×
މައި ސަފުހާ
ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން އެޗުއާރުސީއެމުން ހިންގި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗުއާރުސީއެމް) އިން ހިންގި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެޗުއާރުސީއެމުން ބުނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 01:41:34
ޖަލުގެ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ތަހުގީގުކޮށް ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 18:16:58
ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ޝަކުވާ: ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް!

މި ފަހުން ޖަލެއްގައި އެންމެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގައި ތިބި ގައިދީން ގޯތި ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމާ އެކު، ޖަލުގައި ހުޅުޖަހައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 07:41:51
މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދޭ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ނެރުނު ރިޕޯޓް އިންޑިއާއިން ދޮގުކޮށް، ރިޕޯޓާ ދެކޮޅުހަދައިފި

މުސްލިމުންނަށާއި، ބައިމަދު ދާލިތު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެފަދަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި އެމެރިކާއިން ނެރުނު ރިޕޯޓް، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 21:50:02
ނަމަނަމަ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާތި!

ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވާނެ ސަބަބެއް ދުވަހަކު ވެސް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. މިހެން ބުނީމާ މި ދައްކަނީ ކޮން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 08:30:59
އޮއްތޮގެ އާއިލާއިން ދެއްކީ ރީތި ނަމޫނާއެއް

މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި، ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ދިޔަ އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ) ގެ ގައިގައި ޖެހުނު ސައިކަލް ދުއްވި ޒުވާނަކީ ކާކު ކަމެއް އޭނާއަށް ވެސް އަދި އާއިލާއަކަށް ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 21:17:38
އާޖެންޓީނާއާ ޕެރަގުއޭ އެއްވަރުވިއިރު، ކޮލަމްބިއާ އަނެއް ބުރަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އާޖެންޓީނާއާ ޕެރަގުއޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ކޮލަމްބިއާ ވަނީ 1-0 އިން ގަތަރު ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.ރޭގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-20 19:41:17
ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުގައި އާ ވާހަކައެއް ނެތް: ސައުދީ

ރިޔާޒް (ޖޫން 20) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލާގައި އދ. އިން ނެރުނު ތަހުގީގީ ރިޕޯޓުގައި އާ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ މީޑިއާތަކުގައި ކުރިން ވެސް ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ސައުދީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 15:12:07
ގޮސިޕް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އަންހެންވެރިންނެއް ނޫން!

ގޮސިޕް ކުރުން ނުވަތަ ދެބައޮޑުވުމަކީ ހަމައެކަނި އަންހެން ވެރިންނަށް ހާއްސަ ކަމެކޭ ބުނާތީ އަޑު އަހަމެވެ. ގިނަ ފަހަރު ދެ އަންހެނަކު އެއްތަން ވެއްޖިއްޔާ ދައްކާނީ ކޮންމެވެސް އެހެން މީހެއްގެ ނެތިނުބައި ވާހަކައޭ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-20 09:53:42
ބޮޑު ކޯޅުމެއްގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަދަލަކާ ދިމާއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު މިސާލު ޖެއްސެވީ "ކައުނާއި މުޅި ކާއިނާތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް" ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަން އުޅޭ ވާހަކައިންނެވެ. ގަލޮޅު ދެކުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 09:28:31
މައިންބަފައިންނާއި ދުރުގައި އުޅުމަކީ ބޮޑު ވޭނެއް!

ނުވަ މަހާއި ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅެފައި، ބަނޑުއަޅައި ވިހާ މައިމީހާއަށް ދުރުގައި ދިރިއުޅުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-20 08:57:41
ހަތަރު ކަނުން ހަތަރު ރަހަ ދޭ ވަޅެއް؟

ރާއްޖޭގެ ތިން ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކަކީ 484 ހެކްޓަރުގެ ބޮޑުބިމެއް އޮންނަ ރަށެކެވެ. މި ރަށަށް 4000 އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ އުތުރުން 12

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-20 08:06:07
ޚާޝުޤްޖީ މަރާލި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގަންޖެހޭ.: އދ.ގެ ރިޕޯޓު

އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ ސައޫދީ ކޮންސިއުލޭޓުގައި ސައޫދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލު ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމުގައި ސައޫދީ ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި، ސައޫދީ އިސް މަސްއޫލުވެރިންގެ ޒިންމާ އޮތްކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ހެކި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-19 19:52:06
ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ސައުދީ ވަލީއަހުދާ ގުޅުން އެބަހުރި: އދ.ގެ ރިޕޯޓް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 19) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ގުޅުން އެބަހުރި ކަމަށް އދ.ގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ. އެކްސްޓްރާ ޖުޑިޝަލް،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 16:04:01
މުޅި ދަޢުލަތުން ކުނިބުނިތައް ފޮޅާ ސާފުކުރަން މަޖުބޫރެވެ!

ކުނިބުނި ޖެހި ކުނިބުނި ހަރުލާތަނެއްގައި އިތުރު ބައިވަރު މައްސަލަތައް ފުނި ޖެހޭނެ ކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެެވެ. އެހެނީ ބޭނުން ކެނޑިފައިވާ އޭތިމީތި ތަންތަނުގައި ގިނަވެއްޖެނަމަ ވާންހުރިހާ އެއްޗެއްވެ ނިމިދާނެއެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-18 13:13:55
ރުއްގަހަށް ހާއްސަ ނާސަަރީތަކެއް. ހައްލަކަށް ވެދާނެ

ފަޅު ހިއްކައިގެން ހަދާ ރިސޯޓްތައް ފެހިކުރުމަށް ރުކާއި ގަސް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ރަށެއް މިހާރު ވެސް އެވަނީ ހަނަފަސްކޮށްލައިފަ އެވެ. ރުކަކަށް 500ރ. ނުވަތަ 800ރ. ގެ ރޭޓުން ކޮންމެ ރަށަކުން އެތައް ސަތޭކަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 09:17:34
އެންމެ އުހުން ފެނުނު ހިތްގައިމުކަމާއި ކުރިއެރުން!

