×
ވާހަކަ
ވާހަކަ: ކަޅު ބުޅާ
އަޒްމާ ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އަހަންނަށް އިވެއެވެ. އެ އަޑު މަޑުކުރަން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ހުރިހައި ވެސް މައްސަލައަކީ، ކޮޓަރީގައި ހުރި ފެންލައިޓެވެ. އެ ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތް ތާށިވެފައި ނުހުންނަ ހަނދާނެއް އަހަރެން ނުވެއެވެ. ގެއަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ގެއެކެވެ. އަހަރެން ކިޔަވަން އިންޑިޔާއަށް އައިސް، ކިޔަވައި ނިމިގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 05:43:29
ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގާވިޔަސް 2
މިއީ ހަމްނާ މެލޭޝިއާއަށް އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ތިމާގެ ކުއްޖަކު އެތާ ކިޔަވަން ހުންނާތީ، ޗުއްޓީތަކަށް އާއިލާއާއެކު ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. މިފަހަރު ހަމްނާ ޑޮކްޓަރަކަށްވުމުގެ އުންމީދު ފުރިހަމަކުރަން އައީ ސަމަން ކައިރީގައި މަޑުކުރާ ގޮތަށެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަ، އެމީހުންނާ އެހާ ދުރަށް ހަމްނާ ފޮނުވަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-26 02:24:30
ހީވޭ ކަލާވާހެން-27
ގަސްތަކުގެ ކައިރިން ހިނގަމުން ދިޔަ ލިލިއަންގެ ހިތްފުރެމުން ދިޔަ އިހްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. މަލުގެ މީރުވަހާއި އެކުވެގެން ވައިގެ ތެރޭގައި ހިފާފައިވާ ލުއިލުއި ތާޒާވަސް އޭނާއަށް ކަމުދިޔައެވެ. އެ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ތުންފަތުގައިވީ ލުއި ހިނިތުންވުމާއެކު ލިލިއަން ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. ގަސްތަކަށް ބަލަމުން ދިޔަ ލިލިއަންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-25 10:41:08
ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގާވިޔަސް
5 އަހަރުގެ ގުޅުމެއް ކަފުންކޮށްލުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ހަމްނާ އެކަންވެސް ކޮށްފިއެވެ. ކިތަންމެ ލޯބިވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ބޭވަފާތެރިޔަކާއެކު އުޅޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ލައްކަ ދުވަސް ހޭދަވިޔަސް، ހަމްނާގެ ހިތުން ރައްޔާންގެ ނަން ފޮހެލާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ލޯބިވެރިޔާ ކަމުގައި ވިޔަސް ހަމްނާގެ ހަޔާތުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-24 03:43:13
އަބަދުވެސް ކަލާދެކެ ލޯބިވާނަން 1
މުޅި ކިލާސް ތެރެއައް ވެރިވެފައި ވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. އޮއްސެމުން ދިޔަ އިރުގެ ދޯދިތަކުގެ އަލިތައް ކިލާސް ތެރެއަށް އެޅިފައި ވުމުން އެތަން ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލި ކޮށްލާފައެވެ. ހުޅުވިފައިވާ ކުޑަދޮރުތަކުން އަންނަ ވައިރޯޅިން އައިލާގެ މޫނުގަޔާއި އެ ފަން އިސްތަށިގަނޑުގައި ބީހެމުން ދިޔަައީ ނުހަނު ހިތްގައިމު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-22 17:55:37
ލޯބީގެ ހިނދުކޮޅު 4
