×
މައި ސަފުހާ
ރައީސަށް ކޮންޓްރޯލް، ނަޝީދަށް 2023ގެ ދޮރު ބަންދުވީތަ؟

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބުގައި ފެނުނީ އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހަގީގަތްތަކެކެވެ؛ ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕޭނަށް ބިރުފަހަނާޅާއި ފާޅުގައި ނުކުތުމެވެ. ޕާޓީގެ ކޮންޓޯލް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 11:00:40
ތެލެސީމިއާއިން ސަަލާމަތްވެފައި އޮތީ އެންމެ އަތޮޅެއް

ހަފުތާއަކު ނުވަތަ މަހަކު ދެ ތިން ފަހަރު ގަޔަށް ލޭ އަޅަމުން ދަގަނޑުގެ ބައި ދަށްކުރުމަށް ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން ފަސް ދުވަހު 8-18 ގަޑިއިރު ވަންދެން ޑެސްފަރޯލް ގުޅައިގެން އުޅުމަކީ ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ގައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 07:11:56
މުސާރަ ބޮޑުވެއްޖެ، ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނެބާ؟

ރާއްޖޭގައި އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ދިވެހި ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ފަހު މީގެ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ކައިރި ގައުމުތަކުން ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެންނަން މަޖުބޫރުވި އެވެ. ނުރައްކަލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 09:29:09
މެމްބަރުން ތިބީ ހޮވަން ތައްޔާރަށް، ހިންގާ ނުލެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް (ފަޔާ) އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ ދައްކަވާ އެއް ވާހަކައަކީ މިއެވެ؛ އެމްޑީޕީ ހިންގާލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 19:43:06
"ބޭސް ކާޑު" ނިމުމަކަށް، ދެން އޮތީ ވީ ހާލެއްގައިވުން؟

ސިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބަންދުން ދޫކުރި އުސޫލު ހައި ކޯޓުން އުވާލުމަކީ ޕީޖީއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. އެކަމަކު ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑު މައްސަލައެއް އެތައް ކިލޯއެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކާއި އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 07:41:01
ހިޖާމާ ޖަހައިގެން ފަޒީލާ އަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް، ބުނަނީ ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް

ބައިގެން ދިއުމާއި ދަރިން ނުލިބޭ މައްސަލަތަކުން ފެށިގެން ހަމުގެ ބަލިތަކާއި ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާއި ބޭހަކާއި ނުލައި އޯވަރީން ސިސްޓް ނެގުން ފަދަ އެތައް ސިއްހީ މައްސަލައެއްގެ ހައްލަކީ ހިޖާމާ ކަމަށް ބުނެ "ފަޒީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-10 09:44:11
ހާލަންޑް ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ: ރިޕޯޓް

މެންޗެސްޓާ (މެއި 9) - ޖަރުމަންގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅޭ ނޯވޭގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އާލިބން ބްރައުޓް ހާލަންޑް މި ހަފްތާ ތެރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-09 22:39:19
އިސްލާމްދީނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދާ ތަކެތި މީސްމީޑިޔާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ހުއްޓުވިފައި ނުވޭ: ރިޕޯޓު

މުސްލިމުންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މީސްމީޑިޔާގެ ބޮޑެތި ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ލާ ލިއުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ވީޑިއޯތަކާއި، އެހެނިހެން ތަކެތީގެ %89 އެ ކުންފުނިތަކުން ހުއްޓުވާފައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-07 23:08:34
ފައިސާ ހަރަދުކޮށް, ފޮރުވިގެން ތިބީ ކޮން ބައެއް؟

ހައްދުފަހަނައެޅި ބަޔަކު ރޭވީ ޖާނުން ފިދާވެގެން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލާށެވެ. ތިން އަހަރު ވަންދެން އެކަމަށް ސެލްއެއް ހިންގި އެވެ. މީހުން ވައްދައި ރެކްރޫޓް ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-06 08:27:16
ފޮޓޯތަކުން؛ އެ ރެއަށް އެއް އަހަރު!

