×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ލާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓެއް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރު ހޮވުމުގެ ވޯޓުލުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން ސިސްޓަމެއް ކަމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-25 10:18:04
ކުރީގެ ހަނދާންތަކަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ހުރަހެއް: ސެޓިއެން
ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ނުކުންނައިރު، މިދިޔަ ދެ މުބާރާތުގައި ލިވަޕޫލާއި ރޯމާ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވި ގޮތުގެ ހަނދާންތަކަކީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:39:43
18 އަހަރު ކުރިން ޔުވެންޓަސް އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޑީލެއް
ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ޒުވާން އުމުރުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއާ ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ދިޔަ ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ކުރީގެ ކޯޗެއް ކަަމަށްވާ ޖިއޮވާނީ ޑި މާރްޒިއޯ ބުނެފި އެވެ. ސްޕޯޓިން ލިޒްބަން އަށް 2002
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:35:59
ލީޑު ދަމަހައްޓައި ލިވަޕޫލުން ދެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި
ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުދަމަހައްޓައި ދެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ. ރޭގެ މޮޅާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:34:19
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ލާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮށް
އަންނަ މަހު ބާއްވާ އުރީދޫގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ލާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް (އީ-ވޯޓިން) ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އުރީދޫން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވޯޓުލާ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:33:23
ސާވިސް ޗާޖު ބަހާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކަމުދޭތަ؟
ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތީ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ އެވެ. ގިނަ ހައްގުތަކުން އަބަދުވެސް މަހްރޫމްވެފައިވާ، އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވީ ވައުދުތަކުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:25:39
ނާސާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ އަވަހާރަވެއްޖެ
އޭނާގެ ކިބައިން ނާސާ އެދުނީ ހަނދަށް ގެންގޮސްދޭށެވެ. އެކަން އޭނާ ކޮށްދެއްވި އެވެ. އާދައިގެ ފަންސުރެއް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އޭނާ ހެއްދެވި ހިސާބުން ނާސާގެ ސައިންސްވެރިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:23:08
ދެން ދުވަހަކު ވެސް ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް ނުކުޅޭނަން: ލިއަމް ނީސަން
ސުޕަހީރޯ ޖޯންރާ އަކީ އެހާ ގަޔާވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ދެން ދުވަހަކު ވެސް އެ ޖޯންރާގެ ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއަމް ނީސަން ބުނެފި އެވެ. ސުޕަހީރޯ ފިލްމުތައް ކަމަށްވާ "ބެޓްމޭން" އާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:33:42
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ތާރީހަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ. ކުރިން އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ގެނެސްދޭން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:32:38
އަކްޝޭ އަށް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް
ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު، ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ފިލްމަކަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:31:39
"މިސްޓަ އިންޑިއާ" ހަދާތީ ޝޭކަރް ކަޕޫރް ދައުވާކޮށްފާނެ
މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މިސްޓަ އިންޑިއާ" ގެ ޓީމަށް ނޭނގި އެ ފިލްމުގެ ޓްރިލޮޖީއެއް ހަދަން އެހެން ބަޔަކު ނިންމާފައިވާތި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:30:03
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ޒީ ފްލިޕް: އިންޑިއާގައި "ޕްރި-އޯޑާ" އަށް ހުޅުވާލުމާ އެކު ހުސްވެއްޖެ
ސެމްސަންގުން ފޯނެއް ފަތްޖަހަން ކުރި މަސައްކަތްތަކުން މި ހިސާބަށް އާދެވިފައި ވާއިރު، ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް ފެންނަން އޮތް ފޯނަކީ "ގެލަކްސީ ޒީ ފްލިޕް" އެވެ. މިއީ ސްކްރީނުގެ މެދުން ދެ ފަތްޖަހާލައި، ލައްޕާލުމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:28:48
ހަތަރު ކިލޯ ޑްރަގްސްއާ އެކު ލަންކާ އިން ތިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ސްރީ ލަންކާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅޭ ދެހިވަލަ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ކިލޯގެ ހެރޮއިންއާ އެކު ތިން ދިވެއްސަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ތިން ދިވެހިންނާ އެކު އިތުރު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:25:17
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ މޮބައިލް ފާހާނާތަކެއް
އިންޑިއާ އަކީ ތާހިރު ގައުމަކަށް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަޔަކީ ފާހާނާކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށްފުށުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހާމަ ތަންތަނަށް ގަޟާހާޖަތަށްދާ މައްސަލަ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:24:52
ދެ ރަށެއްގައި ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް، އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ދެރަށެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރަން ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ށ. މިލަންދުއާއ، ގއ، ގެމަނަފުށީގައެވެ. މިލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އޮފީސް މަސައްކަތް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-25 00:12:45
އައިލޭންޑްއޭވިއޭޝަނުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ނުދެއްކި ހުރީ އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ
ދެހާސް އަށާރަވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓުރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އައިލެންޑުއޭވިއޭޝަނުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ދޭންޖެހޭ 6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުންފުނިން ބަރާބަރަށް މިހާރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-25 00:12:03
ތާޕްސީ ޕަންނޫގެ "ތައްޕަޅް" ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އަންނަނީ
ކުޅަދާނަ ބަޠަލަ ތާޕްސީ ޕަންނޫ މިދުވަސްކޮޅު އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ތައްޕަޅް"، ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާތީ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ގެހެށި އަނިޔާގެމައްޗަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 22:01:45
7 އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރު އޭކްތާގެ ފިލްމަކުން ފެންނަނީ
7 އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރު އޭކްތާގެ ފިލްމަކުން ފެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުން "ގުޑް ނިއުޒް" އިން ފެނިގެން ދިޔަ އަކްޝޭ، އެކްތާ އާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކްޝަން-ކޮމެޑީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 22:01:25
މިނިވަން50 ވީ ކޮރަޕްޝަންގެ ހާއްޔަކަށް، 87 މައްސަލަ ހުށަހެޅި!
