×
މައި ސަފުހާ
ސައި ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް އަޟްހާ ބަންދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް، އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ވަގުތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 21:05:11
އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން އަޅުގަނޑު ތައްޔާރު، ތިބޭފުޅުން ތައްޔާރުތޯ؟: މައިޒާން އާދަމް މަނިކު

ޕާސަނަލް އިންކަމް ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވެން އޮތް ހަމައެކަނި މަގު ކަމަށާއި އެ ޓެކްސް ދައްކަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ސީޕްރިއާ ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަދި ފިނޭންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 14:14:29
ރެޑްވޭވްގެ "މެގަ މޯލް" ހުޅުވުމާއެކު ތޮއްޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިހާރަ، "ރެޑްވޭވް މެގަ މޯލް" މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވުމާއެކު ތޮއްޖެހިއްޖެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ދުވާ ޓްރެކް ދަނޑު ކުރިމަތީގައި ހަތަރު ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ބިޔަ ފިހާރަ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 18:56:02
އެސްޓާސް އިން ބަދިގެ ސެޓް އެ މީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދެނީ

އެސްޓާސް އިން ބަދިގެ ސެޓް އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ޑިޒައިންކޮށް، ތައްޔާރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ. ބަދިގެ އާއި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިން ބުނީ އެތަނުން ބޭނުން ކުރަނީ ބަދިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 15:45:24
ސްރީލަންކަންގެ ޓިކެޓް އަގު ބޮޑުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަނީ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މާލެ-ކޮލަމްބޯ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ހަފުތާ ބަންދުގައި ކޮލަމްބޯ އަށް ދާން ޓިކެޓެއް ހޯދަން އުޅުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 13:06:58
ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސެލީސް

ސެލީސް އުފެދުނީ 1930 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މާޓިން ސެލީސް އޭނާގެ އުފަން ގައުމު، ޖަރުމަނު ދޫކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދިޔައީ ހަމަ އެކަނި 100 ޕައުންޑާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 15:11:06
ބްރިޖްގެ ބަހުގެ އަގުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ: އެމްޕީއެލް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ދެމެދު ބްރިޖްގައި ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކަށް ނަގާ އަގުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ހަލީމް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 14:28:02
ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާގެ ނުވަ ވަނަ ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންނަހުރާ ހުޅުވަނީ

ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް (ސީސީއާރު)ގެ ނުވަ ވަނަ ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ޅ. އިންނަހުރާ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ކުންފުނިން ހަދާ ރިސޯޓުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 13:05:21
އިތުރު ހަ ބަސް މި މަހު ގެންނާނެ: އެމްޕީއެލް

މާލެ- ހުޅުލެ ބްރިޖް ހުޅުވެންވާއިރަށް އިތުރު ހަ ބަސް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-14 14:03:21
ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ކަވާން ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ކަވާން" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ މަހުގެ 30ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި، "ކަވާން"ގެ އުފެއްދުންތައް ގަތުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-13 18:27:59
ވިލާ ކޮލެޖު: ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވެސް ޚާއްސަ

އޯ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ފާހެއް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މުސްތަގުބަލް ބައްޓަން ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ފުރުސަތު، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ވިލާ ކޮލެޖުން ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-13 08:32:29
އަލަށް ހަދާ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ހިލްޓަންއިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ އަކީ ހިލްޓަންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-12 20:37:35
އޮޒާރޯ އިން 10 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އީދު ސޭލެއް ފަށައިފި

އޮޒާރޯ އިން ދިހަ ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އީދު ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ފިހާރައިން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ސޭލްގައި ދިހަ ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓްގެ އިތުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-12 20:03:04
ބާޒާރުގައި ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް!

ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި ބޭނުންވާ ވަރަށް ރާއްޖެ ނުގެނެވޭތީ، އެ ތަކެތީގެ އަގު ބާޒާރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. މި ވަގުތު ފިޔާ ބަސްތާއެއް 900ރ. އަށް، ބިސް ކޭހެއް 500ރ. އަދި އަލުވި ބަސްތާއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-12 13:45:17
ފިޓްނަސްއާ ގުޅޭ ދެ ކޯހެއް މެޕްސް ކޮލެޖުގައި ފަށަނީ

