×
މައި ސަފުހާ
ނިލަންދޫ: ޑޮކްޓަރުން އުފެއްދުމުގެ ނަމޫނާ ރަށެއް

2،300 މީހުންގެ އާބާދީ ހިމެނޭ އެ ރަށުގައި 10 ޑޮކްޓަރުން މި ވަގުތު އެބަތިބި. އަދި 14 މީހަކު އަންނަނީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ތަމްރީނު ވަމުން. މިއީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭ އެ ރަށް.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 08:57:58
ޓެރަރިޒަމްގެ "ސަމާސާ" ވިހަވެއްޖެ: މަޖަލަކަށް ކުރިޔަސް، ކުށްވެރިވާނެ!

ރާއްޖޭގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ލިޔުމެއް ފޮނުވީ މަޖަލަކަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒުގެ ދޮރުން އެތެެރެއަށް ވަދެފައި އެތަން ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނި މީހާ ވެސް އެކަންކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-17 06:49:16
ރޭޕް ރިޕޯޓް ކުރިތާ ހަފުތާއެއް، އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިތާ ހަފުތާއެއް ވެގެން ދިޔައިރު އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އެ މައްސަލަ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-14 15:31:44
މާސްކް ބޭނުމެއް ނޫން، އެކަމަކު ދަރިވަރުން ބޭނުން ވަނީ މާސްކް އަޅަން!

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްވެ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި، މާސްކް އެޅުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފަ އެވެ. މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން ރާއްޖެ އާންމު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-14 07:20:54
މަރަށް މަރުހިފުމަކީ އެއްވެސް ރައީސަކަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން

ގައުމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބަހުސަށް އިއްޔެ ރޭ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަފުޅެއް ދައްކަވައިފި އެވެ. އެއީ މަރަށް މަރު ހިފުމުގައި އޮތް ހުރަސްތަކާއި، އެފަދަ ކަމެއް ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-13 09:03:24
އުފާވެރި ހަޔާތަކަށް ބިންދާލި ހިތާމަވެރި ބިޔަ ރާޅު

ޒުވާން އުމުރުގައި ހަޔާތަށް ކުރިމަތިވި ކުއްލި ބައްޔާ އެކު އޮކްސިޖަން ފުޅިއަކާ އެކު ނޫނީ ނައުޝާއަކަށް ނޫޅެވޭ. ފަރުވާ އަށް މިހާރު މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހޭދަވެއްޖެ! ހަގު އުމުރެއްގައި ކައިވެންޏެއްކޮށް ގދ. ހޯނޑެއްދޫ،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-12 07:57:55
އަނިޔާވެރި ގަތުލާއެކު އަނެއްކާވެސް މަރުގެ ހުކުމްގެ ބަހުސް!

ޒުވާން އަންހެނެއްގެ ކަރާއި އަތްފައި ބުރިކޮށް މަރާލި އަނިޔާވެރި ހާދިސާއާ އެކު އިއްޔެ މުޅި ގައުމު ހޭލައްވާލީ އަނެއްކާވެސް ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށެވެ. އެއްކޮށް އުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ރުޅިވެރިކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-08 07:19:15
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ނުބަލައި އިންސާފުވެރިވާނީ ކިހިނެއް؟

މި ސަރުކާރުން ކުރިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ކީ އެއް މައްސަލައަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ނުބަލާ ފްލެޓްތައް ބަހާލުމެވެ. ގޭގެއަށް ނުގޮސް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-07 06:48:31
ކަނޑު ކިތަންމެ ގަދަޔަސް ލައިފް ޖެކެޓް މަތިން އަދިވެސް ހަނދާނެއް ނުހުރޭ!

ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް އިތުރުވެ، އެތައް ބައިވަރު ފުރާނަ ގެއްލުނު ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުގައި ވަނީ ފަސިންޖަރުންގެ ލައިފްޖެކެޓް އެޅުވުމަށް ކެޕްޓަނުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް، ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-05 11:31:09
އިންޓެލް ރިޕޯޓްގައި ޝެއިޚް ނިޝާނާ ދެކޮޅަށް ހައްސާސް މައުލޫމާތު އެބަހުރި: ކޯޓް

ޔޯގާ ދުވަހުގެ އިވެންޓް ހުއްޓުވަން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެގަނެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްގައި ހައްސާސް މައުލޫމާތުތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-04 23:50:59
ރިޔާސީ ޓިކެޓުގައި ޔާމީނަށް ވާދަކުރެއްވިދާނެތަ؟

"ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްކަން ބޭނުންވެގެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިހާރު ވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަހުރި އެ ހިތްވަރު ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުމުގެ،" މި ގައުމުގެ ވެރިއަކަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު, ކުރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-03 08:51:31
ނަޝީދަށް އޮތް ޗޮއިސް: އަމާން ދިނުން، ނޫނީ ޕާޓީ ގެއްލުން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުގަ އޭ ބުނުމަކީ އެއް ވިސްނުމަކުން ބަލާއިރު، ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެއްގައި ހިނގައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ ނަޒަރަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-02 08:34:59
މައުމޫންގެ ލިޔުއްވުމެއް، "އިސްލާމްދީނާއި މިނިވަންކަން"

މިނިވަންކަމަކީ، މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މަތިވެރި ނިއުމަތެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފަރުދީ މިނިވަންކަމާއި ގައުމުތަކުގެ މިނިވަންކަން ހިމެނެ އެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި އެއްވެސް މިނިވަންކަމަކީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-27 12:04:06
ބޮޑުގަނޑުވަރުގައި ނާސިރު ކޯރާޑީ ޖެއްސެވީ ކީއްވެ؟

"އެއީ ދިވެހި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރި ކިއްލާ އެވެ. ދިވެހި ސަގާފަތް ދިރުވަމުން އާކުރަމުން ގެންދިޔަ އިސް މަރުކަޒެވެ. އެތަނުގެ ކޮންމެ ދޮރާއްޓަކީ، ކޮންމެ ވަޅަކާއި ވެވަވީ އޭގެ އަމިއްލަ ތާރީހެއް އެކުލެވިގެންވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-26 06:15:03
ޒަކާތު ފައިސާ ބެހިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ފޮނުވި، އެކަމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް: މިނިސްޓްރީ

ޒަކާތު ފައިސާ ބެހިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ދުވާފަރު ކައުންސިލަށް މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ

ސަން.އެމްވީ - 2022-07-25 18:58:36
ދުވާފަރު ކައުންސިލް: މުޅި ނިޒާމަށް ވެސް ބޮޑު ޝޮކެއް!

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މި ފަހުން ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައި އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ކައުންސިލަރުންނަކީ އިންތިހާބު ކުރުމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީހަށް ގޮސް ހަމައެކަނި ޖަލްސާ ކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ނުހެދުމެވެ. ރަށުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-25 10:27:07
ކުންފުނިތަކުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ވެސް ފްލެޓް؟ އިންސާފެއްތަ؟

ހުޅުމާލޭގައި ސްޓެލްކޯ އިން ފްލެޓް އަޅަން ފެށި ފަހުން، އެ ކުންފުންޏަށް ތިން މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރުންނާއި ތިން ޗެއާމަނުން އަތުވެއްޖެ އެވެ. ބޯޑަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުނީގައި ހަދާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-21 10:24:56
ސްކޫލް ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ބޭނުން ނުހިފި ބޭކާރު!

ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ އަހަރު މެދު ތެރެއަށް ބަދަލުކުރި ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ވެސް ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން 24 ގައި ހުރިހާ ސްކޫލެއް ބަންދުކޮށް، ޖެހިގެން އައި އޮގަސްޓް 10 ގައި ދިރާސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-20 08:53:51
މަސްދަރު ހާމަނުކޮށްފިއްޔާ ނޫސްވެރިން ޖަލަށް!

