×
ސުފުރާ
ބަރަބޯ މިލްކް ޝޭކް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ދޮންކެޔޮ ވަށް ( ފްރިޖްގައި ބާއްވައިގެން ފިނިކޮށްފައި ) 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އޮރެންޖް ދިޔަ 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބަރަބޯ ( އާވިން ކައްކާ ޗަސްކޮށްފައި ) 1 ސްކޫޕް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް 1 ޖޯޑް އައިސް ފެން ތައްޔާރު ކުރައްވާނެ ގޮތް ދޮންކެޔޮ ކޮށާލާފައި ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސްސަރަށް އަޅާފައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-27 07:00:16
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ބޭކްޑް ޗީޒް ކޭކް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 90 ގ. ބަޓަރު 4 / 3 ޖޯޑު ކެސްޓަރ ޝުގަރ 1 ލުނބޯގެތޮށި ( ގާނާފައި) 1 ލުނބޯގެހުތް 300 ގ. ކޮޓެޑް ޗީޒް 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސެމޯލިނާ 2 /1 ޖޯޑު އާމަންޑްސް 3 / 1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު 2 ބިސް ހައްދަވާނެގޮތް ބަޓަރު އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ހަކުރާއި ލުނބޯތޮށި ބަޓަރާއި އެކީ ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށް ލާށެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-26 10:45:50
ފްރުޓް ޔޯގަޓް ސްމޫތީ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ތަށި ޔޯގަރޓް 4 ސައިސަމްސާ ހިކި ކިރު 1 ސައިސަމްސާ އޮރެންޖް ތޮށި ( ގާނާފައި ) 1 އޮރެންޖް ގެ ގޫސް 2 ސައިސަމްސާ ހަކުރު ނުވަތަ މާމުއި އައިސް ކިއުބް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސްޗަރައް އަޅާލާށެވެ. ރަނަގަޅަށް ހިމުން ވާންދެން ގިރާލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-26 06:49:34
ތަންދޫރީ ކުކުޅު
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 500ގ ކުކުޅު (ކަށި ނެތް) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތަންދޫރީ ޕޭސްޓަ 2 ލޮނުމެދު (ޗަސް ކޮށްފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް 11/2 ސައި ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ 1 1/2 ޖޯޑުޕްލައިން ޔޯގަޓު ހައްދަވާނެ ގޮތް ހުރިހާ ތަކެތި ބޯތައްޓެއްގައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު ކުކުޅުގައި އުނގުޅާލައްވާށެވެ. (ކުކުޅުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-25 07:01:08
ގެރިކިރު ބޯކިބާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ދަޅު ގެރިކިރު 3 ބިސް 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ 3/4 ޖޯޑު ފުށް 50ގ މާޖިރީން ނުވަތަ ބަޓަރ 1 މޒ ސަމުސާގެ ވެނީލާ އެސެންސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް މާޖިރީންގެ ތެރެއަށް ބިސް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ގެރިކިރާއި އެސެންސް އަޅައި ގިރާލުމަށްފަހު ފުށާއި ބޭކިން ޕައުޑަރ އެޅުމަށްފަހު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-24 06:41:40
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: މެންގޯ ޕުޑިން
2/1 2 ޖޯޑު ފިނިކުރި ފެން 4/1 1 ޖޯޑު ހަކުރު 500 ގްރާމް އަނބު 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޖެލަޓިން 1 ޖޯޑު ކުރީމް 1 ސައިސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް ދެބައި ކުޅަ އެއްބައިގެ ފެން އަދި 4/3 ހަކުރު މަޑު ގިނީގައި ހަކުރު ވިރެންދެން ކައްކަވާލައްވާ.އަލިފާން ނިވާލުމަށްފަހު މިކްސަރުން ކުޑަކޮށް އަނބުކޮޅު ގިރާލެއްވުމަށްފަހު ހަކުރުފެނުގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-23 11:32:54
ޗޮކްލެޓް ކޭކް ޓްރައިފްލް
