×
ވާހަކަ
ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…16
ސްކޫލްގައި އިތުރަށް މަޑުކުރަން ޚިޔާލުކޮށް ހަމްޒާ ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ސުނައިނާގެ ޚަބަރެެއް ނުވާތީ ބަދިގެއަށް ވަދެ ކޮފީއެެއް ގިރައިގެން ބޯން އިށީނެވެ. އެވަގުތު އަންޖަލް ހަދާދިން ކޮފީގެ މަތިން ހަނދާންވުމާއެކު ފޯނު ނަގާ ނަންބަރަކަށް ގުޅާލިއެވެ. *** އަންޖަލް ފޯނަށް ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ގުޅަން ފެށިއެވެ. ދެތިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-25 07:00:09
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 48
ފްރިޖާއި ކައިރިވެލާ އޭގެން ދެފުޅި ފެންޓާ އާއި ކޯކު ފުޅިއެއް ނަގައި ކައިރީގައި ހުރި ހަރުގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ފްރިޖް ލައްޕާލަމުން ފަސްއެނބުރުނު މިންހާ ސިހުނީ ދާދި ގާތުން ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި އަލޫފް ފެނި މިންހާގެ ދެބުމަ ވަގުތުން ގޮށްޖެހުނެވެ. މޫނު މަތިން ނުރުހުންވުުމުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-24 20:06:51
ލޯބިވެވުނީ….
”ދަރިފުޅާ.. އަނެއްކާ މިރޭވެސް… ބަލާބަލަ ގަޑި… ” ލުޔޫނާގެ ބައްޕަ ލާނިޝް ބުނެލިއެވެ.”ކީއްތަ.. ލާނިޝް އެމައްޖެ ވެސް މިހާރު އެހަރީ ބޮޑުވެފަ… ލާނިޝްއަކަށް ނޫން އިނގޭނީ އެމައްޖެ އުޅޭނެ ގޮތެއް…. ދަރިފުޅާ ލުޔޫ ދޭ… ބައްޕަ ކިޔާނެ އެކަހަލަ އެއްޗެހި….” ލުޔޫނާގެ މަންމަ ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ. އެހެންް ބުނުމުން ލުޔޫން ބޭރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:14:21
ވާލޯބި އެނގޭނަމަ 21
“ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ކެއްތެރިކަމެއްވެސް ހުންނަން އެބަޖެހޭދޯ. ބަޔެއް ކުދިންގެ ނުހުރޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކެތްތެރިކަމެއް… ޕޭޝަންސް މައި ލަވް ޕޭޝަންސް. ހުރިހާ އެއްޗެސް ކިޔާދޭންށޭ މިއުޅެނީ…” މައިރާގެ ރާގު ހުރިގޮތުން މާހިލް ގާތަށް ހިނިއައެވެ. އެހެންކަމުން ވާހަކައާއިވެގެން ކުރިއަށް ދިޔުމުކުރިން މައިރާ އާއި ދިމާކޮށްލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:14:14
ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………! (17 ވަނަ ބައި)
އިޝްރާއަށް ވަމުންދިޔަ އުނދަގޫތައް، މީހަކު ދުލުން ކިޔައި ނުދިން ކަމުގައި ވިޔަސް އިޝްރާގެ ކުރިމަތީގައި އެލުވާފައި ހުރި އުނދޯލީގައި އޮވެ އިޝްރާއަށް ބަލަމުންދިޔަ ލުބްނާއަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގުނެވެ. އެކަމުގައި އިޝްރާއަށް އެހީވެދޭން ލުބްނާ ބޭނުންވިޔަކަސް އެކަމަކީ ލިބާންގެ ސަބަބުން އިޝްރާއަށް ކުރިމަތި ވެގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:13:40
މާޒީ (ނުވަވަނަބައި)
ނާއިރާ ނައިލް އާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއިރުގައި ޝާއިންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ ނާއިރާއަށެވެ. ނާއިރާއަށް ހިންދިރުވާލެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. ނާއިރާ ފަހަތުގައި ހުރި ނައިލްއަށް ބަލާލިއެވެ. ނައިލްވެސް ހުރީ ނާއިރާ ޝާއިންއަށް ދޭނެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގެއެވެ. ”ތީ އީއްޔަގަ ނަގާފަ އިން ފޮޓޯއެއް….ރީތީ ދޯ؟….ދޮންބެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:13:32
