×
މައި ސަފުހާ
އޭސީސީގެ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީގެ މައްސަލަބަލަނީ ކަމާބެހޭފަރާތުން ރިޕޯޓްކުރުމުން – ފުލުހުން

އޭސީސީގެ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީގެ މަނީލޯންޑްރިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ ކަމާބެހޭ ފަރަތްތަކުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެންކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އޭސީސީގެ ރައީސް ޙަސަން

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-02-17 19:36:35
އޭސީސީގެ ރިޕޯޓްގައި މުހިންމު ކަންކަން ސިއްރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފެނޭ: އަމީން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތް ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަންކަން ސިއްރުކޮށްފައިވާކަމަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:28:14
މަސް ކިރަން ލަންކާއަށް: ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ކަމެއްތަ؟

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވަގަށް މަސްވެރިކޮށްގެން އެންމެ ގިނައިން އަތުލައިގަންނަނީ ސްރީ ލަންކާ މަސްބޯޓްތަކެވެ. ނުއަގުގައި ދިވެހިންގެ އަތުން މަސް ގަނެ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ވެސް ލަންކާ މީހުން އުޅެނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 08:13:07
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތް: ޑޮލަރު ވިޔަފާރީގެ ކަޅު ފަރާތް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން އެސްއޯއެފް އިން ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް އޭސީސީން މިދިއަ ހަފުތާގައި ނެރުނު އިރު އެނގުނު އެއް ކަމަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހިންގާ ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 08:10:42
ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސޭޓެއްތޯ؟

މިދިޔަ ހަފުތާ ނިމުނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅާއި ބިންތައް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ބިލިއަން ރުފިޔާ އަމިއްލަ ބަޔަކު ކައި ހުސްކުރި ގޮތުގެ ކަޅާއި ހުދުގެ މަންޒަރަކުންނެވެ. އެ މަންޒަރު ކުލަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ތަހުގީގެއް ކޮށްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 08:09:14
އޭސީސީން ނެރުނު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އޭސީސީން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-16 16:08:21
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި އޭސީސީން ނެރުނު ރިޕޯޓް ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: ރިޔާޒު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް ތަހުގީގުކޮށް އޭސީސީން އާންމުކޮށްފައިވަނީ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ރިޕޯޓެއް ނޫން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-16 13:04:42
ޖެހިގެން ހުރި ގެ ހެދުން ބޮޑު ބިރަކަށް!

އަހުމަދު ވަހީދު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ކަންބޮޑުވަނީ އެންމެ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ؛ ކަމެއް ވާނީ ބުނެފައެއް ނޫނެވެ. "ހަމަ ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުއްޖަކު ވެސް ނިޔާވީ ދެއްތޯ؟ ވެއްޓޭނެ ކަމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 07:17:27
ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓު : އަނދުން ހުސެން ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ އެކައުންޓަށް 10 މިލިއަން

އެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އަނދުން ހުސެންގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ އެކައުންޓައް 662,200 ލައްކަ ޑޮލަރު( 10,211,124 ދިވެހި ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާކަން އިއްޔަ އެންޓި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 21:33:51
ކަފި ހުރަހުގެ ބޭނުން ހަދާން ނެތުން : އެތަކެއް އެކްސިޑެންޓެއްގެ އަސްލު

ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮންނަ ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް މި ގައުމުމުގެ މަގުތަކުގައި ހާއްސަކޮށް ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައިވާ އެކްސިޑެންޓައް ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ.ޓްރެފިކް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 20:11:08
ރިޕޯޓުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށް، ރިޕޯޓު ފުރިހަމައެއް ނޫން: ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތް ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށް އަދި ފުރިހަނުވާ ރިޕޯޓެއް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 18:27:13
ޓްރަމްޕް ފަލަ، އެކަމަކު ސިއްހަތު ރަނގަޅު: މެޑިކަލް ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 15) - އެންމެ ފަހުގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ބަރުދަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 18:23:45
ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް ރައީސަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އާއްމުކުރުމުން: ތަރުޖަމާނު

އެމްްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ނެރުނު ރިޕޯޓް ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-15 17:40:30
ފައިސާ ލިބުނު ބައެއް މީހުންގެ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނެތް: ނިޔާޒު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ބައެއް މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒު އޭނާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 15:31:47
އެސްއޯއެފްއާ ހަމައިން ނުނިމޭ، ރިޕޯޓް ފުރިހަމައެއް ނޫން: ނިޔާޒު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭގޮތުން އޭސީސީ އިން އިއްޔެ ނެރުނު ރިޕޯޓް ފުރިހަމަ ނޫން ކަމަށް، އެ ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި އޭރުގެ އޮޑިޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 15:18:14
ޚިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓު ރައީސަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އާންމުކުރުމުން: ހޫދު

