×
ވާހަކަ
ދިރުމެއްނެތް ދިރިއުޅުން 33
އޭގައިވާއެއްޗެއް ފެނުމާއިއެކު އަހަރެން ވަގުތުން ނާސިފްއަށް ބަލައިލީމެވެ. އަހަރެން ހައިރާންވިއެވެ. ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ. އޭގައިވަނީ އަނގޮއްޓިއެކެވެ. އެއްވެސް ޖަވާހިރެއް ޖަހާފައި ނެތަސް އެއީ ހުސްރަނެވެ. އެކަމަކު އެ އަނގޮއްޓީގައިވާ މަންޒަރު ފެނި އަހަރެންގެ ލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ކުއްލިޔަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-21 00:01:32
ވާހަކަދައްކާއިރު ދިވެހި ބަސް އޭގެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރޭ: ނައިބުރައީސް
ވާހަކަދައްކާއިރު ދިވެހި ބަސް އޭގެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ނައިބުރައީސް މިފަދައިން އިލްތިމާސްކުރެއްވީ، "ޔުނިވަރސިޓީ ބުކް ރައިޓިންގ ގްރާންޓް" ގެ ދަށުން ނެރުއްވާ ފޮތް ނެރެދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-20 23:48:51
ޔާރާ އަހާށޭ 17 (ފަހުބައި)
“ދީނާ… އައި ނީޑް ޔޫ…” ސިއްރެއް ހެން އަހަރެންގެ ކަންފަތް ކައިރީ ރާއިދު ބުނެލިއެވެ. އަހަރެން ލޯ ހުޅުވާ ރާއިދުގެ ލޮލާ ލޯ އަމާޒު ވީ އިރު ރާއިދު ދުލުން ނުބުނަނީސް އެ ހިތުގެ ގޮވުން އަހަންނަށް އަޑު އިވުނެވެ. ރާއިދުއާ ބޮޑަށް ކައިރި ވެލަމުން އަހަރެން ޖަވާބު ދިނީމެވެ. އަހަރެން ގައިން ދޫކޮށްލާފައި ރާއިދު ދެ ފިޔަވަޅުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-20 21:43:37
ފަލްސަފާ - 16
(17 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ދެބައިމީހުން އެއްތާކުތިބެ ވާހަކަ ދައްކާލައިގެން ޙައްލު ނުކުރެވޭ ވަރެއް އަދި ނުވޭ ނޫން ހެއްޔެވެ ؟ " މުރުތަޟާގެ ވާހަކަ އެހިސާބަށް ދިޔަތަނާ ، އަތުގައި އޮތް ފުނާގަނޑު ހޫރާލާފައި ޙަފުޞާ ތެދުވިއެވެ. އަދި މުރުތަޟާއާ ދިމާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. " އަހަރެންގެ ނިންމުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-20 16:23:19
އަލްމާ
ހާލަތަކީ ކިތަންމެ އަވަހަކަށްވެސް ބަދަލު ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. ތަޤްދީރުގެ މޮޅެތި ރޭވުންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނުވެއެވެ. އާނއެކެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ. އެ ރީތި މޫނުގައި ފިރުމާލުމަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ލިބޭނެ ނަމައެވެ. ހަޔާތުގެ ބަހާރު މޫސުމުގެ ހޭދަކުރި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-20 13:21:58
ލޯބީގެ ކުރި ދަތުރު 5
ބަދިގެ ތެރޭ އަވަދިނެތި އުޅެމުންދިޔަ ރައިނާ އުޅުނީ ކޭކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. އާދައިގެ ޗޮކްލެޓު ކޭކެވެ. ކޭކު މަތީ ޗާޗާ ބަދަނާއި ޗޮކްލެޓު އައިސިިންގް އެހީގައި އެ ކޭކު ރީތި ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ރިފްޝާ އޭރު ވީ ނަފާ މެން ބަލާ އައުމުން އެ ގެއަށް ގޮއްސައެވެ. ރިޝްވާން އޭރު އުޅުނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ބޭނުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-20 13:21:48
