×
މައި ސަފުހާ
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކަނޑިތީމުގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުން ށ. ކަނޑިތީމުގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކަނޑިތީމަށް އުފަން ޖިނާން މުހައްމަދު ޝަމީމު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ހުށަހެޅި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 18:38:51
ކުރުނބާ އަށް ހާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިދުމަތްދޭން ފެށި ރިސޯޓް، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް އަށް ހާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ހޮޓެލް އެވޯޑްސް އިން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް އަށް ދެ އެވޯޑެއް ދީފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 18:27:16
ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތް ލޮކްޑައުންކޮށް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ބްރިޓިޝް އެއާވެސް އިން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ދަތުރުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 09:30:17
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާ އެކު ކުރިނބީގައި ޖިމެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގައި ހދ. ކުރިނބީގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ބޭންކުން ބުނީ އެ ޖިމަކީ ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުން ދުޅަހެެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބެން ބާރުއެޅުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:58:01
ހަނިމާދޫގެ މަގުތަކުގެ 70 ޕަސެންޓު ނިމިއްޖެ

ހދ. ހަނިމާދޫގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 70 ފަސެންޓު އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތުގެ 95 ޕަސެންޓު ވަނީ މިހާރު ނިންމައިފަ އެވެ. ދުވާރު ހެދުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 23:41:15
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސައިން ލެންގްއޭޖުގެ ހަރަކާތެއް

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސައިން ލެންގްއޭޖުގެ ތަމްރީނު ދިނުމަށް ނިންމައި މިއަދު ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތް އެ ބޭނުންކުން ބޭއްވީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 16:38:26
ހެޕީމާކެޓުން ކުކުޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ހެޕީމާކެޓުން ވިއްކާ ކުކުޅު ހޯލް ސޭލްކޮށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. ހެޕީމާކެޓުން މިހާރު ކުކުޅު ކިލޯއެއް 33ރ. އަށް ލިބޭނެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގެ އަގުތައް ހިފެހެއްޓޭ ނަމަ، އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 12:44:52
ޖެނުއަރީގައި ލަންކާ ހުޅުވައިލަނީ، ކުރިޔާލައި ވިސާ ނަގަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ލަންކާގެ ވައިގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ މަހު ހުޅުވައިލާ އިރު އެ ގައުމަށްދާ މީހުން އަމަލު ކުރާނެ ހާއްސަ އުސޫލެއް ވަނީ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ. ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 11:48:36
ސިލްކް އެއާގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ސިންގަޕޫރުގެ ރީޖަނަލް އެއާލައިން، ސިލްކް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފަށައިފި އެވެ. މި އެއާލައިނަކީ ސިންގަޕޫރުގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ ދަށުން ހިންގާ އެއާލައިނެކެވެ. މި އެއާލައިނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 11:44:25
އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ރޭ އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ. އެ އޮފީހަށް 72 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި މި ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އޮޑިޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 09:36:57
ވައްކަން ކުރީ ލިޔުންތައް ފޯޖުކޮށްގެން: ޝާހިދު

އެމްޕީއެލްއަށް ތެޔޮ ގަތުމުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވައްކަންކުރީ ލިޔުންތައް ފޯޖުކޮށްގެން ކަމަށް ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 15:23:48
މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެލާއިން 1684 ޑޮލަރު ދީފި

މިދިޔަ މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުން 1684 ޑޮލަރު (25،979ރ.) ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 15:12:24
އެމްއެމްއޭގެ އެންގުމާއެކު، ބޭންކުތަކުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭވަރު 200،000ރ. އަށް ލިމިޓުކޮށްފި

ބޭންކުތަކުން ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭވަރު ދުވާލަކަށް 200،000ރ. އަށް ލިމިޓު ކުރަން މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭ އިން އަންގައިފި އެވެ. މިއީ މިގޮތަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބޭންކުތަކަށް އެންގި ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 13:15:29
މަކަރު ހަދައިގެން އިންކަމް ސަޕޯޓް ހޯދާތީ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ހޯދަން ބައެއް މީހުން މަކަރު ހަދާތީ ޖޮބް ސެންޓަރުން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ޖޮބް ސެންޓާގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝުހާދު އިބްރާހިމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 10:53:08
އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ފިނޭންސުން ފަށައިފި

