×
ވާހަކަ
ނުވާނަން ތަފާތެއް… 19
ކޮރިޑޯއިން ހިނގާފައި ދިޔަ ބަރްކާއަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ ދެން ހަދާނެ ގޮތަކާ މެދުގައެވެ. ދިމްނާއާ މެދު ކަންތައްކުރި ގޮތަށް ފަހު ހަމަޖެހިލައިގެން އުސައިދުއަށް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން އޭނަ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެންދަރިފުޅަށް އެފަދަ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ދިން މީހަކު އިންސާފުގެ ތިލަފަތުން މިނިވަންވެފައިވާތަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-04-01 18:12:06
ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ 8
އޮފީހަށްވަތްގޮތަށް މީޓިންއަކަށް ތައްޔާރުވެލުމަށް އެދި ހަމްދާ ފޮނުވާލާފައި މީކާން ގާތްވެލީ އީރަމްގެ މައުސޫމް ސޫރަ ފެންނަ ދިމާ ބިއްލޫރިގަނޑާއެވެ. އަވަދިނެތި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުންނަށް އޭނާ މިއަދު ރާވާފައި އޮތްކަމެއްގެ ވާހަކަ ބުނެފިނަމަ ގަބޫލުވެސް ނުކުރެވޭނެކަންނޭނގެއެވެ. އީރަމް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-04-01 12:11:01
ނުވާނަން ތަފާތެއް… 18
ހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައެވެ. ދުލުން ބަސްހުއްޓިފައިވާ ހާލު ދިމްނާއަށް ބަލަން ރުޤިއްޔާއަށް އިނދެވުނެވެ. ދިންމާ ރޮމުން ދިޔައިރު އެއަޑުގައި ހިތްދަތިކަން އެކުލެވިގެންވިއެވެ. މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަމުގެ އަސަރު އެދެލޮލުގައި ވަނިކޮށްވެސް ފެނުނެވެ. އެއުދާސްކަމުން ރުޤިއްޔާގެ ހިތުގައި ރިއްސާލައިފިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-04-01 11:31:03
ނުވާނަން ތަފާތެއް… 17
މުޅިން އައު ދުވަހަކަށް މަރުޚަބާ ކިޔަމުން ފެނުން ތޮޅިލި އިރުގެ ދޯދިތަކުން އުދަރެސް ދޮންކުރަމުން ދިޔަ އެވެ. ފަތިހުގެ ތެތް ފިނިކަން ފަޒާގެ ތެރެއިން ފަނޑުވެ އިރުގެ ހޫނުކަން ދުނިޔެއަށް ސަވާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ކޮޅުކޮޅަށް ދައުރުވަމުން ދިޔަ ވިލާތައް ޖަރީވެފައި ވަނީ އިރުގެ ރަންގު ކުލަތަކެވެ. ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-31 23:20:19
ހީވޭ ހިތް ބުނާހެން 29
އަސަދުގެ ދެ އަތުގެ ތެރެއިން ދުލެއް ލިބުމުން ޝަނާޒް ތެދުވެ އިސްތަށިގަނޑު އެއްކޮށްފައި ހުޅިއެއް ޖަހާލިއެވެ. “އެ ގޮތަށް އަހަންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔާފަ ތީތަ އަސަދު ކަންތައް ކުރަން ވީ ގޮތަކީ؟” ޝަނާޒް އަހާލިއެވެ. އަސަދު އެއްޗެއް ނުބުނެ ތެދުވި ގޮތަށް ޝަނާޒް ގެނެސް މޭގައި ޖައްސާލިއެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ…” އަސަދު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-31 16:50:05
ތަޤްދީރު 08 ވަނަ ބައި
” އަދިވެސް ޝުހާދު ނުހޭލަނީތަ؟ ” ތައުފީގް ޝުހާދުގެ ކޮޓަރިއާދިމާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު ސަކީލާ ކުރެން އަހާލިއެވެ. ” އާން. އަދި ނުހޭލާ. ހޭލައިގެން ޝުހާދު ތައުފީގް ހެން ގޮދަޑި ހޫނު ކުރާކަށް ނޯއްނާނެ ” ސަކީލާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އަންނާނަން ގޮވާފަ. މިއަދު އެންމެން އެއްކޮށް ސައި ބޯނީ ” ތައުފީގް ގޮޑިން ތެދުވަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-31 16:18:10
