×
ވާހަކަ
އިމްތިޙާން 62
އޭރުވެސް ފާއިދު ލަހުމާކައިރި އިށީންދެގެން އިނދެ ކަރުނަ އަޅަނީއެވެ. ކުޑަ ކަކޫ ޖަހައިގެން އިން ފާއިދުގެ މުށުތެރޭގައިވަނީ ލަހުމާގެ ދެއަތް ފޮރުވާލާފައެވެ. ފާއިދުގެ ފަހަތުގައިހުރެ މޫސަ އާރޓްފޮތް ދައްކަމުން ދާކަން ފާއިދަށް ރޭކާލީ ލަހުމާގެ ލޮލުގެ ނަޒަރު ހިންގަންފެށި ގޮތުންނެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ފާއިދު ހައިރާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-03-01 00:28:49
ލޯތްބަށްޓަކައި އަހަރެން ހުވާ މަރުވެސް ވެދާނަމޭ 1
ލ މާޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން ހޭލަމޭލަވަމުން ދިޔައެވެ. އެކުވެރިން ތަކާއެކު ވާހަކަ ދައްކަމުން އައި ޖަޒްލާގެ ދެންމެފޮޅުނު ތާޒާ ޅަ ފިނިފެންމަލެއް ފަދަ ދޮން މޫނުގައި ފަރިވެފައިވީ އުފާވެރިކަމުފެ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭނާއަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންނެ އުފާވެރި އަދި އެންމެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-28 19:50:02
އަންނަންދެން ހުންނާނަން ލޯބިން 22
ބާރު ބާރަށް ގެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ ޖައިލަމް ފެނިފައި ނަޖުލާ އާއި ޖަމީލް އަވަހަށް ސޯފާއިން ތެދުވިއެވެ. އަދި އެ ދެމަފިރިންގެ ލޯބިވާ ހަގު ދަރިފުޅަށް ވީގޮތެއް ބެލުމަށް ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޖައިލަމްގެ ކޮޓަރި އާއި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ކޮޓަރި އާއި ހަމައަށް އެމީހުންނަށް ދެވުމުގެ ކުރިން ޖައިލަމް ދޮރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-28 09:53:01
ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް-47
“އައިވިން..” ފަޒްލާއަށް ލަސްލަހުން ގޮވާލެވުނެވެ. އައިވިންގެ ރަތްވެފައިވާ ދެލޮލުގައިވާ ހިތާމަ ފަޒްލާއަށް ސާފުކޮށް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. “އައިވިން ތެދުވެބަލަ.. މިތާ އިށީނދޭ..” ފަޒްލާ އައިވިންގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފާ ތެދުކުރަމުން ސޯފާގައި ބޭނދިއެވެ. އެއަށްފަހު ޖަގުން ފެންތައްޓެއް އަޅައިގެން އައިސް އައިވިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-28 00:48:30
ސައިރެން – 14
“ވަޓް އާރ ޔޫ ޓޯކިންގް އެބައުޓް ޒައިކް؟ ހީ އިޒް ނޯ މޯރ. ހައު އިޒް އިޓް…” ޒައިނީ އެހެން ބުނެ ނުނިމެނީސް ޒައިކާންގެ ފައިން ދޮރުގައި ޖެހުމުން އެދޮރު ބިންދައިގެން ދިޔައެވެ. ލިބުނު ސިހުމާއިއެކު ޒައިނީއަށް ނިކާންގެ ގައިގައި ބައްދައިގަނެވުނެވެ. މިކަމަށް ތައްޔާރުނުވެ ހުރި ނިކާންއަށް ހީވީ ބޮޑު ބޯވައެއް އޭނާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-27 18:59:14
ލޯބިވެރިޔެއް ތިނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ 2
“ދެން ރައުލް”އަލީޒާ މަޑުމަޑުން ރައުލްގެ އަތުގައި ޖަހައިލިއެވެ. “ބަލާބަލަ ރައުލް މިހާރު ވެސް ޒެލް އާއި ދިމާކުރާވަރު. އެކަމަކު އަހަރެމެން އެއްޗެކޭ ބުނެފިއްޔާ ތި ވަރަށް ދިމަ ނުކުރާށެ ކިޔާނެ”ޝަޔާލް ރައުލް އާއި ދިމާލަށް ކަޅިއެއް އެއްލުމަށް ފަހު ބުނެލިއެވެ. “ޝަޔާލް ތިހާ ދިމާކުރާ ހިތްވަންޏާ ކުއްޖަކު ހޯދަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-27 18:59:11