ޒަވާ – 4
އަހަރެން ފުރަން ލޯންޗުގައި އިންދަ އަހަރެން ފޯނަށް ޖަޒްވާގެ މެސެޖެއް އައެވެ. ” ދަނީތަ؟ ދެން ކޮންއިރަކުން ދިމާވާނީ؟ ވަރަށް މިސްވާނެ އަދި ވަރަށް ލޯބިވޭ ” ” ނޫން ދުވަހަކުވެސް ޖަޒްވާ ދޫކޮއްލާފަ އެއް ނުދާނަން. ދެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިރަށަށް އަންނާނީ ޖަޒޫއާ މެރީ ކުރަން. މިސް ޔޫ ޓޫ. ލަވް ޔޫ ޓޫ ” އަހަރެން ޖަޒްވާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:12:26
އަހަރެން
އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިތިލަ ބީއްސާލީ އަހަރެންގެ މި ޒުވާން އުމުރުގައެވެ. ލިބުނު ހިތްދަތި ކެކުޅުންތައް ހަނދުމަނެތިކޮށް ދެކެފަރިތަ ވެފައި ނުވާ މީހަކާ އަހަރެން ކައިވެނިކުރީމެވެ. ޙަޔާތުގައި އަހަރެން ލޯބިވީ މީހުން ނުލިބުނީއެވެ. އެއީއަހަރެންގެ ސިފަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:12:05
ކަލާޔާ ނުލާ 12
އިރުކޮޅަކުން އަންހެން ޑޮކްޓަރެއް އެކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފައިި ނިކުތެވެ. ” ޒޯ .. އަށް ކިނެއްވީ … ޒޯ ރަނގަޅުތަ …. ” ރީނާ އަވަސް އަވަހަށް ޑޮކްޓަރ ކައިރިއަށް ގޮސް އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު ޑޮކްޓަރު ދިން ހަބަރަކުން މުޅި ދުނިޔެ އެނބުރި ގަންހެން ފާޒިޔާއަށް ހީވިއެވެ. ރީނާ ހުރީ ޑޮކުޓަރ ދެންމެ ބުނި ބަސް ގަބޫލު ކުރަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:11:45
ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 3
‘ޝަޔަން ‘ މާހިންއަށް އެނަން ކުރިން އިވުންހެން ހީވިއެވެ. ހަނދާންވޭތޯ އޭނާ އުޅެއުޅެ އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ” އެހެންތަ?….އެކަނިތަ ތިއައީ?…” މާހިން ހީކުރީ ގެއްލިގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. ” ނޫން… ބައްޕަ ދިޔައީ ސައިކަލު ޕާރކު ކުރަން…” ޝަޔަން އިނގިލި ދިއްކޮށްލީ ދުރުގައި ޕާރކު ކުރަން އުޅުން އޭނާގެ ބައްޕަ އަލީއަށެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:10:36
ހިތި ހަނދާން 6
“ހިނގާ އެއްޗެއްކާލަން ދަމާ، ވަރަށް ބަނޑުހައި ދޯ؟ އާމިރު މިހެންބުނެ ނަތާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ލިފްޓަށް އަރަންދިޔައެވެ. ލިފްޓުން ފޭބުމާއިއެކު ނަތާ ހިނިގަނޑެއްޖަހާލިއެވެ. ހަމަ ޔަޤީނެވެ އާމިރުއަށް މިފަހަރު އޮޅުނީއެވެ. ނަތާ މެނަށް ތިބެވުނީ ހޮޓަލުގެ ޓެރަސްގައެވެ. ނަތާ ހެމުންއެނބުރިލީ އެނބުރި ލިފްޓަށް އަރާށެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 22:10:00
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 19
ވަށައިގެން ރޯވަމުންއައި އަލިފާންގަނޑާއި ދުރަށް ދުވަމުންދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑުން ދޭތެރެއަކުން ފަޒާ ހިސޯރުކޮށްލާއިރު އެއަޑު މެދުކެނޑިގެންދަނީ ދުމުގެ ވަހުން އުނދަގޫވެގެން ދޭތެރެއަކުން ކެއްސާލާގޮތުންނެވެ. ދުރަށް އަޅަމުންދިޔަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއިއެކު އެ ކުއްޖާ ފަސްއެނބުރި ބަލާލަނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-22 21:31:52
ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….15