ހިތުގެ ކޮންމެ ވިންދެއްގައި – 6 & 7
ނޯޓް: 6 އަދި 7 ކަށް ކުޑަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައި..ގިނަ ކިޔުންތެރިންނަށް ބިރުވެރި ބައި ކަމުނުދާތީވެ އެބައިތަށް ނުލައި ވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ޕްލޭންކޮށްފައި މި 2 ޕަޓް އެޑިޓް މިކުރީ.. “ޝަޓްއަޕް….ޖަސްޓް ޝަޓްއަޕް..” ކުއްލިއަކަށް ކޮޅަށްތެދުވަމުން މޭޒުމަތީގައި މުއްކެވިފައިވާ އަތުން ނިކަން ބާރަށް ޖަހާލަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-31 15:36:02
ރާސްތާ2 ފަހުބައި
ރެފްރީ ކަށިގަނޑު ފުމުމާއެކު މެޗު ފެށީ ފްރާންސް ޓީމުންނެވެ. ފަރަންސޭސް ވިލާތުގެ ކުޅުންތެރިން ބެލީ އޮޅިގެން ނަމަވެސް ޔޫސުފްއަށް ބޯޅަ ނުދެވޭތޯއެވެ. ޔޫސުފް ވަށައިގެން ހައެއްކަ ކުޅުންތެރިން ޖައްސައިފައި ތިއްބެވެ. އެމީހުންގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅެމުން ދިޔަ ގޮތުން މާއިޒް ކުޅުވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ދަސްކޮށްފައި ތިބިކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-31 14:27:16
ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ 7
ފުންވިސްނުންތަކަކުން ބަންޑުންވަމުންދިޔަ ސިކުނޑި ހުއްޓުމަކަށް ނައެވެ. އީރަމް ގެ ފިޔަވަޅުތަށް ލަސްވެފައި ކުރެވެ. ދިޔަމަގުމަތީ އީރަމް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަރިއަޅާލަންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ދެއަތުގައި ހިފާ ދަމައިގަތުމާއި އެކު އެމީހެއްގެ ގައިގާ ގޮސް އޭނާ ލައްވިއެވެ. އީރަމް ވަގުތުން ދުރަށް ޖެހިފައި އެމީހާއާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-31 12:53:14
ނުވާނަން ތަފާތެއް… 16
ދުވަހުގެ ބާކީ ވަގުތުތައް ދިންމާ ހޭދަކުރީ ނުތަނަވަސްކަން މަތީގައެވެ. ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ އަންނާނެ ގޮތާ މެދު ނުވިސްނޭ އެންމެ ސިކުންތެއް ވެސް ނުދެޔޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެއްތަނެއްގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ގިނަ އިރު ވަންދެން އިނދެވޭ ކަމަކަށް ވެސް ނުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަންތައް ވެދާނެ ގޮތަކާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-31 11:57:56
ހިތުގެ ކޮންމެ ވިންދެއްގައި – 8 –
“ސާހިބް..އީކަ………” ރިއުބާލްގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި ޓަކިޖަހައި ވަނުމުގެ ހުއްދަލިބުމާއެކު އިޙުތިރާމު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރުނީސްކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ޙާއްސަ ޙާދިމެއްކަމަށްވާ އިޔާސް ބުނަން އުޅުނުނަމަވެސް އެކަން މެދުކަނޑާލަމުން ރިއުބާލް އެމީހުން އެތެރެއަށް ވެއްދުމަށް އެނގިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ރިއުބާލްއަށް ކުރުނީސްކުރުމާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-31 02:34:45
ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ 6
އީރަމް އެދުވަހުގެ ކުލާސް ނިންމާލުމަށްފަހު އޭނާ ކުއްޔަށް ހިފައިފާ ހުރި އެޕާޓްމެންޓަށް ދިޔައެވެ. އެއްކޮޓަރިއާއި އާދައިގެ ކުޑަ ސިޓިންރޫމްއަކާއި އެކު ބަދިގެ ހުރިއިރު އެކަކަށް ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެވޭހާ ރީތިވެފައި ސާފުތާހިރެވެ. އީރަމް ގެޔަށް އާއިރު މޭޒުމަތީ ކޮތަޅެއް ހުރިތަން ފެނި ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 22:08:34
