×
ވާހަކަ
ވާހަކައިގެ ތަފާތު
ޢަބްދުﷲ ބިން މުބާރަކް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު ޙަމްދޫން ބިން އަޙްމަދަށް ސުވާލެއް ދެންނެވުނެވެ. "އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައަށް ވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ ފައިދާ ބޮޑީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟" ޙަމްދޫން ވިދާޅުވިއެވެ. "އެއީ އެބޭކަލުން އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރަފަށްޓަކައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-04 14:23:12
ހިތުގެ ޝަކުވާ… ހަވަނަ ބައި
“ރާރާ.. ދޮންބެއަކަށް ނޭނގެ މި ވާހަކަ ބުނުމުން ރާރާގެ ރިއެކްޝަން އަންނާނެ ގޮތެއް.. ބަޓް އައި ހޭވް ޓު ޓެލް ޔޫ ބިފޯރ އިޓް ގެޓްސް ޓޫ ލޭޓް..” ރިއާޝް އަނެއްކާވެސް ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. ރައިޝާ އިނީ ކުޑަކޮށް ބިރުވެސް ގަނެފައެވެ. ރިއާޝް ބުނަން އެ އުޅެނީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަ ޖޯކެއް ނޫންކަން ރައިޝާއަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-18 14:47:35
ތިޔަ ލޯތްބަށް އެދެމޭ – 19
ކޯކު ފުޅިއެއް ހިފައިގެން މަޔާން އިނީ ރިސޯޓުގެ ބީޗުގައެވެ. މޫސުމުގެ ގޮތުން ބީޗުގައި ގެސްޓުން އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ.” ރަށަށް ދާންވީ ކަންނޭނގެ… މިތަނުގަ ވަރަށް ފޫހި.. ކުރަން އުޅުން ކަންތަކެއް ވެސް ނުކުރެވުނު.. އެހެންމަ މިރޭ ދާނީ ރަށަށް.. ދާންވީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޕެކް ކުރަން.. ” މަޔާން އެ ފުޅި ހުސްކޮށްލާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-18 14:47:31
ލޯބިން އަލުން 2
މިފަހަރު ރުހާ ކާމިޔާބުވިއެވެ.މީކާއިލް އަޔާ އާ ގުޅުން ކަނޑާލިއެވެ.ރުހާވެސް އަޔާ އައި ގުޅުން ކަނޑާލިއެވެ…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ދެން އަޔާ އަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް ލިބުނެވެ.ނަހުޒާއެވެ.ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ.އަޔާ ނަހުޒާ ކައިރީ އަޔާ އަށްދިމާވި ކަންކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-18 14:47:29
ހިރާސް 22
“މަންމާ….ޔޫމީ” ޒީވާ ވާހަކަ ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް ނޭފަތާއި އެކު އަނގައިން ލޭގަނޑު އޮހޮރިގަން އިރު ހެޔަށް ގޮތްގޮތްވާންފެށި އެވެ. “ޒަ..ޒާން..އި.ޒާ..ން އަ..މް ސޮރީ …” ދެލޯމެރެމެން ދިޔަ ވަގުތު އޭނާއާއި ދިމާލަށް ދުވެފައި އައި ތިން ފިރިހެނުން ފެނުނެވެ. އޭނާގެ ހޭވެރިކަން ފިލާ ގޮސް އެތަނަށް ދެމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-18 14:47:24
ލޯބި 4
އަހަރެން ލޯބިވެރިޔާ އަށް ބޮސް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނީ އެކަން ހުއްޓުވީމައެވެ. އެކަން ހުއްޓުވުމުން އަހަރެން އެކަން ކުރުމަށް ފަސް ޖެހެވުނެވެ. އަހަރެންނަކަށް އެކަން ކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. ސަބަބަކީ ކުރިމަތީގައި ރުޅި އައިސް ރަތް ވެފައި އެހުރީ ލޯބިވެރިޔާގެ މަންމަ ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ބިރުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-18 14:47:21
މަންޒިލް ތިއޭ 2