“ރީއްކޯ!” އަންޖަލް ބޭނުންވީ ރީހާންގެ ރުޅި ގަނޑު މައިތިރި ކުރާށެވެ. ރީހާން އަޅާވެސް ނުލާ ދިޔައެވެ. ***** ހިތުތެރޭގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ހައިޖާން ގަނޑު ސިއްރުކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުގެ ބާކީބައި އެންމެނާ ގުޅިގެން މަޖާ ކުރުމުގައި ހަމްޒާ ހޭދަކުރިއެވެ. ރައިހާނާވެސް އޭނާގެ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލާ އާއިލާގެ އެންމެންނާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-21 21:45:48
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 47
ނުހަނު މަސައްކަތުން އަޝްރާއަށް ފޯނުގައި އަތްލެވުނެވެ. ނާއިލް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު އަޝްރާގެ އަތުން ފޯނު ދަމައިގަތެވެ. ނާއިލް މާބާރަށް ދަމައިގަތުމުން އަޝްރާ އައިސް ޖެހުނީ ނާއިލްގެ ހަށިގަނޑުގައެެވެ. އެވަގުތު ނާއިލްވެސް ހުރީ އެނދާއި ޖެހިފަކަމުން ދެމީހުން އެކުގައި އެނދު މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ދެމީހުންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-21 19:40:21
އިއުތިރާފް (8 ވަނަ ބައި)
“ރާއިޝް. އަހަރެން މިގުޅީ ކަމަކު ކިޔަންވެގެން. މިކަންތައް ކޮށްދެވޭނެ ހަމައެކަނި މީހަކީތިއީ.” މަޑުމަޑުން އަހަރެން ވާހަކަ ދެއްކީމެވެ. ************** ގޮނޑީގައި އިށީނދެ އިންއިރު ހާސްވެގެން ދެއަތްދެއަތާއި މޮޑެމުން ދިޔައިރު ހިތްހީވަނީ މޭފަޅާފައި ނިކުންނަން އުޅޭހެންނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި މޭޒަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-21 14:59:47
އިއުތިރާފް (7 ވަނަ ބައި)
އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމުން ފައުޒިއްޔާއަކީ ހިތްހެޔޮ މީހެއްކަން އެނގުނެވެ. އަހަރެމެންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާހައި ފަސޭހައިންނެވެ. މިކަން ވެގެން ދިޔައީ ބޭކާރު ޚިޔާލުތަކާއި އަހަރެން ދުރުކޮށްދިން ކަމަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައީދުއާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-18 00:02:18
މާޒީ (އަށްވަނަބައި)
ރަޝާ ޒީނާއަށް ކަޅި އަޅައިލައިގެން ހުރި އިރުގައި ލޮލުން ނުރުހުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ރަޝާ ބޭނުންވީ ޒީނާ ޝާޔަންގެ ކުރިމަތީގައި ބޭޒާރު ކޮށްލާށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ހިމޭންކަން ހިޔާރުކުރީ ފަހުން ރަގަނޅު ދަޑިވަޅެއްބަލައިފައި ޒީނާ ބޭޒާރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ޒީނާ އެއީ ކިހާވަރެއްގެ މީހެއްކަން ޝާޔަންއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-18 00:01:51
ޑައިރީ 3
“ހަލޯ ލުޔޫން ..އަހަންނަކީ ލުޔޫން މެން ކިލާހު ގެ ކުއްޖަކީމެއެވެ . އަދި ލުޔޫން އަށް ހިތް ކީ ކުއްޖަކީމެއެވެ . ލުޔޫން ގެ ނަމްބަރ ދިނީ ވެސް ލުޔޫން އަމިއްލަ އަށެއެވެ . ގުޅާށޭ ކިޔާފައެވެ . ވަރަށް ވެސް ހަދާން ވެއެވެ . ކޮބާ ލަރާ އޭނަ އަށް ސަލާމް ބުނެލާތި ،… އަހަންނަކީ ކައިލް އެވެ . މިހެން ބުނުމުން ހަދާން ހުންނާނެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-18 00:01:30
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 18
އިރުއޮއްސިވަގުތުކޮޅެއް ފާއިތުވެގެންދިޔައިރު މަޔާން ހުރީ ފެންޑާގެ ތަނބަކަށް ލެގިލައިގެންނެވެ. އިރުގެ އެންމެ ފަހު ދޯދިތައް ދުނިޔެމަތިން ފުހެވިގެންދިޔައިރު ވިލާތަކުގައި ރަންކުލަޖައްސާލެވުނުހެން ހީވިއެވެ. ގިނިކުލައިގެ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ފުރާލިގޮތަށް އުޑުމަތި އެހެންކުލައަކުން ފަވާލެވުނުފަދައެވެ. ރޭގަނޑަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-18 00:00:58
އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (8 ވަނަ ބައި)
އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (7 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) އަހަރެންގެ ޙައިރާންކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ތުއްތަ އަހަރެންނާއި ގުޅާވެސް ނުލީ އަހަރެންގެ ނަންބަރު ނޭނގޭތީއެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ދެކެ އިންތިހާއަށް ރުޅިއައިސްފައި ހުރުމުންނެވެ. މިހާރު އެ ރުޅިގަނޑަށް ވީ ކީއްހެއްޔެވެ. އަފްސަލް ކޮބާބާވައެވެ؟
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-18 00:00:54
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 46
ޝަމްހާ އާއި ދިމާލަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އަލޫފް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ޝަމްހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދެލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވީ ދެން އަލޫފް ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވި ހާލުއެވެ. ހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ހިނދެއް ހިނދަކަށް އިތުރުވަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-17 22:25:33
ޑައިރީ 2
ފުރަތަމަ ބަޔާ ގުޅޭ ކޮޓަރި ހުޅުވާފިއެވެ . ލަރާ އާއި ލުޔޫން އަކީ ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު އެއް ކިލާހެއްގައި އުޅުނު 2 އެކުވެރިންނެވެ . ސްކޫލް ވެސް ނިމިގެން ދިޔައީ އެއްކޮށެއެވެ . ލުޔޫން ގެ ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލަރާ އަށް އިގެއެވެ އަދި މޫނަށް އަންނަ ކުލަ ވަރު ލަރާ ވަނީ ދަސް ކޮށްފައެވެ . ކޮޓަރި އަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 23:33:07
މާޒީ (ހަތްވަނަބައި)
ހަމަ އެވަގުތު ޝާޔަން އަދި ނައިލްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން މީހަކު ހުރިކަމެއް ޝާޔަން އަދި ނައިލްއަށް ވެސް ނޭންގެއެވެ. ޒީނާ ޝާޔަންއާއި ނައިލްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން ހުރި އިރުގައި މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރީ ނުރުހުމުގެ ކުލަވަރެވެ. ޒީނާގެ އަތްމުށް ކެވިފައި ވީ އިރުގައި ހިތާހިތުން ޝާޔަންއަށް އެއްޗެހި ކިޔާލެވުނު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 23:32:47
އިއުތިރާފް (6 ވަނަ ބައި)
“އަޒާންއަށް ކަމެއްވީތަ؟” ލަސްލަހުން އަހަރެން އެހެން ބުނިއިރަށް މަންމަގެ މޫނަށް ވީގޮތް ފެނި އަހަރެންނަށް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. ********************** މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ކައިވެނި ކުރެވޭދުވަހެވެ. ބައްޕަގެ އެންމެ ހަގު ކޮއްކޮއަކީ މޭކަޕް ކޮށްދޭ މީހެއްކަމުން އަހަރެން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހަވާލުވެގެން ހުރީ އޭނާއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 20:04:55
މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 10
