×
ވާހަކަ
ވާހަކަ މަދުކޮށް، ކުރާ މަސައްކަތް ދައްކާނީ ދަނޑުމަތިން: ބަޔާންގެ ކޯޗު ނާގަލްސްމަން
ބަޔާން މިއުނިކުން ވާހަކަ މަދުކޮށް، އެ ޓީމުން ކުރާ މަސައްކަތް ދައްކާނީ ދަނޑުމަތިން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފިއެވެ. ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިންޓަމިލާނާ ދެކޮޅަށް މިރޭ އެ ޓީމު ނިކުތުމުގެ ކުރިން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ އެ ޓީމު ލައްވާލީ ވަރުގަދަ ގުރޫޕެއްގައި
ސަން.އެމްވީ - 2022-09-07 13:24:30
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ 35 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި
އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބޭއްވި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ 35 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ރޭ ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެން ދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. ޤުރުއާން ކިޔެވީ އަރަބިއްޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރު
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-12 10:40:14
ނަޝީދުގެ ރައްދު: ވަކި ބައެއްގެ ފަލްސަފާއަކީ ދީނީ ހުކުމެއް ނޫން
ޔޯގާ އަކީ ޝިރުކެއް ކަމަށް ދަންނަ ބޭކަލުންގެ އިޖްމާއުއެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވަކި ބައެއްގެ ފަލްސަފާއަކީ ދީނުގެ ހުކުމެއް ކަމަށް ބަލައިގަންނަން ދަތިކަމަށެވެ. ނަޝީދު އެގޮތަށް ޓުވީޓު ކުރެއްވީ ޔޯގާ އައިސްފައިވާ
ސަން.އެމްވީ - 2022-07-26 14:34:24
ދޮގު
ހަތާޔަކީ، ތިމާ ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ ނަތީޖާއެވެ. ބުނި މީހަކު ބުނެފައި އެ ވަނީ ކިހައި ބޮޑު ތެދެއް ހެއްޔެވެ؟ ދިރިއުޅުމުގެ ކަތިބޮޑު މަގުތަކުން ހިނގައިފައި އައިސް މިއަދު އަހަރެން މި ހިސާބުގައި ހުއްޓެންޖެހުމުން އެ ކަމާ ޒިންމާވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަހަންނެވެ. ކޮންމެ ނިންމުމެއް އަހަރެން ނިންމީ އަހަރެން ބޭނުންވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-29 09:45:09
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ސާނަވަނީގެ ބައި މާދަމާ ފަށަނީ
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ 35 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ މަތީ ސާނަވީ ދަރިވަރުންގެ ވާހަކަދެއްކުން މާދަމާ ފަށާނެއެވެ. ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ ސާނަވީ ބައިގެ ވާހަކަދެއްކުން މާދަމާ ފަށާއިރު އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިން ޖުމްލަ 22 ސުކޫލަކުން
ސަން.އެމްވީ - 2022-06-22 14:52:12
ސިޓީ
ސިޓީ -މުޙައްމަދު ދީދި/ހ.ވައިޓްމޫން- އަލަމާރީގައި ހުރި ބައެއް ސާމާނުތައް ރަމަތަކުރަމުން އަލަމާރީގެ އެކިވަތްގަޑުތަކަށް ބަދަލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަލަމާރީގެ އެއްމެ މަތީވަތްގަނޑުގައި ބާއްވާފައިއޮތް ޑެނިސް ރޮބިންސްގެ “މޯ ދޭން ލަވު” މި ވާހަކަފޮތެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ވާހަކަފޮތް ވެއްޓުމާއެކު ފޮތުގެ ތެރޭގައިއޮތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-06-06 13:55:27
