×
މައި ސަފުހާ
އިންޓަރެކްޓިވް ޓަޗް ސްކްރީން ފްލެޓް ޕެނަލް ނައިންޓީނައިން އަށް

އިންޓަރެކްޓިވް ޓަޗް ސްކްރީން ފްލެޓް ޕެނަލް ނައިންޓީނައިން ފިހާރަ އިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ފިހާރައިން ބުނީ، އެ ފްލެޓް ޕެނަލަކީ ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މީޓިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 13:39:48
ލެބަނާންގެ މަޝްހޫރު "ޕްލެއިން ސޮލެއިލް" ގެ އުފެއްދުންތައް ވިލާ މާޓަށް

ލެބަނާންގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޕްލެއިން ސޮލެއިލް" ގެ އުފެއްދުންތައް ވިލާ މާޓުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ފިހާރަ އިން ތައާރަފުކުރީ އެ ބްރޭންޑްގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ އެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 13:31:29
"ރެފްކޫލް ރޯދަމަސް 2023": ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއި އަގު ހުރި އިނާމުތަކެއް

ރެފްކޫލް އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ފިހާރަ އިން ވިއްކާ އިލެކްޓްރިކް ހޯމްއެޕްލަޔަންސުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 13:23:48
ޓްރީ ޓޮޕުން ލޭޒާ ހެއާ ރިމޫވަލަށް 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ލޭޒާ ހެއާ ރިމޫވަލް އަށް 15 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނިގޮތުގައި އެ ޑިސްކައުންޓް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޭޒާ ރިމޫވަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 12:59:03
މާފަރު އެއާޕޯޓު ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރަނީ

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރަން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މާފަރު އެއާޕޯޓް ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ކުރި އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ބިޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 10:57:59
އެމް-ފައިސާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކިންގްސްޓަން ސްކޫޕީ ސައިކަލުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ކިންގްސްޓަން އިން ސްކޫޕީ ސައިކަލް ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް 11،899ރ. ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 10:53:56
މިދިޔަ މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 30 ޕަސެންޓް އިތުރު

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 30 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 172،000 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-04 12:32:12
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް އަމިއްލަ މެންބަރަކު ހޯދަނީ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ތަމްސީލުކުރާ ހަތަރު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް މެންބަރެއްގެ ޖާގަ ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-04 12:23:06
އެމްޓީޑީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އަކީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ އަހަރު އެމްޓީޑީސީގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ވިޔަސް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 2.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (45 މިލިއަން ރުފިޔާ) ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މިއީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-02 18:33:17
މިދިޔަ މަހު ލިބުނީ ދެ ބިލިއަން، 2.4 ބިލިއަން ހަރުދުކުރި

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން އެއް މަސް ތެރޭގައި 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 1.4

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-02 16:32:48
ޝަކުވާ ބޮޑުވެ، ބޯހުރާ ލިސްޓުން ނަގައިފި

ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯހުރާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ބޮޑުވުމާ އެކު އެ ލިސްޓުން ރަށް އުނިކޮށް ރިސޯޓު ހެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-02 14:53:24
އެމްޕީއެލްގެ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގުރާމް ނިންމާލައިފި

އެމްޕީއެލްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގުރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ. އެ ޕްރޮގުރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-02 13:15:21
އެމްއޭސީއެލުން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެމްއޭސީއެލުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެއީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 18:59:24
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދޭން އިކޮނޮމިސްޓެއް ހޯދަނީ

ދައުލަތުގެ މާލީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި އިގްތިސާދުގެ މިސްރާބު ކަނޑައަޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދެއްވާނެ އިކޮނޮމިސްޓެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 14:51:39
ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާން ބޭނުންތަ؟ އަފީފްގެ ހާއްސަ އިވެންޓެއް މިމަހު

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ކީނޯޓް ތަގުރީރު ދެއްވާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކާ އަދި ލީޑާޝިޕް ކޯޗު އަފީފް ހުސެއިންގެ، ހާއްސަ އިވެންޓެއް މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި އޮންނާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 14:51:25
ޕީއެސްއެމް އިން 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އެބައޮތް: ޝަރީފު

ކަރަންޓަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ޕީއެސްއެމްގެ ނުދައްކާ ހުރި ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސްޓެލްކޯއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 14:33:53
މަގު ކޮނުމަށް ބޮޑު އަގު ނަގާ އުސޫލު ބާތިލްކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން ކޯޓަށް

މަގު ކޮނުމާއި މަގުމަތީގައި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަގު ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ އުސޫލެއް ހަދައި އަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމާ ގުޅިގެން އެ އުސޫލު ބާތިލްކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 13:46:39
ކިޔަވާ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓާއި އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ ފައިނޭންސިން ރޭޓް ބީއެމްއެލުން ކުޑަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ކިޔަވާ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަންގެ ފައިނޭންސިން ރޭޓް ފަސް ޕަސެންޓަށް މިއަދުން ފެށިގެން ކުޑަކޮށްފި އެވެ. އެ ބަދަލަކީ މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 13:44:57
ފިނޭންސްގެ ހުއްދަނެތި އާ މަގާމުތައް ނުއުފައްދަން އަންގައިފި

