×
މައި ސަފުހާ
މަހްލޫފުގެ މައްސަލާގައި މި ފަހަރު ގޮތް ހުސްވީ ސަރުކާރުތަ؟

އާންމުންގެ ވާހަކައަކީ މި އެވެ؛ "ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ ކުރަން ކޯޓަށް ފޮނުވީމާ ވެސް އެ މީހަކު ދައުލަތުގެ މަގާމުގައި ބަހައްޓަން ވީ ހެއްޔެވެ؟" މިއީ އާންމު މީހެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ދައުލަތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 08:04:33
149 ކިލޯގެ ޑްރަގް: އަސްލު މަންޒަރު މާ ހުތުރު!

މައްސަލައިގެ ފުނަށް ފީނާލިއިރު، ފެންނަން އޮތީ މިކަމަކީ މާ ބޮޑު އަދި ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައި ނުވާކަން. "އެހާވަރުން ކީއްކުރަން ކުރާ ދައުވާއެއް ހެއްޔޭ" އެ މީހުންގެ ހިތަށް އަރާފައި ތިބިހެން. ގދ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 05:46:26
ޖޫލީ: ބާރު ދުވެލީގައި ގޮސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ނަރުސް

މި މުބާރާތުގެ ޕްރެކްޓިސްގައި އޭނާ އުޅުނުއިރު އޭނާގެ މަންމަ ވެސް ބުނަމުންދިޔައީ ކީއްކުރަން ކުރާ ކަމެއް ހެއްޔޭ އެވެ؟ އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސައިކަލު ރޭހުގެ އަންހެން ބައިން މޮޅުވެ ގެޔަށް ދިއުމުން މަންމަގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 09:12:52
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ އެއްބަސްވުންތަކުން ގެއްލުންވާ ކަން ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭން އިންޑިއާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ދިފާއީ އެއްބަސްވުންތަކުން ރާއްޖެއަަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ އަސްލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޯދައި، އަލުން ދިރާސާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 21:40:57
އެންމެ ބޮޑު ސްކޭމް: ދަރިއަކު މަޔަކަށް ދޭނީ ވެސް މިވަރުގެ ލަނޑެއް!

ހުނައިން އޭނާގެ މައިމީހާ އަށް ދިން ހިތްދަތިކަން މި ސްކޭމްގައި އެހެން މީހުންނަށް ލިބުނު ލަނޑާ އަޅާ ވެސް ނުކިޔޭނެ. ކޯޓުގައި ހިނގާ ކޭސްތައް ނިމޭ ގޮތަކުން ފާގަތިގެ ބީވެ, މުސްކުޅި މަންމަ އާއި އާއިލާ މަގުމަތިވުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 09:31:49
އިޖްރާއީ ގޯސްތަކުން މީހުން ދޫވުން: މިހާރު ތިބީ ދޫ ދޭކަށް ނޫން!

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި މިގޮތަށް އެތައް ބަޔަކު ދޫވެއްޖެ އެވެ. ހެކި ނެތުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގިނައީ އިޖްރައާތާ ހިލާފްވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. މީހަކު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ހޯދަންޖެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 07:48:22
"ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެހާ ގިނަ ކުދިން ތިބެގެން ނުވާނެ"

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން ތިބޭ ތަންތަނުގެ އޮޑިޓުތައް ހަދާ ނިމުނުއިރު، އޭގެން ފާހަގަވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ، އެއީ ކުދިންނަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ނުވުމެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 08:19:35
10 އަހަރު ނުވަނީސް އަރަބިއްޔާ އިމާރާތް ވެއްޓެނީ؛ ކީއްވެ؟

"ސުވާލެއް ނެތް، ތިޔައީ ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބެލުމުގެ ނަތީޖާ. ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ވަރަށް ބޮޑު ފެއިލިއާއެއް،" އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ މި އިމާރާތް ހުޅުވިތާ 10 އަހަރު ނުވަނީސް، އެތަނުގެ ތަނބުތަކުގައި ބޮޑެތި ރެނދު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 07:29:30
އިތުރަށް ފައިސާ ޗާޕުކުރުން: އިގްތިސާދީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ނިންމުމަށް ވެދާނެ

"އިގްތިސާދުގައި ދައުރުވާ އެކްސަސް ރުފިޔާގެ ލިކުއިޑިޓީ އިތުރުވެ، ބޭރު ފައިސާ އަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވޭ." "ރާއްޖެއިން 10 ޕަސެންޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-22 08:23:15
އާ މެނޭޖްމަންޓުން ރިހިވެލި ބަދަލުކޮށްލައިފި

