×
ވާހަކަ
ހުޅުކޮޅު 28
ވަރުބަލި ކަމާއެކު ގޮސް ގެއަށް ވަތް ޔައީޝްއަށް ހުރިތާ ހުއްޓިލެވުނީ ގޭތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. މީހަކު ގެއަށް ގެންނަންޏާ އާންމުކޮށް ޒިވާ އޭނާ ގާތު އަބަދުވެސް ބުނާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު އޭނާ އޮފީހަށް ދިޔުމުގެ ކުރިންވެސް ޒިވާ އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްކައިފައެއް ނުވެއެވެ. ދެން މިއީ ކާކުބާވައެވެ؟
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-19 02:08:48
ނުހައްގުލޯބި (5)
އަހަރެންގެ ހިތުގައި އަތްއަޅާ ބާރުކޮއްލެވުނީ ހިތަށްވި ތަދެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ޤަބޫލް ނުކުރެވިފައި އެތައް އިރަކު ހުރެވުނެވެ.އަޝްފާން ހަމަ އަހަރެންނާ ވަކިވީބާއޭ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. އެންމެފަހުން އަހަރެން އެތާ އިތް ކުއްޖާއަށް އެހީމެވެ.”ސަމާސަ ކުރަނީ ދޯ، ކާކު ދެެއްކި ވާހަކައެއްތީ” އެކުއްޖާ ވަރަށް ހައިރާންވެފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-19 02:08:45
ރާސްތާ 5
އާދާގެ މަތިން މިއަދުވެސް ނަވްޔާއާ އިސްރާ ބެންޗުގަ މަޑުކޮށްގެން ތިބީ މާނީއާ އިޝްމާ އަންނަންދެނެވެ. އިސްރާ ކޮންމެސް ކަމަކާ ވިސްނާހެން ނަވްޔާއަށް ހީވިއެވެ. އެއީ އެހެންނާ ހުއްޓާނުލާ އަނގަތަޅާ ކުއްޖާ މިއަދު އަނގައިން އެންމެ ބަހެއްވެސް ނުބުނެެއެވެ. ނަވްޔާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނީ މާނީމެން އަންނަންދެނެވެ. ސްކޫލްގޭޓުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-18 22:34:52
އެދުވަސް
އަހަންނަށް ކުޑައިރު ވިސްނިފައި އޮތް ގޮތުގައި މާލޭ އެންމެންނަކީވެސް ވަރަށް ދީލަތި ހިތްހެޔޮ ބައެކެވެ. ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ދުލުން އަބަދުވެސް މާލޭ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން އަޑުއިވެނީ މިފަދަ ވާހަކަތަކަށް ވުމެވެ. މާލެއިން ގެންނަ ބޮޑެތި ހަދިޔާ ފޮށިގަނޑުގަނޑު ލޮލަށް ފެނި ރީތި އަންނައުނުތައް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-18 22:31:39
ލޯބިކަން 14
“ދޮންބެ މިއުޅެނީ އުމްމްމް…މާޔާ އަށް ޕްރޮޕޯޒް ކުރަން”ވިޝާލް ބުނަން ނުބުނަން ހުރެފައި ވެސް އެހެން ބުނެލިއެވެ.އެވަގުތު ޔޫހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.އަނގަ ހުޅުވި ގޮތަށް ލައްޕަން ނޭންގިފައި ހުރެ ވުނެވެ. “ތިހެން ހުއްޓާ އަނގައަށް މެއްސެއް ވަދެދާނެ…”ވިޝާލް ޔޫހާގެ ދަތްދޮޅީގައި ކުޑަކޮން ޖަހައިލިއެވެ.އެއާއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-18 18:22:40
މިއީވެސް އިންސާނެއް!
އަހަރެންނަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ނޫސްވެރިއެކެވެ. ދިވެހި ވާހަކަލިޔެމެވެ. ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގިނަ މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަމެވެ. އަދި އެތަކެތި ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝާއިއު ކުރަމެވެ. އަހަންނަކީ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހަކީމެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރޭން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރެއެވެ. އެތަށް ވަޤުތެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-18 17:06:03
ސަމާލުކަމަށް!
