×
މައި ސަފުހާ
ހަނގުރާމައިން އެނބުރި އައި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ: އެއީ އޮޅުވާލުމެއް

މާލޭގެ އެ ޒުވާނާއަކީ ތޫނުފިލި ކުއްޖެކެވެ. އޭލެވެލް ޓޮޕް ޓެންގައި ވެސް ހިމެނުނެވެ. ބޭރަށް ކިޔަވަން ދާން ސުކޮލާޝިޕް ވެސް ލިބުނެވެ. އާންމުކޮށްް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅޭ ޒުވާނާ އޭލެވެލްއަށް ފަހު ލިބުނު ޗުއްޓީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 07:50:47
ނަމޫނާ އައިޑިއަލް ސްކޫލެއް

އައިޑިއަލް ސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި އެއް ޖަމުޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ ގާޑިއަން އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގަމުން އަންނަ، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ޕްރީ ސްކޫލެވެ.

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-10-17 19:19:31
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރާ މިއަންމާގެ ނޫސްވެރިން ބިރުވެރިކަމެއްގައި

ޔަންގޮން (އޮކްޓޯބަރު 17) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު ސިފައިން ކަންކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ތެދު ޚަބަރު ލިޔާ މިއަންމާގެ ނޫސްވެރިންނަށް އެކި ފާޑުގެ ފުރައްސާރަކޮށް އެ މީހުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 10:29:52
އަނިޔާ ލިބޭ މީހުން ކަރުނާގައި، އެޗްއާރުސީއެމް ފިލާ!

ޖަލު ބަންދުގައި ހުއްޓާ އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ، އާއިލާ އިން ދެކޭ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ އިހުމާލުންނެވެ. އޭނާއާ އެކު ގޮޅީގައި ތިބި ގައިދީން ވެސް އާއްމުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 06:22:13
ޔޯގާ ގެ އަސްލު އެނގުން މުހިންމު (2)

(ކުރީގެ ޢަދަދާއި ގުޅޭ) މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު ޔޯގާގެ ޙާޤީޤަތް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ސާފުވެފައި ވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އަލިއަޅުވާލަން ޤަސްދުކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގައި ޔޯގާއާ ބެހޭގޮތުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-16 07:04:54
ބާއްޖަވެރި ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ބޭނުން ނަމަ

މިޒަމާނުގައި ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ތިބާގެ ބައިވެރިޔާ ގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ސިފަތަކާމެދު ވިސްނާލީ ތިޔައިގެ ތެރެއިން ކިތަށް ބޭފުޅުން ތޯއެވެ؟ އަންހެންބޭކަނބަލަކު ކައިރި ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-15 07:00:19
ދަރަވަންދޫގެ މުސްކުޅި ކަރަންޓް، ޓޫރިޒަމަށް އޮތް ހުރަހެއް

އެއާޕޯޓާ އެކު އުމުރާނީ ގޮތުން އެތައް ތަރައްގީއެއް އެރަށަށް އައިސްފައިވާއިރު އަދިވެސް ހައްލު ނުލިބެނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ކަވަރޭޖަށް އެރަަށަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 10:07:21
އެހެން ރަށެއްގައި އެކަނިމާއެކަނި 40 އަހަރު!

އުމުރުން މިހާރު 78 އަހަރު ވެފައިވާ އަލިތަކުރާ އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ދިމާވީ މީގެ 19 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ދުވަހު އަލިތަކުރު އޮތީ، ސ. ހުޅުދޫގެ އަތިރިމަތީ ކުނާގަނޑެއްގެ މަތީގައި އޮށޯވެގެންނެވެ. ކައިރީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-13 09:17:20
ކުރުދިސްތާނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ސިފައިން އުޅޭކަމަށް ފެތުރިގެންއުޅޭ ރިޕޯޓްތައް ދޮގު ކުރައްވައިފި

ކުރުދިސްތާނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް އިރާގު ސިފައިން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ފެތުރިގެން އުޅޭ ރިޕޯޓްތައް އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރު އަލް އަބަދީ ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު މިކަން ދޮގު ކުރައްވައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-10-12 20:09:30
ކޮންމެ ހަ ސިކުންތަކުން މީހަކު މަރާލައެވެ.

