×
ވާހަކަ
މާޔޫސްވުމުގެކުރިން – 02 – ފަހުބައި
– “ބޭބޭ..އަހަރެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ އަހަރެން މިވަނީ މާޔޫސްވެފައި. ދިރިއުޅުމާއި މެދު އުންމީދުގެއްލިފައި. އަހަރެންކުރި ފާފައިގެ ޖަޒާ ދުނިޔެމަތިން ދައްކަވައިފި. އަހަންނަށް އުޅެވުނީ ހާދަ ނުބައިކޮށޭ. ކުށެއްނެތް މަޢުސޫމު ފުރާނަތަކެއް ނަގާލެވުނީ. ކާކު އަހަރެން ކަހަލަ މީހަކަށް މަޢާފު ދޭނީ؟ ކާކު އަހަރެން ބަލައިގަންނާނީ؟
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-08 16:02:30
ފިޔަފަތް 14
ކުއްލިއަކަށް ގަދަ ވައިރޯޅިއެއް ޒައިލީންގެ ގައިގައި ބީހިލިއެވެ. ފާޚާނާތެރޭ ހުރި ކުޑަ ފެންލައިޓުން އެފަދަ ބާރު ވައިރޯޅިއެއް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޒައިލީންއަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ވައި ޖެހެން ފެށުމުން ޒައިލީންއަށް އެދިމާލަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިން ފާޅުވީ ރަވިކާންއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-06 14:40:49
ޝަހަރު 29ވަނަބައި
“ދަރިފުޅާ އެއީ ކޮން ކުއްޖެއްތަ؟… އޭރުނެއްނޫންތަ މަންމަޔަށްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެވޭނީ..” ނައިނާ ބުންޏެވެ. ” މަންމާ އަޅުގަނޑު ބުންޏަސް މަންމަޔަކަށް އެކަމެއް ނުވާނެ… އެއީ އެހެންމީހެއްގެ ހައްގަކަށް ވުމަށްޓަކާ ތައްޔާރުވަމުންދާ ކުއްޖެއް…” ރާވިން އެދައްކަނީ ކޮންކުއްޖަކުގެ ވާހަކަކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނައިނާއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-06 14:40:34
ހިތި ނިމުން
އާލާ ފެންވަރައިގެން އައިސް އެނދުގައި އޮށޯތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެނދުގައި ހަމަ ޖައްސާލި ތަނާ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިޖެހުމުން އެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ކުރި މަތީގައި ހުރީ މަނާލް އެވެ. މަނާލް ވަގުތުން ކޮޓަރިތެރެއަށް ދެމިގަނެ ދޮރުލައްޕައި ތަޅުލިއެވެ. އަދި އާލާ ގެ އަނގަމަތީގައި އަތްއެޅިއެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް އާލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-06 14:40:22
ވިންދޭތީމަގޭ
މީހުން ބުނާތީ އަޑުއަހަމެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވާ ލޮތްބަކީ އަބަދަށް ދެމިގެންވާ ބަދަހި ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. މީހަކަށް ތިމާގެ ހިތް ދޭންޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނާފައެވެ. އެހެންނޫނީ ގިނަފަހަރަށް އޮންނާނީ ތިމާގެ ހިތް ކުދިކުދިވެފައެވެ. އެހެނަސް އަހަރެންނަށް މިވާހަކަ ގަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތެވެ. މެލޭޝިޔާގައި މީޑިޔާގެ ދާއިރާއިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-06 14:40:02
ތިޙިޔާލުގާ…. (2)
“ލޯބޮޑުކޮއްފަ ބަލާކައް ޒާރޫއަކާނޫނޭ މިވާހަކަ ދައްކަނީ.. ޔުއާންއާ…”ޒާރާއާ ދިމާއައް ނިއްއަރުވާލަމުން ފަހަތުގައި އިން ޖޯލިފައްޗައް ނިހާން އިޝާރާތް ކޮއްލިއެވެ. ޒާރާއަވަސްއަވަހައް ފަހަތައް އެބުރި ބަލާލިއެވެ. އެއާއެކު ޒާރާގެ ހުރިހާ ހިއްސެއް ގަޑުވިކަހަލައެވެ. އެހާ ފުރިހަމަ ޒުވާނެއް މިއަދާހަމައައް އައިއިރު ޒާރާއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-06 14:39:48