ޔާރާ އަހާށޭ 16
“ކިހާ ދެރަ ކަމެއްތަ ދީނާ؟ ކީއްވެތަ އަބަދު ޒިމްނާ ޒިމްނާ އޭ ތި ކިޔަނީ؟ ދިނާ ކުރިމަތީ މަންމަ ކައިރީ އަހަރެން ބުނީމެއްނު ތި ކަމެއް އަހަރެން ނުކުރާނަމޭ؟ ކިހިނެއް ހެދިއްޔާތަ ދީނާ ގަބޫލު ކުރާނީ؟” ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާ ރުޅިއާ އެކު ރާއިދުގެ އަޑު ކުރިއަށް ވުރެ ބާރުވިއެވެ. “އަހަންނަށް އެނގޭ ޒިމްނާއާ ވިޔަސް އެހެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-19 12:40:59
ފެށި ލޯބި އޮޔާ ދިޔުމުން 3
އަހަރެންނަށް ތެޅިގެން ފައި ހޭލެވުނު އިރު ކުރިމަތީގައި ވާރެޔާ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ތެމިގެން ހުރި ރިޝްވާން ފެނުމުން ނިދިވެސް ފިލާދިޔައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ރިޝްވާން އަހަރެންގެ ގައިގަ ބައްދާލުމުން ދެމީހުން އެއްކޮށް އެނދުމައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. ހަމަ މިސްވާވަރުން މި އައީ ރިޝްވާން ބުނެލިއެވެ. އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލަލަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-19 12:28:00
ދިރުމެއްނެތް ދިރިއުޅުން 32
އިރުއަރާ އޮއްސެމުން ދިޔައީ އެތައް ދުވަހެއް ދުނިޔެއާ އަލްވަދާއު ކިޔަމުންނެވެ. އެއްބަޔަކު ރޮއްވަމުން އަނެއްބަޔަކު ހެއްވަމުންނެވެ. ރައްޓެހިން ބީރައްޓެހިންނަށްވަމުންނެވެ. މިތުރުން ހަތުރުންނަށް ވަމުންނެވެ. ލޯބީގައި ގޮށްޖެހިގެންދާ އެތައް ޖޯޑެއް ވަފާތެރިކަމުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދަނީއެވެ. ލޯބީގައި މަޖްބޫރުވެފައިވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-18 00:05:20
އިންތިޒާރު 8
ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓު ފަހުން ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވިއެވެ. ލޯ މެރި މެރި އޮއްވަ ފޯނަށް ނޮޓިފިކޭޝަނެއް އައެވެ. އެ ނުބަލާ ނުނިދޭނެތީވެ ކިރިޔާ ފެންނަ ވަރަށް ލޯހުޅުވައިގެން ކޯޗެއްތޯ އައީ ބަލާލީމެވެ. ފޯނަށް އައިސްފައި އިން މެސެޖު ފެނިފައި ވަގުތުން ނިދި ފިލައި ދިޔައެވެ. އަހަންނަށް މި ކިޔެނީ ރަނގަޅަށް ތޯ ބަލަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-17 22:36:43
ފަލްސަފާ(15)
(13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އެފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެގެން އެދެމީހުންގެ ގުޅުން ކެނޑިގެންދާކަށް ނޫރުއެއް ނޭދެއެވެ. ނޫރު ބޭނުންވަނީ ، އޭނާގެ އިޙްސާސްތައް މުރުތަޟާވެސް ދެނެގަތުމަށެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ، މުޅި ޢުމުރުވެސް މުރުތަޟާއާއެކު ހޭދަކުރުމަށް ނޫރު އެހުރީ ތައްޔާރަށެވެ. ނޫރު ބޭނުންވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-17 14:46:01
ފުރަތަމަ ލޯބި
