×
މައި ސަފުހާ
ފަރުވާ އަށް ފަހު ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ގެއަށް

ވައިރަލް އިންފެކްޝަނަކާ ގުޅިގެން ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދިން އިންޑިއާގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ފަރުވާ އަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 10:55:38
ސުޝާންތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، ސުޝާންތު ސިމްގް ރާޖްޕާތުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. މަޝްހޫރު ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރު މުކޭޝް ޗަބްރާގެ އަލަތު ފިލްމު އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 07:19:31
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. މި ފިލްމުގައި ޖަޔަލަލީތާގެ ރޯލް ކަންގަނާ ރަނާވަތު ކުޅޭ އިރު، ފިލްމުގެ މުހިއްމު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 07:18:29
ކަރީނާ އާއި އަހަންނަކީ ވާދަވެރިންނެއް ނޫން: ސައިފް

އެކްޓަރުންގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބީ އާއި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ދުވަސްތައް ވެސް އަންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ އަނެއް މީހާއާ ދޭތެރޭ ހަސަދަވެރިވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 07:17:46
ބިގް ބޮސް 13: ވިޝާލަށް ފުރުސަތެއް

ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން އަނެއްކާ ވެސް ބައިވެރިއަކު ގެއިން ބޭރުކޮށްލުމަށް ފަހު، އާ ބައިވެރިކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ. ޝޯގެ ހޯސްޓް ސަލްމާން ޚާނާ އެކު މި ހަފުތާގެ "ވީކެންޑް ކާ ވާރު" ގެ ހޮނިހިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 07:15:57
ލަތާ މަންގޭޝްކަރްގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރުގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 90 އަހަރުގެ ލަތާ އެޑްމިޓްކުރީ ނޭވާލާން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 17:44:56
ބަތަލާ ސައްޔާމީ ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ސައްޔާމީ ކޭރްގެ ބަކެޓްލިސްޓްގައި ހިމެނޭ މަންޒިލްތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތަކުގައި ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ދެ ދުވަސްކުރިން ރާއްޖެ އައި 27 އަހަރުގެ ބަތަލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 10:45:02
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ދޯސްތާނާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޗަންދީގަރްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ. ފިލްމުގެ ސެޓުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފައިވާ އިރު، މި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 06:43:25
ރިލީޒްނުކުރެވި އޮތް "މާޔޫސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރަން އުޅުނު ފިލްމު "މާޔޫސް" އެންމެ ފަހުން ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ބައިސްކޯފަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ގެނެސްދޭން ހުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 06:42:44
ޑައިރެކްޓަރު އަމަރު ކޯޝިކަށް ވަރުން ދަވަންގެ ތައުރީފު

ވަރުން ދަވަން އަކީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ތިބި ޒުވާން އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެކެކެވެ. އެންމެ ޑިމާންޑް ވެސް ބޮޑު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރުން އަކީ އަބަދުވެސް ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 06:42:10
އަކްޝޭ ކުމާރަށް ކަންނާޑާ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ކަންނާޑާ ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް ހޯދުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް އަކްޝޭ ކުމާރު ވާން ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނި ގޮތުގައި އަކްޝޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 06:41:37
މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމަށް މިފަހަރު ވާދަވެރިކަން ބޮޑު

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބޮޑު ރެއެކެވެ. ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މުހިއްމު ބައެއް ކެޓަގަރީތަކުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް ވެސް މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 06:40:51
ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމަކީ ޖާން، ކުޅޭނީ ޑަބަލް ރޯލެއް

"ބާހްބަލީ" ގައި ޑަބަލް ރޯލް ކުޅުނު ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމަކީ ވެސް އޭނާ ޑަބަލް ރޯލަކުން ފެންނަ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާއެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނިގޮތުގައި މި ފިލްމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 09:36:05
"ހިޗްކީ" އިން ރާނީ މުކަރްޖީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އެވޯޑެއް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ހިޗްކީ" އިން ރާނީ މުކަރްޖީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް މުހިންމު އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އުކުނޑި ކޮއްޓާ މައްސަލަ ހުންނަ ޓީޗަރަކަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކެއް ވަރަށް އަސަރުގަދަކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 09:35:14
އެސްފިންނާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އައިބުކަމެއް ނެތި ނިކަން ރީއްޗަށް އެ ކަން ކުރެވުނީހެވެ. އެހެނަސް މީހުން ބުނެއެވެ. ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެއެވެ. މާނަޔަކީ، ވަގުންނަކީ ވައްކަންކުރާ ބަޔަކަށް ވާތީ އެ މީހުންގެ ފޮށި ބޮޑަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 07:01:15
ފިލްމު އެވޯޑްސް 2019: ނޮމިނޭޝަންގެ ކުރި "ވަކިން ލޯބިން" އަށް

