×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް
އެ އިސްލާހާ އެކު އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް މެންބަރަކު ކަނޑައެޅޭނީ އާބާދީ މަދުވެގެން 6،000އަށް އެރުމުން. އެކަމަކު މި އިސްލާހު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ 2029ގެ އިންތިހާބަށް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 19:54:01
ކަންކަން ނިންމަން ވާނީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން: ބަންޑާރަ ނައިބު
ކަންކަން ނިންމާއި ވާނީ، ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 19:48:09
ވާދޫގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑު
ވާދޫ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކުރީ އެ ކައުންސިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެލްޖީއޭއަށް ލިބުނު 27 މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ތަހުގީގަށް ފަހު
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 19:42:09
ރައީސަށް ލަފާ ދިނުމުގައި ގާނޫނީ މަސްލަހަތު އިސްކުރާނަން: އޭޖީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުން ގުނަމުން އައި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބަދަލެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ގަވައިދަށް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-29 19:37:43
ރައީސަށް ލަފާ ދިނުމުގައި ގާނޫނީ މަސްލަހަތު އިސްކުރާނަން: އޭޖީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުން ގުނަމުން އައި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބަދަލެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ގަވައިދަށް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 19:36:52
ހޯރަފުށީގައި ބާއްވާ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕް މާދަމާ ފަށަނީ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ 22 ސްޕޯޓްސް ކުލަބްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އެ ރަށުގައި ބާއްވާ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މި ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-29 19:31:26
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ މައްސަލައިގައި އީސީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
ރޯދަ މަސް ތެރޭގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ފާސް ކުރުމާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަމަލު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 19:25:15
މޯލްޑިވިއަނުން އަނެއްކާވެސް ކޮޅުނބަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ޤައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން އަނެއްކާވެސް އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބަށް ދަތުރުތަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ކޮޅުނބަށް ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި، މިއަދުން ފެށިގެން ޓިކެޓް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-02-29 19:13:55
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި 100އަށްވުރެ ގިނަ އާންމުން ޝަހީދުކޮށްލައިިފި
ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ އިސްރާއީލު ސިފައިން ޣައްޒާގައި އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި 100އަށްވުރެ ގިނަ އާންމުން ޝަހީދުކޮށްލައިިފިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު މީޑިޔާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޣައްޒާ ސިޓީގެ ހުޅަނގުގައި
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 19:09:52
ކުއްޖެއްގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާނެ އަމަލެއް ކުރި މީހަކު ހޯދަނީ
ކުޑަކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވެހުރެ އެ ކުއްޖާގެ ސިއްހަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ އަމަލެއް ގަސްތުގައި ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މީހަކު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 19:07:53
އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ: ބަންޑާރަ ނައިބު
އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުޝާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 19:05:25
ރައީސަށް ގާނޫނީ ލަފާދިނުމުގައި ގާނޫނީ މަސްލަހަތު އިސްކުރާނަން: އޭޖީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުން ގުނަމުން އައި ގޮތާއި ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް އެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބަދަލެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 18:58:38
ސިދާންތް ބޭނުން ވަނީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން
ލޯބީގެ ފިލްމް ތަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށާއި ފިލްމް ލޯބީގެ ފިލްމް އެއް ކުޅެލަން ވަރަށް ބޭނުން ވާކަމަށް އެކްޓަރު ސިދާންތް ޗަކްރުވެދީ ބުނެފިއެވެ. 30 އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބުނީ ވަރަށް ރީތީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކުޅެން
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 18:54:06
ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ދަނީ ގޮންޖަހަމުން، ކުރިމަގު ބަނަ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފަރާތުން މުޅިން ވެސް ފެންނަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގޮންޖަހަމުންދާތަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޯދަ މަހު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 18:28:52
ޤައުމީ އެއަރލައިނުން އޭޕްރީލްމަހު ލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ސްރީލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ ސްރީލަންކާގެ ކޮލަންބޯއަށް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 18:28:30
