×
މައި ސަފުހާ
އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފިއެވެ. މިދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމަ ފަށައިފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މިހަނގުރާމައަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ޒަމާންވީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-28 17:16:02
އީތަން: ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރާއި އުއްމީދުތަކުން ފުރިފައި

ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖޭގައި ތިބިކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޒުވާން އުމުރުގައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ވަކި ޓާގެޓެއް ހާސިލްކުރަން މައިންބަފައިންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ކުރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 10:59:16
ބަކާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި ސީޒަން ކެންސަލްކުރުމަށް ފަހު އަންނަ ސީޒަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 12:51:34
މައްސަލައެއް ބަލާތީ އަލިބެ ޓީޓީ އިމާރާތްތަކަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ)،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 12:02:44
ބައެއް ވައިރަސްތައް ފަސޭހައިން ނެތިދަނީ ކީއްވެ؟

މީގެ ހާހެއްހާ އަހަރު ކުރިން، އިންގްލެންޑްގެ ރަސްކަލަކު އޭރު އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅުނު ވައިކިންގްސް ހުރިހާ ފިރިހެނުން ގަތުލުކުރި އެވެ. ނޮވެމްބަރު 13، 1002 އަކީ ވައިކިންގްސް އަށް ނަސީބުދެރަ އަދި ހިތާމައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 08:18:51
ޖޫނިއާ ޓީމުގައި އެ އޮތީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލު: ސޮބާ

މިހާރު އޮތް 13 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލު ކަމަށް ޒުވާން ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ. ސޮބާ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަަންނަނީ ޓީސީ އެކެޑަމީގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-22 12:56:22
ސިޓީ އަށް އަންނަން ބޭނުމިއްޔާ އެނގޭނީ މެސީ އަށް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން އަންނަ އަހަރު އޭނާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުމިއްޔާ އެކަން ނިންމާނީ މެސީ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-19 07:02:28
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން ޑިޖިޓަލް ޒަމާނަކަށް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ރަން ވަނަ ތަކެއް ހޯދައިދިން ކުޅިވަރު ކަމަށްވާ ޓީޓީގެ ވާހަކަތައް ނިމިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދެއްކުނީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ތާރީހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-18 11:43:49
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފެށޭތޯ އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ފަށަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ. އެފްއޭއެމުން އެންމެ ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-17 13:32:42
ކޮވިޑް-19: ފުޓްބޯޅަ އަށް 11 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް!

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ އާމްދަނީ އަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަދަދު 11 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-17 08:57:00
ފުޓްބޯޅަ ފެށޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގި ކުޅުންތެރިން ގޮތްހުސްވެފައި!

"ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ޕްރޮފެޝަނަލް ވެގެން. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން މީހުން ދެކިގެން. އަދި އެ މީހުން (ކުޅުންތެރިން) ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-16 09:33:44
ޑަބްލިއުޓީޓީސީން ރާއްޖެ އަށް ސޭފް ޓްރެވެލް ސްޓޭމްޕް ދީފި

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލުން ރާއްޖެ އަށް ސޭފް ޓްރެވެލްސް ސްޓޭމްޕް ދީފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޑަބްލިއުޓީޓީސީން ރާއްޖެ އަށް ސޭފް ޓްރެވެލްސް ސްޓޭމްޕް ދިނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-15 17:42:12
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ދުވާ ޓްރެކަށް: އެންމެ ކުރީގައި ދަގަނޑޭ

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް މެދުކެނޑިފައިވާތީވެ ފިޓްނަސް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމީ ސްޕްރިންޓް ކޯޗު އަހުމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-14 07:27:32
އޭއެފްސީ ކަޕް: މާޒިޔާ އަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމުން، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-13 13:56:48
ހުވަފެން - 35

