×
މައި ސަފުހާ
ޖަމާލުއްދީނަށް 35 އަހަރު، ކާމިޔާބީތައް ގިނަ

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި، ހޭދަކުރެއްވި މި ދިގު މުއްދަތުގައި ވެސް އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން ދެމުން އަންނަ ސަމާލުކަމެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 08:44:34
ފުރިހަމަ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް، މުހިންމު ކަންތައްތައް

އަހަރެމެން އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތަކީ، ދުނިޔޭގައި ދިރުން ލައްވާފައިވާ އެންމެހާ ތަކެއްޗާއި ޚިލާފަށް، ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ހަމަބުއްދިއެވެ. ވިސްނުމުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 10:07:44
ނޫމަޑިން ދައުލަތަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާއަށް ވީ ކިހިނެއް؟

ދެ އެގްރިމެންޓެއް ބާތިލްކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ނޫމަޑިއަށް 55 މިލިއަަން ޑޮލަރު (848 މިލިއަން ރުފިިޔާ) ދޭން މި ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުން ދިފާއުކުރައްވާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވެސް އެތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 09:24:07
ހުރިހާކަމަކީވެސް ސައިބޯނި ބޮތްކަކީތޯއެވެ؟

މިއީއަލަކަށް ރާއްޖޭގައި ހިނގާކަމެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ ދުނިޔޭގައިވެސް އަލަށް ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ.ގޯސްކަމެއް ނުވަތަ ނޭދެވޭ އަމަލެއް މުޖުތަމައުގައި ހިނގުމުން އެކަން ކުއްވެރިކުރާ އަޑުން މުޅި ޖައްވު ގުގުމާލައެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-21 15:00:26
ސަލާހުއްދީން ތުރުކުރެއްވި އަތަރުގެ މީރު ވަސް!

ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެ ކޮޓަރި އަށް ވެރިވެފައިވަނީ މަރުގެ ހިމޭންކަމެވެ. އެ މަޑުމޮޅިކަމުގެ ތެރެއިން ފޭދެމުން އަންނަނީ ހިކުމަތްތެރި ބަސްކޮޅެއްގެ އަޑެވެ. ކޮންމެ ނަފްސެއް ވެސް މަރުގެ ރަހަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 09:22:45
ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ސަގާފަތް: އާޝިފާ އަކީ މިސާލެއް!

ބައެއް ޒުވާނުންނަށް ފަހަރެއްގައި މިއީ ވަރަށް އޮޑު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ގދ. މަޑަވެއްޔަށް އުފަން އާޝިފާ މުސްތަފާގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. ކަސަބުން އަންނައުނު ހަދައިގެން އެ ވިއްކައި، އޭނާ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-20 10:06:02
ހަޑިހުތުރު ވާހަކަތައް ރަނގަޅުވީތަ؟

މި ހަފުތާގައި ފުލުފުލުން ލީކު ކުރަމުން ދިޔަ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވާ ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯތަކާ އެކު، އަޅުގަނޑު ނިންމައިގެން މި ހުރީ އޯޑިއޯތަކުގައި އިވޭ ފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ، ހަޑިހުތުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-20 08:59:26
މުވައްޒަފުންގެ ގިނަ ހައްގުތައް ނުލިބޭ، އަދިވެސް ހަނިކުރަންވީތަ؟

މުވައްޒަފުން ހައްގުތަކުން މަހްރޫމް ކުރުމަކީ ދާދި ފަހުން އަންނަން ފެށި ޝަކުވާތަކެއް ނޫނެވެ. މުވައްޒަފުންނާ މެދު ތަފާތު ކުރުމާއި ސިިޔާސީ ބޭނުމަށް މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-20 07:20:18
ބޭކާރު، ހަރަދު ބޮޑު ތަރައްގީ!

ރާއްޖޭގައި ދެ ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު، ހދ. އަތޮޅުގައި 19،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭއިރު، އެ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބޮލަކަށް 2،700 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-19 08:28:15
އަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ: އިންސާނުންގެ އަޑު ނަކަލުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަން އެނގޭތަ؟

އެހެން މީހެއްގެ އަޑު ނަކަލު ކޮށްލުމަށް ނަގަނީ ހަމަ އެންމެ 3.7 ސިކުންތު ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ޤަބޫލު ކުރެވޭތޯ ؟ މިއީ ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ޗައިނާގެ ޓެކް ޖަޔަންޓް ބައިޑޫ އިން މިވަނީ ، މިއީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-17 01:50:56
ނަސީބުގަދަ 70،000ރ.

ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބައެއް ފަހަރު މާ ބައިވަރު ފައިސާއެއް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުޑަ އިންވެސްޓްމަންޓަކުން ފަށައި، މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ބައިވަރެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-16 12:44:07
އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ދަށެއްނުވޭ! އަހަރެއް ފާއިތުވެގެން ގޮއްސި

ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު އެންމެ ފޯރިީގައި ދެކެވެމުންއައި އެއް ވާހަކައަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ ވާހަކައެވެ. ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅުވެސް ވަރަށް ފޯރީގައި ރައްޔިތުންގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-15 16:30:33
އިންސާނުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ސަހަރާއެއް

“އަހަރެން މިތާ ދިރިއުޅޭތާ މިވަނީ އަހަރެވެ. އަދި މިތަނުން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާތާވެސް ފަންސާސް އަހަރެވެ.” ޕިލިޕީންސްގެ މެނީލާގެ ސަހަރާއެއްގައި ގެއަޅައިގެން ދިރިއުޅޭ އެލްވީރާ މިރިންޑާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-15 07:31:16
ސަޅި ޑޭޓެއްގެ އިންތިޒާރުގައިިިހުރެގެން، މަޅިއެއްގައި ވެސް ބެދިދާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ އިރު، ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. ރީތިރީތި ރެއަކަށް ދަޢުވަތުދެމުންނެވެ. ދާއިޝްއާއި ކައިޒީން ތިބީ ހިތްގައިމު ދޮންވެލި ތުނޑީގައެވެ. އެކިއެކި ވާހަކަތަކުގައެވެ. "އުޑުމަތިން ރަތްވިލާ މަދުވެލާފާ،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-15 07:07:33
ތިޔަހީކުރެއްވި ވަރަށްވުރެ ވެސް، މި ޖަޒީރާތައް ފުރިހަމައެވެ (ފުރަތަމަބައި)

ގަސްރުކުން މަލަފެވޭ ރީތިމީގައިމު ހިތްހަމަޖެހޭ ޖައްވުމީހޫނުއަވިދޭ ރާއްޖެމީ އޯ ވަޒަނެ މީ ލޯބި ވިހުރުވޭ ދިދަ ރަމްޒޭމީފޫހިނެތް ރަށްތަކޭމީމާތްވި އިސްލާމް ރާއްޖެމީ އޯ ވަޒަނެމީ ލޯބި އާދޭހެވެ. މި ކުދިކުދި ޖަޒީރާތަކަކީ،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-14 10:32:00
މަގުމައްޗަކީ އެންމެންގެ ޙައްޤުތަކެއްވާތަނެކެވެ.

ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވުމަކީ، އަނެކުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެކެވެ. ރައްކާތެރިވުމޭތޯއެވެ؟ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ތިމާގެ ފަރާތުން އަނެކާއަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-13 21:23:53
އެމްއޭސީއެލުން ފޮނުވައިގެން މި އުޅެނީ ކޮން ސިޓީއެއް؟

އެމްއޭސީއެލުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލަ، އެންމެ ސިޓީއެއްގެ މައްޗަށް ކުއްލިއަކަށް އެނބުރެން ފަށައިފި އެވެ. އަދި އެއީ ކިހާ ބުރަދަނެއް ހުރި، އެ ފޮނުވުމުގެ އަޑީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-13 13:31:30
އޮނަތިރީސް އަހަރުވީއިރު ވެސް، އެ މަލުގެ ވަސް ފިލައިގެންނުދެއެވެ.

"އޭނާގެ ޅެންތަކުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ވަފާތެރިކަމާއި، އިޚުލާޞްތެރިކަމެވެ. ސާފުކަމާއި ފަށުވިކަމެވެ. އަމިއްލަ ދިރިއުޅުއްވުމެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާގެ ޅެންތަކުގައި ދުރުހެލިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ބޭވަފާތެރިކަމުންނާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-13 09:41:43
ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި ދުއްވުން މިފަހަރު ހުއްޓުވޭނެތަ؟!

