×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް: ސެނެޓުގައި ދެ ޕާޓީގެ ކޯޅުން
ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ސެނެޓުގައި ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް އާ ހެކި ހޯދަން ޑިމޮކްރެޓިކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރިޕަބްލިކަނުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 13:03:32
ބެޑްމިންޓަނުގެ އިންތިހާބު އަންނަ މަހު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:59:52
ޓީއެމްއޭ ނޫނަސް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގާނެ މީހުން އެބަތިބި: ގާސިމް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށްގެން ހަދަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގާނެ އެހެން އޮޕަރޭޓަރުން ވެސް އެބަތިބި ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:08:51
އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު 14 އެއާޕޯޓުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:07:18
ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން ވުހާން ވައިރަސް އަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި
ޗައިނާ އިން ފެނުނު ފެއާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް އެކި ގައުމުތަކުން ފެނި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން، ރާއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުން ވެސް އެ ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:06:27
ޕްލާޒާގެ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަ "ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިޒަސް" އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. ޕްލާޒާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:05:41
މުދިމެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުދިން: 14 އަހަރު ފަހުން މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި!
މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން ފެންމަތިވެ ކޯޓުގައި އޮންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން، ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފްކޮށް، ހައި ކޯޓުގައި މި ހަފުތާގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:04:38
19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފަށައިފި
އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވާދަވެރި މެޗުތައް ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމި ނިންމުމަކާ އެއްގޮތަށް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފަށައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:37:24
ހެނާންޑޭޒް އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ލޮސް އެންޖެލްސް (ޖެނުއަރީ 22) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ވިދާލި މެކްސިކޯ ފޯވާޑް ހަވިއޭ ހެނާންޑޭޒް (ޗިޗަރީޓޯ) އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުުގައި އޭނާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:27:15
ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކޯޓުގެ ބޭރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން، އެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 11:02:32
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ ސެމީ އަށް
ނޭޕްލްސް (ޖެނުއަރީ 22) – މި ވަގުތު ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް ލާޒިއޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް، ފޯމުން ކަޓާފައިވާ ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އިޓާލިއަން ލީގުގައި ބަލިނުވެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:02:06
ނިހޯންބަޝި ބްލޫ: ޖަޕާނުގެ ރަހަތައް ކްރޮސްރޯޑަށް ގެނެސްފި
ޖަޕާނުގެ އަސްލު ރަހަތަކަށް މަޝްހޫރު އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓް "ނިހޯންބަޝި" ކްރޮސްރޯޑްސްގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ސްރީ ލަންކާ އަދި ޖަޕާނަށް ނިސްބަތްވާ ދަރްޝަން މުނިދަސާ ސްރީ ލަންކާގައި މީގެ 25 އަހަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:00:32
ހިލޭ 5،000 ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރަނީ
އަތޮޅު ތެރޭ ރަށްރަށުގައި ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައި ހިލޭ 5000 މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 10:56:38
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން ބަދަލުކޮށްފި
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ވެސް ނުވާ އަންހެންކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖާގެ މުނިކާފަ އާއި އާއި ކާފަގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިމަތިވުމުގެ ތުހުމަތާ އެކު، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އެފަދަ ކަންކަން ބެލުމުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:30:41
ރަސްމާދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ރ. ރަސްމާދޫގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް "ޓައިނީ ނީމޯ" އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:25:47
ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުން ޕީއެސްޖީން ކަވާނީގެ އަގުބޮޑުކުރަނީ
ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 22) - ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ހޯދަން ގިނަ ކްލަބްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން އަންނާތީ އޭނާ ވިއްކާލަން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:19:39
"ފަތަހަ" ގެ އާ ފިހާރައެއް މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވައިފި
ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ސާމާނު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފަތަހަ ކުންފުނީގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި މި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:02:07
ސަތޭކަ ހަތާވީސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރު ބޮޑު ބަޖެޓެއް އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 2020 ވަނަ އަހަރަށް ސަތޭކަ ހަތާވީސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ. ދެ ހާސް ވިހިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-22 09:23:54
އާސެނަލް ސަލާމަތްވިއިރު ސިޓީ އަށް ހަނި މޮޅެއް
ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 09:19:14
ޑރ. ނިޔާފްގެ ގޮވާލެއްވުން: އެއާޕޯޓްތަކުގައި މޮނިޓަކުރުން ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭ
ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފަށާފައިވާ އާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް ޖެހިގެން ބަލިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓްތަކުގައި ވެސް ބަލިމީހުން ދެނެގަތުމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 08:53:01
ޝިލްޕާގެ ގައުމީ ހިދުމަތަށް އެވޯޑް
ދުޅަހެޔޮ ލައިފްސްޓައިލް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އިންޑިއާގެ ވެށި ސާފުކޮށް، ރީތިކުރަން ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އޭނާ އަށް ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗޭންޖްގެ އެވޯޑް ހޯމަ ދުވަހު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 08:49:32
ބިރުވެރިކަމުގައި އަދިވެސް 300 ކުދިން!
މަންމަ ރައްޓެހި ބޭބެއަށް ފިލަން، ނުވަ އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާ އާއްމުކޮށް ވަންނަނީ ކޮޓަރީގެ އެނދު ދަށަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނުފެނި ވެސް ދެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ދުވަހަކު، "ބޭބެ"ގެ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 08:18:06
ކުޑަކުއްޖަކާ "ކައިވެނި" ކުރި މީހަކާއި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރު ކޮށްފި
އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކޯޓުން ބޭރުން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި އެ ފިރިހެންމީހާ އާއި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 07:24:27
ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލައްވައިފި
ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް އިން އެކުލަވާލައްވައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. މި މިންގަނޑު އެކުލަވާލެއްވުމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-22 07:23:25
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "ޖުންދު" އަންނަ މެއި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:59:31
ހީނާ ޚާނާއި ކުޝާލް ޓަންޑަނަށް ބިރުވެރި ފިލްމެއް
ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ހީނާ ޚާނާއި ކުޝާލް ޓަންޑަން ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ ޒީ ނެޓްވޯކާގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް ޒީ5 އިން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:58:35
ކަރީނާ ކަޕޫރެއް ނޫން، ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކީ ކާޖޮލް؟
ޝާހްރުކް ޚާން ބަތަލުގެ ރޯލަށް ލައިގެން ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރީ ހިރާނީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ ކަރީނާ ކަޕޫރް ނޫން ކަމަށާއި ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ކާޖޮލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:57:34
ގެމިނީ: މޫމިން ފުއާދު މި ދަނީ މާޒީ އަށް
ދިވެހި ސިނަމާ އިން މާޒީގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ބެލުންތެރިން ގެންގޮސް ދިނުމަކީ ވަރަށް ނުވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ޕީރިއަޑް ޑްރާމާތަކަކީ ވަރަށް ޝައުގުވެރި އަދި އެ ބައެއްގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާތަކުގެ ތެރެއަށް ވެސް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:56:43
ބަރުދަން ލުއިކުރަން މުހިންމު 5
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުން ނަމަ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކަސްރަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑުކުރަންޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަނގަޅު ޑައިޓެއްގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރެގެން ނޫނީ، ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:55:47
ވާވޭ އަދި ޓޮމްޓޮމް އެކުގައި، ގޫގުލް މެޕްސް އަށް ވާދަވެރިއެއް
ވާވޭ ސްމާޓްފޯންތަކުގައި އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް، ގޫގުލް އަށް ކަމުނުކިޔައި، ފުދުންތެރިވުމަށް، ވާވޭ އިން ސީރިއަސް މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެ އެވެ. ގޫގުލް މެޕްސްގެ ބަދަލުގައި،
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:54:55