×
ވާހަކަ
ހުވަފެނުގެ ރާނީ 16
ސޯފާގައި އިން އީމާނާ ބަލަމުން ދިޔައީ މުއާޒްގެ މުނަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ބޮލަށް އެހިޔާލުވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެރޭގައި އަމްރު އެހެން ބުނީ ރުޅިއައިސްފައި ހުރި ވަރުންނެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުން ކޮންމެވެސް އެކަކު އެކަމުން މާނަ ނެގިގޮތް ނުބައި ވެއްޖެއެވެ. އެކަން ވިސްނުނު އީމާނާ ފުންފުންކޮށް ދެތިންފަހަރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-17 15:35:07
ހަދިޔާ (ސާދަވަނަ ބައި)
“ތިއޮތީ މާ ރަނގަޅަށްވެސް ގްރެޖުއޭޓްވެފަ!” މިރްޒާން ހެވިފައިހުރެ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އަމްނާއަށް ވެސް ރަތްވެގެން ދިޔަ މޫނަކާއެކީ ހީލެވުނެވެ. އެ ހީލުމުގެ ތެރެއިން މިރްޒާން ގޮސް އަމްނާގެ ގައިގައި ބައްދާލި ހިނދު ދެމީހުންގެ ލޮލުން ވެސް އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތައް ހިލުނެވެ. މަރާލެވުނު އެސްފިޔަތަކުގެ ތެރެއިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-16 16:47:06
އިމްތިޙާން (25ވަނަ ބައި)
ހަ އަހަރު ފަސް ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ފިނިކަން ޖައްވުގައި ހިފާލާފައިވާއިރު، ކާޅުތަކާއި ވާތައް މިންވަރު ކުރެއްވި އާދުވަހައް އުފާފާޅުކުރުމުގައި އެއްގަހުން އަނެއްގަހައް ތިރިކުރަމުންދިޔައީ ގަސްގަހުގައި އަޅާފައި ހުންނަ މޭވާތަކުގެ ރަހަ ބަލަމުންނެވެ. ކާޅާއި، ކޮވެއްޔާއި އަދި އިރުއިރުކޮޅާއި އިވޭ ހާ ގޮވާ އަޑުން އެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-16 11:33:40
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 8
ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު އަޝްރާ ފޯނު ނަގައި ހެލޯ އޭ ބުނެލިއެވެ. އަޝްރާ ހެލޯ އޭ ބުނެލުމުންވެސް ޝާއިފް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުންޏެވެ. ” ޝާއިފް… ” އަޝްރާ މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން ޖެހިލުންވެފައިހުރެ ޝާއިފަށް ގޮވާލިއެވެ. ” އަޝްރާ ބުނެބަލަ… އަޝްރާ ލޯބިވަނީ އަހަރެންދެކެތަ ނޫނީ ނާއިލްދެކެތަ… ” ހަރުކަށިކަމާއެކު ޝާއިފް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-16 08:48:17
އެނގުމެއްނެތި…2
ފާހަނައިން ނުކުތް އަލީޝާއަށްް ވީނުވީ އިނގުނީ އެހެން ކުއްޖެއްގެ ދުލުންނެވެ. އީތަންއަށް އޭނާ ބަލައިލީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ބަދަލުގައި އީތަން ބޮޑާގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. “ވަރަށް ލުއި މަންޖެއެއް. ވައްޓާލަންވެސް ފަސޭހަ، ނަގަންވެސް ފަސޭހަ…” އީތަން އަލީޝާގެ ކަންފަތްބުޑުގައި ވައިއަޑުން ކިޔައިލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-15 15:28:08
ރުއިމުގެ އަޑު
އާޅެން ރުއިމުގެ އަޑު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިންފާރުފަދަ އެކުވެރީން ދޫކޮށްލީމެވެ. އެއްފުރާނަވާ ދެހަށިގަޑު ފަދައިން އުޅެން ޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ. ކުޑަކުދީންގެ ރުއިމުގެ އަޑު ބުޅާކޯޅޭ އަޑުކަމުގައި ހީކުރީމެވެ. އެމީހުން ކަމަކު ކިޔާފާނެތީ ބޮޑުތަޅު އެޅުވީމެވެ. ފަޅު ހިސާބުގަނޑުދިރިއުޅޭން ޚިޔާރުކުރީ އެހެންވެއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-14 23:51:51
ނޫރިޝް ( ފަހުބައި )