މާލޭ މާފަންނުގައި ހުރި ގެއެއްގެ އަށްވަނަ ބުރިއެވެ. ވާރޭކެރިތައް ބިމަށް ވާސިލުވަމުންދިޔައީ ހުއްޓުމެއްނެތިއެވެ. ކޮފީތަށި ހިފައިގެން ހިޔާކޮށްފައިވާ ބެލްކަންޏަށް އަހަރެން ނިކުތީ މަންޒަރު ބަލާލުމަށެވެ. މަގުތަކުގައި އެކި ކުލަކުލައިގެ ކުޑަހިފައިގެން އުޅޭ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. ޖެހެމުންދާ ފިނިފިނި ވައިރޯޅިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-17 11:58:40
ޔާރާ އަހާށޭ 15
“ރާއިދު…” ކައިރިއަށް ގޮސް އަހަރެން މަޑުމަޑުން ގޮވާލީމެވެ. ލޯ ހުޅުވާލާފައި އަހަންނަށް ބަލަން ރާއިދު އޮތީއެވެ. ހީވީ ފެންނަނީ ހަގީގަތެއް ކަމާކެދު ޝައްކުވެފައި ބަލަން އޮތް ހެނެވެ. “ކާން ވީނު؟” ދެންވެސް އަހަރެން ބުނީ ކުރިންވެސް ބުނިހާ މަޑުންނެވެ. ލޯ މަރާލާފައި ރާއިދު އަނެއްކާވެސް ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. މަޑުމަޑުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-17 09:50:38
އަނާ - 68
(7 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ކަލާ ކަންބޮޑުވެލެއްވީ ކީއްވެގެންތޯ؟" ޒުމައްރަދަށް އޮޅިއްޖެއެވެ. ޘަނާ ޒުމައްރަދާ ދިމާއަށް ބަލާލާފައި ބުންޏެވެ. "ކަލާ ވަރިވެލައްވައިގެން ތިޔަ ކުރެއްވީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން!" "ވަރިވުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް. އެހެންނޫނީ ކަލާއާ އަޅުގަނޑަށް ކައިވެނި ވެވޭނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-16 18:25:23
ފެށި ލޯބި އޮޔާ ދިޔުމުން 2
ހަމަ އެކަނި ސޯޓު އެއްލައިގެން ނިދާލާފައި އޮތް ރިޝްވާންގެ އެނދު ކައިރިއަށް ދިޔައީމެވެ… މަޑުމަޑުން ރިޝްވާންގެ ކައިރީ އިށީނީމެވެ…އަދި އަތުގައި ފިރުމާލީމެވެ…ރިޝްވާން އަށް އެވަގުތު ހޭލެވުނެވެ..އަދި އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވިއެވެ… ރިޝްމީ މިތާ މިހާ ދަންވަރު ކީއްތި ކުރަނީ؟ ރިޝްވާން ސުވާލުކުރިއެވެ. އަހަރެން އެ ސުވާލަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-16 11:25:32
ތަޤްދީރު 14 ވަނަ ބައި
” ކޮންކަމަކާ ތި ވިސްނަނީ ” ވިދާން ބޭރުން އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު ޝުހާދު ވިސްނުމެއްގައި އިންހެން ހީވެގެން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ” މި ވިސްނަނީ އަޝްފާގާ މެދު ” ކައިރީގައި އޮތް ބާލިސް ނަގާ އުގަށްލަމުން ޝުހާދު ބުނެލިއެވެ. ” އޭނަޔާމެދު ވިސްނަނީ ކީއްކުރަންތަ؟ ” ވިދާން އެނދުގައި އިށީދެ ހެޑްބޯޑުގައި ލެނގިލަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-16 01:59:37
ޔާރާ އަހާށޭ 14
“ޝައްކެއްގެ މަތީ ހުރެ ދީނާ ވަރިއަށް ތި އެދެނީ، އަހަރެން މި ބުނަނީ ދީނާ ޝައްކު ކުރާ ވަރުގެ ކަމެއް އަހަރެން ނުކުރަމޭ” އަޑަށް ބާރު ލާފައި ރާއިދު ބުންޏެވެ. “ހެޔޮ، އިތުރަށް ދެން ރާއިދުއާ އިނދެގެން އުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ވަރިކުރޭ!” އަހަރެން ބުނީމެވެ. އިތުރަށް ވިސްނާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. “ދީނާ ތީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-14 10:07:10
