×
ވާހަކަ
ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (3 ވަނަ ބައި)
ސޯ މިހާރު ކައިވެސް ނިމުނީނު. ދެން ބުނެބަ ތި ބުނަން އުޅޭ ބޮޑު ވާހަކައެއް.! އައިޒަން! ސާއިލާ.. ޑޯންޓް މިސްއަންޑަސްޓޭންޑް. ލިސެން ޓުމީ ކެއާރފުލީ. އަހަރެން ދޭނަން އަހަރެންގެ ބޯންމެރޯ ބަޓް އިންސްޓެޑް ކޭން ޔޫ ޕްލީޒް ޑޫ ސަމްތިންގް ފޯ މީ؟ ވަޓް؟ އަހަންނަށް ކޮށްދެވޭ ވަރު ކަމެއް ވިއްޔާ ކޮށް ދޭނަން އިންޝާﷲ. ސާއިލާ…
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-20 22:58:16
ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭޭ 4
{ޔޫޝާގެ މަންމެގެ ނަމަކީ ސާ އީދާ} ”އަ ދި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އިނގޭނެ..” އަސަރާ އެކު ސާ އީދާ ބުނެލި އެވެ.”މަންމާ… އަޅޭ ދެން ބަ އްޕަގެ ނަން ފެށޭ އަކުރުވެސް ނުބުނެވޭނެތަަ؟” ޔޫޝާ ހުރީ ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނޭވެ. އެތަނުން ސާ އީދާ ނިކުމިގެން ދިޔައ އެވެ. ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި އަނބުރަމުން ދިޔައ އިރު އެ ހިތުގަ އި ވަނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-20 22:58:05
އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 9
ޒިޔާން ޒާޔާ ގޮވައިގެން ގޮސް އޭނާގެ ގެ ކައިރީ ކާރު މަޑު ކޮށްލިއެވެ. އަދި ކާރުން ފޭބުމަށް ފަހު ޒާޔާ ނިކުންނަން ދޮރު ހުޅުވާލަދީފައި އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ޒާޔާ ވެސް ހެވިދިލިގެން ހުރެ ޒިޔާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ކާރުން ފޭބިއެވެ. “ސޯ ފައިނަލީ ވީއާރ ހިއާ… ބަޓް އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ބޭބީ ޖެހޭނެ ލޯމަތީގައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-20 22:57:54
ސޫރަތިޔޭ 3
ލީންޕުޓީ މި ފައިލް ޑޮކްޓާރ އާކިލްގެ ކެބިންއަށް ގެންގޮސްދީބަ. ރިސެޕްޝަންއަށް އަރާ ހަމަވުުމުން ލީންއަށް ފައިލް ދިއްކޮއްލަމުން ޒާލިފް ބުނެލިއެވެ. ޒާލިފް އަކީ ލީންގެ ރައްޓެއްސެކެވެ. ޒާލިފްއަކީ ހުރިހާ އެންމެންނާ ގުޅޭ މަޖާ މިޒާޖެއްގެ އަނގަގަދަ މީހެކެވެ. ޒާލިފް އަބަދުވެސް ލީން ރުޅިއެރުވުމަށް ލީންއާ ދިމާލަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-20 22:57:39
ވާނަން އުމުރަށް – 19 –
“މަންމަ ބުނީ ޝޭން……….ޝޭން މިހާރު މަސްދުވަސް ވެއްޖެއޯ ކޯމާއެއްގަ އޮންނަތާ……..” ލޮލަށް ބޮނޑިވެފައިވާ ކަރުނަތަށް އޮހިގަތްއިރު އިއްބާން ބުނެލީ މަރުވެފައިވާ އަޑަކުންނެވެ. ޒިލްވާއަށް އެއަޑު އިވުނީ ހޮނުގުގުރިއެއްގެ އަޑަށް ވުރެވެސް ބިރުވެރިކޮށެވެ. ******************** އިއްބާން އިނީ އައިލީންގެ ފައިލް ބަލާންށެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-20 22:57:25
ރޫޙާނީ ބިރު – 4 –
މޫދާ ފުދޭވަރަކަށް ކައިރީގައި ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރި ވަފައިވާ ގެއެކެވެ. ތިންމީހުންވެސް ގޭގެ ދޮރުކައިރީ މަޑުކޮއްލިއެވެ. ޒީދާން ޝަލީން އާ ޔާނާއަށް ބަލާލަމުން އެގޭގެ ދޮރުހުޅުވާލަން ތަޅުގައި ހިފާ އަނބުރާލިއެވެ. މުރަނަ އަޑަކާއެކު ދޮރުހުޅުވުނުއިރު އެ ގޭގައިވަނީ އަނދިރިކަމެވެ. ******************** ޒީދާން އެތެރެއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-20 22:57:14