އަނދިރިފަރާތް 40
“ސާރ. ވީ ޝުޑް ކޯލް މައި ޑޭޑް.” އަހަރެން އާރިފްސާރ އާ ދިމާއަށް އެނބުރެމުން ބުނެލީމެވެ. ** ** އަރޫންގެ ނަޒަރުން: އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ރޫޝިން އިނީ އިސްޖަހާލައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް އަރައި ފައިބަމުންދާ ޚިޔާލުތައް އެނގެން އަހަރެން ކިތަންމެހާވެސް ބޭނުމެވެ. “ސޯ.. ޝުބީ.. މިއޮއް ހުރިހާ ދުވަހު.. ޝުބީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 21:40:50
ކައިރީގައި އެހެނަސް.. ދުރުގައި… 7
” މަންމައަށް އެނގޭ ނައިރާއާއި ކުރިމަތިލާން ދަރިފުޅަށް އުނދަގޫ ވާނެކަން… އެކަމަކު އޭރު ތިދެކުދިންގެ ކައިވެނި ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން ތީ ގާތް ދެ އެކުވެރިން ދޯ… މިދަނޑިވަޅުގަ ދަރިފުޅުގެ އެހީތެރިކަމާ އަޅާލުންވެސް ނައިރާއަށް ބޭނުންވާނެ… އެނގޭ ނައިރާ ދަރިފުޅާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަން… އެކަމަކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 16:11:20
ފެވިފާތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ އަދި ލޯބިވީމޭ އެހެނަސް ގެ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް
.First of all I would like to apologise to to all the readers for the long delay in the story . Well today I have two news the first one، due to my studies and all i wont be able to complete my stories. And the second news which is a good news is tht a friend of mine would be completing these two stories.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 12:42:42
ކޫރު 2/4
ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައީ ހިތްދަތިކަން އައިރާއަށް އިހުސާސް ކޮށްދެމުންނެވެ. އައިރާގެ ކިޔެވުމަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެ. އެހުރިހާކަމެއް އެންމެ ގާތުން ދެކޭނެ މީހަކީ މިލްނާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް މިލްނާ އެހުރީ ހަޤީގަތުގެ ތެރެއަކު ނޫނެވެ. އަދިވެސް މިލްނާ ހީކުރަނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 12:42:36
ޚަމްދު ލީލާ – 03
“ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭންގުނީތަ؟ ހަމަ މަ އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް ހައްޕު..” އަދުރާއަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ނުހުރެވިގެން ބުންޏެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ފޯން ރިންގްވާންފެށިއެވެ. އެނދުމަތީގައި އޮތް ފޯނަށް ޔާސީން ބަލައިލިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ލޯޝަންފުޅި ޑްރެސިންޓޭބަލަން މަތީގައި ބަހައްޓަމުން އެދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. އެނދުކައިރީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 12:42:24
ވާށޭ މަށާ އެކީ-3
