×
މައި ސަފުހާ
ސްޕޯޓްސް ޕްލަސް ފިހާރަ ފަޅާލައިފި

ރެހެންދި މަގުގައި ހުންނަ، ކުޅިވަރު ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަ، ސްޕޯޓްސް ޕްލަސް ފަޅާލައިފިއެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތުދެމުން އެ ފިހާރައިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ފިހާރަ ފަޅާލާފައިވާކަން އެނގުނީ ހެނދުނު ހުޅުވަން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 10:35:10
ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުންގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު އިއްޔަ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 09:56:15
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް، ސިޓީއިން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޑާބީގައި, ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށް، ސިޓީން ލީގު ތައްޓާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.ރޭގެ މެޗަށް ޔުނައިޓެޑުން ނުކުތީ މަޖުބޫރު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށެެވެ. ނަމަވެސް 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 08:31:35
އެފްއޭއެމްގެ ދެ މަގާމަކަށް އަސްލަމްއާއި ކުޑަ ހީނާ ހަމަޖައްސައިފި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ “ޓޮވާޑްސް ފިއުޗަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދެ ބޭފުޅުން އެފްއޭއެމްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދެ ބޭފުޅުން ގުޅިފައިވަނީ ގޯލް ކީޕަރުންނާއި އިންސްޓްރަކްޓްރުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:30:47
އަަލަވޭސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 24) ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަލަވޭސް އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ބާސެލޯނާ އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.ބާސެލޯނާއިން ވަނީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އެޓީމުން ކުޅުނު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 09:04:28
މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފި

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފިއެވެ. ޣާޒީ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 17:15:30
އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޒްލީން ވާފިރު މިއަދު ވިދާޅުވީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 13:33:10
13 އަހަރުން ދަށުގެ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންކަން ގާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7-6 އިން ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަލިކޮށް ދިރާގު މަމެން 13 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 12:00:15
ސްކޮޑު ވަރުގަދަ، ގްރީންގެ އަމާޒު ހުރީ ތަށްޓަށް: ސުޒޭން

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު ނުކުންނަނީ ތަށްޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ. ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ މިދިޔަ އަހަރު ހަވާލުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 11:26:53
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕްރޯ ލައިސަންސް ފުޓުުބޯޅަ ކޯޗުގެ ޝަރަފު ޝާޒްލީއަށް ލިބިއްޖެ

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯޗިން ސަނަދު ކަމަށްވާ ޕްރޯ ޑިޕްލޮމާ ކޯޗިން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ޝާޒްލީ ވެއްޖެ އެެވެ. މި ޝަރަފާއެކު ޝާޒްލީ ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 10:16:05
ސާއިދު އަނެއްކާވެސް އޭޝިއަން އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީއަށް ދަތުުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު، އަނެއްކާވެސް އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.ސާއިދަކީ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައިވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކުޅަދާނަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-22 09:19:00
އެޖެންޑާ19 ތަންފީޒުކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން އެކުލަވާލި އެޖެންޑާ19 ތަންފީޒުކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ އެޕާޓީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-19 16:50:38
މެސީ އަށް ފާޑުކިޔަނީ ބޭއިންސާފުން: ސިމިއޯނީ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 19) – އާޖެންޓީނާ އަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިނުދެވޭތީ ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ބޭއިންސާފުން ކުރާ ކަމެއް އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-19 12:29:00
އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަ މަހު އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 12:27:31
ޓޮޓެންހަމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފި

