×
ސުފުރާ
ބިލިމަގު މަސްބަތް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ފަޅި ރޯމަސް 1 އިރު ވަޅޯމަސް 2 ޖޯޑު ހަނޑޫ 2 ފިޔާ 4 ލޮނުމެދު 1 ޖޯޑު ވަށްކޮށް ކޮށާފައިހުރި ބިލިމަގު 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް 2 ޖޯޑު ކާށީކިރު ހިކަނދިފަތް ރާނބާފަތް އިނގުރު (ގާނާފައި) ގިތެޔޮ މިރުސް ތެޔޮ ނޫޑުލްސް ސޫޕް ޕެކެޓް ލޮނު ސޯޔާސޯސް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް 1 ލޮނުމެދާއި އިނގުރުކޮޅު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-23 08:30:11
ސްޕެގެޓީ ބޮލޮގްނީސް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 400ގ. ސްޕެގެޓީ ( ކައްކާފައިހުރި ) 500ގ. ބީފް ( މުގުރާފަ ) 01 ބޮޑު ފިޔާ ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފައި ) 02 ލޮނުމެދު ( ޗިސްކޮށްފައި ހުރި ) 02 ކެރެޓް ( ކިޔުބްކޮށް ކޮށާފައި ) 300ގ. މަޝްރޫމް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 01 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮރިގާނޯ 04 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް 425ގ. ޓޮމާޓޯ ( ތޮށިމަށާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-06 08:20:52
ބަނާނާ ބެރީ ސްމޫތީ
ތިރީގައި އެވަނީ އެންމެ މީހަކަށް ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު (ފްރެޝް މިލްކް) 1 ބޮޑު ދޮންކެޔޮ (ފިނިކޮށްފައި) ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފަ 3 ބޮޑު ސްޓޯބެރީ (ފިނިކޮށްފައި) ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފަ 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ވެނީލާ/ސްޓޯބެރީ ޔޯގަޓް 1 ސައިސަމުސަލުގެ މާމުއި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: މަތީގައިވާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-22 08:55:14
ސްޕައިސީ އިންޑިއަން ޗިކަން ވިތް ގްރީން މަސާލާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 7 ފެހިކުލައިގެ ތޮޅިމިރުސް (ރޯމިރުސް) 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ދިރި 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ އިނގުރު 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ލޮނުމެދު 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ލޮނު 1 ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ރީނދޫ (މުގުރި) 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ލުނބޯ ހުތް 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ކޮށާފަހުރި ކޮރިއަނޑަރ ފަތް 1 މޭޒުމަތީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-08 08:59:47
ސަނާމުގު ހިކިރިހަ
މިއީ 8 މީހުންނަށް ވާވަރަށް ހިމަނާފައިވާ ރެސިޕީއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ގިނަވެގެން 40 މިނެޓް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 ސައިސަމުސާގެ ކައްކާތެޔޮ 2 ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާފަ 2 ލޮނުމެދުކޮޅު ކުދިކޮށް ކޮށާފަ 2 ސައިސަމުސާގެ އިނގުރު ޗިސްކޮށްފަ 6 ކަރަންފޫ 2 އިންޗި ހުންނަވަރުގެ ފޮނިތޮށި ކޮޅެއް ކުދިކޮށްފަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-08-18 09:28:11
ސިމްޕްލް ވެޖީ ލަންޗް
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ދަޅު ތަރުކާރީ (ދަޅުގައި ބަންދުކުރި) 1 ފިޔާ (ބޮޑު) 1 ދަޅު މަސް (ޗަންކްސް އިން އޮއިލް) 1 ދަޅު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ހިކަނދިފަތް ލޮނު 1 ގިތެޔޮ މިރުސް ކުކިން އޮއިލް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަ، އުނދުން މައްޗަށް ތަވާ އުދުމަށްފަހު ދެޔޮފޮދެއް އަޅުއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިޔާ،މިރުސްް، ހިކަނދިފަތް އެއްކުރުމަށްފަހު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-08-11 10:21:18