މުޅި ތަން އޮތީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފަ އެވެ. އެއް ފަރާތުގައި ހޭނައްތާ ކޮޓަރި އެވެ. އަނެއް ފަރާތުގައި، އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ރަނގަޅު ވަންދެން ބާއްވާ ވޯޑެވެ. މެދުގައި ހުރީ ހަތަރު ތިއޭޓަރެވެ. އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 08:38:19
އޮޅުން ބޮޅުން: ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އަވަސް ފަރުވާއެއް ބޭނުން

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުމެވެ. މިހެން މި ދަންނަވަނީ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މީހަކު ބުނެގެނެއް ނޫނެވެ. ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަށް ބަލައިފަ އެވެ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަޑުމަޑުން ނިއުޅެމުންދާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 08:15:07
ޓޯކުރާ އުޅަނދުތަކަށް މި ނޫން ގޮތެއް ނެތްތަ؟!

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނިގޮތުގައި އެއީ އެ ދުވަހު އޭނާއަށް ފެނުނު އެންމެ ހިތްދަތި މަންޒަރެވެ. ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތުގައި ހުރި އެ އުޅަނދުތައް، ހައިމާކުގެ ދަތްގަނޑު ދަށަށް ލައި ފިސްކޮށް ހަލާކުކޮށްލީ އެވެ. ބައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-17 07:50:42
ކޮލަމްބިއާ އަތުން ބަލިވެ އާޖެންޓީނާ އަށް ހާސްކަން

މިހާރު ބްރެޒިލްގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކޮލަމްބިއާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ އާޖެންޓީނާ އަށް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.މިއީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-16 11:55:54
އުސޫލުގެ ތެރެއިން ނުވަންޏާ ވެސް އުސޫލެއް އޮންނާނެ!

ނިކަން ކުރުކޮށް ބުނަން ހިނގާށެވެ. ރައްޔިތުން ކަމެއް ބޭނުންވީމާ އެ ކަމެއް ނުކުރެވޭ ނަމަ ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ވެސް އޮންނަން ވާނެ އެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތައް ހަދައި އޭގެ މައްޗަށް ދައުލަތެއް ހިންގަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-16 09:13:08
ސަރުކާރާ މެދު އެންމެ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ނަޒަރުން

މީހަކާ މެދު އެންމެ އިހުލާސްތެރި ފާޑެއްކިޔޭނީ އޭނާގެ ގާތް މީހުންނަށެވެ. ޒާތީ ތައައްސުބެއް ނެތި ފާޑެއް ކިޔޭނީ ވެސް އެމީހުންނަށެވެ. ހަތް މަސް ފުރިި އަށް މަހަށް އަޅާފައިވާ ސަރުކާރާ މެދު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-16 09:07:10
ކުށްވެރިންގެ މުދާ ދައުލަތަށް، ކުށް ކުރުން ހުއްޓުވިދާނެތަ؟

ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރި ގެތަކެއް ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގަ އާއި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތަށް ނެގި އެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-14 09:45:23
ނައުޝާ ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން ރަންވަނައިގެ ފަހަތުގައިވަނީ ރަށްޓެހިން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މީސްކޮޅު މަދު ގައުމެކެވެ. ހަތަރު ލައްކައެއްހާ މީހުން އުޅޭ މި ކުޑަކުޑަ ޖަޒީރާއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު މަންޒިލެކެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔެމަތީގައި ސުވަރުގޭގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-13 20:54:03
ކުރިން ގޯސްވި އުސޫލު މިހާރު ރަނގަޅު!؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ސަރުކާރު ހިންގަން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ޖޫން 29، 2010 ގައި، އޭރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެބިނެޓުގެ ހުރިހާ ވަޒީރުން އެއްފަހަރާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-13 10:37:52
ކުދި ގޯސްތަކުން "ކުށްވެރިން" ދޫވުން: ނިމުމެއް ނެތް؟!

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން އިޖްރާއީ އެކި މައްސަލަތަކާ ހެދި ދޫވުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ތަންތަނަށް ވަނުމާއި ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ވުރެ ކުރިން ތަންތަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-12 08:26:15
އޮޅުން ބޮޅުން: ކޮންމެ މީހަކު ދިނަސް ދަރަނި ވާނީ ދަރަންޏަށް

ކޮންމެ މީހަކު ދިން ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ކޮންމެ ގައުމަކުން ދިން ކަމުގައި ވިޔަސް، ދަރަންޏަށް، ބަޔަކު އެއްޗެއް ދީފި ނަމަ، އެ ވާނީ ދަރަންޏަކަށެވެ. އެ ދަރަންޏަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިން ދަރަންޏެއް ކަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-11 09:28:22
ހަ މަސް ވެއްޖެ، ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ކިހިނެއް؟

ތިރީސް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މި އަހަރަށް ފާސްކުރި އިރު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށެވެ. އެކަމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ބިލިއަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-11 08:20:20
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚަށް ބަލައިލުމެއް

ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބްރައީސް އިންތިޚާބްކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-11 07:43:08
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތަކެއް!

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުވާލި ލޯނުގެ ފުރުސަތަށް އެދި ހުށަހެޅި ގިނަ ފަރާތްތައް ލޯނަށް ނުހޮވުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-09 19:33:34