އައިނާ (2) 22
ބާވީސްވަނަބައި އެރޭ ހަތަރު ދަމު އައިނާ އަށް އޮވެވުނީ ރޯށެވެ. ފަތިސް ވާން ކައިރި ވަނިކޮށް ވަރުބަލިވެގެން އައިނާގެ ދެލޯ މެރުނެވެ. އޭރުވެސް މުޅި ކުއްޖާއަށް ގިސްލެވެމުން ދިޔައެވެ. ދެލޯ ކައިރީގައި ތާޒާ ކަރުނަ ނުހިކި ހުއްޓެވެ. *** ހިޝާން އަށް ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނީ އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ބެލްކަނީގެ ދޮރު ފޮތިގަނޑުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-06 14:39:34
އަންޖަލް (16)
ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވި އިރުވެސް އަންޖަލްގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނާދެއެވެ.. ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އޮންވާ ފޯނު އެލާމްވާން ފެށިއެވެ. ތެދުވެލާފައި އެލާމް ކަޑާލުމަށްފަހު އަންޖަލް ގޮސް ފާހަނައަށް ވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިން އައިސް ނަމާދަށް އެރިއެވެ. **** ޖައިޝް އޮފީހަށް ދާން ތިރީގައި މަޑުކޮށްލައިން ހުންނަތާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-06 14:39:19
މާޔޫސްވުމުގެކުރިން – 1 –
މުޅި ނަފްސަށް ވެރިވެފައިވީ ހާސްކަމާއެކު ހިތް ނެގިނެގުފައި ޖަހަމުންދިޔައީ އޭގެ އެންމެ ބާރުމިނުގައެވެ. ކާރު އޮއްވާވެސް ގޭޓުން ބޭރަށް ނުކުންނަން ދުއްވައިގަނެވުނުއިރު ދެލޮލުގައި ބޮނޑިވެފައިވާ ކަރުނަތައް އޭގެ މަޤާމު ދޫކޮށް ޒަޔާންގެ ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދީފައި ތިރިއަށް ދެމިގަތެވެ. ލަގޮނޑިއަށް ބާރުވުމާއެކު ދެތުންފަތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 14:15:52
ޒާޔާ (އަށާރަވަނަ ބައި)
ޖަމީލާ ހަޅޭއްލަވައިގަނެފައި ޖިނާނާއި ޒާޔާ ދުރުކުރުވިއެވެ. ޒާޔާ އަވަހަށް ޖަމީލާގެ ގައި ފަހަތަށް ވަނެވެ. ޖަމީލާ ޖިނާނާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހި ގޮވަމުން ދިޔައިރު ޒާޔާއަށް ހުރީ ރޮވިފައެވެ. “ކަލޭ ދޭ މިތަނުން. ނުވާނެ ދެން މީނަ ފެންނަ ހިސާބަށް އައިސްގެނެއްވެސް. މީގެ ފަހުން ކަލޭ މީނަ އާ ބެހެން އުޅެފިއްޔާ ރަށު ކައުންސިލަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:05
ވވަމޭ ތިލޯބި އެދިއެދި ( ފުރަތަމަ ބައި )
ލަންޑަންގެ ހީތްރޯ އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި ބޯޓުން ދެމަފިރިއަކާއި ފުރާވަރު އަންހެން ކުއްޖެއް ފޭބިއެވެ. ލަގެޖް ނަގާތަނަށް ގޮސް ލަގެޖް ނަގާ ޓްރޮލީއަކަށް އަރުވައިގެން އެ އާއިލާ އެއަރޕޯޓުން ނިކުންނަން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އެއީ ޔަނާލްގެ ކުޑަކުޑަ އާއިލާއެވެ. ދެމަސްފަހުން އިތުރު މެންބަރެއް އެއާއިލާއަށް އިތުރުވާނެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:04
ލޯތްބައްޓަކައި(25ވަނަ ބައި)
‎ތިންމަސް ވޭތުވެގެން ދިއައީ ހަލުވިކަމާ އެކީގައެވެ. އޮފީހުގައި މަސައްކަތުގައި މަސްޢޫލު ވެ އިން ނިކްޔަންއަށް ރިންގުވަމުން ދިޔަ އޭނާގެ ފޯނަށް ޖަވާބު ދެވޭ ވަރުވީ ދެވަނަ ރިންގާ އެކީގައެވެ. ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހާލުމާއެކު ލިބުނު ޚަބަރަކުން ފޯނު ނިކްޔަން ގެ އަތުން ދޫވެގެން ތިރިޔަށް ވެއްޓި ދިއައިރު، ދުވެފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:04
