×
މައި ސަފުހާ
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް ރޭ ކުޅުނު މެޗު ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ރައީސް މައުމޫން ބައްލަވާލައްވައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލވަޕޫލް އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު ލިވަޕޫލްގެ ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބައްލަވާލައިފި

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-17 09:30:05
ނޭހާ ކައްކަރް އާއި ހިމާންޝްގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރު އާއި އެކްޓަރު ހިމާންޝް ކޯލީގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ މިހާރު މި ދެ ތަރިންގެ ފޭނުންނަށް ޔަގީނުން ވެސް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ދެ ތަރިން ވަނީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން، ނޭހާ ޖަޖް ކުރަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 08:22:00
"ބާގީ 3" ގައި ޓައިގާ ޝްރޮފާ އެކު ސާރާ އަލީ ހާން

މި މަހުގެ 7 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ކެދަރުނާތު" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ސާރާ އަލީ ހާންގެ ކުރިމަގު ފެންނަނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށެވެ. އޭނާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ސިމްބާ" މި މަހުގެ 28 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ އިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 08:19:40
ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަަށް ވެދާނެ

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ތިބި އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި ޒުވާން އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ރާޖްކުމާރު ރާއޯއަކީ ކުޅޭ ކޮންމެ ފިލްމަކުން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ތަރިއެކެވެ. އަދި އޭނާ އަށް މި ފަހުން އަންނަނީ ބޮލީވުޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 08:18:08
ދޮންކަނބުލޮ

މި ރަށަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރަށެކެވެ. ގަސް އެހާމެ ގިނައެވެ. އާބާދީ ވަރަށް ކުޑައެވެ. އުޅޭ މަދު މީސްކޮޅު ވެސް ދިރިއުޅެނީ ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ ކައިރީގައެވެ. މޫދު ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ. ރަށުގެ މެދު އޮންނަނީ ވާ ހެދިފައެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 07:28:26
"ތައިމޫރު" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ސެލެބްރިޓީން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މަޝްހޫރު ހާނަކީ ތައިމޫރު އަލީ ހާން ޕަޓޯޑީ އެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. މިހާރު އުމުރުން ދެ އަހަރު ވެފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 07:27:41
އަނޫޕަމް ކޭރް ދޫކޮށްލި މަގާމަށް "ސީއައިޑީ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ބީޕީ ސިންގް އައްޔަންކޮށްފި

ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި ބިޒީވެގެން ވަގުތު ދެވެން ނެތުމުން ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޝަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާ (އެފްޓީއައިއައި) ގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިން އެކްޓަރު އަނޫޕަމް ކޭރްގެ ބަދަލުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 07:27:23
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން މިހާރު ވެބް ސީރީޒްތަކަށް ވެސް ފޯކަސް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އަނެއްކާވެސް މަޝްހޫރު ތަރިއަކު އޭގެ މަސައްކަތެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 07:27:03
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން: ނިކް ޖޯނަސް

ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން ކަމަށާއި ދަރިން ހޯދައިގެން އާއިލާއެެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެމެރިކާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 07:26:40
"އެލިޒަބަތު" ސީރީޒްގެ އިތުރު ފިލްމެއް ޝޭކަރު ކަޕޫރު ހަދަން ނިންމައިފި

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރު ކަޕޫރް ކުރިން ހަދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ސީރީޒް "އެލިޒަބަތު" ގެ އިތުރު ބައެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ޝޭކަރު ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 08:26:27
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ޒީރޯ" ގައި ޝާކްރުކް ހާން ޑްވާފެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނެ ގޮތް ބަލައިލަން ބެލުންތެރިން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރުގައި ތިއްބައި އަނެއްކާ ވެސް އެހެން އެކްޓަރަކު ފިލްމެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 08:25:46
ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ދޭވްގަން ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކެމްޕޭނެއްގައި

އެކުގައި މީގެ ކުރިން ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ދޭވްގަން އެކީގައި އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 08:24:47
"ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގެ 6 ވަނަ ނިންމައިލާނީ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ޗެޓް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގެ ހަ ވަނަ ސީޒަން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ގައި ދައްކަން ފެށީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި އާލިއާ ބަޓް މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވި ފޯރި ގަދަ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑާ އެކުގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 08:24:07
ޝާހު، ފިލްމު ”ޒީރޯ“ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދައްކަން ބޭނުންވަނީ ސްރީދޭވީ އަށް

