×
މައި ސަފުހާ
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗް ބަލަންދާ ކޮކާކޯލާގެ ނަސީބުވެރިން ފުރައިފި

ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެޗުތައް ބަލާލުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ކޮކާކޯލާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުން ހޮވުނު ނަސީބުވެރިން މިއަދު އެގައުމަށް ދިއުމަށް ފުރައިފި އެވެ. ކޮކާ ކޯލާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 16:59:22
ކާލް ޑްރޯގޯ, ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްްއިން ފަހު ފަހަރަށް ދައްކާލެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަ ނެތްތަ؟

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް އިން ފަހު ފަހަރަށް ޖޭސަން މޯމޯ ދައްކާލުމަކީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ހުވަފެނެއް ކަމަށް ގޭމް ތްރޯންސްގެ ގިނަ ފޭނުން ހެކިވާން ފަށައިފިއެވެ.ގޭމް ތްރޯންސްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ތަރި ކަމަށްވާ ޑެނޭރިސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 14:42:34
ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ބާރަތުގެ ފުރަތަމަ ލަވައިން ފެންނާނީ ދިޝާ ޕަޓާނީ

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ބާރަތުގެ ޓްރެއިލަރ ނެރުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ ފިލްމުގެ ލަވަތަކަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެނެވެ. ޓްރެއިލަރއިން ފިލްމުގެ ލަވަތަކުގެ ބައެއް ތަންތަންކޮޅު ފެނިގެންދެ އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 11:38:30
ޝަނާޔާ ކަޕޫރް ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނީ ކަރަން ޖޯހަރް

މިދިޔަ އަހަރު ޖާންވީ ކަޕޫރް ބޮލީވުޑަށް ނެރުނު ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރު ޖާންވީގެ ދެބެއިންގެ ދެދަރި ކޮއްކޮ ޝަނާޔާ ކަޕޫރް ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި އަހަރު 20

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 07:39:01
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރާއި ކާޖޮލްގެ ފޭނުންނަށް މި ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހާއްސަވާނެ އެވެ. ދެ ތަރިން އެކީގައި އެ ރޭ ސޮނީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދާނެ އެވެ. އެ އެޕިސޯޑްގެ ޕްރޮމޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 07:38:16
ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ހާންގެ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޝޫޓިން އޮގަސްޓަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޑޭވިޑް ދަން މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން ގޯވިންދާ އާއި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރާ އެކު ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ކޮމެޑީ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށަން ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 07:37:35
"ކަލަންކް" އަކީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕް

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ކަލަންކް" އަކީ ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕަށް ވެއްޖެ އެވެ. ކާމިޔާބު އަދި ރީތި ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދޭ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 07:36:43
އޭބީޔޫ ސޯންގް ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޮޑްކާސްޓިންގް ޔޫނިއަން، އޭބީޔޫގެ ފުރަތަމަ ސޯންގް ކޮންޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 15 އިން 19 އަށް ޗައިނާގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 21:51:35
ނުވަ އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ އާއި ކެޓްރިނާ އެއްކޮށް ފިލްމެއް ކުޅެނީ

އެއްކޮށް ފިލްމެއްގައި ސަޕޯޓެރުންނަށް ނުފެންނަތާ 9 އަހަރުވެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްްވާ، ކެޓްރީނާ ކައިފް އާއި އަކްޝޭ ކުމާރު އެއްކޮށް ފިލްމެއް ކުޅެން ނިންމައިފިއެވެ.މި ދެތަރިން ކާސްޓުކުރަން ނިންމައިފައިވަނީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 17:21:30
ސަނީ ޑިއޯލް ބީޖޭޕީ އަށް ސޮއިކޮށް، ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލް، އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީ އަށް ސޮއިކޮށް، ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ހަފުލާގައި ސަނީ ވަނީ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކޮށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނިރުމަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 10:50:26
ކަންގަނާގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދޭން އާލިއާ ބޭނުމެއް ނޫން

އާލިއާ ބަޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އެއްވެސް ރައްދެއް ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އާލިއާ ބުނެފި އެވެ. އާލިއާއާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންގަނާ މި ފަހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 07:38:37
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޝޫޓިން ފެށި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ އާ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ނިންމާލައިފި އެވެ. ޑައިރެކްޓަރު މެގްނާ ގުލްޒާރު ފިލްމުގެ ޓީމާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 07:37:46
ސަލްމާން ހާނާ ނުލައި "ތެރޭ ނާމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަނީ

ދެހާސް ތިނެއްގައި ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތެރޭ ނާމް" ގެ ދެވަނަ ބައި މުޅިން ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމުން ޑައިރެކްޓަރު ސަތިޝް ކޯޝިކް ބުނީ ފިލްމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 07:37:00
"ގަލީ ބޯއި" އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން ފިލްމެއް ގެނެސް ދެނީ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒްކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ގަލީ ބޯއި" ގެ ވާހަކަ އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިިފި އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 07:36:18
ދަރަނި

އެއްބަޔަކަށް ރޭގަނޑު ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އަނެއްބަޔަކަށް ދުވާލު ކަށަވަރުކޮށްދެމުން އިރު ފެނުންތޮޅިލީ ވިއްސާރަ މޫސުން ނިމުނުކަން އިއުލާންކުރަމުންނެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އުދަރެސް ބަނަކުރަމުންނެވެ. ދުވަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 07:35:14
އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔަވަންޝީ" އަށް ކެޓްރީނާ ސޮއިކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެ ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ މަގުބޫލު ސްކްރީން ޖޯޑު އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އަނެއްކާ ވެސް އެކީގައި ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 07:42:21
ފަރުދީން ހާން މިހާރު ބޭނުމީ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރަން

މިހާރު ބޭނުން ވަނީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑައިރެކްޓް ކުރަން ކަމަށް ކުރީގެ އެކްޓަރު ފަރުދީން ހާން ބުނެފި އެވެ. ފަރުދީން ވަނީ ކައިވެނިކޮށްގެން ދަރިން ލިބުނު ފަހުން ފިލްމު ކުޅުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުރުވެފަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 07:39:51
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 07:39:03
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އިން ފުރުސަތު ހޯދީ އަމިއްލަ އަށް އެދިގެން: އާލިއާ ބަޓް

"ބާހްބަލީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުނީ ޑައިރެކްޓަރުގެ ކިބައިން އެ ފިލްމުން ފުރުސަތު ދޭން އެދި އާދޭސް ކުރުމުން ކަމަށް ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 07:38:09
“އެވެންޖާސް: އެންޑް ގޭމް” އަކީ މި ސިލްސިލާގެ ފަހު ފިލްމުބާ؟

މިމަހު ނިކުންނަ މި ފިލްމު ޓައިޓަލްއަކީ “އެވެންޖާސް: އެންޑް ގޭމް” ކަމަށް އެ ސިނެމާޓޯގުރާފަރުގެ ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައެވެ. މިއީ މި ސިލްސިލާގެ ހަތަރުވަނަ ބައެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނި މިމަހުގެ

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-04-22 23:35:36
“ދަ ލަޔަން ކިންގް” ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ރީމޭކް ފިލްމު ޖުލައި 19 ގައި

ޑިޒްނީ އިން އުފައްދާ މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ” ދަ ޖަންގަލް ބުކް’ ގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖޮން ފެވްރޯ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ޓީޒާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ދައްކާފައެވެ. މި ފިލްމްގެ ކެރެކްޓާތަކަށް

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-04-22 22:58:10
ކަލަންކު ލީކު ކޮށްލައިފި

ލީޑް ރޯލުން އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރުންތަކެއް ފެނިގެންދާ ފިލުމް ކަލަންކު ލީކު ކޮށްލައިފިއެވެ.ކަލަންކު ފިލުމު މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާއިރު 18 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މީސްމީޑިއާގައި ލީކް ކޮށްލާފައެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-22 11:55:00
ސްޓީވެން ކިންގްގެ "ރެސްޓް ސްޓޮޕް" ވެސް ބޮޑު ސްކްރީނަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ސްޓީވެން ކިންގްގެ ވާހަކައަކަށް ބިނާކޮށް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ނެރުނު ފިލްމު "ދަ ޕެޓް ސެމަޓަރީ" ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޭނާގެ އިތުރު ވާހަކައަކަށް އަނެއްކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 07:33:33
"މިސިޒް ސީރިއަލް ކިލާ" ގައި ޖެކްލީން ފެނަންޑޭޒާއި މަނޯޖް ބަޖްޕާއީ

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރި އިންޑިއާގެ އާ 10 އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މިސިޒް ސީރިއަލް ކިލާ" ގެ ލީޑް ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި މަނޯޖް ބަޖްޕާއީ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 07:32:51
ކްލިންޓް އީސްޓްވުޑް އާ ފިލްމު އޮލިމްޕިކްސްގައި ބޮން ގޮއްވި ވާހަކަ

މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކްލިންސްޓް އީސްޓްވުޑް އިތުރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ. ވެރައިޓީން ބުނި ގޮތުގައި 88 އަހަރުގެ ޑައިރެކްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 07:32:13
"އުރީ" ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާތާ 100 ދުވަސް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހިޓްގެ މަގާމު ހޯދި ވިކީ ކޯޝަލްގެ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "އުރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް" ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާތާ 100 ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ރޯނީ ސްކްރޫވާލާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަދިތިޔާ ދާރް ލިޔެ/ޑައިރެކްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 07:31:28
އެވެންޖާރސް "އެންޑްގޭމް": މި ޖީލުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު؟

އޭޕްރިލް 26 އަށް ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟ އެވެންޖާރސް: އެންޑްގޭމް ސްކްރީނަށް އަންނަނީއެވެ. މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން މާވެލްއިން އަޔަންމޭންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމާއެކު ފެށި ބޮޑު އެކްސްޕެރިމެންޓްގައި ބްލޮކްބަސްޓާރ ފިލްމުތަކުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-21 09:38:34
"އެހެނަސް"ގެ ކާސްޓާއި ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ދިވެހި ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ތަފާތެއް ދައްކައިދޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ "އެހެނަސް" ގެ ކާސްޓް ތައާރަފްކޮށް، ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ސީރީޒްގެ މައިގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 09:33:47
ނަސީބުވެރިޔާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އަގަކީ އަށެއްކަ މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ. ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވީ ކަމަށް ހީކުރެވުނު އެތައް ފަހަރަކު ހިތް ރޮއްވައިފައި އެންމެ ފަހުން ހުވަފެނުގައި ކާމިޔާބުގެ ކުލަޖެހުނީއެވެ. ހީ ވެސް ނުކުރާހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 07:42:38
ކޮރިއޯގްރާފަރު ޓެރެންސް ލުވިސް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފީޗާ ފިލްމަކަށް

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބައެއް ކޮރިއޯގްރާފަރުން ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ކޮރިއޯގްރާފަރު ޓެރެންސް ލުވިސް ފީޗާ ފިލްމަކުން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން "ދަ ގުޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 07:41:43