×
ސިއްޙަތު
ބަރުދަން އިތުރުކޮށް، ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް މިފަދަ ކާނާ ދަރިފުޅަށް ދިނުން މުހިއްމު!
ދަރިފުޅު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ދަރިފުޅަށް ކާންދޭން ފަށާ ދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ މަޔަކުވެސް އިންތިޒާރުކުރާނެ ވަގުތެކެވެ. ދަރިފުޅުގެ ބަރުދަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަންވީ ކޮންކަހަލަ ކާނާއެއްތޯ ދެނެގަނެ އެއާއި...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-08 17:31:45
ރެސިޕޯ 43: މިނީ ޕާން ޕިއްޒާ
މިއަދު މި ކިޔައިލަ ދެނީ ވަރަށް ފަސޭހައިން އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. މި ތައްޔާރު ކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާނީ 15 ވަރަކަށް މިނިޓްއެވެ. މީގެ އިތުރުން މީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައިވެސް ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 4 ފޮތި ޕާން (ކައިރި ނަގައިފައި) 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޕިއްޒާ ސޯސް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-02 10:41:12
ރެސެޕީ 9: ބްރެޑް ޕިއްޒާ ބައިޓް
ޕާނަކީ ރޯދަ މަހުގައި އެންމެ އާންމު އެއް ބާވަތެކެވެ. މިއަދު ގެނެސްދޭނީ ބްރެޑް ޕިއްޒާ ބައިޓްއެވެ. މީ ބިޒީ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ރެސިޕީއަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މީ ތައްޔާރު ކޮށްލުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ބާވަތެއް ވެސް މެއެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 4 ފޮތި ޕާން 2 ސޮސެޖް 4 ފޮތި ޗީޒް 1/2 ޖޯޑު މޮޒެރެލާ ޗީޒް 1/2 ސައި
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-16 09:47:45
ރެސެޕީ 2: ޗިކަން ބޯލް
ޗިކަން ބޯލް އަކީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި މީގެ ސައިޒް އަކީ ވެސް އެމީހަކު ބޭނުން ސައިޒެއް ހިޔާރު ކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. މީ ތައްޔާރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ އަގަޔަށް މީރު އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު ޗިކަން ބްރެސްޓް ( ފެނުކައްކައި ޝްރެޑް ކޮށްލައިފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފިޔާ (ޗޮޕް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-12 12:52:57
ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ، މީރު މައިލޯ ޗޮކްލެޓް ބިސްކަޓް ޕުޑިން
ޗޮކްލެޓް ބިސްކަޓް ޕުޑިން އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް ވަރަށް ކަމުދާ، މަދުން ބަދިގެއަށް ވަންނަ ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ، މީރު ފޮނިއެއްޗެކެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: 100 ގްރާމް ކެޑްބަރީ މިލްކް ޗޮކްލެޓް 5 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މައިލޯ 1 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު 1/2 ޖޯޑު ހޫނު ފެން 1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު ހަދާނެގޮތް:
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-03-11 15:06:05
ހިކަނދިފަތު ސައި: އެތަކެއް ފައިދާތަކެއްވާ ތަފާތު ބުއިމެއް
ހިކަނދިފަތަކީ ދިވެހިންގެ ބަދިގޭގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްފަދައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ކެއެއްކުން ތަކުގައްޔާއި ރަހަމީރުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ރިހަޔަކަސް، ގަރުދިޔައަކަސް، ކުޅިމަހަކަސް ހެދިކާއަކަސް ނާޅާ ދޫކޮށްލެވޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހިކަނދިފަތުން
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-16 06:28:13
މިއީ ހަމައެކަނި ކަލަންޑަރުގައި ލިޔެފައިވާ ތާރީހެއްނޫން
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރުބަލި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް، އެއީ ހަމައެކަނި ކަލަންޓަރުގައި ލިޔެފައިވާ ތާރީހެއްނޫނެވެ. އެއީ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ފުރާނައަށް ސީދާ ގޮތުން އަސަރުކުރާ ބައްޔަކާއި ދެކޮޅަށް ގޮވާލާ ވަރުގަދަ ގޮވާލުމެކެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުަވަހަކީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-04 21:32:19
ކޮބާ އަހަރު ނިމެނީނު. ދުވަންދާނަމޭ ބުނި “މާދަމާ” އަތުވެއްޖެބާ!