ޓްރެފިކް ގަވާއިދުތަކުގެ ވާހަކައާ އެކު ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަނދާނަށް އަންނާނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާތަކެވެ. އުޅަނދުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ޕާކް ކުރަން އެކަށީގެންވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-12 07:16:55
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

ކުޑަކުުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން އެކުލަވައިލި އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-11 14:58:43
ހައްލެއް ނައި، ނިމުމެއް ނެތް ސްޓިކާގެ ޝަކުވާ!

ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ފެނުނު ޕޯސްޓެކެވެ. އޭގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ، ދިވެހިންގެ ލޭނާރަކީ މިހާރު މަސްވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަގުމަތީގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-10 09:23:44
ޝިކާރަވެރިންގެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ކުށް ސާބިތުނުވެ ދޫވެފައި!

މިސްކިތުގައި، ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި ކަމުގެ ކިތަންމެ ހެއްކެއް ހުއްޓަސް 14 އަހަރުވި އިރު ވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އިންސާފެއް ނުލިބުނެވެ. މުދިމު ހުރީ މިނިވަންކަންމަތީ މުޖުތަމައަށް ދޫވެފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-10 08:46:00
މާފުށީގައި ބިކިނީ ލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރީ ޓްރެވެލް ބްލޮގަރ އެއް!

މާފުށީ މަގުމަތީގައި މަސްތުވެގެން، ނިވާކަން ކުޑަކޮށް އުޅުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެން މީހާއަކީ ޓްރެވެލް ބްލޮގަރ އެއްކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިޔާ ތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-10 00:30:54
ޖާދުވީ ޅެންތަކުގެ ޝާއިރު- ޝާޢިރުއްޝަބާބް

ލޮލަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި، ހިތުގައި ހިނގާ ޝުއޫރުތަކާއި، ސިނކުޑީގައި އެނބުރޭ ޚިޔާލުތައް އެކިމީހުން ހާމަކުރަނީ އެކިގޮތަށެވެ. މި ގޮތުން ބަލާއިރު، އިޙްސާސްތަކާއި ޙިކުމަތްތައް، ފަލްސަފާތަކާއި ނަސޭހަތްތައް،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-07 17:17:18
ބޮޑެތި ކްލަބްތަކުން މެސީ އަށް ފާރަލަނީ: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 7) - ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާ އެ ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރެންފެށުމާ އެކު އޭނާ ހޯދަން އެކި ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-07 07:36:43
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން އާއްމުކޮށްފި

ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވާ ކުޑަކުދިންނަށް އިންސާފު ލިބޭ މިންވަރު ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ކުރި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓް މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-05 14:05:32
އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ، އޭ ލެވެލް، މަތީ ނަތީޖާ!

ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން އިށީންނަ އިރަށް އައިޝަތު ޝިރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ފާތިމަތު ތާނިޔާ (ތާނި) ގެ ހަނދާނަށް ވެރިވެރިވެގަންނަނީ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހުޅުން ސަލާމަތްވާން އުޅުނު ގޮތެވެ. ހ. ތިލަފުށީގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-04 08:24:52
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގެ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހަޅަނީ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މިދިޔަ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންކުއަރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-02 13:48:54
ކޮރޯނާވައިރަސް: ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައިގެން ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނެތް

"މިއީ ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލުމުގެ ވަގުތު، ބިރުވެރިކަމަކާ ނޫން. މިއީ ސައިންސްގެ ވަގުތު، ތޯތޯ ވާހަކައިގެ ވަގުތެއް ނޫން. މިއީ އެއްބައިވާންވީ ވަގުތު، ކުށްވެރިކޮށް ދެރަކޮށްލަންވީ ވަގުތެއް ނޫން،" ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-02 09:07:06
ބަދިގެއެއް، ގޮނޑިއެއް، މޭޒެއް ނެތް "ހޮޓާތައް"

އެއީ ކުޑަކުޑަ ފިހާރައެކެވެ. އެކަމަކު އެތެރެއަށް ބަލައިލުމުން ފެނުނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ސޭޓު އިންނަ މާޒު މަތީގައި ހުރީ ބިއްލޫރީ ރެކެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ހެދިކާ އެވެ. ބޭނުން އެއްޗެއް ބުނުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-01 09:17:52