×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިންސްޓަގްރާމް މިހާރު އޮތް ގޮތާ މެދު އެޕްގެ އެއް ބާނީގެ ނުރުހުން
މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް އިންސްޓަގްރާމްގެ ''ރޫހު'' ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އެއް ބާނީ ކަމަށްވާ ކެވިން ސިސްޓްރޮމް ބުނެފިއެވެ. އޮންލައިން ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި، ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 12:26:11
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި އިމްޕޯޓު ކުރި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ!
ރޯދަ މަހު އެންމެ ބާރުބޮޑު އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފެންނާނެ އެއް ސަރަހައްދަކީ މާރުކޭޓެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުން ހަވީރަށް، ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކާބޯތަކެތި ގަތުމުގައި މީހުން އުޅެ އެވެ. މިއަދު ވެސް އެ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 12:19:11
ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެއިން 120 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި
ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން, ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ސާފުކޮށް 120 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައި ވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 12:07:33
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭންގައި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގި: ޖަޕާން
ކިޔޭވް (23 މާޗް 2023): ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭންގައި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކާއި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ޖަޕާނުން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފޯމިއޯ ކިޝީދާ ޔޫކްރޭނަށް
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 11:54:17
ހުޅުދާން 5
"ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކީރިތި ގުރުއާން ގިނަގިނައިން ކިޔަވާ ހިތުން ދަސްކޮށް ތަރުޖަމާ އަދި ތަފްސީރު ކިޔުމާއި އަޑުއެހުން، ސުންނަތް ނަމާދުތައްކޮށް ޒިކުރުކުރުން، ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރުން، އާއިލީ ގުޅުން
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 11:51:01
ރޯދަ މަހު ފުލުހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ޓްރެފިކު ފްލޯއަށް
މި ރޯދަ މަހު ވެސް ފުލުހުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ޓްރެފިކު ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ރޭ 'އެސްއެސްޓީވީ'ން ގެނެސްދިން 'ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުން' ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 11:25:06
ހުރިހާ ގެތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ވެމްކޯ ތައްޔާރު!
އާ އުސޫލާއެކު މާލޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާމުންދާ ފީ ކަރަންޓު ބިލުގައި
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 11:02:24
މި ރަމަޟާން މަހު، އަޅުކަންތަކުގައި ހީވާގިވެ އުޅުމަށް، ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
މި ރަމަޟާން މަހު، ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިތުރުކޮށް، ތަރާވީސް ނަމާދާއި އެހެނިހެން އަޅުކަންތަކުގައި ހީވާގިވެ އުޅުމަށް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 10:07:54
ޓްވިޓާ އެކައުންޓުތައް ސައްޙަކުރަން ފޮޓޯ އައިޑީ ވެރިފިކޭޝަން އިތުރު ކުރަނީ
މަޝްހޫރު މައިކްރޯ ބްލޮގިން ޕްލެޓްފޯމް ޓުވިޓާއިން ބްލޫ ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ނުވަތަ މިހާރު ވެރިފައި ކޮށްފައިވާ އައިޑީތަކަށް އާ ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސްއެއް ޓެސްޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 09:51:30
ހުއްދަ ނެތި އަޑު ބޭނުން ކުރި ކަމަށް ބުނެ، 40 މިލިއަން ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބޭޑް ބަނީ، އޭނާގެ ލަވަތަކުގައި އޭނާ ކުރިން ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު އަންހެން މީހާގެ އަޑު، އޭނާގެ ހުއްދައާ ނުލައި ބޭނުން ކުރި މައްސަލައެއް ހޫނުވެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއުޒިކް
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 09:37:21
ތ. އަތޮޅު ހައިރާން ކޮށްލައިފި، އަމާޒަކީ ގައުމު ތަމްސީލުކުރުން
ބޫޓުގެ ނާޑުވާ އައްސާލުމަށްފަހު، ދުއްވައިގަތް ސައްމަގެ ހިތް ވަނީ ޖޯޝުން ފުރިފައެވެ. ބޯޅަ އަތަށް ލިބުމާއެކު ކުޑަކޮށް ފުއްމާލުމަށްފަހު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުގެތެރެއަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔަ ގޮތުން އެ ހިތް އުފަލުން
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 09:31:38
ލީ ޓީޝާޓަކާ ގުޅިގެން ކޭޕޮޕް ތަރިއެއް ހޫނު ފެނަށް
ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުނު އިރު ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓަކާ ހެދި ކޭޕޮޕްގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ގްރޫޕު ކަމަށްވާ "ޓްވައިސް"ގެ މެންބަރެއް ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ކޮރިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯޯދުމަށް ފަހު އެމެރިކާގެ
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 09:27:31
އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަހަތަށް ނޭރުން: އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ އަށް އިންތިހާބުތަކުގައި އަބަދުވެސް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ އާއި އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބުކުރާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަހަތަށް އެ ދާއިރާގައި ދެން ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 09:06:24
ބިލެއްދޫގެ މީރު ބިލެތްގަނޑު: ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއް!