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުގައި އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުމްލަ 87 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 20:46:52
ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓޭވަރަށް މިހާތަނަށް މީހުން ރަޖިސްޓްރީވީ އެންމެ ރިސޯޓެއްގައި!
އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓޭ އަދަދަށް މިހާތަނަށް މީހުން ރަޖިސްޓްރީވީ އެންމެ ރިސޯޓެއްގައި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ކޮމިޝަންގެ ނައިބު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 19:56:35
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވާން އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ސަރުކާރު ތައްޔާރު: ރައީސް
ޗައިނާ އިން އުފެދި އެކި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 19:52:57
ފެނަކައިން ގެމަނަފުއްޓާއި މިލަންދޫގައި އޮފީސް އިމާރާތް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ގއ. ގެމަނަފުށި އަދި ށ. މިލަންދޫގައި އޮފީސް އިމާރާތެއް އަޅަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ދެކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.ގއ. ގެމަނަފުށީގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފާވަނީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:33:24
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއެއް ފިޓް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ޔުކްރެއިން ފިރިހެން ފަތުރުވެރިއެއް ކ. ރިހިވެލި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުމުގެތެރޭގައި ފިޓް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.މިމީހާ ވަނީ ކ. ގުރައިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދެވިފަކަމަށާއި،
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:28:19
އެމެރިކާގެ ޑޫމްސްޑޭ މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖޭގައި
ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސާއި އިސްވެރިން ދަތުރު ކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓު ކަމަށްވާ ޑޫމްސްޑޭ ޕްލޭން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޕާކްކޮށްފި އެވެ.ޑޫމްސްޑޭ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:27:18
ކުޑަކުދީންނަށް ފޮތްކިޔައިދިނުމަށް އެހީއެއް
ކުޑަކުދިންނަށް ފޮތްކިޔައިދިނުމަކީ، އެކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ވަށައިގެންވާ ދުނިޔޭގެ މައުލޫމާތު އިތުރުވެ، ހޭލުންތެރިކުރުވާ ވިސްނުންތޫނުވެ އަދި ބަސްކޮށާރު މުއްސަނދިވާނެކަމެކެވެ. ފޮތްކިޔައިދިނުން ގިނަ ކުރާނަމަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:25:32
މާލެއިން ދޫކޮށްލާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބި ތިބި މީހުންނަށް ޙައްލު ހޯދައިދެނީ
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން 2010 ވަނަ އަހަރު ފެށި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު "ވެށި ފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން މާލެއިން ދޫކޮށްލާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބޭކަން އަންގައި ލިޔުންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:12:04
އައިއޭއެސްގެ ހަރަދު ބޮޑު، އެކަމަކު ނުހިންގޭހާ ގޯހެއް ނޫން: އޮޑިޓް
އަައިލެންޑް އޭވިއޭޝަަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް (އައިއޭއެސް)އިން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ހަރަދު ދައުލަތުގެ އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ކުންފުނި ހިންގަން މާލީ ގޮތުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 18:44:09
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ފަޅުވެރިއަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) ގެ ބޯޓެއް އެކްސިޑެންޓުވެ އެއިން ދަތުރުކުރި ތިން ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-24 18:24:15
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމީޓީތަކަށް ކުރިމަތިލާން ދީފައިވާ މުއްދަތު މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-24 18:19:04
އެމެރިކާ ރައީސްގެ ޑޫމްސްޑޭ މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖޭގައި ޖައްސައިފި
ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސާއި އިސްވެރިން ދަތުރު ކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓު ކަމަށްވާ ޑޫމްސްޑޭ ޕްލޭން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޖައްސައި، ޕާކްކޮށްފި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 17:45:26