×
މައި ސަފުހާ
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ހުރި ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ތަރައްގީކޮށް، ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި، ފިއުސް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ހަދާފައިވާ ވަގުތީ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އެފްއެސްއެންގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 12:43:25
އޮޑިދޯނި ފަހަރު ކުރިއާލާ ބުކް ކުރުމަށް "ގޯލޯކާ" އެޕްލިކޭޝަން؟

ބޯޓުފަހަރު ބުކްކޮށް، ޝެޑިއުލް ބަލައިލާ، ދަތުރުތައް ރާވާލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ގޯކޯލާ" އެޕްލިކޭޝަން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މިފަދަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 11:03:25
ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު 12 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކުންފުނިތަކުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 14:57:33
އެއަރޕޯޓް ޑިވެޕޮލްމެންޓް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 547 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އެއަރޕޯޓް ޑިވެޕޮލްމެންޓް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 547 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނެރޭ މާލީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ޓެކުހުން ނޫން ގޮތްގޮތަށް ލިބޭ އާމްދަނީތަކުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:41:54
އެއާޕޯޓް ޑިވެޕޮލްމެންޓް ޗާޖަށް 547 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އެއާޕޯޓް ޑިވެޕޮލްމެންޓް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 547 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނެރޭ މާލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 13:24:53
ބީއެމްއެލް އިންޓާންޝިޕުން 15 މީހުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިތުރު 15 މީހަކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ. ރޭ ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 10:37:23
އެމްއެމްޕީއާސީގެ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރެއް ނުވޭ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން 2015 ގައި ކުރި މުއާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ސައްހަ އަދަދުކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 15:23:58
ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތަކަށް ހާއްސަ ޑައިވިން ބޯޓެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޑައިވިން ބޯޓެއް މޯލްޑިވްސް މެރިން ސާވިސް އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އަލަށް ނެރުނު މި ޑިޒައިނުގެ ޑައިވިން ބޯޓު، ރާއްޖޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 13:24:26
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް" އަށް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 11:40:54
ރަމަޟާން މަހު އެމްއެމްއޭ އިން ޚިދުމަތްދޭނެ ގަޑިތައް އިއުލާނުކޮށްފި

ރަމަޟާން މަހު މަރުކަޒީ ބޭންކު (އެމްއެމްއޭ)ގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ގަޑިތައް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.އެމްއެމްއޭއިން ވިދާޅުވީ، އަންނަ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު އެއޮތޯރިޓީ ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 11:07:06
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައިގެން ވިޔަފާރި ފުޅާވާނެ: އަމީރު

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް މި ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 13:38:01
ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ފަންޑު 12 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ފަންޑުގައި މިހާރު 12.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހުސައިން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ފެށި ފައިނޭންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 13:24:24
ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 800 ރުފިޔާއަށް އަށް، އަދިވެސް އަގު އުފުލިދާނެ

ރަމަޟާން މަސް ބޯމަތިވަމުން އަންނައިރު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފިލިއްޖެއެވެ.އެގޮތުން މާލޭ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 100 ގުރާމު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-22 11:34:40
"ރޯދަ އާއި ހަދިޔާ"ގެ ނަމުގައި ޓްރީޓޮޕުން ހާއްސަ މެޑިކަލް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކުރަނީ

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ މެޑިކަލް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކުރަން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ."ރޯދަ އާއި ސިއްހަތު"ގެ ނަމުގައި ތައާރަފްކުރާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-22 09:34:25
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭއެޗް ބްރަދާސް އިން ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ގައި، އެ ފިހާރައިން ގަންނަން ލިބޭ ތަކެތިން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓޔ ލިބޭނެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 15:36:24
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް މާކެޓިންގް ސެމިނާރ އެއް ބާއްވައިފި

