×
މައި ސަފުހާ
މުސާރަ ނުދޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންނާ ދައުލަތުން ހަވާލުވަނީ؟!

ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް މިހާރުގެ ހާލަތުން ވެސް ވަރަށް ސާފު މައްސަލައެކެވެ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުންޏަށް ފުލުހުން ކުރަނީ ހިއުމަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 09:46:08
އުތުރު ކޮރެޔާއިން ވަނީ ބެލިސްޓިކް މިސައިލްގައި ހަރުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ނިއުކުލިޔާ އާލާތް އުފައްދާފައި: އދ.ގެ ރިޕޯޓު

އުތުރު ކޮރެޔާއިން އުފައްދާފައިވާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކެެއް ދައްކާލަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެޔާ (ޑީޕީއާރްކޭ- އުތުރު ކޮރެޔާ) އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލްގައި ހަރުކުރެވޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-08-04 08:15:15
ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ، ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުލާ!

ލުއިތައް ލިބުމާ އެކު، ބައެއް މީހުން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް، ކޮވިޑް-19ގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމުގެ ނުރައްކަލާ މި އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އައިޖީއެމްއެޗުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 11:36:30
ސަރުކާރަށް ކުރުދޮށިން، ގްރޫޕް ހަދައިގެން ކޮފީގައި!

ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ލައިގަނެގެން އުޅެނީއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ، ރޮއި އާދޭސް ކުރަނީއެވެ. ކޮރޯނާއޭ މިކިޔާ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވެވޭތޯ ސިއްޙީ މާހިރުން ރެއާދުވާލު ހޭބޯ ނާރައިގެން ތެޅެނީއެވެ. އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-03 02:05:45
ނުދެވުނަސް ހިތް އޮތީ މައްކާގައި

މިހާތަނަށް 18 ފަހަރު ހައްޖަށް ގޮސްފައިވާ ހަސަން ތައުފީގު އަބްދުﷲ އަށް މިއީ މާޔޫސީ އަހަރެކެވެ. މި ގަރުނު ފެށުނު ފަހުން ދެ އަހަރެއް ފިޔަވައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހާޖީންނަށް އެހީވާން އޭނާ މި ދުވަސްވަރު ހުންނާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 09:22:41
ފޮތް ތަޢާރަފު: "ތަފްސީރުއް ސަޢުދީ"

ތަފްސީރު ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ ތަފްސީރުއް ސަޢުދީ އަކީ ފަހުގެ ތަފްސީރު ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފޮތެކެވެ. މިއީ ހިޖުރައިން 1342

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-30 06:41:07
މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މައިގަނޑު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކު އަޅަން ކިތަންމެ ގިނަ އިރުޝާދުތަކެއް ދިނަސް މާސްކާ މެދު ދިވެހިންގެ މާ ބޮޑު ސީރިއަސް ކަމެއް އޮތް ތަނެއް ނުފެނެ އެވެ. ފަހަރުގައި މަދުވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-29 12:18:05
ލުއިތަކުން ނަތީޖާ ގޯސް ނަމަ، ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރޭ!

އަބަދުވެސް ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު ގަދަ ވާހަކަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ކުރަމުން ދިޔަ ޝަކުވާތަކެވެ. ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ މައި ޕާޓީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-29 09:51:47
ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ ނިކަން ސާފުކޮށް ހަގީގަތަށް ކިޔައިދެއްވާ!

ވަކި ގައުމަކަށް، ވަކި ނަސްލަކަށް އުފަން ވީތީ، ނުވަތަ ބޭރު ގައުމަކުން ހިޖުރަކޮށްގެން އުޅޭ ބަޔަކަށް ވީތީ މީހުންނާ މެދު ތަފާތުކުރުމާއި ބަދުބަސް ބުނުމާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގައި އަޑުއުފުލަމުންދާ ޒަމާނެއްގައި ރާއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-24 11:45:55
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓު ލިބިއްޖެ، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަށައިފިން: ރައީސް

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފެއްދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓު މިއަދު އެ މަނިކުފާނަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށާއި އެއާ އެކު، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-23 15:35:03
ބްލޮންކް އަކީ ބާސެލޯނާގެ ޓާގެޓެއް: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 23) - ބާސެލޯނާ އިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމަށް ކޯޗެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު އެ ޓީމުން ފާރަލާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގައި ޕީއެސްޖީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލައުރެންޓް ބްލޮންކް ހިމަނާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-23 14:37:38
އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރަން ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނެތް

އެއްވެ އުޅުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރީ މި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނެވެ. އެ ބޭފުޅުން އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވިއިރު، މަގުމަތީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އަޅަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-22 09:04:30
މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަކީ އިސްރާފެއް: ރިޕޯޓް

ގދ. ހޯޑެއްދު އާއި މަޑަވެލި ގުޅުވާލަން ކުރީގެ ސަަރުކާރުން އެޅި ކޯޒްވޭ އަކީ ކޮށްފައިވާ ބޮޑު އިސްރާފެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރްމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-21 14:07:42
އިރުޝާދު އެކަން ކޮށްފި، ދެން ވެސް ކިޔެވުމުގައި

އަތުން އެހާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ހިނގުމުގެ ނަސީބުން ވަނީ މަހުރޫމްވެފަ އެވެ. އެއީ ކިޔެވުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް ދެކޭ ނަމަ އިރުޝާދު ގާސިމް މިއަދު އޮންނާނީ އެނދުމަތިވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮންޖެހުންތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-21 09:46:41
ލުއި ގޮތަކަށް ރެސިޑެންސް ވިސާ ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ރަނގަޅު: ފައްޔާޒް

ލުއި ގޮތަކަށް ރެސިޑެންސް ވިސާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-20 12:50:26
ނުރައްކާތެރި އޮޕަރޭޝަން ތާރީހުގެ ތެރެއަށް!