ފިޓްނަސްއާ ގުޅޭ ދެ ކޯހެއް، މެޕްސް ކޮލެޖުގައި އިއްޔެ ތައާރަފުކޮށް، ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރޮބިކްސް އެންޑް ގްރޫޕް ފިޓްނެސް އިންސްޓްރަކްޓާ ކޯހާއި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-12 13:37:37
"މާސްޓާ ޝެފް" ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި އުލްހިޔާ ކަތިލަން ބަކަރިއެއް

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ޝެފް ބާސްމަތީ" ހަނޑުލުގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި އުލްހިޔާ ކަތިލަން ބަކަރިއެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ފޭސްބުކްގައި ކުރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-12 12:48:12
އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވް ގޭހަށް އޯޑަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ވިއްކާ ގޭސް ފުޅި ގަންނަން އުރީދޫގެ އެމް- ފައިސާ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރުކޮށް، ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-10 22:46:23
އައްޑު އަށް ދާ ސައުތު އެފްރިކާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ޕެކޭޖްތަކެއް ހަދައިފި

ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ސ. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފެށުމާ ދިމާކޮށް، އައްޑޫގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުން ސައުތު އެފްރިކާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-09 12:00:21
ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލުން ހާއްސަ އީދު ސޭލެއް ފަށައިފި

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލުން ހާއްސަ އީދު ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިން ބުނީ ލިވިން މޯލުން މިއަދު ފެށި ސޭލް މިމަހުގެ 19ގެ ނިޔަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-08 21:04:47
ޑޮލަރު ރިޒާވް 723.9 މިލިއަނަށް އިތުރުވީ ބޭންކުތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވުމުން: އެމްއެމްއޭ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 723.9 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ރިޒާވް އިތުރުވީ ބޭންކުތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވުމުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ނެރުނު ކުއާޓަލީ އިކޮނޮމިކް ބުލެޓިންގައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 21:07:42
އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭންޑިން އެވޯޑްސްގައި އުރީދު އަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ވަނަތަކެއް

އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭޑިން އެވޯޑްސްގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ރަން ވަނަތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން، އުރީދު އަށް ލިބިފައި ވަނީ ޑްރީމް ކޮމްޕެނީ ޓު ވޯކް ފޯ އާއި ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭންޑް އަދި އެވޯޑް ފޯ އިންސްޓިޓިއުޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 19:44:44
އިތުރު ދެ އެއާޕޯޓާ އެކު ގދ. ގައި 6،000 ޓޫރިސްޓު އެނދު އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގަ އާއި މާވަރުލުގެ އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު ރަށްތަކެއް ހުޅުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 6،000 ޓޫރިސްޓު އެނދު އިތުރުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 19:39:52
ލޯންޗް ކެޕްޓަނުންނަށް ތަމްރީނުގެ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެލިއާ އިން ފަށައިފި

ލޯންޗް ފަހަރު ދުއްވާ ކެޕްޓަނުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅިގެން ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 14:35:03
ދެ ހަފުތާ ފަހުން އާ ރަންވޭގައި ޓެސްޓު ފްލައިޓުތައް ޖައްސާނެ: ސައީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ފަހުން، ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސަން ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލާނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 14:28:22
ދަރަނި ދެއްކޭނެ، އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުން މަޖުބޫރު: ޓޫރިޒަމްގެ ބާނީން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ނެގި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން މަޖުބޫރު ކަމަށް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފު ކުރުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 00:25:44
އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް މި މަހުގެ 22 ގައި ހުޅުވާނެ

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް މި މަހުގެ 22 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-06 15:31:45
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޕާސަނަލް ފައިނޭންސުން މުދާ ގަނެގެން އުމްރާ ދަތުރެއް

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޕާސަނަލް ފައިނޭންސް ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ގަނެގެން ދެ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-06 14:25:48
އެމްއައިބީން އިތުރު އޭޓީއެމް އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ން އިތުރު އޭޓީއެމް އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. އެ ބޭންކުން ހެދި އާ އޭޓީއެމް އައުޓްލެޓް ހުޅުވައި ދެއްވީ އެމްއައިބީގެ އެކްޓިން ސީއީއޯ އަހުމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-06 13:08:50
ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު އާމްދަނީ 10 ބިލިއަން، ޚަރަދު 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-06 10:33:38
ބޮޑު މުސާރައާ އެކު ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު މާލޭގައި ފަށާ ފިންލަންޑް ސްކޫލް- "ޑްރީމް ކެމްޕަސް" ގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޓީޗަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފިންލަންޑް ސްކޫލު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-05 16:32:55