×
މައި ސަފުހާ
އަނިޔާގެ ހަގީގީ ތަޖުރިބާތަކަކުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަށް އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އިރު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 07:41:15
ނޮވެންބަރު 2017ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ގުޅޭ ލިޔުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންގެންދާތީ، މިފަދަ ޢަމަލުތައް މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ކުށްވެރިކުރައްވައިފި 2 ހަފްތާ ކުރިން ނޮވެންބަރު 2017ގައި ޖުމްލަ 238 މައްސަލައެއް

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2017-12-14 20:51:16
ނޮވެމްބަރު މަހު އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކުރެވުނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ: ޖެންޑާ

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ 124 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ޖުމުލަ 238 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-14 14:54:41
އެމްއާރުޑީސީގެ އެންމެ މުއާމަލާތަކުން ވެސް ފެންނަ މަންޒަރު!

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަކީ ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ވަކި އިންތިހާ އަށް ހިއްޕާލާފައި އަދި އެކަމުން ސަލާމަތް ނުވެވިފައިވާ އެއް ތަނެވެ. އެ ކުުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 08:37:33
ކޮމަންވެލްތުން އުފަންވި ކޮލަމްބޯ ޕްލޭންގެ ރިޔާސަަތަށް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ

އިޖުތިމާއީ އިގުތިސާދީ ކަންކަމުގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ ތެރެއިން އުފަން ކުރި 'ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލް' ގެ ރިޔާސަތަށް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ ހޮވައިފި އެވެ.

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-13 12:34:57
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތަށް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ

ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތާ ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ. ކޮލަމްބޯ ޕްލޭނަކީ ޖެނުއަރީ 1950 އިން ފެށިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ފޮރިން އެފެއާޒްއާ ބެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 10:46:23
63 މަރު: އިންސާފު ކޮބާ؟ ހުއްޓޭނީ ކޮން އިރަކު؟

ވޭތުވެދިޔަ 16 އަހަރު ތެރޭ 63 ގަތުލެވެ. ގިނައިން، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށާލާފައިވާ މީހުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު، އެހެން މީހެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޮޅުމަކުން "މަރާލެވިފައިވާ" ކުށެއް ނެތް ޒުވާނުންނެވެ. އަނިޔާވެރިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 06:41:21
ސްކޫލު ގައިޑު: އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ނަމޫނާއެއް

ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ މޮޅީ، އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދާ ކުއްޖާ އެވެ. އަދި އެ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ވަގުތެއް ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 13:46:07
ދަރުބާރުގޭ މަރާމާތަށް ސިވެކުން އިތުރު ތިން މިިލިއަަން ރުފިޔާ ނެގި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ޖާފަތް ބާއްވަން ކުރި މަރާމާތަށް ސިވެކުން އިތުރު ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 12:36:01
އަނިޔާ ލިބޭ ނަމަ ރިޕޯޓްކުރަން ފަސްޖެހިގެން ނުވާނެ: އީނާސް

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ލަދުވެތި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 09:17:55
ގެސްޓް ހައުސްތައް ފުރިއްޖެ، ރިސޯޓްތަކުގައި ޑިސްކައުންޓް

މިއީ އަހަރު ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރެވެ. މީގެ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ކުރިން މި ދުވަސްވަރު ރިސޯޓަކުން ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގެ އެނދުތައް ހުންނާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 08:53:29
ތައުލީމީ ފަންޑުން ދޫކުރި 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ތައުލީމީ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކުގެ ތެރެއިން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުން މިމައުލޫމާތު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-10 11:30:12
އެޑިއުކޭޝަނުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަށް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރި ކަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-10 11:08:02
އުމަރަކީ "ތޫފާނެއް"؟

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް މި ހަފުތާގައި ސޮއިކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް، ޚާއްސަކޮށް އެ ޕާޓީ އަށް ވަނީ "ތޫފާނެއް" ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-10 06:49:20
ހަގީގީ ލޯތްބަކީ މިއީ؛ ފިރިމީހާއަށް ދިން ހަދިޔާއަކީ ކިޑްނީ

ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދިގެން ފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހުއްޓާ އަބްދުﷲ ރިޒާއަށް، ހޮސްޕިޓަލުން ދިމާވި ރަހުމަތްތެރިޔަކު ކިޔައިދިނީ އެ ބަލީގައި ދިމާވި ހިތްހަލާކުވާ ފަދަ ވާހަކައެކެވެ. ރަހުމަތްތެރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-09 09:14:47
އަބަދުވެސް އެހީވާން ތައްޔާރަށް، ބަދަލުގައި އުފާވެރިކަން

ހިލޭސާބަހަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިހުސާސްކޮށްފިން ހެއްޔެވެ؟ ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ސަބަބަކާ ހެދި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަޅާލުން ދިނުމަކީ މުޅިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-08 06:12:47
ގޮތްދޫނުކޮށް ކުރީ ސަފަށް ނުކުތް އަންހެން ފުލުސް

އަންހެނަކަށް ވީތީ އެހާ ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކަށް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ކުރިއަކުން ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. ފުލުހަކަށް ވީ ހިސާބުން އޭނާ އަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ހައިރާންވާހާ ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެކެވެ. ފިރިހެނުންނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 06:30:58
މަޖިލީހުގައި ހުރިހާ ކަމެއްގައި "ސްޓޭމްޕް" ޖެހުން، ޒިންމާއެއް ނެތް؟!

މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލިއިރު ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ގާނޫނު އަސާސީ ބައްޓަން ކޮށްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-06 06:30:38
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން: އެޅި އަތަކަށް މަރު!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްރަހަށް އިންގިލާބެއް ގެނުވި، ފްލޯ ކްރޯސިންގެ ޙުކުމަކީ، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ބަހުސެއްގެ ތެރޭގައިވާ ކަމެކެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-C/17 ޙުކުމާއެކުގައި އުފެދިގެން ދިޔަ ނުތަނަވަސްކަމަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-12-05 09:08:56
އަހަރެމެންނަށް އެޗް.އައި.ވީ އަދި އެއިޑްސް ބަލި އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށްބާ؟

އެކުއާޑް އިމިއުން ޑިފިޝެންސީ ސިންޑްރޮމް(އެއިޑްސް) އަކީ ދިވެހިންނަށް އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭގެ ޝިކާރައަކަށް އެތައްބަޔަކު ހަދާފައިވާ މަޝްހޫރު އަދި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ. ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކާ ކުރެވިދާނެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-12-05 07:45:22
ކުށްކުރުމާއި ސިޔާސީ ހައިޖާނު: އަޑީގައި ކޮން ކަމެއް؟

ބޮޑުންނާއި ކުށްވެރިންގެ ގުޅުން އެއީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ މީހުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ފައިސާ ދީގެން ގޭންގުތައް ލައްވައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުވާކަން ވެސް ދިރާސާ އިން އެނގި ލިޔެފައި ވެސް ވެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-04 06:59:32
ވައިޓް ހައުސް އަށް ކުރައްޕާއި މީދަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑު: ރިޕޯޓްސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު، ވައިޓް ހައުސް އަށް ކުރައްޕާއި މީދަލާއި ހިނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑު ކަމަށް ވޮޝިންޓަންގެ މީޑީއާއެއް ކަމުގައިވާ އެންބީސީ 4 އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.އެންބީސީ 4 އިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-03 18:56:38
ވިޝްކާގެ ކާމިޔާބީއާ ހިސާބަށް ރިޝްމީގެ ދަތުރު

އޭރު މީހުން ދުށީ އޭލެވެލް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ފިލްމު ކުޅެން ނުކުތުމަކީ "ދިރިއުޅުން ބޭކާރުކޮށްލުން" ކަމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި، އައިޝަތު ރިޝްމީ ބޭނުންވީ ވެސް ޓީޗަރަކަށް ވާށެވެ. މަންމަ އާމިނަތު ރަޝީދާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-03 06:30:39
އަނިޔާގައި ޑރ. ނާޒުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ނަމޫނާއަކަށް

އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާދެއްވުމުގައި އަދި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އަދާކުރައްވާ ދައުރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-02 07:55:56
ފަސް ރަށެއްގެ ފިހާރަތަކުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުސްވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވޭ: އެންޑީއެމްސީ

ފަސް ރަށެއްގެ ފިހާރަތަކުގައި ކާޑުގެ ބާވަތް ހުސްވެފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގޭގެއިން ގޭސް ހުސްވުމުގެ ރިޕޯޓްވެސް ކޮށްފައިވާކަމުގައި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-01 22:37:31
ފުލުހުންގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ފުލުހުންގ ރަސްމީ ބަހެއް ނެތި، ފުލުހުންގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރާތީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެ، ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނެތި ފުލުހުންގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ނުކުރުމަށް މީޑިއާތަކަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-01 11:55:23
ތޫފާނެއްގެ ކޮޅިގަނޑެއް އައި އިރު ދުރާލާ އިންޒާރު ދެވުނުތަ؟

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ފޯރަފާނެ ކަމަކަށް ދިވެހިން ތައްޔާރެއް ނުވެ އެވެ. އެ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ، "ސައިކްލޯން އޯކީ"ގެ ނަން ދީފައިވާ އިރު، ސްރީ ލަންކާ އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-01 08:53:58
ކޮލަމް ސުމެއް: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ތަމްސީލުނުވެ 30 ދުވަސްވެގެން ދާއިރު

ޑިމޮކްރަސީގައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމުގައިވާ އިރު އެރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ހޮވާފައިވާ މެމްބަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ބަދަލުގައި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-12-01 08:23:14
އިސްލާމީ ސަގާފަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން

ސަގާފަތަކީ މީހާގެ ޝަޚުޞު ނުވަތަ ކާކުކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އަދި މީހާގެ ސުލޫކު އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ސަގާފަތު އިސްލާމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-01 06:37:25
ކަނޑުމަތީގެ 13 ހާދިސާއެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައި: އެމްއެންޑީއެފް

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގާ ކަނޑުމަތީގެ 13 ހާދިސާއެއް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު، ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް މި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-11-30 13:14:10