*މާގިނަ އިރެށޤ ނުވޭ ރާޔާ ރެޑްވޭވް ކައިރިއަށް ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް ރާޔާ އަށް ފެނުނީ ރީށާ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓާ އެވެ. “ރީއްކޯ!!!” ރާޔާ ގޮވާލި އަޑު އިވުމުން ރީށާ ބަލާލި އެވެ. އެވަގުތު ކައިޒަން ވެސް އެ ދިމާއަށް ބަލައިލި އެވެ. “ދޮންތީ!!” ރީށާ ގެ ދެލޯ ބޮޑު ވި އެވެ.* “ހައްވާ ރީށާ މިވަގުތު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-22 17:55:25
ހިތި މާޒީ – 01
ފަތިހުގެ ވަގުތު ކަމުން މަގު މަތިން މީހުން ފެންނަލެއް މަދެވެ. މަގުގެ އެއްފަރާތެއްގައި މަޑު މަޑުން ދުވަމުން ދިޔަ އިޝްހާ ގެ މިސްރާބު ހުރީ އަތިރި މައްޗާ ދިމާއަށެވެ. އަތިރިމައްޗަށް ގޮސް އެތާ ހުރި ޖޯލި ފަތީގައި އިޝްހާ ޖައްސާލިއެވެ. އިޝްހާ އިނީ ފުން ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އިޝްހާ އަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ މީގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-21 06:44:02
ކުރިން ވިސްނުނުނަމަ
މިއަދަކީ ކަޅު ފޮއި ރޭނގަޑެއްފަދަ އަނދިރި ދިރިއުޅުމުން އަހަރެންނަށް ނިކުމެވި ހަޔާތުގެ އާ ބާބެއް ފެށުމަށްޓަކައި އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު މި ބިންމަތީގައި ނަގާ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެން ނަގާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއެކު ދިޔައީ އަހަރެންގެ އަޒުމު ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގި ވަރުގަދަވަމުންނެވެ. އަހަރެން މަންމައާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-21 06:43:47
އިއްތިފާޤު 1
މެންދުރުގެ ހޫނު ގަދަ ވަގުތެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވަމުންދާ އުޅަނދުތައް އެހާމެ ގިނަ އެވެ. މަގުތަކުގައި ހޭބޯ ނާރާ އުޅޭ މީހުންނަށް ވަގުތުގެ ހޫނުކަން އިޙްސާސް ވާ ހެންނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. އެއަށްވުރެ އެމީހުންގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމުގައި އެމީހުން އުޅެނީ އަވަދިނެތިއެވެ. ނަޔާ ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަވަދިނެތި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-21 06:43:26
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ (އަށްޑިހަ ހަތްވަނަ ބައި)
“މިފަހުން އައްކި ވަރަށް ފާޑަކަށް ހުންނަނީވެސް….އަބަދު ކޮޓަރީގަ އޮންނަނީ……ސިޓިންރޫމަށް ވިޔަސް….ކާން ވިޔަސް…… ކޮޓަރިން ބޭރަަށް ނިކުމެ އުޅޭ ތަނެއް ވަރަށް ނުފެނޭ އަހަންނަކަށް….ގައިމު އަހަރެންވެސް އުޅުނީ އައްކިއާ އެކުގަ ވިއްޔާ….އަހަންނަށް އެހެންވީމަ އެނގޭނެ އެއްނު…އައްކި އަބަދު ކޮޓަރީގަ އޮންނާތީ ހާލުބަލަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-21 06:43:21
ހިތް ދެވިއްޖޭ ކަލާޔަށް ހުވާ – 36
ޔާޝާ ގޮވައިގެން ގޮސް ޔަމްހާ މަޑުކޮށްލީ ހޮޓެލެއް ކައިރީގައެވެ.”އާދޭ..” ޔަމްހާ ކާރުން ފައިބަމުން ޔާޝް ގޮވައިގެން ވަނެވެ. އަދި އެބުނާ ރޫމްއަކަށް ޔަމްހާ ދިޔައެވެ. އޭރު ދެ ފިރިހެނުން އެތެރޭގައި ތިއްބެވެ.”އަން.. މީނަ މަރާލާފައި ދޫ ކުރާތި..” ޔަމްހާ ޔާޝާ އެތެރެއަށް ކޮށްޕާލާފައި ދޮރު ލެއްޕިއެވެ. އެ ކުޑަ ކުއްޖާއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-21 06:43:16
ހީވޭ ގާތުގާއި ވާހެން ކަލާ 9
