×
މައި ސަފުހާ
އިބޫގެ ހިމޭން ދުނިޔެ، މި ފޮޓޯތަކުން!

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ކުރިމަތިވި ހަލަބޮލިކަމާ އެކު، އެ މައިދާނުގައި ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާތަން ފެންނަނީ ހަލަބޮލި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ. މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަޑުއުފުލައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 09:07:22
ޗައިނާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަމުން: ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ޕެންޓަގަންގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ކޮންގްރެސް އަށް ހުށަހެޅި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 20:27:49
ކެފޭތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

އާއްމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން ޓޮބެކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިރު އެ ބޯޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަމާ ގުޅޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 11:12:11
އެދުންތަކުގެ މައްޗަށް އީމާންތެރިކަމުގެ ބާރު ގަދަކުރުން

އިންސާނާގެ ތަބީއަތުގައިވާ އެކިއެކި އެދުންތަކަކީ ސުލޫކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ފޯރުވާ ބާރެކެވެ. މިގޮތުން މިބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތިއްޖެ ނަމަ ސުލޫކުގައި ކޮންޓްރޯލެއް ނޯންނާނެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 08:39:21
ބޭނުމީ ދޮޅު އަހަރުތަ؟ ނޫނީ ފަސް އަހަރުތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ރިއާސީ ދައުރެއްގެ ދިގުމިނަކީ މީލާދީ ފަސް އަހަރެވެ. ވެރިކަމަށް މީހަކު ކުރިމަތިލަނީ އަދި މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަނީ ވެސް އެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 09:01:19
އޮޅުންބޮޅުން- އިންތިޚާބީ އަޑުތައް

މި، އިންތިޚާބީ މޫސުމުގައި އެންމެ ބާރަށް އިވޭ އަޑަކީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ބިން ހިއްކައިގެން ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑެވެ. ދެން އިވޭ އަޑަކީ ފާލަމުން ރަށްރަށް ގުޅުވައިލަދޭނެ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 09:05:03
ޑރ. ޝާފިއުގެ އާދޭސް: އިތުބާރުކުރޭ! ފަރުވާކޮށްދޭނަން!

ހިތުގެ ހިނގުން ހުއްޓުވާލައި، ހިތް ފަޅާލައިގެން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޖެހިލުންވާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ އޮތީ 50 ޕަަސެންޓް ކަމަށް ވާ ނަމަ، ޔަގީނުން ވެސް އެކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 08:50:48
ޓިވެކް: ޒުވާނުންގެ ކުރިމަގަށް އާ އުއްމީދެއް

ސްކޫލު ތައުލީމް ފުރިހަމަ ނުކުރާތީ ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓެއް ނެތުމުން ވަޒީފާ ނުލިބޭ ޒުވާނުންގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި މިއީ ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. އަތުން ހަރަދެއް ނުކޮށް، ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަންގެ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-14 10:28:18
އެކަހެރި މަކުނުދޫ ވައިގެ ދަތުރުތަކަށް އެދިއެދި!

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާ ހުޅަނގުން ވަރަށްވެސް އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ރަށެކެވެ. އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން މި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. ތާރީހަށް ބަލާއިރު ސިޔާސީ ކުށްވެރިން އަރުވާލާ މަންޒިލަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-13 11:43:13
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި މުދަލުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 51 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެ މިނިސްޓްރީން އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-13 11:01:49
ހާހޫރަ ކޮލަމް: ކާފަބޭގެ މިކްސްޑް މެނިފެސްޓޯ

ކާފަބޭއަކީ ކުރަން ޤަސްދުކުރާ ކަމަކާއެކު އަރާ އޮށޯވެ ނިދާ މީހެއްނޫންކަމުން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފިކަމުގެ ވާހަކަ ދާދި އަވަހަށް މީޑިއާއިން އިވިއްޖެއެވެ. ގުޅީމާ ނޫނީ ނުދާން ކަމަށް ހިތުލައި،

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-13 09:09:46
ޕެންޝަން ފައިސާ ލިބެންވީ ގައިބާރު ދޫވުމުންތަ؟!

