×
ވާހަކަ
ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 6
ކުރެވެމުން ދިޔަ ޙިޔާލްތަކުން ދުރުވެވޭތޯ ޒައިކް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ލިވީގެ ހަނދާންތައް އެއްކޮށް ފޮހެލެވޭތޯއެވެ. ލިވީ ދެކެ ލޯބިވެވުނީ އެ މަކަރުވެރިކަން ނޭނގޭ ހާލުއެވެ. ދެވަނަފަހަރަށް އެހެން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މަޅީގައި ނުޖެހުމަށް ސިކުނޑީގައި ހަނާއަޅަމުން ދިޔައެވެ. ޒައިކް އަށް ނިދެމުން ދިޔައިރު ކުރެވުނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-25 04:17:07
ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 8
ކުޑަ ހިނދު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެލީނާ އޭނާގެ ހިތާމަ ތަކުގެ މަތިން ހަނދާންނެތުނެވެ. ޢެލީނާ އެރޭ ޕާޓީއަށް ލާނެ ރީތި ހެދުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ ހަވީރު ގަޑީގައި ފިހާރަތަށް ބަލަން އީޝަލްއާއި އެލިނާ ނިކުތެވެ. ހަފްތާ ބަންދު ދަވަހެއް ކަމުން މަގުމަތި ފެންނަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. އެކި ފުރާއިގެ ކުދިންނާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-25 04:13:33
733 (ތިންވަނަބައި)
އަހަރެން ހަމަޖެހިލީމެވެ. އެ ކިޔަނީ ކިކޭތޯ އަޑު އިވޭތޯއެވެ. ”ނޮން ކަޕްތާ އޯރ ސްތޮލްތޯރުމް ” އަހަރެންނަށް އެކިޔާއެއްޗެއް ސާފުކޮއް އިވުނެވެ. އެއި ދިވެއްސެއް ވެސް ނޫނެވެ. މަލަކްގެ ކަންފަތް ފާރުގައި ޖައްސާލިއެވެ. ވައިއަޑުތައް ކުއްލިއަކައް ހުއްޓި މުޅިތަން ހަމަހިމޭންވެގެން ދިޔައެވެ. ހަމައެއާއެކު ކުއްލިއަކައް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-25 04:10:19
އަސްލާން 10
ގެއްލިގެންދިޔަ ހުރިހާ ކަމެއް ކަރަންޓު ޝޮކެއްހެން ހަނދާނުގައި ދުވެގަތީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ފުންމައިގެން އެނދުން ތެދުވެވުނެވެ. “އަސްލާން!!!” ******************************* ކުރިމަތިން ފާޅުވި އަސްލާން ގައިގައި އަހަންނަށް ބައްދައިގަނެވުނެވެ. އަސްލާންގެ ނަން ދެތިން ފަހަރަކު ތަކުރާރުކުރެވުނީ އަނެއްކާވެސް ހަނދާނުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-25 04:09:22
ތަދުވާ ހިތެއްގެ ވޭނުން އުމުރަށް އުޅެން މަވީހޭ.. (2)
‎އިރު އަރައިގެން އައި ވަގުތެވެ. އިރުގެ ދޯދިތައް ކަނޑުގެ ސަތަހައިގައި ފެތުރިފައިވިއެވެ. ކާޅާއި ކޮވެލީގެ އަޑު މުޅި ފަޒާ ތެރޭގައި ހެނދުނުގެ މިއުޒިކެއް ފަދައިން އިވި އިވި ހުއްޓެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސަމުން ދިޔަ މަޑު ރާޅުތައް އެ މިއުޒިކަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނުވާ ހާލުގައެވެ. އެމަންޒަރުތައް ބަލަން ރަށުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-25 04:08:40
ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ (1)
ވިއްސާރަ ރެއެކެވެ. އިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ވެހެންފެށި ވާރޭ މިހާރު ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޯކޮށްލައިފިއެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންދާއިރު އެންމެންވެސް ބަލާނީ ރަޖާދަށަށް ވަދެ އަރާމުކޮށް ނިދާލެވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ނުނިދާ އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށެވެ. އިރުއޮއްސުނުއިރު ނުކުމެގެން ދިޔަ މީހާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-25 04:07:44
އައިރީން 2
