×
މައި ސަފުހާ
އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ގަވައިދުން ސްކްރީން ކުރޭ!

މިއީ ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެކެވެ. ލަދުވެތި ވާހަކައަކަށް ހަދައި ނުދައްކާ ތިބެވޭ ވަރަށް ވުރެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. ރާއްޖޭގައި އުރަމަތީ ކެންސަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިއީ އުރަމަތީ ކެންސަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 08:33:19
ދައުލަތެއް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމުގެ އެންމެ ސާފު އެއް މަންޒަރު!

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްގައެއް ވެސް އެ އަދަދެއް އަދިއަދަށް ދާންދެން ވެސް ނެތެވެ! އެކަމަކު މި ސަރުކާރު އައިސް،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 08:26:44
އުނގެނުމުގައި ކެތްތެރިވުމުގެ ފިލާވަޅުތައް ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކަ އިން

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކަ އަކީ އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ވާހަކަ އެކެވެ. މިގޮތުން ޢިލްމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އޭގެ މާތްކަމާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ގަދަރުގެ މަތިވެރިކަމާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 20:35:55
ތޮއްޖެއްސުމަކީ ތަރައްގީއެއް ނޫން، އަނިޔާ!

ވޭތުވެދިޔަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި އެތަކެއް މަންޒަރުތަކާއި ޕްލޭންތައް ކުރަހާ ހަދަ އެވެ. އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ، އާ އުސްމިންތަކަކަށް، ތަރައްގީ ޔަގީން،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 09:09:24
ހުސީ، އެތައް މެސެޖެއް ދެމުން ވަޒީފާއާ ދުރަށް!

ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ މަގާމުން ހުސްނާ މުހައްމަދު (ހުސީ) ރިޓަޔަކުރަން ނިންމުމުން އޮފީހުގެ އެތައް ބަޔަކަށް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި އެވެ. އެކަމަކު ކުޅިވަރުގައި ވެސް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ހުސީ އެތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 09:55:30
މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް: ޒަމާނީ ބޮޑު ބަދަލެއް ފެށުން

ރާއްޖޭގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ހިއްސާ ކުރަނީ މަދަނީ މައްސަލަތަކެވެ. މާލޭގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލާ ސިވިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 08:30:32
އޮޅުން ބޮޅުން: އަނެއްކާވެސް މި ޖެހުނީ އެ ކަމާ

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި އޮތް ވެރިކަމުގައި ކަންތައް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ހަނދާން ނެތޭނެހާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ އޮޅުންއަރާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވުނީ ތިން ބާރު ވަކިކޮށްފައި އޮތް ގޮތާ މެދުގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 08:15:15
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަން އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާއިންނަށް އަންގައިފި

އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަ ނުދައްކަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ލެކްޗަރާއިންނަށް އަންގައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-15 19:14:15
ރިޕޯޓު ހެދުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ: ޝަހިންދާ

"ޕްރީލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ފަރާތުން އާންމުކުރި ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް ބައިވެރިވި ކަމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-15 11:07:18
މުޅި ރާއްޖެއިން އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނައްތާލާނީ ކިހިނެތް؟

ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދިވެހިރާއްޖެ މިވަނީ ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކުގެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ޖެހޭ ކޮޅިގަނޑުތަކުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ. ފެންބޮޑުވުމާއި އުދައެރުމާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-15 08:47:13
ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓް ލިއުނު އެކަކު ވެސް ރާއްޖޭގައި ނެތް!

އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ރިޕޯޓް ނެރުނު މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވާ އިރު، އެ ރިޕޯޓް ލިއުނު އެކަކު ވެސް ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ނެތް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-14 16:24:49
ކުޑަކުދިންގެ ނަފްސާނީ ބަލިތައް، ބޮޑުވަމުން ދާ މައްސަލައެއް!

ފާތުމަތު ޝަފީގާގެ އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުން އާދަޔާހިލާފު ކަމެއް ފާހަގަވާން ފެށީ ސްކޫލަށް ގެންދަން ފެށުމާ އެކުގަ އެވެ. ގޭގައި އުޅޭއިރު، ވަރަށް ސިޔާސަވެފައި މަޖަލެވެ. އެކަމަކު ސްކޫލުގައި އިންނައިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-14 08:17:21
ދެން އޮތީ އިންކަމް ޓެކްސް! އެކަމަކު އެ ސުވާލެއް ނާހަން!

އިންކަމް ޓެކްސް ތައާރުފް ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. މިއީ ނޭނގި ހުއްޓާ، ހުޅަނގުގެ ގަދައިގައި އިރު ދަށުން ނެގި ވިލާގަނޑެއް ނޫނެވެ. މިއީ ބަލަން ތިއްބާ، ހެދެމުން ދިޔަ ވިލާތަކެކެވެ. ވިލާގަނޑު ހިފަހައްޓައިފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-13 11:53:39
ޝަހިންދާ ރާއްޖޭގައެއް ނެތް، ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިރުވެސް އޭނާ ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި: ފުލުހުން

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، އެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-12 10:15:53
މުލިއާގެ އަށް ގަރުނެއް: ވަލީއަހުދަށް ބިނާކޮށްދެއްވި ހެންވޭރު ގަނޑުވަރު!

