×
ވާހަކަ
ތިން ލަފްޒުން (26)
ލީންގެ މަގަތުގައި ލަމްހާވެސް އޮށޯންނަން އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވިއެވެ. “ކީކޭ އޭޝްލީ؟” އޭޝްލީ ގުޅުމުން ލަމްހާ ކުޑަކޮށް ހައިރާން ވިއެވެ. “ލަމް.. އާދެބަލަ ވަރަށް އަވަހަށް.. ސުހާން” އޭޝްލީ އަޑު އައީ ކެނޑިގެންނެވެ. “ސުހާންއަށް ކިހިނެއްވީ؟” ލަމްހާގެ ހާސްވެ ބިރުގަތް ވަރުން އޭނާގެ މޫނު ހުދުވިއެވެ. ****
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-04 18:33:16
މި ހިތުން މަޤާމޭ މި ދެނީ 12
“ޒިއާމްއާ ޒިއާމްގެ ލޯތްބާ ދެމެދު ހުރަހަކަށް ވެގެން ހުންނާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. ޒިއާމްއާ ދޭތެރޭ އަހަރެންގެ ހިތުގަ އެއްވެސް ބުރަ ކަމެއް ނެތް. އަހަންނަށް އެނގޭ ޒިއާމްއަށް އަހަރެން ދެކެ ލޯބި ނުވެވޭނެ ކަން. އެއަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ޒިއާމް އޭނަ ދެކެ ލޯބި ވަނީ. އަހަރެން ޒިއާމް ހިފަހައްޓާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-03 15:09:21
ތިން ލަފްޒުން (25)
އާޒިމްއާއެކު ހޯލުން ނުކުތް ސުހާންގެ ފައިން ވަރު ދޫވެ ތިރި ވެވުނެވެ. މޭގައި އަތް އަޅާލެވުނީ ނޭވާ ލާން ދަތި ވެގެންނެވެ. “ސުހާން؟ ކިހިނެއްވި؟” އާޒިމް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ. ސުހާންގެ ބޮލަށް ބަރުވެ ރިއްސަން ފެށިއެވެ. ނާށިގަނޑު ފަޅާލާފައި ސިކުނޑި ނުކުންނަން އުޅޭ ހެން ހީވާން ފެށިއެވެ. ސުހާން އަތުލަފިކޮށްގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-03 01:44:09
ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް-31
ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ޒޯޔާގެ މޫނުމަތީގައި އެއްވެސް ދިރުމެއް ނުވެއެވެ. އެތެރެއިން ދޮރުލައްޕާލުމަށްފަހު ކަނޑާ ވައްޓާލި ރުކެއްހެން އެނދުމައްޗަށް ޒޯޔާ ވެއްޓިގަތެވެ. އެހިނދު ކޮޓަރީގެ ހަތަރު ފާރު ތެރޭގައި ހަރުލައިގެން ދިޔައީ ޒޯޔާގެ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. ބަންޑުން އޮވެ ގިސްލަމުން ދިޔަ ޒޯޔާ އެނދުގައި އަޅާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-02 23:19:38
އެކުއްޖާ 2 – 1
ފެންނަމުން ދިޔައީ ފްރާންސްގެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އެކިއެކި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައިރު އެތަނުގައި ތިބި ބަލި މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަކި މަދެއް ނޫނެވެ. އެގާރަ އަހަރުގެ އިޒްކާން ކުރިއަށް ދިޔައީ ލަސް ހިނގުމެއް ގައެވެ. ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް އެކުޑަ ދެއަތުން ފޮހެމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-02 15:37:25
ކުށްކުރީ އަހަންނެވެ.
ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަޅެ އެންމެފަހަރަކު ނަމަވެސް ބުނެލަބަލާށެވެ. އަހަންނަށް މިފަދަ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ތިޔަދިނީ އަހަރެންގެ ކޮންކުށެއް އޮވެގެންހެއްޔެވެ؟ ތިހަދާން އަހަރެންގެ ހިތުން ފިލައިގެން ދާނަމަ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅެވެ. ނޫނީ އެއީ ހުވަފެނަކަށް ވާނެނަމައެވެ. ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަހަންނަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-02 12:37:37
ބީވެދާކަށެއްހުވާ ނޭދެމޭ ޔާރާ
ބޯވަމުން އައި ކަޅު ވިލާތައް އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން މުޅި އުދަރެސޮ ބައްދައިފިއެވެ. ދުރުން ހީއަކަށް އިިވުނު މަޑުމަޑު ގުގުރުން ، ބަޑިތަކެއް ތަޅާގަންނަހާ އަޑުގަދަކޮށް ދިމާ ބޯމަތިން ތުނި ތުނި ހިމަފޮދު ވާރެ އާއިއެކު އިވެންފަށައިފިއެވެ. އެވަގުތު ސްކޫލް އެކްސްޓުރާ ކްލާސް ނިންމާފަ ގެއައް އައި ގަޑިއެއްކަން ނަސީބެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-02 12:37:24
މަންޒިލް 20
އެެރިކް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު ބެލުމަށްޓަކައި އެރިކްމެން ރަށުގެ އެ ހިސާބު ގަނޑުގައި އުޅޭ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެރިކްމެން ގޭ ކައިރީ އަޅުވައިފައި ހުރި ބޮޑު ސްކްރީން ކައރިއަށް ޖަމާވިއެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނު މަތިން ވެސް ފެންނަނީ އެރިކްއާ މެދު ފަޚުރުވެރިވެފައިވާ ކަމެވެ. ޖަރުމަންގެ އެޓޭކަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-01 14:14:06
ހިތި ނިމުން 19
” ކަލޭ ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް އުޅެފަ ދިޔާމަ އެމީހުން ނޫޅޭނެ ކަލެއަށް ތިކަން ކޮށްދޭކަށް… ކަލޭ އެމީހުންނަށް ޖައްސައިފައި އާ ޙާލު ހަނދާން ނެތުނީތަ؟.” އަމްނާ ބުންޏެވެ. ” ބަލަ އަހަރެން އެމީހުނަށް ގޮތަކަށް ނަހަދަމޭ.. މަގޭ މަންމަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވިސްނޭނެ.. އަހަރެން އޮތީ މަންމަ ކައިރީ ބުނެފަ އަމްނާގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-01 10:57:55
ތިން ލަފްޒުން (24)
“އަހަރެން މިހާރު ސުހާންދެކެ ލޯތްބެއް ނުވޭ.. އަހަރެން މިހާރު އެހެން މީހަކު ދެކެ ލޯބި ވެވިއްޖެ” ލަމްހާ އެހެން ބުނެފައި ގެއަށް ވަނުމަށް ހިނގައި ގަތެވެ. “ބުނޭ ތީ ދޮގެކޭ.. ތިއީ ދޮގެއް. ކީއްވެ އަހަންނަށް ތިހެން ތިހަދަނީ” ސުހާން ލަމްހާ އަތުގައި ހިފަހައްޓާ ހުއްޓުވިއެވެ. “ސުހާން ޕުލީސް. އަހަރެން މަތިން ހަނދާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-30 23:18:03
މަންޒިލް -1-
މަންޒިލް. ކަނޑުގެ ބިޔަ ބޮޑެތި ރާޅުތަށް އައިސް ދޮންވެލިގަނޑަށް ބީއްސަމުނަ ދިޔައީ މަޑު މިޔުޒިކީ އަޑަކާެއެކު އެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ވަައި ރޯޅި ތަކާ އެއްވަރަށް ގޮނޑު ދޮށުގައި ހެދިފައި ވާ މަގޫ ގަސްތައް ދިޔައީ ނަށަމުންނެވެ. ގުދުރަތީ މި ރީތި މަންޒިލް ގައި ދެ ލޯބިވެރިން ދިޔަައީ އެތަކެއް ވައުދެއް ވަމުންނެވެ. އުމުރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-30 14:18:45
ބީވިދާކަށެެެއްހުވާ ނޭދެމޭ ޔާރާ