މި މަހުގެ 15 ގައި ބާއްވާ 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކެޓަގަރީތަކަށް ނޮމިނޭޓްވި ފިލްމުތަކުގެ ލިސްޓްގެ ކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ފެމިލީ ޑްރާމާ "ވަކިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-09 23:50:24
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ މައި ވިލަންގެ ރޯލަށް ސައުތު އެކްޓަރަކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ނުބައިބައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-09 08:34:51
ދިވްޔާ ޓެނިސް ޓީމެއް ގަނެފި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު/މިއުޒިކް ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓީ ސީރީޒް މިހާރު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ޕްރޮޑިއުސަރު ބުޝަން ކުމާރުގެ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ/ޑައިރެކްޓަރު ދިވްޔާ ޚޯސްލާ ކުމާރު ޓެނިސް ޓީމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-09 08:32:10
ރެމޯ ޑި ސޫޒާ ހިޔާނާތުގެ ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށްފި

ފިލްމެއް ހަދަން ކަމަށް ބުނެ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މީހެއްގެ އަތުން ފަސް ކްރޯޑް ރުޕީސް ނަގައި، އެއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާ އަށް ކޮރިއޮގްރާފަރު/ޑައިރެކްޓަރު ރެމީ ޑި ސޫޒާ އިންކާރުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-09 08:26:01
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި، އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ. އޭގައި ފެންނަނީ އުޑުމަތި ސާފު ދުވަހެއްގައި ދޫންޏެއްގެ ހުދު ފަތެއް ވައިގެ ތެރޭގައި އެނބުރެމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 07:59:49
ކުރީގެ އެކްޓަރު ސަންޖީވް ކުމާރުގެ ބައޮގްރަފީއެއް ނެރެނީ

ހިންދީ ސިނަމާގެ ކުރީގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެކްޓަރު ކަމަށްވާ ސަންޖީވް ކުމާރުގެ ބައޮގްރަފީއެއް އަންނަ އަހަަރު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ސަންޖީވު މަރުވިތާ 34 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 07:58:46
މަލައިކާގެ ވެޑިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަފާނެތަ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މަލައިކާ އަރޯރާ ބޭނުންވަނީ ބީޗް ވެޑިންއެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. އޭނާ ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އަރުޖުންއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 07:56:51
ޖަޔަލަލީތާގެ ފިލްމު ހަދާ މީހުންނަށް ކޯޓު އަމުރެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އަވަހާރަވި އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާ ދެ ފީޗާ ފިލްމާއި ވެބް ސީރީޒްގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް މެޑްރާސް ކޯޓުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 10:58:22
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރީގެ އެކްޓަރު އަމްރިޝް ޕޫރީގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ވަރުދާން ޕޫރީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޔޭ ސާލީ އާޝިގީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ޗިރާގް ރޫޕަރޭލް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ތުރިލާ އިން އާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 07:38:21
ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ "ކަމީނޭ" އަށް ފަހު "މަހާ ކަމީނޭ"

ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ކަމީނޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމައި، ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދުވާޖް އެ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "މަހާ ކަމީނޭ" ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ. ފިލްމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 07:37:24
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އިން އަނެއްކާ ވެސް އަނޫ މަލިކް ބޭރުކޮށްފާނެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ޕެނެލުން ވަކިކުރި އަނޫ މަލިކަށް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ސީޒަނުން ފުރުސަތު ދިނުމާ ގުޅިގެން ސޮނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 07:35:55
އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަށް އަނިލް ފުރަތަމަ ބުނީ ނޫނެކޭ

ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ އަދި އެ ފިލްމެއްގެ ލަވަތަކުގައި ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހުނު ފިލްމު "1942: އަ ލަވް ސްޓޯރީ" އަށް ފުރަތަމަ ބުނީ ނޫނެކޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އަނިލް ކަޕޫރް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 07:34:57
ޖޯން މެކަފީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ޒެކް އެފްރޮން

މެކަފީ އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓްވެއާގެ ބާނީ ޖޯން މެކެފީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ރޯލެއް ޒެކް އެފްރޮނަށް ދީފި އެވެ. އެސްޓީއެކްސް ފިލްމްސް އިން ހަދާ މި ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ކިންގް އޮދް ދަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 07:29:05
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ޓީ ސީރީޒާއި ބީއާރް ފިލްމްސް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ މި ފިލްމަކީ 1978 ގައި ބީއާރް ފިލްމްސްގެ ވެރިޔާ ބަލްދޭވް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 07:28:04
ސުޕަހީރޯ ޓްރިލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި "ނާގިން"

އިންސާނުންގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފަން އަންނަ ހަރުފަ އަށް ބަދަލުވާ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ އަކީ އިންޑިއާގައި އަބަދު ވެސް ވަރަށް ހިނގާ ވާހަކައެކެވެ. އެކްތާ ކަޕޫރް ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ "ނާގިން" ސިލްސިލާ އަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 07:27:00