މިވަރުގެ ޗޮކްލެޓް ސްމޫތީއެއް ބުއިންތަ؟
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި – 1 ޖޯޑުގެ ޗޮކްލެޓް އަލްމޮންޑް ކިރު – 3/4 ޖޯޑުގެ ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް – 1 ދޮންކެޔޮ – 1 ޖޯޑު އައިސްކިއުބް – 3 ކަދުރު – ޗޮކްލެޓް ސޯސް – 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ކަދުރުތައް އޮށްނެގުމަށްފަހު 3 މިނެޓުވަންދެން ހޫނުފެނުގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ކަދުރާއި ޗޮކްލެޓް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-07-28 08:00:34
ގިތެޔޮ ބޯކިބާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ހަނޑޫ ( ވ ހިމުންކޮށް ފުނޑާފައި ) 2 ޖޯޑު ހަކުރު 2 ފިޔާ ( ތުނިކޮށް ކޮށާފައި ) 2 ޖޯޑު ކާށި ކިރު 2 އިންޗި ފޮނިތޮށި 5 ކާފޫރު ތޮޅި 5 އިންޗި ރާނބާފަތް ( ބުރިބުރިކޮށްފައި ) 2/1 ޖޯޑު ކަނަމަދު ( ދެފަޅި ކޮށްފައި ) 1 ޖޯޑު މާފެން ( ނުވަތަ އެސެންސް. ބޮޑަށް މީރުވާނީ މާފެން ) 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-07-21 11:00:39
ޕައިންއެޕަލް ރައިސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި – 4 ޖޯޑުގެ ބާސްމަތީ ރައިސް (ކައްކާފަ) – 2 ޖޯޑު އަލަނާސި (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) – ½ ޖޯޑު ބޯންލެސް ޗިކަން (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) – 2 ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފައި) – 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) – 2 ކެރެޓު (ހިމަކޮށް ކޮށާފައި) – 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ – ¼ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް – ½ މޭޒުމަތީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-07-07 09:01:55
ފެޝަން ފްރުޓް މޮހީޓޯ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ކުދީނާ ފަތް 1/2 ލުނބޯ 1 ފެޝަން ފްރުޓްގެ އޮށް 350 އެމްއެލްގެ ސްޕްރައިޓް 1/4 ތަށީގެ ރާޅުކޮށް މުގުރާފަހުރި އައިސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ލުނބޯ ތުނިކޮށް ފޮތި ފޮއްޗަށް ކޮށާލާށެވެ. އެއަށް ފަހުގައި ތައްޓަކަށް ފޮތިކުރި ލުނބޯ، ކުދީނާ ފަތް އަދި ފެޝަން ފްރުޓްގެ އޮށް އަޅާ އަތްމަތީ ވަނެއްގެ މޮޔަކުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-06-30 08:10:14
މަޙްލަބިއްޔާ: ޢީދުދުވަހަށް ޙާއްސަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ފުލްކުރީމް ޕެކެޓް 1 ލީޓަރ 1 ގެރިކިރުދަޅު 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޯންފްލާރ 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަނޑޫފުށް ކެސޫނަޓް ކޮޅެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަ ފުލް ކުރީމް ޕެކެޓް ތެެއްޔަކަށް އެޅުއްވުމައްފަހު ގެރިކިރު ދަޅާއި 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޯންފްލާރ އާއި 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަނޑޫފުށް ތެލި ތެރެއަށް އަޅުއްވާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-06-25 09:25:58
ރެސިޕީ: އިޑިއައްޕަން
އިޑިއައްޕަން އަކީ އިންޑިއާ ސަރަޙައްދުގެ މަޝްހޫރު ކެއުމެކެވެ. އެގޮތުން މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް މަގުބޫލު މީރު ކެއުމަކަށް ވެފައިވާއިރު، މިއީ ތައްޔާރުކޮށްލަންވެސް ފަސޭހަ ކާނާއެކެވެ. މަދު ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އިޑިއައްޕަން އާންމުކޮށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ބޭނުންކުރެވޭއިރު، މިއާއެކު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-06-24 11:44:56
