×
ވާހަކަ
މަދަދުވެރިޔާ (1)
ދުވަސްފެށުނީ ހަމަ އެހެންދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިންނެވެ.އިރުއަރަން ތިރީހަކަށް މިނެޓުވެފައިވެއެވެ. އުމުރުން ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ޚަދީޖާ އިނީ އޭނާގެ އާދައިގެމަތިން ފަތިސް ނަމާދުން ފޭބިގޮތަށް މުސްހަފް ހިފައިގެން ގުރުއާން ކިޔަވާށެވެ.ދެން އޭނާ އިން ތަނުން ތެދުވާނީ ޟުހާ ނަމާދުކުރުމަށެވެ. އާދައިގެމަތިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-16 13:58:18
އަބަދަށް އެކުގައި 23
*އުލްޔާން ދިޔުމުން ކައިޒަންވެސް ގެއަށް ދާން ފަހަތަށް އެނބުރުނު ވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން ހިތް ނުހުއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ކައިޒަން އަށް ހުރެވުނު ތަންވެސް ރެއަކާލީ ކުރިމަތީ ހުރި މީހާ ފެނުމުންނެވެ. ކައިޒަންއާ އުލްޔާން ދެއްކިހާ ވާހަކަ އެއް އަޑު އިވުނީކަން މޫނު މަތީގެ ކުލަވަރުން އިންގެ އެވެ. ކައިޒަން ހުރީ ހަދާނެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-16 00:38:40
ވައުދޭ ވެވޭ މީ… 17
ޒިވާވެސް ތައާރަފް ވެލާފައި މިޝްކާ އާއި ވާހަކަ އަޅުވާލާއިގެން ވިޝާމް އާއި އެއްހަމައެއްގައި ހިނގައި ގަތެވެ. މިޝްކާއަށް ރަށުގެ އެތަށް ބައެއްގެ ލޯ އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ. ބޭރުގެ ފެޝަނަށް އަންނައުނު ލާފައި ވުމާއި އަދި ލާފައި ހުރި އެއްޗިހި ކުރުވެފައި ބާރުކަމުން ކިރިޔާ އަތަކަށް ހެލިލުމާއިއެކު ގައިފެނެއެވެ. އެހެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-16 00:38:36
މަންޒިލް ތިޔޭ – ހަވަނަ ބައި
” ނޭނގޭ ދޯ.. އޭނަ އަހަރެންނަށް ވަރަށް ކެއާރ ކުރާކަން އެނގޭ.. ހިތް އޮތްގޮތް ބުނާކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭ…” ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައި އިނދެ ރަފާ ބުންޏެވެ. އެމަންޒަރު ފެނި ސާރާ އަށް ހީނލެވުނެވެ. ***************** ފެންވަރައިގެން ނިކުތް ނީޒާ ފާރުގައިވާ ގަޑިއަށް ބަލައިލިއެވެ. ދިހައެއް ޖެހިއިރުވެސް ހާރޫން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-15 13:26:08
މަންޒިލް ތިޔޭ – ފަސްވަނަ ބައި
” އަހަރެން މިއަންނަނީ ލޫކް…. ހޯދަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެކަން އެނގޭ.. އެކަމަކު ފަރުވާލެއް ނެތް.. ލޫކް ހޯދަން ކޮންމެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނަސް އަހަރެން މިހިރީ ތައްޔާރަށް.. ” އެފޮޓޮއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ރާނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިވޭވަރަށް ކިޔައިލިއެވެ. ފްލައިޓުން ފޭބުމާއެކު ރާނީ ހަށިފުރާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-14 20:38:21
މަންޒިލް ތިޔޭ – ހަތަރުވަނަ ބައި
” އަހަރެން ދަނީ ރަޔަން.. ވަރަށް މިސްވާނެ.. އެކޮޅަށް ގޮސް ގުޅާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ..” އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިވޭ ވަރަށް ރާނީ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު ގޮސް ގެއިން ނިކުމެ ދޮރު ލައްޕައިލިއެވެ. ************ ދުއާ އަށް ގެއަށް އާދެވުނި ރޭގަނޑު ވަރަށް ލަސްވެފައި ހުއްޓައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދުއާ ގޮސް ވަނީ ރިޒާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-14 17:47:24