ބޭނުންވާތަކެތި 1 ޗޮކްލެޓް ކޭކް ( ކުޑަ ) ½ ޖޯޑު އާމަންޑްސް ( ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ކަސްޓަރޑް 2 ޖޯޑު ގެރިކިރު 1 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް ( ގާނާފައިހުރި ) 1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު 5 ޖޯޑުފެން 2 ޖޯޑު ވިޕްޑް ކްރީމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ ކުލަ ހިފާވަރަށް ހަދާނެގޮތް ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ފެނުގައި ގިރާލާށެވެ. ދެން ކައްކަން އުދާލާށެވެ، ބޮކިޖަހާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-23 07:18:34
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ޕޭސްޓްރީ ކުރީމް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު (ފުލް ކްރީމް) 2/1 ޖޯޑު ހަކުރު 6 ބިހުގެ ގޮބޮޅި 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާގެ ފުށް 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާގެ ބަޓަރު ދެއިނގިލި ކުރިން ހިފޭވަރުގެ ލޮނުކޮޅެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް ހަކުރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަދި ދިޔާކިރު މަޑުގިނީގައި ކައްކަވާލައްވާ. ވަކި މިކްސިން ބޮވްލް އެއްގައި ބާކީ ހުރި ހަކުރު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-22 11:25:48
ބަރަބޯ ޕިރިނީ
ބޭނުންވާތަކެތި 1 ބަރަބޯ ( 900ގ. ގާނާފައި ) 2 ދަޅު ގެރި ކިރު 2 ސަމްސާ މާފެން ނުވަތަ ވެނީލާ އެސެންސް 3 ސަމްސާ ކޯންފްލަރ 2/1 ޖޯޑު ހިކި މޭބިސް ކަނދުރު 2/1 ޖޯޑު ކަޖޫނަޓް ( ކޮށާފައި ) ހައްދަވާނެގޮތް ބަރަބޯ ކޮޅު ރަގަޅަށް ދޮވެ ކިރުފިލުވާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތެއްޔަށް ފެން އަޅައި އުދުންމައްޗަށް އުދާފައި ފެންއެތި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-22 07:37:23
ހުނިހަކުރު
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑުގެ ގަބުޅި ހުނި 1 ރާނބާފަތް 2 ޖޯޑުގެ ހަކުރު 1 އިންޗި ފޮނި ތޮށި 1/2 ޖޯޑުގެ ފެން 1 މޒ ސަމުސާގެ މާފެން 6 ކާފޫރުތޮޅީ މިދިލިފަތް ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް: 1 ޖޯޑުގެ ފުށް 1/2 ޖޯޑުގެ ގާނާފައިހުރި ކާށި ހުނި ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ފެންފޮދެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ގަބުޅި ހުންޏާއި އެއް ޖޯޑުގެ ހަކުރު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-21 07:01:17
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ކެޝޫނަޓް ޕެޕަރ ބީފް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 200ގ ކެޝޫނަޓް، ތެލުލާފަހުރި 500ގ ގެރިމަސް، ކުދިކޮށް ކޮށާލާފަހުރި 2 ބޮޑު ފިޔާ، ޑައިސްކޮށް ކޮށާލާފަހުރި 3 ފިއް ލޮނުމެދު، ތުނިކޮށް ކޮށާލާފަ 400ގ ކެޕްސިކަމް، ތިން ކުލައިން ޑައިސްކޮށްލާފަ 1 ލީކްސް، ކުދިކޮށް ކޮށާލާފަ 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮއިސްޓަރ ސޯސް 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކެޗްއަޕް 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-20 11:00:45
ކިރުބޯކިބާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 3 ކިބަ ކާށީގެ ކިރު 1/2 ޖޯޑު ހަނޑޫ 1/3 ޖޯޑު ފުށް 4 ޖޯޑު ހަކުރު 2 މޒ ސަމުސާގެ ފިނިފެންމާ ފެން 2 ޖޯޑު ރާނބާފަތު ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ހަނޑޫ ފެނަށްލާ މަޑުވުމުން ދޮވުމަށްފަހު ހިމުންކޮށް މުގުރާށެވެ. އަވަން ހޫނުކުރުމަށް ޖެއްސުމަށްފަހު ކޭކް ފިހާ ޓްރޭއެއްގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ކާއްތާލައްވާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-20 06:59:15
