×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަނީ
މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިގިނލި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ، އިންޖިނިއާސް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 19:30:54
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ އިތުބާރު ހުރި ތަހުގީގަކަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި
ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 17) - އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ އިތުބާރު ހުރި ތަހްގީގެއް ކުރުމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ގޮވާލައްވައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 19:21:01
މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ
މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނޭރް އިބްރާހީމް ރައޫފް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މިރޭ މާލޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ބައި ކުޅަ އެއްބައިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 18:48:30
ކުއްޖާ މަރުވި ހާދިސާއިން ފިލާވަޅު ލިބި، ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: ރައީސް
ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އިއްޔެ ޒަހަމްވި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ މަރުވި ހާދިސާއިން އެންމެން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ، ސަލާމަތީ ފިޔަަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 18:42:24
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް
ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުއިރު، މެންޗެސްޓާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 18:18:02
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވޭ، މި ފެށީ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ހަމީދު
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ފެށީ އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 18:02:21
އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިހުގެ ވޯޓުގައި ރާއްޖެ އިންޑިއާއާ އެއްކޮޅަށް
އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އިންޑިއާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތައް ރާއްޖެއިން ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 17:06:38
ފުލުހުންގެ ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި
ފުލުހުންގެ ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ވަޢުދު ތަކުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-12-17 16:57:24
އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ ނިންމުމާ އެކު ސައުދީ ރަތަށް
ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހުއްޓާލަން އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ސައުދީ ސަރުކާރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ. ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދޭ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 16:47:41
ސަރަހައްދުތަކަށް ޚާއްސަ ފުލުހުން ހަމަޖައްސަނީ
ނެއިބަހުޑް ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ "ގެ ނަމުގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޚާއްސަ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސަން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސެއްގައި އެކްޓިން ކަމިޝަނާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 16:27:49
އިންޑިއާގެ އެހީ: 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓް ސަޕޯޓް، 800 މިލިއަން ޑޮލަރު މަޝްރޫއުތަކަށް
އިންޑިއާ އިން ދިން އެހީގައި ހިމެނެނީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ދިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ކަރެންސީ ސްވެޕްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދިން 400 މިލިއަން ޑޮލަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 16:18:48
އައިވައިޑީ ކަޕް 2018 ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި
ހައްދުންމަތި އިސްދޫގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިސްދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދާއިރާއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ 6 ވަނަ އައިވައިޑީ ކަޕުގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 16:07:37
ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވި ކަމަށް ބަލާނީ ޑީއެންއާރުން އައިޑީ ކާޑު ދޫކުރުމުން: އީސީ
ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރް) އިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދެ ކާޑު ދޫކުރާ ހިސާބުން ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 16:06:43
އިންޑިއާގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތް ކޯވިންދާއި، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިހެން ވިދާޅުވީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 15:55:18
އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުއްދަ ދިނުން އެޗުޑީސީން މަޑުޖައްސާލައިފި
ގަރާޖު ނެތި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ދޫކުރަމުން އައި ޕާކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 15:54:05
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން ނުހުއްޓުވިގެން ބޮޑު ބޯޑުތަކެއް ހަރުކޮށްފި
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ އޮތަސް ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން އާންމު ވެފައިވާތީ، އިންޒާރުގެ ބޯޑުތަކެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި އެސްޓީއޯ ގުޅިގެން ބަހައްޓައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 15:44:00
ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ: ހުސްނުއް ސުއޫދު
ސިމެންތި ބަސްތާ ބޯމައްޗަށް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލައިގާ ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-17 15:25:24
ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާ ވިސާގެ ލުއި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާ ވިސާގެ ލުއި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 15:14:49
ކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލާގައި ކުންފުނީގެ ވެރިން ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ: ސުއޫދު
އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ގެއަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ކުންފުނީގެ ވެރިން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބް ހުސްނުއްސުއޫދު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-17 15:11:17
ކީޕަރު އިމްރާންގެ ވަދާއީ މެޗަށް ދުނިޔޭގެ ދެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑުން
ގައުމީ ޓީމާއެކު ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރި ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ކުުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ވަދާއީ މެޗުގައި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ދެ ލެޖެންޑުން ކަމަށްވާ ސްޕެއިނުގެ މިޝޭލް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 15:09:17
ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމައިފި
ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖެއަށް މިފެސިލިޓީ ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 15:05:23
ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރަން ސުއޫދު ގޮވާލައްވައިފި
ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނާއިބު އަދި މަރުތަކާ ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 14:32:33
އިންޑިޔާއާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަތަރު އެބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮއްފި
އިންޑިޔާއާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަތަރު އެބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮއްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންޑިޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-17 14:23:58
ކުޑަކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލާގައި ކުންފުނީގެ ވެރިންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ: ސުއޫދު
އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ގެއަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނީގެ ވެރިންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 13:59:18
ސައިޓުތަކުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭ: މަސީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރާ އިރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަޅައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 13:54:08
ރައީސް ސޯލިހް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް ސޯލިހު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވީ އިންޑިޔާގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:42:54
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސައިދީފި
ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޭން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެެ. އިންޑިއާއިން 21 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 13:40:09
ހަތަރު އެމްބަސީއެއް އޮޑިޓް ކުރަން ފަށައިފި
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހަތަރު އެމްބަސީއެއްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފަށައިފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި އޮޑިޓުގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:32:45
ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ
މާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ދަށުވެ އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންހެން ކުއްޖާ ދާދި ދެންމެޔަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ހަތް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:31:44
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މިއަދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ދެ ގައުމުން މިއެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:31:26