ތިން ބޮޑީގާޑުންނާ އެކު ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު، މިދިޔަ އަހަރުގެ މި ދުވަހުގެ ރޭ، 8:27 ހާއިރު އަމިއްލަ ގެކޮޅު، ގ. ކެނެރީގެ އިން ނުކުމެވަޑައިގަތީ މަޖީދީމަގުގައި އޮތް ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވާށެވެ. ހިންގަވާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-06 08:09:40
ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރައިގެ މައްސަލަ: "މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި ތަފާލެއް"

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި މަހުން ފެށިގެން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އެންމެންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު، މިހާރު ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރާ މީހުންގެ މުސާރަ މާ ބޮޑަށް ކުޑަ. ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުވި. ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-03 10:58:02
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން 169 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރު މުދަލުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރެއް ނުކުރޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ މިނިސްޓްރީގެ 169 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރު މުދަލުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެ މިނިސްޓްރީގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-27 12:56:52
މާބޮޑަށް ހަޑި ހާވައިފި، އަލުން އެއްވާވަރަށް ވުރެ މާ ގޯސް!

އެއްބަޔަކު އުފައްދާ ސުވާލަކީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ހައިޖާނުގަނޑު އަންނަ މަހު އޮންނަ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބަށް ފަހު ފިނިވެދާނެ ކަމާ މެދުގަ އެވެ. އެ ޕާޓީގެ މާޒީ އަށް ބަލައި ބައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-26 07:59:07
އީލޮން މަސްކަަށް ޓްވިޓާ ވިއްކާލަން ނިންމައިފި: ރިޕޯޓް

މަޝްހޫރު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކަށް ޓްވިޓާ ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 54.20 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ޓުވިޓާ އެއްކޮށް ގަންނަން އީލޮން ހުށަހަޅެއްވީ މި މަހު 14 ގަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-25 20:38:43
އަދިވެސް އެ ރުއިމުގެ އަޑު؛ އާދޭސްތައް!

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ފިރިހެނަކު ރޮމުން ދެކޮޅަށް ހިނގާތަން ފެނުނެވެ. އޭނާ ރޮމުން ކިޔަނީ "ރަށަށް ދާން ބޭނުމޭ" އެވެ. އޭނާ އެ ރޮނީ ކީއްވެތޯ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ގާތުގައި އެހެމުން ބުނީ އެއީ އަހަރެމެން އެތަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-16 08:53:44
ޒުވާން ކެެޔޮޅުގެ މި ވާހަކަ: މިހާރު އުފާވެރިކަން ގެއްލިއްޖެ!

ޒުވާން ކެޔޮޅު ޔާމީނަށް ފެންނަނީ ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމާ ދުރަށް ދާ ތަން. މަސްވެރި ސީޒަނަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް އަހަރަކު ތައްޔާރު ނުވާތީ، އޭގެ ގެއްލުން އިންތިހާއަށް ކުރާތީ އޭނާގެ މާޔޫސްކަން ވަރަށް ބޮޑު. ގއ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-13 07:18:03
ކުލި ނުދައްކާ ތިބެންވީތަ؟ މިއީ އިންސާފެއްތަ؟

ހިޔާ ފްލެޓްތަކާ ހެދި އެޗްޑީސީ އޮތީ މާލީ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ހާލަތުގައި. އެތަނުން ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފި. ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް މިހާރު ވެސް ހަތް މަސް ކުލި މާފުކޮށްދީފި.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-12 09:46:26
މަސްވެރިންނަށް އޮތް ހައްލަކީ މިއީ: ނުކިރެންޏާ ނުބާނާ!

އާންމުން ރަތަށް އަރަނީ، ކޮންމެ ފަހަރަކު، ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އާއި ސިޔާސީ ދޫތަކުން އެ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް "ދައްކާތީ" އެވެ. ކޮންމެ މީހަަކަށް ވެސް ބުނެވެނީ، ސަރުކާރެއްގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔޭ އެވެ؟ ރާއްޖޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-10 06:27:53
ކެންސަރާ އެކު ދިރިއުޅުން ހުއްޓުނު އާތިފާގެ މި ހިތްވަރު!

ހިތާމައަކަށް ފަހު ހިތާމައެއް ވަށައިލި އިރު އެންމެ ހިތްދަތިކަން ލިބުނީ ކޮން ކަމަކުން ކަމެއް ވިދާޅުވާން އާތިފާ އަށް އުނދަގުލެެވެ. ކެންސަރުގެ ވޭނީ ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކައާ އެކު ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-06 08:24:43
ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެން ފެންނާނީ މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުވެފައިވާ އެއާޕޯޓެއް!

"ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ކޮލިފައިޑް މީހުން މިތާނގައި އެބަތިބި. އެހެންވީމާ މި ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްވަރު. މި ގަޑީގައި އަޅުގަނޑަށް ލިބެނީ ލީޑް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު" މީގެ ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-05 07:44:37
މިފަހަރުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރޯދަ ވީއްލުން 800ރ. އިން މަތީގައި!

