×
މައި ސަފުހާ
ކޮވިޑްގެ އަނެއް ރާޅު ނުނަގަނީސް ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅަންވީ ކީއްވެ؟

ކޮވިޑް-19ގެ އާއްމު ހާލަތުގައި ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ހޯދަން މި ޖެހެނީ މާ ބޮޑަށް ދޫދިނުމާއި މާ ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓުމާ ދޭތެރޭ މެދެވެ. އެ މެދުމިނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 09:42:22
ވާނުވާގެ "ވެކްސިން" ހޯދިއްޖެ، އެކަމަކު ފަރުވާއެއް ނުލިބުނު!

މީގެ ދެތިން އަހަރު ކުރިން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަކީ "ވާނުވާ ޖެހުން" ކަމަށް، ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި މިހާރު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިންއަށް ވިދާޅުވެވިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 09:40:00
އިންޑިއާ މީހަކު އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް ނެތް: ފުލުހުން

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު ދިވެހި ޒުވާން އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 19:59:09
ކާޑުބަލީގެ ކުދިން މަރުވިޔަސް ނުރޯނެ

ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކާޑުބައްޔަކީ ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. ބޮޑުކަމު ދިއުން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ގައިގެ ހަން ދޫވެ އެވެ. އިސްތަށި ފައިބަ އެވެ. ވިޓަމިން އޭ ނުލިބި، ލޯފަންވެ އެވެ. ހަށިގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 11:18:14
ޝިމާޒަށް ޒަރިޔަންދު ކުރެއްވި ތުހުމަތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް މައުމޫނަށް

އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޝިމާޒް އަލީ އަށް ޓެންޑަ ބޯޑުގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒަރިޔަންދު ކުރެއްވި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 15:18:02
ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން: ހައްލަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސުވާލުތަކެއް؟

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި ހަވަނަ އިސްލާހުގެ ދަށުން، ސާވިސް ޗާޖާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރާނެ އާ އުސޫލުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މިހާރު ވެސް ނަގަމުން އަންނަ ސާވިސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 08:20:41
ނާއިލްގެ ހަޔާތުގެ ކުރު 22 އަހަރުން، 44 ދުވަސް

އޭނާ އެންމެ ކުރަން ބޭނުންވި އެއް ކަމަކީ، ދޯންޏަކަށް އަރައި މަސްވެރިންނާ އެކު މަސް ބޭނުމެވެ. މޫދުގައި ޑައިވްކޮށްލާ، ކަނޑު އަޑީގެ ރީތިކަން ދެކިލުމެވެ. ހަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަބްދުﷲ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-02 15:10:56
2020: ވިޔަފާރީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކެއް

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެތައް ބައެއްގެ އާމްދަނީ އަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުން އައި ތަން އެންމެ ކައިރިން ބަލަމުން ދިޔައީ ވިޔަފާރިވެރިންނެވެ. ބޮޑެތި ކުލިތައް ދައްކައިގެން ހިންގަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 12:34:32
މަބްރޫކާއި ޑރ. ނަޒްލާ: އުއްމީދާއި އިންޒާރާ އެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ކުރިން، މިއީ ގިނަ ދިވެހިން ދަންނަ ބައެއް ނޫނެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ނަން އިވިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި، ގިނަ ބަޔަކަށް ހަމަ ނުފަރިތަ މޫނުތަކެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 08:33:49
އެންމެ މީހެއްގެ ދުލުން، މި އުފާވެރި މަންޒަރު

"ދުވަހަކު ވެސް، ދުވަހަކު ވެސް ހިތަކަށް ނާރާ މިކަހަލަ ދުވަހެއް އަތުވެދާނެއޭ،" ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި، ރިސޯޓްތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައި ހުރި ކައުންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކައުންޓަރުންގައި އިނދެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 08:20:31
2020ގެ ހަނދާންތައް އަބަދަށް

