×
މައި ސަފުހާ
މަހި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ ނަރު އޮތީ ދޮރުން ބޭރަށް ނުކުމެފައެވެ. އެއީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އޮފީސް މީހަކާ ވެސް ފޯނުން ވާހަކަދައްކަންޖެހިދާާނެކަމަށް އަހަރެން ގަބޫލުކުރަމެވެ. އެކަމަކު ފޯނު ހިފައިގެން އަހަންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 06:37:15
ރަންބީރުއާއި ޝްރަދާގެ ފިލްމު 100 ކްރޯޑް ފަހަނައަޅައިފި

އެކްޓަރު ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ބަތަލާ ޝްރަދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލްއިން ފެނިގެންދިޔަ ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމު "ތޫ ޖޫތީ މޭ މައްކާރު" ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދުމަށްފަހު 100ކްރޯޑް ކްލަބުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 10:27:36
މަހި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ ނާހިޒް ބުނި ގޮތަށް ކަންތަކެއް ނުވިއެވެ. އެގާރަގަޑި ދިހައެއް ހިނގަނިކޮށް މީހަކު ސަލާންގޮވައިލި އަޑުއިވުނެވެ. އަހަރެންގެ މެޔަށް ހީވީ ފެންއެއްޗެއް އޮއްސައިލިހެންނެވެ. ހިތް ބުންޏެވެ. އެ ވާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 06:05:58
މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 7: ޓޮމް ކްރޫސް އެހެން ލެވެލް އަކަށް

މަގްބޫލު ފިލްމު ފްރަންޗައިސް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ ހަތް ވަނަ ބައިގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. "ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާސް" އާއި "ސްކައިޑާންސް" އިން ރިލީޒްކުރި އެ ޕޯސްޓަރުގައި، އީތަން ހަންޓު (ޓޮމް ކްރޫސް)

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 06:03:31
އާޔުޝް ޝަރްމާގެ ފިލްމުގެ ބައެއް އަޒަރުބައިޖާންގައި ޝޫޓްކޮށްފި

ދާދިފަހުން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފުވި ޒުވާން އެކްޓަރު އާޔުޝް ޝަރްމާ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފިލްމުގެ ބައެއް އަޒަރުބައިޖާންގައި ޝޫޓްކޮށްފިއެވެ. ވަކި ނަމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ މިފިލްމަށް މިވަގުތަށް ދީފައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-18 09:40:13
އިޝާންގެ ފިލްމު ''ޕިޕްޕާ'' ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ތިއޭޓަރުގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ނިންމި އެކްޓަރު އިޝާން ހައްތަރުގެ ފިލްމު "ޕިޕްޕާ" ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ފިލްމު ތިއޭޓަރުގައި ރިލީޒްނުކުރަން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-17 10:12:34
ފިލްމުތަކުގައި އަމިއްލަ އަޑު ބޭނުންކުރަން ބައެއް ޕްރޮޑިއުސަރުން ޖެހިލުންވި: ބަތަލާ ރާނީ

ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާގެ އަޑު ފިލްމުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ބައެއް ޕްރޮޑިއުސަރުން ޖެހިލުންވިކަމަށް ބަތަލާ ރާނީ މުކަރުޖީ ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާގެ އީ-ޓައިމް ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-17 10:07:21
އާ "ސުޕަމޭން" ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޖޭމްސް ގަން

ޑީސީ ޔުނިވާސް "ސުޕަމޭން" ގެ އާ ފިލްމު ޑައިރެކްޓުކުރަން ޖޭމްސް ގަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޑީސީ ސްޓޫޑިއޯއާ ހަވާލުވެ ހުރި ޖޭމްސް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ޖުލައި 11، 2025 ގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ސުޕަމޭން:

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-17 06:39:58
ސިގްސްގެ "މިކަން ވާނެތަ؟" ޕްރިމިއާކޮށްފި

ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރާނެ ގޮތްތައް ދައްކައިދޭ "މިކަން ވާނެތަ؟" ޑޮކިއުސީރީޒް ޕްރިމިއާކޮށްފި އެވެ. މި ޑޮކިއުސީރީޒް އަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސްމޯލް އައިލެންޑްސް ޖިއޮގްރެފިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-16 12:41:30
ސާރާ އަލީ ޚާންގެ ފިލްމު ''ގޭސްލައިޓް''ގައި ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ހާދިސާތަކެއް

މިމަހުގެ 31ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާއިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ, ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާންގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ. ސާރާގެ އިތުރުން ބަތަލާ ޗިތްރަންގްދާ ސިންގް އާއި އެކްޓަރު ވިކްރާންތު މަސީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-16 09:01:06
މަހި

