×
މައި ސަފުހާ
ރޯދަމަހު ފިހާރަތައް މެންދަމު 1 ޖަހަންދެން، ކެފޭތައް 3 ޖަހަންދެން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ހަ ރޯދަ ނިމެންދެން މެންދަމު 1 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-04 21:27:10
30% އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބޭ ވެލިގާގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނަސީބުވެރިން ހޮވާ އަގުހުރި އިނާމުތައް ދޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-04 19:10:45
ވީއައިއޭގެ އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކޮމިޓީތަކެއް

އާ ޓާމިނަލް ބޭނުންކުރަން ފެށުން ވީހާ ވެސް އޮމާންކޮށް ގެންދިއުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ ޝަރީފް ވިދާޅުވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-03 22:41:48
ޓްރީޓޮޕުގެ އެސްތެޓިކް ހިދުމަތްތަކުން %15 ޑިސްކައުންޓް

އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން އަންނަ މަހުގެ 1 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-03 13:59:13
އާރުއޯއެލް، ޔޫތު ހެކަތޮންގެ ކޯ-ޕާޓްނަރަކަށް

އާރުއޯއެލް އިން ބުނީ ޓެކްނޮލަޖީ އާއި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން ތައުލީމާއި ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާއެއް ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-02 14:38:35
ޔަމަހާ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަނާއިއެކު ހާއްސަ ސައިކަލު އިވެންޓެއް

މި އިވެންޓް ކުރިއަށްދާނީ މާޗު 1 ވަނަ ދުވަހު، ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 10ގެ ނިޔަލަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-03-01 16:04:45
ދެ ލައްކައިގެ ނަމްބަރަކުން ޓޫރިޒަމްގެ އާ ރިކޯޑެއް ހަދައިފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް392،389 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ؛ މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %15 އިތުރު އަދަދެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-28 13:06:36
ޓާޓާ ލަގްޒެރާ އަދި ލަގްޒާވަންއާ އެކު މަތީފަންތީގެ ބޯހިޔާވަހިކަން

'ލަގްޒާވަން' އާއި 'ޓާޓާ ލަކްޒެރާ'ގެ ނަމުގައި މާލޭގެ އެންމެ ޕްރައިމް ދެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާ މި ދެ އިމާރާތުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-28 11:28:49
އަގުހުރި އިނާމުތައް ލިބޭ ގަވިންގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ގަވިން އަކީ ކަސްޓަމައިޒްޑް ފަރުނީޗަރުގެ އިތުރުން ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމަނެއް ވިއްކާ ފިހާރަ އެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-26 12:58:22
އިމްޕޯޓު އިތުރުވެ އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް؛ އާމްދަނީ އަށް ކުރިއެރުން

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 5 ބިިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ލިބިފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-26 12:25:57
'އެމްއައިބީ ރަމަޒާން ފެސްޓު'ގެ ތެރެއިން

ރޭ މި ފެސްޓް ނިމުނު އިރު މިދިއަ ތިން ދުވަހުގެ މަތިން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-25 09:54:35
ރަމަޒާން ފެސްޓުގެ ފަހު ދުވަސް، އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް

މިރޭ 12 ޖަހަންދެން ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-24 16:38:31
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ލޯނަކާއި ލީސިން ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ފަށާ މަދަދު ލޯނުގެ ދަށުން 100،000 ރުފިޔާ އިން 500،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-23 16:19:08
އެއާޕޯޓުގައި ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ހަދަން މުތާއާ ހަވާލުކޮށްފި

މޯހަން މުތާއާ އެ މަސައްކަތް އަގު ބޮޑުކޮށް ހަވާލު ކުރި އިރު، އެ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖެއަށް ހިލަ އެތެރެކޮށް ބަނޑުތައް ފަރަށް އެރުމުން ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތައް ނުދައްކާވާ ކުންފުންޏެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-23 13:57:47
އެމްއައިބީގެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމުގެ މުބާރާތެއް؛ އިނާމަކީ 5000ރ.