ޔާޝް ގިޓާ ކުޅޭ ގޮތް ހާދަ ހިތްގައިމެވެ. އަހަރެން އެހެން އޮއްވައި ނިދުނެވެ. އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު އަހަރެން ގެ ފަޔުގައި ހިފާފައި ދަމާ ހެން ހީވުމުންނެވެ. އަހަރެން ސިއްސައިގެން ގޮސް ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. އަދި އަހަރެން ގެ ފަޔުގައި ހިފި މީހާއަށް ބަލައިލީމެވެ. އެއީ ސާރާ ގެ މަންމަ އެވެ. އަހަރެން ތެދުވުމާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-21 06:43:11
ހަނގުރާމަ – 02
ބާބު 2 [ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ] ”ބާރަ ޖެހީ” އައިވާގެ އަޑު އިވުމުން ފައިރީންވެސް އަވަސް ވެގަތީ ނިދުމަށެވެ. ދެކުދިން ކޮޓަރީގެ ބޮކި ނިއްވާލުމަށްފަހު އަވަހަށް ރަޖާ އަޅައިގެން ނިދުމަށްޓަކައި އޮށޯވެލިއެވެ. . ……… ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. އައިވާ އަށް ސިހިފައި ހޭލެވުނީ ފާހާނާއަކަށް ދާން ޖެހިގެންނެވެ. މީގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-21 06:43:06
މަންޒިލް ތިއޭ…5
މިންހާ ލައިބްރަރީ ނިމޭ ގަޑިއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެރިކް އައިސް ހުރެއެވެ. މިންހާއާއެކު ކޮފީ ޝޮޕާއި ހަމައަށް ދިއުން އާދައަކަށް ހެދިއެވެ. އެހެނަސް އެއް ދުވަހުވެެސް މިންހާއާއެކު އެތެރެއަށް ވަންނާކަށް އެރިކްއަކަށް ނުކެރެއެވެ. އޮޅިގެންވެސް އޭނާ ދަންނަ މީހަކަށް ނޫނީ ‘ފޭން’ އަކަށް މީންހާއާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-20 21:46:31
ހީވޭ ކަލާވާހެން-26
އިމާރާތަށް ބަލަންހުރި ލިލިއަންގެ ފެނުން ފުސްވެގެންދިޔަ ހިނދު ދެފަހަރަކު ލޯ މަރާލެވުނެވެ. އެހެނަސް ލޯ ކުރިމައްޗަށްވެރިވި ކަޅު ތިކިތަކާއެކު ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މުޅި މާހައުލު އެނބުރެން ފެށި އިޙްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. އިސާހިތަކު ލިލިއަންގެ ސިކުނޑި ފުރާލީ ކަނު އަނދިރިކަމެވެ. ލޮލަށް އެޅިގެން ދިޔަ އައްޔާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-20 11:18:23
ހަނގުރާމަ – 01
ބާބަު 1 – އައިވާ އާއި ފައިރީން “ތިއީ އައިވްގެ އެއްޗެކޭ! ފައިގެ އެއްޗެއް ނޫނޭ.. ގެނޭ ތީިތި..” ތުންދަމައިގެން ހުރެ ހަތަރު އަހަރުގެ އައިވާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ފައިރީންގެ އަތުގައި އޮތް ކުޅޭ ކުޅޭ ބަޑި އަތުލުމަށެވެ. “ނުދޭނަން.. ފައި ނެގީ ދޯ ފުރަތަމަ.” އައިވާގެ ބޮލަށް ކުޅޭ ބަޑި އަމާޒުކޮށްލަމުން ފައިރީން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-18 12:25:45
ހޮޓެލްގެ ސިއްރު 4
“ލައީ،މަރީ،ރައީ،އީވްސް… ވަރަށް އަވަހަށް ތި ކުރާކަމެއް ހުއްޓާލާފަ އާދެބަ މި ފޮޓޯގަނޑު ބަލައިލަން!!!”.ލައިމް މިހެން ބުނުމުން އެންމެން އެއްފަހަރާ އެދިމާއަށް އައެވެ.”ކިހިނެއްވީ؟؟”އެންމެން އެއްފަހަރާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ލައިރާ ބުނަން އުޅޭ ވާހަކަ ނުބުނެވުމުން ފޮޓޯގަނޑު ދައްކާލިއެވެ. އެންމެނަށް ވެސް ކުއްލި ސިހުމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-18 12:25:41
ވީމޭ ތި ހަނދާނުގައި – 1
