×
ވާހަކަ
އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 23
” ދެން އަޅާނުލާ, އެކަންތަށް ނިމި, އާ ކަންތަކެއް ފެށުނީނު, އެެންމެފަހުން މިގޭގަ ހުންނަންވެސް ޖާގަ ލިބުނީ, ކިހާ މޮޅު އަހަރެންގެ އެކްޓިން” ފަޒީލް މިހެން ބުނުމުން ނަޢުހާ އެތަނުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އޭރު ފަޒީލް އެއްޗެކޭ ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޑު އިވޭ ކަމަށް ނަހަދާ ދިޔަގޮތަށް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-17 20:45:02
ސޫރަ ތިއޭ.. [2]
“ޝައިލީ..އަވަހަށް އާދޭ ސައި ބޯން..މިހާރު އެއޮތް 8 ޖެހީ..” “އާނ މަންމާ މި އަންނަނީ އޭ.. ހޭލައޭ މިއުޅެނީ..” ޝައިލީ މިހެން ބުނެ އަވަހަށް ދަތް އުނގުޅާ ހަދާލައިގެން ނިކުތެވެ.އަދި ގޭ އެންމެނާ އެކު ސައިބޮއެގެން ޝާނާޔާ އެކު މެންދުރަށް ކައްކަން އުޅެގަތެވެ. ކިތަންމެ މުއްސަނދި ވިޔަސް ޝާނާ ނޯކަރެއް ނުގެންގުޅެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-17 20:44:58
މިވާ ވަރު ބުނެދޭ ހިތްވޭ
ރިޔާސާ އަދި ޒައިންް ގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެންދިޔައެވެ. ނަފްރަތަކާ ލޯބީ ގެ ފެށުަމޭ މީހުންް ބުނެ އުޅެއެވެ. އެއީ ރިޔާސާ ގަބޫލުކުރާ ވާހަކައެެއް ނޫނެވެ ރިޔާސާ ޒައިން އަށް ކައިވެނި ކުރީ ލޮތްް ބަކުންް ނޫނެވެ. މަންމަގެ އެދުމުގައި ކޮޅު ފައިން ނުޖަހަން ވެއްގެންނެެެެވެ. ެއެއް ކައިވެނިި ކުރީ ނަމަކަށް ކަަަަން ރިޔާސާާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-17 20:44:36
ވަކިވެގެން ތިޔަ ދިޔައީ މާ ދުރަށް ދުނިޔެއާ
ހަނދުގެ އަލިން މުޅި ހިސާބުގަނޑަށް ވަނީ އަލިވެފައެވެ. ހަނދުގެ ވަށާގެން ރަނިކަން ކުރަމުންދާ ތަރިތަކުގެ ސަބަބުން އެމަންޒަރު ބަލަބަލާ ފޫހިނުވާނެއެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު އެހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންދާއިރު ކުރިމައްޗަށް އަންނަން އޮތް ތޫފާނުގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވާ ކަހަލައެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް މުޅި އާއިލާގައިވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-17 20:44:27
އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 3
ޒީކްގެ ގައިގައި ހުރި ހުރިހާ ލޯލިތަކެއް ކޮޅަށްޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ހިތުގެ ހިނގުންވެސް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ހުއްޓުނުހެން ހީވިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ޒުވާނާ އާއި ދިމާއަށް ކަޅިޖަހާވެސް ނުލައި ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. ކަޅުކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހަކާއި ޖީންސެއްގައި ހުރިއިރު ހިތްގައިމުކަމުން އެހެން ދިމާއަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-17 20:43:31
ދުޢާ 29
ސައި ނިންމާލުމަށްފަހު އަރީފްއާއި ވާހަކަ ދައްކާލަން ދާނިޔަލް އިން އިރު އާލާ އިނީ ޝަޒިއްޔާ ގާތުގައެވެ. ޝަޒިއްޔާ އެކައްޗެކޭވެސް ބުނުމެއްނެތި އާލާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އޭނާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ވާހަކައިގެ ފޯރީގައި ތިބުމުން އަރީފްގެ އިތުރުން ދާނިޔަލްއަށްވެސް އެކަމެއް ފާހަގައެއް ނުވިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-16 22:05:49
ހިތް އެދުނަސް… (8)
