×
ވާހަކަ
ނުފިލާނޭ މިހިތަކުން… 4
**** ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް ހިތަކުން ޔަޤީނޭ **** “ނޫޅޭނެ.. ކެން އެކަނި އެތާ އުޅެނީ.. މިއީ ފެމިލީއާއި ވަކިން އެކަނި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް..” މެހެކްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް މާކިން އަނގަ ހުޅުވާލި ވަގުތު ޝުބާ މާކިންގެ ކޮލުގައި ވިކައިގަންނަމުން ޖަވާބު ދިނެވެ. ހަމަ ވަގުތުން ޝުބާގެ އަތުގައި އަޅުވާލަމުން މާކިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:04:41
ނޭދެމޭ ދުރުވާކަށެއް ލޯބިވާ…4
ނިއަލް އާއި ލާޝާ އަށް ގެއަށް އާދެވުނު އިރު ހުރީ އެގާރަ ޖަހަން ކައިރިވެފައެވެ. ނިއަލް ކާރު ޕާކު ކޮށްފައި އައިސް ލާޝާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގޭތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ގޭތެރެއަށް ވަދެ ވުމާއެކު ސިިޓިންރޫމުގައި އިން ނިޔާޝާ އާއި ނާއިމް އެ ދެމީހުންނަށް ފެނުނެވެ. އެހެންކަމުން ކޮޓަރިއަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:04:30
އިންތިޒާރު 9
މަލާ ލޫތުއަށް ބަލާލީ ސިހިފައެވެ. އެންމެ މިނިޓެއްވެސް ބޭކާރުކޮށްލަން ބޭނުންނުވެފައި ހުރި ލޫތުގެ ދުލުގައި ތަޅެއް ލެވުނުކަހަލައެވެ. އެހާ ދުވަސްކޮށްލާފައި އެހާ ގާތުން މަލާ ފެނުމުން ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. އެހެންވިޔަސް މަލާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އިންތިހާއަށް ޚައިރާންކަމެވެ. “ކޯއްޗެއް ތި ހޯދާލަނީ؟” ކުރެވެމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:04:21
ސިއްރެއް 22
ނުނިމޭ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:04:17
މިހިތަކުން ނުފިލާނޭ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަ!
މިވާހަކަ ތިބޭފުޅުންނަށް ދެން ގެެނެސް ދެވޭނީ (އަންޖަލް) މިނަމުގައެވެ. ސަބަބަކީ މިހިތަކުން ނުފިލާނޭ ނަމާއި ވައްތަރު ނަންތަކުގެ ވާހަކަ މިހާރު އެހެން ލިޔުންތެރިން ލިޔަމުންދާތީ ކިޔުން ތެރިންނަށް އޮޅުން އެރުމުން ދުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެެވެ. ވާހަކައިގެ ނަން ބަދަލުވިއެއްކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގެ ވާހަކަ އަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:04:07
ރައުޝަން
މިއަދަކީ ކައިފްގެ ދަރިފުޅު ރައުޝަން އަށް ތިންއަހަރު ފުރޭ އުފަންދުވަހެވެ. ގޭ ބޭރުގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ފަންތައް ޖަހައި އުފަންދު ވަހުގެ ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް އަވައްޓެރި ކުދިންކޮޅެއް އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައެވެ.ކައިފް އަދި އަންހެނުން އަލްވީ ކޭކު ޑިޒައިން ކުރުމުގައި އުޅެމުން ގެންދިޔައެވެ. ޕާޓީޔަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:04:01
އަންޖަލް (1)
ހ. ސޯލް ގޯތިތެރޭގައި ޕާރޓީ ބޮކި ތަކުން ވަނީ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައެވެ. މަޑު މިއުޒިކެއް އިވެމުން ދިޔައިރު އެކި އެކި މޭޒު ދޮށުގައި މީހުންތައް ތިބެގެން އެކި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ ރޯދަމަހެއް އައުމުގެ ކުރިންވެސް މިގޭ މީހުން ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓަހެންނަށް ހާއްސަ މާ ހެފުމެއް ބާއްވައެވެ. ތަންކޮޅެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:03:49
