×
މައި ސަފުހާ
ޔޫރޯއާ ދިމާކޮށް އެމްޓީސީސީގެ ސުޒުކީ އުފެއްދުންތަކުން ޑިސްކައުންޓް

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 15 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް. އެ މުއްދަތުގައި އެމްޓީސީސީއިން ވިއްކާ ސުޒުކީ އިންޖީނު، ސްޕެއާ ޕާޓްސް އަދި އަޑީތެލާއި ސްޓިއަރިން ސިސްޓަމް ފަދަ އުފެއްދުންތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:32:12
'ވާދަވެރިކޮށް ނުދެކެން؛ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރަށް ކާމިޔާބު'

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ކާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން 70،000 ވަރަކަށް ކަސްޓަމަރުން ހިދުމަތް ހޯދާ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގައި ކަސްޓަމަރުންގެ 2 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރައްކާކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:55:38
ކޮކާކޯލާ ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޖުމްލަ 6 ނަސީބުވެރިންނަށް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ބަލައިލަން ޖާމަނީއަށް ދެވޭނެ އަދި ސްމާޓްފޯން ފަދަ އިތުރު އިނާމު ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނަސީބުވެރިންނަށް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:07:36
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 50ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި؛ ރިކޯޑު އަދަދެއް

ބީއެމްއެލްއަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު 2.07 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއިން ހިއްސާދާރުންނަށް 269 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 21:45:33
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ ބަހަން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހެޅީ މޫނުމަތީ އަގު 5ރ.ގެ ހިއްސާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 4ރ، ބެހުމަށް، އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އެހުމުން، ފައިދާ ބަހަން ނުފެންނަ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 14:09:39
ބީއެމްއެލްއިން އިސްލާމިކް ކްރެޑިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

މި ކްރެޑިޓްކާޑުން 'ބީއެމްއެލް އީޒީ ޕޭ' މެދުވެރިކޮށް ނަގާ މުދަލަށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނުވަތަ ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 22:14:26
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ 6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން ފެސިލިޓީއެއް

ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރަކަށް ކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެންމެން ޝާމިލްކޮށް ބާރުވެރިކުރުވައިގެން ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 09:33:13
އޭޑީކޭގެ 3ޓީ އެމްއާރުއައި ހިދުމަތާއެކު ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހަ

މި މެޝިން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ މެޝިނުގެ ތެރޭ ބަލި މީހާ އޮންނަ އިރު ހާސްވުން ނުވަތަ ކްލޮސްޓްރޯފޯބިއާގެ އިހުސާސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްދޭ ގޮތަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 16:54:38
ދަރަނި މެނޭޖުކުރަން އޮފީހެއް؛ އިންވެސްޓުކުރަން ކޮމެޓީއެއް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އެކަން ކުރަން ރާވާފައިވަނީ ޕަބްލިކް ދަރަނި މެނޭޖުކުރަން ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލުމަށްފަހު

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 14:07:31
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ މަރުހަބާ ސަރުކާރަށް؛ މިހާރު ވެސް ހަރަދުކުޑަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތުގެ ސީރިއަސްކަން ސަރުކާރުން ގަބޫލުކޮށް، އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް އަޅުވަން މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 15:03:59
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްގައި ދަނޑަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ޒާއިނަށް

ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގެ 'ވޯލްޑް ކަޕް' ކަމަށް ބެލެވޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮންނާނީ 1 ޖޫންގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 15:03:05
ޓޫރިޒަމް އާމްދަނީން ގެއްލޭ ބައި ހޯދަން ޓެކްސް އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

ރާއްޖެއަށް ބޭރު ފައިސާގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ އާމްދަނީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ނިޒާމަށް ނުވަދެ ގެއްލިގެންދޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 11:41:37
އެކްސްއެލް ޓެބަކުން ދުބާއީ ދަތުރާއި އިތުރު އިނާމުތައް

މެއި-ޖުލައި މަހު ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނަގާ ހަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ދުބާއީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 18:15:33
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކަލިނަރީ އާޓްސް ޕްރޮގްރާމް

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަލިނަރީ އާޓްސް ޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ކްލާސްރޫމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މައުލޫމާތާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 18:02:57
އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީވާން ބީއެމްއެލް އިން ފަންޑެއް