ނޭނގި ވެވުނީ ލޯތްބޭ- 17 & 18
17 ވަނަ ބައި “މަރިޔަމަށް ވާ ސާބަސް! އަހަރެން މި އިންނަނީ މަރިޔަމް ގާތު! ގައިމު އަހަރެން ހީނިނަމަ މަރިޔަމަށްވެސް އެނގޭނެ ދޯ!” ހަސަނު ބަސްތަކުން އެންމެންގެ ހިތްތަކުގައިވެސް ބިރުވެރިކަން އުފެދެން ފެށިއެވެ. އަނެއްކާވެސް އެ އަޑުއިވިގެން ދިޔުމާއި އެކު ކަރަންޓު އައެވެ. “އޭ ކަޑައޭ! އަހަރެން އަދި މިއުޅުނީ ތިމީހުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:03
ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ
ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ މާލޭގެ މަގެއްގައި ދުއްވަމުންދިޔަ ކަޅު ކުލައިގެ ކާރު ގޮސް މަޑުކޮށްލީ ހަތް ބުރީގެ ބޮޑު އިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗައްށެވެ. އެ ކާރުގެ ދޮރުފަތް ހުޅުވާލާފައި ފޭބި ޒުވާނާ އެތަނުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނަން ބޯޑަށް ބަލާލިއެވެ. ” ހެވެންލޭން” ޖަހާފައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނަން ބޯޑު ވަނީ ރީތި ގޮތަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:03
ޝަހަރު 28ވަނަބައި
ހާތިބު ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަން ހުރި ރާވިންގެ ހިތުގައި އެތައް ކަމެއް ހިނގާލިއެވެ. ރާވިން ދިޔައި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށްޓަކައި އުނދޯލިތައް ތިބި ދިމާލަށެވެ. ހާތިބަށް އުނދޯލީގައި ނުއިށީ ދެވެނީސް އޭނާއާ ދިމާލަށް ބާރެއް އަންނަކަމުގެ އިހުސާސެއް ވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެއަންނަ ދިމާލަށް ވަރަށް ފަރުވާތެރިވެގެން ހުއްޓެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:02
އިމްތިޙާން 20
އަފީފާގެ ލޮލުގައިވާ ކަރުނަތައް ބޭވަފާތެރިވީ ކޮން އިރަކުކަމެއް ޚުދު އޭނައަކަށްވެސް ނޭންގެއެވެ. އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލާ ފައިބަން ތައްޔާރު ވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް އޭގެ މަޤާމުގައި ބަހައްޓަން އަފީފާއަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނީއެވެ. އެހެނަސް އެއީ ބޭކާރުކަމެކެވެ. އަފީފާގެ ލޮލުގައިވާ ހުރިހާ ކަރުނައެއް އެއްފަހަރާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:02
ލޯބިވެރިއެއް ތިނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ..21
ލޯމަރައިލައިގެން އިން އިޔާޝް ސިހިފައި އޭނާގެ ދެލޯ ހުޅުވާލީ ނާޔާ އޭނާއަށް ގޮވާލިހެން ހީވެގެންްނެެވެ. އެއަޑުގައި ރިހުމާއި ބަލިކަން ވިއެވެ. ނާޔާގެ މަތިން މާބޮޑަށް ހަނދާންވާން ފެށުމުން އަވަސް އަވަހަށް ޖީބުގައި އަތް ޖައްސާލީ ފޯނު ނަގާ ކައިރާ އަށް ގުޅުމަށެވެ. ނަ،މަވެސް އާދެވުނީ ފޯނު ނުލާކަން އެނގުންވުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:01
ނާމާން – 8 & 9
8 ވަނަ ބައި ކުއްލިއަކަށް އިދާންގެ ނޭވައި ހާސްވާން ފެށިއެވެ. ******************** އިމްޝާ ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަތެވެ. އެވަގުތު އޭތި ހޭންފެށިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ.” އަހަރެން ކަލޭމެން މިތަނަށް ގެނައީ ކަލޭމެން އަހަރެމެން ދެމީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ކޮށްގެން.. ” އޭތި ކައިރީގައި ހުރި ކުޑަ އެއްޗަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:00