ދިރުމެއްނެތް ދިރިއުޅުން 31
“ޒީން!….” ފަރީދު ބައްޕަ ގޮވާލިއަޑަށް ސިއްސައިންގޮސް އަހަރެން ބަލައިލީމެވެ. “ދަރިފުޅު ނިދަން ނުދަނީތަ؟ އެންމެ ރަނގަޅު. ބައްޕަ ބޭނުން މަންމަ ބުނިހެން ބައެއް ވާހަކަތައް ދަރިފުޅަށް ކިޔައިދޭން. އެތެރެއަށް ވަދެލަންވީނު.” ފަރީދު ބައްޕަ އެހެން ބުނަމުން ހިނގައިގަތެވެ. ލަސް ހިނގުމެއްގައިގޮސް އަހަރެން އިށީންދެލީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-14 09:11:43
ފަލްސަފާ (14)
(10 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) " ބައްޕާއެވެ ! އެހެންކަމަށްވިޔަސް ، އަހަރެން އެ ކައިވެނިކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ކައިވެންޏަކާމެދު އަހަރެންނެއް އަދި ނުވިސްނަމެވެ. އަދި އަމްދުން ، އެހާ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރާކަށް އަހަރެން ތައްޔާރެއްނޫނެވެ. " ތަހުނިޔާ ބުންޏެވެ. ތަހުނިޔާގެ ކަންބޮޑުވުމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-13 22:59:54
ޔާރާ އަހާށޭ 13
ގެއަށް ޒިމްނާ އަންނަ ކަން ރާއިދުއަށް އެނގިފައި އޮވެދާނެ ކަމަކަށް އަހަރެން ކުޑަކޮށްވެސް ހިއެއް ނުކުރަމެވެ. އަދި އަމްދުން ރާއިދު ޒިމްނާއާ ވާހަކަ ދައްކަފާނެއޭ އަހަރެން ހިތަށްވެސް ނާރައެވެ. އެއީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. ކުދިން މަންމަ ގެއަށް ގެންދަން ފެށި ފަހުން ހުކުރު ދުވަސްތަކުގައި އަހަރެން ގެއަށް ދަނީ ވަރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-12 16:27:57
އިންތިޒާރު 7
“ފާތިމަތު މައިރާ ޢަލީ، ވިލް ޔޫ މެރީ މީ؟” ޖީބުން ނެގި އަނގޮންޓި އަހަންނަށް ދިއްކޮށްލަމުން ދާއިން އަހާލިއެވެ. ލިބުނު ޝޮކުގައި އަހަރެން ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގި ބަސް ހުއްޓިފައެވެ. ރެސްޓޯރެންޓުގައި ތިބި އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުރީ އަހަރުމެންނަށެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ފޯނު ތަކުގެ ކެމެރާ އަމާޒުވެފައި ހުރި ކަމުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-12 00:16:41
ފެށި ލޯބި އޮޔާ ދިޔުމުން -1
ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށް އަހަރެން ތެދުވީމެވެ….ތެދުވެގެން ގޮސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން އާދައިގެ މަތިން ގޮސް ބަދިގެޔަށް ވަނީމެވެ….ގޮސް ހެނދުނުގެ ސައި ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު ގޯތިތެރެ އާއި މަގުމަތި ކުނިކަހާ ރީތި ކުރީމެވެ…މީ އަބަދުވެސް އަހަރެން އުޅެންޖެހިފައިވާ ގޮތެވެ…އަހަރެންގެ މީ މަންމަގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-11 11:22:01
ދިރުމެއްނެތް ދިރިއުޅުން 30
“މަންމައަށް އެކަން އެނގުމާއެކު ކުއްލިޔަކަށް ހާރޓްއެޓޭކްއެއް ޖެހި ސިއްހީ މަރުކަޒުގަ އެނދުމަތިކުރީ. އޭގެ ފަހުން މަންމަމީ ހިތުގެ ބަލިމީހެއް.” ޒީނިޔާގެ ވާހަކަތައް އެހިސާބަށް ދިޔައިރު އޭނާގެ ހާލު ދަށްވާން ފަށައިފިއެވެ. މޭގައި އަތްއަޅައިން އިނދެ ރޮމުން ގެންދިޔައީ އަޅަމުންދާ ވޭނަށް ކެތްކުރަން ދަތިހާލުގައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-11 00:33:14