Editor’s note: We request you to change your author name to a valid name! އައިރީންގެ ޕާޓީ ނިމިގެން ދިޔައީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ”ދޮންތި އަޅުގަނޑަށް ގިފްޓެއް ދޭން ވާނެ.” އައިރީންގެ ކޮއްކޮ އައިލީން އައިސް އައިރީން ކައިރީ ހުރި މޭޒައް އިޝާރަތް ކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ”ޔެސް ކޮކީ…” އައިލީންގެ ބޮލުގައި އައިރީން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-25 04:06:13
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 44
ޝަލީން ފަރި ހިނގުމެއްގައި އައިސް ކާރަށް އެރިއިރު ހައިޒަލް ކާރުދުއްވާލައިފިއެވެ. އޭރު ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ޕާރކްކުރެވިފައިވާ ކާރުގެ ވިންޑްސްްކްރީން ތިރިކޮށްލައިގެން މަޔާން އިންއިރު އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވަނީ ތަފާތުކުލައެކެވެ. ހަނިކޮށްލެވިފައިވާ ދެލޮލުން ރުޅިއާއި ނަފްރަތު ނޫން އެއްޗެއް ނުފެނެއެވެ. މަޔާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-24 20:13:40
ކުށަކާ ނުލާ 7
އަޔާޒް ބޭނުން ވަނީ ދެ މީހުންގެ ކައިވެންޏަށް މައިހާގެ އާއިލާއިން ރުހުން ދިން ދުވަހަކުން އެ ވާހަކަ އާތިފްއާ ހަމައަށް ގެންދާށެވެ. އަޔާޒްގެ ހަޔާތުގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ވާ ކަމެއް އާތިފްއަކަށް އެއް ގޮތަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. އަޔާޒް މައިހާ ދެކެ ލޯބި ވާ ވަރު ނަދާއަށް އެނގެއެވެ. ދެ މީހުން ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު،
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-24 15:10:25
ޙައްވު (ލަޔާ) ގެ ކިއުންތެރިންނަށް..
ވަރަށް ގިނަ ކިއުންތެރިން ޕްރައިވެޓް ކޮށް ދެވާހަކަވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދެމުން އަންނާތީ ގޮތެއްނުނިންމި ވާހަކަ އަޕް ނުކުރެވި ލަސްކުރެވުނު ކަމަށްޓަކައި ‘ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން.’ ވާހަކަ ކިޔާ އެންމެހާ ކިއުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެން.. ލަޔާ މިހާރު ނިންމާފައިވާނީ ‘ބުނެދެންހޭ..’ ވާހަކަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-24 11:54:53
ބީވެދާނެބާ… 1
ޑްރެސިންގް ޓޭބަލްގެ ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން ދިޔަ އާރާގެ ސޫރައަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޭނާގެ މަންމަ މާރިޔާ ހުއްޓެވެ. އަލަތު ކައިވެންޏަށް ދަރިފުޅު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމުން ޕަރީއެއް ފަދައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަލަތު ކައިވެންޏެއް ކުރެވޭ ރޭ އެހެން އަންހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދާ ކަހަލަ އުފާވެރިކަމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-24 09:33:27
އައިރީން 1
އައިރީން ހިނިތުން ވެލައިގެން ހުރީ ހަވީރީ ބޮޑު ހެދުމެއްގައެވެ. އޭރު އޭނާގެ އެކުވެރިން 14ވަނަ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔަމުން ދިޔައެވެެ. އައިރީން ވެސް ޝުކުރިއްޔާއޭ އޭނާގެ ރީތި އަޑުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އައިރީންގެ ތުންފަތުގައި ވީ ނުފިލާ ހިނިތުން ވުމެކެވެ.މިއީ ސަޕްރައިޒް ޕާޓީއެކެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-24 08:05:03
ކަލާޔާ ނުލާ 18
