×
ވާހަކަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީލިޔުން ދީފައިވަނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 09:24:02
ލޯތްބަކުން ދިން….3ވަނަ ބައި
ގެއާއި ކައިރިވިވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވާންފެށިއެވެ. ހިތާ ހިތުން ދުޢާކުރެވެމުން ދިޔައީ މެންދުރުހިނގިކަންތައް ނިމި ގޭތެރެ ހަމައަކަށް އެޅިފައި އޮންނާނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގޭގެ މައިދޮރު ހުޅުވާލުމައިއެކު ސިޓިން ރޫމުން އިވެމުން ދިޔަ އަޑުން ގޭތެރެއަށް ނުވަދެ މަޑުކޮށްލީމެވެ. ” ދަރިފުޅުމެން ބަލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-18 23:07:35
ހޯދަން ނޭދެން ލޯތްބެއް ތިޔަ ނޫން… 32
ކައިވެނި ކުރެވުނު ދެ ޖޯޑު ދެ ކާރަށް އެރުމާއި އެކު، ކާރު ދުއްވައިލިއެވެ. ދިހަވަރަކަށް މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އަފާންއާއި ޒާރާއަށް އެމީހުންގެ މަންޒިލަށް ދެވުނެވެ. ކާރުން ފައިބާފައި، ގެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތީ ދެމީހުން އެކީއެވެ. ޒާރާ ގޮސް އަފާންގެ ކޮޓަރި ދޮރުހުޅުވާލާފައި، އެތެރެއަށް ވަން އިރު ފެނުނު މަންޒަރަކުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-18 23:07:32
ލޯބިވެވުނީ 3
އެހުރިހާ އެންމެން ސަކަރާތްޖަހަން ހުރިއިރު އެމީހުންނަށް ނޭނގުނުކަމަކީ ޔައިލީއާ އާކިންއަށް ހަސަދައިގެ ނަޒަރަކުން މީހަކު ބަލާކަމެވެ. ♡ތިންވަނަ ބައި♡ މުޅި ސްކޫލު ދުވަސްދިޔައީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ގަޑިއެއްނިމޭ ކޮންމެފަހަރަކު އަލާންއާ އައިރާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާ ހިފައިގަނެއެވެ. އެއްފަހަރަކު އަލާންއެެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-18 23:07:28
ލޯތްބަކުން ދިން…….2ވަނަ ބައި
ނޯޓު: ދެވަނަބައި ގެނެސް ދިނުން ލަސްވެގެންދިޔައީ އެކައުންޓަށް އެކްސަސްނުވެވުމުންކަމުގައި ދަންނަވަމަވެ. އަދި މި ކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޑްމިންއިން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރުމާއިއެކު ދެވަނަބައި ލަސްވިކަމަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދެމެވެ. *************************************************************************
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-16 10:17:54
ލޯބިވެވުނީ 2
ފަސްގަޑި ބަޔަށް ފޯނު އެލާމްކޮށްފައި އެނދުކައިރީގައިވާ ސައިޑްޓޭބަލް މަތީ ބޭއްވިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޔައިލީއަށް ފުން ނިންޖަކަށް ގެނބިއްޖެއެވެ. ♡ދެވަނަ ބައި♡ އާ ދުވަހަކަށް ފަތިސްވެއްޖެއެވެ. ގަދަ ނިދީގައި އޮތް ޔައިލީއަށް ހޭލެވުނީ ރޭގައި އެލާމްކޮށްފައި އޮތް ފޯނު އެލާމް އެޅުމުންނެވެ. އެލާމް ނިއްވާލާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-12 20:04:45
އިންތިޒާރު…4
މާލެ އައުމުން ޔުއާން އަހަންނަށް މެސެޖު ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އުއްމީދެއް ނުކުރަމެވެ. އަހަރެން ހީކުރީ ޔުއާން އަހަރެން މަތިން ހަނދާން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ޔުއާން އަހަރެން މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތެއެވެ. ހިތަށް ލިބުނު ހަމަޖެހުމުން އަހަންނަށް އެކަނި އިނދެ ހެވުނެވެ. މާލެއަށް އައިތާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-11 14:49:18
