×
މައި ސަފުހާ
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ސީއެސްއާރް ހަރަކާތްތައް ގިނައިން ހިންގަނީ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް: ޒިޔަތު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން އިޖުތިމާއީ ފައިދާއަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:25:22
އެޗްޑީސީން އަގު ހެޔޮކޮށް ބިން ވިއްކަން އުޅުނީ މެންޑޭޓް ސާފު ނުވާތީ: ޒިޔަތު

މިދިޔަ އަހަރު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އަގު ހެޔޮކޮށް ބިންތަކެއް ވިއްކަން ނިންމާފައި އޮތީ އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓު އެންމެ ފުރިހަމަށް ސާފު ނުވެ އޮތުމުން ކަމަށާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:13:20
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިދުމަތްތަކެއް ޑިޖިޓަލްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަ ހިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ތައާރަފުކުރީ އެސްއެމްއެސް/އީމެއިލް ޕޯޓަލް، ޕޭރޯލް ރަޖިސްޓަ، އެސްއޭޕީ ޔޫސާ ފޯމް، އެސްއޯއީ ގޭޓްވޭ،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 15:10:19
ކޮފީ ލެބަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް، ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ އެވޯޑް

މާލޭގައި ކޮފީގެ މާކެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ކޮފީ ލެބް ރޯސްޓާއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ކޮފީ ރޯސްޓަރަކަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެކެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 13:04:41
ބ. އިންނަފުށި ތަރައްގީކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބ. އިންނަފުށީގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ. މި ރަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 12:43:43
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ޖުލައި 8 ގައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން މި ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 10:45:51
އޮޑެގައްލާގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރުސީ) އާ އެކު ހަދާފައިވާ ލީސް އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 19:21:41
އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓް ނުހެދޭނެ ކަމަށް އަންގައިފި

ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމައި އަންގާފައިވަނީ، ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 16:14:53
އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 300 މިލިއަނުގައި

އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ 300 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 14:52:11
ކުންފުނީގެ ފައިދާ ނުބެހީ މާލީ ހާލަތު ދަށްވެގެން: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ނުބަހަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ މާލި ހާލަތު ދަށްވެގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޓިސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 14:46:52
ބަހްރެއިން އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ބަހުރެއިނުގެ ގަލްފް އެއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.ގަލްފް އެއާ އިން ބުނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 އިން ފެށިގެން އެ އެއާލައިނުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށާނެ ކަމަށާއި،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 09:37:50
ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހަދަން ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެ މި މަޝްރޫއުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-22 11:55:26
ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހަދަން ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ ކޮންސަލްޓެންސީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 11:02:41
ޔޫސެބަލް ރިޒާވް މިދިޔަ މަހުވެސް ދަށަށް!

ދައުލަތުގެ ޔޫސެބަލް ރިޒާވް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މަހު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަސް ނިމުނު އިރު ޔޫސެބަލް ރިޒާވް ވަނީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-21 14:23:04
އައިއެމްއެފްގެ ޖެނެރަލް ޑޭޓާ ސިސްޓަމް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި

އިންޓަނޭޝަނަލް މޮނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ ޖެނެރަލް ޑޭޓާ ސިސްޓަލް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، އެހެނިހެން ރެކޯޑްތައް އެންމެ ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބެން ހުންނަ ނިޒާމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 11:01:29
ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ސޭލުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވުން މިދިއަ ރޯދަމަހަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރި މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭ ރެޑްވޭވް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 08:33:16
523 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 523 ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ކުންފުނިތައް އުވާލުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 17:03:45
ހަތް އަތޮޅެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް ނިމިއްޖެ: ޓޫރިޒަމް

ހަތް އަތޮޅެއްގެ ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓަލާއި ގެސްތްހައުސް އާއި ޑައިވް ސެންޓަރާއި ޔޮޓް މެރީނާތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 16:19:43
އެސްޓިލޮޑާގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ޑިއުޓީ ފްރީގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި

ލަންޑަނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްޓިލޮޑާގެ ތިން ބްރޭންޑެއްގެ ފިހާރައެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއަދު ހުޅުވާފައި ވަނީ ޖޯ މެލޯން ލަންޑަން އާއި މެކްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 15:03:04
އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ސީއީއޯ އަކަށް މަމްދޫހާ އަލީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ސީއީއޯ އަކަށް މި ހަފުތާގައި ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މި މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 11:40:30
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދި، ކާޑުގެ މައުލޫމާތާއި ސެކިއުރިޓީ ކޯޑާއި ޕިން ހޯދަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 15:57:57
ބެސްޓް އެއާލައިން އެވޯޑު އަނެއްކާވެސް ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް

ސްކައި ޓްރެކްސް ވޯލްޑް އެއާލައިނުން ދޭ ދުނިޔޭގެ "ބެސްޓު އެއާލައިން"ގެ އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް އަނެއްކާވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ މި އެވޯޑު އެ އެއާލައިނުން ކާމިޔާބުކުރި ފަސް ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 14:34:29
މިދިޔަ އަހަރު ޓެކްސްގެ 58 ޕަސެންޓް ލިބުނީ ޑޮލަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ 58.5 ޕަސެންޓަކީ ޑޮލަރު ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ. މީރާގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 11:34:24
ބީލަމާ ގުޅޭ ރިވިއު ކޮމިޓީ އެކުލަވަލައިފި

ބީލަމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މުސްތަގިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ. މި ކޮމިޓީ އަކީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 11:25:24
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރަން އިންޑިޔާއާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އިންޑިއާއާ އެކު ރާއްޖެ އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 20:34:18
ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 70 މަޝްރޫއު އިންވެސްޓަރުން ބަލައިގަތް: އަމީރު

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް އަންގައި ދިނުމަށް ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ހުށަހެޅި 70 މަޝްރޫއު ވެސް އިންވެސްޓަރުން ބަލައިގަތް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 19:15:18
ކާގޯ ޓާމިނަލުގެ ސްޓްރަކްޗާ ނިންމާލައިިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހަދާ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލްގެ ސްޓްރަކްޗާގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލުން) މިއަދު ބުނީ އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ކާގޯ ޓާމިނަލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 14:45:03
އާންމުކޮށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން އަގު ދެ ގުނަ ކުޑަވޭ: އަމީރު

ކުރިން 65 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކުރި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް އާންމުކޮށް ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން މިހާރު 30 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 13:23:58
ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތައް މި އަހަރު ފަށާނެ

ބަހްރެއިންގެ ގައުމީ އެއާލައިން، "ގަލްފް އެއާ"ގެ ދަތުރުތައް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ފަށާނެ ކަން އެ ގައުމުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގައި ބަހްރެއިން އިން ދިވެހިރާއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 12:25:49
ފާމް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖްގެ ވޯކްޝޮޕް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ "ފާމް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް"ގެ ވޯކްޝޮޕް މިއަދު ނިންމާލާއިފި އެވެ.ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޝެފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ކެއްކުމުގެ މި އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-18 10:42:27