×
ސުފުރާ
ކަޓްލަސް ބޯކިބާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 6 އަލުވި ( ކައްކާފައިހުރި ) 1 ގިތެޔޮމިރުސް 1 ބޮޑުފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ދަޅުމަސް 1 ލޮނުމެދު ހިކަނދިފަތް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) ފާރޮށި ކުނޑި ލޮނާއި އަސޭމިރުސް 5 ބިސް ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅު، ހިކަނދިފަތް، ލޮނުމެދު އަދި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-03-01 07:04:36
އައިސް ޓީ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ތަށި ފެން ސައިފަތް ޕެކެޓެއް (ޓީބޭގް) ފޮނިތޮށި ( އިންޗިއެއް ) ރާނބާފަތް ( އިންޗިއެއް ) 2 ކާފޫރުތޮޅި (ދެކޮޅު ކަނޑާލާފައި ) 2 ތަށި އައިސް ކިޔުބް ރަހަލާ ވަރަށް ހަކުރު ހައްދަވާނެ ގޮތް ފޮނިތޮށި ، ކާފޫރުތޮޅި އަދި ރާނބާފަތް ފެނައް އެޅުމައްފަހު ކައްކަން އުދާށެވެ. ފެން ކެކި ގަތުމުން ސައިފަތް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 08:00:21
މަސްގުޅަ ރިހަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި ( މަސް ގުޅައަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި )ކަނޑުމަސް ( ހިމުން ކޮށްފައި )1 ފިޔާ1 އިންޗި އިގުރު1 ސައިސަމުސާ ހަވާދު 1 ސައިސަމުސާ ތެޅިމިރުސް2 ލޮނުމެދު1 ސައިސަމުސާ ލޮނު ހިކަނދިފަތް ( ރިހައަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި )3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ2 ބޮޑުފިޔާ2 ލޮނުމެދު1 އިންޗި އިގުރު 2/1 ބޮޑުމިރުސް ނުވަތަ ރޯމިރުސް2
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 09:52:21
މަސްގުޅަ ރިހަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި ( މަސް ގުޅައަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ) ކަނޑުމަސް ( ހިމުން ކޮށްފައި ) 1 ފިޔާ 1 އިންޗި އިގުރު 1 ސައިސަމުސާ ހަވާދު 1 ސައިސަމުސާ ތެޅިމިރުސް 2 ލޮނުމެދު 1 ސައިސަމުސާ ލޮނު ހިކަނދިފަތް ( ރިހައަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ) 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ 2 ބޮޑުފިޔާ 2 ލޮނުމެދު 1 އިންޗި އިގުރު 2/1 ބޮޑުމިރުސް ނުވަތަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 09:40:09
ސްޓްރޯބެރީ ކްރީމް މަފިންސް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 ބިސް 4/1 ޖޯޑު ތެޔޮ 2 ސައިމަމްސާ ސްޓްރޯބެރީ ޖޭމް 4/1 ޖޯޑު ސްޓްރޯބެރީ ޔޯގަޓް ބައިގޯޑު ހަކުރު ( މުގުރި ) 4/3 ޖޯޑު ސެލްފް ރެއިޒިންގ ފުށް 2/1 ޖޯޑު ސްޓްރޯބެރީ ޖޭމް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ބިސް، ތެޔޮ، ޖޭމް (2 ސައިމަމްސާ )، ޔޯގަޓް އަދި ހަކުރު އެއްކުރައްވާފައި އޮމާން ވަންދެން ގިރުއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-11 06:55:30
ޗީޒް ކަޓްލަސް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 6 އަލުވި ( ކައްކާފައިހުރި ) 1 ޖޯޑު ކެބެޖް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 300 ގ. ޗީޒް (ގާނާފައި ) 3 ފޮތި ޕާން 1 ގިތެޔޮމިރުސް 1 ޖޯޑު ފުށް 1 ބޮޑުފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ދަޅުމަސް 1 ލޮނުމެދު ހިކަނދިފަތް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) ފާރޮށި ކުނޑި ލޮނާއި އަސޭމިރުސް ތެޔޮ ބައި ޖޯޑުފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-04 06:40:42
ފިޝް މަންޗޫރިއަން
ބޭނުންވާނޭ ތަކެތި: ½ ކިލޯ ރޯމަސް (ކިއުބުކޮށް ކޮށާފަ) ½ މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ އަޖިނަމޮޓޯ 1 ބިސް (ގިރާފަ) 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ ޒުވާރި ފުށް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ ލުނބޯ ހުތް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ އިނގުރު އަދި ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފަ) 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ ޓޮމާޓޯ ޕިއުރީ 3 ތޮޅިމިރުސް (ކޮށާފަ) 4 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-28 07:38:53
