×
ސުފުރާ
ޝީލާގެ ނާސްތާ ރައީސްގެ ސުފުރާމައްޗަށް
މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ ޝީލާ ނަޖީބު ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިކަމަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. އޭނާގެ ކެއުންތަކަށް އޯޑަރުކުރާ މީހުން ގިނަވެ، މިހާރު މީގެ ތެރޭގައި ރެގިއުލާ ކަސްޓަމަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ފިލްމު ކުޅެމުން، ޝީލާގެ ކެއްކުމުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 11:37:20
ބްރެޑްސޮސެޖް ރޯލްސް
ބޭނުންވާތަކެތި 4 ސޮސެޖް 4 ފޮތިޕާން ކުޑަފުށޮކޮޅެއް (އޮލަކޮށް ގިރާފައި) ތެޔޮފޮދެއް ހައްދަވާނެގޮތް ފުރަތަމަ ޕާން ފޮތިތައް ކަނުން ކަނަށް ކަފާލާފައި ޕާންތަކުގެ ކައިރިވެސް ކަފާލާށެވެ. ދެން ޕާނަފޮތިތައް ރޮށިދަމާހެން ދަމާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ސޮސެޖް ކޮޅެއް ޕާންކޮޅަކަށްލާފައި އޮޅާލާށެވެ. އަދި ޕާންކޮޅުގެ ދެކޮޅުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-16 06:02:20
ޕަނީނީ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ޕަނީނޯ ބަނަސް 1 ދަޅު މަސް 1 ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 މިރުސް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފަޅި ލުނބޯ ހުތް އަސޭމިރުސް / ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް) 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މަޔޮނައިސް ސްލައިސް ޗީޒް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ލޮނާއި އަސޭމިރުހާއެކު ފިޔާ، މިރުސް، މަސް އެއްކޮށްލައި ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-15 07:03:44
މަސާލާ ސައި
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ފެން 1 އިންޗި އިނގުރުކޮޅެއް 4 އިންޗި ފޮނިތޮށިކޮޅެއް 12 ކާފޫރުތޮޅި 6 އަސޭމިރުސް ފުށް 3 ކަރަންފޫ 3 ސައިސަމުސާ ސައިފަތް 1 ޖޯޑު ދިޔާކިރު ހަކުރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފެނާއި، އިނގުރާއި، ފޮނިތޮށްޓާއި، ކާފޫރުތޮޅިއާއި، އަސޭމިރުހާއި، ކަރަންފޫ ތެއްޔަކަށް އެޅުމަށްފަހު ބޮކިޖަހަންދެން ކައްކާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-14 07:38:59
ކަރާ އައިސްޓީ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ޖޯޑު ކަޅުސައި 2 ޖޯޑު ކަރާގެ ދިޔަ ( ފޮނިކޮޅު ) (%100 ޖޫސް) – ރަނގަޅަށް ފުރާނާފައި 1 ލުނބޯލުގެ ހުތް ކިރިޔާ ރަހަލާވަރުގެ އިނގުރުކޮޅެއް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު ހައްދަވާނެގޮތް: ކަރާ ފިނި ސައި ހެއްދެވުމަށް ހުރިހާ ބައިވަތެއް އެއްކޮށް ޖަގެއްގައި ގިރުއްވުމަށް ފަހު ފޮނި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-13 06:22:01
ޓޮބްލެރޯން ކްރީމް ކެރެމަލް ޕުޑިންގ
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 300 ގްރާމު ޓޮބްލެރޯން ޗޮކްލެޓު 1000މލ ތާޒާ ކިރު 10 ކުކުޅު ބިސް 200 ގްރާމު ހަކުރު 30 ގްރާމު ކަނަމަދު 30 ގްރާމު ކެޝޫނަޓް 250 ގްރާމު ހަކުރު (ކެރެމަލް ހެދުމަށް) ހައްދަވާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަވެސް 250 ގްރާމު ހަކުރު ރަނގަޅަށް ކެރެމަލް ކުލަ އަރަންދެން ކައްކާލުމަށްފަހު ކެރެމަލް ފިހަން ބޭނުންވާ ޓްރޭއަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-12 07:12:42
ކާމަރަނގަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 250ގ ބަޓަރު 250ގ ފުށް 6 ބިސް 225 އެމް އެލް ފެން 2/1 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1 ސައިސަމްސާ ފޯޑަރު 150ގ ހަކުރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތެއްޔަކަށް ފެން އަޅާފައި ކައްކަން އުދާށެވެ. ކެކި ގަތުމުން ބަޓަރު ކޮޅު އަޅާފައި ދިޔާވުމުން ފުށް އަޅާ ރަންގަޅައް އެއްކޮށްލާފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. ކުޑަކޮށް ހިހޫވުމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-11 06:45:47
ނަޓެއްލާ ބުރައުނީ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1/2 ޖޯޑު ބަޓަރު 1/2 ބްރައުން ޝުގަރ 2 ބިސް 1 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް 1/2 ޖޯޑު ނަޓެއްލާ 3/4 ޖޯޑު ފުށް ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް / ނަޓްސް 1/4 ސައިސަމްސާ ލޮނު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 180 ޑިގްރީއަށް އަވަން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ބުރައުނީ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރޭގައި ފޮއިލް ނުވަތަ ބޭކިންގ ކަރުދާސް އަޅާލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-09 06:49:39
ފޮލާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ 2 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށައިފައި) 7 ޖޯޑު ފެން 30 ގުރާމު ކަނަމަދު 30 ގުރާމު ހިކި މޭބިސްކަދުރު 1 ސައިސަމުސާ ދަވިއްގަނދު (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި) 8 ކަރަންފޫ (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި) ⅓ ސައިސަމުސާ ފޮނިތޮށި (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި) ⅓ ސައިސަމުސާ ކާފޫރުތޮޅި (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި)
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-08 07:37:03
ސެވުނަރު ކިރު
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 200 ގ ވާރމިސެލި 1 ދަޅު ގެރިކިރު 20 ގްރާމް ކަނަމަދު 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މާޖިރީން 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ފޮނިތޮށި (ހިމުންކޮށްފައި) 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ކާފޫރުތޮޅި (ހިމުންކޮށްފައި) 20 ގްރާމް ހިކިމޭބިސްކަދުރު 15 ގްރާމް ރާނބާފަތް 1 ދަޅު ޒުވާރިފުށް 65 ގްރާމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-07 07:45:24
ސިނަމަން ރޯލްސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ސައިސަމުސަލެއްގެ ދެ ސަމުސާ ބައި ޔީސްޓް ބައި ޖޯޑު ފެން ބައި ޖޯޑު ކިރު ޖޯޑެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ހަކުރު ޖޯޑެއްގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ބަޓަރު ސައިސަމުސަލެއްގެ ލޮނު 1 ކުކުޅު ބިސް 3 ޖޯޑު ބައި ފުށް ފިލިންގް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބައި ޖޯޑު ބަޓަރު ޖޯޑެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-06 05:34:28
ކަށިކެޔޮ މިލްކްޝޭކް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑުގެ ކަށިކެޔޮ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) ހަކުރު 1/2 ޖޯޑުގެ ދިޔާކިރު އައިސްކިއުބް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފެންފޮދަކާއި ކަށިކެޔޮ މިކްސަރަ އަކަށް އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފުރޭނިއަކުން ފުރާނާ ލުމަށްފަހު ފުރޭނީގައި ހަރުލާފައިހުރި ބައި އުކާލުމަށްފަހު ފުރާނާފައިހުރި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-05 07:51:34
ކުޅި ބަތްޕެން
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 25 ގްރާމް ޅަ ހަނޑޫ 2 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 2 ގަނޑު ވަޅޯމަސް (ކޮށާފައި) 4 ހިކި މިރުސް 1 ސަމްސާ ދިރި 2 ސަމްސާ ރީނދޫ 1 ހުތް އަނބު ނުވަތަ ބިލިމަގު 3 ލޮނުމެދު 5 ހިކަނދިފަތް 2 ސަމްސާ ލޮނު 1/2 ލުނބޯ 2 ގިތެޔޮ މިރުސް ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތެއްޔަކަށް ފެންއަޅައި ހޫނުކުރަމުން އެއިގެ ތެރެއަށް ޅަ ހަނޑޫކޮޅު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-04 05:34:48
މަސް ފެން
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ½ ޖޯޑު ވަޅޯމަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 15 ހިކަނދިފަތް ލުނބޯ ލޮނު ގިތެޔޮ މިރުސް 1 ބޮޑު ފިޔާ (ކޮށާފައި) 2 ޖޯޑުގެ ކާށިކިރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފިޔަލާއި ހިކަނދިފަތާއި ގިތެޔޮ މިރުސް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ލުނބޮއާއި ލޮނު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. މޮޑޭއިރު ދިޔަ ނިކުންނަ ވަރަށް ފިޔާތައް ރަނގަޅަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-03 07:23:14
ކަނަމަދު ޗޮކްލެޓް ފަޖް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ބަޓަރު 1 ޖޯޑު ގެރިކިރު 1/2 ޖޯޑުގެ ކޮކޯ ޕައުޑަރ 40 މާރީ ބިސްކޯދު 40 ގްރާމް ކަނަމަދު 1 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް މާރީ ބިސްކޯދުތައް ހަރުފަޅިއަސް ފަޅާލާށެވެ. ފަޖް އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަށީގައި ވަށައިގެން ބަޓަރ ހާކާލާށެވެ. ތަވައެއް ހޫނުކުރުމަށްފަހު މަޑު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-02 07:03:33
