×
ސުފުރާ
ބަޓަރ ޗިކަން
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ކިލޯ ބޯންލެސް ޗިކަން 1 ސައިސަމްސާ ތެޅި މިރުސް 2/1 ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް 4/1 ސައިސަމްސާ ކަރަންފޫ ( މުގުރި ) 4/1 ސައިސަމްސާ ފޮނިތޮށި ( މުގުރި ) 2 ސައިސަމްސާ ކުކުޅު ހަވާދު 150ގ ޕްލެއިން ޔޯގަރޓް 4 ކާފޫރުތޮޅި 2 ލޮނުމެދު 2/1 އިންޗި އިނގުރު 2 ޓޮމާޓޯ ( ކޮށާފައި ) 2 ސައިސަމްސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-15 09:38:40
ރެސިޕީ: އަލަނާސި ބަތް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ޖޯބާސްމަތީ ރައިސް (ކައްކާފަ) 2 ޖޯޑު އަލަނާސި (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ޖޯޑު ބޯންލެސް ޗިކެން (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފައި) 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ކެރެޓު (ހިމަކޮށް ކޮށާފައި) 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިނގުރު (ގާނާފައި)
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-13 10:58:51
"މިހާރު" ރެސިޕީ- މުސަންމާ ރިހަ
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-13 09:33:10
ސާގު ކަވާބު
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ޖޯޑު ސާގު 1 ދަޅުމަސް ނުވަތަ 2 ގަނޑު ތެތްމަސް 2 އަލުވި ( މަޑުކޮށް، ހިމުންކޮށްފައި ) 1 ގިތެޔޮ މިރުސް 2/1 އިންޗި އިގުރުކޮޅެއް 2 ލޮނުމެދު ހިކަނދިފަތް 1 ލުނބޯ 1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 2/1 ކާށީގެ ހުނި ލޮނު އަޖިނަމޮޓޯ ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ސާގުކޮޅު މަތިފޮރުވޭ ވަރަށް ( އަވަހަށް މަޑުނުވާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-13 06:21:57
ކަދުރު ކޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 5 ބިސް 150ގ. ހަކުރު 250ގ. ފުށް 175 ގ. ބަޓަރ 2 ސައިސަމްސާ ބޭކިންޕައުޑަރ 1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް 1 ޖޯޑު ކަދުރު ( ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ކަދުރު ( މިކްސްޗަރުން ހިމުންކޮށްފައި ) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ފުށް، ބޭކިންޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ބިހާއި ހަކުރު ރަނގަޅަށް ވިރެންދެން ގިރާފައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-12 07:19:09
ކަދުރު ކޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 5 ބިސް 150ގ. ހަކުރު 250ގ. ފުށް 175 ގ. ބަޓަރ 2 ސައިސަމްސާ ބޭކިންޕައުޑަރ 1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް 1 ޖޯޑު ކަދުރު ( ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ކަދުރު ( މިކްސްޗަރުން ހިމުންކޮށްފައި ) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ފުށް، ބޭކިންޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ބިހާއި ހަކުރު ރަނގަޅަށް ވިރެންދެން ގިރާފައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-12 06:30:17
ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ޓްރައިފަލް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ޕެކެޓް ބްރައުނީ މިކްސް 1 ޕެކެޓް އިންސްޓްރެންޓް ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން 1/2 ޖޯޑު ފެން 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1/2 ޖޯޑު ވިޕްޑް ކްރީމް 1 ޕެކެޓް ޗޮކްލެޓް ވެފާ ޓޮޕިން އަށް ބޭނުންކުރާނެ ވިޕްޑް ޕްރީމް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ބްރައުނީ ފުށް ޕެކެޓް ފިހެލާށެވެ. ދެން އެއް އިންޗި ހުންނަ ވަރަށް ބްރައުނީ ފޮތިކޮށްލާނީއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-11 10:52:31