ރައީސް އިއްޔެ ތަސްދީގުކުރެއްވި ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެކު ނޫސްވެރިކަމަށް އޮތް ބިރުވެރިކަމުގެ އާ ބާބެއް ފެށުނީ އެވެ. އެ ގާނޫނުގައި، ނޫސްތަކުގައި ލިޔާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-19 08:47:11
ގޮތަބަޔަ ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ފުރާވަޑައިގެންފި ކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. ގޮތަބަޔަ މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-07-14 12:49:20
އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިންނަށް އަބާންގެ ވާހަކަ

މުހައްމަދު އަބާން އަބްދުﷲ ރަޝީދަކީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. މި ފެށޭ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާ އެކު ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔެވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އަބާން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-10 19:32:02
އީދު ފޯރި ފެށިއްޖެ؛ އެންމެ ފޯރިގަދަވާނެ ރަށްތަކަކީ މިއީ!

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ހާއްސަވާ އެތައް ސަބަބެކެވެ؛ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަހު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުން އެއްކޮށް ވީއްލި އީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި ފަހަރު މިއޮތީ ލިބިފަ އެވެ. ރަށްރަށުގައި އީދުގެ ފޯރިގަދަކޮށްލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-09 10:03:29
ފާހިޝްކަންކަންކުރުމާއި އޭގެ ވާހަކަ ފެތުރުމުން ދުރުހެލިވުން

އިސްލާމީ އުންމަތަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތާ އެކު ވަރަށް މަތިވެރި އަސާސްތަކެއްގެ މަތީ ބިނާވެފައިވާ އުންމަތެކެވެ. މި އަސާސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އަސާސަކީ ފާޅުވެގެންވާ އަދި ސިއްރުވެގެންވާ އެންމެހާ ފާހިޝް ކަންކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-09 10:00:46
އިބްރަހިމޮވިޗް ރިޓަޔާއެއް ނުކުރާނެ، މިލާނާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަނީ: ރިޕޯޓް

މިލާން (ޖުލައި 7) - އޭސީ މިލާނަށް 11 އަހަރު ފަހުން އިޓާލިއަން ސެރީއޭ ކާމިޔާބު ކޮށްދިމުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ސްވިޑެން ފޯވާޑް އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެޓީމާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-06 06:21:28
ސައްހަ ނޫން ޓެކްސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ގިނަވެއްޖެ

މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ބަދަލުކޮށް، ސައްހަނޫން ރިޕޯޓުތައް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓަކީ ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-05 19:02:13
ސިއްހީ ފަރުވާގެ އަގު: ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް، ހައްލެއް ވެސް ނެތް

ހިލޭ ބޭސް ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތް އާސަންދަ ސްކީމުން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަނެއް ހޭދަކުރާއިރު ވެސް އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކަށް ގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެ ނަގާ ފީ ނުވަތަ ކޯ-ޕޭމަންޓަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-04 08:45:09
އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް އަށަކުން ހުން ބެލެނޭ: ރިޕޯޓް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލޯންޗުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް އަށަކުން ބޮޑީ ޓެމްޕަރޭޗާ ޗެކްކުރެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބްލޫމްބާގް އިން ބުނީ އެޕަލްގެ އާ ސްމާޓް ގަޑީގެ އާ މޮޑެލް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-04 06:56:48
ބައްޕަގެ އެންމެ ފަހު ވަސިއްޔަތް ފުރިހަމަކޮށް، އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ޝައްފަ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ އައިޝަތު ޝައްފާ އަބްދުﷲ އެވެ. އެއީ ބުލީ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ތެރެއިން ބޮޑުވެ، ބައްޕަގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީޔަތް ހަގީގަތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-03 07:08:06
ރިޕޯޓު ފޮތްދީ ދޮޅު މަސް ދުވަހަށް ސްކޫލްތައް ބަންދު

ދަރިވަރުންނަށް ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ، ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ރިޕޯޓު ފޮތް ދޭނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް، މީމިސް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެކަމަކު ދަރިވަރުން ކުރި މަސައްކަތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-30 11:19:39
އެކައުންޓްގައި ހުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދޫކުރާ ފައިސާ އަކީ ދަރަންޏެއް، ގިފްޓެއް ނޫން!

މިގޮތަށް ނިންމީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރުގެ އެކައުންޓަކުން 2018 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ދޫކުރި 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޗެކެއްގެ މައްސަލާގައި. އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަންގާފައި އެކަައުންޓްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-29 07:04:56