×
މައި ސަފުހާ
ފިލްމު "ކިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން ގެނެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ކިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ. މި ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމަކީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 22:59:23
ކަރީނާ ފަރާތުން ސޯނަމް އަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމަށްވާ ސޯނަމް ކަޕޫރުގެ އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާންގެ ފަރާތުން ފޮނުވައިފިއެވެ. ސޯނަމް އާ އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށް ކަރީނާ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 14:38:53
"ވެނޮމް 3"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ސުޕަރހީރޯ ފްރެންޗައިޒް "ވެނޮމް 3" ގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ. މި ފިލްމަކީ މި އަންނަ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 25ގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ފިލްމަކީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-04 15:18:00
ޖުނައިދާއި ހުޝީގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ގެ ބޮޑުބައި ނިންމައިލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޕާފެކްޝަނިސްޓް ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އާމިރު ހާން ގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ހާން އާއި ބޮލީވުޑްގެ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެއް ބަތަލާ މަރުހޫމާ ޝްރީދޭވީ ގެ ހަގު ދަރިފުޅު ހުޝީ ކަޕޫރް އެކީގައި ކުޅެން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-06-03 14:40:27
"މޯނާ 2″ގެ ޓްރެއިލާ

ޑިޒްނީގެ އެނިމޭޓަޑް ފިލްމު "މޯނާ 2″ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިނަން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޑިޒްނީގެ އެނިމޭޓަޑް ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާގައި ބެލުންތެރިން ޝައުގުވެރިވާ ފަދަ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-06-02 17:54:54
ފިލްމު "މަހަރާޖާ"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި ވިޖޭ ސޭތުޕަތީގެ 50 ވަނަ ފިލްމު ކަމަށްވާ "މަހަރާޖާ" ޓްރެއިލަރ އިއްޔެ ނެރެފިއެވެ. މި ޓްރެއިލާއަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ. އަދި ފިލްމު އަޅުވާނެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-31 23:51:43
ފިލްމު "އަ ފެމިލީ އެފެއާ"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހޮލީވުޑްގެ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އަ ފެމިލީ އެފެއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ނިކޯލް ކިޑްމޭން އާއި ޒެކް އެފްރޯން އަދި ޖޯއީ ކިންގް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-30 22:19:15
ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޖޫން 14 ގައި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އާމިރު ޚާންގެ ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ޚާން ފިލްމީ ދުނިޔެ އަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމް "މާހާރާޖް" އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރީމިއާ ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 14:21:07
ރަންބީރު ދެމަފރިންގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމުގައިވާ ރަންބީރު ކަޕޫރު އާއި އާލިއާ ބަޓް ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ހަބަރުތަށް ބުނެފިއެވެ. ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:44:33
ގެވެށި އަނިޔާގެ ހަގީގީ ހާދިސާއަކަށް 'ކަމަނާ' އޮގަސްޓުގައި

ފިލްމުގެ ލީޑް ތަރިންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އާއި މަރިޔަމް އައްޒަ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 06:00:00
'ޝަރުތު'ގެ ސީޒަން ފިނާލޭ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު

އެމްއެސް އޮރިޖިނަލްސް ބެނާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށް ޖުމްލަ 15 އެޕިސޯޑު ހިމެނޭ މި ސީރީޒްއަކީ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ)ގެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ފެންނަ ސީރީޒްއެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 10:44:52
ރަންބީރް އާއި ސައީގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިއްޖެ

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރަންބީރް ކަޕޫރް އަދި ސައީ ޕައްލަވީގެ ފިލްމު ރަމަޔަނާގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިއްޖެއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށިފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 15:34:11
ކާރުން ފައިބަނިކޮށް ކަރީނާ ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން ކާރުން ފައިބަން އުޅެނިކޮށް ވެއްޓެންދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ކަރީނާ މުމްބާއީން ފެނިފައި ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލޯކް ސަބާ 2024

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 14:38:58
މައިދައިތަ އާއި އެކުގައި ކަރީނާގެ އިޝްތިހާރެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު އޭނާގެ މައިދަތަ އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ޝަރުމީލާ ޓެގޯރް އާއި އެކުގައި ކުޅެފައިވާ އިޝްތިހާރެއް ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. ޅީ ދަރިފުޅާއި އެކުގައ ޝަރުމީލާ ކުޅެފައިވާ މި އިޝްތިހާރަކީ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-20 09:29:24
"ޗަންދޫ ޗެމްޕިއަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔާން ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ޗަންދޫ ޗެމްޕިއަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމް އަކީ ބެލުންތެރިން ކެތްތެރި ކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމްއެކެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-19 20:58:10
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މިފަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފޯޑެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ތަރި ފިލް ފޯޑެން ހޮވިއްޖެއެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ބާކީ އެއް މެޗު އޮތް އިރު، މިހާތަނަށް ފޯޑެން ވަނީ 17 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-19 11:03:50
ސައުތެމްޓަނާއި ލީޑްސް ޔުނައިޓަޑް، ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ އެއް ޓީމަށް!

އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޕްލޭ އޮފް ފައިނަލަށް ލީޑްސް ޔުނައިޓަޑާއި ސައުތެމްޓަން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ވްސްޓް ބްރޮމްވިޗާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސައުތެމްޓަނުން ފައިނަަލަށް ދަތުރުކުރި އިރު ލީޑްްސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-18 10:25:57
"ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

އެޗްބީއޯގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީރީޒް "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރީކުއެލް ސީރީޒް "ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން"ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފިއެވެ. ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަންގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންއަށް ބެލުންތެރިންގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-17 18:44:01
"މިސްޓަ އެންޑް މިސިޒް މާހީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

"މިސްޓަ އެންޑް މިސިޒް މާހީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނަށް ވާން ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ކުރަން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-16 11:15:59
ފޮތުގެ މައްސަލައިގައި ކަރީނާ ކޯޓަށް

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން "ކަރީނާ ކަޕޫރް ހާންސް ޕްރެގްނަންސީ ބައިބްލް" ގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ. ކަރީނާ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-14 09:06:47
ކަރީނާ އާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވަރުގެ ސްކްރިޕްޓް އަކާ އަދި ދިމަލެއް ނުވޭ: އިމްތިޔާޒް

ކަރީނާ އާއި އެކުގައި ދެވަނަ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވިފައިވަނީ އަލުން މަސައްކަތްކުރާ ވަރުގެ ސްކްރިޕްޓަކާ ދިމާނުވާތީ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިޔާޒް އަލީ ބުނެފިއެވެ. ނިއުސް 18 އަށް ދިން އިންޓަބިއުއެއްގައި

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 13:19:42
ރޮބޯމޭންއަށް ފިލްމެއް، ނަމަކީ 'ރޮބޯމޭން ދަ މޫވީ'

ދިވެހި ކެރެކްޓާ ރޮބޯމޭންގެ މި ފިލްމު މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން މީޑިއާނެޓް އާއި އޯކޭޒްއިންކް ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-12 07:00:00
ރަންވީރު މިފަހަރު ފެނިގެން ދިއައީ ހީލްއެއްގައި

ރަންވީރު ސިންގް އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ތަފާތު އެކްޓަރެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޅައި ގަންނަ އެެއް ކަމަކީ އޭނާ ގެ ފެޝަން ސެންސްއެވެ. ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ސްޓައިލް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 11:45:23
ކަރީނާގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް!

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާންގެ އާ ޕްރެގްނެންސީ މެމޯޔާ "ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާންސް ޕްރެގްނެންސީ ބައިބަލް" އާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް ހައި ކޯޓުން އޭނާއަށް ނޯޓިސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-11 11:36:27
ކައިވެނީގެ މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ތަކަށް ރަންވީރުގެ ތަފާތު ރައްދެއް

ކައިވެނީގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅޭ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެމީހުންގެ ކައިވެނި ނިމިދާނެ ކަމަށް އަޑުއަރައިފައި ވަނިކޮން، ރަންވީރު ސިންގް އެވާހަކަތަކަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ރައްދު ދީފިއެވެ. ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 11:12:53
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ލައިލާ ޚާން މަރާލީ އޭނާގެ ދޮން ބައްޕަކަން ސާބިތުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ލައިލާ ޚާން އާއި އިތުރު 5 މީހެއްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ލައިލާ ޚާންގެ ދޮންބައްޕަގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ލައިލާ ޚާން އާއި އޭނާގެ މަންމަ އަދި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-11 10:57:14
އަގުބޮޑު ހެދުމަކާއެކު ރަންވީރުގެ ތަފާތު ފެނިލުމެއް!

ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ހުޅުވި ގަހަނާ ފިހާރައެއް ކަމަށްވާ ޓިފަނީ އެންޑް ކޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންވީރު ސިންހް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ރަންވީރުގެ އެ ފެނިލުމުން އާއްމުންނާއި

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 05:30:00
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މިދިޔަ މަހުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޕާމާ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މިދިޔަ މަހުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޗެލްސީގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ކޯލް ޕާމާ ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-10 18:18:34
ދީޕިކާއާ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން ރަންވީރު ދައްކާލީ ކައިވެނީ އަނގޮޓިން

އިންސްޓަގްރާމުން ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ޑިލީޓްކޮށްލުމަށްފަހު ރަންވީރު ސިންގް އޭނާގެ ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި ދައްކާލައި ދީޕިކާއާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަން ހާމަކޮށްދީފިއެވެ. ރަންވީރު ވަނީ އޭނާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-09 11:55:16
ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަރިވާން އުޅޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް މީޑިއާއަށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ދީޕިކާ ޕަޑުކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގް ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން، އެ މީހުން ވަކިވާން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް އަނެއްކާވެސް އަރައިފިއެވެ. ރަންވީރާއި ދިޕިކާ ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-08 23:55:04