހައްޔަރުކުރާ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރާކަށް ނުޖެހޭ: ދައުލަތް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިހެން ބުނީ

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 16:01:58
ކޮލަމްބޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރު މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ފަރާތުން ވާދަކޮށް ކޮލަމްބޯ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:01:13
ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

"ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނި އުފެއްދެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގަރާރަކުންނެވެ. ތަފުސީލު އަންނަނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 16:00:10
ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައި އެހީވާން ތައްޔާރު: ޕާކިސްތާން ސަފީރު

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުގައި އެހީވާން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް، ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރު ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަޑް) ވަސީމް އަކްރަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 15:58:39
ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައި ތިބި ބަޔަކު ރާއްޖެއަކު ނެތް: މުންދު

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ ކަމަށާއި އެއީ ބަޔަކު ރުއްސަން ދައްކާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފު (މުންދު)

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:56:36
ޒޯން ބުރު ހޯސްޓުކުރުމުގައި ފ. ނިލަންދޫން ދައްކާ ނަމޫނާ، މިސާލަކަށް ބަލަން މުހިއްމު!

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. އަހަރެއް އަހަރަކަށް މުބާރާތް ފޯރި ގަދަވަމުން ގޮސް، މިއަދު އެ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:55:28
ޑިމޮކްރެސީ ސަލާމަތްކުރުމުގައި އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާގެ އެހީ ލިބޭނެ: ނަސީމް

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެސީ ގާއިމުކޮށް އާއްމު ހާލަތަށް ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާއި އެމެރިކާގެ އެހީ ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ. އިއްޔެ އިންޑިއާގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 15:54:24
ހައްޔަރުކުރާ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ: އޭޖީ

ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 15:49:48
ރައީސް މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ އެމަނިކުފާނު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށެވެ. މިއީ ރައީސް މައުމޫން ކޯޓަށް

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:49:46
މިހަފްތާ ބަންދުގައި ޕެސިފިކް ރިމް 2 ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

ލެޖެންޑަރީ ޕިކްސްޗާސް އަދި ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމު "ފެސިފިކް ރމް 2" މިހަފްތާ ބަންދުގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވާނެ ކަމަށް އެ ސިނަމާ އިން ބުނެފި އެވެ. ސައިންސް ފިކްޝަނަލް އެކްޝަން މި ފިލްމަކީ އިންސާނުންނަޢި

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:49:00
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ އެވޯޑު އިނގިރޭސިއަކަށް، އިނާމު މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުބާއީ (މާޗް 20): ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ އެވޯޑު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ އެންޑްރިއާ ޒަފިރާކްއަށް ދީފި އެވެ. ފަގީރު ކުދިންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:43:25
ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް އުފައްދައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން، "ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. މިއަދު އުފެއްދެވި މިކުންފުންޏަކީ ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:42:48
ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުން އިންޑިއާއިން މަޑުޖައްސާލައިފި

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން މަޑު ޖައްސާލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ވިސާ ދިނުން މަޑު ޖައްސާލީ ޓެކްނިކަލް މައްސަަލައެއް ދިމާވެގެންނެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 15:39:36
ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ފަހު ފިރިހެން ނޮދާން ވައިޓް ރައިނޯ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ފަހު ފިރިހެން ނޮދާން ވައިޓް ރައިނޯ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ދުނިޔެއިން ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ޖަނަވާރެކެވެ. ސޫދާންގެ ނަން ދީފައިވާ މި ރައިނޯ މަރުވީ އުމުރުން 45 އަހަރުގަ އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:37:33
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ބަންދު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:37:30
ނުވަ ރަށެއްގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފި

ނުވަރަށެއްގައި 800 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނު ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ޑިޒައިންކޮށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:36:24
މަހިބަދޫ އައިސްޕްލާންޓަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފިޝަރީޒް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އދ. މަހިބަދޫގައި 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް ގާޢިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:33:31
"ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން، "ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މިއަދު އުފެއްދެވި މިކުންފުންޏަކީ ގުޅިފަޅު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:30:19