×
މައި ސަފުހާ
އެމްޕޯރިއަމް ރޮއްވާލައި ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިގަލޯސް ދިފާއުކޮށްފި

"ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިގަލޯސް މިރޭ ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިގަލޯސް ހޯދާފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެމްޕޯރިއަމް އެސްސީ އާ ވާދަކުރި މެޗު 1-4 ގެ ނަތީޖާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 22:07:20
ހަވާ އެރުވުމާއި ކުޅިވަރުތަކާއެކު ކުލަގަދަކޮށް ބާރަށުގައި އީދު ފާހަގަކުރަނީ!

ހަވާ އެރުވުމާއި އެކި ކަހަލަ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ހއ. ބާރަށުގައި މި ފަހަރު ކުލަ ގަދަލަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ބާރަށުގެ އިތުރު އަވަށު ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ސަޖާހް ފިރާގް "ވަގުތަށް" ވަނީ މި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 14:43:04
އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޗެފް ޑި މިޝަނަކަށް ޓީޓީ އައްޔަ

ފްރާންސްގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖެ ކޮންޓިންޖެންޓުގެ ޗެފް ޑި މިޝަނަކަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް)ގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 13:08:19
އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންްޝިޕް އޮގަސްޓް 17 ގައި

އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ކ.ތުލުސްދޫ ގައި ކުރިއަށްދާނެކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސާފިން އިވެންޓް އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިފަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-11 15:02:29
މާޒިޔާއާއި ގްރީން އެއްވަރު، އީގަލްސްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އެފްއޭއެމް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުއިރު، ޔުނައިޓެޑު ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-11 08:48:58
ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާފްގެ ނުރުހުން އެފްއޭއެމަށް

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަނުޖައްސާތީ، ސާފްގެ ގައުމުތަކުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ދެކުނު އޭޝިއާގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-11 08:31:32
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސަސްގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ބުރު ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރޭ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ބަލިކޮށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ބުރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 09:41:50
ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކަމަށާއި އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 09:26:14
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބިގަލޯސް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބިގަލޯސް އަދި ރަނަރަޕް ޓީއެފްޓީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބިގަލޯސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 23:34:13
އުރީދޫ ފުޓުބޯޅަ ފޯރިއާއެކު ޔޫރޯގެ މަޖާ މެކުހަށް!

ޔޫރޯ 2024 އާ ދިމާކޮށް އުރީދޫއިން ރާވާފައިވާ ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް މިރޭ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ޔޫރޯއަށް ހާއްސަކޮށް އުރީދޫގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި މުބާރާތްތައް ބާއްވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 23:17:35
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެމްޕޯރިއަމަށް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ބޮސްނިއާ އަދި އެމްޕޯރިއަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެމްޕޯރިއަމް އިން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު އެމްޕޯރިއަމް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 22:19:41
ގައުމީ ރާޒުވާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިހާޔާ އާއި ޝުއާއުއަށް

ދިހަވަނަ ގައުމީ ރާޒުވާ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިހާޔާ އަޙުމަދު، އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުޙައްމަދު ޝުއާއު ހޯދައިފިއެވެ. ގައުމީ ރާޒުވާ މުބާރާތުގެ އޯޕަން ބައިގެ އަންހެން އަދި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-09 16:39:43
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މެޗުތައް ހެނދުނުގެ ބަދަލުގައި ރޭގަނޑަށް

މިއަދު ފެށި އެފްއޭއެމް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ހެނދުނު ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކުގެ ބަދަލުގައި ރޭގަނޑަށް ބަދަލުކޮށް، މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފިއެވެ. ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނައީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-09 16:34:01
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އޮޑި ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް ޓީސީއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެފްއޭއެމް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮޑި ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ގަލޮޅު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-09 16:32:00
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ދެ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ދެކުނު އޭޝިއާ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއިން ބާއްވާ ފިރިހެނުންގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތާއި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފިއެވެ. ޖުމްލަ ތިން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-09 09:56:09
ތިން ރަން މެޑެއްޔާއެކު އަޒްނީނަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ރިކޯޑެއް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕަކުން ވިދިވިދިގެން ތިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެތުލީޓަކަށް އަޒުނީން ރަޝާދު ވެއްޖެއެވެ. ސްޕޯޓްސް ފިޒީކްގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން އަޒްނީން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-09 09:00:40
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ފެންވަރު ދައްކާލާ ޓީއެފްޓީ ސެމީ އަށް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގެ ކުއާތާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި އެފްސީ ކާމްސް އަދި ޓީއެފްޓީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޓީއެފްޓީން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. މި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 00:42:32
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: އެފްސީ ގެމްލޭންޑް ބަލިކޮށް ބިގަލޯސް ސެމީ ފައިނަލް އަށް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ބިގަލޯސް އަދި އެފްސީ ގެމަލޭންޑް ވާދަކުރި މެޗު 3-7 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބިގަލޯސް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލް އިން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-08 23:32:44
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ރޭމްޕޭޖު ބަލިކޮށް އެމްޕޯރިއަމް އެސްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ރޭމްޕޭޖު އަދި އެމްޕޯރިއަމް އެސްސީ ވާދަކުރި މެޗު 2-6 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެމްޕޯރިއަމް އެސްސީ ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-08 22:41:45
ފަލަސްތީނުގެ ފުޓުބޯޅަ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގަދަ 16އަށް!

