×
ވާހަކަ
އިންތިޒާރު 7
އާރާ ފަސްއެނބުރިލާ އެ މީހަކާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ހަށިގަނޑު އެއްކޮށްހެން ފިނިވެގެން ދިޔައީ އެއަކީ ކުރިންދުވަހު ގޭގެ ދޮރުކައިރިން އޭނާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ޒުވާނާކަން ޔަގީން ވުމުންނެވެ. “މިއީ ތިކުއްޖާގެ އެއްޗެއްތަ…؟” އަތުގައި އޮތް ފަށް ދިއްކޮށްލަމުން ޝާއިމް އަހާލިއެވެ. އާރާ ލޯ ހަނިކޮށްލަމުން ޝާއިމްއަށް ބަލާލިގޮތުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-18 15:52:14
ކުށަކާނުލައި- 7ވަނަބައި
ލާނާ އެންމެފަހުން ތެދަށް ކިޔައިދިނީތާއެވެ. ދެން ކަންތައްވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ.؟ ލާނާއަށް އެހައި ހިތްވަރު ލިބުނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އެންމެންގެ މޫނުން ފާޅުވަނީ ހައިރާންކަމެވެ. އާލާ އިނީ ދެރަވެފައެވެ. އާލާއަށް ލާނާ ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އަލަންއާއި ލާނާގެ ކައިވެނީގެ ހަބަރުން އެންމެ އުފާވި އެކަކީ އާލާއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-18 15:51:35
ވިންދު ލޯބިން 1
އިރު އެރުމުގެ ކުލަވަރު އުނޑުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައިރު އެ މަންޒަރުގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރު ކޮށްދިނީ އުސް އިމާރާތްތަކެވެ. އެފަދަ އިމާރާތްތެއްގެ އެކާވީސް ވަނަ ބުރީގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި ޔަމާންގެ ނަޒަރު އެ ގުދުރަތީކަމުގެ ދެވަނައެއް ނުވާ ރީތި މަންޒަރުން ވަކިނުވެއެވެ. މިއަދަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސްކަމުން ހޭލާ އުޅޭ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-18 15:48:15
ލޯތްބަކީ 7
ކޮންމެރެޔެއްގެ 8:00އިން ފެށިގެންގޮސް ދަންވަރު އެކެއް، ދޭތްޖަހަންދެން ޝައިރާއާއި ރާއިލްގެކަމަކީ މާފޮޅުވުމެވެ. އެކަކުއަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވާވަރު ބަޔާންކޮއްދީ، ފަހުންވާނޭގޮތެއް އެނގުމަކާއިނުލާ ދުވަހަކު ވަކިނުވާން އެތަކެއް ވައުދާއިހުވާތަކެއް ވުމެވެ. ރާއިލް ބުނިގޮތުން ރާއިލްއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޝައިރާ ފެނުންދުވަހުވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-18 15:47:27
ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (18
ދެވަނަ ފަހަރަށް ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލުމުން ސޯފާއިން ތެދުވެ ދޮރު ހުޅުވާލަން ޝިފްނާ ހިނގައިގަތެވެ. ހިސާބަކަށް ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ރީޝާއަށް ޝިފްނާ ބަލާލިއެވެ. ޝިފްނާ ބަލާލި ގޮތުން ރީޝާއަށް ހައިރާންކަން ލިބިގެންދިއެވެ. ޝިފްނާގެ ސަބަބުން ދޮރުމަތީީގައި ހުރި މީހަކު އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް ނުފެންނާތީ ދޮރުމަތީީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-18 15:47:01
ރާސްތާ 28
އަންޖަލް ބުނެގެން ފެން ފޮދެއް ބަލައި ބަދިގެއަަށް ވަން މާނީއަށް އާރާޝް ބުނި ވާހަކަ އަޑު އިވުނެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. އާރާޝް ކުރިން ވެސް އެހެން ބުނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ބުނާނީވެސް އޭނައާ ދިމާއަށެވެ. އެހެނަސް މިއަދު ވީ ފަދަގޮތެއް ނުވެއެވެ. ބަދިގޭ ދޮރުމަތީ ހުރި މާނީ ފެނުމުން އާރާޝްއަށް ތުންފަތުގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-18 12:17:52