ޕެންޝަން ފަންޑެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދީ އުމުރުން ދުވަސްވެ، ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ދުވަހު އަތްމަތި ދަތިނުވެ ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް، އެ މީހަކު ޖަމާކުރި ފައިސާ،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-13 09:02:10
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރާއްޖެ ސަލާހުއްދީނުލް އައްޔޫބީގެ އިންތިޒާރުގައި!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މި ދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިއޮތީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިނަމަ އައި.ސީ.ޔޫ ގައެވެ! މަގުމަތީގައި ނަމަ ކާރުބާރު ބޮޑު ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައެވެ! ކަނޑުމަތީގައިނަމަ ބޮޑުސިންގާ ތޫފާނެއްގެ މެދުގައެވެ!

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-08-13 08:30:06
ހާލަތު މިއަދު މިވަނީ ބަދަލު ވެފަ

ހާލަތު މިއަދު މިވަނީ ބަދަލު ވެފައެވެ. އަމާން އޮމާން ވެށި ވަނީ ކިލަނބުވެ ނާމާންކަން އުފެދި، ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅޭވަގުތުތަކަށްވުރެ ހިތް ނުތަނަވަސް ކުރުވާ ހާސްކުރުވާ ވަގުތުތަށް މިވަނީ ގިނަވެފައެވެ. ބައެއްފަހަރު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-12 15:31:28
އެންމެ އުތުރަށް ލަންކާގެ ދަތުރު މުހިންމުވެފައި!

މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތައް ރީޗެވެ. އާންމުން މަސައްކަތްތެރި އެވެ. ކުށް މަދެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ފައްކާ އެއް ހިސާބެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންވެސްޓަރުން ތިބި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-12 07:10:05
ރައީސް ޔާމީނާއި އިބޫ: އެންމެ ބުރެއް، ތަފާތު ރޭހަކަށް!

ދިވެހިން، މިހާތަނަށް ތަޖުރިބާކުރި އެއް ހަގީގަތަކީ މިއެވެ؛ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުނު ބޭފުޅަކު ނެތެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި އޮންނަނީ ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-12 07:06:52
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސިޔާސީ މީހުން ނުދައްކާ، ނުވަތަ ދައްކަން ނުކެރޭ ވާހަކަ!

ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އެވެ! އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިފަދަ ކަމެއް ކޮއްފިނަމަ ރައްޔިތުން އުތުރި އަރައިގަންނާނެއެވެ. “ސިޔާސީ ލީޑަރުން”

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-08-11 14:27:58
ރިޓަޔަކުރާ އުމުރު މަތިކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެ، އުމުރު ދިގުވަމުން އަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން އަންނަނީ ވަޒީފާ އިން މުސްކުޅި ކުރާ އުމުރު މައްޗަށް ޖައްސަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ތަރައްގީވެފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-11 08:10:15
ޒުލްގައިދާ މަހުގެ ފަހު ދުވަހުގެ އިރުކޭތަ، މި ދައްކަވަނީ ކޮން ހެއްކެއް؟

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ދުށީ ހުސްވި ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހިފި ހަނދު ކޭތަ އެވެ. އޭގެ ދެ ހަފުތާ ފަހުން މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ކޭތައެއް ހިފާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހިފާ އިރު ކޭތަ އިސްލާމީ އެއްވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-11 07:29:03
އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތަކާއި ދުނިޔަވީ މަންފާ ހޯދުމުގައި ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުން

އިންސާނާ އާއި ﷲއާ ދެމެދު އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުމަކީ އިންސާނުން ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމުގެ ގުޅުމެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާންތަކެއްގައި އޭނާގެ އެންމެހާ ބަސްތަކާއި އަމަލުތަކާއި ފިކުރުތަކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-10 11:20:23
ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮލަމްބިއާ އިން ބަލައިގެންފި

