×
މައި ސަފުހާ
އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ނުގެންދާ ރަށްރަށާއި، މޮނިޓަރިން އަށް ފަހު އާންމު ހާލަތުގައި އޮންނަތާ 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 15:22:58
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:27:58
ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައާ މެދު ކެފެރިންގެ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ޖޫން 20) – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކުރަން އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑާ ކެފެރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 14:55:49
ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ

ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑުގައި ބިދޭސީންގެ ބަޔަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. މިއީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2.30 ހާއިރު ޕިކަޕެއްގައި ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ގެނައި ބައެކެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއީ މާލެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-22 14:40:08
ފަލަކީ ހިސާބު ދައްކާގޮތުން ސައުދީއަށް ޢީދުވާނީ އާދިއްތަ ދުވަހު

ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސޭއިރު ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ފެންނާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތްކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ރިޔާޟު ކައިރި ހުންނަ މަޖްމާހް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-21 19:41:34
ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާ ހެދި ކާންޓޭ އަށް ލުޔެއް

ލަންޑަން (މެއި 21) - ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި މި ހާލަތުގައި ޗެލްސީގެ ޕްރެކްޓިހުން ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭ އަށް ލުޔެއްދޭން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ. ކާންޓޭ ވަނީ ޗެލްސީން މިދިޔަ އަންގާރަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 15:19:09
މިއީ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ފެއާޕްލޭ އިސްކުރަންވީ ވަގުތު: ސުޒޭން

މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެގެން ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ މި ވަގުތަކީ ރާއްޖޭގެ މުޅި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ފެއާޕްލޭ އިސްކޮށް އެއްބައިވަންތަވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-19 13:43:28
ދިރިއުޅުމުގެ ރަހަތައް - 25

(17 މޭ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ބައްޕާ! މި އައި އެއަރޕޯރޓުން އައި ގޮތަށް. ބައްޕަމެން ތިބޭ ތަނެއްގައި ތިބޭނީ. ކީއްވެތަ މަންމަ ނުގެނައީ. އެންމެން މިތަނުން ބައްދަލުވެވުނީސް ނޫން!" "މަންމަ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-18 09:48:37
ޖަރުމަން ލީގާ އެކު ފުޓްބޯޅަ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ!

ބާލިން (މެއި 16) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން މިއަދު އަލުން ފަށައި، ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވާދަވެރި ޝާލްކާ އަތުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 4-0 އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-16 21:26:28
ދިރިއުޅުމުގެ ރަހަތައް - 22

(14 މޭ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އެމީހަކު: "ފާރިޝާ! މިއީ ހައިކަލްގެ މަންމަ ޝަކީލާ. ހަމަ ގުޅައިލާހިތްވީ. ކިހިނެއްތަ ޙާލު." ފާރިޝާ: "ޙާލު ރަނގަޅު. މި އުޅެންޖެހެނީ ކޯޓްގައި. ތިގޭގެ ނަންބަރެއް އަޅުގަނޑުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-15 10:32:14
ޤަދަރު އުފުލިގެންވާ އެރޭ ލިބުމަށް ނޭދެން؟

“ހަލޯ” ނިދިއަޑެއްގައި ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ. ގަޑިން ހަވީރު 4 ޖެހީއެވެ. މިއޮއް ރަމަޟާން މަހު އިރުއޮއްސުމަށް 2 ގަޑިއެއް ހާއިރަށް ވީއިރުވެސް ރަހުމަތްތެރިޔާ އެއޮތީ ނިދާފައެވެ. “އަދިވެސް ނިދަނީތަ؟ ނަމާދުވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-13 02:56:42
ބަށި ފްރިޓާރޓް

ބޭނުންވާތަކެތި 1 ބިސް 2 ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ 2 ސަމުސާ ފުށް 1 ބަށި ( އަދައިގެ ސައިޒެއްގެ ) 1 ސަމުސާ ބަޓަރ 1 ބޮޑުފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ދަޅުމަސް ހިކަނދިފަތް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ) 1 ގިތެޔޮމިރުސް ރަހަލާވަރަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-10 07:00:19
އައިވަރީ ކޯސްޓް ފުޓްބޯޅައިގެ ރައީސަކަށް ޑްރޮގްބާ ގެންނަން ޔާޔާ ޓޫރޭގެ ތާއީދު

އަބީޖާން (މޭ 8) – އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޑިޑިއޭ ޑްރޮގްބާ ގެންނަން ތާއީދުކުރާ ކަމަށް އޭނާއާ އެކު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ޔާޔާ ޓޫރޭ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-08 14:14:06
މުޞީބާތުން ލިބިގަންނަންވީ ފިލާވަޅު: (5) ދުނިޔޭގެ އުފާތަަކަށް ހެއްލުންތެރި ނުވުން

ދުނިޔޭގައި މާތް ﷲގެ ސުންނަތަކީ ފަސޭހައަކަށް ފަހު އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވުމެވެ. އުފަލަކަށް ފަހު ހިތާމައެެއް އައުމެވެ. ނިޢުމަތްތަކަކަށް ފަހު މުޞީބާތެއް އައުމެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ﴿فَإِنَّ مَعَ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-08 08:21:33
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ރުހުންދީފި