މަންޒިލް ތިޔޭ – ތިންވަނަ ބައި
އެގޭގައި އެހުރިހާ ދުވަހު ހުރިއިރުވެސް ބަދަލުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޭކަށް ރިޒާ ނުބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ބަލި ހާލަތު ބޮޑުވާން ފެށުމުން ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޫކަން ކައިރީގައި ރިޒާ ކަމަކު ބުންޏެވެ. އެއީ ދުއާ އާ ކައިވެނިކުރުމެވެ. ލޫކަން އެކައިވެންޏަށް އެއްބަސްވީ ހިތްމަތީގައި ހިލަގަނޑެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-14 16:18:02
މަންޒިލް ތިޔޭ – ދެވަނަ ބައި
” ދެން ބުނެބަލަ.. އަދިވެސް މެރީ ކުރާ ދުވަހެއް ހަމަނުޖައްސަންތަ؟ އައި ކާންޓް ވެއިޓް ޓުބީ އަ ބްރައިޑްސްމެއިޑް..” ހުވަފެނީ ގޮތަކަށް ތާރާ ބުންޏެވެ. އެހިނދު ދުއާ ހީނލިނަމަވެސް މޫނުމަތި މިލައިގެން ދިޔަތަން ތާރާ ދުއްޓެވެ. ” ލޫކް ހުރީ މާދަންވެސް މެރީ ކުރަން ތައްޔާރަށް.. އެކަމަކު ކާފަ އެޙާލުގައި އޮއްވައި އަހަރެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-14 14:31:58
މަންޒިލް ތިޔޭ – ފުރަތަމަ ބައި
ސާދަ ވިލޭރޭގެ ފުރިހަމަ ހަނދުން ދުނިޔެމައްޗަށް ވަނީ ތަފާތު ރީތި އަލިކަމެއް ވެރިވެފައެވެ. ކޮޓަރިން ބެލްކަންނަށް ނިކުމެވެން ހުންނަ ބޮޑު ދޮރު ދެފަރާތަށް ކަހައިލުމަށްފަހު ރާނީ ނިކުތެވެ. ބުރުހަމަ ހަނދަށް ނަޒަރު ދަތުރުކޮށްލުމާއެކު އޭނާގެ ތުނި ތުނި ދެތުންފަތަށް ވެރިވީ ހިތްތައް ކަތިލާފަދަ ރީތި ހިނިތުންވުމެކެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-14 13:27:50
ވާތީ މަ ކައިރީގައި 12
“ދަރިފުޅާ، އާދޭ ނަމާދުކޮއްލައިގެން ތިރިއަށް ސައިބޯން އިނގޭ” ޒޯހާ ކައިރީގައި އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ނަޒީރާ ފޭބީ ތިރިއަށެވެ. ނަމާދުކޮށްގެން ޒޯހާތިރިއަށް ފޭބިއިރު ނަޒީރާ އުޅުނީ ސައިބޯނެ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކޮށެވެ. “މިއަދު ހުކުރަށްފަހު ޒައިން އާއި ސަނާ ކައިރީގައި މިގެއަށް ކާން އަންނާށޭ ބުނައްޗޭ ދަރިފުޅު. މަންމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-14 10:25:35
އިތުބާރެއް ނުކުރާނަމޭ
އަރައިގެން އައި އިރާއެކު މީހުންތައް މަގުމަތީގައި ހޭލަމޭލަވެ އުޅުނެވެ. ގިނައީ ގޭދޮށު ކުނިކަހަން އުޅޭ އަންހެންވެރިންނެވެ. އަހަރެންވެސް މަންމައާއެކު ގޭދޮށް ވަށައިގެން ހުރި ކުނިތައް ކަހާ ސާފުކުރުމުގައި އުޅުނީމެވެ. މާހައުލުގައި ތިބި އެންމެންގެ ހިތްތައްވެސް ވަނީ އަވަސްވެފައެވެ. ހުދު އަހަރެންގެ ހިތް ވެސް ދިޔައީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-13 22:13:57
ތި ލޯބި-14
ޖެހިގެން އައި ދުވަހެވެ. އަހަރެމެން އެންމެން ސުކޫލަށް ދިއުމަށް ނިންމީ އެއްކޮށެވެ. އާއެކެވެ. އިއްޔެ އެއްކޮށް އުލުނު ކުދިންތަކާ އެކުގައެވެ. ކުދިންތައް ތިބީ އެންމެން އެއްކޮށް ނޫނީ ނަތީޖާ ނުބެލުމަށް ނިޔަތް ގަނެގެން ކަހަލައެވެ. އާއެކެވ. އެކަކު ވެސް އެ ގަނޑެއް ނުބަލައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެންނަށް ނަތީޖާ ލިބުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-13 22:13:54
