×
މައި ސަފުހާ
ރަންބީރު ދެމަފރިންގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމުގައިވާ ރަންބީރު ކަޕޫރު އާއި އާލިއާ ބަޓް ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ހަބަރުތަށް ބުނެފިއެވެ. ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:44:33
ގެވެށި އަނިޔާގެ ހަގީގީ ހާދިސާއަކަށް 'ކަމަނާ' އޮގަސްޓުގައި

ފިލްމުގެ ލީޑް ތަރިންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އާއި މަރިޔަމް އައްޒަ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 06:00:00
'ޝަރުތު'ގެ ސީޒަން ފިނާލޭ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު

އެމްއެސް އޮރިޖިނަލްސް ބެނާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށް ޖުމްލަ 15 އެޕިސޯޑު ހިމެނޭ މި ސީރީޒްއަކީ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ)ގެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ފެންނަ ސީރީޒްއެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 10:44:52
ރަންބީރް އާއި ސައީގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިއްޖެ

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރަންބީރް ކަޕޫރް އަދި ސައީ ޕައްލަވީގެ ފިލްމު ރަމަޔަނާގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިއްޖެއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށިފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 15:34:11
ކާރުން ފައިބަނިކޮށް ކަރީނާ ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން ކާރުން ފައިބަން އުޅެނިކޮށް ވެއްޓެންދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ކަރީނާ މުމްބާއީން ފެނިފައި ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލޯކް ސަބާ 2024

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 14:38:58
މައިދައިތަ އާއި އެކުގައި ކަރީނާގެ އިޝްތިހާރެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު އޭނާގެ މައިދަތަ އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ޝަރުމީލާ ޓެގޯރް އާއި އެކުގައި ކުޅެފައިވާ އިޝްތިހާރެއް ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. ޅީ ދަރިފުޅާއި އެކުގައ ޝަރުމީލާ ކުޅެފައިވާ މި އިޝްތިހާރަކީ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-20 09:29:24
"ޗަންދޫ ޗެމްޕިއަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔާން ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ޗަންދޫ ޗެމްޕިއަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމް އަކީ ބެލުންތެރިން ކެތްތެރި ކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމްއެކެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-19 20:58:10
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މިފަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފޯޑެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ތަރި ފިލް ފޯޑެން ހޮވިއްޖެއެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ބާކީ އެއް މެޗު އޮތް އިރު، މިހާތަނަށް ފޯޑެން ވަނީ 17 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-19 11:03:50
ސައުތެމްޓަނާއި ލީޑްސް ޔުނައިޓަޑް، ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ އެއް ޓީމަށް!

އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޕްލޭ އޮފް ފައިނަލަށް ލީޑްސް ޔުނައިޓަޑާއި ސައުތެމްޓަން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ވްސްޓް ބްރޮމްވިޗާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސައުތެމްޓަނުން ފައިނަަލަށް ދަތުރުކުރި އިރު ލީޑްްސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-18 10:25:57
"ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

އެޗްބީއޯގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީރީޒް "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރީކުއެލް ސީރީޒް "ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން"ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފިއެވެ. ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަންގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންއަށް ބެލުންތެރިންގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-17 18:44:01
"މިސްޓަ އެންޑް މިސިޒް މާހީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

"މިސްޓަ އެންޑް މިސިޒް މާހީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނަށް ވާން ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ކުރަން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-16 11:15:59
ފޮތުގެ މައްސަލައިގައި ކަރީނާ ކޯޓަށް

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން "ކަރީނާ ކަޕޫރް ހާންސް ޕްރެގްނަންސީ ބައިބްލް" ގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ. ކަރީނާ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-14 09:06:47
ކަރީނާ އާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވަރުގެ ސްކްރިޕްޓް އަކާ އަދި ދިމަލެއް ނުވޭ: އިމްތިޔާޒް

ކަރީނާ އާއި އެކުގައި ދެވަނަ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވިފައިވަނީ އަލުން މަސައްކަތްކުރާ ވަރުގެ ސްކްރިޕްޓަކާ ދިމާނުވާތީ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިޔާޒް އަލީ ބުނެފިއެވެ. ނިއުސް 18 އަށް ދިން އިންޓަބިއުއެއްގައި

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 13:19:42
ރޮބޯމޭންއަށް ފިލްމެއް، ނަމަކީ 'ރޮބޯމޭން ދަ މޫވީ'

ދިވެހި ކެރެކްޓާ ރޮބޯމޭންގެ މި ފިލްމު މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން މީޑިއާނެޓް އާއި އޯކޭޒްއިންކް ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-12 07:00:00
ރަންވީރު މިފަހަރު ފެނިގެން ދިއައީ ހީލްއެއްގައި

ރަންވީރު ސިންގް އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ތަފާތު އެކްޓަރެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޅައި ގަންނަ އެެއް ކަމަކީ އޭނާ ގެ ފެޝަން ސެންސްއެވެ. ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ސްޓައިލް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 11:45:23
ކަރީނާގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް!

