×
ސުފުރާ
ރެސިޕީ: ދޮންކެޔޮ ކަދުރު ޝޭކް
މިއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް މީރު އަދި ހަދަން ވަރަށް ފަސޭހަ ބަނާނާ ޑޭޓް ރެސިޕީއެކެވެ. މި ދޮންކެޔު ކަދުރު ޝޭކަކީ ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ކުރިން ބޯލަން ވަރަށް ރަނގަޅު ސްމޫތީއެކެވެ. ނުވަތަ ހެނދުނު ހަކަތަ އިތުރުކޮށް ހޭލުމަށް ޓަކައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކަށް ވެސް ބޯލަން ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. ކަދުރާއި ދޮންކޭލަކީ ފައިބާ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-07 06:51:08
އެތަކެއް ގިނަ ފައިދާތައް އެކުލެވޭ މުރަނގަފަތް؛ މި ފަތުން ކައްކާ ރިހަވެސް އެހާމީރު! މިއޮތީ ރެސިޕީ!
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު، ކެއުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭނުން ކުރާ މުރަނގަފަތަކީ ހަށިގަނޑަށްވެސް އެހާމެ ފައދާ ހުރި ބާވަތެކެވެ. ގަރުނުތަކެއް ކުރިއްސުރެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ މުރަނގަ ފަތަކީ ދިވެހި...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-02 16:33:21
ޑާރވިން ބަދިގެ: މޮންގޯލިއަން ބީފް
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކިންގ އޮއިލް 1 ސައި ސަމުސާ ނުވަތަ 2 ސަމުސާ ޗަސްކޮށްފައި ހުރި އިގުރު 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗަސްކޮށްފައި ހުރި ލޮނުމެދު ½ ޖޯޑު ސޯއި ސޯސް ½ ޖޯޑު ފެން ¾ ޖޯޑު ބްރައުން ޝުގަރ 1 ޖޯޑު ކުކިންގ އޮއިލް 500 ގްރާމް ބީފް ½ ޖޯޑު ކޯން ފްލަރ ¼ ސައި ސަމުސާ ހިކި މިރުސް (ބޮޑެތިކޮށް މުގުރި)
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-11 19:44:33
ރެސެޕީ: ވެނީލާ ބްލެކް ޓީ ސްމޫތީ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު ކަޅު ސައި 1/2 ޖޯޑު އަލްމަންޑް މިލްކް 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ ޕްރޮޓީން ޕައުޑާ 1/2 ޖޯޑު ޔޯގަޓް 1 ދޮންކެޔޮ 1 ޖޯޑު ބްލޫ ބެރީ 2 ޖޯޑު އައިސް ކިއުބްސް އަލްމަންޑް ކޮށާފައި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ކަޅު ސައި، އަލްމަންޑް މިލް، ޕްރޮޓީން ޕައުޑާ، ޔޯގަޓް، ދޮންކެޔޮ، ބްލޫ ބެރީ އަދި އައިސްކިއުބްސް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-09 11:47:25
ރެސިޕީީ: ފާރޮށި ބޯކިބާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި ½1 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި 1 ކުކުޅުބިސް ⅓ ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް ⅓ ސައިސަމުސާ ރޯސް އެސެންސް 5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 3 ޖޯޑު ކާށިކިރު ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ‎ހަކުރާއި ކުކުޅުބިސް އެއްކޮށްފައި، ކާށިކިރު އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ހަކުރުކޮޅު ވިރުނީމަ ފާރޮށިކުނޑި އެއްކުރުމަށް ފަހު ވެނީލާ އެސެންސާއި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-09 11:22:58
ރެސިޕީ: މިކްސްޑް ބީފް ޕިއްޒާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 250 ގ،ފުށް 1 ސައިސަމުސާ އިންސްޓަންޓް އީސްޓް 2 ސައިސަމުސާ ހިކިކިރު 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު 4 /1 ސައިސަމުސާ ލޮނު 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ 1 ޖޯޑު މިންސްޑްބީފް 1 ޓޮމާޓޯ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ޖޯޑު ޕީލްޑް ޓޮމާޓޯ 1 ލޮނުމެދު ( ގާނާފައި) 3 /1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-09 11:22:50
ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ކުކީސް
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ޖޯޑު ގޮދަން ފުށް 1/3 ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ ¼ ސައިސަމުސާ ލޮނު ½ ސައިސަމުސާ ބޭކިންގް ޕައުޑަރ 1 ބިސް 2/3 ޖޯޑު ބްރައުން ޝުގަރ ¼ ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް ½ ޖޯޑު ދިޔާކޮށްފައި ހުރި ބަޓަރު (ހިހޫ ކޮށްފައި) 1/3 ޖޯޑު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ޑާކް ކުކިންގް ޗޮކްލެޓް (ކުކީ ފުށްގަނޑަށް އަޅަން) ¼ ޖޯޑު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-09 11:20:28
