×
މައި ސަފުހާ
ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅު މިފަހަރު ހާއްސަ ވަނީ ކީއްވެ؟

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމަކީ އިގުތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ސުނާމީއެއް ފަދަ ކަމެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި އިގުތިސާދު ޓޫރިޒަމަށް ބިނާކޮށްގެން ތިއްބާ އައި ކުއްލި ހުއްޓުމެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 10:33:03
ރެދަނުން ވިދާ ބަބުޅާ ވާދޫ؛ މިއީ އެހެން ދުނިޔެއެއް!

ކުޑަކުޑަ މި ރަށަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބި ގިނަ ބައެއްގެ ހިތް ދަމައިގަތީ ގޮނޑުދޮށުގައި ރެދަންލައި ނޫ ކުލައިން ވިދައި ބަބުޅަނިކޮށް އާއްމުވި ފޮޓޯތަކަކުންނެވެ. ގުދުރަތީ އެ ހިތްގައިމުކަން ދެކިލަން ދުރު ގައުމުތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 05:58:42
ކޮލަމް ކޮށާރު - 42

ހަނދެއް ފުރިހަމަވަނީ އޭގައި ލަފެއް ވެސް ފެންނަ ހުރެގެންނޭ މަލެއް ޒީނަތްވަނީ ކަށިތައް ހިމާޔަތުގައި އެތުރިގެންނޭ ނަމެއް ލޯބީގެ މިލްކުވަނީ މަގެއް އެތަކެއް ކޮށައިގެންނޭ ތަނެއް ކުރިޔަށް އަރައިދާނީ ބައެއްގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-20 20:56:58
"ގާތިލުން" ދައުލަތުގެ ހެކިވެެރިންނަށް: މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ކުށުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބައިވެރިވި މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރަން ފަސޭހަ ވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ސަލާމަތްވެގެން އެ ދަނީ އެއްވެސް އަދަބެއް ނުލިބި ބްލޮގަރު ޔާމީން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 14:19:12
ލުއިތަކާ އެކު ވެސް ކޮވިޑް މައިތިރި؛ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ޓެސްޓްކުރުމަކަށް ވެސް ބޮޑު ދަށްވުމެއް ނާދޭ. ތަފާތުވި ކަމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވެކްސިން ޖެހުން. މީގެ ފަސް މަސް ކުރިން ރާއްޖެއަށް ބީއްސާލި ކޮވިޑްގެ ހަތަރު ވަނަ ރާޅާ އެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންނަ މި ބަލީގެ މީހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 07:20:29
އައްޑާތައް ބަންދުވެ، ޑްރަގްސްތައް މަގުމައްޗަށް!

ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މަސްތުވާށާއި ނިދައި ކައިބޮއެ ހަދަން އުޅުނު ހުރިހާ އައްޑާތަކެއް ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ތަޅުއަޅުވައިފައި. މާލޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަކީ ހުސްތަންކޮޅުގައި ފާޅުގައި މަސްތުވާތަކެތި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-19 08:55:07
އެނބުރެމުން ގޮސް ދަނޑަށް، މިހާރު އެއީ "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ"

ރަމްޒީ ބުނާ ގޮތުން އޭނާ މިހާރު ތައްޔާރު ވަނީ އޭނާގެ "ހުވަފެނީ މަޝްރޫއު" ފެށުމަށް. އެއީ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އިންގިލާބެއް އަންނަ ވަރުގެ މަޝްރޫއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނޭ. އަބްދުﷲ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-18 10:13:14
ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން އެންމެން ސަލާމަތްވެދާނެ ހާލަތެއް!

އަމީންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިމޭ ގޮތަކުން މެއި ހައެއްގެ ހަމަލާގެ އެންމެން ސަލާމަތްވެދާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ މެއި މަހު ދިން ހަމަލާއިން މުޅި ރާއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-18 08:43:17
މިނިސްޓަރު ވެސް ބިރުކަނޑާލައިފައި ދަރިވަރުންނާ އެކު ސްނޯކްލިން އަށް!

މި ދަތުރު ވަޑައިގަތީ އޭނާ ފަދައިން ކަނޑުއަޑި ބަލައިލަން ދާން ބިރުން، ނުކެރިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވުމަށް. އެ ރީތި މަންޒަރު އަމިއްލަ ލޮލުން ފެނުމުން ފަރުތަކާއި ކަނޑުދެކެ ހިތުގައި އިތުރަށް ލޯބި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-16 08:38:30
މި ކުދިންނާ މެދު ބަދަލުކުރަންވީ ވިސްނުން!

