×
ވާހަކަ
ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް…..8
”ހަލޯ… ބޭނުން ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކައެއް ދައްކާލަން“ ރޭޝަމް މިންހާއަށް ގުޅާލިއެވެ. “އާދޭ ހޮސްޕިޓަލަށް..“ މިންހާ ފޯނު ކަނޑާލުމާއެކު ރޭޝަމް ގެއިން ނިކުތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާށެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުކަމުން މަގުމަތި ވަރަށް ބާރުބޮޑުވެފަ ޕާޓޭންވެސް ގިނައެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ރޭޝަމް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-16 00:32:43
ނޭގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 17
މަޒްހަރު ހިތްހަމަ ޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލިއެވެ. ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް މަލާކާއި ދޭތެރޭ ނުބައި ޝައްކެއް ކުރެވުމުން ދެރަވިއެވެ. “ދޮންބޭ. ޕްލީޒް އަހަރެން ނިއަމް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ. އޭނައާނުލާ ކިހިނެއް އަހަރެން ދިރިއުޅޭނީ. އެތައް އަހަރެއްގަ އޭނަފަހަތުން އާދޭސް ކޮށްގެން އެލޯބި ލިބޭއިރަށް ދޮންބެ ތި އެއުފާކޮޅުވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-16 00:27:44
ޢެދެމޭ އުފާ….(45)
ހޮސްޕިޓަލު ތެރޭ ވިނާންމެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ވާފިރު ހޭލާނެ ވަގުތަކަށެވެ. އެހެން ކަމުން އައިސޫޔޫގެ ދޮރުމަތީ މޮގޯލި އަޅަނީކީ ވަކި ވަރެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އިރު ކޮޅަކުން ހޭލާނެޔޭ ބުނިފަހުން ވެސް މިހާރު ގަޑިއެއްހާ އިރު ވެއްޖެ ވިއްޔާއެވެ. އެހެންވީމަ ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-15 23:07:53
ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 1
ކިޔަން ގެންގުޅުނު ވާހަކަ ފޮތް ކުރިމަތީ ހުރި މޭޒު މަތީގައި ބާއްވައިލުމައްފަހު އަޅައިގެންހުރި ނަންބަރު އައިނު އެލައިޝާ ނެގިއެވެ. އޭރު އެރީތި ދެލޮލުން އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުންދެއެވެ. މިއީ އެލައިޝާ އެވާހަަކަ ކީ ފުރަތަމަ ފަހަރުނޫންކަމުގައިވިޔަސް މިފަހަރުވެސް އެވާހަކަ ކިޔުމުން އެހިތައް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-15 18:48:07
ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް…..7
ރޭޝަމް ދާން އުޅޭ ތަން ޒާހިދަށް އެނގޭކަށް ރޭޝަމް އެއްވެސް ހާލެއްގަ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެގޮތަށް ވެއްޖެއްޔާ އެއީ ރޭޝަމްއަށް އަދި މިންހާއަށްވެސް ބޮޑު މުސީބާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. 5 މިނިޓް ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ރޭޝަމްއަށް ފޯނުގެ ގަޑިއަށް ބެލެމުންދިޔައެވެ. ޒާހިދު އަދިވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-15 18:28:31
ވޭންތަކުން ދިން ހިތި މާޒީ… (2 ވަނަ ބައި)
މިއަދަކީ ވެސް އާދައިގެ މަތިން އަހަރެންގެ މަންމަ ކިޔާ ވަރުން ބޭރަށް ނުކުތް ދުވަހެކެވެ. އަބަދު ގޭގައި ހުންނާތީ މަންމަ ވަރަށް އެއްޗިހި ކިޔައެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ އާދައެވެ. ބޭރަށް ނުކުންނާނީ މަންމަ ކިޔާވަރުންނެވެ. ބޭރަށް ނުކުމެ މީހުންނާއި އެކު އުޅެން އަހަރެން ކިތަންމެހާވެސް ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ކުރާނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-15 18:20:10
ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 6
އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅާލެވުމާއެކު ރޭޝަމްގެ ބޮލުގައި ވެސް ރިއްސައިގަތެވެ. ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ގަބޫލުކުރަންވެސް ދަތިވިކަހަލައެވެ. ފުން ނަޒަރަކުން ރޭޝަމްއަށް އަލަމާރި ތެރެއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ތެޅިތެޅިއޮތް ހިތަކާއެކު ހިތްވަރުކޮށްފައި ރޭޝަމް ތެދުވެ އެދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ރޭޝަމްގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެމުންދިޔައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-15 09:26:26
ނޫރު (ދިހަވަނަ ބައި)
މީގެ އިތުރުން ސިކުނޑިއަށް ވެރިވަމުން ދިޔަ އޭނައަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކެއްގެ ސަބަބުން އޭނަ ހާސްވެ، ބޮލުގައި ގަދައަށް ރިއްސަން ފެށިއެވެ. އެހުރިހާ ކަމަކަށް ކެތްނުވެގެން އެންމެފަހުން ޝަރަފަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ޝަރަފްގެ އެ ހަޅޭކުގެ އަޑު ބޭރުގައި ތިބި އެންމެންނަށް އިވިފައި އެންމެންގެ ނަޒަރުތައް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-14 20:08:51
ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް…..5
ސިޓިންގ ރޫމުގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނުމުން ރޭޝަމްގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ.އެމޫނަކީ މެންދަމުގެ އެގަޑީގައި އެގެއިން ފެނިދާނެ މޫނެއް ކަމަކަށް ރޭޝަމް އުއްމީދެއްވެސް ނުކުރެއެވެ. ރޭޝަމްއަށް އެއަނދިރީގެ ތެރެ އިންވެސް ޔާނާއެއް ނޯޅޭނެއެވެ. އެއީ ހަމަ ޔާނާއެވެ.އެކަމަކު އެގަޑީގައި ޔާނާ އެގޭގައި ކީއްކުރަނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-14 18:43:14
ލޯބި އަހަރެންވާނަމޭ (14)
އަފްރީންވެސް ގަޑި ބަލާލަމުން ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ދިޔައީ ގަޑި ވަރަށް ކުޑަތަން ވެފައިވާތީއެވެ. ****************** އަފްރީންއަށް ތައްޔާރު ވެވުން އިރު ކާރު އައިސް އަފްރީންމެންގޭ ދެރުމަތީގައި އޮތެވެ. އަފްރީންވެސް ހީވަނީ މިރޭ ރީތިކަން ހުސް ކޮށްލައިގެން ހުރި ހެންނެވެ. ޕާޓިގެ ކުލައަކީ ރަތް ކުލަ ކަމުން އަފްރީން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-14 18:34:14
ވޭންތަކުން ދިން ހިތި މާޒީ… (1 ވަނަ ބައި)
އޭރު ދަންވަރު ބާރަ ވެސް ޖަހާފާނެއެވެ. ރެޔަކީ ވިއްސާރަ ރެޔެއް ކަމުން މާލޭގެ މަގުމަތި އާދަޔާ ހިލާފަށް ހަމަހިމޭން ކަމުގައި ދައްކައެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެއްގެ ހިލަމެއް ވެސް ވަނީ މަދުފަހަރެއްގަ އެވެ. މުޅި މާލެ އެފިނި ރޭގެ މީރުކަން އަރާމު ނިންޖަކުން ހޯދަމުންދާ ކަހަލަ އެވެ. ނަމަވެސް އެފިނި ރޭގެ މީރުކަން ނުލިބޭ މީހަކުވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-14 18:33:30
ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 16
މަލާކް ދެން އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ އޮތީއެވެ. އޭރު މައުވަން ފެން ހާކަން ފަށައިފިއެވެ. ގެއަށް ގޮސް އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮށްގެން ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނަން ކަމަށް ބުނަމުން މައުވަން ނިކުތެވެ. އަދި އަންނަމުން ކާން ގެންނަންވީ ކޯއްޗެއްތޯ މައުވަން އޮޅުން ފިލުވިއެވެ. ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ސިޑިން އަރައިގެން މައުވަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-14 00:59:55
ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީމަގޭ ( 14 ވަނަ ބައި )
ޝާނިމްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ ނޫރާއާއި ދިމާލަށެެވެ. ” ޝާނިމް ؟؟؟ ” ޝާނިމްގެ ނަޒަރުން އުނދަގޫ ވެފައިވާ ހާލު ނޫރާ ގޮވާލިއެވެ. ޝާނިމް ސިހިފައި ބޯ ހޫރާލިއެވެ. “މީ… އާނ.. ހުރޭ ވަރަށް ލޯބިވާ ކުއްޖެއް. އެކަމު ހިޔެއް ނުވޭ ކާމިޔާބު ވާނެހެނެއް… ” ޝާނިމް އިސްޖަހާލީ ލޮލުގައި ފައިބަން ތައްޔާރަށްހުރި ކަރުނަތަށް ފޮރުވުމަށެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 21:34:41
ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 3
ކުއްލިއަކަށް ފަހަތުން މީހަކު އައިސް ރޭޝަމް ދުރަށް ކޮށްޕާލިއެވެ.“ބަލަ ކަލޭ ކައިރީ ކާކު ބުނީ މިހިރަ އަންހެނާއަށް އެހީވާށޭ..ހަމަ މިހާރު ނިކުމޭ ބަދިގެއިން“ލަތީފުގެ އަޑު ގަދަވެގެންދިޔައެވެ.ރޭޝަމް ބިރުންގޮސް ތުރުތުރު އަޅައިގަތެވެ.އަވަސް ފިޔަވަޅެއްގައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ރޭޝަމް ވަނެވެ.މާލްވެސް ދުވެފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 21:33:12
ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 4
“ މަންމާ،ކިހިނެއްތަ؟ވަރަށް ހަނދާންވޭ މަންމަ މަތިން“ރޭޝަމްގެ ދެލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ.“މަންމަވެސް ވަރަށް ހަނދާންވޭ ދަރިފުޅު މަތިން،ދަރިފުޅު ރަނގަޅުތަ؟ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމެއް ވިޔަސް މަންމަ ކައިރީ ބުނައްޗޭ“ނަރީމާވެސް އިނީ ރޮވިފައެވެ.“މަންމަ މިއަދު ލާރި ފޮނުވައިފިން މީހެއްގެ އަތަށް ދީފަ…ރަނގަޅަށް އުޅޭތި،ބަސްއަހައިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 21:32:31
ޢެދެމޭ އުފާ….(44)
”ބޭބީ އަދިވެސް ރުޅި އައިސްތަ؟” އަލްޔާ ފާޑަކަށް ހުރުމުން ވިނާން އަހައިލިއެވެ. މާލެދާން ޓިކެޓު އަވަސް ކުރިއްސުރޭން އަލްޔާ އިންނަނީ ފާޑަކަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. އޭނަ އެވަރަށް ތުން ދާމާފަ އިންނަ އިރު ވެސް އަވަހަށް މާލެ ދާން އުޅޭ ސަބަބެއް ވިނާންއެއް ނުބުނެއެވެ. ބުނާހާވެސް ވަރަކީ މާލެ ދިޔައިމަ އިނގޭނެ ކަމަށާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 21:21:20
ހަމްސަފަރް
ބޭރުން ފެންނައިރު ހީވަނީ ބޮޑު ގަނޑުވަރެއްހެއްނެވެ. ސަންގުމަރުމަރު ހިލައިން ހަދާފައިވާއިރު ވަނީ ތިންބުރިއަށް ނަގާފައެވެ. ގެވަށައިގެން ވަށާފާރު ނަގާފައި ވާއިރު ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑު ގޭޓެއްލާފައި ވެއެވެ. ގޭޓުން އެތެރެޔަށް ވަދެގެންދާއިރު ފެންނަން އޮތް ބޮޑު ބަގީޗާގައި އެކިކުލަކުލައިގެ މާމެލާމެލި ހައްދާފައިވެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 21:01:27
ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް…..2
އެރޭ ރޭޝަމްގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނައެވެ. އެތައް އިރެއްވަންދެން ނިންޖާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށްފަހުވެސް ބަލި ގަބޫލުކުރަންޖެހުނީ ރޭޝަމްއަށެވެ. މާދަމާ އަކީ ރޭޝަމްގެ ހަޔާތް ބަދަލްކޮށްލާނެ ދުވަހެއްކަން ރޭޝަމް އަށް ހީވަމުން ދިޔައެވެ. މިރެއާ ޖެހެންދެން އުޅުނު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލެއް އަންނަން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 18:08:25
ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 15
ދެން ފެނުނީ ބަންލާފައި ދޮރު ޖަހާފައި މައުވަން ނިކުމެގެން ދިޔަތަނެވެ. ރިސޯޓްގައި ދެދުވަސް ކޮށްފައި އައި އިރުވެސް މަލާކް އުޅުނީ އަވަދި ނެތިއެވެ. ފަހުން މައުވަންވެސް އެއްޗެއްނުބުނެއެވެ. ހަފުތާއަކަށް ފަހު އަކްޔަންގާތު ނަސީމާ އަނެއްކާވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަކްޔަން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަލާ ނޫން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 18:05:47
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމާ މިތުރާ… (ޓްރެއިލަރ)
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ ލޯބިން.. މިތުރާ ނުނިދޭ…. ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ.. މޭގަޖަހާ ވިންދުނޭންގިލޯބިން… ގެންދެވީތޯކަލާ… ގެންދެވީކަލާ، ގެންދެވީކަލާ، ގެންދެވީކަލާ… ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމާ މިތުރާ ހޯދެނީ…. ******************* ވީހަނދާ ރޭގެ ސާފުހަނދުވަރުގަ ފެނުނުމަންޒަރުތަކޭ.. ފޫހިނުވޭތޯބަލާ… މެންދަމުގާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 17:28:32
ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް…..1
“ނޫން މަންމާ!!މަންމަ ދޫކޮށްލާފަކާ އަހަރެންނެއް ނުދާނަން،އަހަރެން ދިޔައިމަ މަންމަ ކިހާ އެކަނިވެރިވާނެ“ރޭޝަމް ބޮޑާހާކާލިއެވެ.“ޕިސް ޕިސް…ދަރިފުޅު އަދިވެސް ބޮޑެއް ނުވޭދޯ؟މުޅި އުމުރަކަށް ނޫނެއްނު މަންމައާ ދުރަށް ތިދަނީ“ނަރީމާގެ އޭނަގެ 18އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި އޯގާތެރިކަމާއެކު ފިރުމާލިއެވެ.“އެއީ ވަރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-13 10:58:42
ވަންހަނާ (ހަތަރުވަނަބައި)
އިލްހާމް ހުރީ އިންތިހާއަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. ފެނުނު މަންޒަރާއި އިވުނު އަޑުތައް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. ނިކާލް އެފަދަ މޮޔަކަމެއް ކުރީތީ އަންތަރީސްވެއްޖެއެވެ. މި ދުނިޔެއިން ނިހާ ނޫން ކުއްޖެއް ނިކާލްއަށް ނުފެނުނީ ހެއްޔެވެ؟ އިލްހާމް ފާހާނާއަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެލިއެވެ. ބާލުޙާނާއަށް ނުކުމެ ދެތިން ސިނގިރޭޓް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-12 15:20:22
ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 14
“އަހަރެންވެސް ނުބަލަމެއްނު ލުބާ ގޮވައިގެން އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ މައުވަން ކުރާކަންތަކެއް. އަނެއްކޮޅުން އެކި ފަހަރު އެކި އަންހެން ކުދިން ގޮވައިގެން ސައިކަލަށް ލައިގެން ގޮސް ދާތަނަކާ ކުރާކަމަކާވެސް ނުބަލަމެއްނު.” ހަމަޖެހިލާފައި މަލާކް ބުނެލިއެވެ. އެޔާއެކު މަލާކް ގޮސްވަނީ ފާޚާނާއަށެވެ. މައުވަންއަށް ހުރިގޮތަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-12 07:55:06
ޢެދެމޭ އުފާ….(43)
”މިހާރު މިކޮޅަށް އައިތާ ވީކަކަށް ވުރެ ބޮޑު ވީއެއްނޫން… ދެން ކޮންއިރަކުންތަ މާލެ ދާނީ؟ މިހެން މިބުނީ މަންމަ ވެސް މާބޮޑަށް ބަލިވީމަ އެކަމަކު ލީ ބޭނުމިއްޔާ އިޖާ މަޑު ކުރާނަން…!” ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ނިއްމާލައިފަ ބޭރު ޖޯލިފަތީގަ ވާހަކަ ދައްކަން ތިބެފަ އިޖާޒު އަހައިލިއެވެ. “ތިކަމާ ލީވެސް މިވިސްނަނީ މަންމަ ބަލިވިއިރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-11 23:42:42
