×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލް މި އަހަރު ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަދުވެދާނެ: އަމީރު
މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 22:04:03
އައިއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލް އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ
މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:58:37
ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ދޫކުރަން ފަށާނެ
މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:53:32
މާދަމާ ނުކުމެ އުޅޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:35:57
މާދަމާ ނުކުމެ އުޅޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:34:37
ކޮވިޑް-19: މީޑިއާ ނެޓުން ހިލޭ ލިބޭ އާ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އެތައް ބައެއްގެ މާލީ ހާލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާތީ އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ހިލޭ ލިބޭ އާ ޕެކޭޖެއް މީޑިއާ ނެޓުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:33:05
ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ތިން މަހުގެ އެލަވަންސެއް ދެނީ
މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:30:16
12 ބިލިއަނުން ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ވެދާނެ: އަމީރު
މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:17:07
ކޮވިޑް-19: ސްޕޭނުން އެއް ދުވަހުން 864 މަރު، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ލައްކަ އަކަަށް
މެޑްރިޑް (އެޕްރީލް 1) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ސްޕޭނުން 864 މީހުން މަރުވި އިރު އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:10:11
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި އިތުރު ދެ އެއާޕޯޓެއް ހަވީރު 6 ގައި ބަންދުކުރަނީ
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފްލައިޓްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މަދުކޮށް ހަމައެކަނި ދުވާލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ ތިން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓެއްގެ 24 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 20:58:03
ސަންފްރޮންޓްްގެ ފިހާރަތައް 4:30 ގައި ބަންދުކުރާނެ
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަންފްރޮންޓުގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:30ގައި ބަންދުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 20:49:48
ކޮވިޑް-19: ސައުތު ކޮރެއާގައި ވެސް 10 މިނިޓުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ
ސޯލް (އެޕްރީލް 1) - ކޮރޯނާވއިރަހަށް 10 މިނިޓުން ޓެސްޓް ކުރެވޭ ކިޓެއް ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދައިފި އެވެ. މެޑިކަލް އެކްއިޕްމަންޓް އުފައްދާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ބޮޑީޓެކް ކުންފުނީގެ "އަފިއަސް ކޮވިޑް-19
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 20:38:45
ކޮވިޑް-19: ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ޓާސްކްފޯހެއް ހަދައިފި
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ޓާސްކްފޯހެއް ހައްދަވައިފިއެވެ. މި އުފެއްދި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 20:17:03
ކޮވިޑް-19: ޓެސްޓް ކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެއްވުމަށް ސާމްޕަލް ނަގައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސާމްޕަލް ނެގީ އެބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 20:16:31
ކޮވިޑް-19: ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓާސްކްފޯހެއް
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ މި ޓާސްކްފޯހުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 20:12:28
ކޮވިޑް19އާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތު ހުއްޓުވުމުގައި ރާއްޖެ އަކީ މޮޑެލްއެއް: ސަފީރު
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރާއި މީޑިއާތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް އިނގިރޭސި ސަފީރު، އެލައިނާ ޓެޕްލީޒް މިއަދު ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 19:33:41
ނަޝީދު، ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޓެސްޓުކުރައްވައިފި އެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުގައި ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި އަދި ރާއްޖެއިން ވެސް ފެނިފައިވާ ބައްޔަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 18:19:39
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް 25 އަހަރު- ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ކަމަކަށް ހިޔަނި އެޅިފައި
މިއަދަކީ މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖެ ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) ގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވަން ރޭވި ޖަލްސާއާއި އަހަރީ ދުވަހުގެ އިތުރު ޙަރަކާތައް މިހާރުވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 18:13:40
ގުރުއާން ޗެލެންޖުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރާލައިފި
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ފެއްޓެވި ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުވެ، އިންސްޓަގްރާމާއި ޓްވިޓާ އަދި ފޭސްބުކްގައި އެތައް ދިވެހިންނެއްގެ އަޑުން ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް އިއްވާލައިފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 17:28:19
މިއީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ފަންޑެއް އުފައްދަންޖެހޭ ވަގުތު- މެމްބަރ ސަލީމް
މިއީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ފަންޑެއް އުފައްދަންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޓް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިޢްލާންކުރެއްވި ޕަކޭޖާ މެދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 17:24:20
ޓިއުނީޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 1،420 ޤައިދީއިން މިނިވަންކުރަނީ
ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން ޓިއުނީޝިއާގެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީއިންގެ ތެރެއިން 1،420 ޤައިދީއިން އެޤައުމުގެ ރައީސްގެ ޙާއްސަ ޢަފޫޢާންމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ. ޓިއުނީޝިއާގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-01 16:57:16
ކޯވިޑް-19: ޔޫކޭ އިން އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަތަރުވަނަ ދިވެއްސަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދާދި ދެންމެއަކު އެޗްޕީއޭ އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވީ ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 16:15:01
އާމްދަނީން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަރުދުންގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން މުސާރަ އާއި ލިބޭ އިނާޔަތްތަކުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ އިރު މި ޓެކްސް ނަގަނީ 60،000ރ. އަށް ވުރެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 16:13:17
ޔޫކޭ އިން އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިއަދު ޕޮޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުން އައުމުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 16:03:03
ކޮވިޑް-19: މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު ހަތަރެެއްގެ ފަހުން ބަންދު
ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން، މާލޭގައި ހިންގާ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު 4:00 ގެ ބަންދުކުރަން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 15:35:00
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެނީ
ގުއާމް (އެޕްރީލް 1) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ތިއޮޑޯ ރޫޒްވެލްޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އަވަސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެ މަނަވަރުގެ ކެޕްޓަން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ގުއާމްގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 15:32:17
ނޯ ޕޭ ލީވްގައި ދާން މަޖުބޫރުކޮށް ސޮއިކުރުވުން ގިނަވަނީ
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދިމާވެފައި މިއޮތް ހާލަތާ ހެދި ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރާތީ، މިއަދުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޕޭ ލީވަކަށް ދާން މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަޖުބޫރުން ސޮއިކުރުވަމުންދާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 15:12:56
ލަންކާގައި ތިބި އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ވިސާ އަށް އެއް މަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށް ދީފި
ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު އެއް މަހަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި ވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 15:05:59
ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސަޢުދީއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި
ކޮވިޑް-19އިގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅެންދެން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން އިލްތިމާސް ކުރަށްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-01 15:02:46
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގެ ރޭލްތައް އައިސޮލޭޝަން ވޯޑުތަކަށް
ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 1) - ކޮރޯނާވައިރަސް ބާރަށް ފެތުރިއްޖެ ނަމަ އައިސޮލޭޝަން ވޯޑުތަކުގެ ގޮތުގައި ރޭލްތަކުގެ 20،000 ކޯޗު ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާ މިހާރު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 14:47:50