×
މައި ސަފުހާ
ނަފުރަތުގެ އަމަލުގެ ބިލު އިސްލާހުކުރަން އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވެސް އެދިއްޖެ

ނަފްރަތުގެ އަމަލު ބަޔާންކޮށް، ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު، ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްނޭޅޭގޮތަށް އިސްލާހުކުރުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 15:31:57
މާލެއާއި ވިލިމާލޭގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް ދީފި

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރަން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރީ ޗައިނާ ސްޓޭޓް

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 15:16:02
މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމުކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމުކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 15:07:56
އެމެރިކާގައި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓި އޭގެ ކޮންކްރީޓްތަކުގެ ދަށުގައި އެތަށްބަޔަކު ތާށިވެއްޖެ

މަޔާމީ (މޭ 25): އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓުގެ މަޔާމީ ސިޓީގައި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓި އޭގެ ކޮންކްރީޓްތަކުގެ ދަށުގައި އެތައް ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެއެވެ. ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ ކޮންކްރީޓްތަކުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 15:01:52
ޖޭ ހޮޓެލް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ލަގްޒަރީ ހޮޓާ، އަގުތައް ވެސް އެހާ އުސް!

ދުނިޔޭގައި މިހައިތަނަށް ހުޅުވި އެންމެ އުސް، ލަގްޒަރީ ހޮޓާ، ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ޝަންގހާއީ ގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. “ޖޭ ހޮޓެލް” ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ލަގްޒަރީ ހޮޓެލްގެ 120 ވަނަ ބުރީގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތާއެކު

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 14:43:37
ޖެންޑާއަށް ނޫސްތަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ: މީޑިއާ ކައުންސިލް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނާ މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ބުނެފި

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 13:44:44
ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓު ހިންގުމަށް 9 ފަރާތަކުން 7 ރަށަކަށް 13 ބީލަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓު ހިންގުމަށް 9 ފަރާތަކުން ތަފާތު 7 ރަށަކަށް 13 ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބީލަން ހުށަހެޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މި ޖޫން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 13:10:20
ބުއްދިވެރިކަމަކީ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ ތަޅުދަނޑި: ޚުތުބާ

ބުއްދިއަކީ ރިޒުގު ދެއްވާ ފަދައިން އެކިވަރުވަރަށް އެކި އިންސާނުންނަށް ﷲ ދެއްވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ ބުއްދީގެ ނިޢުމަތަކީ އިންސާނާއަށް ﷲ ދެއްވާފައިވާ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 12:59:28
ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލި ހަތް ރަށަކަށް 13 ބީލަން ހުށަހަޅައިފި

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ހަތް ރަށަކަށް 13 ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނު ހިމެނޭހެން 16

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 12:42:33
ލަންކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަރަން ހުކުމް ކުރި ކުރީގެ އެމްޕީއަށް ރައީސް މާފު ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 25): ސްރީލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޕާލިމެންޓު މެމްބަރު ދުމިންދަ ސިލްވާއަށް ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ މާފު ދެއްވައިފި އެވެ. ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ޕޭޖު ނޫހުގައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 12:41:25
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ދުވެލި މަޑުވެއްޖެ: ރާއީ

މިދިޔަ މެއިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ދުވެލި މަޑުވެއްޖެ ކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 12:39:32
އެމެރިކާއަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމެއް: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާޙިދު، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެޖެންސީ ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ)ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ސަމަންތާ ޕަވަރ އާއި އިއްޔެ ހަވީރު ވަރޗުއަލްކޮށް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 12:37:51
އިބިލީހާއި ގަސް

((މި ވާހަކައަކީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ ލިޔުއްވާފައިވާ “ޝައިތާނާގެ މަކަރުވެރި ރޭވުން” މިފޮތުން ނަގާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.)) އަލްޙަސަންގެ އަރިހުން އަލްމުބާރަކް އަބޫ ފަޟާލަތު ރިވާ ކުރެއްވި ގޮތުގައި: މާތް ﷲ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 12:15:21
އެޓޯލް ނިއުސް ޔޫރޯ ކުއިޒް ސުވާލު 24

25 J 12:00 Q 24

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 12:00:49
ރައީސް ނަޝީދު، ޖަރުމަނު ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލޭގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގައި ޒަހަމްވެވަޑައިގެން ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށއ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު, ޖަރުމަނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ "ބުންޑަސްޓަގް"ގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 11:56:35
އަންދަލުސްގެ ޕްރިންސް 36

ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްގައި ވަގުތުތަކެއް ފާއިތުވީފަހުން އެމީހާ ގަތުލުވެގެން މައިދާނަށް ވެއްޓުނެވެ. ޔޫސުފް ފްލޮރިންޑާއާއި ބާބަރާގޮވައިގެން ގޮސް އޭނަގެ ފޭލިގެއަށް ލާފައި އެދެމީހުން ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަން ޚާދިމުންނަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 11:09:46
ޔޫއެފާ ކުލަބުލް މުބާރާތް ތަކުގައި އަވޭ ގޯލުގެ އުސޫލަށް ދެން އަމަލް ނުކުރާނެ

ޔޫރަޕުގެ ކްލަބު ފުޓްބޯޅައިގެ މުބާރާތްތަކުގައި މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައި އަވޭ ގޯލު އުސޫލު ބޭނުން ނުކުރަން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔޫއެފާއިން ނިންމައިފިއެވެ. މީގެ 55 އަހަރުކުރިން ފެށިގެން ޔޫއެފާއިން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 10:27:43
ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ބުންޑެސްޓާގްގެ ރައީސް މރ. ވުއަލްފްގަންގް ޝުއައިބުލައާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 07:02:52
ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ ކުރި ޚަރަދު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު ވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ ކުރި ހަރަދު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ 21.1 ބިލިއަން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 06:05:07
އައްޑު ސިޓީގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ކާފިއު އުވާލައިފި

އައްޑު ސިޓީގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ކާފިއު އުވާލައިފި އެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 04:13:24
އެޓޯލް ނިއުސް ޔޫރޯ ކުއިޒް ސުވާލު 23

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 00:00:12
މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 212 މީހުން!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް އިތުރު 212 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން 52 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން 157

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-24 22:34:26
މިއަދު 212 މީހުން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު ގިނައީ މާލެއިން ބޭރުން ފެނުނު ކޭސް

ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 212 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިރު އޭގެތެރެއިން ގިނައީ އަތޮޅުތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކުރި އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-24 22:23:37
ކޮވިޑް-19 : އިތުރު 212 މީހުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 212 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 52 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 157 މީހުންނާއި ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހުންނާއި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-24 22:23:07
ކޮވިޑުގައި 34 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. "ސަން" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިއާއެކު

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-24 21:30:01
ފައިޒާއިން ވެކްސިންވެސް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ފައިޒާ ވެކްސިންވެސް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ނުވަތަ އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. މިހެން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކޯވިޑް ވެކްސިންތަކުގެ ބާރު ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓުން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-24 21:26:16
އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ކޯވިޑް ޖެހިފައި ހުރީ އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކަށް، 43 ފަހަރު ޕޮސިޓިވްވި

އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ކޯވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދި މީހެއްގެ ގޮތުގައިި ބެލެވިފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ޑޭވް ސްމިތަށް ކޯވިޑް ޖެހިގެން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-24 21:02:33
ކޮލަމް ކޮށާރު - 23

ޖަރީކުޅައަކަސް ރަންކުލައިން ބޭރު ދުލިފަށް މަ ރީއްޗޭ ކިޔާ ލެންބިއަސް އޭގެ ފަށްފަށް ޙަރީމަށް އަމާން ވީ އަޅަން ކަރުގެ ފަށްފަށް ދަރީންނޭ ނުވައްދާށެ ހަރުފައިގެ ވައުފަށް ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން، ހއ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-24 20:43:47
މީޑިއާތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ނުފޫޒުފޯރުވުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

މީޑިއާތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ސީދާކޮށް އަދި ނުސީދާކޮށް ނަމަވެސް، ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެމްޖޭއޭ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-24 20:28:29
ވޯރާއިންނާއި ސަރަޙައްދީ އިޤްތިޞާދުގައި އެމީހުންގެ ނުފޫޒު

ބޯރާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބޮޑުންގެ ބަޔަކު، ޙަސަން ނޫރައްދީން 2 ގެ ރަސްކަމުގެ ކޮއިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން - 21 ޖުލައި 1938 ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގައި ބިދޭސީންގެ ނުފޫޒެއް ފެތުރެންފެށިކަމަށް ބެލެވެނީ، ރާއްޖެއަށް ވޯރާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-24 20:24:15