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ލާވާރ ކޭކު
ބޭނުންވާތަކެތި 4 މެޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު 150ގ ކުކިން ޗޮކުލެޓް 4/1 1 ޖޯޑު ހަކުރު މުގުރާލާފަ 2 ބިސް 3 ބިހުގެ ގޮބޮޅި 1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 2/1 ޖޯޑު ފުށް ހައްދަވާނެ ގޮތް މައިކުރޯ ވޭވް އަވަނެއްގައި ބަޓަރު،އަދި ޗޮކުލެޓް ދިޔާ ކޮއްލަށްވާ. ދިޔާކޮއްލުމަށްފަހު ހަކުރު އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލައްވާ. އެއައްފަހު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-19 12:13:48
ސޫޖީ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 /1 2 ޖޯޑު ރަވާ 4 ރާނބާފަތްކޮޅު (1 އިންޗިއަށް ބުރިބުރިކޮށްފައިހުރި) 2 /1 ޖޯޑު ކަނަމަދު (ފަޅިފަޅިކޮށްފައި) 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ ( ނުވަތަ ބަޓަރު ) 3 ޖޯޑު ހަކުރު 2 /1 1 ދަޅު ގެރިކިރު 3 ފިޔާ ( ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 4 ޖޯޑު މާފެން ( ނުވަތަ 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް ) 5 ޖޯޑު ފެން 2
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-19 07:07:25
މެންގޯ މިލްކްޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 އަނބު ( ތޮށިމަށާ ކޮށާފައި ) 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު 2 ސައިސަމުސާ ހަކުރު 2 ތަށި އައިސް ފެން 2 ސްކޫޕް މެންގޯ އައިސްކްރީމް ( ނުވަތަ ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ އަނބު، ހިކިކިރު، ހަކުރު ، ފެން އެއްކޮށް މިކްސަރުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަށްޓަށް އަޅާފައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-18 07:00:19
ޑޯނަޓް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ބިސް 66ގ. މާޖިރިންގ 10ގ. އީސްޓް 500ގ. ފުށް 66ގ. ހަކުރު 7ގ. ލޮނު 50ގ. ހިކި ކިރު ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް މާޖިރިންގ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށްފައި މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު މާޖިރިންގ ކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަގަޅަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކުރުމަށް ފަހު ރަބަރު ކޮތަޅެއްގައި 30 މިނިޓްވަންދެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-17 07:00:33
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ޗިކަން ޗިމީޗަންގާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ 1 ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާލާފަ 3 ފިށް ލޮނުމެދު ކުދިކޮށް ކޮށާލާފަ 2/1 1 މުގުރި މިރުސް 2/1 މުގުރި ދިރި 1 ޓޮމާޓޯ ކުދިކޮށް ކޮށާލާފަ 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތާޒާ ކޮރިއަންޑަރ ކުދިކޮށް ކޮށާލާފަ 2/1 2 ޖޯޑު ކުކުޅު(ކަށި ނެތް ކުކުޅު ފައިގެ މަސް) ކުދިކޮށް ކޮށާލާފަ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-16 10:07:46
ފަޅޯ މިލްކްޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު ½ ޖޯޑު ގެރިކިރު 2 ޖޯޑު އައިސްފެން 1 ޖޯޑު އައިސްކިއުބް 1 ޖޯޑު ފަޅޯ ( މަށާ ކޮށާފައި ) 1 ސައިސަމްސާ ސްރޯބެރީ އެސެންސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް މިކްސަރަށް ފަޅޯ، ހަކުރު، ހިކިކިރު، ގެރިކިރު އައިސްކިއުބް، އެސެންސް އަދި ފެން އަޅާފައި ރަންގަޅައް ގިރާލައްވާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-16 07:30:35
ނޫޑުލުސް ކަވާބު
