×
ވާހަކަ
ޕްލޭބޯއީ މޮޑެލަކު އިސްލާމްވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ
އަހަރެންގެ ނަމަކީ ޖެމީއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރުން އަހަރެންގެ ހިތާއިނަފްސު އަލިވެ، ވިދާ ބަބުޅަންފެށުމުގެ ކުރިން އަހަރެން އުޅުނީ ކަޅުފޮއެ ރެއެއްފަދަ ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ޙަޤީޤީ އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް ނެތިއެވެ. އޭރު އަހަރެން އުޅުނީ އިންސާނަކު ލަދުގަންނަން ޖެހޭފަދަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-13 08:31:26
މިންނުގެ ޑައިރީ
(8 އޮކްޓޯބަރ 2017 އާ ގުޅޭ) އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ބާރަށް ހިފަހައްޓާލައިގެން އަޒާން ހުއްޓެވެ. އޭރު ވެސް އަހަރެން ހުރީ ދެން ހަދަންވީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނގިފައެވެ. އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ވިސްނަން ވެސް ބޭނުންނުވާ ކަހަލައެވެ. ހިސާބެއްގެ ޖެހިލުންވުމެއް ހުތުގައި ވިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ޟަމީރު އަޒާންއަށް ފުރިހަމައަށް
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-10 08:48:46
ހިތް އެދޭވަރުން… 22 ވަނަ ބައި …
ދުވަސްތައް ހަފުތާތަކަށް ހަފުތާތައް މަސްތަކަށް ބަދަލުވަމުން ގޮސް އެންމެފަހުން ޝާހިލް އާއި ޒީޝާންގެ ސިއްރުކުރެވިފައިވާ ލޯބި ފަޅާއަރައިފިއެވެ. މީހުން ބުނެއުޅޭގޮތުގައި ލޯތްބާއި ގޮމަކަސްތޫރިއަކީ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅެވޭނެ ދޭއްޗެއް ނޫނެވެ. ގައިމުވެސް ދެހިތެއްގައި އުފެދި އާލާވަމުންދާ ކުލުނާއި ޖަޒުބާތުތަކަކީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-09 08:42:47
މިންނުގެ ޑައިރީ
( 5 އޮކްޓޯބަރ 2017 އާ ގުޅޭ ) -- ހައިކަލް ބުނިގޮތުގައި އެރަތް ފިނިފެންމަލަކީ އެރޭ އޭނަގެ ހިތާ އެންމެ ކައިރީގައި އިންއެއްޗަށްވެފައި، އެނަގާ ދެވެން އޮތީމައެވެ. އެމާ އަހަންނަށް ހައިކަލް ދިނީ ވަރަށް ލޯބިން ކަމުގައި ބުންޏެވެ. މިފަހަރު ހޭން ފެށީ އަހަންނެވެ. އަޅެ ހައިކަލް މޮޔައެއްނޫންހެއްޔެވެ. އެމަލާ ހިތާ ހުރީ
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-08 08:27:28
ފާޙިޝް ޢަމަލަކަށް ދަޢުވަތު ދެވުނުހިނދު…
ޢިބުރަތުން ފުރިގެންވާ މިޙަޤީޤީ ވާހަކައަކީ މިޙާދިޘާކުރިމަތިވި ޒުވާނާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ، އައްޝައިޚް ޚާލިދު އައްރާޝިދުއަށް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި އުޅުނު ޢުމުރުން ހަމަ އެންމެ 20 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެންބޭފުޅަކީ، ޚުލްޤުހެޔޮ، ކިޔަމަންތެރި، އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ޒުވާނެކެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-06 08:02:20
އަހަރެންގެ ހިތް އަނބުރާދީ - 54
މެހެރީނާ ހީކުރީ އަރީން އޭނަ ހިތް އުފާވާނެގޮތަކަށް މިފަހަރު ހަދާދޭނެކަމުގައެވެ. އަރީން ބުނެފާނެ އެއްޗަކުން އޭނައަށް ވަރުގަދަ ޝޮކެއް ލިބެން އުޅޭކަމެއް ނޭގި މެހެރީނާ ވިޝާމް އެތަނުން ކަނޑާލަން ބާރު އަޅަންފެށިއިރު ވިޝާމްއާއި ދޭތެރޭގައި ވާ ހަސަދައާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ އަލިފާނުން މުޅި ހަށިގަނޑު ހޫނުވެފައިވިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2017-10-06 00:14:15
