×
މައި ސަފުހާ
"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"ގެ ޚާއްސަ ސްކްރީނިންއެއް އާމިރުގެ މަންމައަށް

އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" މާދަމާ ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ. ފިލްމުގައި އާމިރު ކުޅެނީ މެހެމާނެއްގެ ރޯލު ނަމަވެސް މިއީ އޭނާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމަކަށް ވާތީ ފިލްމު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާމިރު އަންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:26:22
ހެމާގެ ސިއްރުތައް ބަޔޮގްރަފީގައި ކިޔައިދީފި

ލިޔުންތެރިޔާ ރާމް ކަމަލް މުކަރުޖީ ލިޔެފައިވާ ހެމާ މާލިނީގެ ބައޮގްރަފީއެއް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ނެރެފަ އެވެ. ހެމާއަށް 69 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހު މި ބައޮގްރަފީ ނެރެދިނީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބަތަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:25:41
ބޮލީވުޑް ފަންނާނުންގެ ތައުރީފު އާމިރު ޚާނާއި ޒާއިރާ އަށް

"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ސެންސަރު ކޮށްދިން ސެންސަރު ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ވެސް އާމިރު ޚާންގެ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ވަރަށް ރީތިވި ކަމަށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދެކެވުމާ އެކު މީގެ ކުރިން ފިލްމު ބެލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:25:04
ހިމޭން ކަރުނަ

އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އަހަރެންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަހަރެންގެ ކޫސަނިކަންތައްތައް ބަލައެވެ. އަހަންނަކީ ވަރަށް ފެންސިރު މީހެކެވެ. ތަނަކުން ރީތި ގަހެއް، ފައިވާނެއް ނުވަތަ ބުރުގާއެއް ފެނުނަސް އަހަރެން ބޭނުންވެއެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:24:02
ކަރަންގެ އާ ފިލްމުގައި ޕަރިނިތީ!

މަޝްހޫރު ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރުގެ އާ ފިލްމުގައި ޕަރިނިތީ ޗޯޕްރާ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމަކީ ކަރަން އުފައްދާ ކުރު ފިލްމެކެވެ. އެއާ އެކު ޕަރިނިތީ ހުރީ އުފަލުން ފޮޅިފަ އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 09:04:34
ކަރަން ޖޯހަރް އުފައްދާ ފިލްމެއްގެ ބަތަލާއަކަށް ޕަރިނީތީ

މިއަހަރަކީ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. ކުޅޭނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް އޭނާއަށް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. އަޔުޝްމާން ކުރާނާއާ އެކު ޕަރިނީތީ ކުޅުނު "މޭރީ ޕިޔާރީ ބިންދޫ"

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 06:17:48
ރަންވީރާ އެކު ރޯހިތު އުފައްދަނީ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމެއް

"ޕަދްމާވަތީ"ގެ އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ކުޅޭނީ "ގޯލްމާލް"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ އެކްޝަން ފިލްމެކެވެ. އަންނަ އަހަރު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 06:17:08
މަޝްހޫރު ތަރިން 2019ގެ ތާރީހުތައް އިއުލާނުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް އެކްޓަރުން އެ މީހުންގެ ފިލްމުތައް ރިލީޒްކުރާނެ ރަނގަޅު ތާރީޚުތައް އެޑްވާންސްކޮށް ބުކް ކުރަމުން ގޮސް 2019 އާ ހަމަށް ބުކިންސްތައް ހަދައިފި އެވެ. ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑައިރެކްޓްކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 06:16:26
ތުމްހާރީ ސޫލޫ: ވިދްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމު؟

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓްރެސް ވިދްޔާ ބާލަންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު 'ތުމްހާރީ ސޫލޫ' ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ. ސުރޭޝް ތުރިވޭނީ ޑައިރެކްޓު ކޮށްފައިވާ އެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 09:23:11
މިފަހަރު އާމިރު ޚާނާއި އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އާމިރު ޚާނާއި އަޖޭ ދޭވްގަން އަކީ މިވަގުތު ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ތަރިންނެވެ. މި ދެ ބަތަލުން ވަނީ 1997 ގައި ނެރުނު "އިޝްގް"ގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 06:06:31
ވައިންސްޓީންގެ ކުޅިގަނޑާ އެކު "ދަ ކަރަންޓް ވޯ" ތާރީހެއް ނެތް ގޮތަށް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ނުފޫޒު ގަދަ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ފެންމަތިވި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި އެތައް ބަޔަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 06:05:50
ޑިޕްރެޝަނުން ސަލާމަތްވެވުނީ ކޮއްކޮގެ މަސައްކަތުން: ޕަރިނީތީ

ފިލްމީ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ އަކީ ވެސް ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ އެކަމުން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކަކު އުޅެފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާ ތަހައްމަލުކުރި ޑިޕްރެޝަންގެ ވޭންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 06:05:11
މަޝްހޫރުކަން ގެއްލިދާނެތީ އާމިރު ޚާން ބިރުގަނޭ

ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ ނަމާއި މަޝްހޫރުކަން ގެއްލިދާނެތީ މިހާރު ވެސް ވަރަށް ބިރުގަންނަ ކަމަށް އާމިރު ޚާން ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އާމިރު ބުނީ ކޮންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 06:04:25
ޑިސެމްބަރުގައި އަޅުވަން ނިންމި "ބާކީވެފާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ވިނީލް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ބާކީވެފާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައި، ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. "ބާކީވެފާ" ގެ ފޭސްބުކްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 13:35:16
ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު އަމީތާބުގެ އާއިލާ އެނބުރި އިންޑިއާއަށް

ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް، ބޮލީވުޑް މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބު ބައްޗަން އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ރާއްޖެއަށް ކުރި ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ގޮސްފި އެވެ.އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައިވާގޮތުން އަމީތާބާއި އޭނާގެ އާއިލާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 10:11:19
ސޯނަމް އާއި ބައްޕަ އަނިލް ކަޕޫރު އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެނީ

ވިދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްރާގެ "އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮ އޭސާ ލަގާ" ގައި ފިލްމީ ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު ފިލްމު އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރު ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ މި ދެ ބަފައިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 06:12:30
ތައްބޫ އަށް 45 އަހަރު، ރީތިކަމުގައި އަދިވެސް ހުސްކޮށް

ފިލްމީ ބަތަލާ ތައްބޫ އަށް މިހާރު 45 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފެންނަނީ އުމުރަށް ވުރެ މާ ޒުވާންކޮށެވެ. ތައްބޫ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު "ގޯލްމާލް ރިޓާންސް" ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނައިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 06:11:50
ޕަދްމާވަތީގެ ގަހަނާ ތައްޔާރުކުރީ 400 ކިލޯގެ ރަން ވިރުވައިގެން، 200 މީހުންް 600 ދުވަހުން

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ފެނުމުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ ފިލްމުގެ އަޖައިބެއް ފަދަ ބޮޑެތި ސެޓްތަކާއި އެ ސެޓްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތި އަދި ލައިޓިން އާއި ޝާހީ ކަމެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 06:10:09
ދަންފުޅި

ދުވަހެއްގެ ނިމުން އައިސް އިރުއޮއްސިއްޖެއެވެ. ރީތި ކުލަތަކުން އުޑުމަތި އޮތީ ފެވިފައެވެ. އަހަރެން އިނީ ގޭގެ ފަސްވަނަބުރީގެ ހާމަފެންޑާގައެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ނުދެވިގެން ބަރުގޮނުއަޅާ އަޑު އިވެއެވެ. ޖެހެމުންދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 06:09:07
މޫޝަންގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް "މޫޝަން މުބާރިކް" ނެރެފި

"މޫޝަން މުބާރިކް" އަކީ އަމިއްލަ ރާގުގެ އަށް ލަވަ ހިމެނޭ އަލްބަމެއް. ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މޫޝަން މުބާރިކް (މުންމު) ގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް ނެރެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 14:21:57
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބް ވާދަވެރި މެޗަކަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ވާދަވެރި މުހިންމު މެޗަކަށް މިއަދު ނުކުންނާނެއެވެ.މި ސީޒަން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-14 13:57:06
އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އަމީތާބު ރާއްޖެއިން ފުރައިފި

އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު، އަމީތާބު ބައްޗަން އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ރާއްޖެއިން ފުރައިފިއެވެ. އަމީތާބުގެ 75 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާއެކު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-14 12:05:00
ޓައިގާ އަދި ރިތިކް ހަރަކާތްތެރިވާ ފިލްމުގައި ބަތަލާ އަކަށް ކަޕޫރު ހަމަޖައްސައިފި

ޔަޝްރާޖް އިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އިއުލާން ކުރި ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކަށް ވާނީ ކަޕޫރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު ވަނީ އެކަން

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-14 11:45:30
ރިތިކް-ޓައިގާގެ އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ވާނީ

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު އުފައްދާ ކުންފުނި ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސްގެ ކުޑައިގެ ދަށުން ބޮލީވުޑަށް ނިކުތް ވާނީ ކަޕޫރު އަނެެއްކާ ވެސް އެ ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުނިން އުފައްދާ ފިލްމެއް ކުޅެން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-14 08:44:28
ހާވީ ވައިންސްޓީންއާ އެކު ބެން އެފްލެކްގެ ދުވަސް ވެސް ދަނީތަ؟

ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ފެންމަތިވި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު އުފެދިފައިވާ ވަރުގަދަ ތޫފާން ވަރުގަދަވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 07:22:33
މި އެކްޓަރުންގެ ތަރި އޮއްސުނީބާ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބަލާއިރު ފިލްމް ކުޅެން މާ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު ވަރަށް ޒުވާން އަދި ހުނަރުވެރިން ތަރިންތަކެއް އުފެދެގިން އައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 07:22:13
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ވާނީ ކަޕޫރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރި ފިލްމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބުނު ފިލްމެކެވެ. އެއީ ކުރިން ހީކޮށްފައި ވެސް ނުވާ ދެ އެކްޓަރަކު ފިލްމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާތީ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 07:21:48
ސަޅަކް 2: ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ފިލްމެއް

ފިލްމީ ބަތަލާ އަދި ޑައިރެކްޓަރު ޕޫޖާ ބަޓް 1991 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސަަޅަކް"ގެ ދެ ވަނަ ބައި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ޕޫޖާ ބުނި ގޮތުގައި "ސަޅަކް 2" ގައި ދައްކުވައިދޭނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 07:21:28
ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ މޮބައިލް އެޕް "ދަ ސްވިފްޓް ލައިފް" ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ ފޭނުންނަށް މިއީ އުފާވެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ ފޭނުންނާ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގާތްކަން ބޭއްވޭނެ ގޮތެއް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 07:21:09
އެކްޓިން އިން ރިޓަޔާ ކުރާކަށް ނޫޅެން: ޖޭމްސް

މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި އަގުބޮޑު ބައެއް ތަންތަން ވިއްކާލައި، އެކްޓް ކުރުމާ ދުރުވެ، އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ދާން، ހޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު ޖޭމްސް ވުޑްސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ރިއަލްއެސްޓޭޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-14 07:20:45