×
ވާހަކަ
ބަދަލުވި ހަޔާތް
ގޭގެ ބެލް ޖެހި އަޑު ދެތިން ފަހަރަކު އިވުމުން ކާކުތޯވެސް ބަލާނުލާ އަހަރެން ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލީމެވެ. ބެލް ޖެހީ ކާކުކަން އަހަރެންނައް މާކުރިންވެސް އިނގިފައި އޮތީމައެވެ. މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އަމްޖަދު މާލެ އަންނާނެ ކަމައް ބުނި ދުވަހެވެ. ކޮނޑުގައި ދަބަސް އަޅުވައިގެން ދޮރުމަތީގައި އެހުރީ ދެވަނަ މީހެއްނޫނޭ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-18 12:13:08
ގާތުގައިވި އަނދިރިކަން، 24
” ކޮބާ މާނީ؟ ” އަހަރެން އަހާލީމެވެ. އަހަރެން ކުރި ސުވާލުން އޭނަ ތުން އަނބުރާލިތަން އަހަރެންނަށް ފެނުނެވެ. ” ވެއްޖެ. އެންމެ މަތީ ބައިގައި. ” ސާރާ ފަރުވާކުޑަކަމާއި އެކު ޖަވާބުދިނެވެ. ” މައްޗަކު ނެތް. އެއްވެސް ތާކު ނެތީމައިތާ މިއަހަނީ އެހެން… ” އަހަރެން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ބުނީމެވެ. ” އެންމެ މަތީބައިގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-18 12:12:46
ލޯބިން ބުނެލަން...... (1)
އަބަދުވެސް އޭނާގެ ހިތަށް އަރާ ސުވާލެއް އޮވެއެވެ. ރަށުގެ ހަމަހިމޭން މާހައުލާ ދުރަށް، މިފަދަ ކާރޫބާރު ބޮޑު ތަނަކަށް މީހުން އަންނަނީ ކޮން ސަބަބެއް އޮވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކިހާ މޮޔަކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް މިއަދު މިފަދަ ދުނިޔެއަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާ ހިނދު އޭނާއަށް އެތައް ކަމެއް އެބަ އިހުސާސް ވެއެވެ. އާނ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-18 12:12:19
ތެމި ވާރޭގައި ވީމޭ 21
“ދޮންބޭ ކުޑަބޭ.. ނަވާ ތާކަށް ގޮސްލަން ވެފަ އެބަ އޮތް.. ދެން އޯކޭ ވަނަސް..އެހާ ގިނަ އިރެއް ނުވާނެ..” ނަވާރް މަގަށް ނަޒަރެއް ދެމުން ބުނެލިއެވެ. “ނަވާ މިހާރު އެއޮތް އެގާރަ ޖަހަނީ.. މިހާ ލަސް ވީމަ ތަ..” ކަންބޮޑުވެފައި ޒަހުރާންއަށް އަތުކުރީގައި އޮތް ގަޑިއަށް ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ. ނަވާރް ވަރަށް މުހިއްމުކަމަކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-18 12:11:56
އިންސާފު (ނުވަވަނަ ބައި)
“މަންހަލްއަށް ހަދަންޖެހޭ ގޮތް އަހަރެން ފަހުން ކިޔައިދޭނަން. އަހަރެންވެސް އެދުވަހުގެ ހަވީރު ދާނަން އެރަށަށް. މިވާހަކަތައް ވާނުއަށް އިންފޯމްކޮށްފަ ބައިންދާތި..” ޝަފްނާގެ ވާހަކަތައް މެދުކެނޑުނީ ފަހަތުން އޭނާއަށް މީހަކު ގޮވާލި އަޑު އިވިފައެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއެކު އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ފޯނު ދޫވެގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-18 12:11:24
ލޯބިވީމޭ
އައިކްއަށް ހިޔާލުތަކުން ނިކުމެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ.އިންތަނުން ތެދުވެ ގައިން ވެލިފޮޅާލުމަށްފަހު އޭނާ މިސްރާބުޖެހީ މިސްކިތައް ދިއުމަށެވެ. ކަހާލެވިފައިވާ ކުޑަދޮރު ފޮތިގަނޑުގެ ތެރެއިން ފުރޭނިގެން އިރުގެ ރަންދޯދިތައް އައިސް ކުއިން ސައިޒް އެނދުގައި ނިދާލާފައި އޮތް ފަތްމިނޏެއް ފަދަ ރީތި އަންހެންކުއްޖާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-15 17:13:40
