×
މައި ސަފުހާ
ނުރައްކާ މިސްރާބެއް: މުސާރަ ހޯދައިދެވޭކަށް، ފޮނުވޭކަށް ނެތް؟

ބިދޭސީންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކަށް ވަރަށް ކެތްކޮށްފި އެވެ: ބޮޑުފިނޮޅުން ފެނުނީ އޭގެ އެއް މިސާލެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މީހުންނާ ހަވާލުވެ ތިބި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 09:32:04
މިދަނީ ހައްދުން ނެއްޓިގެން، މި ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާ!

ފެށުމުގައި ވެސް ހިޔާނާތް އެކުލެވޭކަމުގެ ތުހުމަތު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޅުވަމުން ގެންދިޔަ، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތަށް އެ މީހުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ސައިޓަށް ވަދެ އެވެ. އަދި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 12:40:32
ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެ، މުޅި އާއިލާ ހަލާކުވެފައި!

ނޯޓު: މިއީ ބައްޕަ އާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެމެންގެ ފަރާތުން ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ލިބުނު ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަ ގެނެސްދީފައިވާ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓު ގެނެސްދީފައިވަނީ ގޯނާތަކުގެ ތަފްސީލު، ކިޔުންތެރިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 09:05:46
ކޮވިޑްގެ ތަޖުރިބާއިން މަތީ ތައުލީމަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އެކި ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެބަ ފެނެ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންތެރިކަން، އޭގެ ކުރިން އެކަމާ މެދު ވިސްނާލާފައި ނެތް އެތައް ބަޔަކަށް، އެނގުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 08:59:11
ދިރިއުޅުން ބޮޑު ވެއްޓުމަކަށް، އެކަމަކު ދެން ވެސް އޮތީ ރައްކާތެރިވުން

މިވެނިކަމެއް ކުރާ އިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކުރަންވީ ކީއްތޯ އަހައިދޭން އެކަކު ބުންޏެވެ. އަނެެކަކު އެދުނީ މިވެނި މީހަކު އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ނުވާނެތޯ އަހައި ދިނުމަށެވެ. ނެޝަނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 09:28:05
ކަރުނަ ފޮހެލާފަ ދެން ހީލަބަލާށެވެ!

"އަހަރެންނަށް އުފަލެއް ނެތީތަ؟ އަހަރެންގެ ކުޑަދުވަހުއްސުރެ ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭ. އަލިފާނެއް ފެނެއް ވަކިނުވާއިރުއްސުރެ ބަލިވެ. ހެޔޮނުބައި ވަކިވާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑު.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-10 09:07:52
ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރި ގޮތާ ގުޅިގެން މަޖިލިހުން މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މަސްތުވެގެން ތިބެ ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ގޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 18:08:04
އާއިލާއަށް ކާއެއްޗެއް ނުލިބޭތާ ހަ މަސް: ހައްގުތައް ކޮބާ؟

އެތައް މަހެއްގެ މުސާރަ ނުދިނަސް ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ގޮސްގެން އިންސާފު ހޯދަން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރި. މުސާރަ ނުލިބި ތިބި 179 ބިދޭސީއަކާ އެކު ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހޭދަކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 08:34:16
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން: ހިސާބު ނަމްބަރަކާ ދެނެއް ނުގުޅުވޭނެ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ހަބަރުތަކުން މީޑިއާ މި އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ކެކިއަރަނީ އެވެ. އެ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް، ހާއްސަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޮޑެތި އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 07:53:50
އޭސީސީ ލަސްކަމުން އިތުބާރު ގެއްލެނީ؟!

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލިފައި އޮތް މިނިވަން މުއައްސަސާ އެވެ. ނުފޫޒާ ހެދި މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަހުގީގެއް ނުކުރެވުނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-07 09:09:44
ކޮވިޑް-19: ލިސްޓުގެ ތިން ވަނަ އަށް އިންޑިއާ، 70 ޕަސެންޓް ކޭސް ރިޕޯޓްކުރީ ޖޫން މަހު

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 6) - އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 700،000 އަށް އަރާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭން 70 ޕަސެންޓް ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 15:45:14
ހަމަ ސުވާލެއް: މި ފެންނަނީ މާ ބޮޑު ދޫވުމެއް ނޫންތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވާން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބުމަށް ފަހު، މި މަހު އެކަކުން ފެށިގެން ދިން ދޫތަކުގައި ފެންނަ މަންޒަރާ މެދު، އެތައް ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 13:27:21
ހައްދެއް ނެތް އިންޓަނެޓާ އެކު ބެލެނިވެރިންގެ ބޮޑު ޒިންމާ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރު އެހެން ސީރިއަސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފެންމަތިވި އެވެ. އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކުދިން ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 08:07:58
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ "ދާދާ"އިން ހޯދުން އަވަސްކުރޭ!