މި ދުވަސްކޮޅަކީ އަޅުގަނޑުގެ ކޯހުގެ ފައިނަލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގައި ވ. އަވަދިނެތިކޮށް އުޅޭ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެހެންކަމުން، ލިޔަންފަށާފައިވާ ސީރީޒް ވާހަކަ “ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި” ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދެވޭނީ އެންމެ އަވަސްވެގެންވެސް ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެދުވަހު ވާހަކައިގެ 2 އެޕިސޮޑެއްގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-18 13:03:00
މާއިން
ކޮންމެ އަންހެނަކުވެސް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފެށުމަށްފަހު ދެކޭނެ އެންމެ ރީތި ހުވަފެނަކީ އޭނާގެ އުނގު ފަޅުފިލުވަދޭނެ ތުއްތު ތުއްތު ދަރިއެއް އުފަންވުމެވެ. ފިރާޝާވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އެދަނީ އެފަދަ ވަގުތަކަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އޭނާވަނީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އިންޑިޔާ، ސްރީލަންކާ އަދި ބެންކޮކަށް ދަތުރުކޮށް އެކިއެކި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-18 10:18:45
ޙިޖުރަ 13
ސިނާން އޭނަގެ “ސޯލްމޭޓް”އަށްވުން ވަރަށް ގާތްކަމަށް އަފްރީންގެ ހިތް ބުންޏެވެ. އެ ހިތް ވަގުތުން ސިނާންއާއެކީ މުޅި ޢުމުރު ހޭދަ ކުރާނެ ގޮތް އަފްރީންގެ ލޮލަށް ސިފަކޮށްދޭން ފެށިއެވެ. އޭނަ އެ ގަނޑު މޭގައި ޖައްސައިގެންހުރެ އެނދުގައި އޮށޯވެ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. އިރުކޮޅެއްވަންދެން ހިނިތުންވުމެއްގައި އެހެން އޮތުމަށްފަހު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-18 06:35:12
އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (43)
“އައިލީ ވީ އާރ މެރީޑް… ދިޒް އިޒް މައި ވައިފް” ދާނިޝް އިއްވާލިއެވެ. ދާނިޝް އިއްވާލުމާއެކު އައިލީޝް އަށް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލެވުނެވެ. އޭނާ ގާތު އެ ފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިހާ ދުވަސްވިއިރު ނުދެއްކީ ކީއްވެތޯ އަހަން ބޭޏުންވިޔަސް ލިބިފައި ހުރި ޝޮކްގެ ސަބަބުން އެވަގުތު އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެހޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-17 19:55:04
ރާސްތާ 4
ކޮމެންޓޭޓަރު އަހުސަމްގެ ނަން ކިޔާލުމާއެކު ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އޭނާއަަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން ސޯޅައަހަރުވީއިރުވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ފުރިހަމައަށް ބަލާނުލައެވެ. ނަމަވެސް އަހުސަމް ކުޅެންފެށުމާއެކު ފުޓްބޯޅަ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ އެއްބަޔަށް ވެއްޖެއެވެ. ” އިސްރާ ތި ބެލުން ނޫންކަމެއް ނުކުރޭ މިހާރަކު މޮޅުވިިނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-17 16:52:13
ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (7
ދުވަސްތައް ހަފުތާތަކަށް, ހަފުތާތައް މަސްތަކަށް ބަދަލުވަމުން އައިސް ހަނާގެ ބަނޑަށް ވެސް ނުވަމަސް ފުރެން ކައިރި ވަނީއެވެ. އެތައް ދުވަހެއްގެ ކެތްތެރި ކަމާއި އުއްމީދުތަކެއްގެ ފޮނިކަން ހާސިލު ވާނެ ވަގުތު އައިސް ކައިރިވާތީ ހަނާއާއި ދާނިޝް ހުންނަނީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދާނިޝްގެ އުފާވެރިކަމާއި ވަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-17 15:06:19
ލޯބިކަން 13