އުމުރައް ވެސް ލޯބިވިން – ފަނަރަ ވަނަ ބައި
އިތުރަށް އެ މަންޒަރު ބަލަން ބޭނުން ނުވުމުން ކިޔާން ކިޔާރާ ގޮވައިގެން އެތަނުން ދާން ނިކުތެވެ. އެންމެނަށް އެއްކޮށް ސައިކަލް ގައި ނުދެވޭތީ ކިޔާން ޓެކްސީ އަކަށް ގުޅިއެވެ. ޓެކްސީ އައިސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުމާއެކު ކިޔާން އާއި ކިޔާރާ އެ ކުއްޖާ ގޮވައިގެން ކާރަށް އަރައިލިއެވެ. ކާރުގައި އިން އިރު ކިޔާރާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-09 18:14:25
ލޯތްބަކުން ދިން…….1 ވަނަބައި
ކޮންތާކު ތެޅިތެޅިފަ ތިއައީ؟ މިހާރު އެއޮށް ގަޑިން 11 ޖެހީ. މީހެއްގެ އަތްބެއްކަމެއްވެސް ހަނދާނެއް ނެތްދޯ؟” ގެއަށް އައިސް ވަނުމާއިއެކީ ފުރަތަމަ ކަންފަތަށް އެރީ މައިދައިތަގެ ހޫނު ބަސްތަކެވެ. ” އާން.ކޮންކަމަކާތަ ހާސްވާންވީ. އޭނަ ބޭނުންވައްތަރަކަށް ތެޅެން ދޮންބެ އެ ހުންނަނީ ދޫކޮށްލާފަ އެއްނު. މަންމަޔާ ނުބެހޭކަންކަމާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-09 18:14:25
ލޯބިވެވުނީ 1
“ޔައިލީ. ނިކަން އަވަސްކޮށްބަލަ. މިހާރު ކިހާއިރެއް މިތާ މަޑުކުރާތާ. މިހާރު އެއޮއް ހަވީރު 4:30 ވަނީ. އަދިވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެވޭ ވަރެއް ނުވޭ. ރީތިވާށޭ ކިޔާފަވެސް ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ގަޑިއިރެއް ހޭދަކުރާނެ. އަދި ސެންޓު އެހާ ގިނައިން ޖަހާނެ. ހީވަނީ ސެންޓުން ފެންވަރާހެން. އެވަރުންވެސް މި މަންޖެގެ ހިތެއް ނުފުރޭނެ.”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-05 11:47:15
ތަމަންނާ 17
އަހަރެން ނުކުތުމުން ކާރުވީ އެކޮޅުގައި ކަމަށް ބުނެ ހިނގައިގަތުމުން އަހަރެންވެސް ރީޙާން ފަހަތުން ހިނގައިގަތީމެވެ. ކާރަށް އަރައި ދުއްވާލުމަށްފަހުވެސް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ރީޙާން ނުދައްކައެވެ. އަހަރެންވެސް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ފޯނާއި ކުޅެން އިނީއެވެ. އަހަރެން ފޯނާއި ކުޅެން އިނަސް އަހަރެން ވިސްނަމުންދިޔައީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-03-01 12:21:16
އުމުރައް ވެސް ލޯބިވިން – ސާދަ ވަނަ ބައި
“ކިޔާ ޖާވާބު ދީބަލަ” ކިޔާރާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނައުމުން ކިޔާން ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ. އޭރު ވެސް ކިޔާރާގެ ލޮލުން ހޯސް ލާފައި ކަރުނަތައް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ކިޔާރާ ގެ ރުއިމުން ކިޔާން ގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވާން ފެށިއެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސް ވެގެން ދިޔަ ކަން ވިސްނުނެވެ. ކިޔާން މަޑުކޮއްލައިގެން އިނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-27 10:34:40
އިންތިޒާރު….3
“ހަނދާންވޭތަ މައިރާއާ ދިމާވީމަ ލަވައެއް ކިޔައިދޭނަމޭ ބުނި ހަނދާން؟ މިރޭ މިތަނަށް މައިރާ މި ގެނައީ އެ ވައުދު ފުއްދަން ވެގެން” އަހަރެން ދިގު ސޯފާގައި އިށީނުމާއެކު ޔުއާން ގިޓާ ހިފައިގެން ގޮސް ކުރިމަތީ ހުރި ސޯފާގައި އިށީނެވެ. ޔުއާންގެ ޖާދުވީ ފުން ދެލޮލުން އަހަންނަށް ބަލާލުމާއެކު ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވެގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-27 03:46:10