މިހާރު ބޯއްޓު ލަފާ ތަނަށް އައި އެންމެން ހެން ގެއަށް ގޮސް ނިމިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ޝިޔާނާ އެ އިން ގޮތަށް އިން ތަނުން ގުޑާ ވެސް ނުލާއިނެވެ. އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް އަހަރެން ޝިޔާނާ ގޮވައިގެން ނުކުތީ ހަވީރު ފިންޔަށް ބަންދަރަށެވެ. ބޯއްޓު ލަފާ ތަނަށް ކޮންމެހެން ހަދާފައިވެސް ޝިޔާނާ ގެންނަން އަހަރެންނަށް މަޖުބޫރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-18 12:25:27
ޤާތިލު
މަގުމަތީގައި އެއްވެފައިވާ މީހުންގަނޑުގެ ތެރެއިން ފުރޭނިގެން އަހަންނަށް ގެފެންނަ ހިސާބަށް ދެވުންއިރު ސަލާމަތެއްނެތެވެ. މުޅިގެ ވަށައިގެން ޕޮލިސްޓޭޕު ދަމާފައިވީއިރު ގޭގައި ހުޅުނުހިފާ އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. އެކިދިމަދިމާލުގައި ފުލުހުންނާއި އަލިފާން ނިވާ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އެއިން އެއްވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-18 12:25:15
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ (އަށްޑިހަ ހަވަނަ ބައި)
ހަނީފާއްތަ ކައިރިއަށް ގޮސް ވަރަށް ބާރަށް ހަނީފާއްތަގެ ގައިގައި ނައިޝާ ބައްދާލިއެވެ. “ކަނބުލޮ އަދި އަންނައްޗޭ މިރަށަށް” ހަނީފާއްތަ ބުނެލިއެވެ. “ދެން ހިއެއްނުވޭ އާދެވޭނެހެނެއް….ނައިޝާ އަންނަން ބޭނުންވެގެންނޫން މިފަހަރުވެސް މިއައީ….ހަނީފާއްތަގެ ނަންބަރު އިންނާނެއެއްނު….މިރަށަށް ނަޔަސް ޚަބަރުވެވޭނެއެއްނު….ގުޅާނަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-18 12:25:03
ޔާރު ނުބުނޭ ތިހެން … (24)
“ފޯނުވެސް ނިވާލާފައި އޮތީ…..” މިލާންގެ ފޯނަށް ނުގުޅުމުން މިކްޔާން ބުނެލިއެވެ. ރިދާގެ ގާތުގައި މަޑުކުރުމަށް ބުނެފައި އޭނާ ނުކުތީ މިލާން ހޯދަން ދިޔުމަށެވެ. ދަމުން ދިޔައީ މިލާން ނެތް ވާހަކަ ގޭގެ އެހެން މީހެއްގެ ގާތުގައި އެހަށް ނުބުނަން ބުނެފައެވެ. ********** ރިދާމެންގެ ކޮޓަރީގައި ރިދާއާއި ރުހާ އިންތިޒާރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-16 23:58:59
ހީވޭ ކަލާވާހެން-25
“ޔާން.. އަދިވެސް އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވޭތަ..؟ އަދިވެސް .. އަހަންނާ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވޭތަ..؟”ދެއަތް ދެއަތާ ލާ ބޮނޑި ކޮށްލަމުން ލިލިއަން ކަށިން ހިތްވަރު ނެރިގެން އޭނާއަށް ކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ ސުވާލު އަމާޒުކުރިއެވެ. ކަންތައްތައް ބަދަލުވެފައިވާ މިންވަރާއެކު ދިޔާން ދޭނެ ޖަވާބަކާމެދު ލިލިއަން ކަންބޮޑުވަނީއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-15 13:29:07
ހިތް ދެވިއްޖޭ ކަލާޔަށް ހުވާ – 35
ޔޫޝައު ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން އޭނައާ ކައިރިވީ..” ޔަޝާން ރުޅިއައިސްފައި އެހިއެވެ.”ދޮންބޭ މަށެއް ނުހަދަމޭ އެހެނެއް.. ޤަބޫލު ކޮށްބަލަ..” ޔަޝާން އާއި ދިމާއަށް ބަލަން ހުރެގެން ޔޫޝައު ބުންޏެވެ.”ނުކުރާނަން ޤަބޫލެއް..” މޭޒުގައި ދެ އަތުން ޖަހަމުން ޔަޝާން ރުޅިވެރިކަމާއި އެކު ޔޫޝައު އަށް ބަލާލިއެވެ.”އިތުބާރު ކުރަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-15 11:31:04
ވާ ލޯބި އެނގޭނަމަ – 17