“ނަސީބަކުން ކަށިގަނޑަށް ކަމެއް ވެފައެތް ނެތް ދޯ” އެކްސްރޭ ބަލާލާފައި ޒައިން އަތަށް ދެމުން މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. އެ ގަޑިއަކީ އީނާލް ވެސް ބްރޭކަށް ދާން ވެގެން ނުކުތް ގަޑި އަށް ވުމާއެކު އީނާލް އަށް މިކްޔަން ދެއްކި ވާހަކަ ތައް ރަނގަޅަށް އަޑު އިވުނެވެ. އޭނާ އަށް ދެބުމަ އަރުވާލެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-16 21:54:48
ހިތް އެދުނަސް… (7)
“އީނާލް” ސާމިރާގެ އަޑަށް ހުވަފެނީ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި އީނާލް އަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ކާ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނެވެ. ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އަޔާން އަށް މަލަކް އާއި ބައްދަލު ވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ އެކަމާ ވިސްނާވެސް ބޯ ގޮވާ ވަރު ވެއްޖެއެވެ. މަލަކް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-16 21:41:54
ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 4
މާއީއަށް ދޭން ތަށިބަރި ހިފައިގެން އައި މައުސޫމާއަށް ހުރެވުނީ ކޮޓަރީގެ ދޮރުހުޅުވަން ތަޅުގައި ހިފާލި ގޮތަށް ގަނޑުވެފަ އެވެ. އޭނަގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވީ އިވެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށެވެ. މާއީއާއި ޒިވާންގެ ދެމެދުގައި ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް އަޑު އިވި އޭނަގެ ހިތަށް ނުހަނު އަސަރުކުރި އެވެ. އޭނަ އެންމެ ބޮޑަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-16 19:55:56
އަފާ
ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ކަމަށް ހަލަބޮލިކަމެއް ގެނެސްދިނީ ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ތުމުން ކުޅެލި މިއުޒިކީ ރާގުތަކެވެ. ފަތިހުގެ ތެތްފިނިކަން ވަނީ މުޅި ކޮޓަރިތެރެއަށް ވެރިވެފަ އެވެ. އެފިނި ކަމުގެ ތެރޭގައި ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ޙާޞިލްކުރަމުން އައި އަހަރެން، ހޭލައްވާލީ ފޯނުގެ އެލާމެވެ. އަހަރެން ދެލޯ ހުޅުވާލުމަށްފަހު، އަވަސްވެގަތީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-16 18:45:03
ނޭދެން ވަކިވާކަށް (އެގާރަވަނަބައި)
އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އިނގުނު މާހިލްގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިއްކެއް ކޯތާފަތްމަތިން ފިރުކިފައި ގޮސްއެގަނޑު މަށްޗަށްވެއްޓުނެވެ. މާހިލް އެގަނޑު ބޮޑިކޮށްލަމުން ފައިލުވެސް އެތަނަށް އެއްލާލީ ވީ ދެރައިންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މާހިލްއިނީ އަދިވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. “ނޫރް….ކީއްވެ؟…ވައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-16 00:04:55
ސޫރަ ތިއޭ.. {1}
“ޝައިލީ.. ހަމަ މިހާރު ތެދުވަންވީ އިނގޭ.. މިހާރު ބަންގި ގޮވިތާ ކިތަންމެ އިރެއް.. ނުތެދުވަންޏާ މިހާރު މި ފެންޖަގު އޮއްސާލީ..”ޝާނާ އޭނާގެ 17 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ބިރު ދައްކާލިއެވެ. އެއާއެކު ކުޑަ ކުއްޖެއް ހެން ޝައިލީ ތުން ދަމާލާފައި މަންމާ މިތެދުވީއޭ ބުނެ ފާހަނާޔާ ދިމާލަށް ދުއްވާގަތެވެ.”އަވަހަށް ވުޟޫ ކޮށްގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-16 00:04:48
އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 22
