×
މައި ސަފުހާ
ހޮލީވުޑަށް އިތުރު އަންހެން ޑައިރެކްޓަރެއް

އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ފިލްމު ހެދުމުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން ހިއްސާވާ މިންވަރު ދަށްވާ ވާހަކަ އަކީ ހޮލީވުޑްގައި އާންމުކޮށް ބަހުސް ކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ. އެކަމަކު މިފަހަކަށް އައިސް އަންހެނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 07:41:08
ޕްރިންސް ޗާލްސް "ޖޭމްސް ބޮންޑް 25" ގެ ސެޓްގައި

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށި ފަހުން މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މިހާތަނަށް ދެކެވިފައި ހުރީ ޝޫޓިން ތެރޭގައި ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގަ ވާހަކަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލީޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 07:40:28
ޝާހިދު ކަޕޫރް ކެރިއަރުން ފޮހެލަން ބޭނުންވާ ފިލްމަކީ "ޝާންދާރު"

ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ވަރަށް ފީކަޅާ ބައެއް ފިލްމުތައް ވެސް ކުޅެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ކަމުނުދާ ފިލްމަކީ "ޝާންދާރު" ކަމަށް އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 07:39:43
ޒީޓީވީގެ "އިޝްގް ސުބުހާނަﷲ" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް

އިންޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ އެއް ކަމަކީ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާތަކުގެ ވާހަކަތަކުން ކުރި ފަޅުވައިގެން އިތުރު ސިލްސިލާތަކެއް ގެނެސް ދިނުމެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 07:39:02
އާމިރު ހާންގެ "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި

އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކުރިން ވެސް އާމިރާ އެކު ދެ ފިލްމު ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ، އާމިރު އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 07:38:20
“ ގޮށްރާޅު” ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް، ވާދަކުރަނީ “ ޕަދުމާވަތު” އާ

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ “ގޮށްރާޅު”، ނުވަ ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް “ގޮށްރާޅު” މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު،

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 11:35:40
ނަހުލާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބެލުންތެެރިންނަށް ދޫކޮށްލާނީ "ސޮރީ"

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދޭން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަނެއްކާ ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.އޭނާގެ އަމިއްލަ ވާހަކައަކަށް ބިނާކޮށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 09:26:17
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ޖޫންމަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެވެ. މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ކައިގެން ގިނަ މީހުން ބަނޑުދަމާލާ ވަގުތެވެ. ހަމަހިމޭން މާލޭގެ ހަމަހިމޭންކަން އެންމެ ފުންވާ ދަނޑިވަޅެވެ. ހިރަފުސްގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 07:38:08
ޕިކްޒާގެ "ސޯލް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި

ޑިޒްނީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕިކްޒާ އިން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ދެވަނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސޯލް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ދެ ކުންފުނި ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 07:37:02
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާލިއާ ބަޓަށް ލިބުނަސް، ފިލްމުން އޭނާގެ މާ ހާއްސަ ކެރެކްޓާއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނީ "ބާހްބަލީ"

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 07:36:25
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފީކަޅާ 8 ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލާފައިވާ އިރު، ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަނުޖެހިފަ އެވެ. އަދި ފަހު ސީޒަނާ ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 07:35:31
ނަހުލާގެ ފިލްމަކަށް އިންތިޒާރުކުރާ މީހުންނަށް "ސޮރީ"

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދޭން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެ އިހްސާސްތަކުގެ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ ވާހަކައަކަށް ބިނާކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 20:20:01
ޓީން ޗޮއިސް އެވޯޑްސް: ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް "އެވެންޖާޒް" އާއި "އެލާޑިން" އަށް

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީން ޗޮއިސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް ހާމަކުރިއިރު އެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އާއި "އެލާޑިން" އެވެ. އެންމެ ގިނަ ކެޓަގަރީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-22 11:27:03
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ލަކްނޫގައި މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ. ޓްވިޓާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ 76 އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބޮޑު ނުރަ ތުނބުޅިއަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 07:06:49
އެޑް ޝީރަންގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބު އަލްބަމްތަކެއް ނެރެ، ގްރެމީ އެވޯޑްތައް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަންގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ، އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 07:05:55
ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ފަހަނައަޅައިފި

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި، ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދައިފި އެވެ. މިހާރުވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 07:05:03
"ދައުވަތު"ގެ ހައުސްފުލް 10ވަނަ ޝޯ މިރޭ، އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ފިލްމުގެ ފޯރިގަދަ

ވީމީޑިއާގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ދައުވަތު" މިމަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން އޮލިިންޕަހުގައި ދައްކަމުންދާއިރު، މިރޭ އޮޕިންލަހުގައި "ދައުވަތު"ގެ 10ވަނަ ޝޯ ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިރޭގެ ޝޯއަކީވެސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-21 19:24:12
އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ވެބް ސީރީޒެއްގެ ޓީމަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ ފިލައިފި

އެކްތާ ކަޕޫރްގެ އޯލްޓް ބަލާޖީގެ ވެބް ސީރީޒެއްގެ މަންޒަރުތަކެއް މުމްބާއީގެ މީރާ ރޯޑްގައި ނަގަނިކޮށް ގްރޫޕެއްގެ ބަޔަކު ބުދަ ދުވަހު ސެޓަށް ވަދެ، ކްރޫ އާއި ބައެއް ކާސްޓުންނަށް ވެސް ގެއްލުން ދީފައި ފިލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 09:46:06
ބަދަލުތަކަކާ އެކު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒްކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 08:13:35
އާމިރު ހާންގެ "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކަރީނާ ކަޕޫރަށް ހުށަހަޅައިފި

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގައި އާމިރު ހާނާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 08:12:35
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ އާ ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކްނައިޓްސް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާމެނަން" ގެ ޝޫޓިން ލަންޑަނުގައި ފަށައިފި އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެއްކޮށް ޝޫޓްކުރާ މި ފިލްމަކީ މި އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 07:08:14
"މެގަޑެތު" ގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހެވީ މެޓަލް ބޭންޑް "މެގަޑެތު" ގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ޑޭވް މަސްޓެއިނަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. އުމުރުން 57 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވަނީ ޓްވިޓާގައި ވެސް އެ ވާހަކަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 07:07:37
ސަންޖޭ ޕްރޮޑިއުސްކުރި ފުރަތަމަ މަރާޓީ ފިލްމު ބައްޕަ އަށް ހާއްސަކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ޕްރޮޑިއުސް ކުރި ފުރަތަމަ މަރާޓީ ފިލްމު "ބާބާ" އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސުނިލް ދަތަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ. އެ ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު އިންސްޓަގްރާމާއި ޓްވިޓާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 07:07:02
"ޕީކޫ" ކުޅެން ފުރަތަމަ ލިބުނީ އަހަންނަށް: ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ

ދެހާސް ފަނަރައިގައި ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޕީކޫ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ވުރެ ކުރިން ލިބުނު ކަމަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ. ބަތަލާ ނޭހާ ދޫޕިއާގެ ޗެޓް ޝޯގައި ޕަރިނީތީ ބުނީ އެ ފިލްމު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 07:06:26
"ދައުވަތު"ގެ ފޯރި ދެން އޮތީ އަތޮޅުތެރޭގައި، ތިޔަ ރަށުގައި ފިލްމު އަޅުވާތަ؟

ވީމީޑިއާގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ދައުވަތު" މިމަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން އޮލިިންޕަހުގައި ދައްކަން ފަށާފައިވާއިރު، ފިލްމު ބެލި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފިލްމާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-19 22:27:42
އިޝްނާ(ޓްރެއިލާ)

ފައިހާ ގޮވަގޮވާ ހުއްޓާ އައިހަމް ބަހެއް ބުނުމެއް ނެތި ގޮސް ގެއަށް ވަނެވެ.އައިހަމް އަޅާވެސް ނުލާ ދިއުމުން ފައިހާގެ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ.އައި ރުޅީގައި ފައިހާ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތީ އިތުރަށް

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-06-19 10:16:46
އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު، ޖޯން އަނބުރާ ޝޫޓިންއަށް

އެކްޝަން ސީކުއެންސްއަަކަށް ޝޫޓް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އަތުގެ މަސްގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު، ކުޅަދާނަ ބަތަލު ޖޯން އަބްރަހަމް "ޕާގަލްޕަންތީ" ގެ ޝޫޓިންތަކުގައި އަނބުރާ ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.މިއަންނަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-19 09:42:34
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ އުފެއްދުންތައް އޯލްޓް ބަލާޖީން ގެނެސް ދެމުން އަންނަ ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ޝޯއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި މަހުގެ 27 ގައި ސްޓްރީމް ކުރަން ފަށާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 07:34:25
ކުރީގެ ބަތަލާ ޒީނަތު އަމަން "ޕާނިޕަޓް" ގެ ރޯލަކަށް

މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ، އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާގެ ތާރީހީ ފިލްމު "ޕާނިޕަޓް" ގެ ރޯލަކަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޒީނަތު އަމަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ސިނަމާ އަށް "ގްލެމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 07:33:39
ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދަރިފުޅުގެ ފިލްމު ސެޕްޓެމްބަރު 20 އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިކް ކޭ ޕާސް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 07:32:55