×
މައި ސަފުހާ
ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަކިވަކިން ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ ކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއްނޫން!: އަމީތާބު

އަމީތާބަށާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުމާ ގުޅިގެން ހެއު އެދުމާއި ހެއު ދުއާކޮށް މެސެޖު ފޮނުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފިލްމް ސްޓާރ އަމީތާބު ބައްޗަން ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ. އަމީތާބު ޓްވިޓަރއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 23:36:58
"ޝޭރްނީ" ގައި ވިދިޔާ ބާލަން ފޮރެސްޓް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި

ވިދިޔާ ބާލަން ފޮރެސްޓް އޮފިސަރެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ޝޭރްނީ" ގެ ޝޫޓިން ކޮވިޑާ ހެދި ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 08:19:20
ޑިޝާ ޕަޓާނީގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ހޮލީވުޑަކަށް ނެތް

ބޭނުން ވަނީ ބޮލީވުޑް ކެރިއަރަށް ފޯކަސްކުރަން ކަމަށާއި މި ވަގުތު ހޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް ލިބޭތޯ ވަގުތު ދުއްވައިލަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ޒުވާން ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓާނީ ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރިލީޒްކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 07:59:58
"ނާގިން 4" މި މަހުގެ 18 ގައި

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ "ނާގިން" ގެ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 18 ގައި އަލުން ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 07:54:56
އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ވާނީ ކައްކާއަކަށް: ދީރަޖް ދޫޕަރް

އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އިހުތިޔާރުކުރާނީ ކެއްކުމާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޒީޓީވީގެ ސިލްސިލާ "ކުންދަލީ ބަގިއާ" ގެ ބަތަލު ދީރަޖް ދޫޕަރް ބުނެފި އެވެ. ލޮކްޑައުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 07:17:37
އިންތިޒާރު ޓްރެއިލާރ…..

********** އެއްލި ކަޅިއަކުން ރުއްބުޑެއްގައި އިށީންދެލައިގެން އަހަރުމެންނަށް ބަލަން އިން ޔުއާން ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ވަގުތުން ބައިސްކަލްގެ ކޮންޓްރޯލު އަހަރެން އަތުން ދޫވިއެވެ. އަހަންނަށް އެނގުމުގެ ކުރިން

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-07-13 21:54:15
އަކްޝޭގެ ކުމާރުގެ "ޕްރިތުވީރާޖް" ގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރުގައި

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ތާރީހީ ބޮޑު ފިލްމު "ޕްރިތުވީރާޖް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 08:24:22
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތައްބޫ އާއި ޒުވާން އެކްޓަރު އިޝާން ޚައްތަރު މުހިއްމު ރޯލްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު މީރާ ނައިރްގެ އާ ސިލްސިލާ "އަ ސޫޓަބަލް ބޯއި" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ޓްރެއިލާ އިން އެންމެ އަޅައިގަންނަ އެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 08:19:55
ރަންދީޕް ހޫޑާ ހޮލީވުޑްގެ އެޖެންސީއަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

މި ފަހަކަށް އައިސް ހޮލީވުޑުން ފުރުސަތުތައް ހޯދަން އެ އިންޑަސްޓްރީގެ އެޖެންސީތަކާ ބައިއަތު ހިފާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެކްޓަރު ރަންދީޕް ހޫޑާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ އެޖެންސީއަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 08:15:20
މިތުންގެ ޅީދަރިފުޅު ޓީވީ ސިލްސިލާއަކުން

ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ޅީ ދަރިފުޅު މަދަލްސާ ޝަރުމާ ޓީވީ ސިލްސިލާއަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި މިތުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 08:10:28
އައިޝްވާރިއާ ރާއީ އާއި ދަރިފުޅު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަން އާއި ބަފައިގެ އަމީތާބް ބައްޗަންް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ބަތަލާ އައިޝްވާރިއާ ރާއި އާއި ދަރިފުޅު އާރަދިއާ ބައްޗަން ވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 15:40:43
އަބީޝެކް ބައްޗަން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް، ދަރިފުޅު އަބީޝެކް ބައްޗަން ވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. ދެބަފައިންނަށް ފަރުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 11:38:32
ލޯބި ހޯދަން ލޯތްބާ ދުރަށް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އައި ގޮތަށް އައިސް ރިފާގެ އަތު ތެރޭގައި ޒުލްފާ އެއްޗެހިތަކެއް ބެހެއްޓިއެވެ. ރިފާ ބަލައި އިރު އަސޭމިރުސް ފުށްތަކެއް ވަރުގެ ކުދިކުދި ކަރުދާސް ގުޅަތަކެއް ހުއްޓެވެ. އެއީ ޓިޝޫ ކަރުދާހުން ވަށައިފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 08:52:49
ވިވެކް އޮބެރޯއީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލެއް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމައި، އޭނާ އިއުލާންކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމު "އިތީ" ގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ވެސް ކުޅެން ނިންމައި އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. ވިޝާލް މިޝްރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 08:35:15
ބޮލީވުޑްގައި ނެޕޮޓިޒަމަށް ވުރެ ގްރޫޕިޒަމް ބޮޑު: އަދިޔަޔަން ސުމަން

