×
މައި ސަފުހާ
އިތުބާރެއް ނެތް، އެކަމަކު ބިޝާމް ވަކިކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ؟

ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދިވެސް ފެންމަތިކުރަމުން ދަނީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެވެ؛ ކުރިން ސިޔާސީ މީހުންނެވެ. މި ތުހުމަތުތަކުގެ ދިފާއުގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް މި ފަހަކަށް އައިސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 07:58:16
އޮޅުން ބޮޅުން: ހަރަކާތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފެނުނު އެންމެ ހަރަކާތްތެރި މަޖިލީހެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ، ގައުމީ އަދި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 10:53:17
ކުށުގެ ޒިންމާ 15 އަހަރުގައި، އިސްލާހުވާން ދެވޭ ފުރުސަތެއް؟

ވޭތުވެ ދިޔަ ދިހަ އަހަރަށް ބަލާއިރު 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިން ކުށް ކުރާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީހުން މެރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް ހިމެނެ އެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 07:12:41
ފޭކް ޕޯސްޓްތައް ރިޕޯޓްކުރަން އިންސްޓަގްރާމަށް އާ ފީޗާއެއް

އިންސްޓަގްރާމުން ތިލަވާ ފޭކް ޕޯސްޓްތައް ރިޕޯޓް ކުރެވޭ އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ތެދު ނޫން މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޭކް ޕޯސްތައް ރިޕޯޓްކުރެވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 07:49:14
އާއިލީ ހަމަނުޖެހުންތައް، ކުޑަކުދިން މަގުމައްޗަށް ގިނަވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލު!

ކުޑަކުދިން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ވާހަކައަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ވެށްޓަށް ލޯހުޅުވި، އެވެށީގައި އުޅެބޮޑުވަމުން އަންނައިރު އެކުދިންގެ އުޅުމާއި، އަމަލުތައް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-17 16:22:28
ކުރިން 96 ކިލޯ، މިހާރު 60: ބޭނުންވަނީ ހިތްވަރު!

ނިދިން ހޭލާ އިރު، ދެ ފަޔަށް ތަދުވާތީ ހިނގައެއް ނުގަނެވެ އެވެ. ކުޑަ ހުޅުގައި ރިއްސަ އެވެ. ތެދުވެ ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަތުމަށް 10 މިނިޓު ހޭދަވެ އެވެ. ގިނައީ ބޯ އަނބުރާ ދުވަސްތަކެވެ. ހިނގާފައި ތަންތަނަށް ދިއުމަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 08:58:57
ނޯރާ ބަނޑަށް މަރުވީ ކަމަށް ބެލެވޭ، އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނެތް: ރިޕޯޓް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ޗުއްޓީއަކަށް އާއިލާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ގެއްލުނު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނޯރާ ކުއޮރިން މަރުވީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 12:20:29
އެޑަމް: ބަހާއި އަމަލުން ވެސް ތިމާވެށީގެ ޒުވާނެއް!

ކޮފީތަކަށް އޭނާ ދަނީ ފެން ފުޅި ހިފައިގެންނެވެ. އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކާ ދުރުވުމަށް އޭނާ އަބަދުހެން އުޅެނީ ގިނަ ފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ފުޅިއަކަށް ފެން އަޅައިގެންނެވެ. ދިވެހި އެހެން ޒުވާނުންނެކޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 10:29:07
ހަޤީޤީ ހާދިސާ: މަސްތުގެ ދުނިޔެއިން ނުކުމެވުނީ ހެޔޮލަފާ އަނތްބެއްގެ ސަބަބުން

ނޯޓް: މިއީ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ކުރިމަތިވި ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނެހެން އުނި އިތުރު ގެނެސްފައިވާނެއެވެ. އަދި މަސްލަހަތަށްޓަކައި މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-15 15:14:35
ސަލާގެ އެތެރެހަށީގައި ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ގޭހުގެ އަސަރު އެބަހުރި: ރިޕޯޓް

އިނގިރޭސި ޗެނަލް ކައިރިން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި މަރުވި ކާޑިފް ސިޓީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާގެ އެތެރެހަށީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ގޭހުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-15 12:03:17
ޚީޔާނާތަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުއާމަލާތް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ރިޕޯޓް ނުކުރާކަން ހާމަވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓީން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅުންހުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ކަމާއި ގުޅުންހުރި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-14 17:39:13
މަހަކު އެއް ދުވަހު ފައިމަގުގައި ނޫޅެވޭނެތަ؟

މަހަކު އެއް ފަހަރު، ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވޭ ގޮތަށް ހަދަން ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެކަން އިއުލާނުކުރުމާ އެކު އާއްމުންގެ ހިޔާލު ދެ ބައިވި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-12 08:39:19
އީދުގެ ކުލައާ އެކު ބައެއް މީހުން ރަތަށް!

މިއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެކެވެ؛ "...ފިހާރައެއްގެ ކަންމަތީ ހުއްޓާ އައިސް ކުލަ ޖަހައިފި. އަނބިދަރިން ގޮވައިގެން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެވޭކަށް ނެތް. މިޒާތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-12 08:35:06
އައްޑޫ ސިޓީގެ 24 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފި

މިހާރު ދެކުނަށް މުސުން ގޯސްވެ ރޭ ކުރިވިއްސާރައިގައި ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-08-11 13:27:10
ކުލަ ޖެހުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، ފޯރި ވެސް އެހާ ގަދަ!

ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން މިފަހަރު ހދ. މަކުނުދުއަށް ނުވަ ކުލައަކުން 250 ކިލޯގެ ކުލަ ގެންދިޔަ އެވެ. އަދި ކުލަ ޖެހުމަށް ހާއްސަ 1،080 ބަޑި އާއި ކުލަ ޖަހާ މީހުން ލާން 1،700 ޓީޝާޓް ވެސް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-11 08:34:12
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ވެސް ބޮޑު އީދެއް!

ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ތައާރަފުވުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ނުދަންނަ ރަށްރަށަށް ދިއުމުގައި އޮތް ސަގާފަތް މުޅިން ނެތިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހުރިއްޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-11 08:31:30
ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ޝަކުވާތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި

މިފަހުން ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި އެންމެބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމެއް އުފެދިގެން އައީ ތެލެސީމިއާ 8 ކުއްޖަކު ކައިރި ކައިރީގައި ނިޔާވި ވާހަކައާއި އެކުއެވެ. އެކުދިންގެ މަރުގެ ވާހަކަ އާއި އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-10 10:38:09
އަޒޫ، ތެލެސީމިއާ އާއިލާއަށް ގެނެސްދިން އުއްމީދު

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް މިދިޔަ ދެ މަސް ދުވަސް މި ދަނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރިކޮށެވެ. އެއް އާއިލާއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭ އެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ނުވަ ކުއްޖަކު ކައިރިކައިރީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-10 07:50:49
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ޝަކުވާ

މިފަހަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އަކީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ވާހަކައެވެ. ޓެކްސީ ކުރާ އަގުގެ ވާހަކައެވެ.ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-09 15:10:51
ކުއްލިއަކަށް "ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް!"، މިއީ ކިހިނެއް ވާ ކަމެއް؟

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަދި މިހާރު ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި އެއް ވާހަކަ އަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުގެ "އަތް ދަށުގައި"

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-08 13:48:25
ހިތުގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަށް އަހަރެއް: އޭޑީކޭ އިން ބުނަނީ އިތުބާރު ހޯދިއްޖެ ކަމަށް!

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން، ތަހުމީނާ ހަސަން ހިތުގެ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރީ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. ހިތް ފަޅާލައިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރި ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-08 08:20:22
ބީއެމްއެލުން އެފްއައިޔޫ އަށް ރިޕޯޓްކުރީ ފައިސާ ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައި: ނީޒާ

ޝައްކު ކުރެވޭ ޓްރާންސެކްޝަންގެ މައުލޫމާތު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އަށް އެންގީ ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ފަހު، އެ ފައިސާ ނަގަން ދިއުމުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-07 14:54:04
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 11 އަހަރު: ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކުރެވޭ ދިގު ދަތުރު

މިއަދު މި ފާހަގަކުރެވެނީ ދިވެހިން މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކުރި ދަތުރުގައި ޤާނޫނީ ކުލަ ޖެހި ތަސްދީޤުކުރެވުނު ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 11 އަހަރު ފެރޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. އާދެ! 2008 އޮގަސްޓް 07 ވަނަ ދުވަހަކީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-07 10:27:16
ކުށުގެ ބައިވެރިން އެންމެ ފަހުން ހެކިވެރިންނަށް؟!

ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި ވާ އިއުތިރާފްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށް ސާބިތުކުރި ޒަމާން ހިނގައްޖެ އެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އިއުތިރާފް ނުވާ ހާލަތުގައި، ޖިނާއީ ކޮންމެ ދައުވާއެއް ވެސް މިހާރު ސާބިތުކުރަން ޖެހެނީ ހެއްކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-07 08:35:17
ދަރިފުޅުގެ ހައްޤުޤައި މަންމައެއްގެ ޤުރުބާނީ: އެއް ކިޑްނީ ވިއްކާލަން ތައްޔާރު!

ދަރިންނަކީ މިދުނިޔެ މަތީގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިއުމަތެވެ. އެއީ މައިންބަފައިންގެ ލޮލުގެ ރޫނެވެ. އެކުދިންނަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަދަ ޤުރުބާނީއެއްވާން ޖެހުނު ކަމުގައިވިނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް އެކަމަށްވެސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-06 14:22:40
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން މިފަހަރު ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އެ މީހުން ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރި އެވެ. އަދި ސަރުކާރުތަކުން ގިނަ ފަހަރަށް ޑްރައިވަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސިޔާސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-06 12:47:04
އޮޅުން ބޮޅުން: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އިވުނު ގޮތުން ކުޑަކޮށް ކޮށިއަރާ ގޮތްވި!

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާ މާސްޓަ ޕުލޭން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތް އަޑުއެހި އިރު ކުޑަކޮށް ކޮށިއަރާ ގޮތްވި އެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަށް މާސްޓަ ޕުލޭނެއް ބޭނުން ވެއެވެ. އަވަހަށެވެ. ރާއްޖޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-06 11:18:14
އަދީބަށް ދިން ލުޔާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލު!

ދައުލަތް ފޫއަޅުވާލި ބޮޑެތި އެތައް ކުށެއްގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު، އަތްދަށުން ދޫނުވީ ހަމަ ކިރިޔާ އެވެ! ފިއްލަވައިގެން ޓަގެއްގައި ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-06 08:26:17
ސްކޫލު ފެއާތަކަށް ބާރުބޮޑު ހަފުތާއެއް!

ސްކޫލުތަކުގައި ފެއާތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބާއްވަނީ، އެ ސްކޫލަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. ކެންޓީނާއި ތަފާތު އެކި ސްޓޯލްތައް ބަހައްޓައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-05 09:55:43
ރަށްވެހިކަން ނުދިނަސް ހެޔޮ، ރައްޔިތުކަން ދީ!

"އަހަރެންގެ މަންމައަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެކެވެ. ދިވެއްސަކާ އިނދެގެން ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ 25 އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. މިތަނުގައި ދެ ދަރިން ބޮޑުކޮށް، ރާއްޖެއަކީ އޭނާގެ ގެކަމުގައި ހަދައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-05 09:55:30