ކާށި ޕުޑިންގ ކޭކު
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ކާށި ހުނި 400 ގްރާމު ބަޓަރު (އަންސޯލްޓެޑް) 350 ގްރާމު ހަކުރު 10 ކުކުޅުބިސް 35 ގްރާމު ގޮދަން ފުށް 2 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ ވަރަށް ކުޑަ ވެނީލާ އެސެސްސު ފޮދެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް: ކޭކު ގިރުމަށް ފުރަތަމަވެސް ބަޓަރާއި ހަކުރު ރަނގަޅަށް ކްރީމް ވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-21 07:10:48
ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ޕެކެޓް ކްރީމް ކޭކަރު ބިސްކޯދު 3 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު 2/1 1 ޖޯޑު ހަކުރު 2/1 ޖޯޑު ހިކި ކިރު 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 2 ޖޯޑުފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ކުޑަ ތެއްޔެއް އުނދުން މައްޗައް އުދާލުމައްފަހު ފެން، ހަކުރު އަދި އެސެންސް އަޅާލުމައްފަހު މަޑުގިނީގައި ކައްކާށެވެ. ގުލާބްޖާމް ހަކުރުގަނޑު ( ކުޑަކޮށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-14 08:15:22
ސޮސެޖް ޕާސްތާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޕެކެޓް ޕާސްތާ 8 ޗިކަން ސޮސެޖް (ކައްޗަށް ހުންނަ ގޮތަށް ކޮށާފަ) 3 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް 1 ގިތެޔޮ މިރުސް 1 ފިޔާ 3 ސައިސަމުސާގެ ލޮނު 4 ޖޯޑު ފެން 4 ލޮނުމެދުކޮޅު 1 ސައިސަމުސަލުގެ އަސޭމިރުސް 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ އޮލިވް އޮއިލް / ވެޖިޓަބްލް އޮއިލް 1 ލީކްސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފަ) 2 ކެޕްސިކަމް (ކުދިކޮށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-07 09:40:21
ކޭކް ޕޮޕްސް
ބޭނުންވާތަކެތި 1 ކޭކު ފުށްޕެކެޓް 1 ޕެކެޓް މިލްކް ޗޮކްލެޓް ( ހުދު ޗޮކްލެޓް ) 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 1 ޕެކެޓް ޑާރކް ޗޮކްލެޓް 3 ބިސް 1 ޖޯޑު ތެޔޮ 1 ޕެކެޓް ކޭންޑީ ސްޓިކް ( ޓޫތް ޕިކް ) ކާ ކުލަ ހައްދަވާނެގޮތް ކޭކު ފުށްޕެކެޓް، ބިސް، ތެޔޮ އަދި ފެންފޮދު އެތެރެފުން އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި އޮމާންވަންދެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-11-16 07:31:35
ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް އެއާޕޯޓް ވޯޓާ ފްރަންޓްގައި ހުޅުވައިފި
މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ފްރެންޗައިސް ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވޯޓާ ފްރަންޓްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި އެ ފްރެންޗައިސް އިން ހުޅުވި ދެވަނަ ރެސްޓޯރަންޓް އެވެ. ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ ފުރަތަމަ ރެސްޓޯރަންޓް 2016 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-08 10:59:58
ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ހުޅުވައިފި
އޭޝިއާގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ ދެވަނަ ރެސްޓޯރަންޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ސީކްރެޓް ރެސިޕީ ވޯޓާ ފްރޮންޓްގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މިރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލް ކުރިމަތީގައި ހަދާފައިވާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-11-05 16:40:30
ބަޓަރ ޗިކަން
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ކިލޯ ބޯންލެސް ޗިކަން 1 ސައިސަމްސާ ތެޅި މިރުސް 2/1 ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް 4/1 ސައިސަމްސާ ކަރަންފޫ ( މުގުރި ) 4/1 ސައިސަމްސާ ފޮނިތޮށި ( މުގުރި ) 2 ސައިސަމްސާ ކުކުޅު ހަވާދު 150ގ ޕްލެއިން ޔޯގަރޓް 4 ކާފޫރުތޮޅި 2 ލޮނުމެދު 2/1 އިންޗި އިނގުރު 2 ޓޮމާޓޯ ( ކޮށާފައި ) 2 ސައިސަމްސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-15 09:38:40