ތީއޭ އުފަލަކީ…13
ލީއާ ސިހިގެން ދިޔަވަރުން ދެލޯބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. އެމީހެއްގެ އަތުގައި ހިފާ ނައްޓުވަން މސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެމީހާ އަތްއަޅާފައި ހުރިލެއް ބާރުކަމުން ލީއާއަށް ހަމަކިރިޔަކިރިޔާ ނޭވާލެވެނީއެވެ. ލީއާ ކައިރިއަށް އައި ރުޅިން ސެލްފް ޑިފެންސެއްގެ ގޮތުން އެހެން ހުރެފައި އެމީހާގެ ފައިގެ އިނގިލިތަކުގައި އޭނާގެ ފައިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-27 18:59:08
ބަދު ނަސީބުގެ ހިޔަނި އެޅުމުން (12)
ލައިގެން ހުރި ހެދުންތައް ބާލާފައި ޔީޝާ މާގަނޑު ދަށަށް ޖެހިލިއެވެ. ފިނި ފެންތިކިތަށް ޔީޝާގެ ކުލަ އަލި ހަށިގަނޑުން ތިރިއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައިރު އެ އޮމާން ހަންގަނޑުގައި ހީބިހީގެ ތޮށިގަނޑެއް ލެވެމުން ދިޔައެވެ. އަތަށް ޝަވަރ ޖެލް ފުޅިން އެތިކޮޅެއް އަޅާލާފައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހާކަމުން ދިޔައިރު ބަޔާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-27 18:59:05
އެކުއްޖާ 2 – 21
* “އިޒްކާން ނީޝަލް ދެކެ ލޯބިވޭތަ..؟” ހޫރީން އެ ސުވާލު ކުރި ވަގުތު ވެގެން ދިޔައީ ހިޔާން ފައިލަމް ގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި އިޒްކާން އާއި ހޫރީން ކުރިމައްޗަށް އެރުނު ވަގުތެވެ. ހިޔާން ފާޑަކަށް ލޯ ހަނި ކޮށްލިގޮތުން ހިޔާންއަށް ހޫރީން އެ ކުރި ސުވާލު އަޑު އިވިއްޖެކަން ޔަގީންވިއެވެ. އިޒްކާން ފުންނޭވާއެއް ލާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-27 14:29:22
ހިރާސް 15
“އެ ގާލްއަކީ ޒީވާ ކަމަށް ވެދާނެ ހަމަ… އެން މޭބީ އިޓް ވޮޒް އިން އަ ސުވިޒަލޭންޑް..” ކައިވަން މާނަފުން ނަޒަރަކުން ބަލައިލިއެވެ. އެއާ އެކު ކީކޭހޭ ޒީވާއަށް އަހައިލެވުނެވެ. ކައިވަން ހިމޭންކަން އިހްތިޔާރު ކުރިއެވެ. “ކައި ..ޕްލީޒް ޓެލްމީ ވަޓްސް ގޮއިން އޮން..މީގެ ބާރަ އަހަރު ކުރިން ކިހިނެތް ވީ ..އަހަރެން މޮޔަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-26 10:32:33
ރީމާ – 6
ރީމާއަށް ހޭލެވުނީ ބާލީސް ދަށުގާވާ ފޯން ރިންގުވާން ފެށުމުންނެވެ. ފޯނު ނަގާ ޑިސްޕްލޭއަށް ބަލާލީ ގުޅަނީ ކާކުތޯ ބެލުމަށެވެ. ފޯނުނަގާ ކަންފަތުގާ ޖައްސާލަމުން ހެލޯއޭ ބުނެލީ ކަންނެތް ގޮތަކަށެވެ. ޕިސް، ޕިސް، އަދިވެސް ނިދަނީ؟ ހޭލަން ނުވަނީތަ؟ މިހާރު އެޔޮއް ތިނެއް ޖަހަނީ! ގައިމު މިހާރު ނިދިފައެއްނު ހުންނާނީ! އެކޮޅުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-26 10:32:30
އިމްތިޙާން 61
މިއަދު ފަރީދާދެކެ ރުޅިއައުމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލަހުމާއަށް ނެތީ އެފަދަ އެތައް ސަބަބު ތަކަކާ ހެދިއެވެ. މިދުނިޔެ ލަހުމާ އިމްތިޙާން ކުރަމުން އެގެންދަނީ ކޮންފަދަނީ ގޮތަކުން ހެއްޔެވެ.؟ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޙާލަތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ގަޑީގައިވާ ކަށިތައް އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ގޮސް ދިހައެއް ޖެހީއެވެ. ލަހުފާގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-26 00:58:50
ލޯބިވާ ވަރު ކަލާޔަށް އަންގައިދެމޭ 4
