×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ނެދަލޭންޑްސްގެ ސްޝިފޯލް އެއާޕޯޓުގައި ވަޅިން ހަމަލާއެއްދޭން މަސައްކަތްކޮށްފި
ނެދަލޭންޑްސްގެ އެމްސްޓަޑޭމްގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު އެއް އެއާޕޯޓުގައި ވަޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިކަމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ވަޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދިނުމަށް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-16 04:05:06
މި ފެނުނީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު: ނިޒާމްބެ
ފެނިގެން މިދިޔައީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު ކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް
މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-16 01:00:48
ޑެކަގަން ކަޕް: ވައިކަރަދޫ އާއި ސެނޮން އަށް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓު
އިއްޔެ ހަވީރު ޑެކަގަން ކަޕްގައި ރުއްގަނޑު ސިޓީ އާއި ވައިކަރަދޫ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ވައިކަރަދޫ ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ސެނޮންއިން އެކްސާ 777 ގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ޑެކަގަން ކަޕުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-16 00:27:35
ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
މިރޭ ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލުގައި ޓީސީއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭގެ މެޗު ނިއު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-16 00:27:21
އޮއްޕޮގެ ދެ ލަނޑުން ނިއު އިން ގައުމީ ތަށި އުފުލާލައިފި
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ދުރުގައި ދުވަސްކޮޅަކު ހުރުމަށް ފަހު މި އަހަރު އެނބުރި އައި ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އިބްރާހިމް ފަޒީލް (އޮއްޕޮ) ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު، 3-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-16 00:26:38
ގައުމީ މުބާރާތް 12 ވަނަ ފަހަރަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހޯދައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 12 ވަނަ ފަހަރަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ހޯދައިފިއެވެ. ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-15 23:53:15
ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގެ މައްޗަށް އެންމެ ހައްޤުކަން ބޮޑީ ކޮން ބައެއް؟
ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގެ މައްޗަށް ޔަހޫދީން ކުރާ ދަޢުވާ އެބައިމީހުން ބިނާކުރަނީ މައިގަނޑު ދެ އަސާސެއްގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އަސާސަކީ އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ދީނީ ފޮތް ނުވަތަ ހިބްރޫ ބައިބްލްގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-15 23:45:24
އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް – މިނިސްޓަރ
ގުޅޭ ލިޔުން ދައުލަތުގެ ބިން ކައުންސިލްތަކަށް މިލްކު ކުރެވޭގޮތަށް ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައިފި 5 މަސްކުރިން ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރާނަމަ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ރާއްޖޭގެ
ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2017-12-15 23:13:30
100 ޕްލަސްގެ ބެރީ އާއި އެކްޓިވް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި
ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ރަހައެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. އާ ރަހަތައް ތައާރަފް ކުރީ، "ކެރޭނެތަ"ގެ ނަމުގައި މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކާ
މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 23:03:36
ހޮނު ގުގުރިއަކާއި އެކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
މިއަދު މަގުރިބް ނަމާދު ވަހުތު ޖެހި ބާރު ހޮނު ގުގުރިއަކާއި އެކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިންގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ހޮނު ގުގުރި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފައިވަނީ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-15 21:40:34
އެން ދަމަން ފޭބި ނޮޅިވަރަމް ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
ހދ ނޮޅިވަރަމްގައި މިއަދު މަހަށްނިކުތް ދޯންޠަކުން އެން ދަމަން ފޭބި ޒުވާނަކު މަރު ވެއްޖެއެވެ. ހދ ނޮޅިވަރަމް ހިތަށްފިނިވާގޭ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ އަޙުމަދު މުޙައްމަދު މަރުވެފައިވަނީ އެންދަމަން ފޭބިފަހުން ހާލު
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-15 21:23:15
ކުޅުދުއްފުށީ މިސްކިތަކަށް ހޮނު އަޅައި ގެއްލުން ވެއްޖެ
ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ހަވީރު ކުރި ވިއްސާރާގައި ހޮނުއަޅައި، އެ ރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވީ އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރު ގުގުރިއަކާއެކު،
މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 21:00:19
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ފުރޮޅާލައިފި
ރަސްފަންނުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު 2:20 ހާއިރު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލު ނުވެގެން އެތަނުގައި ހަދާފައި ހުރި ދުވާ ޓްރެކްފެ މައްޗައް
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 20:45:04
އެންދަމާ ދަލެއް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި އެންދަމަން ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު، ދާ ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ އަތޮޅު އެރިމަރަދޫ ކައިރިއަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 20:25:23
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހޮނު އަޅާ، މިސްކިތަށް ގެއްލުންވެ، އިމާމް ޒަހަމްވެއްޖެ
ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ބާރުގަދަ ގުގުރިއެއް ޖަހައި ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށު ހުކުރު މިސްކިތަށް ބޮޑެތު ގެއްލުންތަކެއްވެ، މިސްކިތުގެ އިމާމަށް ވެސް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 20:19:34
ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުމުގެ ހައްގު އެންމެ ބޮޑީ ގާސިމަށް - އުމަރު
ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވާ ރިޔާސީ ކެންޑިދޭޓަކަށް ވުން އެންމެ ހައްގުކަން ބޮޑީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބަލް ގާސިމް އިބްރާހީމް ކަމަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-15 20:09:16
އެންދަމަން ފޭބި ޒުވާނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
ެެއެންދަމަން ފޭބި ޒުވާނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރުވެފައި ވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަމް ހިތަށްފިނިވާގޭ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ އަހުމަދު މުހައްމަދެވެ. އޭނާ ގެނބުނީ ރައްޓެހިންނާއި އެކު މަހަށް ނުކުމެ އެންދަމަން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-15 19:47:29
ގާސިމް ޖަރުމަނުން: މި އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވޭތޯ ދުއާކޮށްދީ
ރާއްޖެއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އަނިޔާވެރި ހާލަތުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާތޯ ދުއާކޮށްދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވައިގެން ގާސިމް އިއްޔެ ކުރެއްވި
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 19:07:29
ނޮޅިވަރަމްގައި މަހަށް ގޮސް އުޅުން ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ޒުވާނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ހާދިސާގައި މަރުވީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ހިތަށްފިނިވާގޭ އަހުމަދު މުހައްމަދު ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާނެކެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އިބްރާހިމް
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 19:06:48
ފޯނަށް ލާރި އަޅަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހުނު ދުވަސް ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެ!!
