×
މައި ސަފުހާ
ޤައުމު އިސްލާހުވާންއޮތީ، އަމިއްލަ ނަފުސު އިސްލާހުވެގެން: ހުކުރު ޚުތުބާ

“ގައުމު އިސްލާހުވުން އޮތީ ނަފްސުތައް އިސްލާހުވެގެންނެވެ.“ މި މައިގަނޑު ސުރުޚީއަށް އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ހިޔަލުގައި ތިބެގެން ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 15:29:00
ތަހައްޖުދު ނަމާދުގެ މާތްކަން

ނަމާދަކީ އަހަރުމެންގެ މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު (ޞޢވ) ގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ﷲ ތައާލާ ދެއްވި ބަރަކާތްތެރި ހަދިޔާއެކެވެ. ނަމާދަކީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރުމެންނަށް ދެއްވި ބުރައެއް ނޫނެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-01 13:51:42
ހުތުބާ: އިންސާނީ ނަފްސު އިސްލާހުކުރުމުގެ ޖިހާދެއް ފަށަން ވެއްޖެ

ޤައުމު އިސްލާހުވުން އޮތީ ނަފްސުތައް އިސްލާހުވެގެން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިންސާނީ ނަފްސު އިސްލާހުކުރުމުގެ ޖިހާދެއް ފަށަން މިއަދުގެ ހުތުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މާތްﷲއަށް ބިރުވެތިވެ ތަޤުވާވެރިވުމަށް މިއަދުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-01 13:15:40
ފަތުވާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ފަތުވާ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައިވާގޮތުން ފަތުވާ

މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-30 08:48:27
ޒާތީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ނަހަމަގޮތުގައި މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެއީ އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން- ހުކުރު ޚުތުބާ

މީސްތަކުންގެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސްއޫލުވެރިއަކު ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް އޮޅުންބޮޅުންވެ ފާލުން ނެއްޓިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައެވެ. ކޮންމެ މީހަކު އެމީހެއްގެ

ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-24 15:51:30
ހުތުބާ: މަސްއޫލިއްޔަތަށް އަމާނާތްތެރި ނުވެއްޖެނަމަ ޤިޔާމަތްދުވަހުން "އޭ ސަހަރޯއޭ" ބުނަން ޖެހޭނެ

މީސްތަކުންގެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އައްޔަންކުރާ މަސްއޫލުވެރިޔާ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް އަމާނާތްތެރި ނުވެއްޖެނަމަ ޤިޔާމަތްދުވަހުން "އޭ ސަހަރޯއޭ" ބުނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުތުބާގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-11-24 13:07:08
އައު ސަރުކާރުން އިމާމުންނަށް ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް އަވަހަށް ސަރުކާރުން ޢިއުލާންކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމަ ޢަލީ

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-18 12:59:39
އިމާމުންނަށް ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އިމާމުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން އާ ސަރުކާރުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-11-18 11:11:42
މަޤާމާ ހަވާލުވިތާ ގަޑިއިރެއް ފަހުން ޝަހީމްގެ ނިންމެވުމެއް

ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ނިންމެވުމާއެކު ޑރ. ޝަހީމް ވެވަޑައިގެންފައި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-11-17 23:59:49
އަލް އަޤްސާއަކީ އަމާނާތެއް، މި މިސްކިތް ރައްކައުތެރިކުރުން މުހިންމު- ހުކުރު ޚުޠުބާ

ފަލަސްޠީނަކީ އެތައް ނަބީ ބޭކަލުންނާއި، ރަސޫލު ބޭކަލުންނެއް ދިރިއުޅުއްވި ބިމެވެ. ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި، އިސްޙާޤުގެފާނާއި، ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި، ޔޫސުފުގެފާނާއި، ލޫޠުގެފާނާއި، ދާވޫދުގެފާނާއި ސުލައިމާނުގެފާނާއި،

ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-17 13:43:52
ފަލަސްތީނަކީ އިސްލާމީ އެތައް ޒަޢީމުންނެއް އެ ބިމަށްޓަކައި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ބިމެއް: ޚުތުބާ

ފަލަސްތީނަކީ އިސްލާމީ އެތައް ޒަޢީމުންނެއް އެ ބިމަށްޓަކައި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ބިމެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ހުތުބާގައި ބުނީ ފަލަސްތީނަކީ އެތަށް ނަބީ ބޭކަލުންނަކާއި, ރަސޫލު ބޭކަލުންނެއް

އެކި.އެމްވީ - 2023-11-17 13:04:59
ހުކުރުވިލޭރޭ ނުވަތަ ހުކުރު ދުވަހު ކަހްފު ސޫރަތް ކޮންމެހެންވެސް ކިޔަވާތި!

