×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރެޓްސްއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޙަފުލާގައި
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-18 08:39:07
ގޯލުގައި ފައިސަލް އެކަނި، ހައްލު ހޯދުމަށް އެފްއޭއެމުން ވަރުގަދަ ޕްލޭންތަކެއް!
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ ގޯލްކީޕަރުން މަދުވުން ކަމަށް ވާހަހަކަތައް ދެކެވޭތާ އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ. އެ ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2017-10-18 08:38:51
އަދާލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
އަދާލަތު ޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިމަހުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-18 08:17:03
މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި
މަދީނާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަދީނާއިން މިއަހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ދިރާސީ އާ އަހަރަށް މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-18 08:00:32
ދަރިފުޅު ފުރާވަރަށް އެރުމުގެ ކުރިން އަށަގަންނުވަން ޖެހޭ ބައެއް އާދަތައް
ކޮންމެ މަންމައެއް އަދި ބަފައަކު ވެސް އެމީހަކަށް ލިބޭ ދަރިއަކު ގެންގުޅޭނި އެންމެ ލޯބިންނެވެ. އެންމެ ލޯބި ދީގެންނެވެ. އެ ދަރިފުޅަށް ދެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-18 07:52:40
ހަނގުރާމައިން އެނބުރި އައި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ: އެއީ އޮޅުވާލުމެއް
މާލޭގެ އެ ޒުވާނާއަކީ ތޫނުފިލި ކުއްޖެކެވެ. އޭލެވެލް ޓޮޕް ޓެންގައި ވެސް ހިމެނުނެވެ. ބޭރަށް ކިޔަވަން ދާން ސުކޮލާޝިޕް ވެސް ލިބުނެވެ. އާންމުކޮށްް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅޭ ޒުވާނާ އޭލެވެލްއަށް ފަހު ލިބުނު ޗުއްޓީގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 07:50:47
ޢުމަރު އަލް މުޚްތާރު- “ބަރިޤާގެ ސިންގާ” އުއްމަތަށް އުފަންކޮށްދެއްވާ!
ޝޭޚް ޢަޙްމަދު މޫސާ ޖިބްރީލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 1862 ގެ ތާރީޚް ދައްކާގޮތުގައި އުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ފަޤީރު ނިކަމެތި ޢާއިލާއަކަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު އުފަންވިއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-18 07:23:58
ނަޕޯލީ އަތުން ހޯދި މޮޅާ އެކު ގާޑިއޯލާ ފަހުރުވެރިވެފައި
މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 18) – މިހާތަނަށް އޭނާ ކުރިމަތިލި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމަކީ ނަޕޯލީ ކަމަށާއި އެ ޓީމު އަތުން ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-1 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ދެއްކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 07:14:49
ވިލާ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު، އެ ތަން ފަންނީ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ގާސިމް ވަނީ ދެއްވާފައި
ވިލާ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭގައި ބާއްވަފައިފި އެވެ. ވިލާގެ ޗެއާމަން އަދި ރާއްޖޭގެ އެއް މަހުޖަނު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހުޅުވި ކޮލެޖުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:51:26
އައިފޯން 8 އަށް ވުރެ ގިނައިން އައިފޯން 7 ވިކޭ
އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނު ކަމަށްވާ އައިފޯން 8 ގެ މޮޑެލްތަކަށް ވުރެ އަދިވެސް ވިޔަފާރި ރަނގަޅީ އޭގެ ކުރިން ނެރުނު އައިފޯން 7 ގެ ކަމަށް، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބާ
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:29:15
ގޫގްލް މެޕްސް ޖައްވަށް، އެހެން ޕްލެނެޓްތައް ބަލައިލާ
ގޫގްލް މެޕްސް އަށް ވަދެފައި، ޖައްވަށް ދެވެން ދެން ޒޫމް އައުޓް ކޮށްލާށެވެ! ބިމާއި ބިމުގެ ވަށައިގެންވާ މަޑި ކިލަނބުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް ފެންނާނެ އެވެ. ގޫގްލް މެޕްސް މިހާރު ވަނީ މި ދުނިޔެ އިން ބޭރަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:28:36
އައިފޯން 10 ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައިކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ
އައިފޯން 10 އަށް ޚާއްސަކުރަން ޖެހިފައި ހުރި އީޖާދުތަކުގެ ސަބަބުން، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި އެވެ. އައިފޯނަށް މި އަހަރު 10 އަހަރު ފުރޭއިރު، އައިފޯން މުޅިން ބަދަލުކޮށްލަން
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:27:56
ދަރިއަކު ހޯދާ ނަމަ ބައްޕަ ވެސް ކެއުމަށް ބަލަންޖެހޭ
ބައްޕަގެ ކެއުން ބަހައްޓާ ގޮތުން ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތައް ކުރާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. މި ހޯދުން ބުނާ ގޮތުން ދަރިއަކު ހޯދަން ގަސްތުކުރާ ނަމަ، ކުއްޖާ ގަރުބަގަތުމުގެ ކުރިން،
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:27:14
"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"ގެ ޚާއްސަ ސްކްރީނިންއެއް އާމިރުގެ މަންމައަށް
އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" މާދަމާ ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ. ފިލްމުގައި އާމިރު ކުޅެނީ މެހެމާނެއްގެ ރޯލު ނަމަވެސް މިއީ އޭނާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމަކަށް ވާތީ ފިލްމު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާމިރު އަންނަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:26:22