ޒާޔާ – ދެވަނަ ބައި
“ދަރިފުޅު ޖަވާބެއް ދީބަލަ.” ޒާޔާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން އިންނަން ފެށުމުން ނިހާން އަށް އުނދަގޫވިއެވެ. ބައެއްފަހަރަށް މިއީ ޒާޔާ އާއި ކޮށްގެން ވާނެ ކަހަލަ ސުވާލެއް ވެސް ނޫނޭ ނިހާންގެ ހިތަށް އަރައެވެ. އެކަމަކު މިކަން ކުރަން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުން ނިހާން އަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. އޭނާއަށް އަބަދަކު ޒާޔާ ރޮއެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:03:38
ލޯބިލިބޭތޯ 1
ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދުގެ ވަށައިގެން ތަރިތައްވިދާ ބަބުޅާ މަންޒަރު ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ބެލްކޮނީގެ ރެއިލިންގްގާ އަތް ވިއްދާލައިގެން ހުރި ކުއްޖާއަށް މި މަންޒަރުން އަސަރެއް ކުރި ހެނެއް ހީނުވެއެވެ. ބަލާބެލުމަށް އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ފުން ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ކަޅު ރޭގަނޑެއް ފަދަ ރާޅުބާނި އިސްތަށިގަނޑާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:03:32
ލޯ ފޮހެލާދޭށެ މަގޭ 19
”އެއީ އަހަރެންގެ.. ބައްޕަ.” އައިލީޝްގެ ދުލުން އަޑު ބޭރު ވީ ބުރިބުރިވެގެންނެވެ. އައިލީޝް އެމީހުންނަށް ހަގީގަތް ހާމައެކުރީ އެއީ އެމީހުންނަށް ވެސް އެނގެން ޖެހޭ ކަމެއްކަން އެނގުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް އެވާހަކަތައް އިވިފައި ލިބިގެން ދިޔައީ ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. ގަބޫލުކުރަންވެސް ދަތިވިއެވެ. ބޯޓުގައި މަސައްކަތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:03:27
މިހިތުންނުފިލާނޭ..(10)
10ވަނަބައި ޒީނާ އަހުމަދު ކޮއްޕައިލުމަށްފަހު ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދުއްވައިގަތެވެ. ވަގުތަކީ ރޭގަނޑު ދަންވަރުގެ ވަގުތުކަމުން މަގުމަތީގައި އެއްވެސް މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ޒީނާ ދުވެގޮސްވަނީ އޭނާގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ގެއަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ރަހުމަތްތެރިޔާއަށް ޒީނާގެ ވާހަކަތައް އެނގޭނެތީއެވެ. އެގެއަކީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:03:20
ކިއަރާ (3 ވަނަބައި)…
“މިއަދު މެންދުރު ތިކޮޅަށް ދާން ކަމަށް މިއުޅެނީ. ހުރިހާ ކުދިން ރަނގަޅުތަ؟” ސިޓިންރޫމް ތެރެއިން އިވެމުން ދިޔައީ ހަބީބް އަރާޔާއާއި ވާހަކަދައްކާ އަޑެވެ. “އެހެންތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާވާނެ ތިގޮތަށް ކަންކުރައްވައިފިއްޔާ. ހުރިހާ ކުދިންވެސް ރަނގަޅު” އަރާޔާ ބެލްކަނިން ބޭރު ބަލަން ހުރެ ހަބީބްއަށް ރައްދު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:03:14
ހުދާއްކޮ) 4 ވަނަ ބައި (
އޯ..ގަޑެއްގައިނީމަ ނީވުނީ..އަހަރެންމީ ދޯ..އޯކޭ އަހަރެންމީ… ކާކުހެން ހީވަނީ ހައުވުޑް އައިނޯ؟ތީކަކުކަމެއް..ނޭގޭތީއެއްނު މިއެހީ އެހެން ްނަމަ ބޭކާރުގޮތުގައި އަހާނީ ކާކު..ހަމަގައިމު ތިކާކުކަން އިގޭނަމަ އަހަނެއްނާހާނަން ދޯ..އަހަރެންވެސް އަހަރެންގެ ގޮތުގައި ބުނީމެވެ.. ހުމް..އަހަރެން ކަހަލަ މަންޖެއެއްދޯ..ހެހެ..އަދިވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:03:06
އެކަނިވެރިޔަކީމެވެ.