ލޯބި ވٍމޭ
ހަނދުވަރުދޭ ރٍތި ރެއެކެވެ.އަތިރިމަތި ފެންނަމުން ދިޔައٍ ފުދޭވަރަކަށް ފަޅުކޮށެވެ.ދިރޭ ފުރًނައެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވًފަދައެވެ.ދޭތެރެދޭތެރޭން ހުދު ދޮންވެލިގަނޑުމައްޗައް ބٍއްސًލً ރًޅުގެ އަޑު ފިޔަވً އިތުރު އަޑެއް ނީވެ އެވެ. ހުދު ދޮންވެލިގަނޑުމަތީ ކަކުލުގައި ބޯ އަޅައިލައިގެން އެއިނީ ބަލާބެލުމަށް 19 އަހަރުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-15 09:54:05
ނަން ކަލާގެ މިހިތުގެގައި ފެވިއްޖޭ...45
“އޭ ނާޔާ.މިޝް އަށް އިނގޭ އިނގޭ ތިހެން ބުންޏަސް މިޝް އާ ކަން ތި ދިމާ ކުރަނީ”މިޝްޔާ ނަވްޔާ ބަލާލުމާއި އެކީގައި ހެން ދެލޯ މައްޗަށް ހިންގާލިއެވެ.”ހެހެ ސޮރީ ސޮރީ”ނަވްޔާ ހީލަމުން މިޝްޔާ ގާތު މާފަށް އެދުނު ގޮތުން އެހެން އެންމެން ގާތަށް ވެސް ހިނި އައެވެ.”މެސީ ވެސް މާ މޮޅެއް ނޫން އިނގޭ.މެސީ ޖެހި ޕެނެލްޓީ އެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-14 23:11:45
ވައުދޭ ވެވޭ މީ... 34
މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މިދިޔަ އަހަރު ލިޔަމުން އައި ވާހަކައެއް ނަމަވެސް ދުވަސްކޮޅަކަށް މެދުކެނޑިފައި އަނެއްކާވެސް އަލުން ލިޔަން މި ފަށަނީ ވަރަށް ގިނަ ކިޔުންތެރިންގެ އެދުން ތަކާއި އެކު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަޕޯރޓް މިކަމުގަ ލިބިގެން.. މި ވާހަކައިގެ ކުރީ އެޕިސޯޑް އަށް ކުދި ކުދި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-13 13:04:19
ލޯބިން ބުނެލަން...
(ވާހަކައިގެ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް….) ޢާލިޔާ- ޢާލިޔާއަކީ ގޮތްދޫނުކުރާ ބުނާބަހުގައި ހިފަހައްޓާލާ، ޢަޒުމުވަރުގަދަ އަންހެނެކެވެ. އެހާމެ ކާމިޔާބު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްވެސް މެއެވެ. އުމުރުގައި ފާއިތުވި 27 އަހަރު ތެރޭގައި، އޭނާއަށް ޙާޞިލުކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަކަމުގައްޔާއި ތަނަވަސް މީހެއްގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-13 13:03:49
ގާތުގައިވި އަނދިރިކަން، 23
” ހަޤީޤަތް އެނގި އޮތީ ސާފުވެފައި. ދެން އޮޅުވާލައިގެން ދޮގުތަކެއް ހަދަން ނޫޅޭ! އަހަރެން މަރުވެއްޖެޔާ އެއްވެސް މުދަލެއް ވެސް ސާރާއާއި އަމާނީއަކަށް ނުލިބޭނެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ދަރިޔެއް ސާރާއަށް ލިބިއްޖެޔާ މުދަލުން އެއްބައި ދަރިފުޅަށް ލިބޭނެ. އެހެން ނޫންނަމަ ކުރިން ވެސް ބުނި ގޮތަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭނަން.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-13 13:03:20
ތިޔަ ލޯތްބަށް އެދެވޭތީ... 6
“އަސްލު ނޭނގެ.. އެއީ ބައްޕަމެން ސްކޫލްގަ އުޅުނު އިރު.. އޭގެ ކުރިންވެސް ބައްޕައަށް މަންމަ ފެނޭ.. އެކަމް ފަހުން ފަހުން އައިސް މަންމައާ މެދު ދެކެވޭ ގޮތް ބަދަލުވާން ފެށީ.. އަބަދު މަންމަ ދެކޭ ހިތްވޭ.. ގިނަ ދުވަސްދުވަހު ސްކޫލަށްވެސް ދަނީ އެ ބޭނުމުގަ.. މަންމަ ނުފެނި ދާ ދުވަހެއް ވެއްޖެއްޔާ މޫޑު އެއްކޮށް ޙަރާބުވާނެ..