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އޮޑިޓިން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބެޗުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 20:18:41
ދުވާލަކު އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދުު ހާހުން މަތީގައި ހިފަހައްޓައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ރާއްޖެ އަންނަ ޓުރިސްޓުންގެ އަދަދު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހާހަކަށް ވުރެ މަތީގައި، މި މަހު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 15:35:29
ބޮޑެތި މަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި ކައުންސިލްތަކަށް

ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ކުލި މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަލައިގަންނާނީ ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފި އެވެ. އެ އިދާރާ އިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 15:12:20
ޒަކީ އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަންކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ ޒަކީ) އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 13:00:18
ލެވޯ އިން ފައިވް ސްޓާ ކެއުމެއް ތަޖުރިބާ ކޮށްލަމާ!

ރެސްޓޯރެންޓް ދާއިރާއަކީ ރާއްޖޭގައި، ހާއްސަކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ. ދިވެހި ކެއުމުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ކެއުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރެސްޓޯރެންޓުތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 10:17:49
އަޒުރް އެއާގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި، ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ވެސް 500 ޓޫރިސްޓުން

ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން ކަމަށްވާ އަޒުރް އެއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އިއްޔެ އަލުން ފަށައިފި އެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ އައި ބޯޓުން އެކަނި ވެސް 500 ޓޫރިސްޓުން ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 11:42:00
މިދިޔަ އަހަރު ފެށި ހެނބަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ނ. ހެނބަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފައިވަނީ މި މަހުގެ 21ގަ އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 10:35:32
މެރާކީ: އޭޝިޔާގެ ގަދަ 50 ގެ ތެރޭގައި

އޭޝިއާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 50 ކޮފީ ޝޮޕް ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގެ "މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސް" ހިމެނިއްޖެ އެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ސައިޓެއް ކަމަށްވާ "ބިގް ސެވަން" އިން ހަދާފައިވާ ރޭންކިން އެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-28 14:18:04
ޝިޕިން އެޖެންސީއާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން އުވާލުމަށް ފަހު، އަލަށް އެކުލަވާލި ޝިޕިން އެޖެންސީއާ ބެހޭ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށް އިއްޔެ އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އެ ގަވާއިދު އުވާލީ ގާނޫނީ ފުށުއެރުންތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 21:59:46
ބީއެމްއެލުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކޮމްޕިއުޓަރުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން ބައިތިއްބާ ހިޔާއަށް ފަސް ކޮމްޕިއުޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 18:48:30
އިވުމުން މަހުރޫމް ވެފައިވާ މީހުންނަށް ކޮފީ ޝްރަބުން "ސައިލެންޓް ކޮފީ"

"މިޔަހެލި" މުބާރާތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ދެވަނަ އަށް ހޮވުނު ކޮންސެޕްޓް ކަމަށްވާ "ސައިލެންޓް ކޮފީ" އިން ކޮފީ ޝްރަބް ކެފޭގައި އިއްޔެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ހިދުމަތް ދޭން ފެށި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 11:46:43
ކޮވިޑް ހަރަދު 2.7 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އެހެން ކަންކަމަށް ދައުލަތުން ކުރަމުން އަންނަ ހަރަދުތައް 2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 14:10:47
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 95 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 95 ޕަސެންޓު ދަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 12:06:56
ރެއިންބޯގެ އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި

ރެއިންބޮ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އަހަރީ ސޭލް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރެއިންބޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-25 17:29:20
އަނިޔާއާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ބީއެމްއެލުން ފައިސާގެ އެހީ

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލުން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް (އެފްއެލްސީ) އަށް 50،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-25 15:38:36
އއ. މާގާ ވިއްކާލަން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

އއ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މާގާ ވިއްކާލަން ހަބީބް ބޭންކުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މާގާ އަކީ ބިގް ސްޓޯން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ތަރައްގީކުރަމުން އައި ރިސޯޓެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-25 15:18:14