×
މައި ސަފުހާ
ތިބާގެ މުހިންމު ވަގުތުގެ ބޭނުން ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ!

ތިބާގެ ހަޔާތުގެ މުހިންމު ވަގުތާއި މެދު ފުންކޮން ވިސްނާލަނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ. މިކަމާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްލި މީހަކަށް ވަގުތު ފާއިތުވެގެންދާ ބާރުމިން އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ފިލާވަޅެއްހެން ދަސްވެގެންދާނެއެވެ.

ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-03-05 08:22:00
ހއ.އަތޮޅު އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން: ޢާއިޝަތު ރީޝް ނަސީމް

ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ، ހއ.ދިއްދޫ ވައްޓަރު، ޢާއިޝަތު ރީޝް ނަސީމްއަކީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ގޭގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި، ކުލާސްތަކަށް ގޮސް ޤުރުއާން އުނގެނެން މަސައްކަތް

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 16:46:37
ރައީސް ދެއްވީ މުއްސަނދި ވާނެ ގޮތުގެ ފޯމިއުލާ

"ލުއިތައް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފަލެއް. ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ހާލުގައި. ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު އޮތީ ވަރަށް ހާލުގައި." މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-04 14:15:41
ފައިނުގަ އެޅިޔަސް ބެރިޔަންފަރުގަ އެޅިޔަސް އެއާޕޯޓް މުހިންމު

ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ސަރަހައްދެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް ބަލާލަން އަންނަ އެތަށް ފަތުރުވެރިންނަށް މި ސަރަހައްދަކީ ފޫހި ނުވާނެ ތަނެކެވެ.

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-04 13:49:32
އަަނަސް މަރު: ރިޕޯޓު ނުލިބިގެން އިސްތިއުނާފް ނުކުރެވި ލަސްވަނީ

ޕީޖީން ބުނީ ހުކުމް ކުރާ ދުވަހު ދޭންޖެހޭ ހުލާސާ ރިޕޯޓު ވެސް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް؛ އިސްތިއުނާފް ކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ އެ ލިއުންތައް ލިބިގެން ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-04 12:48:31
ކޮލަމް މީތިނުކިޔާތި: ހިލޭ އަންހެނުން ގާތަށް ފިރިމީހާ ދާ 10 ސަބަބަކީ މިއީ

ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ބައެއް ފަހަރަށް ގޮންޖެހުމެކެވެ. އަނބީމާ ދޫކޮށްލާފައި އެހެން އަންހެނެއް ގާތަށް "ބަދަލު"ވުމަކީ ޖަޒުބާތީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. މި ފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 10:37:25
'ހަވީރު'ގެ މައްސަލައަކީ ބޭއިންސާފުގެ އެއް ނަމޫނާ

ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސެއިންގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް އަތުލަން ބަޔަކު ލައްވާކުރުވި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި އޮތީ ސިޔާސީ ނުފޫޒާއި ބޭއިންސާފު ފަނޑިޔާރުންތަކެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-04 09:04:30
ޑރ. ޝާފިޔާގެ ފޮޅުވަތް: އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އެއްގޮތަކަށް ކަންކަން ހުރުން މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެ؟

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންގެ ވިސްނުމުގެ ކަންކަން އާންމު ގޮތެއްގައި ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެ ކުދިންގެ އުސޫލުތަކާއި ރޫޓިންތަކަށް ތަބާވުމުގެ ތަބީޢަތުގެ ސަބަބުން އެޑެޕްޓިވް ފަންކްޝަނިން (ބަދަލާ ކުރިމަތިލާން އެނގެން)

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:31:39
އަލަމްގީރު މައްސަލައިގައި ހިމެނުނު ބައެއް މީހުންގެ ދަރިންނަށް ބުލީކޮށް، މަގުމަތިން ގަޔަށް އަތްލަނީ!

ގިނަ ދިވެހި ފިރިހެނުންތަކަކާއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރުގެ މައްސަލައަށް 2 އަހަރު ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެމައްސަލައިގައި ހިމެނުނު 250 މީހުންގެ

ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-03 19:21:37
ހއ.އަތޮޅު އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން: އިސްމާއިލް މަހްފޫޒް

ހއ.ކެލާގައި ހުންނަ ޝައިހް އިބްރާހީމް ސްކޫލުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ، އެ ރަށު ފެންފިޔާޒުގެ، އިސްމާއިލް މަހްފޫޒްއަކީ ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ ޤުރުއާން ކިޔަވައި އެ އިލްމު އުނގެނެން މަސައްކަތް ކުރަމުން

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-03 14:54:59
މައްސަލައަކީ އެއާ އެމްބިއުލާންސްއެއް ނޫނެވެ. ބަޔަކަށް ނުކުރެވުނުކަމެއް އެހެންބަޔަކު ކުރުމުން, ހިތަށްދަތިވީއެވެ!