ދުފުމަކީ، ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ވެސް މި ރަށުގައި އޮންނަ އާދައެއް. މި ރަށުގައި ނުދުފާ މީހަކު ވަރަށް މަދު. ރަށުގައި، އަނގައިގެ ކެންސަރުގެ ފަސް މީހަކު ފެނުމުން ވެސް އެއީ އިންޒާރެއް ކަމަކަށް މި ރަށު މީހުންނަކަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 08:08:13
ރަމަޟާން މަހަކީ، ބަރަކާތާއި ރަހުމަތުން ފުރިގެންވާ މައްސަރެކެވެ.
މިއަދަކީ، މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މުލަރޯދަ ދުވަހެވެ. ރަމަޟާން މަހަކީ، ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުން ފުރިގެންވާ ވަރަށް މާތް މައްސަރެކެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ ހެޔޮކަން
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:45:18
ފަރީން
ވިއްސާރަ، ބަނަ ދުވަހެކެވެ. ހެނދުނު ވެހެންފެށި ވާރޭ ހަވީރު ވީއިރު ވެސް ހުއްޓައެއް ނުލައެވެ. ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުކައިރިން ލާފައި ފަރީން ދިޔައީ ކޮންމެހެން ވެސް ކޭކެއް ގަންނަން ޖެހޭތީ އެވެ. ކޯޓު ލައިގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:41:46
އެއްފައި ނެތަސް މިވަރުގެ ހީވާގި މީހަކު ނެތް!
ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް މަދެވެ. އެކަމަކު މުހައްމަދު ޔޫސުފްގެ ހުރިހާ ބާރަކީ ކެރުމާއި ހިތްވަރެވެ. އޭނާ އަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނުދެއްކޭނެ އެވެ. ރުކަށް އަރަ އެވެ. ރާނަ އެވެ. މަހަށް ދެ އެވެ. ލަނޑާ ނަގަ އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:40:02
އޭޑީކޭއިން ނަރުހުންގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއް ހިންގަނީ
އޭޑީކޭގެ ޝާފިޔާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން ނާސިން ކޯހަށް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. ޝާފިޔާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހެލްތު
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:38:52
ޔޫރަޕް މާކެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މީރު އިންސްޓަންޓް ހޮޓް ޗޮކްލެޓެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ހޮޓް ޗޮކްލެޓަކީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ. މި ބުއިން މިހާރު ގޭގައި ތިބެގެން މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވި ދާނެ އެވެ. ބޭނުން ވާނީ "އަރޫބާ" ހޮޓް ޗޮކްލެޓް 26 ގްރާމްގެ ކުޑަ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:37:36
ޖޭޕީއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާނެ މެނިފެސްޓޯއެއް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ހަދަނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ މެނިފެސްޓޯއެއް ހަދަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 04:13:39
ޖޭޕީ އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުން ގުޅިގެން މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދެބައިމީހުން ގުޅިގެން މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 23:59:02
އަޅުގަނޑަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ތަރައްގީ ފޯރުކޮށްދޭނެ އެޖެންޓް: ޝާޒް
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަނީ، ރައްޔިތުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ތަރައްގީ ފޯރުކޮށްދޭންކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ޝާޒު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 23:08:53
އުމުރުން 34 ގައި އޮޒިލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމާ ދުރަށް
އުމުރުން 34 އަހަރުގައި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މެސުޓް އޮޒިލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އޮޒިލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާކަން އިއުލާންކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 22:59:30
މާލޭ ސަރަހައްދުން 26 މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާނެ
ރޯދަ މަހު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ 26 މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަ ދުވަހަކީ މާދަމާއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 22:50:18
މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް
ގދ. މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 33 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 22:49:56
ފިލައިގެން އުޅުނު ފައިހުގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް
ގްރޫޕް ހަދައިގެން މާރަމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު މަހެއް ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅެފައި އަމިއްލައަށް ފުލުހާ ހަވާލުވި އިބްރާހިމް ފައިހް ނިޒާމްގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް ދީފި އެވެ. ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 21:18:02
މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
ގދ. މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކު މަގުމަތީގައި ދަމައި ކޫއްތި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 21:08:16
ދިރާގުގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް: ބޮޑު އިނާމަކަށް ޢުމްރާ ދަތުރެއް
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު އެކި ޕަކޭޖްތަކާ އަދި އިނާމުތައް ދެއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ވެސް ދިރާގުން ތަފާތު ޕެކޭޖްތަކެއް
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 18:55:19
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް އިން މުއްކި ތިން އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
އެމްޕީއެލް އާއި ފެނަކަ ބައްދަލުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ހިނގައިދިޔަ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ފެނަކަ ޓީމަށް ކުޅުނު އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) ތިން
މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 18:45:24
ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ޖޭޕީއާ ބައްދަލުކުރަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު މިރޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު އުފައްދާފައިވާ ފިކުރެއްގެ
ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 18:23:56