×
މައި ސަފުހާ
ސީމަނުންގެ ޑޮކިއުމެންޓް މަހެއްގެ ތެރޭ ލިބޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްގެ ތެރޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބާ އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ސީމަނުންނަށް ބޭނުންވާ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 17:17:50
ބަދަލުދިން ކުންފުނި ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަންގަވައިފި

ސަރުކާރުން ބަދަލުދިން ކުންފުންޏާއި އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިން އަދަދު ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އާހިދު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ. އޭނާ އެގޮތަށް އެންގެވީ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 15:19:11
ކެންސަރުގެ ފަރުވާއަށް އޭޑީކޭގައި ހާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާއްމުވަމުންދާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ސިއްހީ މައްސަލައަކީ ކެންސަރުގެ ބަލިތަކެވެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 13:14:23
ސީމަނުންނަށް ރާއްޖޭން އައިޑެންފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުލިބި، ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތް ނުވެފައި!

ރާއްޖެއިން ސީމަނުން ޓްރާންސްޕޯޓުން ދޭން ޖެހޭ އައިޑެންޓީޓީ ޑޮކިއުމެންޓް، (އެސްއައިޑީ) ދޫނުކުރާތީ، ބައެއް ގައުމުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސީމަނުންނަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސީމަނުންގެ އޭޖެންޓު، އޭޝިއާ މެނޭޖްމެންޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 12:56:42
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ފެސްޓިވަލް ބާއްވައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ބިޒްނަސް ސޮސައިޓީން އެ ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅިގެން ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނި ގޮތުގައި އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި އެ ފެސްޓިވަލް ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 12:48:15
ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ އެސްކޭޖީއަށް ވަނުމަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރީސްކޫލުން އަންނަ ދިރާސީ އަހަރަށް، އެސްކޭޖީގެ އިތުރު ކްލާސްތަކެއްގެ ޖާގައަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ފުރުސަތު ދިނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާ އެކުގައެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 2023-2024

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-30 12:43:44
ބީއެމްއެލް އިން ހިއްސާއަކަށް 40ރ. ބަހަން ނިންމައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ހިއްސާއަކަށް 40ރ. ބަހަން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މިގޮތަށް ފާސްވީ ބައިވެރިވި ހިއްސާދާރުންގެ 100 ޕަސެންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-29 21:51:02
ބީއެމްއެލް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް މައުލޫމާތުދޭން "އޭއައި" އެއް

ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އާޓިފިޝަން އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް ދޭން "ޑިޖިޓަލް ކަސްޓަމާ ކެއާ" ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކްގެ ސީއީއޯ ކާލް ސްޓުމްކަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-29 21:48:11
ޑިޖިޓަލް ރުފިޔާއެއް އުފައްދަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާގެ 94 ޕަސެންޓު ހުރީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް "ޑިޖިޓަލް ރުފިޔާ" އެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކި ލެވެލްތަކުގައި މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މަރުކަޒީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-29 17:24:14
ވިނަރެސް ފްލެޓް ލިބުނު ސީލައިފްގެ ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު އެއްބަސްވުންތައް ހަދަން ފަށައިފި

ސީލައިފް އިން ފްލެޓް ގަތް މީހުންގެ ތެރެއިން ވިނަރެސް ފްލެޓް ގަތް މީހުންނާ އެކު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އާބަންކޯ އިން ބުނީ، ސީލައިފްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-29 13:03:58
ޕެންޝަން ފަންޑުގައި 16.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގެ ފެންޝަން ފަންޑުގެ ޖުމްލަ 16.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ. ޕެންޝަން އޮފީހުން މިއަދު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ފެށި "މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ފޯރަމް" ގައި އެ އޮފީހުގެ ސީއީއޯ ސުޖާތާ ހަލީމު ވިދާޅުވީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-29 12:03:44
މޫލީގެ "އެންމެ އަގު ހެޔޮ ސޭލް"ގައި 80 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

"އެންމެ އަގު ސޭލް" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫގެ އޮންލައިން ވިޔަފާރި ޕްލެޓްފޯމް މޫލީގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-28 15:02:48
ގައުމީ އެއާލައިނެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން: ބިއޯންޑް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ދަރަޖަ ބިއޯންޑް އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސީއެންއެންގެ ވިޔަފާރި ޝޯ "ކުއެސްޓް މީންސް ބިޒްނަސް"ގައި ބިއޯންޑްގެ ސީއީއޯ ޓޭރޯ ޓަސްކިލާ އަށް ވިދާޅުވެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި އެހެންވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-28 13:51:02
ދަ ސާކަލްއިން އޭއައިއަށް ފަރިތަ ޖީލެއް ބިނާކުރަނީ

އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގެ ޔޫސުފް ޔަނާލް މައުސޫމް ފަހުރުވެރިކަމާ އެކު ބުނެލީ ސިމްޕަލް އޭއައި މޮޑެލްއެއް ހަދަން މިހާރު އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. "އަސްލު އެއީ އެހާ އުނދަގޫކަމެއް ނޫން،" ދަ ސާކަލްގެ އެޑްވާންސް އޭއައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-28 13:49:18
ހޮސްޕިޓަލިޓީއަށް އޮތް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިމަގު ކެއިރެޓުސޫގެ ސަމިޓުން ފެނިއްޖެ

ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓެކް ކޮމްޕެނީ ކެއިރެޓުސޫ އިން "ނެކްސްޓް" ގެ ނަމުގައި ސަމިޓެއް ބާއްވައިފި އެވެ. އެއީ ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންޑަސްޓްރީގައި ދުނިޔޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-28 12:11:03
ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މި އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް

މި މަހު ރާއްޖެއަށް އައި ޓޫރިސްޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތަށް ވުރެ ހަ ޕަސެންޓު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މި މަހު މިހާތަނަށް އައީ 94،000

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-28 11:21:57
ފައިނޭންސް ފޯރަމް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ ފައިނޭންސް ފޯރަމް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ފޯރަމް އިންތިޒާމުކުރާ ޕެންޝަން އޮފީހުން ބުނީ، ފޯރަމްގެ މަގްސަދަކީ މާލީ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ މާލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-27 17:16:30
ވިލާގެ ފުރަތަމަ ހާޑްވެއާ ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ވިލާ ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ހާޑްވެއާ ފިހާރަ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. "ވިލާ ހާޑްވެއާ" ހުޅުވީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގައި ހުންނަ ވިލާގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުގަ އެވެ. ވިލާ ގްރޫޕުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހާޑްވެއާ ފިހާރައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-26 16:31:56
ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

ބީއެމްއެލްއިން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދޫކުރާ "ބީއެމްއެލް ސްޓާޓް އަޕް ގްރާންޓަށް" ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނި ގޮތުގައި މި އެހީއަށް އެދި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-25 19:29:38
ނިޕޯން ބްރޭންޑުގެ ކުލަ އާއި ދަވާދު ވެލިގާއަށް

އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކުރާ "ނިޕޯން" ބްރޭންޑުގެ ކުލަ އާއި ދަވާދު ވެލިގާ ހާޑްވެއާގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އެސްޓީއޯ އާއި ވެލިގާއާ ދެމެދު ހެދި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފެށި ކަމެކެވެ. އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-25 13:56:58
ދޮވުނީ، ހިކުނީ: ހިޓާޗީ ދޮންނަ މެޝިންގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ "ހިޓާޗީ" ބްރޭންޑުގެ ދޮންނަ މެޝިންގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް "ދޮވުނީ، ހިކުނީ" ގެ ނަމުގައި ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މެޝިން ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ މައިކްރޯވޭވް އަވަނެއް ލިބޭނެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-25 13:52:55
އައި ކެއާ އަށް 20 އަހަރު: ހާއްސަ އެހީތެރިކަން ފިޔަވައްޗަށް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ "ފިޔަވަތި" އަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ފަރުނީޗަރުތަކެއް، އައިކެއާގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. އެ ތަކެތި ހަދިޔާކުރީ ފިޔަވަތީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-24 18:35:13
ބީއެމްއެލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާ އެކު ޕާޓްނާޝިޕް އާކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާ އެކު ވެފައިވާ ޕާޓްނާޝިޕް އެގްރީމަންޓު މިއަދު އާކޮށްފި އެވެ. ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބީއެމްއެލްއިން ސޮއި ކުރެއްވީ ބީއެމްއެލްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-23 13:51:05
މިއަދު އައިކެއާ އަށް ދާތި، ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ!

މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ "ފްލޭޝް ސޭލެއް" އައިކެއާ އޮޕްޓިކަލްސްގައި ފަށައިފި އެވެ. އައިކެއާ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދުގެ "ފްލޭޝް ސޭލް" ގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-22 11:53:21
އެއް މަހުން 20 މިލިއަން ހޯދައި، މެޑްޓެކްގެ ސުކޫކު ބަންދުކޮށްލައިފި

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިއްކަން ހުޅުވާލި ސުކޫކް އަށް އެއް މަސް ތެރޭގައި 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވިޔަނަ ޕޯޓަލްގައި، މެޑްޓެކްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-21 15:37:39
ނަހަމަ ފައިސާއެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނެތް: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތެއް ކޮށްދިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ހިފަހައްޓައި، އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ކަޓް ހޯދުމަށް ޑިމާންޑް ކުރި ކަމަށް ބުނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-20 17:23:57
ޕިއްޒާ ބޯނާގެ އާޓް ކޮންޓެސްޓަށް 500އަށް ވުރެ ގިނަ ކުރެހުން

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ހުޅުވާލި އާޓް ކޮންޓެސްޓަށް 500އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ތަނުން ބުނެފި އެވެ. ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ބުނި ގޮތުގައި 12 އަހަރުން ދަށުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-19 12:12:22
ވެލްޑަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޓީސީސީން ހުުޅުވާލައިފި

އެމްޓީސީސީގެ "ހުނަވަރު" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވެލްޑަރުންނަށް ވާން ބޭނުންވާ މީހުން ހޮވަން އޯޕަން ޑޭ ސެޝަންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ލ އަތޮޅާއި އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-19 11:55:53
ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޕްރިމިއަމް ލަގްޒަރީ އެއާލައިން "ބިއޯންޑް"ގެ އޮފީސް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޕްރިމިއަމް ލަގްޒަރީ ލެޝާ އެއާލައިން "ބިއޯންޑް"ގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު އެރޭބިސް ސިމްޑީ ކުންފުނީގެ އެ އެއާލައިނުގެ މާލެ އޮފީސް ހުޅުވައި ދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-19 11:32:23
"ޓޮޕް 100" ކުންފުނީގެ ލިސްޓަށް ސްޓީލް ހާޑްވެއާ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 100 ކުންފުންޏަށް ދޭ އެވޯޑު، "ގޯލްޑް 100" ސްޓީލް ހާޑްވެއާއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް މި އެވޯޑު ދިނީ ރޭ ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި "ގޯލްޑް 100" ގާލާ ނައިޓުގަ އެވެ. ސްޓީލް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-17 12:00:50