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ދެވަނަ ލެގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، އަވޭ ގޯލްގެ ފަރަގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓޮޓެންހަމް ސެމީއަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޓޮޓެންހަމްއިން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-18 09:29:51
ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުންގެ މުސާރަ މުރާޖާކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުންނަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ މުސާރަ މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މިހާރު ސަރުކާރުން މުސާރަ ދެނީ ހަމައެކަނި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-17 12:47:44
ވިހެއުމަށްފަހު ދަރި މަރުވާން މިސްކިތަށް ދޫކޮށްލި މަންމައަކު މެލޭޝިޔާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ފިރިހެން ދަރިއަކު ވިހެއުމަށްފަހު، އެ ދަރި މަރުވާން މިސްކިތަށް ދޫކޮށްލި މަންމައަކީ މެލޭޝިޔާގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މި ކަން ފެންމަތި ވެފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-17 11:47:29
ގައުމީ ރާޒުވާ ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭއްވި ސެމިނަރ ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ރާޒުވާގެ މައި އިދާރާ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނާއި އިންޑިއާގެ ރާޒުވާގެ މައި އިދާރާ އޯލް އިންޑިއާ ޗެސް ފެޑެރޭޝަނާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގައުމީ ރާޒުވާ ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-16 15:57:02
މިއަހަރުގެ ވެޓެރަންސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ސްޓެޓިކަށް

ތިންވަނަ ވެޓެރަންސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބު ސްޓެޓިކް އިން ހޯދައިފި އެވެ. 40 އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނާއި 35 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-14 17:10:55
ކާށިދޫގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާއެއް ގާއިމްކުރާނަން: ޖާބިރު

ކާށިދޫގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާއެއް ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރު، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުاللّٰه ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ކ. އަތޮޅު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-13 16:25:39
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާދޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ޖާބިރު ބާއްވަނީ

މޮޅުވާ ޓީމަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމެއް ކަނޑައަޅައި، ކާށީދޫ އަދި ގާފަރުގައި، ޖާބިރު ކަޕްގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ބޮޑު އީދާއި ދިމާކޮށް ބޭއްވުމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-13 10:58:05
ބޮޑު ތަރުހީބަކާ އެކު ޓެޕްކޮން "ރޯދަމަހަށް އާކޮށްލަމާ" ހަވީރު ނިންމައިފި

ރޯދަމަހު ގޭތެރެ އާކޮށްލުމުގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ކުލަ ލުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުޑަކުދިންނަށް އިހުސާސްކޮށްލެވޭ ގޮތަށް، ޓެޕްކޮން އިން ބޭއްވި ކުލައިގެ ހާއްސަ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި އެވެ. ބްރިޖު ވިއު ޕްލެޓްފޯމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-12 19:30:35
ރާއްޖޭގައި ރާޒުވާ ކުރިއެރުވުމަށް އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ރާޒުވާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނުން އޯލް އިންޑިއާ ޗެސް ފެޑެރޭޝަނާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ރާޒުވާ ކޯޗުން އުފައްދައި، ޗެސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-11 23:28:07
ގައުމީ ޖޫނިއަރ ރާޒުވާ ޓީމުތައް އެކުލަވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ރާޒުވާގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ޖޫނިއާ ގައުމީ ސްކޮޑުތައް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ ހަ އުމުރުފުރައަކަށް ގައުމީ ޓީމު ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ކުޅުންތެރިން ހޮވާލާފައިވަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-11 22:50:56
ވިމެންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް: ފޯރީގައި ކުރިއަށް!

ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއިން އަންހެނުން ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އުފެއްދި ވިމެންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް (ޑަބްލިއުއެފްސީ) ހަރަކާތްތައް ފޯރީގައި ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިފްތިތާހުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-11 13:43:05
ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން 15 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-11 12:45:38
18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކުލަބް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޕޮލިސް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-11 11:35:38
އަޔެކްސް އިން ވަރުގަދަ ޖުވެންޓަސް ހިފަހައްޓާލައިފި

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަޔެކްސްއިން ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.އަޔެކްސްގެ ޔޯހަން ކްރައިފް އެރީނާގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.1996

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-11 10:44:30
ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި

ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރައަށް ހާއްސަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގެ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފިއެވެ.އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-10 14:43:40
ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް: ޚާއްސަ މެޗުން ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޚާއްސަ މެޗުން ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުނު ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-10 00:10:48