އަވަހަށް އަނާ ގޮސް ގޮނޑިއެއްގައޭ އިއްތައި މެލީ އަވަހެއްނު ހޭ ދުވަމުންއެއައި ބާރަށް އިނގޭ ދޮންދައްތައޭ މަސްރިހައެޅުން ފެންތަށި އެޅުން ރޮށި ފުޑުވުމާ ސައިތަށިގިރުން ލަސްވެސްނުކޮށް އެންމެންގެ މޫނު ބަލައިލުމާ އެކުގައި ވިއޭ އުފަލާއި މަޖަލާ އެކުވިއޭ ހިނިތުންވުމާ ސަކަރާތް ޖެހުން މިފުރާނަ ދުށް ކުލަރީތި ނަލަ ހުވަފަންތަކޭ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-25 11:28:09
ލޯތްބަށްޓަކައި އަހަރެން ހުވާ މަރުވެސް ވެދާނަމޭ
“ދަރިފުޅާ ޖަޒްލާ. އަވަހަށް ތެދުވޭ. މިހާރު އެއޮތް ކޮލެޖަށް ދާގަޑި ޖެހެނީ.” ފުންނިދީގެ އާލަމުން ޖަޒްލާއަށް ބޭރުވެވުނީ އޭނާގެ މަންމަ ކޮލެޖަށް ދާން ގޮވުމުންނެވެ. މަޑުމަޑުން އެސްފިޔަތަށް ތަޅުވާލުމަށްފަހު ލޯހުޅުވައިލި ޖަޒްލާގެ ލޮލަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެނުނީ އޭނާގެ ގާތުގައި އަރާމްކޮށް ނިދާލައިފައި އޮތް ނިއަމްއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-25 11:27:55
ބޭވަފާތެރިވުމުން ޔާރާ – 5
“ނަ..ނައުރީން. ކީއްކޮށްލަނީ. ހާދަ ފިނި ވައިރޯޅި އެބަޖެހެޔޭ ދޯ މިތަނަށް.” ނޫންކަމަށް ހެދެމުންް ރަޖުއާން ބުނެލިއެވެ. “ކާކު ގުޅީ؟” ނައުރީން ބުނެލިއެވެ. ރަޖުއާން ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. މައްޔިިތެއްހެން ގަބުކައިފައި ހުރީއެވެ. “ކާކުހޭ ގުޅީ؟” ނައުރީންގެ އަޑު ބާރުވިއެވެ. މިފަހަރުވެސް ރަޖުއާން އިޚްތިޔާރުކުރީ ހިމޭންކަމެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-25 11:27:52
ބޭވަފާތެރިވުމުން ޔާރާ – 4
“ހައި! ކިހިނެއްތަ ކަންތައްތައް ؟ ހާދަ ދުވަސްކޮށްލާފަ އޭ މިދިމާވީ” އެޒުވާނާ ނުލަފާ ގޮތަކަށް އެއް ތުންފަތުން ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލީ ޖެއްސުމުގެ ރާގަކަށެވެ. “ޔޫ… ޒަ..ޒަލަފް.. އަނެއްކާ ކީއްކުރަން ތިއައީ؟” ނައުރީންއަށް ބިރުން ގޮސް ރޮވުނެވެ. “ހޭއި ބޭބީ! ނުރޮއެބަލަ ދެން . މާބޮޑު ކަމެއް ކުރާކަން ނޫނޭ! އެދުވަހު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-24 11:30:04
ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް-46
އައިވިންގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ކޯޓުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އައިވިން އޭނާގެ ވަކީލުގެ އެހީގައި މައްސަލައިގެ ކުރި ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ޒަފަރްގެ ކޮޅު މޮޅުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް އައިވިން ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ދުވަހަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-23 23:34:13
ބަދު ނަސީބުގެ ހިޔަނި އެޅުމުން (11)
ޔީޝާ ކުރަމުން ދިޔަ އާދޭސްތަ އަޒާންއަށް އިވޭ ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. އަޒާންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އޭނާ އަވަސްވެގަތެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަޒާން ޔީޝާ ލައިގެން ހުރި ޖިންސުގެ ގޮއްވަޅުގައި ހިފުމުން ޔީޝާ ބިރުން ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އެއްވެސް އިހްތިޔަރަކާ ނުލާ ޔީޝާ އަޒާންގެ މޭގައި އަޅާ ކޮއްޕާލާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-22 22:01:32
ލޯބިވެރިޔެއް ތިނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ 1
