×
މައި ސަފުހާ
އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނަކީ ސްކޫލް: ޕްރިންސިޕަލުން

ސްކޫލަކީ މުސްތަގުބަލަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްދޭ މައި މަރުކަޒެވެ؛ ލީޑަޝިޕްގެ ހުނަރުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު ހުރިހާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް ލޯ ހުޅުވައިދީ އެ ބަދަލުތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 09:31:13
ބަލިމަޑުކަމާ އެކު، އާމްދަނީ ހޯދަން އެހެން ގޮތެއް؛ މާ ކާމިޔާބު!

އާދަޔާ ހިލާފަށް ދިގު، އަދި ރީތި އދ. ދިގުރަށަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުން އުފާ ހޯދުމަށް ދާ މީހުންނާ އެކު، ރަަށުގައި ހުންނަ 13 ގެސްޓްހައުސް އަބަދުހެން އޮންނަނީ ފުލްވެފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 08:50:20
ކުޑައިރުގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތްވެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމުގައި

- ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ 15 ޕަސެންޓަކީ ކުޑަކުދިން. މަލާހާ އަބްދުއްރަޝީދަކީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ސީނިއަ ޑައިޓީޝަންއެކެވެ. އާމިނަތު ރުމެއިޒާ (ރުމޭ) އަކީ އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 08:34:43
ގެ އަށް ކޮވިޑް ވައްދާ މީހަކަށް އަހަރެން ނުވާނަން

ކޮވިޑްގެ ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތްތަކާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ވެސް އޭގެ ދެ ވަނަ ރާޅެއް މި ވަނީ ބިންދާލައިފަ އެވެ. މިހާރު އެ ރާޅުގެ ބާނިތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުމެ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައްލެއް ލިބެމުން އައިސް، ޕޮޒިޓިވްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 19:35:45
ކެންސަރު ހުރި ކުޑަ ދަރިފުޅާ މެދު ބައްޕައެއްގެ ޝުކުރުވެރި ހިތް

ޑޮކްޓަރު ކެންސަރުގެ ނަންގަތް އިރަށް ހަސަން ފާއިޒަށް ބުނެވުނީ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު އައްކި އަށް ކެންސަރެއް ނުޖެހޭނެއޭ އެވެ. ދަރިފުޅު ބަލި ނުވިޔަސް ގަވާއިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ފަރުވާތެރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 08:09:21
ޗެލްސީން ލޯނަކަށް ކެޕާ ދޫކޮށްލަނީ: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސްޕެއިންގެ ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެހެން ޓީމަކަށް ދޫކޮށްލަން ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޗެލްސީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 10:50:21
ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު މަދަނީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންވީ ކީއްވެ؟

ޑިމޮކްރެޓިކް ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރަން ފަށައިގަތް އިރު، އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނެރެ މަދަނީ މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނެވެ. ފަޔާ އެންޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 08:17:02
ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑިއާ މެދު އުފެދުނު ސުވާލު: އެހެން ވަޒީފާއަކުން މެމްބަރުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެތަ؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ މެދު ސުވާލު އުފެދި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަސް ބުނަން ޖެހުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފެހި ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރި ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 09:12:56
އައްޔަބެ އާއި ބޮޑުގާދޫނީގެ އާދަޔާހިލާފު ގުޅުން

އޮޅުކޮށްގެން އުޅޭ ދޫންޏެއް ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާ އެކު ގުޅުން ދެމެހެއްޓެނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމާ ބެހޭ ހަގީގީ ވާހަކައެއް، މާޒީގެ ތެރެއިން މިހާރު މި އޮތީ ފެންނާށެވެ. ބ. ތުޅާދޫ، ފިޔަޖަހާގޭ އަލީ މޫސާ ނުވަތަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-22 09:07:40
ފެނަކަ އަށް ތުހުމަތުވާ ކޮރަޕްޝަން ރިޕޯޓުކުރީ މުވައްޒަފުންތަކެއް، 22 މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ނުހުއްޓުވައިފި ނަމަ ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 12:13:57
ސްކޫލަށް ނުދާތާ ހަ މަސް، ކުދިންގެ އުޅުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!

ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ތަފާތުތަކެވެ. ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައަކު ބުނީ މީގެ ކުރިން ފަސް އަހަރުގެ ކޮއްކޮއާ އެކު ކުޅެ، މަޖާކޮށް ސަކަރާތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 10:30:24
އަލިފާނުގެ ނުރައްކަލުގައި: "މިއީ އިންސާނުންނެއް ނޫން ބާ؟"

ރާއްޖޭގައި އާއްމުންގެ ގެދޮރުގެ ފަޔާ ސޭފްޓީ އޮތީ "ފަރުދީ ޒިންމާ" އަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ފިތިބާރުވެފައިވާ އުސް އިމާރާތްތަކުގައި މީހުން ތޮއްޖެހި ފުރިފައިވާ މާލޭގައި ވެސް، ގެއްލުން ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 08:20:25
ކެމިކަލް އަލިފާނުގެ އިހުމާލު، ޒިންމާ އަދި ފިލާވަޅު

ކެމިކަލް ގުދަނުގެ ހާދިސާ އާއި އެކަމުގެ ވަށައިގެން ހުރި، އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން "މިހާރު"ން ހޯދި ހޯދުންތަކުން، ސުވާލު އުފެދޭ އަދި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-20 08:27:47
އަހަންނަށް ކޮވިޑް ހުއްޓުވިދާނެތަ؟

ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވަން ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަދިވެސް ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އެކަމަށް ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތެވެ. އެފަދަ އެކަކީ އަބްދުއްރަހީމް،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-19 22:54:06
ކޮވިޑުގެ ސިއްހީ ނުރައްކާ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 30 މިލިއަން އަރައިފި އެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަން ފަހަނައަޅަނީ އެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަރުވާ އަދަދު މަދު ނަމަވެސް މީގައި ހުރި ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-18 13:21:29
ޑިޕާއި ބާސެލޯނާއާ އަށް، ބޭލް ޕްރިމިއާ ލީގަށް: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ލިޔޯންގެ ނެދަލެންޑްސް ފޯވާޑް މެމްފިސް ޑިޕާއި ބާސެލޯނާ އަށް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވޭލްސް ތަރި ގަރެތު ބޭލް އެނބުރި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-16 09:44:50
މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނެތް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކައަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގުތައް ނުދީ، ހިފެހެއްޓުމުން ފެށިގެން ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންނަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުން އިސްކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-16 08:55:51
އެހެން މީހުން ސަލާމަތްކުރަން މިއީ ނަމޫނާއެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު އެވެ. އެ މަހު މާލެ އިން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކަށް ފުރަބަންދު ހޯމް ކަރަންޓީނަށް 2،705 މީހުން ދިޔަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 121 މީހަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-15 17:33:57
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ހަޒާޑަށް ގެއްލޭނެ: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު އެ ޓީމުގެ ބެލްޖިއަމް ތަރި އެޑެން ހަޒާޑަށް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-15 10:39:55
ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބެހޭ އުސޫލު: ރަނގަޅުތަ؟ ނުވަތަ ގޯސްތަ؟

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހުންގާނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ޕްރިންސިޕަލުންގެ އޮނިގަނޑެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާތާ ފަސް އަހަރެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން މި ސަރުކާރުގައި ވެސް އެދިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-15 08:06:11
މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ފޮޓޯއެއް!

މަތީގައި އެ އިން ފޮޓޯ ޓްވިޓާގައި މީހަކު ހިއްސާކުރުމާ އެކު، އެއަށް ކޮމެންޓް ކުރި އެހެން މީހަކު ލިޔެފައި ވެ އެވެ؛ "ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް! ދަނޑު ހައްދަނީ ވެސް ބަންގާޅީން! އެ ހިފައިގެން މާލެ އަންނަނީ ވެސް ބަންގާޅީން!

