×
ވާހަކަ
ލޯބިނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ 02
“އަދި ހަމަ ފަށައިގަތީ ދޯ…. ރަނގަޅުވާނެ ފަހުން. މަންޖެ އަށް މަ ދޭން އޮތް ނަސޭހަތަކީ މީ އަހަރެމެންގެ ކިޔެވުމުގެ ފަހު އަހަރޭ…. އަޙްޔަދުގެ ނަން ތިހިތުގައި ރަން އަކުރުން ފަވާލާފައި ވިޔަސް ‘ކިޔެވުން’ މި ލަފްޒު އެ ނަން މަތީގައި މާބޮޑަށް ފަވާލައިގެން ހުންނައްޗޭ” ނަސޭހަތެއްދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރިމީޝާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-20 12:11:43
ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 2
ދެއެކުވެރިން އެކީގައި ގޮސް ގެއަށް ވަންއިރު، ގޭތެރޭގައިވަނީ މަރުފަދަ ހިމޭންކަމެވެ. ފަސްއަހަރުފަހުން އާދެވުން އިރު އެއްވެސްބަދަލެއް ގެއަށް އައިސްފައިނުވާކަން ލަޔަކް އަށް އިހްސާސްވީނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމަޔަށްވެސް ގޭތެރޭގައިވާ ސާފްތާހިރުކަން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވާހާވެއެވެ. ލަޔަކްގެ މަަންމަ ރަޝްފާއަކީ އަބަދުވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-20 11:34:34
މަންމަ
ވިދަވިދާ ހުރި ރިހި ދޯދިތައް އޮއްސުނު އިރާއެކު ކަނު އަދިރިކަން ދުނިޔެއައް ވެރިވެއްޖެއެވެ. ގޭގެ ބޮޑު ފެންޑާ ތެރެއިން ސިފަ ވަނީ އާ ދުވަހަކަށް ދުނިޔެ ދޮން ކުރަމުން އަންނަ މަންޒަރެވެ. އެކިދިމާދިމާގައި ހަރުކޮއްފައިވާ ތަސްވީރުތަކާއި އެތުރިފައިވާ ރަން ރިހީގެ ތަށި ތަކާއި މެޑަލް ތަކުން އެޅިފައިވާ ދަޅައިން މުޅި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-20 09:14:29
-އަހަރެން- އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ އަހަންނެވެ
އަހަރެން ހިތަށް އަރައެވެ. އަހަރެންގެ އެއްބަނޑު މީހުންނަށް މިތިބެނީ ކިހިނެތް ވެފަބާއެވެ! އެމީހުން ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް އަހަންނަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ. އަޅެ މީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއްނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތެއް އެނގޭނީ ހަމަ އަހަންނަށެވެ. އަހަރެން މީގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-20 00:50:03
އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (4)
“ކިތަށް ފަހަރުތަ ބުނަންވީ ނޭގެޔޭ… އަހަރެންގެ ކުރިމަތީ ހުރެގެން ތި ވައްތަރު ތައް ނުޖައްސާ އައިލީޝް” ރާސިލް ގެ އަޑުގައިވި ނުރުހުންތެރިކަމުން އައިލީޝް ހިނދުކޮޅަކަށް މަޑުޖެހުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ލޯމަރާލުމާއެކު ފުންނޭވާ އެއްލާ އަނެއްކާވެސް ރާސިލް އާ ކުރިމަތިލިއެވެ. “އަހަރެންނަށް އެނގޭ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-19 21:44:24
ތަޤްދީރު (18)
“ކިހިނެއްތަ މަލް؟ ކަންތައްތައް ކިހިނެއް؟ ކޮބާ ހަޒްބަންޑް؟” އެއްފައްޗަކަށް އީނާލް ސުވާލުތައް އަމުނައިލިއެެވެ. އީނާލްގެ ސުވާލުތަކާއެކު މަލްހާ ތުންފަތުގައި ދައިގަންނަމުން އިސްޖަހައިލީ ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގުމުންނެވެ. މަލްހާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެންދިޔަގޮތުން އީނާލް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާއަށް އަނެއްކާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-19 21:14:16
