×
ވާހަކަ
ޢުމުރަށް އެކީ ….
” މައިހާ ބޭނުންވަނީ މިނިވަން ވާކަށްނު …. އަހަރެން މައިހާ މިނިވަން ކޮށްފިން ” ފޮއްޓަށް އެއްޗިހި އަޅަމުން ދިޔައިރުވެސް މައިހާގެ ކަންފަތުގައި ހަރުލާފައިވަނީ ނަދީމްގެ އެޖުމްލައެވެ. އޭރުވެސް މައިހާ ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެއަކު ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެހެންނެވެ. އެކަމަކު މައިހާ ރުއިންގަނޑު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ފޮއްޓަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-22 11:27:00
ވެމްޕަޔާ 8
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-22 11:26:41
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ (ފަންސާސް ވަނަ ބައި)
ނައިޝާ ހިނިތުންވެލުމާއެކު އައްކިޔުން ނައިޝާ ކައިރިއަށް މަޑު ހިނގުމެއްގައި ހިނގާފައި އައެވެ. “އިށީންދެލަންތަ؟” ނައިޝާ ކައިރިއަށް އައިސް އައްކިޔުން އަހާލިއެވެ.އައްކިޔުންނަށް އާނ އެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ނައިޝާ ހިނިތުންވެ ހުރެ ބޯ ޖަހާލުމުން އައްކިޔުން ނައިޝާ ކައިރީގައި އިށީންނެވެ.”ކޮންނަމެއް ކިޔަނީ؟” އައްކިޔުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-22 11:26:39
ވާ ލޯބި އެނގޭނަމަ – 2
“ހުމް ހިނގާ.. ދެން ލައި އެންޑް އައިމަން ދޭ ފިހާރަ އަށް.. އަހަރުމެން މިތަން ރެޑީ ކުރާނަން”..ޔަނާލް އަށް އެހިޔާލު ކަމު ދިޔަ އެވެ..އައިމަން މެން ވެސް ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހުރި ފިހާރައަށް ށެވެ…ދިހަވަރަކަށް މިނެޓް ތެރޭ ހުރި ހާ އެއްޗެއް ގަނެގެން އައިމަން މެން ގެއަށް ދިޔަ އިރު ޔަނާލް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-21 19:44:01
ގާތުގާވުމަށް ހިތް އެދެނީ (30)
އެކަކު އަނެކަކުގެ އަތުތެރޭގައި ތިބި ޒިވްޔާ އަދި ޒަޔާން އަށް ސިހުން ލިބުނީ އެތަނަށް އައިސްވަން ލައިހާ ޔުލީން ރިޔާން ގެ އިތުރުން ޔޫއާންގެ އަޑަށެވެ. ޒިވްޔާ އަށް ހައިރާން ކަން ލިބުނަސް ޒަޔާންގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ފުޅާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ޒަޔާން އާދިމާލަށް ބަލައިލި ޒިވްޔާ އަށް އެއީ ޒަޔާންގެ ކަމެއްކަން އިނގުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-21 09:55:14
ވާ ލޯބި އެނގޭނަމަ – 1
ލޯންޗު ބާރު ސުޕީޑް ގައި ލޮނު ގަޑު ކަފަމުން ހަލުވި ދުވެލީގައި މަންޒިލް އަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ އެވެ. ޖައްވުން ތެރޭގައި ހިފައިފައިވާ ތެތް ފިނިކަން މަޑު މަޑު ހޫނަކޮށް ބަދަލުވަމުން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާހައި އަވަހަށެވެ.. އައިމަން ލޯންޗް ގައި އިނީ ލ. ގަމަށް ދިއުމަށެވެ. އެއީ އަދި މީން ދުވަހަކުވެސް ގޮސްފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-21 09:55:04
ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ
ކަޅު ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ބަނަކޮށްލާފައިވާއިރު ހީވަނީ އިރުދެކެ ކުރާ ނަފްރަތެއްގެ ސަބަބުން އިރު އޭގެ ދޯދިތައް ދުނިޔޭގެ ބިމާއި ހަމައަށް ފޮނުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތައް ހުއްޓުވަންއުޅޭހެންނެވެ. ޖެހިލާ ގަދަ ވައިރޯޅިތަކުންވެސް ހީވަނީ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް ބިމަށް ވެއްޓިދާނެހެންނެވެ. މެލޭޝިއާގެ މަގެއްގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-21 09:55:02
ކޮލެޖް ދުވަސް ތަށް 3
އަށް ކުދިން ވެސް އެބައަކައް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިއަކައް އެއްޗެހިލިއެވެ. ” ހިނގާ ކާއެއްޗެށްސައް އޯޑާރ ކުރަން އޭރުން ރަނގަޅައް ޕާޓީ ކޮށްލެވޭނީ ” ލައިލީ ކޮޓަރިން ނިކުންނަމުން ހުރިހާ މީހުންނަށް އަޑު އިވޭވަރަށް ގޮވާލިއެވެ. ” އެހެން ބުނިމީހެށް ޖެހޭނީ ފުޑްސް އަށް އޯޑާރ ކުރަން ” އަނެށް ކޮޓަރީ އޮވެފަ އަޔާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-21 09:54:59
ހިތް ދެވިއްޖޭ ކަލާޔަށް ހުވާ – 14
ނަވްޔާ މެންނާއި ވާހަަކަ ދައްކަން އިންދައި ނީކިޔާ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. އެއްކަލަ ސޭވް ނުކޮށް އިން ނަމްބަރުންނެވެ.”އައްދޭ.. އެއްކަލަ މީހާ..” ނަވްޔާ ދިމާ ކުރަން ފެށިއެވެ.”ދެން އަޅޭ..” ނީކިޔާ ދުރަށް ޖެހިލާފައި ފޯނު ހުޅުވާލިއެވެ. ނަވްޔާ ނީކިޔާ ކައިރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތީ ދިމާ ކުރަމުންނެވެ. ޔަމްހާ ހެވިފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-21 09:54:53
ހިތުގެ ދިރުން (ޕާޓް 4)
އެ އުޚްތާގެ ވާހަކަ ނަމާދު ވަގުތައް ނިންމާލި އިރުގައި ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ތިބީ ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ޞޮފްހާތަކެއްގެ ހިތްދަތިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ އަލިމަގު ލޮލުކޮޅައް ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ. ދެން އޮތީ ހިތްވަރު ކޮށްގެން އެމަގުން އެއަލީގެ އަސްލާއި ހަމައަށް ވާސިލު ވެވޭތޯ އަމަލުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަހަރެންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-20 20:40:23
ހިތުގައިވާ އުދާސް
މިހިތުގައިވާ އުދާސްތައް އަންގަދޭނީ ކިހިނަކުންހޭ، ބޭރުފުށުން ކިތަންމެ އުފާކޮށް އުޅުނަސް، އަޑިއަޑިން މިދަނީ ހިތް ކުދިކުދި ވެގެންނޭ، މިހިތުގައިވާ ކަންތައް ކިޔައިދޭން ބޭނުމޭ، އެކަމަކު އަޑުއަހާނެ މީހަކު ނުވޭ، ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ޝަކުވާއެއް އޮވޭ، ތިމާމެން އެހެން މީހަކުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އިދެފަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-20 12:12:35