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާންގެ އާ ޕްރެގްނެންސީ މެމޯޔާ "ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާންސް ޕްރެގްނެންސީ ބައިބަލް" އާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް ހައި ކޯޓުން އޭނާއަށް ނޯޓިސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-11 11:36:27
ކައިވެނީގެ މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ތަކަށް ރަންވީރުގެ ތަފާތު ރައްދެއް

ކައިވެނީގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅޭ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެމީހުންގެ ކައިވެނި ނިމިދާނެ ކަމަށް އަޑުއަރައިފައި ވަނިކޮން، ރަންވީރު ސިންގް އެވާހަކަތަކަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ރައްދު ދީފިއެވެ. ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 11:12:53
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ލައިލާ ޚާން މަރާލީ އޭނާގެ ދޮން ބައްޕަކަން ސާބިތުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ލައިލާ ޚާން އާއި އިތުރު 5 މީހެއްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ލައިލާ ޚާންގެ ދޮންބައްޕަގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ލައިލާ ޚާން އާއި އޭނާގެ މަންމަ އަދި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-11 10:57:14
އަގުބޮޑު ހެދުމަކާއެކު ރަންވީރުގެ ތަފާތު ފެނިލުމެއް!

ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ހުޅުވި ގަހަނާ ފިހާރައެއް ކަމަށްވާ ޓިފަނީ އެންޑް ކޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންވީރު ސިންހް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ރަންވީރުގެ އެ ފެނިލުމުން އާއްމުންނާއި

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 05:30:00
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މިދިޔަ މަހުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޕާމާ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މިދިޔަ މަހުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޗެލްސީގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ކޯލް ޕާމާ ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-10 18:18:34
ދީޕިކާއާ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން ރަންވީރު ދައްކާލީ ކައިވެނީ އަނގޮޓިން

އިންސްޓަގްރާމުން ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ޑިލީޓްކޮށްލުމަށްފަހު ރަންވީރު ސިންގް އޭނާގެ ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި ދައްކާލައި ދީޕިކާއާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަން ހާމަކޮށްދީފިއެވެ. ރަންވީރު ވަނީ އޭނާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-09 11:55:16
ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަރިވާން އުޅޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް މީޑިއާއަށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ދީޕިކާ ޕަޑުކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގް ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން، އެ މީހުން ވަކިވާން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް އަނެއްކާވެސް އަރައިފިއެވެ. ރަންވީރާއި ދިޕިކާ ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-08 23:55:04
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަނަށް ޗެއާޕާސަނަކަށް އެކްޓަރު މުއާ

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެފްއޭގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް މުއާ އިންތިހާބުވީ އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-08 23:52:54
ކަރީނާ "ޓޮކްސިކް" ދޫކޮށްލައިފި

"ކޭޖީއެފް" އިން ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި އިންޑިއާގެ ކަންނާޑާ އެކްޓަރު ޔާޝްގެ އާ ފިލްމު "ޓޮކްސިކް" އިން ކަރީނާ ކަޕޫރަށް ހުށަހެޅި ރޯލު އޭނަ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓައް ބުނެފި އެވެ. ކޭވީއެން ޕްރޮޑަކްޝަނުން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-08 15:46:41
ރަންވީރުގެ އިންސްޓަގްރާމުން ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ގެއްލިއްޖެ، މިވީ ކިހިނެތް؟

ރަންވީރު ސިންގް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުން މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއިއެކު ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ނަގައިފިއެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ އިންޑިއާ ނޫހެއްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-08 11:23:29
ޔުނިސެފްގެ އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރަކަށް ކަރީނާ

ޔުނިސެފްގެ އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޔުނިސެފުން އިންޑިއާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާތާ 75 އަހަރު މިވަނީ ވެފައެވެ. އިންޑިއާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-06 11:18:01
އިޕްސްވިޗް އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަން ނުވަނަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެ ވަނަ މަގާމު ކަށަވަރުކޮށް، އިޕްސްވިޗް ޓައުން އިން 22 އަހަަރަށް ފަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވެއްޖެއެވެ. އެ ޓީމުން ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-05 22:39:29
ރަންވީރު ގެ ހުރާފީ ފިލްމް ގެ ނަމަކީ "ރަކްޝަސް"

މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ސޮއި ކުރި ހުރާފީ ފިލްމް އަކީ "ރަކްޝަސް" ކަމަށް ރިޕޯޓްތަށް ބުނެފިއެވެ. މި ފިލްމަކީ ކުޅަދާނަ ތެލެގޫ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަޝާންތު ވަރުމާ ޑައިރެކްޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-05 16:49:35
ޔުނިސެފް އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް އެމްބަސެޑަރަކަށް ކަރީނާ

ޔުނިސެފް އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޔުނިސެފްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ކަރީނާ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ބަތަލާ އަންނަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-05 10:18:04
ކަރީނާ ޔުނިސެފް އިންޑިއާ ގޮފީގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް

އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޔުނިސެފުގެ އިންޑިއާ ގޮފީގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޔުނިސެފް އިންޑިއާގައި ހިންގާތާ 75 އަހަރު

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-04 21:42:33