×
މައި ސަފުހާ
ނޭހާ ކައްކަރާއި ރޯހަންޕްރީތު ސިންގް ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާއި ރޯހަންޕްރީތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދިިންތާ ހަފުތާއެއް ވެސް ނުވަނީސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިިކޮށްފި އެވެ. ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 09:38:37
އަނޫރާގް ކެޝަޕްގެ "މަންމަރްޒިޔާ" ގެ ސީކްއަލްއެއް

ދެހާސް އަށާރައިގައި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ގެނެސްދިން ފިލްމު "މަންމަރްޒިޔާ" ގެ ސީކްއަލްއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެ ފިލްމަކީ އަބީޝެކް ބައްޗަން އާއި ތާޕްސީ ޕައްނޫގެ އިތުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:25:15
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދާނެ؟

ފަރާ ޚާން ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުނި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:24:11
ޖަލަށް ދާން ވެސް މި ހުރީ ތައްޔާރަށް: ކަންގަނާ

ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާޅުކުރާ ހިޔާލުތަކާ ހެދި ޖަލަށް ދާން ޖެހުނަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ. އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ޖޫން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:23:10
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރަބާސްގެ "ރާދޭ ޝާމް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. ބުޝަން ކުމާރުގެ ޓީ ސީރީޒުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކައިލީ ހުކުރު ދުވަހު ފާހަގަކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:22:21
ލޯބި ހޯދަން ލޯތްބާ ދުރަށް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ!" ހިތާހިތުން މިހާދު ބުނެލިއެވެ. އެ ވަގުތު ރިފާ ދެކިލަން މިހާދު ބޭނުންވިއެވެ. ފޯނުން ރިފާގެ ފޮޓޯގަނޑު ހޯދައިލެވުނެވެ. އެކަމަކު ފޯނަކު ރިފާގެ ފޮޓޯއެއް ނެތެވެ. ފޮޓޯ ފުހެލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:17:43
ސޮނީ ޓީވީގެ އާ ސިލްސިލާ އަކީ "ސްޓޯރީ 9 މަންތުސް ކީ"

ސޮނީ ޓީވީން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްނުދޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ފަށާ މި ސިލްސިލާގެ ނަމަކީ "ސްޓޯރީ 9 މަންތުސް ކީ"

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 11:12:38
އަނިލް ކަޕޫރް އަދިވެސް ވަނީ ޒުވާން

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރް ހަށިިގަނޑު ރީތިކުރަން ފެށި މަސައްކަތުން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދައިފަ އެވެ. އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ގައި 64 އަހަރު ފުރޭ އެކްޓަރު ވަނީ ބުދަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 10:11:51
ވަރުން ދަވަން ޝޫޓިން ފަށަން ފުލުފުލުގައި ހަތަރު ފިލްމެއް

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން ހަތަރު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ބޮލީވުޑްގައި މި ވަގުތު އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 09:56:18
އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ޝަޝީ ކަޕޫރްގެ "ނަމަކް ހަލާލް" ގެ ރިމެކެއް، ރައިޓްސް މުރާތު ކެތާނީ އަށް

މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އަމީތާބް ބައްޗަނާއި ޝަޝީ ކަޕޫރްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނަމަކް ހަލާލް" ގެ ރައިޓްސް ޕްރޮޑިއުސަރު މުރާދި ކެތާނީ ހޯދައި، އޭގެ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޝާހިދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 09:43:13
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އާއި ވާނީ ކަޕޫރް ކުޅޭ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ޗަންދީގަޅް ކަރޭ އާޝިގީ" ކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް މިހާރު ޗަންދީގަޅްގައި ނަގަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 11:40:52
ކުރިއަށް އޮތް ތިން ފިލްމާ އެކު "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ފްރެންޗައިޒް ނިންމާލަނީ

ނުވަ ވަނަ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ އިރު، 10 އާއި 11 ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އޮތީ އަދި ނުފަށައި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒްތަކުގެ ތެރެއިން "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން ފިލްމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 10:23:34
އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. ފިލްމުގެ ލީޑް ދެ ބަތަލުންގެ ތެރެއިން ރާމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 10:15:28
ރިލީޒްކުރިތާ 25 އަހަރާ ދިމާކޮށް "ޑީޑީއެލްޖޭ" އަލުން ސިނަމާތަކަށް

