×
މައި ސަފުހާ
އެއާޕޯޓުން ފެރީ ފުރުން ޓެކްސީ ކިއު ސަރަހައްދަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މާލެ އަށް ފެރީ ފުރުން، ޓެކްސީ ކިއު އޮންނަ ސަރަހައްދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ އެސޯސިއޭޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހަސަން އަރީފް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 14:19:25
ސްޓެލްކޯ އިން ލެޑް ލައިޓް ބަހާ ތަންތަން މަދުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯ އިން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދާ ލެޑް ލައިޓް ބަހާ ހަރަކާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާތީ ލެޑް ލައިޓް ބެހުމަށް އެ ކުންފުނިން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:30 ގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 14:43:49
ފިންލެންޑުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފިންލެންޑުގައި މިއަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ފެއާ "މަޓްކާ" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ. ފިންލެންޑުގެ ވެރިރަށް ހެލިންސްކީގައި ކުރިއަށްދާ މި ފެއާ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 16-19 އަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 10:17:09
އޭޑީކޭގެ "ގަންނަ މާޓް" ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ވިޔަފާރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުނި، އޭޑީކޭއިން "ގަންނަ މާޓް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބޮޑު ފިހާރައެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. ކޯރުކެނޑިމަގުގައި ހުންނަ މ. އަލިވެލި، ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ބޭއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 22:53:30
ޓޫރިޒަމް ގަވައިދުތައް އިސްލާހުކުރަން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓުރިޒަމާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ މިނިސްޓްރީން މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 15:58:43
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން މިދިޔަ މަހު ލިބުނީ 361 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު އަދި އެކްސްޕޯޓޫން ދައުލަތަށް 361 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 15:22:17
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭ އަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދޭނެ: ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތަސް، އެމްޕީޑީގެ ބަައެއް މެމްބަރުން ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހެއްދެވިޔަސް، އަދި އެކަމުގައި ހުރި މާލީ ބޮޑު އުނިކަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ފެންނަން އޮތަސް، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ޓީއެމްއޭއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 08:56:08
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާފޯޓު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގައި ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-15 17:00:54
ޝިޕިން ލައިންނާ އެކު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖީބަށް ލުއިވާނެ: އަމްރު

އެސްޓީއޯ އިން ހަދާ ގައުމީ ޝިޕިން ލައިނާ އެކު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖީބަށް ލުއިވާނެ ކަމަށް، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު، ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެސްޓީއޯއަށް 55 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-15 15:25:33
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު މިއަދު ނިމޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި ރެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ރެޑްވޭވްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިއަދުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-15 14:21:12
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ލިބުނީ 87 މިލިއަން؛ ޚަރަދަކީ 219 މިލިއަން ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ދައުލަތަށް ލިބުނީ 87.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެކަމަކު 219.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. ފިނޭންސުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-15 10:43:34
އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ދިޔައީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ހެދި: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މިއަދު ހެނދުނު ކަރަންޓު ދިޔައީ އިންޖީނަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ދިޔައީ ވިއްސަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-14 12:17:19
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ގާފަރުގައި ސެން ކްލާހެއް

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގައި ކ. ގާފަރުގައި ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑްސް (ސެން) ކްލާހެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ރަށްތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-14 12:04:30
ރެނަޕްލާސްޓް: ހަރަދު ކުޑަކޮށް ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ހައްލު!

ދުނިޔޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކޮށްލެވެ އެވެ. އެހެން ގައުމުތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-14 11:00:50
ވީއައިއޭއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައްގެ ސަބަބުން: އެމްއޭސީއެލް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އިން މިއަދު ހެނދުނު ކަރަންޓު ދިޔައީ އިންޖީނަށް ދިމާވި، ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.ވީއައިއޭ ހިންގާ، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-14 10:20:02
މަންޓާއިން ދެ މީހަކަށް ސްކައި ޑައިވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު!

