×
މައި ސަފުހާ
ކަލާޒްގެ "ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯން ކާ" ވެސް ހުއްޓާލަނީ

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން "ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯން ކާ" އަކީ ފެށިތާ ކުރީކޮޅު ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި މަގުބޫލު ޝޯއެކެވެ. އެކަމަކު މި ޝޯގެ ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލި ކަލާޒްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:49:45
އަޖޭ ދޭވްގަންގެ "ތާނަޖީ" އަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި

އަޖޭ ދޭވްގަން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ތާރީހީ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" އަަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން ސައިފް ފެންނާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:49:09
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިދުޔުތު ޖަމްވަލް ބޮލީވުޑްގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. "ކޮމާންޑޯ" ސީރީޒްގެ އެކްޓަރަށް ބޮޑަށް ކުޅެން ލިބެނީ ވެސް އޭނާގެ ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑާއި އެ ހަށިގަނޑުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:48:34
"ތަހުތު" ގައި ކިޔައިދޭނީ ހަގީގީ ހާދިސާތަކެއް: ކަރަން ޖޯހަރު

ތާރީހީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ތަހުތު" ގައި ކިޔައިދޭނީ ހަގީގީ ހާދިސާތަކެއް ކަމަށާއި ފިލްމުގައި ހިޔާލީ އެއްވެސް ކަމެއް ހިމަނާފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފި އެވެ. މިއީ އޭނާ ތާރީހީ ފިލްމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:48:01
"މާމުއި"ގެ ލަވައެއްގައި ވަރަށް ހާއްސަ ކަމެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓްގެ "މާމުއި" ވެގެން ދާނީ ބެލުންތެރިން ހެއްވައިލާނެ ފިލްމަކަށެވެ. އެކަމަކު ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު އުފައްދާ މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އެޕްރީލް، 1، 2019 ގަ އެވެ. "މާމުއި" ގެ މަސައްކަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:47:27
ލޭޑީ ގާގާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ ލޯބިވެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން ކެރީނޯއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ. އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިންނެވެ. ކްރިސްޓިއަންއަކީ ހޮލީވުޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 14:22:06
"ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެ ވަނަ ސީޒަނާ މެދު ނެޓްފްލިކްސް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް

"ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެޓްފްލިކްސް އިން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ. އާންމުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު މި ވެބް ސީރީޒްގެ އިތުރު ބައެއް ގެނެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 07:03:30
މާރިއާ ކެރީގެ އާ އަލްބަމް "ކޯޝަން" އަންނަ މަހު ނެރެން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މާރިޔާ ކެރީގެ އާ އަލްބަމް "ކޯޝަން" އަންނަ މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އާ އަލްބަމް ނެރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 07:02:56
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމަކީ ރޯހިތު ޝެޓީގެ "ސިމްބާ" އެވެ. މި ފިލްމު ހާއްސަވާ ސަބަބުތަކަކަށް ބަލާ އިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 07:02:21
"ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރްހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް ފަހު، "ހައުސްފުލް 4" ސާޖިދު ހާން ލައްވައި ޑައިރެކްޓް ނުކުރުވަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރުހާދު ސަމްޖީއާ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ފަރްހާދަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 07:01:40
ސުޝްމިތާ ސެން އަށް އަނެއްކާވެސް އާ ބައިވެރިއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން ހުސްހަށިބަޔަށް ހުއްޓަސް، އެޑޮޕްކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ދެ އަންހެން ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި މީހުންނާ ސީރިއަސް ލޯބީގެ ގުޅުންތަކެއް ބާއްވާފައިވާ 42 އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 07:01:06
ހިޔާލު ބަދަލުވި ހިސާބު

ފައިސާ ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ވީހާ ވެސް ކުޑަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބެން ބޭނުންނުވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ މަދު މީހެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އަބަދުވެސް އެ ޚިޔާލުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 06:57:18
ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ އަލްބަމް "މާރޯކާ" ނެރެފި

މީގެ ކުރިން ވެސް ތަފާތު ލަވަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ ދެވަނަ އަލްބަމް "މާރޯކާ" ނެރެފި އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުލަބު 360 ގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ޝޯއަކާ އެކު އަލްބަމް ނެރެދިނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 20:17:56
ޑެނިއެލް ކްރެއިގަށް ފަހު ޖޭމްސް ބޮންޑަކަށް ވާނީ ރިޗަޑް މެޑެން

ދެހާސް ފަނަރައިގައި ރިލީޒް ކުރި ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސްޕެކްޓާ" އަށް ފަހު، ޑެނިއެލް ކްރެއިގް ބޮންޑްގެ ރޯލް ދެން ނުކުޅޭނެކަން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، އެ ރޯލު ދެން ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 07:23:56
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސްގެ ލޯ އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ އިރު، "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު، އިންޑިއާގައި ވެބް ސީރީޒްތަކަށް މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް ދޭ ޝައުގުވެރިކަން ވަނީ ބޮޑުވެގެން ގޮސްފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 07:23:40
ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒްގެ ސްރީ ލަންކާ ފިލްމެއް، އިނގިރޭސި ބަހުން

