×
މައި ސަފުހާ
1 ބިލިއަންގެ މުދާ އިތުރަށް އިމްޕޯޓު، އެކަމަކު އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް

ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި 391 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބުނު އިރު، މިދިޔަ މަހު ލިބުނީ 324 މިލިއަން ރުފިޔާ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:01:49
އެމްޓީސީސީން އިންޖީނު ގަންނަން އެމްއައިބީ މެދުވެރިކޮށް ލުއި ދެނީ

މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، އެމްޓީސީސީން ވިއްކާ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނު ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް، ދިގު މުއްދަަތަކަށް ބަހާލައިގެން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:18:02
ހަރަދުތައް އިތުރުވާނެތީ 5 ބިލިއަންގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް

ހަރަދުތައް އިތުރުވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބަޖެޓް ކުރިވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ސަބްސިޑީތަކަށް ހަރަދުވުމާއި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރި ހޭދަ އިތުރުވުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 14:46:35
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޯލާޝިޕް ފަންޑަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު

ބީއެމްއެލްގެ ސްކޯލާާޝިޕް ފަންޑަކީ ބޭންކިން އާއި މާލީ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރި ދިވެހި ޒުވާނުން ބިނާ ކުރުމަށް، ހުރިހާ ހަރަދެއް ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފޭ ފަންޑެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 11:15:49
ސުޕްރީމޯ ޕޮޕްކޯން ކަމުން އެއާ ފްރަޔާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބޭ ޕޯސްޓު ކުރާ ފަރާތަކަށް އެއާ ފްރައިޔާ އެއް ލިބޭއިރު އިތުރު ފަސް ފަރާތަކަށް 'ބިގް ޕްލޭޓް' ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރު ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-19 13:55:15
ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

މިއަދު ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި، ގުރުއަތުން ހޮވޭ ތިން ފަރާތަކަށް 15،000ރ.ގެ ގިފްޓް ކާޑު ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-19 11:41:33
ކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާއިން 4 ބިލިއަން މާފުވެއްޖެ

އެ މިންވަރު މައާފްވީ، ޑިސެމްބަރު 2020ގައި ގަވައިދަށް ގެނައި ބަދަލެއްގެ ދަށުން، ޖޫރިމަނާ %0.5 އިން %0.0493އަށް ކުޑަކުރުމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-18 16:07:24
އެންޒީއަށް 10 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމެއް

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުން ކަސްޓަމަރުން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ؛ އެ ޕޮއިންޓުތައް އެއްކޮށްގެން، ޑިސްކައުންޓް ނުވަތަ ހަދިޔާ ފަދަ ތަކެއްޗަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-18 15:13:08
ބީއެމްއެލްއިން ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓް ފީޗާއެއް

ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވް ސެޝަންތައް މޮނީޓާކޮށް، ލޮގިން ވެފައިވާ ޑިވައިސްތަކުން ލޮގްއައުޓް ކޮށްލެވޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-18 13:39:46
ރީޖަނަލް ޕޯޓްތަކަށް ފޮނުވާ ކޮންޓެއިނާތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރާއި ހުޅުމާލެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލުން ރީޖަނަލް ޕޯޓުތަކަށް ޓްރާންޝިޕްކުރާ ލޭޑަން ކޮންޓެއިނަރުތަކަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކުން %25 ވަނީ އަގު ހެޔޮކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-17 12:37:11
މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް: އެންޒީ

ގެއްލުންވާ އަދަދަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ނުދޭ ނަމަ ކާރުހާނާ ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-16 14:45:14
ދިގު މުއްދަތަށް ދޭ ވިލާއިން ޓެކްސް ނަގަން އިސްލާހެއް

އިސްލާހުގައި ބުނީ ވިއްކާ ވިލާގެ ޖުމްލަ އަގުން %4ގެ ޓެކްސެއް ނަގާނޭ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-14 16:32:39
އޭސް ހާޑްވެއާ އިން ޕަވަޓޫލްސް އާއި ހޭންޑްޓޫލްސް އިން ޑިސްކައުންޓް

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ މި މަހުގެ 1 އިން އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-14 12:56:46
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ޖެޓީ ނިންމާލައިފި

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އިން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 5.65 މިލިއަން ރުފިޔާ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-14 11:46:34
ޔަމަހާ މެކޭނިކުންނަށް ހާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

