×
މައި ސަފުހާ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ލަފާދޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އަންގައިފި

އޮޓިޓާ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި އިސްލާހު ކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތަކާއި، އަޅަން ލަފާދޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފިނޭންސްސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގަވައިފި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 13:49:35
ކޮލަމް ކޮށާރު - 15

ތިމާގެ ނަފުސަށް ފިސާރި ތެދުވެރި ވެދާށެ މީހެއް ކަމަށް އަބުރުވެރި ދިމާވެދާ ހާލަކަށް އަސަރުހުރި ވެދާށެ ފުރިހަމަ މަގުން އެ ކެތްތެރި ޚިޔާނަތެއް ނަމަ ނުވާށެ ނަފުސަށް ވެދާ މަގުން މީހަކަށް ޣަދަރުވެރި ނިޔާމަ ދަތުރެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-06 12:52:48
ކޮލަމް ކޮށާރު - 14

މެދުވެރި ވާނޭ ފޮނި ހިތި ގޮތްތައް އެދުމުގެ ރުވަމުން ދާނޭ މަޅިތައް ބެދުމާ ދުރުހެލި ހޯދާ މަގުތައް ތެދުވެރި ހުޅުވާ! ނަފުސުގެ ދޮރުތައް ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން، ހއ. އުތީމު ލިޔުއްވާ "ކޮށާރު" ކޮލަމެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-03 13:41:52
ކޮލަމް ކޮށާރު - 13

ބޮޑުވުމުން ގޮނޑި ހުސްތަނޭ ބާކީވެފާ އޮންނާނެނީ ކުޑަވުމުން ގޮނޑި ނުފެތިފާ ކޮޅަށޭ ތިބާ ހުންނާނެނީ މަޑުވެ ހިތްތިރި ލިބުނު ގޮނޑިއޭ އެންމެ ހެޔޮވަރު ވާނެނީ ކަނޑުގެ ހުކުމެއް ބިންމަތީގައި ސުލްހައެއް ނުމެވާނެނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-29 12:36:16
ކޮލަމް ކޮށާރު - 12

މައިންނާ ބަފައިން ނަށް ގަދަރު ދީ އުޅޭށޭ ގައިން ހިއްލިއަސް ދައު އެ ޚިދުމަތް ކުރާށޭ ފައިންނާ އަތުން ދީ މަދަދު ގިނަ ހަދާށޭ ލެއިން ވެސް އަދާ އަގު ނުވާނޭ ހިތާށޭ ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން، ހއ. އުތީމު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-26 12:19:59
ކޮލަމް ފޮޅުވަތް - ތިޔަ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދަންނަވާންވީ ރައްޔިތުންގެ އަރިހުގަ އެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު އަތަށް އަޅާލާފައިވަނިކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުއްވި ސާފު ސީދާ، ސާދާ ޓެކްސްޓް މެސެޖެއްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގެ އެދުން ކަމަށްވާ ރައްޔިތުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-19 15:23:49
ކޮލަމް ކޮށާރު - 11

ނުކާށޭ ދާދި ކުޑަ ކާއްޓެއް އަރާ ފަޅުރަށްރަށުން ކަންޏާ ބުނާނީ ކައިފިއޭ ކާއްޓެއް ބުނާ މީހުން ބުނާނެންޏާ ބިނީމާ ކާއްޓަކުން ނަމައީ އިވޭނެ އަޑެއއް ބޮޑަސް ކުޑަޔަސް ކުރީމާ ހަޑި ކުށެއް އެކަމަށް ލިބޭނެ ދުކެއް ބޮޑަސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-19 13:05:01
ކޮލަމް ކޮށާރު - 10

ދުރާ ގާތަށް ބަލައިނުމެލާ އެހެން މީހުންގެ ތައްޕާހުން ކުރާ ޢަމަލޭ ދެނީ ވޭނާ ތުރާތައް ކަށަވަރުން އާހުން މުރާދުގެ ނޯވެއޭ ލަގަނެއް ކުރާ ދަތުރުން ތިމާ ޖާހުން ފުރާނަ އަށޭ ދެނީ ކެކުޅުން މިހެން ވީމާ މިތާ ދޭހުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-15 10:29:30
ކޮލަމް ކޮށާރު - 9

ހަށިތަކާ ކަށިތައް ފަޚުރުވެރި ވެއްޖެ މިބިމާ އެކުވެފާ ޝަރަފުގައި ޒިކުރާ ގެ މާތައް ވޭ އެރޫހުން ފަރިވެފާ ގަދަރުދީ އެމަގުން ހިނގުން މިއަދަށް ވަނީ ލާޒިމް ވެފާ ޅަދަށުގައި ގައުމުގެ ކަރާމާތް ގެއްލި ނުދިއުން އެދެވިފާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-12 12:49:00
ކޮލަމް ކޮށާރު - 8

