×
މައި ސަފުހާ
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލްގައި ތިމަރަފުއްޓާއި, އޭދަފުށި ބައްދަލުކުރަނީ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލުން ބ. އޭދަފުށްޓާއި ތ. ތިމަރަފުށި ފުރުޞަތު ހޯދައިފިއެވެ.ހުޅުމާލެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 08:28:38
އެކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެސްޓީއޯ ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އަށް ދީފައިވާ ނ. އެކުޅިވަރު ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވަތަ އެ ރަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެެސްޓީއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 15:00:37
ނުވަ އަހަރުގެ އުލާ، ޑައިވް ކުރުމާއި ފުޓްބޯޅަ އަށް ހާއްސަ

ބިރެއް ނެތި ހަމައެކަނި މޫދަށް އެރިލަނީއެއް ނޫނެވެ. ސްނޯކަލް ކުރުމާއި ސްކޫބާ ޑައިވިންގައި ވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. ހާއްސަ ކަމަކީ އަދި އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރު ކަމެވެ. އާއިލާގެ އެންމެންނަކީ ވެސް މޫދަށް ހާއްސަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 14:57:48
އޭއެފްސީން ރާއްޖެ އާއި ފަަލަަސްތީނުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ގްރާސްރޫޓް ލެވެލްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާއި ފަލަސްތީނުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އޭއެފްސީން ބްރޯންޒް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 12:34:45
ކްރިކެޓަށް މަރުދޭ ވިރާތުގެ ހިތް ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައި

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކެޕްޓަން ވިރާތު ކޯލީގެ ޝައުގުވެރިކަން ފުޓްބޯޅަ އަށް ހުރެ އެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ކްރިކެޓަށް މަރުދޭ ގައުމެކެވެ. ވިރާތުގެ އާއިލާގައި އޮތީ ވެސް އެ ޖޯޝެވެ. އެކަމަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 10:02:21
ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ސްވިޑެންގެ މާކަސް ބާގް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުން މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ފަހުވަގުތު ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް ރޮޑްރިގޯ މޮރޭނޯ ވައްދާލި ގޯލާއެކު، އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-17 10:50:01
ގޯލްޑެން ބޯއީ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް ހާމަކޮށްފި

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ޔޫރަޕިއަން ގޯލްޑެން ބޯއީ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ 20 ކުޅުންތެރިންގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ޕޯޗުގަލްގެ އައު 'ރޮނާލްޑޯ' ގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-17 10:49:50
ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަގުއޭރޯ އަށް އަނިޔާނުވީ ހަމަކިރިޔާ!

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިއްޔެ ހިނގި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަށް އަނިޔާނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ސިޓީން އިއްޔެ ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-17 10:49:31
ފާނޫޒު - 80

(15 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައިޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން މަންމާ. ނުރޮއި. ހުއްޓާލާ." އިމާމާ ސައީދައްތަގެ ކަރުނަ ފޮހެދެމުން ބުންޏެވެ. އޭނާގެ ހިތް ހިނގަން ފެށިއެވެ. އޭނާއަށް ނޭވާ ލެވުނެވެ. "މަންމާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 12:10:38
ބްރޭކްތަކުގެ އުނދަގޫ ކުޑަކުއްޖަކަށް ވެސް އެނގޭނެ: ސުޒޭން

ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅެ ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އަލުން ފަށައިގެން މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި މި އައި ބްރޭކްތަކުން ޓީމުތަކަށްވާނެ އުނދަގޫ ކުޑަކުއްޖަކު ވިސްނާލިޔަސް އެނގޭނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 09:13:02
އެލްޓީޓީއީގެ މީހަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަތިޔާރާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދިގު ހަނގުރާމައެއް ކޮށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ލިބަރޭޝަން ޓައިގާސް އޮފް ޓެމިލް އީލާމް (އެލްޓީޓީއީ) ގެ އިސް މީހަކު ފިލައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 06:30:17
ފާނޫޒު - 78

(14 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފާމެސިއުޓިކަލް ކޮމްޕެނީ އެއްގަ." "އެމްބީބީއެސް ނުހަދަންތަ؟" "އާނ. އަހަރެން މާސްޓަރސް ހެދީ ކެމިސްޓްރީ އިން." "ކޮން ކޮންޕެނީއެއްގަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-14 13:02:37
ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް 20،000 ރުފިޔާ ދޭނަން: މަހުލޫފު