ތަހުޒީބާއި ހުވަފެނީ ތަސައްވުރުތަކުގެ އަހަރަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް، ކުރިންސުރެ ސިފަކުރަމުން އައި 2020 ނިމިގެން މި ދިއައީ، ބަދުނަސީބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އޮވެ ހުރިހާ ކަމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-31 16:07:26
އާފިޔާގެ ހަޔާތުން ފެންނަ އަނިޔާގެ އެހެން ސަފުހާއެއް

މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ އަނިޔާވެރި، ރަހުމް ކުޑަ، މަރުގެ މައްސަލައަށް، ފަސް އަހަރު ފަހުން އިންސާފު ލިބުނީ އެވެ. އޭނާ މަރާލި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު 20 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-30 09:44:45
ޓޫރިޒަމްގެ ކުރިމަގަށް އަންނާނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލެއް؟

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް މެދުކެނޑި، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް މިވަނީ އެތައް ޓްރިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ޖަމްއިއްޔާ، ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-29 13:29:51
ދަރިފުޅާ އެކު މަންމަ ހިމާޔަތަށް ދުވަނީ: މި ކިޔައިދެނީ އެ ބިރުވެރި ވަގުތުކޮޅު

ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށާ ވަރަށް ކައިރީގައި ހަދީޖާ އާޒިފާ އޭނާގެ ދައްތައަކާ އެކު ބޮނބިތަޅަން އިން އިރު ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެ އިން މޫދަށް ބަލާލެވެ އެވެ. މާ ހާއްސަ ކަމެއް ނެތެވެ؛ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ރީތި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-29 09:55:20
ޑްރަގް ފަރުވާގެ ނިޒާމު ބޮއްސުންލާފައި

ފަރުވާއަށް ދާން ޑްރަގް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށް ފަރުވާ ނުފެށި ދިގު ކިއުގައި މަޑުކޮށްގެން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްނުވެވި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މުސްތަގުބަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-29 08:57:46
އިބްތިހާލުގެ މަރު: ކަރުނަ ނުހިކުނު ދުވަހެއް!

ޖެނުއަރީ 28، 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުހާއިރު އެވެ. އޭރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ "ހަވީރު"ގެ ނިއުސްރޫމުގެ ފޯނަށް އެ ރަށު މީހަކު ގުޅާފައި ދިން ޚަބަރަކީ ވ. ރަކީދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެގެން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-28 14:30:26
ވޫހާންގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ރިޕޯޓްކުރި ނޫސްވެރިޔާ ޖަލަށް

ވޫހާން (ޑިސެމްބަރު 28) - ވޫހާންގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭކަން ރިޕޯޓްކުރި ސިޓިޒަން ޖާނަލިސްޓް ޒަންގް ޒާންގް ހަތަރު އަހަރަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ. އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ކުރީގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހައްޔަރުކޮށްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-28 13:09:24
2021: އިގުތިސާދަށް ދިރުން ލިބި، ވިޔަފާރިތައް ހިނގައިގަނެ، ވަޒީފާތައް އުފެދޭނެ

ނިމިގެން މިދާ 2020 އަކީ އެތައް ގޮތުން ހިތްދަތި، ނިކަމެތި، ދަތި އަހަރެކެވެ. އިންސާނާ، ކިތަންމެ މޮޅު ރޭވުންތަކެއް ރޭވިކަމުގައި ވިޔަސް ގުދުރަތުގެ ނިޔާ، އެފަދަ ރޭވުންތަކުގެ މައްޗަށް އަތްގަދަ ކުރުމުގައި ހުރަހެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-28 10:19:01
ދެ ވަނަ ދަރިފުޅު ދިނީ ތެލަސީމިއާއަށް ޝިފާއެއް!