ރެސިޕީ: އަލަނާސި ބަތް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ޖޯބާސްމަތީ ރައިސް (ކައްކާފަ) 2 ޖޯޑު އަލަނާސި (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ޖޯޑު ބޯންލެސް ޗިކެން (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފައި) 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ކެރެޓު (ހިމަކޮށް ކޮށާފައި) 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިނގުރު (ގާނާފައި)
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-13 10:58:51
"މިހާރު" ރެސިޕީ- މުސަންމާ ރިހަ
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-13 09:33:10
ސާގު ކަވާބު
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ޖޯޑު ސާގު 1 ދަޅުމަސް ނުވަތަ 2 ގަނޑު ތެތްމަސް 2 އަލުވި ( މަޑުކޮށް، ހިމުންކޮށްފައި ) 1 ގިތެޔޮ މިރުސް 2/1 އިންޗި އިގުރުކޮޅެއް 2 ލޮނުމެދު ހިކަނދިފަތް 1 ލުނބޯ 1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 2/1 ކާށީގެ ހުނި ލޮނު އަޖިނަމޮޓޯ ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ސާގުކޮޅު މަތިފޮރުވޭ ވަރަށް ( އަވަހަށް މަޑުނުވާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-13 06:21:57
ކަދުރު ކޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 5 ބިސް 150ގ. ހަކުރު 250ގ. ފުށް 175 ގ. ބަޓަރ 2 ސައިސަމްސާ ބޭކިންޕައުޑަރ 1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް 1 ޖޯޑު ކަދުރު ( ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ކަދުރު ( މިކްސްޗަރުން ހިމުންކޮށްފައި ) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ފުށް، ބޭކިންޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ބިހާއި ހަކުރު ރަނގަޅަށް ވިރެންދެން ގިރާފައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-12 07:19:09
ކަދުރު ކޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 5 ބިސް 150ގ. ހަކުރު 250ގ. ފުށް 175 ގ. ބަޓަރ 2 ސައިސަމްސާ ބޭކިންޕައުޑަރ 1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް 1 ޖޯޑު ކަދުރު ( ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ކަދުރު ( މިކްސްޗަރުން ހިމުންކޮށްފައި ) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ފުށް، ބޭކިންޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ބިހާއި ހަކުރު ރަނގަޅަށް ވިރެންދެން ގިރާފައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-12 06:30:17
ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ޓްރައިފަލް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ޕެކެޓް ބްރައުނީ މިކްސް 1 ޕެކެޓް އިންސްޓްރެންޓް ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން 1/2 ޖޯޑު ފެން 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1/2 ޖޯޑު ވިޕްޑް ކްރީމް 1 ޕެކެޓް ޗޮކްލެޓް ވެފާ ޓޮޕިން އަށް ބޭނުންކުރާނެ ވިޕްޑް ޕްރީމް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ބްރައުނީ ފުށް ޕެކެޓް ފިހެލާށެވެ. ދެން އެއް އިންޗި ހުންނަ ވަރަށް ބްރައުނީ ފޮތިކޮށްލާނީއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-11 10:52:31
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ސީފުޑް ޕިއްޒާ
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-11 08:31:41
ޗީޒް ޕާސްތާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 6 ޖޯޑު ޕާސްޓާ ( ކައްކާފައިހުރި ) 1 ޖޯޑު ރަތް ކެޕްސިކަމް ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ކެރެޓް ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ޒުވާރި (ސްވީޓް ކޯން ) 2/1 ޖޯޑު ގާނާފައި ހުރި ޗީޒް 1 lb ޑިންގާ ނުވަތަ ކުކުޅު 1 ގިތެޔޮމިރުސް 3 ޓޮމާޓޯ 1 ބޮޑުފިޔާ ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފައި ) 3 ލޮނުމެދު ހިކަނދިފަތް ރާނބާފަތް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-11 07:45:28
ކުއްޅަވައް މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް – ރެސިޕީ
