×
މައި ސަފުހާ
ސަންފްރޮންޓްްގެ ފިހާރަތައް 4:30 ގައި ބަންދުކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަންފްރޮންޓުގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:30ގައި ބަންދުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 20:49:48
އާމްދަނީން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަރުދުންގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން މުސާރަ އާއި ލިބޭ އިނާޔަތްތަކުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ އިރު މި ޓެކްސް ނަގަނީ 60،000ރ. އަށް ވުރެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 16:13:17
ވީބީން ވެސް ޑެލިވަރީކޮށްދޭން ފަށައިފި

އާންމު މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ވީބީ މާޓުން ވެސް ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ވީބީން ބުނި ގޮތުގައި އެ ފިހާރަ އިން 200ރ. އަށް ވުރެ މަތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ނަމަ ހިލޭ ޑެލިވަރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 14:17:11
ގޭތެރެ ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރަން ބޭނުންތަ؟ ޕެސްޓްއެކްސް އަށް ގުޅާލާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގެއާއި އޮފީސްތައް ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ޕެސްޓްއެކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ފަށައިފި އެވެ. ޕެސްޓްއެކްސް އިން ބުނީ މި ދަނޑިވަޅު ގެއާއި މަސައްކަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 14:13:10
އާރުއޯއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް 200 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ހިލޭ ޑޭޓާ

ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރުއޯއެލް) ގެ "ގިގަ ފައި ހޯމް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް" ކަސްޓަމަރުންނަށް 200 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އާރުއޯއެލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ނިންމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 14:09:45
އެމްއައިބީގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީޒް ވެސް ލުއިކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް ކުރަމުންދާ ނުބައި އަސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީޒްތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަދައިދޭން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 10:01:34
ހެދުން ފިހާރަތަކަށް ވަންނާނެ ބަޔަކު ނެތި ހުސްކޮށް!

އެހެން ނޫނީ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުމަޖީދީ މަގު މިހާރު ވަނީ ހުސް ވެފަ އެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ޕީކް ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އެ މަގުގައި ވިޔަފާރިކުރަން އުޅޭ މީހުން "ގެއްލިއްޖެ" އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:36:22
އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭނާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްވަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން މިރޭ ބާއްވާ ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 15:09:28
ގަންނަ މާޓުގެ ރެޕް ލަވަ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ "ގަންނަ މާޓު"ން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ރެޕް ލަވަ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބިއްޖެ އެވެ. ގަންނަ މާޓުން އާއްމު ކުރި އެ ލަވައަކީ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުުން ކޮވިޑާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 14:08:51
އެޗްޑީސީ ފްލެޓްތަކުގެ ދެ މަހުގެ ކުލިން 30 ޕަސެންޓް ފަސްކޮށްދީފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އާންމުންނަށް ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ފްލެޓްތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހުގެ ކުލިން 30 ޕަސެންޓް ފަސްކޮށްދީފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިގޮތަށް ލުއިކޮށްދިނީ ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 13:58:42
ޑެލިވަރީއެއް ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ "މިހާރު"ގެ ލިސްޓް

ހޮޓާ/ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓްގައި ތިބެގެން ކެއިންބުއިމުގެ ފުރުސަތު މި ދުވަސްވަރު މި އޮތީ ގެއްލިފަ އެވެ. އަދި ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ވިޔަފާރިކުރުން ވެސް މި ހާލަތުގައި އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މި ކުއްލި ބަދަލާ އެކު ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 13:25:41
ވެލާއިން މުސާރައާ އެކު އިތުރު އެލަވަންސެއް ދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއްގައި މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ އަށް ފޮނުވާލަން ނިންމާފައިވާއިރު ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ ރިސޯޓުން މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 13:11:47
މަންޓާގެ ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް މާދަމާ ހުއްޓާލަނީ

މަންޓާ އެއާއިން ބ. އަދި ދ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ދަރަވަންދު އާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މަންޓާއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 12:28:41
ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިން ކޮށްފި

ސްޓެލްކޯ އިން ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 20:51:23
އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރަން، ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 19:32:39
އެމްޕީއެލް އިން އިމްޕޯޓަރުންނަށް ލުއިތަކެއް ދީފި

