×
ވާހަކަ
ޝަކުވާ 4
” އާދޭ ދޯންޏަށް އަރަން ” ރީހާން ދުރުގައި ތިބި އަންހެންކުދިންނަށް ގޮވާލުމުން އެކުދިން ދޯނިކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. އަދި ފަހަރަކު ކުއްޖެއް ދޯންޏަށް އެރިއެވެ. ދޯނިމަތީގައި ރީހާންމެން ބެރުޖަހާ ނަށަން ފެށުމުން އަންހެން ކުދިން އަތްޖަހަމުން އެކުދިންނަށް ތަރުހީބު ދެމުން ދިޔައެވެ. ކާއިންގެ ރީތި އަޑުން ލަވަ ކިޔަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-29 10:35:21
ނަން ކަލާގެ މި ހިތުގައި ފެވިއްޖޭ
މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ދިގު ވާހަކަ އެވެ.ތިޔަ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.މި ވާހަކަ ގެނެސްދޭނީ 11 މާރިޗު ވާ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެވެ. ރިފްޝާ/ރިފޫ ނޯޓް: އަޅުގަނޑު ކުރިން ހެދި އައިޑީ ގައި މައްސަލަ އެއް އުޅޭތީ އާއި ވެސް އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-29 10:35:16
ރިވާ ލޭކް
ދުއްވާފައި ދިޔަ ލޯންޗެއްގެ ސަބަބުން ލޯންޗުގައި އައިސް ބީހެމުން ދިޔަ ރާޅުތައް އިތުރަށް ގަދަވެގެން ދިޔުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް ވަގުތުން އެދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް އަނެއް ފަރާތަށް ބަލާލި ވަގުތު ކުރެހުމަކަށްވުރެ އެތައް ތަނެއް ފުރިހަމަ އިރުއޮއްސި ރަތްވިލާލައިފައިވާ މަންޒަރުގެ ދަށުން އަހަރެންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-29 10:35:06
އިހުސާސްތަކޭމީ 4
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-29 10:35:03
ވާހަކަ: ހިތް އެދި ގޮވާތީ
ވާހަކަ: ހިތް އެދި ގޮވާތީ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 06:05:00
ފަލްސަފާ (57)
( 25 ފެބުރުއަރީ 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ ) " ހަނދާން އެބަ ހުރިހެއްޔެވެ ؟ އަހަރެމެން ކުޑައިރު ، އުފަންދުވަހާ ދިމާކޮށް ، ވަރަށް ގިނައިން މެސެޖް ފޮނުވަމެއްނޫން ހެއްޔެވެ ؟ މަޖާކޮށް ނަށައި ހަދަމުއެވެ. ފަހުން ޙަފުޞައްތަގެ އަދަބު ލިބުނަސް އެއީ ، ހިނގިކަމެކެވެ. އަހަރެމެން ކިހާ މަޖަލެއް ކުރިން ހެއްޔެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-02-29 00:35:49
ބިކަހާލުގައި ވީމެވެ.
