×
މައި ސަފުހާ
ބަތަލާ މަންދިރާ ބޭދީ އާއި މޯނީ ރޯއި ސޮނެވާފުށީގައި

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިންޑިއާގެ ދެ ބަތަލާ އިން ކަމަށްވާ މަންދިރާ ބޭދީ އާއި މޯނީ ރޯއީ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. ދެ ތަރިން ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 10:04:41
"އެވެޓާ 2" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި، ތިނެއް ވެސް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ރިލީޒްކުރުން އެތައް ފަހަރަކު ފަސްކޮށްފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ "އެވެޓާ" ގެ ހަތަރު ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން އަމާޒު ހިފާފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން "އެވެޓާ 2" ގެ ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމައިލުމަށް ފަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 08:36:11
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުތަކަށް ޝްރަދާ ކަޕޫރް އިންކާރު

ޝްރަދާ، ސާރާ، ދީޕިކާ އަދި ރަކުލްގެ ފޯނު ވެސް އެންސީބީން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ އެއްޗެއްގެ މުއާމަލާތެއް ވެސް ނުހިންގާ ކަމަށް ބަތަލާ ޝްދަރާ ކަޕޫރް ނާކޮޓިކްސް ކިންޓްރޯލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 08:32:23
ސުޝާންތާ ރައްޓެހިވި ކަމަށް ސާރާ އެއްބަސްވޭ؟

ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ސުޝާންތާ ގުޅުން ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޝާމިލުނުވާ ކަމަށް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 08:28:24
އާމިރު ޚާން އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ޒުވާންކޮށް!

އެކްޓަރު އާމިރު ޚާނަކީ އަބަދު ވެސް އޭނާ ކުޅޭ ފިލްމުތަކުގެ ކެރެކްޓާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާ ތަރިއެކެވެ. އެކަން މި ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ 2016 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ޑަންގަލް" އިންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 08:26:03
ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތިން ތަރިއަކާ ސުވާލުކޮށްފި

ޑްރަގް ގެ މައްސަލައެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތިން ތަރިއަކާ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ، އެން.ސީ.ބީ އިން ސުވާލުކޮށްފިއެވެ. ދީޕިކާ ޕާޑުކޯން އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރްއާއި ސާރާ އަލީ ޚާންއާ ސުވާުލުކޮށްފައިވަނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 09:13:58
ލޯބި ހޯދަން ލޯތްބާ ދުރަށް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "އަހަރުމެން އިނދެގެން އުޅެން ނަޝްފާ އެއްބަސް ނުވެއްޖެއްޔާ މާދަމާ އަހަރެން ވަރިކޮށްދޭނަންތަ؟" ރިފާ ސުވާލުކުރިއެވެ. "ނަޝްފާ އެއްބަސް ވާނެ،" ޔަގީންކަމާ އެކުގައި މިހާދު ބުންޏެވެ. "ނުވެއްޖެއްޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 08:22:49
ފިލްމަށް އަގު ކިޔަނީ މުއްދަތަށް ބަލާފައި، އަގު ބޮޑެއް ނުކިރަން: ވިކީ ކޯޝަލް

ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ބޮޑު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމުތަކަށް އަގު ކިޔަނީ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތާއި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަށް ހޭދަވާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 07:20:07
ޑްރަގާ ގުޅުވަނީ އަގުވައްޓާލަން: ކަރަން ޖޯހަރް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުވައިގެން އަމިއްލަ ނަމާއި އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ އަބުރު ވެސް ކަތިތިލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 07:17:04
ކުމްކުމްގެ އާ ސިލްސިލާ އަކީ "ހަމާރީވާލީ ގުޑް ނިއުސް"

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޖޫހީ ޕަރްމަރް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 07:03:01
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ދީޕިކާ އެއްބަސްވީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުންް މިހާރު ނެޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ސުވާލުކޮށްފައިވާ އިރު، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 06:58:06
ޔުމްނު ޓްރެއިލާ

ޔުމްނު އާއި ޝަމްސް ކިޔަވައި ނިމުމުން ކައިވެނި އަވަސް ކުރިއެވެ. އެމީހުންގެ ކައިވެންޏަށް 1 އަހަރު ނުފުރެނީސް ލޯބި ލޯބި ކުއްޖެއް ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް މިކުއްޖާ ކިޑްނީ ގައި ބަލި ހުރެއެވެ އެވެ. އެކުއްޖާ ސަލާމަތް

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-09-26 19:01:06
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ނިމުމުން ހިތްދަތިވެގެން އެކްޓްކުރުން ހުއްޓާލަން އުޅުނިން: ކިޓް ހެރިންޓަން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" މިދިޔަ އަހަރު ނިންމައިލުމުން ހިތްދަތިވެގެން އެކްޓްކުރުން ހުއްޓާލަން އުޅުނު ކަމަށް، އެ ސިލްސިލާގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކެރެކްޓާ ކަމަށްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 09:05:43
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކުމާރު ސާނޫގެ ދަރިއަކު "ބިގް ބޮސް 14" ގައި ވާދަކުރަނީ