ތުއި ހިނގުމެއްގައި ފޮނި ގޮތަކަށް ހިނގާފައި އައިސް ވޯޑުން އެތެރެއަށް ވަން އާރާ ފެނި އީޝަލްގެ ލޭ ކެކިގަތެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި އޭނާ އާރާ އާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ނޫރިޝް އާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރި ގޮތް ހިތަށް އެރުމުން ނެވެ. އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް އާރާގެ ކޯތާފަތް މަތީގައި އަތުގައި ހުރި ބާރެއް ލާފައި ޖެހި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-14 23:50:54
ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 27
އެރޭގެ ދަންވަރު ތިނެއް ޖަހަން ގާތްވަމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. ސިކުނޑިއަށް ބުރަވެ ވަރުބަލިވެ ނިދި ޖެހިފާ އޮތް އަލްޔާން އަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނަށް އަންނަ މެސެޖް ޓޯން ގެ އަޑަށެވެ. ފުލުފުލުގައި މެސެޖްތަށް އަންނަމުން ދިޔުމުން ކަންނެތްކަމާއެކު ފޯން ނަގާ ގަދަކަމުން ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ވައިބާރ އެމެސެޖްތަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-14 20:47:07
ދުޢާ 41(ފަހުބައި)
އަމާން އަދި އުފާވެރި ދަތުރަކަށްފަހު ދާނިޔަލްމެންނަށް އެމީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތާއި ހަމަޔަށް ދެވުނެވެ. ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުތަކުން މަގުމަތީގައި ހޭލަމޭލަވެ އުޅޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ގިނައެވެ. ދާނިޔަލް ކާރުން ފައިބައިފައި ގޮސް ދާޔާ ކާރުން ބޭލުވިއެވެ. އެއިރު އޭނާ ހުރީ ދާނިޔަލް ގަތްދިން ލޮލީޕޮޕް ތަކުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-14 17:03:29
ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 10
ފޯނު ކަނޑާލާފައި އަޖްވަދު ހިނގައިގަތީ ދާދި ދެންމެއަކު ތަޅު ނައްޓާލި ޒިޔަލްއާ ދިމާލަށެވެ. އެ ދެ ފިރިހެނުން އެކުއެކީހެން އަލިޝްކާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ހުރިހާ ބޮއްކެއް ނިވާލާފައި ވީނަމަވެސް ޓޯޗެއްގެ އެހީގައި ތަންދޮރު ހޯދައިގެން ގޮސް އަލިޝްކާ އެނދާ ހަމައަށް އެމީހުން ވާސިލްވިއެވެ. މާޒީގައި ހިނގައި ދިޔަ ކަންތަކުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-14 15:36:09
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 7
މިންހާ ގޮސް އަޝްރާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު އަޝްރާ ކޮޓަރީގައި ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުއްޓެވެ. އޭނަގެ މޫނު މަތިން ނުތަނަވަސްކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ” އަޝޫ… ކިހިނެއްވީ ހާދަ ހާސްވެފަ… ” ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަވަސް ހިނގުމެއްގައި އަޝްރާގެ ގާތަށް ހިނގައި ގަންނަމުން މިންހާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ” ޝާއިފް ބުނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-14 10:35:50
އިމްތިޙާން (24ވަނަ ބައި)
އެންމެންނަށް ލިބުނު ޙައިރާން ކަމުގައި އަޖާއިބުވެފައި ޙިބާ އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވުނީ ސުވާލުން ފުރިފައިވި ހިތަކާއިއެކުއެވެ. ޙިބާ ލައިގެންހުރި ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި އެއްވެސް ހާއްސަކަމެއް ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ. ބްރައިޑެއްހެންވެސް ހީނުވާތީއެވެ. ޙިބާގެ އާއިލާއަކީ ވިޔަވާރީއެއް ހިންގާ ފުދުންތެރި ބަޔެއްކަމަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-14 08:11:37