“ޔޫ އަގެއިން”ދޮރު މަތީގައި ހުރި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާ ފެނުމާއި އެކު މާޔާ ދެ ބުމަ ގޮށް ޖަހައިލަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.އަޅި ކުލައިގެ ދެލޮލެވެ.ކަޅުކަން ގަދަ އެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ މައްޗަށްނަގައިފައެވެ.ހަމުގެ ކުލަ އަލި ޒުވާނެކެވެ.ލާފައިވާ ހުދު ކުލައިގެ އަތް ކުރު ޓީޝާޓް އާއި ލާފައި ހުރި ކަނޑު ނޫކުލައިގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-17 13:27:05
ފަރުދާ 3
ޖެހިގެންއައިދުވަހު އަރައިގެންއައި އިރާއެކީ ނަތާޝާ އަހަރެންގެ ގެއަށް ޒިޔާރާތްކުރިއެވެ. ބެލްޖެހުމުން ދޮރުހުޅުވީ އަހަންނެވެ. އަހަންނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުފެނި އޭނާހުރީ އަނގަ ހުޅުވިގޮތަށް ލައްޕާލަންވެސް ހަނދާންނެތިފައެވެ. އައީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކާއި އެއްކޮށޭ ބުނީ ދެޚިޔާލެއްގައިހުރެކަން ނަތާޝާގެ މޫނުމަތީގައިހުރި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-17 04:02:31
ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ… 3
އާލިކްގެ ދެލޮލުން ނިއުޝާއަށް ފެނުނީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމެވެ. އާލިކްއަށްވެސް އެ ދެލޮލެއް ނޯޅޭނެއެވެ. އެއީ ހަމަ އެދެލޮލެވެ. އެ ޖާދުވީ ބެލުމެވެ. ނިއުޝާ ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން އާލިކް ނިއުޝާގެ ގައިން އަތް ދޫކޮއްލިއެވެ. ކެބިންގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފާ އާލިކް އެތެރެއަށް ވަތްއިރު ނިއުޝާހުރީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-16 23:34:21
ނުހައްގުލޯބި (4)
ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި މައި އާ ދެމީހުން ފިހާރަޔަށް ވަނީމެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެންގެ ހިތް ދިޔައީ ބާރަށް ތެޅެމުންނެވެ. ފިހާރަޔަށް ވަދެ ފަރާތް ފަރާތަށް ބަލާލީމެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލީ މިގަޑީގައިވެސް އަޝްފާން ނެތުމުންނެވެ. އަހަރެން ގޮތް ހުސްވެ ކަރު އެލުވާލެވުނެވެ. އަޝްފާން ހޯއްދަން އަހަރެން ވަކި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-16 23:33:51
ފަރުދާ 2
މާމައަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކެތްތެރި އިންސާނެކެވެ. ބޮޑު ކަމެއް ދިމާވެގެން ނޫނީ މާމަ އެވަރަކަށް ނުރޯނެކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. ކާފައަށް ކަމެއްވީތޯ އަހަރެން ސުވާލުކުރުމުން ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ތުރުތުރު ލަމުންދިޔަ އަތުން އިޝާރާތްކުރީ ހުޅުވާފައިހުރި ޓީވީއާއި ދިމާއަށެވެ. އަހަރެން ހައިރާންކަމާއިއެކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-16 11:20:45
ހުޅުކޮޅު 27
ޒިވާ އާއި މައިހާ ސުމައްޔާ ގޮވައިގެން ކުރިން ދިޔައިރު ޔައިޝް އާއި ޒަޔާން އެމީހުންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. އެންމެންގެ މޫނުމަތިވެސް ވަނީ މިލާ މޯޅިވެފައެވެ. ކާރަށް މައިހާ އަރައިފަ ސުމައްޔާ އަރުވަން އުޅެނިކޮށް ޒިވާ އަރިއަޅާލިއެވެ. “ޒިވް.. ކިހިނެއް ތިހެދީ؟” ޔައިޝް މަޑުމަޑުން ޒިވާ ގާތު އަހާލިއެވެ. ޒިވާ ކަމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 20:39:27
ހުޅުކޮޅު 26