ލޯބިވަން……(ފަހުބައި)
ބިރުވެރި ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ހަތަރުމީހުން އަނެއްކާވެސް އުފާވެރިކަން ހޯދިއެވެ. ނަމަވެސް ދެން އައީ ޝިފާންވެސް އަދި ޔުސްރާވެސް އެންމެ ދެރަވީ ދުވަހެވެ. ދެމީހުން ދަރިއެއް ފަދައިން ބަލަމުން އައި އަލާނިޔާ ހިތާމަވެރިގޮތަކަށް ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިޔައީއެވެ. އެދުވަހުގެ ފަހުން ދެމީހުންގެ ހަޔާތުންވެސް ބައެއް މަދުވިފަދައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-19 18:06:35
ނޫރު (ފަންސާސްއެއްވަނަ ބައި)
އަދި ބައެއްފަހަރު އެންމެ ބޮޑެތި އުފާތައް ލިބިގެންދާނީ ހިތްދަތި އިމްތިޙާންތަކެއްގެ ތެރެއިންކަން ނޭނގިއެވެ. ޝަރަފަށް ރިސޯޓާއި ހަމައަށް ދެވުނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައެވެ. އޭނަ ދިޔައިރު ރިސޯޓުގެ މުޅިން ނިމިފައިހުރި ލޯންޖެއްގައި ނަބީހް އިނީ ޠޮލާލާއި އޭނަގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮއާއި އެކީގައި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-19 00:15:04
ލޯބިނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ 01
ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތުތައް ފަހަނައަޅާ ދިޔުމަށްފަހު އާދުވަހަކަށް އިރު އޭގެ ޑިއުޓީ ވަގުތު ފެށެންވާއިރަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު އުޑުމަތީގައި ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކަޅުވިލާތައް ސައްލާ ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އުދަރެހުން އިރުގެ އަލި ދައްކާލުމާއެކު އުޑުމަތީގައި ބޯވެފައިވި ވިލާތައް އަތުކުރި އޮޅާލާ އިރުގެ މަސައްކަތަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-18 23:00:56
ޝީން(ވިހިވަނަ ބައި)
ރައިން އަށް ހަތަރުމަސް ވުމާއެކު ޝީން އެއޮފީހައް ނިކުންނަންފެށީ ޝީން ބޭނުންވެގެންނެވެ. އެދެމައިންގެ ހަރަދުތައް ފުއްދުމައްޓަކައެވެ. ނަފީސާއާއި އާޔަން ކިތަންމެ ރަގަޅަސް ޝީން ބޭނުންވީ އޮފީހައް ނިކުންނާށެވެ. އެއީ ޝިން ބޭނުންވާ ގޮތްކަމައް ވާތީ ނަފީސާ އެއަށް ގޮތެއްކިޔަން ބޭނުން ނުވީއެވެ. ޝީން އޮފީފހައްދިޔަޔަސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-18 21:49:31
ތަޤްދީރު(17)
“މަންމާ.” އޭނާއާއި ދިމާއަށް އަމާޒުވެފައިވާ އާބިދާއާއި ސަލީމްގެ ރުޅިވެރި ނަޒަރުފެނި މަލްހާއަށް ވައިއަޑުން ގޮވައިލެވުނެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އާބިދާ އެހެންހަދަންޖެހުނު ސަބަބެއް މަލްހާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ހައިރާންވެފައި ރާއިދަށްވެސް އެމަންޒަރުބަލަން ހުރެވުނުއިރު އޭނާގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓިލައިގެންހުރި ލިވްޔާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-18 16:27:24
ލޯބިކަން 2
ކުއްލި އަކަށް އެެއަރޕޯޓުން ނިކުންނަ ދޮރާއިދިމާއިން މީހަކު ވަރަށް ބާރަށް ދޮންބޭ އޭ ގޮވައިލި އަޑަށް އެވަގުތު އެތާތިބިހުރިހައި އެންމެންގެ ނަޒަރު ދޮރާއި ދިމާއަށް ހުއްޓުނެވެ.ހުރިހައި އެންމެން ނެކޭ އެތް ފަދައިން ޒުވާނާގެ ނަޒަރުވެސް ދޮރާ އިދިމާއަށް ހުއްޓުނެވެ.އެވަގުތު ޒުވާނަގެ ތުންފައި މައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-18 12:14:24
އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (3)
