×
ވާހަކަ
ލޯބިވެވުމުން 10
”އަހަރެން އަދި ދާނަން. އަދިވެސް އަހަރެންގެ މީހަކަށް ހަދާނަން.” ދަތްކުޑިވިކާލާފައި އަކްރަމް ބުނެލިއެވެ. އެދެއަތް މުށްކެވިގެން ދިޔައިރު ލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. *** ”ބައްޕާ ދެން ކޮން ދުވަހަކުން އެރަށަށް ދަނީ؟ އަދި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެއްނު. މިހާރު މަންމަވެސް ރަނގަޅެއްނު.”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-22 15:29:27
ނޭނގި ވެވުނީ ލޯތްބޭ 2- 3
“ރަށް މަތިން މިސްވާ ވަރު ރިއަލައިޒް ވީ ރަށައް އާދެވުނީމަ!” ޔޫޝައުއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން ރީމް ބުނެލިއެވެ. “ނަސީބެންނު އާދެވުނުކަން. އެހެންނޫނީ އެހާ ބައިވަރު ހަނދާންތަކެއް އަލެއް ނުވާނެ” ހިނގައިލައިފައި ގޮސް ޔޫޝައުގެ ދެއަތުގައި ހިފައި ބާރު ކޮށްލަމުން ރީމް ބުނެލިއެވެ. ބަދަލުގައި ޔޫޝައު ހިނިތުންވުމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-21 23:57:39
ތިއަތުން ދޫކޮއްލާކަށް ހިތެއް ނޭދެމޭ – 1
އުޑުމަތި ބަނަ ދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުކަމުގައި ވިޔަސް މަގުތައްވަނީ ހަލަބޮލިވެފައެވެ. އެކި ކަހަލަ ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ މީހުންނާ ހިނގާ މީހުންނެވެ. އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާއެކު މަޖާ ކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަކަށް ދެންމެ ކަމެއް ދިމާވިހެންވެސް ހީނުވެއެވެ. ބާރަށް ދުއްވަމުން ދިޔަ ދެއެންބިއުލާންސްގެ މިސްރާބު ހުރީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-21 08:09:08
މާފު ހައްޤުވާނެބާ? – 1
އިރުއޮއްސެމުން ދިޔަ ވަގުތު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަލިމީހުން ބަލާ ކޮޓަރިއަކުން ނިކުތް ޖަނާޙް ލައިގެން ހުރި އާދައިގެ އެއްޗެހިން ފެންނަ މީހަކަށް އޭނަގެ ޑިއުޓީ ނިމި ގެޔަށް ދަނީކަން އެނގޭނެއެވެ. ނޭވީ ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީސް ކަޅު ފަޓުލޫނުގެ ދަށުން ބެގީކޮއްލެެވިފައިވެއެވެ. ކުރުކޮށް ކޮށާފައިވާ އެފަން ކަޅު އިސްތަށިގަނޑު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-21 08:09:03
ތިޔަ ލޯބީގާ(އިއުލާން)
Dear readers i am sorry that i stoped writing my story in between . I lost my id pas . So am starting to write the story again in my new id . Once again sorry 😥😥😥😥😥😥😥MY STORY THIYA LOABIGAA
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-21 08:08:36
ބޮސް 1
ގދ. ވާދޫ ގޮޑުދޮށަށްް ބީއްސަމުންދާ ހުދު ފޮނު ރާޅުތައް އޭގެ ވާޖިބް އަދާކުރަމުން ދެއެވެ. ހުދު ބޯކިރު ފަދަ އެހިމުން ދޮންވެލި ގަނޑުގައި އެރާޅުތައްވެސް ބޮސް ދެމުން ދިޔައީ އެފަދަ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އެދޭހާލުގައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ މަޑުމަޑު ވައިރޯޅީގެ ސަބަބުން ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވައިދޭނެކަން ގައިމެވެ. ކަނޑުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-20 10:41:06
ޖަވާހިރުގެ ބާރު 6