ފުރަތަމަ ލޯބި (ހަތަރުވަނަ ބައި)
އިޝާ ނަމާދުކޮއް ނިންމާލުމަށްފަހު ލައިކް އަވަސްވެގަތީ ޒެމިން ރެޑީ ކުރުވާށެވެ. ހަމައެގޮތައް ޔެލިން ވެސް ނަމާދުކޮއްލައިގެންް އަވަސްއަވަހަށް ޒިޔާ ރީތިކުރަންފެށިއެވެ. *************** ޒިޔާގެ މޭކަޕް ކުރަމުންދިޔައިރު ޔެލިން ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެފައެވެ. އަދި އަލަށް މޭކަޕް ކުރާތީ އަދި އެވެސް އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-23 12:28:28
އަބަދުވެސް ލޯބިވިން
ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުންނަން ގޮސްގޮސް ހުރެފައިވެސް ފެނުނު މަންޒަރުން އަހަރެން ކައިރިވެލީ ރިސެޕްޝަންގައި ތިބި ކުދިން ގާތަށެވެ. ދުރުގައި ނަރުސްކުދިން ބޮނޑިވެގެން އުޅޭ ތަނަށް އިޝާރަތް ކޮށްލަމުން ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އިނގޭތޯ އަހާލީމެވެ. “ޔާ.. ޑޮކްޓަރ އެޕޭޝަންޓް ނަގަން ވީނުން. ޑޮކްޓަރ ނޫރް ދެންމެއަކު އެދިޔައީ ސައިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-23 12:28:22
އިންތިޒާރު 2
މާޔާގެ ކައިވެނި ހެދުން ފެނި އަހަރެންވެސް ކައިވެނީގެ ހުވަފެން ދެކެން ފެށުނެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ބޮޑު އެ ހެދުމުގައި އަތްނުލަައި އަހަންނަކަށް ނުހުރެވުނެވެ. “ހާދަ އަތްދިގޭ ދޯ! މައި އައިރުގަ ކީއްވެތަ ނިޝާލް ނުގެނައީ؟” މާޔާގެ ސުވާލުން އަހަރެންގެ ޠަބީޢަތު އެއްކޮށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. އަހަރެން އެކަމަކަށްޓަކަައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-22 17:54:59
އުމުރައް ވެސް ލޯބިވިން – ތޭރަ ވަނަ ބައި
ކިޔާން ބޭސް އަޅައި ދިނުމަށް ފަހު ކިޔާރާގެ ކައިރީގައި އިށީންދެލިއެވެ. ކިޔާން އައް ބަލައި ވެސް ނުލައި ކިޔާރާ އިނީ އިން ތަނަށް ހުއްޓުން އަރައިފައެވެ. ކިޔާރާ އައް އެ ރޭގެ ކަންތަކަށް ފަހު އައި ބަދަލު ފެނިފައި ކިޔާން އިނީ ކުޑަކޮށް ދެރަވެފައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ކުށެކެވެ. އެހެން ކިޔާރާ އާއި ދިމާއަށް އެއްޗިހި ކިޔާކައް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-21 20:33:45
އުމުރައް ވެސް ލޯބިވިން- ބާރަ ވަނަ ބައި
ކިޔާން އަށް ބުނެވުނުލެއް ބާރު ކަމުން ކިޔާރާ އައް ރޮވުނެވެ. ކިޔާން ވަރަށް ބާރަށް ކިޔާރާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ކިޔާރާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަ ވެފައެވެ. ކިޔާން ނުދައްޗޭ ބުނުމުން ވެސް ދެވުނީމައެވެ. ” އާއި އޭމް ސޮރީ.. ޕްލީސް ކިޔާ އާއް މަފް ކުރޭ.. ދެން ދުވަހަކުވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނަން..” ކިޔާރާ ބުނެލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-21 01:14:47
މަންޒިލް
ދުވަހަކީ އުޑުމަތި އެހާ ސާފު ދުވަހެއް ނޫނެވެ. ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ވިއްސާރަ ވިލާ ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެން ގެއިން ނިކުތީ ކޮނޑުގައި ދަބަހެއް އަޅުވާލައިގެންނެވެ. ‘ބެކްޕެކް’ ގެ ދެއަތްގަނޑަށް ދަމާލާ ހެޔޮވަރު ކޮށްލުމަށްފަހު އަހަރެން ހިނގައިގަތީމެވެ. އަހަރެންގެ މަންޒިލަކަށްވީ ރަށުގެ ބަނދަރެވެ. އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-20 20:05:56