ދާނިޝް އަކީ ތެދުވެރި ވަފާތެރި ފިރިޔެކެވެ. އަހަރެންގެ އެދުމެއް ފުރިހަމަނުކުރެވި ދުވަހަކުވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ދަރިފުޅު މިޝަލް ލިބުނުފަހުންް އަދި ވަކިން އަހަންނަށް ރަނގަޅެވެ. އަހަރެންނަށް ވުރެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް އިސްކަމެށް ނުދޭނެއެވެ. އޮފީހުގައި ބުރަކޮށް އުޅެފައިވެސް ލަސްނުކޮށް ގެއައް އަންނާނެއެވެ. ކިތަންމެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:03:01
ހިތުގެ އުދާސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:02:50
މިދެލޯ ފުހެލަ ދޭށޭ ލޯބިން 9
“ސާރާ! އެއްޗެކޭ ބުނެބަލަ!”ނައިނާ އަށް ސާރާގެ ކިބައިން ޖަވާބެއް ނައުމުން ބުނެލިއެވެ.ސާރާއަށް ބުނެވުނުހާވެސް އެއްޗަކީ ފަހަތް ބަލާލާށޭއެވެ.ނައިނާ ފަހަތަށް އެބުރުނު ިރު ފަހަތުގައި ހުރި ޔުނާން ފެނުމުން ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލެވުނީ ގަތް ލަދުންނެވެ.މިނޫނީ ނައިނާ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތީގައި ލަދު ގަތްފައެއްނުވެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:02:47
ހިތް ކަލާޔަށް އެދޭތީ..12
****************************** ކޮލެޖްގެ މައި ދޮރާށީން އިވްރާވަދެގެން ދިޔައިީ ނުތަނަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާއިއެކުގައެވެ. އޮފީހުން ކެނޑުމަށްފަހުމިވީ ދެހަފްތާތެރޭ ޒާއިޝްފެންނަމުން ނުދާތީ އެޅަހިތްވަނީ މާޔޫސްވެފައެވެ.އެހެން ނަމަވެސް އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ވީހާވެސް އެކަން ނުދައްކަވޭތޯ އޭނަ ދިޔައީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:02:33
މަލްދާ 2
“ދޮންބޭ ހާދަ ހަނދާންވެޔޭ” ފާރިޝް އޭނަގެ ދޮންބެ ފަރުހާންގެ ފޮޓޯގަނޑަށް ބަލަންއިދެ ބުނެލިއެވެ. “ފާރިޝް” އެވަގުތު ފާރިޝްގެ އޮފީހަށް ވައިން ލިއާ ފާރިޝްއަށް ގޮވާލިއެވެ “ކިހިނެތްވީ ލިއާ” ފާރިޝް ލިއާއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. “ހިނގާބަލަ މިރޭ އަލަށް ހުޅުވި ރެސްޓޯރެންޓަށް ދާން” ލިއާ ބުނެލިއެވެ. “ޕްލީސް” ލިއާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-27 23:02:21
ޝަހަރު 6ވަނަބައި
” އެއީ މަންމަމެން ދައްކާ ބޯދާ ވާހަކައެއް.. އެމީހުން އަހަރެމެން ތަންތަނުގައި ތިބޭ އެއްޗެހި ބިނދެހަދާތީ އަހަރެމެން ބިރުގަންނުވަންވެގެން ކިޔާ އެއްޗެއް އެއީ.. ކަލޭ ދުވަހަކުވެސް ދެކުނިންތަ މަލެއް ބިނދެގެން މީހަކު ޖިންނި މޮޔަވިއޭ…” ޔާނިއުބުންޏެވެ. ” މަނުދެކެން.. އެކަމަކު މަ ވަރަށް ގިނައިން އަޑު އަހާވާހަކައެއް..”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:33
ލޯބިވެރިއެއް ތިނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ…5