ބާބު 3 – ބާރުތަށް ފަނޑުވެފައިވާ ދޫންޏަކީ ސާމަރާ ދޫންޏެކެވެ. އެ ރީތި ސާމަރާ ދޫނި އަހަރެން ކައިރިއަށް އައިސް ފަތްގަނޑު ފަތުރާލިއެވެ. ހީވަނީ ފަތްތަކުގައި އަތްލަން ދިންހެންނެވެ. އޭގެންފަތެއްގައި އަތްލަން އުޅުނީމެވެ. އޭގައި އަތް ބީއްސާލީމެވެ. އެ ފަތް އޮމާން ބާލީހެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-20 10:40:48
ﷲގެ މަދަދު
ﷲގެ މަދަދު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަޅުގަޑުމެންނަކީ الله سبحانه وتعالىގެއަޅުންނެވެ. الله سبحانه وتعالى ގެ މަދަދާއި އިނާޔަތްތެރިކަމަށް އަބަދުމެ އެދިއެދި ތިބި އަޅުންނެވެ. އަޅުގަޑުމެން ނޭވާ ލާންވީވެސް الله سبحانه وتعالى އަށްޓކައެވެ.އަދި ނޭވާ ދޫކޮށްލާންވީވެސް الله سبحانه وتعالى ގެ މަގުގައެވެ. މިދުނިޔޭގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-20 10:40:38
ކުރެވުނު ކަމަކުން 2
“ހީހީ..ސާބަސް ޒައިއްކޯ..ހައްހާ”ޒޯޔާ ހޭތަން ފެނުމުން ޒައިޝާ ރަކިވެގެން އިނގިލީގައި ދަތްއަޅާލައިފާ އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ.”ދޮންތާ ކޮންއިރަކު އައީ..”ޒައިޝާ ރަކިވެފައި ހުރެވެސް އަހާލިއެވެ.”ދެންމެ..އެކަމް ޒައި ތިކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޑުއިވުންއެނގެ..އެކަމަކު ހަމަ ސާބަސް..ހީހީ.. އުމުރުން ސޯޅައަހަރުވީއިރުވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-20 10:40:31
ޙަޤީޤީ ރީތިކަމަކީ…..
އާޅެން ޙަޤީޤީ ރީތިކަމަކީ…… އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ތިބާގެ ހިނިތުންވުން މާތައް ފޮޅޭފަދައެވެ. ދެތުންފަތުގެ ރަތްކަން ޗެރީފަދައެވެ. ކޯތާފަތުގައިވަނީ ޖަންބުކުލަކަން ކަށަވަރެވެ. ހިތިފަތުފަދަ ދެބުމަ ފެންނަހިނދު ހިތްތެޅެއެވެ. ކަޅިރަވައިގެ ތޫނުކަމުން ގެނބިގެންދާހެން ހީވެއެވެ. އެންދެރިފަދަ އިސްތަށިގަޑުއަނދިރިރެއެއްފަދައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-18 11:58:59
އަބަދުވެސް 21
އެތަނަށް އައި ބަޔަކުތިބީ ހުދު ގަމީހާއި ކަޅާއި ނުލުގެ ފަޓުލޫނު ލާފައި ވުމުން އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއްކަން ހާމަވެއެވެ. އެމީހުން މައިޝާ ގޮވައިގެން އެތަނުން ދިޔަ ތަން ބަލަން ނިހާލް އަށް ހުރެވޫނީ މޫނު މައްޗަށް ރުޅިވެރިކަން ވެރި ކުރުވައިގެންނެވެ. *************** ހިޔާލު ތަކުގައި އޮތް މައިޝާއަށް ހޭވެރިކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-18 11:58:53
ހާދަހާ ލޯބިވޭ 9
“ހޮސްޕިޓަލުގަ މިހުރީ. އިރުކޮޅަކުން ދާނަން ގެއަށް” ޔޫހަން ކޮންމެސް މީހަކާއި ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުންޔެވެ.ޒާރާގެ ހާލު މަޑު މަޑުން ރަނގަޅު ވަމުން އައެވެ. ނަމަވެސް ޒާރާ އަށް ވަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރު ތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ފިރިހެން ކުދިން ފެނުނަސް އަނެއް ފަރާތައް މޫނު އަނބުރާލައެވެ.ވީރާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-18 11:58:51
ވާ ލޯބި އެނގޭނަމަ (2ވަނަ ބައި)
ދެލޯ ފުހެލުމަށް ފަހު ފޯނަށް ބަލާލި އިރު ގުޅަނީ ޔުހާންއެވެ. ވާހަކަ ދައްކާ ހިތް ނެތުމުން އަޅާނުލަ ފޯނު އޮތްގޮތައް ބޭއްވުމަށްފަހު ފާހަނަ އާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ބޯ ހިއްކަމުން ފާހަަނައިން ނިކުމެ ޝާން ހުއްޓުނީ އަލަމާރި ކުރިމަތީއެވެ. އަލަމާރި ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަަހު މެންދުރު ނަމާދަށް ދިޔައިރު ލައިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-18 11:58:49
