×
މައި ސަފުހާ
ދެން ދުވަހަކު ވެސް ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް ނުކުޅޭނަން: ލިއަމް ނީސަން

ސުޕަހީރޯ ޖޯންރާ އަކީ އެހާ ގަޔާވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ދެން ދުވަހަކު ވެސް އެ ޖޯންރާގެ ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއަމް ނީސަން ބުނެފި އެވެ. ސުޕަހީރޯ ފިލްމުތައް ކަމަށްވާ "ބެޓްމޭން" އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:33:42
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ތާރީހަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ. ކުރިން އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ގެނެސްދޭން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:32:38
އަކްޝޭ އަށް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު، ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ފިލްމަކަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:31:39
ތާޕްސީ ޕަންނޫގެ "ތައްޕަޅް" ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އަންނަނީ

ކުޅަދާނަ ބަޠަލަ ތާޕްސީ ޕަންނޫ މިދުވަސްކޮޅު އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ތައްޕަޅް"، ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާތީ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ގެހެށި އަނިޔާގެމައްޗަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 22:01:45
7 އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރު އޭކްތާގެ ފިލްމަކުން ފެންނަނީ

7 އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރު އޭކްތާގެ ފިލްމަކުން ފެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުން "ގުޑް ނިއުޒް" އިން ފެނިގެން ދިޔަ އަކްޝޭ، އެކްތާ އާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކްޝަން-ކޮމެޑީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 22:01:25
އެމްއެމްއޭ އިން ކުރު ފިލްމު މުބާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ މަހު ފާހަގަކުރާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްސްއާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރު ފިލްމު މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނީ މި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 14:28:20
އާމިރާއި ޝާހްރުކް ދޫކޮށްލި ފިލްމު ސަލްމާން ޚާނަށް ހުށަހަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ އަކީ އަދިވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި އޮތް ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމު އެންމެ ފުރަތަމަ "ސެލިއުޓް" ގެ ނަމުގައި އާމިރު ޚާން ކުޅޭ ގޮތަށް އިއުލާންކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 07:18:21
ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ނަމޫނާ ބައެއް ނޫން: ސާރާ އަލީ ޚާން

ފިލްމުތައް ކުޅުމަކީ އެކްޓަރުން ރޯލް މޮޑެލުންގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ. ދެހާސް އަށާރައިގައި އެކްޓިން އަށް ނުކުތް އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 07:17:22
ސަރޮގޭޓް ކުރުމާ ބެހޭ ފިލްމުގައި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ

ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދުމަކީ ބޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޓްރެންޑްވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މަޝްހޫރު މީސްމީހުންގެ އިތުރަށް، ކައިވެނި ނުކޮށް ވެސް ސަރޮގޭޓްގެ އެހީގައި ދަރިން ހޯދާ ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 07:14:57
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 11: ޓްރޮފީ އުފުލައިލީ ސަނީ ހިންދުސްތާނީ

ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ވެސް ލަފާކުރި ގޮތަށް، ސަނީ ހިންދުސްތާނީ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން ފިނާލޭ ޝޯގައި ސަނީ ވަނީ އައިޑޮލް ޓްރޮފީ އުފުލައިލުމުގެ އިތުރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 06:09:23
51 އަހަރުގައިވެސް ބާގްޔާޝްރީ ވަރަށް ފިޓް

ހިންދީ، ކަންނާޑާ، މަރާޓީ، ތެލުގޫ އަދި ބޯޖުޕޫރީ ފިލްތަކުން ފެނިގެން ދިޔަ ބާގްޔާޝްރީގެ 51 ވަނަ އުފަންދުވަސް މިއަދު ފާހަގަ ކުރާއިރު، އޭނާގެ ފިޓްކަމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ އިންޑިޔާގެ ސުރުޚީތައް ޙިޞޯރުކޮށްފައެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 15:18:49
ޝިލްޕާ ޝެޓީއަށް އަންހެންކުއްޖެއް ލިބިއްޖެ

ޝިލްޕާ ޝެޓީ އަދި ރާޖްކުންދްރާއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަކުރުމުމުގެ ގޮތުން ޝީލްޕާވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓެއްކޮށްފައެވެ. ދަރިފުޅުގެ އަތްތިލަ ފެންނަގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާއި އެކު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 15:18:12
ކަރިޝްމާ ކަޕޫރްގެ ވެބް ސީރީޒް "މެންޓަލްހުޑް" އަންނަ މަހު

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "މެންޓަލްހުޑް" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި ސީރީޒަކީ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބަލާޖީގެ ޑިޖިޓަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 07:43:07
ބުލްބުލް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "އޭނަ ކީއްކުރީ؟" ހައިރާންވެފައި އަހަރެން އެހީމެވެ. އަހަންނަށް ދީމާ އެނގެނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ. ދީމާއަކީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ޖަވާބަކަށް ވެސް އަހަރެން ހުރީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 07:35:36
އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ

ސޮނީން ޓީވީން ދައްކަމުން އަންނަ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި ޝޯގެ ގަދަ ފަހަކަށް ވާދަކުރަނީ ސަނީ ހިންދުސްތާނީ އާއި ރިދާމް ކަލިއަނާއި އަންކޯނާ މުކަރްޖީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 07:32:31
ޓްރެއިލަރގައި ދެއްކި ލަވައެއް ފިލްމުގައި ނެތުމުން ޔަޝްރާޖް ފިލްމްސްއިން ދިހަ ހާސް ރުޕީސްގެ ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ.