ޙިޖުރަ 42
ފޯނުން ގޭމު ކުޅެން އިނދެ ބައްޕަވެސް މިހާރު މިޞްބާޙް މަތިން ހަނދާން ނެތިދާނެކަމަށްބުނެ ސިނާން އޭނަގެ ހިތަށް ވިސްނައިދިނެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ނުވަނީސް އެ ހިތުގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލި ދިޔައީ ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް “ބައްޕަ”އޭ އެރުމުންނެވެ. ސިނާނަށް ލިބުނު ޝޮކާއެކީ އޭނަގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. އޭނަ ފޯނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-14 07:53:43
މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 14
ހެނދުނުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު ރަސްފަންނުގައި ފުދޭވަރަކަށް މީހުން ގިނައެވެ. ޖެހެންމުން ދިޔަ ހިތްގައިމު ވައިރޯޅިންނާއި ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބީހެމުން ދިޔަ ރާޅުގެ އަޑުއިވުމުން ހަލާކުވެފައިވާ ހިތަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޮތް ހިފައިގެން ހުސްކޮށް އިން ހަޓެއް ދަށުގައި އަހަރެން އިށީނީމެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 23:30:08
ހަޤީޤީ ފޮނިކަމާއި މީރުކަން ވަނީ ﷲގެ ރުއްސެވުމުގައެވެ.
ހާލަތު މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު ވެފައެވެ.އަމާން އޮމާން ވެށި ވަނީ ކިލަނބުވެ ނާމާންކަން އުފެދި،ހިތް ނުތަނަވަސް ކުރުވާ،ލޮލުން ލޭ ކަރުނަ އޮހޮރޭފަދަ ބިރުވެރި ތަނަކަށް ބަދަލު ވެފައެވެ. ބިރުވެރި ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ފަދަ ނޭވާ ހިފަހަށްޓާލަންޖެހޭ،ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަ މަންޒަރުތައް އަޅުގަޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 23:01:49
އިބްނާ
މި ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް މިވާހަކަ ގެނެސްދޭނަށް އިންޝާ ﷲ.. އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ..
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 23:01:45
ނޫރިޝް ( ހަވަނަ ބައި )
ކަޅުހުއްތުބޭގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަފްޒުތައް ނޫރާގެ ކަންފަތާއި ހަމަ އަށް ފޯރީ ހޮނު ގުގުރިއެއްގެ ސިފައިގަ އެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެ އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވުނު އިރު ދެލޮޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔަ އެވެ. މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު އިވިފައި ދެން ފެނުނީ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ބާރަށް ރޮއެގަތް ތަނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 23:01:40
އެނގުމެއްނެތި…1
“ނުކުރާނަން… ދުވަހަކުވެސް މާފެއްނުކުރާނަން.!” އަތް ގޮންމުއްކަވާފައި މޭޒުމަތީ ޖެހި އީތަންވަނީ ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައެވެ. އޭނާގެ ބާއްޖަވެރި ހަޔާތް އެފުށް މިފުުށަށްޖެހި އަންހެންކުއްޖާއަށް އޭނާ ހުރީ ދުވަހަކުވެސް މާފުދޭ ގޮތަކުނޫނެވެ. “އާނ… އެއްގޮތަކަށްވެސް މާފުކޮށްގެން ނުވާނެ. އީތު މާ ހެވީއޭ. މަ ނަމަ މިހާރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 23:01:37
މަގޭ ހިތް ދެން ނުތަޅުވާށޭ….