ކަރުގައި އަޅާ ފައްޓަރުބައެއްގެ ފަށްތަކާ ތިރިޔާ ގުޅުވައިދެނީ ކޯޗަކުން ހެއްޔެވެ؟ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ގުޅުވައިދޭ ގުޅުމަށް ކިޔަނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ މަހި އެއީ އެކައްޗަށް ކިޔާ ނަމެވެ. އަނެއްކައްޗަށް ކިޔަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 06:56:16
ރަށްރަށުގައި ދިވެހި ފިލްމު ދައްކަން ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް ސިނަމާ އުސޫލުން ދައްކަން ފެށުމަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، ދިވެހި ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" އުފައްދާފައިވާ އެސް ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 06:55:12
ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސް އަށް 10 އަހަރު؛ ނެރުނީ ކާމިޔާބީގެ ލަވައެއް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިޕްހޮޕް ގްރޫޕް ސިމްބޮލިކްސް ރެކޯޑް (އެސްއާރް) އަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ. އަމިއްލަ ރާގާއި އޮރިޖިނަލިޓީ ކުރިއެރުވުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 06:54:10
ސޯނޫ ސޫދުގެ ފިލްމު ''ފަތޭ'' ޚާއްޞަ ކުރަނީ ސައިބާ ކްރައިމްތަކަށް

އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދުއާއި ބަތަލާ ޖެކްލީން ފެނާންޑެޒް މުހިންމު ރޯލްތަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ފަތޭ"ގެ ޝޫޓިން އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބުގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ސޯނޫ ބުނެފިއެވެ. ޕަންޖާބުގެ އަމްރިސްތަރުގައި ބޮޑު ބައެއް ޝޫޓްކުރާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-14 09:56:01
ޖެނިފާ ލޯރެންސްގެ "ނޯ ހާޑް ފީލިންގްސް" ޓްރެއިލާއާ އެކު ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން

"ހަންގަ ގޭމްސް" ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ސީރިއަސް ރޯލުތަކުން މަޝްހޫރުވި އެކްޓްރެސް ޖެނިފާ ލޯރެންސްގެ އާ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް އަންނަ ޖޫން މަހު ނެރެން ނިންމައި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ވެސް މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. "ނޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-14 07:18:09
އޮސްކާ 2023: އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "އެވްރީތިން އެވްރީވެއާ އޯލް އެޓް ވަންސް"

އޮސްކާ އެވޯޑް 2023 ގައި އެންމެ މޮޅު ފިލްމަށް ދޭ "ބެސްޓް ޕިކްޗާ" އެވޯޑު "އެވްރީތިން އެވްރީވެއާ އޯލް އެޓް ވަންސް" އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފްލާގައި "އެވްރީތިން އެވްރީވެއާ އޯލް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-13 13:12:00
އޮސްކާ އެވޯޑް 2023: އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑު ހޯދި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ މީހަކަށް މިޝޭލް ޔޯ

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑުގައި އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑު މެލޭޝިއާގެ މިޝޭލް ޔޯ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އެކަޑަމީ އެވޯޑު ހަފްލާގައި މިޝޭލް ހޯދި އެ ކާމިޔާބީއާ އެކު، އޭނާއަށް ވަނީ އޭޝިއާ ބައްރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-13 11:50:23
ޕްރިޔަންކާ އަށް ފިރިހެން އެކްޓަރުންނަށް ލިބޭ ވަރުގެ މުސާރައެއް ލިބުނީ "ސިޓަޑޭލް" އިން

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ އާ ސީރީޒް، "ސިޓަޑޭލް" އަކީ އޭނާއާ އެކު ލީޑުން ފެންނަ ފިރިހެން އެކްޓަރަކާ އެއްވަރެއްގެ މުސާރައެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓު ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފި އެވެ. އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-13 08:16:26
''ޖަބްވީ މެޓް'' ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދެއް ނުކުރަން: ކަރީނާ ކަޕޫރު

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޖަބްވީ މެޓް"އާމެދު މާ ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް އޭރު ނުކުރާކަމަށް ކަރީނާ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ. ކްރިޓިކުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-12 08:57:24
މަރިޔަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "އެކަމަކު ދެންމެ ވެސް އަހަރެން މި އައީ ހަތްވަނަ އުޑަށް އަރާލާފަ." ނުބައި އަޑެއް ނެރެލައިފައި، ބޮޑާކަމާ އެކުގައި ޒިޔާދާ ބުންޏެވެ. "ސުބުހާނަﷲ!" އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. "އަހަރެން އަޑުއަހަން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-12 06:40:39
މިފަހަރުގެ މެޓް ގާލާ އިން ކާޑޭޝިއަން އާއިލާ ނުފެނިދާނެ