އުމުރުން އެންމެ 12 ދުވަސް ވީ ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވެން އޮތީ ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްގެން ކަމަށް، މަރިޔަމް ޝިޔާނާ އާއި ހަސަން އަޒުނީމްއަށް ޑޮކްޓަރުން އެންގީ، ރޫޓިން ޗެކަޕަކަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-20 09:36:50
މުސާރައިގެ ހައްގު ރައްކާތެރިނުކޮށް ކުރިޔަކަށް ނުދެވޭނެ

މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހާގެ މިލްކެކެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހާގެ މަސައްކަތް އެހެން މީހަކަށް ހޯދޭނީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ހައްގު ދީފަ އެވެ. މުސާރަ ނުވަތަ އުޖޫރަ އަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-20 08:06:09
މި ފެންނަނީ "ކޯޕަރޭޓް އިންސާފު"!

ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީން ހިންގި ބޮޑު ހަަމަނުޖެހުމަށް ފަހު ޑިވެލޮޕަރު ދިޔައީ ބ. ތުޅާދޫ ކޯޓަށެވެ. ބޮޑުފިނޮޅު ތަރައްގީ ކުރާ ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން ކޯޓަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-19 08:56:44
ކޮވިޑް ޖެހި ތިބެ ސެލޫން ހިދުމަތް ދިން އިރު އެންމެން މާސްކު އަޅައިގެން، ބައްޔެއް ނުފެތުރުނު

ކޮވިޑް-19 ޖެހި، ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ވެސް ހުއްޓާ ދެ ސްޓައިލިސްޓަކު 139 މީހަކަށް ހިދުމަތްދިން އިރު ވެސް އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ފެތުރު ކަމެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެ އެވެ. އެމެރިކާގެ މިޒޫރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-18 08:29:33
ސަފާރީގައި ހިންގި ޖިންސީ ގޯނާއާ ބެހޭ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު

ހުޅުމާލޭ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މިދިއަ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-16 10:26:10
ގެެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރަން ބާރު އަޅާ ކެމްޕޭނެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި

ގެެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. "ގެވެށި ގުޅުން" ނަމުގައި ކެމްޕޭން ލޯންޗް ކޮށްދެއްވީ ވާޗުއަލްކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-15 19:04:10
ނުރައްކާ މިސްރާބެއް: މުސާރަ ހޯދައިދެވޭކަށް، ފޮނުވޭކަށް ނެތް؟

ބިދޭސީންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކަށް ވަރަށް ކެތްކޮށްފި އެވެ: ބޮޑުފިނޮޅުން ފެނުނީ އޭގެ އެއް މިސާލެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މީހުންނާ ހަވާލުވެ ތިބި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 09:32:04
މިދަނީ ހައްދުން ނެއްޓިގެން، މި ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާ!

ފެށުމުގައި ވެސް ހިޔާނާތް އެކުލެވޭކަމުގެ ތުހުމަތު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޅުވަމުން ގެންދިޔަ، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތަށް އެ މީހުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ސައިޓަށް ވަދެ އެވެ. އަދި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 12:40:32
ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެ، މުޅި އާއިލާ ހަލާކުވެފައި!

ނޯޓު: މިއީ ބައްޕަ އާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެމެންގެ ފަރާތުން ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ލިބުނު ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަ ގެނެސްދީފައިވާ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓު ގެނެސްދީފައިވަނީ ގޯނާތަކުގެ ތަފްސީލު، ކިޔުންތެރިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 09:05:46
ކޮވިޑްގެ ތަޖުރިބާއިން މަތީ ތައުލީމަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އެކި ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެބަ ފެނެ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންތެރިކަން، އޭގެ ކުރިން އެކަމާ މެދު ވިސްނާލާފައި ނެތް އެތައް ބަޔަކަށް، އެނގުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 08:59:11
ދިރިއުޅުން ބޮޑު ވެއްޓުމަކަށް، އެކަމަކު ދެން ވެސް އޮތީ ރައްކާތެރިވުން

މިވެނިކަމެއް ކުރާ އިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކުރަންވީ ކީއްތޯ އަހައިދޭން އެކަކު ބުންޏެވެ. އަނެެކަކު އެދުނީ މިވެނި މީހަކު އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ނުވާނެތޯ އަހައި ދިނުމަށެވެ. ނެޝަނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 09:28:05
ކަރުނަ ފޮހެލާފަ ދެން ހީލަބަލާށެވެ!

"އަހަރެންނަށް އުފަލެއް ނެތީތަ؟ އަހަރެންގެ ކުޑަދުވަހުއްސުރެ ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭ. އަލިފާނެއް ފެނެއް ވަކިނުވާއިރުއްސުރެ ބަލިވެ. ހެޔޮނުބައި ވަކިވާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑު.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-10 09:07:52
ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރި ގޮތާ ގުޅިގެން މަޖިލިހުން މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މަސްތުވެގެން ތިބެ ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ގޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 18:08:04
އާއިލާއަށް ކާއެއްޗެއް ނުލިބޭތާ ހަ މަސް: ހައްގުތައް ކޮބާ؟

އެތައް މަހެއްގެ މުސާރަ ނުދިނަސް ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ގޮސްގެން އިންސާފު ހޯދަން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރި. މުސާރަ ނުލިބި ތިބި 179 ބިދޭސީއަކާ އެކު ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހޭދަކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 08:34:16
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން: ހިސާބު ނަމްބަރަކާ ދެނެއް ނުގުޅުވޭނެ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ހަބަރުތަކުން މީޑިއާ މި އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ކެކިއަރަނީ އެވެ. އެ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް، ހާއްސަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޮޑެތި އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 07:53:50