ނޭޕާލުގައި ދާދި ފަހުން ބޭއްވި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ލޯ މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކުޅިވަރު ގައުމީ މަޖިލީހުން ދާދި ފަހުން އެކުލަވާލި ގަވާއިދުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-14 09:00:19
ޔޫރޯގެ ޖާގަ އިޓަލީން ކަށަވަރުކުރިއިރު، ސްޕެއިނަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެ

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ގްރީސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން އެ މުބާރާތުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، ނޯވޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-13 20:52:35
ވޮލީބޯޅަ ސަސްޕެންޝަނަކަށް ދިއުން ކޫލެއް ނޫން: ރިޔާޒް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާ، އެފްއައިވީބީން އަންގާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-13 14:14:13
ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، އިންގްލެންޑްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން ރަށުން ބޭރުގައި އައިސްލެންޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވިއިރު، ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިންގްލެންޑުން ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-12 13:24:21
ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ބެލްޖިއަމް އަށް

2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެން މެރީނޯ އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ އެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ބެލްޖިއަމުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.ރޭގެ ނަތީޖާއާއެކު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-12 10:32:11
އަޝްފާގާ މެދު އުފާކުރަން: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ސީރިއާ އަތުން 2-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކުޅެން އަރައި ގޯލު ޖެހުމުން އޭނާ އަށް ޓަކައި އުފާކުރާކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-11 09:49:10
ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޯޗެއް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން އީރާނާއި ބަލްގޭރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ސާބިއާގެ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އުމުރުން 70 އަހަރުގެ މިލޮރަޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 14:59:17
ޓެކުހުގެ މައްސަލާގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަށް ވިސްނިން: މެސީ

ސްޕެއިނުގެ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ މައްޗަށް ޓެކުހަށް މަކަރުހެދިކަމަށް ބުނެ ކުރި ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމު ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުނުކަމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-10 14:54:13
އާޖެންޓީނާ އިން ޖަރުމަނު މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ މެޗުތަކުގެ ކުރީން ރޭ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުމުގައި،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-10 14:53:43
ގޯލްކީޕަރު ޗެކް އައިސް ހޮކީ ޓީމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 10) - އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ވިހި އަހަރު ކުޅުމަށް ފަހު މިދިޔަ ސީޒަން ނިމުމުން ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޕީޓަ ޗެކް، އިނގިރޭސި އައިސް ހޮކީ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ގިލްފޯޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 09:40:03
ބެޑްމިންޓަން: ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ކުއާޓާ އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް، އަންހެން ސިންގަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-09 09:41:46
ޝްވައިންސްޓައިގާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 9) - މަތީ ފަންތީގައި 17 އަހަރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް ފަހު ޖަރުމަނުގެ ބަސްޓިއަން ޝްވައިންސްޓައިގާ ރިޓަޔާކުރިކަން އިއުލާނުކުރިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗިން ޓީމާ ގުޅެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-09 09:25:45
ފާނޫޒު - 73

(8 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ޞަބީޙާ މެންގޭގަ. ޞަބީހާ އާއި އާއިލާ ވީ ޕިޝާވަރުގައި." ޞަބީހާ އާ ގުޅުނު ވާހަކައެއް މަރިޔަމް ގާތު އިމާމާ ނުބުނެއެވެ. "ތިގޭގަ މަޑުކުރޭ. ކާރު އެބަފޮނުވަން. ދެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-09 08:21:24
ވޮލީ އަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދޭނަން: ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީން އަމަލުކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-08 11:58:58
ލޮރިސް އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި އަހަރު ދެން ނުކުޅެވޭނެ!

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ބްރައިޓަން ހޯވް އެންޑް އެލްބިއަން އަތުން 3-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ބަލިވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ގޯލްކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސް އަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-08 10:14:30
ފީފާގެ އެހީގައި އަޅާ އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ފީފާ ފޯވާޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި އަޅާ އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތާއި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯގެ މޭސްތެރިކަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-07 20:21:37
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ދެވަނަ އަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ސެވިއްޔާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ތާވަލްގެ ދެވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.ބައިނަލް އަގުވާމީ މެޗުތަކަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 13:26:27
ސަރަހައްދީ މުބާރާތަކާއެކު އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ސަރަހައްދީ މުބާރަތާއެކު އެތަން ރޭ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ހިތަދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރާ އިންވެގެން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބެޑްމިންޓަން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:39:40