އަދިދިޔަން ބުނި ގޮތުގައި ބަޔަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތުން 14 ފިލްމެއް ގެއްލުނު ބޮލީވުޑްގައި ނެޕޮޓިޒަމަށް ވުރެ ގްރޫޕިޒަމްގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށް އެކްޓަރު އަދިޔަޔަން ސުމަން ބުނެފި އެވެ. މިހާރު އެއްގޮތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 08:31:33
އަމީތާބު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުގެ އަމީތާބު ބައްޗަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 77 އަހަރުގެ އަމީތާބު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ މި ވާހަކަ އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭގެ އިރުކޮޅެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 23:00:55
އަމީތާބް ބައްޗަން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މުމްބައިގެ ނާނާވަތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޚަބަރު އާއްމު ވެގެން ދިޔައީ އަމީތާބް ކުރި ޓުވީޓަކުންނެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 23:00:23
"ސާރޭގާމާޕާ ލިލް ޗެމްޕްސް" ގެ ޖަޖިން ޕެނަލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންގެ ކުރިން ޒީޓީވީން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ލަވަ ޝޯ "ސާރޭގާމާޕާ ލިލް ޗެމްޕްސް" އަލުން ފަށާ އިރު، އޭގެ ޖަޖިން ޕެނެލާ ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ އާއި ޖާވިދު އަލީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 08:30:44
ސަރޯޖް ޚާންގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް ހަދައިފާނެ، ފުރުސަތު ބޮޑީ ރެމޯ އަށް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ސަރޯޖް ޚާންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ފިލްމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 08:15:11
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ޖާން" ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ޕޯސްޓަރާ އެކު ވަނީ ފިލްމުގެ ރަސްމީ ނަމަކީ ކޮބައިކަން ވެސް ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 07:59:56
ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ އާ ފިލްމުގެ އަސްލަކީ "ދަ ޑިޕާޓެޑް"

ރަންވީރު ސިންގާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ޖޯޑު އަލަށް ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑައިރެކްޓަރު ޒޯޔާ އަޚްތަރު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމަކީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދަ ޑިޕާޓެޑް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 07:54:09
އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާފަ ދަރިއަކު ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަނީ

ބޮލީވުޑްގައި ނެޕޮޓިޒަމްގެ ބަހުސް މީގެ ކުރިން ނުވާހާ ބޮޑަށް ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާފަ ދަރިއަކު ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 07:45:15
ރާސްތާ ސީޒަން 3 ޓްރެއިލާރ

ޑއުމުރުން ވިހި އަހަރުގެ އިޝަލް އަކީ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ގޯލް ކީޕަރެކެވެ. ރިއަލްމެޑްރިޑް އަދި ބާސެލޯނާ ފަދަ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން އިޝަލްއަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިބެމުން އައި ނަމަވެސް އާސެނަލްއަށްޓަކައި ހިތުގައިވި

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-07-11 04:23:36
ސުޝާންތުގެ މަރާ އެކު ކަރަން ގެއްލިއްޖެ

ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ މީހެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ އަށް ކުރާ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކަތަކަކީ ކަރަން އަމިއްލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 09:14:30
ފަރާ ބުނަނީ އޭނާ އަށް ޖެމީ ލީވާ ޖެހި ޖޯކް މަޖާ ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ކޮޕީކޮށްފައި، މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ޖެމީ ލީވާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯ ފަރާ އަށް ވެސް މަޖާވެއްޖެ އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމެއްގެ އެތައް ލަވައަކަށް މިހާތަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 09:08:55
ބޮލީވުޑްގެ ކޮމީޑިއަން ޖަގްދީޕް މަރުވެއްޖެ

އެތައް ފިލްމެއްގައި ހެއްވާ މަޖާ ރޯލްތައް ކުޅެގެން އާންމުންގެ ލޯބި ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ ކޮމީޑިއަން ޖަގްދީޕް މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އައިފާގައި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 14:53:42
މިހިރު މިޝްރާ އާއި މަނިނީ ދޭގެ 16 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި

ޓީވީ ބަތަލާ މަނިނީ ދޭ އާއި ޓީވީ އެކްޓަރު މިހިރް މިޝްރާގެ 16 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ. ދެހާސް ހަތަރެއްގައި ކުރި ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ. މި ދެ ތަރިން ވަކިވިކަން މީޑިއާތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 08:30:23
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި؟

ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާންގެ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ވަރުންގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު ކުރިން ސިނަމާތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 08:26:33
ސުޝާންތާ ބެހޭ ގޮތުން ބަންސާލީގެ ވާހަކަ ތަފާތު

މިދިޔަ މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ފިލްމުތަކުން ދިން ފުރުސަތުތައް ދޫކޮށްލީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ބުނެފި އެވެ. ޒުވާން އެކްޓަރުގެ މަރާ ގުޅިގެން މުމްބާއީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 08:13:02
ލޯބި ހޯދަން ލޯތްބާ ދުރަށް

އެއްބަޔަކަށް ތަނަވަސް ކަމެވެ. އެކަމަކު އާއިލާގައި ހަމަޖެހުމެއް ނެތެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އުފާވެރި އާއިލާއެކެވެ. އެކަމަކު ތަނަވަސްކަމުގެ ނަސީބެއް ނެތެވެ. އެކަކަށް ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެކެވެ. އަނެކަކަށް ރީތި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 08:32:49