ބޭނުންވާ ތަކެތި 3 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް 1 ދަޅުމަސް ނުވަތަ 1 ގަނޑު ތެތްމަސް 1 ގިތެޔޮ މިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 1 އިންޗި އިގުރުކޮޅެއް ( ގާނާފައި ) 3 ލޮނުމެދު ( ގާނާފައި ) ހިކަނދިފަތް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ލުނބޯ 1 ބޮޑުފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) ތެޔޮ ރީނދޫ 1 ކާށީގެ ހުނި ލޮނާއި އަސޭމިރުސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-15 07:30:21
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ކުކީ ޕުޑިންގ
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ބޮނޑި ޗިޕްސް މޯ (ބޮޑު) 2 ދަޅު ނެސްލޭ ކްރީމް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ ހަދާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަ ނެސްލޭ ކްރީމް އަދި ކޮކޯ ޕައުޑަރ ކޮޅު ބޯތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ގެރިކިރު ދަޅު އަޅައި، ރީއްޗަށް އޮމާން ވަންދެން ގިރާށެވެ. ދެން ޓްރޭ އަކު ކުކީ ލޭޔާއެއް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-14 10:21:27
ޗޮކްލެޓް ބޯލްސް
ބޭނުންވާތަކެތި 1 ކޭކު ފުށްޕެކެޓް 3 ބިސް 2/1 ޖޯޑު ތެޔޮ 1 ޖޯޑު ފެން 1 ޕެކެޓް ޑާރކް ޗޮކްލެޓް ސްޕިންކްލް ހައްދަވާނެގޮތް ކޭކު ފުށްޕެކެޓް، ބިސް، ތެޔޮ އަދި ފެންފޮދު އެތެރެފުން އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި އޮމާންވަންދެން ގިރާށެވެ. ޓްރޭގައި ފޮއިލް އަތުރާލުމަށްފަހު ޓްރޭތެރޭގައި ރަގަޅަށް ތެޔޮ ހޭކުމަށްފަހު ފުށްގަނޑު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-14 07:00:11
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ލެމަން ޕައި
1 ދަޅު ގެރިކިރު 3 ބިހުގެ ގޮބޮޅި 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގާނާފަ ހުރި ލެމޮންގެ ތޮށި 2/1 ޖޯޑު ލެމޮން ޖޫސް 1 ޖޯޑު ވިޕިން ކުރީމް 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 12 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު 3 ޖޯޑު ފުށް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލޮނު 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 3/1 މާޖިރިން ނުވަތަ ވެޖެޓަބަލް ޝޯޓެނިން 6 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފިނިކުރި ފެން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-13 13:29:26
ފަލޫދާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1/2 ޕެކެޓް ހަލުވިދާ ( ނުވަތަ ޖެލީ ) 1 ޖޯޑު ސަރުބަތު 1/4 ޖޯޑު ހަކުރު 1 ދަޅުކިރު 1 ޖަގު ފެން (10 ތަށި) އިސްބަގުލު ( މަސްލައްވަން ފެނައް އަޅާފައި ) އައިސް ކްރީމް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ހަލުވިދާ ޕެކެޓްގެ ބޭރުގައި ލިޔެފައި އޮންނަ ގޮތަށް ހަލުވިދާ ކއްކާ ހިހޫވެ، ހަރުވުމަށްފަހު ކުދިކުދިކޮށް ކޮއްޓަވާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-13 07:20:44
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ގާލިކް ޕެންނެ ޕާސްތާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ޕެކެޓް ޕެންނެ ޕާސްތާ 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާގެ ބަޓަރު ނުވަތަ މާޖެރިން 2 ފިއް ލޮނުމެދު ( މުގުރާލާފަ) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް 4/3 ޖޯޑު ފެން 4/3 ޖޯޑު ކިރު 3/1 ޖޯޑު ޕާމެސަން ޗީޒް ގާނާފަހުރި ( ފެކެޓްގައި ހުންނަ ޕައުޑަރވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ) ރަހަލާވަރަށް ލޮނު އަދި މުގުރި އަސޭމިރުސް ހައްދަވާނެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-12 09:53:29
އޯޓު ކުޅިބޯކިބާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ދަޅު ތެޔޮ މަސްދަޅު 1/2 ޖޯޑުގެ ކޮށާފައިހުރި ވަޅޯމަސް 2 ޖޯޑުގެ އޯޓުމީލް 1 ޖޯޑުގެ ހޫނުފެން 1/2 މޒ ސަމުސާގެ ގާނާފައިހުރި އިނގުރު 1 މޒ ސަމުސާގެ ކައްކާތެޔޮ 1 ޖޯޑުގެ ހުނި 2 ފިޔާ ކޮށާފައި 1/2 މޒ ސަމުސާގެ ރީނދޫ 1 ގިތެޔޮ މިރުސް ލުުނބޯ ހުތް ރަހަލާވަރަށް ލޮނު 10 ހިކަނދިފަތް ކޮށާފައި ތައްޔާރުކުރާނެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-12 07:18:18
ރިހާކުރު ފޮޅި
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 150ގ ވަޅޯ މަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/4 ޖޯޑުގެ ގާނާފަހުރި ހުނި 2 މޒ ސަމުސާގެ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފައި) 1 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ފެނަށްލައިގެން މަޑުކޮށްފައިހުރި) 1 ގިތެޔޮ މިރުސް 1 މޒ ސަމުސާގެ ހިކިމިރުސް (މުގުރާފައި) 2 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 1 ޖޯޑުގެ މުރަނގަފަތް 4 ބިސް 1/2 ޖޯޑުގެ ރިހާކުރު 1 ލުނބޯގެ ހުތް 2
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-11 07:00:56
ދަނޑި އަލުވި ބޯކިބާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ދަނޑި އަލުވި ( ގާނާފައި ) 4 ބިސް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 ގަބުޅި ( ގާނާފައި ) 4/1 ޖޯޑު ހަކުރު 1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް ނުވަތަ 3/1 ޖޯޑު މާފެން 2/1 ޖޯޑު ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ މިކްސަރަށް ގަބުޅިއާއި، ދަނޑި އަލުވި، ބިހާއި، ކިރު ، ފެން، އަދި އެސެންސް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ރަނަގަޅަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-10 07:05:58
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ބުލެކް ޕެޕަރ ބީފް
250 ގ ބީފް ހަތަރެސްކަނަށް ނުވަތަ ދިގުކޮށް ކޮށާލާފަ 2 ފިށް ލޮނުމެދު ތުނިކޮށް ކޮށާލާފަ 50 ގ އިނގުރު ތުނިކޮށް ކޮށާލާފަ 2/1 ފެހި ބެލްޕެޕަރ ތިނެސްކަނަށްވާގޮތަށް ކޮށާލާފަ 2/1 ރަތް ބެލްޕެޕަރ ތިނެސްކަނަށްވާގޮތަށް ކޮށާލާފަ 1 ބޮޑު ފިޔާ ތިނެސްކަނަށްވާގޮތަށް ކޮށާލާފަ 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާގެ މުގުރި އަސޭމިރުސް 1 މޭޒުމަތީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-09 10:38:56
މަސް ބަނަސް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 250 ގ. ފުށް 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ބަޓަރ ނުވަތަ 4/1 ޖޯޑު ތެޔޮ 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު 2 ސައިސަމުސާ އިންސްޓަންޓް އީސްޓް 2 ޓޮމާޓޯ ( ފޮތިކޮށްފައި ) 2 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ) 2/1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް 2/1 ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ 1 ދަޅު މަސް ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުށާއި އީސްޓް ، ބަޓަރ،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-09 07:06:59
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ބޭކެޑް ޗިކަން އެންޑް ޕޮޓޭޓޯ
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1400ގ ކުކުޅު (ކޮށާފައި) ބައި ކިލޯ އަލުވި (ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފައި) 4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އޮއިސްޓާ ސޯސް 4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބާބަކިއު ސޯސް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަނާކުރި ހަވާދު 2 ފިޔާ 5 ފިއް ލޮނުމެދު ހިކަނދިފަތް 50ގ ބަޓަރު ރަހަލާވަރަށް ލޮނު 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ސަންފްލާވާ އޮއިލް ހަދާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަ ފިޔާ،
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-05-08 09:54:30