×
މައި ސަފުހާ
ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑު ކޮލަމްބިއާއަށް، މޮޅުވީ ޖަޕާން

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފެނުނު ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑު ދެއްކި މެޗުގައި ޖަޕާނުން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޖަޕާނުން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކުރީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ރަޝިއާގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:57:01
ގަދަ ހިތްވަރާއެކު ކުޅެ ޖަޕާނުން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށްފި

ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި މިއަދު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޖަޕާނެވެ. ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުގައި އޭޝިއާގެ ޓީމަކާ ކުޅެ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޓީމެއް ބަލިވީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 19:18:33
އޮޅުންބޮޅުން: ހޮޅުއަށީގެ އަނގަ ތެޅުން

ބައެއް ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރަ އެވެ. ސަރުކާރާ ޚިޔާލު އެއްގޮތް ނޫން ޕާޓީތަކުން ގުރުބާނީއެއް ވެގެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންވޭ ބާވަ އެވެ؟ ވެރިކަމަށް އައުމަށް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 10:22:47
ތަޢުލީމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ޙަޤީޤަތާއި ފަރުވާ

ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތައް ހައްދަވައި އިންސާނުންނަށް ޢިލްމު ދެއްވާ، ޢިލްމަކީ މާތް އެއްޗެއް ކަމުގައި ލެއްވި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-19 07:46:21
އެންމެ ވަރުގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތު

މަލާމާތާއި، ފުރައްސާރައާއި ތުޙުމަތުގެ ދޫތަކުން އެބޭކަލެއްގެ އުޖާލާކަން ފަނޑުނުކުރެވުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝަޚްޞިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުން صلى الله عليه وسـلم. ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-18 20:08:09
ރަމަޟާން މަސް ނިމުމަށްފަހު ހެޔޮކަންތައް މަތީ ދެމިހުރުމަށްޓަކައި

ރަމަޟާން މަސް ނިމިގެން ދިޔައީއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ގިނަ ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރަމުން ގެންދިޔައީ އަޅުކަންތައް އަދާ ކުރުމުގައެވެ. ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ރޭ އަޅުކަމާއި ޞަދަޤާތް ކުރުމުގައެވެ. ސުންނަތް ނަމާދު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-18 07:00:56
މި ވަބާއިން ސަލާމަތްވުން، އަދިވެސް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ދެއްކި ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ ބޮޑުކޮށް އާދެ އެވެ. ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، އަމާންކަމަށް ބެލިޗނަމަވެސް، އަދި ތަރައްގީއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 09:41:56
ރަމަޟާން މަހަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހާއެވެ! އެމަސް ނިމިއްޖެއެވެ!

ލޮބުވެތި ދިވެހި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ، ރަޙްމަތާއި ފާފަފުއްސެވުމާއި ނަރަކައިން ދިންނެވުމުގެ މައްސަރު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ހެޔޮ ގޮތުގައި އެ މައްސަރު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-17 07:27:14
ރޯދަމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އަހަރެންނަށް ލިބުނު ފިލާވަޅު

ދުނިޔެއަކީ ހާދަ ފާޑެއްގެ ތަނެކެވެ. ހުވަފެނުންވެސް ނުދެކޭ އެތައްކަމެއް ހަމަ ލޮލަށް ފެނިދާނެއެވެ. އިއްޔެގެ މިތުރުން މިއަދު ހަތުރުންނަށް ވެދާނެއެވެ. އިއްޔެގެ ވެރިން މިއަދު އަޅުންނަށް ވެދާނެއެވެ. އިއްޔެ މިނިވަނުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-16 13:51:37
އީދު ފެން ކުޅި: ތަޖުރިބާނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަށް ނުވާނެ

ބަށި ކޯޓެއް ގޮތަށް ހަތަރެސް ކަނަށް އަޅާފައި އޮންނަ ކޯޓެކެވެ. ކޯޓުގެ މެދުގައި އެއް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބޭއިރު، އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ކޯޓު ބޭރުގައި، އެމީހުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ރޮނގުގެ ކައިރީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-16 10:53:42
ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު….