ދެ ކެރިއަރުންގެ ގޮތުގައި މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން، ނާސިހު ޖަމާލާއި ޝަހީދާ އަހުމަދު، ހަޔާތުގެ ގޮށް ޖަހާލީ އައިސްދާނެ ރާޅުގެ ބިޔަކަން އެނގި ތިބެ އެވެ. ތެލަސީމިއާ ކުއްޖެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ނަމަވެސް އޭރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-28 10:01:29
ޝީގެ ކައިވެނި ޕާޓީ: ސައިންސްވެރިންގެ އިންޒާރު ތެދަކަށް

މާލޭގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ދިން ލުއިތަކާ އެކު ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކަށް ކޮވިޑް ޖެހި، ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރަން ޖެހުމުން ފާޑުކިޔުމާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-27 15:03:01
އޮތީ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުން ނޫނީ ކުއްލި ހާލަތު އުވާލުން

އާންމު ހާލަތެއް އޮތް ނަމަ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭނީ އޭޕްރިލް 4، 2020 ގައެވެ. ތިން އަހަރަށް އިންތިހާބު ކުރި ކައުންސިލަރުން އަދިވެސް މަގާމުގައި އެ ތިބީ އާ އިންތިހާބު ބާއްވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-27 10:14:47
2028 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ޗައިނާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިގުތިސާދަށް ވާނެ: ރިޕޯޓް

ޗައިނާގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމުގެ އެއް ރަމްޒު: ޝެންހާއީ އެމެރިކާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި 2028 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދަށް ވާނެކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އެއީ ކުރިން ލަފާކުރެވިފައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-27 08:06:28
އުފާވެރި ހަޔާތެއްގެ އުއްމީދާ އެކު، ހިޔާގެ ކުދިން ރަށަށް!

މައިންބަފައިން އިހުމާލުވެފައިވާ ކުދިންނެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން ފަދަ ކުށްތަކުގައި ޖަލަށް ދާން ޖެހުމުން، އެ މީހުންގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ގެއްލިފައިވާ ކުދިންނެވެ. ލޯބީގެ ބަދަލުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-24 10:57:32
ސާބިތުނުވި ޒިނޭ އާއި ޑީއެންއޭގައި ވީ ގޮތް ތިލަކޮށް!

ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ޑީއެންއޭ އަކީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާ އެކު ފެށިގެން މި އުޅެނީ ކޮން ބަހުސެއް ހެއްޔެވެ؟ އާންމު މީހާ އަށް މި އިވެނީ "ޒިނޭ" އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-24 09:43:49
އިންސާފު ހޯދަން ދެވުނީތީ މޮޔަ ހީވުން!

އަހުމަދު އިބްރާހިމް (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ބަޔަކު ލައްވައި ކުރުވި މަސައްކަތަކަށް 27،000ރ. ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ ފައިސާ ދައްކަން ރަށެއްގެ ކޯޓަކުން އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރި އެވެ. އެއީ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-23 09:52:00
ޖައްވު ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި އަހަރު އިންޑިޔާގައި 1.7 މިލިއަން މީހުން މަރުވި: ރިޕޯޓް

އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ކަމުދާ ވަރަށްވުރެ ޖައްވު ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި 2019 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގައި 1.7 މިލިއަން (17 ލައްކަ) މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އިންޑިޔާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-23 07:31:25
ކަރަންޓީނު ނިމުނުއިރު ޗުއްޓީ ހުސްވީ؟

މާލޭގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ އިން ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ރަށަށް ގޮސް، ކޮވިޑް-19ގެ ކަރަންޓީނު ނިމުނު އިރު އޮތީ ޗުއްޓީ ހަމަވެ މާލެ އަންނަން ޖެހިފައި ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވީ މާލެއިން ރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-21 10:26:26
ބްރޯޑްކޮމް މެދުވެރިކޮށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަތުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-20 17:08:17
ޗުއްޓީގައި މިހާރު އޮތީ އަތޮޅު ބުރު ޖެހުން!

ކުރިން ނަމަ، މި ދުވަސްވަރު ނާޒިމާ އަލީގެ އާއިލާއިން ފޮށިތަންމަތި ބަންނާނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާށެވެ. ނޫނީ، އާއިލާ މީހުންނާ ބަދަލުކޮށްލަން އުފަން ރަށަށް ދާށެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-20 09:44:55
އެންމެން ކިޔަނީ ލުއި ދިނީ ބަޔަކު މަޖާ ނަގާށޭ!

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެންމެ ފަހުން ދިން ލުއިތަކުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރިސޯޓްތަކަށް ދެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސް އަންނަ މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-19 10:16:16