“ގުޑްނައިޓް ލަވް،” މިހެންބުނުމުން އަރުޝް ސާރާގެ ކައިރިއަށް އައިސް އަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ސާރާ ލަދުން އިސްޖަހާލިއެވެ.،” ދެން ދޭ އަވަހަށް އަރުޝް އެހެން ބުނުމުން ސާރާ ހޫމް އަޅުވާލިއެވެ. “ޝާމިން” ސާރާ އެހެން ބުނުމާއެކު އަރުޝް އަނެއް ފަރާތަށް ބަލާލީ ކޮބާހޭ ކިޔާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ސާރާ އަރުޝް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-16 00:04:24
ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 18
އެވަގުތު ބޮލުގައި މީހަކު މާލޯބިން ފިރުމާލުމާލުމުން އެއޮތް ގޮތަށް އޮވެ ބަލާލިއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުން އީން އަށް ހައިރާންވެފައި ބަލަން ހުރެވުނެވެ. ********** “ބައްޕާ!!” އެހާލަތުގައި ކުއްލިއަކަށް ބައްޕަ ފެނުމުން އޮޅުލައިގަންނަމުން އީން އަށް ރޮއެގަނެވުނީ އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައެވެ.”ބައްޕާ..އަ..އަލް..ޔާން”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-15 18:08:48
ހުވަފެނުގެ ރާނީ 3
“މީ ނިކަތް.. ދެންމެ މަޑުމަޑުން ނިކޫ ނިކޫ އޭ ކިޔަ ކިޔާ އިނީ.. އެއީ މިކުއްޖާގެ ދައްތަ.. މީ މަރިޔަމް ނިކަތް” އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ބޭރަށް ނިކުންނަމުން ނިޝާން ބުނެލިއެވެ. މިވަގުތު އޭނާ ބޭނުންވީ އެކުއްޖާ އެތަނުން ނެރެގެން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދާށެވެ. ހޭނެތިފައި އޮތް ކުއްޖާ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ނިކުތުމުން މަގުމަތީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-15 14:38:14
ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ-01
ފަތިސްވަގުތެވެ.ޔުމްނާ އަށް ހޭލެވުނީ ފޯން އެލާމްވާ އަޑަށްށެވެ.މޫނު އުގުޅައިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގައި ގަޑި ބަލައިލިއިރު 5:15 ވެއްޖެވެ. މިއަދު މިއީ ޔުމްނާ ކޮލެޖް އަށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުން ބޭނުންވީ ގަނޑި އަށް ދާންށެވެ. އާއިލާގެ މީހުންނާ ވަކިވެ ޖަރްމަން އަށް އައުމުގެ މަގްސަދަކީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމެވެ. ފެންވަރާލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-15 14:25:41
އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 49 ( ފަހުބައި )
އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ސިޓިން ރޫމަށް ނިކުން އައިލީންއަށް ހައިރާންކަން ލިބިގެން ދިޔައީ ކުރަމަތިން ފެނުނު މަންޒަރުންނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި އެއްފައި މައްޗަށް ތިރިވެ އެއިނީ ޔޫހާންއެވެ. ” ޔޫހާން… ” ލިބުނު ހައިރާންކަމުގައި އައިލީންއަށް މަޑުމަޑުން ޔޫހާންގެ ނަން ކިޔައިލެވުނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-14 18:20:52
ހުވަފެނުގެ ރާނީ 2
“ޑޫ އައި ނޯ ޔު؟..” އަމްރުގެ މޫނަށް ބަލާލި ނިކަތް ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ދެކުނު ހަނދާންވިހެން ހީވިއެވެ. އެކަމަކު ކޮންތަނަކުން ހެއްޔެވެ. “ނޯ ޔު ޑޯންޓް..” އެބަރު އަޑު ނިކަތުގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު ނިކަތު ގައިން ހީބިހި ނަގައި ގަނެއްޖެއެވެ. އަމްރު ދުރަށް ހިނގާފައި ދިޔަ ނިކަތުއަށް ބަލާލިއެވެ. އެއީ އޭނާ ދެކުނު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-14 13:20:30
އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް
އަޅުގަނޑުގެ ދެން އޮތް ވާހަކަ ” އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް ” މިވާހަކައިން އުލްވީ، އުލްޔާ، ރިހާމް އަދި ކިޔާންއާއި ބައްދަލުކޮއްލަން ތައްޔާރުވެލައްވާ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަހު 25 އިން ފެށިގެން މިވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރަން ފަށާނަން.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-14 11:16:49
ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ދިހަވަނަބައި)
މުނާޒްހުރީ ނޫރްގެ ގައިޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގައި ނުލަފާގޮތަކަށް ހެވިފައެވެ. “މުނާޒް…..” “ހައި ލޯބީ…ޑިޑް ޔޫ މިސްމީ…..” ނޫރްބޮޑަށް ބިރުގަތީ މުނާޒްގާތުގައި ތިބި ފަސްވަރަކަށް ފިރިހެނުން ފެނިފައެވެ. ބަލާމެލުމަށް ޖަހަނީ ނުލަފާ ފާޑެކެވެ. އެހެންނާ ނުފެންނަ ބައްކަމުގައި ވިއަސްވެސް މުނާޒްއާއި އެކީގައި ރަގަނޅު ބަޔަކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-13 23:16:16
ދުޢާ 28
ރޭގަނޑުގެ އެ ހިތްގައިމު ވަގުތު ދާނިޔަލް ބެލަކަންނަށް ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ހިތްހަމަޖެހުން އެތަނުން ވެސް ލިބޭނެތީއެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައް ދާނިޔަލްގެ އިސްތަށިތަކަށް ގޯނާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލުމަށްފަހު އޭނާ ފޯނު ނަގައި ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ވައިބަރ ހުޅުވާލި އިރު އެކި މީހުންނާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-13 20:19:19
ސީރީޒް އެލާރޓް
ލޯބީގެ އަސަރުގަދަ ސީރީޒް ވާހަކަ ‘އަފާ’ އަންނަނީ! ފުރަތަމަ ބައި މަދަމާ ޝާއިއުކުރެވޭނެ އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެޕިސޮޑެއް ޝާއިއުކުރެވޭނެ! ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުވެސް ވާހަކައިގައިގައި ހިމެނޭނެ ވާހަކަ އުފަލާއެކު ދަންނަވަން! ވީހާވެސް މޮޑާރން ސްޓައިލްއަކަށް ލިޔެވޭތޯ މަމަސައްކަތް ކުރާނަން! މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-13 14:50:04
ޒައިނަބް
ނޯޓް؛ މި ވާހަކައަކީ، ޕާކިސްތާނުގައި ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު މަރާލެވިފައިވާ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ މުސްލިމް އަންހެން ކުއްޖާ (ޒައިނަބް)ގެ ހަނދާނުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ވާޚަކައެކެވެ. މި ވާހަކައަކީ ހާދިސާއަށް ކުޑަކޮށް ގުޅުވާލައިގެން، އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލަށް އައި ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އްވެފައިވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-13 12:21:26
ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 17
މިއީ ފްރޭމް ކުރެވިގެން ކުރެވޭ ކަމެއްކަން އެވަގުތު އަލްޔާން ގެ ހިތަށް އެރިނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެމީހުންނާއެކު ދިޔުމަށް ފަސްއެނބުރުނީ ފެންކަޅިވެފައިވާ ހާލުގައެވެ. ދެ ފުލުހުން ގެ މެދުގައި ހުރެގެން އަލްޔާން ބޭރަށް ނިކުތް ވަގުތު މޫނާ ދިމާލަށް އަތް ދިއްކޮށްލެވުނީ މޫނަށް އެޅެން ފެށި ކެމެރާ ފްލެޝް ތަކުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-12 14:59:21
ދުޢާ 27