ރަމަޒާން ފެސްޓް ކުރިއަށްދާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެންމެ އަވަހަށް އެކައުންޓް ހުޅުވާ މީހަކަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 5،000ރ. އެމްއައިބީއިން ދޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-23 10:31:10
ރަމަޒާން ފެސްޓު ނަސީބުވެރިއަކަށް ކްރޮސްރޯޑުން 2 މީހަކަށް ކެއުމެއް

ނަސީބުވެރިއަކަށް ކްރޮސްރޯޑުގައި ހުންނަ އާއޯ ވޫ، ކިންކާއޯ ތައި ބިސްޓްރޯ ނުވަތަ ކެބާބް އެންޑް ކަރީ ރެސްޓޯރެންޓުން ދެ މީހަކަށް ރޭގަނޑުގެ ކެއުމެއް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-23 10:16:22
ރަމަޒާން ފެސްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ބަދިގެ ސެޓެއް

ނަސީބުވެރި އިތުރު 10 ފަރާތަކަށް 3000ރ.ގެ ވައުޗަރު ވެސް މުނިހޯމްކެއާ އިން ހުށަހަޅާފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-23 10:14:43
ރޯދައިގެ ފަހު 10ގައި ވެސް ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނެ

ފަހު 10 ފިޔަވާ ރޯދަ މަހުގެ އެހެން ދުވަސްތަކާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ހެނދުނު9:30 އިން މެންދުރު12 އަށް ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-22 16:45:15
ރަމަޒާން ފެސްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ސައިކަލެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

މި ފެސްޓް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 12:00 އަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-22 15:53:49
'މިއަދު ސޮއިކުރީ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރަން'

ވިލިނގިލީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-22 14:31:10
100 އަށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުންނާއެކު 'ރަމަޒާން ފެސްޓް' ފަށައިފި

އާއިލާތަކާއި ރައްޓެހިންނަށް އެކުގައި އުފާވެރި މަޖާ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށް މީރު ކާބޯތަކެތީގެ ރަހަ ތަޖުރިބާކޮށްލަން ލިބޭ މި އިވެންޓު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-22 06:34:54
ރޯދައަށް ކާބޯތަކެތި ގަންނަން ރަމަޒާން ފެސްޓުގެ އެމްޔޫ ސްޓޯލަށް

އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ އަޖުމަ ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މި ފެސްޓްގައި ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-21 19:19:25
ގދ. އަތޮޅަށް 6-9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އުއްމީދެއް

ތިނަދޫގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އަޅަން 400-600 މިލިއަން ޑޮލަރު ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކުން ހޭދަކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ. އޭގެ އިތުރުން 12 ރިސޯޓް ވެސް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-21 08:29:33
'އެމްއައިބީ ރަމަޒާން ފެސްޓް 2024 ޕަވާޑްބައި ހޮންޑާ' މާދަމާ ފަށަނީ

މަޖާ ގޭމުތަކާއި ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކާ ވެސް ގުޅޭ ހަރަކާތްތަކާ އެކު މި ފެސްޓު ކުރިއަށްދާނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-20 19:20:46
ނުފޫޒުގަދަ މަޓީގެ ބޯޑަށް އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝަރީފް

މަޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދެ މަގާމެއް ހުސްވެފައި އޮތީ އެބޭފުޅުން ހިންގާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-20 17:30:57
މީޑިއާ ނެޓް ރޯދަ ޕްރޮމޯ: ރިސޯޓް ދަތުރު، އަވަން، ދޮންނަ މެޝިން

މީޑިއާނެޓުން ބުނަނީ މިފަހަރުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯ މާ ކުލަގަދަ ވާނެ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-18 16:43:03
ރޯދަ ބާޒާރު: ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ހުރިހާ ފިހާރަތަކުން %50 ޑިސްކައުންޓް

ރޯދަމަހުގެ ނިޔަލަށް ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ހުރިހާ ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ އެކި އުފެއްދުންތައް %50އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-18 13:54:41
ޑޮލަރު ތާށިވުމުން މަޓާޓޯން ގޮވާލީ ގަވަރުނަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް

މަޓާޓޯގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ގޯސްވުމުގެ އެއް ސަބަބަކީ ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ދެމެހެއްޓޭނޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަވުމުން އެ ހަރަދުތައް ފޫބައްދަން ބޭންކުތަކުން ސަރުކާރަށް ލޯން ދޭން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-18 12:59:52
އައިއެމްއެފްގެ ޕެކޭޖަކަށް ދާން ރާއްޖެއަކަށް ނުޖެހޭ: ސައީދު

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރަން މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ޓައިޓްކޮށް، ދަރަނި ދައްކަން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ފިސްކަލް ރިފޯމް އެޖެންޑާއަށް އައިއެމްއެފް އިން މަރުހަބާ ކިޔާފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-16 10:17:22
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކާޑުތަކުގެ ޑޮލަރު ލިމިޓް ބޮޑުކޮށްފި

ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކައުންޓްތަކާ ގުޅިފައިވާ ކާޑުތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ލިމިޓް ބޮޑުކުރަން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން މަހަކު 100 ޑޮލަރަށް

ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-15 10:26:15