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސްކައި ޑައިވް މޯލްޑިވްސް ހަރަކާތުގައި ދެ މީހަކަށް ހިލޭ ސްކައި ޑައިވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މަންޓާ އެއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ. ސްކައި ގައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިގެން މަންޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 17:44:14
އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް އިން ކ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ އޮޅުވެލި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-12 16:34:33
އީއައިއޭ ރިޕޯޓާ ހިލާފުވުމުން، އޮޅުވެލި ރިސޯޓު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ 313,250ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރުމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ނެރުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-12 14:16:25
ބީއެމްއެލުން ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރަކާއި އިސްލާމިކް ބޭންކިން އަށް ޑައިރެކްޓަރެއް އައްޔަން ކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށާއި އިސްލާމިކް ބޭންކިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލުން ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-12 12:53:44
2019 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ލަފާކުރިވަރަށް ވުރެ އިތުރު

މިިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 16.79 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ލިބޭނެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-12 11:37:34
ދަ ކިޗެން އިން މާދަމާގެ ކެއުން އެންމެ 99ރ އަށް!

ދަ ކިޗެން އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާ އެކު "އޯލް ޑޭ އެކްސްޕްރެސް" ގެ ނަމުގައި މާދަމާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި އެ ރެސްޓޯރެންޓުން މީހަކަށް ތިން ކޯސް މީލްއެއް އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-11 16:14:34
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޮޑު ތިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން ފަށައިފި

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ތިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއް ޕްރޮމޯޝަންގައި އިކޮނޮމީ އާއި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ ޓިކެޓުން 30

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-09 15:17:20
ޕެންޝަން ނިޒާމަށް އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް މާލީ މިނިވަންކަން ކަށަރަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފެށިތާ 10 އަހަރު ފުރުފައިވާއިރު މި ރޮނގުން ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-09 12:22:04
ސީއެމްޑީ ފައިނޭންސަށް ފައިނޭންސް ލީސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ސީއެމްޑީ ފައިނޭންސް ލީސިން ކޮމްޕެނީ އަށް ފައިނޭންސް ލީސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމްއެމްއޭ އިން ދީފި އެވެ. މި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މިއަދު އެމްއެމްއޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް އެވެ. ސީއެމްޑީއޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-08 22:40:20
މާޕްގެ ދެވަނަ އެޗްއާރު ކޮންވެންޝަނަށް ރަޖިސްޓަރީ ވާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެޗްއާރު ޕްރޮފެޝަނަލްސް (މާޕް) ގެ މި އަހަރުގެ އެޗްއާރު ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންނަ މާޗް 14،15

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-08 19:16:05
ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ސާވިސް ޗާޖު ބަހަނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް: މަޓީ

ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ސާވިސް ޗާޖު ބަހަނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން ބުނެފި އެވެ. މަޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ގާނޫނާ ގަވައިދުތަކަށް ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-08 12:11:20
މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ 28 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ އަހަރަށް ފާސްކުރި 31.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ 28.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. ފިނޭންސުން އިއްޔެ ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-08 11:30:25
1.7 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު އާ ރެކޯޑެއް!

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް 1.7 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށް ރެކޯޑް އާކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިމިގްރޭޝަނުން ލިބުނު މައުލޫމާތާއި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީސްތަކުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-07 18:00:02
އަނެއްކާ ވެސް އެއާޕޯޓުގެ ރެކޯޑެއް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެއް ދުވަސް ތެރޭ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބޯޓު ޖެއްސި އަދި ފުރުމުގެ އާ ރެކޯޑެއް އާދީއްތަދުވަހު ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-07 15:04:19
ޝާހިދުގެ ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުވީ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ، ދަތުރުތަކުން 3.21 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުނު!

މިދިޔަ އަހަރު ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ދަތުރުތަކަށް 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވި ކަމަށާއި އެ ދަތުރުތަކުން ދައުލަތަށް 3.21 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-07 14:07:41