×
މައި ސަފުހާ
"ރަސްދޫ": ގެސްޓް ހައުސްގެ އުންމީދީ ބްރޭންޑަކަށް!

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންދާއިރު އއ. ރަސްދޫއަކީ ވެސް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެވެ. އެ ރަށުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ރަސްމީކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 09:37:33
ސިޔާސީ ނުވެ، ހެޔޮ ބަދަލަށް އެހީވެދޭނަން: ފަސްޓް ލޭޑީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހްމަދު (ފަޒޫ)ގެ ވިސްނުންފުޅަކީ މި އެވެ؛ "ރާއްޖެ ރަނގަޅު ކުރަން، ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް، ތަފާތެއް ގެނެސްދެވޭނެ މީހެއް.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 07:47:38
ލޯބިވެރިޔާ ކާމިޔާބުކުރާ ފަންޑިތަ

ސިޙްރުލް މަޙައްބަ، ނުވަތަ ލޯބިޖައްސާ ސިޙްރު/އިސްތިރި އަކީ ދެމީހެއްގެ މެދުގައި ލޯބިޖެއްސުމަށް ނުވަތަ ހިތް ޖެއްސުމަށް ހަދާ ސިޙުރެވެ. އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ލޯބި ހޯދާ އަނބިމީހާ ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގައި ފިރިމީހާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-15 07:12:47
ޔުނައިޓެޑުން ޕޮޗެޓީނޯ ބޭނުން: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 13) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 14:11:23
16 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ

އައު ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން ގެއްލިގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަޤާމާ ގުޅިގެން ސުވާލު އުފެދުނު ގޮނޑިތަކުގެ މައްސަލަތައް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ނިއުޅެމުންގޮސްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 10:36:46
ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮއްސުންލާފައި، އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވޭ!

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަން ޖެނުއަރީ 2017 ގައި 140 މިިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ހާއްސަ ވެހިކަލްތަކެއް ގެނައުމުން، ބޮޑު ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރި އުއްމީދު މިހާރު ވަނީ ފެނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 09:12:35
ދެ ކޮމިޝަނަށް ބާރުތައް ދިނުމުގެ ބިލް: ކަންބޮޑުވުންތަކާ ދިމާލުގައި؟!

ރިިޔާސީ ކޮމިޝަންތައް އުފެއްދުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އާ ގާނޫނު އަސާސީ އައި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް އެކި ނަންނަމުގައި އަދި އެކި ބޭނުމުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތައް އުފައްދައި، މަސައްކަތްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 08:21:05
ލަހެއްފަހެއް ނެތި

އިބްރާހީމް عليه السلام އަށް ﷲ سبحانه وتعالى އެތައް އިމްތިޙާންތަކެއް ޖެއްސެވިއެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެއް އިމްތިހާނަކީ އެކަލޭގެފާނު މުސްކުޅި އުމުރުފުޅުގައި ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ދަރިކަލުން އެކަލާނގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-12 21:15:03
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި މީމުޒަވިޔަންޏަށް ހައްގު ބަހެއް

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި އުނިވި ދެ ކަމެއް، ތާރީޚަށްޓަކައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 12:25:03
މިނިމަމް ވޭޖު ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ބާ؟

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްކުރަންވީ އެއްވެސް ކަމެއް ރާއްޖޭގައި އޮތް ކަމަކަށް އައިޝަތު ރުޚުސާނާ ގަބޫލެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.--ޚާއްސަކޮށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭނެ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 09:29:08
މާލީ ރިޕޯޓުން މާލީ ހާލަތެއް ނޭނގެ: މުނައްވަރު

އާ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހާމަކުރަން ފަށާފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުން އެ ހަފްތާއެއް މާލީ ހާލަތު ފުރިހަމަ އަށް ނުދެއްކޭ ކަމަށް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުނައްވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 12:05:58
ބޮޑު ޗުއްޓީ ބަދަލުކޮށްލަން ފެނޭތަ؟

ދަރިންގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ވަޒީފާ އިން ޗުއްޓީ ހޯދަން އުނދަގޫ ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ތަންތަނަށް ދިޔުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައި ބާރު ބޮޑުކަމުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:42:50
ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއް އުނގުން އަނެއް އުގަށް!

ތެދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގެވީ ޗައިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެގެންނެވެ. ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ބުނި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުން އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯންތައް ނެގި އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 08:00:14
މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ދެކޮޅުހަދާ ފަރާތް ތަކަށް

ފަހަކަށް އައިސް މިދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން މެރުމުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-10 07:25:07
އަމީންގެ ހާސްކަމެއް ނެތް، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ!

އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންއަށް ބޮޑު ފާޑުކިއުންތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 07:15:49
ކޮޕް24 ގެ މަޝްވަރާގައި ތިމާވެށީގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަން ދެކޮޅު

ކޮޓަވިސް (ޑިސެމްބަރު 9)- ޕޮލެންޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް24 ގެ ތިމާވެށީގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ސައެންޓިފިކް ރިޕޯޓް ހިމަނަން ކުރި މަސައްކަތް ފެއިލްވެއްޖެ އެވެ. އައިޕީސީސީ އިން ތައްޔަރުކުރި ރިޕޯޓް ބިނާކޮށްފައި ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-09 13:30:58
ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު: އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު!

ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ބިލަކާ ހުރެއެވެ. ވާދަވެރިކަމެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. ބިލަކާ ހުރެއެވެ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ގިނަވެއްޖެއެވެ. ބިލަކާ ހުރެއެވެ. ބަހުސުން ބަހުސް އުފަންވެއްޖެއެވެ. ބިލަކާ ހުރެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-09 12:55:14
ކޮލަމް ރަށުމީހާ: ހޯރަ އިއްބެއަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެކޯ! ދެން ހެހެހެ…

ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ހެއްދެވި ގޯހެވެ. ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އައި މީހުން އިންތިހާއަށް ތަފާތު ކުރަން ފެށުމެވެ. ޕާޓީ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަމަ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-06 17:17:10
ބަޖެޓު ސައްލާ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ "އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސް' ގެ ޒިންމާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ނިސްބަތުން، 'އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސް' އަކީ އެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތެއް ކުރިޔަށް ކަނޑަނާޅައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ ޒިންމާ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-06 09:06:00
އާ ބިލާ އެކު ގާނޫނީ ޕްރޮފެޝަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމާ ދިމާލަށް

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި ފަންނީ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް އަދިި މިހާރު އެންމެ ފުޅާވެފައިވާ އެއް ދާއިރާ އެވެ. މީގެ ބައި ގަރުނު ކުރިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-06 08:05:06
ގޭންގްތަކާ ވާހަކަ ދައްކަން މަހުލޫފް ގޮވާލެއްވުން އެތައް ބަޔަކަށް މައްސަލައަކަށް!

މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން ގޭންގްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަން ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ނިންމެވުމުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. ބައެއް އާންމުންގެ ސުވަލަކީ މީހުން މެރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-05 12:59:09
މާފަރު އެއާޕޯޓް: ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކާ އެކު، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ފެނަށް!

ނ. މާފަރުގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރުމާ އެކު، އެ އަތޮޅާއި އެ ރަށު ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރީ އެ މީހުންގެ އުންމީދުތަކަށް ނިމުމެއް އައީ ކަމަށެވެ! ބޮޑު އަގުގައި އެ މަޝްރޫއު ބިޑްކޮށް މަޝްރޫއުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-05 08:13:58
ހޯރަ އިއްބެ ދޫކުރުން: ޖިންސީ އަނިޔާ އާދައިގެ ކަމަކަށް ވީ ބާ؟

އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ)ގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމެވި ނިންމެވުމާ އެކު އޭނާ މިނިވަންވެގެންދާތީ ރުޅިވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާ އެންމެންގެ ވެސް އޮތީ އެއް ކަންބޮޑުވުމެކެވެ؛

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-05 07:34:39
ޔޫނިއަން ހަދަން މެމްބަރުން ފުރުސަތު ދޭތޯ ބަލަބަލައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ނިމުމަކަށް އައިސް އާ ދައުރެއްގެ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުން މެމްބަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެއް އެބަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-04 09:24:37
ސުލްޠާން މުޙިއްޔުއްދީން، ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޙުކުމްތައް ޤާއިމްކުރެއްވުން

އައްސުލްޠާން އަލްޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 114 އަހަރު ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަމަށް ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު އިސްކުރެވުނެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-04 07:12:19
ކުންފުނިތައް އަދިވެސް ޕާޓީތަކަށްތަ؟ ތަޖުރިބާ ގޯސް!

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު ގުނަމުން ދަނީ އެވެ. ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. ދެން އޮތީ އެންމެ މުހިންމު އަނެއް މަސައްކަތެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-02 09:24:29
ސްކޫލް ގައިޑް: އިންޓަވަލަށް ގެންދާނީ ކޮން އެއްޗެއް؟

ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންދާނެ ރީތި ލަންޗް ބޮކްސްއެއް ފެނިއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވިއްޔާ މަސައްކަތުގެ އެއް ބައި ތިޔަ ފުރިހަމަވީ އެވެ. ދެން އޮތީ އެއަށް ލާނީ ކޮން ކަހަލަ ކާއެއްޗެއްސެއްކަން ނިންމުމެވެ. ސްކޫލް އާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-02 08:36:26
ސްކޫލް ގައިޑް: މި ތިން ކަމަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ!

ތައުލީމީ އާ އަހަރެއް ފެށިގެން އަންނަ ދުވަސްކޮޅަކީ އެންމެންނަށް ވެސް އުފާވެރި ވަގުތެކެވެ. އެކަމަކު، ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ލުއި ދުވަސްތައް ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ހާސްކަމަކާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-02 08:35:11
މުއްސަނދިވީ ކިހިނެއް؟ ބުނެނުދެވެންޏާ އެ މުދަލެއް ނަގާ!

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަށް ބަލަމާތޯ އެވެ. ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިމުނުއިރު މާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ސަރަހައްދުން ބިމެއް ހޯއްދަވައި މާލޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އިމާރާތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-02 08:05:27
ޒަޚަމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތޮއްޖެހިފައި: ރިޕޯޓް

އިޒްރޭލުގެ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވެގެެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި ހޮސްޕިޓަލްތައް ތޮއްޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑާރސް (އެމްއެސްއެފް) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓަކުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-01 10:31:06