“މަންމާ ކިހިނެއް ވީ؟” ޒިވާވެސް ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ސުމައްޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ.. މިހާރު އަށެއް ޖަހާ ބޮޑުވީ.. އަދިވެސް ބައްޕަ ނާދެޔޭ ގެޔަކަށް.. ކޮން އިރެއް މިހާރު.. މަންމަގެ ހިތް ބިރުގަންނަނީ ފާޑަކަށް.. ހިތް ބުނަނީ ބައްޕައަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވިއޭ..” ޒިާ ގާތު އިށީންނަމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 18:14:08
އެ ވަޢުދު (7)
ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު އަމްނާ ފެންވަރަން ހުރި ވަގުތެވެ. ބަނޑަށް ތޫނު ތަނދެއް ވާން ފެށިއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ބަނޑު ފަޅާފައި އެއްޗެއް ނުކުންނަން އުޅޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއްވެސް ކުރެވުނެވެ. އެއާ އެކު ހުރި ތަނުން މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ފަހަތަށް ޖެހެމުން ޖެހެމުން ގޮސްފާރުގައި ޖެހުމުން ފާރުގައި ކޭއްތެމުން ކަހަލަ ގޮތަަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 18:14:03
ޝިއުރާ
އަހަންނަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ލޯތްބާއި އެކު ލޮލުގެ ކޮއި ފަދައިން ބަލާބޮޑުކުރި ކާމިޔާބު ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. މާތް ﷲ އެންމެ ފުރިހަމަ ސޫރައިގައި ލެއްވި އިންސާނަކީމެވެ. މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އަހަންނަކީ އައިބުކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ ދެފައިގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭތީއެވެ. އާނއެކެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 18:13:42
ރާސްތާ 3
އިޝްމާ އަފްރީންއަށް ބަލާލިއެވެ. އެހެންނާ އަަބަދުވެސް އުޖާލާވެފަ ހުންނަ އަފްރީންގެ މޫނު ވަނީ މިލާފައެވެ. އަފްރީންގެ ހިތާމަވެރި މޫނު ފެނުމާއެކު އިޝްމާގެ ހިތުގަ ޖެހުނެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަވެސް ހުރީ ވަކި އުފަލުގަ ނޫންކަން އިނގުމުން އިތުރަށް ދެރަވިއެވެ. “ދޮންތާ ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ؟” އިޝްމާ ސިހުނީ ނުހަނުގާތުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 18:05:15
ފެންކުޅިއާއެކު ނިމިދިޔަ މަގޭ ޙަޔާތް
މިއީ އަހަރެންގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އިނދެގެން އުޅުނު މަގޭ ލޯބިވާ އަނބިމީހާ މަށާ ވަކިވެގެން ދިޔަ ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެވެ. ދަރިންނާއެކު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ މަގޭ އުފާވެރި ޙަޔާތް ބަނަވެގެން ދިޔަ ޙާދިޘާއެވެ. އަހަންނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ ޤަދަރުވެރި ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކީމެވެ. އެއްވެސް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-15 15:59:54
ވާހަކަ - ޢީދު ހަދިޔާ: ކެހިވެރި ލޯބި
"ތިޔައީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް އައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ފަހުގެ ލޯބިވެރިޔާ. އަހަރެން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް މީހަކު ދެކެ ލޯތްބެއް ނުވަން." އޭނާ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއެކު ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ކާރާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތީވެސް އެހާމެ ފުރިހަމަ އިތުބާރަކާ އެކުގައެވެ. ހިނގައިގަންނަމުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-15 10:02:42
ޙިޖުރަ 12