އޭނާ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލިއެވެ. ހިނދެއް ހިނދަކަށް ވައިގަދަވަމުން ދިޔައީ ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރު ދޭފަދައަކުންނެވެ. އޭނާ ލޯ މަރާލީ ފަހަރެއްގައިވެސް ހިޔާލުގެ ކަނޑަކަށް ގެނބޭކަށް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލޯ މަރާލުމާއެކު އޭނާ އަށް ފެނުނު ސޫރައަކުން ރެއިލިންގައި ޖަހާލެވުނެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ އަތަށް ތަދުވިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-17 23:32:31
ތަޤްދީރު (16)
ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ލިވްޔާ މަލްހާއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭރު މަލްހާ ހުރީ އޭނާގެ ފޮށި ނަގައިގެން އަލަމާރީގައިހުރި އޭނާގެ އަންނައުނުތަށް ފޮށްޓަށް އަޅާށެވެ. “ދޮންތާ ޔޫ އަރ ނޮޓް ޑުއިންގް ރައިޓް. އަހަރެން އަދި އަންނާނަން. އެނބުރިއަންނާނަން. އަހަރެންގެ މިފަޟީހަތުގެ ބަދަލު ހިފާނަން. ޖަސްޓް ވެއިޓް އެންޑް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-17 18:54:59
ކެތްކުރިން ކުރަން އަދިވެސް ކުރާނަން…9
ރިއުވީ ކީވާން އާއި ލައުރާގެ އަތުގައި ހިފައި ސިޑިއާއި ދިމަލަށް ދިޔައެވެ. ޕާޓީ ތެރޭތިބި އެންމެން އޭރު ޓެރެސްއަށް ދަނީއެވެ. އެއެންމެންގެ ތެރެއިން ރިއުވީ ސިޑިން ތަންކޮޅެއް ހޯދައިގެން މައްޗަށް އަރަން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުނުތަނަ ރިއުވީގެ އަތުން ލައުރާގެ އަތް ދޫވިއެވެ. ރިއުވީ ފަހަށް ބަލާލި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-17 17:55:02
ޝީން(ނަވާރަ ވަނަބައި)
ޝީން އަށް އެދަރިފުޅު ފެނުމުން ލޮލުން ކަރުނައައެވެ. ނަރުސްކުއްޖާ ނަފީސާ އަތައް އެދަރިފުޅު ލާދިނެވެ،ނަފީސާގެލޮލުންވެސް ކަރުނަ އައެވެ.ނަމަވެސް އެއީ އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނައެވެ. ނަފީސާ އެދަރިފުޅު މޫނާއި މޫނުކައިރިކޮއްލިވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން ނަފީސާގެ ބަސް ހުއްޓުނެވެ. ހައިރާންވެފައި އެކުއްޖާގެ މޭމައްޗައް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-17 17:53:40
މިހަޔާތް އަލިކޮށްލި ނޫރު 3
ނަދީމްގެ ވާހަކަ ހުރިގޮތުން އަރާޝް ކައިރިއަށް ރުޅިއައެެވެ. ރުޅިގަނޑު އިތުރުވެގެން ދިޔައީ އަރާޝްގެ ދިފާއުގައި ތަނާ އެއްޗެއް ނުބުނުމުންނެވެ. އައި ރުޅިމަތީގައި އަރާޝްއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީ ކުއްލިއަކަށެެވެ. ތަނާ ސިއްސައިގެން ގޮސް އަރާޝްއަށް ވައި އަޑަކުން ގޮވާލުމުން އަރާޝްގެ ފަރާތުން ވަކި ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-17 15:17:26
ނާމާން ދުނިޔެއިން ލިބުނު އަލިކަން
މިއީ މީހަކަށް ދިމާވި ހަޤީޤީ ހާދިސާތަކެކެވެ. އެ ނާމާން ދުނިޔެ އަހަރެން ސިފަކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ މުޅިންވެސް އަނދިރިކަމެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަރެންގެ ވަށައިގެންވީ އަނދިރިކަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ އެއްވެސް ކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަހަރެންވީ އެނާމާންކަމުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ. އަހަރެންވީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-17 12:55:19
ލޯބިކަން