ޓްވިޓާރ ނިއްވާލާފައި އިޝަލް ފޯނުގެ ގެލެރީ ހުޅުވާލިއެވެ. ގެލެރީގައި އިން ޚާއްސަ ފޯލްޑާރއެއްގައި ހުރި ފޮޓޮއެެއް އިޝަލް ހުޅުވައިލިއެވެ. އެ ފޮޓޯއަށް ބަލާލުމާއެކު އިޝަލްގެ ލޯ ކަރުނައިން ފުރުނެވެ. “ވައި؟” އިޝަލްގެ އަނގައިން ނިކުތީ ވައިއަޑެވެ. *** ޔޫސުފް އާއި މިންހާ ލައިޝާއާއެކު ތިބީ ސިޓިންރޫމްގައެވެ. ގަނޑެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-18 00:46:07
ތުލުސްމު 1
މި ވާހަކަ އަކީ ހަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގައި ބުއްދި ޤަބޫލު ނުކުރާ ކިތަންމެކަމެއް ހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަޤީޤަތެވެ. މިއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުން ފެނިފައިވާ އެންމެ ވޭންދެނިވި އަނދިރި ދުވަސްތަކެވެ. މިތަން އެންމެ ކާރިން ފެންނާނީ އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާ މީހުންނަށާއި އަވައްޓެރިންނަށެވެ. މިހެންކަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:46
ލޯބިވެރިޔެއް ތިނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ 6
ޝަޔާލް ގެ އަތުތެރެއިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޔާޝާ ގަދަ ހަދަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެކަތައިގެ ބާރު އެކުލެވޭ އެއަތުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ . ގަދަހަދަމުން ދިޔަ ޔާޝާ ގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިފާ ޝަޔާލް އޭނާ އެނދުމައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ. ޝިކާރައަކަށ ްދަހިބެތި ވެފައިވާ ވަލު ކުއްތާ އެއް ފަދައިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:44
ލޯތްބަށްޓަކައި އަހަރެން ހުވާ މަރުވެސް ވެދާނަމޭ 7
ގެޔަށް އައިސް ޖަޒްލާ އެނދުމައްޗަށް ބަންޑުން ވެއްޓި ގަތެވެ. އޭރު އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި އެތައް ޚިޔާލް ތަކެއް ދައުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ޒީވާން އޭނާ އަށް ޚާއްސަ ނަޒަރކުން ބަލން ހުރިހެން އޭނާއަށް ހީވަނީއެވެ. ޒީވާންގެ ޚިޔާލު ސިކުނޑިން ނެރެނުލެވިގެން އުޅެނީ އެހެނވެއެވެ. ނަމަވެސް އެތައް ރީތި އަންހެން ކުދިންނެއް ޒީވާނ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:41
ބީވެ ދިޔަޔަސް…
ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތެވެ. ރަށުގެ އަތިރިމަތީ މީހުންތައް އެ ހިތްފަސޭހަ ކަމުން ހިތަށް ފިނިކަން ހޯދަން ޖޯލިފަތި ތަކުގައި ތިއްބެވެ. ކުޑަކުދީންތަށް ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި މަސްއޫލުވެގެން އުޅުނެވެ. ޒުވާން ފުރާގެ އަންހެން ކުދީން ވެސް ގޮނޑުދޮށުގައި ފޮޓޯ ނަގަ ނަގައި ތިއްބެވެ. ރަށުގެ ޒިޔާރަތް މަގުގެ މެދެއްހާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:39
ލޯބި 3
އަހަރެން އެކަމާ ރުއި ވަރު ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ﷲ އެވެ. އިންސާނަކަށް ކެތް ކުރެވޭނީ ވެސް ވަކި ވަރަކަށެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އަހަރެންނަކަށްވެސް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އަހަރެން ނިންމީ ލޯބިވެރިޔާގެ މަންމަ އާއި ސިއްރުން ނަމަވެސް ލޯބިވެރިޔާ އާއި ބައްދަލު ކުރުމަށެވެ. ލޯބިވެރިޔާގެ އެ ރީތި ސޫތަ ބަލާނުލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:36