ނާއިންސާފް 31
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-20 22:56:59
ކަފުން ވެވިފާ…01
މާލޭގެ މަގުތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހަލަބޮލިވެފައިވި ވަގުތެކެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބަރުގޮނުގެ އަޑު ގަދަވެފައިވިއެވެ. ގޭގެ ދޮރާށި ކައިރިއަށް ނުކުމެ ހުރި އިވްޔާގެ ދެފައި އެއްތާކު ނުޖެހެއެވެ. ހާސްވެފައި ހުރެ އޭނަ ބަލަމުން ދިޔައީ އަތުކުރީގައި އަޅާފައިވާ ގަޑިއަށެވެ. ލޮލުގައި އަޅާފައިވާ ނަންބަރު އައިނު ހެޔޮވަރުކޮށްލާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-20 20:20:25
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 70
“އަހަރެން ހައިޒަލްގެ ފުރާނައާއިމެދު ވިސްނަނީ އަޒްހާންގެ ދެކެ ނުވި ލޯބި އޭނަދެކެ ވެގެންނޭ އައްމާރުއަށް ހީވަނީ ކީއްވެގެންތަ؟ އަޒްހާންއާއި ހައިލާގެ ލެއިން ދެއަތް ކަޅިކޮށްގެން ހުރެގެން ތުއްތު ޒެލް އަހަރެންގެ އަތުތެރެއަށް ލީދުވަހު އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވައުދެއްވިން… އެއީ ދަރިއެއްފަދައިން ހައިޒަލް ބަލާބޮޑުކުރަން…
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-19 21:55:40
ކުށަކާ ނުލާ 24
“ދެން އެހެން ކޮން ކަމެއް ވެގެންތަ ނަދާ ނުނިކުންނަން ވީ؟ އަޔާ ނުޖަހާ ނަމަ ބުނާނެއެއްނު ނުޖަހަމޭ؟ ރުޅި އަޔަސް އެހެން ގޮތް ގޮތަށްވެސް ކަންތައް ކުރެވޭނެ ދޯ؟ އެކަމަކު މި މީހުންނަށް ހީވަނީ ތަޅައިގަތީމަ ތިމާގެ ބާރު ދައްކާލެވުނީއޭ. ނަދާވެސް ސިއްރުތަ ކުރަންވީ؟” ރުޅި އައިސްފައި ހުރި ހުދާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-19 11:09:15
ވަޢުދު (ތިންވަނަބައި)
“އަހަރުމެން ބުނާ އެއްޗަކާ ދެކޮޅު ހަދަން ތީ އަދި ކާކުތަ؟ އެނ؟” ފަރުޒާނާ އެހެން ބުނެލީ އޭނަ ކާން އުޅުނު ޕާންފޮތި ތަށީގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަމުންނެވެ. މަލާކަށް އެ ދައްތައާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ ބިރުގެންފައިވި ހިތަކާއި އެކީގައެވެ. ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް ގޯސްކޮށް ވާންއުޅޭ ކަމުގެ އިންޒާރެއް އޭނަގެ ސިކުނޑި ދިނެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-08-18 07:23:51
ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 3
” ލަމް…..” ޝާމި ލް އަށް ގޮވާ ލެވުނީ ސުވާ ލުން ފުރިގެން ވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. ލަމްހާގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ބަ ލާކަށް ޝާމި ލްގެ ހިތަކަށް ކެތެއް ނުވާނެވެެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ އެތަން ފުރިގެން ދިޔައީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެތަނަށް އެއްވެމުންނެވެ. އިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި ޝާމި ލްއަށް ލަމްހާ ގެއް ލިގެން ދިޔައެވެ.އެއްބަޔަކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-17 20:31:42
ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 4
