×
މައި ސަފުހާ
ހަނގުރާމާގައި އޮތް ޔުކްރެއިން ޔޫރޯވިޝަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހަނގުރާމައިގައި އޮތް ޔުކްރެއިން މި އަހަރުގެ ޔޫރޯވިޝަން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ޔުކްރެއިން އިން ޔޫރޯވިޝަން ކާމިޔާބުކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ. ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ލަވަކިޔުމުގެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 12:38:40
ތުނޑި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ ހީވީ ރަނގަޅަށެވެ. ފެންނަނީ ހިޔަނިތަކެކެވެ. ތުނޑި އޮތްލެއް ދުރުކަމުން، އަހަންނަކަށް މާ ސާފުކޮށް މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އަހަންނަކީ ދުރު ނުސާފު މީހެކެވެ. އެހެނަސް، ފަޅުރަށުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 07:04:16
އަނެއްކާ ވެސް ރެޒިޑެންޓް އީވިލް ސީރީޒެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

މަޝްހޫރު ބިރުވެރި ގޭމް ފްރެންޗައިޒް "ރެޒިޑެންޓް އީވިލް" އަށް ބިނާކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭ މުޅިން އާ ލައިވް އެކްޝަން ސީރީޒްގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި އެވެ. ރެޒިޑެންޓް އީވިލް އެންމެ ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-13 08:20:06
އެމްޓީވީ އެވޯޑްސްގެ ކުރީގައި ސްޕައިޑާމޭން އާއި ޔޫފޯރިއާ

މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ޝޯތަކާއި ފިލްމުތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް އެމްޓީވީ އިން ބާއްވާ އެވޯޑު ޝޯގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުގެ ކުރީގައި "ސްޕައިޑާމޭން: ނޯ ވޭ ހޯމް" އާއި "ޔޫފޯރިއާ" ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 07:10:49
ތުނޑި

ހިކިފައިވާ ފަނެއް އަހަންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން، ހެލިލަހެލިލައި އޮތެވެ. ހުހިތައް ވެސް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހަކު ރުކުގައި ހަރުލައި ހުންނާނެހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ހީވަނީ ދެންމެދެންމެ އަހަރެންގެ ބޮލަށް ވެއްޓިދާނެހެންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 09:41:25
13 އަހަރު ފަހުން އެވެޓާގެ އާ ފެނިލުމެއް

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިގެން އަދިވެސް ބޮކްސް އޮފީހުގެ އެންމެ އުހުގައި އޮތް ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ "އެވެޓާ"ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ނެރުނުތާ 13 އަހަރު ފަހުން، އެ ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-10 14:20:50
"ޑޮކްޓާ ހޫ" އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަޅު ނަސްލުގެ ޑޮކްޓަރެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގިނަ ދުވަސްވީ މަގުބޫލު ސައިންސް ފިކްޝަން ސީރީޒް "ޑޮކްޓާ ހޫ"ގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭގެ ލީޑް ޑޮކްޓަރުގެ ރޯލަށް ކަޅު ނަސްލުގެ އެކްޓަރެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބީބީސީ އިން ދައްކަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-10 07:58:31
ގާޑިއަންސް އޮފް ގެލެކްސީގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މާވެލްގެ މަގުބޫލު ފްރެންޗައިޒް "ދަ ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ"ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ. ޖޭމްސް ގަން ޑައިރެކްޓްކުރި ގާޑިއަންސް އޮފް ގެލެކްސީގެ ތިންވަނަ ބައި ނުވަތަ "ވޮލިއުމް 3"ގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-09 07:40:45
ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް: އެއްބަޔަކަށް ވަރަށް ރީތި، އަނެއްބަޔަކަށް ސުމެއް

މާވެލްގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރޮސް އޯވާ ފިލްމު "ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް: މަލްޓިވާސް އޮފް މޭޑްނެސް" އަށް މައްސުނި ރިވިއުތަކެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ. މިއަހަރު މާވެލް އިން ސިނަމާއަށް ނެރޭ މާވެލް ސިނެމޭޓިކް ޔުނިވާސް (އެމްސީޔޫ)ގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-09 07:39:37
ކެޓްރީނާ ހިއްސާކުރި ފޮޓޯއަކާ އެކު އެންމެންގެ ލޯބި!