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް މާކެޓިންގް ސެމިނާރ އެއް ސްޓެލްކޯގައި ބާއްވާފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވުނު އެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ސެމިނާރ ބާއްވާފައިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީ، ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-21 12:27:53
އެސްބީއައިގައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރާ ގިނަ އެކައުންޓް ތަކެއް އުވާލަނީ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) މާލޭ ބްރާންޗުގައި، ހުރި ބޭނުންނުކުރާތާ ފަސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 400 އެކައުންޓް އުވާލަން އެބޭންކުން ނިންމައިފިއެވެ.މީޑިއާ ތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-21 10:10:38
ވަރުގަދަ "ލީން ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް" ކުރިއަށްދަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް "ލީން ސްޓާޓްއަޕް މެޝިން" ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ފަށައިފި އެވެ. އިއްޔެ ފެށި މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްދާނީ މާދަމާގެ ނިޔަލަށެވެ. ލީން ސްޓާޓްއަޕް މެޝިނަކީ ސްޓާޓްއަޕް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-20 16:32:01
ފިންލެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަދި ސައުތު އޭޝިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފިންލަންޑުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަރީ ކަމަރައިނަން، އޭޕްރީލް 8، 2019 ގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވި 'ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-20 00:29:13
ވިޔަފާރިތަކަށް އާ ދެ ލޯނެއް އެސްޑީއެފްސީން ތައާރަފްކޮށްފި

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން އިސްނަގައިގެން، އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރި ތަކަށާއި އަދި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރި ތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ދެ ލޯނެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.އެސްޑީއެފްސީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-18 20:31:34
އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ. މި ސެންޓަރުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް، 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 15:03:54
އެމްއެމްޕީއާފްސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ 14 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އަށް ޑޮލަރު ވިއްކައިގެން ލިބެންޖެހޭ 14 މިލިއަން ޑޮލަރު (215 މިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 14:41:45
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 13:53:33
އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލް އިން ރ. އުނގޫފާރުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.އެ ސެންޓަރުން 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހިދުުމަތް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-18 12:41:25
ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސަމާނާއި އެކު ދަރުބާރުގޭގައި ނައިޓްމާކެޓް ފަށައިފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ، ނައިޓް މާކެޓު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި އެވެ.230 ދަރުބާރުގޭގައި މި މަހުގެ 17 އިން 26 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ނައިޓް މާކެޓް މި އަހަރު އިންތިޒާމު ކުރަނީ ލިކަމެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ.މިއީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-18 10:33:55
މިހާރު މޯބައިލް ޕޭ އިން ގޭހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މޯބައިލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ގޭހަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ފަހިކޮށް، ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މޯލްޑިވް ގޭހާއި ބިީއެމްއެލުން ގުޅިގެން ކުރިޔަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-17 23:15:20
ހެޕީ މާކެޓުން ހިންމަފުށީގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، ހެޕީ މާކެޓުން ކ. ހިންމަފުށީގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. 'ހެޕީ މާކެޓު ޝޮޕް 7' ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުއްރަހުމާނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-17 15:59:14
ހެޕީމާކެޓުގެ އާ ފިހާރައެއް ހިންމަފުށީގައި ހުޅުވައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ހެޕީމާކެޓް އިން ކ. ހިންމަފުށީގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.ހެޕީމާކެޓް ޝޮޕް7 ގެ ނަމުގައި ހިންމަފުށީގައި ހުޅުވި މި ފިހާރައަކީ އެކުންފުނީގެ ހަތް ވަނަ ފިހާރައެވެ. މި ފިހާރަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-17 15:36:43
މޯލްޑިވިއަނުން ރޯދައަށް ޓިކެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ދެމުން އަންނަ މޯލްޑިވިއަނުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ގައުމީ އެއާލައިނުން ރާއްޖޭގެ 10 މަންޒިލަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-17 14:13:02
ހދ. އަތޮޅާއި ހއ. އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީން ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅާއި ހއ. އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީން ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.އެމްޓީސީސީން އެމްޓީސީސީން މި ރަށްތަކުގެ ސްޕީޑް ފެރީގެ ދަތުރުތަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 150ރ. އާއި 250ރ. އާއި ދެމެދުގެ އަގުތަކެކެވެ.އެމްޓީސީސީން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-17 11:20:12