މަލްޝާވެސް ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ސްކިނީއެއް އަދި ކަޅު ބުރުގާއެއް އަޅައިގެން ގެއިން ނުކުތް އިރު އީވާ މާ ކުރިން ހިނގައްޖެއެވެ. ގޭ ދޮރާށިން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅެނީސް ކުލަޕެކެޓުތައް އުކައިގަތް ގޮތުން ހީވީ ކުލަ ޖަހާނެ މީހަކު ނުފެނިފައި ތިބި ހެންނެވެ. މަލްޝާވެސް އަޅައިގެން ހުރި ބެކްޕެކްއިން ކުލަޕެކެޓެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-17 20:30:47
ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (2 ވަނަބައި)
ޑޮކްޓާރ! ހަމަ އެނޫންގޮތެއް ނެތްތޯ ؟ ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާތައްދައްކާގޮތުން ކީމޯތެރަޕީ ދީގެން ރަނގަޅު ވާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ލިއުކީމިއާވަނީ ފެތުރިފަކަމުން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ވަރަށް އަވަހަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ޕޭސަންޓްގެހާލަތު ގޮސްދާނެ. ޓެެސްޓު ކުރިއިރު ތިފަރާތުގެ ބޯންމެރޯ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-17 20:29:30
ވާނަން އުމުރަށް – 18 –
އައިލީން އިއްބާންގެ ކެބިންއާ އަރާ ހަމަވެފައި ޓަކިޖަހާލަން އަތް ނެގި ވަގުތު ސިއްސައިގެންދިޔައީ ބާރު އަޑުފައްގަނޑަކާއެކު އެއްޗެއް ތަޅައިގެންދިޔަ އަޑާއި އެކުވެގެން އިއްބާން ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑު އިވިފައެވެ. *********************** ހާސްވެފައުހުރި އައިލީންއަށް ވިސްނުމަކާނުލައި ކެބިންގެ ދޮރުހުޅުވާލަމުން އެތެރެއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-17 20:28:17
ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (1 ވަނަބައި)
ޓެކްސީ! ޓެކްސީ. އާހް. މިކަހަލަ ވަގުތަކު މި މާލެގަނޑަކުން އަދި ޓެކްސީގަނޑެއްވެސް ލިބޭކަމަކަށް ނުވާނެ. ސަހާދެއް މިބުނީ ހާދަނައްޓައޭ.ހިނގާފަ ގޮއްސިއްޔާ ގަޑިޖެހޭނެ އަނެއްކާ މިއަދުވެސް. ނޯ ދެން. ޓެކްސީ! ޔެސް ޔެސް ފައިނަލީ.ސާއިލާ ކާރެއް ލިބޭތޯ ހުންނަތާ އެތަށްއިރެއްފަހުން ކާރެއް ހުއްޓުމުން އަވަހަށް ގޮސް އެކާރަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-16 15:32:27
ރޫޙާނީ ބިރު – 3 –
ލޯނޗު އެރަށާ ގާތް ކޮއްލުމާއެކު އެންމެން ފޭބިއެވެ. ރިޝްވާން އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރުފުޅު ރީމް ގޮވައިގެން ފަޅުރަށެއްކަމައްވާ ހިމިއްޗަށް ފޭބުމާއެކު ރީމް ރޯން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު ރީމްގެ ބޮޑުވެފައިވާ ދެލޮލުން ބަލަމުންދިޔައީ ނިކަގަހާ ދިމާލަށެވެ. ************** ރިޝްވާން ރީމް ރޯންފެށުމުން މަސަލަސްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-16 15:30:06
ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 2
ނޯޓު.އަޅުގަނޑު ކައިރީ ކުއްޖަކު ވަނީ ބުނެފަ ސްޓޯރީގެ ނަން އެއްވައްތަރު ވާހަކަ އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު ވާނީ ނަންތައް ޗޭންޖު ކޮއްލާފަ… ⬇ ނައިޝަމް-މައިޝް ޖައިޝަމް – ޝާމިލް ނީޝާ – ޔޫޝާ މީޝަމް-ޔޫހާން ޖަމީލާ- ޝަކީލާ މަލީޝާ- ހައިފާ ލާނިޝް-ރާކިން މައިޝް ދިޔަ ގޮތް ފެނި ރާކިން ބަސް ހުއްޓުނެވެ؟ މައިޝްއަށް ކަމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-16 15:28:33
ވާނަން އުމުރަށް – 17 –
