×
މައި ސަފުހާ
އަންދަލުސްގެ ޕްރިންސް 30

މޫސަ ދެކެވަޑައިގެންނެވީ މިއީ ޖާސޫސީ ގާފިލާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ތާރިގުގެ ވިސްނުންފުޅު ތަފާތެވެ. އޭނަ ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށެވެ. ކުޅަދާނަކަމާއެކު ހަގުރާމަކުރުމަށެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 12:10:05
ރާއްޖޭގައި ކުޅެން ރާވާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ފަސްކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ، މާލޭގައި ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ފަސްކުރަން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 01:06:34
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗްތައް ރާއްޖޭގައި ކުޅެން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފި

ރާއްޖޭގައި ވެސް ކޮވިޑް ކޭސްތައް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މި މަހު ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭފައި ކުޅެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-05 09:59:20
ޓީޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން ޝުޖާ ވަކިވެއްޖެ

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެއްޓަރީގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިޔަތުން އިސްމާއިލް ސުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅިވަރުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓީޓީ ކުރިއެރުވުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-04 23:21:58
ޕާކުތަކާއި މައިދާންތައް ބަންދުކޮށް، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމާއެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކުތަކާއި މައިދާންތައް ބަންދުކޮށް، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-03 23:03:56
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފިނަމަ އިންޑިއާއަށް ޖެހުނުހާލު ޖެހިދާނެ: ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (މޭ 3) : ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭންޖެހޭ ވަގުތު އަދި ނުޖެހޭ ކަމަށާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަނުކުރުމަށާ ލުއިވެސް ނުދިނުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-03 22:50:49
ފަޅިމޫނު - 84

(1 މެއި 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ތިޔަ ކަމާ ފިކުރު ކުރުން އަހަރެމެންނަށް ދޫކޮށްލާ. ތިޔަ ދެމައިންގެ ިބައިން އަހަރެން އެދޭހައިވެސް ކަމަކީ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެއްވެސް މީހަކު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-02 13:05:43
15 އަހަރުފަހުން ބާއްވަން އުޅުނު ފަލަސްތީނުގެ އިންތިޚާބު އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

ރާމަﷲ ( މޭ 1) : ޤުދްސުގެ އިރުމަތީ ފަޅިގައި ވޯޓުލުމަށް އިސްރާއީލުން ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ބަހަނާއަކަށް ހެއްދެވުމަށް ފަހު ފަލަސްތީނުގެ ޕާލަމެންޓްރީ އިންތިޚާބު މުއްދަތެއްނެތި ފަސްކުރިކަން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-01 12:36:21
ސީއެސްސީއިން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަ ނުކުރާގޮތަށް ބިލު ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަސް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ތިބެން ޖެހޭ ގޮތް ހެދުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހު އުނިކޮށް މަޖިލީހުން ބިލު ފާސްކޮށްފި

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-29 16:13:33
މަވޯޓާ ރޯކޮށްލި ހުޅާއެކު މަޖިލީހުގައި މިއަދު އޮތީ ވަގަށް ގޮވުން

މިއަދު މަޖިލީހުގައި އެެޖެންޑާގައި އޮތީ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަހުސް ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، ބަހުސް ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި މައުޟޫއުގެ ބޭރުން މަރަދޫ

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-26 14:13:51
ސުޕަ ލީގުގެ ހޫނުގަނޑުގައި މޮރީނިއޯ ޓޮޓެންހަމުން ވަކިވެއްޖެ

ޔޫރޮޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން އަޑީގައި ތިބެ ޔޫއެފާއާއި ފީފާގެ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އައު ލީގެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފެށުމާއެކު އެކަމުގެ ހޫނުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކޯޗުގެ މަޤާމުން ހޯސޭ

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-20 10:17:27
ރޯދަ ސިއްހަތު: ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ނިދި

ޒަމާނަށް އައިކުރިއެރުމާއިއެކު އަހަރުމެންގެ ޖީލު ހަފުސްވެއްޖެ އެވެ. މީސްމީޑިއާގެ އަވައިގައިޖެހި އަހަރުމެންގެ ފުރާވަރުކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސްއެޅިއްޖެ އެވެ. ހަޖަމުކޮށްލަން ދަތި ވާހަކައެއްނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-13 13:49:23
ކެންދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑު ހެދުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ސާވޭ ނިމިއްޖެ: އާރުޑީސީ

ބ. ކެންޑޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އޭރުޑިސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. ޖުމްލަ 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށް، ޔޫތް

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-09 22:03:03
ތިކިތާނަ ބަހުސުގެ ޕޯޑިޔަމުން އަޅުގަނޑުގެ ރައުޔު 1

1.ތައާރަފާއި ތަމްހީދު ނަވާރަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވުޒާރަތުލް މަޢާރިފުން އިއުލާނެއް ނެރުއްވިއެވެ. އެ އިއުލާނުގެ ވަސީލަތުން އާއްމު ކުރެއްވީ، ދިވެހި ބަހުން ތާނަ އަކުރުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-07 11:42:50
މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް މުއިއްޒު ހޮވަން ދަގަނޑޭގެ ތާއީދު

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޮވަން ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-03 11:05:47
މީޑިއާނެޓުން ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން "އައިސް ސްޕޯޓްސް" ޗެނަލް ލޯންޗުކޮށްފި

މީޑިއާނެޓުން ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން "އައިސް ސްޕޯޓްސް"ގެ ނަމުގައި ޗެނަލްއެއް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާނެޓުގެ ޕީއާރު އެންޑް މާކެޓިންގް އެގްޒެކެޓިވް ޝުވެއިކާ ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖެ އަދި ރާއްޖެއިން

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-02 11:25:41
ރެފްރީންގެ ނިންމުންތަކުން ރުޅިގަދަވެފައި، އެކަމަކު "ހައްޕު"!

