×
މައި ސަފުހާ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތައް ހުއްޓުވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: މަސީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ރިވިއު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 20:14:39
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން ނުހުއްޓުވިގެން ބޮޑު ބޯޑުތަކެއް ހަރުކޮށްފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ އޮތަސް ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން އާންމު ވެފައިވާތީ، އިންޒާރުގެ ބޯޑުތަކެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި އެސްޓީއޯ ގުޅިގެން ބަހައްޓައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 15:44:00
އެމްޓީސީސީގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ފައިދާ އާދަޔާހިލާފަށް ދަށަށް!

އެމްޓީސީސީގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގެ ސާފު ފައިސާ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. އެމްޓީސީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގެ މާލީ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 12:02:51
އެޕަލްގެ އާ ކެމްޕަސްއެއް އޯސްޓިން ސިޓީގައި!

އެޕަލްގެ އާ ކެމްޕަސްއެއް ޓެކްސަސްގެ އޯސްޓިން ސިޓީގައި ގާއިމް ކުރުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ. އެޕަލް ކުންފުނިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން އޯސްޓިންގައި ގާއިމްކުރާ މިއީ ދެވަނަ ކެމްޕަސް އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 09:12:56
ހަފްތާގެ ހަރަދު 318 މިލިއަން، އެކަމަކު އާމްދަނީއަށް 130 މިލިއަން!

ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ވުރެ ރާއްޖޭގެ ހަރަދު ބޮޑުވުން މި އޮތީ އާންމު ކަމަކަށް ވެފަ އެވެ. އެކަން މިދިއަ ހަފުތާގެ މާލީ ހިސާބަށް ބެއްޔަސް އެނގެ އެވެ. މިދިއަ ހަފުތާގައި ދައުލަތުން 318.1 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 21:04:59
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަރޮސް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓުގެ އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ހާސިލް ކޮށްފި އެެވެ. މި މަހު ލިސްބަންގެ 'ޕަޓިއޯ ޑަ ގާލޭގައި' ބޭއްވި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 10:17:53
ގެސްޓް ހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް މި މަހުގެ 29 ގައި ބާއްވަނީ

ގެސްޓް ހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް މި މަހުގެ 29 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އއ. ރަސްދު އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ، ގެސްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 08:41:09
ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ ވާހަކަ: ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީ މަސްވެރިކަމުން ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދަން

ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް އުފަން އަލީ އަކްބަރަށް ރޭ ވަނީ ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ މަގާމު ލިބިފަ އެވެ. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އަކްބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ނުކުތީ 18 އަހަރުގަ އެވެ. އޯލެވެލް ނިންމުމަށް ފަހު 2004 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 13:02:13
މަޓާޓޯ އިން އަންނަ އަހަރު 17 ފެއާއެއްގައި ބައިވެރިވަނީ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން އަންނަ އަހަރު ޓޫރިޒަމް 17 ފެއާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ނިންމައި ފެއާތަކުގެ ލިސްޓެއް އާންމު ކޮށްފި އެވެ. މި ލިސްޓުގައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 10:19:14
އުވައިލަންޖެހޭ ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު 7،000 ގައި

ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެކު 7،000 ކުންފުނި އުވައިލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އިސްލާހެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 16:17:18
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް، އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 14:31:21
ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، އާ ސަރުކާރާ އެކު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 13:58:53
ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލަނީ

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މާލެ އަތޮޅު އުތުރުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ރީތިރަށް ރިސޯޓުގެ ލާނިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 18:23:28
ބޮޑު ބަންދަށް އެޑްވާންސްޑް އޮޕްޓިކަލް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑްވާންސްޑް އޮޕްޓިކަލް އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ދިރާސީ އަހަރާއި، ހިޖުރީ އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑްވާންސްޑް އޮޕްޓިކަލް އިން ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 15:43:39
ގަވަރުނަރުގެ އިސްތިއުފާއާ އެކު އިންޑިޔާ ރުފީސްގެ އަގު ދަށަށް!

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - އިންޑިޔާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ ގަވަރުނަރުގެ އިސްތިއުފާއާ އެކު އިންޑިޔާ ރުޕީސްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އިންޑިޔާގެ ފައިސާގެ އަގުވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 13:14:01
އާސަންދަ އަށް 610 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހަރަދުކޮށްފި!

އާސަންދަ އަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް 610 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 11:52:18
ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދެވޭނީ ކުރިން ހައްޖު ނުވާ މީހުންނަށް

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ކުރިން ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްފައި ނުވާ މީހުންނަށް ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 11:10:41
ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް މައްޗަށް

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން ބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އަށް 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 10:01:10
ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަނީ

ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 09:55:34
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް އުވައިލަނީ

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް، އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 08:36:20
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭގެ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ޚާއްސަ އޮޑިޓެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 17:09:29
ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައިފި

ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ނެރުނު ޓެކްސް ރޫލިންގައި ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު އެކެއްގެ 22

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 13:29:32
ތިމާވެށްޓަށްދޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ލަކްސް ރިސޯޓުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަނީ

ލަކްސް ރިސޯޓުގައި ހުރި ހުރިހާ ފުރާޅެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ރިސޯޓުން ބުނި ގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް، ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް، އިރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-09 14:53:24
ފެނުގެ އަސަރުކުރި 150 ސައިކަލަށް ލިޓަސް އިން ސާވިސް ކޮށްދިން!

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެނުގެ އަސަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން، 150 ސައިކަލް ސާވިސް ކުރި ކަމަށް ލިޓަސް އިން ބުނެ އެވެ. ލިޓަސްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރު އާސިފު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، 150 އަށް ވުރެ ސައިކަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-09 14:24:55
ރިސޯޓުތަކުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގިނަ، ހައްލެއް ބޭނުން:ޓީމް

ރިސޯޓްތަކުގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ބުނެފި އެވެ. ޓީމުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-09 13:02:53
އެމްޓީސީސީ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީގެ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ކަށަވަރު ޝޯ ރޫމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަދުހަމް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮމޯޝަންގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-08 12:02:11
ބޮޑީޓެކް: އަލަށް ޖިމަށްދާ މީހުންނަށް ވެސް ހާއްސަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭ ޖިމެއް!

ފިޓްނަސް އާއި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް ގެންގުޅޭ ދިވެހިން އިތުރުވެފައިވާ އިރު ޖިމްތަކާއި ފިޓްނެސް ސްޓޫޑިއޯތައް ވެސް މާލޭގައި ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-06 14:42:21
ރަންފައުނުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުން ފިހާރައިން އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އިޔާ އެންޑް ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ. މިމަހު އެކަކުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-06 14:40:48
ފެންބޮޑުވެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި

އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ވަރަށް ގިނަ ވިޔަފަރިވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ. ގެއްލުންވި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ވަނީ އަމީނީމަގުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-06 13:58:58
ނިއު އޭޖްގެ ކްރެޝަލް، ކޮލިޓީ ފާހާނަ ފިޓިން ބްރޭންޑެއް!

ނިއު އޭޖް އަންލިމިޓެޑަކީ 1998 އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި، ފާހާނަ ސާމާނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު، އަދި ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިގޮތުން ރިސޯޓް،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-06 11:06:04