2026 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބައިވެރި ވާނެ ޓީމުތަށް ހޮވުމަށް ކުޅެމުންދާ ކޮލިފައިންގައި ފަަލަސްތީނުގެ ޓީމުން ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އޭޝިއާގެ ވަރުގަދަ ގައުމުތަކާއި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 23:06:35
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: އެމްޕޯރިއަމް ވެސް ކުއާޓާ އަށް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އެފްސީ ފަރުމަތި އަދި އެމްޕޯރިއަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެމްޕޯރިއަމުންް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު އެމްޕޯރިއަމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 22:42:57
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ރަން ކުލަބަށް ފެންވަރު ދައްކާލާ ރޭމްޕޭޖު ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް!

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުގައި ރޭމްޕޭޖް އަދި ރަން ކުލަބް ވާދަކުރި މެޗު 0-13 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ރޭމްޕޭޖް ކާމިޔާބުކޮށް ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ރޭމްޕޭޖުގެ ފަރާތުން މޮޅު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 22:37:18
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ފަހަތުން އަރާ ޒެފާސް ބަލިކޮށް ޔަންގް އޮރިޖިންސް ކުއާޓާއަށް

"ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު" ގެ ގަދަ 16 ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ޒެފާސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަދި ޔަންގް އޮރިޖިންސް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޔަންގް އޮރިޖިންސް އިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 21:45:06
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ބިއާންކޯ ބަލިކޮށް ބޮޒްނިއާ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުގައި ބޮޒްނިއާ އެސްސީ އަދި ބިއާންކޯ އެސްސީ ވާދަކުރި މެޗު ބޮޒްނިއާ އެސްސީ ކާމިޔާބުކޮށް ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 21:39:17
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ދަ ވަން ބަލިކޮށް ރަން ކުލަބު ވެސް ގަދަ 16 އަށް

"ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު" ގައި ދަ ވަން އަދި ރަން ކުލަބު ބައްދަލު ކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ދަ ވަން އިން މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ދަ ވަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3-2 އިންނެވެ. މި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-06 23:48:07
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: އެފްސީ ކްލެސިކް ބަލިކޮށް އެފްސީ ކާމްސް ގަދަ 16 އަށް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އެފްސީ ކްލެސިކް އަދި އެފްސީ ކާމްސް ވާދަކުރި މެޗު 4-5 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެފްސީ ކާމްސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަ ހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-06 23:44:37
ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ރީތި ރަށާއި ކޯރާ ކޯރާއަށް މޮޅެއް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވީއޭއެމް ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރީތި ރަށާއި ކޯރާ ކޯރާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-06 23:32:25
ވިޒިޓް ވެލިދޫ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލިދޫ އިން ހޯދައިފި

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވިޒިޓް ވެލިދޫ އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ހޯދައިފިއެވެ. ވިޒިޓް ވެލިދޫ އިންވިޓޭޝަނަލް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-06 23:17:10
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ޔަފާއުގެ ހެޓްރިކާއެކު، އޮޑި ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް، ފައިގަތަޅާއިން ގަދަ 16 އަށް!

"ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު" ގައި އޮޑި ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އަދި އެފްސީ ފައިގަތަޅާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިގަތަޅާ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ފައިގަތަޅާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-06 22:48:50
ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ހުސް އޭޖެސް ބަލިކޮށް އެފްސީ ފަރުމަތި ދެވަނަ ބުރަށް

ވަގުތު މަޅި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އެފްސީ ފަރުމަތި އަދި ހުސް އޭޖެސް ވާދަކުރި މެޗު 1-7 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކާމިޔާބުކޮށް އެފްސީ ފަރުމަތި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ފޯރި ގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-06 22:34:41