×
މައި ސަފުހާ
އަހަރެމެން ލީ ވޯޓަށް ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ޑިމޮކްރެސީއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގަންވާ އެންމެ ބޮޑު ބާރު ކަމުގައިވާ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުންކޮށް، ފަސް އަހަރަށް ފަހު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ އޮތީ އެ މީހުންގެ ބަސް އިއްވައިފި އެވެ. ނަމަވެސް، ދެ ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 08:20:52
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް މުޅި ގައުމު އިންތިޒާރުގައި

މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެއް ކަމަކީ މީގެ ކުރީގެ ދެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާން ޖެހުނަސް، މިފަހަރު އެއް ބުރުން ނަތީޖާ ކޮޅެއްގައި ޖެހުމެވެ. ދެވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 08:18:02
ޖާދޫގެ އަނގޮޓިން ވޯޓު އޮޅުވާލުން ބޮޑު ޖޯކަކަށް!

އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހެދީ ޖާދޫއެއް ހެއްޔެވެ؟ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލި ގޮތް ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން މި ދައްކަނީ، ވޯޓު ލުމާއި ގުނުމުގައި ޖާދޫ ހެދި ކަމަށް ސިފަވާ ފަދަ ތުހުމަތުތަކެކެވެ. ވޯޓު ކަރުދާހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 10:36:35
މި ފަހަރު ނުކުރަންވީ ކަންތައް: ވޯޓު "ގަތުމަށް" ނުތެދުވެވޭ ވަރުގެ ޚަރަދުކުރުން

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު "ގަތުމުގެ" މަގުސަދުގައި ސަރުކާރަކުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ވޯޓު ލަނީ އެބައި މީހުން ތާއީދުކުރާ ބަޔަކަށެވެ. އެބައި މީހުންގެ ވޯޓެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 08:18:31
އަދިވެސް ގޮތްދޫނުކޮށް! ދެން އޮތީ ފިޔަވަޅު އެޅުން؟

ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަށް ކުރަން އެދޭ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ރާއްޖެއަށް އަންގާ ފަހަރުފަހަރު އާދެ އެވެ. އެއީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާގައި އަބަދުވެސް ކަންކަން ހިނގާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ރާއްޖެއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 08:44:44
އިންތިޚާބަކީ ބާތިލްކުރާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

"އުންޑައިގެ ބާރަށް ވުރެ ގަދައީ ވޯޓުގެ ބާރު،" އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރައީސެއް ކަމަށްވާ އެބްރަހަމަ ލިންކަން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމައުތަކުގައި ހުރިހާ ބާރެއް ފެށިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 08:09:52
ރިވެތި އަޚުލާގު ދަމަހައްޓަން އެންމެ މުހިންމީ އީމާންތެރިކަން

އިންސާނުންގެ ތެރޭ އަޚުލާގީ ރިވެތި ސިފަތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަންކަން ހުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސާނާގެ ފިޠުރަތު ނުވަތަ ޣަރީޒާތަކާއި، ޤާނޫނުތަކާއި، އަޚްލާޤީ އެކިއެކި ފަލްސަފާތަކާއި، އިންސާނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-12 14:28:32
ނެއްލައިދޫ ބަނދަރުގައި "ފިނޮޅެއް"

ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރި 400 ފޫޓު ދިގު، 200 ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުން މިހާރު ފެންނަނީ މުޅިން އާދަޔާ ހިލާފު މަންޒަރެކެވެ. ބަނދަރުގެ 100 ފޫޓެއްހާ ހިސާބަށް އޮތީ ދޮންވެލިގަނޑެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-12 11:04:45
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާ ކުޅެން ނޫޅުއްވާ!

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން 2013 ގައި ބޭއްވި ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ނޮވެމްބަރު 11، 2018ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-11 08:46:38
ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ކުށްހީތަކާއި ހޯދަން އުނދަގޫ ފަރުވާ

ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވެން ފަށާފައިވާ މި ވަގުތު، ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ޚާއްސަކޮށް، އެފަދަ ބަލިތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބެން ނެތް ކަމެވެ. އަދި ނަފްސާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-10 16:44:53
އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް އެބަ އޮތްތަ؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވަމުން އައިއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުން ދިޔައީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ މެދު އިތުބާރު ނެތް ވާހަކަ އާއި އިންތިޚާބުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-10 08:16:46
މިފަހަރު ނުކުރަންވީ ކަންކަން: ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ސިޔާސީ ކުރުން

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަކީ ސިޔާސީ މީހުން ސިޔާސީ ގޯލު ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ކުޅިވަރު ދަނޑަކަށް މިފަހަރު ނުހަދަމާތޯ އެވެ؟ ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ މައިދާނަށް އަރުވާ އެބައި މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-08 08:46:09
ރައީސް މައުމޫން ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދޫކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނަށް ދޫކޮށްފި އެވެ. ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފޯން ނުދިން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-07 13:00:03
މައުމޫނަށް ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ވަކީލުންނަށް ދޫކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ވަކީލުންނަށް ނުލިބިގެން އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ނުފެށި އޮއްވާ އެ ރިޕޯޓް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްފި އެވެ. އެއް އަހަރާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-07 11:43:41
އަތޮޅުތެރޭ ރައީސެއް: ތަފާތުކުރުން މާޒީއަށް!

މާލެ އާއި ރަށްފުށުގެ ފަރަގު އެއީ، ދިވެހިންނަށް ހިތްދަތި ހަގީގަތެކެވެ؛ މާލޭގެ އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނާއި "ރާއްޖެތެރޭ"ގެ ދެރަ ނިކަމެތިންނެވެ. އެއާ އެކު، ތަރައްގީ އާއި ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ޚިދުމަތާއި ވަޒީފާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-07 08:09:28
ޤުރުއާނަކީ ތިބާގެ “ބެސްޓް ފްރެންޑް”އަށް ހަދަމާ!