ފުރަތަމަ ލޯބި (ތިންވަނަ ބައި)
30 ވަރަކަށް މިނިޓް ޤުރުއާން ކިޔަވާ ނިންމާލުމަށްފަހު ފޯން ނަގާ އޮންލައިން ވެލުމަށްފަހު ވައިބަރ އަށް ވަނެވެ. ވައިބަރއިން ނިކުމެ ސްނެޕް އަށް ވަންތަނާހެން ނުދަންނަ ނަމްބަރަކުން މެސެޖް އެއް އައި ނޮޓިފިކޭޝަން ފެނުނެވެ. އެއީ ކާކު ފޮނުވި ކޮން މެސެޖެއްތޯ ބަލާލުމުގެ ބޭނުމުގައި އަލުން ވައިބަރއަށް ވަނެވެ. **************
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-19 18:35:17
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ - އޮސްޓްރޭލިޔާ އުޚްތު ސާރާގެ ޙަޔާތުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު
މިވާހަކައަކީ މިޞްރުގެ އިސްލާމްދީނަށް ދައުވަތުދޭ ދާޢީއެއްކަމުގައިވާ ޢަމްރު ޚާލިދަށް ކުރިމަތިވި ޙަޤީޤީ ޙާދީޘާއެކެވެ. އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. މީގެ ދުވަސްތަކެއްކުރިން އަހަރެންނަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އީ-މެއިލެއް ލިބުނެވެ. އޭގައިވިއެވެ. 'އަހަރެންނަކީ ލުބުނާނަށް އުފަން ޒުވާން އަންހެންކުއްޖަކީމެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-19 14:28:13
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ - ﷲ އަށް ވަކީލުކުރި މިޞްރު އަންހެނަކަށް އެއިލާހުގެ ރަޙްމަތް ލިބުނު ގޮތް
މިއީ މިޞްރުގެ މަންޞޫރާގައި ހިނގައިދިޔަ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. އަހަރެންނަކީ މިޞްރުގެ މަންޞޫރާގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ވަރަށް ފަޤީރު އަންހެނަކީމެވެ. އާދައިގެމަތީން ދުވަސްތައް ވޭތިކުރަމުން ދަނިކޮށް އަަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ދަތުރެއްގައި އަވަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހުނެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-18 01:26:25
ދަރިފުޅު
މިއަދު އެންމެން އަހަރެން ބާކީ ކޮށްލީ އަހަރެންގެ އަތުގައި ބަލިކުއްޖެއް އޮތީމައެވެ. އެދަރިފުޅަސް ހުރިހާ ހިއްސެއް ހަމައަށް ނުލިބުނީމައެވެ. އުފަންވީއިރުވެސް ލޯފަން، ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކަށް ވީމައެވެ. ކައިރީގައި ނިދާފައި އޮތް ތުއްތު ސާރާގެ ފަން އިސްތަށިކޮޅުގައި ފިރުމާލަ ފިރުމާލަ އަހަރެން އޮތީމެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-16 12:48:46
އިންތިޒާރު….1
ކަޅުފޮއެ އަނދިރި ރެއެކެވެ. ވިއްސާރަ ވިލާތަކުގެ ސަބަބުން އުޑުގައިވި ތަރިތައް ވަނީ ފަރުދާވެފައެވެ. ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ތަންތަނުން އެއްޗިހިތައް އުކާ އަޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. ދޭތެރެއަކުން ވިދާލައިފައި ގުގުރާލައެވެ. އެެއިން ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށްވުރެ އަހަރެންގެ ސިކުނޑިވަނީ އެހެން ކަމަކަށް ގޮސް ހުސްވެފައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-14 09:47:49
ހިތުގެ ތެޅުން…. ޓްރެއިލަރ
