×
މައި ސަފުހާ
ކްރައިސްޓްޗާޗް މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ނެރުން ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ނިއުޒީލޭންޑުގެ ކްރައިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ނެރުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. އެ ހަމަލާ ހުއްޓުވަން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު ނޭޅި އޮތީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-12 17:20:42
އާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް: ދިވެއްސެއްގެ އިލްތިމާސް

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިއަށް ހަނދާންތައް ދޫކޮށްލާ ނަމަ ފެންނާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހެދި ސިޔާސީ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިފައި އޮތް ތަނެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލިހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 12:44:58
ދަސްވެނި ހުނަރުތައް ޔުނިވާސިޓީ ތައުލީމުން ހާސިލް ވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މި ޒަމާނުގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ގާބިލް ދަސްވެނިން އުފެއްދުމާއި މަސައްކަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 08:52:13
ބަންދު ކޮޓަރިއަކުން ދުނިޔެ އަށް: މި ހިސާބުން ނިމުނީތަ؟

"އިންސާފު ގާއިމް ވުމަކުން ނުފުދެ އެވެ. އިންސާފު ގާއިމްވުމާ އެކު، އިންސާފު ގާއިމްވާ ތަން ވެސް ފެންނަން ވާނެ އެވެ،" މިއީ މަޝްހޫރު މައްސަލައެއްގެ ހުކުމަކުން އުފަންވެގެން އައި ޖުމްލައެކެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 09:40:53
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި މުއައްސަަސާތަކުން ވަނީ އިހުމާލުވެފައި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން އަމަލުކުރަމުންދަނީ އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ނޫންކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަތަކުގައި އެ މުއައްސަސާތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާކަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-12-10 11:39:55
ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ލަންކާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހެދި ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖެއްސިކަން ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ. ލަންކާގެ ޗާޓަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 12:37:59
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް: ހަމަހަމަކަން ނެތުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމާ!

މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ގެއެއްގެ ނޯކަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން، އަސާސީ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް އަހަރެންގެ މާމަގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ނިމުމަމަކަށް އަ އެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ ސާނަވީ މަދަރުސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 11:11:48
ފަހަތުގައި އެ އިނީ ގާތިލެއް؟!

ކޮފީއެއްގައި އިންނަ އިރު ޖެހިގެން ހުންނަ މޭޒުގައި މަޖާކުރަން، ވާހަކަ ދައްކަން، ސިނގިރޭޓް ބޯން އެ ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގާތިލެއް ނެތް ބާވަ އެވެ؟ ސައިކަލް ބެހެއްޓި ތަނުގެ ކައިރީގައި އެ އުޅޭ ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 12:27:23
ކިޔުމުގެ ފަގީރުކަން ނައްތާލަން ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއް

ގިނަ ކުޑަކުދިންނަށް، އުމުރުން 10 އަހަރު ފުރުމަކީ ބޮޑު އުފަލެކެވެ. އެއީ، ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ދެނެގަނެ، ވިސްނުން ފުޅާކުރަމުން އަންނަ އުމުރެވެ. ނަމަވެސް މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކާއި މެދު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 10:24:02
ފީ ނުދެއްކިގެން ސްކޫލުން ކަނޑާލި ނާބެ، މިހާރު މަހުޖަނެއް!

އުމުރުން މިހާރު 63 އަހަރު ވެފައިވާ އިރު، އަދިވެސް އޭނާ ފެންނަނީ ހަލުއި ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ؛ ލިލީ ގްރޫޕްގެ ބާނީގެ ހައިސިއްޔަތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި އަދިވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-06 08:31:56
އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން އޯކޭ، އެކަމަކު ސުވާލުތަކެއް!