އާސިޔަތުގެފާނު 02
(ކުރީގެ އަދަދާގުޅޭ) ފިރުޢައުނުގެ ހުވަފެން ތަފްސީރުއް ޠަބަރީގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއްރެއަކު ފިރުޢައުނަށް ހުވަފެނެއްފެނުނެވެ. ބައިތުލް މަޤްދިސްއާ ދިމާއިން އަލިފާންގަނޑެއް ފާޅުވެ ބަނީ އިސްރާއީލުންގެ މީސްތަކުންދޫކޮށް ޤިބްތީންގެ މީހުން އަންދާލާތަނެވެ. މިޞްރުގެ މީސްތަކުންގެ ގެތަށްވެސް އަންދާ އަޅިއަށް ހަދާލާތަނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-18 01:59:07
ލޯބީގެ އިރުއޮއްސުނީމަ
އަހަންނަށް މިހާރު ދުވާލެއް ރޭގަނޑެއް ވަކިނުވެއެވެ. އަބަދު ކަމަކީ ހިތާމަ ކުރުމެވެ. ފިކުރު ކުރުމެވެ. އައިފާ އަހަރެންނަށް ބޭވަފާތެރިވީ އެހެން ފިރިހެނެއްގެ އަވަައިގައި ޖެހިގެންނެވެ. އަހަންނަކަށް މިހާރު ހަމަ ނިދި ނުލިބެއެވެ. ނުއެސް ކެވެއެވެ. ކާހިތް ނުވާތީ އެވެ. ކަމެއް ކުރާހިތެއް ނުވެއެވެ. ދުނިޔެ މަތިން ފޫހިކުރުވައިފިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-17 22:07:47
ކުށަކީ ކޮބާ؟ (8)
{ކިޔުންތެރިންނަށް: އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބިޒީކޮށް އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލެވުނީތީ މަޢާފަށް އެދެމެވެ. އުންމީދުކުރަނީ މަޢާފު ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިވާހަކައިގެ ދެން އޮތްބައި މިރޭ އަޕް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.} (1 ހަފްތާ ފަސް)… އަހަރެން އިނީ ބޭރުގައެވެ. ޖޯލިފަތީގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-17 17:00:52
އެ ރޭގަނޑު 5
އާ ދުވަހަކަސް އިރު އެރި އިރު އެންމެންނަށް ތިބެވުނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯރޑެއްގައެވެ. ވީ ކީއްކަން އެނގުމުން ހަށި ފުރާ ނޭވައެއް ލެވުނެވެ.މި އެންމެން ދޫ ކޮށްލީ އޭގަ އެއް ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ. ޒައުލް އަނެއްކާ ގެއަށް ދާންވެގެން ކާރަށް އެރިއެވެ. އަދި އެހެން އެންމެންނަށް ހަނާ އަޅާލަމުން އަންނާށޭ ބުނެލިއެވެ.ނ އެންމެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-17 17:00:27
އެ ރޭގަނޑު 4
ރައުލާ ނުފެނިގެން އެންމެ ފަހުން އިޝާން ކާރަށްވަނެވެ.ތަންކޮޅެއް ދުރުން އެއްޗެއް ފެނުނު ހެން ހީވިއިރު ރައުލާ ދުވަމުން އައިސް ކައިރި ކުރަނީއެވެ. އަވަހަށް ރައުލާ ކާރަށް އެރުމުން ޒައުލް ބާރު ސްޕީޑަކަށް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ. ކައިލީން ކާރުގެ ކުރީ ސީޓުގައި އިން އިރު އިޝާން އާއި ރައުލާ ފަހަތުގައި އިނެވެ. ރައުލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-17 14:14:52
ދޭނަން ހިތާ ޖާނާ….(ޓްރެއިލާ)
ވަށައިގެންވަނީ މާ ބަގީޗާތަކެވެ. އިރުގެ އަލިން މުޅި ފަޒާ ވަނީ ދިއްލިފައެވެ. މާ ބަގީޗާތަކުގެ މެދުން ހިމަ މަގެއް ފާޅުވިއެވެ. އަޖައިބު ވެފައިވާ އިން ޔާނާ ހުރީ އާށޯހުވެފައެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ފުރިހަމަ މަންޒަރަށް ބަލަން އިން ޔާނާ ބަގީޗާގެ މެދުގައިވާ މަގުން ހިނގައިގަތެވެ. މަގުގެ ދެފަރާތުން ފެންނަމުންދާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-17 12:48:25
