×
މައި ސަފުހާ
ލިއޮނާޑޯ އާއި ލޯރެންސްގެ ޖޯޑު "ޑޯންޓް ލުކް އަޕް" ގައި

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ޖެނިފާ ލޯރެންސް އެކީގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޑޯންޓް ލުކް އަޕް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. "ދި އަދަ ގާއިޒް" އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:10:14
ސޯނޫ ސޫދުގެ ނަމުގައި އެކެޑެމީއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް

އިންސާނިއްޔަތަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ދާދި ފަހުން ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ވެސް ދޭން ނިންމި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫގެ ސޫދުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ އެކެޑެމީއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:09:05
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޭޑޭ" އަށް އިތުރު ބަތަލާ އަކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކުރިން މި ފިލްމުގައި ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލަށް ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، މި ފަހަރު ސޮއިކުރި ބަތަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:08:07
ރާހުލް ރޯއިގެ ފަރުވާގެ ހަރަދު ދެނީ ފިލްމުގެ ޓީމުން

ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގައި ކަރްގިލްގައި އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރާހުލް ރޯއިގެ ފަރުވާ ހުރިހާ ހަރަދެއް އޭނާ ޝޫޓްކުރަމުން ދިޔަ ފިލްމު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:07:15
ރެމޯ، ސަރޯޖް ޚާންގެ ބައޮޕިކެއް ހަދައިފާނެ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ސަރޯޖް ޚާންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދައިފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑައިރެކްޓަރު/ކޮރިއޮގްރާފަރު ރެމޯ ޑި ސޫޒާ ދީފި އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ އެތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 07:40:11
ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަކިވި އުރްމިލާ ޝިވް ސެނާ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ގުޅި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ލޯކް ސަބާގެ ގޮނޑިއަކަށް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމުން ޕާޓީން ވަކިވި ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އުރްމިލާ، ޝިވް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 07:39:29
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ "ގުރުބާން" އާއި ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި އިމްރާން ހާޝިމީގެ "އުނގްލީ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ރެންސިލް ޑި ސިލްވާ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ޝޫޓިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 07:38:43
ކާޖޮލް ބުނަނީ މާޗުން ނޮވެމްބަރަށް ނެގީ 15 މިނިޓް ކަމަށް

މި އަހަރު ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ވަރަށް އަވަހަށް ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި މާޗު މަހުން ފެށިގެން ނޮމެވްބަރާ ހަމައަށް ދިޔައީ 15 މިނެޓުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ. "އަހަންނަށް އިހުސާސްކުރެވެނީ އެގޮތަށް.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 07:37:47
މިއީ ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ހަގު އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރު

ނުފޫޒު ގަދަ އަދި ތަޖުރިބާކާރު މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ހޮލީވުޑް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ހަގު އެކްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރުގެ މަގާމާ އެކު އުމުރުން މިހާރު 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 07:33:31
ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ އާ ފިލްމަކީ ތަމަޅަ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް

އޮގަސްޓް މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ: ދަ ކަރްގިލް ގާލް" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލު ކުޅުނު ޒުވާން ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އާ ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 07:45:00
"ޝޯރިއާ" އަކީ ސްޓާ ޕްލަސްގެ އާ ސިލްސިލާއެއް

ފުލުފުލުގައި އާ ސިލްސިލާތައް ގެނެސްދެމުން އަންނަ ސްޓާ ޕްލަސް އިން އަނެއްކާ ވެސް މުޅިން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ. "ޝޯރިއާ: އޭކް އަނޯކީ ކަހާނީ" އަކީ އަންހެނުން މަސައްކަތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 07:44:17
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޝޫޓިން ފަށާ، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ ދެ ވަނަ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި ފިލްމުގެ ކާސްޓްގައި ދެން ހިމެނެނީ ކްރިތީ ސެނަން އާއި އަރުޝަދު ވަރްސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 07:43:29
އަޖޭގެ ރިލީޒްނުވެ އޮތް "ނާމް" ދައްކަން ތައްޔާރުވަނީ

"ނާމް" އަކީ 2004 ގައި ޝޫޓްކުރި ފިލްމެއް އަޖޭ ދޭވްގަން ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ނާމް" ރިލީޒްނުވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ދިއުމަށް ފަހު އެ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 07:42:34
ދަރުމެންދުރާ އާއިލާގެ "އަޕްނޭ 2" ކަށަވަރު

ދަރޭގެ އާއިލާގެ ތިން ޖީލު ފިލްމުން ފެންނާނެ ކުރީގެ އެކްޓަރު ދަރުމެންދުރާ އާއި ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ ސަނީ އާއި ބޮބީ ޑިއޯލް އެކީގައި ކުޅުނު 2007 ގެ ފިލްމު "އަޕްނޭ" ގެ ސީކްއެލް ހަދާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 07:37:49
ޕްރަބާސްއާ އެކު "އާދިޕުރުޝް" ގައި ކްރިތީ؟