ރާއްޖެ އަށް މުދާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 16:09:10
ޑެސިއޯގެ މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށް ޑެލިވެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑްތައް ވިއްކާ، ޑެސިއޯ މޯލްޑިވްސް އިން މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ފަހު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ޑެސިއޯގެ އޮފިސަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 15:27:38
ކޮވިޑް-19: އެލްބިއަން ސްޓޯރުގައި އަތް ދޮންނަ ތައްޓެއް

ގިނައިން އަތް ދޮންނަން ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެލްބިއަން ސްޓޯރުގައި އަތްދޮންނަ ތައްޓެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ. ފިހާރަ ތެރޭގައި ތަށި ބަހައްޓާފައި ހުރި ނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ ފިހާރަ އަށް ވަދެ އަތް ދޮވެވޭނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 13:51:41
ފަހު ޓޫރިސްޓަށް އަލްވަދާއު، މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް

ރިސޯޓަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ އާއި އޭގެ ފަހުން ރަނގަޅު އަލްވަދާއުއެއް ކިޔުމަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޒަމާންވީ އާދައެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ޓޫރިސްޓުން ފުރުވާލަން ޖެހިފައި މިވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 12:59:40
ރިސޯޓްތަކުން މިހާތަނަށް 11،000 މުވައްޒަފުން ނޯޕޭއަށް ފޮނުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގިނަ ރިސޯޓުތައް ބަންދުކުރުމާ އެކު މިހާތަނަށް 11،000 މުވައްޒަފުން ނޯ ޕޭގައި ފޮނުވާލަން ނިންމުމުން ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 12:34:02
ރިސޯޓުތައް ބަންދު ކުރުމާ އެކު، އިމްޕޯޓު ދަށްވެ ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށަށް

ރިސޯޓުތައް ބަންދު ކުރުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ދަށްވެ، ޑޮލަރުގެ އަގު "ކަޅު ބާޒާރުގައި" ދަށްވާން ފަށައިފި އެވެ. ބްލެކް މާކެޓުގައި ޑޮލަރު ރޭޓު މިހާރު ހުރީ 16.50ރ. އާއި 16.60ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 16:08:10
ވެލިގާ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން: 30 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ޑިސްކައުންޓް

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް ވެލިގާގެ ފިހާރަތަކުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ވެލިގާގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ "ވެލިގާ ހާޑްވެއާ" ގެ ފިހާރަތަކާއި "ބްލަންކް" ގެ ފިހާރަތަކުން 30 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 15:38:14
ކޮވިޑް-19: ޑަބަލް އިންޓްރެސްޓް ނުނަގަން ބީއެމްއެލުން ނިންމައިފި

ފަސް ކުރާ ލޯނުތަކަށް ޑަބަލް އިންޓްރެސްޓް ނާރާ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައި އޮތް އިގުތިސާދީ ބޮޑު ހުއްޓުމާ ގުޅިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 15:24:57
ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ. އާއްމުކޮށް އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއިން ގެންނަ ތަރުކާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލީކްސް އާއި ކެޕްސިކަމް އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 12:58:00
ކިޗަން އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާ އެކު ޑެލިވަރީ

މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓް، ކިޗަން އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާ އެކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ކިޗަން އިން ބުނީ، އެ ރެސްޓޯރެންޓްގެ މެނޫއިން އޯޑަރު ނަގާ ނަމަ 20 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 12:39:46
ލޯނުތައް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: އެމްއައިބީ

ވިޔަފާރިތަކަށާއި އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުމުގައި ލުއިތަކެއް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 14:29:57
ހުރިހާ ބޭންކެއްގެ ލޯނުތައް ވެސް ފަސްކޮށްދޭނެ: ގަވަރުނަރު

ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ހަ މަހަށް ފަސްކުރަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކަކުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 13:08:20
ކޮވިޑް-19: އަންނަ ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ ހޯމަ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުން އިތުރު އެއް ހަފުތާ އަށް ދިގު ދެންމުމުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ބޭންކުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 12:36:23
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައި މި އޮތް އިގުތިސާދީ ބޮޑު ހުއްޓުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ޕާސަނަލް، ހައުސިން އަދި ވިޔަފާރި ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދީފި ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 22:50:58
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (އެމްއެންސީއައި) އިން ސާވޭއެއް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެމްއެންސީއައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 17:09:48