×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
"ކޮވިޑް ވިޔަފާރި އެހީ ލޯންގެ އިންޓަރެސްޓް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ، ދެއްކި މީހުންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ"
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގާއިމުކޮށްފައިވާ، އެސްޑީއެފްސީ ބޭންކުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި "ކޮވިޑު ވިޔަފާރި އެހީ" ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓު ދެން ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-22 00:13:28
ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް 7،000ރ. ދޭން ނިންމައިފި
ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް 7000ރ. ގެ އެލަވަންސެއް ދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައިފިއެވެ. މި އެލަވަންސަކީ އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-22 00:03:57
ކިތަންމެ ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރިޔަސް، ފީގެ ރޭޓު ބޮޑު ނުވާ ގޮތަށް ހަދައިފި
ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ގެއެއްގައި ކަރަންޓު ރޭޓް ފްލެޓް ރޭޓަށް ހަދަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ނިންމަވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މާލޭގައި ހުންނަ ހުވަދޫ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 23:29:03
ރަށަކަށް ތަރައްޤީ އަންނާނީ ހަމައެކަނި ބަނދަރަކާއި ސްކޫލެއް ހަދައިގެނެއް ނޫން: މުއިއްޒު
ރަށަކަށް ތަރައްޤީ އަންނާނީ ހަމައެކަނި ބަނދަރަކާއި ސްކޫލެއް ހަދައިގެނެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބ.ކަމަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 23:02:58
އިލްހާމް އެމްޑީޕީއަށް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ގާސިމް އާ އެންމެ އަރިސްކޮށް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 22:39:29
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 7،000ރ. ދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު 7،000ރ. ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައި އެކަން މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މިހާރު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 22:28:38
އެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭއިރު، މި ސަރުކާރުން އެ ފައިސާއިން ކުރާ ކަމެއް ނުފެނޭ – މުއިއްޒު
މިހާރުވެސް ދައުލަތަށް އެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބުނު ނަމަވެސް އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ސަރުކާރެއްގައި ހުރިހާ މަޝްރޫއެއްވެސް ފައިދާވާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ބާރުސްޕީޑުގައި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 22:27:21
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭން ނިންމައިފި
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާ ގުޅުވައިގެން ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ދެވޭ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން (ސްޓެޕް އެލަވަންސް) ދިނުމުގެ ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދިނުމާއެކު އަންނަ އޮކްޓޯބަރ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 21:59:44
ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ނުކުރަން އުމަރު ނިންމައިފި
މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ނުކުރައްވަން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ނިންމަވައިފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 21:53:47
‎އައްޑޫގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހިގެން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް
‎އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހިގެން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ހިތަދޫ ރޯޔަލް ޕާރލްސް ކައިރީގައެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުން މައުލޫމާތުދިންގޮތުގައި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 21:39:35
މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއެކު ގިނަބަޔަކު ޕީޕީއެމަށް
ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް މުހައްމަދު ރަމީޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ތާއީދުކޮށް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 21:19:04
ވެރިކަމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް ނޫން، މިއީ ބޮޑު އަމާނާތެއް – މުއިއްޒު
ވެރިކަމަކީ ބޮޑު އިއްޒަތަކާއި ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިއީ ވަރުގަދަ ޒިންމާއަކާއި ބޮޑު އަމާނާތެއް ކަަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 20:21:55
ހޯނޑެއްދޫ އޮޅަމައްތާ އިކޯ ޕާކުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ބީއެމްއެލްގެ ތަރައްގީކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑްގެ އެހީގައި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ސްޕޯޓްސް އިން ތަރައްގީ ކުރި އޮޅަމައްތާ އިކޯ ޕާކު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިިއެވެ. އެ ބޭންކް އިން ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ އަހަރަކު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 18:58:32
ގޭގެއިން ވޯޓު ނުލާ ތިބި ގިނަ ބަޔަކާއި ދިމާވި، އެ މީހުންގެ ވޯޓު ލިބޭނެ – ރައީސް