ލޯބިވާތީ…7
“އޯކޭ އައި ނިދާ..އަހަރެން ހުންނާނަން މިތާ”ކައިލް މިހެން ބުނުމުން އައިރާއަށް ހެވުނެވެ.އެކިއެކި ވާހަކަ ދައްކަން އޮއްވާ އައިރާއަށް ނިދުނީ ތިނެއް ޖަހަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.އައިރާއަށް ނިދުމުން ފޯނު ކަނޑާލައިފައި ކައިލްވެސް ނިދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. …. ޖެހިގެން އައި ހަފްތާ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.އައިރާ ޒާނާއާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-13 22:13:44
ނުވާނަން ތަފާތެއް 3
ނަަމަވެސް ރައްޔާން އަށް ނޭނގި އޭނާ ރައްޔާންގެ ލޭ ނަގައިގެން ޓެސްޓުތަކެއް ހެއްދިއެވެ. އެ ޓެސްޓުތަކުން ދެއްކިގޮތުގައި ރައްޔާންއަކީ ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ(ޕޯސްޓް ޓްރޯމެޓިކް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯރޑާ) އަށް ފަރުވާކުރަން ޖެހިފައިވާ ޕޭޝަންޓެކެވެ.ކުޑައިރު އިޔާން އާއި އެލީނާގެ ފަރާތުން ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔާންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-13 22:13:29
ވާތީ މަ ކައިރީގައި 11
ނޫޙުގެ ހަގީގަތް އެނގުމުން، ޒޯހާ ފުރަގަސް ދީފަ ދިޔަތަން ފެނުނު ނޫޙު ހުރީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭގި ހުއްޓިފައިހުރި ނޫޙުގެ ހިތްފަޅައިގެން ދާން އުޅޭ ކަހަލައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ފަހަތުން ވައިކަފާފައި އަންނަ އެއްޗެއްގެ އަޑު ނޫޙުއަށް އިވެން ފެށިއެވެ. ދިގުކޮށް އަޅާލެވިފައިވާ ޝާހީ ހުދު ހެދުމާއި ލިބިފައިވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-13 22:13:25
ވާތީ މަ ކައިރީގައި 10
ނޫޙުގެ ފިނި އަތްތިލަ އައިސް ބީހިލީ ޒޯހާގެ ހާމަވެފައިވާ ކޮނޑުގައެވެ. ވަގުތުން ގައިގައިވާ ލޯލިތަށް ކޮޅަށް ޖެހުނުހެން ޒޯހާއަށް ހީވިއެވެ. ދެލޯ މަރާލެވުނީ ކުރެވެމުން ދިޔަ އިހުސާސަކުންނެވެ. ނޫޙު އޭނާ ގައިގާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބީހިލުމުން ހިތަށް ބުނެދެން ނޭގޭ ގޮތް ތަކެއް ވަނީއެވެ. މަޑު މަޑުން ވާރޭ އޭރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-12 12:04:11
ސޯލްމޭޓްސް – 3
އަތުގައިހުރި ކޯކްތަށި އެޅުނީ އާޔަތުގެ ހެދުމަށްށެވެ. ކުދިކިޔަމުން އިސްއުފުލާ ބަލައިލި އާޔަތުގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. ކުރިމަތީ ހުއްޓިލައިގެން ހުރީ އާޔަތުގެ ‘ޕްރިންސް ޗާމިން’ އެވެ. ދުވަހަކުވެސް ދެކެފައިނުވާ މިއަޖައިބެއްފަދަ ޒުވާނާގެ ރީތިކަންފެނި އާޔަތަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލަންވެސް ހަނދާންނެތިފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-12 12:04:09
ހަނދާންވޭ (14)
