×
މައި ސަފުހާ
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން (ޓީސީއެލް) އާއި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއައިއެލް) އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ. އެ ދެ ކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތް އެއް ކުންފުންޏެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:03:48
ހުރިހާ ގާޑިޔާތައް ދެކުނުން ހުޅަނގަށް!

ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގެއް ހަދަން ޖެހޭތީ، މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ވިޔަފާރި ގާޑިޔާތައް ނަގައި، ރަސްފަންނާއި ސުނާމީ ބިނާއާ ދެމެދު އޮތް ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ތަނުގައި ގާޑިޔަލެއް ހިންގާ މީހަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 13:45:20
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ހަރަދުގައި ނުވަ ރަށެއްގައި 800 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ޑިޒައިންކޮށް އިމާރާތްކުރާ އުސޫލުން، ނުވަ ރަށެއްގައި 800 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 15:22:44
އޭޑީކޭގެ 68 އެނދުގެ އާ މެޑިކަލް ވޯޑު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ އިމާރާތުގެ ފަސް ބުރީގައި ހެދި 68 އެނދުގެ މެޑިކަލް ވޯޑު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ކުރިން އޭޑީކޭ ކެންޓީން ހުރި ތަނުގައި ހެދި ނުވަ ބުރީގެ އެ އިމާރާތުގައި މެޑިކަލް ވޯޑު ގާއިމްކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 15:39:34
ހދ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް، ހޮނޑާފުށި ހުޅުވައިފި

ހދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ ރިސޯޓް، ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަމްޒާގެ އާއިލާގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި ތްރީއޭ އިން ތަރައްގީކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 12:49:45
ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ބަޔަކާ އެކު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓަކަށް ނުދަން: މުއިއްޒު

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ބަޔަކާ އެކު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓަކަށް ގޮސްފައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓަރު މިފަދަ ޓްވީޓެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-09 16:55:25
އޭޝިއާގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭޝިއަން ބޭންކާސް އެސޯސިއޭޝަން (އޭބީއޭ)ގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސްގެ ތައްޔާރީތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-09 16:41:45
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ސީލައިފް އަށް 185 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދެނީ

ސީލައިފް މޯލްޑިވްސް އިން 80 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ސަރުކާރާ އެކު، 2011 ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އުވާލަން ނިންމުމުން، އޭގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް 185 މިލިޔަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 16:33:12
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބްރިޖާ ހަމައަށް މަގު ފުޅާކޮށް ތާރު އަޅަނީ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ފެށިގެން ބްރިޖާ ހަމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކޮށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ތާރު އަޅަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނޫސްވެރިންނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 16:26:17
ލިޓަސް "ސްޕްރީމް އޮފާ": ޑިސްކައުންޓާއި، ތަފާތު އިނާމު!

ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ސާމާނު، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކަމުން އަންނަ ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން "ސްޕްރީމް އޮފާ"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އަންނަަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 14:33:32
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ގުދަންތަކާއި ޕާކިން ބިލްޑިންގުތަކެއް ހަދަން އެމްޕީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި މުދާ ރައްކާކުރާނެ ގުދަންތަކާއި ގަރާޖާއި ވޯކްޝޮޕް އަދި ޕާކިން ބިލްޑިންގެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 14:31:24
އެމްއާރުޕީއެސް، ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޕެންޝަނުގެ ހައްގު ހޯދައިދިން ބައިވެރިޔާ

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ޕެންޝަން މާނަކުރެވިފައި އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޚާއްސަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔާމަންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 14:28:26
އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ވަގުފް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އިސްލާމީ ޔުނިވަސިޓީން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ވަގުފް ބިނާގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ. "ސަނާބިލް" ގެ ނަން ދީފައިވާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅި ނަމަވެސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އަދި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-07 18:26:18
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ރެއިންބޯ އިން ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އިން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރާ ރެއިންބޯ އިން ބުނީ، މާދަމާ ފަށާ މި ކެމްޕޭނުގައި ބައިިވެރިވެވޭނީ އެ ކުންފުނީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-07 13:48:07
ލޯމަ ރިސޯޓް ކުރިން ހިންގި ކުންފުނި 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދައްކައި، "ފިލައިފި"

