×
މައި ސަފުހާ
ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިވިޑެންޑް އިތުރު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-14 12:09:28
އެމްޔޫ ސްޓޯރުން "ޖެފް-ޓީ" ތައާރަފްކޮށްފި

ސައިފަތަކީ ދިވެހިން އެންމެ ކުރިއްސުރެ ވެސް ބޭނުންކުރަމުން އައި ބާވަތެކެވެ. ކައިރު ސައި ބޯ މީހުން ވެސް އެހާ ގިނަ އެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ސަޔެއް ބުއިމަށް ޝައުގުވެރިވެ އެއީ އާދައެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ގެންގުޅެނީއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-14 11:50:33
ތިން އަހަރުތެރޭ ދައުލަތުން 19 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެ: ޒިޔަތު

ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ތެރޭގައި 19 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިކަމަށް ސަރުކާރުން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-14 10:36:44
ނަގާ ލޯނާއި ބޮންޑުގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތަށް ރިޒާވަށް އަސަރު ކުރާނެ: ގަވަރުނަރު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ނަގާ ލޯނާއި ބޮންޑުގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-13 13:45:45
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާތައް ހިއްސާދާރުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ އައިޕީއޯގެ ގައި ހިއްސާ ގަތް މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކޮށްފި އެވެ. އެ ބޭންކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީސް (އެމް.އެސް.ޑީ)

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-13 11:29:28
ނޯޑިކް ސަރަހައްދަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި

ޔޫރަޕުގެ ނޯޑިކް ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރެޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-13 10:28:27
ޑީޖޭއޭ އަށް އިތުރު 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: ނަޒީރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާުރާ ބަޖެޓުގައި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 500 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް 71.68 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-13 10:27:39
މަގާމާ ހަވާލުވި އިރު 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ އޮތް: ޝިއުނާ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތް އިރު 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 10 އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލަތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 21:04:54
1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ހަމަވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް: ތޮއްޔިބު

ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑި މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހާސިލް ވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 15:05:29
ލޮޓަސް ބައިކްސްގައި ޖީއެން ސައިކަލް ސޭލެއް

ލޮޓަސް ބައިކްސް އިން ސުޒުކީ ޖީއެން 125 އެޗްގެ ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ސޭލްގައި ޖީއެން ސައިކަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއެކު 42،500ރ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 08:47:41
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްގެ ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ހަދަނީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން އެތެރޭގެ ތަހުގީގެއް ހިންގަމުން އަންނައިރު ބޭންކާއި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 19:37:36
އެސްއޯއީތަކުގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ނުކުރާ ނަމަ މެނޭޖްމެންޓް ބަދަލުކުރާނަން: އަމީރު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ބަދަލުތައް ގެންނަތަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި ޕާފޯމެންސް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަދައި، އެކަންކަން ހާސިލު ނުކުރެވޭ ނަމަ މެނޭޖްމެންޓް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 15:17:29
ދަތުރުފަތުރަށް ހާއްސަ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ހާއްސަކޮށް އައިލެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކެއް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 14:06:25
އޮސް މެޑިކަލްސް އިން ހަކުރު ޓެސްޓް ހިލޭ ހަދައިދެނީ

ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އޮސް މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ހަކުރު ބައްޔަށް ހިލޭ ޓެސްޓުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހަކުރު ބަލި ހުރިތޯ ހިލޭ ޓެސްޓު ހައްދައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 16:56:31
އެމް7 ޕްރިންޓްސްގެ ހިދުމަތް އަތޮޅުތެރެއަށް

ވިޔަފާރިވެރިންނާ ގުޅިގެން އެމް7 ޕްރިންޓްސްގެ ހިދުމަތް އަތޮޅުތަކުގައި ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. "އެސް އެމް ސްޓޭޝަނަރީ" ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ ކޮޕީއަށް ހާއްސަކޮށްގެން 1995 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި މި ކުންފުންޏަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 15:21:32
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވޯލްޑް ބޭންކުން އޮޅުންފިލުވައިފި

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެ ބޭންކުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 12:28:17
ޓީ ޖެޓީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދީފި

ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް އަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިވެހި އިންޝޫރެންސުން ދީފި އެވެ. މި ފައިސާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހި އިންޝޫރެންސުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-09 21:20:07
ރަން ފައުނުން "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާ ދިމާކޮށް ގިނަ ފިހާރަތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ރަން ފައުނުން ފަށައިފި އެވެ. މި ސޭލްގައި، ރައުންފައުނުން ލިބެން ހުންނަ ތަފާތު އެއްޗެހިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތައް ލިބޭނެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-09 12:38:13
ވިމެން އިން ޓެކްގެ "ސްޓެމް ފެސްޓް" ފަށައިފި

ވިމެން އިން ޓެކުން އިސް ނަގައިން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބާއްވާ "ސްޓެމް ފެސްޓް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދާ މި ފެސްޓިވަލް ފައްޓަވައިދެއްވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 20:46:32
"އެންމެނަށްވެސް ޔަމަހާ" ގެ ހަވަނަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓުން މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "އެންމެނަށްވެސް ޔަމަހާ" ގެ ހަވަނަ ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި އެވެ. ޔަމަހާގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެލިއާއިން ސައިކަލް ގަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 19:14:23
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުން އިތުރު ހަދިޔާތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު!