ތިޔަ ލޯތްބަށް އެދެމޭ 2 – 21
އެއް ރެއެއްގެ ދަންވަރެވެ. މިޝްޔާ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ގެއާއި ދިމާއަށެވެ. އޭރު ފުދޭވަރަކަށް ރީތިކޮށް އެގެ ހަދާފައި ހުއްޓެވެ. މިޝްޔާ ގޭތެރެއަށް ވަދެފައި ލުޔާ އާއި ޔަޒާންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އެކޮޓަރި ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިޝްޔާ މަޑުމަޑުން ގޮސް އެނދުމަތީގައި އިށީނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-18 11:58:45
ނޭނގި ވެވުނީ ލޯތްބޭ 2- 2
“އަރާ… ގެންގޮސްދޭނަން” ސައިކަލު ސްޓާޓް ކޮށްލަމުން ނާއިފް ޒިއުނީ ގާތު ބުނެލިއެވެ. “އެެއްވެސް އެއްޗެކޭ ހީނުކުރެ އަރާ… ރަނގަޅުކަމުން މި ގެންގޮސްދެނީ. އަވަސް.” އެވަގުތު ޒިއުނީގެ މޫނުމައްޗަށް އެރި ހިނިތުންވުމުގެ ސަބަބުން ނާއިފް މިހެން ބުނެލީ މޫނުމަތިން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުދައްކަމުންނެވެ. “އަބަދު ހަމަ ތިރާގައްތަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-18 00:21:33
އެލީޝާ (4)
ކާތް ނިންމާލުމަށް ފަހު މައިރާއަށް ވާހަކަ ދައްކަން އިން އެލީޝާ 9 އެއްޖެހުމުން ދިޔައީ ނިދާށެވެ.ފުންނިންޖެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އެލީޝާއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާއަށް ހުވަފެނުގައި ފެނުނު އެއްޗެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.އޭނާ އަށް އެ ފެނުނު ހުވަފެނާމެދު އޭނާ ވިސްނާލިއެވެ.އޭނާ އަށް ޒިވާން ހުވަފެނުގައި ފެންނަންވީ ކިއްވެ ހެއްޔެވެ؟އަނެއްކާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-17 00:20:31
މަޢާފް ހައްޤުވާނެބާ? – ޓުރެއިލަރ
އުމުރުން އެންމެ ފަންސަވީސް އަހަރުގެ ޖަނާޙް އަކީ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. މައިންބަފައިންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއެކު ބޮޑުވި ޖަނާޙް ކައިވެންޏާ ހަމަޔަށް ދިޔައިރު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އޭރުވަނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކައިވެންޏަށްފަހު ޖަނާޙްގެ އަންހެނުން ނަވާރް އަލަތު ދަރިފުޅަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-17 00:20:27
މާޒީ ހަނދާންވީމާ…
މާޒީ ހަނދާންވީމާ… އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މާޒީ ހަނދާންވީމާ ލޭކަރުނަ އޮހެރެއެވެ. ހިތަށް ތަދުވެ މޭގަރިހެއެވެ. އެ ހިތިރަހަ ކަރުބުޑުން ނުފިލައެވެ. ޖިސްމަށް ލިބުނު ތަދު ނުފިލާ އެބަހުއްޓެވެ. އެ ހަނދާންތަކާއި ދުރު ނުމެވެވުނެވެ. މުޅި ޙަޔާތް ބަރުބާދުވެގެން ދިޔަ ހަނދާންތަކެވެ. ލައްޒަތެއް އަރާމެއް ނުލިބި ގިސްލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-17 00:20:23
ކުރެވުނު ކަމަކުން 1
އާދުވަހަކަށް އިރު އެރިއެވެ.ޒޯޔާ އާއި އޭނާގެ ދެރަށްޓެހިން ކަމައްވާ ޔާނާ އާއި އިބާ އުޅުނީ އެމީހުންގެ ސްކައުޓް ކޭމްޕައް ދާން ދަބަސް ޕެކު ކުރާށެވެ. “ކޮބާ މަ މިނިމުނީ.. ދެން ތިމީހުން.”ޔާނާ އޭނަގެ ދަބަހައް އެންމެ ފަހު ހެދުން ލުމައްފަހު އަނެއް ދެކުދިންނައް ބުނެލި އެވެ.ޔާނާ ، އިބާ އަދި ޒޯޔާ އަކީ”ކަޒިންސް”ކަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-17 00:20:19
