×
މައި ސަފުހާ
މިހިތައް ހައްޤުލޯބި ދޭށޭ…. ޓްރެއިލާރ

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ބޯކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭ މިހާރުވަނީ ތުނިކޮއްލާފައެވެ. ހަނދުވަރުގެ އަލިކަމެއް ނެތުމުން މުޅި ރަށައްވަނީ ކަނުއަނދިރިކަން ވެރިވެފައެވެ. ބެލްކަނީގެ ދޮރުލުހުވާފައި ވުމުން ބާރަށް

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-02-11 17:14:29
ސައިރެން – ޓްރެއިލާރ

ނޫރީންއަށް މާޔާގެ އަސްލު ގެ ހުވަފެނަކުން ފެނެއެވެ. މިކަމުގެ ހަޤީޤަތް ބެލުމަށް ހުވަފެން ފެނުނުތާ 24 ގަޑީރުވެސް ނުވަނީސް ނިކާން އާއި އެދެމީހުންގެ އެކުވެރިން ކީވާ އާއި ލިއަމް ގޮވައިގެން ނޫރީން އޭނާއަށް ހުވަފެނުގައި

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-01-10 19:41:16
މި އަހަރުގެ ގްރެމީ އެވޯޑްސް މާޗަށް ފަސްކޮށްފި

ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފުލާ ކުރިން ބާއްވަން އޮތީ މި މަހުގެ 31 ގައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާންކޮޮށްފައިވާ މި އަހަރުގެ ގްރެމީ އެވޯޑްސް ހަފުލާ މާޗަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ކުރިން މި މަހުގެ 31

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:40:54
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ފަރުހާދު ސަމްޖީގެ އާ ފިލްމު "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ. އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކްރިތީ ސެނަން އަދި ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދަނީ ޖައިސަލްމާރްގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:40:41
އަޖޭގެ "ސިންގަމް 3" ގެ ވިލަން އަކީ ޖެކީ

އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ގެނެސްދޭ ކޮޕް ޕްރެންޗައިޒް "ސިންގަމް" ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ވިލަން އަކީ ޖެލީ ޝްރޮފް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ބައްޕަ ޖެކީ އަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:40:26
އެމާ ސްޓޯން އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން މަޔަކަށްވުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލޯބިވެރިޔާ ޑޭވް މެކޭރީއާ ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ބަލިވެއިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 08:18:13
ރިތިކްގެ އަލަތު ވެބް ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ޕްރިތީ

ރިތިކް ރޯޝަންގެ އަލަތު ވެބް ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ކުރީގެ ބަތަލާ ޕްރިތީ ޒިންތާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ރިތިކް ދެ ވެބް ސީރީޒަކަށް ފެހި ސިގްނަލް ދިން ވާހަކަ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 08:17:28
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ބޫމީ ޕިޑްނޭކަރްގެ ޖޯޑު އެކީގައި ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބަދާއީ ދޯ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ 2018 ގައި ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަދާއީ ހޯ" ގެ ސީކްއެލްއެއްގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 08:15:25
ކަޕިލް ޝަރުމާގެ ޝޯއެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާގެ ޝޯއެއް ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ރަސްމީކޮށް ކަޕިލް އާއި ނެޓްފްލިކްސް ވެސް އިން ވަނީ ވީޑިއޯއަކުން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. ކަޕިލް ބުނީ ނެޓްފްލިކްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 08:14:08
ފަލީހަތް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ އެ ދަތުރަށް ޓަކައި، މީހަކު ކިހާ ދުރާލައި ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމެއް ވެސް ޒިޔާނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މަނާރަތު ދެކެ ޒިޔާނަށް ލޯބިވެވިފައިވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަމެއް ވެސް ޒިޔާނަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 08:36:48
ރެސުލްގެ "ޕިހާރްވާ" ނުކުޅެން އާލިއާ ނިންމައިފި

ސައުންޑް މިކްސިން އަށް ހާއްސަ ފަންނާނެ ކަމަށްވާ ރެސުލް ޕޫކްޓީ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ އޮތް ފިލްމު "ޕިހާރްވާ" ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓަށް ހުށަހަޅައި، އެ ފިލްމު އޭނާ ކުޅެން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 08:14:46
ރިއާ ޗަކްރަބަތީ މުމްބާއީން އާ ގެއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި

މިދިޔަ އަހަރު އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތް އަމިއްލަ އަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުތަކެއް އެޅި، ޖަލުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ މުމްބާއީން އާ ގެއެއް ހޯދުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 08:13:48
ޕްރިޔަންކާގެ "ވީ ކޭން ބީ ހީރޯސް" ގެ އިތުރު ބައެއް

މިދިޔަ މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވީ ކޭން ބީ ހީރޯސް" ގެ އިތުރު ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ޓްވިޓާގައި ހާމަކޮށް އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ބުނީ ފިލްމު އިތުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 08:12:34
ޒީޓީވީގެ "ތޭރީ މޭރީ އިކް ޖިނދުޅީ" މި މަހުގެ 27 ގައި

ޒީޓީވީން މި އަހަރު އަލަށް ފަށާ ސިލްސިލާ "ތޭރީ މޭރީ އިކް ޖިނދުޅީ" މި މަހުގެ 27 ގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ. އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ކިޔަދައިދޭނެ މި ސިލްސިލާގެ ޕްރޮމޯ ވެސް މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 08:10:59
އަނެއްކާ ވެސް ކަންގަނާ އުރްމިލާއާ ދިމާކޮށްލައިފި