ގުޅޭ ލިޔުން ރެސިޕީ: ކުއްޅަވައްފަނި 2 ހަފްތާ ކުރިން ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ސްކޫޕް އައިސް ކްރީމް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކި ކިރު 1/2 ޖޯޑު މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 1 ތަށި އައިސް ފެން 1 ކުއްޅަވައް ( ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކުރުމަށްފަހު ފުށްގަނޑު އެކަނި ) 3 އައިސް ކިއުބް * ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ފެން، ހަކުރު، ކުއްޅަވައް ފުށްގަނޑު،
ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-06-10 14:29:34
ރެސިޕީ: ޓޫނާ ޕިއްޒާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ޕިއްޒާ ފުށްގަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 600 ގްރާމު ފުށް 7 ގްރާމް އީސްޓް ދޮޅު ޖޯޑު ތާފަނާ ފެން ކުޑަ ހަކުރު ކޮޅެއް 1 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1/4 ޖޯޑު އޮލިވް އޮއިލް ފުށްގަނޑު މޮޑޭނެ ގޮތް އީސްޓް ކޮޅާއި ހަކުރުކޮޅު ފެން ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށް ކޮޅާއި ލޮނުކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-10 10:53:59
ކަރާ ގްރެނިޓާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ކިލޯ ކަރާ 200 ގ. ހަކުރު 200ml ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ކަރާ ތޮށި މަށާލުމައްފަހު އޮށްތައް ނެގުމައްފަހު ހިމުން ވަންދެން މިކްސްޗަރުން ގިރާލާށެވެ. އެއައްފަހު ފެނާއި ހަކުރު ގިރުމައްފަހު 5 މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާށެވެ. ކެއްކި ހަކުރު ހިހޫވުމުން ހިމުންކުރި ކަރަޔާ އެއްކުރުމައްފަހު ފްރީޒަރައް ލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-10 07:29:49
ރެސިޕީ: ޑޯނަޓް ޕަފްސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 3/4 ޖޯޑު އޯލް ޕާޕަސް ފްލާ 3/4 ޖޯޑު ހަކުރު 3/4 ޖޯޑު ކިރު 1/3 ޖޯޑު ތެޔޮ 1 ބިސް 1 1/2 ސައިސަމްސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު 1/2 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1/2 ސައިސަމްސާ މުގުރި ފޮނިތޮށި 1/4 ޖޯޑު ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި) މުގުރި ހަކުރު ކޮޅެއް އަދި އިތުރު ފޮނިތޮށި ކޮޅެއްވެސް މުގުރާފައި (މައްޗަށް ބުރުވާލުމަށް)
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-09 10:29:21
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ޗޮކޮލެޓް ގެޓޯ
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-09 09:24:58
ތެލުލި ކުޅި ބަތް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ލާހި ހިއްކި ބަތް 1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ގިތެޔޮމިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) މަސްމިރުސް ރިހާކުރު އަސޭމިރުސް ހިކަނދިފަތް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) ލުނބޯ ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ބަތް ތެލުލާށެވެ. ( ފަހަރަކު ހިއްކި ބަތް ސަމްސަލެއް އަޅުއްވައިގެން ތެލުލުމުން ފަސޭހަވާނެއެވެ. )
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-09 06:40:28
ރެސިޕީ: ބިސްކަޓް ފަޖް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު 250 ގުރާމް ބަޓަރު 2 ބިސް 500 ގުރާމް އައިސިން ޝުގާ 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ މާރީ ބިސްކޯދު ކުދިކޮށް ފުނޑުކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބަޓަރު ކޮޅު ރަނގަޅަށް މެލްޓް ވަންދެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-08 11:08:15
ވަޅޯމަސް ނޫޑްލިސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް 3 ޖޯޑު ފެން 300 ގ ވަޅޯމަސް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފަ) 4 ހިކަނދިފަތް 1 ގިތެއޮ މިރުސް 3 ލޮނުމިދު (މުގުރާފަ) 1 މ.ސ ހަނާކުރި ހަވާދު 1 މ. ސ ލޮނުމިރުސް (މުގުރާފަ) 1 މ. ސ ޓޮމާޓޯ ޕޭސް ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތައްޓަކަށް ނޫޑްލްސް އެޅުމަށްފަހު 3 ޖޯޑުފެން ހޫނުކޮށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-08 06:50:19