×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ސްޓެލްކޯ އަށް އެހީވަނީ
ސްޓެލްކޯ އިން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ސޯލާ ހަކަތަ އަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އެހީވާން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗެންގްޔުވާން (ސީވައިޖީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު މި އެއްބަސްވުމުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 15:28:13
ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް ގުޅިގެން، އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ. "ގާލްސް ޓު ކޯޑު" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާނީ މި މަހުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 15:27:10
ދެ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރި ސްޓޭޝަނަރީތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
އިންތިހާބުތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭނުންކުރި ސްޓޭޝަނަރީތަކެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ތަކެތި އެ މިނިސްޓްރީއާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 15:07:33
މީރާގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު އަލުން އެކުލަވާލާ މީރާގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ އޮފީހުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މީރާގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 15:06:13
ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ނަންތައް މިއަދު އިއުލާން ކުރާނެ: ރައީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުން ލިބެން ޖެހޭ އަދަދު ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ސަރުކާރަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ އަދަދު 200 މިލިއަން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 14:57:30
މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލުން) ކުރިއަށްގެންދާ އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެމްޕީއެލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 14:54:28
އަދީބު ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި
ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކޮށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް، ފިލަން އުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު 3 މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. (ތަފްސީލް އަންނަނީ)
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 14:47:45
އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި އަދަދު 200 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ: ރައީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުން ލިބެން ޖެހޭ އަދަދު ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ސަރުކާރަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ އަދަދު 200 މިލިއަން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 14:36:21
ޝާހިދު، ޗައިނާގެ ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޗައިނާގެ ނައިބު ރައީސް ވަންގް ގިޝާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ބެއިޖިންގެ ޒިގުއަން ޕެވީލިއަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 14:33:18
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ރެއާއި މިއަދު ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އެއް ހަމަލާއަކީ ސަރުކާރު ސިފައިން ދިން ހަމަލާއަކަށް ވާއިރު، އަނެއް ހަމަލާއަކީ ޠާލިބާން ޖަމާއަތުން ކާރު ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-09-19 14:32:49
ނިކަން ބިރުން ހިތެ ފޮޑީގެ
މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރި ފަރެސް ޢާމިރު ހައްދަވައިފައިވާ ޅެމެކެވެ. މި ޅެން އޭނާ ހައްދަވައިފައި ވަނީ އޭނާގެ ރަށު ބަހުރުވައިންނެވެ. ހުވަދޫ ބަހުރުވައިންނެވެ. މި ޅެން އަޅުގަނޑަށް ކިޔުނީ ކިތައް ފަހަރުކަމެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-09-19 14:30:57
ޑރ. އަލީ ނަސީރަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އާ މަގާމެއް ދީފި
އދ. އަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އާ މަގާމެއް އަނެއްކާވެސް ދީފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިއުވާން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 14:25:18
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެެވެ. ނޫސްވެރިންގެ މިބައްދަލުވުން ރައީސް އޮފީހުގައި ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ އެވެ. ރައީސް ބާއްވާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 14:01:50
ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކުގެ ކަޅުދިޔަފުށި އެންމެ ފަހުން ވިއްކާލަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނެގި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ނުދައްކައިގެން ތ. ކަޅުދިޔަފުށި ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މި ރަށް ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ 29.5
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 13:41:16
އީވާން ނަސީމްގެ މަރަށް 15 އަހަރު: ފުލުހުން އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސް: ނަޝީދު
ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ރާއްޖެ މިސްރާބުކުރަން، އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މަޖުބޫރުވެވަޑައިގެންނެވި، ޖަލުގައި އީވާން ނަސީމް މަރާލުމުގެ ހާދިސާއަށް މިއަދު 15 އަހަރު ވީއިރު، ފުލުހުން އިސްހާކުރުމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 13:39:36
ދިޔައީ އޮޑި ފައްތާލަން، ތާއީދު ހޯދަން އަޅުގަނޑުގެ ނަން ބޭނުން ނުކުރޭ: ޔާމީން
ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ "އޮޑި ފައްތާލަން" ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ރުހުން އޮވެގެން ކުރެއްވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 13:30:44
ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ދައުލަތުން ކުރަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 13:19:20
އާ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ފައިސާ އަދި ހަމައެއް ނުޖެހޭ، ޕްލޭން ހަދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައި އެތަނުގައި ހަދާ ބަނދަރަށް އަދި ފައިސާ ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު ގުޅިފަޅުގެ މާސްޓަ ޕްލޭނާއި މާލޭ އުތުރު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 13:14:09
ގުޅީފަޅާއި، މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރާއި, ގުޅީފަޅު ބަނދަރުގެ މާސްޓާޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.އެ މަސައްކަތް އެޗްކިއު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ސިންގަޕޫރުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 13:09:42
ރިލްވާންގެ މައްސަލަައިގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ނެތް: އެންއައިސީ
މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތް ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެތް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 13:05:17
މިއީ ނާގާބިލް ސަރުކާރެއް، ފެންނަނީ ވީރާނާ މަންޒަރުތަކެއް: ޔާމީން
މިއީ ނާގާބިލް، ސްޕީޑު ލަސް ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ފެއްޓެވި މަޝްރޫއުތައް ވެސް މަޑުޖެހި ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ ވީރާނާ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މ. ދިއްގަރުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 13:03:12
ޕީއެސްޖީ އަތުން ރެއާލް ބަލިވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފި
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަތުން 3-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ވަނީ 2-2 އިން ޔުވެންޓަސްއާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.ރެއާލުން ރޭގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 12:58:52
ރައީސް ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކުރި ފަނޑިޔާރުން ތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދިން 04 ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.ޖޭއެސްސީ އިން ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 12:57:58
ޓެބްލެޓް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ! ބޮޑު އިސްރާފެއް!
ކުރީ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން ގެނައި ޓެބްލެޓްތައް ބޭނުން ނުކުރެވި ބޮޑު އިސްރާފަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން ބުނެފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 154 މިލިއަން ރުފިޔާއިން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 12:26:04
ނޭމާގެ އަދަބު ޔުއެފާ އިން ލުއިކޮށްދީފި
ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އިންސްޓަގްރާމްގައި ރެފްރީ އަކަށް ފާޑުކިޔުމުން ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން ލުއިކޮށްދޭން ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 12:25:59
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަނެއް ހޮވަން ފަސޭހައެއް ނޫން: އެމެރީ
ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަނެއް ހޮވުމަކީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ކުރަން ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ. އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން އެންމެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 12:22:49
މިރޭގެ މެޗަށް ވިކްޓްރީ ޓީމު ހަމަވާނެތަ؟
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅޭ މެޗަށް ވިކްޓްރީގެ ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެ މެޗުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މުސާރަ ނުދެވި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 12:03:40
މޯދީގެ ބޯޓަށް ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި
އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރައްވާ މަތިންދާ ބޯޓު ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 11:51:36
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އަޒުމް ވަރުގަދަ: މޫސަ
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ އަޒުމް ވަރުގަދަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގަވައިދާ ހިލާފަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 11:35:04
ނައްޓުގެ އެޕެއް މެލޭޝިއާގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފި
ދުން ބޯވެ ނުރައްކާ ވެފައިވާ މެލޭޝިއާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ޑިވެލޮޕަރު ނަސްރުﷲ އަދުނާން (ނައްޓު) އާއި މެލޭޝިއާގެ ޑިވެލޮޕަރަކު ގުޅިގެން އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 11:34:00