ސުވޭހަށް އެއީ މާމުއި ހަނދުގެ ދުވަސްތަކެވެ. މިސްރުގެ ޝަރީފާ ހާނިމާ ކައިވެނިފުޅު ބައްލައިވެގެން ރަދުން ހާޖީ އިމާދުއްދީން ގެންދެވީ ލޯބީގެ ތަހުތެއްގައި ރެދަލި ކުރައްވަމުންނެވެ. އެހެނަސް ރާއްޖެ އަށް އެއީ ކަޅުފޮއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-11 08:45:15
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަން ނަމަ ރިޕޯޓު ނެރުނު މީހުން ތިބޭނީ ޖަލުގައި: އިދިކޮޅު

ވެރިކަމުގައި އޮތީ ޕީޕީއެމް ނަމަ، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހުން މިހާރު ތިބޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށް ބުނެ ލަސްނުކޮށް އެ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 17:53:42
ރިޕޯޓުގައި ބަސްމަގު ގެންގުޅެފައި ހުރީ ގަސްތުގައި ދީނަށް ނަފްރަތު އުފައްދަން ކަމަކަށެއް ނުދެކެން: ނަޝީދު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ގެއްލޭގޮތަށް ބަހުގެ ހަމަތައް ގެންގުޅެފައި ހުރީ ގަސްތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ނަފްރަތު އުފައްދައި ބަލިކަށިކޮށްލުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 11:33:47
އިތުބާރު ގެއްލުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަބަބުން، ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަންޖެހޭ: ރިޕޯޓް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުގައި ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 11:30:07
އަތްދަށުން ދިޔަ ގޮތަށް ސިއްރު ހެކި "ގެއްލިއްޖެ"؟

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ސަބަބުން ހެކިވެރިޔަކަށް "އިގްތިސާދީ ގެއްލުމެއް" ލިބިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ހެކިވެރިން ސިއްރު ކޮށްފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ހެކިބަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-09 08:25:43
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް މިހާރު އެ އޮތް ގޮތަށް ކުރިން ނެރެފައެއް ނެތް: ޑރ. ޒިޔާދު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓް މިހާރު އެ އޮތް ފެންވަރުގައި ކުރިން ނުނެރޭ ކަމަށާއި އޭރު އެ މައުލޫމާތު ލިބުނު ނަމަ އޮންނާނީ ފިޔަވަޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-08 11:46:47
އޮޅުން ބޮޅުން: ވިސްނަވާ، ބަދަލަކަށް ބޭނުންވޭ!

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަންތަން ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ވެސް ގާއިމްކުރުމެވެ. މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ޚިޔާލު ހޯދައިގެން، ރަށުގެ ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ރަށްފުށުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-08 09:24:48
ޓީ ޖެޓީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު އުނައިޝް ފަރުވާއަށް ފުރަނީ! ބޭނުންވަނީ އެހީއެއް

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭ ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރަކާއި، ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފިހުނު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 22:27:18
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ މި ބަލަނީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން: ހަމީދު

އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަމުން ދަނީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން އަދި ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-07 22:09:13
އެމްޑީއެންްގެ ރިޕޯޓްގެ މައްްސަލަ 2016 ގައި ވެސް ބަޔަކު ހުށަހެޅި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނަަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-07 18:40:53
އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް

އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 15:17:28
އެމްޑީއެން ގެ ރިޕޯޓް މަނާކޮށް، އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ގޮވާލައިފި!

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ދީނީ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކެއް ހުރިނަމަ، އެ ރިޕޯޓް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 11:56:40
ތުއްތު ކުދިން މަރުވުން ހަމަ އިތުރުވީތަ؟

މިދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި މާލޭގައި 16 ތުއްތު ކުދިން މަރުވުމަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު ކަމެކެވެ. އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރީ، ރާއްޖެއަކީ އުފަންވާ ތަނުން ނުވަތަ ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-07 08:38:10
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ގޯސްކަމަށް ނަޝީދުވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި މުސްލިމުން ދައްކައިގެން ނުވާނެ ވާހަކަތައް އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ އެރިޕޯޓާއި މެދު ހިތްޕުޅާނުވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-06 20:10:19
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގައި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: ނަޝީދު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 13:08:47
މުސްލިމުން ދައްކައިގެން ނުވާނެ ވާހަކަ ރިޕޯޓުގައި އެބަހުރި: ނަޝީދު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި މުސްލިމުން ދައްކައިގެން ނުވާނެ ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-06 12:49:43