ކަސްރަތާއި، ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި، ސިއްޙަތަށް ބަލަން ‘މާދަމާ’ ފަށައިގަންނާނެ ވާހަކަ، މިއީ ވަރަށް ގިނައިން މީހުންނަށް ބުނެވޭ ބަސްކޮޅެކެވެ. މިހެން ބުނެވެނީވެސް ހަމަ ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ބޭނުންވާތީއެވެ. އެކަން ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ނަންގަނެވޭ މާދަމާ ނާންނަނީ ކީއްވެބާއެވެ? ކަސްރަތު ނުވަތަ ޖިސްމާނީ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-12-16 08:24:11
ކުޑައިރު ބޮލުގައި ކާށިތެޔޮ ލީ ކޮންބައެއް؟
ލިޔުނީ: އަންޖުމް އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ކާށިތެލަކީ އިސްތަށީގެ ސިއްޙަތަށް ޚާއްޞަ ނަންމަޝްހޫރު ތެލެކެވެ. ތަފާތު ވަހެއް އެކުލެވޭ މި ތެލަކީ ބައެއް މީހުން ކުޑައިރުއްސުރެ އަދާ ޖެހެންދެންވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ތެލެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އަނެއްބައި މީހުންނަށް މިތެލުގައި ދުވާ ވަސް ކަމުނުދާތީވެ ބޭނުންކުރުން
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-12-08 09:42:07
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ: ދުވަހުގެ އެންމެ މުހިންމު ކެއުން!
ލިޔުނީ: އަންޖުމް އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ހެންދުނުގެ ނާސްތާއަކީ ދުވަހުގެ އެންމެ މުހިންމު ކެއުމޭ ބުނާއަޑު އިވޭނެއެވެ. އެހާވަރަށް ސިއްޙީ މާހިރުން އެވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިހެން ބުނަންވެސް މިޖެހެނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސަބަބާއި ހުރެއެވެ. ރޭގަނޑު އެއްކޮށް ނުކައި ނިދީގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ހެނދުނު ހެނދުނާ އެހަށިގަނޑަށް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-26 11:55:36
މާބަނޑުއިރު ބަރުވާނެ. އެކަމަކު ކިހާވަރަކަށް?
ލިޔުނީ: އަންޖުމް އިސްމާއިލް މުހައްމަދު މާބަނޑު ދުވަސްވަރުގައި އެކި އަންހެނުންގެ ބަރުދަން އިތުރުވާނީ އެކި ވަރުވަރަށެވެ. އެވްރެޖަށް ބަލާނަމަ އާންމުގޮތެއްގައި މި ބަރުދަން 10 ކިލޯ އާއި 12.5 ކިލޯ އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް އިތުރުވާއިރު، ބަރުދަނަށް ފާހަގަވާވަރުގެ ބަދަލެއް އަންނަތަން ފެނިގެންދަނީ 20 ވަނަ ހަފްތާއަށް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 09:36:23
ޕްރީޑައިބެޓީސް – ސަމާލުވަމާ!
ލިޔުނީ: އަންޖުމް އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ޕްރީޑައިބެޓީސް އަކީ ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު އާންމު ޙާލަތަށް ވުރެ މަތިވެފައިހުރުމެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަކުރުބަލީގެ ޑައިގްނޯސިސްއެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ ވަރަށް މަތިކޮށް ނުދައްކާތީ ހަކުރުބަލީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ނުކުރާ ޙާލަތެކެވެ. އަދި މިކަމަކީ އެއްވެސް ސާފު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-12 13:45:30
ތިބާ ބަނޑުހައިވަނީ ޖިސްމާނީގޮތުންތަ؟ ނުވަތަ ޖަޒުބާތީ ކޮށްތަ؟
ލިޔުނީ: އަންޖުމް އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގައި މިވަނީ ދެވައްތަރެއްކަން އެނގިލައްވާތޯއެވެ؟ އެއީ ޖިސްމާނީގޮތުން ވާ ހައިހޫނުކަމާއި ޖަޒުބާތީގޮތުން ތިމާއަށް އިޙްސާސުވާ ހައިކަމެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު އަލަށް ދިރާސާކޮށްލެވުނު މަޢުލޫއެއްކަމުން މިކަމުގެ ވާނުވާ ޙިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. އެއަށްފަހު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-09 10:39:26
ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރެވިދާނެ ދެތިންކަމެއް!
ލިޔުނީ: އަންޖުމް އިސްމާއިލް މުހައްމަދު އާދެ! ނުލާހިކު ހަލުވި ކަމާއި އެކު ބަދަލުވަމުންދާ މި ދުނިޔޭގައި އަމިއްލަ ސިކުނޑީގެ ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަކީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެއީ ތަމްރީނު ކޮށްލެވޭ މަސްގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއްކަމަށް ކަމުގެ މާހިރުން ބުނެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-06 09:32:14
ތުއްތު ދަރިފުޅު ބަނޑުހަރުވާނަމަ ގޭގައި ދެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާތައް!