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މަހުގެ މުސާރަ އާއެކު ރޯދަ އިނާޔަތް ދީފި
މި މަހުގެ މުސާރަ އާއެކު، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޖަމާކޮށްފިއެވެ. މި އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަ މަސް ފެށޭއިރު، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
އެކި.އެމްވީ - 2024-02-29 18:18:19
ބިލު ތަސްދީގުކުރުމުން އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚު ބަދަލުކުރާނަން: އީސީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އިއްޔެ ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް މުއިއްޒު ތަސްދީގު ކުރެއްވުނުން ކުރިޔަށް އޮތް ރޯދަމަހު މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިނާގައޮތް ނިންމުން ބަދަލުކުރާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 18:13:39
އިންތިހާބު ފަސްކުރާ ބިލް ތަސްދީގުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ލަފާ ދޭނީ ބާރުތައް އަރައިރުން ނުވާނެ ގޮތަކަށް: އޭޖީ
ރޯދަ މަހު އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ފާސްކުރި ބިލު ތަސްދީގު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަށް ލަފާދިނުމުގައި ބަލާނީ ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-02-29 18:10:41
ރ.އަތޮޅުގެ "ފުޓްސަލް ކިންގް" ޝަންޓޭގެ ވިދުން
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސޮނީސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރ.ދުވާފަރު ޓީމުގެ 30 ނަމްބަރު ޖަރޒީގައި ކުޅެމުން އައި މުޙައްމަދު އިޝާން (ޝަންޓޭ)
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-29 18:02:39
ގާޒާ ޝަހީދުންގެ އަދަދު 30،000 އިން މައްޗަށް
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 33،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 18:01:36
ލަފާ ދިނުމުގައި އިސްކުރާނީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޯދަ މަހު އިންތިހާބު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ފާސްކުރި ބިލު ތަސްދީގު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަށް ލަފާދިނުމުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 18:01:17
އީސީން ބުނީ ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބޭއްވޭނީ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުން ކަމަށް
އިންތިހާބެއް ބާއްވާ ތާރީހު ރަމަޟާން މަހާ ދިމާވާ ނަމަ ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން އިންތިހާބު ބާއްވާ ގޮތަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރާނީ އެ އިސްލާހު ގާނޫނަކަށް ވުމުން ކަމަށް،
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 17:59:35
ކޮރަޕްޝަން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްޕީއެލް އަދި އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ދަޢުވާާކުރަނީ
ކޮރަޕްޝަން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މޯލްޑިވސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަދި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ސްޓާފުންތަކަކަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕިޖީ) ގެ އޮފީހުން ފޮނުވައިފިއެވެ.
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 17:54:24
ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިނުގަތީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. އެ ކޯޓުން
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-29 17:53:09
'ހުކުމްގައި ކުރީގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފައި ނުވޭ'
މަޖިލީހުން ބިލު ފާސްކުރުމުގައި ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު 80އިން ގުނާފައިވުމުން ރައީސް ވަނީ އެކަމާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފައްދަވާފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 17:53:06
ކުޑަކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮވެ އިހުމާލުވީ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 17:46:42
ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޮބައިލް ނެޓްވާރކްގެ އެވޯޑު ދިރާގަށް
“އޫކްލާ” ގެ ‘ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޮބައިލް ނެޓްވާރކް’ ގެ އެވޯޑު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން (ދިރާގު) އަށް އަނެއްކާވެސް ލިބިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޕަރފޯމަންސަށް
އެކި.އެމްވީ - 2024-02-29 17:45:38
މަތީ ތަޢުލީމަށް ޚާއްސަކޮށް 500 ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މަތީ ތަޢުލީމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 500 ލޯނުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އަލަށް ކިޔަވަންފަށާ ދަރިވަރުންނާއި މިހާރު ވެސް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 17:43:08
މަޖިލީހުގެ 33 ޕަސަންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން އިސްލާހެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 33 ޕަސަންޓު ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މި އިސްލާހު ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ އައްޑު މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:42:37
"ޔޯދާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލީ ވައިގެ ތެރޭގައި
ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޔޯދާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ވައިގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގެ ޓީމާއި ނޫސްވެރިންނާ އެކީ ބޭއްވި ފްލައިޓް ދަތުރެއްގެ މަތީގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:39:10