ހުޅުލޭ އެއަރްޕޯޓަށް ދެންމެ ޖެއްސި ފުލައިޓުން ފައިބައި ގެން އައި އެރީތި ޒުވާނާ ގެ ތުންފަތް މަތީވަނީ ރީތި ހިނިތުން ވުމެކެވެ.ޓާމިނަލްގެ ތެެރެއިން ފުރޭނިގެން މީހުން ތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުއިން ޒުވާނާ ލާފައިހުރި ހުދުކުލައިގެ ގަމީހާއި އަރާފައި ހުރި ބޫޓު ނުހަނު ގުޅެއެވެ.ލާފައި ހުރި ގަމީހުގެ ތުނިކަމުން އެ ކަސްރަތީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-17 05:59:42
އަނދިރިފަރާތް 28
އަހަރެން އަތުގައި އޮތް އެ ސްކޫލުގެ ‘ބުކްލެޓް’ އާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. މި ސްކޫލުގެ ބޮޑުކަމުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އަމިއްލަ ކުލާސް ހޯދިއްޖިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު އަހަރެންގެ ފައިގައި އަޅުވާލައިފިއެވެ. ނުވިސްނާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-16 22:47:32
ތަޤްދީރު (15)
ތުރުތުރުއަޅަމުންދިޔަ އަތުން ފެންޖަގުނެގިއިރު އެހިތްނޭނގޭ ބާރުމިނެއްގައި ތެޅެމުންދިޔައެވެ. ރޭގައި ފެނުނު ހުވަފެނާއި ނޫރާގެ ވާހަކަތަކުން އޭނާގެ ސިކުނޑި ގައިދުކޮށްލައިފައިވިއެވެ. އަތުގެ ނުފުށުން މޫނުމަތި ފުހެލަމުން ފުންނޭވާއެއްލުމަށްފަހު މަލްހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލައިލީ ހިތްދަތި ގޮތަކަށެވެ. “އައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-16 20:22:47
ވަންހަނާ (ވިހިވަނަބައި)
“..އިލްހާމްގެ އަންހެން ދަރިޔަކު ދިރި ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި!..” ޒިބްނާތު ޔަޤީންކަމާއެކު ޖަވާބު ދިނެވެ. ޒިބްނާތުގެ ޖަވާބު އިވިފައި އިބްރާހީމްބެ ކުޑަކޮށްވެސް ހައިރާނެއްނުވެއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ***** ދަންވަރުގެ ވަގުތު ކަމުން މަގުމަތިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ދުއްވާ އެއްޗެއްގެ ހިލަމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-16 16:03:48
ޝީން(އަށާރަވަނަ ބައި)
ދައްތާ އަހަރެން ބަނޑު ބޮނޑު “ޝީން އަގައިން ނިކުތް ޖުމްލައިން ނަފީސާއަށް ބުނާނެއެއްޗެއްނޭގި ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ތިއްބައި ނަފީސާގެ ފޯން ރިންގް ވާން ފެށިއެވެ. ފޯންނަގާ ބަލާލިއިރު ގުޅަނީ ރާއްޖޭން ބޭރު ނަމްބަރަކުންނެވެ. ފޯން ސްކްރީނައް އަރާފައިވާ ނަމްބަރުފެނުމުން ޝީންއަށް އަޔާޒްގެ ނަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-16 15:17:58
މަޝްހޫރު މަގުފޭރޭ މީހަކު ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ
ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނުގައި އުޅުނު މަގު ފޭރޭ މީހެކެވެ. މީނާ މަގުފޭރި އުޅުނީ އަބީވަދާ އާއި ސަރްޚަސް ކިޔުނު ދެޝަޙަރެއްގެ ދެމެދުގައެވެ. އެއީ މިހާރުގެ ގޮތުންނަމަ، އީރާނާއި ތުރުކަމަނިސްތާނާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރީ ހިސާބުގަނޑެކެވެ. އޭނާގެ ކަމަކީ އެހިސާބުގެ މަގުތަކުން ދަތުރުކުރާ ޤާފިލާ ތަކަށް ހަމަލާދީ، އޭގައިވާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-16 08:40:37
ނޫރު (ފަންސާސްވަނަ ބައި)