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން އާ މަގާމުތައް ނުއުފެއްދުމަށާއި ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރަން އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް އަންގައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 10:55:33
ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓުތަކުން ޑޮލަރުގެ ލިމިޓް އުވާލައިފި

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭ ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓުތަކުން ޑޮލަރު ނެގުމުގައި ކަނޑައެޅި ލިމިޓުތައް އުވާލައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އޭޓީއެމް އަދި ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ނެގޭ ގޮތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 09:38:06
އީޓުކުރިން ކެއާ ޕްލަސްއާ އެކު ގިވްއަވޭއެއް

އީޓުކުރިން ސްކިން ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ "ކެއާ ޕްލަސް" އާ ގުޅިގެން ގިވްއަވޭއެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެއީ ގައިގެ ހަންގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެކި މާއްދާތައް ހިމެނޭ 10 ސިރަމް ފުޅި ލިބޭ ގިވްއަވޭ އެކެވެ. އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-31 13:15:46
ބީއެމްއެލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއަކީ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ބީއެމްއެލަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު، މިއީ 2021 ގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފައިދާއަށް ވުރެ 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް އަދަދެކެެވެ. އެ އަހަރުގެ ފައިދާއަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-31 10:35:55
ސިމްޑީއަށް 22 އަހަރު، ތަސައްވުރަކީ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން

މި އަހަރު އެކި ދާއިރާތަކުން އާ ހިދުމަތްތަކާއި އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކޮށް ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސިމްޑީ ގުރޫޕްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މިޝާލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-30 15:44:19
ވައިޓަލް ކެއާއަށް ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ދަތުގެ ޑޮކްޓަރެއް

ވައިޓަލް ކެއާގައި ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. އަލަށް ވައިޓަލް ކެއާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ ޑރ. ޑރ. ސިއްދީގު އަބްދުލް ޖަލާލް އެވެ. އޭނާ އަކީ ޑެންޓަލް ސާޖަރީން ބެޗްލާސް ހާސިލްކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-30 15:08:17
އެލައިޑުން "ރައްކާ"ގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް 100 ހެލްމެޓު

އެލައިޑުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ފުލުހުންނަށް 100 ހެލްމެޓު ދީފި އެވެ. އެ ހެލްމެޓުތަކަކީ އެ ކުންފުނިން ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ބޮޑު ކެމްޕެއިން "ރައްކާ"ގެ ދަށުން ކުރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-30 12:55:48
އެމްއެެޗްއޭއިން ވިއްކާ "ލަންޑަން ޑެއިރީ"ގެ އާ ރަހަތަކެއް

އެމްއެޗްއޭއިން ވިއްކާ "ލަންޑަން ޑެއިރީ"ގެ އައިސްކްރީމް އަދި ސޯބޭސްގެ އާ ރަހަތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ފިހާރައިން ބުނި ގޮތުގައި އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައި ވަނީ އެ ބްރޭންޑުގެ ސްޓްރޯބެރީ އަދި ޗޮކްލެޓު ފްލޭވާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-29 18:17:33
ގިނަ ޗެނަލްތަކެއް ފާސްކުރުމަށް އެސްއެސްނެޓުން ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުށަހަޅައިފި

އަލަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ފަށާ އެސްއެސްނެޓުން ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ޓީވީ ޗެނަލް ފާސް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެސްއެސްނެޓުން ބުނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-29 18:12:16
ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިއަށް ހާއްސަ، "ސޮނީ ހޯލްސޭލް" ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ސޮނީ ހާޑްވެއާއިން "ސޮނީ ހޯލްސޭލް"ގެ ނަމުގައި އާ ފިހާރައެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. އެ ފިހާރަ އަކީ ހޯލްސޭލްކޮށް މުދާ ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެ ކުންފުނިން ހުޅުވި ތަނެކެވެ. އެ ފިހާރައިން މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-29 10:47:28
އެލައިޑްގެ ފްރަންޓް އޮފީހުން ޕޮލިސީއެއް ގަންނަ 38 މީހަކަށް ކަލަންޑަރެއް

އެލައިޑްގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، އެ ކުންފުނިން ނެރުނު މި އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ލިބޭ އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެލައިޑުން ބުނީ، ކަލަންޑަރު ހޯދަން ގިނަ ބަޔަކު އެދުނަސް އެ ކަން ކޮށްދެވިފައި ނުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-29 09:43:24
ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް އައިލެންޑް އެޕެރަލްސް އިން ޖާޒީއަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއް

ޖާޒީ ފެހުމާއި ޕްރިންޓިންގެ މަސައްކަތްކުރާ އައިލެންޑް އެޕަރަލްސްއިން އެ ތަނުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ތަނުން ފެށި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން، 10 ޖާޒީއަށް ވުރެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-26 17:13:26