ޒޯޔާ އަށް ދެލޯ މަރާ ބާރު ކޮށްލެވުނެވެ. އެވަގުތު އަޔާންގެ ސޫރަ ޒޯޔާގެ ލޯކުރިމަތީ ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. ޒޯޔާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ބާރަށް ދެއަތުން ހޭންޑު ބޭގުގެ ވާގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި ލެވުނެވެ. ” ވަޓްސް ރޯންގް ވިތް ދިސް އަޔާން … ހިތަށް އެރީމަ އަހަރެންނާ ދިމާލައް އެއްޗެހި ކިޔާފަ ހިތަށް އެރީމަ ކެޔާ ކޮށްފަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-24 08:01:47
ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 5
ފޯނުގެ އެލާމް އަޑަށް ޒައިކް އަށް ލޯހުޅުވާލެވުނީ، އަވަސްކަމާއެކުއެވެ. ސޯފާގައި ރީތިކޮށް ނިދާފައިއޮތް ޝިފާ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ތެދުވި ފަހުންނެވެ. ޝިފާގެ މޫނަށް ކަޅި ހިންގާލެވުނެވެ. ހިމަދިގު ރީތި ނޭފަތުން ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނީ ފިނިފެންމަލެއްފަދަ ތުނި ތުންފަތަށެވެ. އަމިއްލަ ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލެވުނީ ޝިފާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-23 21:32:01
ދުޝްމަން – 3
އެ އަންހެން ކުއްޖާ ލާނެތް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. ސިކުނޑީގެ ބޮކި ދިއްލުނީ ދެނެވެ. އެ ގޮތް ކުޑަ އަޑުގެ ވެރިއަކީ ޝާޔާކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވިއެވެ. “އޭ! ޝާޔާ ފެނިއްޖެ! މި އޮތީ އޭނަ.” ޝާޔާގެ އަތް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން ދަމައިގަތެވެ. ސިކުންތެއް ވެސްް ނުވާނެއެވެ. ކޮޓަރީގެ ފިނި ހޫނުމިންވަރު އެއްވަރުވެ ދުވި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-23 21:29:13
އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން….2
އެދުވަސްކޮޅު އަހަރެން ވަރަށް ދެރަ ވީމެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންވަނީ އިންތިޒާރުގައި ހުންނާށެވެ. ހައިކަލް ދިޔައީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. ނާޒްވެސް ބައެއްފަހަ ސުވާލު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދެނީ އެެއްް ޖަވާބެވެ. އަހަރެން ބުނަނީ ”ދޮންތަ ބަލިވެ އުޅޭތީ އޭ” މިހެންނެވެ. އެކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-23 21:25:46
733 ( ދެވަނަބައި )
”ފަކް ” އަހަރެންގެ ގާތަށް ވަރަށް ރުޅި އެރިއެވެ. ދޮރު ހުލުވާލަން ތަޅުގައި ހިފާލަން ބަލާލިވަގުތު ގައިން ހިބިގައިގެން ދިޔައެވެ. އެ ދޮރުގައި އެއިނީ ބޭރުން ތަޅުއަޅުވާފައެވެ. ” ދެން އަހަރެން ނުދާނަން އެ ތަނަށް ” އަވަހައް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ތަޅުލުމަށްފަހު އެނދުމަތީގައި އިށީންނަމުން އަހަރެންބުނީމެވެ. ” ކިހިނެއްވީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-23 21:23:26
މަންމާ ސީޒަން 2
އިންޝާ ﷲ ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދެނީ ކުރިން ފަހަރުވެސް ”މަންމާ” މި ވާހަކައަށް ލިބުނު ކަހަލަ ތަރުހީބެެއް ލިބޭނެ ކަމައް އުއްމީދު ކުރަން… މަންމާ މި ވާހަކައަކީ އަޅގަނޑަށް މިހާތަނަށް ކިޔުންތެރިންގެ އެންމެ ސަޕޯޓު ލިބުނު ވާހަކައެކެވެ. އެެހެން ކަމުން އައު ބަދަލަކާއެކު މި ވާހަކއިގެ ސީޒަން 2 ގެނެސްދޭނަމެވެ.އިންޝާﷲ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-23 21:19:28
ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 43
ހައިޒަލް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ކެންޓީނުން ބޭރުން އެ މަންޒަރު ދެކެން ހުރެފައި ކެންޓީންތެރެއަށް ވަދެެގެން އައިސް ނައިނާ އިން މޭޒު ކައިރީ އިށީނެވެ. އެއާއިއެކު ސިމިސިމި ލެވުންތައް އިތުރަށް ބާރުވިހެން ހީވިއެވެ. ނައިނާ ހަައިޒަލްއާއި ދިމާލަށް ބަލާލުމެއްވެސް ނެތި ވަގުތުން ގޮނޑިން ތެދުވިއެވެ. “ނައިނާ… އިށީދޭ…” ހައިޒަލް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 22:35:13
