×
މައި ސަފުހާ
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓެއް އެކްސިޑެންޓްގެ ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޓީއެމްއޭގެ ސީ ޕްލޭނެއް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށް ކުދިކުދި އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބޯޓަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެސް ލިބިފަ އެވެ. ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 14:45:40
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އެސްޑީއެފް)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ސާކްގެ ކޮންމެ ގައުމެއްގެ މީހަކަށް ވެސް މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 14:42:26
ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރުގެ ބިލް ކުޑަަކުރަން ސްޓެލްކޯގެ ކެމްޕޭނެއް

ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރަންޓު ބިލަށް އަރާ މިންވަރު ކުޑަކުރަން "ސޭވް އެނާޖީ" ގެ ނަމުގައި ސްޓެލްކޯއިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މާޗުން ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް އަންނަ ހޫނު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 13:40:56
ސިބްކޯއިން މާކެޓްކުރާ "ގުޑްޑޭ ޗަރޖް" ތައާރަފްކޮށްފި

ސިބްކޯއިން އެތެރެކުރާ "ގުޑްޑޭ" ގެ އާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ގުޑްޑޭ ޗަރޖް" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.ޗޮކްލެޓް ރަހަ އެކުލެވިގެންވާ މި ބުއިމަކީ މިއުޓިޕްރޯ ހިމެނޭ، ކެލްސިއަމް، ޕްރޮޓީންސް އަދި ވިޓަމިން ސީ،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 13:36:13
ދަރުބާރުގެއިން މިއަދު ލެވިސްޓާ ކޮފީ ހިލޭ ލިބޭނެ

ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި ލޮޓަސް ފިހާރައިން ބަހައްޓާފައި ހުރި ސްޓޯލުން މިއަދު ލެވިސްޓާ ކޮފީ ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ. ދަރުބާރުގޭގެ ހަކުރާ މާލަމުގައި ހުރި ލޮޓަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 11:17:32
ސީއެންއެންގެ އެންމެ "ރޮމޭންޓިކް" މަންޒިލަކީ ރާއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު ސީއެންއެން އިން ހޮވާ ލޯބިވެރިންނަށް ހާއްސަ މަންޒިލްތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެއްވަނައިގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ސީއެންއެން އިން އާއްމު ކުރި އެ ނޫހުގެ "ވޯލްޑްސް މޮސްޓް ރޮމޭންޓިކް ޕްލޭސަސް" ލިސްޓުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 11:16:45
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަނީ

ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އެސްޑީއެފް)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެސްޑީއެފް އުފައްދާފައި ވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ހިމެނޭ ސާކްގެ ކުޑައިގެ ދަށުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 11:07:39
އދ. އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފި

ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު އދ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ގާއިމުވެފައިވާ ފަސްރަށެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފުލުހުން ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.މިޕްރޮގްރާމުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 18:47:37
ކޮކޯ ޝިކް އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު "ހެޕީ އަވާ"!

ރާއްޖޭގައި ހަމުގެ ތަފާތު ފަރުވާތަކާއި ރީތިވުމަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮކޯ ޝިކް އިން ވަރަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ކޮކޯ ޝިކް އިން މި ދުވަސްވަރު އަންނަނީ ހެނދުނު 11:00 އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 15:11:01
ސަމުރާއީ ބޮންޑު ވިއްކާނީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ނަގާ ބޮންޑު ވިއްކޭ ވަރުވާނީ މި އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ 300 މިލިއަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 14:44:35
ޓޫރިޒަމްގެ އޮތީ އުންމީދީ ދުވަސްތަކެއް: މަޓީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކުރާ އާ ޕެސެންޖާ ޓާމިނަލާއި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 14:17:37
ސީއެސްއާރުގެ ފައިސާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ސީއެސްއާރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އިންވެސްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނިތަކަށް ދޭ ފައިސާގައި ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 14:16:42
ރިޗަޑް ބްރޭންސަންގެ ފުރަތަމަ ކްރޫސްލައިނާ ދައްކާލައިފި

ވާޖިން ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރު އަދި ބިލިއަނަރު ރިޗާޑް ބްރޭންސަން އޭނާގެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ކްރޫސް ލައިނާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ވާޖިން ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ކްރޫޒް ލައިނާގެ ނަމަކީ "ސްކާލެޓް ލޭޑީ" އެވެ. އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 19:35:00
ގިނަ ހިދުމަތްތަަކަކާއެކު"ޑިޒައިނަރ ރަޒީ"ގެ އާފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑިޒައިނަރ ރަޒީނާ ތައުފީޤް (ރަޒީ) ގެ "ޑިޒައިނަރ ރަޒީ" ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭގޮތަށް އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.މިފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-22 14:29:26
ރިޗަރޑް ބްރެންސަން ގެ ލަގްޒަރީ ކްރޫޒްޝިޕް ލޯންޗްކޮށްފި