ވިންދު ލޯބިން (ޓްރެއިލަރ)
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގެ ވެއިޓިން އޭރިއާރގައި ވަގުތުތަށް ގުނަމުން ދިޔަ ދެމަފިިރިން ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް ގެނުވައިދިނީ ދެފަރާތަށް ކެހޭ ދޮރު ހުޅުވަމަށްފަހު ފޮށި ދަމަމުން ނިކުތް ޔަމާންއެވެ. ލީޒާމެން ދެމަފިރިންގެ ނަޒަރު ސީދާވެފައިވަނީ ޔަމާންއާއެވެ. އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ފިޔަވަޅުތަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-17 12:47:48
އިންތިޒާރު 6
ޒިވާއާއި އެކު ސޯފާގައި އިނީ އުމުރުން ގާތްގަނޑަަކަށް 22 ވަރަކަށް އަހަރަށްދާ ޒުވާނެކެވެ. ހަމު ކުލަ އަލިވެފައި، އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަ ކުރާފަދަ ރީތި ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑެކެވެ. ޝާއިމްއަށްވެެސް ހިތާހިތުން އެ ޒުވާނާގެ ރީތި ކަމަށް ތައުރީފު ކޮށްލެވުނެވެ. ” އޭ މޭން… ޒިވާއާއެކީ އެއިނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-17 12:45:29
ފުން އިހުސާސެކޭ 18
ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ލޫކަސް ފައިސަލްއަށް ވައިބާއިން ގުޅީ އަނާނީ ވެސް އިންދައެވެ. ލަންކާގެ ގެ ކިހިނެއް ހޭ ކިޔާފައި ލޫކަސް ފެށި ވާހަކަ ކުއްލިއަކަށް މިސްރާބު ބަދަލުވެ، އަނާނީއާ ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ބުންޏެވެ. ފައިސަލްއަށް ލިބުނު ހައިރާންކަން، އޭނާގެ އަޑަށް އައި ބަދަލުން އެނގުނެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-17 12:43:34
“ހިތް” ލޭ ކޮށެވިފައި……22
ރިޝްފާގެ ފަހަތުން ދެ ޖީބަށް އަތްޖަހާލައިގެން އެތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ޒޭން ދޮރާށި ލައްޕާލިއެވެ.އެވަގުތު ކަޅު ހިޔަންޏެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ކުރި ކަނޑާލިހެން ހީވުމުން ޒޭންގެ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ހުއްޓުން އެރިއިރު ރިޝްފާއަށްވެސް އެދިމާ ބަލައިލެވުނެވެ. ** ** ** ** ** ނަމަވެސް ރިޝްފާއަށް އިތުރު ހަރަކާތެއް ގެނެވުމުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-16 15:49:20
ކުށަކާނުލައި- 6 ވަނަބައި
ކެބިންއަށް ވަންނަންއައި އަލަން ސިހުނީ ކުއްލިއަކަށް ކުރިމައްޗަށްއެރި ލާނާ ފެނިފައެވެ. ލާނާގެ ލޮލުން އަލަން އަނދާއަޅިއަށް ހަދާފާނެހެންވެސް ހީވެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލާނާ އަލަން ފަހަތަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. ނުވިސްނާހުރި އަލަންގޮސް ފަހަތަށް ބިންމަށްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. އެވަގުތު އޮފީސް ތެރޭގައި ކުޅިބަލަންތިބި އެންމެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-16 15:03:04
އާސިޔަތުގެފާނު 01
ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަޙާބީބޭކަލުންނާއެކު މަޖްލީސެއްގައި އިންނެވިއެވެ. އެހެން އިންނަވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަރަކާތްތެރި އަތްޕުޅުގެ އިނގިލިފުޅުތަކުން ހަތަރު ރޮނގެއް ބިމުގައި ކުރެއްސެވިއެވެ. އެއަށްފަހު ޞަޙާބީބޭލުންނާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-16 01:04:41
ޙަމްޒާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު
ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު حمزة رضى اللّـه عنه،ގެ ބައްޕާފުޅަކީ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ ލޮބުވެތި ކާފާފުޅު عبد المطّلب (ޢަބްދުލް މުއްތަލިބު) ގެ ބޭފުޅެކެވެ. އިތުރު ސާހިބާގެ ބައްޕާފުޅު ޢަބްދުﷲ ގެފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅެވެ. މައިކަނބަލުންނަކީ هالة بنت وهيب (ޙާލާ ބިންތި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-15 23:08:02
ހިތުގެ ތެޅުން 11
ޔަޝަލްއަށް ގެއަށް އާދެވުނުއިރު އިރު އޮއްސެނީއެވެ. އޭސީ ޖައްސައިލުމަށްފަހު ފާހަނައަށް ވަންނަން ދަނިކޮށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރީތިވާ މޭޒުމަތީ އޮތް ސްޓްރޯބެރީއެކެވެ. ސްޓްރޯބެރީ ނަގާފައި އޭގެ ދަށުގައި އޮތް ކަރުދާސްކޮޅު ނަގައި ނިއުޅުވައިލިއެވެ. އަދި އޭގައި ލިޔެފައި އޮތް ލިޔުންކޮޅު ކިޔައިލިއެވެ. “ހެލްޕް މީ…”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-15 21:43:04
ވައުދު – އެޕިސޯޑް 01
“އަހަރެން އަދިވެސް އެނބުރި އަންނާނަށް! އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އަނބުރާ ގެންދަން ވެސް ގެންދާނަން، އެ ދުވަހަކުން އެކަކަށް ވެސް އަހަންނެއް ނުހުއްޓުވޭނޭ، އެކަކަށް ވެސް…….” ނަވާޒު އަށް ހޭލެވުނީ ކުއްލިއަކަށް އެނދުގައި ނިދާފައި އޮތް ނިޝާ ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑަށެވެ. “ނޫން.. ނޫން” ނިދީގައި އޮވެގެން ނިޝާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-15 21:42:59
އެ ރޭގަނޑު 3
ރޭގަނޑުގެ ރާނީ ކަމަށްވާ ސާދަ ވިލޭރޭ ހަނދު މިއްދު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. ޒައުލް މެދުމިންވަރަކައް ދާން އޮތް މަގުން ދުއްވަނިކޮށް އެއްޗެއްގައި ޖެހުނެވެ. މުޅި ކާރު ތެރެއަށް އެ ބާރު އަޑު އިވުނެވެ. ޒައުލް ބޭރަށް ނިކުމެ ބެލިއިރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެންނަން ނެތުމުން އަނެއްކާ އަރާ ދުއްވާލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް މި އަޑު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-15 21:42:06
އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 7
ފަތިސް ނަމާދު ބަންގި ގޮވި އިރުވެސް އަރުޝް އުޅުނީ ހަމަ އެހާލެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން އަވަހަށް ވުޟޫ ކޮއްލައިގެން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ކޮފީއެއް ބޯލުމަށް ބަދިގެ ފަރާތަށް ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަރުޝްގެ ފިޔަވަޅަށް ހުއްޓުމެއް އައީ ކުރިމަތިން ފެނުނު ސާރާ ފެނިފައެވެ. އިލޮށިފަތި ހިފައިގެން ކުނިކަހަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-15 14:01:12
ލޯތްބަކީ 6
ރ.އުނގޫފާރު އިންޖީނު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓް ދިޔަތާ ހަތަރުވަނައަށް ވީ ދުވަހު އާއިންޖީނެއްގެ އެހީއާއިއެކު މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އަލުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންފަށާފިއެވެ. ކަރަންޓް ނެތުމުން އޮފީސްތައްވެސް ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން އަޔާންއާއި ލިވްޔާއާއި ދިމާނުވެއޮތުމުން އަދިވެސް ލިވްޔާއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-15 14:01:10
އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 32
ޔޫހާން އެހުރި ގޮތަށް ދެ ޖީބަށް އަތް ޖަހައިލައިގެން ދުރު ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ޔޫހާންގެ އެ ދުރުކަން ފެނި އައިލީންގެ ދެ ލޮލަށް ވަގުތުން ކަރުނަ ޖަމާވިއެވެ. ” ޔޫހާން… ކިހިނެއް ވީ… ކަމަކާ ހިތްހަމަނުޖެހިފަތަ… މިހާ ދުވަސް ފަހުން ދިމާވީމަވެސް ހަގްވެސް ނުކޮށްލާނަންތަ…” ލޮލަށް ޖަމާވި ކަރުނަތައް ހިންދާލަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-14 13:24:38
ދައްތަގެ ޢީދު ހެދުން
ހަވީރުގެ ފިނިފިނި ރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލާއިރު، އެންމެ ހިމަ ނާރުތަކަށް ދަންދެން އަސަރުކޮށްލައެވެ. އެ އަރާމު ވަޤުތުގައި، އަހަރެންގެ އިތުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކޮއްކޮ ‘ނައިޝް’ އަދި އަހަރެންގެ ދައްތަ ‘ސަރާ’ ވެސް ތިބީ ގޭގެ ފެންޑާގައެވެ. ފެންޑާގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ފަތްޖެހި ގޮނޑީގައި ކޮއްކޮ ނައިޝް އޮށޯވެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-14 10:39:49
އެ ރޭގަނޑު 2
ސްކޫލުން ނިކުމެގެން އައިސް އެންމެންވެސް މަޑުކޮށްލީ އެތާހުރި ފާރު ކައިރީގައެވެ. އޭރު ޒައުލް އޭނާގެ ކާރުގައި އައިސް މަޑުކޮށްލުމުން އެންމެން ކާރަށް އެރިއެވެ. އެންމެން އަރާ ހަމަވުމުން ޒައުލް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ.ޒައުލް ހުރިހާ ކުދިން އެ ކުދިންގެ ގެއަށް ޑްރޮޕް ކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާގެ ގެއާށްދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-14 09:11:06
އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 6
ސާރާ އެތަނުންް ނިކުމެގެން މަޑު ހިނގުމުގައި ދިޔައެވެ. އަރުޝްވެސް ސާރާއަށް ނުފެންނާނެހެން ފަސްފަހަތުން ދިޔައެވެ. ސާރާއަށް ފަހަތުން މީހަކު އަންނަކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ސާރާ ފަހަތުން ދިޔަ އަރުޝް ހުއްޓުނީ އާދައިގެ ގެއަކަށް ސާރާ ވަނުމުންނެެވެ..ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގެ ފެނުމާއެކުވެސް އެއީ ސާރާގެ ގެ ކަން އެނގުނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-14 09:10:53
ހިތްވަރު…
މާގަނޑުން ފައިބަމުންދިޔަ ފެންތަށް އެރީތި އޮމާން ދޮންމޫނުގައި ޖެހިފައި އޮހޮރިގެން އެދަނީ އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތިއެވެ. މާގަނޑުދަށުގައި އެހެން އޭނާ ހުންނަތާ މިހާރު ކޮންއިރެއް ހެއްޔެވެ؟ ހީވަނީ އެއްވެސް މަންޒިލެއްނެތި ދަތުރުކުރާ މުސާފިރެއްހެން ނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ އަޔަސް، އެކަރުނަތަށް ދަނީ އޮހޮރެމުންދާާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-14 09:10:45
ކުށަކާނުލައި – 5 ވަނަބައި
“ހާއި. އައި އޭމް އަލަން. ލާނާގެ ވާންއުޅޭ ފިރިމީހާ.” އަލަން ވިހަ ގޮތަކަށް ހީލަމުން އިދާންއާއި ސަލާމް ކުރަން އަތްދިއްކޮށްލިއެވެ. އިދާން ނުކުރަން ހުރެފައިވެސް ސަލާމް ކުރީ ހަސީނުމެން ތިބީމައިއެވެ. ލާނާ ނުގޮސްވޭތޯ ދެއްކެންއޮތް ބަހަނާއެއް ދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕަމެންގެ އެދުމާއި ދެކޮޅު ހަދަން ނުކެރުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-14 09:08:44