އެކި އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން 52 މީހުން މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް އެލިޔާ އިން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-13 12:35:14
އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ %50 އަލުން ޑޮލަރުން ދެނީ

މި މަހުން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް ޑޮލަރުން މުސާރައިގެ %50 ދޭން ވަނީ ނިންމާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-13 11:47:51
ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް

އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް، މި އަހަރު ތެރޭ މީރާ މެދުވެރިކޮށް 17.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ދައުލަތަށް ލިބިފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-12 15:27:33
10،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އެއް މަހަށް އިތުރުކޮށް، އަންނަ މަހުގެ 10އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-12 14:47:34
ރިސޯޓުތަކުގެ ކޮޓަރި ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގަވާއިދެއް

ވަކިވަކި ކޮޓަރިތަކާއި ވިލާތައް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ކުރަމުން އައި ކަމެއް ނަމަވެސް ގަވާއިދަކުން މި ވިޔަފާރި ރެގިއުލޭޓުކުރާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-05 23:09:52
ކޮންޓެއިނާ ޕާކުގެ ކޯ-ވޯކިން ސްޕޭސް ހުޅުވައިފި؛ ފުރަތަމަ މަސް ހިލޭ

އެ ޕާކުގައި ޓޭކްއަވޭ ކެފޭ އަކާއި ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރެންޓެއް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ބުނި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-05 21:09:46
ފަވަރައިން ކުރި މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގު 100 މިލިއަން ހުރަސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ހަފްތާ ނިމުނުއިރު ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށް 29،7 މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާ އިރު، އެ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގު 128 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-04 15:18:59
އެސްޑީއެފް، ޖީއެސްޓީ ގާނޫނު ހަރުދަނާކުރަން 19 މިލިއަން ހިލޭ އެހީ

އޭޑީބީގެ އެހީ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަން ބައެއް ގާނޫނުތަައް އިސްލާހުކޮށް، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ، ހަރަދު އަދި ދަރަނި މެނޭޖުކުރަން މެދު ރާސްތާގައި އާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-02 13:14:28
ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހާއްސަ މޫންބަގް ޗެނަލް މީޑިއާނެޓަށް

މި ޗެނަލްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ހަމައެކަނި ޓީވީން ބަލާލުމުގެ އިތުރަށް، ކުޑަކުދިން އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓްގައި ޝާމިލުވެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-02 11:54:27
އެސްޑީއެފްސީއިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްލާމިކް ބޭންކެއް

އެސްޑީއެފްސީއިން ބުނި ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ އިސްލާމިކް އެސްއެމްއީ ބޭންކު މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމްކުރަން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-31 13:21:38
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ފަންނުވެރިންނަށް ލޯނުތަކެއް

އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ %6 - %8 އަދި އަނބުރާ ދައްކަން ލިބޭނީ ގިނަވެގެން ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-31 12:50:08
'ފަވަރަ' އައިޕީއެސްގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފަވަރަ އިންސްޓެންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާ އެކު، ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލައި ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ވަގުތުން ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭއިން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-30 09:30:18
ޓްރީޓޮޕުން ހުކުރު ދުވަހު ފެމިލީ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ފެމިލީ ކްލިނިކް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ބަލި މީހުންނަށް އާންމު ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ފޯކަސްކޮށްގެން މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިޓީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕުން ބުނި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-27 15:45:24
އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ގޯލްޑަން ބެސްޓް ކޮފީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ތުރުކީގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ގޯލްޑަން ބެސްޓް ކޮފީގެ ޓޫ އިން ވަން، ތުރީ އިން ވަން އަދި ފޯ އިން ވަން ކޮފީގެ އެކި ބާވަތްތައް ބާޒާރުން ގަންނަން ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-27 14:43:58
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި

މިދިޔަ އަހަރުު ބޭންކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކީ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމާ ޕޭމަންޓްސް އެންޑް ސެޓަލްމަންޓް ހުޒާތު އަލީ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-27 11:50:13
އުރިދޫ މަސްރޭސް: ފުވައްމުލަކު ޗެމްޕިއަނަކީ ޓީމް ރީފް ރައިޑާސް

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި މަސްރޭހުން އެންމެ ބަރު މަހެއްގެ ގޮތުގައި ބާނާފައިވަނީ ބަރުމިނުގައި 8.05 ކިލޯ ގެ ރޫބީ އެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-27 11:39:10