×
ވާހަކަ
ތަޤްދީރު 05 ވަނަ ބައި
އެނބުރެމުން ދިޔަ ފަންކާއަށް ބަލަން އޮތް ޔާނާގެ ފޯން ރިންގް ވާން ފެށުމުން ގައިކައިރީގައި އޮތް ފޯން ނަގާބަލާލުމަށްފަހު ފޯނަށް ޖަވާބުނުދީ ފޯން ބޭއްވިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ފޯން ރިންގް ވާން ފެށުމުން ޔާނާ އެކޯލަށް ޖަވާބު ނުދިނެވެ. ތިންވަނަ ފަރަށް ފޯން ރިންގް ވާން ފެށުމުން ތެދުވެ އެނދުގައި އިށީދެ ޔާނާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-30 19:19:54
ރާސްތާ2 (31)
އަލްޔަސްއަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ އޭނާގެ ގުޅުން އަކްމަލްއަށް އިނގުމުން އަކްމަލް ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދުގައެވެ. އަލައިކާ އެވާހަކަ މަންމަމެންނާ ހިއްސާކޮށްފައި ގުޅާނަން ކަމުގައި ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ބާރަ ޖެހިއިރުވެސް އަލައިކާގެ ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުން އަލްޔަސްއަށް ވެސް ލަސްތަކެއް ނުވެ ނިދުނީއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-30 12:29:24
ހީވޭ ހިތް ބުނާހެން 2
“ހެޔޮ ނުވާނެ ނިހާން، އޭނަގެ ކެތްތެރިކަމާ މެދު އެއްފަހަރުވެސް ވިސްނާލިންތަ؟ އޭގެންވެސް އޭނަ ލޯބި ވާ ވަރު ނުވިސްނޭތަ؟ ކޮން އިރަކުތަ ތިހާ ހިތް ހަރު މީހަކަށް ނިހާން ވީ؟” ނިހާންއަށް ވިސްނައިދޭން މަސައްކަތް ކޮށްކޮށް ޝަނާޒް ވަރުބަލި ވެއްޖެއެވެ. “ނާޒްއަށް އެނގޭނެ ކޮން އިރަކު ކަން… އަހަރެން ބުނެދޭކަށް ނުޖެހޭނެ…”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-30 08:54:14
ނޭދެން ވަކިވާކަށް (6)
”އީލު އެނގޭތަ…. ލީޝް ދޮންތިއާ ވާހަކަވެސް ނުދައްކާ…. ރުޅިއައިސްފަ ހުރީ……. މީ ހަމަ އީލުއާ ހެދި ވީކަމެއް…..” އީލާފްގައި ބަށްދާލައިގެން ރޮމުން ދިޔަ އަނާ އީލާފްއާ ދުރުވިއެވެ. އަސްލު ހަޤީގަތުގައި އަނާއަށް ކުއްވެރިކުރަންވީ ކާކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން އިނުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އީލާފްގައި ބައްދާލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-29 20:21:07
ދުރުގާ ހުންނަން ތި ލޯތްބަށް މަ ނޭދެން..-1
އިޔާން އާއި ކިއާރާގެ ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދުނީ ދެމީހުން ވެސް އޭލެވެލް ހަދަމުން ދަނިކޮށެވެ…އޭލެވެލް ނިމުމާއެކު ހެން މި ދެ އެކުވެރިންވެސް ވަކި ވާން ޖެހުނެވެ….ކަން މިހެން ހުއްޓާ އަދި ދިމާވީ މާ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ..އިއްތިފާގުން މި ދެމީހުންނަށް ވެސް އެޕްލައި ކުރެވުނީ އެއް ކޯހަކަށެވެ..ކުރިއާ ހިލާފަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-29 20:20:48
ފުން އިހުސާސެކޭ 32
އަނާނީ އަނބުރާ މާލެ އައީ މަހެއް ފަހުންނެވެ. އޭރު އޭނާގެ ހުރިހާ ހާސްކަމެއް ފިލައި، އުއްމީދު އާވެފައި ވިއެވެ. ރަށުގައި މި ހޭދަކުރެވުނު އުފާވެރި ދުވަސްތައް މަތިން ކިތައްމެ ހަނދާން ވާނެކަން އެނގުނަސް، އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލު ބިނާ ކުރުން އޮތުން މާލެއަށް އައިސްގެނެވެ. ދިގު ލޯންޗު ދަތުރަށް ފަހު، ޓެކްސީގައި ގެއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-28 17:47:42
ނޭދެން ވަކިވާކަށް (5)
”އައިޝަތު އެލީޝާ ލާމިއު؟……” ޔުއާން އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން ހުރެފައި އަހާލިއެވެ. އެލިޝާ ބޯ ޖަހާލަމުން ޔާނިއުއަށް ބަލާލީ އެނގުނީ ކިހިނެއްހޭ އަހާފަދައަކުންނެވެ. ” ސުބުހާނަﷲ……..” ޔާނިއުއަށް ފަށަންވީ ދިމާލެއް ނުވިސްނުމުން ބޮލުގައި ހިފަހަށްޓާލެވުނެވެ. ************ ………………..ހަމަސް ކުރި………………….. ”ދޮންތީ…… ހަމަ ތެދަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-28 17:47:32
