×
މައި ސަފުހާ
ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ބޯޑާ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ބޯޑާ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމް "މޯލްޑިވްސް ބޯޑާ މައިލްސް" މިރޭ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެެ. ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ޓޫރިޒަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 22:54:40
އެމްޓީސީސީން ބަހަން ނިންމީ ހިއްސާއަކަށް 2ރ.

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 2ރ. ބަހަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ވާޗުއަލްކޮށް މިއަދު ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާއަކަށް 2ރ. ބަހަން ފާސްކުރީ، އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 21:53:24
އެމްޓީސީސީގެ ސާފު ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 55 ޕަސެންޓް އިތުރު

އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ 55.57 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޓީސީސީން ވާޗުއަލްކޮށް މިއަދު ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ އަަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ފާސްކުރި ހިސާބުތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 20:17:06
"ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުވާ ގޮތަށް ގެސްޓް ހައުސް ނުހިންގޭނެ"

ރަށުގެ ހުރިހާ އެންމެން ރަށު ބަންދުވާގޮތަށް ގެސްޓް ހައުސްތައް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ. ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިވެރިން މިހެން ބުނީ ގެސްޓް ހައުސްތައް އޮޕަރޭޓު ކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 18:26:08
ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ރަށަކުން އެހެން ރަށަކަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީން ވުން ލާޒިމުކޮށްފި

ގެސްޓު ހައުސްތައް ހިންގާ ރަށްރަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭގޮތަށް ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލަށް އެޗުޕީއޭ އިން އިއްޔެ ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. އެ އިދާރާ އިން އެ ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 10:52:42
ކަނޑުއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރަން ފަށަނީ

ކ. ކަނޑިއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން މިފްކޯއިން ނިންމައިފި އެވެ. މިފްކޯއިން މީގެ ކުރިން ކަނޑުއޮތްގޮރި ބޭނުން ކުރަމުން އައީ މަސް ކިރުވައި މަސް ބަންދުކުރާ "ފިޝް ވިލެޖު"ގެ ގޮތުގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 09:41:35
އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޖާގަ ހޯދަން 38 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގައި ލައުންޖް ހަދަން ޖާގަ ހޯދަން އެމްއޭސީއެލުން ހުޅުވާލުމުން 38 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. "މިހާރު"އަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މި މަހު 23ގެ ނިޔަލަށް ދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 11:10:24
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު މޫލީގެ "ބިގް ޑިވައިސް ސޭލް" ފަށައިފި

އުރީދޫގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް، މޫލީން ވިއްކާ ފޯނާއި އެކްސަސަރީޒުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި މޫލީން ވިއްކާ އެޕަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 21:25:17
ދައުލަތުގެ ހަރަދު 17.8 ބިލިއަނަށް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 9.94 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ހަރަދުގެ ޖުމްލަ 17.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 10:50:26
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއިން 80 މިލިއަން ދީފި

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އިން މިހާތަނަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރި ގާތްގަނޑަކަށް 83

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 20:29:59
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން އައިޓީއެފްސީން ބީއެމްއެލް އަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިއެސްޑީބީ) ގްރޫޕްގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ، ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ) އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ފަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 14:58:10
އަގުގެ ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލިޔަސް މަސްވެރިންނަށް ހިނިތުންވުމެއް ނެތް؟!

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އިން މިދިޔަ ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސް ގަންނަމުން އައި "ފިކްސްޑް" ރޭޓު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެއީ މަސްވެރިންނަށް ފައިދާ ވާނެ ބަދަލެއް ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 14:04:26
ލ. ބޮޑުފިނޮޅު މަޝްރޫއާ ގުޅުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ޓްރެއިނިން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފެށި ބޮޑު ފިނޮޅު މަޝްރޫއާ ގުޅިގެން އެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 12:44:54
ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލްގެ ޒިންމާތައް އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށި ހިންގަމުން އައި ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) ގެ ޒިންމާތައް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-22 10:38:16
އޮޒާރޯ ހޯމް ކެއާގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަގުބޫލު އޮޒާރޯ ހޯމް ކެއާގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ވެބްސައިޓަކީ މި ދުވަސްވަރު ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 14:48:21
އަހަރަކަށްފަހު ފްލައި ދުބާއީން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަނީ

ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލިތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ޔޫއޭއީގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން، ފްލައި ދުބާއީން އަލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ އާލައިނުން ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 12:17:31
އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސް: ހިތްފަސޭހަ، ޒަމާނީ ގެތައް

ހުޅުމާލޭގައި އަކުއާ ވީޓާއިން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ "އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑަންސް"ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފަ އެވެ. ސާދަ ބުރީގެ މި އިމާރާތުގައި ދެ ކޮޓަރި އާއި ތިން ކޮޓަރީގެ 98 އެޕާޓްމަންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 11:29:46
ކަޅުބިލަމަހާއި ކަންނެލި ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައަޅައިފި

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ކަޅުބިލަ މަހާއި ކަންނެލި ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ފިޝަރީޒް މިނިސްްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މި ގެނެވުނު ބަދަލާ އެކު 1.5

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 11:17:27
ދެ ވަނަ މަހު ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު 61 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ބޯޑަރު ހުޅުވި ފުރަތަމަ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ދެވަނަ މަހު ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު 61 ޕަސެންޓު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-20 12:55:16
ޕްރޮމޯޝަން އައިޓަމްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހެޕީ މާކެޓުން ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނި، ހެޕީ މާކެޓުން ޕްރޮމޯޝަން އައިޓަމްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. "ހެޕީމާކެޓް ޕްރޮމޯޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-20 11:16:55
ޑޮލަރު ހުރި މިންވަރު ދަށް، ބޭރުވާ މިންވަރު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ލިމިޓު ކަނޑައެޅީ ބޭންކުގައި ޑޮލަރު ހުރި މިންވަރު ނިސްބަތުން ދަށްވުމާ އެކު، ބޭރަށްދާ ޑޮލަރު މަދު ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ. ބޭންކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-18 14:29:27
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ ހިދުމަތްތައް އަލުން ފަށަނީ

ތިލަފުށީގައި އެމްޓީސީސީން ހިންގަމުން އަންނަ ބޯޓުޔާޑުން، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބޯޓުޔާޑު ބަންދުކުރީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-17 16:34:36
ސްވިޓްޒަލެންޑުން ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ އެޑެލްވައިސް އެއާލައިނުން މި މަހުގެ 26 ގައި ރާއްޖެ އަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ. އެޑެލްވައިސް އިން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-17 16:06:56
ޝިޕިން އޭޖެންސީތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހެދި ގަވާއިދު އުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ ޝިޕިން އޭޖެންސީތައް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާގޮތަށް އެކުލަަވައިލި ގަވާއިދު އެ އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ އުވާލައިފި އެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޯޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-17 13:32:45
ރ. ވަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރ. ވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 1،870 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-17 13:31:30
އެމްޕީއެލް އިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފިހާރައަކަށް ލިބެންޖެހޭ 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ކޯޓަށް

މީރުބަހުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ފިހާރައަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-16 18:21:39
ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 700ރ. އަށް އަރައިފި

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި 25 ކިލޯގެ ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު މިއަދު 700ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ. އިއްޔެއާ ހަމައަށް ބާޒާރުގައި ބަސްތާއެއްގެ އަގު ހުރީ 350ރ. އަށެވެ. އޭގެ ކުރިން 25 ކިލޯގެ ފިޔާ ބަސްތާއެއް އާންމުކޮށް ވިއްކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-16 12:29:56
ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ މީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ކާޑު ލިމިޓު އިތުރުކޮށްދޭނަން: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓު ކުރި ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދާ މީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ލިމިޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-16 10:34:43
އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ގެއަށް ބޭނުންވާ މޮޅެތި ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަލޯރާއިން ތައާރަފުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-15 15:18:03
ބާޒާރުން ފިޔާ ބަސްތާ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާ ކުރުމާ އެކު ބާޒާރުން ފިޔާ ބަސްތާ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ބާޒާރުގައި ފިޔާ ވިއްކާ ހުރިހާ ފިހާރައަކުންހެން ވެސް ބުނީ ބަސްތާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-15 14:21:14