(10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ޙަޤީޤަތަކާ ކުރިމަތިލާކަށް އޭނާއަކަށް ނުކެރެއެވެ. އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އަހަންނަށް މިހެން ވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ގިސްލާން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-11 21:36:04
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް އެފްއޭއެމުން ފަށައިފި އެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ކްލަބްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-11 10:34:37
ޔުވެންޓަސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ނަހަދަން: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް، އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-10 17:44:31
އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ފެންނަން ނެތުމާ އެކު އޭއެފްސީން މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ. މިއީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭން ވާދަކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-10 15:10:10
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިން ކިސް އަށް މި ޖެއްސީ ކޮން ހާލެއް؟

ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސް 2018 ވަނަ އަހަރު ވިކްޓްރީ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން އިރު އޭނާ އަށް ނުދީ ހުރި މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި މާޔޫސްކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-10 09:57:14
ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އީ-ސްޕޯޓްސް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ވިއްކަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އީ-ސްޕޯޓްސް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ގިލްޑް އީސްޕޯޓްސް" ލަންޑަންގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-10 07:06:56
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު އަލީ ރަޝީދު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ވާދަވެރިކަމަށް ފެނުނު ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް)ގެ އިންތިހާބުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ތޯހާ ސަލީމް ބަލިކޮށް މިހާރުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-08 21:44:59
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ކޯޓުން އަމުރެއް ނުދިން

މާދަމާ ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އަމުރަކަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ) އެދުނަސް ސިވިލް ކޯޓުން އެ އަމުރެއް ނުދިނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-07 22:33:17
ގަދަ ބާރުން މެސީ މަޑުކުރުވުން ރަނގަޅެއް ނޫން: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބޭނުންހިފައި ގަދަ ބާރުން ބާސެލޯނާގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބެހެއްޓުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-07 10:48:38
ޓީޓީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެތަ؟ އަލިބެ ބުނަނީ ދޮގެއް ކަމަށް!

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބުގެ މައްސަލައިގައި އެސޯސިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ) ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން އިއްޔެ ވަނީ ބަލައިގެންފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-07 09:12:17
ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހުމުން ޖޮކޮވިޗް ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ޔޫއެސް އޯޕަންގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ގަސްދު ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހިކަމަށް ނިންމައި އޭނާ މުބާރާތުން ވަކިކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-07 08:43:47
ޓީޓީ ސަސްޕެންޑްވެދާނެތީ މިނިސްޓަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރުގެ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މައްސަލައިގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ކަންބޮޑުވުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-06 11:21:08
ވީގޮތެއް ނޭނގި ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްވެފައި!

ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ހާލަތު އެހެން ގައުމުތަކަށް ވުރެ ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އިންޒާރު ދެމުން ދިޔަ އެވެ. އެއީ ތޮއްޖެހުން ބޮޑުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅުމާއި ފެންވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-06 07:19:04
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިން 10 ވަނަ ކްލަބެއް ގަނެފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހިންގަމުން އަންނަ ޔޫއޭއީގެ ސިޓީ ފުޓްބޯލް ގްރޫޕް (ސީއެފްޖީ) އިން ފްރާންސް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ޓްރޮއީސް އޭސީ ގެނެފި އެވެ. ޓްރޮއީސް އަކީ ސީއެފްޖީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-05 11:30:33
ޝާފިޔާގެ އެދުރު އަށި: ކޮލެބޮރޭޓިވް ލަރނިންގ/އެކުއެކީ ބައިވެރިވެ އުނގެނުން

މިއަދު ލިޔެލަން ގަސްތުކޮށްފައި މިވަނީ މިޒަމާނުގެ ކިޔަވައިދިނުން ރާވާއިރު ސަމާލުކަންދެވޭ މުހިންމު އުނގެނުމުގެ ވައްތަރެއްކަމަށްވާ ކޮލެބޮރޭޓިވް ލަރނިންގއާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ޖީލުތަކުގެ ކުދިންނަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-04 13:39:33
ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް)ގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނާ ފުށުނާރާގޮތަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް ޓީޓީގެ އިންތިހާބު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-04 10:06:38