ރޭގަނޑު 8 ޖަހައިފިއެވެ. ދުވަހަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުމުން ރައިހާ ގޮނޑީގައި ލެނގިލަމުން މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. ވޯކް ޓޭބަލްގައި ހުރި ފައިލްތަކާއި ގަނޑުތައް ތަރުތީބު ކޮށްލުމަށްފަހު ސައިޑް ބޭގް އަތަށް މަހާލަމުން ބޭރަށް ނިކުންނަން އޭނާ ހިނގައިގަތެވެ. ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ހޯލްވޭއިން ހިނގާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 12:42:09
ނުވާނަން ތަފާތެއް… 15
ބަރްކާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް މަލްސާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. މުޅި މީހާ ފިނިވެގެން ދިޔަ އިރު މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެވެ. ލިބިފައިވި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން އަތުގައި މަޑު ތުރުތުރުލުމެއް ވެސް އުފެދިފައި ވިއެވެ. ހޫނު ކޮފީ އަތަށް ބަންޑުންވުމުގެ ސަބަބުން އަތުގައި އުފެދިފައިވި ދިލައިގެ އުދާސްކަމާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 11:58:53
ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ 5
މީކާން އެދުވަހު އެނބުރި ގެޔަށްދިޔައީ ނާޒީ އާއި އެކު އިނގިރޭސި އަކުރުތަކަށް ހުންނަ ސައިންތަކާއި އަމިއްލަ ތައާރަފް ދޭނެ ގޮތް ދަސްކޮށް އަދި އޭގެ ޗާރޓެއްވެސް ހިފައިގެންނެވެ. އެތަށްއިރަކު މީކާން އަންނަންދެން ސިޓިންގރޫމްގައި އިށީނދެ އިން މުނާ އިނީ ކަންތަށްބޮޑުވެފައެވެ. މީކާންއަކީ އޮފީހުން އަންނަގޮތަށް ގެއިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-30 10:23:22
ވަޢުދު (ހަތްވަނަބައި)
ވަސީމާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލުމުން ފެނިގެން ދިޔަ މޫނުތަކުން އޭނަ ހުއްޓުންއެރިއެވެ. ދުރުގައި ހުރި އަޔާޒްގެ ބުމަގޮށްޖެހިގެން ދިޔަ ހިނދު ކާކުތޯ ބުނެ ފަހަތް ބަލާލި ނިޝާންގެ ކަތުރުކަށިގަނޑަށް ބާރުވިއެވެ. ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓި ތިބީ ބަލާބެލުމަށް މެދު ޢުމުރުގެ ފިރިހެނަކާއި ބުރުގާ ނާޅާހުރި އަންހެނެއްގެ އިތުރުން އަޔާޒާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-30 07:36:55
އަނދިރިފަރާތް 39
“އަހަރެމެން ރާއްޖެ ދާން ޖެހިއްޖެ. ވީހާވެސް އަވަހަކަށް. އާރިފް ސާރއަށް ގުޅާ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދީ.” އަހަރެން އެހެން ބުނުމާއެކު އަރޫން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ދުވެފައި ގޮސް އެތަނުން ނިކުތެވެ. އެއާއެކު ޒަފަރު ބާރުބާރަށް ހޭން ފެށިއެވެ. އެ ބަރު ހުނުމުގެ އަޑު މުޅި އެތަނުގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ** އަރޫންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-29 20:44:35
ހީވޭ ހިތް ބުނާހެން 28
އިޔާދު ޒައިނާއަށް ހެދި ގޮތް އަޑު އަހަން ނިހާން މަޑުން އިން ނަމަވެސް ނިހާންގެ ސިކުނޑީގައި ރުޅިގަނޑު ކެކެމުން ދިޔައެވެ. ޒައިނާ ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓަލުމާއެކު އިން ތަނުން ތެދުވެގެން ނިހާން ގޭ ދޮރާ ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. “ނިހާން!” ވަސީމް ނިހާންއަށް ގޮވާލިއެވެ. “ބައްޕާ، ތަޅައިގަނެގެންވެސް ޒައިނާއާ އިންނަން އޭނަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-29 14:03:49
ނުވާނަން ތަފާތެއް… 14