“ތި ލިއަމްއަކާއި މިކަމާއި އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް؟..” އަފްލާކް އިރުކޮޅަކު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި އަހާލިއެވެ. ޔަނާލްއަށް ދޫކޮށްލެވުނީ ފުން ނޭވާއެކެވެ. އޭނާގެ ލޮލަށް ބޮނޑިވަމުންދިޔަ ކަރުނަ ތިކިތައް ވަންހަނާކުރަން ޔަނާލް އިސްޖަހާލިއެވެ. “ހީ ހާޓް މީ…” ޔަނާލް ބުނެލީ އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެއެވެ. އަފްލާކްއަށް ހުރެވުނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-12 12:04:08
ނޭންގި ވެވުނު ލޯވި 2
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-12 12:04:05
ތީ އޭ ހަނދަކީ – ތީމް ލަވަ
ރާގު : ޔޭ ހޭ ޗާހަތެއިން މި ލޯބީގެ ގުލްޝަން ފަރިވެ ފޮޅެޔޭ…. ވީމޭ ކަލާއަށް އިމްތިޒާރުގައި… ބޭނުން އަބަދަށް ތިޔަ ނަން މަގޭ…. މި ހިތުގައި ލިޔެވުން ވަރަށް ލޯބިން… ތީ އޭ ހަނދަކީ…. ތީ އޭ ހަނދަކީ… ލޯބީގެ ތީ އޭ ހަނދަކީ… ލޯބިވާ މަގެ ހަނދަކީ ތީ އޭ… އޮއެވަރާއެކު ބީވެ ނުދާށޭ….. ވަކި ނުވެވޭހާ ލޯބިވޭ…. ލޯބިވާ މަގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-10 19:31:16
ވާތީ މަ ކައިރީގައި 9
“އާނ، ޒޯހާއަށް ކެރޭނެތަ އަހަރެން ފަހަތަށް އަރަން؟” ޒައިން ބޯ އަރިކޮއްލަމުން އަހާލިއެވެ. ކުރުކޮށް ކޮށާލެވިފައިވާ ބުޅި އިސްތަށިކޮޅު ހުރީ ރީތި ކޮށް ސްޓައިލް ކޮއްލެވިފައެވެ. ލައިގެން ހުރި އަތް ދިގު ޓީޝާޓް އާއި ޖީންސްގައި ނުހަނު ހިތްގައިމު ގޮތެއް ހުއްޓެވެ. “އާނ ކީއްވެ ނުކެރެންވީ؟ ޒައިންވެސް ތީ އަހަރެންގެވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-10 19:31:14
އަބަދަށް އެކުގައި 22
“އާނިޝް” ދެވަނަ ފަހަރަށް އާނިޝް އަށް ގޮވާލުމަށް ފަހު ދުވެފައިގޮސް އާނިޝްގެ މޭތެރެއަށް ބޮނޑިވެ ގަން އިރު އާނިޝްދުރުގައިގެ މަންމަމެން އެތާ ތިބިކަން ވެސް ހަނާ ހަނދާންވެސް ނެތަ ފަދައެވެ.* ދުރުގައި ހުރި ކައިޒަންއަށް މިމަންޒަރު ފެނުުމުން ހުރީ ހައިރާން ވެފައެވެ. އާނިޝް އަނެއްކާ އައީތާއެވެ. ހަނާގޮސް އާނިޝްގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-10 13:25:38
ވާތީ މަ ކައިރީގައި 8
ޓެންޓު ތެރެއިން ނިކުތް އިރު އެތާ ކައިރީގައި ސަނާއާއި ޒައިން ހުއްޓެވެ. “ގާއިޒް އައިމް ފައިން ނައު” އެ ދެމީހުން ބަލަންހުރި ގޮތުން ޒޯހާ ބުނެލިއެވެ. “ޒޯ، ޔޫ ސްކެއަރޑް މީ ޓު ޑެތް، ކީއްވެތަ އެހާ ދުރަށް ދިޔައީ ފަތަން ނޭގޭއިރު؟” ދެރަވެލާފައި ސަނާ އަހާލިއެވެ. ” ސަނާ އަހަންނަށް އިނގެޔޭ ފަތަންވެސް، އެހިސާބަށް ދިޔަތަނާހެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-10 13:25:35
ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި ކުޑަކުއްޖާ (ފަހުބައި)
އާތިފްގެ އެވީޑިއޯ ބަލާ ނިމުނު ފަރީޝާގެ ދެލޯ ކަރުނައިން ފުރުނެވެ.ވީޑިއޯ ހުއްޓައިގެން އާތިފަށް ބަލަން ދެރަވެފައި ފަރީޝާ އިންދާ، އެކޮޓަރިއަށް ވިޔާމް ވަނެވެ.ލޯޔަރު އައި ވާހަކަ ފަރީޝާ ގާތު ވިޔާމް ބުނުމާއެކު، ލޯފުހެލާ ލެޕްޓޮޕްވެސް ނިވާލުމަށްފަހު ފަރީޝާ ސިޓިންރޫމަށް ނިކުތެވެ. ލޯޔަރު އައުމުން އޭނާއަށް މެހެމާންދާރީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-09 15:10:38
ލޯބިވާތީ…6