ބޮގޯޓޯ (އޮގަސްޓް 10) - ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮލަމްބިއާ އިން ބަލައިގެންފި އެވެ. ކޮލަމްބިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެކަން އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ އާ ރައީސް އިވާން ޑުކިއު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-10 08:47:02
ސައީދުގެ ބަސް: މިއީ "ގައުމީ ވެރިކަމެއް"، "ކޮކްޓެއިލް ވެރިކަމެއް" ނުހިންގޭނެ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އުފެދިފައި އޮތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާ ދެމެދުގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-10 08:37:08
ކޮލަމްބިއާގެ އާ ރައީސް އިވަން ޑޫކް ހުވާ ކުރައްވައިފި

ކޮލަމްބިއާގެ 60 ވަނަ ރައީސް ކަމަށް ޖޫން މަހު ބޭއްވި އިންތިހާބު 54 އިންސައްތައިން ކާމިޔާބުކޮށް އިވަން ޑޫކް ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ހުވާ ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑޫކްވަނީ އެގައުމުގެ އިގްތިސޯދު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-08 12:08:23
އޮޅުންބޮޅުން- އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން

ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި ތަރައްޤީ ވެފައި އޮންނަ ރަށަކީ މާލެ އަށް ވާން އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީ އަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭތީ ވެ އެވެ. މާލެއާ ކައިރީގައި ހުރި ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށްގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 09:05:03
އެ ގުރުބާނީއަށް 10 އަހަރު! މިހާރުގެ ހާލަތު އޭގެ ކުރީގެ މާޒީއަށް!

ސިފައިންގެ އަނިޔާ އާއި ބަޑިޖެހުމުގައި އެތައް ދިވެހިން މަރުވި ދުވަހެވެ. ޖަލުގެ އަނިޔާގެ ވާހަކަ އަކީ ހަގީގަތެއްކަން މުޅި ރާއްޖެ ހެކިވި ދުވަހެވެ. ބާރުގަދަ ސަރުކާރެއް ރޫރޫއަޅައިގެން ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 07:47:15
އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމެއް

މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށްވަނީ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމްތަކެއް ލައްވާފައެވެ. އެ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމްތަކުގައި އަޅުތަކުން ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުތަކަށް ދެއްވާ ދަރުމައާއި ސަވާބު އެތައް ގުނައަކަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-07 06:30:53
ރިޕޯޓް: އޮފީސް ތަކުން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ޑާޓާ މައިނިންގެ އެހީގައި ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުން މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގަދައަށް ދައްކާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-08-06 15:31:53
ޕަބްލިކް ސާވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ފުރުސަތެއް ނެތް!

ދައުލަތް ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އޮނިގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލާފައި މި ވަނީ ޑިމޮކްޓެރިކް ހަމަތަކަށް މީޒާން ކުރެވިގެންނެވެ. ޑިމޮކްރަސީގައި ހަތަރު ތަނބެއް އެކުލެވިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-06 07:24:40
ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ހިނދުކޮޅު

ގްރީސްގެ މަޓީއަކީ ގްރީސްގެ ވެރިރަށާއި 29 ހަކަށް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގާ ގްރީސްގެ އައްސޭރިފަށުގައި އޮންނަ ކުޑަކުޑަ ވިލެޖެކެވެ. އެތަނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން ހިތްގައިމު ވެށްޓެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ނަސީބު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-05 21:10:09
އިބޫގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަދި ލޯފަން ތިން ހާފިޒުންގެ ވާހަކަ

ހިތްވަރާއި ކެރުންތެރިކަމެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމެވެ. މި ސިފަތަކާ އެކު، އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ އާއިލާ އެތައް ގޮތަކުން ތަފާތެވެ؛ އެއްބަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-05 10:22:06