އެކަކު ބުންޏެވެ؛ "އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން ތައްޔާރެވެ! އެކަމަކު މިކަންކަން ވާނެ ހެއްޔެވެ؟" އޭނާ ކުރި ސުވާލުތަކަކީ މި އެވެ؛ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފެން ބިލް ކުޑަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-05 13:19:36
ގާސިމަށް އެވަރުކޮށްލަން ޖެހޭ ސަބަބެެއް ނެތް: ރަހުމަތްތެރިން

ހެންވޭރު ކޭމާޓް ހޮޓަލަށް ވަން އިރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންތަކެއް މާޔޫސްކަމާ އެކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ފަހަރަކު އެ ހޮޓަލުން ދިމާވެ މަޖާ ވާހަކަ ދެއްކި ގާސިމް ހަސަނަށް ހަމަލާދީ މަރާލުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-05 12:01:40
ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކައިވެނީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ވާކަމެއް

ލޯތްބާއި އަޅާލުން، އޯގާތެރިކަމާއި ހަމްދަރުދީ، އިޚްތިރާމާއި ޤަދަރު، މިއީ ހަމައެކަނި ދުލުކުރިން ބޭނުންކޮށްލެވޭ ބަސްތަކަށް މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. ދޭދޭ ދެމީހުންގެ މެދުގައެވެ. އާއިލީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-12-05 09:34:38
އަންހެނުންނަށް 33 ޕަސެންޓް ދޭން އޮތީ ކޮން ބިރެއް؟

ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަން ދައްކާ ބަހަނާތަކަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) ޖައްސަވާ މިސާލު ރަނގަޅެވެ. އަންހެނުން ތިބެންވީ ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް، މައި ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-05 09:13:33
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރެވޭވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެންގެވި މައްސަލައިގައި މަގާމުން ދުރުކުރެވޭ ވަރުގެ ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް ކޮންގްރެސް އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-04 14:41:04
ފެން ނުލިބި ވެރިރަށް ހުއްޓުމަކަށް! ފިލައިގެން ނުދާނެ ހަނދާނެއް!

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާންގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދިމާވި ފެނުގެ ކާރިސާއަށް މިއަދު ފަސް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެ ހާދިސާގެ ތަޖުރިބާ އާއި މިހާރު އެކުންފުނީގެ ހާލަތު މި ރިޕޯޓްގައި ކިޔާދީފައިވާނެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-04 09:25:53
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވެސް ބުނަނީ ޓެގް ގެންނަން ހަވާލުކުރީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް

އުމަރު ނަސީރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި، ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިންގެ ފައިގައި އެޅުވުމަށް ޓެގް ގެންނަން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ 2016 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-03 11:57:25
މާލީ ގޮތުން އަންހެނުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ!

މާލީ ގޮތުން އަންހެނުން މިނިވަން އަދި ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ވުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް، ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓަށް މީހަކު ޖަވާބު ދިނީ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-03 08:26:11
މާފަރު އެއާޕޯޓާ އެކު 12 އަހަރުގެ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް!

ބަރަވެލި ކަނޑާއި ކާށިދޫ ކަނޑު ފަދަ ރާއްޖޭގައި ރާޅު ބޮޑު، ގަދަ ސަރަހައްދުތައް ހުރަސްކޮށް ނ. މާފަރާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ބަދަލުގައި ވައިގެ މަގުން، ފަސޭހަކަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-02 08:39:21
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ދެން އަންނަން އޮތީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައި ވިޔަސް ކައުންސިލްތަކުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުތަކުގެ ބާރާއި ކޮންޓްރޯލް އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން، އެ މަގުސަދު ހާސިލްނުވާކަން، މިދިއަ ނުވަ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ އިން އެނގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-02 07:26:07
ބުރުގާގައި ޖަހާ ޕިން ނޭވާ ހޮޅިއަށް، ސަމާލުވޭ!

ބުރުގާގައި ޖަހާ ޕިނެއް ދިރުވާލައިގެން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ބާއޭ ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. ކިތަންމެ އާދައިގެ ކަމެކޭ ހީވި ނަމަވެސް، އެތެރެ ހަށީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އަލީގެ ބަހުން ނަމަ މިއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-30 11:18:58
ޖޫރިމަނާ ކޮށްކޮށް ނުހުއްޓުވުނު! ލާންވީ ޖަލަށް!