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-13 13:02:45
އިންސާފް (އަށްވަނަ ބައި)
“ޝަފްނާ.. ލިއާމް..” އޭނާ ހަރު އަޑުން ބުނެލިއެވެ. އޭރު އެމޫނުމަތީގައި ވީ ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ އަސަރެކެވެ. “ހަމްދާން..” ޝަފްނާ ލާނެތް ގޮތަކަށް ކިޔާލިއެވެ. ލިއާމްއަށް އިޝާރާތް ކޮށްލުމާއެކު އޭނާ ދިޔައީ ހަމްދާންއާ ދިމާއަށެވެ. ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އެޅިކަމުގައި ވިއަސް ލިއާމް ހަމްދާންއާ އެއްހަމައެއްގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-10 12:39:10
ގާތުގައިވި އަނދިރިކަން، 22
” މިއީ ޕޭޝެންޓުގެ ލިޔުންތައް. މިއަދު ދޫކޮއްލާނެ ޕޭޝެންޓް… މީގައި އިންނާނެ ފިޒިއޯ ތެރަފީ ހަދަން ދީފައި އިން ލިޔުންކޮޅު ވެސް. ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު އިންނާނީ. ދީފައި އިން ދުވަސްތަކުގައި ޤަވައިދުން ފިޒިއޯ ހެދުން ވަރަށް މުހިންމު. ” ނަރުސް ކުއްޖަކު އައިސް އަމާނީގެ އެންމެހާ ލިޔުމެއް އަހަރެންނަށް ދިއްކޮއްލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-10 12:38:42
ތެމި ވާރޭގައި ވީމޭ 20
ޕާޓީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭ ވަރު ވީ އެކެއް ވެސް ޖަހަން އުޅެނިކޮންނެވެ. މާ ބޮޑަށް ލަސްވާން ފެށުމުން ނަވާރް އަށް މެސެޖެއް ކޮށްލާފައި ރިހާމްއާއި މިހުރާން އާއެކު ކޮފީ އެއް ބޯލައިގެން ޔަޒަން ގެޔަށް ދިޔައެވެ. *** ނަވާރް ތައްޔާރް ވަމުން ދިޔައީ ޔަޒަން އާއެކު ބޭރަށް ދިޔުމަށެވެ. ފަހެއް ޖަހަން ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓްއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-10 12:38:16
ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް - ޅެމެއް
ވަޠަނަށް ޓަކައި ފުރާނަ ދެއްވި ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމްގެ ނަން ހިތުގައި ދިވެހިންގެ ތާއަބަދު ފިލައިނުދާނެ ޒިކުރާއެއް ކަން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރި އަގުހުރި އުމުރުފުޅު ހަނދާންވޭ ދިވެހި ދަރިންނަށް މިސާލަކަށް ވެގެން ދިޔައީ ތިޔަ ހިތްވަރުގައި ޝަހާދަތުގެ ދަރަޖަ ލިބިވަޑައިގަތް މަތިވެރި ވަގުތު އެ ހަނދާންވޭ ޤުރުބާނީގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-08 11:41:59
ތިޔަ ލޯތްބަށް އެދެވޭތީ... 5
އާރާ ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަން އިން ޒައުލްއަށް ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. ދެންމެ އޭނާގެ ދުލުން ބޭރުވީ އެއްވެސް ލަފްޒަކީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ބޭނުން ވެގެން ބުނި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭނާ އަމިއްލަ ހިތަށް ވިސްނައިދޭން ބޭނުންވާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ހިތުގެ ހާލު ޒައުލްއަށް އެނގެއެވެ. އެ ހިތް އެދެމުން ދަނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-08 11:41:23
ކުށަކީ ކޮބާ ؟ (ފަހުބައި)
” ދި ސަންސެޓް އިޒް ބިޔުޓިފުލް، އިޒިންޓް އިޓް؟ ” ޔާދިންގެ އަޑު އިވި މައިރީން ޔާދިންއަށް ބަލައިލީ ކަރުނަވީ ލޮލަކުންނެވެ.” ***ޕާޓް 37*** ގަދަ ވަޔާއިއެކު ވާރޭވެހެމުން ދިޔައިރު. ޖަހައި ގުގުރިން ހީވަނީ ކަންފަތް ބީރު ވެދާނެހެންނެވެ. ގަސްބޯޖަގަލީގެ ގަސްތައް ދިޔައީ ވައިގެ ސަބަބުން އެކި ފަރާތް ފަރާތައް ހޫރެމުންނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-07 14:16:27
