×
މައި ސަފުހާ
ކުރެޑިޓް ކާޑާއި ދަރަންޏަށް މުދާ ނެގުން އިތުރުވެއްޖެ

ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ޕާސަނަލް ލޯން މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު %27 ވަނީ އިތުރުވެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-05 12:23:49
ކަޅުދިޔަފުށި ރިސޯޓް ވިއްކާލަން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ހުސެއިން މަނިކު ދޮންމަނިކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ ރަށް ވިއްކާލަނީ ބޭންކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-04 11:36:36
ޑޮލަރު ޖަމާކުރަން ހާއްސަ އޭޓީއެމްއެއް ބީއެމްއެލް ހެޑް އޮފީހަށް

ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭގެ އިތުރުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރޭ؛ މި އޭޓީއެމް ތަކުން ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމާއި ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-03 15:47:14
ޕްރިންޓް ލެބް: 15 އަހަރުން 'ޕްރިންޓުކުރި' ކާމިޔާބީގެ ވާހަކަ

ޕްރިންޓް ލެބުން 2009ގައި ހިދުމަތް ފެށީ ތިން މުވައްޒަފުންނާއި އެންމެ މެޝިނަކުން. މިހާރު އެއީ ރާއްޖޭގައި ޕްރިންޓިން ހިދުމަތް ދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-03 07:35:51
ބީއެމްއެލް މާފުށީ ބްރާންޗުން ދޭ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށްފި

މާފުށްޓަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ މައި ހަބަށް ވެފައި އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދިޔުމާއެކު ބޭންކިން ހިދުމަތަށް އޮތް ޑިމާންޑު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-02 13:04:23
ކަރަންޓު ބިލުތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ނަންބަރެއް

ވަޓްސްއެޕް އާއި ޓެލެގްރާމް އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-01 17:32:16
ރިސޯޓު ހަދަން 12 ރަށާއި 5 ފަޅު ކުއްޔަށް ދޭން ހުޅުވާލައިިފި

އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 73.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-30 23:36:51
އަހަރު ނިމޭއިރު ސޮވެރިން ފަންޑަށް 100 މިލިއަންގެ އަމާޒު

އެސްޑީއެފްއަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގާ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށްޓަކައި ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް 2017 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ފަންޑެއް؛ ކޮވިޑް ދުވަސް ވަރު ރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ ލިބުން ހުއްޓުމުން، އެ ފަންޑުގައި ހުރި ޑޮލަރު

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-30 15:10:06
ބީއެމްއެލްއިން އިތުރު 57 އޭޓީއެމް ބަހައްޓަނީ

މިދިޔަ އަހަރުވެސް 7 ރަށެއްގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ވަނީ ފަށާފައި؛ މިއީ ބޭންކިން ހިދުމަތް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިނުމަށް އެ ބޭންކުން ކުރާ މުހިންމު މަސައްކަތުގެ ބައެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-30 11:20:43
ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 2 މަގާމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވާނީ 9 ޖޫން ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖަހާއިރު

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 19:41:27
ދަރަނި ދައްކާނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުން ޔޫރޯ މެޗުތައް ޕީއެސްއެމްއަށް

މި ސަރަހައްދުގައި ޔޫރޯ މެޗުތަކުގެ ރައިޓްސް އޮންނަ ސޮނީއަށް ޕީއެސްއެމް އޮތީ 8 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަރާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 19:31:29
ވެލާ ރިސޯޓްގެ ހިއްސާދާރަކު ރޯޔަލް މެއިލް ގަންނަނީ

ކްރިޓިންސްކީ އަކީ ޔޫރަޕުގެ އެނާޖީ ކުންފުނިތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުތަކުގައި ވެސް ހިއްސާ އޮންނަ މަހުޖަނެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 15:12:21
ޔޫރޯއާ ދިމާކޮށް އެމްޓީސީސީގެ ސުޒުކީ އުފެއްދުންތަކުން ޑިސްކައުންޓް

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 15 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް. އެ މުއްދަތުގައި އެމްޓީސީސީއިން ވިއްކާ ސުޒުކީ އިންޖީނު، ސްޕެއާ ޕާޓްސް އަދި އަޑީތެލާއި ސްޓިއަރިން ސިސްޓަމް ފަދަ އުފެއްދުންތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:32:12
'ވާދަވެރިކޮށް ނުދެކެން؛ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރަށް ކާމިޔާބު'