ތިލަ ފަޅަކާއި އެ ފަޅުގައިވާ ކުޑަ ދެ ރަށަކާ އެކު ރިސޯޓު ހިންގަން މާހަލް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް މީގެ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ދޫކުރި ކ. މަހާނައެޅިހުރާ ކިތަންމަހާ ވެސް ރީއްޗެވެ. އެކަމަކު، ފާއިތުވި ދެތިން އަހަރެއްހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-22 08:00:10
އޮތީ ދެ ގޮތް، ގައުމު ބަނގުރޫޓުވުން ނުވަތަ ފައިސާ ޗާޕްކުރުން

އެމްއެމްއޭގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓް އޯވަ ޑްރޯކުރުން، ނުވަތަ ފައިސާ އިތުރަށް ޗާޕްކުރުމާ މެދު މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މުހަންމަދު ނާޝިޒްގެ ސުވާލެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ކުރު ޖަވާބަކީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-21 14:46:17
ވަރިއާ އެކު ފްލެޓް ދެ ފަޅިވާ އުސޫލެއް!

ދެ މީހުންގެ ނަމުގައި ފްލެޓް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނިކޮށް ނުވަތަ ދެމަފިރިންނަށް ފްލެޓް ލިބި އެކަކު ފްލެޓް ދޫކޮށްލާ ފަހުން ކައިވެނި ރޫޅުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ. އެއް ފްލެޓެއް ދެމަފިރިންގެ ނަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-21 09:23:54
ނަސީމް ވިދާޅުވަނީ ޑްރަގްގެ މައްސަލަ ރަނގަޅު ކުރާނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް

އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުދިން ނީޑްލް އެބަ ބޭނުންކުރޭ. [މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުކުރަން] ކަށި އެބަ އިންޖެކްޓް ކުރޭ. ކިހާ ދެރަކަމެއްތޯ؟ އަނެއްކާ އުމުރުން 10 އަހަރު، 12 އަހަރުގެ ކުދިން ލައްވައި މީގެ ވިޔަފާރި އެބަކުރުވާ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-21 07:30:53
އިގްތިސާދީ ކަޅު ލައްގަނޑު ފިލާނެ، އަދި އުންމީދު އެބައޮތް!

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މި ވަގުތު އޮތީ ކޮން ހާލަތެއްގައިތޯ ސުވާލު ކޮށްފި ނަމަ، އެއަށް މާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަހަލަ ޖަވާބެއް ދެވޭކަށް ނެތެވެެ. ނަންބަރުތައް ފެންނަން ހުރީ އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-20 08:28:14
ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ: ލެޖެންޑުންގެ ވެސް ލެޖެންޑެއް!

ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ ހަސަންގެ މަޝްހޫރު ކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް އޭނާގެ ހިއްސާއެއް ނެތި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ހިސާބަށް ވެސް ދިޔަ ކަމެވެ. އޭނާގެ ތަރި 1970ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އަރައިގެން ދިޔައިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-19 14:23:30
ބަޖެޓް ދިރާސާ- ކުރިމަތީގައި އޮތީ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ އަހަރެއް!

ބަޖެޓަކީ ހިސާބު އަކުރުން ކުރަހައިދޭ ތަސައްވަރެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި ސަރުކާރުތަކުން އަމަލު ކުރާން ގަސްދު ކުރާގޮތް، އެންމެ ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަނީ، ދައްކާ ވާހަކަ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަޖެޓު އަކުރުތަކުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-18 10:54:35
އެޑްވާންސްކޮށް ފްލެޓްތައް ވިއްކުމުގައި އާ އުކުޅެއް، ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ގަންނަ މީހާ އަށް!

ފްލެޓްތައް އެޑްވާންސްކޮށް ވިއްކައިގެން، އެތައް ބަޔަކަށް ލަނޑު ލިބުމާ އެކު އެޗްޑީސީއާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުން ބުނާ ގޮތުން އިމާރާތުގެ 20 ޕަސެންޓް ނުނިމެނީސް އިތުރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުނެގެ އެވެ. އެކަމަކު،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-18 08:38:19
ސައީދުގެ ލީޑަޝިޕްގައި އޮތީ ހުސް ކުރިއެރުން

ފެނަކައިގެ އެމްޑީ ސައީދުގެ މޭސްތިރިކަމުގައި ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ ތިން އަހަރު ވެސް ވީ ފައިދާ. ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ޖަނެރޭޓަރު ގަތީ ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-18 06:51:14
ޖޭއެސްސީ ބަދަލުކުރުން: އިންސާފުގެ އެންމެ މުހިންމު ވައުދަށް ސުމެއް

"އޭރު އެ ބޭފުޅުން ގޯސް ކަމަށް ބުނި މެކޭނިޒަމް ނުވަތަ ސިސްޓަމް ބޭނުން ކޮށްގެން ޖުޑިޝަރީއަށް ގެނައި ބަދަލެއް މި ގެނައީ. ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ޖޭއެސްސީ އޮތްގޮތް ބަދަލު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-17 08:57:34
ތިން އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހާސްކަމުން އަރައިގަތީ ނަމޫނާ ދައްކަމުން