އަހަރެންގެ ހިޔާލު! އެއާ އެމްބިއުލާންސްއޭ އަހަރުމެންނަށް ކިޔަން އެނގުނީ ދާދި މިދާތަކަށް ދުވަހުއެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ ވެރިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް އިވިގެން ދަނީ ހެލިކަޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ މަތިންތާ ބޯޓެވެ.

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-03-03 14:21:42
އަންހެނުން ބާރުވެރި ނުވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތުތައް ނެތީމަތަ؟

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ، ހާއްސަކޮށް ކޮންމެ އިންތިހާބަކާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަޑު

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-03 12:02:19
ހިނގުމުގެ ފައިދާ

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ، އިންސާނާ އުފައްދަވާފައިވާ ޤުދްރަތީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ، ދުވަސްވާ ވަރަކަށް ، އެއިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ މަސްތައް މަޑުމަޑުން ވިރި ، ގެއްލިދިއުމާއި ، މަސްތަކުގެ ބާރާ އަދި މަސައްކަތްކުރާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-03-03 10:13:44
ސިލްސިލާ ވާހަކަ: ރުހެވޭނީ ކޮންހިތަކުން؟ (40)

ކުރީގެ އަދަދާގުޅޭ: " އަންނާށޭ ބުންޏަސް ޒާއަށް އާދެވޭނެތަ؟ " ފަރުވާކުޑަ ރާގަކަށް މުއާޒް އެހެން ބުނުމުން ޒާރާގެ ދޫ ބަންދުވީ ކަހަލައެވެ. ތެދެކެވެ. ޖުމާ އެކަނި ކޮށްފައި އޭނާއަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-03 09:35:04
ކިޑްނީ ޑޯނަރއެއް ލިބުނަސް ފަރުވާ ފުރިހަމަ ނުވެ ވޭތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ހިތްދަތި ދުވަހެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޑްނީގެ ތަފާތު ބަލިތަކުގެ ވޭނުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މާލެއަށް އުފަން އިބްރާހީމް އިމްލާގް އަކީ ވެސް ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން މަޖުބޫރުވެ އެފަރުވާގެ އުންމީދުގައި

ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-03-03 07:31:26
ކޮލަމް ކޯދު: ޖިންނިއެއްގެ ބިރުވެރި ތަޖުރިބާ

ރާއްޖެ މަތިން ދަތުރުކުރި ޖިންނިއަކު، ރާއްޖޭގެ މަގެއް މައްޗަށް ތިރިކޮށްލިއެވެ. މަގުގެ ދެފަރާތް ބަލައިލިއިރު، އޭނަގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެއް ފަރާތުގައި ހުރި މަޖުލީސް ކުރާ ގެއެވެ. ދެން، އެ ޖިންނި އެ ގެއަށް

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 01:08:38
ކޮލަމް ކެޔޮނިރު: އެމް.ޑީޕީ އަކީ ފިކުރެކެވެ! ފަނާކުރަނިވި ފިކުރެކެވެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ވަކި ދުވަހަކު ބާއްވަން އެމް.ޑީ.ޕީން ވަރަށް ފޯރި އެބަހުއްޓެވެ! އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ލަފާދޭ ހިންދޫ ހާމުދުރު އަންގާފައި ވަނީ ރޯދަ މަސް ނޫން، ބަންދު ދުވަހެއްގައި އިންތިހާބު ބާއްވައިފި

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 01:00:04
ޙަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރި ވަރުގަދަ ލީޑަރު ސިންވާރު: އަވަހާރަކޮށްލެވޭކަށް ނެތް، ހައްޔަރުކުރެވޭކަށް ނެތް

އިޒުރޭލާއި އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ޙަމާސްގެ ހަނގުރާމައިގެ ވަރުގަދަ ލީޑަރު ޔަހްޔާ އަލް ސިންވާރު އަދިވެސް ހުންނެވީ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި، ޚާން ޔޫނުސްގެ ބިންގަރާހެއްގައެވެ. އިޒުރޭލުގެ ޖާސޫސުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-03-02 22:41:11
ޑޭޝް-8 އެއާ އެމްބިއުލާންސް: ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މިވަނީ މޯލްޑިވިއަން އެއާލައިންސްގެ ފުރަތަމަ އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން ކެޕޭސިޓީ އިހުނަށް ވުރެ އިތުރުކޮށްފަ

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-02 20:29:55
ހއ.އަތޮޅު އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން: އީޝާ އަހްމަދު ސިޔާމް

ހއ.ކެލާގައި ހުންނަ ޝައިހް އިބްރާހީމް ސްކޫލުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ، އެ އަތޮޅު ތުރާކުނު ގުލްދަމްގެ، އީޝާ އަހްމަދު ސިޔާމަކީ ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ ޤުރުއާން ކިޔަވައި އެ އިލްމު އުނގެނެން މަސައްކަތް