ބަދު ނަސީބުގެ ހިޔަނި އެޅުމުން (ބޯނަސް އެޕިސޯޑް)
ގުދުރަތުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް އިރު ވަށާ ދުނިޔެ ދައުރުވަމުން ދެޔެވެ. އާ ދުވަހަކަށް އިރު އެރުމާއެކު ވާނުވާ ނޭނގޭހާ އަވަހަށް އިރުއޮއްސި ދުވަސް ފާއިތުވަމުން ދެޔެވެ. ގޮނޑުދޮށުގައި ބަރަވެލި އަޅާލާ ރޮގުތަށް ގޮނޑުދޮށަށް ބިއްސާލާ ރާޅުތަކުން ފޮހެވިގެން ދާ އުސޫލުން އެދުވަހުގެ ކަންތައް މާޒީއަށްވެ ގިނަ ކަންތައް ހަނދާނުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-15 23:59:17
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ (ސާދަވަނަ ބައި)
މެންދުރަށް ކާން މޭޒުމަތި ތައްޔާރުކޮށްފައި ނައިޝާ ކޮޓަރިއަށްވަދެ ފެންވަރައިގެން ޑިއުޓީއަށް ދާން ތައްޔާރުވިއެވެ. މެންދުރު ދޭއް ޖަހަން ތިރީސް މިނެޓް ކުރިން ނައިޝާ އެޕާޓްމެންޓުން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ސަނާއާއި ސަައިފް ކާމޭޒުދޮށުގައި ކާން ތިއްބެވެ. “ދައްތަ ނުކާތަ ތި ދަނީ؟” ދޮރާދިމާއަށް ހިނގައިގަތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-15 23:59:13
ތިޔަ ލޯތްބަށް އެދެމޭ 2 – 20
” މިޝް އިނާ އާދޭ ސައިބޯން… ” މަޔާން ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އޭރު އިންޝާ ރީތިވެގެން އޮތެވެ. މިޝްޔާ އޮތީ ފެން ނުވަރައެވެ.” އަދިވެސް މިޝް ފެންނުވަރާ ދޯ… އަވަހަށް ދޭ ފެންވަރައިގެން ސައިބޯން އަންނަން… ” މަޔާން އެދުނެވެ. ނަމަވެސް މިޝްޔާ އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ.” ބައްޕާ ކާހިތެއް ނެތް… ފަހުން… ” އިންޝާގެ ޖަވާބު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-15 23:59:02
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ (ތޭރަވަނަ ބައި)
ސިޓިންރޫމަށް ނައިޝާ ނިކުތްއިރު ސައިފާ ސަނާ ކާމޭޒުދޮށުގައި ކާން ތިބިތަން ފެނުމުން ނައިޝާ ވެސް އެމީހުންނާ ބައިވެރި ވެލިއެވެ. “ދައްތަ އަށް ކިތައް އަހަރު؟”ސަނާ ނައިޝާ ގާތު އެހިއެވެ. “ދައްތަ އަށް 18އަަހަރު” ހިނިތުންވެލަމުން ނައިޝާ ޖަވާބު ގައި ބުންޏެވެ. “އެހެންތަ އެހެންވީމަ ސަނާއަށް ވުރެ ދެއަހަރު ދޯ ބޮޑީ؟އެކަމް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-15 01:29:20
ތިޔަ ލޯތްބަށް އެދެމޭ 2 – 19
” ޕްލީޒް… މިޝްޔާއަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އިނގޭނެ ހުރިހާ ހަގީގަތެއް… އަހަރެންގެ މަރު ވަރަށް ގާތުގަ… ޔަޒާން އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވޭ.. ” ލުޔާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު އިނީ ރޮވިފައެވެ. ޔަޒާންއަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ.” ފެން.. ދީބަ.. ” ލުޔާ އެދުނެވެ. ޔަޒާން އެންމެ ސިކުންތެއްވެސް ބޭކާރުކޮށްނުލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-15 01:29:16
ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ ( 1 ވަނަ ބައި )
އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދާފަ އޮތް އާލާ ހޭލަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ ފަތިސް ނަމާދު ބަންގީގެ އަޑެވެ. އާފުރިލަމުން މޯޅި އަކަށް ދެމިލާފަ ގައިމަތީގައި އޮތް ރަޖާ އެއްފަރާތް ކޮއްލަމުން ތެދުވެ ހިނގައިގަތެވެ. ކަންނެތް ގޮތަކަށް ދެފައި ދަމަމުން ގޮސް އާލާ ވަނީ ފާހަނައަށެވެ. ފެންވަރައިގެން ނިކުމެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް އާދަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-15 01:28:57
ބަދަލް 2
” ވެއިޓް އަލް ގެޓް އިޓް” ހަނާ އެހެން ބުނެފައި ގޮސް ދޮރު ހުޅުވި އެވެ. ދޮޅު ހުޅުވާފައި ދޮރު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާ އަށް ބަލައިލުމާއެކު ހަނާ ގެ ބަސް ހުއްޓުނެވެ. “ޒިޔާން ކްލާސް އިން އެންމެ ޕޮޕިއުލާ ބޯއި މިތާން ގައި ކީއްތަ ތި ކުރަނީ ؟”ހަނާ އަހައިލިއެވެ. އެލީޝާ ގޮސް ދޮރު މަތީގައި ހުއްޓިފައި ބުނެލި އެވެ. “ޒިޔާން…
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-14 12:45:24
ވާ ލޯބި އެނގޭޭނަމަ
އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދާފަ އޮތް އާލާ ހޭލަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ ފަތިސް ނަމާދު ބަންގީގެ އަޑެވެ. އާފުރިލަމުން މޯޅި އަކަށް ދެމިލާފަ ގައިމަތީގައި އޮތް ރަޖާ އެއްފަރާތް ކޮއްލަމުން ތެދުވެ ހިނގައިގަތެވެ. ކަންނެތް ގޮތަކަށް ދެފައި ދަމަމުން ގޮސް އާލާ ވަނީ ފާހަނައަށެވެ. ފެންވަރައިގެން ނިކުމެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް އާދަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-14 12:44:25
ޔޫސުފުގެފާނު ވާހަކަ: ޤުރްއާނުގައިވާ އެންމެ ރީތި ވާހަކަ 06
ތިންވަނަ ފަހަރު މިޞްރަށް ޔަޢުޤޫބުގެފާނު އެދިވަޑައިގަތުމުގެ ދަށުން، އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިދަރިކަލުން، ޔޫސުފުގެފާނާއި، ބިންޔާމީންގެ ޚަބަރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް މިޞްރަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ފަހަރުވެސް އެބައިމީހުން ވަޑައިގެންނެވީ ތަދުމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ގަތުމުގެ ބޭނުމުގައިވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-14 03:49:34
އަބަދުވެސް 20
“ނިހާ… އެކަމް ކީތްވެ މިތަނަށް ތި ގެނައީ…؟ މާލެ ދާން ހިނގާބަ… މިހާރު ބާރަ ޖަހަނީ އެއޮށްގެން ހިގާ……..” “ކޮން ތާކަށް؟… އެއްވެސް ތާކަށް ނުދެވޭނެ… މައިޝަ ކަލޭ ހީކުރީ އަހަރެން މީ މޮޔައެއް ކަމައްތަ؟؟ ފޯނުން ފުލުހުންނަށް ގުޅާފަ ރައްޓެއްސަކު ގުޅީ އޭ މަގޭ ކައިރި ކީ… މަށަށް އިނގޭ… ހުރިހާއެއްޗެއް އަޑު އިވުނު… މަށަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-14 00:42:33
ކުރެވުނު ކަމަކުން
ޒޯޔާ، ޔާނާ އަދި އިބާ އެމީހުންގެ ރައްޓެހިންނާއި އެކުގައި ދިޔަ ދަތުރުގައި ކުރެވުނު ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން އެމީހުންނައް ދުވަހަކުވެސް ހިތުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ވަރުގެ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. ******************************* އަދި އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑު ބުނެލަން.އަޅުގަނޑުގެ ފޯނު މައްސަލަ އެއް ޖެހިގެން އަޅުގަނޑުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-07-14 00:42:29