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ސިނަމާގައި އެންމެ ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުމާރު ސާނޫގެ ދަރިއަކު ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 14 ގައި ވާދަކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 09:01:50
"ދޯ ވިލަން" ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ސީކްއެލް "ދޯ ވިލަން" ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. ފެބްރުއަރީގައި "މަލަންގް"

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 08:48:25
ޑާކް ރެއިން "ޝޯޓްސް" އަށް ފުރަތަމަ "ދައުވަތު"

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓް ސްޓޫޑިއޯސް އިން ގެނެސްދޭން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ތަނުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލްގެ "ޝޯޓްސް" އަށް ގެންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދައުވަތު" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 08:44:15
ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާއާ އެކު ކުޅެން އޮތް ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުފެންނާނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާއާ ކުޅެން އޮތް ފިލްމު "ގަންސް އޮފް ނޯތު" އިން ސަލްމާން ނުފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ 2018 ގައި ރިލީޒްކުރި މަރާޓީ ގޭންގްސްޓާ ޑްރާމާ "މުލްޝީ ޕެޓާން"

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 08:12:45
"ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" އިން ތައާރަފުކުރާ ޝަރްވާރީ އަށް ވައިއާރްއެފްގެ ތިން ފިލްމުގެ ޑީލެއް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ބަތަލާ ޝަރްވާރީ ވާގް އެ ސްޓޫޑިއޯއާ އެކު ތިން ފިލްމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 07:53:43
ޝާހިދު ކަޕޫރާ އެކު 100 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އެއްބަސްވުމެއް ނަހަދަން: ނެޓްފްލިކްސް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރާ އެކު ނެޓްފްލިކްސް އިން 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14.4 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަ އެ ކުންފުނިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ. ނެޓްފްލިކްސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 07:45:23
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތާ އެކު ދީޕިކާ އަށް މަލާމާތް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުޅިގަނޑުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ މައްޗަށް ވެސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެން ފެށުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 07:36:25
އެޓްލީގެ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ޑަބަލް ރޯލެއް

އިންޑިއާގެ ތަމަޅަ ޑައިރެކްޓަރު އެޓްލީގެ ފިލްމެއްގައި ޝާހްރުކް ޚާން މަސައްކަތްކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 07:59:31
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ޒީ5 ގެ ވެބް ސީރީޒް "ދަ ފައިނަލް" ކޯލް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާލް އަނެއްކާ ވެސް ޒީ5 ގެ ފިލްމަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 07:52:08
"ދާސްވީ" ގައި އަބީޝެކާ އެކު ޔާމީ އާއި ނިމްރަތު

މިހާތަނަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން މެޑޮކް ފިލްމްސްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ދިނޭޝް ވިޖަން "ދާސްވީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ލީޑް ކާސްޓް ވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 07:49:53
ސަލްމާނަށް ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުކުރާތީ ދައުވާ ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ހިލިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުވައިގެން ސަލްމާން ޚާންގެ ނަން ހަރާބުކުރަން ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެފަދަ ވާހަކަ ފަތުރާ ނޫސްތަކަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 07:46:31
ޓައިމް އިން ހޮވާ ނުފޫޒުގަދަ 100 މީހުންގެ ލިސްޓްގައި އަޔޫޝްމަން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ނޫސް މަޖައްލާ "ޓައިމް" އިން މި އަހަރު އެކުލަވައިލި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ 100 މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ ހިމެނިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ 100 މީހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 10:50:46
ލޯބި ހޯދަން ލޯތްބާ ދުރަށް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ ފަސް އެނބުރިފައި ރިފާ ބަލައިލިއެވެ. އޭރު މިހާދު އިނީ ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ރިފާ ބަލައިލާނެކަން މިހާދަށް އެނގޭ ކަހަލައެވެ. އެންމެ ލަފުޒެއް ވެސް ރިފާގެ ދުލުން ބޭރެއް ނުކުރެއެވެ. ދެއްކި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 07:59:30
ޓައިގާ ޝްރޮފް ކިޔާފައިވާ ލަވަ "އަންބިލީވަބަލް" ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ކިޔާފައިވާ ލަވަ "އަންބިލީވަބަލް" ވީޑިއޯއާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ. މިއީ ލަވަކިޔަން ވަރަށް ލޯބިކުރާ ޓައިގާގެ އަޑުން ރެކޯޑްކުރި ފުރަތަމަ ލަވަ އެވެ. ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ވަރުގަދަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 07:46:26
ރަންބީރް ކަޕޫރަށް ވެސް ވެބް ސީރީޒެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން މިހާރު ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓާ ދިމާއަށް ވެސް މިސްރާބު ޖަހަމުން އަންނަ އިރު، ރަންބީރް ކަޕޫރް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ވެބް ސީރީޒެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 07:40:15
ޝާހްރުކް ޚާން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ޑާލިންސް" ގައި އާލިއާ ބަޓާއި ވިޖޭ ވަރުމާ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމެއް އާލިއާ ބަޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 07:37:22
ސުޝާންތުގެ މަރު: ރިއާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 6 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-22 18:11:14