×
މައި ސަފުހާ
ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ. އެ ތަކެތި ނައްތާލީ، ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާ ތަކެތި ނައްތާލުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 19:49:37
ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ހަދަން ޑީޕީ ވޯލްޑާއެކު އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ތިލަފުށީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ބަނދަރެއް ހަދަން ހުށަހެޅި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް) އާއެކު ބަނދަރެއް ހަދަން ރާއްޖޭން އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބަނދަރެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 16:50:02
ފަސް އެއާޕޯޓް ހަދަން ފައިސާ ހަމަނުޖެހުމުން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި

ފަސް ރަށެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް ހަދަން ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަނުޖެހުމުން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި އެވެ. ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ސާމީ އަގީލް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 16:23:23
ސީލައިފްގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ނުނިމިގެން ޝަކުވާ، އެކަމަކު ކުންފުނިން ބުނަނީ އަންނަ އަހަރު ނިންމާނެ

ހުޅުމާލޭގައި ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހަދާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާތީ އެތައް ބަޔަކު ޝަކުވާކުރި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 300 އެޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 14:25:43
ދުވާފަރުގައި ފެން އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރ. ދުވާފަރުފައި ގާއިމްކުރާ ފެން އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ޖުމުލަ 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ގާއިމްކުރާ މި ކާރުޚާނާގެ އިމާރާތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 08:27:08
މިމަހު 24ން ފެށިގެން 450ރ. އަށް ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ހަދައިދޭން ފަށަނީ

އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ހަދަން 450ރ.ގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ތައާރަފްކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 13:16:07
އެލިއާ އިން "ގޯ ޔަމަހާ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެލިއާ އިން "ގޯ ޔަމަހާ"ގެ ނަމުގައި، ޔަމަހާ ސައިކަލުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 12:37:48
އޮޒާރޯ އިން 30 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އޮޒާރޯ ހޯމްކެއާ އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ، އޮޒާރޯ އިން ބުނީ އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 12:36:38
ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވައިފި

ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވައި، އެތަނުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށްފި އެވެ. އާ ޝޯރޫމް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޒާހިރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ނާދިޔާ މުހައްމަދެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 10:34:17
މިފަހަރުގެ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް އިތުރު ދެ އެއާލައިނެއް އަލަށް ރާއްޖެއަށް

މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަށް މުޅިން އަލަށް އިތުރު ދެ އެއާލައިނަކު ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައި، ބައެއް އެއާލައިންތަކުން ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 22:32:20
އެމްޓީސީސީން މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ސްކޮލާޝިޕް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އެތާންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލާޝިޕް ދީފި އެވެ. "އެޗްއާރު އެވޯޑް 2017" ގެ ނަމުގައި ރޭ ހޮޓެލް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-13 13:41:59
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވެސް ޕާސްޕޯޓް ކާޑުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

އެހެން ގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނަ ބޭނުންތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް އިއްޔެ، ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-12 10:02:56
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ލެޕްޓޮޕް ދީފި

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމި ލެޕްޓޮޕްތައް ހަވާލުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-11 15:14:25
މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމާ އެކު އައިލެންޑާސް ނިއުޓްރިޝަންގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށްފި

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ ހިދުމަތަކާ އެކު، ސްޕޯޓްސް ސަޕްލިމެންޓް ވިއްކަމުން އަންނަ އައިލެންޑާސް ނިއުޓްރިޝަންގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފި އެވެ. މެޓްރޯފްލެކްސްގެ ޑިރެކްޓަރު ސޮބާހް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޖިމާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-10 11:04:24
އޭސް ހާޑްވެއާ އިން، 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

އޭސް ހާޑުވެއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ ސާފު ކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-08 09:10:31
ވެލިގާ އިން މެޓާބޯގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް، އެއް ވަނަ އަށް 15،000ރ.

