×
ވާހަކަ
ފަލްސަފާ (93)
( 1 ޖޫން 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ނޫރުއަށް ، ސިއްސައިގެންގޮސް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ. މުރުތަޟާ އެދައްކަނީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކައެއްތޯ ސުއާލު ކުރިއެވެ. އެވަޒީފާއަކީ މުރުތަޟާއަށް ވަރަށް މުހިންމު ވަޒީފާއެކެވެ. އަދި ، ކުންފުންޏަށްވެސް މުރުތަޟާގެ ބޭނުން އެހާ މުހިންމެވެ. އެކަން މުރުތަޟާއަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-06-04 09:29:51
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 6 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 6 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-03 08:58:12
މި ހުންނަނީ ބޮޑެތި ކަންތައް، ފޮޓޯތަކުން ބަލާލަމާ!
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި 15 ވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްއިން އުފުލައިލަމުން އެ ބުނީ އަހަރެމެންނާ ކައިރިއަށް ވެސް އެހެން ބަޔަކަށް އަދި ނާދެވޭނޭ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-02 12:53:09
ފަލްސަފާ (92)
( 29 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ގެޔަށް ދިއުމަށްޓަކައި ، އައިމަލްގެ ހެދުންތައް ފަށްޖަހައި ދަބަހަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ތަހުނިޔާ އުޅެމުން ގެންދަނިކޮށް ، އެތަނަށް ޠާހިރާ އައިސް ވަނެވެ. ތަހުނިޔާ ތަނަކަށް ދާންއުޅެނީތޯ ޠާހިރާ ސުއާލުކުރިއެވެ. ތަހުނިޔާ އެއުޅެނީ މަންމަގާތަށް ދިއުމަށެވެ. ވަޒީފާއަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-06-01 11:38:36
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 5 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 5 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-30 06:00:00
އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް
އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 19:39:50
ފަލްސަފާ (91)
( 27 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ޙައްޤުން އެއްވެސް ކަމަކާ ނުލައި ، އައިމަލްގެ ޙައްޤުގައި ހުވާކުރަން ، މުރުތަޟާއަށް މަޖުބޫރު ނުކުރުމަށް , ތަހުނިޔާގެ ކިބައިން އެދުނެވެ. ތަހުނިޔާއަށް އެ ހީވަނީ މުޅިން ކުށް ހީއެކެވެ. މުރުތަޟާއާއި ނޫރުއާ ދެމެދުގައި ، ތަހުނިޔާ އެ ހީކުރާކަހަލަ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-29 08:17:33
ފަލްސަފާ (90)
( 24 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ޙަފުޞާއާއި ޠާހިރާ ، ސިޓިންރޫމުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. އެދެމައިން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެގެންދަނީ ، ތަހުނިޔާއާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. މުރުތަޟާއަށްޓަކައި ތަހުނިޔާ އިޚްތިޔާރުކުރި އިރު ، ޙަފުޞާއަށް ކުރެވުނު އުއްމީދުތައް އެދަނީ ޙަޤީޤަތަކަށް ވަމުންނެވެ. ތަހުނިޔާއަކީ ރަނގަޅު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-27 18:44:49
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 4 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 4 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 06:00:00
ފަލްސަފާ (89)
( 18 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ނޫރު ފޭބިއިރު ، ކާމޭޒުދޮށުގައި ރަމްޝާ އިނެވެ. ފުންނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު ، ނޫރު ހިންދިރުވައިލިއެވެ. އަދި ، ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި ، ރަމްޝާއަށް ސަލާމް ގޮވައިލިއެވެ. ނޫރު އައިސް އިށީނުމާއެކު ، ރަމްޝާ ނޫރުއާ ދިމާއަށް ލޯއަޅައިލިއެވެ. ނޫރުގެ ސަލާމްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-24 17:28:01
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 3 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 3 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 06:00:00