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ(ސާޅީސް ނުވަވަނަ ބައި)
އެޒުވާނާއަށް ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި ނައިޝާއަށް ހޭވެރިކަންވީ ކާރެއްގެ ބަރުގޮނުގެ އަޑަށެވެ.ސިއްސައިގެން ގޮސް ނައިޝާ ގެއާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ********* ގެއަށްވަދެ ފެންވަރައިގެން ދުވަންލީ އެއްޗެހި ދޮވެ ހިއްކަން އެޅުވުމަށްފަހު ނައިޝާ ސޯފާގައި އިށީންދެލިއެވެ.މިއަދުވީ ކަންތަކާ ދޭތެރޭގައި ނައިޝާ ވިސްނާލިއެވެ.އިތުރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-20 12:12:30
ވެމްޕަޔާ 7
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-20 12:12:28
ޔާރު ނުބުނޭ ތިހެން … (11)
“ބައްޕާ ކޮންވާހަކައެއް ދައްކަންތަ ތިއުޅެނީ….؟؟” ޖާވިދު ދައްކަން އެ އުޅޭ ވާހަކައެއް އެނގެން ބޭނުންވެފައި އިންވަރުން ރަޔާނަށް އަހާލެވުނެވެ. ރިދާއާއި ލައިނީއަށްވެސް އިނދެވުނީ އެވާހަކައެއް އެނގެން ބޭނުންވެފައި އިންވަރުން ސަމާލުވެލައިގެންނެވެ. ޖާވިދު ލީނާއަށް ބަލާލަމުން ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ. “މިއަދު ހެނދުނު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-20 02:11:19
ތި ސޫރަ ނޫން 23
*ޝަފްވާންގެ ގާތުގައި ހުރި އަންހެންކުއްޖާ ފެނުމުން މިޝަލްއަށް ދުއްވައިނުގަނެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ފިޔަވަޅުތައް އިހުނަށްވުރެ ބާރުކޮށްފައި މިޝަލް ހިނގައިގަތްއިރު ދެލޮލުން ވިދައިގަތީ ރުޅިވެރިކަމާއި ހަސަދަވެރިކަމެވެ. އެވަރަށް ދެކޮޅު ބަލާފައި ހިނގަމުން ދިޔަސް ޔައުލާން ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖެހުނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-19 19:22:53
ހިތުގެ ޝަކުވާ… 26
ދެމަފިރިން އެކުގައި ނަމާދުކޮށްލުމަށްފަހު، ރިއާޝް ނައިރާގެ ބޮލުގައި އޭނާގެ އަތް ބާވާލާފައި، ފިރިމީހާ އަނބމީހާގެ މައްޗަށް ކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވާ ދުޢާ ކޮށްލީ، މި ގުޅުމުގައި ބަރަލާތް ލައްވާތޯ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމުންނެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ނައިރާ ދޮޅިއާއި އިސްޓާކީނު މުސައްލަތެރެއަށް ލާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-19 16:06:23
އުމުރަށް އެކީގާ ވާނަމޭ..(އިއުލާން)
އަޅުގަނޑުގެ މިވާހަަކަ ނުގެނެސްދެވި ލަސްވި ކަމަށްޓަކާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. މިއަހަރަކީ އަޅުގަނޑުގެ ކިޔެވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އަހަރުކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ ކިޔެވުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މިވާހަކަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ކިޔާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-19 16:06:19