ވވަމޭ ތިލޯބި އެދިއެދި ( ފެށުން )
މިއީ އަޅުގަނޑު ލިޔާ ވާހަކައިގެ ކުރު ޓްރެއިލާއެކެވެ. *** ޢުމުރުން 17 އަަހަރަށްވުރެ ދޮށިވިފަުން ޔަނާލްއަށް އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެއް ލިބެއެވެ. ކޮއްކޮ ވިހެވުމުގެ ތެރޭ އޭނާގެ މަންމަ ނިޔާވެއެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ އެހެން މީހަކާ ކައިވެި ކުރެއެވެ. އެކައިވެނިން ޔަނާލް މެްނަށް އުފަލެއް ހޯދަައިދެވޭނެކަމަށް އޭނާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:14:00
ތިއީއޭ މިހިތުގެ މަންޒިލަކީ….(3)
***މަޑުމަޑުން ބާލީހެއްގައި ބައްދާލައިގެން އޮތް އައިރާއަށް ވިސްނެމުންދިޔައީ މިއަދު ފެނުނު ޒުވާނާއާ ދޭތެރޭގައެވެ. އެއީ “އޭނާ” އަށް ވެދާނެބާއެވެ؟ އެއީ ދަންނަ މީހެއްބާއެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް ކޮންމެވެސް ތާކުން ދުންހަނދާނެއްވެއެވެ. އަނެއްކާ އެއީ އޭނާއަށް ހީވާހީވުމެއްބާވައެވެ؟ އެފަދަ ހިޔާލްތަކެއްގައިއޮށްވާ އައިރާއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:13:59
ފިޔަފަތް 13
* ވިސްނާކަށް މިނެޓެއްވެސް ރަވިކާންއެއް ނުދިނެވެ. ޒައިލީންގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ ރަވިކާން ވަޅުގެ ތެރެއަށް ޒައިލީން ކޮއްޕާލިއެވެ. ވެއްޓެމުންދިޔަ ޒައިލީންއަށް ހިފުނީ ރަވިކާންގެ ކުޑަވާ އިނގިލީގައެވެ. “ހާސްނުވޭ.. އަހަރެންވެސް އެބަ އަންނަމޭ..” މަލާމާތް ކޮއްލަމުން ރަވިކާން ވަޅަށް ފުންމާލިއެވެ. އަރައިގެން ދިޔައީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:13:59
ކިއަރާ (4 ވަނަބައި)…
ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު ކުރިމަތީގައި އިސްޖަހާލައިގެން ފުރާވަރުގެ އަންހެންކުއްޖެއް ހުއްޓެވެ. ބޯ އަރިކޮށްލާ ހަބީބް އޭނާގެ މޫނު ބަލަން މަސައްކަތް ކުރާތީވެ އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް އެނބުރިފައި ގޭތެރެއަށް ހިނގައިގަތެވެ. މާބޮޑު ކަމަކަށް ނަހަދައި ހަބީބް ދޮރު ލައްޕާލަމުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ގެ ފަރިތަކޮށް ދަސްވެފައިވުމާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-05 12:13:58
ފުހެވިގެން ނުދާނޭ – 05 –
* ކުއްލިއަކަށް ޔައިކް ޒީކްގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. މަންޒަރު ބަލަންހުރި އިލްފް އެންމެ ފަހުން އެދެމެދަށް ވަންނަން އުޅުނީ ޔައިކްގެ ގޮތް އޭނާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭތީއެވެ. ނަމަވެސް އިލްފްގެ ދެލޯބޮޑުވިއިރު ހުއްޓުންއެރީ ދެން ޒީކް ކޮއްލިކަމަކުންނެވެ. * “އަތުން ދޫކުރޭ! ” ރުޅިވެރިކަމާއެކު ޔައިކްއަށް ބަލާލަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-04 17:13:55
ފުހެވިގެން ނުދާނޭ – 04 –
* އެއްވެސްގޮތެއް ނުވުމުން މަރާ ބާރުކޮށްލެވިފައިވާ އެސްފިޔަތަށް ހުޅުވާލުމާއެކު އެލީންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔައީ ޒެވިޔަންގެ ކަޅުކަންގަދަ ކަޅިއާއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެލީންއަށް އިޙުސާސްކުރެވުނީ ފާރާއި ޒެވިޔަން އާއި ދޭތެރޭގައި އޭނާ ފިތިގެން ދިޔަކަމެވެ. އޭރު އެލީން އާއި ޒެވިޔަންގެ މޫނު ވަނީ ނުރައްކާތެރިދަރަޖައަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-03 17:39:34
