×
މައި ސަފުހާ
ޝިލްޕާގެ ގައުމީ ހިދުމަތަށް އެވޯޑް

ދުޅަހެޔޮ ލައިފްސްޓައިލް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އިންޑިއާގެ ވެށި ސާފުކޮށް، ރީތިކުރަން ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އޭނާ އަށް ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗޭންޖްގެ އެވޯޑް ހޯމަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 08:49:32
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "ޖުންދު" އަންނަ މެއި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:59:31
ހީނާ ޚާނާއި ކުޝާލް ޓަންޑަނަށް ބިރުވެރި ފިލްމެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ހީނާ ޚާނާއި ކުޝާލް ޓަންޑަން ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ ޒީ ނެޓްވޯކާގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް ޒީ5 އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:58:35
ކަރީނާ ކަޕޫރެއް ނޫން، ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކީ ކާޖޮލް؟

ޝާހްރުކް ޚާން ބަތަލުގެ ރޯލަށް ލައިގެން ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރީ ހިރާނީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ ކަރީނާ ކަޕޫރް ނޫން ކަމަށާއި ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ކާޖޮލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:57:34
ގެމިނީ: މޫމިން ފުއާދު މި ދަނީ މާޒީ އަށް

ދިވެހި ސިނަމާ އިން މާޒީގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ބެލުންތެރިން ގެންގޮސް ދިނުމަކީ ވަރަށް ނުވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ޕީރިއަޑް ޑްރާމާތަކަކީ ވަރަށް ޝައުގުވެރި އަދި އެ ބައެއްގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާތަކުގެ ތެރެއަށް ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:56:43
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމު "ހެކްޑް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބިރުވެރި ފިލްމު "ގޯސްޓް" ގެނެސްދިން ވިކްރަމް ބަޓް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމުގައި ހީނާއާ އެކު ފެނިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 07:27:36
"ގުޑް ނިއުޒް" އަށް 200 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރިި، އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" އަށް އިންޑިއާ އިން އެކަނި ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ. ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 07:26:51
އަހަރެންގެ ޒުވާންކަމުގެ ސިއްރަކީ އުފާވެރިކަން: އަނިލް ކަޕޫރު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރަކީ އޭނާގެ ޒުވާންކަމުގެ ވާހަކަ އަބަދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދައްކާ އެކްޓަރެކެވެ. އުމުރުން 63 އަހަރުވީ އިރު ވެސް އޭނާ ފެންނަނީ މިހާރުގެ އެންމެ ޒުވާން އެކްޓަރުންހާ ފިޓްކޮށް، ތާޒާކޮށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 07:25:22
ހަމައެކަނި ފައިސާ އަށް ބަލާފައި ފިލްމެއް ނުކުޅެން: ވަރުން ދަވަން

ފިލްމު ކުޅެނީ ހަމައެކަނި ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ބަލާފައި ނޫން ކަމަށާއި ދުވަހަކު ވެސް އެފަދަ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 07:24:30
"ހުވާ 2" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ސީރީޒްގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި މީގެ ކެރެކްޓާތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 23:23:23
ބިގް ބޮސް 13: މަދުރިމާ ތުލީ ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ބަތަލާ މަދުރިމާ ތުލީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ވިޝާލް އަދިތިޔާ ސިންގަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މި ހަފުތާގައި ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ. ސަލްމާން ޚާނާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 13:55:15
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލް ބަތަލާއަކު ނުކުޅޭނެ: ޕްރޮޑިއުސަރު

މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އަށް ފަހު، މި ސީރީޒްގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައިގައި ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭނީ ބަތަލާއަކު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ޕްރޮޑިއުސަރު ބާބަރާ ބްރޮކޮލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 07:23:55
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"މައިދާން" އަށް ވަގުތު ދެވެން ނެތިގެން، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކުރި އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކީރްތީ ސުރޭޝް ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފިލްމަށް އެހެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 07:22:00
ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ ފިލްމުން ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކީ ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނިދާނެ

ޝާހްރުކް ޚާން ލީޑް ރޯލް ކުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ އާ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 07:21:07
އަމްޖޭގެ "އުދަބާނީ 2" ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) މިހާތަނަށް ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ބިރުވެރި ފިލްމު "އުދަބާނި" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 07:19:35
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ އަނޫ މަލިކްގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަނޫ މަލިކްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުމާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހެކި ލިބިފައި ނުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 07:18:53
މާޒިޔާ، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް 5-1 އިން ބަލިކޮށް ބާކީ ތިން މެޗު އޮއްވާ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މާޒިޔާ އަށް ޗެމްޕިއަންކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 23:43:27
"ހުވާ" ސީޒަން 2 ސްޓްރީމްކުރުން މި މަހުގެ 30 ގައި

ބައިސްކޯފާ ގުޅިގެން ފާތުމަތު ނަހުލާ ގެނެސްދޭ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ދެ ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ނަހުލާ ބުނީ ޓްރެއިލާ ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކައިލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 13:31:05
ރިއާނާ އާއި ޖަމީލު ތިން އަހަރު ފަހުން ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާ އާއި ސައުދީގެ މަހުޖަނު ހަސަން ޖަމީލުގެ ތިން އަހަރުވީ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ދެހާސް ސަތާރަގައި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު އެ ދެ މީހުން ވަކިވި ސަބަބެއް މީޑިއާތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 12:08:04
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 11:04:44
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އަހަންނަށް މި އިނދެވުނީ ކޮން ކަހަލަ މީހަކާ ހެއްޔެވެ؟ ހިތާހިތުން އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ދެއަތުން ކުރެހި ލޯބީގެ ރީތި މަންޒަރުގައި އަހަރެން ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މުޅި ކުރެހުން ފުރެންދެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 08:26:26
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި، ބެލުންތެރިންގެ މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު ފިލްމު "ދަ ބޮޑީ" އަށް ފަހު، އިމްރާން ހާޝިމީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. "މާޑާ" އާއި "ޖަންނަތު" އަދި "ރާޒް" ގެ ސީރީޒްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 06:36:14
ޕްރަދީޕްގެ ހުށަހެޅުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ދޫކޮށްލައިފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅައި އޭނާ އެއްބަސްވާނެކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ވެސް ދީފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރްކާރުގެ ފިލްމު އެންމެ ފަހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ބޮލީވުޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 06:34:41
ޝިނާންގެ "ބަޅިނދު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރު "ގޮށްރާޅު" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝިނާން، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓަށް ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭ ދެ ވަނަ ފިލްމު "ބަޅިނދު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި މަންޒަރުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 06:31:31
ކޮޕީކުރި ކަމަށް ބުނެ އެމް ނައިޓް ޝިއަމަލަން އަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު އެމް ނައިޓް ޝިއަމަލަންގެ ސީރީޒް "ސާވަންޓް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 06:29:52
"ސްޓާ ވޯސް: ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު

މިދިޔަ މަހިގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރި ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސްޓާ ވޯސް: ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 11:43:46
އެމިނެމްގެ 11 ވަނަ އަލްބަމް ނެރެފި

އަލްބަމެއް ރިލީޒްކުރަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ކުރިން ދިނުމަކާ ނުލައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމް އޭނާގެ 11 ވަނަ އަލްބަމް ނެރެފި އެވެ. އިއްޔެ ނެރުނު އަލްބަމްގެ ނަމަކީ "މިއުޒިކް ޓު ބީ މާޑާޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 11:43:02
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އާ ފިލްމު "ލަވް އާޖް ކަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ މި ފިލްމަކީ ސާރާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 08:15:26
ބޮލީވުޑުން ނެޓްފްލިކްސް އަށް 4 ފިލްމެއް

ނެޓްފްލިކްސް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަނެއްކާ ވެސް ބޮލީވުޑުން އިތުރު ހަތަރު ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓަށް ހާއްސަ ވިންގް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 08:14:10
ކާޖޮލް އަށް ކުރު ފިލްމެއް

މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ކާޖޮލް ކުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. "ދޭވީ" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ފިލްމަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 08:13:11