×
މައި ސަފުހާ
އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަނަަކަށް ނަޒާކީ ޒަކީ ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ޗެއާމަނަކަށް މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ) މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ޗެއާމަނަކަށް މ. އަހުމަދު އާބާދު، މުހައްމަދު ޒަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 14:55:52
ގަމުގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ

ގަމުގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫއު، ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 13:14:20
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުން ބީއެމްއެލް އަށް އެވޯޑެއް

ތަމްރީނުދިނުމާއި މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމުގެ ރޮނގުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި އެވޯޑް ދީފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންފަރެންސްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 11:02:56
ރަންފައުން ޖަޒީރާ ސޭލް 2019 ގެ ނަމުގައި އޭސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭ އިން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުނު ފިހާރައިން ރަށުގައި ހުރެގެން ފަސޭހަކަމާ އެކު އެއާކޯން ގަނެލެވޭނެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް "ރަންފައުނު ޖަޒީރާ ސޭލް 2019" ގެ ނަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 18:39:55
ރިސޯޓެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކުރި ރަމްޒީ ކައިވެއްޏެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ރިސޯޓެއްގައި ރަމްޒީ ކައިވެއްޏެއް ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. މި މައްސަލައިގައި އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަތުރުވެރިންގެ ރަމްޒީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 16:15:23
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތަންތަން ގަވައިދަށް ވަނުމަށް އެއް މަސް

ކުރިއަށް މި އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނެސްގެން ހިންގާ ތަންތަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 15:19:43
އެއާބަސް އިން އޭ380 ސުޕަޖަމްބޯ ހެދުން ހުއްޓާލަނީ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 14) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓު ކަމަށްވާ އޭ380 "ސުޕަޖަމްބޯ" އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެއާބަސް އިން ބުނެފި އެވެ. ޔޫރަޕުގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފައްދާ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 13:44:11
ކޮކޯ ޝީކް އިން "ހައިޑްރާ ފޭޝަލް" ތައާރަފްކުރަނީ

މޫނުމަތީގެ ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އެއްވަރު ނުވެގެން ޝަކުވާކުރާ މީހުންނަށް އުފާވެރި މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. މޫނުމަތީގައި ހުންނަ ލައް ފަދަ އެއްޗެހި ނައްތާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް މިއީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 12:27:40
ބީއެމްއެލް ރިވެލި ނަމުގައި ބޭންކިން ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

ބޭންކިން އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް "ބީއެމްއެމްއެލް ރިވެލި" ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 20:33:13
އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލް އެސްޓާސް އިން ފަށައިފި އެވެ. މި ސޭލުގައި ޓީވީ އާއި ސޯފާ އާއި އެހެން ބައެއް ފަރުނީޗަރުގެ އަގު ވެސް ވަނީ ހެޔޮކޮށްފަ އެވެ. އެސްޓާސް އިން ބުނީ ސޭލްގައި ބައެއް އައިޓަމްތަކުން ހާހެއްހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 20:07:49
ގްލޯބަލް މަނީ ވީކުގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ގްލޯބަލް މަނީ ވީކުގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ އިގްތިސާދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާޗު 25 އިން 31 އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 19:00:06
ޖެނުއަރީގެ އިމްޕޯޓް މައްޗަށް، އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އިމްޕޯޓު މަތިވި އިރު އެކްސްޕޯޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސުން ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-12 20:58:49
ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮވުން: ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ، ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-12 16:57:51
ތިލަފުށީގައި ހަދާ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

ތިލަފުށީގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން މާސްޓާ ޕްލޭނެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރީ މާސްޓާ ޕްލޭނާއި ޕޯޓުގެ ޑިޒައިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-12 14:02:26
ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ނަގާނީ އާ މުވައްޒަފުން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެ އެތެރެވާ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އަތުން އަތުލައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަދަލުކުރުމުން، ބިދޭސީންނާ ބެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ނަގާނީ އާ މުވައްޒަފުން ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-12 12:37:22
ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމާ ބެހޭ ބާރުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އަތުން އަތުލައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-11 16:35:10
17 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި 8 ރަށެއް މަގު ހަދަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 17 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހެދުމަށާއި އަށް ރަށެއްގެ މަގު ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ހއ. އުލިގަމާއި، ހދ. އަތޮޅުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-11 16:01:55
"ލުއި" ލޯނު ބޮޑުކުރިޔަސް އާންމުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން!

ލުއި އެކްސްޕްރެސްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލޯނު 300،000ރ އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރިޔަސް އެ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ޝަރުތު ހަމަވާ މުސާރަ ބޮޑުވުމުން އާންމުންގެ ޝަކުވާ އޮއްސާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-11 14:53:09
ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރާ 3 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-11 11:03:41
ލިވިން އެކްސްޕޯގައި އަކުއާ ވީޓާއަށް ސަމާލުކަން

ހުޅުމާލެއިން ލިބެން ހުރި އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާލަން، ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ލިވިން އެކްސްޕޯއަށް ދިޔައިރު މުޅިތަނުން ފެނުނީ މޮޅެތި ޑިޒައިންތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޯލްތަކެވެ. ޓީވީ ސްކީނުތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-10 20:08:39
ބީއެމްއެލް ލުއި ލޯން 300،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވިސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނު 300،000 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކޮށް ފަސޭހަ ބަދަލުތަކަކާއި އެކު ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.ބީއެމްލެގެ ލޯނުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-10 14:41:16
ބީއެމްއެލްގެ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނުގެ މިންވަރު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ދެ ލޯނެއް ދޫކުރާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބޭއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-10 13:10:14
"ޓްރެފިކް ޑޭ"ގައި ލިޓަސް ބައިވެރިވަނީ

ފުލުހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރެފިކް ޑޭގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ލިޓަސް އިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ޓްރެފިކް ޑޭ އަކީ ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ޓްރެފިކްގެ ގަވައިދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-08 15:41:35
އެމްޕީއެލްއިން ފަރެސްމާތޮޑާއާއި ފުވައްމުލަކާއި ދެމެދު ލޯންޗު ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށިއިފި

ގދ. ފަރެސްމާރޮޑާއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދު ލޯންޗު ދަތުރުގެ ހިދުމަތް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް، އެމްޕީއެލްއިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.މި ހިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބޭއްވި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-08 10:06:30
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ އަގު އެއް އަގަކަށް ގެންނަނީ

އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މާލެއާ އެއް އަގަކަށް ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-07 13:00:11
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާ، އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-07 11:34:18
އޮފީސް ފަރުނީޗަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އަލޯރާ އިން ފަށައިފި

އޮފީސް ފަރުނީޗަރަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އަލޯރާއިން ފަށައިފި އެވެ. އަލޯރާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރު ސޭލްގެ ނަމުގައި ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ. މި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-06 16:45:51
ބީއެމްއެލްގެ ލުއި ލޯނު ތިން ލައްކަ އަށް ބޮޑުކުރަނީ

ބީއެމްއެލުން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނުގެ މިންވަރު 300،000ރ އާ ހަމަޔަށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދަރަނީގެ ވަނަވަރު އާންމުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-06 14:03:25
އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ބޮޑުވަނީ ލޯނު ދައްކާނެކަން ބޭންކުތަކަށް ޔަގީން ނުވާތީ: ނަސީރު

ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވަނީ އެ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޭންކުތަކަށް ކުޑަވާތީ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-06 13:21:51
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓާއި ވަދީއާ އެކައުންޓާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަސް ނިމެންދެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-05 20:22:56