ކެބިންއަށް ވަދެ އެތެރެއަށް ނަޒަރުހިނގާލަމުން ކިރިމައްޗަށް ބަލާލިވަގުތު އެ ތުންފަތްމަތީވި ހިނިތުންވުން ފިލާދިޔައިރު އަތުގައި އޮތް ފައިލް ދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން ހުރިގޮތުން ހީވަނީ އަމިއްލަ މަރު ކުރިމަތިން ފެނުމުން އަނބުރައިގަނެފާނެހެނެވެ. **************************** ކުރިމަތީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-16 15:26:08
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 69
ޝަޔަމް ސިހިގެންދިޔަވަރުން އަތުން ފޯނު ދޫވިއެވެ. އިސްއުފުލާ ބަލާލެވުނުއިރު ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ކުރެހިފައިވާ ލޭގެ ތިކިތައް ފެނި ޝަޔަމްގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. ވަގުތުން ކާރުން ފޭބުނެވެ. ބޮނެޓްމަތީ ހަރަކާތް ހުސްވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ފެނި އެދިމާލަށް ދެވުނީ ގާވެފައިހުރެއެވެ. އޭރު އެތަނަށް މީހުން އެއްވާންފަށައިފިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-16 02:16:42
ވަޢުދު (ދެވަނަ ބައި)
އެހެނަސް އޭނަގެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު ސްކޭނެއްގެ ޒާތުން އޭނަގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމުގެ ކުރިން އޭނައަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ސްކޭން ސްކްރޯލް ކޮށްލެވުނެވެ. އިސާހިތަކު ފެނިގެން ދިޔައީ އޭނަ އެތާ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ކޯޑްލެސް ފޯނު ނަގައި ނަންބަރެއް ޖަހައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-15 13:40:46
ވަޢުދު (އެއްވަނަ ބައި)
ހާމަ އެމްއާރްއައި މެޝިނެއްގެ މޭޒު މަތީގައި އޭނަ ބޭއްވިގެން ދިޔަ ހިނދު މަލާކްގެ އަތްފައި އިންތިހާއަށް ފިނިވެފައިވިއެވެ. އޭނަ ބޭއްވިފައި އޮތް މޭޒު ކުއްލިގޮތަކަށް ވާތްފަރާތަށް ދެމިގެން ދިޔަ ގޮތުން އޭނައަށް ދެލޯ މަރައި ތަގުޅި ކޮށްލެވުނެވެ. ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތަކާއެކީ ދެލޯ ހުޅުވައި ބަލާލިއިރު އޭނައާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-15 13:33:04
ކުށަކާ ނުލާ 23
“އަޔާ، އަހަރެން ދާން ވީތަ؟” މައިހާ އަހާލިއެވެ. އަޔާޒް ބޯ ޖަހާލީ އެ ވަގުތު މައިހާ ހުރުމުންވެސް އުނދަގޫ ވެގެންނެވެ. އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ދަބަސް ހިފައިގެން މައިހާ ނިކުތެވެ. އަޝްފާންއަށް ގުޅީވެސް ތިރިއަށް ފައިބާފައެވެ. އަޔާޒް ކޮޓަރިއަށް ވަން އިރު ނަދާ އެނދުގައި އޮތެވެ. ނަދާ އޮތީ ހޭލާ ކަން އަޔާޒްއަށް އެނގުނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-15 11:23:52
ވަޢުދު (ދެވަނަބައި)
އެހެނަސް އޭނަގެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު ސްކޭނެއްގެ ޒާތުން އޭނަގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމުގެ ކުރިން އޭނައަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ސްކޭން ސްކްރޯލް ކޮށްލެވުނެވެ. އިސާހިތަކު ފެނިގެން ދިޔައީ އޭނަ އެތާ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ކޯޑްލެސް ފޯނު ނަގައި ނަންބަރެއް ޖަހައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-08-14 16:38:20
ހުޅުކޮޅު