ސައިކަލުތައް ޕާކު ކުރުމަށްފަހު އެންމެން އެކީ މިސްރާބުޖެހީ ޝާނިމްގެ ބައްޕަ އެންމެފަހުން ހުޅުވި ރެސްޓޯރެންޓް ތެރެއަށް ވަނުމަށްޓަކައެވެ. އެންމެންގެ ފަހަތުން ރެސްޓޯރެންޓްގެ މައި ގޭޓުން އެތެރެއަށް ވައިން ނާޔާގެ މަލެއްފަދަ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވީ ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:32
ހިތް ކަލާޔަށް އެދޭތީ..11
******************************* ޔޫހާންގެ ފަހަތުން އައި އިވްރާ އޭނާގެ ގައިގައި ކޮށްޓައިލުމުން އޭނަ ހިނގައިގަތީ ސައިކަލާއި ދިމާލަށްށެވެ.”މިޔޯ..މީ ކިހިނެއް ވީ ކަމެއް..؟”ޔޫހާން ފެނުމާއިއެކު ހެން އޭނާގެ ޓީޝާޓަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން އިވްރާ އަހައިލިއެވެ.ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލަމުން ޔޫހާން ސައިކަލު ސްޓާޓް ކޮށްލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:32
މަލްދާ
“މިސް މަލްދާ މިހާރު މަލްދާ ގެ ފިރިމީހާގެ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ ވެރިޔަކީ މަލްދާ….. މީ އެލިޔެކިޔުންތައް” މަލްދާ ގެ ލޯޔަރު އެހއން ބުނެ އޭނަ ކުރިމަތީ ވި ގަނޑުތައް މަލްދާގެ އަތަށް ދިނެވެ. މަލްދާ އެ ގަނޑުތަކަށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވިއެވެ. “ޝުކުރިއްޔާ ދެން ދިޔަޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު” މަލްދާ އެހެން ބުނުމުން އޭނަ ކުރިމަތީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:31
ނުފިލާނެ ހަނދާނެއް
ހަޔާތުގައި ހިނގާފައިވާ ހެއްވާ މަޖާ ކަންތައްތަކަކީ ހިތުން ފޮހެލަން ދަތި އުފާވެރި ހަނދާންތަކެކެވެ. އެ އުފާވެރި ވަގުތުތައް ހިތައް އަންނައިރު އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ ލޮލުން ނީރާލައެވެ. އެމަޖާ ކަންތައްތައް އަލުން ތަކުރާރުވުން އެދެވެއެވެ. އެއީ މީގެ ހަތްއަހަރު ކުރީގެ މަޖާ ހަނދާންތަކެކެވެ. މި ހާރުވެސް ލޯ ކުރިމަތިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:31
އޭރުގެ ފުންހަނދާން
އެއީ ދެހާހުގެ އަހަރުތަކެވެ. ތަރައްގީގެ ކުލަވަރު ފެންނަންފެށި ދުވަސްވަރެވެ. އަހަރެންނަކީ ޕަބްލިކް ހެލްތު ވޯކަރެކެވެ. އެހެންކަމުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ވަރަށް ގިނައިން ދާންޖެހެއެވެ. ތަފާތު ބަލިތަކާއި ބެހޭ ދެތު މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ އަހަރެންގެ ޒިއްމާ އެކެވެ. އެއިޑުސް ބައްޔާ ބެހޭގޮތުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:31
ޒާޔާ – އެއްވަނަ ބައި
ސްކޫލް ރަނގަބީލު ޖެހުމާއިއެކުހެން ސްކޫލް ގޯތިތެރޭ މަޑުކޮށްގެން ތިބި ހުރިހާ ކުދިންތައް ސްކޫލްގެ މައި ގޭޓުން އެތެރެއަށް ވަންނަން ފެށިއެވެ. މިއަދަކީ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަސްކަމުން ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ތުންފަތުގައި ނުފިލާ ހިނިތުންވުމެއް ވިއެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ ސްކޫލަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:31