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ސީފުޑް ޕިއްޒާ
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-11 08:31:41
ޗީޒް ޕާސްތާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 6 ޖޯޑު ޕާސްޓާ ( ކައްކާފައިހުރި ) 1 ޖޯޑު ރަތް ކެޕްސިކަމް ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ކެރެޓް ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ޖޯޑު ޒުވާރި (ސްވީޓް ކޯން ) 2/1 ޖޯޑު ގާނާފައި ހުރި ޗީޒް 1 lb ޑިންގާ ނުވަތަ ކުކުޅު 1 ގިތެޔޮމިރުސް 3 ޓޮމާޓޯ 1 ބޮޑުފިޔާ ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފައި ) 3 ލޮނުމެދު ހިކަނދިފަތް ރާނބާފަތް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-11 07:45:28
ކުއްޅަވައް މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް – ރެސިޕީ
ގުޅޭ ލިޔުން ރެސިޕީ: ކުއްޅަވައްފަނި 2 ހަފްތާ ކުރިން ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ސްކޫޕް އައިސް ކްރީމް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކި ކިރު 1/2 ޖޯޑު މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 1 ތަށި އައިސް ފެން 1 ކުއްޅަވައް ( ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކުރުމަށްފަހު ފުށްގަނޑު އެކަނި ) 3 އައިސް ކިއުބް * ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ފެން، ހަކުރު، ކުއްޅަވައް ފުށްގަނޑު،
ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-06-10 14:29:34
ރެސިޕީ: ޓޫނާ ޕިއްޒާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ޕިއްޒާ ފުށްގަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 600 ގްރާމު ފުށް 7 ގްރާމް އީސްޓް ދޮޅު ޖޯޑު ތާފަނާ ފެން ކުޑަ ހަކުރު ކޮޅެއް 1 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1/4 ޖޯޑު އޮލިވް އޮއިލް ފުށްގަނޑު މޮޑޭނެ ގޮތް އީސްޓް ކޮޅާއި ހަކުރުކޮޅު ފެން ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށް ކޮޅާއި ލޮނުކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-10 10:53:59
ކަރާ ގްރެނިޓާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ކިލޯ ކަރާ 200 ގ. ހަކުރު 200ml ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ކަރާ ތޮށި މަށާލުމައްފަހު އޮށްތައް ނެގުމައްފަހު ހިމުން ވަންދެން މިކްސްޗަރުން ގިރާލާށެވެ. އެއައްފަހު ފެނާއި ހަކުރު ގިރުމައްފަހު 5 މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާށެވެ. ކެއްކި ހަކުރު ހިހޫވުމުން ހިމުންކުރި ކަރަޔާ އެއްކުރުމައްފަހު ފްރީޒަރައް ލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-10 07:29:49
ރެސިޕީ: ޑޯނަޓް ޕަފްސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 3/4 ޖޯޑު އޯލް ޕާޕަސް ފްލާ 3/4 ޖޯޑު ހަކުރު 3/4 ޖޯޑު ކިރު 1/3 ޖޯޑު ތެޔޮ 1 ބިސް 1 1/2 ސައިސަމްސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު 1/2 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1/2 ސައިސަމްސާ މުގުރި ފޮނިތޮށި 1/4 ޖޯޑު ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި) މުގުރި ހަކުރު ކޮޅެއް އަދި އިތުރު ފޮނިތޮށި ކޮޅެއްވެސް މުގުރާފައި (މައްޗަށް ބުރުވާލުމަށް)
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-09 10:29:21
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ޗޮކޮލެޓް ގެޓޯ
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-09 09:24:58