ނަން ކަލާގެ މިހިތުގެގައި ފެވިއްޖޭ...44(ދެވަނަ ބައި)
ޒާރާ ދަމުން ޒީކާން އާއި ދިމާލަށް ބަލައިލި އިރު ޒީކާން ވެސް ހުރީ ޒާރާ އާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.ރޭގައި ވެސް ކިޔާންގެ ސަބަބުން ޒާރާ ރޮއުމުގެ ސަބަބުން ޒީކާން އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ޒާރާ ކިޔާން އާއި އެކީ ފޮނުވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.އަދި އެއީ ވެސް ދެފިރިހެނުންނާއި އެކީ އެވެ. “ޒާ ހިނގާ ދޮންބެ އާ އެކީ”ބޭކާރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-07 14:16:02
ނަން ކަލާގެ މިހިތުގެގައި ފެވިއްޖޭ...44
އެވަގުތުވީ އަޔާން އައިސް ކާގެ އަށް ވަން ވަގުތަށް ވުމުން ލައިކާ އިތުރަށް އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.އެހެންނަމަވެސް ކައިރާ އެވާހަކަ ފެށުމުން އެވާހަކަ ދެއްކުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.”މަންމާ ލައިކީ އިއްޔެ ޑޮކް އަށް ދެއްކި އޭ ދޯ”އަޔާން ލައިކާ އަށް ދޯ އެއްލިއެވެ. ********************************* އަޔާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-06 11:08:42
ގާތުގައިވި އަނދިރިކަން، 21
” ސާރާ އަރީން ގޮވައިގެން ދޭ ގެޔަށް. ކުޑަ އިރުކޮޅަކުން ބިލްތައް ދައްކާލާފައި އަހަރެން އެބަ ދަން… ” އަހަރެން ސާރާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލީމެވެ. އޭނަ އިތުރު ސުވާލެއް ނުކޮށް އަރީންގެ ގާތަށް ގޮސް ގެޔަށް ދާން ހިނގާށެ ބުރެ އޭނަ އުރާލިއެވެ. އެހެން ކުދިންނަށްވުރެ ކުޑަކޮށް އަރީން ހުންނާތީވެ ސާރާއަށް އޭނަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-06 11:08:18
ނަން ކަލާގެ މިހިތުގެގައި ފެވިއްޖޭ(ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް)
ނަން ކަލާގެ މިހިތުގެގައި ފެވިއްޖޭ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް.އަޅުގަނޑުގެ ލެޕްޓޮޕުގައި ކުޑަ މައްސަލަ އެއް އުޅޭތީ އާއި ވެސް އެކުގައި މި ވާހަކަ އެހަކަށް މެދުކަނޑާލަން ޖެހޭ ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކީ ދަންނަވާލަމެވެ.ނަމަވެެސް ލެޕްޓޮޕް ހެދުނުހާ އަވަހަކަށް ނޫނީ ވާހަކައިގެ ދެން ހުރި އެޕިސޯޑްތައް އަލުން ފޯނުގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-05 19:19:35
އަހަރެންގެ މަންމައަކީ,ރަޙްމާންވަންތަ އިލާހުގެ ހަދިޔާއެކެވެ.
އަހަރެންގެ މަންމައެވެ. ކަމަނާ ދެކެ އަހަރެން ލޯބިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. އަދި އަކަމަނާ ދެކުމަށް އަހަރެން އެދޭ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. ކަމަނާއާއި ބައްދަލުވުމަށް އަހަރެން އެދެމެވެ. އަދި ކަމަކާއަތުގައި ބޮސްދިނުމަށެވެ. އަހަރެންގެ މަންމާއެވެ! ކަމަނާ ދެކެ އަހަރެން ލޯބިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމަނާއެވެ. އަދި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-05 19:18:36
ތެމި ވާރޭގައި ވާހެން 18 & 19