ތުއްތު ކުދިންވެސް ބަނޑުހަރުވުމުގެ އުނދަގޫތައް ތަހައްމަލް ކުރެއެވެ. ބައެއް ކުދިންނަކީ އުފަންވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑުވަންދެންވެސް މި އުނދގޫތައް ތަހައްމަލްކުރާ ކުދިންނެވެ.އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިރު ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ނުދެވޭއިރު، މިގޮތަށް ބަނޑުހަރުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ.
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-10-02 08:58:44
ސިއްހީ ދާއިރާ ދަނީ ކުރިއަށް، ގާބިލުކަަން އަންނަނީ އިތުރުކުރެވެމުން: ހެލްތު
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގަައި ބުނީ ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަނީ އެ ދާއިރާގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-09 21:17:42
ކޮރޯނާވައިރަސް: ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ 99 މީހުންގެ ހާލަތު
އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާތެރި އާ ވައިރަހެއްގެ ސަބަބުން ރޯގާއެއް ފެތުރި، ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ދާ ނަމަ، އެކަން އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ ސައިންސްވެރިންނަށެވެ. ޗައިނާގައި ހަލުވި ދުވެލީގައި ފެތުރެމުން ދާ އާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާ އެކު ދުނިޔެ ގުނޑުވާލައިފައިވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-31 11:59:15
މިވާ ގޮތެއް އެނގޭތަ؟ މިއީ އަހަރެމެން ގެނައި ބަލިމަޑުކަމެއް
އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު، މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން، ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ހޮހަޅައަކަށް ވަނެވެ. މި ސައިންސްވެރިންގެ ބިރަކަށް ވެފައި އޮތީ، އޭގެ ކުރިން 2002-2003 ގައި، ޗައިނާއިން އުފެދުނު ސާސް ރޯގާ ކަހަލަ ބިރުވެރި ބަލިމަޑުކަމެއް އަަނެއްކާވެސް ކުރިމަތިވެދާނެތީ،
މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-30 07:51:11
އިސްތަށިގަނޑަށް ގޭގައި ދެވިދާނެ ފަރުވާ
ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާ ތަފާތު ސަބަބުތައް ހުރެއެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޓްރެސް، އުމުރުން ދުވަސްވުން، ޖެނެޓިކްސް އަދި އިސްތަށިގަނޑަށް ދޭ ފަރުވާގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލް އާއި ޑައި އަކީ އިސްތަށި ފައިބަން މެދުވެރިވާ ބައެއް ސަބަބުތަކެވެ. އިސްތަށި ފައިބާ ނަމަ އަގުބޮޑު އުފެއްދުންތަކާއި ފަރުވާ އަށް ފައިސާ ޚަރަދު ނުކޮށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-11-10 15:14:38
އޮލިވްސް: ނުކައި ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް!
ކެއުމުގައި އޮލިވްސް ހިމަނަން ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ ޖަވާބަކީ ނޫނެކޭނަމަ، ކެއުމުގައި އޮލިވްސް ހިމެނުމަށް އަވަސް ވެގަންނާށެވެ. ކަންމަތީ ފިހާރަކުންވެސް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ އޮލިވްސް ކެއުމުގައި ނުހިމަނަންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. އެއީ ސިއްހަތަށްވެސް ފައިދާ ހުރި ވަރަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. އެގޮތުން މި ލިޔުމުގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-10 16:13:41
ނިދަން އުދަނގުލީތަ؟ މިކަންކަމުން ތިކަމަށް ލުޔެއް ލިބިދާނެ!
ދިރާސާތަކުންނާއި ކަމާބެހޭ މާހިރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ، ހަމަނިދި ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނިދި ނުލިބުމަކީ މީހާ ބަލިވުމަށް ނުވަތަ އުމުރު ކުރުވުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ”ނިދި“ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ވާޖިބު ވަނީ މިހެން ވެގެންނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ނިދުމަކީ މާކަ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-08 18:00:06
މުރަނގަ ފަތް، ނުކައި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫން!
މުރަނގަ ފަތަކީ އާއްމުކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ލިބެން ހުންނަ ފަތެކެވެ. ހަމައެއާއެކު އެއީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވެސް ވަރަށް އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ފަތެކެވެ. އެގޮތުން ރިހަ ކައްކައިގެންނާ ތެލުލައިގެން އަދި ބިސްގަނޑު ފަދަ ބައެއް ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމުގައިވެސް މުރަނގަ ފަތް ބޭނުން ކުރެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-07 15:38:44
ލޮލުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މި ކާނާތައް ބޭނުންކުރުން މުހިއްމު!
