×
މައި ސަފުހާ
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅެ "އެހެންތަ؟" ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށް އަނިލް ބުންޏެވެ. "ފުރަތަމަ އޭނައަށް މި ތަނުން ދެވިއްޖެއްޔާ ތާ!" އަނިލް ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އަދި ކުރިން އުދުހިފައި އައި ޖިންނި ބަނދެލިހެން އެތަށް ސަވާރުވެގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 10:24:16
ވެބް ސީރީޒް "ޕާޓަލް ލޯކް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ވެސް ހަދާނެ

މި މަހުގެ 15 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފެށި ވެބް ސީރީޒް "ޕާޓަލް ލޯކް" އަށް ލިބެމުން އަންނަނީ ކުރިން އުންމީދު ވެސް ކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ކަމަށާއި އޭގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 09:11:55
ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ޝޫޓިން ފަށާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ"

އިންޑިއާގައި މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުނަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ފަށާނެ ފިލްމަކަށް ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއަީ ކަތިއާވާޅީ" ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 09:06:02
ދީޕިކާ އަށް ވީ ވައުދެއް ނުފުއްދި އެބައޮތް: ރަންވީރް

އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ކައިވެނީގެ ކުރިން ވީ ވައުދެއް އަދި ނުފުއްދި އެބަ އޮތް ކަމަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކެޕްޓަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 09:00:04
ސަލްމާން ޚާންގެ މި ފޮޓޯ ބަހުސަކަށް

ސަލްމާން ޚާނަށް މި އަހަރު 55 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަސްވިޔަސް މި އެކްޓަރުން ސްކްރީނުން އަދިވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ޒުވާންކޮށް އަދި ފިޓްކޮށެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ ސްކްރީނުން އެ ފެންނަނީ ހަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 08:55:23
ސައިން ލެންގްއޭޖް އިންޑިއާގައި ރަސްމީކުރަން ރަންވީރު ސިންގްގެ ޕެޓިޝަނެއް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ރަސްމީ ބަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަސްތަކުގެ ތެރެއަށް އިންޑިއަން ސައިން ލެންގްއޭޖް (އައިއެސްއެލް) ހިމަނަން ގޮވާލައި، އެކަމަށް ހާއްސަ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 09:48:43
ޝާހިދު ކަޕޫރަކާ ރައްޓެއްސެއް ނުވަން: ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

ޝާހިދު ކަޕޫރާ އެއްވެސް އިރެއްގައި ލޯބީގެ ގޮތުން ނުގުޅޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ވެސް އޭނާ އަކީ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ. ޕިންކްވިލާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 09:42:06
މަދޫރީގެ ހުވަފެނަކީ ސަލްމާނާއި ޝާހްރުކާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުން

ސަލްމާން ޚާނާއި ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުމުގެ ހުވަފެން ދެކޭ ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެކަން ހަގީތަކަށްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 09:35:15
ކަރީނާ އަށް "ތްރީ އިޑިއަޓްސް" ލިބުނީ ކާޖޮލް ދޫކޮށްލުމުން

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ފިލްމު "3 އިޑިއަޓްސް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުރިން ލިބުނީ ކާޖޮލް އަށް ކަމަށް އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 09:30:11
މިތުންގެ ދަރިފުޅުގެ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ހިންދީ ސިނަމާގައި 80 އާއި 90 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ގަދައަށް ފިޔަޖެހި އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ދެވަނަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ނަމާޝީ ޗަކްޗަރަބަތީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ބޭޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 09:48:19
މަދޫރީގެ އަޑުން ލަވައެއް، ވަރަށް ހިތްގައިމު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓަކީ އެކްޓްކުރުމާއި ނެށުމަށް ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ބަތަލާއެކެވެ. އޭނާގެ މި ހުނަރުތައް އެތައް ފިލްމަކުން ދައްކާލައި، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ވަނީ ފަތަހަކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 09:45:21
"އެވެޓާ" ގެ ސީކްއަލްތަކުގެ ނިއު ޒީލެންޑް ޝޫޓިން އަށް އަލުން ތައްޔާރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ނިއު ޒީލެންޑްގައި މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުނު، ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއަލްތަކުގެ ޝޫޓިން އެ ގައުމުގައި އަންނަ ހަފުތާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 09:42:29
މި ދަތި ހާލަތުގައި ބަދަހީވީ އާއިލީ ގުޅުން: އާޝާ ބޯސްލޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި މި ދަތި ހާލަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިވުން ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 09:40:51
އަރުޖުން ކަޕޫރް މަންމަގެ ހަނދާންތަކާ ވަކިވުމެއް ނެތް

ހަޔާތުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މަންމަގެ ހަނދާންތައް އާކޮށްދޭ ދުވަހެއް ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ވެސް އެ ހަނދާންތަކާ އެކީގައި އުޅެން ކަމަށް އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. އަރުޖުންގެ މަންމަ މޯނާ ކަޕޫރް މަރުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 09:37:58
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ނާދޭ!" ޗޮކެއްކަނޑައިފައި ހަނާ ބުންޏެވެ. "މި ތާކަށް އެއްވެސް ބަޔެއް ނާދޭ! މަށަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ އަންނާނެހެނެއް ވެސް." ހަނާ އެހެން ބުނި ނަމަވެސް އަނިލްގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް އޮތް އިތުބާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-24 14:01:22
"ފުކްރޭ 3" ގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ

ފަރުހާން އަޚްތަރާއި ރިތޭޝް ސިދުވާނީގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެކްސަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭ ކޮމެޑީ ސީރީޒް "ފުކްރޭ" ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ވާހަކައިގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިވި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-24 08:22:20
ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ބެތާލް" އަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެފި

ޝާހްރުކް ޚާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ނެޓްފްލިކްސް އިން މިއަދު ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާ ވެބް ސީރީޒް "ބެތާލް" އަށް ލިޔުންތެރިންތަކެއް ކޮޕީގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ. އިނގިރޭސީންގެ ބާރު އިންޑިއާގައި އޮތް ދުވަސްވަރު އަސްކަރިއްޔާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-24 08:20:36
"ހަތަރު އުދަރެސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމު "ހަތަރު އުދަރެސް" ރޭ ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ "މިހާރު" ނޫހުގެ އެޑިޓަރު މޫސާ ލަތީފު ކުރީގެ "ހަވީރު" ނޫހުގައި "ހަތަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-24 08:18:14
ހާލުގައި ޖެހުނު ދަނޑުވެރިންނަށް ޖޫހީ ޗާވްލާގެ އާއިލީ ދަނޑެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ އެކު ދަނޑުތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހި މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބި ދަނޑުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަ އެވެ. މިފަދަ ބަޔަކަށް އެހީވާން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-24 08:17:13
އެތައް ތަރިންނަކާ އެކު "ކުޑަކުޑަ ބާރު"

ލޮކްޑައުންގައި ތިބެގެން ވެސް މިއުޒިކާއި ފިލްމީ ފަންނާނުން އަންނަނީ ބެލުންތެރިން ހިތް އުފާކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިންނާއި ވަރަށް ގިނަ މިއުޒިކީ ފަންނާނުން ގޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 14:08:36
އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓުން، އެޗްޑީކޮށް ސިކުންތަކު 10،000 ފިލްމު ޑައުންލޯޑްކޮށްލެވިދާނެ!

އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ދަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރު ދުވަހަކު ވެސް ނުވާތީ އެވެ. މިހާރު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މި ވަނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ދީފަ އެވެ. އެއީ އިންޓަނެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 11:27:22
"ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ގުލާބީ ސިތާބޯ" ގެ ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. "ޕީކޫ" އާއި "ވިކީ ޑޯނާ" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 09:37:20
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ "ގްރޭހައުންޑް" އެޕަލް ޓީވީ އަށް

ކުރިން މި މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރަން އޮއްވައި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ 12 އަށް ފަސްކޮށްފައި އޮތް އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ފިލްމު "ގްރޭހައުންޑް" ގެ ރައިޓްސް އެޕަލް ޓީވީ + އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 09:36:36
ވެބް ސީރީޒް "ކެހެނޭ ކޯ ހަމްސަފަރު 3" އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި

އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ޑިޖިޓަލް ގޮފި އޯލްޓް ބާލާޖީގެ ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ކެނެހޭ ކޯ ހަމްސަފަރު" ގެ ސީޒަން ތިނެއް އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައި، މީގެ ޓްރެއިލާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދައްކައިލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 09:33:28
އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވައްތަރުވާކަށް ނޫޅެން: އީޝާ ގުޕްތާ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުރުމަކީ އަމިއްލަ އަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާއާ ގުޅުވައިގެން ފާޑުފާޑުގެ ނަންނަމުން ގޮވާތީ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 09:29:19
"މަލަންގް 2" ގެ ބަތަލާ އަކީ ޝްރަދާ ކަޕޫރް؟

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރިލީޒްކުރި "މަލަންގް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު، އޭގެ ކާސްޓުން ޝްރަދާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މޯހިތު ސޫރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 05:34:48
ރިޝީގެ ހަނދާންތަކެއް ނުފިލާނެ: ރަންދީރް ކަޕޫރް

މީގެ ވިއްސަކަށް ދުވަސް ކުރިން މަރުވި އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ ހަނދާންތައް ދުވަހަކު ވެސް ނުފިލާނެ ކަމަށް ރިޝީގެ ބޭބެ ރަންދީރް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި، ކަރިޝްމާ އާއި ކަރީނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 05:33:31
ލޮކްޑައުންގެ ގެއްލުމާ އެކު ވެސް އަކްޝޭ އެހީ ދިން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެހީވި އެކަކީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުވި ފަންޑްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީގެ އިތުރުން އެކި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 05:31:42
މޯހިތު ސޫރީގެ "މަލަންގް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރިލީޒްކުރި ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ ކާމިޔާބު ރޮމޭންޓިކް ތުރިލާ "މަލަންގް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރާއި ޑިޝާ ޕަޓާނީ ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު އެ ފިލްމަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 09:56:00
"ލީގަލީ ބްލޮންޑް 3" އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ބަތަލާ ރީޒް ވިދަސްޕޫންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ސީރީޒް "ލީގަލީ" ބްލޮންޑް" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އިއުލާންކުރިތާ ދެ އަހަރު ފަހުން އޭގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިިފި އެވެ. "ލީގަލީ ބްލޮންޑް" ގެ ފުރަތަމަ ބައި 2001

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 09:53:47