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-14 08:38:38
ރަށަށް ތިޔަ ދަނީ ބަލި ވެސް ހިފައިގެން

ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުން ދިޔައިރު، އެ ގައުމުތަކުގެ ބައެއް މީހުން ދުށް ގޮތުގައި އެ ބަލި ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލްކުރާކަށް މާ އުނދަގުލެއް ނުވާނެ އެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން، ވަކިވަކި ރަށްތަކެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-14 08:30:18
ދަރިވަރުން ގޭގައި، "އޯކޭއެއް ނޫން"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް އަޒުމެއްގައި ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކާ މިންވަރަކީ، އޭގެ ވޭނީ ހިތި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-11 16:32:06
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ހެދުން: ބޮޑު އިމްތިހާނެއް!

ފާޅުގައި ހިންގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް އަރާނެ އެވެ. އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް އެކަން ހުއްޓިފައެއް ވެސް ނެތެވެ. ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރެއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-09 09:01:43
މި ހާލަތު އެއްގޮތަކަށް ވެސް "އޯކޭ"އެއް ނޫން!

އޯޓިޒަމް ހުންނަ އެ ކުއްޖާ އަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ކުރިއަކުން ނޭނގެ އެވެ. އަމިއްލަ ދުނިޔެ އަށް ގެއްލިފައި އެތައް އިރެއް ވަންދެން އިނދެ އެވެ. އަމިއްލަ ބޭނުންތައް ވެސް ބުނެދޭކަށް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-08 15:19:42
ހަމޭސް ފަހަތުން ކޮލަމްބިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު އެވަޓަން އަށް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް އޭނާ އެވަޓަން އަށް ބަދަލުވުމާ އެކު އޭނާ އުފަން ގައުމު ކަމަށްވާ ކޮލަމްބިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު އެވަޓަން އަށް ސަޕޯޓްކުރާނެ ކަމަށް ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-08 14:01:25
މުސްތަފާ، ދަތި ދުވަސްވަރެއްގައި ޣިޔާސުއްދީންގެ ހުންގާނަށް

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް އޭރު ނެތެވެ. ނަމަވެސް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އޯ ލެވެލް ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު މަންމަގެ ރަށް، ސ. ހިތަދުއަށް އަލީ މުސްތަފާ ބަދަލުވެ އޭރުގެ ސ. އަތޮޅު ތައުލީމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-07 09:06:54
ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާފައި އެނބުރި ރަށަށް!

ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް އެންމެ ތިން އަހަރުގައި އައިޝަތު ރިޒްނާ އާއި ފިރިމީހާ މާލެ ބަދަލުވި ގޮތަށް، މުޅި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހުނީ މި ތަނުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 15 އަހަރު ވީއިރު، ރަށަށް ދަނީ ހަމައެކަނި ލިބޭ ޗުއްޓީތަކުގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-07 08:41:46
ހޯޑެއްދޫގެ ކޭސްތަކުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ގއ. ހޯޑެއްދޫން ދެ މީހަކު ޓެސްޓްކުރި އިރު ބައްޔަށް ފޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އެމީހުންނާ ގުޅުން ހުރި 36 މީހެއްގެ ޓެސްޓް ވެސް ހެދި އެވެ. ނަތީޖާ އައީ އޭގެ ތެރެއިން 19 މީހުން/ކުދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-06 10:17:41
"1676"، ކޮވިޑް ހޮޓްލައިންގެ ނުފެންނަ ފަޅި!

މުޅި ތަނުގައި އެއްއަޑަކަށް ގުގުމާފައި ހުރީ، ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ އަޑެވެ. ފެނިގެން ދަނީ އާއްމުންގެ ފޯނު ކޯލުތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް އެ މުވައްޒަފުން ހަލުވިކަމާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-04 15:36:16