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-02 13:00:45
ކޮލަމް: ދިނަށަ: މުލަރޯދަ ވާނީ ކޮން ދުވަހަކަށް؟

ރޯދަޔަށް ހަނދުބެލުމަކީ، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ އިތުރުން، ދިވެހީން ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަކަމެއް ދެމުން އަންނަ އާދައެކެވެ. ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ. ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއެކު، އިރު އޮއްސޭ ވަގުތަށް މީހުން އަތިރިމައްޗަށް

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 11:20:15
ސްކޭމަރުންގެ މަޅީގައި ނުޖެހިބަލަ! އޯޓީޕީ ނުދީ ބަލަ! ގޮތް ނުބަލާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ނުކޮށްބަލަ! ހެޔޮނުވާނެ!

ރައްޓެހި އަންހެންކުއްޖަކު މަންމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވައިގެން ގުޅިއެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް 500 ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެދުނެވެ. ދަންނަ ރައްޓެއްސެއްވީމަ އަވަހަށް އެކައުންޓް ނަންބަރު ހޯދާފައި ލާރި ފޮނުވާލީމެވެ. ދެން

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-03-02 11:02:53
ދަރިފުޅު ނަފްސާނީ ބަލިތަކުން ދުރުކުރުމަށް ޕޭރެންޓިންގ ސްޓައިލަށް ސަމާލުވޭ!

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ދުނިޔެމަތީގައިވާ އެންމެ އުނދަގޫ ވަޒީފާ ކަމާއި ދޭތެރޭ ޝައްކެއް ނެތެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއެކު މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި ބޮޑު ޒިންމާއެއް އަޅުވަ އެވެ.

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-02 10:49:06
ކުރު ވާހަކަ: އަހަރެންގެ ގެއްލުނު ކޯރާޑި

ކުރީ ރޭ، ކޯރާޑި ބޭނުންވެގެން އެ ހޯދަ ހޯދާ ވެސް ނުފެނުނެވެ. ދެން އަހަރެންނަށް ހީވީ، ނޫން، ޔަގީންވީ، އަހަރެންގެ އަވަށްޓެރިޔާ އަހަރެންގެ ކޯރާޑި ވަގަށް ނެގީ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ޖެހިގައި އައި ދުވަހު، އަހަރެންގެ

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 10:14:11
މައުލޫމާތު: ފައިގަކޮށާ ދަނބާ

ދަނބާގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ވައްތަރުގެ މަސް އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެނީ ތިލަފަޅުތަކުގައި ހުންނަ ފަރުތަކުގައެވެ. މުށިކުލައަށް ބުރަކަށިމަތީގައި ދިގަށް ނޫކުލައިގެ ފަށެއް ހުންނަ މަހަކާއި ގަދަ މުށިކުލައަށް

ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-03-01 20:41:10
ހއ.އަތޮޅު އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން: ޢަލީ ޒައުލް ޒިޔާއު

ހއ.ކެލާގައި ހުންނަ ޝައިހް އިބްރާހީމް ސްކޫލުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ، އެ ރަށު އިތާ، ޢަލީ ޒައުލް ޒިޔާއުއަކީ އުމުރުން ވަރަށް ހަގުއިރު ޤުރުއާން ކުލާހަށް ގޮސް، ޤުރުއާނުގެ އިލްމު އުނގެނެން ފެށި ކުއްޖެކެވެ.

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-01 14:52:44
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ކޮލަމްބޯއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

މޯލްޑިވިއަން އިން ކޮލަމްބޯއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހިންގަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ކޮލަމްބޯގެ ބަންޑާރަނައިކް އިންޓަނޭޝަނަލް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-01 11:26:46
މޯލްޑިވިއަން އިން ކޮލަމްބޯއަށް އެޕްރީލްގައި ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މޯލްޑިވިއަން އިން ކޮލަމްބޯއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހިންގަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ކޮލަމްބޯގެ ބަންޑާރަނައިކް އިންޓަނޭޝަނަލް

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-03-01 11:01:46
ކުރީ ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ބޮލުގަ އަޅައިގެން، މިހާރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ކަނޑާނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިޖްތިމާއީ މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުނުވުމުގެ މައްސަލަ އެވެ. ވެރިކަމާ ހަވާލުވާ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ ވެސް މައި ވައުދަކަށް ވަނީ ޒަމާންވީ މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމެވެ. އެ ސަރުކާރުތަކުންވެސް

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-01 10:09:27
ވިޔަފާރިތައް ރޯދައަށް ތައްޔާރު، ބުނަނީ އަގު ބޮޑުނުވާނެ ކަމަށް

ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށް ގެންނަ ކާނާގެ ޝިޕްމެންޓުތައް ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާފައިވާ އިރު، އާންމުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-01 07:35:00