×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިސްރާއީލުން ހިންގާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އައްޔަންކޮށްފި
ފަލަސްޠީނު ބަޔަކު އިސްރާއީލުުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީ އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކުގައި ހިންގާފައިވާ އަދި ހިންގަމުންދާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ބެލުމަށް އޮފީސް އޮފް ޔުނައިޓެޑް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-07-24 17:38:17
ޓްރިޕްޒިލާއާ އެކު ރާއްޖެއިން ކެމްޕެއިނެއް
އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް، ޓްރިޕްޒިލާއާ އެކު ރާއްޖެއިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޓްރިޕްޒިލާ އިން އިރުމަތީ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 16:41:57
ވިއްސާރައިގަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ފިލިޕިންސްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން މީހުން ހުސްކުރަން ފަށައިފި
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ ފިލިޕިންސްއަށްވެސް ކުރަން ފެށުމާއި އެކު އާންމުން ފުރާނަމަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 16:30:40
މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައިސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގައުމަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 16:13:47
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ގެސްޓް ހައުސް ފުޅަދޫގައި
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލޯޓިން ގެސްޓް ހައުސްއެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރަތާކުން ފަށައިފި އެވެ. ބ. ފުޅަދޫ ކައިރިން ހަނިފަޅު ސަރަހައްދުގައި ރީޕްސްކޭޕާސް ކުންފުނިން ތަރައްގީ ކުރާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 16:07:59
ކޮވިޑު ލޮކްޑައުނާއި ދެކޮޅަށް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވަނީ
ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއާއި ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މުޒާހަރާތައް އެންމެ ވަރުގަދައީ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 16:03:51
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަފުސީލު މިރޭ ހާމަކުރަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއި ކުރިން އާންމު ނުކުރާ ބައެއް ކަންކަން ހާމަކުރަން މިރޭ މީޑިއާ ބްރީފިންއެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 15:46:37
ކޮވިޑުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އދ. އިން ޗައިނާއަށް ގޮވާލައިފި
މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ގޮތުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދިރާސާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އދ. އިން ޗައިނާއަށް ގޮވާލައިފި
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 15:34:51
މާލެ އަދި ހުޅުމާލެއިން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވޭ: ސްޓެލްކޯ
މާލެ އަދި ހުޅުމާލެއިން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ގްރޭޓަރމާލެ ގްރިޑް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 15:33:06
ބަނގުއާވިތަކަކާއި ޓޮނިކްތަކެއް ކަސްޓަމްސް އިން ނައްތާލައިފި
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުއާވިތަކަކާއި ޓޮނިކްތަކެއް ނައްތާލައިފި އެވެ. މި ތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ 22 ޖުލައި 2021 ދުވަހު ކ. ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަޙައްދުގަ އެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 15:20:31
ކޭސްތައް އިތުރުވެ ވިއެޓްނާމްގެ ވެރިރަށް ބަންދު ކޮށްފި
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުން އިތުރުވުމުން ބަލި ފެތުރުން ކޮށްޓްރޯލް ކުރުމަށް ވިއެޓްނާމްގެ ވެރިރަށް ހަނޯއި 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ. ހަނޯއީ ބަންދު ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު އަމުރުގައި، 2 މީހުންނަށް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 15:12:22
ރާއްޖެ އަށް މިހާރު 39 މަންޒިލަކުން މީހުން އާދޭ
ރާއްޖެ އަށް މިހާރު 39 މަންޒިލަކުން މީހުން ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ހިންގާ އެމްއޭސީއެލުން ބުނެފި އެވެ. އެއާޕޯޓުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 15:02:13
އިޒްރާއީލާއެކު ހިނގި ކުރިމަތިލުމެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
އިޒްރާއީލުން ގަދަކަމުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވުމާއި ދެކޮޅަށް ވެސްޓްބޭންކުގެ ބެއިތާ އަވަށުގައި އެއްވި އެއްވުމެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި، އިޒްރާއީލްގެ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 140
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 14:16:59
ކޮވިޑް ބަލީގެ މީހުންނަށް އެހީވާން 36 ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދަނީ
ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް އެހީވާން ވަގުތީ ގޮތުން 36 ނަރުހުން ހޯދަން އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 13:29:39
އިންޑިޔާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
އިންޑިޔާގެ މަހަރަޝްތުރަ ސްޓޭޓްގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންގޮސް އަދި އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 12:55:02
އޮރިޔާން ފިލްމު އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން، ފިރިމީހާވެސް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރޭ: ޝިލްޕާ
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާ އޮރިޔާން ފިލްމު އުފައްދާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރާޖް ވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 12:10:02
ކޮވިޑް ބަލީގައި 60 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި އުމުރުން 60 އަހަރު މީހަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނިކޮށް ރޭ ދަންވަރު މަރުވީ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 11:38:09
ނަޑެއްލާގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އިން މައްޗަށް، ހާލަތު ގޯސް
ގދ. ނަޑެއްލާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އިން މައްޗަށް ގޮސް، ހާލަތު ގޯސް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ރަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނުނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު، ހާލު ބޮޑުވެގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 11:35:38
ޓައިމް މެގަޒިން އިން ހޮވާ އެންމެ ވަރުގަދަ 100 މަންޒިލްގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ!