ވެމްޕަޔާ 6
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-19 10:30:47
ގާތުގާވުމަށް ހިތް އެދެނީ (29)
އެބާރުމިނުގާ ގޮސް ލައިހާ ރިޔާންގެ ކޮޓަރި ދޮރުހުޅުވާލިއިރު ފެނުނު މަންޒަރުން އެހިތް ރޯލިއެވެ. ***** އޭނާގެ ފޮޓޯ ފްރޭމް އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ރިޔާން އިންއިރު އެދެލޮލުގައިވާ ކަރުނަ ލައިހާ އަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ. ސިއްސާގެން ގޮސްރިޔާން އަށް އަށް ދޮރަދިމާލަށް ބަލައިލެވުނީ ނިކަން ބާރަށް ދޮރުހުޅުވުމުންނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-19 10:30:45
ކޮމެޑީ ލޭންޑް 18
ލިޔަމް – (ނަޔާ އާއި ރީޝާ ކޮއްޕާލަމުން) “އަހޫ… ހިނގާބަ ދުއްވާލަން ދާން ލޯބީ… ސައިކެއް ވެސް ހުންނާނެ ރެޑީ ކޮއްފަ މިރޭ ދުއްވާލަން ދާން” އަހުޝަމް – “ހިނގާ ދާން ދޯ ލޯބީ.. މި ބައްޗި ތައް މިތާ ޒުވާބު ކުރަން ބައިތިއްބާފަ” ******** ރީޝާ – “އަރޭ ވާހްހްހް އަހަރުމެން މީ ކަލޭމެންގެ ދަރިންތަ؟ ބައްޗި ތަކޯ..” ނަޔާ –
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-19 10:30:42
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ(ސާޅީސް އަށްވަނަ ބައި)
“ތިކަން އެނގެޔޭ… އެކަމަކުވެސް އަބަދު އެއްގޮތެއް ނުވާނެ ކަންނޭނގެ…އިރެއްގަ ނައި އަށް ގޯސްމީހެއް ލިބުނަސް ހުރިހާ ފަހަރަކު ގޯސްމީހުނެއް ނުލިބޭނެ…ނައިގެ މާޒީ ކަފުންކޮށް ވަޅުލިފަހުން މިހާރު ފަސް އަހަރު ތިވީ…ތިގޮތަށް ހުރެ ހަޔާތް ބޭކާރު ކޮށްލުން އެއީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫން….ޔުދާއަށް ނައިގެ ކުރީގެ ފޮޓޯއެކޭ ކިޔާފަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-19 10:30:40
ހީވޭ ކަލާވާހެން-11
ބޭރުފެންނާނެހެން ހުރި ކުޑަ ދޮރުގެ ކުރިމަތީގައި ހަށަން ބަނދެލައިގެން ކޮޅަށްހުރި ސުހެއިލްގެ ބޮމަ ވަނީ ގޮށްޖެހިފައެވެ. ލިލިއަން އާއެކު ގޭދޮރުމަތީ ހުއްޓުނު ދިޔާން އޭނާއަށް ރީއްޗަށް ފެނުނެވެ. ހިނިތުންވުމާއެކު ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ލިލިއަން ގޭތެރެއަށް ވަތްކަން ސުހެއިލް އަށް އެނގުނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 19:41:52
ހިތް ދެވިއްޖޭ ކަލާޔަށް ހުވާ – 13
“ނުކްޝާން އައިމް ސޯ ސޮރީ..” ގެއަށް ވަދެފައި ޔަމްހާ މައާފަށް އެދުނެވެ.”ހާދަ ގޮތެއްފޮތެއް ނެތް މީހެކޭ ކަލޭގެ ކޮއްކޮ އަކީ… މަގޭ ގަޔަށް އަތްލީއެ އައިސް ވެސް… ޗީ ޗީ.. ކަލޭ ވެސް އެކަހަލަ ދޯ.. ދެން އޭނަ ނުވާނެ މިގެއަށް ވައްދައިގެނެއް.. އޭނާގެ ފެންވަރުން ވެސް ހީވެއްޖެ އެހެންހެން އުޅޭނީ..” ނުކްޝާން ދެލޯ އަޅާލިއެވެ.”ސޮރީ..