ޝާހުރުކް ޚާން މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ އަގުބޮޑު ފިލްމަކަށް ”ޒީރޯ“ ވެގެންދާނެ އެވެ. ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުން ޝާހު ފެނިގެންދާ އެ ފިލްމަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވެސް ފިލްމެކެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-14 14:41:38
"ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވެސް ސްކޮޓް ޑައިރެކްޓް ކުރާނެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް އިން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ފުރަތަމަ ފިލްމު ވެސް ހެދި ސްކޮޓް ޑެރިކްސަންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-14 10:09:19
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ދޯހަޅި ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރާ މި ފިލްމުގައި ލީޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-14 10:08:15
އާ ދެ ތަރިއަކު ތައާރަފު ކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ "ނޯޓްބުކް" މާޗް 29 ގައި

އަނެއްކާވެސް ބޮލީވުޑަށް އާ ތަރިންތަކެއް ތައާރަފު ކުރަން ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" އަންނަ މާޗް މަހުގެ 29 ގައިި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. ލޯބީގެ ވާހަކައަކަށް ހަދާ މި ފިލްމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-14 10:07:15
ކަޕިލް ޝަރުމާ ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި އެކްޓަރު ކަޕިލް ޝަރުމާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ. ކަޕިލް އޭނާގެ ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާ ގިއްނީ ޗަތުރަތުއާ ކައިވެނި ކުރީ ބުދަ ދުވަހު ޕަންޖާބުގެ އަމްރިތުސާރުގައި ބޭއްވި ކުލަ ގަދަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-14 10:06:31
ޔޫއްޕެގެ "ނަފުރަތުވުމުން" ވެސް އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ

އަންނަ އަހަރަކީ ޔޫއްޕެގެ މަސައްކަތްތައް ގިނަ އަހަރަކަށް ވާނެ. އަންނަ އަހަރުވެގެން ދާނީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޔޫސުފް (ޔޫއްޕެ) ޝަފީއު އަށް ވަރަށް ބިޒީ އަހަރަކަށެވެ. އަދި އޭނާ ބޮޑު ސްކްރީނުން އަންނަ އަހަރު ފެންނަލެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-14 10:05:46
ޖޯޑީ ފޮސްޓާ ފަސް ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވަރަށް ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޯޑީ ފޮސްޓާ ފަސް ވަނަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 07:39:49
"ތަހުތު" ގައި ޝާހް ޖަހާންގެ ރޯލު ކުޅެން އަނިލް ކަޕޫރް ފަލަވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އަނިލް ކަޕޫރަކީ އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަސް ވިޔަސް އެންމެ ފިޓްކޮށް، އެންމެ ޒުވާންކޮށް ހުންނަ އެއް އެކްޓަރެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ ސިފަ ކުރަނީ ވެސް މުސްކުޅިވުމެއް ނެތް މީހެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 07:39:06
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާތިކް އާރިޔަން އާއި ކިރިތީ ސެނަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ލުއްކާ ޗުއްޕީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ދިނޭޝް ވިޖަންގެ މެޑޮކް ފިލްމްސް އާއި ބުޝަން ކުމާރުގެ ޓީ ސީރީޒް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 07:38:25
"އިސްތިރީ" ގެ ޓީމްގެ މެދުގައި ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އިސްތިރީ" ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އަމަރު ކޯޝިކް ޑައިރެކްޓްކޮށް، ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 07:36:37
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 07:42:24
ޖާންވީ ކަޕޫރާ އެކު ދަލްގޫރު ސަލްމާން ބާ؟

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ހެލިކޮޕްޓަރު ޕައިލެޓް އަދި އިންޑިއަން އެއާ ފޯސް (އައިއޭއެފް) ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގުންޖަން ސަކްސޭނާގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނެސް ދޭން ކަރަން ޖޯހަރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 07:40:08
ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން މަހޭޝް ބަޓް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ރާލިއާގެ ނަމުގައި މީޑިއާތަކުން މިހާރު މުހާތަބު ކުރާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން އާލިިއާގެ ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ. ޓެލެގްރާފަށް ދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 07:39:23
އެސްފީނާ ހަސަދަ

އިރު އޮއްސުނުއިރު އަހަރެން އޮތީ މޫދުގައެވެ. ކުޅެ ނިމުމަށް ފަހު މޫދަށް އެރިނުލައެއް އަހަރެން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ. އެކި އުމުރުގެ މީހުން މޫދުގައި އުޅުނެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް ބުރު ހަމަކުރުމަށް ފަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 07:34:05
ހޮލީވުޑްގައި ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު މި އަހަރަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާތަކަށް އައި އަހަރެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ބްލެކް ޕެންތާ" އާއި "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:41:15
ރާނީ މުކަރްޖީގެ "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދާކަން އިއުލާންކޮށްފި

ދެހާސް ސާދަ ވަަނަ އަހަރު ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލު ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އެ ފިލްމު ގެނެސް ދިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޔަގީންކޮށް ދީފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:40:35
ސަލްމާނާއި އަނުޝްކާގެ ޖޯޑު ދެވަނަ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ސަލްމާން ހާން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:39:37