ވެވުމުން ލޯބި 3
ކުއްލި ސިހުމާއެކު ކައިޒާން އޭނާގެ ބައްޕަގެ މޫޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. މޫނުގައިވީ މާޔޫސްކަމެވެެ. މާޒީއަކީ ހާދަ ހިތި އެއްޗެކެވެެ.ތަޤްދީރުގައި ނެތް ކަމެއް ހަމަ ވާކަށްވެސް ނެތެވެ.ކައިލީން އިސް ޖަހއިލި ގޮތައް އިސް އުފުލަާލާކަށް ނުކެރުނެވެ.މާޒީ ސިކުނޑިއަށް އަންނަން ފެށިއެވެ. ކައިލީން އާއި ކައިޒާން އަކީ މިހާރުވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 21:49:16
ނާއިންސާފް 18
އަހަރެންނަށް ބެލެމުން ދިޔައީ ފޯނަށެވެ. އީންގެ ލޮކޭޝަން ލިބުމުން، ދެން ނުބަލާ ހުރެވޭނީވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. އީންގެ ލޮކޭޝަންއެއް ނޫނެވެ. އީންގެ ޖެކެޓުގެ ލޮކޭޝަންއެވެ. ދާ ގޮތަށް ގޮސް ދޮންނަ މެޝިނަށް ނުލައިފިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. ފޯނަށް ގެއްލިފައި ހުރެވުނު ވަރުން، ހޮޓެލްގައި ތިބި މީހުންކިޔަމުން ދިޔަ އެއްޗިހި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 21:46:10
މާޒީ (ފަހުބައި)
ނައިލް މަޑުހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޝާޔަން އޮތް އެނދު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. ޝާޔަން ބަލި ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވައިލަމުން ނައިލްއަށް ބަލައިލިއެވެ. ޝާޔަން އާދައިގެ މަތިން ނައިލްއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. މި މަންޒަރު ފެނި ނައިލްއަށްވެސް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ހިނިތުން ވެލެވުނެވެ. ޝާޔަން މަޑުމަޑުން އަތް އުފުލާލީ ނައިލްއާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 21:43:55
ފެނުމުން މަންޒިލް ހިތް އެދޭ
އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރު ފުރިއްޖެވެ. އުޅެވުމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންް ކިޔެވުމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެމެވެެ. ނަމަވެސް ނަމެއްގައި ސްކޫލަށް ދަމެވެ. އެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު ލޭޓް ވެގެންނެވެ. އަނެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު ތިން ގަޑި ދެގަޑި ކިޔަވާ ނިމެނި ކޮށެވެ.އަހަންނަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 21:42:20
އަސްލާން 9
“އިޓްސް އޯކޭ.” އަވަސްއަވަހަށް އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަ ރޮނގު ފޮހެލާފައި އަސްލާން ބުންޏެވެ. “ސޮރީ ބުނަންޖެހެނީ އަހަންނެއްނު. ލުއާ އަހަންނަށް ނުގޮވަފާނެތީ ބުނަން ނުކެރުނީ.” އަނެއްކާވެސް އަސްލާން ވާހަކަދެއްކީ އަސަރެއް ނެތް އަޑަކުންނެވެ. ހުރިހާ އިހުސާސެއް ފޮރުވަމުންނެވެ. “އާނ ދެން މީގެ ފަހުން އަހަންނެއް ނުގޮވާނަން.”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 21:40:13
ވާނަން އުމުރަށް – 3 –
މަޑުމަޑުން ލޯހުޅުވާލުމާއެކު އައިލީން ސިގިގެންދިޔައީ އެ އަސަރުގަދަ ނޫކުލައިގެ ދެލޯ އެހާކައިރިން ފެނުމުންނެވެ. ************************** ލީޝާ ހީލާފައި އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތީ އައިލީން ގެ ހިތުގައި އެ ޒުވާނާއާ ދޭތެރޭ އިޚްސާސެއް ވާކަން ދަނެހުރެއެވެ. ލީޝާ ދިޔައިރުވެސް ދެމީހުން ތިބީ އެކަކުއަނެކަކުގެ ލޮލަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 21:36:52
ތަދުވާ ހިތެއްގެ ވޭނުން އުމުރަށް އުޅެން މަވީހޭ..
ރަށުތެރެއަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ފިކުރުތަކާ ޚިޔާލުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ ސިކުނޑިތައް ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ހާސިލް ކުރަމުން ދެއެވެ. ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ވަރުބަލިކަމާއި ލޮޑުކަން ލިބިފައިވާ ހަށިތައް އަރާމުގެ ދާންތަކުގައިވާ ހާލުގައެވެ. މިފަދަ ވަގުތެއްގައި ނިންޖާ އަރާމުން އެއްކިބާ ވެފައިވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 21:35:33
ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 4
އަތުގައި މަޑު ތުރުތުރެއް ހުރިއިރު ހިންދިރުވާލެވުނީ ހާސްކަން އެނބުރެމުން ދާހެން ހީވެގެންނެވެ. މަޑުމަޑުން އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮސް އަނގޮޓިމަތީ އަތްބާވާލަދިނެވެ. ހިތް އަވަސްވެފައި ހުރުމުން އަވަހަށް ޒައިކްގެ އަނގޮޓި ނެގުމަށްފަހު އަތުގައި އަޅުވާލަދިނީމެވެ. ޒައިކްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިހުރިއިރު އެތޫނު ދެލޮލަށް ބަލަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 21:29:38
ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (29)
ހިމޭން މާޙައުލެެކެވެ. ހިތްގައިމު ވަގުތެކެވެ. ވިދަމުންދިއަ ތަރިތަކުގެ އަލިކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފާޅުވާން ހުރިއިރު, ކަޅު ވިލާތަކުުން ފުރޭނިގެން އައިސްފައި ހުރި ހަނދުގެ އަލިކަން ފެންނަން ހުރީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށެވެ. މިލަހަނދުވަރު ދީފައިވާ އެރޭގެ އެވަގުތުގައި ދާނިޝްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިލަައިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 16:55:40
ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….41
ރައިހާނާ ގެއިން ނުކުތްއިރު ސައިކަލު މަތީ މަޑުކޮށްލައިގެން އަކްޝަމް އިނެވެ. ރައިހާނާ ފެނުމިން އަތް ހިއްލާލާފައި ވައުގެ ތެރޭ ހޫރުވާލިއެވެ. ކިތަންމެ ރުޅިގަދަ ވެފައި ހުރިނަމަވެސް ރައިހާނާވެސް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. އަކްޝަމް އޭނާގެެ ސަމާލުކަން ފޯނަށް ދިނުމުން ގެއަށް ދާން ރައިހާނާ ހިނގައިގަތެވެ. ހަމްޒާ ނިކުތްއިރުވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-22 13:50:26
ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..40
“ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟” ގެއަށްގޮސް ވަދެފައި ހަމްޒާ އަންޖަލް ގާތު އެހިއެވެ. ކިތަންމެ ލަސްވެފައި ވީނަމަވެސް ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން ހަމްޒާ ބޭނުންވިއެވެ. އަންޖަލް ބޯޖަހާލިއެވެ. ހަމްޒާ ކުރަން އުޅޭ ސުވާލުގެ ބޮޑުކަމެއް އަންޖަލްއަކަށް ނޭންގެއެވެ. “މްމް ބައްޕަގެ ކޮން ސީކްރެޓެއްގެ ވާހަކަ ރައިހާނާ ގާތު ބުނީ؟”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-21 12:07:56