ހިންދީ ސިނަމާގައި ރިލީޒްކުރި ފަހުން އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ އައިކޮނިކް ފިލްމު ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއޭގޭ (ޑީޑީއެލްޖޭ) ރިލީޒްކުރިތާ މި މަހު 25 އަހަރު ފުރިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅުވައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 10:11:41
އުފް: ބޮލީވުޑުން ސައިލެންޓް ފިލްމެއް

ބޮލީވުޑްގައި ސައިލެންޓް ފިލްމެއް ނަހަދާތާ ޒަމާންތަކެއް ފަހުން އެފަދަ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި "އުފް" ގެ ނަމުގައި ސައިލެންޓް ފިލްމެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 09:54:23
ކެޓްރީނާގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ހަތަރު ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ

މިހާތަނަށް އިންޑިއާގައި ހަދާ އެންމެ ވަރުގަދަ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފާ އެކު ހަދާ އިރު، އޭގެ މަންޒަރުތައް ހަތަރު ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 09:53:38
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. ކުރިން މި މަހު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާންކުރި އެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނުފެށި، ރޭވި ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނީ ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 09:49:27
ސަންޖޭ ދަތު ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕާމާގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ. ކެންސަރު ޖެހުނުކަން އޮގަސްޓް މަހުގެ މެދުތެރޭގައި އެނގުމާ އެކު ސަންޖޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 17:02:44
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫރާގް ބާސޫ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އެންތޮލޮޖީ ޑާކް ކޮމެޑީ "ލޫޑޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން 2007 ގައި ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 08:35:41
ވެބް ސީރީޒަކުން ކަޕިލް ޝަރުމާ އަށް 20 ކްރޯޑް ރުޕީސް؟

ސޮނީ ޓީީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ ހޯސްޓް ކަލިޕް ސިޓްކޮމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި އެއީ ސޮނީ އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް ސޮނީ ލިވް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 08:34:41
ޖެފް ބްރިޖެސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަނީ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެފް ބްރިޖެސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އެކްޓަރު އެކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށް ބުނީ އޭނާ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 08:30:44
އިމްރާން ޚާނާއި އަވަންތިކާ މާލިކް ވަރިވީ؟

ބޮލީވުޑުން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާނާއި އަވަންތިކާ މާލިކްގެ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ގުޅުމުގައި ކުނި ޖެހި ދެ މީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް އެރީ މިދިޔަ އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 08:23:40
ލޯބި ހޯދަން ލޯތްބާ ދުރަށް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އެކަމަކު ނަޝްފާ ބަލައިލީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އެ ވަގުތު މިހާދަށް ފޯނެއް އައިސްގެން މިހާދު ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. "މަ ވެސް ދާނަން." ނަޝްފާ ބުންޏެވެ. "އެކަމަކު ޓެސްޓު މިހާ ކައިރިވެފަ އޮއްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 08:19:37
ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރް ޖެއިން ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރް ޖެއިން ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބަތަލާއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-20 07:08:03
ބަންސާލީގެ "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންބީރް، އާލިއާ އަދި ދީޕިކާ؟

އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެންނާނީ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އޭނާގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އާލިއާ ބަޓާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-20 07:07:04
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ ނުވައެއްގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ގެ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ނެރުނު ލަވަ އަކީ ވަރުގަދަ ނެށުންތަކާއި ކުލަގަދަ ކޮސްޓިއުމްތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-20 07:06:03
ރޯހިތު ޝެޓީގެ "ސާކަސް" އަކީ ރަންވީރު ސިންގް

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ކޮމެޑީ ފިލްމު "އަންގޫރް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ހަދާ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު، އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ބުޝަން ކުމާރުގެ ޓީ ސީރީޒާއި ރިލަޔަންސް އެންޓަޓައިންމަންޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-20 07:05:14
ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ މުމްބާއީ އިން

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށާނީ މުމްބާއީ އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-19 08:19:23
މިތުންގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު މިމޯ އަށް ކުރާ ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ޕޮލިހަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަހާކްޝޭ ޗަކްރަބަތީ (މިމޯ) އަށް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ބުރާސްފަތި ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-19 08:14:53
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހެންސަލް މެހެތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ކޮމެޑީ "ޝަލާންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމަކީ ކުދިންނަށް ކްރިކެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-19 07:27:57