މަސައްކަތެއް ހޯދަން ޒިކުރާ މިސްކިތް ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ބިދޭސީން ތިބޭނެ އެވެ. ގޭގައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ކަމެއް ކޮށްލަން ބޭނުން މީހާ ގޮސް، އެތަނުން ބިދޭސީއަކު ގޮވައިގެން ދާންވީ އެވެ. އެއީ ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-05 08:02:17
މެސީ އަންނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 4) - ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަންނަ އަހަރު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މެސީ ބާސެލޯނާއާ އެކު އެންމެ ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 11:08:35
މުސާރަ ނުދޭކަން ސަރުކާރަށް އެނގޭ، މި ހާލަތަށް ދިޔައީ ކީއްވެ؟

ބ. އަތޮޅު ބޮޑު ފިނޮޅުގައި 13 ދިވެއްސަކު ރަހީނުކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދީ ހުރިކަން ސަރުކާރަށް ކުރިން އޮތީ އެނގިފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ މެދު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 09:18:54
އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް އެ ކުއްޖާގެ ޅިޔަނަކު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ އެ ކުއްޖާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 01:30:14
ވަދެވިގެން ނުވާނެ ސައިޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ އަތްމަތީގައި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުޑަކުދިންގެ އަތްމައްޗަށް އިންޓަނެޓު ދޫވުމާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކުދިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަންދުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-02 10:22:49
އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނު ކޮށް، ދީނުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން: ޢަދާލަތު ޕާޓީ

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލު އުޞޫލުތައް ތައުހީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ދީނުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖްލިހުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-01 20:36:22
ލައިސަންސްގެ ކުރިން ޓީޗަރުންނަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންކަން ގިނަ

މާދަމަ އަށް ގައުމުގައި ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރަން ބޭނުން ނަމަ، މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ. އެ ޒިންމާ އުފުލަން ތިބީ ޓީޗަރުންނެވެ. އެހެންވެ އެ ޓީޗަރުންނަށް ރަނގަޅު މުސާރައަކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-01 09:15:16
އިންޓަނެޓުގައި ކުޑަކުދިން މަޅީގައި ޖައްސައި ބްލެކްމެއިލާއި ޖިންސީ އަނިޔާ އަށް

ކިޔެވުމަށާއި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި ތިބެން ޖެހޭތީ ކުދިން އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މި ހާލަތުގައި ނުރައްކަލުގެ ދޮރު ވަކިން ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވާކަމުގެ އިންޒާރު މާހިރުން ދެއްވާ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-01 08:03:25
ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީއެން އާއި، ތާއީދުކުރި އުތެމައާއި އިދިކޮޅުވުމަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެއްނޫން: ޝައިޚު ސަމީރު

ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީއެން އާއި، އެކަމަށް ތާއީދުކުރި އުތެމައާއި އިދިކޮޅުވުމަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެއްނޫންކަމަށް ޝައިޚު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-06-29 23:36:01
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ބްރޯޑްކޮމް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-29 21:32:06
މޯކޮމް މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓްތައް މަޖިލީހަށް ދޭން އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ އިން ސިންގަޕޫރުގައި ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ވަގު ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ތަހުގީގު ރިޕޯޓާއި އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ރައްޔިތުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-29 14:28:10
އުތެމައިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓު ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ގޮވާލައްވައިފި

އުތެމައިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓު ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖްލީހުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެގެ ވަޤުތެއްގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕޭޖުތަކުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-06-29 08:59:25
ކުދި، މެދު ވިޔަފާރި... ކުށްހީ އާއި ހަގީގަތް

ގިނަ ފަހަރު ރީތި ޗާލު އެއްޗެހި ހުއްޓައި ވިދާ އެއްޗެއްސަށް ލޯދަމާ ފަދައިން އިންސާނާއަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަގުސަދުތަކުގައި އޮޅުންއަރުވާ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުގައްޔާއި އިސްފަސްކުރުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-28 08:01:15
ލޮކްޑައުން ލުއިދޭން ފެށުމުން ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރާ ވަރު އިތުރުވި: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރާ ވަރު މިދިޔަ މޭ މަަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-28 00:01:14
ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ފަސްޖެހެންޏާ އެނގުން މުހިއްމު ފަސް ކަމެއް

އާ އާއްމު ހާލަތަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ އަންނަ ހަފްތާގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލުން. ބަލިމަޑުކަމާ މެދު މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވޭ. އެކަމަކު ސްކޫލްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-25 13:34:04
މިހިރީ ޓަވަރެއްގެ މަތީގައި: ރީތި މަންޒަރެއް އެކަމަކު ހާސްކަން!

ރީތި ކުލަތަކުން ބޭރު ފުރިހަމަ 25 ބުރީގެ އުސް ޓަވަރުތަކެވެ. އެއް ސަރަހައްދަކުން އެހާ ގިނަ އިމާރާތްތައް އެއްފަހަރާ ބަލައިލަން ކިތަންމެހާ ވެސް ހިތްގައިމެވެ. ކައިރި ކައިރީގައި 16 ޓަވަރެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-25 00:36:49
ޕީއަައިއޭގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓުންގެ ސަމާލުކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން: އިބްތިދާއީ ރިޕޯޓު

ކަރާޗީއަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާބޯޓުގެ އެއް އިންޖީނު ފާއިތުވި މޭ މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީ އެއާޕޯޓު ކައިރިއަށް ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-06-24 17:13:54