ނޫރު (ނުވަވަނަ ބައި)
އެއީ ‘އެލެގެންޓް ހޯމްސް’ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ އެގްޒެކިއުޓިވް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމެވެ. މުސާރަވެސް ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅުވުމުން ޝަރަފް ޝައުޤުވެރިވިއެވެ. އޭނަ ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް އިންޓަވިއުއަށްދާން ބޭނުންވިއެވެ. ދޮންތަ ގެއަށް އައުމުގެ ކުރިން ވެސް ދޮންތަ އުފާވާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-11 23:31:33
ސިއްރު ސިއްރުން ހިތޭ… (20 ފަހުބައި)
ސިހިފައި ބަލާލި މަލީހްއާއި ނަވާރުުއާދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެ ހެމުންދިޔަ ޔާމިން އާއި އަރަޝްފެނުމުން މަލީހް އާއި ނަވާރުވެސް ދުރުވެލީ ތިބެވުންގޮތް ހަނދާންވުމުން ނެވެ. އޭރުވެސް ބަނޑުގައި އަތްއަޅައިގެ ޔާމިން އާއި އަރަޝް ހަމަހެނީއެވެ. ” ދެންއަޅެ ތިޔޯ.. ” ފާޑަކަށް ލަދުގަތްނަމަވެސް މަލީހް އެހެންއަހާލީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-11 16:20:15
އައިކާ (25)
“ވަރަށް ހަނދާންވާނެ..” ލަމްހާ އައިކާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެންވެސް..” އައިކާ އެހެން ބުނެލިއިރު އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންފިއެވެ. ލަމްހާ ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު އައިކާގެ ދެލޯ ފޮހެލައިދިނުމަށްފަހު އޭނާގެ އަތަށް ގަނޑުކޮޅެއް ލައިދިނެވެ. އެއީ އޭނާ ދާންވީ އެޑްރެސް ލިޔެފައިވާ ގަނޑުކޮޅެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-10 23:33:37
ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީމަގޭ ( 13 ވަނަ ބައި )
ޔާލް މަޑުމަޑުން ދުރުކޮށްލުމަށްފަހު އަޔާން އެނިތުގައި ބޮސް ދިނީ ލޯތްބާއި އެކުގައެވެ. އަޔާންގެ އެ ބީހިލުމަށް ފެން ބޮވައިގަނެފައިވީ ޔާލްއަށް ދެލޯ މަރާ ލެވުނެެވެ. އަޔާން ޔާލްގެ ކޯތާފަތުގައި ހިފަހައްޓައިލައި ޔާލްގެ ދެލޮލަށް ފުންކޮށް ބަލާލިއެވެ. އެލޮގައިވީ ކަރުނައެެވެ. ރަތް ކަމެވެ. މި ނިކަމެތި ކުއްޖާ ކިހާވަރަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-10 20:25:23
ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 13
މައުވަން މަލާކް އެއީ ކާކުކަން ނިއަމް އަށް ބުނެދޭން ބޭނުންވިއެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ކަންތައްވެފައި އޮތްގޮތުން އެކަން ކުރަން މައުވަންއަށް އުނދަގޫވިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ނިއަމް އުޅެނީ ލައިހާގެ ވާހަކަ މައުވަންއާ ހަމައަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެންނެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. މިއަދަކީ މަލާކްއަށް އޭނަގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-10 20:24:05
ނުމެދާށޭ ދޫނި މަގޭ (7)
ލީޒާގެ ޖަވާބުން އަޔާޒަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. މީހާ ފިނިވެ އާޝޯހުވިއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އޭނާ ވަށާލި ފަދަ އިހުސާސެއް ވިއެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި މުޅި މީހާ ބަސް ހުއްޓިފައި އިނދެވުނީ ލީޒާއާއި ދިމާލަށް ކަޅި ޖަހާނުލާ ބަލާށެވެ. ވަގުތު ހިނގަމުން ދާ ގޮތް ނޭނގި އަޔާޒަށް ހުއްޓުން އަރާފައި އިނދެވުނީއެވެ. ވާނީވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-12-10 15:41:17