ލޯބި ވިޔަސް… 3 ވަނަ ބައި
ތަފާތު ވާހަކަތަކުގައި ތިން މީހުން ތިބެ ކައި ނިންމާލައިފިއެވެ. ހަމްނާ އަނގައިން ވެސް ނުބުނެ އިނީއެވެ. އާތިފާއި މަހުދީ ވެސް އަތް ދޮވެގެން އައިސް އިށީނެވެ. އޭރު ޒީނާއާ ހަމްނާ އުޅުނީ ތަށިތައް ދޮވެއެވެ. އާތިފު އަބަދުވެސް ޒީނާއާ މަހުދީގެ ކެއްކުމަށް ތަޢުރިފު ކުރެއެވެ. ****************************** “ވަރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:35
ނަފްރަތުން ވެވުނު ލޯބި 5
މާޝާ ގެއައް ލައިފައި އަޒާން ދިޔައީ އަޒާން އުޅޭ ގެއާއި ދިމާއަށެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސް އަޒާން ފަސް އެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އަޒާން އައް ގޮއްމުއް ކަވާލެވުނީ އެވަގުތުއެވެ. ******************* ފައިހާ ވެފައި ހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އަރާއޮށޯތީ ނިދަންށެވެ. ނަމަވެސް ޖައިލަމްގެ ފޯނެއް އައިމާ އެ ހިޔާލު އޭނާ ދޫކޮއްލިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:32
ޝިޔާ
މިއަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަކަމުން މިސްޓޭކްތައް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިންނިހާޔަތަށް މާފަށްއެދެމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ވާހަކައިގައި ހުރި ކުށްތައް ފާހަގަކޮށްލަދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ. ****************************************************************************
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:30
ތިޔަ ލޯތްބަށް އެދެމޭ – 18
ސްޕެގެޓީ ކައިނިމިގެން ދެކުދިން އައިސްކްރީމް ގަނެގެން ގޮސް ބީޗުގެ ހަމަހިމޭން މާހައުލުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ.” ރާލް.. އަހަރެން ބޭނުން ވާހަކަ އެއް ދައްކާލަން.. ” ހިޝާ ބުންޏެވެ.” ހިޝް ބޭނުން އެއްޗެއް އެހޭނެ… ” ރާއިލް ބެންޗެއްގައި އިށީންނަމުން ބުންޏެވެ.” ޔާން އަށް ކިހިނެއްވެފަ އެ ހުންނަނީ މިހާރު.. ވަރަށް އެހެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 12:36:27
އެހަނދާން
ފުރުމުގެ ބައިގަޑިއިރުކުރިން އެއާރޕޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި އަހަރެން ދަތުރުފެށީމެވެ. ހިތްގައިމު އަވިދޭ ސާދާ ދުވަހެެކެވެ. ކާރުތެރޭގައި އިންއިރުވެސް ހޫނުގެ އަސަރުތައް އުޑުމަތިން ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ޖީބުން ފޯނުނަގައި އެއާރޕޮޑް އާއި ކަނެކްޓު ކުރުމަށްފަހު އަހަރެންގެ ފެވެރެޓް ލަވަ ލިސްޓުގެ ތެރޭން ލަވައެއް ޖަހައިލީމެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-17 10:36:16
އެކުއްޖާ 2 – 27
* ވާރޭ ކޯޓް ލައިގެން ވާރޭތެރޭގައި ބުރެއް ޖަހަން ވެގެން ނުކުތް އިޒްކާންއަށް ސައިކަލު މަޑުކޮށްލެވުނެވެ. ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. “މާމަ ދިން ކުޑަ..” އިޒްކާންއަށް ބުނެވުނެވެ. މާ ދުރުން ކުޑައެއްގެ ހިޔަލުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުއްޖާގެ މޫނު ނުފެންނާތީ އިޒްކާން އަވަހަށް ދުއްވާލީ އެކުއްޖާ އާއި އަރާ ހަމަވޭތޯއެވެ. ޝައްކެއްވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-16 22:37:59
އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކުރަމާ!!