މީ ހަގީގަތް ދިމާވި ކަމެކެވެ. ނަންތައް ބަދަލު ކޮއްލުމުން އޭގެ އެއްވެސް މަސްސަލައެއް ނުޖެހޭނެ ކަމައް ހީކުރަމެވެ. މިގޮތައް މި ހާދިސާއެއް ހިގާތާ 4 ފަހަރު މިވީއެވެ. ލޮއިބަކީ ހިތުގައި އުފެދޭ ޖަޒުބާތެކެވެ. އެެއްބައި މީހުންނައް ބިރުވެރި ނާމާން ދަތުރަކަށް ވެފަ އަނެއްބައި މީހުންނައް ފޮނި އިހުސާސާ ގެނެސްދެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-30 14:18:41
މި ހިތުން މަޤާމޭ މި ދެނީ 11
“ތީ އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ އެންމެ ހެޔޮ އެދޭ، އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ…” ޒިއާމްގެ ކޮނޑުގައި އަތް ޖައްސާލަމުން މައިރާ ބުންޏެވެ. ޒިއާމް އެއްޗެއް ނުބުނެ މައިރާއަށް ބަލަން ހުރީއެވެ. އެންމެންގެ ހާލަތުވެސް ބަދަލު ވީ އެ ދުވަހުގެ ފަހުންނެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ޓަކާ ހިތްވަރު ކުރަމުން، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބެލީ އަނެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-30 13:54:35
އިމްތިޙާން 37
ދޮންމާގެ ނަސީބެއް ކަންނޭނގެ ތި އާއިލާގެ މީހަކު މިހާރު މިރަށުގަ ނެއްކަން. އެހެން ނޫންނަމަ ދޮންމާ އަނެއްކާވެސް މިތާ އުޅެންޏާ މަށަށް ވަރަށް ޖެއްސުން ކުރެވޭނެ. އަސްލު އަހަރުމެން މިބޯ ސިނގިރޭޓަކަށްވުރެ ދޮންމާ މިތާ ހުރީމަ ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑު.” ބޮމުން ދިޔަ ސިނގިރޭޓުގެ ބާކީބައި ވައިގެ ތެރެއަށް އެއްލާލަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-29 23:52:11
ޢުމުރައް ވެސް އެކީ ވާނަން
ލޯގަނޑު ކުރިމަތީހުރެ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ މަލަކާ އިރުކޯކޮޅާ ފާރުގައި ހަރުކޮއްފައިވާ ގަނޑިއައް ނަޒަރުހިންގާލައެވެ. އަޅާފައިވާ ޝޯލްގެ އެންމެ ފަހު ޕިން ޖަހަމުން ، މަލަކާ ގެ އިސްކޮޅުހުންނަ ދިގު ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރައައް ބަލާލިއެވެ. ދަނބުކުލައިގެ ކަކުލާ ހަމައައް އަންނަ ވައްތިރިހެދުމުގެ އަތް ފުޅާ ކޮއްލުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-29 19:37:23
ހުދާއްކޮ 12
“ކޮބާ؟އަދިވެސް ދޮންތަ ހުދާއްކޮއާ ސޭމްއާ އަޅުވާކީމަ ބުނަތި ޖަސްޓް ފޮރެންޑްސް އޭ.ނަތިންމަޗްއޭ.ދޮންތަމެން ޖެލަސްވަނީ ހެއްޔޭ.ދޯ ތާނ..”ހަމީދާއަށް ބުނެވުނީ މިހަހިސާބަށެވެ. “ހުއްޓާލާ…ހުއްޓާލާ… ސާމިހު އެންޑް ހުދާއިޒް ނޮޓް އަކަޕަލް.އެންޑް ނެވާ…” މިހެން ބުނެ ވައިސުރިއެއްހާ ހަލުވި މިނުގައި ޔައިޝް ގޮސް އޭނަގެ ކޮޓަރިޔަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-29 19:37:20
ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނޭވެ!
ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނޭވެ! ދަރިންނަކީ ﷲ ތަ ޢާލާ މައިންބަފައިންނާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ.އެ ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރި ގޮތަކާ މެދު މާދަމާ ﷲ ގެ ޙަސްރަތުގައި ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭނެއެވެ. 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑟𝑢𝐾ℎ𝑢𝑡ℎ𝑢𝑏𝑎𝑎𝑄𝑢𝑜𝑡𝑒#
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-29 19:37:17
ބުއްދިވެރިން!
