×
މައި ސަފުހާ
ވަރީގެ ވާހަކަ އަށް ޕްރިޔަންކާ ރައްދު ދިނީ "ވަރަށް ލޯބިވޭ" ޕޯސްޓަކުން

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގައި އޭނަގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ގެނެސްފައި އޮތް ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ނަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އުނިކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ދެ މީހުންގެ ގުޅުމުގައި ކުނިޖެހި ވަރިވާން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-27 05:44:18
އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ލޯރެންސަށް މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޑޯންޓް ލުކް އަޕް" އިން އޭގެ ބަތަލު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އަށް ވުރެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ލިބުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި ސްޓާ ވެލިއު އަށް ބަލާ އިރު ލިއޮނާޑޯ އުޅޭ ފިލްމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 06:19:59
މަހުލޫފްގެ ދަރިފުޅު ރަޝިއާގެ "ދަ ވޮއިސް" އާ ދިމާއަށް

ލައިބާ އަހުމަދު މަހްލޫފަކީ މިހާރު ދިވެހިންނަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. މިއުޒިކީ ދާއިރާ އިން އާންމުކޮށް ނުލިބޭ ކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ދަރިފުޅު އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 18:37:21
"ހައުސް އޮފް ކާޑްސް" ހެދި ކުންފުންޏަށް ސްޕޭސީ 31 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ސްޕޭސީ "ހައުސް އޮފް ކާޑްސް" އިން ވަކިކުރީ 2017 ގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ސީރީޒް "ހައުސް އޮފް ކާޑްސް" ގެ ބަތަލު ކެވިން ސްޕޭސީގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އެ ސީރީޒުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 06:42:58
"ދަ ޑެނިޝް ގާލް" ކުޅުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް: އެޑީ

ޓްރާންސްޖެންޑާ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅުނު ފިިލްމު "ދަ ޑެނިޝް ގާލް" ކުޅުމަކީ ކެރިއަރުގައި ހެދުނު ގޯހެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އެޑީ ރެޑްމޭން ބުނެފި އެވެ. ޓޮމް ހޫޕާ ޑައިރެކްޓްކުރި ބައޮގްރަފިކަލް ރޮމޭންޓިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 06:42:00
މަދަދު އެދެމޭ ހިތާއޭ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "އެއް ޓާމް ދެއްކީމަ ހަމަޖެހޭނެ،" އަޒްލިފާ ބުންޏެވެ. "ނަބީލާ ދެކެ ތި ބުނާ ވަރުގެ ލޯތްބެއް ވަންޏާ ނަސީރު ލާރި ހޯދާނެ." "ލާރިއެއް ނެތޭ!" އަހަރެން ތަކުރާރުކޮށް ބުނީމެވެ. "ތިހެން ވިއްޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 07:15:39
ދަރިފުޅަށް ޑްރަގްގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާތީ އެންސީބީގެ ވެރިޔާ އަށް ޝާހްރުކް ދައުވާކޮށްފާނެ

ދަރިފުޅު އަރިއަން ޚާނަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ތުހުމަތުކޮށް، ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) ގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ސަމީރު ވެންކެޅެ އަށް ޝާހްރުކް ޚާން ދައުވާކޮށްފާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 06:02:39
"ހައު އައި މެޓް ޔޯ ފާދާ" ޖެނުއަރީގައި

ޖެނުއަރީ 18 ގައި ސީރީޒް ސްޓްރީމްކުރާނީ ހޫލޫ އިން ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ހައު އައި މެޓް ޔޯ މަދާ" ގެ ސީކްއެލް "ހައު އައި މެޓް ޔޯ ފާދާ" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-20 07:43:05
"ލީތަލް ވެޕަން 5" ގިބްސަން ޑައިރެކްޓް ކުރާނެ

"ލީތަލް ވެޕަލް" ގެ ފިލްމެއް އެންމެ ފަހުން ގެނެސްދިނީ 1998 ގައި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މެލް ގިބްސަންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ލީތަލް ވެޕަން" ގެ ފަސް ވަނަ ފިލްމު އޭނާ އެ ޑައިރެކްޓްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-18 06:09:47
"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ރީޔުނިއަންއެއް ޖެނުއަރީގައި އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް

"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ރިލީޒްކުރީ ނޮވެމްބަރު 16، 2001 ގައި ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި "ހެރީ "ޕޮޓާ ސީރީޒް" ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ހެރީ ޕޮޓާ އެންޑް ދަ ފިލޯސަފާސް ސްޓޯން" ރިލިޒް ކުރިތާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-18 06:07:17
އައިޝްވާރިއާގެ ދަރިފުޅުގެ އުފަން ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އައިޝްވާރިއާ ރާއީގެ ދަރިފުޅު އާރަދިއާ ބައްޗަންގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. ދަރިފުޅުގެ އުފަން ދުވަސް އައިޝްވާރި އާއި ފިރިމީހާ އަބީޝެކް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-18 06:04:12
ކްލަބުތަކުގެ ޕްރެޝަރާ ހެދި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ވެރިޔާ އިސްތިއުފާ ދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެއާމަން ގެރީ ހޮފްމަންއާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ބޮޑެތި ކްލަބުތައް ތެދުވުމުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ. އިނގރޭސި ބައެއް މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ އިސްތިއުފާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-17 10:31:50
މަދަދު އެދެމޭ ހިތާއޭ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ ކައިވެނިކޮށްފިއްޔާ، އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ ފައިސާ ނުލިބޭނެތީއެވެ. އެއީ އަޒްލިފާގެ ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތެވެ. އެކަނިވެރި މަޔަކަށް ވެފައި، ދަރިން ގިނަވާ ވަރަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އިތުރުވެއެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-17 06:40:36
ސްކްރީން ރައިޓިން ވޯކްޝޮޕަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްކްރީން ރައިޓިން ވޯކްޝޮޕަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-16 10:49:15
ޔޫއްޕެގެ އެ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ބަޔަކީ "ބޭބީ"

ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ވެބް ކޮންޓެންޓްތަކެއް ގެނެސްދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އަނެއްކާ ވެސް ބައިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ގެނެސްދޭ އާ ސީރީޒެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެ ސީރީޒްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-16 06:48:00
ޖޯން ބޮލީވުޑަށް ނެރުނު ބަޓް ކޭމްޕްގެ ފިލްމަކަށް އަލުން އޭނާ ދަނީ

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޖޯންއާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅޭނީ "ސަތިއަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ބަތަލާ ދިވްޔާ މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ފިލްމު "ޖިސްމް" އިން ޖޯން އަބްރަހަމް ބޮލީވުޑަށް ނެރުނު ބަޓް ކޭމްޕްގެ ފިލްމަކަށް އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-15 05:54:58
މަދަދު އެދެމޭ ހިތާއޭ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "އެ ގަޑީގަ ކީއްކުރަންވީ؟" އަހަންނަށް ލިޔެވުނީ އެހެންނެވެ. އަޒްލިފާގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުކޮށްގެން ހުއްޓައި ފެނުނީ އަޒްލިފާ މެސެޖު ފުހެލި ތަނެވެ. ފުހެނުލައި ކޮންމެވެސް މޮޅު ވާހަކައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-14 08:07:42
ފިލްމު ސެޓްގައި ހިނގި މަރާ ގުޅިގެން "ރަސްޓް" ގެ ޓީމަށް ކްރޫ މެމްބަރަކު ދައުވާކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އެލެކް ބޯލްޑްވިންގެ ފިލްމު "ރަސްޓް" ގެ ސެޓްގައި މިދިޔަ މަހު ބަޑިއެއް ގެންގުޅެނިކޮށް އެލެކް އަށް ނޭނގި ނޭދުވުނު "ހަމަލާއެއްގައި" ފިލްމުގެ ސިނަމޮޓޯގްރާފަރު މަރުވުމުން ފިލްމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-12 08:13:04
ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ދަރިފުޅު ބެދުނު ވާހަކަ ކިޔައިދޭން ޝާހްރުކަށް ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތަކެއް

އިންޓަވިއުދޭން އިންޑިއާގެ ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް މީޑިއާތައް ވެސް އެދިފައިވޭ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދަރިފުޅު އަރިއަން ޚާން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އެ ވާހަކަ އިންޑިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-12 08:09:48
އަފްގާން އެވަކުއޭޝަނަށް ހަދާ ފިލްމުގައި ހާޑީ އާއި ޓޭޓަމް