މަރިއަމް އަކީ އުފެދުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. މަރިއަމް ހިނގާއިރުގައި ޖެހޭ ކޮރަކީ މަރިއަމް އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެއް ހިނގާއިރުގައި ހުންނަ އައިބެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގައި މަރިއަމް އާއި ދިމާކޮށް މަލާމާތތައް ރައްދު ވެއެވެ. އަދި މިކަމާ މަރިއަމް ދެރަވެ، ހިތްދަތި ވެއެވެ. އާދުވަހެކެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-16 15:17:52
މަންޒިލް ތިއޭޭ……1
ކޮފީ ޝޮޕް އެތެރެއަށް ވަތް ޒުވާނާއަށް އެންމެންގެ ލޯތައް އަމާޒުވިއެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ގޮތަކަށް ސްޓައިލްކޮށްފައި ހުރިއިރު އެ ޒުވާނާގެ ލޯ ވަނީ އަވިއައިނަކުން ފޮރުވާލާފައެވެ. ހުދުކުލައިގެ ގަމީސްމަތިން ކަޅު ކުލައިގެ ލެދާރ ޖެކެޓެއް ލައިފައި ކަޅު ޖިންސެއް ލައިގެން ހުރިއިރު ވައްތަރީ މޮޑެލްއަކާއެވެ. އޭނާއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-15 19:24:13
ހިތުގެ ޝަކުވާ… ފަސްވަނަ ބައި
ނިދިފައި އޮތް ރައިޝާއަށް ހޭލެވުނީ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ގުޅަނީ ނައިރާކަން އެނގުުން ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ކަންފަތުގައި ޖަހާލިއެވެ. “ބްރޯ…… ހިނގާބަލަ ބީޗަށް ހިނގާލަން ދާން… ޕްލީޒްޒްޒް……” ރައިޝާއށް ފޯނު ކަންފަތުން ދުރަށް ޖައްސާލެވުނީ ނައިރާގ ެއަޑު ބާރުކަމުންނެވެ. “ހޫމްމްމް.. އޯކޭ.. ކޮންއިރަކުން؟” ރައިޝާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-15 12:22:52
ގެއްލުނު އެކުވެރިޔާ 5
ކާށިދޫއަށްދާން ދަތުރުހަދަމުން އުފާކޮށް އުޅުނަކަސް، ޤާދިރަށް ފެނިދާނެތީ ޖެހިލުން ވެފައިވީ ޚާޝިޔާ… ތާނިޔާ ފިރިމީހަ ނޫނަސް ޚާޝިޔާ ފިރިމީހަވެސް، ކާށިދޫވީ ރައްޔިތެއް ކަމުވީ އިނގޭ ތަޤްދީރުގާ… ޚާޝިޔާ އެރަށަށްއަރާ އެތަކެއް ދިމާލަށް ބެލިޔަކަސް، ތާނިޔާ ފެންނަން ނެތީމާ އެލިބުނީ ހިތަށޭ ތުރާ…. ހާދަހާ ގިނަދުހު އެރަށުގާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 23:48:12
މަންމަ ހަޅޭއް ލިއެވެ. އެކަމަކު ލޯބިން ނެވެ.