"ފޮނި ބޮޑު" ދުވެލިން އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ދުއްވާލައިފި އެވެ. އެތައް ބަޔަކު ނުކުޅެދޭ ހާލަތަށް ވައްޓާލައިފި އެވެ. އެކުށް ކުރި މީހުން ތިބީ މިނިވަންކަން މަތީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ވެހިކަލް ދުއްވާލަ ދުއްވާލަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-29 13:48:12
ރައީސެއްގެ ނިމުން 1 މިލިއަަން ޑޮޮލަރުން؟ ދެރަ!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މާލަމުގައި، ޓީވީން ވަގުތުން ދައްކަމުން ދިޔަ، ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މޫނުފުޅުން ފެނުނީ، ކެރިވަޑައިގަތުމުގެ އަސަރުތަކެއް ނޫނެވެ: މާޔޫސްކަމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-28 18:55:57
ރިޕޯޓުން ވާ ކަމެއް ނެތް، ބަދަލު ދެނީ ވަކި މަސްލަހަތަކަށް ބަލައިގެން: ޖަމީލް

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓްތަކުން "ވާ ކަމެއް ނެތް" ކަމަށާއި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބަދަލު ދެނީ ވަކި ބައެއްގެ މަސްލަހަތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-28 11:06:09
ފަންނު އެކްސްޕޯ: ހުނަރު އެބަ ހުރި، ބޭނުންވަނީ މާކެޓެއް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައުމީ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މައުރަޒު ނުވަތަ "ފަންނު އެކްސްޕޯ"ގެ މަގުސަދު ސާފެވެ: ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލަދިނުމާއި އެ މީހުންނަށް މާކެޓެއް ހޯދައިދީ، ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-28 10:39:03
އެއްވެ އުޅުމަށް ހުރަސްއެޅި ގާނޫނު މިހާރު "އޯކޭ"؟

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ، ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން އުޅުމަކީ ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުރިއާލައި، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-28 09:29:23
އަމީނިއްޔާއަށް 75: އެތަައް ހާސް ދަަރިވަރުންނެއްގެ އުފާވެރި މާޒީއެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް މިއަދު 75 އަހަރު ފުރުނުއިރު އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އެތަނުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބާ އިމާރާތެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ތައުލީމާއި ތާރީހާ ގުޅިފައިވާ އެ ސްކޫލުގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލަކީ ދަރިވަރުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-28 08:45:08
އަލްކަޓްރާޒް: ދޫނިދޫ ޖަލުގެ އަނިޔާވެރި މާޒީއެއް

ކާން އިންދާ ސިފައިން ގޮސް ވެލި އަޅާފާނެ އެވެ. ބޫޓުން ތަޅާ އަނިޔާކޮށްފާނެ އެވެ. ނިދިޔަނުދީ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓަފާނެ އެވެ. އެއްވެސް ދައުވާއެއް އުފުލުމެއް ނެތި، އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަން ޖެހިދާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-27 14:38:05
އެންމެންނަށް ރީތިވި އުނދޯލި ބައްލަވައިގަތީ ރައީސް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ މައުރަޒަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ވާނީ ދަރުބާރުގޭ އެއްވަނަ ބުރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލިޔެލާޖެހި އުނދޯންޏެވެ. އެ އުނދޯލި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-27 10:54:09
އޮޅުން ބޮޅުން: ޖަމިއްޔާތައް އުވާލުމަކީ ރަނގަޅު ހައްލެއް ބާ؟

ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފުވާ ޖަމުޢިއްޔާތައް އުވާލުމުން އެ މައްސަލައެއް އެ ހިސާބުން ހައްލު ވެދާނެ ބާވަ އެވެ؟ އާދޭހެވެ. ހައްލުވީ އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލަން ގޮވާލާ ބަޔަކަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-27 10:30:47