ޕޫލެއްގައި ފިރިމީހާ ވިކޯ ކޯޝަލްއާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ކެޓްރީނާ ކައިފް ހިއްސާކުރުމުން، ގިނަ ބަޔަކު އެ ޖޯޑަށް އޮތް ލޯބި ބަންޑުންކޮށްލައިފި އެވެ. ކެޓްރީނާ، ވިކީގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ނަގާފައިވާ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-08 07:22:05
ކައިލީ ހުރީ ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލައިޓް އަދި ޒުވާން ބިލިއަނަރު ކައިލީ ޖެނާ އާއި އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓްރެވިސް ސްކޮޓް ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ކައިލީ އާއި ޓްރެވިސް އަކީ އެކި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-08 07:19:13
ޓޭލާސް ވާޝަންގެ އާ ލަވަ އަށް ލޯބި އޮހެނީ

އެމެރިކާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓުގެ "ދިސް ލަވް"ގެ އާ ވާޝަން "ޓޭލާސް ވާޝަން" އަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ލިބެން ފަށައިފި އެވެ. ސްވިފްޓުގެ ކުރީގެ ރިކޯޑް ލޭބަލް އިން އޭނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-07 07:50:48
ވެމްޕަޔާ ޑައިރީސްގެ ތަރި ކެޓް އެންގޭޖުވެއްޖެ

ސީޑަބްލިއުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޓީވީ ޝޯ ކަމަށްވާ "ދަ ވެމްޕަޔާ ޑައިރީސް" އިން މަޝްހޫރުވި އެކްޓަރު ކެޓް ގްރެހެމް އެންގޭޖުވެއްޖެ އެވެ. ކެޓް ގްރެހެމް އަކީ ވެމްޕަޔާ ޑައިރީސްގައި ބޮނީ ބެނެޓްގެ ރޯލު ކުޅުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-07 07:48:38
ޑޮމިނިއަން އަކީ ޖުރެސިކް ވޯލްޑްގެ ނިމުން

މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ ބޮޑެތި ފްރެންޗައިޒްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޖުރެސިކް ވޯލްޑް"ގެ ތިންވަނަ ފިލްމު "ޑޮމިނިއަން" އަކީ މުޅި ފްރެންޗައިޒްގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ނުވަދިހައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-06 07:58:51
ޑެޕާ ދެކޮޅަށް ހާޑް ހެކިބަސް ދޭން ފަށައިފި

މަޝްހޫރު އެކްޓަރުން ޖޮނީ ޑެޕް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން އެމްބާ ހާޑްގެ ހައި ޕްރޮފައިލް މައްސަލައިގައި ހާޑް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން ފެށިގެން ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-06 07:57:55
ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނިވެސް ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު!

އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާވެލްގެ ބޮޑު ފިލްމު "ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" އަށް، ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި އެވެ. މާވެލް ސިނެމެޓިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-05 08:12:56
ޒެކް އެފްރޯން އެމްސީޔޫއާ ގުޅެން ތައްޔާރު

ޑިޒްނީގެ ޝޯތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދި އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު ޒެކް އެފްރޯން ހުރީ މާވެލް ސިނެމެޓިކް ޔުނިވާސް (އެމްސީޔޫ) އާ ގުޅެން ތައްޔާރަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯތައް ހިމެނޭ މާވެލް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-05 08:11:50
އީދަށް އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރަޓައުޓީ ރެސްޓޯރަންޓުންނާއި ޗާކޯލް ކެފޭ އާއި ޗޮކްލެޓް ހެދުން ފިހާރައިން އީދަށް ހާއްސަކޮށް 10 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ފަށައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-04 18:46:07
މެޓް ގާލާ އަށް ހެދުން ހެޔޮވަރުކުރަން ތިން ހަފުތާއިން ހަތް ކިލޯ ލުއިކޮށްލި

ސޯޝަލް މީޑިއާ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން މެޓް ގާލާ އަށް އޭނާ މިފަހަރު ލީ ހެދުން ހެޔޮވަރުކުރަންވެގެން ތިން ހަފުތާ ތެރޭގައި ހަތް ކިލޯ ލުއި ކޮށްލުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-04 09:29:31
މިފަހަރު ވެސް މެޓް ގާލާގައި ވިދާލީ ބްލޭކް ލައިވްލީ