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ލީގުގެ ފެންވަރު އަހަރަކަށް ވުރެން އަހަރެއް ކުރިއަށް ޖައްސަމުން އައި ނަމަވެސް ބަދަލުނުވެ އޮތް އެއްކަމަކީ ރެފްރީންގެ ނިންމުންތަކާ މެދު އިންތިހާއަށް ރުޅިގަދަވެގެން ކުލަބުތަކުން ކުރަމުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-31 10:23:32
ވޮލީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުއްޓިފައި އޮތް ވޮލީގެ ހިންގުން އަލުން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި، އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-29 15:18:16
ފަޅިމޫނު - 60

(27 މާރިޗު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އަހަރެން މި ދައްކަނީއަކީ ފަރުޒާނާގެ ވާހަކައެއް ނޫން. ފަރުޒާނާއަށް ވިޔަސް އެހެން މީހަކަށް ވިޔަސް... އަހަރެން އެދެނީ ފަސް އަހަރު ދުވަސް ވާންދެން އަހަންނަށް އިންތިޒާރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-29 12:40:23
ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަޅަން އާރުޑީސީ އަށް

ބ އަތޮޅު ތިން ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބ ދަރަވަންދޫ، ތުޅާދޫ އަދި ކެންދޫ ފުޓްބޯޅަ

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-28 17:12:58
ގްރީންއާއި ޔޫވީއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ދެމަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން އިއްޔެ ފެށުނު އިރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުގައި މި ސީޒަނުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބު ކުރި އީގަލްސް އަދި ގްރީންސްޓްރީޓްސް

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-27 10:37:09
ޔާރާއެ ލޯބިދޭށޭ... 23

"ޖިލް!..." ޒެނިލް ގޮވައިލީ ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ރާގަކަށެވެ. "އަހަރެން މިކައިވެނި ދަމަހައްޓާނަން... ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީވެސް ކުރާނަން... އަހަންނަށް އެނގޭ، ޖިލްވެސް އެގޮތް ބޭނުންވާކަން..." ޖިލްވާ އެއްޗެއް ނުބުނުމުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-27 09:33:51
އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ޖެހުމުން ބައެއްމީހުންގެ ލޭގަނޑުވަނީ ނާދިރު ސަބަބަކާ ގުޅިގެން: ޔޫރަޕްގެ ސައެންސްވެރިން

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 22) : ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑު ޔުނިވާސިޓީ އާއި ސްވިޑްންގެ އެސްޓްރާޒެނެކާ ކުންފުނި ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ޖެހުމުން ބައެއްމީހުންނަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-22 16:08:13
ޕްރެކްޓިސް ކުރެވޭއިރު މުބާރާތް ނުކުޅެވޭތީ ޓީމްތައް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އެޗްޕީއޭގެ ހާއްސަ ގައިޑްލައިންގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ކުލަބުތަކަށް ފަރިތަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި، މުބާރާތް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް)

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-22 09:48:47
ފަޅިމޫނު - 52

(14 މާރިޗު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ރުޚްސާނާގެ މަންމަ ފުންމައިގެން ތެދުވެއްޖެއެވެ. "މުސްކުޅިވީ ދުވަހު ތިޔަ ދައްކަނީ ކޮން ކަހަލަ ވިޔާނުދާ ވާހަކައެއް؟ ކާވެނިކޮށްދިނީވެސް މައުލަވީއެއް. ކާވެނީގެ ލިޔުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-16 20:14:09
އިނގިރޭސި ދިދައިން ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނަށް އަޅުވެތިކަމުގެ ހިޔަނި އެޅިފައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި ، މުޅި ދުނިޔޭގެހަތަރުބައިކޮށްފަ އެއްބައި ބިން އޮތް ދުވަސްވަރެއް ދިޔައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ފަސްބައިކޮށްފަ އެއްބައި މީހުން ، އިނގިރޭސީންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-14 10:10:46
މާދަމައިން ފެށިގެން ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެކަމަށް ހެެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-02 18:43:26
ޔޫގެންޑާގެ ރައީސު މުސެވޭނީ ހަވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި

އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ޔޫގެންޑާގެ ރައީސު ޔޮވޭރީ މުސެވޭނީ ހަވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަން އޮފް ޔޫގެންޑާގެ ޗެއާމަން ޖަސްޓިސް ސައިމަން މުގެންޔީ ބަޔަބަކާމާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-01-17 07:48:15
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުން - ރައީސް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންދެކޭ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-01-16 17:52:13
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ބެޑްމިންޓަންގެ އާ ކުލަބެއް އުފައްދައިފި

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި ޝަޓްލް މާސްޓާސް ބެޑްމިންޓަން ކުލަބު އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-01-12 21:07:07