×
މައި ސަފުހާ
މާޒީގެ ނަޒަރުން: ހައްދު ފަހަނަޅައި ދިޔުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރު

ހައްދު ފަހަނަޅައި ދިޔުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވާހަކައަކީ މިއަދު މުޖުތަމަޢުގައި އާ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެކި މިންވަރަށް މި އަޑުތައް އިވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މަފުހޫމުތަކުގެ މާނަ،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 11:14:53
ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ގްރަނަޑާ (ޖުލައި 14) – ރަށުން ބޭރުގައި ގްރަނަޑާ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގުލުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ، ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 09:18:15
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓްކުރަން އެފްއޭއެމުން ބިޑްކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 12:11:13
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަންޖެހޭ: މަހުލޫފް

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކީ އުވާލަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 12:03:26
އެފްއޭއެމްގެ އޮފިޝަލަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ޕްރެސްގެ ބައިވެރިން އައިސޮލޭޝަނަށް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްްއޭއެމް) ގެ އޮފިޝަލަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ ބައިވެރިވެގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިވިން އެކަހެރިވާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 11:48:18
ފުޓްބޯޅައަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ބައްސާމް

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ހިލާފުނުވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއްދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 13:05:10
ފުޓްބޯޅަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއްޔާ ގޯސްވާނީ އަޅުގަނޑާއި ރައީސް: މަހުލޫފް

ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އެފްއޭއެމަށް ފޯރާކަމަށް ބުނެ، ފީފާ އިން ރާއްޖެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ އެންމެ ގޯސްވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އޭނާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-07 13:01:51
ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވިއިރު، ސޮން އާއި ލޮރިސްގެ ކޯޅުމެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެވަޓަން 1-0 އިން ބަލިކުރި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ހޫގޯ ލޮރިސް އާއި އެ ޓީމުގެ ސޮން ހެއުން މިންގެ ދެމެދުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-07 09:41:02
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 11:27:52
ކޮލިފައިން އަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު ގައުމީ ޓީމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-05 10:44:05
އެފްއޭއެމްގެ 20 އަހަރުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަނީ

އެފްއޭއެމްގެ ފާއިތުވި 20 އަހަރުގެ ފުރިހަމަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ކަމަށް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވި ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 11:01:13
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން ޑިސެމްބަރަށް؟

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މިހާރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 10:55:19
އެފްއޭއެމްގެ ކަމެއް މަޖިލީހަށް ބެލޭނެކަމަށް ނުދެކެން: ބައްސާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެފްއޭއެމްގެ މައްސަަލައެއް ބެލޭނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންތިހާބު ނުބާއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-03 10:02:28
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އެފްއޭއެމްއާ ގުޅޭ ގަރާރު އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުން އަންނާތީވެ، އެކަން ނިމެންދެން އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-02 16:12:15
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްދޭން ކޮމިޓީން، މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން އެފްއޭއެމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުން އަންނާތީވެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-02 12:21:18
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު މިއަދު ބާއްވަނީ؟!

ފަސްކޮށްފައިވާ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މިއަދު އޮންނާނެ ކަމަށް، ފީފާ އިން އިއްޔެ އެފްއޭއެމަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އިންތިހާބު އޮންނަ ކަމެއް އެފްއޭއެމުން މިހާތަނަށް މީޑިއާތަކަށް އަންގާފައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-02 09:36:57
އެފްއޭއެމް-މިނިސްޓްރީ މައްސަލަ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން، އެފްއޭއެމްއާ ދެތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-30 14:39:19
ޑީޖީ މައިމޫނާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުން: ޖާބިރު

ފޮޓޯ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށީދޫ ދާއިރާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-06-30 14:34:38
އަމްރާ: ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާއެއް، ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި ތަރިއެއް

އުމުރުން ކިތަންމެ ހަގަސް އަމްރާ މުހައްމަދު އާމިރުގެ އުއްމީދުތައް ހުރީ ވަރަށް އުހުގަ އެވެ. ކިޔަވައި ނިންމައިގެން ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު، އޭނާގެ ދެން އޮތް އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ބާސްކެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-29 10:21:20
މޯހަން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ލައިސަންސް ނަގައިފި

ދުނިޔޭގައި ފުޓްބޯޅައިގައި މިވަގުތު ނެގެން އޮންނަ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (ނަގައި)، އެ ފާސް ހާސިލްކުރި ދިވެހި ދެ ވަނަ ކޯޗަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-25 21:36:03
މުޞްޙަފް - 49

(23 ޖޫން 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) މެހެމަލް ގައުވެފައި އިނދެގެން އެ އާޔަތަށް ބަލަނީއެވެ. ފޮތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ދެ އަތަކުވެސް ބާރެއް ނެތެވެ. ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެ ހުރިހައި ވާހަކައެއް ޤުރްއާނުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-06-25 19:34:07
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސޯލޯ ގޯލަކީ ދަގަނޑޭގެ ލަނޑު!

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ސޯލޯ ގޯލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ގޯލަކަށް ރާއްޖޭގެ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖެހި ގޯލެއް ހޮވިއްޖެ އެވެ. އެއީ އެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-18 15:19:43
ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ އިންތިހާބުން ކަސިޔަސް ވަކިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 16) – ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ، ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ އަނބުރާ ގެނެސްފި އެވެ. އެހެންވެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-16 11:27:45
ގައުމީ ސްކޮޑު ނަގާ އުސޫލަށް ބަދަލު އަންނާނެ: ސުޒޭން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމަށް މިހާރު ހަދާފައި އޮތް އުސޫލަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް/

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-16 10:08:08
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ލަންޑަނުގެ "ޕެޕޭ ޖީންސް" ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކުރަނީ

ލަންޑަނުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް، "ޕެޕޭ ޖީންސް"ގެ ކުޑަކުދިންގެ ހެދުން ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން މާދަމާ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން ބުނެފި އެވެ. މި ބްރޭންޑް ތައާރަފުކޮށް "ސޮނީ ސްޕޯޓްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-14 20:29:15
ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކާ އިޢުލާން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމާމެދު މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތު

ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމާމެދު މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތު ވެއްޖެ އެވެ. މިކަމާ މެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަނަނަވަނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-06-11 11:38:06
މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ މި ރަންޒަމާނުގައި އަދަބީ ލިޔުން ކިޔަން ޖެހޭތަ؟

މަޑު އެނދެއްކަހަލަ ބޮޑު ގޮނޑިޔެއްގައި އިންގޮތަށް އިނދެ ޓީވީ އާއި ދެތިން ޑީކޯޑަރާއި ކުޅެލެވޭނެ ހަތަރުފަސް ރިމޯޓު ކުރިމަތީގައި އެހުރި ތިރި ކޮފީމޭޒު މަތީގައި އެބައޮތެވެ. ޓީވީ ހުޅުވާލައި ބޭނުން ކޮންމެ ހިސާބެއްގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-06-10 17:11:36
ފަސްކުރި އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް މި މަހު ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެއެމް) ގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް މި މަހު ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-09 11:14:14
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި؟

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-06 10:47:46
މުޞްޙަފް - 33

(3 ޖޫން 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އިނގިރޭސިވިލާތުގައި؟" "ސްކޮލަރޝިޕް؟" "މެހެމަލް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަނީތަ؟" ވާހަކައިގެ ސިލްސިލާ ފެށިއްޖެއެވެ. މެހެމަލް އަނގައިންވެސް ނުބުނެ ކައި ނިމިގެން ތެދުވެގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-06-04 21:13:32