×
މައި ސަފުހާ
ރަންވީރްގެ "ސިމްބާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ސާރާ އަލީ ހާން ހަމަޖައްސައިފި

ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓްކުރާ މަސާލާ ފިލްމް "ސިމްބާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ސާރާ އަލީ ހާން ހަމަޖައްސައި އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކީ ސާރާ ކަމަށް އަޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 10:52:58
ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމް ކުޅުނު ކުރީގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ އަށް ޓީބީ ޖެހި އެކަނިވެރިވެފައި

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ފިލްމް "ވީރްގާތީ" ކުޅުނު ބަތަލާ ޕޫޖާ ދަދްވާލަށް ޓީބީ ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. ޕޫޖާ ބުނީ އޭނާ އަށް ޓީބީ ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 10:48:04
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޕޯސްޓަރު ރިލީޒްކޮށްފި

ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ލޯބީގެ އަސަރުގަދަ ފިލްމަކަށް އެންމެ ކުރިން އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓެކްނޯ މީޑިއާ އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޕޯސްޓަރު ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ. ވާހަކަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 09:19:30
ދަ ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާސް: ހިންދީ ފިލްމުގެ ތަރިން ޔަގީންވެއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދަ ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާސް" އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކުރި ފިލްމެކެވެ. އެ ފިލްމު ހިންދީ ރީމޭކްއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ބޮލީވުޑް އިން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން ހިންދީ

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 09:12:52
"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ފަހު ދެ ޝޯ 22 އާއި 23 ގައި

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް "ވަކިން ލޯބިން" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކާނެ. މި މަހުގެ 5 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޝޯތައް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 08:35:47
ސްރީދޭވީ ކުޅެން ސޮއި ކުރި ފިލްމު މަދޫރީއަށް!

މިދިޔަ މަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ބޮލީވުޑް ސުޕާ ސްޓާ ސްރީދޭވީ މަރުވި އިރު ކުޅެން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ފިލްމުން ދެން ފެނިގެންދާނީ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.ކަރަން ޖޯހަރަށް އަބީޝެކް ވަރުމާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 07:49:16
ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ވަރަށް ބޭނުން: ރާޖްކުމާރް

ފިލްމް ކުޅެން ފަށައިގަތް އިރު، އެކްޓަރު ރާޖްކުމާރް ރާއޯއަކީ ކުޅޭނެ މާ ރަނގަޅު ފިލްމްތަކެއް ލިބުނު އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާއަކީ މަޝްހޫރު ބަތަލާއިންނާ އެކު ވެސް ފިލްމް ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބުނު އެކްޓަރެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 06:39:11
ވަރުން އާއި ކެޓްރީނާގެ ޑާންސް ފިލްމް ލޯންޗްކޮށްފި

ޓީ ސީރީޒުން ކުރިން ވެސް ބުނެފައިވާ ގޮތަށް، އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ހަދާ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑާންސް ފިލްމް ހޯމަ ދުވަހު މި ވަނީ ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމްގެ ނަމާ ނުލަ އެވެ. ކުރިން ވެސް އަޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 06:38:31
ޑާކް ރެއިންގެ "ގޮށްރާޅު" ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރަން އޮތް، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ގޮށްރާޅު" މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ޑިސެމްބަރުގައި ފިލްމް އަޅުވަން ނިންމި ނަމަވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 06:37:55
އަހަންނަށް ބޮލީވުޑް އެހާ މުހިއްމެއް ނޫން: ޖެނިފާ ވިންގެޓް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ އަބަދު ވެސް ބޮލީވުޑެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުމެ، މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޓީވީ ތަރިން މަދެއް ވެސް ނޫނެވެ. ކުރިއަށް ވެސް ޓީވީ ތަރިން ފެނިގެން ދާނެ ބޮޑެތި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 06:37:21
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ފިލްމުގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު އާއްމުކޮށްފި