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 11:08:58
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ(ސާޅީސް ހަތްވަނަ ބައި)
“އަޅެ ބައްޕާ ކާރެއްްވެސް ގަތީތަ؟” ނައިޝާ އަހާލިއެވެ. “އާނ… ނައި ލަންކާގަ ހުރިއިރު ކާރުދުއްވަން ދަސްކުރީމަ ބައްޕަ ހިތަށްއެރީ ދަރިފުޅަށް ކާރެއް ގަނެދޭން…ކަމުދޭތަ މިކާރު؟… ނައިއަށް ރީތީ ޕިންކު ކުލައަށްވާތީ ބައްޕަ މިކުލަ ގަތީ” ނައިޝާއަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ބުނެލިއެވެ. “ވަރަށް ރީތި… އެކަމަކު…” ނައިޝާ ބުނަން އުޅުނެެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 11:08:53
އުމުރަށް އެކުގައި ޓްރެއިލަރ
ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ސާރާ ދަށުގެ ތުނޑި މަތީގައި ހުރި ދޮންވެލި ގަނޑުގައި އިށީންދެލައިގެން އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ހުއްޓެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން އެތަނަށް ވަރަށް ރީތި ފިރިހެން ކުއްޖަކު އައެވެ. “ހާއި މިތާނގައި އެކަނި ތިހުރީ ކީއްވެ؟”އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ އަހައިލި އެވެ. ސާރާ ބަހެއްގެ ހިސާބެއް ވެސް ނުބުނެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 11:08:49
ހިތުގެ ޝަކުވާ… 25
އަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާއިއެކު، މާއިޝް ދިޔައީ އޭނާގެ ހިތުގެ މަލިކާ ފެނޭތޯ ހޯދަމުންނެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު، އޭނާ ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރުގެ ނިމުން އައީތީއެވެ. ކަޅުކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހަކާއި، ނޫކުލައިގެ ޖިންސުން މާއިޝްގެ ފިރިހެންވަންތަކަށް އިތުރުވެފައިވާ ފަދައެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކުރި އޮޅާލެވިފައިވީއިރު،
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 11:08:41
ހިތްދަަތި ހަޔާތް
އެއީ އަހަރެންގެ ފުރާވަރު ހަޔާތެވެ. ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތަށް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ އަހަރެންގެ މަންމަ ހެނދުނު ސުކޫލަށް ދާން އަހަރެންނަށް ގޮވާ އަޑަށެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތް ބަދަލުވީ އާކިފް އެދުވަހު ސުކޫލަށް ދިޔަ އިރަށް އަހަރެންނަށް އޭނާގެ ސަލާން ފޮނުވާ ރައްޓެހިވާން އެހިއިރަށެވެ. އަހަރެން އުފާވިލެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 11:08:37
ކަލާޔާ ނުލާ
އިރުގެ ދޯދިތަކުން ދުނިޔެމަތި ވަނީ ދޮންކޮއްލާފައެވެ. ރޭގައި ކުރިގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބިންގަނޑު ތެމިލާ ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުގައި ފެންތިކިތަށް ހަރުލާފައިވިއަސް އުޑުމައްޗަށް ބަލާލާފައި ވިއްސާރަވިއެކޭ ބުނާކަށް ނޭގޭނެއެވެ. އެހެނީ އުޑުމަތި ދައްކަނީ އެހާވެސް ސާފު ރީތިކޮށެވެ. އަތިރިމަތީގެ ހިތްގައިމު ދޮންވެލިގަނޑުގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 11:08:35
ލޯބި އޭގެ އަސްލުގައި 8
Hey. Guys. I just wanna tell you that.. Yhh. I know that there are a lot of bad words. It’s not that I don’t understand that some of you guys feel uncomfortable when bad words are used. I personally am not one to curse a lot. I only include them in stories. I want to tell you guys that the reason why
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 11:07:19
ގާތުގާވުމަށް ހިތް އެދެނީ (28)
ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ކެއުން ނިންމާލުމަށްފަހު ލައިހާ ނޫރީން އަށް އެހީވެދިނުމަށް ތަށިތައް ނަގާމުޅިމޭޒްމަތި ސާފްކޮށްލިއެވެ. އެއިރު ސޯފާގައި ޒިޔާދު އަދި ޒަޔާން ވާހަކަ ދައްކަން ތިބިއިރު ޒަޔާން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައީ ލައިހާ ނިމޭނެ އިރަކަށެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ނަމަވެސް އޭނާ މިރޭ ލައިހާ އާ ވާހަކަ ދައްކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-18 11:07:16