މަޢާފް( އިޢުލާން)
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިން. ދިމާވި ކުޑަކުޑަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ވާހަކަ އަޕްލޯޑް ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލެޕްޓޮޕް އަތުލައިފައި އޮތީމަޔާއެކީ އަޅުގަނޑަށް ދެން މި ވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރުން ވާނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މައިކްރޮސޮފްޓް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-28 17:47:17
ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ (9)
ހ” އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ޖެހިގެން މީގެ ކުރިންވާނީ ލޯނެއް ނަގާފަ. ކޮންމެ މަހަކުވެސް އަހަރެންނަށް ލިބޭ ވަރަކުން އެމީހާއަށް ދެން. އެކަމަކު މިހާރު އެމީހާ ލޯނު އަވަހަށް ނުދައްކައިގެން ވަރަށް އެއްޗެހި ކިޔާ. އެހެންވެ މިހުންނަނީ ވަރަށް ހާސްވެފަ. މަންމަމެންނަށް އެގިއްޖެއްޔާ ވާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެ” ޒައިރާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-28 17:47:05
ތެދުވެރި ލޯބި- 13
ޔާޝާ ކިޔައިދިން ހުރިހާ ވާހަކަ އެށް ޔަނާލް އަށާއި އަފްރީން އަށް އަނުމް ކިޔައިދިނެވެ. * * * * * ހެނދުނު 9 ޖަހަނިކޮށް، ޔާޝާ އަށް ހޭލެވުނެވެ. މޯޅި އަކަށް ދެމިލާފައި، އެނދުން ތެދުވެގެން ގޮސް ފާހަނަ އަށް ވަނީ ފެންވަރާލުމަށެވެ. ރޭގަ ޔާޝާ އަށް އަށް ކަންްތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް ބާވައޭވެސް ހިތަށް އަރައެވެ. އަނިޔާވެރިޔަކާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-28 17:46:48
ހީވޭ ހިތް ބުނާހެން 1
ބެލްކަނީގައި ހުރި އިޔާދު، އެތެރެއަށް ވަންނަން އުޅެފައިވެސް މަޑުކޮށްލީ ކުރިމަތީ ހުރި “އެވަރ ގްރީން” ގޭ ދޮރުމައްޗަށް ޓެކްސީއެއް މަޑުކޮށްލުމުންނެވެ. އިޔާދު ހުރީ ގޭގެ ތިންވަނަ ފްލޯރގެ ބެލްކަނީގައި ނަމަވެސް ކާރުން ފޭބި މީހުން އިޔާދުއަށް ރަނގަޅަށް އެނގުނެވެ. ފުރަތަމަ ކާރުން ފޭބީ، ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ރަޖަލެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-28 15:08:37
ވާހަކަ: ފަލިކޮޔާއި މުޝީރު
ވަރަށް ކުޑަ އިރުއްސުރެން ދެ ކުއްޖަކު އެކުއެކީގައި ކިޔަވަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. އާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު ދެ ކުދިން ވަރަށް އެއް ގޮތެވެ. ކުޅުމާއި ތަންތަނަށް ދިއުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ވެސް ވަރަށް އެކުވެރިކަމާ އެކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް، ކިޔެވުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަ ތަނާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-28 08:26:05
ރާސްތާ2 (30)
އަލައިކާ އަލްޔަސް ގާތަށް ދާ މަންޒަރު ބަލަން ހެވިފައި އިނދެ ނަވާރް ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ. މީހެއް ގައިގައި ޖެހުނުކަން އިހްސާސްވުމާއެކު ނަވާރް ފަހަތަށް އެނބުރި މާފަށް އެދެން އަވަސްވެ ގަތެވެ. ނަމަވެސް ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައިން ދެލޯ ބޮޑުވެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. އޭނާ ކުރިމަތީ މަލާމާތުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-25 13:49:44