“ދަރިފުޅާ… އާދެ ކާން…” އަހަރެން ބޭރަށް ދާން ނުކުންނަނިކޮށް މަންމަ ގޮވިއެވެ. އަނގައަށް ގޮތެއް ހަދާލެވުނީ މަންމައަށް ސިއްރުން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅޭނެއޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. “ނުކާނަން…” ކުރު ޖަވާބެއްދީފައި އަހަރެން އަވަސްއަވަހަށް ނުކުތީ މަންމަ އިތުރު ވާހަކައެއް ދައްކަފާނެތީއެވެ. ދޮރު ލައްޕާލިއިރު،
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-13 18:57:52
ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 8
“ރަޔާން….” އަކުރުތަކަށް ދަމާލަމުން، އަހަންނަށް ކަރުބުޑުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ********************** ޝާފީ ސިޑި ކައިރީގައި ވެއްޓިފައި އޮތްތަން ފެނުމުން އަހަންނަށް ހުރެވުނުތަންވެސް ނޭންގުނެވެ. ސިޑީގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ހުރި ރަޔާން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ވެއްޓިފައި އޮތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-13 18:57:08
ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް -4
ވިލްދާން އެހެން އަހާލީ ގައިޝާންގެ ޒާތީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭތީއެވެ. ގައިޝާންއަކީ ވެގެންވަންޏާ ދުވަހަކު ގެޔަށް ބޯވެސް ދިއްކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ މީހެކެވެ. މަންމަ ހުންނާތީ ކުރިން އައި ކަމަކު ރާއްޖެއަށް އައި ފަހުން އަދި އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ގެޔަށް ނުވަދެއެވެ. “ނުލިބުނު ލޯބި.. ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެ ކަންނޭނގެ..”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-13 18:57:05
ވާނަން އަބަދަށް އެކީ 2 ވަނަ ބައި
މަޖަލާ އުފަލުގައި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު މިލްނާއާ އޭނާގެ ގުރޫޕު ރަށުތެރެޔަށް އަރައިގެން އެބަޔަކު އެބައެއްގެ ގެޔަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ. މިލްނާވެސް އޭނާ ދޮވުނުތެލި ކިހިލީގައި ޖަހައިގެން މިސްރާބު ޖެހީ ރަށުގެ އެންމެ ފެންވަރު އެއްގެކަމަށްވާ އެރަށުގެ ގެ ކަތީބު އިބްރާހިމްފުޅު ގެ ގެކަމަށްވާ މާއޮޑިގެއާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-13 18:56:14
ކުށަކާ ނުލާ 21، 22 (ބަދަލު ގެނެވިފައި)
21 އެކި ވާހަކައިގައި ތިބި އިރު ގިނައިން ވާހަކަ ދެކެވުނީ އަޔާޒްއާ އަޝްފާންގެ މެދުގައެވެ. މައިހާ އިނީ އެ ދެމީހުންނަށް ބަލާށެވެ. އެ ވަގުތުކޮޅު ތެރޭގައިވެސް އަޔާޒްއާ އަޝްފާންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން އައެވެ. އަޔާޒްގެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯން ވައިބްރޭޓް ވުމުން އަޅާނުލާ އަޔާޒް ހުރީ އަޝްފާންއާ މައިހާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-13 17:23:30
ނާއިންސާފް 30
“ކިޔާރާއޭ؟ ކިޔާރާ އަނެއްކާ އައީތަ؟ ޑެމްން.. ކީތްވެ ކުރިން ނުބުނީ..” އެލީޒާ ހައިރާންވެ ހުރެ ބުނެލިއިރު، ކިޔަން ނޭންގޭ ކުލަތަކެއް އެ މޫނުގައި ހުއްޓެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ދޮރޯށްޓެއްވެސް އަހަރެންނަށް އިނގޭނީ، މިމީހުން، ކަން ދަން ބޮޑުވީމާ އަންގާލީމަ ނޫންހެވެ. “ދެން މިހާރު ކިޔާރާ މިވީ ކާކަށް؟؟؟” ނާހަނީސް ނުބުނާނެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-08-13 14:39:03