އެޕިސޯޑް 18 “ބޮޑޭ ބުނިހެން ކަންތައް ކުރޭ.. ފިނިޝް ހިމް..” އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ޖަހައިލީ މަކަރުވެރި ހިނިގަނޑެކެވެ. ފޯނު ބޭއްވި އިރު ނައުފަލްގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރިކަމެވެ. *** ޒަޔާން އެނދުގައި ބަންޑުން ނިދާފަ އޮތް އިރު ހޭލެވުނީ މީހަކު އައިސް ދޮރުގަ ތަޅާ އަޑަށެވެ. ކަންނެތްކޮން ހިނގާލައިފާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-05 19:18:07
ނޭވާ ލާ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގައި ވާހެން 1
ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ޒުވާނެކެވެ. ފާރުގައި ލެނގިލައިގެން ހުރިއިރު ހަށިގަނޑުގެ ވަރުގަދަ ކަމާއި އެކު އިސްކޮޅުން ދިގެވެ. ކަނދުރާއާއި ހަމައަށް ދިގުކޮށްފައިވާ އިސްތަށިގަނޑެއް ހުރި އިރު އޭނާގެ ތުނބުޅިވެސް ފުދޭވަރަކަށް ދިގުކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. މަޑުރަތްކަމެއް ހުރި ތުންފަތެއް ހުރި އިރު ވިލު ނޫކުލައިގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-04 11:50:07
އެ ބިރުވެރި ރޭ
ރިޕޯޓު ފޯމު އަތަށް ލިބުމާއެކު އަހަރެންނަށް ހިންދިރުވާލެވުނެވެ. އަތް ތުރުތުރު ލަމުން ދިޔަ ޙާލު މޭޒުމަތީގައި އެ ފޯމު ބޭއްވީމެވެ. އަހަރެން ބަލައިލީ ފަހަތުގައި އިށީނދެ އިން ފަރުހާނަށެވެ. ދެން ޖެހިގެން އިން ލޫޠަށެވެ. އެމީހުންގެ މޫނުމަތި ވެސް ހުދުވެފައި ވުމުން އެމީހުންނަށް ވެސް ލިބުނީ މާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-03 13:57:55
ތެމި ވާރޭގައި ވީމޭ 17
“ހިތައް އަޜާ އެކުއްޖާ އަށް އެ ހަގީގަތް ބުނެދީފާނަމޭ..” އަކުރަމް ސޯފާގައި ލެނގޭ ބައިގާ ބޯ އަޅާއިލިއެވެ. “ކޮން ހަގީގަތެއް..” ފަވާދް އާއި އަކުރަމް ސިހުނީ ކުއްލިއަކަށް އެތަނަށް ވަން ޔަޒަން ފެނިފައެވެ. ދެމީހުން ހީވީ ބިރެއް ފެނިގެން ތެޅިގެންހެންނެވެ. ** “އަހާން ޒޭން ތަ.. މިއަދު ނުދާ ދުވަހެއްތަ ޑިއުޓީއަށް..”އަކުރަމް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-03 13:57:04
ގާތުގައިވި އަނދިރިކަން، 20
” މިހިތަށް އަރަނީ މާދަމާ ހަވީރު ވެލްކަމް ޕާޓީއެއް ބާއްވަން ހިނގާބަލާށޭ… ސަލީމްއާއި އަހަރެންގެ ހުރިހާ ގާތް މީހުންނަށް. ބޮޑުކޮށް ބާއްވަންޏާ ނޫހަށް ވެސް އަރާނެ ކަންނޭނގެ ދޯ… އެހެންވެ ކުޑަކޮށް… ” ސާރާ ހީގަތެވެ. ” ކުޑަކޮށް ބޭއްވިޔަސް ނޫހަށް އަރާނެ… އަހަރެންގެ ގާތް ރައްޓެހިންނަކީ މުއްސަނދިން ވިއްޔާ… ” އަހަރެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-02 12:20:52
ނަން ކަލާގެ މިހިތުގައި ފެވިއްޖޭ...44
ވިސްނުމެއްގައި އޮތް ކައިޔަންގެ ހިޔާލު ދަތުރު ކޮށްލީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އޭނާ ކުރި ބޮޑު ވެގެންވާ ފާފަ އަކަށްށެވެ.އޭނާ ވަނީ މީހަކު މަރާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަން ކައިޔަން ގެ ހިތަށް ވަނުމާއި އެކީ އިސްތަށިގަނޑު ގައި ހިފާ ބާރު ކޮށްލެވުނެވެ.އޭނާގެ މަންމަ އޭނަ އާއި ހެދި ހާދަ ލަދެއް ގަންނާނެއެވެ.ނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-02 12:20:27
ދޯކާ ލޯބި
ލޯބިވެއެވެ. އިންތިހާ އަށެެވެ. ފުރާނަ ގުރުބާން ކުރާހާވެއެވެ. އެހާވެސް ލޯބި ވީމެވެ. ނަމަވެސް ބަދަލުގައި ލިބުނީ ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ދޯކާއެވެ. ފެނުނީ ކެހިވެރި، ބޭވަފާތެރިއެކެވެ. ބޭރުފުށުން ލޯބި، އެހެނަސް އެތެރެފުށުން މަކަރެވެ. ދުނިޔެ މަތިން ފޫހި ވިއެވެ. ލޯބި، މި ލަފުޒު ދެކެވެސް ނަފުރަތު ކުރެވުނެވެ. ކުށަކީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-02 12:19:33