ހީވޭ ކަލާދެކެ ލޯބިވެވޭހެން – ޓްރެއިލަރ –
ކަޅުކުލައިގެ ފެރާރީ ކާރުން ނުކުތް ޒުވާނާއަށް އެތަކެއް ނަޒަރުތަކެއް ހުއްޓިފައިވެއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ދެލޯ އެ ރީތި ސޫރައަށް ތައުރީފުކުރަމުން ދިޔައިރު އަނެއްބައި މީހުންގެ ދަހިވެތި ނަޒަރު އެ ޒުވާނާގެ ރީތިކަމަށް ހުއްޓެމުންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިއިން ކަމަކާ މި ޒުވާނާ އަޅާލިހެނެއް ހީޔެއްނުވެއެވެ. އާދަވެފައިވަނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-25 13:14:38
ހާދަހާ ލޯބިވޭ (ޓްރެއިލަރ)
ލިނީތި އަވަސްކޮއްބަލަ މިހާރު އެއޮށް ސުކޫލަށް ދާގަޑި ޖެހުނީނުން!” ލީން ގެ މަންމަ ލަމްޔާ ގޮވާލިއެވެ.” ލައްބަ މަންމާ އަޅުގަނޑު މި ނިމުނީ އޭ! މިހެން ބުނަމުން ލީން އޭނާގެ އިސްޓާކީނަށް އަރައިގެން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ލީން ކާގެޔަށް ވަތް އިރު ލީންގެ ބައްޕަ އިނީ ލީން އާއި އައިކް އަންނަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-25 02:37:36
ނޭދެން ވަކިވާކަށް (4)
ކުއްލިއަކަށް އިވުނު ބާރު އަޑުފަށްގަނޑުން ޔުއާންއަށް އަޑު އައި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެއިރު ދެކާރު ޖެހިފައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައި އޮތެވެ. އެތާ ތިބި މީހުން ބާރަށް ދުވަމުން އެދިމާލަށް ދާންފެށިއެވެ. ކުޑައިރުކޮޅަކު ޔުއާންއަށް ހުއްޓިގެން ހުރެވުނެވެ. މީ ކިހިނެއްވާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެތާ އޮތް ކާރަކީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-25 02:37:26
ނޭދެން ވަކިވާކަށް (3)
”އައި ގޮޓް އަ ގާރލް ޕްރެގްނެންޓް” ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށްލަމުން ސްޓީވެން ބުނެލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ވީއިރުވެސް ޔުއާންގެ ފަރާތުން ބަހެއް ނައުމުން ސްޓީވެން ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އޭރު ޔުއާން އިސްޖަހާލައިގެން އިނެވެ. އޭރު އޭނާގެ އަތު އޮތް ބޯޅައަކީ ފުރާނަ ހުރި އެއްޗެއްނަމަ ވަގުތުން މި ދިނިޔެ ދޫކުރާނެކަން ޔަގީނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-25 02:37:13
މިނަން ތިހިތުން ފިލުވާލަނީހޭ…08
ޒެވިން އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ގާތަށް ދަމާލިއެވެ. އަހަރެން ދުރަށް ޖެހިލީމެވެ. ޒެވިން އަނެއްކާވެސް އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ގާތަށް ދަމާލިއެވެ. މިފަހަރު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރީ ކުރިޔަށްވުރެ ބާރަށެވެ. އަހަންނަށް ގުޑި ނުލެވޭނޭ ވަރަށެވެ. ލިފްޓުގެ ތެރެއިން ނުކުމެވުމާއިއެކުވެސް ޒެވިން އަހަރެންގެ ގައިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-24 22:53:38
ތަޤްދީރު 4 ވަނަ ބައި
” ތިހެން ހީވާއިރުވެސް ޔާނާ ތިހުންނަނީ ހަމަ ސުވާލުވެސް ކޮށްނުލާންތަ؟ ” ސީމާ ބުނެލިއެވެ. ” އެއްޗެއް އަހާލާ އިރަށް ފަޒީލް ރުޅި އަންނަނީ. އެހެންވެ ސުވާލު ނުކުރަނީ ” ޔާނާ ބުނެލިއެވެ. ” އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރެގެން ވަކި ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. ތިކަހަލަ އެއްޗެއް ހީވާނަމަ ވާނުވާ ބަލަންވާނެ. އެހެން ނޫނީ ފަހުން ލިބޭ ލަނޑު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-23 01:48:43
ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (30)ވަނަ ބައި (ފަހުބައި..)
