×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކްރައިމިއާގެ ކޮލެޖެއްގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ކަޅު ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި އޮންނަ ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމުގައިވާ ކްެރައިމިއާގެ ކޮލެޖެއްގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން 19 މީހުން މަރުވެ ސާޅީހަކަށް މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. ރަޝިޔާގެ ތަހުގީގީ އިދާރާއިން ހާމަކުރި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-18 07:31:27
ކަލާޒްގެ "ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯން ކާ" ވެސް ހުއްޓާލަނީ
ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން "ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯން ކާ" އަކީ ފެށިތާ ކުރީކޮޅު ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި މަގުބޫލު ޝޯއެކެވެ. އެކަމަކު މި ޝޯގެ ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލި ކަލާޒްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:49:45
އަޖޭ ދޭވްގަންގެ "ތާނަޖީ" އަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި
އަޖޭ ދޭވްގަން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ތާރީހީ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" އަަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން ސައިފް ފެންނާނެ ކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:49:09
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
އެކްޓަރު ވިދުޔުތު ޖަމްވަލް ބޮލީވުޑްގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. "ކޮމާންޑޯ" ސީރީޒްގެ އެކްޓަރަށް ބޮޑަށް ކުޅެން ލިބެނީ ވެސް އޭނާގެ ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑާއި އެ ހަށިގަނޑުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:48:34
"ތަހުތު" ގައި ކިޔައިދޭނީ ހަގީގީ ހާދިސާތަކެއް: ކަރަން ޖޯހަރު
ތާރީހީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ތަހުތު" ގައި ކިޔައިދޭނީ ހަގީގީ ހާދިސާތަކެއް ކަމަށާއި ފިލްމުގައި ހިޔާލީ އެއްވެސް ކަމެއް ހިމަނާފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފި އެވެ. މިއީ އޭނާ ތާރީހީ ފިލްމެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:48:01
"މާމުއި"ގެ ލަވައެއްގައި ވަރަށް ހާއްސަ ކަމެއް
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓްގެ "މާމުއި" ވެގެން ދާނީ ބެލުންތެރިން ހެއްވައިލާނެ ފިލްމަކަށެވެ. އެކަމަކު ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު އުފައްދާ މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އެޕްރީލް، 1، 2019 ގަ އެވެ. "މާމުއި" ގެ މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:47:27
ވާވޭގެ 5ޖީ އާ ދުރުވާން އެމެރިކާއިން ކެނެޑާގައި އެދެނީ
ވާވޭ އާ ގުޅުން ހުރި މުވާސަލާތީ އާލާތްތަކަށް އަހުލުވެރިނުވުމަށް، އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުން ކެނެޑާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވާވޭގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ މެދު، އަލުން ބަލުން ވިސްނައި، ދުރުހެލިވުމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:46:51
ބޮޑު ފޯނަކުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުޑަކުޑަ ފޯނަކުން
އާދައިގެ ސްމާޓްފޯންތަކުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ބޭނުމެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް، ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ސައިޒުގައި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދައިފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން "ޕާމް" ގެ ނަމުގައި އުފެއްދި މި ފޯނުން ހުރިހާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:46:04
އިށީންނަ މީހާ ދެނެގަންނަ ސޯފާއެއް
ގޫގްލް އެސިސްޓަންޓާއި އެލެކްސާ އަކީ މިހާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ގިނަ ވަސީލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފީޗާތަކެކެވެ. ދޮރު ތަޅުލުމާއި ބޮކި ދިއްލުމުން ފެށިގެން އެއާކޯންގެ ފިނިމިން ބަހައްޓާނެ މިންވަރުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:45:29
ބޮޑެތި އާއިލާތުގައި ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ: ދިރާސާ
ބޮޑު އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ނަމަ އެ މީހަކަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޒިއުރިކްގެ ނިއުސް ރިލީޒެއްގައި ބުނީ 178 ގައުމަކުން މައުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން ބެލި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:44:57
އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުތަކުން ގާޒާ އަށް ހަމަލާދީފި
ގާޒާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތަކުން ގާޒާގެ އެކި ތަންތަނަށް 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ މިއަދު ދީފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި 25 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 00:51:47
ފަހު ވަގުތު ޕޮއިންޓް ގެއްލި ނިއު ހަތަރު ވަނައިގައި
ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ފަހު ވަގުތު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު 2-2 އިން މެޗު އެއްވަރުވުމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ހަތަރު ވަނައިގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 23:57:34
ރައީސް ޔާމީން ވެއްޓުމުގެ އަސްލަކީ ޚުދު އެމަނިކުފާނު: އަމީން
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ވެރިކަމުން ވެއްޓުމުގެ އާރުކާޓީއަކީ ޚުދު އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބް ލީޑަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހޭދަކުރެއްވި ފަސް އަހަރަކީ ފާހަގަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 23:35:53