ރެސިޕީ
ބިންބި ފަތަފޮޅި ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * 1 ލާހި ބިންބިފުށް * ½1 ލާހި ހުނި (3 ކާށިކިބަ) * 1 ބޮޑުފިޔާ (ކުޑަނަމަ 2 ފިޔާ) * 2 ގިތެޔޮ މިރުސް * 2 ހިކަނދިފަތް * 4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ރިހާކުރު * ރަހަލާވަރަށް ލޮނު * 1 ލުނބޯ ބޮޑު * 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މުގުރި ހިކިމިރުސް * 2 ލޮނުމެދު * ½ ކިބަފިޔާފުޑަން * ½ އިނގުރު * 1 ސައިސަމްސާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-24 11:22:51
ތަރުކާރީ ސޫޕް
ސަން ބަދިގޭގައި މިއަދު ކިޔައިދޭނީ މީރު ތަރުކާރީ ސޫޕެއް ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތް. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިނިޓުން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ސޫޕެއް. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އޮލިވް އޮއިލް 1/2 ފިޔާ (ކިއުބުކޮށް ކޮށާފައި) 3 ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފައި) 2 ސެލެރީ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ކެރެޓް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) ދެ ޖޯޑު
ސަން.އެމްވީ - 2017-06-23 16:22:56
ކެރެޓް އެންޑް އޮރެންޖް ޖޫސް
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ކެރެޓު، އާދައިގެ ސައިޒުގެ، ތޮށި ނޮޅާފައި. ދެ އޮރެންޖް، ތޮށި ނޮޅާފައި، އޮށްތައް ނަގާފައި ފެން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ކެރެޓާއި އޮރެންޖް ކޮށުމަށްފަހު މިކްސަރަށް އަޅާލާށެވެ. އަދި ފެން އެޅުމަށްފަހު މިސްކަރުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ބޭނުމިއްޔާ، ހަކުރުކޮޅެއްވެސް އަޅާލާށެވެ. ގިރާލުމަށްފަހު،
ސަން.އެމްވީ - 2017-06-23 16:14:37
ރެސިޕީ
ރިހަފަތަފޮޅި ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * ދެ ގަނޑު ވަޅޯމަސް * އެއް ކާށި * ދެ ފިޔާ (އިތުރަށް 1 ފިޔާ، ފިޔާ މީރުކުރަން) * އެއް ގިތެޔޮމިރުސް * ދެ ހިކަނދިފަތް * އެއް އިންްޗި އިނގުރު (ޗަސްކޮށްލައްވާފައި) * އެއް ލުނބޯ * އެއް ސައިސަމްސާ ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް) * ދެ މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮތަންބިރި ހަވާދު * ދެ ސައިސަމްސާ ހަކުރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-23 14:38:09
ރެސިޕީ
ހިކިމޭބިސް ކަދުރު ބަތް ބޭނުންވާ ތަކެތި: * 400 ގްރާމް ހަނޑޫ * ދެ ޗިކަން ސްޓޮކް * އެއް ފިޔާ ބޮޑު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) * އެއް ޓޮމާޓޯ (ކަރުގަނޑު ނަގާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) * ހަތަރު ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި) * އެއް އިންޗި އިނގުރު (ޗަސްކޮށްފައި) * ހަ ކާފުރު ތޮޅި * ދެ އިންޗީގެ ހަތަރު ރާނބާފަތްކޮޅު * ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-22 13:28:48
ރެސިޕީ
ފުށްޖެހި ކަވާބު ފުއްގަނޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެއްޖޯޑްބައި ފުށް އެއް ބިސް އެއް ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) ގިތިޔޮމިރުހެއްގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) އެއް ލޮނުމިދު (ގާނާފައި) އެއް ހިކަނދިފަތް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) އެއް މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮރިއަންޑަ ލީފް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) ލޮނު ރަހަލާ ވަރަށް ރީދޫ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-21 11:08:34