ހުރިހާ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވެސް ރޯދަ މެނޫތައް މިހާރު ނެރެފި. މެނޫތަކަށް ބަލާލުމުން އެހެން އަހަރުތަކާ މާ ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ފާހަގަ ނުކުރެވުނަސް، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ބުނީ ރަހަތައް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. ރޯދަ މަހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-04 11:57:26
ޑރ. އިފާ: ދަތުގެ ކުލަ އާއި މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ!

އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން 38 އަހަރު ވަންދެން އެއް ހުވަފެނެއްގައި ހިފައިގެން ދެމޭނީ މަަދު ބަޔަކަށެވެ. މާލެއަށް އުފަން، ޑރ. މަރިޔަމް އިފާ އަބްދުލްގަފޫރަކީ އެ މަދު މީސްކޮޅުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. އަބަދުވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-03 09:21:28
މުލަ ރޯދަ: މާރުކޭޓު ތިޔާގި، އަގުތައް ރަނގަޅު!

"ކަރާގެ އަގު ކިހިނެއް؟ ކޮޕީ ފަތުގެ އަގު އުޅެނީ ކިހިނެއް؟ ކުރުނބާ އެބަހުރިތަ؟" މިއީ މި ދުވަސްވަރު މާރުކޭޓަށް ވަނުމުން އެންމެ ގިނައިން އިވޭނެ އަޑެވެ. ރޯދަ މަހު މާލޭގެ އެންމެ ބާރު ބޮޑު އެއް ސަރަހައްދަކީ ލޯކަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-02 14:37:18
ކޮލަމްބޯގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 1) - ސްރީ ލަންކާގައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާނެ ބޭރު ފައިސާގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެ އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތައް ފޯރަން ފެށުމުން ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ގެކޮޅުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-01 15:57:59
މިރޭ ރޯދައަށް ހަނދު ފެނިދާނެ؟

މާލެއަށް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، 14 މިނެޓް ވަންދެން އުދަރެހުން މަތީގައި ހަނދު ހުންނާނެ. އެންމެ ދެކުނުން އައްޑޫ ހިތަދުއަށް ވެސް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، 14 މިނެޓް ވަންދެން އުދަރެހުން މަތީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-01 08:40:27
ރަޝިއާ ބޭނުންވަނީ ޔޫއެފާ ދޫކޮށް އޭއެފްސީއާ ގުޅެން: ރިޕޯޓް

ރަޝިއާ އިން ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ ދޫކޮށްލައި އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އާ ގުޅެން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންގެ އަމުރަށް އެ ގައުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-31 12:14:01
ފުލުހުންގެ ރިފޯމް: އާއްމުންގެ އިތުބާރު ލިބިއްޖެތަ؟

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ފުލުހުން ކުރިން ކުޅުނު "ޑްރާމާ"ތަކުގެ ސަބަބުން އާއްމުންގެ މެދުގައި އެ މުއައްސަސާ އަށް އޮތީ ނަފްރަތުގެ ހުޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެފަ އެވެ. އެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-31 08:42:01
ދަ ލާސްޓް ސީން: އެންމެ ފަހުން އެކުގައި އުޅޭ މީހަކީ ގާތިލް!

މަރުވި މީހާއާ އެކު އެންމެ ފަހުން އުޅެނިކޮށް ފެނިފައިވާ މީހަކީ އޭނާގެ ގާތިލު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ބަލައިގެންފައި މަރިޔަމް ޝީރީނާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މުހައްމަދު ނަޖާހު އެ ދެ މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-30 09:45:05
65 އަހަރުގެ އަނިޔާއަށް އިންސާފު ވީ ކޮންތާކު؟

އަނިޔާ އާއި ހައްގަށް އަރައިގަތުމުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި. މި މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު ހޯދައިދީ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މާލީ ބަދަލަށް ވެސް އެދިފައިވޭ. މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-29 07:37:12
13 އިދާރާ އިން ޑަބަލް ޕެންޝަނަށް 263 މިލިއަން ރުފިޔާ: އަވަހަށް ހުއްޓާލާ!

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ކުރިއަށް ދާ އިރު އެހެން ސްކީމްތަކުން ޕެންޝަން ފައިސާތަކެއް ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފެއް އަދި ތަފާތުކުރުމެއް. މިއީ ވަގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-28 09:18:16