މާލޭގެ ގެތަކަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވަމުންދާއިރު، ގޭގެއިން ވޯޓުނުލާ ތިބި ގިނަބަޔަކާއި ދިމާވި ކަމަށާއި، އެ މީހުންގެ ވޯޓު އެމަނިކުފާނު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަަމަށް ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 18:39:25
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބޮޑު ބައެއް އަންނާނީ އެމްޑީޕީ ކޮޅަށް – ރައީސް
އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ އުފެެއްދެވި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބޮޑު ބައެއް، އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދު ކޮށް އެމްޑީޕީ ކޮޅަށް އަންނާނެ ކަމަށް ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 18:02:19
ނިރުބަވެރިންނަށް ހިމާޔަތްދޭކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ ރުޅިގަނޑު ކެނެޑާއަށް ބާލައިފި
އިންޑިއާގެ ނިރުބަވެރިންނަށް ކެނެޑާއިން ހިމާޔަތްދޭ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާއިން ކެނެޑާއަށް ރިޅުގަނޑު ބާލައިިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ ނިރުބަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިންޑިއާގެ މީހުންނަށް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 17:31:20
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އޮތީ މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 17:20:42
އިލްހާމްގެ ތާއިދު ރައީސް ސޯލިހަށް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ތާއިދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތްކަން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 17:03:48
ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ފޯނު ކުރި ގާޒީގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އަންހެނަކަށް ގުޅައި މެސެޖުކޮށް ހެދިކަމަށް ތުހުމަތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ސަސްޕެންޑް ކުރި ހދ.ޖުޑީޝަލް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 16:41:28
"އެލައިޑް ފެސްޓް" މާދަމާ
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "އެލައިޑް ފެސްޓް" މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން އެލައިޑް ފެސްޓް ބާއްވަން އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރު 2 ވަނަ ދުވަހެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 16:33:32
‎ބޯޓް ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދޭނަން – މުއިއްޒު
(ރ. އިންނަމާދޫ) ބޯޓް ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 16:14:48
ޔާމީން ގެއަށް އެބަ ބަދަލު ކުރޭ، ހެޔޮ ދުއާ ކުރައްވާ: ޖާބިރު
ވ. އާރަށް މައްސަލައިގައި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރައްޔިތުން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 16:11:46
ބިން ހިއްކުން: ތަކުރާރުކޮށް އަންގައިގެން އިޖާބަ ނުދޭތީ އުޅަނދުތައް ނަގަން ފަށައިފި
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ފޭސް ތިނެއްގެ ބިން ހިއްކަން، އުޅަނދުތައް ނަގަން ތަކުރާރުކޮށް އެންގި ނަމަވެސް އެކަމަށް އިޖާބަނުދޭތީ ފަޅުގައި އަޅާހުރި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 16:08:01
ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގައި މި ސަރުކާރު ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސްފި: އަދުރޭ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގައި މި ސަރުކާރު ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަބްދުއްރަހީމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ވ. އާރަށް މައްސަލައިގައި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 15:40:10
ައީރާނުގައި އަންހެނުން ހެދުން އެޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ހަރުކަށިކޮށްފި
ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް 10 އަހަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ ބާރު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:54:14
ވެނެޒުއެލާ ޖަލެއްގެ ކޮންޓްރޯލު ހޯދަން 11،000 ސިފައިން ފޮނުވައިފި
ޓޮރޮކޮން ޖަލުގެ ކޮންޓްރޯލު ގޭންގެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:50:53
ޕޯލެންޑުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލަނީ
މި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވަނީ ޔޫކްރެއިނުގެ ގޮވާމުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން ޕޯލެންޑުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:48:14
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދޭނަން: މުއިއްޒު
ޕްރީ ސްކޫލްތައް ވެސް ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ހިންގުމާ މެދު ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:34:33
ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވައިފި
މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހެންވޭރުކޮޅު އިސްކަންދަރުމައިޒާން އަލުން އާބަތުރަ ފިލުވާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކޮށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-21 12:34:11
ރައީސް ޞާލިޙާއި ޑރ. މުއިއްޒަކީ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ފެނުން "އެންމެ ދޮގު ހަދާ ދެ ބޭފުޅުން": އަލީ އާޒިމް
ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 12:18:10