×
މައި ސަފުހާ
މަގޭ ލޮބުވެތި ގެ: އާއިލީ ގުޅުމުގެ ހުރިހާ އިހްސާސެއް Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Veligaa World Cup Foari

މުޖުތަމައުގައި މިހާރު އާންމުވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ހީނަރު އާއިލީ ގުޅުންތަކެވެ. މުދަލާއި ފައިސާގެ އިތުރުން ދެމަފިރިން ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކެވެ. ހުރިހާ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ޅަ ދަރިންނަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-04 15:19:52
ތަމަޅަ ފިލްމު 'ކޭޑީ'ގެ ރިމޭކްއިން ފެންނާނީ އެކްޓަރު އަބީޝެކް ބައްޗަން

ޕްރޮޑިއުސަރު ނިކިލް އަދްވާނީ އުފައްދާ ތަމަޅަ ފިލްމު "ކޭޑީ"ގެ ރިމޭކްއަށް އެކްޓަރު އަބީޝެކް ބައްޗަން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކާ ޙަވާލާދީ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން މިފިލްމަކީ، ކޮމެޑީ ޑްރާމާއެއްގެ މައްޗަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-04 08:55:03
ހިތް Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Hut Predictions Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ނުވާނެ އެހެނެއް!" ފަހަތުން މީހަކު ބުނި އަޑުއިވުނެވެ. ނަޒްދާ ބަލައިލި އިރު ފަހަތުގައި ހުރީ އޭނައެވެ. ނަޒްދާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި އުފާކުރި މީހާއެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ހަނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-04 06:35:05
އަހަރެއް ވިޔަސް "ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ" އަދިވެސް ވިދަނީ Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Veligaa World Cup Foari

ރާއްޖޭގެ އަރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ އިނާން ސައީދު (އައްޔު) ގެ "ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ" ލަވަޔަށް އަހަރެއް ވީ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް އެ ލަވަ އަޑުއަހާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އައްޔުގެ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-04 06:34:02
ކުރީގެ އެކްޓަރު ފަރުދީން ޚާންގެ ފިލްމު ތިއޭޓަރުގައި ރިލީޒް ނުކުރަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިޢުލާނުކުރި ފަރުދީން ޚާންގެ އެނބުރިއައުން ފާހަގަކުރާ ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި ރިލީޒް ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ސަންޖޭ ގުޕްތާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މިފިލްމުގެ ނަމަކީ، "ވިސްފޮޓް"އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-03 10:01:02
ރޯހިތް ޝެޓީގެ ފިލްމު "ސިންގަމް އެގެއިން" އިޢުލާނުކޮށްފި

ޕްރޮޑިއުސަރު ރޯހިތް ޝެޓީގެ ކާމިޔާބު އެކްޝަން ފިލްމު ސިލްސިލާ "ސިންގްހަމް"ގެ ތިން ވަނަ ބައި އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދަޝް އަމިއްލަ ޓްވިޓާގައި މިޚަބަރު އިޢުލާނުކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ،

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-03 09:43:21
ޕްރަބާސްގެ ފިލްމު ''ސަލާރް''އިން އެކްޓަރު ވިޖޭގެ ފެނިލުމެއް

ފިލްމު "ބާހޫބަލީ"އިން ވިދާލި އެކްޓަރު ޕްރަބާސްގެ ކުރިޔަށްއޮތް ފިލްމު "ސަލާރް"އިން ސައުތް އެކްޓަރު ވިޖޭ ދެވެރަކޮންޑާ ފެނުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ފިލްމީ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަޝާންތް ނީލްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-01 10:07:28
ޑިސެމްބަރު މަހު ނެޓްފްލިކްސްއިން ޕްރިމިއާކުރާނެ ރީތި ފިލްމުތަކުގެ ލިސްޓް މިއޮތީ

ގިނަ ބަޔަކު މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްޓްރީމިންގް މީޑިއާ ނެޓްފްލިކްސްއިން ޑިސެމްބަރު މަހު ރީތި ފިލްމުތަކެއް ޕްރިމިއާކުރާނެކަމަށް ނެޓްފްލިކްސް އިންޑިއާގެ ގޮފިން ބުނެފިއެވެ. މިހާތަނަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-30 09:09:06
އެކްޓަރު ނާގާ ޗައިތަންޔާގެ އާފިލްމުގެ ނަމަކީ ''ކަސްޓަޑީ''

ތެލުގޫ އިންޑަސްޓްރީ އަދި މިހާރު ހިންދީ ފިލްމުތަކުންވެސް ފެންނަ އެކްޓަރު ނާގާ ޗައިތަންޔާގެ ކުރިޔަށްއޮތް ފިލްމުގައި އެކްޓަރު ފެނިގެންދާނެގޮތް ދައްކާލައިފިއެވެ. "ކަސްޓަޑީ"ގެ ނަމުގައި އުފައްދާ މިފިލްމަކީ،