ބާލިން (މެއި 7) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަން ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ. ޖަރުމަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-07 14:10:21
ތަށި ހޯދުމަށް ވުރެ އުނދަގުލީ އިހުތިރާމާއި ލޯބި ހޯދުން: ސުޒޭން

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި ކުރިން އޮތީ ހަމައެކަނި ތަށި ހޯދުމުގެ ވިސްނުން ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އެ ވިސްނުން ބަދަލުވެ ކުޅިވަރުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ގައުމާއި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ވިސްނުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-02 23:04:06
ފުޓްބޯޅަ އަވަހަށް ފަށަންވީ ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 1) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފަށަން ޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރު ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ. މާޗް ނުވަ ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-01 13:55:32
ކޮވިޑް-19: ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިނުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ޓެސްޓްކުރަނީ

މެޑްރިޑް (މެއި 1) - މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގު އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-01 13:52:01
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން އޮގަސްޓް މަހު؟

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި، ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުފެށޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޮގަސްޓް މަހު ލަސްވެގެން ފެށޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-01 13:34:15
ދިރިއުޅުމުގެ ރަހަތައް - 8

(30 އޭޕްރީލް 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އަހަރެން ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް. އިތުރަށް އެދޭނެ ކަމެއް ވެސް ނެތް. " މިހެން ބުނެފައި ހިތަށްއެރިއެވެ. ވާހަކަދައްކަންވާނީ ރީއްޗަށްކަންނޭނގެއެވެ. އެކަމަކު އިނދެގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-01 11:33:48
ކޮވިޑް-19: ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕްތަކުގެ މަގްބޫލްކަން ބޮޑުވަނީ

ސިޑްނީ (އެޕްރީލް 29) - އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ސައުތު ކޮރެއާ ފަދަ ގައުމުގައި މިހާރު ވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕްތައް ހަދައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުން ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-29 20:10:14
ބާރަ މިލިއަން

ގުޅަން ޖެހޭ މީހާއާ ގުޅައިފި އެވެ. ދައްކަން ބޭނުންވި ވާހަކަތައް ދައްކައިފި އެވެ. ބޮޑު ސިޓިން ރޫމުގެ ބޮޑު ގޮނޑީގައި އިށީދެ، ކުރިމަތީގައި ހުރި ބިއްލޫރި މޭޒު މަތީގައި އޮތް ޗެކް ފޮތް އޭނާ ނެގި އެވެ. މިއީ އޭނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-27 10:53:59
ސައުދީގައި ހައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލީތަ؟

ސައުދީއަރަބިޔާގެ ސްޕްރިމް ކޯޓުން އެޤައުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ހައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން އަންނަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސައުދީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-26 05:55:55
ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ތިން ގޮތަކަށް ގިންތިކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޯޥިޑް-19 3 ގޮތަކަށް ގިންތިކުރަން ފަށާފައެވެ. މީގެ ކުރިން ދެގޮތަކަށް ގިންތި ކުރެވެމުން އައި ނަަމވެސް މިާޙރު ވަނި ތިން ގޮތަކަށް ގިންތި ކުރަން ފަށާފައެވެ. މަބްރޫކު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-21 19:48:02
ކޮވިޑް-19: އުނދަގޫ ވަގުތު ކުޅިވަރު ތަރިންގެ އެހީތަކެއް

ކޮޮވިޑް-19 ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުރިހާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ޕްރެކްޓިސްތައް މިވަގުތު އޮތީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެހެންވިޔަސް، ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން އަބަދުވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-21 14:55:41
ކޮވިޑް-19: ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި އޭއެފްސީ ކަޕް ކުރިއަށްގެންގޮސްފާނެ

ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހިޔާލު ގެންގުޅޭ ކަމަށް އޭއެފްސީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-15 12:29:18
ކޮވިޑް-19: އޭއެފްސީގެ މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި، އޭއެފްސީ ކަޕާއި އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އޭއެފްސީގެ ހުރިހާ މެޗެއް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރަން އޭޝިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-14 16:08:00
ސިއްހީ ސަބަބަކާ ހެދި މަބްރޫކް ދުވަސްކޮޅަކަށް ގޭގައި

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެން ދަންނަ އަދި އެންމެ ހިނގާ ނަމަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ނޭޝަނަލް އިމަަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ނަމެވެ. އެއީ ކޮވިޑް-19 އާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-10 23:33:14
ކުއްތާއެއް ވޮލީކުޅޭ ވީޑިއޯއަކަށް ސަމާލުކަން

ކޮރޮނޯވައިރަހުގެ މި ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ވެސް މަޖާ އަދި އުފާވާ ކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަ ފެނެ އެވެ. މިހާރު އެންމެ ވައިރަލްކޮށް އެނބުރޭ އެއް ވީޑިއޯ އަކީ ކުއްތާއެއް ވޮލީކުޅޭ ތަން ފެންނަ ވީޑިއޯއެކެވެ. އޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-07 08:06:50
އޮލިމްޕިކްސް ފުޓްބޯޅައިގެ އުމުރު ލިމިޓް މަތިކޮށްފާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 5) – އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގައި ކުޅުންތެރިންގެ އުމުރު ލިމިޓް، 23 އަހަރުން 24 އަހަރަށް ފީފާ އިން މަތިކޮށްފާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-05 11:18:22