ރަނާއި ނުލުގެ މާފަތިތަކުން މުޅި ގޮނޑުދަށް ވަނީ ޖަރީ ކުރެވެފިއެވެ. މާހައުލުގައި ރަސްކަން ކުރަމުންދިޔައީ އުއްބައްތިތަކުގެ ރަން އަލިކަމެވެ. ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބީހިލާ ލުއި ރާޅުތަކުގެ މިޔުޒިކް ކެނޑިނޭޅި އިވެމުން ދިޔައެވެ. ޕާރޓީ އަށްއައިސް ގޮސްވާ މެހެމާނުންގެ ސަބަބުން މާހައުލުގައި ވީ ހަލަބޮލިކަމެވެ. ކައިވެނިކުރެވިފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-22 22:01:29
ރީމާ – 5
އާން! ޒާން މީ މިރަށު ކުއްޖެއް ނޫން. ޗުއްޓީއްކަށް މި ރަށަށް އްއިސްގެން މިއުޅެނީ. ރީމާ އަކަށް ނޭންގޭނެ ޒާންމީ ކާކުކަމެއްވެސް. އެކަމު ޒާންއަށް އެނގޭ ރީމާ. ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ ރީމާއާ ވާހަކަ ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރާތާ. މިރޭ މި ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ވީ. ޒާން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު ރީމާ އިނީ ޒާންގެ ހަރަކާތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-22 22:01:15
ފުރާވަރު އުމުރުގައި ކުދިންނަށް ކައްކަން ދަސްކޮށްދިނުން. މުހިންމު ކަމެއް.
ފުރާވަރު އުމުރުގައި ކުދިންނަށް ކައްކަން ދަސްކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކަމުން ގެއްލުމެއް ނުވާއިރު، އެކަމުން ނުހަނު ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއްވެއެވެ. މާދަމާ ކެއްކޭނީ އަދު ކައްކަން ދަސްކުރި އެއްޗެކެވެ. ކުދިން ކާހިތް ނުވާ އެތައް އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް މީރު ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްގެން ކައި އުޅެއެވެ. ކުދިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-22 22:01:01
އިމްތިޙާން 60
“ރަޝީދާ އަހަންނަށް ދިނީ. ކޮންމެހެންވިޔަސް ކަލެޔަށް ނޭނގުނަސް މި ފޮޓޯގަ މިތިބަ ތިން މީހުންނަކީ މިވަގުތު އަހަންނާ ކޮންމެސް ހިސާބަކުން ގުޅުން ހުރި މީހުން. އެހެންވެ މި ފޮޓޯ ފެނުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެން މިކަންކަން ހޯދަން އިތުރަށް ޝަޢުގުވެރި ވީ.. ބަލާބަލަ މި ފޮޓޯގަ މިހުރީ ކަލޭ ތި ބުނާ ކަލޭ އެންމެ ލޯބިވީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-22 08:55:35
ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް-45
އަންހެންކުއްޖާ ކޮރިޑޯއެއްގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓި އިޝާރާތް ކޮށްލީ އެންމެ ކޮޅުގައި ހުރި ދޮރަށެވެ. އައިވިން އެ އަންހެންކުއްޖާއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުން ކުރިއަށް ހިނގަައިގަތެވެ. ކޮރިޑޯގެ ފުޅާ ގޯޅިން ހިނގާފައި އައިސް ދޮރުކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ. ދޮރުގެ އެއްފަރާތުގައި ހުރި ފިރިހެނާއަށް ބަލައިލުމުންވެސް އެއީ ޒަފަރްގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-20 23:49:22
ބަދު ނަސީބުގެ ހިޔަނި އެޅުމުން (10)
އަޒާން ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ކަޅު އެއްޗެއް މަޑުމަޑުން ގަހުން ފޭބިއެވެ. ކުޑަ ރާމާމަކުނެއްހެން ގަހުން ފައިބައިފައި އައިސް ހުއްޓިލީ އަޒާން ފެންވަރަން ހުރި ތަނުގައެވެ. ބޯއަރި ކޮށްކޮށްފައި ތަންތަން ބަލަމުން އޭތިވެސް ކަންތައްކުރީ އަޒާންވެސް ކަންތައް ކުރި ގޮތަށެވެ. އޭތީގެ ވަކި ދިގު އަތްތިލައިން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-20 12:33:41