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޕަވަޓޫލް ބްރޭންޑް "މެޓާބޯ"ގެ އުފެއްދުންތައް ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ބުނީ މި މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-06 18:39:18
ކިންޑާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ފަން ފިއެސްޓާ މިއަދު ހަވީރު

ކިންޑާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ "ފަން ފިއެސްޓާ" މިއަދު ހަވީރު ކާނިވާ ސަރަަހައްދުގައި ގިނަ ކުރިވަރުތަކަކާ އެކު އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފި އެވެ. އެ ސްކޫލުން ބުނީ ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-06 15:14:38
އެލައިޑުން ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-05 15:31:13
ސްޓެލްކޯއަަށް އަހަރަކު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުން، 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި އެބައޮތް: ސީއީއޯ

ފާއިތުވި ތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު އަހަރަކު 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވަމުން ދާ ކަމަށާއި ކުންފުނީގެ ދަރަނި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ޒުހޫރު މިއަދު، ރަައްޔިތުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-04 15:38:41
ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ޖަރުމަނުގެ މެޓާބޯ ވިއްކަން ފަށައިފި

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޕަވާޓޫލް ބްރޭންޑް "މެޓާބޯ"ގެ އުފެއްދުންތައް ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ 120 ގައުމެއްގައި، މަސައްކަތްތެރިންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ މެޓާބޯ ބްރޭންޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-03 19:30:52
ހުޅުލޭގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާއި ހެނގަރު ހަދާ ތަން ޝީޓް ޕައިލް ކުރަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލެއްގެ އިތުރުން، ބޯޓު މަރާމާތުކުރާ ތަނެއް ހަދަން ހިއްކި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރަން ޝީޓް ޕައިލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެއާޕޯޓު ހިންގާ (މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-03 14:35:28
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމް ލިބޭ ފަރާތްތައް މިރޭ އިއުލާންކުރަނީ

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޔޭޔޭ ކޮފީގެ އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތައް މިރޭ އިއުލާންކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބީއެޗްއެމްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-03 11:21:20
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ގެނެސްފި، މިއީ 49 ވަނަ ބޯޓު

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރުގެ ފްލީޓްގައި ހިމެނޭ މަތިންދާބޯޓުގެ އަދަދު މިހާރު 49 އަށް އެރީ އެވެ. ޓީއެމްއޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-02 19:14:41
ފްލައިމީ އިން އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ކުންފުނި، ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން ރާއްޖޭގެ އިތުރު އެއާޕޯޓްތަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އެ އެއާލައިނަށް ހަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-02 14:16:15
ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވި ނަމަވެސް ސްޓެލްކޯއިން ފިއުލް ސާޗާޖު ބޮޑު ނުކުރަން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކުރި ނަމަވެސް ފިއުލް ސާޗާޖު މިވަގުތު ބޮޑުނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ މައި ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-02 12:50:39
ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗްތަކުން ޑޮލަރު ބުކިން ހެދުން ހުއްޓާލަނީ

އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބްރާންޗްތަކުން ޑޮލަރު ބުކިން ހެދުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ބޭންކުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ބްރާންޗްތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-01 17:00:26
ނޮވެލްޓީ ބުކް ފޮތް މައުރަޒު ފަށައިފި، 100،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮތް ހުންނާނެ!

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕްގެ ފޮތް މައުރަޒު، 100،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮތާއި އެކު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ. ނޮވެލްޓީން ބުނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ބުކް ފެއާގެ މި އަހަރުގެ ފެއާ ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-09-30 23:12:44
އެމްޓީސީސީން ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ނިންމައިިފި އެވެ. ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-09-30 22:01:50
އެލައިޑުން ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއާ ކޮށްގެން، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓުގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް)ގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-09-28 13:51:57
ވިޔަފާރީގެ ބައްދަލުވުމަށް ތައިލެންޑްގެ 26 ކުންފުންޏެއް އަންނަނީ

ރާއްޖެއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ތައިލެންޑްގެ 26 ކުންފުންޏަކުން މާލޭގައި އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު އާދަމް ތައުފީގް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-09-25 14:18:53