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ކާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން 70،000 ވަރަކަށް ކަސްޓަމަރުން ހިދުމަތް ހޯދާ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގައި ކަސްޓަމަރުންގެ 2 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރައްކާކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:55:38
ކޮކާކޯލާ ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޖުމްލަ 6 ނަސީބުވެރިންނަށް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ބަލައިލަން ޖާމަނީއަށް ދެވޭނެ އަދި ސްމާޓްފޯން ފަދަ އިތުރު އިނާމު ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނަސީބުވެރިންނަށް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:07:36
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 50ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި؛ ރިކޯޑު އަދަދެއް

ބީއެމްއެލްއަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު 2.07 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއިން ހިއްސާދާރުންނަށް 269 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 21:45:33
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ ބަހަން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހެޅީ މޫނުމަތީ އަގު 5ރ.ގެ ހިއްސާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 4ރ، ބެހުމަށް، އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އެހުމުން، ފައިދާ ބަހަން ނުފެންނަ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 14:09:39
ބީއެމްއެލްއިން އިސްލާމިކް ކްރެޑިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

މި ކްރެޑިޓްކާޑުން 'ބީއެމްއެލް އީޒީ ޕޭ' މެދުވެރިކޮށް ނަގާ މުދަލަށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނުވަތަ ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 22:14:26
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ 6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން ފެސިލިޓީއެއް

ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރަކަށް ކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެންމެން ޝާމިލްކޮށް ބާރުވެރިކުރުވައިގެން ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 09:33:13
އޭޑީކޭގެ 3ޓީ އެމްއާރުއައި ހިދުމަތާއެކު ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހަ

މި މެޝިން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ މެޝިނުގެ ތެރޭ ބަލި މީހާ އޮންނަ އިރު ހާސްވުން ނުވަތަ ކްލޮސްޓްރޯފޯބިއާގެ އިހުސާސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްދޭ ގޮތަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 16:54:38
ދަރަނި މެނޭޖުކުރަން އޮފީހެއް؛ އިންވެސްޓުކުރަން ކޮމެޓީއެއް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އެކަން ކުރަން ރާވާފައިވަނީ ޕަބްލިކް ދަރަނި މެނޭޖުކުރަން ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލުމަށްފަހު

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 14:07:31
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ މަރުހަބާ ސަރުކާރަށް؛ މިހާރު ވެސް ހަރަދުކުޑަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތުގެ ސީރިއަސްކަން ސަރުކާރުން ގަބޫލުކޮށް، އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް އަޅުވަން މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 15:03:59
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްގައި ދަނޑަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ޒާއިނަށް

ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގެ 'ވޯލްޑް ކަޕް' ކަމަށް ބެލެވޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮންނާނީ 1 ޖޫންގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 15:03:05
ޓޫރިޒަމް އާމްދަނީން ގެއްލޭ ބައި ހޯދަން ޓެކްސް އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

ރާއްޖެއަށް ބޭރު ފައިސާގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ އާމްދަނީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ނިޒާމަށް ނުވަދެ ގެއްލިގެންދޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 11:41:37
އެކްސްއެލް ޓެބަކުން ދުބާއީ ދަތުރާއި އިތުރު އިނާމުތައް

މެއި-ޖުލައި މަހު ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނަގާ ހަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ދުބާއީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 18:15:33
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކަލިނަރީ އާޓްސް ޕްރޮގްރާމް

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަލިނަރީ އާޓްސް ޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ކްލާސްރޫމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މައުލޫމާތާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 18:02:57
އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީވާން ބީއެމްއެލް އިން ފަންޑެއް

މި ފަންޑުގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ތައުލީމާއި ތިމާވެށީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރާ ދާއިރާތަކުން ފަސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 200،000ރ ހިލޭ އެހީ ދޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 17:55:07
ބެކް ޓު ސްކޫލުގެ ނަމުގައި ހިލޭ ރައުޓަރު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނަށް އަލަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ރައުޓަރު އަދި ހިލޭ ސެޓް-އަޕް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 13:15:19
މިދިޔަ އަހަރު 23،000 ކަސްޓަމަރުން ބީއެމްއެލްއާ ގުޅުނު

ކަސްޓަމަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި މިދިޔަ އަހަރު %24ގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 12:43:43
އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތައްޔާރު؛ ފަށާނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން

ދަރަނި ކުޑަކުރަން މިދިޔަ އަހަރު އަޅަން ރޭވި ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ހުރުމާއި މިހާރު ދަރަނީގެ ހާލަތާއި މާލީ ހާލަތުގެ ނާޒުކު ކަމާ އެކު ދެން އިތުރަށް ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-20 14:51:03