އެއީ ނުރައްކާތެރި ގާތިލެކެވެ. ކޮންމެ ހަ ސިކުންތަކުން އެކަކު މަރާލަ އެވެ. ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. އެ ބޮޑު މުޖުރިމުގެ ފުލީޓުގައި ހަތަރު ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-12 09:27:18
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވަކި ކޮޅަކަށް މިނިވަންވީމާ ގޯސް

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ވެސް މާ ކުރިން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރި އެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-12 08:41:44
މާޔޫސްވެ، އުއްމީދު ކަނޑާނުލާށެވެ. (2)

ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަންހުރި މަގު ދެއްކެވުން އެދި ކުރެވޭ ދުޢާއެކެވެ. މި ސޫރަތް ފެށުމުގައިވާ މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ މީހާއަށް ދަތިތަކާއި މުޞީބާތްތަކާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-12 07:39:34
ހައްޔަރުކުރާ ނަމަ ޔުނިފޯމް މަޖުބޫރު: ފުލުހުންނަށް ގާނޫނީ ބޮޑު ހުރަހެއް

ޔުނިފޯމް ނާޅާ ތިބި ފުލުހުންތަކެއް ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އެ މީހުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަމުރުކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓުނެވެ. ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ދެ މީހުންގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-11 08:04:27
ޔޯގާ ގެ އަސްލު އެނގުން މުހިންމު (1)

ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނަން ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމަކީ މިއަދު ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-11 07:40:26
ޑރ ނިޔާފްގެ ނަމުގައި ބޭއަދަބީ ވާހަކަ ދައްކާ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކުޑަކުދިންގެ ޑރ އަބްދުﷲ ނިޔާފްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ބޭ އަދަބީ ވާހަކަ ދައްކާ މައްސަލައެއް ބަލައި ދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ. ނިޔާފް ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުއްވީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-10 23:14:49
"ކާމިޔާބު ބޭނުންތަ؟ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރޭ!"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު ހޯދަން ވިސްނާނަމަ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ބުނެފި އެވެ. އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-10 08:25:49
ކަރަންޓު ކެނޑުމާމެދު ޖަނަރޭޓަރެއްގެ ޝުޢޫރު…

މިއަދު މެންދުރުފަސް އެއީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެެންގެ ހަނދާންނުން ފުހެވޭނެ ވަގުތެއްނޫނެވެ. ގަޑިން އެއްގަޑި ސާޅީސް ފަހެކެވެ. އަހަރެންގެ މަސައްކަތުން އަހަރެން ވަކި މުއްދަތެއްނެތި ވީއްލީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުއުފެދެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-10 07:54:51
މި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މެދު މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ބަހުން ނަމަ، "ހިތުހުރި" ގޮތަކަށެވެ. މި ތުހުމަތު ކުރާނެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-10 06:24:58
ބޮޑާ ވާންވީ ސަބަބެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

ވަގުތަކީ ޢަޞްރު ނަމާދު ވަގުތެވެ. ގެއިން ވުޟޫޢުކޮށްގެން މިސްކިތާ ދިމާއަށް ދަތުރު ފެށީމެވެ. ރަޙްމަތްތެރި އަޚަކާ އެއްކޮށް ދާން ކިޔާފައި އޮތީތީ އޭނާގެ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި ޕާކު ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ ސީޓުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-09 08:00:49
ފޮޓޯ ނަގަނީ މަޖަލަކަށް، އެކަމަކު ފަހުން ބްލެކްމެއިލް!

އެޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާގެ އުމުރުން 22 އަހަރެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ވަރަށް ވެސް ގާތެވެ. އެއް ދުވަހު ނުދަންނަ މީހަކު ސުކައިޕުން އެޑްކުރި އެވެ. އެކްސެޕްޓް ކޮށްލުމާ އެކު އެމީހާ ފޮނުވީ އެ އަންހެންމީހާގެ ބަރަހަނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-08 09:01:37
"ޓާރގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް" އަކީ ކޮބާ؟

ޓާރގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް ނުވަތަ ސްމާރޓް ސެންކްޝަންސް އަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އިދާރާއަކުން (ތަކުން) ގައުމެއްގެ ވަކި ބަޔަކާއި މެދު އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. އެގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ގައުމެއްގެ ނުވަތަ

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-10-06 12:50:02
ފްލެޓްގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކެތްމަދުވެފައި ތިބީ ބޯހިޔާވަހި ކަމަށެވެ. އަސާސީ އެއްވެސް ހައްގެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދިރިއުޅޭނެ ހިޔާވައްސެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-06 11:15:39
އަފްރާޝީމްގެ އުސްތާޒް: އެ މަރު ސިފަކުރެވުނީ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުގައި

މިއީ އަލްމަރްހޫމް ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ، މެލޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއިރު އޭނާގެ ބެޗްލާސް ޑިގްރީގެ އަންޑާ ގުރެޖުއޭޓުގަ އާއި ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް އަދި ޕީއެޗުޑީގެ މަރުހަލާގައި ކިޔަވައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-05 08:03:09
މުޖުޠަމަޢުގެ ނަޒަރުގައި ދެރަ ނަމަވެސް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި މާތް މަސައްކަތެއް

އެއީ އެއްޒަމާނެއްގައި މިދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ އިޙްތިރާމްކުރެވުނު އަދި ރަށްރަށުގައި އެންމެ ކަންވޮށިގެންވާ މީހުންކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެން ވެސް ބަލައިގަތް ބައެކެވެ. އެބައެއްގެ މަޝްވަރާއާނުލާ އެއްވެސްކަމެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-05 07:52:02
މާދަމައަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް: މުދައްރިސުން ބާރުވެރި ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

މާދަމައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރާ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަހަކީ ވަރަށް ގިނަ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން އަދި ބެލެނި ވެރިން އުފާވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމުން

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-10-05 02:09:02
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ދެވޭ އެކިއެކި ހަދިޔާ ތަކާމެދު މިއަދު މިވަނީ ބޮޑު ބަހުޘަކަށް ވެފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މިބަހުޘެއް ނިކަން ހޫނުކަންމަތީ ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-04 08:54:29
ވެމްކޯ އިން ބަދަލުކޮށްލަދިން ދިރިއުޅުން

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ކުރިން އުޅުނީ މާރުކޭޓު ކައިރީ ސަލާން ޖަހަން، ނޫން ނަމަ ކޮންމެވެސް އޮފީހެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ވަރަށް ހާލުގަ އެވެ. މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެމުން،

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-04 06:23:45
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް 20 ނަސޭހަތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وبعد ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މުސްލިމު ދަރިވަރު އޭނާގެ ދިރާސީ އިމްތިޙާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާނީ، ﷲ އަށް ފުރިހަމައަށް ވަކީލުކޮށް، އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދޭ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-03 07:00:46
ލިބުނީ 105 ޕޮއިންޓް، ނުލިބުނީ ފްލެޓް!

މާލޭގައި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލީ މަންސޫރު، އއ ރަސްދޫ، ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ 11 މީހުންނާ އެކު އެވެ. އަންހެނުންނާއި ފަސް ކުދިންނާއި ތިން ދޮންދަރިންގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ މަންމަ އެވެ. އޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-03 06:17:19
އާމްދަނީ ހޯދަން ހިމެނި ގިނަ ކަންކަން ބިލާހަކަށް!

ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިރު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) އާއި އެ ނޫން ކަންތައްތަކުން ދައުލަތަށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހިމަނާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-02 08:00:48