އައުޅެން ބިކަހާލުގައި ވީމެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޒުވާންކަމުގު އަގުބޮޑު ނިޢުމަތް ބީވެއްޖެއެވެ. ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ޝަރަފް ނެތިހިގައްޖެއެވެ. ހިތުގައިވާ އީމާންކަމަށް ގުޑުން އަރައިފިއެވެ. މައިންބަފައިންގެ އުއްމީދުތައްފުޑުފުޑު ވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުންމަތިން ފޫހިވެއްޖެއެވެ. ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-27 23:50:12
ޝަކުވާ 3
ޒޭނާ އެޒުވާނާއަށް ރީތިކޮން ބަލާލިއެވެ. އިސްކޮޅުގައި ހަފޫޓުހުންނާނެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ފަންއިސްތަށިގަނޑު އޭނާގެ ކޮޑާހަމަައަށް ވީއިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ސިތްހަތަށް ފަރުވާތެރިވާ ކަސްރަތުކުރާ ޒުވާނެއްކަން އެނގެއެވެ. އަންހެންކުދިން ހިތްދަަމައިގަންނާނެކަހަލަ ރީތި އަލި ދޮނެކެވެ. ކަޅުކަންގަދަ ކަޅިއެކެވެ. ކަޅުރަތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-27 23:50:09
އިހުސާސްތަކޭމީ 3
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-27 23:49:58
ވާހަކަ: ހިތް އެދި ގޮވާތީ
ވާހަކަ: ހިތް އެދި ގޮވާތީ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-27 06:05:00
އުމުރަށް ތިޔަ ނަމުގާ ފިދާވުން އެދެނީ 10
ކައިވެނި އަދީ ޕާރޓީވެސް އޮތީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ސްކައިފޯލް ލައުންޖް އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓްގައެވެ. ތަން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ދެވަނައެއްނުވާ ގޯބިގް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ. ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް އާއިލާގެ އެންމެން ހާޒިރުވިއެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ކޯޓު ފަޓްލޫނުގައި ވަދެގެން އައި ޒަކްވާން ހީވަނީ ބޮލީވުޑްގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-26 11:28:58
ނީކިޔާ
މަގުގެ އެއްފަރާތުން ލާފައި ހިނގާފައި ދިޔަ ނީކިޔާގެ މަންޒިލަކަށްވީ “ބްލެކް ވިލާގެ”އެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި ހިނގާފައި ދިޔަ ނީކިޔާ ހިނގާފައި ދިޔައީ ފާރުގައި ޖެހޭ ނުޖެހޭހާ ގާތުންނެވެ.ބްލެކް ވިލާގޭ ގޯތި ތެރެއަށް ވަންނަމުން ނީކިޔާ ސަލާމް ގޮވާލި އަޑާއި އެކު ގޭތެރެއިން ނިކުން ޒުވާން ފުރައިގެ އަންހެން ކުއްޖަކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-26 11:28:56
ކުށަކީ ކޮބާ – 4
” ކާކު މިފަހަރު ފެށީ ” ނާއިން މައިރީން އާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބުންޏެވެ. “އެންޑް ދެޓްސް މައި ކިޔު ޓު ރަން… ޕްލެޝާރ ޑޫއިން ބިޒްނެޒް ވިތް ޔޫ” މައިރީން އެހެން ބުނެ ދުއްވާގަތެވެ. އެއާއެކު ނާއިންވެސް މައިރީން ފަހަތުން ދުއްވާގަތެވެ. ” ލައިވް ޓޮމް އެން ޖެރީ ފެށުނީ މި..” ރީމާ ހެމުން ބުންޏެވެ. **** ނާއިންއަކީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-26 11:28:53
މަގޭ މަންމައާއިބައްޕަ
މަގޭ މަންމައާއިބައްޕަ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ. އަހަރެން މަންމައާއި ބައްޕަ ދެކެ ލޯބިވަމެވެ.އެދެމީހުންނަކީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދެމީހުންނެވެ. އެދެމީހުން އަހަރެންނަށް އަޅައިލީ އަހަރެން ނިކަމެތި ޙާލުގައި ވަނިކޮށެވެ. އަހަރެންނަށް އެނގުމެއް ނުވާ ހާލު އެދެމީހުން އަހަރެން ސާފުތާހިރުކޮށްދީ ހެދީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-26 11:28:50
ލޯބި ނުލިބުނަސް-2