ޓެކްނޯ މީޑިއާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރާއި، ޓްރެއިލާ ރަސްމީކޮށް އާއްމުކޮށްފި އެވެ. ޓްރެއިލާ އާއި ޕޯސްޓަރު އާންމު ކުރުމަށް މިރޭ ބީހައިވް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-19 22:05:30
ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ އިރްފާން ރަނގަޅުވެގެން އައުމުން: ވިޝާލް

ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ދެން ފަށާނީ، ނިއުރޯއެންޑޯކްރައިން ޓިއުމާ އަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު އިރްފާން ޚާން ރަނގަޅު ވެގެން އެނބުރި އައުމުން ކަމަށް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-19 14:53:48
ރަންވީރަށް "ބޭންޑް ބާޖާ ބާރާތު" ލިބުނީ ރަންބީރު އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން!

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް އަކީ މިހާރު އިތުރު ތައާރަފެއް ބޭނުންވާނެ ފަންނާނެއް ނޫނެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގައި ހޭދަކުރި އަށް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަންވީރު މިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-19 09:28:10
ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ ގުޅުމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ބަތަލް ރަންވީރު ސިންގ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އަޑުފެތުރިފަ އޮންނަތާ ދެ އަހަރެއްވަރު ވަނީ އެވެ.އެކަމަކު މިހާރު މިވަނީ އެ ދެމީހުންގެ ގުޅުމާއި މެދު ސުވާލު

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-03-19 08:23:05
ރިޑްލީ ސްކޮޓް ކޮމިކް ސީރީޒް "ކްއީން އެންޑް ކަންޓްރީ" އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ޖާސޫސީ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ކޮމިކް ސިލްސިލާ "ކްއީން އެންޑް ކަންޓްރީ" އަށް، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ރިޑްލީ ސްކޮޓް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ އޭނާ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ވެސް ނެގުމުގެ އިތުރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 07:29:06
"ކަސޯޓީ 2" ގެނެސް ދޭނަން: އެކްތާ ކަޕޫރް

ދިވެހިން ވެސް ހިންދީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތަކަށް ދެވި ހިފީ އެކްތާ ކަޕޫރް ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" އިންނޭ ބުނުމަކީ ގޯހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެ ޖެހުނު ފޯރީގައި ހިންދީ ސިލްސިލާތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 07:28:27
ޝާހްރުކް ހާނަށް މި ފަހަރު ކިރަންއެއް ނޫން، ކެޓްރީނާ

ޝާހްރުކް ހާންގެ ފިލްމް "ޑަރް" ބެލި މީހުން އަބަދު ވެސް ހަނދާން ހުންނާނެ އެއް ޑައިލޮގަކަކީ މިއެވެ؛ ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާ ކުޅުނު "ކިރަން" ގެ ކެރެކްޓާއާ ހެދި މޮޔަވެފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ރޯލް އޭނާ ކުޅެފައިވާ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 07:27:49
ސްރީދޭވީގެ ރޯލަށް ވިދްޔާ ބާލަން ފިޓްވާނެތަ؟

ދާދި ފަހުން މަރުވި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަތައް ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުން ބަލައިލަން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް އޮތީ އުފާވެރި ހަބަރެކެވެ. ސްރީދޭވީގެ ރޯލް ބޮޑު ސްކްރީންގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 07:27:10
ޗައިނާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ފިލްމުތަކުގެ ވިޔަފާރީ ރަނގަޅީ ކީއްވެ؟

ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ފިލްމުތައް ދެއްކުން މި ދުވަސްކޮޅު ވަރަށް އާންމެވެ. އިންޑިއާ، ތައިލެންޑު އަދި ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ފިލްމުތައް މިހާރު އަންނަނީ ޗައިނާގައި ދައްކަމުންނެވެ. އެ

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-18 09:37:34
ދީޕިކާ އަކީ ލިބުނު ނަސީބެއް: ރަންވީރު