ރެސިޕީ
ވޯޓަރމެލަން ޕައިންއެޕަލް ސްމޫތީ ބޭނުންވާ ތަކެތި * ދެ ޖޯޑު ކަރާ (ތޮށި މަށާ އޮއްތަށް ނަގާފައި) * އަށް ފޮތި އަލަނާސި (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) * އެއް ޖޯޑު ޕީޗް * އަށް އައިސް ކިއުބް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ހުރިހާ ތަކެތި އެއްކޮށް ބްލެންޑަރަށް އަޅައި ހިމުންވަންދެން ބްލެންޑް ކޮށްލާށެވެ. ދެން އަށް އައިސް ކިއުބްވެސް އަޅައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-20 10:52:40
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ދަޅުމަހު ގަރުދިޔަ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި1 ޖޯޑު ފެންމަސް3 ޖޯޑު ފެން2 ލޮނުމެދު1 ފަޅި ފިޔާ (އާދައިގެ، ފަޅާފައި)1 ރޯމިރުސް10 ފުށް އަސޭމިރުސް3 ތިކި ފިޝް ސޯސްހިކަނދިފަތް، ލޮނުހައްދަވާނެގޮތްފެން ކެކެން ފެށީމައި، މަސްދަޅު، ފިޔާ، އަސޭމިރުސް، ލޮނު އަޅާފައި 3 މިނެޓު ވަންދެން ކައްކާލައިފައި، ފިޝް ސޯސް، މިރުސް އަޅައިފައި ލޮނު ހެޔޮވަރު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-06-20 10:15:03
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ތަންދޫރީ ރައިސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި2 ޖޯޑު ބަތް2/1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހުންނަހާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ގިތެޔޮ މިރުސް4/1 ހުންނަހާ މުގުރި އަސޭ މިރުސް3 މޭޒުމަތީ ހުންނަހާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ފިޔާ2/1 ސައި ސަމުސާ އިނގުރު ( ޗިސްކޮށްފައި ހުރި2/1 ސައި ސަމުސާ ލޮނުމެދު ( ޗިސްކޮށްފައި ހުރި)2 ޕީސް ޗިކަން ޓިއްކާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)2/1
ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-06-19 14:11:15
ރެސިޕީ: ބަނާނާ ޕުޑިންގް ޕައި
3 ވައް ދޮންކެޔޮ (ކޮށާފަ) ¾ ތަށި ސްކިމްޑް މިލްކް 8 އައުންސް ވެނީލާ ޔޯގަޓް 1 ޕްރިމޭޑް ޕައި ކްރަސްޓް (އަމިއްލައަށް ކްރަސްޓް ހަދަން ބޭނުން ނަމަ، މިކްސަރުން ފުނޑުވާފައި ހުރި ބިސްކޯދު ނުވަތަ ފާރޮށިގެ ތެރެއަށް ބަޓަރ އެޅުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ފުނޑުމުން ކްރަސްޓް ހެދޭނެ) 3.4 އައުންސް ވެނީލާ ޕުޑިން، ސްޓްރޯބެރީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-06-19 13:44:31
ރެސިޕީ
މާޅޮސްކޭލު ފޮޅި ބޭނުންވާ ތަކެތި: * 50 ގްރާމް އާޓާފުށް (ފުރާނާލާފައި) * އެއް ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު (ފުރާނާލާފައި) * ތިން މާޅޮސް ކެޔޮ (ދޮން) * 50 ގްރާމް އޯޓްސް * އެއް ބިސް * 125 ގްރާމް ލޯފެތް ޕްލޭން ޔޯގަޓް * ތިން ޖޯޑު މިލްކް * ބައި ސަމުސާ ބަނާނާ އެސެންސް * އެއް ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް ތައްޔާރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-19 10:43:25
ރެސިޕީ: ޓޮބްލެރޯން ކެރެމަލް ޕުޑިންގ
ތިރީގައި މިވަނީ ޓޮބްލެރޯން ކެރެމަލް ޕުޑިންގ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ޕުޑިންގ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ. 300 ގްރާމު ޓޮބްލެރޯން ޗޮކްލެޓު 1000 މލ ތާޒާ ކިރު 10 ކުކުޅު ބިސް 200 ގްރާމު ހަކުރު 30 ގްރާމު ކަނަމަދު 30 ގްރާމު ކެޝޫނަޓް 250 ގްރާމު ހަކުރު (ކެރެމަލް ހެދުމަށް) ފުރަތަމަ 250 ގްރާމު ހަކުރު ރަނގަޅަށް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-06-18 15:26:43
