×
ވާހަކަ
ވާހަކަ ދައްކަވަންޖެހޭ 10 މެންބަރަކު ވަޑައިގެން ނެތުމުން ބަޖެޓު ބަހުސް ނިންމާލައިފި
2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ޖެހޭ 10 މެމްބަރަކު ވަޑައިގެންނެތުމުން ބަޖެޓް ބަހުސްނިންމާލައިފިއެވެ. ބަހުސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނަވަންޖެހޭ 10 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަޑައިގެން ނެތުމުން ހެދުނު ދަންފަޅީގައިވެސް ބަހުސް ކުރިއަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-19 12:59:32
މަގުރަސް
ޖެހިލި ނަރަ ރޯޅި ދޮރުފަތިގަނޑުގައި އެލުވައިފައިހުރި ކުދިކުދި ރަނގަބީލުތަކުގައި ބީހުނެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ އެ އަޑަށެވެ. ގަޑިބަލައިލިއިރު ދަންވަރު އެކެއްޖަހަނީއެވެ. ޓީވީ ހުރީ ހުޅުވައިފައެވެ. އަޑު ހުރީ މަޑުކޮށްފައެވެ. ސޯފާގައި އަހަރެން އިށީނދެގެންއިނީ ޓީވީބަލާކަށް ނޫނެވެ. ޓީވީން ފެންނަ މަންޒަރަކުން ނުވަތަ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-27 08:59:20
ނެގުނު ހިރާސް
މިޔަރާން އަދިވެސް އޮތީ ހިކިޔާންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ފިނިމޫސުމުގައި ވެހެމުންދިޔަ ސުނޯ ޖައްވުގައި އުދުހެމުންދިޔައެވެ. ހިކިޔާން ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަހު ވެހެމުންދިޔަ ކަހަލަ ހިތްގައިމު ގޮތަކަށެވެ. މިޔަރާންގެ ލޮލުން ނީރާލި ކަރުނަ ބާލީހަށް އޮބެމުންދިޔައެވެ. އޭނާ އޮތީ ކަރުނަ ހިނދުމުގެ ކުރިން ހިކިޔާން އަންނާނެކަމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-23 10:01:09
ތޫފާން
ފަތިހު ފަސްގަޑި ބައި ވީއިރު އަހަރެން ހުރީ ބަނދަރު މަތީ ގައެވެ. މިއަދަކީ ގޭމީހުންނާއެކު ދަތުރު ދާން ރޭވިފައިވާ ދުވަހެއް ކަމުން، އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން މިދަނީ ބައްޕަ ޑިންގީ ސާާފުކުރަން ސާމާނު ހިފައިގެން ބަނދަރަށް އަންނާނޭ ވަގުތަކަށެވެ. މާލަސްތަކެއް ނުވެ އެވަގުތު ޖެހުނެވެ. ބޮޑު މަގު މެދުން ބަރޮލެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:35:33
ނާއިންސާފް 34
“ލުވެއިޒްލިބުނު ސިހުމާއި އެކު ސިކުނޑި ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެފެނުނު މަންޟަރު ޤަބޫލުކުރަން ހިތް ނޭދޭތީއެވެވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ޚިޔާލަށް ދުވަހަކު އައި ކަމަަކަށް ނުވާތީއެވެ މީހެއް ލައްގާފައި އޮތީއެއް ނޫނެވެލައްގުވާފައި އޮތް ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑެވެއެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއަަށް ވުރެ ގާތް އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާއެވެދެއަތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:35:09
ހާސިލް ވުމަށް އެދި 19
އެންމެންވެސް ތައްޔާރު ވެގެން ނުކުތުމާއިއެކު ދެން މިސްރަބު ޖެހީ ޕެޓްރޯނަސް ޓަވާރ އަށް ދިޔުމަށެވެ. ޒިރާންވެސް ހުރި އެތަނަށް ދާހިތުން ކެތް މަދުވެފައިއެވެ. އެތަނަށް ގޮސްފައި ކައިޒީން ހުއްޓާނުލައި ނަގަމުން ދިޔަ އެއްޗަކީ ފޮޓޯއެވެ. އާއިލާ ފޮޓޯއާއި ވަކި ވަކިން ފޮޓޯއެވެ. ތަނުގެ ރީތި ކަމުން އެހެން މީހުންނަށް ތަނެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:34:50
ނުދާށޭ ދޫކޮއްފާ ޔާރާ…2
•••••• ▪︎-“ù “ހިނގާ ދޯ ދެން ގެއަށް ދަމާ…” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ. އުޑުމަތީގައި އެންމެ ވިލާކޮޅެއް ވެސް ނެތެެވެ.އުޑު މަތީ ވަރަށްވެސް ސާފެވެ. މި މަންޒަރަށް ބަލަހައްޓައިގެ ހުރި ފިރިހެން މީހާ ވަނީ ފުން ހިޔާލެއްގެ ތެރޭގައެވެ.ޖެހިލާ ފިނި ވައިރޯޅިތައް ގައިގާ ބީ ހިލާއިރު އެ ފިރިހެން މީހާ ތުންފަތަށް ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:34:29
ލޯބީގެ ނަސީބު….