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. އެއީ ރަޙްމަތާ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވީ ދުވަސްތަކަކާ ރޭތަކެކެވެ. އެއީ ކީރިތިޤުރުއާނުގެ މައްސަރެވެ. ތަޤުވާ އާއި ކެތްތެރިކަމާ ޞަދަޤާތާ ޖިހާދާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-16 07:12:50
ޢީދުގައި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން

ހައްދުފަހަނައެޅުން ގިނަބަޔަކަށް ވިސްނެނީ ހަރުކަށިވުމުގެ މާނައިގައެވެ. އަދި ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުމޭ ބުނެވިއްޖެނަމަ ގިނަބަޔަކަށް ވިސްނިފައި އޮންނަނީ އެއީ ބޮން ގޮއްވުން ނުވަތަ ޖަނުން ފިދާވުން ކަމުގައެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-15 08:50:10
ޘައުރު އަދި ހިރާ ފަރުބަދައިގެ ހޮހަޅަ އަށް ވަނުމުގެ އުނދަގޫ ތަޖުރިބާ

ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އަޅުގަނޑު ކުރި ދަތުރެއްގައި މައްކާގެ ތާރީޚީ ތަންތަން ބަލައިލަން އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތް ކުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ޘައުރު އަދި ހިރާ ފަރުބަދަ ހިމެނެ އެވެ. އެ ތަންތަނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-15 08:15:39
ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ ޤުރްއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްޙިޖްރު ސޫރަތުގެ 9 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-14 10:57:04
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްގެން: ޖެންޑާ

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްގެން ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-14 10:16:04
ތުއްތުކުދިންގެ ކުއްލި މަރު: އާއްމު ނޫނަސް ސަމާލުވާން ޖެހޭ

އަހަރު ނުފުރޭ ތުއްތުކުދިން ކުއްލިއަކަށް މަރުވުން ނުވަތަ ސަޑްން އިންފެންޓް ޑެތު ސިންޑްރޯމް (ސިޑްސް)އަކީ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ހިނގާ ކަމަކަށް ވިޔަސް ރާއްޖޭގައި އެފަދަ މަރުތައް އާއްމެއް ނޫނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-14 08:49:06
ޢީދު ފާހަގަ ކުރަން މާރަނގަޅު ގޮތެއް

ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ އާދަކާދައަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ހަދައެވެ. ފެންކުޅި ކުޅުމާއި، ބޭން ޖެހުމާއި، ބޮޑު މަސް ދުއްވުން އަދި މާލި ނެށުން ފަދަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-14 06:29:29
ޖޭއެސްސީގެ ފޯމޭޝަން ބަދަލު ކުރުން: ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ބޮޑު ބަދަލު

އާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށިތާ 10 އަހަރު ވާން ގާތްވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑު ފާޑު ކިޔުމެއް އަމާޒުވި އެއް ދާއިރާއަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމެވެ. މިނިވަން ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުއީ ނިޒާމް ހަމަޖެހިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-13 10:59:01
މިރޭ އީދަށް ހަނދު ފެނިދާނެތަ؟

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ތުރުކީ ވިލާތް އަދި ބޮސްނިއާ ފަދަ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ، މި ގައުމުތަކުގައި މި ރެއަކީ ފިތުރު އީދަށް ހަނދު ބަލާ ރެ އެވެ. ނަމަވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-13 10:47:27
އައްރަހްމާން ސޫރަތުގައިވާ ތަކުރާރުތަކުގެ ހިކުމަތް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އައްރަޙްމާން ސޫރަތަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރިކަމާއި ހުސްޠާހިރުވަންތަކަން ހާމަވެގެންދާ އެއް ސޫރަތެވެ. ޖުމްލަ 78 އާޔަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ، މި މަދަނީ ސޫރަތުގެ ތަރުތީބަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-12 10:38:29
އޮޅުންބޮޅުން- އެއްލަކިން ލައިސަންސް

އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ތާއީދު ހޯދަން ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ވަކި ގިންތިއެއްގެ ބަޔަކު ރުއްސަން ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ވައި އަޅުވައިގެން މެޑެލި ޖެހުމުގެ ނިޔަތުގައި ވިޔަސް، ކުރަން ވާނެ ކަންތަކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-12 09:34:54
ބުރަޔަސް ހިތް ފުރިފައި: ސޯޝަލް ވޯކަރެއްގެ އުފާވެރިކަން

ވަޒީފާގައި ފައްޒަ ފުއާދުގެ އެކި ދުވަސްތައް ތަފާތެވެ. ބައެއް ދުވަސްތައް ނިމެނީ މަސައްކަތުގެ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މާޔޫސްކަންމަތީގަ އެވެ. ދެން ހުންނަނީ ހިތް ފުރިގެން ފައްޒަ ގެ އަށް ދާ ދުވަސްތަކެވެ. ސޯޝަލް ވޯކަރެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-12 08:26:58
އިދިކޮޅުގެ ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

އެންމެން ވެސް ކުރީ މި ސުވާލެވެ؛ ތަފާތު ފިކުރުގެ ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން "އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެކުގައި" ކަމަށް ޖޯޝާއި ފޯރީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-11 09:27:33
ސޫރަތުލް ފާތިޙާގެ މާތްކަމާއި ފައިދާތައް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އަކީ ޤުރްއާން ފެށެން އޮންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ސޫރަތެވެ. އެއީ ހަތް އާޔަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސޫރަތެކެވެ. އަލްފާތިޙާގެ އިތުރުން މި ސޫރަތަށް ދެވިފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-10 08:29:33
ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑު ބައްޔެއް، އަދި ފިލާވަޅެއް!

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދައި އެތަނަށް ވަނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އދ. ގެ ދާއިމީ ފަސް މެމްބަރުން ކަމަށް ވާ އެމެރިކާ، ރަޝިއާ، ޗައިނާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް، އަދި ފަރަންސޭސި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-09 11:52:47
ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާއެކު ދީން ހަތިޔާރަކަށް

މަތިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިއްޔެ ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ދެ ފޮޓޯއެކެވެ. މިފޮޓޯތައް ހިއްޞާކުރި ފަރާތުން ލިޔެފައިވެއެވެ. “ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް. ތިރީގައިވާ މިދެފޮޓޯއަކީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-09 06:10:19
ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރާނީ ރާއްޖެތަ؟ އިންޑޮނީޝިޔާތަ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ނޫން މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ފަސް ގައުމެއް އިންތިޚާބު ކުރުން މިއަދު (ރާއްޖެ އަށް މި ރޭ)

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-08 19:07:18
މީމިސް ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓު ކާޑުހެދި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ

ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ރިޕޯޓްކާޑުތައް ދަރިވަރުންނާ ހަވާލުކޮށް މިއަދު ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރީ ރާއްޖެއިން ފަޚުވެރި ކާމިޔާބެއް ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ހޯދައިގެންނެވެ. ރާއްޖެ މިވަނީ މޯލްޑިވްސް އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-07 19:06:49
ސްކޫލުތަކުން 90 ޕަސެންޓް ރިޕޯޓް ކާޑް ހެދީ މީމިސް ބޭނުންކޮށްގެން: އެޑިއުކޭޝަން

ސްކޫލުތަކުން 90 ޕަސެންޓް ރިޕޯޓް ކާޑު މިޓާމުގައި ހެދީ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އެންމެހާ މައުލޫމާތު، އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ސިސްޓަމް މޯލްޑިވްސް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-07 15:16:18
ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓް ފޯމް ދޫކޮށް ޗުއްޓީއަށް ސުކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓް ފޯމް ދޫކޮށް، ޗުއްޓީއަށް ސުކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމްގައި ކިޔަވައިދީފައިވަނީ 98 ދުވަހު އެވެ. އެއީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 އިން މިއަދުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-07 13:38:41