×
މައި ސަފުހާ
ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ ޓްރީޓޮޕުން އަލުން ފަށައިފި

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އައި ކާޑިއޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިތުގެ ބަލީގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ފަށައިފި އެވެ. ކާޑިއޮލޮޖީގެ ހިދުމަތް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޓްރީ ޓޮޕުން ވަނީ ކާޑިއޮލޮޖީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 20:10:54
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސްކަމުން ނިޒާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕޮރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) ގެ ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ނިޒާރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ. ނިޒާމު މި މަގާމުގައި ފަސް އަހަރުވަންދެން ހުންނެވި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:51:59
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ފޯމު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހެޑް އޮފީހުން ހިއްސާ ވިއްކަން ދޫކުރަމުން އައި އައިޕީއޯ ފޯމު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް އެމްއައިބީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 13:57:46
ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށްދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:50:31
"ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ސުވިޓްޒަލެންޑަށް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ރޯޑް ޝޯ "ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ސްވިޓްޒަލެންޑުގައި ފަށައިފި އެވެ. މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ބެސެލް އާއި ޒިއުރިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:28:55
އެމްޓީޑީސީން އުލިގަމުގައި ހަދަން އުޅުނު ހޮޓަލަށް ކުރި ހަރަދު ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އިން ހއ. އުލިގަމުގައި ހަދަން އުޅުނު 100 އެނދުގެ ހޮޓަލާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ކުރި ހަރަދު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 10:55:02
ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓުން ހިތްގައިމު އާ ބީޗް ކޮޓަރިތަކެއް ހުޅިވައިފި

ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އިން އާ ބީޗް ކޮޓަރިތަކެއް ހަދައި ހުޅުވައިފި އެވެ.ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި "ބީޗް ސުއިޓް" ހަދާފައިވަނީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-20 10:16:50
ހާބަރު ތިން ފުޑްކޯޓެއް ކުއްޔަށް ދެނީ

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ސްޓޭޑް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ހިދުމަތް ނުދޭ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމަައި، ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.އެސްޓީއޯ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-20 09:53:25
ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ލިއޮންސީނޯ 250 ތައާރަފްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ބެނެލީގެ ލިއޮންސީނޯ 250 ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ލިއޮންސީނޯ 250 އަކީ ސްޓައިލުގެ ގޮތުންނާއި ކޮލިޓީގެ ގޮތުން ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ހޯދާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 12:27:09
ނިއު އެޑިޝަނުން މެޖިކް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ހޯލްސޭލްކުރަން ފަށައިފި

ނިއު އެޑިޝަންގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން، މެޖިކް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. މެޖިކް ބޮޑީ ސްޕްރޭ އަކީ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ، ފްރާންސްގެ ކޮލިޓީ އުފެއްދުމެކެވެ. މިއީ އެހެން ބޮޑީ ސްޕްރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 10:26:10
ސޮނީގެ "ދަ ސީން"ގެ ނަން ބަދަލުކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި

ސޮނީ ހާޑްވެއާ އިން ހިންގި "ދަ ސީން" ފިހާރައިގެ ނަން "ސޮނީ ހޯމް" އަށް ބަދަލުކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. "ސޮނީ ހޯމް" ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ ހޯމް އިންޕްރޫމަންޓް އައިޓަމްތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ނަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 15:43:53
ސޮނެވާފުށިން އަނެއްކާ ވެސް ބުކް ސެލާއެއް ހޯދަނީ

ސޮނެވާ ފުށިން އެ ރިސޯޓުގެ ފޮތް ފިހާރަ ހިންގާނެ "ބުކްސެލާ"އެއް ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވި ފިހާރައެކެވެ. މި ފިހާރަ ހުޅުވުމަށް ބުކްސެލާއެއް ހޯދުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 11:44:31
ހެޔޮ އަގުތަކާ އެކު ނިއު އެޑިޝަންގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ކުރާ ނިއު އެޑިޝަންގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ނިއު އެޑިޝަން ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުގެ އަމާޒަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 13:45:55
އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ 73 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ތަރައްޤީކުރާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ 73 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް، ވީއައިއޭ ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް(އެމްއޭސީއެލް)އިން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-15 16:50:54
ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔާ އެވޯޑް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލް އަށް ލިބިއްޖެ

ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް އާއި އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭންޑިން އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް ކަމަށް ވާ "އޭޝިއާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭންޑް އެވޯޑް" ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ތިން ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 14:51:34
ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 7879 ރުފިޔާ ދީފި