ފޯނަށް ސިނާންގެ ނަން އަރާފައި އޮތްތަން ފެނިފައި އަފްރީންގެ ލޮލުން ނިދިފިލައިފިއެވެ. އޭނަ އޭނަގެ ހުރިހާ ދަތްތައް ފެންނާނެ ވަރަށް ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރެ އެނދުން ތެދުވެ ފޯނު ނަގައި ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއިރު އޭނަ ފަތިސް ނަމާދު މަތިން ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ އަފްރީން މޫނުވެސް ނުދޮވެ އެތައް އިރެއް ވަންދެން ސިނާންއާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-15 07:30:00
އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (42)
“އައިލީ ބޭނުންވަނީ އަހަރެން އައިލީ ވަރިކުރަންތަ؟” ރާސިލް އެންމެ ފަހުން ގައިގައި ހުރި ހިތްވަރެއްލާފައި އަހާލިއެވެ. އައިލީޝް ގެ މުޅި ދުނިޔެ އެނބުރި ގަތް ފަދައެވެ. ރާސިލް ބޭނުންވަނީ އެ ގޮތް ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ ވަކި ކުރާނީ ކީއް ހެއްޔެވެ؟ ހެދޭނެ ވަކި ގޮތެއް އޮވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟. ވަރީގެ ވާހަކަ އެ ދެއްކީ ކީއްވެބާއޭ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 02:22:40
ނަވާ
އަހަންނަކީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކީމެވެ. އަހަންނަކީ ވެސް ﷲ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފައިގައި ހެއްދެވި އިންސާނަކީމެވެ. އެހެން މީހުން ފަދައިން އަހަންނަށް ވެސް އިޚުސާސް ކުރެވެއެވެ. ލޮލަށް ފެނެއެވެ. އަޑު އިވެއެވެ. މިހެންގޮސް ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ އަހަރެން އިސްކޮޅުން ކުރުކަމެވެ. އެއްފައިތިލަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 00:56:32
ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ… 2
އާލިކް ގެ މަތިން ހަނދާން ކުރި ވަރަކަށް ނިއުޝާއަށް އޭނާގެ މާޒީ ލޯމަތީގައި ސިފަ ވަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއްގެ ރޭވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އެންމެ ލޯބިވީ މީހާ އަތުން ބީވެގެން ދިޔަގޮތް ހިތައް އަރާ ރޮވޭގޮތް ވިއެވެ. މާޒީ ހަނދާން ނައްތާލަން ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް އެ ލޯބިވެތި ދުވަސް ތަކަކީ ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ ހިތުން ފޮހެވިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 00:55:02
ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (6
ހަނާމެންގެ ކައިވެނީގެ އުފާވެރި ޚަފްލާ ނިމުމުން ރީޝާ ގެއަށް އައިިއިރު ގަޑިން އެގާރަ ޖަހައި ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ގޭތެރެއިން ފާޅުވާން ހުރި ފަނޑު އަލީގެ އެހީގައި ސިޑިން އަރައިގެން ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ޖަހާލުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން ދޮރުގައި ލެގިލިއެވެ. މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އުޖާލާވެ ހެވި ދިލިފައިވީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 00:54:16
ވަންހަނާ – 04
އެލެކްސް އައިގޮތަށް އައިސް ޖަލުގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިއިރު އޭނަގެ ގާޑުންތަށް އޭނަގެ ފަހަތުގައި ތިއްބެވެ. އެލެކްސް ޖަލު ކުރިމައްޗަށް އެރުމަށްފަހު ރަޔާންމެންނާއި ދިމާލަށް ބަލަންހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް ބޯ އަރިކޮއްލުމަށްފަހު ނުލަފާގޮތަކަށް “ހެލޯ ގާއިސް” އޭ ބުންޏެވެ. **************** އެލެކްސްގެ އިޝާރާތަށް އޭނާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-06-15 00:53:31