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޭސީސީން ހާމަކުރި ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް ފެނިވަޑައިގަތީ އެ ރިޕޯޓު އާންމުކުރުމުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 15:08:25
އޭސީސީ ރިޕޯޓް ރައީސަށް ކުރިއަކުން ނުލިބޭ: ތަރުޖަމާން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިއްޔެ ހާމަކުރި ރިޕޯޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 11:17:14
ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓު : އެސްއޯއެފްއިން ވަގުތު އެމްވީގެ ކުރީގެ ސީ.އީ.އޯ އިމްރާންގެ އެކައުންޓަށް 1 ލައްކަ ޑޮލަރު

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ވަގުތު" އެމްވީގެ ކުރީގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރ (ސީ.އީ.އޯ) އަލްފާޞިލް އަހުމަދު އިމްރާން / އަރޯމާގެ، ކ. ގާފަރުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 11:04:20
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ރައީސަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އިއްޔެ: ޙޫދް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީއާރް.ސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު އިއްޔެ އާއްމުކުރުމާ ހަމައަށް މި ސަރުކާރާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 10:25:28
ރައީސްގެ ސުވާލު އޭސީސީއަށް: ތިން އަހަރު ރިޕޯޓު ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެތޯ ؟

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އޭސީސީއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސުވާލެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. އައްސަވާފައިވަނީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-15 08:57:36
ކޮލަމް 7: މިއޮތީ އަދީބުގެ ވަގުތު އައިސްފައި!

އެމްއެމްއާރުޕީސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ރައްޔިތުން ތުހުމަތުކުރަމުން އައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އިއްޔެ ފޭސްބުކް ސްޓޭޓަސްގައި "އަލްހަމްދުލިއްލާހި"އޭ ޖަހާފައި އޮތެވެ. އޭނާ ހިތުން އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 08:08:41
ރައީސް ސުވާލެއް: ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ”ފޮރުވާފައި“ ބޭއްވީ ކީއްވެތޯ؟

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ފަރާތުން ކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ނިންމާފައި ތިން އަހަރު ވަންދެން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 01:59:00
ރިޕޯޓު ހާމަނުކޮށް ލަސް ކުރުމުން ރައީސް ސުވާލު ކުރައްވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނަތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީގުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ހާމަނު ކޮށް މިހާ ދުވަހު ބޭއްވި ކީއްވެތޯ ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެންޓިކޮރަޕްޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިރޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 01:51:15
ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު "ފޮރުވާފައި" ބޭއްވީ ކީއްވެ؟

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު 3 އަހަރު ވަންދެން ހާމަނުކޮށް ބޭއްވީތީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 01:15:57
އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް އާންމު ކުރުން ލަސްކުރީ ކީއްވެގެންތޯ ވިދާޅުވެ، ރައީސް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކުރި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރު ވަންދެން ހާމަނުކޮށް ބޭއްވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 23:15:51
އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ސައްހަކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ

އޭސީސީ އިން މިއަދު އާންމުކުރި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރޮޕްޝަނުގެ ތަޙްގީގީ ރިޕޯޓަކީ ސައްހަ ރިޕޯޓެއްކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރަށްވާ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝުނާނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮރޮޕްޝަނާއި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 17:21:02
އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުން ހިޔާނާތުގެ ކަޅު ފަރާތެއް ނުފެނޭ!

އެންމެން ބޭނުންވި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް އެންމެ ފަހުން، އޭސީސީން ނެރެފި އެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވެރިން ހިންގެވި ބޮޑު ހިޔާނާތާއި އެ ހިިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 16:08:55
ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް : މަނީ ލޯންޑަރިންނަށް ބޭނުންކުރި ޑޮލަރު ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނެނީ 20 މީހުން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި މަނީ ލޯންޑަރިންނަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޑޮލަރު ނެޓްވޯކްގެ މައުލޫމާތާއި މުއާމަލާތްތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ.އޭސީސީން މިއަދު އާންކު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 15:55:24
ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓު : އެސްއޯއެފްއިން ވިލާ ޓްރަވެލްސައް 7 ލައްކަ ޑޮލަރު ދީފައިވޭ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނު އެސްއޯއެފް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓުން ވިލާ ޓްރެވެލްސައްަ 700،000 ޑޮލަރު (10،794،000 ރުފިޔާ) ދޫކޮށްފައިވާކަން މިއަދު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 15:25:45
ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް : އެސްއޯއެފްއިން ތ. ގުރައިދާ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އެކައުންޓައް 250،000 ޑޮލަރު

އެެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޮޑު ޚިޔާނާތުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބުނު އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓުން ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކުގެ އެކައުންޓަށް 250،000

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 15:12:02