×
މައި ސަފުހާ
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-03 13:51:25
ތިމާ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައި ހަދާ: ޔާސްމީން މޮގަހިދް

ތިމާ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައި ހަދުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޢިލްމުވެރިޔާ ޔާސްމީން މޮގަހިދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔާސްމީންމީގެއިތުރުންވިދާޅުވެފައިވަނީ ތަނަވަސްކަން ގެއްލުނު ނަމަވެސް އަދި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-03 12:36:58
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓްތަކަކާއެކު ދެމީހަކު ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-03 10:51:28
މުޒާހަރާކުރަނީ ކީއްކުރަން؟

މުޒާހަރާ އަކީ ކޮބައިތޯއެވެ ؟ މުޒާހަރާ ކުރަނީ ކީއްވެގެން ، ކީއްކުރަންތޯއެވެ ؟ ދެކޮޅުވެރި ކޮންމެ އެއްވުމަކަށް މުޒާހަރާއެކޭ ކިޔިދާނެތޯއެވެ ؟ ނުވަތަ އެއީ ، ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެއްދެނީ ކަމަށް ބެލިދާނެތޯއެވެ ؟

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-03 10:16:37
މާލެއިން ލ.އަތޮޅަށް ފުރި ބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިވެއްޖެ

މާލެއިން ފުރައިގެން އަށާރަ މީހުންނާއެކު ލ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ "މަތަންގީ" ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފުގެ ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިވެއްޖެއެވެ. ވާދޫ ކަނޑުން މިބޯޓުގެ އިންޖީނު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-03 09:27:44
ކޮވެކްސް ޕްްރޮގްރާމްގެ ދަަށުން ނައިޖީރިއާއަށް 4 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ލިބިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ފަގީރު އަދި މެދު ފަންތީގެ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިސް ނަގައިގެން ހިންގާ 'ކޮވެކްސް' ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ނައިޖީރިޔާއަށް ކޮވިޑް-19

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-03 07:51:24
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިން މީހުންގެ ޢަދަދު 123,665 އަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ރާއްޖެއިން ދިން މީހުންގެ ޢަދަދު 123,665 އަށް އަރައިފިއެވެ. މިއަދު އިރުއޮއްސި 6:00އާ ހަމައަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ 6,550 މީހުންނަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 22:53:53
މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި މީހުންނަށް: ސައޫދީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫހެއް ކަމުގައިވާ އޮކާޒުން ޚަބަރުދޭ ގޮތުގައި މިއަހަރު (1442 ވަނަ އަހަރު) ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބުމަށެވެ. އެ ނޫހުން ބުނެފައިވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 22:49:50
ކޮވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން 20,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 20,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 22:42:30
ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ: ޝައިހް ޝަފީއު

މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ ކަމަށް އައްޝައިހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ހަދާއިރު ގައިދުރުކޮށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-02 21:04:55
ފަޅިމޫނު - 40

(1 މާރިޗު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ދައްތަ ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ދައްތަގެ ދަނބިދަރިއަށް އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަގޮތް ވުން. އެއީ ކިހިނެއް ވާނޭ ކަމެއް؟ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ދިމާވާނެ."

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 16:22:34
ކުށްމަދުކުރުމަށް ރ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަކީ ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްވެފައިވާ ރަށްތަކަކަށް ހެދުމަށާއި ރ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ހިދުމަތް ގާއިމްވެފައިނެތް ރަށްރަށުގައި ފުލުހުން ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-02 11:26:07
ޔަަމަނަށް އެހީވާ ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން: ގާތްގަނޑަކަށް 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް އދ.ން ބުނެފި

ޔަަމަނުގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް 3.8 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮަލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ އަދަދު ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އދ.ން އިއްޔެ ބުނެފިއެވެ. އދ.ން އިންޒާރުދިން ގޮތުުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 07:41:10
އިތުރު 5،700 މީހުން ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި

އިތުރު 5،700 މީހުން ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ގިނައީ އަތޮޅުތަކުގެ ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކުން ވެކްސިން ޖެހިމީހުންނެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 23:05:13
ކޮވިޑް-19 : އިތުރު 186 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 186 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 22:16:45
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ފައްޔާޒާ ޙަވާލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 20:12:01
ރަމަޟާން މަހު މިސްރުގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ

ރަމަޟާން މަހު މިސްރުގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހުއްދަދޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށޭނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-01 19:40:32
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުުކޮށް ނަމާދުުކުރަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދުން ފެށިގެން ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ނަމާދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތައް އެންގީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-01 19:01:43
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-01 14:28:19
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީޙް ޖަމާލު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމައި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މަލީޙް މަގާމުން ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވައިފައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 13:32:17
ފަޅިމޫނު - 39

(18 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެންމެ ރަނގަޅު. އަޑުއަހާ. އޭނާ ފެނިއްޖެއްޔާ ބީރައްޓެއްސަކު ކަމުގައި ހެދިގަނޭ. ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައި ނުބުނާތި. އޭނާޔާ ދުވަހަކުވެސް ބައްދަލުނުވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 13:05:53
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަކީ މަލީޙްގެ ވަޢުދެއް ނޫން: މެންބަރު އުޝާމް

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޓަރނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ ވައުދެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 11:25:20
ށ. ފޭދޫ އާއި ނޫމަރާގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފޯކައިދޫ އަދި ފީވައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން އެއަތޮޅު ފޭދޫ އާއި ނޫމަރާގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެދެރަށުގައި

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-01 11:01:33
ނ. ކުޑަފަރީގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި

ނ. ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި އެރަށުގެ ވިޔަފާރަވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-01 10:45:43
މިއީ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ވަޒީރަކު ވަކި ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތެއް: މިނިސްޓަރ މަލީޙް

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަިޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެމަނިކުފާނަށް މަޖިލީހުން އެރުވި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 09:32:18
ދޯހާ އެއްބަސްވުމަށް އެއް އަހަރު، ޠާލިބާނުން ބޭނުންވަނީ އެމެރިިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބަން

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ މަންޒަރެއް އަފްޣާނިސްތާުގެ ޠާލިބާން ޖަމާއަތާ އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ޤަޠަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ސޮއިކުރި ތާރީޚީ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމަށް އެއް އަހަރުވީއެވެ. 29 ފެބްރުވުރީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 07:48:48
ފާއިތުވި 9 އަަހަރު އީރާނުގެ އިގުތިސާދުން 100 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުވެއްޖެ

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އީރާނުގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ތަރައްގީ ސުމަކަށް ވުރެ ދަށުގައި ހުރުމާއި، އިންފްލޭޝަން މަތިވުމާއި، އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފަދަ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 23:07:53
އިތުރު 5,923 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި

ރާއްޖެއިން އިތުރު 5,923 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގައި އަލަށް މިވެކްސިން ޖެހި 5,923 މީހުންނާއެކު މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 111,415 މީހުން މިވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 22:53:11
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 196 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 196 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 22:31:45
އިންސާނީ އާދަކާދަ: ފައިދާއާއި ގެއްލުން އެކުލެވޭ ކަންކަން ހުރޭ

އިންސާނުންނަކީ ، އުފެދުމުގައިވެސް ، އަދި ހެދިބޮޑުވުމުގައިވެސް ، އެކިކަހަލަ އާދަތަކަށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބަށްޓަންވަމުންދާ ބަޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުން ދެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 15:53:48