ފަލްސަފާ - 13
(6 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ވަގުތު ، މުރުތަޟާމެންގޭގެ ސުފުރާމަތީގައިވެސް އޮތީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ޠާހިރާ އަދިވެސް ހުރީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. މުރުތަޟާއިނީ ، ސައިފޮދެއް ބޯލާނެ ހިތްވަރުވެސް ނެތިފައެވެ. ޙަފުޞާގެ ގޮތްދޫނުކުރުން އެހުރިގޮތަކަށް ހުއްޓެވެ. ޙަފުޞާނޫން މީހަކު އަނގައިންވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-10 15:13:20
ޔާރާ އަހާށޭ 12
އެ ފަދަ ޚިޔާލުތަކުން ހިތް ނުތަނަވަސް ވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އަހަރެން އެ ޚިޔާލުތައް ހިތުން ނެރެލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ހިތާހިތުން ދުޢާ ކޮށްލަކޮށްލާ ހުރީ މަންމައަށް ޝިފާ ދެއްވާތޯއެވެ. ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު މަންމަ ބޭއްވުނީ އައިސީޔޫގައެވެ. ތިން ދުވަސްފަހުން މަންމަ ވޯޑަށް ބަދަލު ކުރީ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-10 14:41:15
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށުން
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށުން
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-09 13:12:04
ރިޔާސީ ކެމްޕޭނު ނިންމާލުން
ރިޔާސީ ކެމްޕޭނު ނިންމާލުން
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-08 18:06:33
ދެކޭ ގޮތް: ގިނަ ޒުވާނުން ބުނަނީ ވޯޓު ލާނެ ކަމަށް
ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ވޯޓު ލުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށް ވިޔަސް، ބައެއް ޒުވާނުން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-08 16:00:28
އަނާ - 67
(2 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ޚާންއާޞިފް ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ ނަޡަރަކުން އޭނާޔާ ދިމާއަށް ބަލަން އިނެވެ. ޘަނާ..މަޑުމަޑުން ތެދުވެއްޖެއެވެ. އަދި ޚާންއާޞިފާ ދިމާއަށް ބަލާނުލާ ބޭރަށް ނުކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އޭނާ ނުކުމެގެން އެދިޔަގޮތުން ހީވަނީ އެހާބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނެވިގެން އޭނާ އަމިއްލައަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-07 20:53:45
ޔާރާ އަހާށޭ 11
“ދިމާވެގެން ތި އުޅޭ ކަމެއް ހައްލު ކުރަން ދީނާ މަސައްކަތް ކުރާނަންތަ؟” މަންމަ އަހާލިއެވެ. އަހަރެން ބޯޖަހާލީމެވެ. “އެ ޔަގީން ކަން ދިނާއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރާއިދުގެ ފަރާތުން މަންމަ ބޭނުން” ރާއިދުއަށް ބަލާލަމުން މަންމަ ބުންޏެވެ. ރާއިދުވެސް ބޯ ޖަހާލިއެވެ. “ކޮބާ އެ ކުދިން؟” މަންމަ އަހާލީ މަޢުޟޫ ބަދަލު ކޮށްލުމަށެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-09-07 12:46:47