ޝާހްރުކް ޚާން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމް "ފޭން" ގެ ޓްރެއިލަރގައި ދެއްކި ލަވަ "ޖަބްރަ ފޭން" ފިލުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީ، އެކަމާ ޝަކުވާކޮށް ޕެޓިޝަން ހުށައެޅި މީހަކަށް، ޔަޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން ދިހަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-22 15:00:55
"ފްރެންޑްސް" ގެ އާއެޕިސޯޑެއް ތައްޔާރުކުރަނީ

"ފްރެޑްސް" ގެ އާއެޕިސޯޑެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.މިއެޕިސޯޑް ދެއްކުމަށް ވަކި ދުވަހެއް އަދި ނިންމާފައި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، އަންނަ މޭމަހު އެޗްބީއޯގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-22 14:59:48
"ފްރެންޑްސް" ގެ އެނބުރި އައުން ކަށަވަރު

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް މަޝްހޫރު ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" އާ ބެހޭ ގޮތުން ފާއިތުވި ތަނުގައި އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކަތަކަކީ މިއެވެ. މި ޝޯގެ އިތުރު ބައިތަކެއް ކުރީގެ ބައިވެރިންނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 12:59:15
ސާރާ އަލީ ޚާންގެ ޑަބަލް ރޯލެއް "އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ ފިލްމު "އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި ޒުވާން ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާން ފެންނާނީ ޑަބަލް ރޯލަކުން ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ. ފިލްމުފެއާ އިން ބުނިގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 08:22:03
ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ޝިލްޕާ ޝެޓީ އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

މިހާރު ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ހުރި، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ އަށް ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. ޝިލްޕާ އާއި ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދުރާ އަށް ލިބުނު މި ކުއްޖާ އުފަންވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 08:20:01
އަލީ ފަޒަލްގެ ބަދަލުގައި "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" އަށް ސުނިލް ގްރޯވާ

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެސްކޭއެފުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ އާ ފިލްމު "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" އިން ވަކިވި އަލީ ފަޒަލްގެ ރޯލް، މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާ އަށް ދީފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 08:17:39
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގައި ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ މައިންބަފައިންގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ދެމަފިރިން

މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ ޓްރިލޮޖީ "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ވަނީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 08:14:56
އަޑެލްގެ ހަތަރު ވަނަ އަލްބަމް ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ އަޑެލް އާ އަލްބަމެއް މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އަލްބަމް ނެރޭ ވާހަކަ ހާމަކުރި ވީޑިއޯއާ އެކު އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 08:43:15
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"100 ނޮޓް އައުޓް" އާއި "އޯ މައި ގޯޑް" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އުމޭޝް ޝުކްލާ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އިންޑިއާ އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ނަމަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 08:37:40
ވިޖޭ ދެވަރަކޮންޑާގެ ހިންދީ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ އަނަންޔާ ޕާންޑޭ

ތެލެގޫ ފިލްމު "އަރުޖުން ރެޑީ" ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ފިލްމު ފިލްމީ ތަރި ވިޖޭ ދެރަވަރަކޮންޑާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ އަނަންޔާ ޕާންޑޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 08:35:07
ޝާހްރުކް ޚާންގެ އާ ފިލްމުން ކިޔައިދޭނީ ހިޖުރަކުރުމުގެ ވާހަކަ

ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ އާ ފިލްމު ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅެދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމަކީ ހިޖުރަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާ ފިލްމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ހިރާނީގެ ފިލްމަކަށް ޝާހްރުކް ސޮއިކުރި ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 08:33:07
”ނޮވެމްބަރ“ ރިލީޒްކުރުން ޖުލައި 06 ގައި

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމެއްކަމަށްވާ، “ނޮވެމްބަރ” މި އަހަރު ޖުލައި 06 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިންމެންޓުގެ “ނޮވެމްބަރ” ރިލީސްކުރާކަން ޕްރޮޑިއުސަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-20 20:05:21
”އަނދިރިކަން“ ގެ ޓިކެޓް މިއަދު ވިއްކަން ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ މާރިޗް 04 ގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ، “އަނދިރިކަން” މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓް މިއަދު (20 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި) ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 14:00ން ފެށިގެން، އޮލިމްޕަހުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-20 19:34:58
އައްޒަ އާއި މުއާ ކައިވެނިކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އެންގޭޖްވި ދެ ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފަ އެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރީތި ތާރީހެއްގައި އެ ދެ ތަރިން މިއަދު ކައިވެނިކުރި އިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-20 17:59:51
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ހޮލޯގްރާމް ބޭނުންކޮށްގެން ޓުއަރއެއް ދެނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިއާ ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ހޮލޯގްރާމް ބޭނުންކޮށްގެން ޓުއަރ އެއްގޮތުގައި ހާއްސަ ޝޯތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.ފުރަތަމަ ޝޯ ޔޫކޭ ގެ ޝެފީލްޑްގައި 25 ފެބްރުއަރީގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-20 16:23:30