“އައްދޯތް މަންމާ” މަލަކާ ގައިގަ އަޅަމުންދާ ވޭނަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ބުނެވުނެވެ. އެއްވޭނުގެ މައްޗަށް އަނެއް ވޭން ތަހައްމަލް ކުރަމުން ދާން ޖެހުނަސް މާރިޔާގެ ހިތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާރައެވެ. އަމިއްލަ ބަނޑުއަޅާ ވިހޭ ދަރިއޭ ހިތާވެސް ހިތުގައި ރަހުމޭ މިކިޔާ އެއްޗެއްވެސް ނޯވެއެވެ. ” ބުނަންތަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް،
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 23:01:33
އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 39
” ދަރިފުޅާ, މި ބައްޕައަށް މާފް ކުރޭ, ބައްޕަމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރިފުޅު އެކަހެރި ކޮއްފި, ދެން އެހެނެއް ނުވާނެ, ދަރިފުޅު ނުރޮއެ, ބައްޕަ ވަޢުދުވަން ބައްޕަގެ މި ދަރިފުޅަށް, ދަރިފުޅުގެ ލޯބި ހޯދާ ދޭނެ ކަމަށް, މީ މި ބައްޕަ ވާ ވައުދެއް” އާމިރު އެހެންބުނުމާއެކު އަރުޝް ބައްޕާއޭ ކިޔައި އަނެއްކާވެސް ބައްދައިގަތެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 23:01:31
ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 15
“މިބުނީ އެއްނު އަހަރެންނާއި އަވްލީން އަށް އެކުގައި އުޅެވޭކަށް ނެތޭ. މީގެން އެއްވެސް ކަމެއް އަންޖަލް އަށް އެނގިއްޖެއްޔާ އޭނާ ލީންއަށް ކޮންމެ ފަދަ ގޮތެއް ހަދާކަށްވެސް ފަހެއްނުޖެހޭނެ. ކީއްވެގެންތަ ގަބޫލުނުކޮށްގެން ތިއުޅެނީ. އަންޖަލް ލީން މަރާލަ…” ރާދިންއަށް ހުއްޓާލެވުނީ ބުނެވުނު އެއްޗެއް ފަހުމް ވުމުންނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 23:01:30
ލޯބިވެވުނީއެވެ. 22 (ފަހުބައި)
ދޮރު ހުޅުވައިލުމާއެކު ޔާމިންގެ ހަށިގަނޑު ވެއްޓުނީ ކަމީލާގެ ގައި މައްޗަށެވެ. ކަމީލާއަށް ހަޅޭއްލަވަައިގަނެވުނެވެ. ރޮމުން ހަޅޭއްލަވަމުން ކަމީލާއަށް ޔާާމިންގެ ހަށިގަނޑު ދުރަށް އެއްލާލެވުނު ގޮތް ނުވެސް އެނގުނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވަމުން ކަމީލާ ފާހާނާއިން ނިކުތްއިރު މުޅި މީހާ ތުރުތުރުއަޅައެވެ. ނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 09:10:25
ހަދިޔާ (ތޭރަވަނަ ބައި)
“ތި އިންނަ ކުއްޖާއަށް ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭތި. އެއްވެސް ކަމެއް އުނިވިޔަ ނުދޭތި. އަހަރުމެންނާ ދެކޮޅަށް ތިކަން ކުރިޔަސް މިރްޒާންގެ ޒިންމާދާރުކަން ދައްކަދޭތި. ބޭބެ އުޅޭހެން އަބަދުއަބަދު އަންހެނުންގެ ޝަކުވާ ލިބޭފަދަ މީހަކަށް ނުވާތި. ހިއެއްނުވޭ މިރްޒާން އިންނަން ތިއުޅެނީ ވެސް ބޭބެ އިން ފަދަ އަމިއްލަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-13 06:02:45
ލޯބިވެވުނީއެވެ. 21
މީ އަނެއްކާ ކޮންފަދަ ކަންތައްގަނޑެއްބާއޭ ޔާމިންގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. އެވަރުގެ ކުށެއް ކަމީލާ ކުރީ ވަކި ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތް ނުތަނަވަސްކަމުން ފުރިގެންވާ ހާލު އަނެއްކާާވެސް ޔާމިން ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ. “ތީ ކުށްހީއެއް އިނގޭތޯ؟ އަޅުގަނޑު ނުފިލަން.” ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ހުރެ ކަމީލާ ވާހަކަ ދައްކަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-12 17:38:43
އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 38
އަރައިގެން އައި އިރާއެކު ސާރާ ތައްޔާރުވަމުންދިޔައީ ފައުޒާން ހެނދުނު ހިނގާލަން ދާން ބުނެފަ އޮތީމައެވެ. ފައުޒާންގެ އަތުގެ ހިފައިގެން މަޑު ހިނގުމުގައި ރަސްފަންނާ ދިމާލަށް ދަމުން ދިޔައެެވެ. ” މަންމީ, ލުކް” ފައުޒާން ރަތް ދަޅަ އަޅަމުންދާ އިރަށް ބަލަމުން ބުނެލިއެވެ. ސާރާ އަރަމުންދާ އިރަށް ބަލާލީ ހިތަށް ލިބިފައިވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-12 16:57:26
ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 9
“ޔެސް…” ދަތް ޖައްސާލަމުން އަލިޝްކާގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. އަލިޝްކާ ދެލޯ ކުޑަކޮށްލަމުން އަވްޔަންއަށް ބަލާލީ ކޭކުފޮތި އަތަށް ނަގައިގެން ހުރެއެވެ. “ޔެސްއޭ..ކޮންކަމަކަށްބާ..” އަވްޔަންގެ އަނގަޔަށް ކޭކުފޮތިލައިދިން އަލިޝްކާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. މަންޒަރު ބަލަން އެންމެން ތިބީ ހިމޭންވެފައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-12 16:57:23
ލޯބިވެވުނީއެވެ. 20
ނަދީމްގެ އަތުގައި އޮތް ކެވެލިކޮޅު ދީމާ އަތުލީ ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއި އެކުގައެވެ. “އެކަމަކު މީ ކޮންތާކުން ފެނުނު އެއްޗެއް؟” ދެބުމަ ގޮށް ޖެހިފައިވާ ދީމާގެ ހާސްކަމުން ދޭހަ ވަނީ އެ ކެވެލިކޮޅާއި ދީމާ އާއި ގުޅުމެއްވާ ކަމަށެވެ. “ތީ ޒުބޭދާ މަރުވިއިރު ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގައި އެޅިފައިވާ ކެވެލިކޮޅެއް. ތީ ދީމާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-12 12:42:09
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 6
އިތުރަށް އެވާހަކަތައް އަޑު އަހާ މަންޒަރުތައް ބަލާނެހާ ހިތްވަރު ނެތުމާއެކު ކަރުނަވީ ދެލޮލާއެކު އެތަނުން ދިއުމަށް ފަސްއެނބުރި ހިނގައިގަތް އިއާންގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު ހުއްޓުން އެރީ އޭނަ އެހާލުގައި ހުއްޓާ އިތުރު މީހަކަށް ފެނުމުންނެވެ. އިއާންގެ ލޮލުގައިވި ކަރުނަތައް ފެނުމާއެކު އަޝްރާގެ ހިތުގައި ސުވާލުތައް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-12 06:01:59
އިމްތިޙާން (23ވަނަ ބައި)
ޙިބާ އާއި ހުމާޔާ ދެކުދިންނަކީވެސް ހިކި ކޮށް ތިބޭ ދެކުދިން ކަމުން ހިބާގެ ހެދުން ހުމާ ލުމުންވެސް ހުމާގެ ގަޔައް މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުމާ އާންމުކޮށް ލައި އުޅޭ ހެދުންތަކާއިބަލާފައި މާބޮޑައްވެސް ދޫކަން ހުމާއަށް އިހްސާސް ކުރެވުނެވެ. ޢެހެން ކަމުން ދެންވެސް އެ ލައިގެން ތިރިއަށް ދާންވީކަމާއިމެދު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-12 05:51:05
ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 19
އެތެރެއަށް ވަންނަންތޯ؟ އަޅުގަނޑަކީ ނަދީމް. ކުޑަ މަޢުލޫމާތެއް ސާފްކޮށްލަން.” އެތަނުން އެކަކު ކުރިޔަށް ޖެހިލާ ދީމާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ. ފުލުހުންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދީމާ އަށް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނީ ކަމީލާގެ މޫނަށެވެ. “ދުރުވޭ. އަނެއްކާ ކިހިނެއްތޯވީ؟” ދީމާ ފުލުހުންގެ ދެމީހުންނާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-11 23:20:30