ބައްޕަ ނެތުމުގެ ފަޅު ކަމެއް އިހުސާސެއް ނުވި އެވެ. ސަބަބަކީ އައިރާ އަށް ލިބިފައިވާ ޖަވާހިރެއްފަދަ މަންމަ އެވެ. ބައްޕަ އަކު ކޮއްދޭންޖެހޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް މަންމަ ކޮއްދިނީ ނުލާހިކު ރަނގަޅަށެވެ.އެހާމެ ފުރިހަމަކޮށެވެ. ****** ގަޑިން ހަތަރެއް ޖެހީއެވެ. ފެންވަރާލަައިގެން ނުކުމެ އައިރާ އައިސް ރީތިވާ މޭޒުދޮށުގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-26 11:28:44
ލޯބި ނުލިބުނަސް-2
ބައްޕަ ނެތުމުގެ ފަޅު ކަމެއް އިހުސާސެއް ނުވި އެވެ. ސަބަބަކީ އައިރާ އަށް ލިބިފައިވާ ޖަވާހިރެއްފަދަ މަންމަ އެވެ. ބައްޕަ އަކު ކޮއްދޭންޖެހޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް މަންމަ ކޮއްދިނީ ނުލާހިކު ރަނގަޅަށެވެ.އެހާމެ ފުރިހަމަކޮށެވެ. ****** ގަޑިން ހަތަރެއް ޖެހީއެވެ. ފެންވަރާލަައިގެން ނުކުމެ އައިރާ އައިސް ރީތިވާ މޭޒުދޮށުގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-25 15:05:15
އިހުސާސްތަކޭމީ 2
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-25 15:05:13
ލެއިން ކަޅިވެފާ
މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގެ އެކައުންޓް “__Cutyyy___” ގައިވެސް އިންނާނެއެވެ. ދަންވަރުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތެވެ. ގަޑިން 1 ވެސް ޖަހައިފިއެވެ. ހުރިހާ އެންމެން އަރާމު ނިދިން ނިދާފައި ވީއިރު އައިނާ އިނީ ބަނދަރު މަތީގައި މީނީ ކީއްކުރަން ބާއެވެ؟ އައިނާ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ވަނި ލެޔެވެ. އައިނާ މޫނު މަތީގައިވީ މަސްހުނި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-25 15:05:09
ފަލްސަފާ (56)
( 21 ފެބުރުއަރީ 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ ) އެހާގިނައިން ނޫރުލްޢައިނުގެ ވާހަކަ ދައްކަންވެއްޖިއްޔާ ، ތަހުނިޔާއަށް އެ ހުޅުވައިދެވެނީ ، މުރުތަޟާ ބޭނުންގޮތެއް އިޚުތިޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފުރުޞަތެކެވެ. ތަހުނިޔާދެކެ ފޫހިވުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ ސަބަބެކެވެ. އެހެނަސް ، އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ، މުރުތަޟާއެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-02-25 09:07:17
ވާހަކަ: ހިތް އެދި ގޮވާތީ
ވާހަކަ: ހިތް އެދި ގޮވާތީ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-25 06:07:00
ވާހަކަ: ލޭތިކި (ނަވާރަވަނަ ބައި)
ހަމީދާގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ސުވައިދާއަކަށް ނޭގެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންތައް އޮޅުން ފިލުވަން ކިތަންމެހާވެސް ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް މިރެއަކީ ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރެއެވެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ޝަރުވާން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ކުރާކަށް ސުވައިދާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކޮށް ގޮސް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-24 09:30:01
ވާހަކަ: ހިތްއެދޭތީ- 14
"ކާކު؟… ކާކުހޭ؟" ދީނާ އެމީހަކުގެ އަތުގައި އަތް ކާއްތަމުން އެއީ ކާކުތޯ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. "ސުނޭ ދޯ؟ އަހަންނަށް އެނގިއްޖޭ…" ދީނާ ވަރަށް ޔަގީންކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. "ކިހިނެއް އެނގުނީ އަހަރެންކަން؟" ދީނާއާ ޖެހިގެން ހުރި ޖޯލީގައި އިށީންނަމުން ސުނޭ އަހައިލިއެވެ. "ސުނޭ ނޫން ދެން ކާކު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-02-23 10:33:51
