×
މައި ސަފުހާ
ބިރުވެރިކަމުގައި އަދިވެސް 300 ކުދިން!

މަންމަ ރައްޓެހި ބޭބެއަށް ފިލަން، ނުވަ އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާ އާއްމުކޮށް ވަންނަނީ ކޮޓަރީގެ އެނދު ދަށަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނުފެނި ވެސް ދެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ދުވަހަކު، "ބޭބެ"ގެ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 08:18:06
އާ ސީޕީއާ އެކު، ޖަލުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ތަންފީޒު ކުރާނެ: އިމްރާން

އާ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒްންސް (ސީޕީ) އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅާ އެކު، ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 21:23:09
މި ކުޑަ ރަށް ސަމާލުކަމަށް، މައްސަލަ ގިނަ؟

ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ރޭޕުން ރޮއްވާލީ މުޅި ގައުމެވެ. ބައްޕަ އާއި މަންމަ، މަސްތުގެ ދުނިޔޭގައި ވަނިކޮށް، ކާފަ އާއި މުނިކާފަގެ ޝިކާރައަކަށް ވި ކުއްޖާ އަށް ހަމްދަރުދީއާ އެކު އެންމެންގެ ލޭ ކެކި އަރައިގަތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 08:30:42
ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅިފައިވާ ޒާހިރު އެދެނީ އެހީއަށް!

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ފަރުވާހޯދަމުންދާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިތުރުފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް އޭނާއަށް ފަރުވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-20 23:26:49
ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ. "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމާގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައިހިންގުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 14:10:35
ފޮތްތަކުގެ ބޭރު ޖަރީކޮށްލީ ފޮތިން!

ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން ސްކޫލުތަކުން ގިނަ ކަންކަން ކޮށްފި އެވެ. ބައެއް ތަންތަނުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ވެއްދުން މިހާރު މަނަލެވެ. ނ. ޅޮހީ ސްކޫލުން މިފަހަރު ނަމޫނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 08:04:39
އެމީހުން މިހާރު ވެސް އެތިބީ ކުއްޖަަކަށް ނަޒަރު ހިންގަހިންގާ!

"އޮފެންޑާސް ވެބްސައިޓުގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖަލުގައި މިވަގުތު ނެތް މީހުން އެނގޭނެ ގޮތެއް ހަދާ ދީބަލަ. ހެޔޮނުވާނެ. އަދި އެންމެ އަވަހަށް ޖަލުން މިނިވަންވާނެ މީހުން ވެސް އެނގޭނެ ގޮތަށް. އޭރުންދޯ އެނގޭނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 08:34:45
އެ އަނިޔާއިން ރޮވޭނެ، ހައްލު އޮތީ އެންމެންގެ އަތުގައި

"މިއަދު ހަތަރުދަން މި ދިއައީ ރުއިމުގައި،" އަޅުގަނޑަށް ފޯނުކުރި އަންހެނަކު ބުންޏެވެ. އޭނާ އާއި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު އެންމެ ދެ އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 09:42:55
ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ: ދަރިވަރުން "ގަނަތެޅުވުން" ނޫން ކޮން ކަމެއް؟

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހްގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޢުދަކީ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހިލޭ ކިޔެވޭ ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށްވެސް ބޭނުންތެރި އެހާމެ ދަރިވަރުންގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-17 14:13:00
ހއ. އަތޮޅުން ތެލުގެ ބިލް ކުޑަކޮށްލައިފި، ސަބަބަކީ އަވި!

ރާއްޖެއާ އެންމެ ގުޅޭ ގޮތަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި ހއ. އަތޮޅު މިހާރު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. ސޯލާ ޕެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން އެ އަތޮޅުގެ 14 ރަށުގައި އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ ސަބަބުން ތެލަށް ކުރާ ހޭދަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 11:09:20
އަންމަޓީގެ އަގު 45 މިލިއަން ރުފިޔާ!

އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުކޮށް، އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ނުދައްކާ އެކަމަކު އެންމެ އަގުބޮޑު ދިވެއްސަކަށް، ކުރީގެ ލަވަ އެކްޓަރު އަހުމަދު މޫސާ (އަންމަޓީ) މިހާރު މި ވަނީ ވެފަ އެވެ: އޭނާގެ އަގަކީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-15 14:57:46
މަތީ ކޯޓުތައް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ވުރެ ވެސް މަތީގައި؟!

ލިޔެފައިވާ ތަފްސީލީ އުސޫލެއް ނުވަތަ އިޖްރާއާތެއް ނެތި ޝަރީއަތް ކުރި ޒަމާން މިހާރު ހިނގައްޖެ އެވެ. ޖިނާއީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި އެކި ގޮތަށް ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދިއުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ޖިނާއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-15 09:03:51
ހުކުމް ލިޔުއްވާ ފަނޑިޔާރު އެނގޭ ގޮތަށް ރިޕޯޓުގެ ފޯމެޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލު ކުރަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމް ލިޔުއްވާ ފަނޑިޔާރަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް ކަން އެނގޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-14 16:44:44
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު މީހުންގެ ބޮޑު 10 ދޮގު

ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވިސްނައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ "އެންޓި-ވެކްސާސް" ގެ ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތައް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުޅެ އެވެ. އިންޓަނެޓާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-14 07:17:00
ޑރ. ފައިސަލް: ސީދަލަށް، ތެދަށް، ޖެހިލުމެއް ނެތި!

