×
މައި ސަފުހާ
މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ދެއްކި ހުތުރު ނަމޫނާ!

ވަނަމެއްގެ ގޮތުގައި މާނަ ކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ؛ އެއީ ސީދާ މަލާމާތެކެވެ؛ މީހަކު އިހާނެތިކޮށް، ދަށްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސިފަކުރުމެކެވެ. ނުވަތަ، އެއީ އަބުރަށް އަރައިގަތުމެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 08:09:27
އަދަދު ހަމައެއް ނުވޭ، ދެން އިދިކޮޅަށް ނެރެވޭނީ ކޮން ނަތީޖާއެއް؟

އަދިވެސް ބަދަލު ނުވާ ހަގީގަތަކީ މިއެވެ؛ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް އެމްޑީޕީން ވަކިވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެން ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކުވެ، ކޯލިޝަނެއް ހަދައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުކުތަސް އޭގެ މާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-29 09:08:11
6،000 އޮނު ގަހުގެ ހޮޓަލާ އެކު އިންގިލާބީ ރީތިކަމެއް!

މި ހޮޓާ ފެނުމުން ވެސް މިއީ އާދައިގެ ހޮޓަލެއް ނޫންކަން ޔަގީން ވާނެ އެވެ. ހޮޓަލުގެ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނާނީ، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މަންޒަރުތަކެވެ. މީހުން އައިސް ހިތްހަމަޖައްސާލައި، އަރާމުކޮށްލަން ތިބުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-29 06:17:26
މީނާ މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާތެރި ނުވާ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ތިރީސް އަށް އަހަރު، ނުވަތަ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެދިފައިވާ މީހަކު މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާ ނޫން ކަމަށް ބުނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ތަކުރާރުކޮށް މީހުންނަށް މަކަރު ހަދައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-28 15:23:31
ޝަތޫ މިސްގެ 22 އަހަރު؛ އެންމެ ހާއްސައީ އެ ކުދިންނަށް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގޭޓުން އެތެރެއަށް ވަންއިރު ހިނިތުންވުމަކާއެކު ހިނގަމުން އައިސް "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނާ ސަލާމް ކޮށްލީ އެ ސްކޫލު ސެން ކުދިންގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަރިޔަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-27 10:20:26
ކޮންމެ ގައިދީއަކަށް މަހަކު 20،000ރ، ރިހިބިލިޓޭޝަނަށް ސުމެއް!

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ކޮންމެ ގައިދީއެއްގެ ބޮލަކަށް މިދިޔަ އަހަރު، ނިސްބަތުން 20،000ރ. ސަރުކާރުން ހޭދަ ކުރި އެވެ. ޖަލުގެ އާބާދީ ބޮޑުވެ، ޖަލުތަކަށް ނުތަކާ ވަރަށް މީހުން ގިނަ ވެއްޖެ އެވެ. ޖަލުތައް ބޮޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-26 07:53:15
އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު، ރާއްޖޭން އައިވީއެފް!

ފާތިމަތު ޝާނީ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން)ގެ ދެމަފިރިން އައިވީއެފް ހެދުމަށް އިންޑިއާގައި އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މަޑުކުރި އެވެ. ހަތް ފަހަރަށް އެމްބްރިއޮ ޓްރާންސްފާ ހަދައިގެން ވެސް ނާކިޔާބުމުން މި އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-25 08:13:10
މައުމޫންގެ މަޑުމަޑުން ފަނޑުވި ސިޔާސީ ހަޔާތުން އެތައް އިބުރަތެއް

ހިސާބު އަދަދުން މިކަން ފަހުމުވާން ފަސޭހަ ވާނެ އެވެ، މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން 71،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތް ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތެކެވެ، އެކަމަކު މިއަދު 3،000 ވެސް ހަމަނުވީ އެވެ، މިއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-25 06:44:52
ބިދޭސީންގެ ކަންމަތީ ވިޔަފާރިތަކަށް ފިސާރި ބޮޑު ދުއްތުރާއެއް!

މާލޭގެ ކޮންމެ މަގެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރިތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެތައް ބައިވަރު ފިހާރައެކެވެ. އެތައް ބައިވަރު ގެސްޓް ހައުސްއެކެވެ. އެތައް ބައިވަރު ސައި ހޮޓާ/ ކެފޭތަކެވެ. އެތައް ބައިވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-24 08:19:05
ސީރިއަސް މައްސަލައެއް: ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުންނެއް ނުވޭ!