ބުއްދިވެރިޔަކީ މާތްﷲ އެންގެވިގޮތަށް ދުނިޔޭގެދުވަސްތަށް ހޭދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާމީހާއެވެ. މުއްސަޖެއް ވިޔަސް ފަޤީރެއްވިޔަސް ވަަޒީރެއް ވިޔަސް އަދި ރައީސެއްވިޔަސް މިދުނިޔޭގެ މުސީބާތްތަކަކުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭވެއެވެ. އެހެންޏާ ތިމާގެ ސިއްހީ މައްސަލައެވެ. ނުވަތަ ތިމާގެ އާއިލުގެ މައްސަލައެވެ. ނުވަތަ މުދަލާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-29 19:37:15
ތިން ލަފްޒުން (23)
ކުރި ނުފެންނާތީ އިރު އިރުކޮޅާ ބޯއަރި ކޮއްފައި ބަލަމުން ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ކުރި މައްޗަށް އެރި މީހާ ގައިގައި ލަމްހާ ޖެހުނެވެ. އަތުން ފޮއްޓާއި ކަރުދާސްތަށް ދޫވެ އަރި އަޅާލި ވަގުތު ލަމްހާގެ އަނގައިން ތޫލި ހަޅޭކެއް ބޭރުވިއެވެ. ބިރުގަތް ވަރުން ލަމްހާގެ ދެލޯ މަރާ ދަގުޅި ކޮއްލެވުނެވެ. ނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-29 19:37:15
ދުރުކޮށްލަން ހިތް މަގޭ ނޭދޭ..6
ޓިއުޝަން ގަޑި ނިންމާލުމަށް ފަހު އެކުވެރިޔަކާ އެކު ގެއަށް ދިއުުމަށް ހިނގައިގަތް ޝަރޫފްގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ބަޔާންކުރަން އުނދަގު އަސަރުތަކަކެވެ. ހިތްދަތިކަމާއި ރުޅި އެކުވެގެން ޝަރޫފްގެ މޫނުމަތީގައި އުފެދިފައި ވަނީ ތަރުޖަމާކުރަން މާ ފަސޭހަ އަސަރުތަކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-29 12:12:15
ޔުމްނު 18 (ފަހުބައި)
ހަމީރާމެން ހަނގުރާމަ ކުރުމަށްޓަކައި އެއްވިއެވެ. ދެބައިމީހުން އަރައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ހަމީރާ މެން ދިޔައީ ބަލިވަމުންނެވެ. ޝަމްސް ވެސް ދިޔައީ ދެވުނު ވަރަކަށް ހަމަލާ ދެމުންނެވެ. އެއީ ޔުމްނު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓަކައެވެ. ހަނގުރާމަ އެތައް އިރަކަށް ދެމިގެން ދިޔައެވެ. *** ޕަންވާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އަނގޮޓި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-28 16:20:11
އެކުއްޖާ 2 ޓްރެއިލަރ
“ކައިޔަން.. ކައިޔަން..” މާޔާގެ ދުލުން ބޭރުވަމުން ދިޔަ ނަން ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭގެ ތެރެއިންވެސް ސާފުވަމުން ދިޔައެވެ. ބޯކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭ ތެރޭގައި ހުދުކުލައިގެ ފައިތިލައާއއި ހަމައަށް އަރާވަރުގެ ދިގު ހެދުމެއް ލައިގެން މާޔާ އިނީ ފްރާންސްގެ ހިސާބެއްގައި ހުރި ޕާރކެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބެންޗްގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-28 16:19:24
މަންޒިލް 19
ސައުތް ކޮރެއާ އަދި ރާއްޖެ ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އޮތީ ކޮރެއާ ގަޑިން ރޭގަނޑު އަށެއް ޖެހިއިރުއެވެ. ދެ ޤައުމުގެ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަދެ ތިއްބެވެ. މެޗު ނުފެށެނީވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑު ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނޑުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. ލައިޝާ އަދި އާޔާ ދަނޑަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ނިދުމާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-28 11:36:16
ހުދާއްކޮ 11
ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ ބޯ އެކި ސްޓައިލް ސްޓާއިލަށް ބަދަލު ކުރަމުންދިޔަ ސާމިހުއާ ދިމާލަށް ސަނާ ބުނެލިއެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ވީކަމެއް ނެތެވެ.ސާމިހުއަށް ކަމުދާ ސްޓައިލަކަށް ބޯ ހަދާލެވުނީ 3 ވަރަކަށް ފަހަރު ސްޓައިލް ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ޔައިޝްއާއި ތާނިމް ބޭރަށް ނުކުތް ވަގުތާއި ސަނާމެން އައިސް އެގެޔާ އަރައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-28 01:18:20