އެއީ އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެންނަ ކަންކަމެވެ. ހަމައެކަނި ތަފާތަކަށް ވަނީ ހިޔާއަށް ނަގާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި އަޅާލުމާއި ލޯބި ނުލިބި މިޒާޖަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ކުދިންތަކެއް ތިބި ކަމެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-16 08:24:30
ބޭ އިންސާފު ދުވަސްތަކަށް ދޭނެ އިންސާފެއް ނެތް؟

ބައެއް މީހުން ޖަލުގައި އެތައް ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުނީ މާ ބޮޑު ހެއްކެއް ނެތި، ހަމައެކަނި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އެފަދަ ދުވަސްތައް ޖަލުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނީ އެއިރެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-15 11:10:53
ދުނިޔޭގެ ރިޔާސަތުގައި ރާއްޖެ، ދެން އޮތީ ތާރީހީ ސޮފުހާތަކެއް

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑު ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެއިން އެހީވާނެ ފަރާތަކަށް ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ. ރާއްޖެ އަށް ބޮޑު އެޝުއަރެންސެއް ލިބިގެންދާނެ. -- ޑރ. ޝަހީދު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-15 08:50:52
40 އަހަރުގެ ދިގު ދަތުރެއް، އެތައް މަންޒަރެއް!

އެއީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅެވެ. އުމުރުން އެންމެ 15 އަހަރުގައި ސްކޫލްގެ ޔުނީފޯމު ބެޖު ނައްޓާލައިގެން، އެ ޔުނީފޯމްގައި މަސައްކަތަށް ނުކުތީ، މަންމަ އާއި ހަތަރު ކޮއްކޮގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-14 07:52:10
ކޮލަމް ކޮށާރު - 40

ބާރަކީ ގޮށްމުށުގެ ބާރޭ ހީވަނީތަ ދެލޯފުޅާ! ފާރަލައި މީހުން ހިފާ ދަންތުރައަކީހޭ ބޭފުޅާ ބާރުތައް އިރުވައި ވިލާ ފަދައޭ ވެހޭ ކެރި ރަންކޮޅާ ފާރުދޮށުގައި މާދަމާ އޮންނަން ވެދާނޭ ކޮއިފުޅާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-13 11:02:04
ހިޔާ ފްލެޓްގައި ވަރަށް ހާލުގައި، އެކަމަކު އުފަލުން!

"ވިޔަފާރިކުރަން ޖެހުނަސް ދާން ޖެހެނީ ފޭސް އެކަކަށް. މިސްކިތެއް ވެސް މިތާ ކައިރިއަކު ނެތް. ބަހެއް ސްކޫލެއް ނެތް. މިދެން ބަޔަކު ތަނަކަށް ބަދަލުވާއިރު ހުންނަން ޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަން" ހިޔާ ފްލެޓް ހުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-13 07:53:17
މަސްތުގެ އާބާދީ ބޮޑުވެ، ދައުލަތް ގޮތް ހުސްވެފައި!

"މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެން ދާންވީ ކޯޓެއް ވެސް ނޭނގޭ. ޑްރަގު ކޯޓުތޯ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުތޯ ނޫނީ ކޮން ކޯޓެއް ކަމެއް ނޭނގޭ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ މަސްތުވާ ހާލުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-12 07:44:37
ކޮލަމް ކޮށާރު - 39

ދުނިޔޭގެ އިއްޔެ ހުރި ދެލޮލެއް މިއަދު ނުމެނެތޭ ދުނިޔޭގެ ސިއްރު ނޭނގޭ ހަމަ އެކަކު ވެސް ނެތޭ ދުނިޔޭގެ ކުނިގަނޑަށް އެދުމުގެ މިންވަރެއް ނެތޭ ދުނިޔޭގެ ޒާތުގައި ހަމަ ކުޑަވެސް އަގެއް ނެތޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-09 14:09:11
ފެނުނީ ރީތި ރިސޯޓެއް ވީރާނާވެ، ހަލާކުވަމުންދާތަން

އޯނާސް ވިލާ ކައިރީގައި ހުސް ކުނިބުނި. ބައެއް ކޮޓަރިތައް ކައިރީގައި ކުނި ކަހައިފައެއް ނެތް. ވޯޓާ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރެންޓުގެ ސަޕޯޓަށް ޖަހާފައި ހުރި ތަނބުތައް ހަލާކުވުމުން ދެން ހުރީ ފިލާގަނޑެއް ޖަހައި، މޮހޮރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-09 07:26:24
ކޯޓުތަކަށް އެތެރެ އާއި ބޭރުން ވެެސް ނުފޫޒު

ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކިވެ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުން މިނިވަން ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖެހިގެން ދިޔަތާ 12 އަހަރުވީއިރު ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިވެނީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމުގެ ބާރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-08 09:34:53
ރިހިވެލި ރިސޯޓްގެ މައްސަލަގަނޑު: ގަޔަށް ބޮލަށް ނޭރީ ކިރިޔާ!