އެހެނަސް…(26)
ވިލާދާއާއި މަލާކް ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. އަލޫކް އޮތީ ޕްރައިވެޓް ރޫމްއަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އަލޫކަށް ނިދިފައި އޮތުމުން މަލާކް ނުވަދެ ޒާހިލް ގާތަށް ދިޔައެވެ. ވިލާދާ މަޑުކުރުމުން މަލާކްއާ ޒާހިލް އެކޮޅުގެ ކަންތައް ހަމަޔަކަށް އަޅުވަންދާން ނައްޓާލިއެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި ޒާހިލް ސުވާލެއް ނުކުރުމުން މަލާކް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:30
ލޯފޮހެލާދޭށެ މަގޭ 18
”ކިހިނެއްވީ ކަމެއް. ކާކު މަގޭ ބައްޕައަކީ.” ޔޫހާއަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ވަރަށްވެސް މަޑުންނެވެ. ޒާހިދާއަށް ވެސް އެއަޑު އިވުނީ ނުހަނު މަޑުންނެވެ. ޔޫހާގެ ޖުމުލަ އަޑު އިވިފައި ޒާހިދާގެ އަނގަ ބަންދުވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން އޭނާއާ ދުވަހަކުވެސް ޔޫހާ ކޮށްފައި ނުވައި ސުވާލެކެވެ. ”ދަރިފުޅާ. މިތާ އިށީންދެބަލަ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:30
ނޭނގޭ! ޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮ(8)
ޒެނީޝް މެން ގެޔަށް ވަދެގެންއައި އަޔާންއައް ޒެނީޝް އާއި ސުޒާނާ ބެލްކަނީގައި ތިއްބާ ފެނުނެވެ. ހިނިތުވެލާފައި ޒެނީޝްއައް ގޮވާލަން އުޅުނު އަޔާން ހުއްޓުނީ ޒެނީޝް ބެލްކަނި މަތިން ވެއްޓެން އައުމުންނެވެ. “ޒެނީޝް!” ސުޒާނާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ހަވޭލިތެރޭ ގުގުމާލިއެވެ. އަޔާން ޒެނީޝްއާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:30
އެކުއްޖާ 15
* އަވްލީންގެ ލޮލުން އޮހިގަތީ އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަކަމެއް ރުޅިވެރިކަމުގެ ކަރުނަކަމެއް ދެރަވުމުގެ ކަރުނަ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަވްލީންއަށް ބުނެދޭން ދަތި ގޮތްތަކެއްވިއެވެ. އެދިގުކޮއްލާފައިވާ އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން އަވްލީންއަށް އެއީ ލިޔާން ކަން އެނގެން ސިކުންތެއްވެސް ނުނެގިއެވެ. “އަވްބޭބީ.. ލޯންގް ޓައިމް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:30
އިމްތިޙާން 9
ސަމީރު ދެރަކޮށް ހިތުގައި ޖައްސަން ފަހުދަށް އޮތީ ކޮން ޙައްޤެއްހެއްޔެވެ؟ ސަމީރުގެ ދިރިއުޅުން ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައި ވުމަކުން ފަހުދަށް ކުރަންވީ ކޮން އަސަރެއްހެއްޔެވެ؟ މީހަމަ ދުނިޔޭގެ އާދަހެއްޔެވެ؟ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދުނިޔެ އަބަދުވެސް ދައްކަމުންދަނީ މިކަހަލަ ކެހިވެރި ދަޅަތައްބާއެވެ؟ “އަހަންނަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-05-26 15:34:29