×
މައި ސަފުހާ
ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރަން ހޮޓްލައިނެއް ހަދައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަައުލޫމާތު ތަކެއް ހިއްސާ ކުރަން ހާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް އެންވާރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ, (އީޕީއޭ) އިން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.އީޕީއޭއިން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ތިމާވެއްޓާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 23:15:18
އެހެން މީހުންލައްވާ އެސައިމެންޓް ހެދުމަކީ ކުރިމަގަށް އެޅޭ ހިޔަންޏެއް

ވޮށިފިލާގައި ލިޔެގެން ކިޔެވި ޒަމާން ނުވަތަ އެދުރު ދައިތަ ކައިރިންނާއި އެދުރުބޭ ކައިރިން ކިޔެވި ޒަމާން މިއަދު މިވަނީ މާޒީއާއި އެކުވެގެން ގޮސްފައެވެ. ގޭގެއަށް ގޮސް، ވޮށިފިލާގައި ލިޔެގެން އެދުރުދައިތަމެންގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 15:16:11
ޑެންގީ ހުމާއި ޗިކަންގުންޔާ ރިޕޯޓް ކުރި އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރާ އަދަދު ގިނަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިފައިވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 13:38:06
ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމުގެ އަގު

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ކެމިކަލް ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުން ރާއްޖޭގައި ހައްދުން ނައްޓާފައި އޮތީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މާ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް ނެތި އެވެ. އޭގެ ގެއްލުންތައް ފޯރާފައި ހުރި މިންވަރެއް ކަށަވަރުން އެނގޭކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 07:41:47
ކުނި އެޅުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން އަވަދި ނެތި!

ވެރިރަށް މާލެއަކީ މަގުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގައި ހައްދުން ނައްޓާފައި އޮތް ތަނެކެވެ. ސުޕާރީ ޕެކެޓުން ފެށިގެން ގޮސް ގޭބިސީތަކުން އުކާލާ ކުނިބުނި އާއްމެވެ. އެތައް މަސައްކަތަކުން ވެސް ހައްލު ނުކުރެވި އޮތް އެ މައްސަލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 07:40:52
ތިއީ ބޮޑު ވެގެންވާ ބުހުތާނެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުލުން ބޭރުވާ ބަހަކާ ދޭތެރޭ މާ ބޮޑު ވިސްނާލުމެއް ނެތި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާ މި ފަދަ ޒަމާނެއްގައި ނޫރު ސޫރަތުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވައިލައްވާފައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-24 20:37:59
އަހަރެން ބުރުގާ ނަގާލަން ގަސްތުކޮށްފިން

ޓްވިޓާ އަކީ މީސް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން މަޤުބޫލު އެކައްޗެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޓުވިޓާގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން، އެމީހުންގެ އެކިއެކި ވާހަކަތަކާއި، ތަޖުރިބާތައް ޙިއްސާކުރެއެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-24 20:34:06
ފޮތި ކޮތަޅަކީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ހައްލެއް

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްލުމަށްފަހު އެއްލާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނުވަތަ ސިންގަލް-ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކީ މިއަދު މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ތިމާވެށިގެ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ. ޕްލާސްޓިކް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:57:59
ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން މާ ރަނގަޅު

ކުރީ ޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުންނެވެ. މި ގޮތުން އޮޑި ފަހަރު ބަނުމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި މިފަދަ އަތުން ފައިން ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްގެން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 09:42:45
މަދު ބައެއްގެ އިހުމާލު: ދައުލަތަށް މާލީ ބޮޑު ބުރައެއް!

ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލުމުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފްވުމުން އެކަންކަމަށް މާލީ ބަދަލުތަކެއް ދޭން ޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 09:42:42
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ޕޮގްބާ ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓް

ޕެރިސް (އޭޕްރިލް 24) – މި ސީޒަނަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ގާތު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ލެ އިކުއިޕޭ ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 09:13:03
ސަރުކާރަށް އޮތީ ބިލް ދެއްކުން؟

މިހާރު މި ފެންނަނީ މަސައްކަތްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި، ސޮއިކޮށްލާ އެއްބަސްވުމަކުން ބައެއް މީހުން މިލިއަނަރުންނަށް ވާ ތަނެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭ އެކި މަޝްރޫއުތަކާއި އެކި ކަންކަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 07:44:45
"ރިއެކްޓް" ތި ކުރަނީ މަޖުބޫރުންތަ؟

މި ޒަމާނަކީ މީސްމީޑިއާގެ އަވާގައި އެންމެން ޖެހި އަވަދިވެފައިވާ ޒަމާނެވެ. މީސްމީޑިއާގެ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ބޭނުން ނުކުރާ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. ވަކި އުމުރެއް ނެތެވެ. ވަކި ޖިންސެއްވެސް މިކަމުން އިސްތިސްނާއެއް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 10:47:08
ހާދަ ބޮޑެތި މާލީ ބަދަލުތަކެއް! އެހެން ގޮތެއް ހަމަ ނެތީ؟!

ކޮންމެ ވެރިކަމެއް ބަދަލުވާ އިރަށް ކުރިން ސޮއިކޮށްފައި ހުންނަ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލަނީ އެވެ. ބައެއް އެއްބަސްވުންތައް އުވާލާ އިރު ސަރުކާރުން ބުނެފައި އޮންނަނީ ދޭން ޖެހޭ ބަދަލެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 07:46:16
މަޝްހޫރުވާން ތިޔަ ކުރެވެނީ ކަޑަކަމެއް

މިއަދު މީސް މީޑިއާއަކީ ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށްވެ އޭގެ ބޭނުން ނުކުރާ މީހުން އިނގިލިން ގުނާލެވޭހާ މަދެވެ. އެކި މީހުން މީސް މީޑިއާ އެކި ގޮތަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ. ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އުފެއްދި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-23 06:49:48
ފަރުދުންގެ ވިސްނުން އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ދީލައިނުލާންވީ ކީއްވެ؟

އަބަދުވެސް މި އިވެނީ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވާ ވާހަކައެވެ. މަސް ނިމި އައު މަހެއް ފެށުމުން ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުންނުވި ނަމަވެސް ޤަވާއިދުން ބައްދަލު ކުރާ މެހެމާނަށް ނުރުހުމުގެ ލޮލަކުން ބަލައި އެ ބިލް އަތަށް އެރުމާއެކު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-22 12:36:18
އަމާންކަމުގައި ދިހަ އަހަރު، އަނެއްކާވެސް ބިރުވެރިކަން

> ސްރީ ލަންކާގައި، އަމިއްލައަށް މަރުވެގެން، ބަޔަކު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ޚަބަރު ލިބުމާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ގުޅީ އެ ގައުމުގެ ރަހުމަތްތެރި ނޫސްވެރިއަކަށެވެ. ފޯނު ނުނަގާތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 08:53:41
އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް އުވާލުން: ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓާއި ރީއެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގެނައި މި އިސްލާހާ އެކު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 10:34:01
އިންތިގާލީ އަދާލަތުގެ ކޮމިޝަނުން ފެބްރުއަރީ 7 ގެ ހާދިސާ ބަލާފާނެތަ؟

ބޮޑު ކޯލިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމާ އެކު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ އެމްޑީޕީން މިހާރު ނުކުމެ ތިބީ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލީމާ އަލުން ތެދުވެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ބަޣާވާތް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 07:48:50
ކޮބާ މާހެފުމެއް ނެތްތަ؟

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަމަސް ދިވެހިންނާއި ބައްދަލު ވެއްޖެކަން އަންގައިދޭ އެއް ކަމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މާހެފުންތައްކަން ޔަޤީނެވެ. ދުވަސްވަރަކީ އެފަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ރޯދަމަސް ބޯމަތިވެއްޖެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-20 09:31:21
ފޯއް، ކިއްލި، ސުޕާރީން ވެސް ކެންސަރު!