ތެލުލި ކުޅި ބަތް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ލާހި ހިއްކި ބަތް 1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ގިތެޔޮމިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) މަސްމިރުސް ރިހާކުރު އަސޭމިރުސް ހިކަނދިފަތް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) ލުނބޯ ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ބަތް ތެލުލާށެވެ. ( ފަހަރަކު ހިއްކި ބަތް ސަމްސަލެއް އަޅުއްވައިގެން ތެލުލުމުން ފަސޭހަވާނެއެވެ. )
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-09 06:40:28
ރެސިޕީ: ބިސްކަޓް ފަޖް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު 250 ގުރާމް ބަޓަރު 2 ބިސް 500 ގުރާމް އައިސިން ޝުގާ 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ މާރީ ބިސްކޯދު ކުދިކޮށް ފުނޑުކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބަޓަރު ކޮޅު ރަނގަޅަށް މެލްޓް ވަންދެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-08 11:08:15
ވަޅޯމަސް ނޫޑްލިސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް 3 ޖޯޑު ފެން 300 ގ ވަޅޯމަސް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފަ) 4 ހިކަނދިފަތް 1 ގިތެއޮ މިރުސް 3 ލޮނުމިދު (މުގުރާފަ) 1 މ.ސ ހަނާކުރި ހަވާދު 1 މ. ސ ލޮނުމިރުސް (މުގުރާފަ) 1 މ. ސ ޓޮމާޓޯ ޕޭސް ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތައްޓަކަށް ނޫޑްލްސް އެޅުމަށްފަހު 3 ޖޯޑުފެން ހޫނުކޮށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-08 06:50:19
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ސެވުނަރު ކިރު
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-07 10:41:28
ރެސިޕީ: ޗިކަން ފަޖީޓާ މެލްޓްސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ތެޔޮ 500 ގްރާމް ބޯންލެސް ޗިކަން (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު ބެލް ޕެޕާ، ރަތް ކުލަ (ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ޖޫސް 2 ޖޯޑު ޗެޑާ ޗީޒް (ގާނާފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޓެކޯ ސީޒަނިން މިކްސް 1 ޖޯޑު ސަލްސާ 8 ފޮތި ފްރެންޗް ބްރެޑް ތައްޔާރު ކުރާނެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-07 09:34:19
ރެސިޕީ: ގްރިލްޑް ޕައިންއެޕަލް ވިތު ނަޓެއްލާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 އަލަނާސި (މެދު ނަގައި ސާފުކޮށް، ވަށްފޮއްޗަށް ކޮށާފައި) 1 ޖޯޑު ކްރީމް ޗީޒް 1/4 ޖޯޑު ބަޓަރު 1/2 ޖޯޑު ވިޕްޑް ކްރީމް 1/2 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް 2/3 ޖޯޑު ނަޓެއްލާ ހެޒްލް ނަޓް (ރޯސްޓް ކޮށްފައި) އޮލިވްއޮއިލް ފޮދެއް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ކްރީމް ޗީޒް، ވިޕް ކްރީމް އަދި ބަޓަރުކޮޅު އަދި
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-06 11:00:49
ރެސިޕީ: ޗިކަން ކަސަޑިޔާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 500 ގްރާމް ބޯންލެސް ޗިކަން (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ފެހި ބެލް ޕެޕާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި) 2 ރަތް ބެލް ޕެޕާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި) 1 ސައިސަމްސާ ތެޅި މިރުސް 1 ސައިސަމްސާ ގާލިކް ޕައުޑަރު 1 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1 ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް 10 ޓޯޓިލާ ރޮށި 2 1/2 ޖޯޑު ޗީޒް (ގާނާފައި)
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-05 10:45:27
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ކަނޑުކުކުޅު
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-05 10:31:07
އާވި ލުނބޯ ފަނި