ދާދި ފަހުން ތާލިބާނުންގެ އަތްދަށަށް ގައުމު ދިއުމާ އެކު އަފްގާން ދޫކޮށްދާން ބޭނުންވި މީހުން ގައުމުން ބޭރަށް ގެންދަން ވައިގެ މަގުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއްގައި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-12 08:07:56
އާޗީ ކޮމިކަށް ޒޯޔާ ފިލްމެއް ހަދާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އަންހެން ޑައިރެކްޓަރު ޒޯޔާ އަޚްތަރު ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު ކޮމިކް ވާހަކަ "އާޗީ" އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ. މި ފިލްމު ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ އޭނާ އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-12 08:05:32
ހަ އަހަރަށް ފަހު ޖެރާޑް ޕްރިމިއާ ލީގަށް އަންނަނީ

ބާމިންހަމް (ނޮވެމްބަރު 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކްލަބް ލިވަޕޫލްގެ ލެޖެންޑް އަދި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސްޓީވަން ޖެރާޑް، ހަ އަހަރަށް ފަހު އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެންނަން އެސްޓަން ވިލާއިން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-11 14:12:55
ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް ފުލުހުންގެ ކުރު ފިލްމެއް

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ފުލުހުންގެ ކުރު ފިލްމެއް "އިޔާރު: އަވައްޓެރި ފުލުހުން" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދީފި އެވެ. ޔޫޓިއުބާއު ފުލުހުންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ވެސް ދޫކޮށްލާފައިވާ 15 މިނިޓްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-11 14:11:17
ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގު ގުޅިގެން ފިލްމު ހެދުމާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް

ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން "ފިލްމް ފޯ ޗެންޖް: ކްލައިމެޓް އެޑިޝަން"ގެ ނަމުގައި ފިލްމު ހެދުމުގެ 10 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އެވެ. "ފިލްމް ފޯ ޗެންޖް" އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-10 12:21:57
މަދަދު އެދެމޭ ހިތާއޭ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ ފޯނު ވެއްޓުނު އަޑު ކަހަލަ އަޑެއް އިވުނެވެ. އަހަރެން އެތައް ފަހަރަކު ބަފައިބެއަށް ގޮވުމުން ވެސް ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. ގުޅުނު މޮޔަ ހިތަށްއެރީ ދެނެވެ. އެހައި ބަލިމީހެއް ގާތުގައި އަހަރެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-10 08:05:51
ގޮޅާ އައްޔަގެ ސިލްސިލާ އަކީ "ބީވުން"

"ބީވުން" އަކީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ 13 އެޕިސޯޑްގެ އެއްޗެއް އެތައް ފިލްމަކާއި ޑްރާމާއެއް ކެމެރާ ކޮށްފައިވާ އަލީ ރަޝީދު (ގޮޅާ އައްޔަ) ޑައިރެކްޓްކޮށް، ގެނެސްދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ބީވުން"

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-10 06:46:32
ވިކީ ރާއްޖޭގައި ޝޫޓްކުރި ޝޯ މި މަހުގެ 12 ގައި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ޝޫޓްކުރި ޑިސްކަވަރީ ނެޓްވޯކްގެ ޝޯ "އިންޓު ދަ ވައިލްޑް ވިތު ބެއާ ގްރިލްސް" ގެ އެޕިސޯޑް މި މަހުގެ 12 ގައި ޑިސްކަވަރީ ޕްލަސް އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-10 06:42:54
ބައިސްކޯފް "މިންޖު" ވާނީ މި މަހުގެ 12 ގައި

ރަވީ ފާރޫގާއި އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ބަތަލާ ތާތި އާދަމް ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ ކުރު ފިލްމު "މިންޖު" ބައިސްކޯފުން މި މަހުގެ 12 ގައި ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރެއިލާއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-09 06:26:14
"ނޫންތަ؟" ގެ ދެވަނަ ވާހަކަ ޝިޔާ އަށް ހާއްސަ

ބައިސްކޯފުން މިހާރު ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ސީރީޒް "ނޫންތަ؟" ދެވަނަ އެޕިސޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕިސޯޑް "ބިޓްސް އެންޑް ޕީސެސް" ގެ ޓީޒާއެއް އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-09 06:24:38
"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގައި އަލުން ބައިވެރިވާން ރޮކަށް ދައުވަތު ދީފި

"ފާސްޓް" ސީރީޒްގެ ހަތަރު ފިލްމެއްގައި ރޮކް ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ފްރެންޗައިޒްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ކުރިން ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު ޑްވޭން ޖޯންސަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-09 06:20:58