މުނާ އާއި ޝައިމް ކައިވެނި ޕާޓީ ގައި ބޭނުން ކުރާނި ތީމް އަ ކާއި ޕާޓީގެެ ކުލަ ހުށަ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން…..
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:34:05
ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ. – 7
ކާރުގެ އެންމެ ފަހަތު ސީޓުގައި ތިބީ ތަމަންނާއާއި ވިލްދާނެއެވެ. ދުއްވަން އިނީ ގައިޝާންއެވެ. ހުއްޓާ ނުލާ ވާހަކަ ދައްކަން އިނީ ޖައިލާއެވެ. ޖައިލާގެ ބޭކާރު ވާހަކަތަކަށް ހޫން އަޅުވަމުން ތަމަންނާގެ ކުޑަ އިނގިލި ވިލްދާންގެ އިނގިލީގައި އޮޅާލިއެވެ. އެއްޗެއް ނުބުނިކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ އެ ހަރަކާތުން ވިލްދާންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-19 04:33:48
ރޫހާނީ ބިރު – 5 –
ކުއްލިއަކަށް އެ ހުނުންގަނޑާއި ނުބައި ވަސްގަނޑުވެސް ކެނޑިގެންދިޔައެވެ. ޝަލީންގެ ފޯނުން ބަންގީގެ މަތިވެރި އަޑު މުޅިތަނުގައި ގުގުމާލީ އެވަގުތުއެވެ. *********************** މުޅިތަން ހުދު އަތްޔަކުން އަލިކޮއްލީ ކުއްލިއަކަށް ކަނިޖަހާފައި ޖެއްސުނު ލައިޓުންނެވެ. ބަންލާފައި ދޮރުހުޅުވުނު އަޑަށް އެންމެންގެ ހިތްތައްވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-18 18:58:05
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 77
“އަޒްހާން….” އެ ނަން ހައިރާގެ ދުލުން ބޭރުވީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރީ އަޒްހާންނޫންކަން އިނގިހުރެވެސް އެ ނަމުން ގޮވާލެވުނީ އެ ސޫރައާއިއެކު އޭނަގެ ހިތުގައި މަރުހޫމް ފިރިމީހާގެ ހަނދާންތައް އާވެގަތުމުންނެވެ. އެއީ ހަމަ އެ ސޫރައެވެ. ރޫފައާއި އިސްކޮޅެވެ. ތަފާތުކަމެއްވީ އޭނައާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-18 18:11:36
ޒެރާޝް 2
އޭރު އިނާލްގެ މޫނުމަތިން ފެނިލީ ނުރައްކާތެރި ކުލަވަރެކެވެ. އީނާލް ހިތްހަމަޖެހޭވަރުވުމުން ދުނިދަނޑި ތިރި ކޮށްލިއެވެ. ޝާހިން އަށް އޭނާ އެއްމިޔަކަނިން ހީލީ ލާނެތް ފާޑާކަށެވެ. އީނާލްގެ ދިގު ފަންއިސްތަށިގަނޑު ލުއި ހުޅިއެއް ޖަހާފައި ހުރުމުން ސާދާ ގޮތެއް ހުއްޓެވެ. ހުޅިން ދޫވެގެން ދެއަރިމަތިން އިސްތަށިކޮޅެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-18 15:10:39
އެ ދުވަސް
އަހަރެންނަކީ އެކަނިވެރި މަޔެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. އަހަރެން ވަރަށްކުޑަ އިރު ބައްޕަ އާއި މަންމަ ވަކިވެ ބައްޕަ އެހެންމީހަކާއި އިނދެ އާ ދިރިއުޅުމެއް ފެށީއެވެ. ބައްޕަމެންގެ ދިރިއުޅުން ފެންނަނީ ނުލާހިކުވެސް އުފާވެރިކޮށެވެ. އެއް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާތީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އަހަރެންގެ ލޮލައް ފެނެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-18 11:08:42
ވަޢުދު (ބާރަވަނަ ބައި)
“ދަރިފުޅު ތިބުނިހެން މީހަކަށް އިތުބާރުކުރަން ޖެހޭނެ އެމީހަކު ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން. އެހެންވީމަ މަންމަމެން މިއުޅެނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަލާކް ގޮވައިގެން އެ ޑރ އަޔާޒް ކައިރިއަށް. އެ ޢާއިލާއިން ބޭނުންވަނީ އަޔާޒްއާއި މަލާކް ކައިވެނިކުރަން.” ސާރިޔާ ބުނެލިއެވެ. އޭނަ އެ ބަސްތައް ބުނެލުމާއެކު މަލާކްގެ ދެލޯ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-17 22:34:47
އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 4
އެ ވަގުތު ނައިހާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އައެވެ. އެނބުރިފައި ނަރީމާގެ އުނަގަނޑުގައި ބައްދާލަމުން ނައިހާއަށް ރޮވުނެވެ. ކައިވެންޏަށް ފަހު ޔަޒާންމެން ގެޔަށް ބަދަލު ވި ފަހުންވެސް މަންމަ މަތިން ނައިހާ ހަނދާން ނުވާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދެއެވެ. ޔަޒާންގެ މަންމަ ނުސްރާ ނައިހާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. އަމިއްލަ ދަރިއަކާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-17 17:43:34
ހިތުގެ ގޮވުން 3
ލަވަ ކިޔައި ނިމިގެން ރިކޯޑިން ރޫމް އިން ނުކުންނަން ދިޔަ އަޔާން އަށް އަހާނާ ފެނުމުން ޕިޔާނޯ ދަށަށް ފިލަންވެގެން ވަނެވެ. ************************* މާޔޫސް ކަމާއި އެކު ކުލާހަށް ވަން އަހާނާ ފެނި ކައިރާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ނަމަވެސް ޓީޗަރު ހުރުމުން ސުވާލު ނުކޮށް މަޑު ކުރީއެވެ. ކުލާހުގައި ކުރިއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-17 01:48:04
ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (7 ވަނަ ބައި)
އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ރޫބީ އައިޒަންއާއި ވަރަށްވެސް ގައިގޯޅިވާން މަސައްކަތް ކުރާކަން އައިޒަންއަށް ފާހަގަވިނަމަވެސް ނުރުހުމުގެ ގޮތުން ރޫބީއާާއި ދިމާލަށް އެއްވެސް އެއްޗެކޭބުނާކަށް އައިޒަން ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އައިޒަން ރޫބީއަށް ފައިލެއް ހަވާލު ކޮށްލިޔަސް އެޔޮށް ބޮޑު ފައިލުގައި ވެސް އައިޒަންގެ އަތުގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-17 01:47:39
ވީމޭ ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި..4
ކައި ނިންމައިފައި ގޮސް ކާރަށް އެރިއިރުވެސް ރިޔާޝްގެ ތެޅެމުންދިޔަ ހިތަށް ލުޔެއް ނުލިބެއެވެ. ހިތަށް އަރަމުންދިޔައީ ރަޔާ އޭނާއާ ދޭތެރޭ ދެކޭނެ ގޮތެކެވެ. އެ ލޯތްބަށް އޭނާ ފުރަގަސް ދެމުންދާއިރުވެސް އޭނާ ކުރިމަތީ ހުންނަން ރިޔާޝްގެ ހިތް އެދޭވަރުން ބުނަން ނުކެރެނީއެވެ. ދޫ ބަންދު ކުރެވިފައި ވަނީ އޭނާގެ މަންމަގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-16 18:29:34
ޒެރާޝް 1
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގެ މާހައުލަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަލަބޮލިކަމެވެ. އެއާރޕޯޓު ތެރޭ ހަރާކާތްތެރިވާތަން ބަލަން 13 އަހަރުގެ ޒައިން ހުއްޓެވެ. އެކިކޮޅުކޮޅަށް މީހުން ދާތަން ބަލަން ހުރެވުނީ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީގައެވެ. ޒައިން އަށް ހޭވެރިކަން ވީ ބައްޕަ ކޮނޑުމަތީ އަތް ބާއްވާލުމުންނެވެ. ” ދަރިފުޅާ…!ބޯޓު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-16 17:28:56
ޒުނާމް
އެއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. އަހަންނާއި ޒުނާމަކީ ކުޑައިރުއް ސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެރައްޓެހިންނެވެ. އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ދެމީހުންގެ ވެސް އާދައެކެވެ. ޒުނާމަކީ ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ވެސް ވަރަށް ލޯބި ކުރާ ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގެ ބަޔަކާ ވެސް ވަރަށް ގުޅޭ ވަރަށް ސަކަ މިޒާޖެއްގެ މީހެކެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-16 15:43:28
ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ 2
އެމީހާގެ ހުޝިޔާރުކަމުން ރީމް ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުނަސް އެމީހާގެ އަތުގައި އޮތް ފޯނު ވެއްޓި ވަގުތުން ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭ ދިޔައެވެ. ދެމީހުންނަށް ކަޅި ޖަހާނުލާ ބަލަހައްޓައިގެން އެގޮތަށް ތިބެވުނެވެ. ރީމްއަށް އެޒުވާނާގެ މޫނަށް ވަަރަށް ފުންކޮށް ބަލާލެވުނެެވެ. ފުރަތަމަ ފެނިލުމުންވެސް ރީމްގެ ހިތުގަ އެ ޒުވާނާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-16 15:31:39
ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 35
” ޒެކް . ބޭބީ އެބައަންނަން ވޮޝް ރޫމަށް ވަދެލާފައި. ވެއިޓް ފޯރ މީ ” އަވަސްއަވަހަށް ޝިފާ ހިންގައިގަތީ ވޮޝް ރޫމާދިމާއަށެވެ. ލޯގަނޑު ކައިރިއަށް ހުއްޓިލުމާއިއެކު މޭކަޕް ރީތިކޮށްލިއެވެ. ޒައިކުއަށް ލަސްވެދާނެތީ އަވަހަށް ނުކުންނަށް ހިނގައިގަތެވެ. ” އެސްކިއުޒްމީ، ޔުއާރް ބޭގް ” ފަހަތައް އެނބުރިލެވުނީ ސިހިފައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-16 15:30:33
ވާނަން އުމުރަށް – 26 –
“އައިލީން!!!!…..” މުޅި ކެބިންގައި އެއްއަޑަކުން ގުގުމާލައިގެން ދިޔައީ އައިޝަމްގެ ރުޅިވެރި ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. * * * * * * * * * * * * * * * * * މަގޭ ގަމީހަށޭ ތި ކޮފީތަށި ވަރާލީ…” އައިޝަމް އޭނާ ލައިގެންހުރި ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަށް ބަލާލުމަށްފަހު އައިލީންއާ ދިމާލަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. އައިލީންހުރީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-15 22:27:57
ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ޔާރާ…1
އަޅުގަނޑު ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ* Hellow i am new writer..if i make a mistskes you all my friends have to telll.. ދޫކޮށް ނުދޭ ޔާރާ 1 “ލިވްޔާ… ދެން ހޭލާ ….” އާބިދާ އޭނާގެ ދެވަނަ ދަރިކަމުގައި ވަާލިވްޔާއަށް ލޯބިން ގޮވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދަރި ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ. އެ ފަކީރު ވަނީ ގެއިން ނެރެ އެއްލާލާފައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-15 05:45:44
ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 10
ރައުލްގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އިނގުމުން މަލްޝާއަށް އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރޮވުނީއެވެ. އިތްފަތްތެރިކަން ގެއްލުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އުމުރު ދުވަހަށް މިކަން ސިއްރު ކުރެވޭނޭ ރައުލްއަށް ހީވަނީ ހެއްޔެވެ؟ އާނއެކެވެ. ރައުލްގެ ނަން ސިއްރު ވެދާނެއެވެ. ފިރިހެންކުއްޖާގެ ނަން ބަލާކަށް އެކަކުވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-15 03:00:37
ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 13
“ސޮރީ… ބަލާނުލާ އާދެވުނީމަ ވީ ގޮތް… އަހަރެންގެ މިސްޓޭކް…” ކޮންމެވެސް ތަނަކުން އިވިފައިވާ އަޑެއްހެން އަހަންނަށް ހީވިއެވެ. ފޯނުން ނަޒަރު ވަކިކޮށްލަމުން، އިސްއުފުލާ އެމޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ. ސާފުކޮށް އެމީހެއްގެ މޫނު ފެނުނު ނަމަވެސް، އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ކާކުކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-15 03:00:13
ހާސިލް ވުމަށް އެދި 18
”އަހަރެން ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން އެއީކީ..” ކާރުގެ ޑްރައިވަރު އިސްދަށަށް ޖަހައިލައިގެން އިނެ ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ބުނެލިއެވެ. ”އަހަރެން ދިޔައީ މީހުންތައް އެހެން ނުދަނީ ހެން އަވަހަށް ދާން.. އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް އައިސް މީހަކު ކުރިމައްޗަށް އެރުމުން އަހަންނަށް ކާރުގެ ބުރެކި ޖެއްސުން ވީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް..
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-15 02:59:54
ވަޢުދު (އެގާރަވަނަ ބައި)
“ހީވަނީ ދެން މާދަމާ ހެނދުނުހެން ދޯ މަލާކާއި މި ވާހަކަ ދެކެވޭނީ؟” މަސްޢޫދު އެ ސުވާލުކޮށްލީ ސާރިޔާއާއެކީ ބަދިގޭގައި ހުރި ކުޑަ ކާމޭޒު ދޮށުގައި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަން އިނދެއެވެ. “އާނދޯ؟ ހެހެ….ފިރިހެނަކު އޭނަ ނެގި ވާހަކަ ބުނީމަ ހުރީ ލަދުން މޫނު ރަތްވެފަ. އެކަމަކު ރުޅި އިސްކުރީ…އެއީ ހަމަ އޭނަގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-14 21:45:17
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 76 ބަދަލުގެނެވިފައި
“އަންކަލް…” މިޙުރާންގެ މޫނަށް ވެރިވެގެންދިޔަ ކުލަައަކުން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލަން ނުކެރިފައިހުރެ ހައިޒަލް ގޮވާލިއެވެ. އެ ހަތަރުއަކުރުގެ ބަހުން މިޙުރާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނީރާލެއްވިއިރު ހައިޒަލްއާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ދެއަތް ފުޅާކޮށްލެއްވިއެވެ. އެއާއިއެކު ހައިޒަލް އަތުގައި ހިފައި ގެނައި ގޮތަށް މޭގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-14 20:22:20
ވަނަން އުމުރަށް – 25 –
އިސްއުފުލާލަމުން ކުރިމަތި ބަލާލި ވަގުތު ލޫންގެ މޫނު އެއްކޮށް ހުދުވިއިރު ދެލޯވަނީ ބޮޑުކޮއްލެވިފައެވެ. ************************* އެ އަޅިކުލައިގެ ދެލޮލާ އެ މޫނުމަތީގައިވާ ހިތްހެޔޮ ހިނިތުންވުން ލޫންއަށް ދުވަހަކުވެސް ނޯޅޭނެއެވެ. އެއީ އިތުރު ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. ދާނިޝްއެވެ. “ސޮރީ..ސޮރީ….ވަރަށް ތަދުވިތަ؟…”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-09-14 19:39:12