ހުކުރުވިލޭރޭ ނުވަތަ ހުކުރު ދުވަހު ކަހްފު ސޫރަތް ކޮންމެހެންވެސް ކިޔަވުމަކީ އަހަރެމެން މުސްލިމުންނަށް ނުހަނު ގިނަ ގުނަ ދަރުމަ ހުރިކަމެކެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ނުވަތަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ކަހްފު ސޫރަތް ކިޔެވިދާނެއެވެ.

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-17 10:59:00
ޣައްޒާގައި 50،000 މާބަނޑު އަންހެނުން އެބަތިބި؛ ޙާލަތަކީ އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ފުރަތަމަ ނޭވާލުމުގެ ކުރިން ޝަހީދުވުން ނުވަތަ ޔަތީމުވުން

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުގެ ހަމަލަތައް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ޣައްޒާގައި 50،000 މާބަނޑު އަންހެނުން ތިބިއިރު އެތަނުގެ ޙާލަތަކީ އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ފުރަތަމަ ނޭވާލުމުގެ ކުރިން ޝަހީދުވެފައި ނުވަތަ ޔަތީމުވެފައި ތިބުމެވެ.

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-15 00:18:18
ފްލެޓް ލިސްޓަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވޭ: އަކްރަމް

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެލިސްޓަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ވަރުގެ ޝަކުވާތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިންގް

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-13 21:08:02
ބޮޑެތި ބަލީގެ މީހުންނަށް ހައްޖު ޖާގަތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ދާން ފުރުސަތު ދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހާއްސަކުރި ޖާގަތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ހަވާލުގައި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-11-13 17:14:07
ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އެނގުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް

ކައިވެންޏަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް އަންނާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަހެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރެއެވެ. ކައިވެންޏަކީ އުމުރުގެ ބާކީ ބައި އެކުގައި ހޭދަކުރަން ބޭނުންވާ

އެކި.އެމްވީ - 2023-11-13 09:18:04
ޣައްޒާގައި ކޮންމެ 10 މިނެޓުން ކުޑަކުއްޖަކު ޝަހީދުވަމުން އެބަދޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 އިން ފެށިގެން ލާއިންސާނީ އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން، ޣައްޒާގައި ކޮންމެ 10 މިނެޓުން ކުޑަކުއްޖަކު ޝަހީދުވަމުން ދާކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-12 14:25:01
ޓެރަރިސްޓް އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ޙިޒުބުﷲ

ޓެރަރިސްޓް އިސްރާޢީލުގެ ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް ލުބުނާނުގެ ޙިޒްބުالله ޖަމާޢަތުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިނުލާނެ ކަމުގައި އެ ޖަމާޢަތުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ ޖަމާޢަތުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ، އޮކްޓޫބަރު

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-12 08:55:41
އިންސާނާގެ ހެޔޮކަމުގެ ނާރެހަކީ ހިތް: ޚުތުބާ

އިންސާނާގެ ހެޔޮކަމުގެ ނާރެހަކީ ހިތް ކަމަށާއި، އިންސާނާގެ ހިތް ގައުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ފަރުވާއަކީ ﷲ ހަނދުމަކުރުންމަތީ ދެމިހުރު ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ސަލާމަތްވެގެންވާ

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-10 15:14:09
އިންސާނާ ހެޔޮކަމުގެ ނާރެހަކީ ހިތް: ހުކުރު ހުތުބާ

ޖަޒާ ލިބުން އޮތީ ހިތުގެ ރަނގަޅުކަމާއި ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، އިންސާނާ ހެޔޮކަމުގެ ނާރެހަކީ ހިތްކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ "ސަލާމަތްވެގެންވާ ހިތް"

މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-10 14:08:35
ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުން އިސްރާއީލުގެ އުޅަނދުތަކެއް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފި

އިސްރާއީލުގެ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފައުޖުތަކުން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ހިންގަންފެށިތާ 35 ވަނަ ދުވަހު، އިސްރާޢީލު ސިފައިންގެ ފައުޖުތަކުގެ އުޅަނދުތަކަކަށް ޙަމަލާދީ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފިއެވެ.