އަންހެނެއްގެ ފާޙިޝް ދަޢުވަތެއް ލިބުނު އަޅުވެރިޔާގެ ވާހަކަ
އިބްނު އަލް ޖަވްޒީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެދެއްވި ވާހަކައެކެވެ. އެއްޒަމާނެއްގައި ވަރަށް އަޅުވެރި، ތަޤުވާވެރި މީހަކު ދިރިއުޅުނެވެ. އޭނާގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުތައް ހޭދަކުރަނީ ރޯދަހިފުމުގައެވެ. އަދި މުޅި ރޭގަނޑު ރޭއަޅުކަމުގައި ހޭދަ ކުރަށްވައެވެ. ޙަރާމް އެއްވެސްކަމެއްގައި އޭނާގެ ނަފުސު މަޝްޢޫލުވިޔަކަ ނުދެއެވެ. އޭނާދިރިއުޅުނު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-29 08:52:28
މިންނުގެ ޑައިރީ
(26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އާ ގުޅޭ) -- ލައިލާ މަޖުނޫނުދެކެ ވީލޯތްބަށްވުރެ އަހަރެން އަޒާންދެކެ ވާލޯބި ބޮޑުކަމާމެދު ދަޢުވާކުރަން ކެރިދާނެއެވެ. އެހެނީ މިހިތްއެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މުޅިހަށިގަނޑުވެސް އަޒާންއަށް ފިދާވާނެއެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ދެން މިދަނީ ނިދަންށެވެ. ދަމުން ތިއެކުވެރިޔާއަށްވެސް އަޒާންއަށްވެސް ބާއްޖަވެރިރެއަކަށް
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-09-28 08:57:30
އަހަރެންގެ ހިތް އަނބުރާދީ - 51
"ސަލްވާ. އާ ޔޫ އޯލްރައިޓް؟ " ވިޝާމްގެ ހިތްއެދުނީ އޭނަގެ މޭގައި އަބަދަށްޓަކާ މި ރީތި އަންހެންކުއްޖާ ފޮރުވައިލުމަށެވެ. އަބަދަށްޓަކާ އެ އަތުގެ ހިމާޔަތްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަލްވާއާއި އޭނައާއި ދޭތެރޭގައިވާ ފާރު އިތުރަށް އުސްވެދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކުރާކަށް އޭނަ ތައްޔާރެއް ނޫނެވެ. "އެއްވެސް ކަމަކަށް އުއްމީދުނުކޮށް
ސަން.އެމްވީ - 2017-09-25 09:09:37
ޘަޥްބާން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ވާހަކަ
ޘަޥްބާން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މަތިވެރި ޞަހާބީންގެ ތެރެއިންވާ ބޭކަލެކެވެ. އެ ޞަޙާބީއެއްގެ ސަބަބުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއް ބާވައިލެއްވުނު އަހަރެމެންނަށްވާ ނަމޫނާ ބޭކަލެކެވެ. ޘަޥްބާން (ރ.ޢ) އަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް މިނިވަންކުރެއްވި އަޅުންގެ ތެރެއިންވާ އެކަލޭގެފާނު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-22 08:29:09
އަހަރެންގެ ހިތް އަނބުރާދީ
ބޯ ވިލާތަކުގެ މައްޗަށް އިރު ކުރި ހޯދުމަށްފަހު ފަނޑު ދޯދިތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބިންގަނޑަށް އަލިކޮށްލައިފިއެވެ. ރޯޒްމެހެލްއަށް ވެރިވެފައިވާ ކަޅުކަމާއި ބަނަކަންވެސް ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ފުރާނާލި އިރުގެ ދޯދިތަކުން ކުޑަ އުޖާލާކަމެއް ގެނުވިއެވެ. ދުނިޔެ އޮތްހާ ދުވަހަކު އުއްމީދުގެ ދާވަނީގައި ހުރިހާ އިންސާނުން
ސަން.އެމްވީ - 2017-09-15 09:11:01
މިންނުގެ ޑައިރީ
(10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އާ ގުޅޭ) "ހުސްނައްތަ ނުކަންތަ؟" ޔާނާ އެހެން އަހާލީ ހުސްނާ ގާތު ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޭނގިގެންނެވެ. އޭނާ އަހަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް އެހުމުން ހުސްނާ ފަހަރެއްގައި ހިތްހަމަނުޖެހި ރުޅިއައިސްދާނެކަމަށް ހީވެ އެފަދަ ސުވާލެއް ކުރުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލިއެވެ. "ޢާންމުކޮށް ކަނީ އަސުރުކޮއްލައިގެން،