ރެސިޕީ: ޕައިންއެޕަލް ގްރީން ސުމޫތީ
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1/2 ޖޯޑު އަލްމަންޑް މިލްކް 1/3 ޖޯޑު ފްލޭން ގްރީކް ޔޯގަޓް 1 ޖޯޑު ބޭބީ ސްޕިނިޗް 1 ޖޯޑު ކޮށާފައި ހުރި ދޮންކެޔޮ 1/2 ޖޯޑު ކޮށާފައި ހުރި އަލަނާސި 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޗިއާ ސީޑްސް 2 މޭރުމަތީ ސަމްސާ މާމުއި ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: އަލްމަންޑް މިލްކް، ޔޯގަޓް، ސްޕިނިޗް، ދޮންކެޔޮ، އަލަނާސި، ޗިއާ ސީޑްސް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-09 11:19:02
ރެސިޕީ 57: ސޮސެޖް ރޯލްސް
ސޮސެޖް ރޯލް އަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ވަރަށް ފަސޭހައި ތައްޔާރު ކުރެވޭ މި ބާވަތަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް މަދު އިންގްރިޑިއަންޓްސް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި: 3 ސޮސެޖް 1/2 ޖޯޑު ފެން 2 މޭޒުމަތީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-09 09:07:57
ރެސިޕީ 56: ޗީޒް ކަޓްލެސް
ޗީޒް ކަޓްލެސް އަކީ ވަރަށް މީރު އަދި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށްވެސް ކުޑަކުދިން ނަށް ޗީޒް އަކީ ވަރަށް މީރު އެއްޗެއް ކަމުން މިއީ ސުފުރާ ފަޅުފިލުވައިލުމާ ރަނގަޅު ބާވަތަކަށް ވާނެއެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 އަލުވި ބޮޑު (ފެނުކައްކައިފައި) 1 ފިޔާ ބޮޑު (ތުނިކޮން ކޮށާލައިފައި)
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-09 09:07:25
ފަސޭހަ ރެސިޕީ: ބަޖިޔާ
ފަސޭހަ ރެސިޕީ: ބަޖިޔާ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-04-09 07:00:00
ރެސިޕީ: ބަދާމް ދޫދު ސޯޑާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 300 ގްރާމް ހަކުރު 200 ގްރާމް އަލްމަންޑްސް 1 ލީޓަރު ދިޔާ ކިރު 1/2 ޖޯޑު ފެން 2 މޭޒުމަތީ އިސްބަގުލޫ ސޯޑާ ވޯޓާ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ ހަކުރާ އަލްމަންޑްސް އާއި ކިރު މިކްސްޗަރަކަށް އެޅުމަށް ފަހު ފުރާނާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ތައްޓަކަށް އެޅުމަށް ފަހު ބަހައްޓާށެވެ. އިސްބަގުލޫ ކޮޅު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-08 12:19:03
ރެސިޕީ: ވޯޓާ މެލަން އޮރެންޖް ޖޫސް
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު ކަރާ 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ލުނބޯ ހުތް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަކުރު 1/4 ޖޯޑު އޮރެންޖް ޖޫސް އައިސް ކިއުބްސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ކަރާ ކޮޅާ، ލުނބޯ ހުތް، ހަކުރު، އޮރެންޖު ޖޫސް އަދި އައިސް ކިއުބްސް މިކްސްޗަރަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ފުރާނާލާށެވެ. އޭރުން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-08 11:59:54
ރިސަޕީ: މެގްނަމް ޕުޑިންގ
މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ މެގްނަމް ޕުޑިންގ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: މެގްނަމް ޕުޑިންގ ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި، ބިސް، ގެރިކިރު، ބަޓަރ އަދި ކޯން ފްލަރ މިކްސަރ އިން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތެއްޔަކަށް ފުލް ކްރީމް ޕެކެޓް އެޅުމަށްފަހު ހޫނު ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ހޫނުވުމުން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-04-08 11:59:00
ރެސިޕީ: ޓޫނާ ޕައި
ބޭނުންވާ ތަކެތި ¼ 1 ގޮދަން ފުއް 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިންގް ޕައުޑަރ 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާޖަރިން 1 ތެޔޮ މަސްދަޅު 1 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 1 ލޮނުމެދު (ގާނާފައި) ½ ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފަ) 1 ޓޮމާޓޯ (ވައްކޮށް ކޮށާފަ) 1 ކުކުޅުބިސް ލޮނު ގިތެޔޮމިރުސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ފުއްގަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-08 11:36:25