ރ. މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ ލޯމަ ރިސޯޓު ހިންގި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނުދައްކައި، "ފިލައިފި" ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ކުންފުނިތަކުން ކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-07 12:58:11
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ލިބުނީ ޝެވަލް ބްލޮންކްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 2،070.80 ޑޮލަރު (31،931.7ރ.) ބަހައިފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ބެހި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-06 14:01:15
އަންނަ މަހު 18 ގައި ކޮންޒިއުމާ ފެއާ ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ކޮންޒިއުމާ ފެއާ (އެމްސީއެފް)ގެ މި އަހަރުގެ ފެއާ އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ، ގޭތެރޭ ހިފައިގެންގުޅޭ ސާމާނުން ފެށިގެން ގޮސް، ފުޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-06 11:07:41
އައިޓީބީ ފެއާއަށް ރާއްޖެއިން 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ވަފުދެއް

ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި މި މަހުގެ 7 އިން 11 އަށް އޮންނަ އައިޓީބީ ފެއާއަށް ރާއްޖެއިން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް ހިނގައްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-05 19:10:19
އާ ހާބަރުގެ ފުޑް ކޯޓުގެ ބިޑް 19 ފަރާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ހެދި ފުޑް ކޯޓަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 19 ފަރާތަކުން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ފުޑް ކޯޓުތައް ހެދި އެސްޓީއޯގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-05 15:12:07
އެކުއިޒިޝަން ފީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން 1،000 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކަށް އެކުއިޒިޝަން ފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން 1،000 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގާ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-05 13:25:23
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ކޮނޮއްޓާ ރިސޯޓު ގަންނަނީ

މަތީ ފެންވަރު ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާއެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންގަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން ގދ. ކޮނޮއްޓާ ރިސޯޓު ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ. ސިންގަ އެސްޓޭޓްގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-05 11:52:05
ސޮލަރެލް އިން ގޭގައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިންޝުއާ ކޮށްލެވޭ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް

ގޭގައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިންޝުއާކުރެވޭ ހާއްސަ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސް އިން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. "ގޭބިސީ އިންޝުއަރެންސް"ގެ ނަމުގައި ސޮލަރެލް އިން ތައާރަފްކުރި ޕެކޭޖާއެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-05 10:52:24
ވީއައިއޭގެ ދެ ރަންވޭ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ރަންވޭ އާއި މިހާރުގެ ރަންވޭ ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެއާޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-01 15:22:16
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވައިފި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން 750ރ އަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވައި މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-01 10:39:34
ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމުން ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ އަދި ނެގޭ އަދަދު އިތުރުކުރަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމްއެމްތަކުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ދުވާލަކު ފައިސާ ނެގޭ އަދަދާއި ޖަމާކުރެވޭ އަދަދު މާދަމާއިން ފެށިގެން އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ގައުމީ ބޭންކުން ބުނީ، މި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-28 14:31:17
ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި ޓީ ބިލާއި ބޮންޑް އާންމުންނަށް ވިއްކަން ތައްޔާރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި ޓްރެޝަރީ ބިލާއި ޓްރެޝަޒީ ބޮންޑު އާންމުންނަށް ވިއްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-28 08:23:34
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ އަގު 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު ނުވަތަ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ޗެއާމަން އަލާއު އަލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-27 23:57:59
ބީއެމްއެލް އިން އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ދަސްވެނިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ދަސްވެނިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-27 17:41:43
ބޭނުމަކީ ވަކި ހޮސްޕިޓަލަކާ ވާދަކުރުމެއް ނޫން، ހިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުން: އަފީފް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހުޅުވާއިރު އެ ތަނުން އެއްވެސް ބަޔަކާ ވާދަނުކުރާނެ ކަމަށް، ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އެއް ޑައިރެކްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-27 14:21:56
އެޗްއާރު އެސޯސިއޭޝަން އިފްތިތާހުކޮށް، އެކްސްކޯ މެންބަރުން ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން ކަމަށްވާ "މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް" އިފްތިތާހުކޮށް، އެކްސްކޯ އަށް މެމްބަރުން ހޮވައިފި އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯލްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-26 13:50:36