ޒުވާން ދަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ މައްޝޫރު ބިލިއަނަރު ރިޗަރޑް ބްރެންސަން ގެ ފުރުތަމަ ކްރޫޒް ލައިނަރ ލޯންޗްކޮށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ."ސަކާލެޓް ލޭޑީ" ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-22 12:40:07
ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓް، މިހާރު ކުޑަ ދޯންޏެއްގައި

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު، ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓަށް ދިވެހިވަންތަ ސިފައެއް ގެނެސްދިނުމަށް ގްރޭންޑް ޕާކު ކޮދިއްޕަރުން ތަބަކުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަ ދޯނިފަހަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 16:04:34
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރި ހޭދަ އިތުރުވެއްޖެ

ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރި ހޭދަ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފްތައަކު ނެރޭ ފިސްކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިޕޯޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-20 14:44:21
ވިލާ އެއާއަށް ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރަން ހުޅުލެއިން ޖާގައެއް ނުދިން

ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށަން ހުޅުލެއިން ޖާގަ ހޯދަން 2013 އިން ފެށިގެން ވިލާ އެއާއިން ރަސްމީކޮށް އެދުނު އެދުންތަކަށް ޖަވާބެއް ނުދީ، އެކަމަކު އޭގެ މާ ފަހުން މަންޓާ އެއާއަށް ޖާގަ ދިނުމަކީ، އެމްއޭސީއެލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-20 12:02:43
"ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު "މެންގޯ" ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ސޮނީ ގެ ފަރާތުން މާލޭގައި، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހެދުން ވިއްކާ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މެންގޯ" ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ."މެންގޯ ވިމަން" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިހާރަ 25 ފެބްރުއަރީގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-19 23:37:14
މާފުށިވަރު ރިސޯޓް އިތުރުފުރިހަމަ ކަމާއެކު މާރޗްމަހު ހުޅުވަނީ

ބޮޑު މަރާމާތަކާއި ، މުޅިން އާ ލަގްޒަރީ ފަރުމާއަކާ އެކު މާފުށިފަރު ރިސޯޓު އަލުން ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.ވެލާނާ އިންޓަރނޭޗަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން 25 މިނެޓުން ދެވޭ މާފުށިވަރު ރިސޯޓް މިފަހަރު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-19 16:00:58
ރަންފައުނުގެ ރޯދަ ސޭލް، 35 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ޑިސްކައުންޓް

ރޯދަ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރަންފައުނުން 35 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އާއްމުކޮށް ރޯދަ މަހު ބަދިގެ އަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި ގޭތެރެއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-19 12:03:33
ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ ކުރިއަށް ދަނީ

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ 26 ވަނަ ގްލޯނެޓް އެޑިއުކެޝަން ފެއަރ ވަނީ އިއްޔެ ފަށާފައެވެ. 18 ފެބްރުއަރީ ގައި މިފެއަރ ފަށާފައިވާއިރު، މިއަދު 5:00 ން 10:00 އަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-19 11:59:04
މާލީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ސަމިޓެއް ރާއްޖޭގަ ބާއްވަނީ

މާލީ ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިވާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޕްރޮފެޝަނަލް ސަމިޓް 2020 ބާއްވުމަަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.މާލީ ދާއިރާއަށް ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ދާއިރާގައި ހުރި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-18 23:25:00
މޫސުމީ ގެއްލުންތައް ހައްލުކުރަން އެމޭޒަންގެ ސީ. އީ. އޯ 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރަނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ހައްލުކުރުމަށް މަަސައްކަތް ކުރުމަަށް އެމޭޒަން ގެ ސީއީއޯ ޖެފް ބެޒޯސް އުފައްދާ ‘ބެޒޯސް އަރތް ފަންޑް’ އަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-18 21:42:04
"އެސް ޓީ އޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު " މިމަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޅޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ބާއްވަމުން އަންނަ " އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު " 23 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.މުދަލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ގިނަ އިނާމްތަކެއް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-18 16:17:44
އިންކަމް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ނައީމްގެ ސެމިނާރެއް

ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމްގެ އޮޑިޓް ފާމް، "ނައީމް އެންޑް ޖިނާން އެލްއެލްޕީ- ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް" އިން އިންކަމް ޓެކްސް އާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހާއްސަ ސެމިނާއެއް މާދަމާ ބާއްވަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-18 14:24:58
މިދިޔަ އަހަރު 8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ނެގި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ފަސް ލޯނު ނެގި ކަމަށާއި ލޯނުތަކުގެ ޖުމްލަ 530.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (8.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަރާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-18 14:24:56
ރޯދަ މަހުގެ ވަގުތީ މާރުކޭޓް ހަދާނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރީޓްސްކޭޕިން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-18 11:52:38
ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބީއެމްއެލްއަށް 25 އަހަރަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވި ، އެ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ސީއޯއޯ ގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.ބީއެމްއެލް އަށް ޝަރީފު ކޮށްދެއްވި ބައެއް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-17 14:11:21
ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފު 25 އަހަރަށް ފަހު މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ޝަރީފު ގެންދެވީ ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު ސެންޓަރާއި ރީޓެއިލް ބޭންކިން އާއި އޮޕަރޭޝަންސްގެ ޑިރެކްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-17 13:07:12