×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-01 14:28:19
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީޙް ޖަމާލު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމައި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މަލީޙް މަގާމުން ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވައިފައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 13:32:17
ފަޅިމޫނު - 39
(18 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެންމެ ރަނގަޅު. އަޑުއަހާ. އޭނާ ފެނިއްޖެއްޔާ ބީރައްޓެއްސަކު ކަމުގައި ހެދިގަނޭ. ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައި ނުބުނާތި. އޭނާޔާ ދުވަހަކުވެސް ބައްދަލުނުވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 13:05:53
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަކީ މަލީޙްގެ ވަޢުދެއް ނޫން: މެންބަރު އުޝާމް
ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޓަރނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ ވައުދެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 11:25:20
ށ. ފޭދޫ އާއި ނޫމަރާގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފޯކައިދޫ އަދި ފީވައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން އެއަތޮޅު ފޭދޫ އާއި ނޫމަރާގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެދެރަށުގައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-01 11:01:33
ނ. ކުޑަފަރީގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި
ނ. ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި އެރަށުގެ ވިޔަފާރަވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-03-01 10:45:43
މިއީ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ވަޒީރަކު ވަކި ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތެއް: މިނިސްޓަރ މަލީޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަިޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެމަނިކުފާނަށް މަޖިލީހުން އެރުވި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 09:32:18
ދޯހާ އެއްބަސްވުމަށް އެއް އަހަރު، ޠާލިބާނުން ބޭނުންވަނީ އެމެރިިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބަން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ މަންޒަރެއް އަފްޣާނިސްތާުގެ ޠާލިބާން ޖަމާއަތާ އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ޤަޠަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ސޮއިކުރި ތާރީޚީ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމަށް އެއް އަހަރުވީއެވެ. 29 ފެބްރުވުރީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 07:48:48
ފާއިތުވި 9 އަަހަރު އީރާނުގެ އިގުތިސާދުން 100 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުވެއްޖެ
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އީރާނުގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ތަރައްގީ ސުމަކަށް ވުރެ ދަށުގައި ހުރުމާއި، އިންފްލޭޝަން މަތިވުމާއި، އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފަދަ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 23:07:53
އިތުރު 5,923 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި
ރާއްޖެއިން އިތުރު 5,923 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގައި އަލަށް މިވެކްސިން ޖެހި 5,923 މީހުންނާއެކު މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 111,415 މީހުން މިވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 22:53:11
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 196 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 196 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 22:31:45
އިންސާނީ އާދަކާދަ: ފައިދާއާއި ގެއްލުން އެކުލެވޭ ކަންކަން ހުރޭ
އިންސާނުންނަކީ ، އުފެދުމުގައިވެސް ، އަދި ހެދިބޮޑުވުމުގައިވެސް ، އެކިކަހަލަ އާދަތަކަށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބަށްޓަންވަމުންދާ ބަޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުން ދެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 15:53:48
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
އއ. މަތިވެރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-28 15:21:12
އިންގިލާބާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުން އދ. ގައި ހުންނަވާ މިޔަންމާގެ މަންދޫބު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
މިޔަންމާއިން އދ.އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ކިޔާއޮ މޯ ޓުން މި ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަސްކަރީ އިންގިލާބަކުން މިޔަންމާ (ބަރުމާ) ގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް މިހާރު އެގައުމުގައި ވެރިކަންކުރަމުންދާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 08:03:40
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 118މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 118 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-27 22:48:27
ކޮވިޑް-19 : ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 61 އަށް
ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެ ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 61އަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި އެންމެފަހުން ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-27 09:48:01
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 133 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 133 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 22:15:05
ޝާފިޔާގެ އެދުރު އަށި: ޕްރޮބްލެމް ބޭސްޑް ލަރނިންގ ނުވަތަ މައްސަލައަކާއި ގުޅުވައިގެން އުނގެނުން
އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔަމުން މި ދާ ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގައި މިފަހަރު ލިޔަން މި ޤަސްދުކުރީ، ވަރަށް ހުނަރުވެރި އަދި ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމަށް ޢަދަދު ނުކުރެވޭ ފަދަ ފައިދާތަކެއް ކުރުވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 17:57:16
ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީ ލިބޭނީ ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގިގެން – އަފްޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުން ގުޅިފައިވަނީ ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީއާ ކަމަށާ، ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީ ލިބިގެންދާނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގިގެންކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 17:13:18
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސްއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދީފި
ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހަރުދަނާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-26 16:52:30
ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުުމުގެ ހުއްދަ ސްރީލަންކާއިން ދީފި
ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުން އަންދާލަން މަޖުބޫރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސްރީލަންކާގެ ބަަޔަކު އިހުތިޖާޖުކުރަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުނުލައި އަންދާލަން މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 13:19:02
ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން އިންޑިޔާއާއި ޕާކިސްތާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ
އިންޑިޔާ ސިފައިން ކަޝްމީރުގެ ލައިން އޮފް ކޮންްޓްރޯލް (އެލްއޯސީ) ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކަޝްމީރު ދެބައިކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ސަރަހައްދީ ރޮނގު، ލައިން އޮފް ކޮންޓްރޯލް (އެލްއޯސީ) ހުރަސްކޮށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 22:57:02
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 184 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 184 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 22:39:58
ސާއިދު، ކިޑްނީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރާތާ 2 އަހަރާއި 7 މަސް
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިންގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުނަރުވެރި ނޫސްވެރިއެއްކަަމަށްވާ ސާއިދު ޢަޙްމަދު ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އެހީއަކަށް އެދީ އާދޭސްކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 19:36:30
ޤައުމެއްގައި ނުވިއްކާނެ ހަމައެކައްޗެއްވެސް ނޯންނަ ނަމަ!
ޤައުމެއް ، ޤައުމެއްގެ ތަޞައްވުރުގައި ދެމިއޮވެ ، ކުރިއަރައިގެންދަނީ ، ޤައުމީވަންތަ ރައްޔިތެއްގެ ވާޖިބުން ވިލަރެސްވެގެންވާ އެކުވެރި ، ދުޅަހެޔޮ ޖަމާޢަތެއްގައި ، އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމްވެފައި އޮވެގެންނެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 17:29:13
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކ. ގުޅީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ކ. މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކ. ގުޅީގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ގުޅީގައި ކުރިއަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-25 14:01:04
ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސްއާ ގުޅޭގޮތުން ފެލިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީފި
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހަރުދަނާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވ. ފެލިދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-25 11:29:41
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ތިބި ބޯޓެއް ކާބޯތަކެތި ނެތި އޮޔާދަނީ: އދ.
ރޮހިންޖާ ރެފިއުންޖީން ތިބި ބޯޓެއް ކާތަކެއްޗާއި ބޯފެން ނެތި އެންޑަމަން ކަނޑުގައި އޮޔާދާ ކަމަށާއި، އޭގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު މަރުވެފައި ވެދާނެތީ އާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވާކަމަށް އދ.ން ބުނެފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 11:17:39
ބަނގުރާ ގެންގުޅުނު 2 މީހަކު މަގުމަތިން ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭގެ މަގުމަތިން ބަނގުރާއާއެކު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި 2 މީހުން ބަނގުރާ ގެންގުޅޭކަމަށް ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން މަގުމަތިން ހައްޔަރުކުރީ މިރޭ އިރާކޮޅުއެވެ. މިރޭ 19:30 ހާއިރު އަސްރަފީ ބުކްޝޮޕް ކައިރިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-24 22:56:54
ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރުން
ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްއަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-24 12:32:51