×
މައި ސަފުހާ
އައްޒަ އަދި ޝީލާ ޝޮކެއްގައި

އަދިވެސް ދައްކަން އޮތީ މި ވާހަކަ އެވެ. ދިވެހި ފިލްމު އޯޑިއަންސް އަދިވެސް ދައްކަމުން އަންނަނީ މި ވާހަކައަށް ވީމަ އެވެ. އެ އޯޑިއަންސްގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށްވީމަ އެވެ. އެ އޯޑިއަންސް ތިބީ މި ފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާއިން

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 09:13:35
އަންނަ އަހަރު ސެލީނާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިންގަލްސްތަކެއް ނެރުނު ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ފޭނުންނާ ހަމައަށް ފުރިހަމަ އަލްބަމެއް ގެނެސް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، މަޝްހޫރު ޒުވާން އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް ދީފި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 07:35:23
ޖެކްލީން ފެނާންޑިސްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ސްރީ ލަންކާގައި ހުޅުވައިފި

ޝިލްޕާ ޝެޓީ އާއި ގޯވިންދާ ފަދަ ތަރިން މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންނެވެ. މި ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވީ ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް އެވެ. "ޖުޅްވާ 2"ގެ ބަތަލާ ޖެކްލީންގެ ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 07:34:16
"ޕަދްމާވަތީ" ފާސްނުކޮށްދީ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ފާސް ކޮށްދީފި

"ޕަދްމާވަތީ"ގެ ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ހުރަސްތައް އަދިވެސް ގިރާކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެ ފިލްމަށް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހެއް ކުރިމަތިކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ސެންސަރު ބޯޑުންނެވެ. މި ފިލްމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 07:33:24
"ޕަދްމާވަތީ"ގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ވަރަށް ފުރިހަމަ: ޝާހިދު ކަޕޫރު

"ޕަދްމާވަތީ"ގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ވަރަށް ބަރާބަރު ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލު ޝާހިދު ކަޕޫރު ބުނެފި އެވެ. ދީޕިކާ އަކީ ވަރަށް މޮޅު ބަތަލާއެއް ކަމަށާއި އަދި އޭނާއަކީ ފިލްމީ މައިދާނުގައި އެންމެ ކުރީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 07:32:48
ސޯނަމް އާއި އަނިލްގެ ފިލްމުގައި ޖޫހީ ޗައުލާ

ވިދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްރާ އުފައްދާ "އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮ އޭސާ ލަގާ" ގައި އަނިލް ކަޕޫރާއި ދަރިފުޅު ސޯނަމް ކަޕޫރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މި ފިލްމުގައި އަނިލްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 07:32:03
އާ އަހަރުގެ ޝޯއަށް ބޮލީވުޑްގެ ދެ ފަންނާނުން ރާއްޖެ އަންނަނީ

އާއަހަރު ފާހަގަކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބާއްވާ މިއުޒިކު ޝޯއަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ލަވަކިޔުންތެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންޓްގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 12:27:42
ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ކުރީގައި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގައި ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ވަރުގަދަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ. ގިލިމޯ ޓެލް ޓޯރޯ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 06:22:15
ޝާހްރުކް ވެސް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނަށް ރިފަންޑް ދީފި

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" ފްލޮޕްވުމުން ފިލްމުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޝާހްރުކް ޚާން ދީފި އެވެ. ޝާހްރުކް ބަދަލުދިނީ އޭނާއަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 06:21:30
"ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގައި ސަލްމާނާއި ހިޔަޅުތަކެއްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ގައި ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓުރީނާ ކައިފް ކުޅެނީ މީގެ ކުރިން އެމީހުން ކުޅެފައި ނެތް ވަރުގެ ވަރުގަދަ ރޯލުތަކެކެވެ. މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އަންނަ ވަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 06:20:40
ފިލްމް އެވޯޑްސް: މިއީ މަޖޫގެ ފަހަރަަކަށް ވެދާނެ

މަޖޫއަކީ މި ފަހަރުގެ އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް ލިބުނު އަންހެން ފަންނާނު ވެސް މެ. ކުރިއަށް އޮތް އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކަށް ބަލާއިރު، ޒުވާން ބަތަލާ މަރިޔަމް މަޖުދާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 06:19:29
ފިލްމު އެވޯޑްސް: "4426" ދިޔައީ ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން!

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް ހުރެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އާންމު ސުވާލަކީ ޖަޖް ކުރުން އިންސާފުވެރި ހެއްޔެވެ؟ މި އަހަރުގެ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 06:18:37
ފިލްމު 4426 މަދު ކެޓަގަރީތަކެއްގައި ހިމެނުމަކީ ލިބުނު ޝޮކެއް: ނަހުލާ

ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ރޭ އިއުލާން ކުރި ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްގައި ފިލްމު '4426' މަދު ކެޓަގަރީތަކެއްގައި ހިމެނިފައިވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު 'ޝޮކެއް' ކަމަށް '4426'ގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-13 21:19:18
"ސުއި ދާގާ"ގައި ވަރުން އަކީ ފަހާ މީހެއް