ރެސިޕީ: ޗިޕްސް ބޯކިބާ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ފިޔާ (ބޮޑު) 3 މިރުސް 1 ހިކަނދިފަތް 2/1 1 ލުނބޯ 2 ދަޅު މަސް ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނުކޮޅެއް ތެލުލާފަހުރި ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް (ދިގު ކޮށް ކޮށާފަ ހުރި) 4 ޓޮމާޓޯ (ސްލައިސް ކޮށް ކޮށާފައި) 4 ބިސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ފިޔާ މިރުސް ހިކަނދިފަތް ކޮށާފަ ލޮނުލާފައި ރަނގަޅަށް މޮޑެލާނީއެވެ. ދެން މަސް ދަޅު ތައް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-08 11:33:43
ރެސިޕީ: ފުލްކްރީމް ޗޮކްލެޓް ޕުޑިންގ
ބެނުންވާތަކެތި: 1 ފުލްކްރީމް މިލްކް ޕެކެޓް (ބޮޑު) 1 ޕްލައިން ޗޮކްލެޓް (ގާނާފައި) 2 ސައި ސަމްސާ ބަޓަރު 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޯންފްލާ 1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު 1 ދަޅު ގެރިކިރު 2 ބިސް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: ފުލްކްރީމް ޗޮކްލެޓް ފުޑިންގ ތައްޔާރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގެރިކިރާއި ބިހާއި ބަޓަރު އަދި ކޯންޕްލާ މިސްޓަރަށް އަޅާލުމަށްފަހު
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-08 11:15:33
ރެސިޕީ: އަލުވި ކަވާބު
މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ އަލުވި ކަވާބު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި 1 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ރޯމަސް3 ޖޯޑު ފެނުކައްކާ ޗަސްކޮށްފައިއަލުވި2 ރޯމިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)2 ފިޔާ ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)2 ހިކަނދިފަތް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)2 ލުނބޯގެހުތް1 ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ1 ސައިސަމުސާ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-04-08 10:59:00
ރެސިޕީ 54: ޕޮޓޭޓޯ ޕައި
ޕޮޓޭޓޯ ޕައި އަކީ ވަރަށް ފަސޭހައި ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭއެއްޗެކެވެ. ވަރަށް މަދު ބާވާތްތަކަށް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. މީ ޕިއްޒާ އަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މީރު އެއްޗަކަށް ވެގެން ދާނެ އެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 5 ބިސް 2 އަލުވި (ފެނުކައްކައިފައި) 1 ފިޔާ ކުޑަ (ޗޮޕްކޮށްފައި) 1 ގިތެޔޮމިރުސް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-08 09:57:19
ރެސިޕީ 55: ފެން ފޮޅި
ފެން ފޮޅި އަކީ ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ބާވަތެވެ. ހާއްސަކޮށް ރޯދަމަހުއެވެ. ފެން ފޮޅިއާއި ހިކިރިހަ އަކީ މިހާރު ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މިއަދު ގެ ރެސިޕީ ހާއްސަ ކޮށްލާނީ ފެން ފޮޅިއަށެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު ފުއް 1/2 1 ޖޯޑު ފެން 1 ބިސް ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރު
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-08 09:55:56
ފަސޭހަ ރެސިޕީ: ކްރީމީ ސޮސެޖް
ފަސޭހަ ރެސިޕީ: ކްރީމީ ސޮސެޖް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-04-08 07:00:00
އެކި ސުފުރާ: ބްރެޑް ޕިއްޒާ
ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ބޮނޑި ފްރެންޗް ޕާން 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ (މެލްޓް ކޮއްފަ) 2 ކްލޯވް ލޮނުމެދު 1 ކަޕް ޕިއްޒާ ސޯސް 1/2 1 މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް (ޝްރެޑް ކޮއްފަ) ބީފް ޕެޕަރޯނީ ރެޑް ޕެޕަ ފްލޭކްސް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: ޕާން ތަކުގައި މެލްޓް ކޮއްފައިވާ ބަޓަރު ލާފައި 10 މިނަޓު ވަންދެން އަވަނުގައި ޓޯސްޓް ކޮއްލާށެވެ.
