×
މައި ސަފުހާ
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް މެދުކަނޑާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި ދުވަސްވަރު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 22:26:27
އޭއެފްސީ ކަޕަށް ދަގަނޑޭ ޓީސީގައި މަޑުކުރާނެ

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކުގައި ވާދަކުރާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޓީމުގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 08:48:01
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން... ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހުރަސްއެޅި ބައެއް ހާދިސާތައް

ކޮވިޑް- 19 އާ ގުޅިގެން ކަނޑަައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެެއްގޮތަށް ހައްޖުވެރިން އިއްޔެ ޠަވާފުކުރަނީ މިއަދަކީ ހިޖުރައިން 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް އާއްމުކޮށް ކޮންމެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-30 10:09:32
އޭއެފްސީ ކަޕަށް މާޒިޔާ އިން އަސްހަދު ގެންނަނީ؟

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާ އިން، ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަދި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-28 15:00:54
ޔުނައިޓެޑުން އެދުނަސް ސަންޗޯގެ އަގު ކުޑަ ނުކުރާނެ

މިއުނިކް (ޖުލައި 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އިންގްލެންޑުގެ ވިންގާ ޖޭޑަން ސަންޗޯ ވިއްކާލަން އޭނާގެ ކްލަބް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ކިޔާ އަގު ކުޑަނުކުރަން އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-28 10:59:18
ދަރިވަރުން މެލޭޝިއާ އަށް ގެންދަން އަންނަ މަހުގެ 17 ގައި ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާތީ، މެލޭޝިއާ އަށް ނުދެވި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން އެ ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް އޭސް ޓްރެވެލްސް އިން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-27 14:40:11
ގިނަ މީހުން އެއްވެ އީދު ކުޅިވަރުތައް ނުބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާލަތުގައި އެހެން އަހަރުތަކުގެ އީދު ފާހަގަކުރާ ގޮތަށްގިނަ މީހުން އެތަނަކަށް އެއްވެ އީދު ކުޅިވަރުތައް ނުބޭއްވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ހެލްތްމިނިސްޓަރ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-26 00:03:31
ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފަސޭހައިން ފުރޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެނީ

ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފާސޭހައިން ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިޤްރޭޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-25 10:29:30
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައިގެ ނުރައްކާތެރި ރަނގަބީލު

ފޮޓޯ: އާފަތިސް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އާދައިގެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެލިއަސް ވަޒަން ކޮށްލެވޭނެއެވެ. މަގުތައް މަތިން ފެންނަ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު ދިވެހިންނަށްވުރެ ގިނައެވެ. މާރުކޭޓްތަކުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-24 16:13:16
އޭއެފްސީ ކަޕް ބާއްވަން ސަރުކާރުން ހަރަދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ: މަހުލޫފް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ހަރަދެއްކޮށްގެން ނޫން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-21 10:20:36
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ދަގަނޑޭގެ ނެތް

ކުރިއަށް ވުރެ ދެ ގުނަ މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރު އަހަރުތަކެއްގައި ކްލަބާއި ގައުމީ ޓީމަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ބުނެފި އެވެ. ފީފާ ވެބްސައިޓަށް ދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-21 09:52:06
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން ކުރި ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-20 17:52:35
ދަގަނޑޭ ފީފާ ވެބްސައިޓަށް: ޕޯޗުގަލުން ލިބުނީ ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭ ފުރުސަތެއް!

ޕޯޗުގަލްގެ ބެންފީކާ އިން އުމުރުން 18 އަހަރުގައި ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އޭނާ ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ފީފާގެ ވެބްސައިޓަށް ދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-20 14:42:13
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން އެފްއޭއެމުން ރަސްމީކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-18 10:24:42
ކުޑަ އިއްބެ އާއި އަޝްފާގެ އަޑުން "ގުނަމުން މިދާ"

ލޯބީގެ މަޑުމައިތިރި ލަވައެއް އަޑުހައިލަން ބޭނުން ނަމަ "ގުނަމުން މިދާ" އަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ލަވަ އެވެ. އަޑުގެ ވެރިންނަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ރީތި ޑުއެޓްތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ އިބްރާހީމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-18 08:17:36
ޑުންގާ ޝަރީފް އައްޑޫގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވަނީ

އެފްއޭއެމްގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުން 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައްޑޫގައި ކުޅުންތެރިން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި އަހުމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) އައްޑޫގައި އޭނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-16 12:24:50
ލީގު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރުން: ސުޒޭންގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ދުރު މުސްތަގުބަލަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ދެން ކުރިއަށްދާނީ އަތޮޅުތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ލީގު ގެންގޮސްގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި، މަތީ ފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެގެން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-15 11:21:27
މާޒީގެ ނަޒަރުން: ހައްދު ފަހަނަޅައި ދިޔުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރު

ހައްދު ފަހަނަޅައި ދިޔުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވާހަކައަކީ މިއަދު މުޖުތަމަޢުގައި އާ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެކި މިންވަރަށް މި އަޑުތައް އިވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މަފުހޫމުތަކުގެ މާނަ،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 11:14:53
ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ގްރަނަޑާ (ޖުލައި 14) – ރަށުން ބޭރުގައި ގްރަނަޑާ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގުލުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ، ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 09:18:15
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓްކުރަން އެފްއޭއެމުން ބިޑްކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 12:11:13
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަންޖެހޭ: މަހުލޫފް

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކީ އުވާލަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 12:03:26
އެފްއޭއެމްގެ އޮފިޝަލަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ޕްރެސްގެ ބައިވެރިން އައިސޮލޭޝަނަށް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްްއޭއެމް) ގެ އޮފިޝަލަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ ބައިވެރިވެގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިވިން އެކަހެރިވާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 11:48:18
ފުޓްބޯޅައަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ބައްސާމް

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ހިލާފުނުވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއްދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 13:05:10
ފުޓްބޯޅަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއްޔާ ގޯސްވާނީ އަޅުގަނޑާއި ރައީސް: މަހުލޫފް

ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އެފްއޭއެމަށް ފޯރާކަމަށް ބުނެ، ފީފާ އިން ރާއްޖެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ އެންމެ ގޯސްވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އޭނާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-07 13:01:51
ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވިއިރު، ސޮން އާއި ލޮރިސްގެ ކޯޅުމެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެވަޓަން 1-0 އިން ބަލިކުރި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ހޫގޯ ލޮރިސް އާއި އެ ޓީމުގެ ސޮން ހެއުން މިންގެ ދެމެދުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-07 09:41:02
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 11:27:52
ކޮލިފައިން އަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު ގައުމީ ޓީމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-05 10:44:05
އެފްއޭއެމްގެ 20 އަހަރުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަނީ

އެފްއޭއެމްގެ ފާއިތުވި 20 އަހަރުގެ ފުރިހަމަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ކަމަށް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވި ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 11:01:13
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން ޑިސެމްބަރަށް؟

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މިހާރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 10:55:19
އެފްއޭއެމްގެ ކަމެއް މަޖިލީހަށް ބެލޭނެކަމަށް ނުދެކެން: ބައްސާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެފްއޭއެމްގެ މައްސަަލައެއް ބެލޭނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންތިހާބު ނުބާއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-03 10:02:28