މި ފަންޑުގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ތައުލީމާއި ތިމާވެށީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރާ ދާއިރާތަކުން ފަސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 200،000ރ ހިލޭ އެހީ ދޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 17:55:07
ބެކް ޓު ސްކޫލުގެ ނަމުގައި ހިލޭ ރައުޓަރު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނަށް އަލަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ރައުޓަރު އަދި ހިލޭ ސެޓް-އަޕް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 13:15:19
މިދިޔަ އަހަރު 23،000 ކަސްޓަމަރުން ބީއެމްއެލްއާ ގުޅުނު

ކަސްޓަމަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި މިދިޔަ އަހަރު %24ގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 12:43:43
އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތައްޔާރު؛ ފަށާނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން

ދަރަނި ކުޑަކުރަން މިދިޔަ އަހަރު އަޅަން ރޭވި ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ހުރުމާއި މިހާރު ދަރަނީގެ ހާލަތާއި މާލީ ހާލަތުގެ ނާޒުކު ކަމާ އެކު ދެން އިތުރަށް ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-20 14:51:03
ސަރުކާރު 12 ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑަށް އާ ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަން އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީގައި މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ޕްރޮމޯޓު ކުރަން އުފެއްދި ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ވެސް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-19 14:48:52
ސިމްޑީ މޮނިން ކަޕް: މިކްސޮލޮޖިސްޓުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

އެންމެ ރަނގަޅު 15 ރެސިޕީ ހުށަހަޅާ މިކްސޮލޮޖިސްޓުންނަށް 22 ޖޫންގައި ތާޖު އެގްޒޮޓިކާގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ. އެ މުބާރާތުން މޮޅުވާ މިކްސޮލޮޖިސްޓު ދާނީ ފްރާންސަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-15 14:32:41
ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ބަލައިލަން ޖާމަނީއަށް ދާން ރެޑްވޭވުން ފުރުސަތެއް

ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް، ދެ މީހެއްގެ ޖާމަނީ ދެ ކޮޅު ޓިކެޓާއި ފައިނަލް މެޗުގެ ޓިކެޓާއި ހުރުމާއި އެލަވަންސެއް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-15 10:56:33
ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން 2024

ދަރުބާރުގޭގައި މޭ 13-15 އަށް ހިނގަމުންދާ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގައި ހޮސްޕިޓަލިޓީ ސިނާއަތުގެ ސަޕްލަޔަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އެއްތަންކޮށްދޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-14 22:00:22
ޓޫރިޒަމްގެ މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން 'މަޓީ އިންސައިޓް'

މަޓީ އިންސައިޓް އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދަން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-14 15:09:34
'ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލުން ރަނގަޅު؛ ފިޔަވަޅުތައް އަވަސްކުރޭ'

ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމާއި ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަށް މަރުހަބާ ކީ ނަމަވެސް، ދަރަނީގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް ރާއްޖެއަށް އޮތުމުން ސިޔާސަތުތަކަށް އަވަސް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އައިއެމްއެފްއިން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-13 22:29:59
ބީއެމްއެލްގެ ޕީއޯއެސް ޓާމިނަލުގައި ވީޗެޓު ޕޭ ހިމަނައިފި

މި ހިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-13 13:01:14
800،000 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ، %11 ގެ އިތުރުވުމެއް

މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ޗައިނާ އިން، އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 6،233 ފަތުރުވެރިން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމްގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-13 11:19:56
އިކޮނޮމިކް ޒޯނު ތަރައްގީކުރަން 5 މަސް ތެރޭ އެއްބަސްވެވޭނެ: ސައީދު

ސައީދު ވިދާޅުވީ 5 އަހަރު ތެރޭ ފުނަދޫ އާއި މާލެ އަދި ހުޅުލެ އާ ގުޅާލެވޭނެ ކަމަށާއި ފުނަދޫގައި ގާއިމްކުރާ ފައިނޭންޝަލް ހަބުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-12 14:00:14
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ޖުލައި މަހު ފަށަނީ

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކަކާއި އޮފްޝޯ ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ހިމެނޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި މާލީ ސިނާއަތެއް ތަރައްގީކުރަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް އޮތޯރިޓީ'ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ވަނީ އުފައްދާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:16:23
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިިކް ޒޯންތައް ތަަރައްގީކުރަން ސޮއިކޮށްފި

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ އަދި ކ. ފުނަދޫގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޕެޝަން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސް ޒޯނުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އިންވެސްޓު

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-12 12:40:21
އެލައިޑް މަދަހަ މުބާރާތުގެ 1 ވަނައަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

އެލައިޑް މަދަހަ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން. އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި އަޒްކާ ބިންތު އާދަމްއަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ދިނީ އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިޕެޑެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-09 18:09:21