×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގައި ޤަޠަރުގެ ފިނޭންްސް މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޤަޠަރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ޢަލީ ޝަރީފު އަލްޢިމާދީ: އިއްޔެ އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ވަނީ ނެރެފައި އަމިއްލަަ މާލީ ފައިދާއަށް މަގާމުގެ ބޭނުންކުރުމާއި، ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގައި ޤަޠަރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-07 08:35:15
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއަކީ ޑިމޮކްރަސީއާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ދިން ޙަމަލާއެއް - ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއާއި އިޤްތިޞާދަށްވެސް ދިން ހަމަލާއެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-07 02:53:43
އަމިއްލަ އޮފީސްތަކަށް ވެސް މުވައްޒަފުން ނުނެރެން އެޗްޕީއޭއިން އަންގައިފި
މިއަދުން ފެށިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 02:53:21
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަނެއްކާވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، އެއީ މިއަދުގެ ހަވަނަ މަރު
ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން އަނެއްކާވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން މިއަދު މަރުވި ހަވަނަ މީހާ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުން މިރޭ މަރުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެމަޖެންސީ ރޫމަށް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 02:53:05
ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފެޑްރަލް ޕޮލިސްގެ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 02:51:58
ކޮވިޑް-19 : އިތުރު 703 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 5 މީހުން ނިޔާވެއްޖެ
ރާއްޖެއިން އިތުރު 703 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ 5 މީހުން މިއަދު މިބަލީގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިރޭ އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 526 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-07 01:35:55
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް!
ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ އިރާކޮޅު ދީފައިވާ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަޒީރުންގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-07 01:05:18
ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން އެމްޑީއޭ އިން ގޮވާލައިފި
ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ދިނުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބަުތައް ރަނގަޅަށް ބަލައި، ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެމްޑީއޭގެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 00:42:35
ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ ފަސް ރަށެއްގައި ކާފިއު ހިންގާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މިއަދުން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން، ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ ޅ. ނައިފަރު، ކ. މާފުށި، އއ. މަތިވެރި، އއ. އުކުޅަސް އަދި ބ. އޭދަފުށީގައި ކާފިއު ހިންގައި، ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 00:41:13
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާ ތަހުގީގުކުރަން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަން ނިންމައިފި
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން މިރޭ ދިން ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-07 00:40:16
އިވުނީ ބާރު ގޮވުމެއްގެ އަޑު، ދެން ފެނުނީ ރައީސް ނަޝީދު އުރަލައިގެން ގެންދިޔަ ތަން
"އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑު އިވުނީ، ވަރަށް ބާރު ގަދަ އަޑެއް. ހީވީ ބޮޑު ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވި އަޑެއްހެން. ދެން ފެނުނީ ރައީސް ނަޝީދު އުރާލައިގެން ގެންދިޔަތަން،" މިއީ ރައީސް ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ކެނެރީގޭ ކައިރީގައި
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 00:29:00
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ފަށައިފި
ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންެ މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ބަޔަކު ދިނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެމަނިކުފާނުގެ ޙާލުކޮޅު ހުރިގޮތުގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބެންދެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-06 23:57:33
ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް މަތިކޮށްފި
މިރޭ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އާއި ފުލުހުންގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް މަތިކޮށް، ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 23:24:18
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ އަވަސް ތަހްޤީޤެއް ހިންގުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި
ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅި ޕީޕީއެމް/ޕީއެސްސީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-06 23:17:27
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ހަމަލާ ތަހުގީގުކުރަން، ބޭރުގެ އެހީ ހޯދާނަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު
ގ. ކެނެރީގޭ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަނިޔާވެފައި ވާއިރު، ފުލުހުން އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 23:12:18
ރައީސް ނަޝީދަށް ގިނަ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވޭ، މިހާރު ހާލު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގޭކައިރީ މިރޭ ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިރޭ 8:30 ހާއިރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 23:00:46
ކޮވިޑުގައި ނައިފަރުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއަދުގެ ފަސް ވަނަ މަރު
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޅ. ނައިފަރުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 97 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.މިއަދު މެންދުރު އެރަށުން ވަނީ އުމުރުން 88 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެފަ އެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:45:02
މާލެއިން 526 މީހުންނާއެކު، މިއަދު 703 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 703 މީހުން ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން 526 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 167 މީހުންނާއި ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުން
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:33:27
މިއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް: އެމްޑީޕީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކާރުކޮޅު ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި މިރޭ ހަމަލާއެއް ދިނީ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ބުނެފި އެވެ. 'ރާއްޖެ ޓީވީ'
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:32:33
ކާފިއު ހިންގިޔަސް ފައި މަގުގައި ދަމު ނަމާދަށް ދެވޭނެ: މިނިސްޓްރީ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ފައި މަގުގައި ދަމު ނަމާދަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު ނުވަޔަކުން ފަތިހު ހަތަރަކަށް އަންނަނީ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:21:43
ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އާންމުން ނުދާން ފުލުހުން އަންގައިފި
ގ. ކެނެރީގޭ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައި ވާއިރު، އެ ސަރަހައްދަށް އާންމުން ޖަމާނުވުމުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި އެވެ. އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:19:30
ކެނެރީގެ ކައިރި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި، ރައީސް ނަޝީދު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. މި ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-06 22:01:29
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއަދުގެ ހަތަރު ވަނަ މަރު
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލީޓިގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ މަރުވީ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 21:47:56
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކާރުކޮޅު ކައރިން އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އިދިކޮޅި ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ. މިރޭ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 21:45:43
ކެނެރީގެ ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ރައީސް ނަޝީދަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ގ. ކެނެރީގެ ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. "ސަން" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 20:56:13
ރާއްޖެ ދަތުރު ނުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ކޮވިޑުގެ ހާލަތު މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ގޮސްވެފައި ވާތީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަފޯ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ)އިން އިލްތިމާސްކޮށް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި އެވެ. ސީޑީސީއިން
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 18:07:39
ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުރިން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި، މިހާރު މަގާމުތައް ފުރުއްވަމުންދާ މީހުންގެ ލިސްޓު އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 17:40:17
އެއް ދުވަސް ތެރޭ ކޮވިޑުގެ 3 ވަނަ މަރު، މިފަހަރު އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓެއް
އއ. ރަސްދޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިޔަކު ރަސްދޫގައި މަރުވިކަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން "ސަން"އަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނެވެ. މިއީ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 17:09:39
އެމްޑީޕީ ޕީޖީން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ބަލަން ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބޭރުގެ މާހިރުން ބައިވެރިކޮށްގެން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕުން ބަލައި ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އެދިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 16:36:23
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިން ޖެހުން ދުވާލު، މިއަދު ވެކްސިން ނުޖަހާނެ
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީގައި ވެކްސިން ޖެހުން ދުވާލުގެ ވަގުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މިރޭ މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކެއް ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 16:30:04