އިންތިޚާބުގެ އިންތަކާ މިންތައް ދަނޭތޯ ރައްޔިތުން އިންތިހާ ޒިންމާގެ ފުރުސަތު ލިބިގަނޭތޯ ހެޔޮގޮތުން ބިންތަކާ ރަށްތައް ފަސާދައިން މިންޖު ވޭތޯ ހާލަތުން ގިންތިއަށް ނުބަލާ ނަގާށޭ ކެންޑިޑޭޓު ލިޔާގަތުން ނޯޓު:

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-08 13:38:41
ކޮލަމް ކޮށާރު - 7

އެންމެ ހުރި ދެރަ ކަންކަމީ ނެތިފާ ހަނދާން އުފެދުނުގޮތާ ދެން ނުލެވި ވިސްނާ މިދުނިޔޭން ފެންނަ ކުލަޔާ އިބުރަތާ އެންމެފަހު އޮތް ނިމުމަކުން ދުނިޔޭން ތިމާ ނިމިދާގޮތާ ދެން އެއަށްފަހު ފެންނަ ހެވަތާ ނޭނގުމޭ ދެރަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-05 10:27:20
ކޮލަމް ކޮށާރު - 6

ޒަމާނުގެ ބުރުޖަހާ ގަޑިއާ ހިނގާ އެ ގަޑީގެ ހުރި ކަށްޓާ ދަމާ ދެއަތުން އޮބައިގަނެގެން އެއެއް ނުލެވޭނެއޭ ހުއްޓާ ސަމާލުވެގެން މިއޮތް ސީދާ މަގުން ކުރިޔަށް ހިނގަން ފައްޓާ ހަމާގައި ދާ ޒަމާނާ އެކު ޖެހޭނީ ލާށެ ހިފަހައްޓާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-01 15:46:40
ކޮލަމް ކޮށާރު - 5

ދިރުއްވެވި ކޮންމެ މަޚުލޫގެއް މަރުއްވާނޭ ޔަގީން ކަށަވަރު ބިރެއް ނެތި އަދު މަޖާކުރުމުން ދެމުން ނަފުސަށް ނުބައި ހިތްވަރު ކިރުއްވާ ޢަމަލު މައިދާނުން ނަތީޖާ އޮތް ވަރަށް ދެރަވަރު ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-29 11:26:46
ކޮލަމް ކޮށާރު - 4

ހަސަދައިގެ ފަނި ތިބާ ހިތުގައި އުޅުނަކަސް ފިލާ އަސަރެއް އެއިން ނުވެސް ކުރެއޭ އަނެކަކަށް ހިލާ އަސަރުން ނުބައި ތިބާގެ ހިތޭ އޮވެދަނީ މިލާ މަސަލަސް އުފާތަކުން އަނެކާ ހިތް ނުދޭ ފިލާ ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-25 17:41:15
ކޮލަމް ކޮށާރު - 3

ފިރިއެއްގެ ހުތުރު އަނިޔައިން ލީނަމަ ހިތުން ލަކުނުތައް އަނތްބެއްގެ ގެއްލިދާނޭ ކުލުނާ ރިވެތި އަދާތައް އަނތްބެއްގެ ބޭވަފާއިން ލީނަމަ ޒަހަރު ހަޔާތަށް ފިރިއެއްގެ މަރުވެދާނޭ ހުރި ހައިބަތާ އުފާތައް ނޯޓު: މިއީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-22 10:19:58
ކޮލަމް ފޮޅުވަތް – އެހެންވީއިރު އަސްލު އެއްބަސްވުން ދައްކަބަލަ!

އުތުރުތިލަފުޅު ތަރައްގީ ކުރަން އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރި "ޔޫޓީއެފް" އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާފައި ވަނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-21 07:14:52
"ހުސްއެދުރުން ފޮތް 2" ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

"ހުސްއެދުރުން ފޮތް 2" ! މި ފޮތަކީ ތަޖުވީދުގެ ޢަމަލީ ބައިތަކާއި ޢިލްމީ ބައިތަކަށް އަދި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވުމުގެ ޤަވާޢިދުތައް ފަހުމުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ފޮތެކެވެ. ތަޖުވީދުގެ ޢަމަލީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-20 22:00:06
ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ވީގޫރް މުސްލިމުން ނައްތާލަން: ރިޕޯޓް

ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާން ޕްރޮވިންސުގައި ދިރިއުޅޭ ވީގޫރް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ ނަސްލުތާލުމުގެ އަމަލުތަކެއް ކަަމަށް، ޗައިނާގެ އަމަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އަމިއްލަ ޖަމާއަތަކުން ތައްޔާރުކުރި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-10 07:58:44
ކޮވިޑްގެ އަނެއް ރާޅު ނުނަގަނީސް ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅަންވީ ކީއްވެ؟

ކޮވިޑް-19ގެ އާއްމު ހާލަތުގައި ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ހޯދަން މި ޖެހެނީ މާ ބޮޑަށް ދޫދިނުމާއި މާ ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓުމާ ދޭތެރޭ މެދެވެ. އެ މެދުމިނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 09:42:22
ވާނުވާގެ "ވެކްސިން" ހޯދިއްޖެ، އެކަމަކު ފަރުވާއެއް ނުލިބުނު!