ދެމީހުން އެ ދެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދުނިޔޭގައި ތިބި ވަގުތު ފޯޓޯގްރާފަރ ރީތި ފޮޓޮއެއް އޭނާގެ ކެމެރާގައި ރައްކާކޮށްލިއެވެ. އާލާއާއި ދާނިޔަލް ދެމީހުންގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައި ތިބި އިރު ދެން ތިބި ހަތަރު މީހުން ތިބީ އެ ދެމީހުންނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހެވިދިލިފައެވެ. ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ފޮޓޮއެކެވެ. އާލާ އާއި ދާނިޔަލްއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-12 07:55:25
ޙިޖުރަ 36
“އޭނަ އެބަހުރި. އޭނަ އައީ ބޮޑު ރޭވުމަކާއެކު. އަފޫ ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ރޭވުން. އޭނަ ހުރީ އަދިވެސް އަފޫއަށް ވަރަށް ރުޅި އައިސްފަ. އެންމެން ކުރިމަތީގަ އަފޫ ތިމަންނަ ދޫކޮށްފަ ދިޔައިއްޔޭ ކިޔާފަ. ރެއާއި ދުވާލު އޭނަ އެކި ރޭވުންތައް ރާވަނީ އޭނަގެ އެކުވެރިންނާއެކު. އެ އެކުވެރިންގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭ……..މިޞްބާޙް ވެސް.”
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-12 07:12:56
ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 3
މައުސޫމާއަށް އިރުޝާދުތަކެއް ދިނުމަށް ފަހު ނަރުސްކުއްޖާ ނިކުންނަން ދިޔައީ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޑޮކްޓަރު އަންނާނެ ވާހަކަ ބުނެލުމަށް ފަހުގައެވެ. ނަރުސްކުއްޖާއާއި ހިނިތުންވުމެއް ބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހު މައުސޫމާ ބޯޖަހާލި އެވެ. އިންތިޒާރުގެ ވަގުތުތައް ގުނަމުން ދިޔަ ޒިވާން އޭނަގެ މަންމައަށް ގޮވާލި އެވެ. އެއާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-12 01:23:54
ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޔާރާ 1
ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަންތެރެ ފެންނަނީ ކުލަގަދަ ކޮށެވެ. މެރޫން ކުލައާއި ރަންކުލައިގެ ވެޑިން ވަރަށްވެސް ޝާހީއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓަލު “ބެސްޓް އެއިޑް”ގެ ވެރިމީހާ ޑޮކްޓަރ އާދިލްގެ ހަގު ފިރިހެން ދަރީގެ ކައިވެނި ޕާޓީ ވިއްޔާއެވެ. މެރޫން ކުލައިގެ މާތަކާއި ރަންކުލައިގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-11 21:22:36
ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ނުވަވަނަބައި)
ނޫރްއަށް ބާރަށް އަހައިލެވުނު އިރުގައި ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. “ލެޓްމީ ހެލްޕްއޭ….” މާހިލް ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. ނޫރް ކުޑަކޮށް ވިސްނާލުމަށްފަހު އާއެކޭ ބުނެލީ އިތުރުއެހެން ގޮތެއް ނުވިސްނުނީމައެވެ. ނޫރް ފާހަނައިން ނިކުތީ ނިދަންލާ ހެދުންހިފައިގެނެވެ. ނޫރް އިސްޖަހައިލައިގެން އައިއިރުގައި ހުރީ ލަދުގަނެފައިކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-11 21:21:23
އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (06)
އަހަރެންގެ ކޮތާފަތް މަތިން ކަރުނަތަށް ފައިބަން ފެށިއެވެ. އަހަރެން ކިތަންމެވަރަށް ނުރޯން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް މާޒީގެ ހަނދާންތަށް އާވެ ރޮވެނީއެވެ. މައިޝާ ދެކެ އަހަރެން ކިތަންމެ ރުޅިއައެއްކަމަކު އެއީ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އަދި އަހަރެން ހަމައެކި ލޯބިވީ ކުއްޖާކަން އަހަންނަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-10-11 21:20:19