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ފައިސަލްގެ ޓްވީޓްތަކަށް ނަަޒަރު ހިންގާލައިފި ނަމަ އެއް ކަމެއް ކަށަވަރުވާނެ އެވެ: އާންމުންނަށް ކޮންމެހެން ވެސް އެނގެން ޖެހޭ މެސެޖްތައް ސީދަލަށް، ތެދަށް އަދި ޖެހިލުންވުމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 10:47:05
ޕްރިންސިޕަލުން ބޮޑެތި އަމާޒުތަކެއްގައި

ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ފަހު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މި ފެށީ އާ ހިތްވަރަކާ އެކުގަ އެވެ. އާ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކޮށްދީ މުޖުތަމައުއަށް ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއް ނެރުމުގެ ބުރަ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތާ އެކުގަ އެވެ. އެ ޒިންމާއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 08:43:56
ޔާމީނަކީ ކުށްވެރިއެއް، ކަފާލާތު ދޭނީ ކިހިނެއް؟

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާ ނިމެންދެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރަން ހައި ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކަން ލަސްވަމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުމާ އެކު، ގާނޫނީ ބަހުސެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-12 09:30:26
ހައިވޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ހޭނެތިއްޖެ

ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލެ ގުޅާލާފައިވާ ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.މިރޭ 21:30 އެހާކަންހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ދެ މީހަކަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-11 23:01:04
އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނައީ ލިންކްރޯޑްގެ ހާލަތު ގޯސްކަމުން: ރިޕޯޓް

އައްޑޫގެ ރަށްތައް ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑްގައި އެކްސިޑެންޓް ގިނަވުމުގެ ސަބަބަކީ އެ މަގުގެ ހާލަތު ދަށްވުން ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެކުލަވައިލި، ލިންކް ރޯޑުގެ ޕާފޮމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-10 16:47:50
މިއަދު ތިޖަހާ ސްޓިކަރ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ހިތި މާދަން ވޯޓުން ފެންނާނެ!

މިދުވަސްވަރު ފަތު އަޑުލާފައި އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ފުލުހުން 24 ގަޑިއިރު ނިކުމެ ސްޓިކަރ ޖެހުމާއި ޗެކް ކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. ފުރަ މާލެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ޗެކްޕޯސްޓު ނުޖަހާ މަގެއް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-10 05:46:08
އީރާނުން ހަމަލާ ދިނީ އެމެރިކާ މީހުންނަށް ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތަށް: ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 9) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން އިއްޔެ މިސައިލް ހަމަލާ ދިން އިރު އެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވީހާވެސް ކުޑަވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-09 12:28:46
ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގު ބައި ހޯދައިދީ!

ޒަމާނުންސުރެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އަބަދުމެ އިސްތިހާރު ކުރަމުންދާ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. "ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތައް ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވައިގެން ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތް ކުރިއެރުވީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނެ"ވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-09 08:44:58
ޖަލު ނޫން ގޮތެއް ކޮންމެހެން މުހިންމު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަލު ފުރި، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޖަލަށް ގެންދަންޖެހޭ މީހުންނާ ހަވާލު ނުވެވި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިއުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ޖަލުގައި ތިބި ބައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-08 08:47:34
އިންކަމް ޓެކުހާ އެކު ކުލި ބޮޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭ

ޖަނުވަރީ 1، 2020 އިން ފެށިގެން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާފައިވާއިރު، މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އަކީ އިންކަމް ޓެކްސްއާ އެކު، ގޯތިގެދޮރުގެ ކުލި ބޮޑުކުރަން ފެށި ވާހަކަ އެވެ. ނޫސްތަކުންނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-08 08:38:39
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ރިޕޯޓް އަންނަ ހަފުތާގައި ކެބިނެޓަށް ހުށަހަޅަނީ

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖްއާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާ ދޭ ބޯޑުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓް އަންނަ ހަފުތާގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-07 19:13:39
ސިވިލް ކޯޓުގެ "ޗާލު" ކަމަކީ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ބޮޑު ބައިގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެ ކޯޓުގެ 12 ގާޒީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ތިން ބޭފުޅެކެވެ. އެކަމަކު، އެ ކޯޓުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-07 09:10:34
ރަޖިސްޓްރީނުކުރާ ޑިންގީ ގިނަވެ، މައްސަލައަކަށް!

ބ. އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިއަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ އެކު، އެހެން ކަމެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ: މަސްވެރިކަމަށާއި އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރާ ރަޖިސްޓްރީނުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްސަލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-07 07:26:59
ޝަމީމަށް ޗެލެންޖް ބޮޑު، އެކަމަކު ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ފަސޭހަ އަދި ކުޑަ ޒިންމާއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ޖިނާއީ ދައުވާތަކާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ތަހުގީގުތަކާ މެދު ފާރަވެރިވުމުގެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-05 08:34:05
ވާރެޔާ ތެމި، ފިނިވެ، ލަވަކިޔުމުގައި! ހާދަ ދެރައޭ!

ވެހެމުން ދިޔަ ބޯ ވާރެއިން ސަލާމަތްވާން، އަސްކަންޏެއް ދޮށުގައި ހުރީމެވެ. މަގުގައި ފެން ބޮޑުވަމުން ދިޔަ އެވެ. ދުވާރުމަތީ ތިބި މީހުންނަށް ބެލުމެއް ނެތި، ކާރުތަކުން ފެންގަނޑު ކަނޑަމުން، ބުރުވަމުން ދަތުރުކުރެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-01 11:12:45
މަރު ކޮމިޝަންގެ މިސްރާބާއި އިތުބާރު ގެއްލެނީ؟!

ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން އޮތް ތިން މަރެއްގެ ފުނަށް ވާސިލްވާން މަރު ކޮމިޝަނުން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކުރީ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެކެވެ. އިންސާފު ނުލިބި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ތިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-31 08:46:28