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާއެކު ނިލަންދޫ އަތުން އީގަލްސްއަށް ބޮޑު މޮޅެއް
އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކަކާއެކު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ފ. ނިލަންދޫ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށް ކުލަބް އީގަލްސް ފުރަތަމަ ބުރު ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮވެ ނިންމާލައިފި އެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 23:19:03
ރައީސް ޔާމީން ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފާނެތީ އެކަން ހުއްޓުވަން ޕޮލިހަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް މިރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް މިރޭ ވަޑައިގެންފައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-17 22:58:12
ރައީސް ޔާމީން ނުފިއްލަވާނެ: ތަރުޖަމާނު
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ބުނުން އެ މަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިރޭ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ. އިދިކޮޅު
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 22:01:42
ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ އަށް މީހަކު ފިހިއްޖެ
ދ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ "މާގާ" ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަށް ބިދޭސީއަކު ފިހިއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެ ރިސޯޓް ހުޅުވުމަށްޓަކައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 21:46:39
އެޗުޑީސީގެ މުދާތަކެއް ގެންދަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި
އެޗުޑީސީގެ މުދާތަކެއް ދޯންޏަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަން އުޅެނިކޮށް މިއަދު އަތުލައިގެންފިއެވެ. އެޗުޑީސީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ ދޯންޏަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަން އުޅުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނުގައި ބެނާފަދަ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-17 21:22:17
ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫން 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާން ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 21:20:44
ރައީސް ޔާމީން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެ މައްސަލައާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 21:16:40
ރައީސް ޔާމީން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް މިރޭ ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 21:00:51
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން މާދަމާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ. އެންމެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިކަލުންނާ އެކު އެކަމަނާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 20:38:23
އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އިބޫ އަށް
ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވިޔަފާރިތައް ކުރާ އަންހެނުން، އެ ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ މިއަދު ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ. އިބޫގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި މިއަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 20:36:26
ކެމްޕެއިނަށް ޖެހި ހޮޅިތައް ހުޅުމާލެއިން ބޭރު ކުރަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް ކުރި ކެމްޕޭނަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭ މަގުތަކުގައި ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ އާއި ބެނާ ދެމުމަށް ޖެހި ހޮޅިތައް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 20:29:54
ގަޑި ނޭނގޭ ނަމަ މެންދުރު ނަމާދު ފެށޭވަގުތާއި، ނިމޭވަގުތު ހޯދާނެ ގޮތް
މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ޖެހޭ ގަޑި ނޭނގޭ ނަމަ، މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ހޯދަން މިގޮތް ތަޖުރިބާ ކޮށްލާށެވެ. އިރުގެ ދޯދި ރަނގަޅަށް ލިބޭ ހާމަ، ހަމަތަނެއްގައި ތެދު ދަނޑިބުރިއެއް (އެތަނަށް ކޮޅަށް ހުންނަ ގޮތަށް)
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-17 19:39:42
އެޗްޑީސީގެ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނައްތާލާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ
ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ގޮތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-17 19:36:08
އެއްކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު އައްޑޫ ސިޓީން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހިތަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-10-17 19:31:03
ނިއުއާއެކު ކީޕަރު އިމްރާން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި
ކުލަބަށް ފައިދާ ނުކުރާކަމަށް ބުނެ ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދާއެކު އެ ކުލަބުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި އެވެ. ވީ ސްޕޯޓްސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ކީޕަރު އިމްރާނަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 19:23:45
އާޖެންޓީނާ އަތުން ފަހު ވަގުތު މޮޅުވީ ކުޅުންތެރިން ކުރި ހިތްވަރުން: ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު އާޖެންޓީނާ އަތުން މޮޅުވީ ކުޅުންތެރިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތާއި ހިތްވަރުން ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ނެތި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 19:12:05
ސައުދީ ދަތުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ވާހަކައެއް ނުދެކެވޭ: ރައީސް ނަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސަައުދީން ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ،
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 18:58:08