ހެމާގެ ސިއްރުތައް ބަޔޮގްރަފީގައި ކިޔައިދީފި
ލިޔުންތެރިޔާ ރާމް ކަމަލް މުކަރުޖީ ލިޔެފައިވާ ހެމާ މާލިނީގެ ބައޮގްރަފީއެއް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ނެރެފަ އެވެ. ހެމާއަށް 69 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހު މި ބައޮގްރަފީ ނެރެދިނީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބަތަލާ
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:25:41
ބޮލީވުޑް ފަންނާނުންގެ ތައުރީފު އާމިރު ޚާނާއި ޒާއިރާ އަށް
"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ސެންސަރު ކޮށްދިން ސެންސަރު ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ވެސް އާމިރު ޚާންގެ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ވަރަށް ރީތިވި ކަމަށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދެކެވުމާ އެކު މީގެ ކުރިން ފިލްމު ބެލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:25:04
ހިމޭން ކަރުނަ
އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އަހަރެންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަހަރެންގެ ކޫސަނިކަންތައްތައް ބަލައެވެ. އަހަންނަކީ ވަރަށް ފެންސިރު މީހެކެވެ. ތަނަކުން ރީތި ގަހެއް، ފައިވާނެއް ނުވަތަ ބުރުގާއެއް ފެނުނަސް އަހަރެން ބޭނުންވެއެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:24:02
އަހަރެން އަދާކުރީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާއެވެ.
މިކަމާ މެދު ވިސްނާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. “އަހަރެން ކުރާނީ ކީއްހޭ އެއީ މަގޭ ވަޒީފާއޭ” ބުނަމުން އެތައް ބަޔަކަށް ނުޙައްޤުން ދެވޭ އަނިޔާތަކުގައި ޝާމިލުވަނީ ދައުލަތުގެ ކިތައް މުވައްޒަފުންތޯއެވެ. އެއްބަޔަކު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-10-18 03:59:02
މި ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ދަނީ ބާކީވަމުން: ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ ބާކީވެފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ 2018 އިން 2020
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-10-18 02:54:41
ސްޕެއިން އާއި އިނގިރޭސީން ކުއާޓާއަށް
އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ސްޕެއިން އާއި އިނގިރޭސީން ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ޓީމުން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ހޯދީ އިންދިރާ ގާންދީ އެތުލެޓިކް
ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 23:31:52
ޓެކްސް މައްސަލާގައި 13.1 މިލިއަން ޕައުންޑު ދައްކަން ރޮނާލްޑޯ ދެކޮޅު ހަދައިފި
ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީން ބަލަމުންދާ ޓެކުހަށް މަކަރުހެދި ކަމުގެ މައްސަލާގައި ރޮނާލްޑޯ ދައުލަތަށް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ 13.1 މިލިއަން ޕައުންޑު ދައްކާ މައްސަލަ ހަލާސް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ވަކީލުން ހުށަހެޅި
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 23:02:48
ލެސްޓާގެ ކޯޗުކަމުން ކްރެއިގް ޝޭކްސްޕިއާ ވަކިކޮށްފި
އިނގިރޭސި ކްލަބު ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗަކަމުން ކްރެއިގް ޝޭކްސްޕިއާ ވަކިކޮށްފިއެވެ. ލެސްޓާއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ކްލައުޑިއޯ ރަނެއިރީއަށް ފަހު ކްލަބާއި ހަވާލުވި ކްލަބުގެ ކުރީގެ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 23:01:41
މި ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ބާކީ ވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މި ވެރިކަމުގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ ބާކީވެފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:52:26
މަނީލޯންޑްރިން އަދި އެސެޓް ރިކަވަރީ ވާކްޝޮޕެއްގައި އޭސީސީ ބައިވެރި ވެއްޖެ
ސައުތު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ކުރާ އިދާރާތަކާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި މަނީލޯންޑްރިންގ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒްކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:44:20
ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ޑީޕީ ވޯލްޑާއެކު އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ކުރިން އެއްބަސްވެ ނަމަވެސް ފަހުން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވާ ޔޫއޭއީގެ ޑީޕީ ވާލްޑާއި އެކު އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:37:32
ރައީސް ޔާމީން ޔޫއޭއީގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރެޓްސް، ޔޫ.އޭ.އީ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، އެޤައުމުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމާއި، ބޮޑުވަޒީރު، އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާގެ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:25:23
ޔޫއޭއީއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް، ޔޫ.އޭ.އީ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ޔޫއޭއީ އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާބެހޭ ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:19:41