ވޯގް މަޖައްލާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް، މެޓް ގާލާއިން ކާޑޭޝިއަން އާއިލާ ނުފެނިދާނެ ކަމަށް، ނިއު ޔޯކް ޕޯސްޓުގެ "ޕޭޖް ސިކްސް" އިން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ. ސެލެބްރިޓީންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-12 06:37:31
"ވެނިސްޑޭ" ގެ ނެށުން މާގިނައިން ފެންނާތީ ޖެނާ ފޫހިވެއްޖެ

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު "ވެނިސްޑޭ" ސީރީޒްގައި އެންމެ ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދި އެއް މަންޒަރަކީ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވި، ލީޑު ކެރެކްޓާ ވެނިސްޑޭ އެޑަމްސްގެ ނެށުމެވެ. ފެންޓަސީ ޑްރާމާ "އެޑަމްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-12 06:33:55
ފިލްމުތަކުން ލިބޭ ކާމިޔާބީއަށްވުރެ މީހުންނަށް އެހީވެވުމުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުން މާބޮޑު: ސޯނޫ ސޫދު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ހުންނަ ސޯނޫ ސޫދު ދާދިފަހުން ބުނެފައިވަނީ، 1000 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ފިލްމެއްގެ ރޯލަކަށްވުރެ އާއްމުންނަށް އެހީތެރިކަން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-11 08:53:25
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަތީޝް މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ސަތީޝް ކޯޝިކް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 66 އަހަރުގައި ސަތީޝް މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިއަދު ހެނދުނު އެވެ. ބީބީސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސަތީޝްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-09 10:28:29
"ވެނިސްޑޭ"ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ޖެނާ

ނެޓްފްލިކްސްގެ މަޝްހޫރު ސީރީޒް "ވެނިސްޑޭ"ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް، އެ ސީރީޒްގައި ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ޖެނާ އޮޓޭގާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ފެންޓަސީ ޑްރާމާ "އެޑަމްސް ފެމިލީ"ގެ ކެރެކްޓާއިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-09 09:40:04
އަދިތްޔާއާއި މްރޫނާލްގެ ފިލްމުން އަނިޔާވެރި މަންޒަރުތަކެއް

އެކްޓަރު އަދިތްޔަ ރޯއި ކަޕޫރާއި ބަތަލާ މްރޫނާލް ތާކުރް ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ގުމްރާހް"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރާއެކު ފިލްމުގެ ކުޑަ ޓީޒާއެއްވެސް ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. ފިލްމުގެ މުޅި ސްޓޯރީ ކުޑަ ޓީޒާއަކުން ނުފެނުނުނަމަވެސް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-09 09:01:59
އަންހެނުންގެ ދުވަހު ސްކައިރޮކް އިން "ހޭވައްލާ ތައްޔާރު"

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން، މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް "ސްކައިރޮކް" އިން އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ. "ހޭވައްލާ ތައްޔާރު" ކިޔާ މި ލަވަ މިހާރު ހުރިހާ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-08 18:58:55
"އެވެޓާ 2"ގެ ޑިޖިޓަލް ރިލީޒްގައި އިތުރު ތިން ގަޑިއިރުގެ މަންޒަރުތައް

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ "އެވެޓާ: ދަ ވޭ އޮފް ވޯޓާ" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ އިރު، އިތުރު ތިން ގަޑިއިރުގެ "ބޯނަސް" މަންޒަރުތައް ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-08 12:14:05
''ޕްރޮޖެކްޓް ކޭ''ގެ ޝޫޓިން ތެރޭގައި އަމީތާބް ބައްޗަންއަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޝަޚްސިއްޔަތު އަމީތާބް ބައްޗަންއަށް ފިލްމު ސެޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާ ލިބިއްޖެކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ. އަމީތާބްއަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-08 09:52:10
ޕްރިޔަންކާގެ ''ސިޓަޑެލް'' ޓްރެއިލާ ބަލައިފިން ތަ؟

މަޝްހޫރު ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޖޯނަސް ލީޑުން ފެންނަ ތުރިލާ ޝޯ "ސިޓަޑެލް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފިއެވެ. ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެމޭޒަން ޕްރައިމް އިން ރިލީޒްކުރާ މި ޝޯ އަކީ ޕްރިޔަންކާ ސްޕައި އަކަށް ހަދާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-08 09:30:16