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 2 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 2 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-20 06:00:00
ފަލްސަފާ (88)
( 14 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ނޫރުވެސް ، ތިމަންނަވެސް ނިދަންދަނީއޭ ބުނެ ، ކޮޓަރިޔަށް ދިޔައެވެ. ހެދުން ބަދަލުކޮށްލައިގެން ، ކޮޓަރީގެ އެއްކަނެއްގައި ނޫރުހުއްޓިލައިގެން ހުށްޓެވެ. އޭނާއަށް އެވަގުތު އިވެމުންދިޔައީ ، ރަމްޝާ އޭނާގެ މަންމަގާތު ބުނި ވާހަކަތަކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ދެކެ ރަމްޝާ ބިރުނުގަންނާނެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-18 08:48:08
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 1 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: ޝިކާޔަތު - 1 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-16 06:00:00
ފަލްސަފާ (87)
( 10 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) " މުރުތަޟާ ތިބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެއޮތްގޮތަކަށް މުރުތަޟާއަކަށް ނުބުނެވޭނެއެވެ. ހުރިހާކަމެއް ހިތުގައި ބާއްވައިގެން ، ކެތްކޮށްލައިގެން ހުންނާނީއެވެ. ހިތުގައިވާ ތަކުލީފުތައް ނުބުނަން ތިއުޅެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ ؟ ގޮތްދޫކޮށް ، މުރުތަޟާއަށް ލިބުނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-14 23:47:14
ވާހަކަ: އިހުތިޔާރު - 17 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: އިހުތިޔާރު - 17 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-13 06:00:00
މަންމަގެ ކަޓު ހިޔާލު: ކަޓީ މަންމަމެންގެ ހިޔާލުބާ ނޫނީ ދަރިންގެ ހިޔާލުބާ!
“ދަރިފުޅު މެންދުރު ނަމާދު ކޮށްފިން؟” މަންމަ އެހި އެވެ. “އިރުކޮޅަކުން އަސުރަށް ގޮވާނެ..” “ކުރާނަމޭ!” ރުންކުރު ރާގަކަށް އަހަރެން ބުނީމެވެ. “އަދި ކިރިޔާ މި އައިސް ވަނީނު މަންމާ!” “ގެއްލުނު ރޯދަތައް ހިފައިފިން؟ މިހާރު...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 11:37:13
ހައްތާވެސް ދަރީންނެވެ.
ހައްތާވެސް ދަރީންނެނެވެ. ހައްތާވެސް ދަރީންނެވެ. މިއީ މުހައްމަދު ޖަމީލް ލިޔުއްވާފައިވާ ކުރުވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކަ ނަގާފައިވަނީ އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނެތި ވާހަކަގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށެވެ. މިވާހަކަ ގެންނަން ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 12:29:43
ފަލްސަފާ (86)
( 6 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) މުރުތަޟާ ގެޔަށްއައި މަގުމަތީ ، އަރުސަލާންގެ ޚަބަރުބަލައިލުމަށްޓަކައި ތަހުނިޔާމެންގެ ގެޔަށް ވަނެވެ. މަންމައާއި ޠާހިރާ ، ލާހޯރަށް ދިޔަފަހުން ، އެމީހުން އޮފީހަށްދަނީ ، އަރުސަލާނާއި އައިމަލް އެގޭގައި ބައިތިއްބާފައެވެ. އޭނާއަށް ފެނުނީ ، އަރުސަލާން ރޯންއިންތަނެވެ. އޭނާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-10 19:16:11
ދެކުނު ރަށެއްގެ މެދުގައިހުރި ގަބުރުސްތާނެއް، ގޮތް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް!
މިއީ ދެކުނު ރަށެއްގެ ހިނގައިދިޔަ ހަނގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެވޭ ވާހަކައެކެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުގައެވެ. އަދިވެސް އެރަށުގެ ސަރަހަށްދަށްދާ މީހުންނަށް އެތަނުން ފެންނީ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާން...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-10 11:11:21
ވާހަކަ: އިހުތިޔާރު - 16 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: އިހުތިޔާރު - 16 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-09 06:00:00
ޝަފްގާގެ އާޓްފޮށިން ސަތޭކަ ކުލަ
ޕޮލިމާ ކްލޭ ބޭނުންކޮށްގެން ޝަފްގާ ތައްޔާރުކޮށްދެނީ ކަންފަތުލާ އެއްޗެއްސާއި ކީޗެއިންސް ފަދަ އާލާތްތަކެވެ. އަތްމުނިމުނިކަވައިގެން ގޮސް ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު ވެފައި ވަނީ ދުވަހުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިއްސާއަށެވެ.