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 7879.79 ރުފިޔާ ދީފިއެވެ..އެމްއޭސީއެލް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-15 12:28:55
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް މިދިޔަ މަހު ވެސް ދަށަށް

ރާއްޖެ އަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރި ވަރު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު 16 ޕަސެންޓަށް ދަށްވި އިރު އެކްސްޕޯޓް 9 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 12:24:52
ކާޕޭ ޑިއެމްގެ ނަން ބަދަލުކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

ރ. ހުރުވަޅީގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކާޕޭ ޑިއެމް ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ނަން "ދަ ސްޓޭންޑާޑް ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް" އަށް ބަދަލުކޮށް އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ކާޕޭ ޑިއެމްގެ ނަން ބަދަލުކުރީ އެ ރިސޯޓު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 10:54:44
އީދު ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ލަންކާ އަށް

މިފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ލަންކާ އަށް ކަމަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ޖެނެރަލް ސޭލްސް އޭޖެންޓް އޭސް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. އޭސް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-12 09:50:20
ބީއެމްއެލް އިން 10 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފި އެވެ. މިދިޔަ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ އަށް ރަށެއްގައި ކައުންސިލްތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-11 10:55:57
ބައެއް ޑްރައިވަރުން އަދިވެސް ގޮތްދޫނުކޮށް ރޭވުމުގައި!

ޓެކްސީތައް ނުކުމެ މަގުތައް ބަންދުކުރުމާއި އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލައި، އާންމުންނަށް ޖެއްސުންކުރުން ފަދަ އެތައް ހިޔާލަކުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ވައިބަ ގްރޫޕެއްގައި، ސަރުކާރުގެ އާ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-10 15:36:52
ނ. ރާފުށި ވިއްކާލަނީ

ނ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ރާފުށި ވިއްކާލަން ނިންމައިފިއެވެ.މި ރަށް ވިއްކާލަނީ ސްރީ ލަންކާގެ އެއިޓްކެން ސްޕެންސް ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގްސް ކުންފުނިންނެވެ. މި ރަށް އެކުންފުނިން ނަގާފައިވަނީ ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-10 12:15:50
ރިސޯޓް އެއްކޮށް ބުކް ކޮށްގެން އިންޑިޔާގެ ކައިވެއްޏެއް!

އިންޑިޔާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާތައް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ދިގު ދެމިގެންދާ ވަރަށް "ގްރޭންޑް" ހަފްލާތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާންމުކޮށް ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެންދާ އިންޑިޔަން ކައިވެނި ހަފްލާއެއް މިފަހަރު މިއޮތީ ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-08 15:22:14
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި ވަރު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ގަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-08 14:22:42
އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންވީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އަށް!

ކުންފުނިތަކުގައި އިންވެސްޓު ކުރުމަކީ ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެކެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސާ އާއި ބޮންޑު ފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ގަތުމަކީ ފައިދާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-08 12:36:21
ޖޫން މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަތިވެއްޖެ

މިހަރުގެ ޖޫން މަހު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 0.24 އިންސައްތަ މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެންބީއެސް) އިން ބުނެފި އެވެ.އެންސީބީއިން ބުނި ގޮތުގައި ޖޫން މަހު ރާއްޖޭގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-08 10:39:12
"ފަންނު އެކްސްޕޯ" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މައުރަޒު "ފަންނު އެކްސްޕޯ 2019" ގައި ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޓްރޭޑް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-08 10:16:42
މައުލޫމާތު ދީގެން ދެން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމަށް ފަހު ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ދޭ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބޭންކާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރު ބިއެމްއެލްއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-07 23:33:18
ޓްރެވެލް އެވޯޑުގެ ސިލްވާ ޕާޓްނަރަކަށް އަލްޝާލީ މެރިން ހަމަޖައްސައިފި

މަޓާޓޯއިން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑުގެ ސިލްވާ ޕާޓްނަރަކަށް އަލްޝާލީ މެރިން ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި މަޓާޓޯގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-07 11:38:42
ހުސްވި މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިނީ ވޮއްމުލިން

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދީފައިވަނީ، ވޮއްމުލި ރިސޯޓުންނެވެ.ސާވިސް ޗާޖުގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރާ މޯލްޑިވްސް ސާވިސް ޗާޖު އަޕްޑޭޓްސްގައިވާ ގޮތުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-07 11:33:34