ކުއްލިއަކަށް ގޭގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލި އަޑު އިވުމުން ވަސީމާ އެ އަޑަށް ސަމާލުކަން ދިނެވެ. އައިސްއަލަމާރިން ނެގި ފެންފުޅި މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާލުމަށްފަހު ކާގެއިން ނިކުމެ, ހަލުއި ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ވަސީމާ ދޮރު ހުޅުވާލިިއެވެ. “އަވަހަށް އާދޭ އެތެރެއަށް…” ދޮރު ހުޅުވާލުުމަށްފަހު, އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ދޮރުމަތީީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-22 15:01:00
އިޙްނާ (1)
ދުނިޔެ މައްޗަށް އިރުގެ އަލިކަން ފާޅުވަނީއެވެ. ރޭގަނޑު ކުރި ވިއްސާރައިގެ އަސަރުތައް، ޖައްވުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ޖައްވުގައި ނޫނަސް މުޅި ރަށަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ކަމުގައި ވިޔަސް މަގުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ފެންގަނޑުތައްވެސް ހެކި ދޭނެއެވެ. “ދަރިފުޅާ އަވަސްކޮށްބަލަ! ކާރުގައި ދާން އުޅުނަސް ގަޑިއަށް ސަމާލުވާން ވާނެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-01-21 00:04:06
ވާހަކަ ދައްކަވަންޖެހޭ 10 މެންބަރަކު ވަޑައިގެން ނެތުމުން ބަޖެޓު ބަހުސް ނިންމާލައިފި
2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ޖެހޭ 10 މެމްބަރަކު ވަޑައިގެންނެތުމުން ބަޖެޓް ބަހުސްނިންމާލައިފިއެވެ. ބަހުސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނަވަންޖެހޭ 10 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަޑައިގެން ނެތުމުން ހެދުނު ދަންފަޅީގައިވެސް ބަހުސް ކުރިއަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-19 12:59:32
މަގުރަސް
ޖެހިލި ނަރަ ރޯޅި ދޮރުފަތިގަނޑުގައި އެލުވައިފައިހުރި ކުދިކުދި ރަނގަބީލުތަކުގައި ބީހުނެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ އެ އަޑަށެވެ. ގަޑިބަލައިލިއިރު ދަންވަރު އެކެއްޖަހަނީއެވެ. ޓީވީ ހުރީ ހުޅުވައިފައެވެ. އަޑު ހުރީ މަޑުކޮށްފައެވެ. ސޯފާގައި އަހަރެން އިށީނދެގެންއިނީ ޓީވީބަލާކަށް ނޫނެވެ. ޓީވީން ފެންނަ މަންޒަރަކުން ނުވަތަ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-27 08:59:20
ނެގުނު ހިރާސް
މިޔަރާން އަދިވެސް އޮތީ ހިކިޔާންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ފިނިމޫސުމުގައި ވެހެމުންދިޔަ ސުނޯ ޖައްވުގައި އުދުހެމުންދިޔައެވެ. ހިކިޔާން ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަހު ވެހެމުންދިޔަ ކަހަލަ ހިތްގައިމު ގޮތަކަށެވެ. މިޔަރާންގެ ލޮލުން ނީރާލި ކަރުނަ ބާލީހަށް އޮބެމުންދިޔައެވެ. އޭނާ އޮތީ ކަރުނަ ހިނދުމުގެ ކުރިން ހިކިޔާން އަންނާނެކަމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-23 10:01:09
ތޫފާން