ތިއީ ވަރަށް ބިޒީ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަރަށް ކަންނެތް މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރައްޓެހިންނަށް އަބަދު ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިހާރަ ބަންދުކުރަން 5 މިނެޓަށް ވީމަ ދުންޖަހާފަ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-12-15 18:57:56
އިދިކޮޅު ހުރިހާ ލީޑަރުންހެން ތިބީ ޖަލުގައި ނުވަތަ އަރުވާލެވިގެން: އެމެރިކާ ސަފީރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 150 ދުވަސް ވުމުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު އިސް ހުރިހާ ލީޑަރުންހެން މި ވަގުތު ތިއްބެވީ ޖަލުގައި ނުވަތަ އަރުވާލެވިގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 18:52:42
ރަސްފަންނުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ފުރޮޅާލައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މިއަދު ހިނގައިފިއެވެ. ދުވަސް އޮންލައިންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޕިކަޕް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންގޮސް ރަސްފަންނު
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-15 18:30:17
ބިދޭސީންތަކެއް މާރަމާރީ ހިންގައި ހޮޓަލެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
މާލޭގައި ބިދޭސީންތަކެއްގެ ދެމެދު މާރަމާރީ ހިންގާ ހޮޓަލެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި އެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނީ މުނީރު ނަމަކަށް ކިޔާ ހޮޓަލެއް ތެރޭގައި ބިދޭސީންތަކެއް މާރަމާރީ ހިންގައި އެތަނުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 17:48:17
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން މުޖާރައާކުރެވޭނެ: ނަޝީދު
ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން، ރާއްޖޭގައި އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ސަރުކާރަކުން އަލުން ބަލާނެކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-15 16:36:25
އާ ސަރުކާރަކުން އެފްޓީއޭ މުރާޖާ ކުރާނެ: ނަޝީދު
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނެރޭ ސަރުކާރެއްގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ދެމެދު ގާއިމް ކުރި މިނިވަން ވިޔާފާރީގެ އެއްބަސްވުން އަލުން މުރާޖާ ކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނަޝީދު މިއަދު
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 16:29:24
ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ރަސްފަންނު ދުވާ ޓްރެކުން ބޭރުވެއްޖެ
މާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި، ރަސްފަންނު ދުވާ ޓްރެކުން ބޭރުވެއްޖެ އެވެ.ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 03:05 ހާއިރު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 16:04:42
ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބުމުން ކިހަވައް ހުރަވަޅި ވިއްކާލުން މަޑުޖައްސާލައިފި
ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަނަންތާރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިއްކާލަން ހުޅުވާލުމުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބުމުން އެމްޓީޑީސީން އެކަން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޓޫރިޒަމްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 15:58:27
ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ހއ. ދިއްދޫ ގޮނޑު ދޮށުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު 9:10 ހާއިރު ދިއްދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުން 80 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 15:56:27
އަހަރުމެންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރާއްޖެ ވިސްނަން ޖެހޭ: އިންޑިއާ
ރާއްޖެއާ މެދު އިންޑީއާއިން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި އިންޑިޔާ އިސް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އިންޑިޔާގެ
އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 15:46:05
އޭސީސީ މިނިވަން ވެއްޖެނަމަ ރައީސް ޔާމީން ހަތަރެސް ފައިގައި ބިޑިއަޅުވާނެ: ސަމީރު
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މިނިވަންވެއްޖެނަމަ ރައީސް ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ ހަތަރެސްފައިގައި ބިޑި އަޅުވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-15 15:41:08