ޓައިމް މެގަޒިން އިން ހޮވާ އެންމެ ވަރުގަދަ 100 މަންޒިލްގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ. އެ މެގަޒިންގެ މިއަހަރުގެ ގަދަ 100 ގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ 53 ވަނައިގަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 08:23:31
"ބެޓްގާލް" ގެ ރޯލަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލެޒްލީ
ޑީސީގެ ފިލްމު "ބެޓްގާލް" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލަށް ލެޒްލީ ގްރޭސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ހޮލީވުޑް ރިޕޯޓާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި އެމެރިކާ އަށް އުފަން 26 އަހަރު ފަންނާނު ފިލްމަށް ނެގީ،
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:58:27
ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކުރިޔަސް ޝިލްޕާ ފަސްޖެހުމެއް ނެތް
މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި ދެން ވެސް އެފަދަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލައި ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާ ރާޖް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:57:02
ސަލްމާންގެ "ފްރެންޝް" ލައިނުގެ ދަށުން ސެންޓް ނެރެފި
މިދިޔަ އަހަރު ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭ "ފްރެޝް" ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ބްރޭންޑެއް ތައާރަފުކޮށް، އޭގެ ދަށުން ސެނިޓައިޒާ ބާޒާރަށް ނެރުނު ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ސެންޓް ވެސް ނެރެފި އެވެ. "ފްރެޝް"
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:55:48
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޝަން ތަރި ވިދުޔަތު ޖަމްވަލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޚުދާ ހާފިޒު" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ބައި ވެސް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރި ފާރޫގް ކަބީރު ހަދާ "ޚުދާ ހާފިޒު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:53:17
އަންނައުނު މާކެޓްކުރަން ކޮވިޑާ ގުޅުވުމުން 3.7 މިލިއަނުގެ ޖޫރިމަނާއެއް
ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާ ކުންފުންޏަކުން މިދިޔަ އަހަރު "އެލްޖޭ ޝީލްޑް" ގެ ނަމުގައި އެކްޓިވްވެއާގެ އައިޓްމަތަކެއް ވިއްކި މައްސަލައެއްގައި 3.7 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:49:41
ކާތިކަކީ "ކެޕްޓަން އިންޑިއާ"
ޑައިރެކްޓަރު ހެންސަލް މެހެތާގެ ފިލްމަކަށް ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކައިލި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:48:11
ފަންކާ ޖަހައިގެން ނިދާ ނަމަ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް
އޭސީ ނުޖެއްސިޔަސް ފަންކާއެއް ޖަހައިގެން ނޫނީ ނިދުމަކީ މަދު މީހަކަށް ނޫނީ މިހާރު ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ފަންކާ އަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ހާއްސަކޮށް، ރޭގަނޑު ނިދާ އިރު، މުޅި ރޭ އެއްކޮށް ފަންކާގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:45:37
ސައީދު: މީދޫގެ ތާރީހު ޝައުގުވެރިކޮށްލި ޒުވާނާ
މުނާސަބަތުތަކަށް ޅެން ހަދަ އެވެ. ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް ވާހަކަ ލިޔެ އެވެ. އެކި މައްސަލަތަކުގެ ބަހުސްގައި ހިނގާ ގަލަމެކެވެ. އަހުމަދު ސައީދުގެ ހިތް ދޫވެފައިވަނީ ވެސް ދިވެހިބަހާއި ތާރީހަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:11:56
ކޮވިޑުގައި ޖެހި އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އޯޕަނިންއަށް ފަޅުކަން
ޓޯކިޔޯ (ޖުލައި 23) - ބާއްވަން ކަނޑައެޅި ތާރީހަށް ވުރެ އެއް އަހަރު ފަހުން އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ރަސްމީކޮށް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން އޮތް ގޭމްސް މި އަހަރަށް ފަސް ކުރަން ޖެހުނީ މުޅި ދުނިޔެ ފިއްތާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 01:46:30
ހުކުރު މިސްކިތަށް އެރީ ޗައިނާ މީހެއް؛ ބުނަނީ އަޅުކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް
މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތަށް އަރައި "މެޑިޓޭޓް" ކުރި މީހާ އަކީ ސައްހަ ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ޗައިނާ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ މިސްކިތަށް އެރީ އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަމަށް ބުނެފި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 00:09:08
އިންޑޮނީޝިއާގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން މިއަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ
މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑު-19 ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވަމުންދާ އިންޑޮނީޝިއާގައި މިއަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަދު ކޮވިޑަށް 49،071
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-23 23:43:17