×
މައި ސަފުހާ
ވެލިގާ ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީއަށް ވަދެގެން އަގުހުރި އިނާމެއް

ވެލިގާގެ ފިހާރަތަކުން ހުޅުވާފައިވާ ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީތަކަށް ވަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ވިޔަފާރި ކުރަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 18:26:34
ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުން ނަގާ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްފި

ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލިން ނަގާ ޖޫރިމަނާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި މި އޮތް ހާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށް، ކުޑަކޮށްފި އެވެ. ރިސޯޓާއި، ހޮޓަލާއި، ގެސްޓްހައުސް ހަދަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 13:35:58
ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ނިންމާލީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 12:39:14
ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓުން ގެސްޓުންނަށް ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހިލޭ ހަދައިދެނީ

ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓުން އެ ރިސޯޓަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ކޮވިޑަށް ހިލޭ ޓެސްޓުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ރިސޯޓުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކޮންމެ ބުކިންއަކާއެކު ބޮޑު ދެމީހުންނާއި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ހިލޭ ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 11:03:46
ލިފްޓް ލާން ބޭނުން؟ އަވަހަށް އޮރޯނާ ލިފްޓެއް ހޯދާ

ލިފްޓް ގޮޅި ކުޑަވެގެން، ޕިޓުގައި ބޭނުންވާ ފުންމިން ނެތިގެން ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހެދޭ ގޯސްތަކާ ހެދި ލިފްޓު ނުލެވި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަށް މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ އެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ ކުދިކުދި އިމާރާތްތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 10:57:26
މި ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މާދަމާ އެކަނި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މާދަމާ އެކަނި ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނީ މާދަމާ ބޭންކުތަކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 23:55:16
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ ފީ ބޮޑު ކުރުމުން ތަކެތީގެ އަގު އުފުލޭނެ: ވިޔަފާރިވެރިން

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ 90 ޕަސެންޓް ބޮޑުވުމުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގު އިތުރަށް އުފުލިގެންދާނެތީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިވެރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 13:27:06
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށް، މުސާރަތައް ކުޑަކުރި: އެމްއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، މުސާރަތައް ކުޑަކުރި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 11:26:07
އެމްޓީސީސީ އަށް ދެވަނަ ކުއާޓާގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. އެމްޓީސީސީން ނެރުނު ކުއާޓާލީ ރިޕޯޓު ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ދެ ވަނަ ކުއާޓާގައި އާމްދަނީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 14:49:54
ޑިއުޓީއާ އެކު ދުންފަތުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުވާ ގޮތަށް، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް މި މަހު އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 12:23:38
ފެން ބިލް ދެއްކުމުން 1،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފެން ބިލް ދެއްކުމުން 1،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ފެން ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ، "އެއް ހާސް، އެއް ހާސް" ގެ ނަމުގައި ފެށި އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 10 ނަސީބުވެރިއަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 20:43:50
އިންޑޯ މިލްކުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އިންޑޯ މިލްކުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިންޑޯ މިލްކް ޕެކެޓުގައި ފޮރުވިފައިވާ ހާއްސަ ލަކީ ސްޓިކާއެއް ހޯއްދައިގެން 1،000ރ. ލިބޭނެ އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 17:27:42
އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް 3000ރ. ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓު، އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް 3000ރ. ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަޟްހާ އީދާ ދިމާކޮށް އުރީދޫން ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެމްފައިސާގެ "ސެންޑް މަނީ" ފީޗާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 16:21:47
ހޯލްސޭލް، ރިޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ހާލަތު އަދިވެސް ދަށްވާނެ: އެމްއެމްއޭ

ހޯލްސޭލް އާއި ރިޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު ހިނގަމުންދާ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ދަށްވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ. އެ އިދާރާ އިން އިއްޔެ ނެރުނު މި އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 13:20:39
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް 12 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު 12 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. އެމްއެމްއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 14:26:00
ޓްރީ ޓޮޕުން ހިޔަރިން އެއިޑްގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ހިޔަރިން އެއިޑް ޓްރަޔަލް އާއި ފިޓިން އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްކޮށް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފި އެވެ. އަޑު އިވުމުގައި އުނިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރާ ހިޔަރިން އެއިޑް އެންމެ ބޮޑަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 12:44:03
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 568 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާތަނަށް 568 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-29 11:26:26
ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ

ނ. ފޮއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގެ 180 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޖީއޯ ކޮތަޅު ޖަހައިފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-28 14:20:33
ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަކުން އާންމުކޮށް މުދާ ވިއްކައިގެން ނުވާނެ: މަޖިލިސް

ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތައް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެމްއޭސީއެލް އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އަންގައިފި އެވެ. އެ ކޮމިޓީން މިގޮތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-28 13:13:11
ރަސްމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޝިނަރީތައް އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-28 11:50:23
މިއީ ޝިޕިން އެޖެންޓުންގެ "ލޫޓުވުމެއް"!

އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ބޯޓުފަހަރުގެ އެޖެންޓުން، ފީގެ އިތުރުން ވެސް އެކި ނަންނަމުގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު މިވަނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ވެފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-28 11:27:55
ރެސްޓޯރެންޓު އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯއިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ރެމް)ގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ފަށައި ޖަމިއްޔާގެ އެކި މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ރެމް އަކީ ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-27 20:08:48
އިންކަމް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 27 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި މުސާރަ ކުޑަވި މީހުންނާއި ވަޒީފާ ގެއްލުނު 6،637 މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް މީހަކަށް 27.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-27 17:31:33
ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ބަދަލުވެ، ގެސްޓް ހައުސްތައް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ދިމާއަށް!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގެސްޓް ހައުސްތައް ބަންދުކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެ ތަންތަން އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރުން އަނެއްކާވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް އެއް މަހަށް ފަސް ކުރުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-27 10:37:10
ސްޓުއާޓް، އެމްއޭސީއެލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެއްޖެ

އެމްއޭސީއެލްގެ އާ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް، އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އުފަން ސްޓުއާޓް އެ ދެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-27 10:08:46
މޫސާ ސޯލިހު އެމްއޭސީއެލުން ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ހިންގާ އެމްއޭސީއެލްގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ ސޯލިހު އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ އިން މިއަދު ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މީގެ 39 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން އެމްއޭސީއެލްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-26 14:13:08
ސިޔާމް ނެންގެވި ލޯނަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކަން އަންގައިފި

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް (ސަންޓްރެވެލް ސިޔާމް) ގެ ކުންފުންޏަކަށް، ކުރީ ސަރުކާރުން ދިން ސޮވެރިން ގެރެންޓީއަކާ އެކު، ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ދޫކުރި ބޮޑު ލޯނެއް ޑިފޯލްޓްވެ، 10 މިލިއަން ޑޮލަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-26 08:55:24
ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ ޔޫކޭއިން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލިތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ ޔޫކޭއިން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުގައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-24 19:27:55
ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލު ދައްކަން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލުއި ދީފި

ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލްތައް ދެއްކުމުގައި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލުއިތަކެއް ދީފި އެވެ. ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-24 18:32:29
އެމްއައިބީގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރަކު އައްޔަން ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިންގެ މެމްބަރަކު އިއްޔެ އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ. އޮންލައިންކޮށް އިއްޔެ ބޭއްވި އެ ބޭންކުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-24 17:40:57