×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި ރާއްޖޭގެ އަށް ދަރިވަރެއް
މި ފަހަރުގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ އެކި މާއްދާތަކުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި ރާއްޖޭގެ އަށް ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ. މެއި/ޖޫން، 2019 ގައި ބޭއްވި އެޑެކްސެލް އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 23:55:35
އެޗް16ގެ ޓަވަރުގެ ލިފްޓަކަށް ކުނޑި އެޅިގެން ހިދުމަތް ހުއްޓުމަކަށް
އެޗް16 ގެ ޓަވަރުގެ ލިފްޓްގެ މޯޓަރަށް ސިމެންތި ކުނޑި އެޅިގެން ދިމާވި މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ލިފްޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ އެޗް16 ވަނަ ޓަވަރުގެ މެދުގައިވާ ލިފްޓްގެ މޯޓަރަށް ސިމެންތި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 22:57:48
ވަގުތީ ޓީޗަރުން އިތުރުވާތީ ރައީސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
ވަގުތީ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލަ އަށް އަވަސް ހައްލެއް ނުހޯދައިފި ނަމަ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ރާއްޖެ އިން ނުލިބުމުގެ ބިިރު ވަރަށް ބޮޑު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 22:48:54
އެންމެ ހުނަރުވެރި ކުދިންގެ ކިބައިން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގަތީ ޓީޗަރުންނަށް ވުމަށް
އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ތައުލީމީ ގޮތުން ރާއްޖެ ކުރިއަށްދާނީ ހުނަރުވެރި ޓީޗަރުން ތަމްރީނުވެގެން ކަމަށާއި އެ މަގަށް ވާސިލުވުމަށް އެންމެ މޮޅު ކުދިން ޓީޗަރުންނަށް ވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 22:07:45
މަހުމޫދުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސާލިމް މަހިބަދު އަށް ފުރުވާލައިފި
އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ މުހައްމަދު ސާލިމް ދަނގެތިން އދ. މަހިބަދު އަށް މިރޭ ފުރުވާލައިފި އެވެ. ދަނގެތީގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 21:32:43
ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް ނާޒުކު ހާލަތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީވާންޖެހޭ: ޝާހިދު
ދުނިޔެ އިން ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް އެންމެ ނާޒުކު ހާލަތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 21:07:49
ދަނގެތީގައި ރޯކޮށްލި ސައިކަލު ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގައި މި ރަށަށް ތޮއްޑޫން ބަދަލުވެގެން އުޅުނު ދެ މީހަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، ރޯކޮށްލި އެ މީހުންގެ ސައިކަލު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިރޭ ގެންގޮސްފި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 20:00:05
ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓުން ދިނުން: އަނެއްކާވެސް ހޫނު ބަހުސަކަށް!
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް އައި އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރި މައްސަލަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދުވަސްތަކެއް ފަހުން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 19:47:17
ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއް ކޯޓުން ސަލާމަތްވެ ދުބާއީއަށް!
މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކުން އަތުލައިގަތް ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރުމާ އެކު އެ މީހުން ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 19:04:18
"މިނިވަންކަމުގެ ހިނގާލުމުގެ" ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މަގުމައްޗަށް
"މިނިވަންކަމުގެ ހިނގާލުމުގެ" ނަމުގައި ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެ ހިނގާލުން އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 18:32:23
ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޗެފް ޑި މިޝަނަކަށް ޖަވާ
އަންނަ އަހަރު އިންގްލެންޑްގައި ބާއްވާ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޗެފް ޑި މިޝަނަކަށް އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަެރަލް ސެކްރެޓްރީ ހުސައިން ޖަވާޒު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އިންގްލެންޑްގެ ބާމިންހަމްގައި ބާއްވާ ކޮމަންވެލްތު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 18:19:07
އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން: 3،600 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވާނެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެ ޔުނިވާސިޓީގައި، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އިން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 18:11:26
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާއިރު ކިޔެވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާއިރު ކިޔެވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 17:51:29
މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާލިމް ކަންތައް ކުރި ގޮތް ކުޅުވައިފި
އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ މުހައްމަދު ސާލިމް ކަންތައް ކުރި ގޮތް ފުލުހުން މިއަދު އޭނާ ލައްވައި ކުޅުވައިފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 17:44:16
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި އިއުލާނު ކުރުން
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-10-17 16:21:57
މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރާ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިިޔާލު ހޯދަނީ
ނޫސްވެރިން، އެ މީހުން މައުލޫމާތު ހޯދި މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 16:21:03
އައިކެއާ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ރިސޯޓު ދަތުރެއް
އައިކެއާއިން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ރިސޯޓު ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އައިކެއާއިން ކުރަ ކޮންމެ 1،000ރ. ގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 16:03:18
ދިވެހި ފޮތަށް ހާއްސަކޮށް އެމްއެންޔޫގެ ފުރަތަމަ ފޮތް މައުރަޒު ހުޅުވައިފި
ދިވެހި ބަހުގެ ފޮތްތައް ކިޔުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ފުރަތަމަ ފޮތް މައުރަޒު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ގޯތިތެރޭގައި އަންނަ ބުރަސްފަތި ދުވަހާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 15:45:15
މަހްމޫދުުގެ މަރު: ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސާލިމް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ގެއަށް!
އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ސާލިމް ދިރިއުޅުނު ގެއަށް މިއަދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންގޮސްފި އެވެ. މި ރަށު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 15:41:16
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބޭނުންވަނީ އަސްކަރީ އިންގިލާބެއް
ސޫދާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރުލް ބަޝީރުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލައި މިހާރު އުފައްދާފައި އޮތް އިންތިގާލީ ސަރުކާރުން، ޑިމޮކްރެސީ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ ބަޔަކު އިއްޔެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 15:40:25
ސަދްރުގެ ޕާޓީން ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އުފައްދަނީ
މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި އިރާގުގައި ބޭއްވި އާންމު އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރި، ޝީއީންގެ ނުފޫޒު ގަދަ ލީޑަރު މުގްތަދާ އައްސަދްރުގެ ޕާޓީން، އެހެން ޕާޓީތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރެއް އެކުލަވައިލުމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 15:37:03
ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވެ ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ދެކުނު ކެރެލާ ސްޓޭޓަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން ފަސް މީހަކު މަރުވެ އިތުރު 12 މީހުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ. އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯ ޕްރެޝަރު ކޮޅިގަނޑެއްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 15:33:12
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރިޒަވޭޝަން އެންޑް ޓިކެޓިން ދަރިވަރުންނަށް އައިއޭއެސް އިން ތަމްރީން ދެނީ
ވިލާ ކޮލެޖުގައި ރިޒަވޭޝަން އެންޑް ޓިކެޓިން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ތަމްރީން ދޭން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 14:39:51
ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ވެއްޔާއި ކުނިބުނި އުދުހެނީ
ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލުތައް ވެސް ވަޔާ ވެއްޓިފައިވާ މަންޒަރެވެ. ބިންމަތީ ހުރި ޓިނުތަކެއް ވެސް ވަޔާ ހޫރެމުން ސައިކަލްތަކާއި އެކި ތަންތަނުގައި ޖެހޭތަން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 14:37:41
'ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް: ކްލައިމެޓް އެޑިޝަން' ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިރާގު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށްވާ 'ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް: ކްލައިމެޓް އެޑިޝަން' ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްސަދަކީ ޒުވާނުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-10-17 14:17:47
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ސަލާހް: ކްލޮޕް
ވަޓްފޯޑް (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލުން 5-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކުރި މެޗަށް ފަހު، މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު ސަލާހަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް އެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 14:08:47
އިސް ދެ މީހުންގެ ނަން އުނިކޮށް، 100 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފި
ރާއްޖެއަށް 100 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ދެ މީހުންގެ ވަނަވަރު ސިއްރުކޮށް، ބާކީ ތިބި އަށް މީހުންގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހާމަކޮށްފި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 13:59:55
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކޮލަމާފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރޮގްރާމތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-10-17 13:28:18
މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމުން ސްޓިމަކަށް ޕްރެޝަރު ކުޑަވެއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ރޭ ނިމުނު އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން އިންޑިއާގެ ކޯޗު އީގޯ ސްޓިމަކަށް އޮތް ޕްރެޝަރު ކުޑަ ވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޓީމު ގޮވައިގެން މުބާރާތަށް ސްޓިމަކް ރާއްޖެ އައި ހިސާބުން ފެށިގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 13:16:01
ދެ ހަަރަމްފުޅުގައި "ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން" އުވާލައިިފި
ކޮވިޑް-19 އިން ރަައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އެޅި ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލައި، މައްކާ އާއި މަދީނާގެ ހަރަމްފުޅަށް އާއްމު ހާލަތުގައި ވެސް މީހުން ވަންނަ ވަރަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-17 13:09:19