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ލުނބޯލުގެ ހުތް 1 ދަޅު ސޮޑާ 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 1 ޖޯޑު އައިސް ކިއުބު 2 ކުދީނާ ފަތް (މިންޓް ލީފް) ހައްދަވާނެގޮތް: އާވި ލުނބޯ ފަނި ގިރުއްވުމަށް ފުރަތަމަ މިންޓް ފަތްކޮޅު ކުޑަކޮށް ފުނޑުކޮށްލުމަށް ފަހު ހަކުރާއި ސޮޑާ އަދި ލުނބޯހުތް އަޅައިގެން ގިރާލައްވާށެވެ. ދެން ތަށީގެ ތިންބައިކުޅަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-05 06:53:39
ރެސިޕީ: ސްޕައިސީ އެގްސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ބިސް 2 ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 މިރުސް (ކޮށާފައި) 15 ގްރާމް ބަޓަރު 25 ގްރާމް ބެލް ޕެޕާ (ރަތް ކުލަ، ހަނިދިގަށް ކޮށާފައި) 2 ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފައި) 1/3 ސައިސަމުސާ މުގުރި މިރުސް ލޮނުކޮޅެއް ފެން ފޮދެއް އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ތެއްޔެއްގައި ބަޓަރުކޮޅު ދިޔާކޮށްލާށެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-04 10:28:41
އަލަނާސި ކޭކް
ބޭނުންވާތަކެތި 250ގ. ފުށް 50ގ. ހަކުރު (މުގުރާފައި) 1 ޖޯޑު ގެރިކިރު 1 އަލަނާސި ދަޅު 1 ސައިސަމްސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ 200ގ. ބަޓަރު 3 ބިސް 1 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް ހައްދަވާނެގޮތް ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ހަކުރާއި، ބަޓަރު އެއްކޮށް އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާފައި ބިހާއި ފުށް އަދި ގެރިކިރު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-04 08:00:26
ރެސިޕީ: ނޯ ބޭކް ޗޮކްލެޓް ކޭކް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 100 ގްރާމް އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ( ކްރީމް ކޮޅު ނަގާފައި) 50 ގްރާމް ބަޓަރ 500 މިލިލީޓަރު ކިރު 250 މިލި ލީޓަރު ވިޕިން ކްރީމް 300 ގްރާމް ޗޮކްލެޓް 100 ގްރާމް ހަކުރު 15 ގްރާމް ޖެލެޓިން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ބިސްކޯދުކޮޅު ބްލެންޑާއިން ހިމުންކޮށްލާށެވެ. ބަޓަރުކޮޅު ދިޔާކޮށްލުމަށްފަހު ބިސްކޯދާ އެއްކޮށް
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-03 10:21:57
ފެޝަން ފްރުޓް މޮހީޓޯ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ކުދީނާ ފަތް 1/2 ލުނބޯ 1 ފެޝަން ފްރުޓްގެ އޮށް 350 އެމްއެލްގެ ސްޕްރައިޓް 1/4 ތަށީގެ ރާޅުކޮށް މުގުރާފަހުރި އައިސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ލުނބޯ ތުނިކޮށް ފޮތި ފޮއްޗަށް ކޮށާލާށެވެ. އެއަށް ފަހުގައި ތައްޓަކަށް ފޮތިކުރި ލުނބޯ، ކުދީނާ ފަތް އަދި ފެޝަން ފްރުޓްގެ އޮށް އަޅާ އަތްމަތީ ވަނެއްގެ މޮޔަކުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-03 10:10:14
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ކުޅިމަސް ސަމްބަލް ރައިސް
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-03 08:26:52
ޕިއްޒާ ފުށްގަނޑު
ބޭނުންވާ ތަކެތި 175 ގ. ފުށް 4 / 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލޮނު 1 ސައިސަމުސާ އީސްޓް 150 – 120 މލ ގެ ތާފަނާ ފެން 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އޮލިވްއޮއިލް ( އާދައިގެ ތެޔޮވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުށާއި ލޮނުފުރާނާލައްވާ އީސްޓްއަޅުއްވާށެވެ. ފުށުގެ ތެރެއަށް ތާފަނާފެނާއި އޮލިވްއޮއިލް އަޅުއްވައި ފުށްގަނޑު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-02 06:20:09
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ބޮލޮގްނައިޒް ޕިއްޒާ
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-01 09:33:55