ތި ލޯބި-16
ހިނގަމުން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ދެ މީހުން ފެނުނެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް ވައްތަރުވަނީ ދެ ލޯބިވެރީންނަށެވެ. އަހަރެންނަށް އުފާވެރި ހިނިތުންވުމެއް މޫނު މައްޗަށް ގެނެވުނެވެ. އެ ދެ ލޯބިވެރީން ފެނުމުންނެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާއި އަންހެން މީހަ ދަންނަ ވައްތަރެއް ޖަހައެވެ. ކާކު ބާވައޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރުމުން އެ ކާކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-06-06 13:55:17
ތީ އޭ ހަނދަކީ 9
“ހޫން ކޮން ވާހަކައެއް ދައްކާށޭ ޔާޝް ދޮންބެ ތި ފޮނުވާލީ؟…”ރިޔާޝް ދިއުމުން ދޮރު ލައްޕާފައި އައިސް އަހުޝަމް ގޮނޑި އެއްގައި އިށީނދެ ލިއެވެ. ރީޝާ ދައްކަން އެ އުޅެނީ ކޮންމެވެސް ކޫސަނި ވާހަކަ އެއް ކަން އޭނާ އަށް އެނގެއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބޮޑު ވާހަކަ އެކޭ ބޮޑު ކަމެކޭ ކިޔާފައި ރީޝާ ވަނީ އޭނާ ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-06-06 13:55:04
ވައުދޭ ވެވޭ މީ… 19
“ޕުޑިން ބުނީ ޑާލިންގެ އުނގަށް އެރި އޮންނަން، މިހާރު މިއޮތީ އޮށޯވެގެން… ދެން އެއްޗެކޭ ކިޔާބަލަ… ” ލަދުން ވިރެމުންދިޔަ އީވާގެ މޫނުން އަތް ނަގަމުން އަޔާޝް ބުނެލިއެވެ. އެއާއި އެކު އެތަނުގައި އަނެއްކާވެސް ގުގުމައިގެން ދިޔައީ ދެންތިބި މީހުން ހޯބޯ ލެއްވުމުގެއަޑާއި އެކު، ޑާލިންއޭ ކިޔާ ގޮވައިގަތް އަޑެވެ. އީވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-06-03 02:05:31
ތީ އޭ ހަނދަކީ 8
އަލީ އައިސް ރީޝާގެ ކޮލުގައި ހިފާފައި އުފުލާލި އެވެ. އެއަށްފަހު ލަކުނޑި ބުރިއެއް ހިފައިގެން އައިސް ރީޝާގެ ގައިގައި ޖަހަން އަތް ހިއްލާލި އެވެ. “ނޫން.. ނޫން… މީނާގެ ޒަމާން މީހާ އަވަހަށް ދުއްވާލައިގެން ނުވާނެ… ކަލޭ ޖެހޭނީ މަރަށް ތެޅެން…” އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ރީޝާގެ ކަރުގައި އަތް އަޅަން އޭނާގެ އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-06-03 02:05:29
ތީ އޭ ހަނދަކީ 7
ހިޔާ ވެފައި އޮތް މީހުން މަދު ގޯޅިއަކަށް ވަދެވުމާއި އެކު ފުންނޭވާއެއް ރީޝާ އަށް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އަތުގައި އޮތް ގަޑި ބަލައިލިއިރު އަށް ގަޑި ބައި ވަނީ އެވެ. ލަމްހާ ހުންނާނީ ލަސްވެފައި ކަން އެނގުމާއި އެކު ވާރޭ އޮއްސާލުމުން ލަސްވީ ކަމަށް ބުނެ ލަމްހާ އަށް މެސެޖް ކުރިއެވެ. ގައިން ހީފިލުވަން ދެއަތް އުފުލާލި ރީޝާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-06-01 05:51:29
މަދަދުވެރިޔާ (5)
“މަންމަ ފޯނަށް ރުފިޔާއެއް އަޅައިދީ…ރޯމަސް ވިއްކާމީހާއަށް ގުޅާނީ” ޚަދީޖާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ކޮންއިރަކުންތަ ދެން ތިއިސްލާހުވަނީ؟….އަބަދު ތިހެންއުޅެވޭތަ؟…މިނޫނަސް ދުވަހެއް އޮތްކަން ހަނދަާންކޮށްބަލަ!….ނިކަން ރަނގަޅުމީހަކަށްވެ ހަރުދަނާވެބަލަ…ތިއުޅުން…” ޚަދީޖާއަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ.އާނިމް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-06-01 05:51:28
ތަކުރާރެއް ނުވާނެއެވެ.
