×
މައި ސަފުހާ
ޕްރިމިއާ ލީގު: މުސާރަކުޑަކުރަން އެއްބަސްނުވާން އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ކްލަބްތަކުން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެއްބަސްނުވަން ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލާސް އެސޯސިއޭޝަން (ޕީއެފްއޭ) އިން ކުޅުންތެރިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 11:20:14
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

އާދިއްތަދުވަހާ ގުޅޭ ހަނާ ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. ހިނިއައިސްފައި އޮތީއެވެ. އަނިލް ދެ ފަހަރަށް އެހީމައި ވެސް ހަނާ ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. އިންސާނުން ލައްވާ ކަންކަމަށް އާދޭސްކުރުވުމަކީ ޖިންނިސައިތާނުން ކުރާހިތްވާ ކަމެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 09:54:27
ބެން އެފްލެކްގެ އާ ބައިވެރިއަކީ އެނާ ޑި އާމަސް

ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާއާ ކައިވެނިކޮށްގެން ތިން ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ހަޔާތަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ބައިވެރިއަކު އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެކި ދުވަސްވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:18:41
އަހަންނަކީ ކުރިން ޑްރަގް އެޑިކްޓެއް: ކަންގަނާ

ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވުމުގެ އުންމީދުގައި ފުރާވަރުގައި އާއިލާ ދޫކޮށް މުމްބާއީ ގޮސް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ގަނަތެޅުނު އިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ވަދެވި، އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެޑިކްޝަނުގައި އުޅެން ޖެހުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:17:57
ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަށް 90 ކްރޯޑްގެ ބަޖެޓެއް

ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފާ އެކު ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ކަށަވަރުކޮށް ދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ބަޖެޓްގެ ވާހަކަތަކެއް ވެސް މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:15:13
"ގޯސްޓްބަސްޓާޒް: އާފްޓަލައިފް" އާ އެކު އިތުރު ފިލްމުތަކެއް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް "ގޯސްޓްބަސްޓާޒް: އާފްޓަލައިފް" އާ އެކު އިތުރު ފިލްމުތަކެއްގެ ތާރީހުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީ ހުއްޓުމަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:12:59
"ބިގް ބޮސް 13" ގައި ވާދަކުރި ޕާރަސް އާއި މާހިރާ އަށް ފިލްމެއް

ކަލާޒް ޗެނަލުން މިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" ގައި ވާދަކޮށް ހާއްސަ ގުޅުމެއްގެ ޝޯގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ޕާރަސް ޗާބްޅާ އާއި މާހިރާ ޝަރުމާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 08:29:07
އިޝާނާއި އަަނަންޔާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް

"ކާލީ ޕީލީ" ކިޔާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު އެއްކޮށް އުޅެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިޝާން ޚައްތަރާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 08:21:53
"މަރްޔަމް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ބަތަލާ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) ސިޔާސީ ރޯލެއް ކުޅޭ ފިލްމު "މަރްޔަމް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން އިބްރާހީމް ވިޝާން (ކަނޑި) ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މ. މުލަކުގައި ނިންމައިލުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 08:18:48
ބޮބް ޑިލަންގެ އާ ލަވައިގައި ޖޭއެފް ކެނެޑީގެ ވާހަކަ

އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ނޯބެލް އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ބޮބް ޑިލަން އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 78 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ ޚަބަރެއްނުވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 08:32:06
ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ "އިންޓާން" އިން ރިޝީ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ރިޝީ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ރިޝީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 08:27:12
އަމީތާބާ އެކު ކުޅެން ލިބުނު ފިލްމު ކެޓްރީނާ ދޫކޮށްލައިފި

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފަށް ހުށަހެޅި ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލްގެ ފިލްމު "ޑެޑްލީ" އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 08:21:22
ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް މިހާރު ދިރިއުޅެނީ އެއްކޮށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ތިން ހަފުތާގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް އިންޑިއާ ދިޔައިރު، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް މިހާރު އުޅެނީ އެއް އެޕާޓްމަންޓެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 08:19:24
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އެ ވަގުތު ވަރަށް ގަދަ އަޑުފަށްގަނޑެއް އިވުނެވެ. އަޑުއައި ދިމާއެއް އެކަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. ހީވަނީ ވަރަށް އުސް އިމާރާތަކުން ބިންމައްޗަށް ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ވެއްޓުނުހެންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 08:36:17
ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް

އިންޑިއާގެ އެކްޓަރުންތަކެއް ހިމަނައިގެން އަދި އެ ގައުމުގައި މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ނަގާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ ފިލްމު "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 08:34:08
އަކްޝޭ ކުމާރަކާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ނީރަޖް ޕާންޑޭ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު "ކްރެކް" ކިޔާ ފިލްމެއް ހަދަން އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު، އޭގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލީ އަކްޝޭއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ނޫން ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ޕާންޑޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 08:31:27
"ބިގް ބޮސް 13" ކާމިޔާބުކުރި ސިދާތު ޝުކްލާ ވެސް "ނާގިން 4" އަށް؟

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" ކާމިޔާބުކުރި އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ އަށް އެ ޗެނެލްގެ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ގެ ރޯލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ސިދާތަށް ހުށަހެޅި ރޯލަށް އޭނާ މިހާރު އެއްބަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 08:29:08
ޝާހްރުކް ޚާނާއި އާލިއާ ބަޓަށް ދެވަނަ ފިލްމެއް؟

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އާލިއާ ބަޓް އެކީގައި 2016 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ޑިއާ ޒިންދަގީ" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެކެވެ. ގޯރީ ޝިންޑޭ ޑައިރެކްޓްކުރި އެ ފިލްމުގައި އާލިއާ ކުޅުނީ އޭނާ އަށް ދިމާވެފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 08:27:21
ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" އަވަހަކަށް ނުފެންނާނެ

ސަލްމާން ޚާން "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި "ކިކް 2" ގެ ވާހަކަތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ބެލެވުނު ގޮތުން މިއީ އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ފިލްމެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 09:10:34
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "83" އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 25 ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނިގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 09:06:54
"ވިޝްކާ" އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބައިސްކޯފަށް

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ނުވަަ ފިލްމު ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ފިލްމާ އެކު ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ހޯދި ފިލްމު "ވިޝްކާ" މި މަހު ބައިކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މިހާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 09:00:55
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދި "ބާހްބަލީ" ގެ ދެ ފިލްމަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ ގެނެސްދޭ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. އޭގައި ފެންނަނީ ސްލޯ މޯޝަންގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 09:23:48
ކޫރު – ޓްރެއިލާރ

މިވާހަކަ އަކީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ފޭސްބުކަށް އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ ޑްރާމާ ‘ކޫރު އަޅުވާލިއެ މިހިތާ މޭގާ’ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އެވާހަކައިގައި

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-03-27 04:53:31
ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އަމީތާބު ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، ބޮލީވުޑްގެ މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބު ބައްޗަންވަނީ، ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-26 14:55:53
ކޮއްކޮ ޝަމީތާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުތުމުން ޖެހިލުންވި: ޝިލްޕާ ޝެޓީ

ކޮއްކޮ ޝަމީތާ ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ނުކުތުމުން ޖެހިލުންވި ކަމަށާއި އެންމެ ކަންބޮޑުވީ އޭނާގެ ސަބަބުން ފުރުސަތުތައް ނުލިބިދާނެތީ ކަމަށް ޝިލްޕާ ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ނޫސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 07:37:35
ކްރިތީގެ ހުވަފެނަކީ ރިތިކާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅުން

އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަނަކީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި އިންސްޕިރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދު ވެސް ދެކޭ އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް ޒުވާން ބަތަލާ ކްރިތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 07:37:16
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" އޮގަސްޓަށް ފަސްކޮށްފި

ޖޫން މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން 1984" އޮގަސްޓަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާ ހަވާލުވެފައިވާ ވޯނާ ބްރަދާޒް އިން ބުނީ މުޅި ދުނިޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 07:36:55
ގޭގައި ހުންނަން ޖެހުމުންވެސް ތާޕްސީ ވަރަށް ބިޒީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެންމެން ގޭގައި ތިބެން އެންގުމުން ބައެއް މީހުނަށް މިކަންވީ ވަރަށް ފޫހި އަދި އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ މަހު ނިކުތް ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތައްޕަޅް" ގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 16:17:22
ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންވީރާއި އާލިއާ؟

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ މިއުޒިކަލް "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 08:18:02
އާނޯލްޑްގެ ދަރިއަކަށްވުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް: ޕެޓްރިކް ސްވެޒްނެގާ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާގެ ދަރިއަކަށްވުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި ގިނަ ބަޔަކު އޭނާގެ ފަރާތުން އުންމީދުކުރަނީ ބައްޕަ ކަހަލަ އެކްޓަރަކަށް ވުމަށް ކަމަށް އާނޯލްޑްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 08:14:13