“ސިހުރެއް ނެހެދިޔަސް އެމީހުން ވަކިވާނެ! އެމީހުން ވަކިކުރުމަކީ މަގޭ އަޒުމެއް. މަގޭ އަޒުމެއް ޙާޞިލުނުކޮށް މަ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އެދެމީހުން ވަކި ކުރާނީ އެދެމީހުން ހީވެސް ނުކޮށް ތިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް. އެ ވެސް ގިނަވެގެން 10 ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭގަ. އަހަރެން ކޮންމެހެން ވެސް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެދެމީހުންނަކީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-15 22:37:10
އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (2)
އެއްޗެހި ބަދަލް ކޮއްލާ ތާޒާ ވެލައިގެން ނުކުތް އިރު ރާސިލް އޮތީ ނިދާފައެވެ. އޭނާ ރާސިލް އޮތް ފަޅިއަށް ޖެހިލާ އެމޫނަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. އެއީ އޭނާ ލޯބިވާ ފިރިމީހާއެވެ. އެމޫނުމަތިން ފެންނަނީ ތާޒާކަމެވެ. ހިންހަމަ ޖެހުމެވެ. އެ މޫނުގައި ފިރުމާލާހިތުން އޭނާ އަތް އެ ދިމާލަށް ގެންގޮސްލިއެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ފަހަރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-15 21:40:25
މިހަޔާތް އަލިކޮށްލި ނޫރު 2
ނޫރަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑަށް ދަސްވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ މާތްﷲ އެންގެވި ގޮތަށް އުޅުމާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ލޯބިކުރުމެވެ. މޫނުމަތީގައި ވާތް ފަރާތުގެ ކަންފަތާއި ހިސާބުން ފެށިގެން މަތީ ތުންފަތާއި ހަމައަށް ރޮނގެއްހެން ބޮޑު ލަކުނެއް ހުއްޓަސް ބަލާލަން ހަޑިއެއް ނޫނެވެ. ދަތް ދޮޅިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-15 20:24:46
ތަޤްދީރު (14)
“ލިވްޔާ.” މަލްހާގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ގޭގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ރާއިދްގެ އުނގުގައި އޭނާގެ މޭގައި ބޯއަޅައިގެންއޮތް ލިވްޔާ ސިހިފައި އެއަޑަށް އިސްއުފުލައިލައި ބަލައިލިއެވެ. ތެޅިގަންނަމުން ރާއިދަށްވެސް ލިވްޔާ ދުރަށްޖައްސައިލުމަށްފަހު އިންތަނުން ތެދުވެވުނުގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ. ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގީގެއަޑުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-15 19:12:28
އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (1)
ދަރުބާރުގޭ ކައިރިއަށް އައިސް މަޑުކޮއްލި ރަތް ކުލައިގެ ކާރަށް ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިޔައީ ހިތާހިތުން އެއަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކާރަށް ބަލާލާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެހެން ދިމާލަށް ބަލާލަން ނުކެރެނީ އެ ކާރު ޑިޒައިން ކޮއްފައިވާ ފުރިހަމަކަމުން ނެވެ. ރިބަނާއި ރަތް ފިނިފެންމަލުގެ ބުކޭ ތަކުން ރީތި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-14 20:12:51
ޝީން(ސަތާރަވަނަ ބައި)
ކާރައްއަރާ ސްޓާޓް ކޮއްލުމާއެކު ޝީންގެ ބޮލައް އެބުރުން އަރަން ފެށިއެވެ. ދެން ވީގޮތެއް ޝީންއަކައް ނޭގުނެވެ. ހޭވެރިކަންވީ އިރު ޝީން އޮތީ އޭޑިކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އޮވެވުންތަން އެގުމުން ޝީން ފުންމައިގެން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކައިރީ ހުރި އާޔަން ޝީން ހިފެހެއްޓިއެވެ.” ކީއްވެ ” އަހަރެން މިތާ!!
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-03-14 18:16:51