×
މައި ސަފުހާ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރިޕޯޓްކުރަން އޮންލައިން ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރުމަށް "އިމިގްރޭޝަން ވޮޗް"ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 18:42:00
ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރި އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ ޖޫން މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރި ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 13:36:29
މެއި މަހަށް ވުރެ ގިނައިން ޖޫން މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވޭ

މިއަހަރުުގެ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޖޫން މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރެވުނު އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ރޯގާގެ ގޮތުގައި ފެތުރެމުންދާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-15 14:18:38
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެމްޓީޑީ، އެމްއެންޕީ އަދި ޑިމޮކްރެޓްސް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާ 3 ޕާޓީއެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ. އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 3 ޕާޓީއަކުން ހުށަނައަޅައެވެ. އެއީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 18:27:18
ލޮލު ރޯގާއާއި ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ލޮލު ރޯގާ އާއި ފާނަބަސަންދު ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެކި ކަހަލަ ރޯގާތައް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މިއާއެކު މި ބަލިތަކުގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-12 17:05:51
މިދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް، ނުކަތާވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެގި: ޕީސީބީ ރިޕޯޓު

މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް 49.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުނުނަމަވެސް ސާފު ފައިދާ ދަށްވެފައިވާކަމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު، ޕީސީބީން ބުނެފިއެވެ. ޕީސީބީން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-11 12:13:24
މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފާނަބަސަދުގެ 107 ވޭދަނައެއް ރިޕޯޓުކުރި

ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ ހަފްތާގައި އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 29 އަށް އަދި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-11 11:57:07
ކޮޕާ އެމެރިކާ: އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް، ކޮލަމްބިއާ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އުރުގުއޭ 0-1 އިން ބަލިކޮށް، ކޮލަމްބިއާ އިން އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ކޮލަމްބިއާ އިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-11 11:25:56
މިއީ ޖެހިލުން ކުޑަ، ބިރު ކުޑަ ވެރިއެއް، މިހާރު ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާ!

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބޮޑު "އަނދަވަޅަކަށް" ވެއްޓި، ގައުމުގެ މާލީ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަޅުއްވަން ފެއްޓެވި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ވާދަވެރި ފަރާތްތަކަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-08 12:09:30
ޔޫރޯ 2024: ވަރަށް ވާންވާނެ، ތައްޓާ ގާތްވެވޭނީ ކޮން 2 ޓީމަކަށް؟

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް ނިމިފައިވާއިރު، މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ހަތަރު ޓީމު މިހާރު ވަނީ ޔަގީން ވެފައެވެ. މި ހަތަރު ޓީމުގެ ތެރެއިން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-07 20:53:35
ޔޫރޯގެ ގަދަ 8 ޓީމު، ސެމީ އަށް ދާނީ ކޮންބައެއް؟

މިހާރު ޖަރުމަނުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގެ ކުޅުން ނިމި ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ގަދަ 8 ޓީމު ޔަގީން ވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-03 21:35:22
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ކޮލަމްބިއާ އަށް އެއްވަނަ، ބްރެޒިލް ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ޑީ ގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗުތަކަށްފަހު ކޮލަމްބިއާ އިން ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ހޯދިއިރު، ބްރެޒިލުން ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-03 09:55:16
މަފާޒުގެ އަނެއް ލޮލުގެ ފެނުމަށްވެސް އަސަރުކުރަނީ، އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ހަނދުވަރުދޭގޭ މުހައްމަދު މަފާޒް މައުސޫމަށް ޖެހިފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ "ކެރަޓޯކޮންޖަންކްޓިވައިޓިސް" އެވެ. ސިއްހި މާހިރުން ބުނާ ގޮތުން އެކަން ދިމާވަނީ ލޮލުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-30 08:15:03
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ބްރެޒިލްއަށް ފުރަތަމަ މޮޅު، ކޮސްޓަ ރިކާ ބަލިކޮށް ކޮލަމްބިއާ ކުއާޓާއަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވިނީޝަސް ޖޫނިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބްރެޒިލުން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދިއިރު ކޮސްޓަ ރިކާ ބަލިކޮށް، ކޮލަމްބިއާ އިން ވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-29 12:06:34
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ޕެރެގުއޭ ބަލިކޮށް ކޮލަމްބިއާ ގުރޫޕުގެ އެއް ވަނައަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ޑީގައި ޕެރެގުއޭ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ކޮލަމްބިއާ އިން ގުރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ. ކޮލަމްބިއާ އިން މި މެޗު ކާމިޔާާބު ކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-25 16:07:45
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ކޮސްޓަ ރީކާ ކައިރިން ބްރެޒިލް ސަލާމަތެއް ނުވި، ކޮލަމްބިއާއަށް މޮޅެއް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކޮސްޓަ ރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ 0-0 އިން ބްރެޒިލް އެއްވަރުވިއިރު، ކޮލަމްބިއާ އިން ވަނީ 2-1 އިން ޕެރަގުއޭ އަތުން މޮޅުވެފައެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރޫޕް ޑީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-25 15:57:39
ވިސްލްބްލޯވަރުން - ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ކޮރަޕްޝަން ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ، ޤާނޫނުން ހިމާޔަތް ލިބިދޭ!

ވިސްލްބޮލޯވަރުންނަކީ، ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް، ހިމާޔަތް ލިބިގެން ކޮރަޕްޝަނާއި އެނޫންވެސް ޤާނޫނާއި ޚިލާފް އަމަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށައަޅާ ބައެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން މަހުގެ 23ވަނަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-23 13:31:52
ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށަށް، ބިރުވެރި ނަމްބަރުތަކެއްތަ؟

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލޯ ސީޒަން ކަމަށްވާ މެއި މަހުން ފެށިގެން ޖުލަައިގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދުތައް ހުންނަނީ ވަރަށް ދަށުގައެވެ. އެއީ އެންމެން ދަންނަ ހަގީގަތެކެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-19 09:26:42
އީދު ފާހަގަކުރަން ކޮލަމްބޯގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އިސް ނަގައިގެން މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވި އިރު،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-18 09:41:12