މީގެ ދެތިން އަހަރު ކުރިން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަކީ "ވާނުވާ ޖެހުން" ކަމަށް، ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި މިހާރު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިންއަށް ވިދާޅުވެވިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 09:40:00
އިންޑިއާ މީހަކު އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް ނެތް: ފުލުހުން

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު ދިވެހި ޒުވާން އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 19:59:09
ކާޑުބަލީގެ ކުދިން މަރުވިޔަސް ނުރޯނެ

ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކާޑުބައްޔަކީ ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. ބޮޑުކަމު ދިއުން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ގައިގެ ހަން ދޫވެ އެވެ. އިސްތަށި ފައިބަ އެވެ. ވިޓަމިން އޭ ނުލިބި، ލޯފަންވެ އެވެ. ހަށިގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 11:18:14
ޝިމާޒަށް ޒަރިޔަންދު ކުރެއްވި ތުހުމަތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް މައުމޫނަށް

އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޝިމާޒް އަލީ އަށް ޓެންޑަ ބޯޑުގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒަރިޔަންދު ކުރެއްވި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 15:18:02
ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން: ހައްލަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސުވާލުތަކެއް؟

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި ހަވަނަ އިސްލާހުގެ ދަށުން، ސާވިސް ޗާޖާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރާނެ އާ އުސޫލުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މިހާރު ވެސް ނަގަމުން އަންނަ ސާވިސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 08:20:41
ނާއިލްގެ ހަޔާތުގެ ކުރު 22 އަހަރުން، 44 ދުވަސް

އޭނާ އެންމެ ކުރަން ބޭނުންވި އެއް ކަމަކީ، ދޯންޏަކަށް އަރައި މަސްވެރިންނާ އެކު މަސް ބޭނުމެވެ. މޫދުގައި ޑައިވްކޮށްލާ، ކަނޑު އަޑީގެ ރީތިކަން ދެކިލުމެވެ. ހަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަބްދުﷲ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-02 15:10:56
2020: ވިޔަފާރީގެ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކެއް

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެތައް ބައެއްގެ އާމްދަނީ އަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުން އައި ތަން އެންމެ ކައިރިން ބަލަމުން ދިޔައީ ވިޔަފާރިވެރިންނެވެ. ބޮޑެތި ކުލިތައް ދައްކައިގެން ހިންގަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 12:34:32
މަބްރޫކާއި ޑރ. ނަޒްލާ: އުއްމީދާއި އިންޒާރާ އެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ކުރިން، މިއީ ގިނަ ދިވެހިން ދަންނަ ބައެއް ނޫނެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ނަން އިވިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި، ގިނަ ބަޔަކަށް ހަމަ ނުފަރިތަ މޫނުތަކެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 08:33:49
އެންމެ މީހެއްގެ ދުލުން، މި އުފާވެރި މަންޒަރު

"ދުވަހަކު ވެސް، ދުވަހަކު ވެސް ހިތަކަށް ނާރާ މިކަހަލަ ދުވަހެއް އަތުވެދާނެއޭ،" ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި، ރިސޯޓްތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައި ހުރި ކައުންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކައުންޓަރުންގައި އިނދެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 08:20:31
2020ގެ ހަނދާންތައް އަބަދަށް

ތަހުޒީބާއި ހުވަފެނީ ތަސައްވުރުތަކުގެ އަހަރަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް، ކުރިންސުރެ ސިފަކުރަމުން އައި 2020 ނިމިގެން މި ދިއައީ، ބަދުނަސީބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އޮވެ ހުރިހާ ކަމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-31 16:07:26
އާފިޔާގެ ހަޔާތުން ފެންނަ އަނިޔާގެ އެހެން ސަފުހާއެއް

މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ އަނިޔާވެރި، ރަހުމް ކުޑަ، މަރުގެ މައްސަލައަށް، ފަސް އަހަރު ފަހުން އިންސާފު ލިބުނީ އެވެ. އޭނާ މަރާލި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު 20 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-30 09:44:45