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-09-12 08:47:25
އަހަރެންގެ ހިތް އަނބުރާދީ
އަމިއްލަ އުފާތައް އެއްފަރާތްކޮށްފައި އަޒަލްގެ އުފަލަށް އިސްކަންދެވުނުނަމައެވެ. މި ލޯބި ލޯބި މަލެއްފަދަ އަންހެންކުއްޖާގެ ހިތުގައި ނުޖައްސާ ގެންގުޅެވުނުނަމައެވެ. އަޒަލްއަށް އޭނަގެ ވަގުތުތައް ހުސްކޮށްދެވުނުނަމައެވެ. ރައްކާތެރިކަންދެވުނު ނަމައެވެ. ހިމާޔަތްދޭން ކައިރީގައި ހުރިމީހާ އަޒަލްއަށް ކެހިދިނީއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2017-09-10 23:57:17
ހުޅުކޮޅެއްގެ ނިވަލުގައި ޒިނޭއަށް ފަރުދާވެގެން
ރަސްކަލަކަށް ވަރަށް ރީތި އަންހެން ދަރިޔަކު ލިބިގެންވިއެވެ. މިއަންހެން ކުއްޖާ އެއްފަހަރަކު އޭނާގެ ބައްޕަމެންނާއި އެކީ ޝިކާރަކުރަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ދެން މިއަންހެން ކުއްޖާ ހިނގަމުން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ޖިފުޓިގަނޑެކެވެ. އެތަނުގެ އެތެރެ ބަލާލިއިރު ވަރަށް ޒުވާން،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-08 08:10:08
ހަހަރު
34 ވަނަ ބައި ކައިރީގައި އޮތް ތުވާލި ދަމައިގަނެގެން ފާހާއަށް ވަންނަމުން ދާލިޔާންއަށް ބަލާލިއިރު، ވަރުބަލިކަމާއެކު އަރާމުނިންޖަކުން ނިދާލާފައި އޮތް މަންޒަރުފެނުމުން ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ހިނިތުންވުމެއް ތިއާގެ މޫނުމަތީން ފެނިގެންދިޔައެވެ. އެއަށްފަހު ފެންވަރާ ތާޒާވެލައިގެން ނިކުމެ، ދެމީހުންގެ ގައިމަތީން ކުއިލްޓް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-08-25 20:17:26
އަވްލީން
“އަވްލީން….. އަވްލީން……” ގިފިލިތެރޭގައި އެއްޗެހި ދޮންނަން އޮތް އަވްލީންއަށް ވިޝިކާ ގޮވާ އަޑު އިވުމާއެކު އަވަހަށް ތެދުވެގެން ގިފިލިން ނިކުންނަން ދުއްވައިގަތެވެ. އަވްލީންއަށް ދޮރު ހުޅުވާލެވުނުއިރު ވިޝިކާ ދޮރާ އަރާ ހަމަވީއެވެ. “ދޭބަަލަ މިއަށް މެގްނަމެއް ގަނެގެން އަންނަން.” އަވްލީން އަތަށް 50ރުފިޔާ ދިއްކޮށްލަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-24 11:51:51
ލޯބިން އަންނާށޭ ކަލާ… (އެގާރަ ވަނަ ބައި)
20 އޮގަސްޓް 2017 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ… އެވަގުތު ޖައިޝްއާއި އިމީވެސް އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ. “ކިހިނެތް ވެފަ މިތަނުގަ ތިތިބީ…؟!” ފާރުގައި ލައްވެލައިގެން ބަލްޚާ ހުރިގޮތް ފެނިފައި، ވަމުން ދިޔަ ކަންތަކުގެ ޚަބަރެއްނެތި ހުރެ ޖައިޝް އެހިއެވެ. އިނާޒާ މާނަ ފުން ނަޒަރަކުން ބަލްޚާއާއި ހިޝާންއަށް ބަލަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-24 11:51:24
ގޮއްޔެ (ބާބު2) ހަތަރުވަނަ ބައި
މިއަދު އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ޚިލާފަށް ސަލްމާ ބޭނުންވީ އިރުކޮޅަކު އެނދުގައި އޮށޯވެލާށެވެ. ރޭގެ ނިދި ނުލިބުމުގެ އިތުރުން ފަހުދުގެ ޚިޔާލުތަކުން އަދިވެސް އެ ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސް ވެފައެވެ. އެނދުގައި ހަަމަ ޖައްސާލުމާއެކު ވަރަށް ފަސޭހައިން ނިދިއްޖެއެވެ. *********** އޮފީހުގެ ކަންކަން ނިންމާލާފައި ނަސީރު އާންމުކޮށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-24 09:18:06
އަދިވެސް ބޭނުން.. އެހެނަސް! (2)