ހަވީރު ދަޅައަށް ނަލަހެދިލައިގެން ބޭރަށް ނިކުންނަން ދިޔަ ބަރްކާއަށް ބޮޑުކޮޓަރީގެ ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލަން އިން ދިމްނާ ފެނުމާއެކު މޫނި ކުނިކޮށްލެވުނެވެ. އޭނަގެ ނަސޭހަތުގައި ބޮލާލައި ޖެހުމުން ދިމްނާ ދެކެ އޭނަ އަންނަނީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. ނާޒިމާއި އަޝްކާން ވެސް އޭނަގެ ނިންމުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ދެކޮޅު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-29 11:14:01
ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ 4
މީކާން ނިކުންނަމުން ހަމްދާގެ ކެބިންއަށް ލޯ ދިއްކޮށްލީއިރު އެދެމީހުން ބުރަމަސައްކަތެއްގައި ތިބިތަން ފެނި އެމީހުންކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. ހަމްދާ އެމީހުން މިއަދު ނިމޭލެއް ލަސްވާނެކަމަށް ބުނުމުން މީކާން އެދުނީ އަޞުރުނަމާދުކުރިން ނިންމާލުމަށާއި އޭނާ ނަމާދުކޮށްގެން އައިސް އޮފީސް ތަޅުލާނެކަމަށެވެ. ހަމްދާއެކަމަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-29 10:21:23
މަޢާފް – އަށާރަވަނަ ބައި
ފޮޓޯ ގަނޑުގައި އިން ލިޔުންކޮޅުން ހަތަރު ވަނަ ޖުމުލަ ކިޔުނުތަނާ ޒައިން ހާސްވާން ފަށައިފިއެވެ. ވާން މިއުޅެނީ ކިހިނެތްބާއެވެ؟ ވާން އުޅޭ ގޮތެއްވެސް އިނގޭނީ ދެން ހުރި ޖުމުލަތައް ވެސް ކިޔައިގެންތާއެވެ. އެކަމަކު ދެން އިން ޖުމުލައިގެ ފުރަތަމަ އަކުރުވެސް ކިޔައިނުލެވެނީސް އެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދޭން ފެށިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-29 10:18:19
މާޔޫސްވެފާ
(ނޯޓް: މިވާހަކައަކީ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ.) އެންމެ ތުއްތު އިރުއްސުރެވެސް ޝަހުފާނަކީ ވަރަށް ހަލަނިކޮށް އުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އެންމެންވެސް އޭނާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އެއީ އޭނާއަކީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިއެވެ. އޭނާގެ ސަކަ މިޒާޖުގެ ސަބަބުން އޭނާއާއެކު އުޅޭ މީހަކު އުޅެންޖެހޭނީ އޭނާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-29 10:18:04
ސިއްރެއް 6
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-29 10:17:50
ކޫރު
ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އުތުރުން ޖެހެމުންއައި ސާފު ފިނި ވައިރޯޅިތަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އައިސް ބީހިލަނީ ގޮނޑުދޮށުގައި އިށީނދެލާގެންއިން އައިރާގެ ހަށިގަނޑުގައެވެ. ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުންދަނީ އެންމެ ހިޔާލެކެވެ. ހަމަ އެންމެ ވިސްނުމެކެވެ. އުމުރުގެ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ދޮގެއް ހެދުނު ހަނދާނެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-29 10:17:23
އަނދިރިފަރާތް 38
އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެންގެ ބަލިކަށިކަން އެހާ ފަސޭހައިން މި ހާމަވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އަކީ އަހަރެންގެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ “ޝުބާ…” އަރޫން އަނެއްކާވެސް ވައި އަޑުން އަހަރެންގެ ނަން ކިޔާލައިފިއެވެ. “ހުމްމް..” އަހަންނަށް ބުނެވުނީ އެހެންނެވެ. “އަހަރެން….” ސީރިއަސް ރާގެއްގައި އޭނާ އެ ޖުމްލަ ފެށި ނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-28 23:37:16