×
މައި ސަފުހާ
ގޯލުގައި ފައިސަލް އެކަނި، ހައްލު ހޯދުމަށް އެފްއޭއެމުން ވަރުގަދަ ޕްލޭންތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ ގޯލްކީޕަރުން މަދުވުން ކަމަށް ވާހަހަކަތައް ދެކެވޭތާ އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ. އެ ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-18 08:38:51
ސީޕީ ކަޕް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ކުޅޭވޭ ސީޕީ ކަޕް އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެއެވެ ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 18 ން 23 އަށް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2017-10-17 16:01:42
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ވާރުކަޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

ވާރުކަޕް 2017 ގެ ނަމުގައި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުޅުން 13 އޮކްޓޫބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މުބާރާތުގެ ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ކޮޅުމަޑުލު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 15:21:34
ގައުމީ ޓީމުގެ މަގާމެއްގެ ދަހިވެތިކަމެއް ނެތް: ސާންތީ

ގައުމީ ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މަގާމަކަށް އައުމުގެ އެއްވެސް ޝައުގެއް ނެތް ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފައްދަން ކަމަށް އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލި ގައުމީ ސީނިއާ 19 އަހަރުން ދަށުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 11:37:49
ނަޕޯލީ އާއި ސިޓީ މެޗު ވަރަށް ރީތި ވާނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ނަޕޯލީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅޭ މެޗަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ މެޗެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 11:09:09
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އާދައިގެ ޓީމެއް ނުކުޅޭނެ: ކްލޮޕް

ލުބްލިޔާނާ، ސްލޮވީނިއާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭ ކޮންމެ ޓީމަކީ ވެސް ނިސްބަތުން ވަރުގަދަ ޓީމުތަކެއް ކަމަށާއި އާދައިގެ ޓީމެއް މި މުބާރާތުގައި ވާދަނުކުރާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 10:58:41
މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޓޭޑިއަމްގައި އިތުރު ޓާރފް ދަނޑުތަކެއް އަޅަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި އިތުރު ޓާފް ދަނޑުތަކެއް އެޅިގެން ދާނޭކަމަށް އެފްއޭއެމްއިން ބުނެފިއެވެ. ސަންއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 09:19:14
އެފްއޭއެމުން 200 އަށްވުރެ ގިނަ ގްރާސްރޫޓް ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރަނީ

ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް 200އަށްވުރެ ގިނަ ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ފަށާނެ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 20:25:49
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ލީގު އުސޫލުން ކުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް(އެފްއޭއެމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންޓަ ސްކޫލު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފޯމެޓަށް ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަށް، އެ އިދާރާގެ ރައީސް

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 18:40:08
ޓީޓީގެ ގައުމީ މުބާރާތް ސުވާލު މާކެއްގައި

މުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ފެންވަރުގެ އިމާރާތެއް ނެތުމުން މިއަހަރުގެ ގައުމީ ޓޭބަލްޓެނިސް (ޓީޓީ) މުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. ޓީޓީގެ މުބާރާތްތައް ކުރިން ބާއްވަމުން އައީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ގޯތި

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-16 13:39:33
ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބޭއްވި ވެޓަރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ހޯދައިފިއެވެ.ރޭ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-10-16 13:00:33
އޭވީސީ ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓުއާގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީމު ފުރައިފި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕަލެމްބަންގްގައި ބާއްވާ އޭވީސީ ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓުއާގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބީޗް ވޮލީ ޓީމު ފުރައިފިއެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ފުރި ގައުމީ ބީޗް ވޮލީ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިޔަކާއި

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 12:52:56
އެއްކޮށް ފިޓް ނޫނަސް ދަގަނޑޭ މުހިއްމު: އޮސްކާ

ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އިއްޔެ ށ. މިލަންދޫއާ ދެކޮޅަށް އަރައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އެއްކޮށް ފިޓް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ޓީމަށް މުހިއްމު ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 11:28:20
ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން ގްރީޒްމަނަށް މެސީ ދައުވަތުދީފި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) – އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ދައުވަތު ދީފި އެވެ. މެސީ މި ދައުވަތު ދިނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މި ދެ ޓީމު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 11:13:11
އިކާޑީގެ ހެޓްރިކުން އިންޓަ އިން މިލާން ބަލިކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 16) – ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ. އެއް ވަނައިގައި 24 ޕޮއިންޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 10:36:09
ދަނޑުމަތީގައި ލިބުނު އަނިޔާއެއްގައި ކީޕަރު މަރުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ، އިންޑޮނޭޝިއާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - އިންޑޮނޭޝިއާގެ އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗެއްގައި ޕެރްސެލާގެ ގޯލްކީޕަރު ޝޮއިރުލް ހޫޑާ އާއި އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކު މުޑިއަރައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ކީޕަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 09:57:35
މާޅޮހުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އއ. މާޅޮސް އިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވީ 5-0

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 23:50:22
އަލީ ފާސިރުގެ ހެޓްރިކާއެކު ނިއު އެއްވަނައަށް

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކާމިޔާބުކުރި ހެޓްރިކާއެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓްއިން ށ.މިލަންދޫގެ މައްޗަށް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައި ތާވަލުގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް އަލުން ޖެހިލައިފިއެވެ. ނިއު ރޭޑިއަންޓު މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-7 ގެ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 23:44:02
ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާއެކު ނިއު ލީގުގެ އެއް ވަނައަށް

އުރީދޫ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާއެކު ށ. މިލަންދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓު ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިއު އިން

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-15 21:09:04
ބޮޑު ތަފާތަކުން މިލަންދޫ ބަލިކޮށް، ނިއު ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

މިިއަދު ހަވީރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިލަންދޫ އާއި ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދެވަނަ ބުރުގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ނިއު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-15 20:34:04
އީސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޝީލްޑް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް އިލެކްޓްރޯނިކް ސްޕޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން (މެސާ) އިން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޝީލްޑް މުބާރާތް ނިންމާލައިިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ޓެކެން ކެޓެގެރީގެ އެއް ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-15 20:33:06
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުން ފާހަގަކުރަން ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމު ކުރިތާ 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި އެވެ. ބެއިޖިންގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނީ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 19:50:57
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017 ގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ

މިމަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓަރެންސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގައި ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު މިރޭ ފަައިނަލް ކުޅުން އޮންނާނެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދާ

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-10-15 18:23:45
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ހެއިންކެސްގެ ބަޔާނަށް

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ޑޯޓްމަންޑް ކުޅުނު މެޗުން 3-2 އިން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން ބަލިވިއިރު، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް 5-0 އިން ފްރެއިބާގް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 11:28:35
“ޓީމް ލަންދޫ” ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ޕިކްނިކްދަތުރެއް ކޮށްފި.

ގުޅޭ ލިޔުން ޓީމް ލަންދޫގެ ލޯގޯ އަކަށް ޝިއްޕެ އާއި ނާއީ ޑިޒައިން ކުރި ލޯގޯ 5 ދުވަސް ކުރިން ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް “ޓީމް ލަންދޫ” ގެ ޕިކްނިކް ދަތުރެއް ކޮށްފިއެވެ. މިދަތުރު އިއްޔެ ކޮށްފައިވަނީ ނ.ދިގުރަށަށެވެ.

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2017-10-15 10:11:59
ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ތާވަލުގެ އެއްވަނަ މަގާމް ހޯދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ތިނަދޫ 3-2 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތާވަލުގެ އެއްވަނަ މަގާމް ހޯދައިފި އެވެ. ޓީސީން ދެ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-10-15 02:40:56
އުމެއިރުގެ ދެ ލަނޑުން މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޗެމްޕިއަން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 00:19:05
ޗައިނާއާއެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުޅުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެ

ޗައިނާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމުކުރިތާ 45 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އާއި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-14 22:59:10
ސުޒޭންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ތިނަދޫ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގެ ނަތީޖާ ގޯހެއް ނޫން!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގދ. ތިނަދޫ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ހަނި ތަފާތަކުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-14 20:56:04
ފުރަތަމަ މެޗަށް ފަހު ޓީސީ އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ތިނަދޫ 3-2 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. ޓީސީ 19 ޕޮއިންޓާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 18:50:41