” އައްސަލާމަލައިކުމް .. ނަހީކްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ދެއްތޯ؟ ” ގުޅިފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަ އެއް ވިއްޔާ އަދަބުވެރިކަމާއެކު ނިހާން އަޑުއެހިއެވެ. އަދި އަަވަސްވެގަތީ އެފަރާތުން އެދުނު ކަންތައް ކުރުމަށެވެ. ނަހީކްގެ ވިޔާނުދާ ދިރިއުޅުމުގެ ސަބަބުން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ނަހީކް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-24 09:02:22
އަވްލީން 2 ވަނަ ބައި
ެ. އެއްވެސް މޭކަޕެއްނެތި ހުރި އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ފައިން ފެށިގެން ބޮލަށް ނަވާޒަށް ބަލާލެވުނީ ބޭއިހުތިޔާރުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއްނުދީ އަވްލީން “ސޮރީ” ބުނުމަށްފަހު ހިނގައިގަތީ ލަސްވެއްޖެނަމަ ވިޝިކާގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް އަންނާނެކަން އިނގޭތީއެވެ. ފިހާރައިން ދިޔަގޮތަށް އަވްލީން އަވަސްވެގަތީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-24 08:20:40
މަންމަގެ ހައްޤުގައި (1ވަނަ ބައި)
އަހަރެންނަކީ އުމުރުން ނަވާރަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ. މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ ރިސޯޓެއްގެ އެފްއެންޑްބީ ޑިޕާޓްމެންޓްގައެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވީތީ މިއަދު އަހަރެންނަށް ވަޒީފާގައި ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. ގިނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތައުރީފާއި ރިސޯޓުގެ އެކި މީހުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-24 03:20:04
ދިހައެއް ( ފަހު ބައި )
ރިޒުވީން ގެއްލިފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި ޤައުމުތުކުގެ ފުލުހުންނާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ފުލުހުންގެ އިތުރުން ޑރ.ހެންރީއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ވެސް ދަނީ ރިޒުވީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރިޒުވީން ގެއްލުނުތާ މަހަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-23 19:41:56
ހިތުގެ މިލްކުވެރިޔާ (ވިހިވަނަ ބައި)
” ތާރާ ނޯ.. އެއްވެސް މީހެއް ކައިރީ މިވާހަަކަ ނުދައްކާތި.. ޕްލީޒް… އަހަންނަށް ދުވަހުކުވެސް ކަމެއް ކޮށްދެންޏާ އެއްވެސް މީހެއް ކައިރީ ނުބުނާތި.. ހާއްސަކޮށް މަންމަ ކައިރީގަ” ތާރާއަށް ވިސްނާދެމުން އަރުޝީ ބުންޏެވެ. އަރުޝީގެ ވާހަކަ ވިސްނި ތާރާވެސް އަރުޝީ އެދުނު ގޮތަށް އެއްބަސްވިއެވެ. ” އަރުޝީ މެޑަމް… ހެލްޕް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-23 18:03:04
ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (1)
ޖައްވަށް ވެރިވެފައިވާ ހޫނުގެ ސަބަބުން މަގުމަތިން ހިނގާ ގިނަ މީހުން ފެންނަނީ ކުޑަ އަޅައިގެން ތިބި ތަނެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ މީހަކު ދާން ބޭނުންވާ ދިމާއަކަށް ހިނގަމުން ދިއައީ ނުހަނު ހަލުވި ކަމާއެކުގައެެވެ. މަގުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ހެދިފައި ހުރި ބިޔަ ނިކަގަހުގެ ވަށައިގެން ރާނާފައިވާ ކުޑަ ފާރުކޮޅުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-23 13:04:18
އަގެއްނެތްލޯބި 3 ވަނަ ބައި
ފަަތިސްނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށް ހަނާއަށް ހޭލެވުނެވެ. ތެދުވެ ނަމާދުކޮށްލައިގެން ހަނާ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ޒުހުރާ ފެންނަށް ނެތުމުން ހަނާ ޒުހުރާގެ ކޮޓަރީ ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. ޒުހުރާ އިނީ ޤުރުޣާން ކިޔަވާށެވެ. ކިޔަވަން އިދެފަ ޒުހުރާ ހަނާއާދިމާއަށް ބަލާލުމުން ހިނިތުން ވެލުމަށްފަހު ހަނާ ދޮރުލައްޕާލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-23 13:00:41
02:30 ތޭރަވަނަ ބައި
ކުއްލިއަކަށް ތިން މީހުންގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ހުޅުވާލާފައި ހުރި ދޮރުމައްޗަށް އައިސް ހުއްޓުނު ފުލުހުންގެ ދެމީހުން ފެނިފައެވެ. ފީރޯޒާ އަށް އިންތަނުން ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ކައިރީގައި ހުރި އާސިރުގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފާލެވުނީ ޖެހިލުންވީ ވަރުންނެވެ. ބިރުގަނެފައި ހުރި އިރުފާން ކުރިއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-23 11:05:18
ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ (ސޯޅަވަނަ ބައި)
ނޫރައިންގެ ދެލޮލަށް ސާފުވެ، ސިކުނޑި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަންފެށުމުން ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. އަދި ހަލީމާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ޔަލްވީ ކޮބައިތޯ އަހާލިއެވެ. ހަލީމާ، އޭނާ ފާޚާނާއަށް ވަންއިރު ޔަލްވީ ކޮޓަރީގައި އޮތްކަމަށާއި ނަމަވެސް ނިކުތްއިރު ނެތްކަމަށް ބުނެލިއެވެ. އަދި ގޭގެ އެއްވެސްތާކުން އޭނާ ފެންނާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-22 23:26:46
ވާހަކަތައް ގޮވާނަން، ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ފައިސާ އެބަހުރި: ފަލާހު
ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭއިން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ބައެއްބޭފުޅުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެވޭފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވުމަށްފަހު އަބުރުގެ މައްސަލައެއްގައި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ދައްކާނެ ފައިސާ އަތުގައި އެބަ ހުރި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-08-22 23:19:47
02:30 ބާރަވަނަ ބައި
“ފް….ފް…ފަ..ފަރުހީން…” ކުރަކިވެފައިވާ އަޑަކުން އަންހެންމީހާ ރަޔާހީނަށް މުހާތަބް ކުރިއެވެ. ރަޔާހީން ސިހި ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ނިތްކުރި މަތީގައި ޖެހިގެން ދިޔައީ ސުވާލު މާކެކެވެ. އެމީހާ ބަލަން އޮތީ ދުޅަވެ މަޑުލާފައިވާ ދެލޮލުންނެވެ. ރަތްއަރާފައިވާ ދެލޯ ފެނި ރަޔާހީންގެ ލޮލަށް ވެސް އުނދަގުވިއެވެ. އޭނާގެ މާފަލަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-22 17:00:58
މަންމަގެ ހައްޤުގައި
:ޓްރެއިލަރ: ވެހެމުންދިޔަ ބޯވާރޭ ތެރޭގައި މަންމަ ރޮމުން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެއިން ނުކުތްއިރު ހުއްޓުމެއްނެތި ވިދާ ގުގުރަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ހެދުމުގެ ފަސްބައިގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ހަ އަހަރަށްދާ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މީޒާ، މިވެގެން އުޅެނީ ކީއްކަމެއް ނޭނގުނު ނަމަވެސް މަންމަ ރޯތަން ފެނުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2017-08-22 10:51:28