އޭރޭގެ ވަގުތެވެ.ބޭރަށް ނުކުތް އަލޫކްގެ ފިޔަވަޅުތަށް ގަނޑުވީ އެގޭ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކުރި ޓެކްސީއިން ފޭބި ސަނާ ފެނިފައެވެ.ކަކުލާ ހަމައަށް ހުރި ވައިލެޓް ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ޓައިޓްއެއްގައި ހުރިއިރު ސަނާ ރީތިކަން އަލޫކްގެ ހިތް އަވަސްކުރިކަން ހުދު އަލޫކްއަށް ވެސް ފާހަގަވިއެވެ. “އާންއެއް ނެތްގެއަކު”ސަނާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 20:04:46
މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 9
“އައި އެމް ޝުއާ މިހާރު ކިއާއަށް ކިއާގެ ޕާސްޓް ބޯއީ ފްރެންޑް މަތިން ހަނދާންނެއްތޭނެކަން…..ޔާ އަހަރެން ކިއާގެ ފޭކް ބާއްޑޭވެސް ފާހަގަކުރަންވިއްޔާ”ކިއާރާ އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ކުރިމައްޗަށް ކާރު މަޑުކުރަމުން އަލޫކް ބުނެލިއެވެ. “ބައި ދަ ވޭ އެލަކީ ބޯއީއަކީ ކާކްތަ؟މިހާ ރީތި ގާލްއެއްގެ ހާޓް ބުރޭކްކުރި”ކިއާރާ ހީލުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 20:04:40
މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 8
ޔުއާން ކިއާރާ އަޅައިގެން ހުރި ޝޯލްގައި ނެއްޓެން ކައިރިވެފަ ހުރި ޕިން ރަގަޅަށް ޖަހާލުމަށްފަހު ދުރުވެލިއެވެ.ކިއާރާއަށް ޔުއާން އޭނައާ ދުރުވިކަމުގެ އިހްސާސްވުމާއެކު ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ”ޔުއާން ބަލަން ހުރިގޮތާ އޭނައަށް ޖަންތަށް ކުރެވުނުގޮތުން ލަދުގަތް ނަމަވެސް ކިއާރާ ބުނެލީ އެއްވެސް ކަމެއްނުވާ ކަމަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 20:04:34
ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 20
“ހަލޯ މައި…… ކިހިނެތްވީ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތިއިންނަނީ؟ އަނެއްކާ ގޯސް އެއްޗެއްތަ އަހަރެންނަށް މިބުނެވުނީ؟ އެހެން ނޫނީ އެކްސައިޓްމަންޓްގަ ޝޮކެއްޖެހުނީތަ؟” މައިރާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން އަވްލީން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. “ލީން ޔަގީންތަ ހަމަ ލީން އޭނަ ދެކެކަން ލައިކް ވަނީ؟ މިބުނީ ވިސްނާފަތަ ތިގޮތަށް ނިންމީ؟”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 20:04:15
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 17
“ހައި….” ނޭނގިހުއްޓާ ނައިނާގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ގިނަވީއިރު ހައިޒަލްގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ވޭނުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. ހައިޒަލް އެވަގުތު ނައިނާއަށް ފަސްދިންއިރު ނައިނާ ހައިޒަލްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލީއެވެ. ހައިޒަލްގެ ދަތްތަކަށް ބާރުކޮށްލަމުން ލޯމަރާލިއެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ދެމިގެންދިޔަ ހިމޭން ވަގުތުކޮޅަށްފަހު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 20:02:50
ޑައިރީ 1
ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އުފާވެރި ކަމާއި ހިތާމަ ވެރިކަން އާދެއެވެ . އުފަލުން ގޮސް އުޅެވޭ ނޫޅެވޭ ގޮތް ވެސް ނޭންގެއެވެ . ނަމަވެސް ހިތާމަ ވެރި ކަމެއް ދިމާ ވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކީ ދުނިޔެ މަތީގައި ވަރަށް ވެސް އެކަނި ވެރިއެކެވެ . އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅާލުމެއް ނެއް މީހެއް ކަހަލަ އެވެ . އަދި ދުނިޔެ މަތިން ފޫހި ކުރުވައެވެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-04-16 11:35:09