"ބާހްބަލީ" ގެ ފިލްމުތައް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސް ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި ފިލްމު "އާދިޕުރުޝް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކްރިތީ ސެނަން ގެންނަން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 07:36:40
ބޮލީވުޑް ތަރިން ރާއްޖެ އައުން ގިނަވުމުން އިންޑިއާގައި ބަހުސެއް

ބޮލީވުގެ ތަރިން ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އައުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމެއް ހިނގާތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއްޖެ އެވެެ. އެކަމަކު މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ތަރިން އާދަޔާހިލާފަށް ގިނަ އެވެ. އެއާ އެކު އިންޑިއާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 07:35:47
ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ރާހުލް ރޯއި އަށް ފަރުވާ ދެނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "އާޝިގީ" ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި އެކްޓަރު ރާހުލް ރޯއި އަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި 52 އަހަރުގެ އެކްޓަރަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 15:15:32
ހީނާ ޚާން މި ފަހަރު ފުރަވެރީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ފުރަވެރި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 15:11:18
ބިގް ބޮސް 14: ޕަވިތުރާ އަށް އިޖާޒާ ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ

ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ހިމެނުނު ޕަވިތުރަ ޕުނިއާގެ ޖާދޫ ފާއިތުވި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ފަނޑުވެފައި ވަނިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 10:16:35
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާއްޖޭގައި މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އާއި އަރުޖުން ކަޕޫރާ އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ސަރުދާރު އެންޑް ގްރޭންޑްސް" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނެޓްފްލިކްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 07:58:57
ދަރިއަކު ލިބުނަސް އެކްޓިންއާ ދުރަކަށް ނުދާނަން: އަނުޝްކާ

ދުވަހަކު ވެސް އެކްޓިންއާ ދުރަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި އަލަތު ދަރިފުޅު ވިހާފައި ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާ ވެސް އަލުން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ. ކްރިކެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 07:56:24
ކަރަން ޖޯހަރްގެ ސީރީޒްގެ ނަން "ފެބިއުލަސް ލައިވްސް" އަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ކަރަން ޖޯހަރްގެ ނަން-ފިކްޝަން ސީރީޒް "ދަ ފެބިއުލަސް ލައިވްސް ބޮލީވުޑް ވައިވްސް" ގެ ނަމުގެ މައްސަލާގައި ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރް ބަންޑާކަރް ހިތްހަމަނުޖެހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 07:53:19
ކޮންމެފަހަރަކު ރާއްޖޭން ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް ދީފައި: ސޮނާކްޝީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި އެނބުރި ގައުމަށްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް ރާއްޖެ އަށް ދީފައި ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 07:48:53
އަންނަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގެ އެވޯޑް ހަފުލާތައް ނުބާއްވާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފިލްމު އަޅުވާނެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާތީ އަންނަ އަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފުލާތައް ނުބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 07:48:26
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ ކުމާރު ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ ރޯލަކަށް އަރުޝަދު ވަރްސީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ "ހައުސްފުލް 4" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 07:47:34
ކަންގަނާގެ އޮފީސް ތަޅާލި މައްސަލާގައި ބީއެމްސީން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

މުމްބާއީގައި ހުރި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ހަދާފައި ވަނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ އެތަން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މުމްބާއި މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަން (ބީއެމްސީ)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 07:46:33
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޓްރެއިލާ ވަރަށް މަޖާ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ވަރުންގެ ބައްޕަގެ 45 ވަނަ ޑައިރެކްޝަންގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 07:45:34
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގައި އާމިރު ޚާން ހިއްސާވާނެ

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އަށް އިންތިޒާކުރަން ޖެހޭ އެހެން ސަބަބެއް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމުގެ ޓީމުން ދީފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-28 08:31:10
ބަތަލާ ޓިސްކާ ޗޯޕްރާ ޑައިރެކްޝަނަށް

ބަތަލާ ޓިސްކާ ޗޯޕްރާ ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ ބޮލީވުޑްގެ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ލިސްޓަށް އިތުރުވެ އޭނާގެ އަލަތު ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް މިއަދު ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. "ގުޑް ނިއުސް" އާއި "ތާރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-28 08:30:22
ވިކީ ކޯޝަލްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިމޯޓަލްސް އޮފް އަޝްވަތައްމާ" އަށް ސާރާ އަލީ ޚާން؟

ބޮލީވުޑްގައި ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލްއާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ދާރް ޓްރިލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިމޯޓަލްސް އޮފް އަޝްވަތައްމާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-28 08:29:40