ފޯކާއި ބިލެތާއި ހުންޏާއި ދުންފަތުގެ ދުފުންތަކާއި ކިއްލި އާއި "މޮޅު" ބިލެތްގަނޑާއި ޒުވާނުން ދެވިހިފައިފައިވާ ސުޕާރީ ކެއުން ދިވެހިންގެ ބޮޑު ސަގާފަތަކަށް ވާކަމީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އަނގައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-20 08:56:17
މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ވަރު ކަމެއްތަ؟

މި ކުޑަ ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖޭ ވަށައިގެންމިވަނީ ކަނޑެވެ. އަޑި ނޭނގޭ ފުން މާ ސިންގާ ކަނޑެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެ ވަށައިގެންމިވާ ކަނޑު ސަރަހައްދަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތެކެވެ. މަސްވެރިކަމަކީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-19 15:56:18
ޖަލްބޫތުން ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލަނީ

ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ފެށުނީއްސުރެ ވެސް ރިސޯޓުތަކަށް މީހުން އުފުލާ ހަދަނީ އެ ރިސޯޓެއްގެ މެނޭޖުމެންޓުން އަމިއްލައަށެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި އެހެން ބަޔަކަށް ދީގެން ހިންގާ ރިސޯޓެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އެނބޫދޫ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 11:10:29
އުކުނުން ސަލާމާތްވާން ބޭނުން ނަމަ މިކަންކަން ކޮށްލާ

ބޮލުގައި އުކުނު އެޅުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ދިމަވާނެ ކަމެކެވެ. ބައެއްފަހަރު އެއީ އަމިއްލައަށް، އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމަށް ފަރުވާތެރިނުވުމުގެ ސަބަބުން ވާކަމެކެވެ. އަދި ތިމާ ކުރާ ކަމަކުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-17 10:34:25
ވެކްސިން ޖެހުން ދަށަށް، ކަންބޮޑުވާންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ޝައްކުކުރުމާއި ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ އަޑުތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަށް ގަދަވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން އެނގެނީ ވެކްސިން ދެވޭ އަދަދަށް އައިސްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-17 07:45:52
އައްޑުއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ ފެން ވަދެގެން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ގެއަކުން: ސިޓީ ކައުންސިލް

އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ގެއަކުން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-16 13:44:38
އަބްދުއްރަހީމްގެ ހިތުގެ ފުންމިނުން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް

ނިމި ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ހިތްދަތި ނާކާމިޔާބީއެއް ލިބިވަޑައިގަތް އެއް ބޭފުޅަކީ މި ހިނގާ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން އަންނަ މެންބަރު،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-16 12:48:11
ކިޔަވާނެ ގޮތެއް ވިސްނާނީ ދަރިވަރުން، އެހެންމީހުންނެއް ނޫން!

ތައުލީމު އުނގެނުމުގެ ބޭނުމުގައި އަދި ކިޔަވަން ދާހިތުން ސުކޫލަށްދާ ކުދިންވެސް ބައެއްފަހަރު ކިޔެވުމުގައި އެހެން ކުދިންނަށްވުރެ ދަށް ނަތީޖާއެއް ނެރޭތަން ފެނެއެވެ. އެއީ އެކުދިން ކިތަންމެ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-15 18:18:06
ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނިންމާ ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ އުފެއްދެވި ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީން، ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާ ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-15 14:26:27
މަރުވަނީއޭ ކިޔާ ހަޅޭއްލަވަން ފެށުމުން ދޮރު ވައްޓާލާފައި ބައްޕަ ވަތްއިރު ދަރިފުޅު ޕަބްޖީ ކުޅުމުގައި

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި މި ކުޑަކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުމުވެސް ދަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އުސް އިމާރާތްތަކުން ފެށިގެންގޮސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އައު އީޖާދުތުގެ އަވާގައި ޖެހި އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިއޮށްގެން އަވަދިވަނީއެވެ. މޮޅެތި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-15 13:56:53