×
މައި ސަފުހާ
މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ޚައްޔާމް މަރުވެއްޖެ

ހިންދީ ސިނަމާގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި އަދި ފަނޑުވުމެއް ނެތް އެތައް ލަވައެއް ގެނެސްދިން ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޒަހޫރު ޚައްޔާމް ހާޝިމީ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 10:08:47
"ބޫލް ބުލައްޔާ 2" އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 31 ގައި

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ސުޕަނެޗްރަލް/ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ބޫލް ބުލައްޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ލޯޑް ރޯލަށް، ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު އޭނާއާ އެކު ފިލްމު ޕޯސްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 08:16:35
"ޑްރީމް ގާލް" އެންމެން ހެއްވާލާނެ: އަޔޫޝްމަން

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލީޑް އެކްޓަރުން ނުކުޅޭ ޒާތުގެ ފިލްމުތައް ކުޅެގެން ބެލުންތެރިންގެ ލޯތްބާއި މަގުބޫލުކަން ހޯދި އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ކޮންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 08:15:49
ނިކޯލް ކިޑްމަން އާއި ކީތު އާބަން އަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބެނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިކޯލް ކިޑްމަން އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކީތު އާބަން އަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ. އޮސްކާ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ 52 އަހަރުގެ ބަތަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 08:14:50
އަޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ސައިދު އަބްދުލް ރަހީމްގެ ރޯލް އަޖޭ ދޭވްގަން ކުޅޭ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "މައިދާން" ހަމަޖައްސައި ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. ޒީ ސްޓޫޑިއޯސް އާއި ބޯނީ ކަޕޫރް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 08:14:05
ބުރޫސް ސްޕްރިންގްސްޓީންގެ މިއުޒިކް ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްކްރީނަށް

ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ބުރޫސް (ދަ ބޮސް) ސްޕްރިންފްސްޓީންގެ މިއުޒިކް ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ވެސްޓާން ސްޓާޒް" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 08:17:40
ޖާންވީ ކަޕޫރަށް ސައުތުގެ ދެ ފިލްމެއް

ޒުވާން ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ އަމާޒު މިހާރު ހުރީ އޭނާގެ މަންމަ އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ކެރިއަރާ ދާދި އެއްކަހަލަ ގޮތަކަށޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ދަޅަކް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 08:16:49
ކަރީނާ ކަޕޫރަށް އަނެއްކާވެސް ޗެޓް ޝޯއެއް

މިދިޔަ އަހަރު އިޝްގް އެފްއެފުމުން ގެނެސްދިން ޗެޓް ޝޯ "ވަޓް ވިމެން ވޯންޓް" ގެ ނަމުގައި ޗެޓް ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް މިކަހަލަ ޝޯއަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 08:15:54
ހިކެން ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް އިޝްތިހާރުކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޝިލްޕާ ޝެޓީ ދޫކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަޔޫރްވެދިކް ކުންފުންޏަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިކެން ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ލޫޅާފަތި އެއް ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ފިލްމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 08:15:03
ދީޕިކާ އިނީ ބަލިވެ؟

މިދިޔަ އަހަރު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގްއާ ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ދީޕިކާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުން ވަރަށް ގަދައަށް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ. މި ވާހަކާ މާ ގަދައަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 14:34:25
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ ރާޝިދު އޮށޯވެގެން އޮތް އެނދުގައި އިށީނދެލައިގެން އިނީ އަހްސަނެވެ. ދެ މީހުން ވެސް ތިބީ އަހަންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ސިކުންތުކޮޅަކަށް އަހަރެންގެ ހަތަރެސްފައި ގަނޑުވިއެވެ. "މޫނި؟"

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 07:48:53
ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހުނު ބަޔަކަށް ނާނާ ޕަޓޭކަރު 500 ގެ އަޅައިދެނީ

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ، ކޯލަޕޫރްގެ ޝިރޯލް ސަރަހައްދުން ހާލުގައި ޖެހުނު ބަޔަކަށް އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރު 500 ގެ އިމާރާތްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 07:48:31
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބު ގޭންގްސްޓާ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ އާ ގޭންގްސްޓާ ފިލްމު "މުމްބާއީ ސާގާ" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން 19 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ބޮޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 07:48:09
"މުލާން"ގެ ބަތަލާ ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަނީ

ހޮންކޮންގުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، ޑިޒްނީގެ ފިލްމު "މުލާން" ގެ ބަތަލާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެ ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 07:47:50
ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދަރިފުޅު ކަރަން އަށް ދެވަނަ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލްގެ އަލަތު ފިލްމު ރިލީޒްވުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް ދެވަނަ ފިލްމަކުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 07:47:21
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާން ވަރަށް ތަފާތު ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ލާލު ކަޕްތާން" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހަށް ބަދަލު ގެނެސް، ފިލްމު ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ ކުރިން އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒްކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 07:21:27
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 07:20:44
ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯނާއި ޖެމީ ފޮކްސްގެ އަންހެން ދަރިން ހޮލީވުޑަށް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓަރެއްގެ ދެ އަންހެން ދަރިން ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "47 މީޓާޒް ޑައުން: އަންކޭޖް" ޕްރިމިއާކޮށްފި އެވެ. މި ފިލްމުން އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ދެ ބަތަލާއިންނަކީ ސިލްވެސްޓާ ސްޓެލޯން، 73، ގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 09:44:39
އަޖޭ ދޭވްގަންގެ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މިހާރު ސްކްރީނުން ނުފެންނާތީ ދެރަވެފައި ތިބި ފޭނުން ބައިވަރެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ފިލްމަކީ ކުޑަ ރޯލެއް ކުޅުނު، މިދިޔަ އަަހަރުގެ ފްލޮޕް ފިލްމު "ފަނޭ ހޭން" އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 09:44:06
"ދިލް ޗާތާ ހޭ" ސީކްއެލްއެއް ހަދައިފާނެ؟

މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދިލް ޗާތާ ހޭ" އަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި ފިލްމެކެވެ. މިއީ ތިން އެކުވެރިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ. އާމިރު ހާނާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ އިތުރުން އަކްޝަޔޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 09:43:35
ބަތަލާ ވިދިޔާ ސިންހާ މަރުވެއްޖެ

މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ބަތަލާ ވިދިޔާ ސިންހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ 71 އަހަރުގެ ބަތަލާ އަށް މުމްބާއީގެ ކްރިޓިކް ކެއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 20:09:33
"ލާސްޓް ކްްރިސްމަސް" ގައި ޖޯޖް މައިކަލްގެ އާ ލަވައެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަރުވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލްގެ މިއުޒިކުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ލާސްޓް ކްރިމަސް" ގައި އޭނާގެ އާ ލަވައެއް ހިމެނޭކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 09:01:02
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ޕްރާޑާ" ގެ ނަމުގައި އާލިއާ ބަޓް ދައްކާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ. މި ލަވައަކީ "ފަލްތޫ" އާއި "ޔަންގިސްތާން" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު އެކްޓަރު ޖެކީ ބަގްނާނީ ދާދި ފަހުން ލޯންޗް ކުރި ރިކޯޑް ލޭބަލް ޖޭ ޖަސްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 09:00:28
ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީއާ ބެހޭ ފޮތެއް ނެރެނީ

މީގެ އަހަރެއް ކުރިން މަރުވި އިންޑިއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ސުޕަސްޓާ ސްރީދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފޮތެއް "ސްރީދޭވީ: ގާލް ވުމަން ސުޕަސްޓާ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމައި އޭގެ ކަވަރު ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 08:59:49
ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރާއި ޖެކީ ރައްޓެހިވެގެން؟

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރާއި އެކްޓަރު ޖެކީ ބަގްނާނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ. މުމްބާއީ މިރާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ދެ ތަރިންގެ މެދުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 08:59:11
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ މި މަންޒަރު ބަލަން އަހްސަން ދުރުގައި ހުރިކަމެއް އަހަރެން ނުދެނަހުރީމެވެ. "ބައްޕާ!" އަހަންނަށް އިވުނީ އަހަރެންގެ ހަގު ދަރިފުޅު ގޮވައިލި އަޑެވެ. އަހަރެންގެ ހަތަރެސްފައި ފިނިވެގެންދިޔައެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 09:49:57
އަޖޭ އާއި ކާޖޮލް ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން އަޖޭ އާއި ކާޖޮލް ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މިޑް-ޑޭ އިން ބުނި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 09:49:41
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތަކަށް އިސްކަން ދޭ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އާ ފިލްމު "ޑްރީމް ގާލް"

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 09:49:02
"ދަ މޯނިން ޝޯ" ޖެނިފާ އެނިސްޓަނާއި ރީޒް ވިދަސްޕޫންއާ އެކު

އަންނަ މަހު ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރާ އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ޝޯތަކުގެ ތެރެއިން "ދަ މޯނިން ޝޯ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. ކެރީ އެރީން ގެނެސްދޭ މި ޑްރާމާގައި އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ބައިވެރިވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 09:48:46
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ 45 ވަނަ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބެންކޮކްގައި ޝޫޓް ކުރަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-13 20:44:18