ފަސް ބުރިއަށް ހަދާފައި ހުރި އާދައިގެ އިމާރަތް ކުރި މައްޗަށް ހުއްޓާލި ކާރުން ފޭބި ޒުވާނާ އެ އިމާރާތަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ފޯނުގައި އިން ފޮޓޮއަށް ނަޒަރެއްދީފާއި ފުން ނޭވާއެއްލިއެވެ. ކާރުން ފައިބައިގެން މަގުމަތީގައި މަޑުކޮށްލި ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅު ތެރޭގައިވެސް އެ ޒުވާނާ ވަނީ ތެމި ފޯވެފައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-14 09:46:21
ޔަސްނާ
އަހަރު ތަކަކަށްފު އަހަރެން އަނބުރާ އަހަރެންގެ ރަށަށް ދިޔައީ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކަކާއި އެކުއެވެ. ނަމަވެސް ރަށަށް އައިތާ ކުޑަކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްތެރޭގައި އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން އެފުއްމިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުވާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަހަރެން ކުރި ހުރިހާ އުންމީދު ތަކެއް ފުނޑު ފުނޑު ވެގެން ދިޔައީ ހީވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-13 11:27:23
ފުރަތަމަ ލޯބި (ދެވަނަ ބައި)
އަދި ޒެމިންގެ ބެސްޓްފްރެންޑޭ ބުނުމުން ފުރަތަމަވެސް ހިތައް އައީ ޒެމިންއާއިއެކު އެފެންނަމުންދާ އާދަޔާހިލާފު ރީތި ވަރުގަދަ ޒުވާނާއެވެ. އެވަގުތު އާދަޔާ ހިލާފު ބާރުމިއްގައި ހިތް ތެޅެންފެށީ ކީއްވެކަމެއް ޙުދު ޔެލިންއަކަށްވެސް ނޭންގެއެވެ. *************** ޙިޔާލީ ކަނޑުން ނިކުމެގެން ޔެލިން އަވަހަށް ބެލީ ހަވީރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-13 11:27:19
ފުރަތަމަ ލޯބި (އެއްވަނަ ބައި)
ފަތިހުގެ ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައް އައިސް ޔެލިންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ބީހިލާފައި ދާއިރު ބަލާލަން ނުހަނު ހިތްގައިމެވެ. ކޮންމެ ވައިރޯޅިއެއްވެސް ބީހިލާފައި ދާގޮތުން ޔެލިންގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދެއެވެ. އަދި އެ ފިޔާތޮށި ތުންފަތައް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެންދެއެވެ. ޔެލިންއަކީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-07 13:09:57
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްކޫލުތަކުގެ ތަރުތީބު ހޮވައިފި
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ތަރުތީބު ހޮވައިފިއެވެ. ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ނައިބު ރައީސް ޒުލްފާ އިބްރާހީމް މިއަދު "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ މިއަދު އޮތީ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގެ މެދުގައި ގުރު ނެގުން ކަމަށެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-02-05 18:54:38
އުއްމީދު 1
ކޮންމެ މީހަކީވެސް ހަޔާތުގައި ތަފާތު ކަންތައްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ މީހެކެވެ. އަބަދު އޮއްގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނޯވެދާނެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހޭނީ އެކަމަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އުއްމީދު ކޮށްގެން ހުންނަ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ކަންކަމަކީ މީހާ އެކަމާ ކިތައްމެ ތައްޔާރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-02-05 12:35:25