ވަރުން ދަވަން އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ފިލްމު ކަމަށްވާ "ސުއި ދާގާ" ތައްޔާރީތައް ވަރުން ފަށައިފި އެވެ. ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށް ބުނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 15:03:45
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަށް ވާދަކުރާ ފިލުމުތަކާއި ތަރިންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކޮށްފި

ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާންކުރުމަށް ޕީއެސްއެމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ 24 ފިލްމެއްގެ ނޮމިނޭޝަން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މިފަހަރުގެ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ޖުމްލަ 31 ދާއިރާއަކުން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-13 13:46:56
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރީގައި 'ވާށޭ މަށާ އެކީ'

ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން އިންތިޒާމުކުރާ އަށްވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަށް ވާދަކުރާ ފިލުމުތަކާއި ތަރިންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މިފަހަރު އެންމެ ގިނަ އެވޯޑަށް ވާދަކޮށްފައިވަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-13 11:08:28
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް: ކުރު ފިލްމުތަކުން އެންމެ މޮޅު ތަރިންގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ތަރިން

'ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 8' ގެ ނޮމިނޭޝަންސް ތައް ރޭ އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު މިފަހަރު ކުރު ފިލުމުތަކަށް ހާއްސަ ކެޓަގަރީންތަކެއްވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ 'ގައުމީ ފިލުމު އެވޯޑްސް' ގައި އެއްވެސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-13 10:09:26
"އެލީޓާ" އަކީ އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫން

މިއީ ޖޭމްސް ކެމެރެން ސްކްރިޕްޓް ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސް ވެސް ކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް. "އެލީޓާ: ބެޓްލް އެންޖެލް" އަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް ފިލްމެކެވެ. އެކްޝަން މަންޒަރުތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 06:39:24
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކަމުން ދީޕިކާ ނޭވާ ނުލެވިފައި

"ޕަދްމާވަތީ" އަކީ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނުނެތޭ ވަރުގެ ފިލްމަކަށް މިހާރު ވަނީ ވެފަ އެވެ. އޭނާ ކުޅެފައިވާ ރޯލާ މެދު ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ފުރާނައަށް އޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 06:38:21
ވިރާޓު-އަނުޝްކާ ކައިވެނި ފޮޓޯތައް ޗެރިޓީއަށް ހަދިޔާކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ވިރާޓު ކޯލީ އާއި ފިލްމީ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން މެގަޒިން އަކަށް ވިއްކާލައި އެއިން ލިބޭ ފައިސާ ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 06:37:41
ހިމޭން ބަހުރުވަ

ފޯނު ރަނގަބީލުވެއެވެ. އެތައް އިރަކު ރަނގަބީލުވުމަށް ފަހު ކެނޑެނީއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އެ ކަން އާންމުވެއްޖެއެވެ. ކިތަންމެ ކޯލެއް އަހަރެން ކުރިޔަސް އަދުހަމެއް ނުގުޅައެވެ. އަހަރެންގެ މައިވަންތަ ލޯތްބަށް ޙައްޤު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 06:33:34
އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް

"ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ޖުމްލަ 21 ކެޓަގަރީއަކުން 22 ނޮމިނޭޝަން ލިބުނު. އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމްސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްގައި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމްތައް ގިނައިން ހިމެނުނު އިރު އެ ސްޓޫޑިއޯގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 22:58:21
ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

'ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 8' ގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސާ، ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ސްޕޮންސަރ އެއް ދިނުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރްތިޝާމް އާދަމް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-12 16:41:33
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

މިމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވަނީ އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-12 15:57:39
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ޓައިޓްލް ޕާޓްނަރަަކަށް ދިރާގު

އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ނޮމިނޭޝަން މިރޭ އިއުލާން ކުރާނެ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އާއި ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ޓައިޓްލް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 15:35:47
މިހާރު އެވޯޑްސް: ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ގަދަ ފަހެއް އިއުލާންކޮށްފި

ޖުމްލަ 24 އެވޯޑަކާއެކު "މިހާރު" ނޫހުން މިއަހަރުގެ މޭމަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އާއި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-12 12:32:34
މިހާރު އެވޯޑްސް: ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އަށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 11:23:06
ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންނާއި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ކައިވެނި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާއާއި އިންޑިއާގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ވިރާތު ކޯލީގެ ކައިވެންޏަކީ އަނެއްކާވެސް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއަކާއި، ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކައިވެނީގެ ލިސްޓަށް އިތުރުވި ޖޯޑެކެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-12 10:05:34
"ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ: ޑައިރެކްޓަރު

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަނީ ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އަށެވެ. މިއީ "އޭކް ތާ ޓައިގާ"ގެ ސީކުއަލްއަކަށް ވާތީ ފުރަތަމަ ފިލްމު ކަމުދިޔަ މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 06:53:30
ބިގް ބޮސް: ނޮމިނޭޝަންސްގެ ހުރިހާ ބާރެއް އަރްޝީ އަށް

ބިގް ބޮސް 11ގެ އެންމެ ފަހުން ދެއްކި "ވީކްއެންޑް ކާ ވާރް" އެޕިސޯޑުގައި އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނީ އަރްޝީ ޚާނަށެވެ. އަރްޝީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށް އޭނާ ދެކެމުން އައި ހިތެން ތޭޖްވާނީ ނޮމިނޭޝަންސްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 06:52:40