ހިތް އެދޭހާ ކަމެއް.. (ފަންސާސްއެއްވަނަބައި)
ދެ އެކުވެރިން އެކި ވާހަކަ ތަކުގައި ތިބެ ހަވީރުސައި ނިންމައިލުމަށްފަހު ގެއަށް ދިޔައިރު ހުރީ އިރު އޮއްސިފައެވެ. ގެއަށް ވަނީއްސުރެން ރިއާން އަންނާނެ އިރަކަށް ޒީވާއަށް ވަގުތު ގުނެން ފެށިއެވެ. އޭނާގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައީ އެރޭގެ ދިހައެއް ޖެހުމާ ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް އެޕަރޓްމެންޓްގެ ދޮރު ހުޅުވައިލުމަށްފަހު
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-23 00:19:10
ވާހަކަ: ހިތް އެދި ގޮވާތީ
ވާހަކަ: ހިތް އެދި ގޮވާތީ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-22 06:16:52
ކުށަކީ ކޮބާ – 3
މައިރީންގެ ހާލަތު އައިނާއަށް އިހްސާސް ވިފަދައެވެ. ” ސޯ ތިމީހުން އައިނާމެނަށް އިންވައިޓް ކުރީ މައި ދެރަކުރަން ތަ؟؟ ” މައިރީން އައިނާގެ އަތުގައި ހިފާލުމަށް ފަހު ދެފަރާތައް ބޯ ހޫރުވާލީ ތި ވާހަކަ ކުރިއަށް ނުގެންދާށޭ ބުނާފަދައަކުންނެވެ. ” ޕްލީޒް މިތަނަށް ތިއެންމެން ކައިރީގަ އަންނަން ބުނީ އެކަކު އަނެކަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-21 21:58:56
ލެއިން ކަޅިވެފާ
ދަންވަރުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތެވެ. ގަޑިން 1 ވެސް ޖަހައިފިއެވެ. ހުރިހާ އެންމެން އަރާމު ނިދިން ނިދާފައި ވީއިރު އައިނާ އިނީ ބަނދަރު މަތީގައި މީނީ ކީއްކުރަން ބާއެވެ؟ އައިނާ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ވަނި ލެޔެވެ. އައިނާ މޫނު މަތީގައިވީ މަސްހުނި އިހުސާސް ތަކެކެވެ. ރުޅިވެރިކަމާއި އުފާވެރިކަމެވެ. “އެމީހުން” މިއަދު އެކަމާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-21 21:58:54
އުމުރަށް ތިޔަ ނަމުގާ ފިދާވުން އެދެނީ 9
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މެހެރީންގެ ބައްޕަމެން އައިސް ދަރިފުޅާއެކީ ކުޅެ މަޖާކޮށް ހަދައެވެ. މައްސަރެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު މެހެރީން ކުޑަކޮށް ގޭތެރޭ ކަންތައް ކޮށްލާ އުޅެންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ޒަކްވާންއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ވަގުތުން ހުއްޓުވައެވެ. ޒަކްވާން މެހެރީން ކާރީގައި ގޭގެ ޓެރަސްއަށް ރޭގަނޑު 8 ޖަހާއިރު އައުމަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-21 21:58:51
ފަލްސަފާ (55)
( 18 ފެބުރުއަރީ 2024 ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ ) ދިމާވެފައި އޮތް މުޞީބާތާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނަން ކަންބޮޑުވެފައި ، ސިޓިންރޫމްގައި ޖައްސާލައިގެން ތަހުނިޔާ އިނީ އެކަންޏެވެ. މަންމަ އުޅެނީ ބަދިގޭގައެވެ. ބައްޕަ އަދި ކޮޓަރިޔަކުން ނުނުކުމެއެވެ. ހެނދުނުގެ ސައި ތަންކޮޅެއް ލަސްވެސް ވެއްޖެއެވެ. މަންމައާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-02-21 11:16:12
އާބާދުވި ޙަޔާތް
އަރައިގެން އައި އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކަށް ބަލަން އިން އިރު، އަހަރެންގެ ހިތަށް ލިބެމުން ދިޔައީ އާދަޔާޚިލާފު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. މުޅި އުދަރެސް ރަން ކުލައަކުން ފާއްދާލަމުން އެ އިރު އަރައިގެން އެ އައީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތްވެސް އަލިކޮށްދެމުންނެވެ. އިރެއްގައި އަހަރެން ތަޙައްމަލު ކުރަން ޖެހުނު ބަނަކަމާއި އަނދިރިކަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-20 11:47:58
އިހުސާސްތަކޭމީ 1
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-02-20 11:47:57