ރެސިޕީ: ސޮސެޖް އެގް ޕިއްޒާ
ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ޖޯޑު ފުށް 1 ސައިސަމުސާ އިންސްޓަންޓް އީސްޓް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ 1/4 ސައިސަމުސާ ލޮނު 1/2 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު 5 ސޮސެޖު (ތުނިކޮށް ފޮތިކޮށްފައި) 1 ޓޮމާޓޯ (ތުނިކޮށް ފޮތިކޮށްފައި) 5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާތޯ ސޯސް 2 ކެޕްސިކަމް (ކަރުނަގާ ކުދި ކޮށް ކޮށާފަ) 1 ޖޯޑު ޗީޒް (ގާނާފައި) 3 ބިސް (ފެނުކައްކާ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-06-18 13:23:07
ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ބޭކްޑް ޗީޒް ކޭކް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި90 ގ. ބަޓަރު4 / 3 ޖޯޑު ކެސްޓަރ ޝުގަރ1 ލުނބޯގެތޮށި ( ގާނާފައި)1 ލުނބޯގެހުތް300 ގ. ކޮޓެޑް ޗީޒް2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސެމޯލިނާ2 /1 ޖޯޑު އާމަންޑްސް3 / 1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު2 ބިސްހައްދަވާނެގޮތްބަޓަރު އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ހަކުރާއި ލުނބޯތޮށިވެސް ބަޓަރާއި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށް ލާށެވެ. ދެން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-06-18 11:22:40
ރެސިޕީ
ތޮރާ ސަޓަނި ބޭނުންވާ ތަކެތި: * 200 ގްރާމް ތޮރާ * އެއް ފިޔާ (ބޮޑު) * ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ގިތެޔޮ މިރުސް * ލުނބޮއެއްގެ އެއްބައި * ހަ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޯކިރު * އެއް މޭޒްމަތީ ސަމްސާ މުގުރި ހިކި މަސް * ރަހަލާވަރަށް ލޮނު ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ތޮރާ ދޮވެފައި ތޮށި މަށާލާށެވެ. ބޮޑުނަމަ ހަތަރު ފަޅި ކޮށް ކުޑަ ނަމަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-18 11:05:42
ރެސިޕީ: ޓޫނާ ޕައި
ބޭނުންވާ ތަކެތި: ¼ 1 ގޮދަން ފުއް 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިންގް ޕައުޑަރ 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާޖަރިން 1 ތެޔޮ މަސްދަޅު 1 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 1 ލޮނުމެދު (ގާނާފައި) ½ ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފަ) 1 ޓޮމާޓޯ (ވައްކޮށް ކޮށާފަ) 1 ކުކުޅުބިސް ލޮނު ގިތެޔޮމިރުސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ފުއް ގަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-06-17 15:30:19
ރެސިޕީ
ބަރަބޯ ބަތް ބޭނުންވާ ތަކެތި: * ތިން ލާހި ބަރަބޯ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) * ދެ ލާހި ހަނޑޫ * އެއް ކާށި ކިރު * ދެ އިންޗީގެ ހަތަރު ރާނބާ ފަތްކޮޅު * ރަހަލާވަރަށް ލޮނު ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ ބަރަބޯ ކޮށާށެވެ. ކާށިން ހުނި ގާނާލާފަ ކިރު ފެލާށެވެ. ދެން ހަނޑޫ ދޮވުމަށްފަހު ކަންކަން ބޭނުންވާ ތެއްޔަށް ހަނޑޫ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-17 11:05:32
ރެސިޕީ
ހަވާއިއަން ކްރަޝް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * ދެ އާފަލު ހުތް (އާފަލުގެ ބަދަލުގައި 250 އެމްއެލް އާފަލު ޖޫސްވެސް ބޭނުންކުރެއްވިދާނެ) * 100 ގްރާމް ފަޅޯ (ކޮށާފައި) * 200 ގްރާމް ކަރާ (ކޮށާފައި) * ތިން މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަކުރު * 100 ގްރާމް އައިސް ކިއުބު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް އާފަލު ކޮށާ، ފަޅޯ، ކަރާ، ހަކުރު، އައިސްކިޔުބު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-06-16 14:53:31