އެ ބިރުވެރި ރޭ ( ފަސްވަނަ ބައި )
ޔަމާނީ ރުއިން ހުއްޓާލާފައި ސާޔަންއާއި ދުރަށް ޖެހިލުމަށް ފަހު ސާޔަންއާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. ”ކިހިނެށް ތުއްތުއަށް އެނގުނީ ނުފައިލް އަހަރެން މިތަނަށް ކިޑްނެޕް ކޮށްގެން ގެނައި ކަން؟ “ ***** ” އަސްލު ތުއްތު ދިޔައީ މާނީމެން ގެއަށް ދާންވެގެން. އެހެން ދަނިކޮށް ތުއްތުއަށް އަޑު އިވުނީ ކުއްޖަކު ވަރަށް ބާރަށް ރޮއެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-28 01:18:17
ޔުމްނު 17
އެމީހުން ހުއްޓުނީ ހިސާބަކުން ބަޔަކު އުދުހެމުން އަންނަތަން ފެނިގެންނެވެ. ހުރޫލް ވެސް އެމީހުންގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ދެލޯބޮޑުވެ އެސްފިޔަވެސް ތަޅުވާލެވުނެވެ. މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތްތޯ ބެލުމަށެވެ. ޝަމްސް މަޑުން ހުރީ އެއީ އޭނާއަށް އިނގޭ ބަޔަކަށް ނުވުމުންނެވެ. ގައިމު އޭނާ އަށް އެމީހުން ބަންދު ކުރި ކަން އެނގެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-28 01:18:14
ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް-30
“ޒަފަރް..” ޒޯޔާއަށް ވައި އަޑުން ބުނެލެވުނު އިރު ބިރުން މީހާ ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔައެވެ. “އަހަރެން މަތިން ހަނދާންވިތަ..؟” ޒޯޔާގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލަމުން ޒަފަރް ވެރިކުރުވީ ވިހަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. “މިތާ..؟ ކިހިނެއް..؟ އަހަރެން..” ޒޯޔާ ހާސްވެފައި ހުރިވަރުން ރަނގަޅަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކުނެވެ. އެފަދައިން ކުއްލި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-28 00:53:31
އޭ އިންސާންއެވެ.
އޭ އިންސާން އެވެ. ތިބާ ހީކުރަނީ އަދަބުގެ އަބަދަށް މިވަގުތީ ދުނިޔޭގަ އި ތިބާާ އަށް ހުރެވޭނެ ކަމަށް ހެ އްޔެވެ.ހަމަ ހިލާ އެހެންނަކުން ނުވާނެ އެވެ. ތިބާ މަރުވާނޭ ދުވަސް ﷲގެ ހަޟްރަތުގަ އި ވަނީ ލިޔެވިފަ އެވެ. މި އަދު ތިބާ އަށް މޭފު އްފާފަ އި މިދުނިޔެ މަތީގަ އި އުޅެވިދާނު އެވެ.ނަމަވެސް މާދަމާ ﷲގެ ދަރުބާރުަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-27 06:00:45
ވަމޭ ތިލޯބި އެދިއެދި 18 ( ފަހުބައި )
“ޔަ…ޔަނާލް” ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލަމުން ތުގާ ގޮވާލިއެވެ. ބަދަލުގައި ޖަވާބުދިނުމެއްނެތި ޔަނާލް ގޮސް ގާޟީގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލިއެވެ. “މިކައިވެނި ކުރެވޭކަށްނެތް، ކުރިޔަސް މިކައިވެނި ސައްޚައެއް ނުވާނެ، ތިބޭފުޅުން ދުރުވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު” ޔަނާލް ބުންޏެވެ. ޤާޟީ ވަކި ޖަވާބެއް ނުދީ އެތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-27 06:00:36
ތިން ލަފްޒުން (22)
ލަމްހާ އެތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަތަން ބަލަން ހުރެފައި ވިޝާމް ހިނގައި ގަތެވެ. ވިޝާމްގެ ހިތުގައި ރިހުމެއް އުފެދުނެވެ. ސުހާންއާއެކު ލަމްހާ އުޅޭއިރު އެހުންނަ އުފާވެރިކަން މިހާރު ނުހުންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. އޭނާ ލަމްހާދެކެ ވީ ލޯބި ގަބޫލު ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ. ލަމްހާގެ ލޯބި ސުހާންއަށް ލިބެންވީ ކީއްވެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-11-27 06:00:35