ރިހިވެލި ރިސޯޓްގެ އޯނަރުން އެ ރިސޯޓަށް އިއްޔެ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ؛ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް މި ކަމެއް ނުނިމޭނެ އެވެ. ކަން ވީ ހަމަ ހީކުރި ގޮތަށެވެ؛ ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ރިސޯޓާ ހަވާލުވާން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-08 09:02:12
ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް: ފަތަން ނުދަންނަ ޖީލެއް އުފަންވަނީ!

"މާލޭގައި އުޅެފައި ޗުއްޓީއެއް ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ރަށްރަށް ގޮސް މޫދަށް އެރިލާއި މަޖާކޮށްލަން. އެ ދަތުރު މި ވަނީ މީހުންގެ އާއިލާތައް ހަލާކުވެގެންދާ ދަތުރަކަށް." ސީއެޗްއެސްސީގެ ދަރިވަރުންތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-07 08:40:34
ކޮލަމް ކޮށާރު - 37

ކުށްކުށަށް ވެސް އެނގޭ އެބަ ޒަމާން އޭގެ ޒާތުން ކުށްކުށަށް އަދު ވަނީ ކަންކުރާއެއްގެ ޒާތުން ކުށްކުށުގެ ނުބެލެއޭ ހައްގަކަށް އޭގެ ޒާތުން ކުށްކުށަށް އެއްގޮތެއް ނޫން ހުކުމް އޮންނަ ވާތުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-02 15:04:58
ކެންސަރާއި ކިޑްނީ ބައްޔަށް މި ތިބެވެނީ ދައުވަތު ދީގެން

މުޅި ދުވަހު އެއްތަނެއްގައި އިނދެ ސިކުނޑި ވަރުބަލިވާ ވަރަށް ކުރި މަސައްކަތާ މެދު ފަހުރުވެރިވަމުން ނުކުމެ ރޯކޮށްލާ ސިނގިރޭޓާއި މީރުކޮށްލާ ދުފުންގަނޑުގައި ދުވަހު ބާކީ ބައި ހޭދަކޮށްލީމާ ލިބޭ އުފާ ބޮޑުވެދާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-02 10:30:05
އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތި، މިސްކިތުގައި ނިދައި ކައިބޮއެ ހަދާތާ އެތައް އަހަރެއް!

އެހާ ހާލުގައި އުޅޭއިރު ވެސް ބައެއް މީހުން އޭނާއާ އަނިޔާކޮށް ބިރު ދައްކައި ފައިސާ ފޭރޭ ތުއްތުދީދީގެ އުމުރުން 83 އަހަރެވެ. މުސްކުޅި ބަލީގެ އިތުރުން ސިއްހީ އެކި މައްސަލަތަކާ ހެދި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވެނީ ކިރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-01 11:33:21
ޔޫކޭއިން އަލީގެ ވިސާ އާކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ޖިންސީ ކުށުގެ ދައުވާތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުޅުއްވަމުން، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރީ އޭނާގެ ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ. ވިސާ ހަމަވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-01 11:13:58
އޮންލައިން ޝަރީއަތްތަކުން ލިބުނީ ކުރިއެރުން: އެތައް ޝަކުވާއަކަށް ނިމުން

ދުނިޔެއަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ކުރިމަތިިވި އެންމެ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަން މިދިޔަ އަހަރު ކުރިމަތިވުމާ އެކު، އެތައް ކަމެއް ބަދަލު ވެގެންދިޔަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ލިބުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-01 08:11:28
މަރުގެ ދައުވަތެއް: މަސްފެންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުވޭ!

"މިއީ ރާއްޖޭގައި އެކަނި ވާ ކަމެއް ނޫން، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް، ހިނގަންފަށާ އުމުރާއި 4 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިން އެންމެ ގިނައިން އެކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަރުވާ އެއް ސަބަބަކީ މި ކަހަލަ ފެންގަނޑުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-31 08:31:17
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ވެސް ނެތް: ސީރިއަސް މައްސަަލައެއް!

މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ނިންމުމާއި އެންގުންތައް އެންގުން ފަދަ މަސަައްކަތްތައް ކުރާނީ ވާޗުއަލްކޮށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހަރަަކޮށްލަން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ފަރުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-30 07:17:42
ފޮތްދަބަސް ގުޑުވައެއް ނުލެވުނު، ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވޭ!

ފޮތްދަބަސް ބަރުކޮށް އުފުލައިގެން ބުރަކަށީގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ގިނަ ކުދިންތަކެއް ދޭ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވުރެ ގިނައީ އަންހެން ކުދިން. ގްރޭޑް 5 ގައި ކިޔަވާ ކުއްޖެއްގެ ފޮތް ދަބަހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-29 09:13:03
އެމިރޭޓްސް އިން މާލެ-ކޮލަމްބޯ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އެމިރޭޓްސް އިން މާލެ އާއި ކޮލަމްބޯއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ. އެ އެއާލައިނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މިއީ އެމިރޭޓްސް އިން ދުބާއީ އާއި ކޮލަމްބޯއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 14:45:48