ވިސްނާ ވިސްނާވެސް އަހަންނަށް ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއް ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގުނެވެ. އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިސްނުމެއް ނުވަނެވެ. ލޯމައްޗަށް ސިފަވެގެން ދިޔައީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވީ ކަންކަމެވެ. ރަށުގައި ދުވެ ކުޅެ ސަކަރާތްޖަހައި އުޅުނު ދުވަސްތަކަށް ނިމުން އައީ، ގުރޭޑް 7 ނިމުމުންނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-31 10:41:49
އަބަދަށް އެކުގައި 25
*ޒިވްޔަން ފޯން ބޭއްވީ އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. ޒާހިދު ފޯން ކަނޑާލުމުން ޖީބަށް ލާން އުޅެނިކޮށް ހަނދާންވި އެއްޗަކުން އަނެއްކާ ވެސް ފޯން ނަގާ ނަންބަރަކަށް ޑަޔަލް ކޮއްލިއެވެ. އެކޮޅުން ފޯން ނެގުމާއެކު އިވުނު އަޑުން ޒިވްޔަންގެ ހިތައް ގެނުވީ ނުތަނަވަސް ކަމެވެ.* ޒިވްޔަން ވާހަކަ ދެއްކީ ނުހަނު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-31 10:41:44
ހިތުގެ ޝަކުވާ… 40 (ފަހުބައި)
*** ހަތް އަހަރު ފަސް *** ވިއްސާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުމަތީގައި ހުރި މާއިޝް ދިޔައީ ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހިނގަމުންނެވެ. ހާސްވެފައި ހުރި ވަރުން މޫނުގައި ދާ ތިކިތައް ބަބުޅަމުން ދިޔައެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ މޫނުގައި އަތް ހިންގާލައި އިރު، އެ އަތުގައިވީ މަޑު ތުރުތުރު ފާހަގަ ވާހާވެއެވެ. “ދަރިފުޅާ މާއިޝް..” ވަދެގެން އައި މާހީން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-31 10:41:39
އެއް މާ ބަނޑު 2 ކުދިން
ޖެސިކާ އަހުނަދު އޮތީ އޮޕެރޭސަން ކުރާ ކޮޓަރީގައެވެ. ފެންނަމުންދާ ހޮޅިބުރިޔާ ދިމާ އަށް ބަލާށެވެ. ކާރީގާ ހުރި ޑޮކްޓަރ ނަރުސްކުއްޖާގާތު ބުންޔެވެ. ޖެސިކާ ބަނޑުބޮޑު ކަމެވެ. ޖެސިކާ އަށްވީ އަދި 18 އަހަރެވެ. ޖެސިކާ ގެ ބަނޑުގާ އޮތީ އެހެން ބަޔެއްގެ ދަރިއެކެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން ފެށިގެން ބަލާ ބޮޑު ކުރި މަންމަގެ ފުރާނަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-31 10:41:35
ހިތުގެ ޝަކުވާ… 39
ދެމީހުންވެސް ތިބީ މިވަގުތު އެކަކު އަނެކަކާ ދުރުވާހިތް ނުވެފައެވެ. އެކުގައި ތިބުމުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމުން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ދުރުވާހިތް ނުވެފައެވެ. އެގޮތުގައި ފަސްވަރަކަށް މިނެޓު ތިބުމަށްފަހު، ރައިޝާއަށް ކުއްލިއަކަށް މާއިޝްއާ ދުރުވެވުނީ އެއްޗެއް ރެއަކާލި ފަދައިންނެވެ. މާއިޝްއާ ދުރުވެލައިފައި ރައިޝާ މާއިޝްގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-29 10:50:44
މަދަދުވެރިޔާ (4)
އާނިމްގެ އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރުފުރުނުތަނާ އާނިމްގެ ބައްޕަ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވިއެވެ.އަބޫބަކުރުގެ ކުއްލި ވަކިވުން ވެގެންދިޔައީ ޚަދީޖާއަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައަކަށެވެ.ޚަދީޖާ މުޅިން އެކަނިވިއެވެ.ދުނިޔޭގައި އާނިމް ފިޔަވައި އޭނާގެ އެކަކުވެސް ނެތުނީއެވެ.އެހެންކަމުން އާނިމަށްޓަކާ ޚަދީޖާ ހިތްވަރާއެކު ދިރިއުޅެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-29 02:05:03
ވައުދޭ ވެވޭ މީ… 18