ރީމާ – 4
ހިޔާލުތައް ފުނިޖެހި ބޮލަށް ބަރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ހިސާބަކަށް ބޮލުގާވެސް ރިއްސަން ފަށައިފިއެވެ. މެންދުރުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރެވުމުން ދިޔައީ ރިމާ، ރަޒީނާ އަދި ބައްޕަ ރިޔާޒެވެ. މާހައުލަށް ވެރިވެފާވާ ހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ ބައްޕަ ރިޔާޒެވެ. “ކޮބާ ދަރިފުޅާ ރީމް، މިހާރު ދަރިފުޅު ކިޔަވަން ބޭނުންވާ އެއްޗެކާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-20 12:33:38
ސައިރެން – 13
“އެދެމީހުން އެހަށް އަހަރެންގެ ކޮޓަރީގައި ބެހެއްޓީމައި ރައްކާތެރިވާނީ.” ޒައިކާން އެހެން ބުނުމަށްފަހު އަތުން އަލިތަކެއް ފޮނުވައިލައި ދެމީހުން އެތަނުން ގެއްލުވައިލިއެވެ. ދެން ޒައިކާންގޮސް ނިކާން ބާއްވައިފައި އޮތް ކޮށީގެ މަތިނަގައި ނިކާންގެ ކަރުގައި ހިފިއެވެ. އެވަގުތު ނޫކުލައިގެ އަލިގަނޑެއް އަރައި ނިކާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-20 12:33:36
ލޯބިވާ ވަރު ކަލާޔަށް އަންގައިދެމޭ 3
މާޒީގެ އެކި އެހަނދާން ތަކޭ އޭނާގެ ސިކުނޑި ވަށާލަނީ ޔާޒޫމުކޮށް އެޚިޔާލުތަށް ހިތްވެސްއެކީ މިވަށާލިއޭ ލޯބިންމަގޭ ހިތްވެސްފުރުނު އެދުވަސްތަކޭ މިހަނދާންވަނީ ލޯބިންއުޅުނު ދޮންދައްތައާ މަންމާ އި ބައްޕަ އެކީ ވިއޭ ފެށެނީ ދުވަސް މަންމަގެ އަޑުން ތެދުވޭ ފަތިސް މިނަމާދުއަށް މެށެނީ ކަރުން މަންމަގެ މިހަން ރާޔާ ނުހާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-20 12:33:32
އިމްތިޙާން 59
” މޫސަބެގެ ހަދިޔާދޯ؟ މޫސަބެއަށް ހިއެއްނުވެ މޫސަބެ ދޭ ހަދިޔާ ދުވަހަކުވެސް ފާއިދު ހިތުން ފިލާނެހެން.” ފާއިދުގެ އަތުގާ ހިފައިގެން މޫސަ ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފާއިދުގެ އިތުރުން ތުޤާއާ އެހެން މީހުންވެސް ވަނީ މޫސަގެ ޚަރަކާތްތަކާއި ބަސްމަގު ހުރިގޮތުން ޚައިރާން ވެފައެވެ. ފާއިދު ގެންގޮސް މޫސަ ބެހެއްޓީ އެންމެންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-19 00:01:40
, ތީއޭ އުފަލަކީ…12
އަނެއްދުވަހެވެ. ކުދިންތައް ރަށަށް ދާން ފުރަން ނުކުތެވެ. ” ވަރަށް މިސް ވާނެ އިނގޭ އެންމެން މަތިންވެސް.” ޒައިނީ އެންމެނާ ސަލާމްކޮށްލިއެވެ. އެ މީހުންގެ މެދުގައި ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފައެވެ. އެއީ ހަނދާން ނައްތާލަން އުނދަގޫ ވާނެ ބައެކެވެ. ލީއާވެސް ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. ދެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-18 17:00:13
ހިރާސް 14
“ބައްޕާ..އަހަރެން ބުނެފިން ޒީވާ ކައިރީގައި އަހަރެމެން މީ ސިބިލިންގްސް ނޫނޭ..” ކައިވަން ގެ ވާހަކަ އިވި ޒުހޫރުއަށް އަޑަށް ބާރުލައިފާ ކީކޭހޭ އަހައިލެވިއްޖެއެވެ. ކައިވަން ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅައިލިއެވެ. ” ބައްޕާ ޔޫމީންއަކީ ކާކުކަން އިނގޭތަ..ލިވީގެ ޓްވިން..އައި މީން ޒީވާގެ އެއްމާބަނޑު ދައްތަ… ..ޒީވާއާއި ޔޫމީންއަކީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-18 17:00:10