×
މައި ސަފުހާ
"ޔޯދާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލީ ވައިގެ ތެރޭގައި

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޔޯދާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ވައިގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގެ ޓީމާއި ނޫސްވެރިންނާ އެކީ ބޭއްވި ފްލައިޓް ދަތުރެއްގެ މަތީގައި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:39:10
ރަޖްނިކާންތް އަށް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްއެއް

ސައުތުގެ ސްޕަސްޓާރު ރަޖްނީކާންތު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ހިންދީ ފިލްމެއް ނުކުޅޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަނެއްކައިވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމް އަކަށް އޭނާ އަނ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 09:04:01
އިމްރާން ބޮލީވުޑް އަށް އެންބުރި އަންނަނީ "ތޫ ޖާނެ ނާ"ގެ ސީކުއަލް އިން

ބޮލީވުޑް އިން ގެއްލިފައިފާ ކުރީގެ އެކްޓަރު އިމްރާން ހާން ބޮލީވުޑްއަށް އެނބުރި އަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަށް ވަނީ ގަދަވެފައިއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކުގައި އޭނާ މިހާރު ފިލްމް އަކަށް އާބަސް ބުނެފައިވާ ކަމުގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-28 09:24:14
އެޓްލީ އަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

ސަައުތުގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އެޓްލީ އަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަކީ މިދިއަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމުގައިވާ ޝާހުރުކް ހާންގެ "ޖަވާން"

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-28 09:22:09
ރަޖްނީކާންތު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ހިންދީ ފިލްމެއް ނުކުޅޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރަޖްނީކާންތު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އޭނަގެ ސޮއިކުރީ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ގެނެސްދީފައިވާ ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-27 16:38:32
ކުރު ފިލްމު "ހަދީޖާ" ގެ ޓަރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

ބައެއް ފިލްމް ތަކާއި ޑްރާމާ އަދި ލަވަތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ އެކްޓަރު އަހުމަދު އާސިމްގެ ކުރު ފިލްމު "ހަދީޖާ" އަންނަ މަހު އޮލިމްޕަހަށް ގެންނަން ނިންމައި އޭގެ ޓްރެއިލާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ. ސާޅީސް މިނިޓްގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-27 11:20:40
ކަރަންގެ އާ ފިލްމުގައި ރަންވީރާއި ދީޕިކާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ހިމަނައިގެން ކަރަން ޖޯހަރް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-27 10:27:50
ކުރު ފިލްމު "ހަދީޖާ" އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާނީ އަންނަ މަހު 1 ގައި

ފިލްމީ ތަރި އަހުމަދު އާސިމްގެ ތުރުކަސް ފިލްމްސް އިން "ވިހާލި" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދެމުން ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ ސެގްމަންޓް "ހަދީޖާ" އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގައި އޮލިމްޕަހުގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-27 09:03:24
ވަރުން އާއި ޖާންވީ އެކުގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ވަރޫން ދަވަން އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރް އެކީގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެވަނަ ފިލްމު "ސަނީ ސަންސްކާރީ ކީ ތުލްސީ ކުމާރީ" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. އެ ފިލްމަކީ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-27 08:54:14
'ލަސްވިޔަސް'ގައި ޒޯޔާގެ އެ މަންޒަރުން ނިއުމާ ވެސް ރޮއްވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ ނިއުމާ ބުނީ ދަރިފުޅު ޒޯޔާ ކުޅެފައި އޮތް ފެންވަރަށް އޭނާގެ މުޅި ކެރިއަރުގައި ވެސް އެކްޓްކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-27 07:38:04
"ޝައިތާން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ގެ ސުޕަނެޗްރަލް ތުރިލާ "ޝައިތާން" ގެ ޓްރެއިލާ އެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. ނޭވާ ހިފަހައްޓާކަން ޖެހޭ ކަހަލަ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރު "ގަނަޕަތު"

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-26 10:21:38
ކުރު ފިލްމު "ހަދީޖާ" އޮލިމްޕަހަށް

ކުރު ފިލްމު "ހަދީޖާ" އަންނަ މަހު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަހުމަދު އާސިމްގެ ތުރުކަސް ފިލްމްސް އިން "ވިހާލި" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދެމުން ގޮސް ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-26 09:18:33
ކުރު ފިލްމު "ހަދީޖާ" އަންނަ މަހު އޮލިމްޕަހަށް

ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު އަހުމަދު އާސިމްގެ ތުރުކަސް ފިލްމްސް އިން ކުރު ފިލްމެއް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި ފިލްމް އަކީ ކުރު ފިލްމްއެކެވެ. އަންނަ މަހުގައި އަޅުވަން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-25 12:51:07
"ޖަވާން" ގެ ޑައިރެކްޓަރަށް ހޮލީވުޑުން ފިލްމެއް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ޖަވާން" ޑައިރެކްޓަރު އެޓްލީ އަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ. އެބީޕީ ނިއުސް އަސް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމުން

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-25 10:24:51
އަންދަލާގެ 'ދުނިޔެ' އަސަރުން ފުރިފައި، މާނަ ފުން

ފިލްމު 'ލަސްވިޔަސް'ގެ މި ލަވައިގައި ކިޔައިދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންސާނަކު ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ މުހިއްމުކަން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-25 06:05:00
ޑާކް ރެއިންގެ 'ފުރޭތަ' އަރާނީ 4 މާޗުގައި

އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަން ނިންމާފައިވާ 'ފުރޭތަ' އަކީ ރިވެންޖް ތުރިލާ ޖޯންރާގެ ފިލްމެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-24 06:10:00
އިބްރާހީމާއި ހުޝީގެ ފިލްމަކީ "ނާދާނިޔާ"

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިންގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ ނަމަކީ "ނާދާނިޔާން" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަބަރުތަށް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން މިހެން ބުނި ނަމަވެސް އެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-23 11:46:40
ޑަބްލިއުޕީއެލް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝާހު ރުކް ޕާފޯމްކުރަނީ

މީޑިއާނެޓުން މެޗުތައް ވަގުތުން ބަލައިލެވޭނެ މި މުބާރާތް ހުޅުވާ އިރު ބޮލީވުޑްގެ ކުލަގަދަ އެހެނިހެން ބައެއް ތަރިން ވެސް ފެންނާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-23 06:07:00
ވިމެންސް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހުރިހާ މެޗެއް މީޑިއާނެޓުން ދައްކަނީ

ފަސް ޓީމު ވާދަކުރާ މި މުބާރާތުގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޓީ20 އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވިދާލި ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފެންނާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-23 06:02:00
'ލަސްވިޔަސް' އިން ފުރުސަތު ލިބުމުން މި ތަރިން ހިތްހަމަޖެހިފައި

ތަޖުރިބާކާރު އަދި މިހާރު އަރަމުން އަންނަ ހަތަރު އެކްޓަރަކު ބުނީ މުހައްމަދު ނިޔާޒު (ޓެޑްރީ)އާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލުމަކީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް އެރުން ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-22 07:00:00
ވިމެންސް ޕްރިމިއާ ލީގު ފެށެން ދެ ދުވަސް!

އަންހެން ކަނބަލުންގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ކުލަގަދަ ކްރިކެޓް މުބާރާތް "ވުމެންސް ޕްރިމިއަރ ލީގު" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ފެށެން 2 ދުވަހަށް ވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އަލަށްފެށި މި މުބާރާތަށްވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-21 20:42:46
ބޮންގުގެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

"ޕެރަސައިޓް" އާ އެކީ ހޮލީވުޑް ސިއްސުވާލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ބޮންގް ޖޫން ހޯގެ އާ ފިލްމު "މިކީ 17" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން ބަތަލުގެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-21 11:54:25
"ލަސްވިޔަސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދެރިޔާ" ގެ ހުނަރުވެރި ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒު (ޓެޑްރީ) ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އޭނަގެ ދެވަނަ ފީޗާ ފިލްމު "ލަސްވިޔަސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ޝޫޓިން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-21 10:51:31
"ބީޓްލްސް" ގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ފިލްމުތަކުން

އިނގިރޭސިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް، "ދަ ބީޓްސްލް" ގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުތަކެއް ވަކިވަކިން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ވެރައިޓީން ބުނީ ސޮނީ ޕިކްޗާސް އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ހަތަރު ފިލްމުގެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-21 10:33:35
ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު އަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ދެތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންހް އަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ދީޕިކާ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިން ކަމަށް އަޑުފެތުރެން ފަށާފައިވާއިރު

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-21 06:51:14
ޝާހްރުކް އާއި ސަލްމާން ފެނިގެންދާ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ސުޕަސްޓާރުން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ޚާންއާއި ސަލްމާން ޚާން އެކުގައި ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޓައިގާ ވާސަސް ޕަތާން"ގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ހަބަރުތައް ބުނީ އެ

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-21 05:49:11
އަނުޝްކާ އާއި ވިރާޓަށް ފިރިހެން ކުއްޖެއް ލިބިއްޖެ

ފިލްމީ ތަރި އަނުޝްކާ އާއި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓް ކައިވެނިކުރީ 2017ގައި. އެންމެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ވަމީކާ އުފަންވީ 2021ގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-20 20:58:10
އެޑް ބޭނުންވަނީ ބޮލީވުޑް ސްޓާރަކަށް ވާން

މިދިއަ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި އެންގޭޖްވި ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އެމީ ޖެކްސަން ގެ ލޯބިވެރިޔާ އެޑް ވެސްޓިކް ބޭނުން ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއަކަށް ވުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ. މަޝްހޫރު އެމެރިކަން ޓީން ޑްރާމާ "ގޮސިޕް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-20 06:44:23
މީޑިއާނެޓު ކްރިކެޓް އީދު: ވިމެންސް ޕްރިމިއާ ލީގާއެކު ފެބްރުއަރީ 23ގައި ފަށަނީ

އަންހެން ކަނބަލުންގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ކުލަގަދަ ކްރިކެޓް މުބާރާތް "ވުމެންސް ޕްރިމިއަރ ލީގު" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން 23 ފެބްރުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާނެ އެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށްފެށި މި މުބާރާތަށްވަނީ

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-19 20:31:58
މީޑިއާނެޓު ކްރިކެޓް އީދު: ވިމެންސް ޕްރިމިއާ ލީގު ހުކުރު ދުވަހު

ޖުމްލަ ފަސް ޓީމު ވާދަކުރާ މި މުބާރާތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ޓީ20 އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވިދާލި ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފެންނާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-19 18:04:40