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ އަހަރީ ބާޒާރުން އިތުރު އިނާމްތަކެއް އެ ފިހާރައިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ރެޑްވޭވުން ބުނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރު ވެސް އެ ފިހާރައިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 10:42:37
ވޭލް ސަބްމެރިން އިން ކަނޑުގެ 122 ފޫޓު އަޑީގައި ކާން ދެނީ

ވޭލް ސަބްމެރިން އިން ކަނޑުއަޑީގައި ޑިނާ ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި ހިދުމަތް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނަމަވެސް ނޫސްވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިރޭ ވަނީ ސަބްމެރިންގައި ޑިނާއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 22:25:56
މުދާ އެތެރެކުރާ މީހުންގެ އަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފީތަކެއް އެބަ ނަގާ: އެމްޕީއެލް

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑުމަގުން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން، އެޖެންޓުންނާއި ފްރައިޓް ފޯވާޑާސް އަދި ބްރޯކަރުން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީތަކެއްގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 19:05:08
މަންދު ކޮލެޖުގެ ވާޗުއަލް ސިސްޓަމް ތަފާތު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހާސިލްކުރަން ކޮންމެހެން ޔުނިވާސިޓީއެއް ނުވަތަ ކޮލެޖަކަށް މީހާ ދާން ނުޖެހޭނެކަން ދައްކައިދިނީ މަންދު ކޮލެޖުންނެވެ. އެ ކޮލެޖުން އަމިއްލަ އަށް ފަރުމާކުރި "ވާޗުއަލް ކްލާސް" މެދުވެރިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 16:31:19
ފްލައިމީ އަށް އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސްފި

ފްލައިމީ އިން އާ މަތިންދާބޯޓެއް މިއަދު ގެނެސްފި އެވެ. ފްލައިމީގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރި މި ބޯޓަކީ އޭޓީއާރު 600-72 ގެ ބޯޓެކެވެ. މި ބޯޓު މިއަދު އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސުމުން އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ފެނުގެ ސެލިއުޓާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 16:19:30
ޑީޑޮސް އެޓޭކަކާ ހެދި ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ޑިނަޔަލް އޮފް ސާވިސް އެޓޭކް (ޑީޑޮސް) ގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ. މިއަދު ބީއެމްއެލުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެ ބޭންކުން ދޭ ގިނަ ހިިދުމަތްތަކެއް ލިބުމުގައި ޑީޑޮސް އެޓޭކުތަކެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 16:05:43
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ށ. ފޭދޫ ގެތަކަށް ބިއްލޫރި ފުޅި

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ށ. ފޭދޫގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ބަހައިފި އެވެ. ފޭދޫގެ ގެތަކަށް 1،000 ބިއްލޫރި ފުޅި ބެހި އެވެ. އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުުން އެ ރަށުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 12:22:28
ރީކޯ މޫސަގެ "ރަހާ" ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ލ އަތޮޅުގައި "ރަހާ" ގެ ނަމުގައި ފޯ ސްޓާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހުޅުވި މި ރިސޯޓަކީ، 1970 ގެ އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވެގެން އައިއިރު ހުރި ކޮންސެޕްޓްތައް ނަމޫނާއަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 10:29:18
އަންނަ އަހަރުގެ ފެއާތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރާނަން: ތޮއްޔިބު

މިއަހަރު ލިބުނު ތަޖުރިބާއާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފެއާތަކުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 09:14:18
ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތެއް ކޮށްލައިގެން މޯލްޑިވް ގެހުން ހީލިއަމް ގޭސްފުޅިއަކާއި ފުއްޕާހަން ހިލޭ!

ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތެއް ކޮށްލައިގެން ހީލިއަމް ގޭސްފުޅިއަކާއި ފުއްޕާހަން ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މޯލްޑިވް ގޭހުން ފަށައިފިއެވެ.އެގޮތުން މޯލްޑިވް ގޭހުން ހީލިއަމް ގޭސްފުޅިއަކާއި، ފަންސާސް ފުއްޕާހަމާއި، ރިބަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-07 08:53:12