×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކިރްގިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ، ސެމީގެ ފުރުސަތު ނުގެއްލޭ
އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ކިރްގިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ މެޗުން މާދަމާ، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 22:15:13
އެމްއެންޔޫގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. ޝަރީފް، އައިޔޫއެމަށް ޑރ. ޒަކަރިއްޔާ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 20:46:02
މަސައްކަތުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙު ނަގަހައްޓައި، އެމް.އެން.ޔޫއިން ޤައުމަށް ކުރާ ހެޔޮ އަސަރުތައް ގަދަ ކުރުން: ޑރ. ޙަސަން
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ ބޭފުޅާގެ މަސައްކަތުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ "ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި އަދި ތަނުން ގައުމަށް ކުރާ ހެޔޮ އަސަރު ގަދަކުރުން" ކަމުގައި ޗާންސެލަރ ޑރ. ހަސަން ޙަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 20:12:59
ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ ޓްރީޓޮޕުން އަލުން ފަށައިފި
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އައި ކާޑިއޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިތުގެ ބަލީގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ފަށައިފި އެވެ. ކާޑިއޮލޮޖީގެ ހިދުމަތް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޓްރީ ޓޮޕުން ވަނީ ކާޑިއޮލޮޖީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 20:10:54
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ކަމަށް ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-08-20 19:21:00
ބަލަނީ ރައީސާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ލިއުންތައް ސައްހަތޯ އެކަނި: އޭސީސީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި 4.2 މިލިއަން ޔޫރޯ (ގާތްގަނޑަކަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 19:14:11
އެންމެ ރީތި ގޯލަށްދޭ ޕުސްކަސް އެވޯޑަށް މެސީއާ އިބްރާހިމޮވިޗް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ
ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޖެހި އެންމެ ރީތި ގޯލަށްދޭ ފީފާ ފުސްކަސް އެވޯޑަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލޮސް އެންޖެލެސް ގެލެކްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަބަދަށްފެހި ފޯވާޑް ޒްލަޓަން އިބްރާހިމޮވިޗް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެއެވެ.ފީފާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-20 18:46:04
މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމައި ލަފާ އަރުވާނަން: މިނިސްޓްރީ
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އެކަށީގެންވާ ލަފައެއް އަރުވާނެ ކަމަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން މިއަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 18:03:39
ކުޑަ ކުދީންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވަތީގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ދެ މަރުކަޒު ކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ފިޔަވަތިގެ 179 މުވައްޒަފަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 17:49:34
ސަފާ މަރުވުމުގައި ބައެއްގެ އިހުމާލު އެބައޮތް: ބައްޕަ
ސަފާޒާ ހަސަން (ސަފާ) މަރުވުމުގައި ކޮންމެ ވެސް ބައެއްގެ އިހުމާލެއް އެބައޮތް ކަމަަށް އޭނާގެ ބައްޕަ، ހަސަން ނާސިރު މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ތެލެސީމިއާ ބަލީގެ 25 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 17:18:24
އެމްއެންޔޫ އާއި އައިޔޫއެމް އަށް ޗާންސެލަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޑރ. ޙަސަން، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސޓީއަށް ޑރ. ޒާހިރް ޙުސައިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ކަމަށް ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 17:13:42
ދުނިޔޭގެ އިސް ސަފަށް ދަގަނޑޭ އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި؟!
މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުން މިވަގުތު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 16:23:15
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. ޒާހިރު، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އަަށް ޑރ. ހަސަން
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. މުހަންމަދު ޒާހިރު ހުސެއިން، އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. ހަސަން ހަމީދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. ޒާހިރު ވަނީ މީގެ ކުރިން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:52:19
އަބަދު ލައްޑޫ ކާންދޭތީ ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމައިފި
ހަށިރައްކަލަށް ކަމަށް ބުނެ އަބަދު ލައްޑޫ ކާންދޭތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި، 10 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލަން އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:38:42
އެސްޓީއޯގެ ލޯންޗެއް ހުޅުމާލޭ ނެރަށް އުރިއްޖެ
އެސްޓީއޯގެ ލޯންޗެއް ހުޅުމާލޭ ނެރަށް އުރިއްޖެއެވެ."ޖަޒީރާ ނިއުސް"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ލޯންޗު ހުޅުމާލޭ ނެރަށް އުރިފައިވަނީ މީގެ 20 ވަރަކަށް މިނެޓު ކުރިންނެވެ.އަދި އެ ލޯންޗު ފުން ކުރުމަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-20 15:17:33
އުކުޅަސް، ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސާއި ޓެކްފެއާއަށް ތައްޔާރު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރެޑްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ޓެކްފެއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، އއ. އުކުޅަހުގައި ނިންމައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:11:13
މީރާގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރ އަކަށް މާލީ ވުޒާރާ ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރު ހުންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެންނަނީ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރީޓީ (މީރާ)ގެ ބޯރޑްގެ ޗެއަރޕާސަނަކަށް، މާލީ ވުޒާރާ ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރ ހުންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ޓެކްހާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަނަކަށް ހުންނަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 15:03:34
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިސްޓް އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާފައިވާ 200 ފްލެޓް ތެރެއިން ހުޅުވައިލި 140 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ޕޮއިންޓް ލިސްޓް އާންމުކޮށް، އެއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:03:18
ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންނެއް މަޖިލިހަކު ނެތް: ނަޝީދު
ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިހާރު ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ އާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:01:45
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:00:08
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާނެ އުސޫލް ވަރަށް އަވަހަށް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރާނަން: މިނިސްޓްރީ
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ 7،000 ފްލެޓުގެ ހައްގުވެރިން ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލަމުން އަންނަ އުސޫލު ވަރަށް އަވަހަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:57:07
އާދަމްގެ ގާތިލް ސަމާހުގެ މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުގައި އޮޅުމެއް!
ޕޮލިސް ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމްގެ ގާތިލް މުހައްމަދު ސަމާހަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް ކަށަވަރު ކުރަން ދައުލަތުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އޮޅުންތަކެއް އަރައިފި އެވެ. ޖުލައި، 2012
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:54:38
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސްކަމުން ނިޒާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕޮރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) ގެ ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ނިޒާރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ. ނިޒާމު މި މަގާމުގައި ފަސް އަހަރުވަންދެން ހުންނެވި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:51:59
ފަވާޒު ވަކިކޮށް އެމްއެންޔޫ އަށް އާ ވައިސް ޗާންސެލާއެއް އައްޔަންކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމުން ޑރ. އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ތަރުޖަމާނު،
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:49:51
ދޮންބައްޕައެއް ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހޭތާ ތިން އަހަރު، އެއްވެސް އަދަބެއް ނުދެވޭ!
ދޮން ބައްޕައެއް 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.އާއްމު ފަރާތަކުން މި މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ޓްވީޓްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، މި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ދޮންބައްޕަގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-20 14:47:17
އޮބާމާގެ ބާސްކެޓް ޖާޒީއެއް 120،000 ޑޮލަރަށް
ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 20) - ހައި ސްކޫލް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ބޭނުންކުރެއްވި ބާސްކެޓްބޯލް ޖާޒީއެއް ނިއު ޔޯކުގެ ނީލަމެއްގައި 120،000 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ. އުމުރުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:43:27
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން ނުނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް: ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަން
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން މަސައްކަތަށް ނުނެރޭ ގޮތަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:25:06
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރިކަމެއް ނެތް: ޖަމީލް
ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:15:08
ރިޒްވާންގެ ރައްޓެހިން ބުނަނީ އޭނާ މަރުވީ ފިޓުޖެހިގެން ކަމަށް: މަންމަ
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވީ ފިޓް ޖެހިގެން ކަމަށް، ކައިރީގައި ތިބި ރައްޓެހިންނާ ހަވާލާދީ އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:13:57
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ފޯމު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހެޑް އޮފީހުން ހިއްސާ ވިއްކަން ދޫކުރަމުން އައި އައިޕީއޯ ފޯމު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް އެމްއައިބީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 13:57:46