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-07 12:47:13
ފަލްސަފާ (85)
( 3 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ހެނދުނުގެ ސައިގެ ވަގުތުގައި އެދިމާވި ކަންކަމާހުރެ ، ނޫރުގެ ދުނިޔެ އެއްކޮށް ބަނަވެގެން ދިޔައެވެ. ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމާއި ވީދެރައާއި އައިރުޅީގައި ކުރާނީކީއްކަން އޮޅޭހިސާބަށް ، ނޫރުގެ ބޯހާސްވިއެވެ. މެޔަށާއި ހިތަށް ގޮތްވިއެވެ. ދަރިފުޅާއި ކުރީގެ އަނބިމީހާ އެގެޔަށް އައުމާއެކު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-06 21:11:55
ޝިއުނާގެ ހަސްކާ: ދޮގު ދޮލަނގަށް ނުލައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކައެއް
މި ފަހަރުގެ އެޕިސޯޑުގައި ޝިއުނާ ކިޔައި ދެނީ 'ދޮގު ދޮލަނގެއް' ގެ ވާހަކަ އާއި 'ކުދި ކައްޒާބުން' ގެ ވާހަކަ އެވެ.
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-05 13:20:47
ވާހަކަ: އިހުތިޔާރު - 15 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: އިހުތިޔާރު - 15 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-05 06:00:00
ފަލްސަފާ (84)
( 1 މެއި 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ނޫރުގެ ކައިވެންޏާމެދު ، އޭނާގެ ބައްޕަ ވަޞީމު އެހާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ. ނޫރުގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަގޮތުން ، ނޫރުއަށް އެލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ ، ނޫރުގެ ހިތްފުރިދާނެފަދަ ނަސީބަކަށް ވެދާނެކަމާމެދު ، ވަޞީމަށް ޝައްކެވެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވެފައި އިންދާ ، ހާރިސް އައިސް ، ވަޞީމުގާތުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-03 03:36:26
ވާހަކަ: އިހުތިޔާރު - 14 ވަނަ ބައި
ވާހަކަ: އިހުތިޔާރު - 14 ވަނަ ބައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-02 06:00:00
ފަލްސަފާ (83)
( 28 އެޕްރީލް 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) މުރުތަޟާގެ ކުރީގެ ބޮސް ، ފާރޫޤުގެ ކުއްލި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް މުރުތަޟާ އެދުނެވެ. ބައްދަލުވުން ފެށީ މުރުތަޟާއެވެ. މުރުތަޟާ ބޭނުންވީ އޭނާގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށެވެ. އެހާ ކުރު ނޯޓިސްއަކާއެކު ، ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދެން ޖެހުނީތީ މުރުތަޟާ މަޢާފަށް އެދުނެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-05-01 06:20:05
ހިތް އެދޭހާ ކަމެއް.. (64 ވަނަބައި)
"މިފެންވަރުގެ ތަނެއް ނޫނަސް ރަނގަޅުވާނެ. އަހަރެންވެސް އުމުރުދުވަހު ރިއާންއަށް ބަރޯސާވެގެން އުޅޭކަން ނޫޅެމޭ. ބޭނުންވަނީ ވަރަށް އާދައިގެ ތަނެއް. ވަޒީފާގަ ހަމައަކަށް އެޅިލެވުނީމަ އަހަރެން އަމިއްލައަށްވެސް މެނޭޖްކޮށްލައިގެން އުޅެވޭނެވަރުގެ" ރާހިލް ބުންޏެވެ. ރާހިލްގެ ހިޔާލަށް ތާއީދުކޮށް ރިއާން އެކަމާ އެއްބަސްވީ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-30 00:44:34
އަހުމަދު ނަސީރާ އެކު ޒީރޯ ޑިގްރީގެ ލަވައިގެ ދުނިޔެއަށް
މިއީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ހުނަރުވެރިކަމާ ނުލައި 'ދޯނި' އަލްބަމްގެ އިހުސާސްތައް ފުރިހަމަނުވާނެ ފަންނާނެއްކަން ޔަގީނެވެ. މި އިންޓަވިއުގައި އަހުމަދު ކިޔައި މި ދެނީ ޒީރޯ ޑިގްރީއާ އެކު 'ދޯނި' އަލްބަމްގެ ދުނިޔެއަށް އޭނާ ކުރި ދަތުރުގެ ވާހަކަތަކެވެ.
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-04-29 07:15:00