ކްރީމީ ޗިއާ ޕްޑިންގ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1/4 ޖޯޑުގެ ޗިއާ ސީޑް 1/4 ޖޯޑުގެ ބްލޫބެރީ އަދި ރާސްބެރީ 1 ޖޯޑު އަލްމަންޑް މިލްކް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް އަލްމަންޑް މިލްކާއި ޗިއާ ސީޑް ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު 8 ގަޑިއިރުވަރު ފްރީޒަރގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ކެއުމަށް ބޭނުންވުމުން ބްލޫބެރީ އަދި ރާސްބެރީ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-01 07:05:24
ވަޅޯމަހު ގަރުދިޔަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ގަނޑު ވަޅޯމަސް ( ބުރިބުރި ކޮށްފައި ) 1 ކުޑަ ފިޔާ ( ކޮށާފައި ) 1 ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް 1 ސައިސަމްސާ އަޖްނަމޮޓޯ ހިކަނދިފަތް ތޮޅިމިރުސް ނުވަތަ ހިކިމިރުސް އަނބުމަސާލާފަތް ފެން ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ފެން ކައްކަން އުދާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، މިރުސް، އަނބުމަސާލާފަތް،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-30 08:00:59
ރިޗް ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 4ބިހުގެ ލޮނދި 100ގ ހަކުރު 140ގ ހެޒަލް ނަޓް (މުގުރާފަ) 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ 250ގ ކުކިންގް ޗޮކްލެޓް 4 ބިހުގެ ގޮބޮޅި 60ގ ހަކުރު 1 1/4ޖޯޑު ވިޕިންގް ކްރީމް ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތް ބިހުގެ ލޮނދި ހުދުވަންދެން ކޭކް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ. އެތި އެތި ކޮޅުން ހަކުރު އަޅަމުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-29 08:00:54
ޗިކަން ސީޒާ ސެލެޑް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ޖޯޑުގެ ރޯމަން ލެޓިއުސް ފަތް (ކޮށާފައި) 1/4 ޖޯޑުގެ ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ޗިކަން ބްރެސްޓް (ގްރިލްކޮށް އަދި ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) އޮލިވް އޮއިލް ލޮނުމެދު ޕައުޑަރ 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ޕްލެއިން ގްރީކް ޔޯގަޓް 2 ލޮނުމެދު 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ މަސްޓަރޑް 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ލުނބޯ ހުތް 2 މޭޒުމަތީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-28 05:50:16
ކަންކުން ބީފް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 125 ގްރާމް ބީފް (ހިމަ ދިގުކޮށް ކޮށާފައި) 75 ގްރާމް ކަންކުން 4 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި) 25 އެމްއެލް އޮއިސްޓާ 20 އެމްއެލް ޑާރކް ސޯއީ ސޯސް ހިކިމިރުސް (ކޮށާފައި) 3 މެޒުމަތީ ތެޔޮ ލޮނާއި އަސޭމިރުސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތަވައެއް ހޫނުކުރުމަށްފަހު ތެޔޮ އަޅާ، ތެޔޮ ހޫނުވާން ފެށުމުން ބީފްއަޅާ ލޮނާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-27 05:25:05
ކެޝޫނަޓް ޗިކަން
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 500ގ ކުކުޅު މަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ކުކުޅު ބިސް އަސޭމިރުސް 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޒުވާރިފުށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ސްޓަޔަރ ފްރައިކުރުމަށް 3 ބެލްޕެޕަރ (ދިގުކޮށް ހިމަކޮށް ކޮށާފައި. ބޭނުންނަމަ ތިން ކުލައިންވެސް ބެލްޕެޕަރ ބޭނުންކުރެވިދާނެ) 1 ބޮޑު ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 3 ހިކިމިރުސް (ބޮޑެތިކޮށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-26 06:05:50
ކޯންފްލެކްސް ޕުޑިން
ބޭނުންވާ ތަކެތި 6 ބިސް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 3 ޖޯޑު ކޯންފްލެކްސް 2/1 ޖޯޑު ހަކުރު 1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް 2 ޖޯޑު ފެން 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު ( ރަތްކުރުމައް ) ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ މިކްސަރަށް ބިހާއި، ކިރު ، ފެން، އަދި އެސެންސް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ކޯންފްލެކްސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-25 07:38:13
ލެޓިއުސްގެ މުހިންމު ރެސިޕީތަކެއް
ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކާނާތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމުގެ ވާހަކަ މި ދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ބޮޑެވެ. އެހެންވެ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަ އިރު، އޭގެ ތެރެއަށް ލެޓިއުސް އިތުރުކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. މިއީ ސިއްހީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 08:06:22
ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ“ކިޓްކެޓް ފަޖް” ރެސިޕީ އެތައްބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް
ހޯމް ޝެފެއް އޭނާގެ ކިޓްކެޓްފަޖްގެ ރެސިޕީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން އެވީޑިއޯ އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފިއެވެ.ސިޑްނީގެ ޖޭސޯ ބާސޯ މިރެސިޕީއަށް ބޭނުން ކުރީ 3 ކިޓްކެޓް، 3 ކެޑްބަރީ ޑެއިރީ ޗޮކްލެޓް އަދި އެއްދަޅު ގެރިކިރެވެ.ޓިކްޓޮކް ގައި މޭކަޕް އާޓިސަޓެއްގެ ގޮތުން މައްޝޫރު ވެފައިވާ ޖޭސޯ ވަނީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-14 09:58:22
"ސްޓާ ވޯސް" ތީމްގެ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެނީ
އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ހިންގާ ޑިޒްނީ ލޭންޑް ރިސޯޓްގައި ހަދާފައިވާ "ސްޓާ ވޯސް" ތީމް ޕާކް "ގެލެކްސީޒް އެޖް" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ ކާނާތަކަށް ހާއްސަ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ގައި ނެރެން ނިންމާފައިވާ 176 ސޮފްހާގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-08 08:18:47
ފުފޫ ކަނދި
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި – 2 ޖޯޑުގެ ފުފޫ (ކޮށާފައި) – 175ގ ހަކުރު – 3 އިންޗި ރާނބާ ފަތް – 6 ކާފޫރު ތޮޅި – 2 އިންޗި ފޮނިތޮށި – 2 މޒ ސަމުސާގެ ކޯން ފްލަރ – 1/2 2 ޖޯޑު ފެން – 100 އެމްއެލް ކާށިކިރު – 2 މޒ ސަމުސާ ފިނިފެންމާ ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ކުޑަ ތެއްޔެއްގައި ފެންހޫނު ކުރުމަށްފަހު، ހޫނުކުރި ފެނުގެ ތެރެއަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-28 07:00:15
މަސްބަތް
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ޖޯޑު ހަނޑޫ 1 މަސްދަޅު 2 ފިޔާ ބޮޑު ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) އަސޭމިރުސް ލޮނު މިރުސް ހިކަނދިފަތް ރާނބާފަތްކޮޅެއް ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ރީނދޫކޮޅެއް އަޖްނަމޮޓޯ ފެން ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލުމަށްފަހު ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލުމަށް ފަހު ހޫނު ވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް،ރާނބާފަތް،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-21 07:03:04
ސްކްރަމްބްލްޑް އެގްރައިސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 5 ޖޯޑު ބަތް 3 ބިސް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތަވާއަށް ބަޓަރު ކޮޅުއަޅާ ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު، ބަޓަރ ކޮޅު ދިޔާވުމުން، ބިހާއި ލޮނު އަޅާ ދޭފަތުން ބިސްކޮޅު ރޯފިލާ އެތި އެތިކޮޅަށް ވަންދެން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބަތްކޮޅު އޭގެތެރެއަށް އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-03 06:52:51
ޕާން ބޯކިބާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 4 ބިސް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 ކުޑަ ޕާން 4/1 ޖޯޑު ހަކުރު 1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް 2 ޖޯޑު ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް އެތެރެ ފުން އެއްޗަކަށް ޕާން އަދި ފެން އެޅުމައްފަހު ރަނގަޅަށް އަތުން މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިހާއި، ކިރު، ހަކުރު އަދި އެސެންސް އަޅާ ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ޓްރޭގައި ތެޔޮ ހޭކުމައްފަހު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-02 07:29:02
ދޮންކެޔޮ ކޭކް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 02 ވައް ދޮންކެޔޮ 02 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގޯލްޑަން ސިރަޕް 3/4 ޖޯޑު ހަކުރު (މުގުރާފައި) 01 ބިސް 01 ޖޯޑު ސެލްފް ރެއިސިންގ ފްލަރ ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ދޮންކެޔޮ ވައްތައް ރަނގަޅަށް ޗިސްކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ގޯލްޑަން ސިރަޕް އަދި ހަކުރު އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-01 07:10:55