އެންމެންވެސް ހީ ނިމުމުން އަޔާނީ އެންމެން އެތަނަށް ގެނައި ސަބަބު ބުނެދިނެވެ. އަދި އޭނާއަށް އެކަމުގައި ކުޑަކޮށް އެހީއެއް ވެދޭން ބުނެލިއެވެ. ޒައްޔާންގެ މައިންބަފައިންގެ ކުރިމައްޗަށް ދާން އޭނާ ނުތަނަވަސް ވަމުން ދާތީ އޭނަގެ އެންމެ ގާތް މިތުރުންނާއި އެކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީ ވެވޭނެ މީހުން އެއް ކުރީއެވެ. އެކި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-29 02:05:00
ހިތުގެ ޝަކުވާ… 38
އެންމެ ފަހުން މި ދެލޯބިވެރިން ކުރަމުން އައި ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް އަންނަނީއެވެ. ދެން އެންމެ އުންމީދު ކުރެވޭނީ އެކަކު އަނެކަކުގެ ދާއިމީ ޙައްޤަކަށް ވާ ދުވަހަށެވެ. އެ ދުވަސް އަންނާކަށް ދެންމާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކީ މި ގުޅުން އަބަދުވެސް މި ގޮތުގައި ލަހައްޓަވާނެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-29 02:04:57
މަންޒިލް ތިޔޭ – ނުވަވަނަ ބައި
” އެނގޭތަ ދުއާގެ ބޯއިފްރެންޑްވެސް އެއީ ޑޮކްޓަރެއް… ހަމަ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ.. މިވަގުތު ހުރީ އެހެން ރަށެއްގައި.. ޑރ ލޫކަން އޭނާއަށް ކިޔާނީ.. ” ތާރާގެ ފަހު ޖުމްލައާއެކު ރާނީ ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ހިތް ތެޅިގަތީ އެޔެއް މިޔެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. ރާނީ ހުއްޓުމުން ތާރާ ބަލައިލިއެވެ. ކިހިނެއްވީތޯ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-28 19:26:15
ލޮތްބަށްޓަކައި…4
މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ބައްޕަ ފެނުމުން ލައިރާ ކުޑަކޮށް ދުވެލާފައި ގޮސް ބައްޕަ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ދޮންމަންމަ ގާތު އޭނާ ބަހައްޓާފައި އެހާ ގިނަ ދުވަހަށް ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމުން ބައްޕައާ މެދު ހިތިގައި ޝަކުވާވިނަމަވެސް ބައްޕަ ފެނުމުން ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް މަތިން ހަނދާން ނައްތާލިއެވެ. ލަހުފާންއާއެކު ލައިރާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-26 22:17:27
މަންޒިލް ތިޔޭ – އަށްވަނަ ބައި
” ހްމްމް އޯކޭ ބައި.. ލަވް ޔޫ..” ދުއާ ހިނިތުންވަމުން ބުންޏެވެ. ” ބައި.. ޓޭކް ކެއަރ..” އެހެން ބުނުމަށްފަހު ލޫކަން ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ފޯނު ބޭއްވިއިރު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މާޔޫސްކަމެއް ދުއާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ލޫކަން ކިޔަވަން ބޭރަށް ގޮސްފައި އައި ފަހުން އޭނާއަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ހުރިކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-25 16:49:00
ވާހަކަ ދައްކާނީ ސީދާ ޕުޓިންއާ އެކަނި: ޒެލެންސްކީ
ރަޝިޔާ ސިފައިން ޔޫކްރޭނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ބެހޭ ގޮތުން ރަޝިޔާގެ އިސް ވެރިއަކާ އެކުގައި އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރައްވާ ނަމަ ކުރައްވާނީ، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންއާ އެކުގައި އެކަނި ކަމަށް ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޑާވޯސްގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-25 13:50:40
ހިތުގެ ޝަކުވާ… 37