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-07 14:09:29
ރިސަޕީ: އަލުވި ޗީސް ބޯލް
މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ އަލުވި ޗީސް ބޯލް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: ފުރަތަމަ މަޑު ކޮށްފައި ހުރި އަލުވި ކޮޅު ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށްފަހު ސަމުސަލަކުން އަލުވިތައް ފުނޑުކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެތެރެއަށް އަސޭމިރުހާއި، ދިރިއާއި، ލޮނާއި، ތެޅިމިރުހާއި، ރޯމިރުހާއި، ލުނބޯހުތާއި،
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-04-07 13:59:00
ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ޗީޒް ކޭކް
މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ ޗޮކްލެޓް ޗީޒް ކޭކް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: ޗޮކްލެޓް ޗީޒް ކޭކް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި، ކޯންފްލޭކްސް އާއި ބަޓަރު އަދި ކޮކޯ ޕައުޑަރު އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ކޯންފްލޭކްސްތައް އަޅާ ބޭސް ތައްޔާރުކޮށް، ސެޓް ކުރަން ފްރިޖަށް ލާށެވެ. ދެން އަވަނުގައި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-04-07 13:19:00
ރެސިޕީ: ޗޮކޮލެޓް ބަނާނާ މިލްކް ޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ދޮންކެޔޮ 6 ސަމްސާ ޗޮކޮލެޓް ޕައުޑާ 1 ޖޯޑު ކިރު 2 ޖޯޑު ވެނީލާ އައިސްކްރިީމް ފެންް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ދޮންކެޔޮ، ޗޮކޮލެޓް ޕައުޑާ، ކިރު، ވެނީލާ އައިސްކްރީމް އަދި ފެން މިކްސްޗަރަކަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިނި ކޮށްލާށެވެ. އަދި ޖޯޑަކަށް އެޅުމަށް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-07 10:27:24
ރެސިޕީ: ވޯޓާ މެލަން މޮހީޓޯ
ބޭނުންވާ ތަކެތި: މިންޓް ފަތް ލުނބޯ ހުތް ފެލަފައި ސޯޓާ ވޯޓާ މިންޓް ސިރަޕް ކަރާ ފެން އައިސްކިއުބް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޑަ ޖަގަކަށް މިންޓް ފަތް އެޅުމަށްފަހު ސަމްސަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޗަސްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހަކުރާއި ފެން އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި މަޑު ގިނީގައި ހަކުރު ވިރެން ދެން ހޫނު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-07 10:25:46
ރެސިޕީ 53: ކަސްޓަޑް ޕުޑިން
ކަސްޓަޑް ޕުޑިން އަކީ ވަރަށް މަޑުމަޑު އެހާމެ މީރު އެއްޗެކެވެ. މީ އާންމުކޮށް އަޅާއުޅޭ ކެރެމަލް ޕުޑިންގެ އާއިލާ ގެ އެއްޗެއް ކަމުން މި ދެ ވައްތަރުގެ ޕުޑިންގ ބަލާލުމަށް ވަރަށް އެއްގޮތްވާނެއެވެ. މީގެ ރަހަ ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ހަމަ އެކަނި ރަހަ ބަލައިގެންނެވެ. ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި: 2 ބިސް 250 އެމްއެލް ފުލްކްރީމް މިލްކް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-07 10:22:39
ރެސިޕީ 52: ޗޮކްލެޓް ކުކީ ކޭކް
މިއަދު މި ގެނެސްދެނީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ ބާވަތެކެވެ. ކުކީ ކޭކް އަކީ ނޯ ބޭކް ކޭކްއެކެވެ. އެހެން ކަމުން މި ކޭކް އަކީ މާގިނަ އިރެއް ނުވެ ތައްޔާއްރު ކޮށްލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި: 1 ޕެކެޓް ޗިޕްސްމޯ ޗޮކްލެޓް ބިސްކޯދު 2 ޖޯޑު ވިޕްޑް ކްރީމް 1 ޖޯޑު މިކްސްޑް ނަޓްސް (ޗޮޕްކޮށްފައި)
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-07 10:21:30
ފަސޭހަ ރެސިޕީ: ޗިކަން ފަރާޓާ
ފަސޭހަ ރެސިޕީ: ޗިކަން ފަރާޓާ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-04-07 07:00:00
ރިސަޕީ: ކުކުޅު ޕައި
މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ ކުކުޅު ޕައި ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: ކުކުޅު ޕައި ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި، ފުށާއި ބަޓަރު އެއްކޮށް މޮޑެފައި ބިސްވެސް ކުޑަކޮށް ގިރާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ތާފަނާފެނުން ފުށްގަނޑު މޮޑެފައި ކޮތަޅަކަށްލާފައި ބާއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-04-06 13:59:00