ފަތިހު ފަސްގަޑި ބައި ވީއިރު އަހަރެން ހުރީ ބަނދަރު މަތީ ގައެވެ. މިއަދަކީ ގޭމީހުންނާއެކު ދަތުރު ދާން ރޭވިފައިވާ ދުވަހެއް ކަމުން، އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން މިދަނީ ބައްޕަ ޑިންގީ ސާާފުކުރަން ސާމާނު ހިފައިގެން ބަނދަރަށް އަންނާނޭ ވަގުތަކަށެވެ. މާލަސްތަކެއް ނުވެ އެވަގުތު ޖެހުނެވެ. ބޮޑު މަގު މެދުން ބަރޮލެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:35:33
ނާއިންސާފް 34
“ލުވެއިޒްލިބުނު ސިހުމާއި އެކު ސިކުނޑި ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެފެނުނު މަންޟަރު ޤަބޫލުކުރަން ހިތް ނޭދޭތީއެވެވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ޚިޔާލަށް ދުވަހަކު އައި ކަމަަކަށް ނުވާތީއެވެ މީހެއް ލައްގާފައި އޮތީއެއް ނޫނެވެލައްގުވާފައި އޮތް ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑެވެއެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއަަށް ވުރެ ގާތް އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާއެވެދެއަތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:35:09
ހާސިލް ވުމަށް އެދި 19
އެންމެންވެސް ތައްޔާރު ވެގެން ނުކުތުމާއިއެކު ދެން މިސްރަބު ޖެހީ ޕެޓްރޯނަސް ޓަވާރ އަށް ދިޔުމަށެވެ. ޒިރާންވެސް ހުރި އެތަނަށް ދާހިތުން ކެތް މަދުވެފައިއެވެ. އެތަނަށް ގޮސްފައި ކައިޒީން ހުއްޓާނުލައި ނަގަމުން ދިޔަ އެއްޗަކީ ފޮޓޯއެވެ. އާއިލާ ފޮޓޯއާއި ވަކި ވަކިން ފޮޓޯއެވެ. ތަނުގެ ރީތި ކަމުން އެހެން މީހުންނަށް ތަނެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:34:50
ނުދާށޭ ދޫކޮއްފާ ޔާރާ…2
•••••• ▪︎-“ù “ހިނގާ ދޯ ދެން ގެއަށް ދަމާ…” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ. އުޑުމަތީގައި އެންމެ ވިލާކޮޅެއް ވެސް ނެތެެވެ.އުޑު މަތީ ވަރަށްވެސް ސާފެވެ. މި މަންޒަރަށް ބަލަހައްޓައިގެ ހުރި ފިރިހެން މީހާ ވަނީ ފުން ހިޔާލެއްގެ ތެރޭގައެވެ.ޖެހިލާ ފިނި ވައިރޯޅިތައް ގައިގާ ބީ ހިލާއިރު އެ ފިރިހެން މީހާ ތުންފަތަށް ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:34:29
ލޯބީގެ ނަސީބު….
މުނާ އާއި ޝައިމް ކައިވެނި ޕާޓީ ގައި ބޭނުން ކުރާނި ތީމް އަ ކާއި ޕާޓީގެެ ކުލަ ހުށަ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން…..
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:34:05
ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ. – 7
ކާރުގެ އެންމެ ފަހަތު ސީޓުގައި ތިބީ ތަމަންނާއާއި ވިލްދާނެއެވެ. ދުއްވަން އިނީ ގައިޝާންއެވެ. ހުއްޓާ ނުލާ ވާހަކަ ދައްކަން އިނީ ޖައިލާއެވެ. ޖައިލާގެ ބޭކާރު ވާހަކަތަކަށް ހޫން އަޅުވަމުން ތަމަންނާގެ ކުޑަ އިނގިލި ވިލްދާންގެ އިނގިލީގައި އޮޅާލިއެވެ. އެއްޗެއް ނުބުނިކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ އެ ހަރަކާތުން ވިލްދާންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:33:48