×
މައި ސަފުހާ
ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ސަބަބުން 11 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ސަބަބުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީއަށް 11 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރި 2023 ވަނަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 19:06:19
މިއަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑެންގީ ކޭސްތައް ރިޕޯޓްކުރީ މިދިޔަމަހު

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ހުސްވި މޭމަހުކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ގައިން ގަޔަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 16:39:05
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުން: ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއްތަ؟

އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ އެތެރެވުން އެކީ މަނާކުރުމުން ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އެބަ އޮތް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-05 09:19:47
މޯދީގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒު، އިންޑިއާއިން ފަގީރުކަން ނައްތާލުން!

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިޚާބަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ބޭއްވޭ ޑިމޮކްރެޓިކް އެންމެ ބޮޑު އިންތިޚާބެވެ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއަށް ވުމުގެ އިތުރުން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-06-05 09:01:46
މިޔަރު ހަމަލާތައް ނުރައްކާ ވަނީ؛ އެންމެ ފަހުން މަރެއް

ޑައިވަރުންނާއި މެރިން ރިސާޗު އިންސްޓިޓިއުޓުން ވެސް ބުނަނީ މިިޔަރުގެ އާބާދީ އިތުރުވާ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށް. އެކަމަކު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް މުޅިން ތަފާތު

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-04 08:58:58
އަތްވަސް ވާރެޔަސް އިންތިހާ: މޫސުމަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

މިހާރު ކުރިމަތިވަމުން މިދަނީ މީގެ ކުރިން އިންސާނުންނަށް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ހާލަތްތަކެއް. މޫސުމީ ބަދަލުގެ އަސަރުތަކަށް ހޭނި، އެކަމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވޭ ގޮތަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުން މަޖުބޫރު.

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-04 06:45:00
ޕްރިންޓިންގެ ހިދުމަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރިންޓްލެބަށް 15 އަހަރު!

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޮޑެތި ހަފްލާތަކާއި އެކި ކުންފުނިތަކުން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާތަކުގައި ބޮޑެތި ޕޯސްޓަރުތަކާއި ލީފްލެޓްތައް ހަދާފައިވާ މަންޒަރު ފެންނާނެއެވެ. ހަފްލާތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-03 15:09:27
ނަވާފް އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދަން އާއިލާއިން އެދެނީ އެހީއަކަށް

ނަވާފު ނާޝަތު ނަސީމަށް ދެ އަހަރު ފުރުނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 2 ގައެވެ. މަންމަގެ އުގުގައި ލޯބިން ކުޅެލަ ކުޅެލާ މަޖާކޮށް އުޅުނު ތުއްތު ނަވާފްއަށް އައި ބަދަލާއެކީ އެ މަންމަގެ އުފާވެރިކަން ކެނޑި އޭނާގެ ހިނިތުންވުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-03 07:53:11
ނުރައްކާތެރި މަގުބައްތި ޖެހީ އެނގި ތިބެ؛ ޒިންމާ ނަގަނީ ކާކު؟

އުނގޫފާރަށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެފައި އޮތް މަގެއްގައި ހުރި ދުވަސްވީ އަދި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް މަގުބައްތިއަކުން ކަރަންޓު ލީކުވެ ދެ ކުއްޖަކާއި ޒުވާނަކު ވަނީ ކަރަންޓުގައި ޖެހިފައި. ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ،

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-03 07:27:56
އޮންލައިން ކޮޕީ ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް: މުއްސަނދިވާން ރަނެއް!

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮޕީ ޓްރޭޑިން ސާވިސް އެކި ގޮތް ގޮތަށް ހިނގަމުން އަންނައިރު، މިއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަގެކެވެ. މޮޅެތި ޓްރޭޑަރުން އެމީހުންގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-02 08:35:18
ރިސޯޓު ލީގު 2024: ފައިނަލުގައި ބަނޑޮހާއި ބަރޮސްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ފޯރިގަދަ ރިސޯޓު ލީގު ނޯތު މާލޭ ޒޯން ނިމުމަކާ ހަމަޔަށް އައީ އެވެ. ދެން އޮތީ އެންމެ މެޗެކެވެ. މުބާރާތުގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-06-01 19:28:10
ރިސޯޓު ލީގު 2024: ބަރޮސް ތައްޓަށް ކެތްމަދުވެފައި، ރިޓްޒް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ރިސޯޓު ލީގު ނޯތު މާލޭ ޒޯނުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ޖެހުނީ އެވެ. ދެވަނަ ސެމީގައި އެއްކޮޅުން މިއޮތީ، މުބާރާތުގެ ވަރުގަދަ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-30 16:56:36
ރިސޯޓު ލީގު 2024: މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލްގެ ރީމެޗެއް، ބަނޑޮހަށް ރީތި ރަށް ކިބައިން ބަދަލުހިފޭނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ރިސޯޓު ލީގު ނޯތު...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-30 16:51:32
30 އަހަރަށްފަހު 7 ތަގްރީރު، ހަމަ އެންމެ ބޭފުޅެއް!

ސްމޯލް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) މަހާސިންތާގައި އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ވެރިއަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ 1994 ގައެވެ. ދިވެހި ވަފްދުގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނެވީ އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-30 14:39:41