އެންމެން އައިސްކޯން ގަންނަން އުޅެނިކޮށް މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި އާޔާ ކައިރީ ހުރި އައިމަން އެވެ. ލައިހާ އަށް އޭނާ ނުފެނިއްޖެއްޔާ ކިތަންމެ ހާވެސް ރަނގަޅޭ ޝައިރާ ހިތައް އެރިއެވެ. 17 ވަނަ ބައި… ޝައިރާ ވަރަށް ނޭންގޭ ކަމަށް ހަދާފައި ގޮސް އައިސްކޯން ގަނެ ގެން އަވަހަށް ދާން ބުނެލިއެވެ. އައިމަން މެން ގެއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-15 11:31:00
ލޯބި އޭގެ އަސްލުގައި 14
“ލިޔާ. އައިމް ސޮރީ.” އާލިކްގެ އަޑު އާލިޔާގެ ކަންފަތާއި ހަމައަށް ފޯރިއެވެ. ވަގުތުން އޭނާގެ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައެވެ. ނަމަވެސް ފަސް އެނބުރި އާލިކް އާއި ދިމާއަށް ބަލައެއް ނުލައެވެ. “އައި ރިއަލީ އޭމް ސޮރީ، ލިޔާ.” ދެވަނަ ފަހަރަށް އާލިކް ބުނި އަޑު އިވުނެވެ. ދެން ވެސް އާލިޔާއަށް ހަމަ ހުރެވުނީއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-15 11:30:58
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ (އަށްޑިހަ ފަސްވަނަ ބައި)
ސައިފްގެ ގޭގެ ގޯތިތެރެއަށް ނައިޝާއާ ސައިފްގެ މަންމަ ވަނެވެ.އޭރު ބޭރު ޖޯލީގައި ސަނާއާ ސައިފް ނައިޝާމެންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ.އެމީހުން އައުމުން އެންމެން އެކުގައި ކާ މޭޒުދޮށަށް ޖަމާވިއެވެ. ކާ މޭޒުމަތީގައި އެކި ބާވަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަން ނައިޝާއަށް ފެނުނެވެ.އެސުފުރާމަތި ފެނުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-15 11:30:55
ދިމާވި އާދަޔާ ޚިލާފް ޒުވާނާ (އަށްޑިހަ ހަތަރުވަނަ ބައި)
ލެޔާލް ދިއުމުން އައްކިޔުން ބީޗުން ނިކުތެވެ.މަޑު ހިނގުމުގައި އައްކިޔުން މިސްރާބު ޖެހީ ނައިޝާގެ ގެއާ ދިމާލަށެވެ.އެގެއާ އަރާހަމަވުމަށްފަހު، ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގެއާ ދިމާލަށް އައްކިޔުން ބަލައިލީ އަލްވަދާއު ކިޔާ ނަޒަރަކުންނެވެ. ނައިޝާގެ ގެއާ ދިމާލަށް މޮޅިވެރިކަމާއެކު ބަލަން ހުރުމަށްފަހު، އެގޭ ކުރިމަތީގައިވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-13 21:39:15
މިންސާވް 6
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-13 21:39:05
ޔާރު ނުބުނޭ ތިހެން … (23)
ރުހާއަށް ހުރެވުނީ އަނގަމަތީ އަތް އަޅާލައިގެންނެވެ. ދެލޯ ފެންކަޅިވެފައިވީ މިލްނާގެ ވާހަކަތަކުންނެވެ. އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އެނބުރުނީ އެނބުރި ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށެވެ. އެވަގުތު ކުރިން ލިބުނު ސިހުމަށްވުރެ ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބުނީ ފަހަތުގައި ރިދާ ހުރިތަން ފެނިފައެވެ. އޭނާގެ ދެލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-13 21:20:49
އަބަދުވެސް…24
ސައިކަލު މަތީގައި އިން އިރުވެސް މައިޝާއަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ އީމާ އާއި ދެމެދު ކުރެވިގެން ދިޔަ މަޝްވަރާ އާއި މެދު އެވެ. އެހެންކަމުން ގެއާއި ހަމައަށް އައިސް މަޑުކޮށްލިއިރުވެސް އޭނާއަށް އެކަން ރޭކާވެސް ނުލީއެވެ. “މައި.. މައިޝާ” ދެތިން ފަހަރު ގޮވާލުމަށް ފަހު މައިޝާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުނެ ފަހަތަށް އެނބުރިލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-11-12 23:38:27