އަލައިނާ ނުކުމެގެން ދިޔުމުން ރައިޝާ ދޮރު ޖަހާލާފައި އައިސް އެންމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ހުއްޓުނެވެ. އޭރު އެންމެންގެ މޫނުވެސް ވަނީ އިސްދަށަށް ޖެހިފައެވެ. ރިޔާޒްގެވެސް މެއެވެ. އޭނާއަށް ހެދުނީ ކިހާ ބޮޑު ގޯހެއްކަން މިއަދު އޭނާއަށް ވިސްނިއްޖެއެވެ. އަމިއްލަ ދަރިފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ލަދުން އިސް ޖަހައިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-25 11:50:13
ހިތުގެ ޝަކުވާ… 36
މާ ބޮޑު ފިކުރަކާނުލާ ދޮރު ހުޅުވާލި ނުހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ލިބުނު ސިހުމަކުންނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ސޫރަ އަކީ އޭނާ ދެން ދުވަހަކުވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކޮށްގެން ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ. ލިބުނު ސިހުމާއި އެކު، އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅައިލެވުނު އިރު، އެ ހިތް ދިޔައީ ނެގިނެގިފައި ޖެހެމުންނެވެ. ކުރިމަތިވާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-25 00:30:24
ފަނީ ވާހަކަ
ވާރޭ ވެހި ބިންގަނޑު ތެއްވެއްޖެއެވެ! ވައިގާވަނީ މަޑު ފިނިކަމަކާއި ކިލާ ރަހައެއް ހިފާލާފައެވެ. ޗަކަ ވަޅުގަނޑު ގަނޑާއި ކުދި ވެލިފުނިތައް ބިންމަތީ އުފެދިފަ އެބަހުއްޓެވެ. “އޭ.. ކޮންތާކަށް ތި ފިރުކެނީ…” މަޖާ ރާގަކަށް ކިލާފަނި ޗަކަފަންޏާއި ދިމާލަށް ގޮވާލިއެވެ. އަހުރެން މިދަނީ އެއޮތް ފެންގަނޑުން ފެންފޮދެއް ރަހަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-25 00:30:19
ލޯއްބަށް ޓަކާ ވެވޭ ގުރުބާނީ 2
ރޫޔާ ގެ ބޮލަށް ވަރަށް ތަދުވެއެވެ. ހީވަނީ ބޯ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ފަޅަފަޅާގެން ގޮސް ދާނެ ހެންނެވެ. ހުދު ކުލާގެ ބޮޑު އެނދެއްގާ ރޫޔާ އޮތް އިރު ރޫޔާ ލާގެން އޮތީ މިހާރުގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޔާމި ގެ ކާވެނީގެ ހެދުމެކެވެ. ވަރަށް އުދަގުލުން ރޫޔާ ލޯ ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ލޮލުގާ އަޅާގަތީ ހުދުކުލާގެ ސީލިންގް އެވެ. ރަގަޅަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-23 09:15:05
ލައިލާ – 1
ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެކެވެ. މޫސުން ގޯސް ދުވަހެކެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައި ލައިލާ އޮތީ ނިދާފައެވެ. ވާރޭ ތިކިތައް ލުއި ލުއި މިއުޒިކެއްހެން ކުޑަދޮރުގައި ބީހެމުން ދިޔައީ ފަޒާތެރޭގެ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލަމުންނެވެ. އޭސީގެ ފިނިން މުޅި ކޮޓަރީގައި ވަނީ ގަނޑުހިފާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލައިލާގެ އޮމާން ނިތްކުރިމަތީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-23 09:13:20
ހިތުގެ ޝަކުވާ… 35
އެވަގުތު އެ ހިތް ޝަކުވާއިން ފުރި، ބަންޑުން ވަމުން ދިޔައީ އަމިއްލަ ޢާއިލާއާ ދޭތެރޭގައެވެ. ދެންމެވެސް ނުހާގެ ކައިރީގައި އަހާ ހިތްވިއެވެ. މަންމަގެ އުނގުގައި ބޯ އަޅައިގެން އޮވެ، ހިތުގައިވީ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ބޭރުކޮށްލަން އެދެވުނެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރީ، ރައިޝާ ރާވާފައިވަނީ އެހެން ގޮތަކަށް ކަމަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2022-05-23 09:13:16