"ދެތިން ފަހަރަކު ފިޔާ އާއި ލޮނުމެދު އަގުބޮޑުވުން ފިޔަވައި އެހެން ކަންތައްތައް ހަމަ ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމުގެ ނަސީބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު." ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެށި، ޗައިނާ ލޮކްޑައުން ކުރި ދުވަސްވަރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-17 08:49:02
"މިއީ، މުޑުދާރު، ނުތާހިރު ތިން އަހަރު"

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ފަހަތަށެވެ. ބޮޑެތި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-17 07:08:23
މި ވައުދުގެ މިސްރާބު 100 ޕަސެންޓާ ދިމާލުގައި!

އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް އެތައް ހާސް ވައުދެއް ރައްޔިތުންނަށް ބަންޑުންކޮށްލަ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ވެރިކަމެއް ވެސް ނިންމާލަނީ ރ. އަނގޮޅިތީމު ކަހަލަ އާބާދީ މަދު ރަށްތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދީ އެވެ. އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-17 07:05:35
ބަޖެޓުގެ އަނެއް ފަރާތުން ސަރުވަޝްގެ ވާހަކަތައް

މިނިސްޓްރީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮށައި މަށައިގެން ބަޖެޓްގެ އަދަދު ކުޑަކުރުމަކީ ވަރަށް ބުރަ ކަމެއް. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު 36.9 ބިލިއަނަށް އަރާއިރު އޮފީސްތަކުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހިމަނައިފި ނަމަ 70

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-16 06:56:27
ސީރިޔާގައި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ވައިގެ ހަމަލާއެއް އެމެރިކާއިން ވަނީ ސިއްރުކޮށްފައި: ރިޕޯޓު

2019 ވަނަ އަހަރު ސީރިޔާ (ސޫރިޔާ) ގެ ސަރަހައްދަކަށް އެމެރިކާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އާންމުންގެ 46 މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު، އެމެރިކާއިން އެކަން ސިއްރުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި އެމެރިކާގެ ނޫހަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-15 07:49:26
ޕީޖީ އަށް ބޮޑު ސުވާލެއް: ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެނީ ކީއްވެ؟

ދެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ކުރި ގޮތުން އާންމުންނާއި ނޫސްވެރިންގެ ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް ޕީޖީ އަށް އިއްޔެ އަމާޒުވީ މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އޭގެ ޖަވާބުގައި އޭނާ ވިދާޅުވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-15 07:32:16
މި ގޭތެރެއިން ގަރުނެއް ފަހަތަށް!

މި ރަށަށް އަންނަ ވަރަށް ގިނަ މެހުމާނުން މި ގެއަށް އައިސް ފޮޓޯ ނަގައި ހަދަ އެވެ. ބައެއް ކަލަންޑަރުތަކުގައި ވެސް މި ގޭގެ ފޮޓޯ ހުރެ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ފަންނާނުން ވެސް މި ރަށަށް އައިސް، މި ގެއަށް ވަދެފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-14 08:32:09
ކޮލަމް ކޮށާރު - 53

މުސްކުޅިކަމެއް އޮވެ އަންނަނީ ދުށުމަށްފަހުންނެ ޒުވާންކަމެއް މުސްތަގުބަލެއް ހެޔޮ ލެބެވެނީ ކޮށްގެންނެ ހާލުން ހެޔޮކަމެއް އުސްވަތެއް ނެތް ނަމަ ރިވެތި ފަހަކުން ނެތޭ އޮތް މޮޅުކަމެއް ހުސްވަގުތު ބޭކާރު ކުރިނަމަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-11 16:12:15
ރަސްކަން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުކޮށްލީ 48 ގަޑިއިރުން

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓެއް ނަގަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގާތު ބުނިތާ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ވޯޓު ނަގައި ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމި ނާދީ ތަމައްދުން ފުރިބާރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-11 07:57:18
ހަލުވި ދުވެލީގައި އެމްޓީސީސީ މާ ދުރަށް!

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، މުވައްޒަފުންނާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ މީހުން ފާޅުކުރި ޝުއޫރެއް އާދަމް އާޒިމް ވަކިން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. "އެމްޓީސީސީ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-11 07:06:17
900ރ. މަދު، ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ބުނަނީ އިންސާފެއް ނޫނޭ!

ސާވިސް ޗާޖާ އެކު މަހަކު މަދުވެގެން 12،000ރ. ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން އެވަރު ނުލިބޭ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވޭ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެންމެ ގަދައަށް ވަކާލާތު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-09 08:49:19