ރަހައަށް އެކަނި ނުބަލައި ލޮލަށް ވެސް ބަލާށެވެ. ތިމާގެ އެންމެ ނާޒުކު އެއް ގުނަވަންކަމަށްވާ ލޮލުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ގުޅިފައިވަނީ ތިމާ ކާ އެއްޗަކާއެވެ. ނޫނެކެވެ. ހަމައެކަނި ކެރެޓެއް ވެސް ނޫނެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ ތިމާގެ ލޮލުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ވެސް ހިމެނުން މުހިއްމު ބައެއް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-07 09:00:05
ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ބޭނުންނަމަ ބޯންވީ ލުނބޯ ފަނި
ލުނބޯ ފަނި ގިނަ މީހުނަށް ނުބައި ބުއިމަކަށް ވިޔަސް އެއީ ސިއްޙިގޮތުން ވަރަށް ފައިދާ ބޮޑު ބުއިމެކެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ލުނބޯ ފަނި ތައްޓެއް ބޮއެފިނަމަ ސިއްޙަތަށް އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބެއެވެ. ލުނބޯއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށްވެސް ގިނަ ވިޓަމިން އެކުލެވޭ މޭވާއެކެވެ. ތާފަނާ ފެނާއެކު ލުނބޯ ފަނި ބުއިމަކީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-07 21:16:59
މިއީވެސް ދަރިން ނުލިބުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް
ކޮންމެ ދެމަފިރިއެއްވެސް ޙަޔާތެއް ފަށާނީ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެމުންނެވެ. އެގޮތުން ކައިވެންޏަށް ފަހު ދަރިން ލިބި އެ ދަރިން އުފަލުގައި އުޅޭ މަންޒަރަކީ ކޮންމެ މައިންބަފަޔަކުވެސް ދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަރެވެ. އެހެނަސް ދިމާވާ ހާލަތެއްގައި ދަރިން ނުލިބުމާއި ކުރިމަތިވެފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކުވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-07 16:39:29
ހިކެން ބޭނުންނަމަ ކަސްރަތު ކުރަންވީ ގޮތަކީ މިއީ
މާބޮޑަށް ބަރުދަން އިތުރުވުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތައް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރާއިރު ބައެއް މީހުން ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ޖިމްތަކަށް ދެއެވެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-12-29 19:04:29
ފިޔާ: ހަމައެކަނި މީރު ރަހަލައްވަން ބޭނުން ކުރަންވީ އެއްޗެއް ނޫން
ޒަމާނުއްސުރެ ފިޔަލަކީ ކާއެއްޗެހީގައި މީރު ރަހަ ލެއްވުމަށް ބޭނުން ކުރާއެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ބަދިގެއަކަށްވެސް އެންމެ މުހިއްމު އެއްޗެހީގެ ލިސްޓެއް ހަދާނަމަ ކާއެއްޗެހި ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓުގެ ކުރިއަށް ފިޔާ އަންނާނެއެވެ. މިއާއެކު ފިޔަލަކީ ބައެއް ބަލިތަކަށް ގޭގައި ދެވޭ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުން
ސަން.އެމްވީ - 2017-10-19 08:54:47
ގޭމް ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ވިސްނުން ތޫނުވެ ހަނދާން ގަދަވޭ
ކުޑަ ކުދިން މާ ގިނައިން ގޭމް ކުޅުމަކީ ގިނަ މައިންބަފައިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ގޭމް ކުޅުމަކީ ކުއްޖާއަށް ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާ ތަކުން ދައްކައެވެ. "އަހަރެމެންގެ ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ގޭމް ކުޅުމަކީ ތަފާތު ހާލަތްތައް އަވަހަށް ދެނެގަނެ އެއަށް ހައްލު ހޯދާ, އާ މައުލޫމާތުތައް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-10-03 09:57:27
ޖަހާ ސެންޓެއްގެ ސަބަބުންވެސް ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި މައިގްރޭން ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވޭ
ކޭޓް ގްރެންވެލް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ހެދި "ދަ ކޭސް އެގެއިންސްޓް ފްރެގްރެންސް" ނަމަަކަށް ކިޔާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ތިން މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކަކީ ސެންޓުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ މީހެކެވެ. 2014 ގައި ކުރެވުނު އެހެން ދިރާސާއަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި މައިގްރޭން ހުންނަަ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-10-03 00:09:51
ޕާޓީ ޑްރަގްގެ ނުރައްކަލާ ބެހޭގޮތުން ދެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ބަސް
ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވި ދެޒުވާނުންގެ މަރާއި ގުޅިގެން އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ޑރ. އަހުމަދު މިގްދާދު އާއި ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ޖުނެއިދް ވަނީ އިއްޔެ ޒުވާނުން ޑްރަގް ބޭނުން ކުރުމުގެ ނުރައްކަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޑރ. އަހުމަދު މިގްދާދު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-09-30 22:23:25