“ދެން އެކަމާ ނުވިސްނާ ނިދާލެވޭތޯ އުޅެލާ..ފަހުން ތިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ދޯ”މިހެން ބުނެލުމަށްފަހު ރާއިލް ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިން ނުކުތުމަށެވެ.ރާއިލް ނުކުތުމުން ކައިލް އެނދުގައި އޮށޯތީ ނިދޭތޯއެވެ. ……… އާ ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އައިރާ އުޅުނެވެ.ގަޑި ޖެހުމުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-09 15:10:36
ވާތީ މަ ކައިރީގައި 7
މާ ދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ޒޯހާ ހުއްޓިގެން ހުރީ ހިތް އަވަސް ވަމުން ދާތީއެވެ. ނޫޙު ފެނުމުން ޒޯހާއަށް ބުނެދޭން ނޭގޭ ގޮތް ތަކެއް ވަނީއެވެ. ނޫޙު ފަހަތަށް އެނބުރިލީ ޒޯހާ އައިސްހުރިކަން އެނގުމުންނެވެ. ނޫޙުވެސް ލައިގެންހުރީ ހުދުކުލައިގެ އަތް ދިގު ޓީޝާރޓެކެވެ. ތިރިން ލައިގެންހުރި ޖީންސްގައި ވަރަށް ސްމާރޓްއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-09 15:10:31
ތީ އޭ ހަނދަކީ 5
އަތުގައި ހުރި ކޮފީ ޖޯޑުން ކޯވަރެއް ބޯލުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އަލީ އޭނާ ކުރަން އިން މަސައްކަތައިގެނަ ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭނާ ބަލަމުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ސްޓޫޑިއޯ އަށް ދިމާވެފައި ވާ މައްސަލަ ވަރަށް ތިލަކޮށް ޙައްލު ކުރެވޭ ތޯއެވެ. އެލް އެލްގެ ދުޝްމިން ކަމުގައި ވާ ކޮމެޑީ ލޭންޑް ވައްޓާލަން ދެން އޭނާ އަށް ކުރެވެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-08 12:01:31
ބައިވެރިޔާ (3)
އެއީ ހަމަ އެ ބޭވަފާތެރިޔާއެވެ.ލޯބީގެ މަޅީގައި އަހަރެން ޖައްސައި ކެހިވެރިކަމުގެ ހިތި ރަހަ އަހަރެންގެ އަރުތެރޭގައި ލައްވައިލި ރާއިއެވެ.އަހަރެންނަށް ބަލައިލެވުނީ އަހަރެންެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ކިއާން އާއި ދިމާލަށެވެ.އޭރު ކިއާންގެ ކަޅިވެސް ހުއްޓިފައިވާ އަހަރެންނާ ދިމާލަށެވެ.އަހަރެން އިސްދަށަށް ޖެހުމާއެކުހެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-08 12:01:30
ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި ކުޑަކުއްޖާ (69)
އާތިފް މަރުވުމުން އޭނާގެ ގައިގައި ގުޅާފައި ހުރި މެޝިންތައް ނިވާލުމަށްފަހު، މޫނާއެކު މުޅި ގައިގައި ނަރުހުން ބެޑްޝީޓް އަޅާލިއެވެ.އެވަގުތު ކިތަންމެ ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް ފަރީޝާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރޮވުނެވެ. އޭނާގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި ތާއަބަދަށް އާތިފް ވަކިވެގެން އެދިޔައީއެވެ.އައިލީންގެ ބައްޕަ މިދުނިޔެއާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-08 12:01:27
އިޙްސާސް 4
ލިވިޔާ އަށް ހުރެވުނީ އަނދިރި ކަމުން ފުރިގެން ވާ މާހައުލެއް ގައެވެ. މި ހުރެވުނީ ކޮންތަނެއްކަން ނޭންގުމުން ލިވިޔާ ފަރާތް ފަރާތަށް އެނބުރި ބަލައިލިއެވެ. އެއްލި ކަޅިއަކުން ލިވިޔާ އަށް ނޫކުލައިގެ ޖިންސް ސޯޓަކާއި ހުދުކުލައިގެ ޓީށާޓް އެއް ލައިގެން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖެއް ފެނުނެވެ. އެ ކުއްޖާ ފުރަގަސް ދީގެން އިނުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-06 16:28:14