ބޮލީވުޑުން ހޯދި މަގުބޫލު ކަމާއި އޭ ލިސްޓް ފަންނާނުންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން މަޝްހޫރުވި ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަކީ މުޅި ސްރީ ލަންކާ ވެސް ފަހުރުވެރިވާ ބަތަލާއެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން އޭނާ މަޝްހޫރުވީ މިސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 07:22:31
ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ޝުކުރު ރިތިކް ރޯޝަނަށް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ގެނެސް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ރިތިކް ރޯޝަން، ސޮނާކްޝީ އަށް ދިން ހިތްވަރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ. ފިލްމު ކުޅެން ފެށި އިރު ތަންކޮޅެއް ފަލަކޮށް ހުރެގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 07:21:55
ކާޖޮލްގެ ފިލްމުތައް ދަރިންނަށް ކަމަކު ނުދޭ

މިހާތަނަށް ކާޖޮލް ކުޅުނު އެއްވެސް ފިލްމެއް އޭނާގެ ދެ ދަރިންނަށް ކަމުނުދާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމުތައް ބަލަން އެ މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ވެސް ނުހުންނަ ކަމަށް ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ. ނޭހާ ދޫޕިއާ ހޯސްޓްކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 07:21:18
ބައްޕައާ އެކު އަދި މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުން: ޝްރަދާ ކަޕޫރް

ބައްޕަ ޝަކްތީ ކަޕޫރާ އެކު ފިލްމެއްގައި އަދިވެސް މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބަތަލާ ޝްރަދާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. އޭނާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ފިލްމު ތީން ޕައްތީ (2010) ގައި ޝަކްތީ ވަނީ ކުޑަކުޑަ ރޯލެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 17:26:54
"ކަސޯޓީ" ގެ ކޮމޮލިކާގެ ގޮތުގައި ހީނާ ހާން ދައްކާލައިފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ކުޑައެއް ނޫނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރޭނާގެ ރޯލު އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ކުޅޭ އިރު، އަނޫރާގް ބާސޫގެ ރޯލުން ފެނިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 13:42:42
މީޓޫ މޫވްމެންޓް: ބޮލީވުޑް ބޮޑުން ބޮޑުތަނުން ފަލީހަތް ވަނީ !

ހޮލީވުޑްގެ ޑިރެކްޓަރު ހާވޭ ވެއިންސްޓައިންގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ރޭޕްގެ ތުހުމަތާއެކު ފެށިގެންދިޔަ “މީޓޫ މޫވްމެންޓް” #MeToo މިވަނީ ބޮލީވުޑާއި ހަމައަށް ފޯރާ ބޮލީވުޑްގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ވަރުގަދަ ބައެއް ފަންނާނުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-15 11:00:09
އިނގިރޭސި ބޭންޑް "ކޮލްޑްޕްލޭ" ގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އެމެޒޯން އިން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ކޯލްޑްޕްލޭ" ގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ "އަ ހެޑް އޮފް ފުލް އޮފް ޑްރީމްސް" ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ބޭންޑުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 07:39:40
ކަރަން ޖޯހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ އަރިޔަން ހާން ބޮލީވުޑަށް ނެރުން

ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ އެއް ކަމަކީ ޝާހްރުކް ހާންގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރިޔަން ހާން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ އިރަކަށެވެ. އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 07:38:47
"ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ" އަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަނީ

އެ ފިލްމެއްގެ މަތިން ބެލުންތެރިން ދުވަހަކު ވެސް ފޫހި ނުވާ، ކަރަން ޖޯހަރްގެ "ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ" ރިލީޒް ކުރިތާ 20 އަހަރު ފުރުން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ކަރަންގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 07:37:54
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް އަޔޫޝްމަން ކުރާގެ "އަންދާދުން" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އަދި މަސައްކަތް ފަށާނެ އިރެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 07:36:59
ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނޫން ވާހަކައެއް ނެތް

ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ އެކު މުޅި ބޮލީވުޑް ހޭލައްވާލައިފި އެވެ. ކުރިން ވެސް ބޮލީވުޑަކީ ފިރިހެން ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 07:37:42
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީން ގެނެސް ދީފައިވާ ގިނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކެއްގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދޭން މިހާރު އަންނަނީ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަމުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ ލައިވް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 07:36:49
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު؟

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު މުމްބާއީގައި އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ކައިވެނި ކުރަން ނިންމާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 07:35:45
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އެއަށްފަހު ސަކީނާއަށް ބަލައިލިއެވެ. "އަހަރެން އެބަޖެހޭ ދާން." ޒޫނާ ބުންޏެވެ. "ހެވޭ!" ސަކީނާ ދުލެއް ނުކުރިއެވެ. "ދަރިފުޅު ހުންނާނީ މި ގޭގަ." އެ ވަގުތު ގާދިރާއި އިދުރީސް ވަންތަން ފެނުނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 07:33:40
ރަންވީރާއި ދީޕިކާގެ ކައިވެންޏަށް ރަންވީރުގެ އާއިލާއިން ވެސް ގަހަނާ ގަތުމުގައި!

ބޮލީވުޑްގެ ލޯބީގެ ދެ ގޯޑު ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގު އަންނަ މަހު ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރު ވަމުން އަންނައިރު އެ ކައިވެންޏަށް ބޭނުންވާ ގަހަނާތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-13 17:13:02