ވަކިވެދިޔަޔަސް…(3)
ނޯޓް: ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް؛ މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ގެނެސް ދެމުން ދާނީ ތަފާތު 2 ޓައިމްލައިން އަކުން. ރޫޔާއާ އަނޫފްއާ ދެމެދުވީ ކަންތައް އަދި އެދެމީހުންގެ ވާހަކަތައް ބޮޑަށް އަންނާނީ އަނޫފް އާކާލްއަށް އެވާހަކަތައް ކިޔައިދޭއިރު. އެހެނަސް މާޒީއެއްގެ ގޮތުގައަށްވުރެ ބޮޑަށް އަނޫފް އަދި ރޫޔާ އެޓައިމްލައިންގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-02 01:29:26
ލޯތްބައްޓަކައި(24ވަނަ ބައި)
‎ރޭގަނޑު ގެއަށް އާދެވުމާއި އެކީ ކޮޓަރިއަށް ދިޔަ ނިކްޔަންއަށް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ކުރިމަތީގައި މަޑު ޖެހި ލެވުނީ، އެނދުމަތީގައި ދޮރަށް ފުރަގަސް ދީގެން އިން ފަލަކް ފެނުމުންނެވެ. އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތަކަށް ގެންގޮސްފައި ވުމުން އެ ދޮން ކަނދުރާ އޮތީ ހާމަޔަށެވެ. އަމިއްލަ ކަރުގައި އުނދަގުލާއި އެކު ބޭސް އުނގުޅަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-02 01:29:25
އީޝަލް (20ވަނަ ބައި)
މިހާރު އަސްކަނި ދަށުގައި ހުންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ވަރަކަށް މިނެޓްވީއެވެ. އަދިވެސް ވާރޭ ތުނިކޮށްލާކަށް ނޫޅެއެވެ. އީޝަލްހުރީ ހީވެސް ގަނެފައެވެ. މިފަދަ ދަޑިވަޅެއްގައި ޓެކްސީއެއްވެސް ލިބުން ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ކާރުގެ ބަރުގޮނުގެ އަޑަށް އީޝަލްގެ ނަޒަރު އެދިމާއަށް ހުއްޓުނެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު އިވުނީ ކުރިމަތީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-02 01:29:25
މިދެލޯ ފުހެލަ ދޭށޭ ލޯބިން 21
ދޮރު ކައިރީގައި މިވާހަކަ ތައް އަޑު އަހަން ހުރި ހަޝްމާ އާއި ސަމީހާގެ މޫނު މަތި ބަނަ ވެއްޖެއެވެ.އެމީހުން ހީކުރިގޮތުން މިހާރު ޝާއިފް ސާރާ ވަރި ކޮށްލާފައި އެއްލާލާނެތާ ކިތަންމެ އިރެކެވެ. ނޫނީ ސާރާ ޝާއިފް ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް މަކަރު ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މަތިން ދުވެލީ މަކަރުވެރި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-02 01:29:24
ނޭނގި ވެވުނީ ލޯތްބޭ- 15 & 16
15 ވަނަ ބައި “ލަމްނާ ބުނެގެން ދޯ؟ ޑިޑް ޝީ ބްލެކް މެއިލް ޔޫ؟!” ރީމްގެ ސިކުނޑި ސުވާލުން ފުރި ބަންޑުން ވަނީއެވެ. ޔޫޝައު ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިގެންނެވެ. “ރީމް ކޮންހާ ބޭކާރު ވާހަކައެއް ތިދައްކަނީ؟ މަންމަ އުޅޭނެ މިހާރު ހޯދަން! ހިނގާ ދަމާ!” ވާހަކަ ބަދަލު ކޮށްލުމަށްޓަކައި ޔޫޝައު މިހެން ބުނެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-02 01:29:24
އައިނާ (2) 21
އެކާވީސްވަނަބައި “އިނގޭ އަހަރެން ބުނީމައި ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަން.. އެކަމު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ އެއް އަޑު އަހާބަލަ.. ހިޝާން އަކީ ދެފަހަރު ދެއަންހެން ކުދިން ގެން ގުޅޭ މީހެއް.. އަހަރެންގެ ވާހަކަ އެއް ގަބޫލު ކުރަންޏާ ޓެރަސް އަށް ގޮސް ބަލާބަލަ.. ގައިމުވެސް އޭރުން އެނގޭނެ..” ޔުއާލް ނިކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-08-02 01:29:23