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-10 14:07:16
އިސްލާމީ މަތިވެރި އަޚްލާޤާއި އީމާންކަމުން ބަބުޅާ ހިތްތަކަކީ ނަސީބުވެރީން، އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރީން- ހުކުރު ޚުތުބާ

ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ސަލާމަތްކަމާއި އަމާންކަން ލިބޭނީ ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވުނު މިންވަރަކުންނެވެ. ﷲ ގެ ފޮތަށް ބަލާއިރު ހިތްތަކުގެ ހާލަތްތަކެއް ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއް ހާލަތަކީ ސަލާމަތުންވާ ހިތެވެ. އޭގެ

ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-10 13:59:39
އީމާންކަމުން ފުރިގެންވާ ހިތަކަށް މެނުވީ ރަގަޅު ހަޔާތެއް ނުލިބޭނެ: ޚުޡުބާ

އީމާންކަމުން ފުރިގެންވާ ހިތަކަށްމެނުވީ މިދުނިޔޭގައި ރަގަޅު ހަޔާތެއް ނުލިބޭނެކަމަށާއި، އާޚިރަތް ދުވަހުން މަތިވެރި މަގާމެއްވެސް ނުލިބޭނެ ކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޡުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ސަލާމަތް ވެގެންވާ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-10 13:56:43
ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ޣައްޒާ ސިޓީގެ އުތުރަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑައިލަނީ

ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގެ ތެރެއިން އެ ސިޓީގެ އުތުރަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހަތަރު ގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑައިލަން ޔަހޫދީން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަން އެމެރިކާއިން

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-10 13:47:11
ގިޔާމަތްދުވަހުން ސަލާމަތްކަމާއި، އަމާންކަން ލިބޭނީ ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވުނު މިންވަރަކުން: ޚުތުބާ

ގިޔާމަތްދުވަހުން ސަލާމަތްކަމާއި، އަމާންކަން ލިބޭނީ ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވުނު މިންވަރަކުން ކަމަށް ހުކުުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމީ މަތިވެރި އަހްލާގުގެ މަތީގައި ކުރިޔަށްދާ މީހުންނަކީ

އެކި.އެމްވީ - 2023-11-10 13:12:41
ހުކުރު ހާޟިރީގައި ”ހެޔޮ ފާހަގަ“ ޖެހުނުކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންގެ ޢީދު ދުވަހެކެވެ. ހަފުތާގެ އެންމެ މާތް ދުވަހެވެ. ހުކުރު ދުވަހަކީ ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މުސްލިމުންނަށް އެންމެ ޚާއްޞަ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ޚާއްޞަވުމުގެ ސަބަބުތައް ގިނައެވެ.

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-10 10:59:00
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުނަގާ 2000 މީހުން އެބަތިބި: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުނަގާ 2,000 މީހުން ތިބި ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަކްރަމް ބައެއް

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-09 13:05:49
ކޮކަ ކޯލާ ބުއިން ނިމުނީ: އަލީ ރަމީޒު

ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ލާއިންސާނީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާ އިޒްރޭލަށް ކޮކަ ކޯލާ ކުންފުނިން ސަޕޯޓްކުރާތީ އެ ބުއިން ދެން ދުވަހަކު ވެސް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް އަލީ ރަމީޒު ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-11-09 10:13:50
ސަޚްޔޫނީންގެ ބާރުގަދަ ބޮންތައް، އިންސާނީ އެހީފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޖަމަޢާތްތަކުގެ "އުޅަނދުތަކަށް"

ހައްދުފަނަ އަޅާފައިވާ އިސްރާއީލް ސަޚްޔޫނީންގެ ބާރުގަދަ ބޮންތައް، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޖަމަޢާތްތަކުގެ "އުޅަނދުތަކަށް" އަޅަންފަށައިފިއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ރެޑްކުރެސެންޓުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-08 09:16:31
ކަޓް އޮފެއް ހެދީކީ ނޫން، 76 މާކްސް އިން ފްލެޓްތައް ހުސްވީ: މިނިސްޓްރީ

ކަޓް އޮފެއް ހެދީ ނޫންކަމަށާއި، 76 މާކުސް ލިބުނު މީހުންނާއި ހިސާބުން ފްލެޓްގެ އަދަދު ހުސްވީ ކަމަށް ހައިސިންގް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ކުރއަށްދިޔަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-07 18:10:29