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ދާދިފަހުން ހުޅުވާލުމުން އެ ކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ކުރިމައްޗެއް ނުލެއްވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމާ ހަވާލުވާނެ ބޭފުޅަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-24 06:21:49
މަސްވެރިކަމަށް މަލިކު މީހުން ގެންނަނީ، މިއީ ރަނގަޅު ބަދަލެއް!

ހއ. އިހަވަންދު އަށް އުފަން އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުލް ނާސިރު (ހަލީމް) ދޯންޏެއް ބަނީ 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެނެވެ. ފުރަތަމަ، ދިވެހިން ލައިގެން ދޯނި ދުއްވިޔަސް އޭނާ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވީ އެހެން އޮޑިވެރިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-23 06:45:30
ހުރިހާ ހަރަދެއް ބޮޑުވެއްޖެ، މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީ!

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު، ނުވަތަ އިންފްލޭޝަން ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ޕަސެންޓް އުފުލިފަ އެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުގައި 3.4 ގައި ހުރި އިންފްލޭޝަން މިދިޔަ މަސް ފެށުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-22 06:52:27
ހިޔާ ފްލެޓް: ކުއްޔެއް ނުދައްކާ، އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތި ހިތަކަށް ލިބިފައި!

ހިޔާ ޓަވަރުގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގެ އިންފާރު ވައްޓާލައި، ޖެހިގެން ހުރި އެޕާޓްމެންޓާ އެއްކޮށްލައި ފްލެޓް ބަދަލުކޮށްލީ ހަތަރު ކޮޓަރީގެ ލަގްޒަރީ ބޮޑު އެޕާޓްމަންޓަކަށެވެ. ދެ އެޕާޓްމެންޓް އެއްކޮށްލުމުން 200،000

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-19 08:27:01
"އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމުގައި ވެސް ބަހުން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ، ނުވާނަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން އެދެން"

އެމްޓީސީސީގެ ބަސްތަކުން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ ދަރިވަރުންނަށް އެފަދަ ޔުނިފޯމުތަކުގައި ބަހަށް ނޭރޭނަމަ އެކަން ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީ އިން އެދެފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-18 12:51:24
އެއް ކުށެއް، އެކަމަކު އެކި މީހުންނަށް އެކި ގޮތް؟!

އެއް ކުށަކަށް އެތައް ގާނޫނެއް ހުރުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ލުއި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާ ކޮށްފައި އަނެއް ބައި މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑު އަދަބު ދެވޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކޮށް، ތަފާތު ކުރޭ. މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-17 07:53:49
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް ދާން ބޭނުންވާކަން އެ ކްލަބަށް ނޭމާ އަންގައިފި: ރިޕޯޓް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން (ޕީއެސްޖީ) ސަޕޯޓަރުންގެ އިހުތިޖާޖުތަކާ ގުޅިގެން އެ ކްލަބު ދޫކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާކަން ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ، ޕީއެސްޖީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ނަތީޖާތަކާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-15 23:37:14
"ފިކުރެއްގެ ދިރުން" އަށް މުޅިން ވެސް އިންޒާރު، ޕާޓީން ވަކިކުރާކަށް ނުކެރޭ؟

އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވައިދުގެ 19 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން ދެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކި ކުރެވޭނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބުނެފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-15 08:20:07
ނެގި ފޮޅަކަށް ފަހު ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހި ވަރަށް ހާލުގައި!

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އައިޝަތު މޫސާ އަކީ ފިރިމީހާ އާއި ދެ ދަރިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓައި ސިއްހީ އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނެތި އުޅުނު މީހެކެވެ. އެކަމަކު އައިޝަތުގެ ކަނާތު ފައިފައި ނެގި ފޮޅެއް ފަސޭހަ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-14 10:23:29
އިއްޔެގެ މުޖުރިމުން މާދަމާގެ ވެރިންނަށް!

ސީދާ ގޭންގުތަކުން ސިޔާސީ ބައެއް ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކުރާތީ އާއި އެއަށްވުރެ ވެސް މައްޗަށް ދާން ރޭވުންތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރާތީ ފެނޭ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދި ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީވެ ނިމެން ނެގީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-14 07:56:42
ދަރިވަރުންގެ ކޮނޑުގައި ޑިޕްރެޝަންގެ ބަރު ދަބަސް އަޅުވާފައި!