އަހަރެންގެ މަންމަ އަހަރެން ބެލީ ތަޅައިގެންނެވެ. ގަޑިއަށް ސްކޫލަށް ނުގޮސްފިނަމަ ގުދަނަށް ލައި ބަންދު ކޮށްގެންނެވެ. މިސްކިތަށް ނުގޮސްފި ނަމަ ސުންނަތް ތިރީސް ނަމާދު ކުރުވައިގެން ނެވެ. ހެނދުނު ސައި ނުބޮއެފި ނަމަ އެ ދުވަހަކު ކެއުމުން އަހަރެން މަޙުރޫމް ކުރުވައިގެންނެވެ. ފަތިސް ނަމާދަށް ނުހޭލައިފި ނަމަ އިލޮށިފަތިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 21:30:09
ނުލިބުނު ލޯބި
އެނދުގެ އަރާމު ތަންމަތީގައި އަހަރެން އޮތް އިރު ދެލޮލުގައި ނިންޖެއް ނުވެއެވެ. ތާޒާ ކަމާއެކު އަހަރެންގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ މުޅި މޫނަމަތީގައި ވެސް ވަނީ ރަތް ކަމެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން އަހަރެން ނޭފަތް ދަމާލަމެވެ. ކިތަންމެ ހަނދާން ކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އަހަރެން ގެ ސިކުނޑިތެރޭގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 21:30:06
ޤާތިލް-14
ޝަޔާމާ ގެޔަށް އައިންސުރެން ވިސްނެނީ ނަތީޖާއާއި މެދުގައެވެ.ނަތީޖާ ނައްސިވޭތޯ ހިތާހިތުން ދުޢާކުރެވެން ފެށިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޝަޔާމާއަށް ޔަޝްފާން މަތިން ހަނދާންވިއެވެ. ޝަޔާމާ ހިތަށް އެރިއެވެ. މިހާރު ޔަޝްއާއި ބައްދަލުނުވާތާ ހާދަ ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. އެރޭ ޕާރޓީއަށްފަހު އަދި ދިމައެއްނުވެއެވެ. އަހަރެންނާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 13:06:47
ޤާތިލް-13
ޔަޝްފާން ކޮޓަރި އެނދުގައި ގައިގައި ރަޖާއަޅައިގެން ނިދައިފައި އޮތެވެ. ޔަޝްފާންއަށް ހޭލެވިއްޖެއެވެ. ހޭލެވިގެން ލޯ ހުޅުވައިލެވުމާއިއެކު ޔަޝްފާންއަށް ފެނުނީ އޭނަގެ އެނދުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ޝަޔާމާ ނިދައިފައި އޮތްވައެވެ.ޔަޝްފާންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ހާސްވާން ފެށިއެވެ.ޝަޔާމާގެ ގަޔަކު ހެދުމެއްވެސް ނެތެވެ. ދެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 13:06:41
ތިޔަ ލޯތްބަށް އެދެމޭ – 17
” އޭނަ ދޯ.. ނޭނގެ… ނުފެނޭ އަދި.. ހެނދުނު އެކަނި ފެނުނީ.. ” ހިޝާ ވެސް މަޔާންއަށް ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވާން ބޭނުންވިއެވެ.” ވެދާނެ މޫޑު ކަޓާފަ ކަމަށް.. ދޭބަލަ ގޮވަން.. ކޮޓަރިން އަޑެއް ބަޑެއް ނީވޭ.. ” ހިޝާ ބުންޏެވެ. އިލްޔާ ތެދުވެގެންގޮސް މަޔާން ކޮޓަރީގެ ތަޅުގައި ހިފާލިއެވެ. ތަޅު ހުރީ ހުޅުވާފައެވެ. ކޮޓަރި ތެރޭގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 13:06:36
ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް….
you a blessed that will inspire you with courage and strength that will help you to win every challenge of life! Let’s celebrate as the month of begins here. Filling our life happiness and mirth, as Allah bless us once again with prosperity and cheer. Happy ރަމަޟާން މުބާރިކް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް Love
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 13:06:32
ރަމަޟާން މުބާރިކް
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. އަހަރެންވެސް އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ރޯދަ ހިފަން ހާރުކާން ތެދުވީމެވެ.ހާރުކައިގެން އަހަރެން ނަމާދު ކޮށްގެން ނިދަން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން 7 އަހަރެވެ. އަހަރެންގެ އާއިލާގައި ހުންނަނީ މަންމަ،ބައްޕަ އަދި އަހަރެންގެ އިތުރުން އަހަރެންގެ ދޮންބެ އެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 13:06:17
ބަދު ނަސީބުގެ ހިޔަނި އެޅުމުން (21)
“އަހަން ދޮން ކަލޯ އަދިވެސް ނަމާދަށް ދާކަށް ތައްޔާރެއް ނުވަންތަ.. މިހާރު އެއޮތް ބަންގިވެސް ގޮވީނުން” ކުރު ސޯޓަކާ ޓީސާޓުގައި ހުރި ދާނިޝް ފެނުމުން ވަލީދު ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ދާނިޝް އަނގައިން ނުބުނިތާ ފަސްއެނބުރި ވަލީދުއާ ދިމާއަށް ބަލާވެސް ނުލިއެވެ. މީގެ ކުރިން ދާނިޝް އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮއްފައި ނުވުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-04-14 13:06:06