ކާމިޔާބު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ލިބުނު ނަސީބެއް ކަމަށް، ރަންވީރު ސިންގ ބުނެފި އެވެ. މިއީ ރަންވީރު އަދި ދީޕިކާ ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-18 09:25:13
ކުޑަ ރޯލެއް ކުޅޭކަށް މިހާރަކު ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: އައިޝްވާރިޔާ

ކަރަން ޖޯހަރު 2016 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" ގައި އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ކުޅުނު ރޯލް ކުޑަވެގެން އޭނާގެ ފޭނުންނަށް އޭރު މައްސަލައަކަށް ވި އެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ އަދި ބޮލީވުޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 06:43:16
"ރޭސް 3" ގައި ސަލްމާން ހާން ލިޔެފައިވާ ލަވައެއް

އާޓިސްޓިކް ހުނަރެއްވިއްޔާ އޭގައި ސަލްމާން ހާންގެ އަތް ހޭކެން ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމެއް ތަޖުރިބާއެއްކޮށްލީ އެވެ. މި ފަހަރު ލަވައެއް ލިޔުނީ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ލަވަ ވެސް ކިޔައިފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 06:42:26
އޮސްކާގެ ރައީސް ޖޯން ބެއިލީގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ދުވަސްކޮޅަކަށް މަޑުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު، ނުފޫޒު ގަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގައި ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 06:40:52
ފާސްބަސް

ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ހިތްގައިމު ހެނދުނެއްގެ ވަގުތެވެ. ގަޑިން އަށެއްޖެހުމާއި ސިކުންތު ކަށްޓާ ދެމެދުގައި ދެތިން ސިކުންތު ވެސް ނެތެވެ. އުޑުމަތީގައި ވިލާ ބޯ ދުވަހެކެވެ. އަތްވެއް ނުދެއެވެ. އެކަމަކު ވާރޭގެ އިންޒާރެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 06:36:12
ސާރާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފަށަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލް ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ހާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ” ކެދާރްނަތް” ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމާއި ޑައިރެކްޓަރާއި ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-03-17 08:39:37
ލަވައެއްގެ ޅެން "ކޮޕީކޮށްގެން" މި ފަަހަރު ދައުވާ ކުރަނީ މައިލީ ސައިރަސް އަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް 2013 ގައި ނެރުނު އަލްބަމް "ބޭންގާޒް" ގައި ހިމެނޭ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން "ވީ ކާންޓް ސްޓޮޕް" އަކީ 1988 ގައި ނެރުނު ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ވީ ރަން ތިންގްސް"

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-16 08:45:07
"ހުވާ"ގެ ލަވަތަކަށް މިއުޒިކް ހަދަން އާންމުކޮށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއީ މިއުޒިކް ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ޒުވާން މިއުޒިޝަނުންނަށް ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ"

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-16 06:56:23
އަމީތާބާއި ޖާޔާގެ މިލްކިއްޔާތު 1،000 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް އަރާ

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ތަނަވަސްކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހައިރާން ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ހުސް ސެލެބްރިޓީން ތިބި މި އާއިލާ އަށް ވަންނަ އާމްދަނީއަކީ އާދައިގެ މީހަކަށް އަންދާޒާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-16 06:53:56
މެޑޯނާ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާ ފީޗާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ގެނެސް ދޭނީ އަސަރު ގަދަ ހަގީގީ ހާދިސާއެކެވެ. އެމްޖީއެމަށް މެޑޯނާ ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-16 06:52:54
ޕަނިޕަޓް: އަނެއްކާ ވެސް އަޝުތޯޝްގެ ތާރީހީ ފިލްމެއް

އާންމުކޮށް ތާރީހީ ހާދިސާތަކަށް ފިލްމް ހަދަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ވަރުގަދަ ތާރީހީ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ ފިލްމަކީ "ޕަނިޕަޓް"

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-16 06:51:21