ފެޝަން ދުނިޔޭގެ އޮސްކާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު މެޓް ގާލާގައި މި އަހަރުގެ "ގިލްޑެޑް އޭޖް" ތީމުގެ ދަށުން މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ އެންމެ ބޮޑެތި ހެދުންތައް ދައްކާލައިފި އެވެ. ވޯގުން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-04 09:28:08
އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ޔޫކްރެއިނަށް ހިނގައްޖެ

ރަޝިއާ އިން އަދިވެސް ޔުކްރެއިނަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު، ޔުކްރެއިންގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އެ ގައުމަށް ހިނގައްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-02 08:14:43
ބަނޑުބޮޑުވި އިރު 27 ކިލޯ ބަރުވި: ކައިލީ

ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިން އިރު، 27 ކިލޯ ބަރުވި ކަމަށް ކައިލީ ޖެނާ ބުނެފި އެވެ. އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލް އަދި މޭކަޕް މޯގުލް ކައިލީ ޖެނާ އަށް ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ދެވަނަ ދަރިއެއް ލިބިފަ އެވެ. މިފަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-02 08:10:12
"އަކުއާމޭން" އިން އެމްބާ ހާޑް ބޭރުކުރަން ދެ މިލިއަން މީހުން ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޑީސީގެ ސުޕަހީރޯ ފްރެންޗައިޒް "އާކުއާމޭން"ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމުން، އެކްޓަރު އެމްބާ ހާޑް ބޭރު ކުރުމަށް 2.2 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-01 09:26:26
އެވެޓާގެ ދެވަނަ ބައި ޑިސެމްބަރު 16 ގައި

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު 16 ގައި ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. "އެވެޓާ: ދަ ވޭ އޮފް ވޯޓާ"

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-30 09:20:00
ސައިގެ އާ ލަވަ އަޑުއަހައިފިން ތަ؟

ކޮރެއަން އާޓިސްޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭ ޕީއެސްވައި ނުވަތަ ސައިގެ އާ ލަވަ "ދެޓް ދެޓް" ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ. "ގަންގްނަމް ސްޓައިލް" ފަދަ ލަވަތަކުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވި ސައިގެ އާ ލަވަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-30 09:14:07
ތާރާ ފެނިފައި މީހުން ހީކުރީ އެއީ ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ތަރި ތާރާ ސުތާރިއާ، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އޮޅިއްޖެ އެވެ. ތާރާ އާއި ޓޭލާއާ ހުރީ ކޮން ކަހަލަ އެއްގޮތް ކަމެއްތޯ ވެސް ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. އެކަމަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-29 08:47:13
ހެއިލީ އަށް ސްޓްރޯކް ޖެހުނީ ހިތުގައި ލޯވަޅެއް އުފެދިގެން

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ ބީބާ އަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނީ ހިތުގައި ލޯވަޅެއް އުފެދިގެން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ހެއިލީގެ ސިކުނޑީގައި ލޭކޮޅެއް ގަނޑުވެގެން،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-29 08:43:19
އެންޑްރޫ ގާފީލްޑް ވަރުބަލިވެއްޖެ؛ ބްރޭކެއް ނަގަނީ

މާވެލްގެ ސްޕައިޑާމޭންގެ ރޯލުން މަޝްހޫރުވި އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު އެންޑްރޫ ގާފީލްޑް އެކްޓިން އިން ބްރޭކެއް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ. އުމުރުން 38 އަހަރުގެ އެކްޓަރަށް ފާއިތުވި ތިން އަހަރަކީ ވަރަށް ބިޒީ އަހަރުތަކެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-29 08:41:28
ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގެ ޖޫރީންގެ ލިސްޓުގައި ދީޕިކާ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން، ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގެ ޖޫރީންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ދީޕިކާ ވިދާލީ، 2007 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު، "އޯމް ޝާންތި އޯމް" އިންނެވެ. އެ ފަހަރު ފިލްމުފެއާ އެވޯޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-28 08:05:58
ބެޓްމޭންގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދަ ބެޓްމޭން"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ރޮބާޓް ޕެޓިންސަން ލީޑް ރޯލު ކުޅުނު "ދަ ބެޓްމޭން" ވެގެން ދިޔައީ މި އަހަރު ޑީސީ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-28 08:05:05