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-30 08:53:11
ހިތް Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Veligaa World Cup Foari

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ އެ މޫނުން ނަޒްދާއަށް ފެނުނީ، ފެނިދާނެކަމަށް ދުވަހަކު ވެސް އުންމީދުނުކުރާ ކަހަލަ ކުލަވަރެކެވެ. މަގަށް ސަމާލުކަންދީގެންއިން އިރު ވެސް އޭނަ އިނީ ކުޑަކޮށް ހިނިތުންވެފައެވެ. އެ ގޮތް ނަޒްދާއަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-30 06:24:58
ޖޭލޯ އާއި ބެން އެފްލެކްގެ ލޯބީގެ ހަޔާތަށް އަނެއްކާވެސް އަލްބަމެއް ނެރެނީ! Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Veligaa World Cup Foari Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޯޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާއި ފިރިމީހާ ބެން އެފްލެކްގެ ލޯބީގެ ހަޔާތަސް ހާއްސަކޮށްގެން، 20 އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް އަލްބަމެއް ނެރެން ޖޭލޯ ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ޖޭލޯ އާއި ހޮލީވުޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-30 06:17:48
ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކޮފީ

އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ހިލޭ ކޮފީ ބޮވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު، ދެ ކެފޭއަކުން އުރީދޫ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-30 00:14:36
ޑައިރެކްޓަރު ވިޖޭ ލަލްވާނީގެ ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލަށް ބަތަލާ ކިއާރީ އަދްވާނީ

ފިލްމު "ޖުގް ޖުގް ޖިއޯ" އާއި "ބޫލް ބުލައްޔާ 2"ގެ ކާމިޔާބީއާއެކު ބަތަލާ ކިއާރާ އަދްވާނީއަށް އިތުރު ފިލްމަކުން ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ގޯވިންދާ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-29 09:45:49
ފިލްމު ފެއިލްވުމުން އަސްލު ރައްޓެހިން އެނގުނު: މިލިޕް

ބޮލީވުޑް ފިލްމު އުފައްދާ މިލިޕް ޒާވެރީއަށް އަސްލު ރައްޓެހިން އެނގުނީ އޭނާގެ ފިލްމު 'ސަތުޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2' ފެއިލްވުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ. މިލިޕް ޒާވެރީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުމަށް ބޮކްސް އޮފީހުން

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-29 08:49:19
ހުއްދަނެތި އަމީތާބްގެ ނަން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ދިއްލީ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި

ބެލުންތެރިންގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯބި ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ މެގަ ސްޓާ އަމީތާބް ބަޗަންގެ ހުއްދައާ ނުލާ އެކްޓަރުގެ ނަން، ފޮޓޯ އަދި އެކްޓަރުގެ އަޑު ވެސް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިއްލީގެ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-28 15:26:58
ރަންވީރު ސިންގްގެ ''ސާކަސް ފެމިލީ'' މި ޑިސެމްބަރުގައި

ރަންވީރު ސިންގް ލީޑްރޯލަކުން ފެންނަ 'ސާކަސް ފެމިލީ' މި ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ބޮލީވުޑް ތަރި ރަންވީރު ސިންގްގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި އިއްޔެ ވަނީ މި ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ހިއްސާކޮށް ފިލްމުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-28 10:12:54
ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު ވިކްރަމް ގޮކާލޭ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ފިލްމުތަކުގެ ސައިޑް ރޯލްތަކުން ފެނިފައިވާ އެކްޓަރު ވިކްރަމް ގޮކާލޭ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 77 އަހަރުގެ އެކްޓަރު މަރުވެފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ބަލިވެ އުޅުމަށްފަހު

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-27 08:41:58
ހިތް Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Veligaa World Cup Foari

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "މުޖޫ ބުރުގާ ނަގާށޭ ބުނެފިއްޔާ ނަގާނަންތަ؟" މޫމިނާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ނޫނެކޭ ބުނާކަށް ނަޒްދާއަކަށް ނުކެރުނެވެ. އަބަދު ވެސް ނަޒްދާ ބިރުގަންނަނީ އެންމެ ކަމަކާއެވެ. ނަޒްދާ އަތުން ދަރިފުޅު އަތުލަފާނެތީއެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-27 07:13:19
އެވެޓާގެ އާ ޓްރެއިލާއިން ފެނުގެ އަޑިއަށް!

މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލަންވެގެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ އެވެޓާގެ ދެވަނަ ބައި "ދަ ވޭ އޮފް ވޯޓާ" ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރީން ނެރޭ ފަހު ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފިއެވެ. ޖޭމްސް ކެމެރަން

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-23 10:50:27
ހިތް Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Pizza Buona World Cup score prediction 2022

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "އެ ނަޒްދާ މިރޭ މަރުވެއްޖެ!" އިސްޖަހާލައިގެން އިން ނަޒްދާ ބުންޏެވެ. "އަހަންނަކަށް ނޭނގެ މިރޭ އަހަރެން ވާންވީ އުފާކަމެއް ދެރަކަމެއް،" އޭނަ ތެދުވަމުން ބުންޏެވެ. "އިރުއިރުކޮޅާ އަހަރެން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-23 05:41:27
ރޯހިތް ޝެޓީގެ ފިލްމު ''އިންޑިއަން ޕޮލިސް ފޯސް''އަށް އެކްޓަރު ވިވެކްގެ ތަޢުރީފު

ޕްރޮޑިއުސަރު ރޯހިތް ޝެޓީގެ ކުރިޔަށް އޮތް ވެބް ސީރީސް "އިންޑިއަން ޕޮލިސް ފޯސް"އަކީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ބެންޗް މާކެއް ޤާއިމުކުރާނެ ވެބް ސީރީސްއެއްކަމަށް އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބްރޯއި ބުނެފިއެވެ. ވިވެކް މި

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-22 09:42:07
މަދުރް ބަންޑާރަކަރްގެ ފިލްމު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިލްމު ފެސްޓިވަލަކަށް

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ފުރަބަންދުގައި ތިބި ދުވަސްވަރުގެ ތަޖުރިބާތައް ކިޔައިދޭ ފިލްމު "އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން" ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއްގައި ޕްރިމިއާކުރާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-22 09:03:17
'ގޯވިންދާ ނާމް މެރާ' ފިލްމުގައި ރޯކަށް ނުޖެހުނު: ވިކީ

ބޮލީވުޑް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރި، ވިކީ ކޯޝަލް ވަނީ އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 'ގޯވިންދާ ނާމް މެރާ'ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލާފައެވެ. މި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ކާސްޓުންގެ ޓީމުން ޕޯސްޓަރު

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-21 10:41:52
އިތުރު 'ސްޓާ ކިޑް' އެއް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ޒިންމާ ކަރަންއަށް

އެކްޓަރު ސައިފް ޢާލީ ޚާންއާއި ކުރީގެ ބަތަލާ އަމްރިތާ ސިންގްގެ ދަރިފުޅު އިބްރާހިމް ޢަލީ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމު ކުންފުނިންކަމަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ މީޑިއާ ޚަބަރުތައް

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-20 08:19:45
ހިތް Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Hut Predictions Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ ނަޒްދާއަށް އެނގުނީ ނިކަން ބާރަށް ނަޒްދާ ލޮނުގަނޑުގައި ޖެހުނުކަމެވެ. އެ އަޑު އިރުކޮޅެއްވަންދެން ނަޒްދާގެ ކަންފަތުގައި ހަރުލާފައި ހުއްޓެވެ. ދެން ލޯމައްޗަށް އަނދިރިގަނޑެއް ވެރިވުމަށް ފަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-20 07:13:00
ކޮމެޑީ ފިލްމު ''ގޯވިންދާ ނާމް މެރާ'' ރިލީޒްކުރާނީ ހޮޓް ސްޓާގައި

ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންސްއިން އުފައްދާ ކޮމެޑީ ތްރިލާ "ގޯވިންދާ ނާމް މެރާ" ރިލީޒްކުރާނީ ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާގައިކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް، ބަތަލާ ކިއާރާ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-18 11:41:41
ޝްރެދާ މަރާލި ގޮތް އަފްތާބު ކިޔައިދީފި

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް މަރާލި ޝްރެދާގެ ބޮލާއި އޭނާ މަރާލަން ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރާއި އޭނާގެ ފޯނު ނެފެންނަ ކަމަށާއި މި އަމަލު ހިންގި މީހާ ތަހުގީގަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން މިހާތަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-17 11:28:55
ފިލްމު "މައިނޭ ޕިޔާރް ކިޔާ" އަދި "ތޭރޭ ނާމް"ގެ ބަތަލާއިން ސަލްމާން ޚާންއާއެކު

އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންގެ ކުރިއަށްއޮތް ފިލްމު "ކިސީކާ ބާއި، ކިސީކީ ޖާން"އިން އިތުރު ދެ ބަތަލާއިން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ. މިހާރުވެސް ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމެނޭ މިފިލްމުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-17 09:01:02
އަންނަ މަހު 16: އޮލިމްޕަސް ހުޅުވަން އަނެއްކާވެސް ތާރީހެއް

އިންޑިއާގެ އެހީގައި މަރާމާތުކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދަމުން އަންނަ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަންނަ މަހު 16 ގައި ހުޅުވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗާ އެންޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-16 12:08:07
ހިތް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ފިރިހެނަކަށް ނުވާނެ ޓްރަސްޓްކުރާކަށް." ނަޒްދާ ބުންޏެވެ. "ތީ ވެސް ދޮގެއް ނޫން،" ތިންވަނަ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މޫމިނާ ބުންޏެވެ. "އެކަމަކު ތިހާ ކަޅު އައިނެއް އަޅައިގެން އުޅޭކަށް ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-16 07:29:42