މަތިވެރިވެގެންވާ ނަބިއްޔާއަށް ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެތައް އެތައް މުޢުޖިޒާތެއް ދެއްވާފައެވެ. އެ ހުރިހާ މުޢުޖިޒާތެއްގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ މަތިވެރި ވެގެންވާ، އަދި އެންމެ ވަރުގަދަ މުޢުޖިޒާ އަކީ ކީރިތި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-07 06:57:57
ގެއްލުނު ނޫސްވެރިއާ އަށް ޓަކައި ނޫހުގެ ކޮލަމް ހުސްކޮށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފުރިހަމަ ކުރަން އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔަ ފަހުން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީ އަށް ޓަކައި، ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގައި އޭނާ ލިޔަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-06 17:47:43
މޮރީނިއޯ މިރޭ މަގާމުން ވަކިކުރާނެ: ރިޕޯޓް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 6) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-06 09:21:38
މިތުރުންގެ ހިތަށް އުއްމީދު ގެނެސްދިން ކުޑަކުޑަ ސިއްރު

އަވަހާރަވިތާ 30 އަހަރުވީ ނަމަވެސް އެމަނިކުފާގެ އަޑުފުޅެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން "ނުކެނޑެ" އެވެ. މިދާކަށްދުވަހު ގޮނޑި ގެއްލުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާކޮށްފަ އޮތުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-06 08:56:41
މިފަހަރު ނުކުރަންވީ ކަންތައް: މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ނުކުރައްވާ!

ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުލާނީ މިނިވަންކަމާ އެކު، އެބައި މީހުންގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަކަށް ކަން މިވަނީ ވަރަށް ފާޅުގައި ދައްކާފަ އެވެ. ސަރުކާރު ބުނީތީ، އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެންގީތީ، ވަކި އަތަކަށް ވޯޓު ނުލާނޭކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-04 11:05:31
ހިތް ތިރިކުރުމަކީ ޖަރީމާތައް ހަނދާން ނައްތައިލުމެއް ނޫން

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުރާނަ އެޅި އަލުން ދިރެން ފަށައިފި އެވެ. އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއްގެ ޝަކުވާތަކާއި އާދޭސްތައް އިވޭ ކަމަށް ވެސް ނުހަދައި އަހަރުތަކަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-04 07:48:33
"ބަލި ގަބޫލު ނުކުރެވެނީއެއް ނޫން"! ދެން ކޮން ކަމެއް؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ؛ "އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އިއްޔެ [ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި] ދިވެހި ރައްޔިތުން، އެމީހުންގެ ގޮތް ބުނެދީފިއޭ. އެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކޮށްފީމު.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-03 10:48:19
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ދެވޭ އެކިއެކި ހަދިޔާ ތަކާމެދު މިއަދު މިވަނީ ބޮޑު ބަހުޘަކަށް ވެފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މިބަހުޘެއް ނިކަން ހޫނުކަންމަތީ ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-03 08:30:29
ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ: މިފަހަރު ވާނީ ކިހިނެއް؟!

ޕީޕީއެމްގައި ތިބުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް އިދިކޮޅާ ގުޅުނު މަޖިލީހުުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ ވާހަކަ ދައްކާ ބާވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތުގައި ވެސް އެ ގޮނޑިތައް ވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ގެއްލިފައިތޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-03 08:16:20
އެފްއައިޔޫ އިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނޯންނަ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ،އެފްއައިޔޫ އިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމުގައި އެ އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނޯންނަ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-02 21:30:55
ކޯޒްވޭ ހެދުމުން ދަނޑުތައް ހަލާކުވާނެކަން އީއައިއޭ ރިޕޯޓުން އެނގޭ!

ގދ. މަޑަވެއްޔާއި އެ އަތޮޅު ހޯޑެއްދޫ ގުޅާލަން ސަރުކާރުން ކޯޒްވޭ ހަދާފައި ވަނީ، އޭގެ ސަބަބުން ހޯޑެއްދޫގެ ދަނޑުތައް ހަލާކުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަން އީއައިއޭ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-02 13:41:06
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ނަމުގައި ގަނަތެޅުވުން ހުއްޓާލަން ވެއްޖެ!

ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމު ލާން މުޅި ތަން އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ އެވެ؛ އެކަމަކު، ފޯމު ލާން އުޅޭ، "ހިޔާ މަޝްރޫއު"ގެ ދަށުން ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއް މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-02 07:40:27
މަތިންދާ ބޯޓަކުން ކޮލަމްބޯ އަށް ހަމަލާ ދޭން އެލްޓީޓީއީ އިން އުޅުނު: ސިރިސޭނާ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ޗެންނާއީން މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ގޮސް ކޮލަމްބޯ އަށް ހަމަލާ ދޭން 2009 ވަނަ އަހަރު އެލްޓީޓީއީގެ ހަނގުރާމަވެރިން ރޭވި ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-30 12:29:32
ހެކި ނައްތާލާކަމުގެ އަޑުތައް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވުމާ އެކު ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާކަމުގެ އަޑު މިވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. ތުހުމަތުކުރަނީ އާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-30 08:31:04
ރައީސް ޔާމީނަށް: ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލައްވާ!

ޕީޕީއެމްގެ، އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި "ގޮތް ނޭނގޭ"، ކޮންގްރެސް ނިންމަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން އެނގުނީ އެންމެ އެއްޗެކެވެ؛ އެމަނިކުފާނުގެ ކުށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ، ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-29 13:29:20