"ޕަސެންޓޭޖުން ބުނަންޏާ 95 ޕަސެންޓު ދަރިވަރުން އަންނަނީ ހަމަ އާއިލީ މައްސަލަތައް ހިފައިގެން. ބެލެނިވެރިން ވަރިވުން. ޒުވާބުތައް. ހަމަޖެހިގެން ކިޔެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުން." އާތިފާ މުހައްމަދުގެ ދަރިފުޅު މަރިޔަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-11 10:37:28
ތިމާވެށީގެ ޖޫރިމަނާ އަބަދު ގަލުއަޅާފައި!

ކ. ރަސްފަރީ ފަރަށް އޯގަސްޓް 2021 ގައި ގްރީސްގެ ބަލްކް ކެރިއާ ބޯޓެއް އަރައިގެން އެ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރު (153 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ފަހު، ފައިސާ ދައްކައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-11 08:57:59
މެސީ ސައުދީ ލީގަށް ބަދަލުވުމުގެ ޑީލް އޮތީ ނިމިފައި: ރިޕޯޓް

އާޖެންޓީނާއާ އެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ، އަންނަ ސީޒަނުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ލީގަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައި ވާކަމަށް "އޭއެފްޕީ" ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-09 15:37:42
މި ގުޅުމުގެ އިން ވަކި ކުރާނީ ކިހާ ހިސާބަކުން؟

ރާއްޖެ-މޮރިޝަސް ކަނޑުގެ އިން ވަކި ކުރި މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޔާސީ އެހެން މެސެޖެއް ވެސް މީހުންނަށް ފެނުނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-09 08:50:15
ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް: މިއަށް ވުރެން އަޅާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް!

ކުދިންގެ ފިޒިކަލް ހެލްތާ އެއްވަރަށް މެންޓަލް ހެލްތު މުހިއްމުވާން ޖެހޭ. ކުއްޖާ އާއި ބެލެނިވެރިންގެ ގުޅުން ލޯތްބާއި އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބަދަހިކުރަން ޖެހޭ. އުމުރުން 11 އަހަރުގައި, އަނދިރި ދުނިޔެއެއްގެ ހާސްކަމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-09 08:36:13
އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޚަބަރުތައް ރިޕޯޓްކުރުމާ ދުރުހެލިވާން މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެދެފި

އަމިއްލައަށް މީހުން މަރުވާ ޚަބަރުތަކާއި މަރުވާން މަސައްކަތް ކުރާ މައްސަލަތައް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރުމާ ދުރުހެލިވާން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-08 22:02:29
އަމިއްލައަށް މަރުވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރުމާ ދުރުހެލިވާން މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެދެފި

އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންގެ ވާހަކަތަކާއި މަރުވާން މަސައްކަތް ކުރާ މައްސަލަތައް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރުމާ ދުރުހެލިވާން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެންސީ) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-08 18:03:03
މަކަރު ހަދައި ލަނޑު ދިނަސް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ހިމާޔަތް!

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މިހާތަނަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުން އައީ، ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ގާތްގަނޑަކަށް 90 ޕަސެންޓް ފައިސާ، ފްލެޓް ގަންނަ މީހުންގެ އަތުން ހޯދައިގެންނެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-08 10:31:32
ޔާމީނަށް ދެނީ ޔަގީން ކަމެއް ނެތް އުންމީދެއް؟

މަނީލޯންޑަރިން އާއި ރިޝްވަތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައި ވިޔަސް އެ މަނިކުފާނުގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ އެއީ އެވެ. ތަންފީޒުކުރާ ހުކުމާ މެދު ކުރާކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-07 08:09:06
ރާޅެއް އަރައިގެން ދިޔަވާތީ ރިޕޯޓު ކުރި ލޯންޗު ހޯދަނީ، މިހާރު ނުގުޅޭ

މާލެ އިން ދ. މީދޫއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރާޅެއް އަރައިގެން ރިޕޯޓު ކުރި ސްޕީޑް ބޯޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރްސީސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-06 18:20:18
ބްރޯޑުކޮމްއަށް ލިބެން ޖެހޭ 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑުކޮމް)އަށް ލިބެންޖެހޭ 24 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓު އޮފީހުން ޢާންމުކުރި އެ ކޮމިޝަނުގެ 2021 ވަނަ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-06 17:07:57