ދާދި ފަހުން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ކުރީގެ ބަތަލާ އުރްމިލާ މަޓޯންޑްކަރާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ދެ ތަރިންގެ މެދުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކޯޅުންގަނޑެއް ފެށިއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު އުރްމިލާއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 08:38:26
ރައްޓެހިން ގާތު ބުނެގެން ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތެއް ނުހޯދަން: ދިއާ މިރްޒާ

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ތަރިންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާ އަބަދު ވެސް ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ނަމަވެސް އެއްވެސް އިރަކު ރައްޓެހިކަމުގެ ބޭނުން ހިފައި އެއިން އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 08:37:38
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ސްޕައި ތުރިލާ "ދާކަޅް" އަށް އަރުޖުން ރާމްޕާލް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މީހުންނާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 08:36:00
ކަޕިލް ހުށަހެޅުންތައް ގަބޫލުނުކުރާތީ އަނިލް ޝަކުވާކޮށްފި

އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން ހަތަރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް، މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ގަބޫލުނުކޮށް ބޮލާލައި ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކަޕިލްގެ ގާތުގައި އަނިލް ޝަކުވާކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 08:35:12
ދެ ޖިންސްގެ އާމްދަނީގެ ފަރަގާ ބެހޭ ސުވާލުން އަނިލްގެ ސަމާސާ ރައްދެއް ކަރީނާ އަށް

ބޮލީވުޑްގައި ދެ ޖިންސްގެ ތަރިންނަށް ފިލްމުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގައި ބޮޑު ފަރަގެއް ހުންނާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ކުރި ސުވާލަކަށް އަނިލް ކަޕޫރް ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ޖަވާބެއްދީ ކަރީނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 08:03:17
ޕާންޑިއާ ސްޓޯރް: ސްޓާ ޕްލަސްގެ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސިލްސިލާ

މިހާރު ވެސް ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެތައް ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭ ސްޓާ ޕްލަސް އިން އާ އަހަރާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް މުޅިން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މިހާރު ޕްރޮމޯ ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 08:02:40
"ބިގް ބޮސް 14" ނިންމާލާނީ މާޗް މަހު؟

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 3 ގައި ދައްކަން ފެށި ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 އަންނަ މާޗް މަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި ވާހަކަ މީޑިއާތަކުން ފެތުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 08:01:56
"ދޫމް 4" ގެ ވިލަންއަކަށް ދީޕިކާ؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް" ގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ވިލަންއަކަށް ބަތަލާއަކު ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 08:01:15
"މުހައްބަތޭން" ގެ ބަތަލާ ކިމް ޝަރުމާ ރާއްޖޭގައި

މީގެ 21 އަހަރު ކުރީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "މުހައްބަތޭން" ގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކިމް ޝަރުމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ ފިރިމީހާ އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާގެ 1995

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 11:10:32
ފަލީހަތް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "އޭނަގެ ކެރިއަރަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ކާކު؟" އަހުސަން ސިއްރުސިއްރުން ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާން ވިސްނައިލިއެވެ. ދެ މީހުން ދެއްކި ވާހަކަ އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި އޭރު މަނާރަތު ހުރި ކަމެއް އެކަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 08:17:42
ޖޯން އާއި އިމްރާންގެ "މުމްބާއީ ސާގާ" އެމެޒޯނަށް ވިއްކާލައިފި؟

ޝޫޓިން ނިންމާލައި މިހާރު ޕޯސްޓް-ޕްރޮޑަކްޝަން މަރުހަލާގައި އޮތް ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ ގޭންސްޓާ ކްރައިމް އެކްޝަން ފިލްމު "މުމްބާއީ ސާގާ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 08:08:54
ބަންސާލީގެ "ހީރާ މަންޑީ" ގައި ވަރުގަދަ ތަރިން

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އުންމީދީ ފިލްމު "ހީރާ މަންޑީ" އިން ހުވަފެނީ ކާސްޓެއް ފެނުމުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނަށް ހަދާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 08:08:16
އަރުޖުން ރާމްޕާލްގެ 2020 ގެ ފިލާވަޅުތައް "މަޒުމޫނަކުން"

ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ، މިދިޔަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކުރި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަަރުޖުން ރާމްޕާލް މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ އަށް ލިބުނު ފިލާވަޅުތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 08:07:31
މި އަހަރު ފިލްމަކުން ފެންނާނެކަން ޝާހްރުކް ޚާން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

"ޕަތާން" ކިޔާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް މި ވަގުތު ކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާން މި އަހަރު ބޮޑު ސްކްރީނުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް އިންސްޓަގްރާމްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 08:06:51
ބަދުނަސީބުގެ ހިޔަނި އެޅުމުން (ޓްރެއިލާ)

” ޖިންނީންގެ ވާހަކަތަކީ މުޅިން “ފުލޯކު” ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ މީހުން މިޒަމާނުގައި މަދެއް ނޫނެވެ. ޖިންނީންގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާތަކަކީ މީހުން ބިރުގަންނަވަން ހަދައިގެން އުޅޭ އެއްވެސް

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-01-02 10:07:37
"ދަ ބޮސް ބޭބީ" ގެ ސީކްއެލް ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި، 2017 ގެ ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ދަ ބޮސް ބޭބީ" ގެ ސީކްއެލް "ދަ ބޮސް ބޭބީ: ފެމިލީ ބިޒްނަސް" ރިލިޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ. މިކަން ހިއްސާކޮށް ޑްރީމްވޯކްސް އެނިމޭޝަނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-02 08:51:44