×
މައި ސަފުހާ
އަޅުގަނޑުމެން ހިފި ރޯދައާ އަޅުކަން ޤަބޫލުވިބާ!

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ހެޔޮކަމެއް ކުރެވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާވެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް، ﷲ އެންގެވި ކަމެއް އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-19 07:49:38
سورة الفيل ގެ ތަފްސީރު

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿﴾ ) “އެތުގެ އެކުވެރިންނާމެދު (އެބަހީ: فيل ބާގައިމީހުންނާމެދު (ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާތޯއެވެ؟”

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-18 07:20:38
ރަމަޟާންމަހު ގެއްލޭ ރޯދަތައް ހުއްޓާ ހަރޯދަ ހިފިދާނެތަ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ޝައްވާލް މަހުގެ ހަރޯދަ ގުޅިފައިވަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-17 06:58:56
ޝައްވާލު މަހުގެ ހަރޯދައިގެ މާތްކަން

ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚާއެވެ. ލޮބުވެތި މުސްލިމު އުޚްތާއެވެ. ހެޔޮކަންތަކުގެ މަތީގައި ދެމިހުރުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ކިބައިން ނުހަނުބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އޭނާގެ ނަފްސު ޠާހިރުކޮށް، އޭނާގެ އާޚިރަތް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-16 07:39:23
ރޯދަ ހިފަންފެށި ޤައުމު ނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި ރޯދަމަހުގެ ފަހުދުވަހު ހުރުން

ސުވާލު: ރަމަޟާން މަސް ފެށުނުއިރު އަހަރެންހުރީ އަހަރެންގެ ޤައުމުގައި، ދެން ރޯދަމަސް ތެރޭގައި އަހަރެން އެހެން ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރިން. އެޤައުމު މީހުން ރޯދަ ހިފަން ފަށާފައިވަނީ އަހަރެންގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށްވުރެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-14 06:16:51
ޢީދު ހުކުރު ދުވަހާއި ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢީދު ނަމާދުކުރި މީހަކު ހުކުރު ނަމާދު ކުރަންޖެހޭނެތަ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޢީދު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހާއި ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ހަދީޘްތަކާއި ޞަހާބީންގެ ފަރާތުން އާޘާރުތައް އައިސްފައިވެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-13 06:35:47
ޢީދުގެ އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތައް

ބަރަކާތްތެރި ޢީދު ދުވަހަކީ މުސްލިމުން އުފާކުރުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ ޝަރުޢު ކޮށްދެއްވި ދުވަހެކެވެ. ވީމައި ފިޠުރު ޢީދާއި ޢަޟްޙާ ޢީދު ދެދުހުގައިވެސް رسول الله صلى الله عليه وسلم ކަންތައްތައް ކުރައްވައި ދެއްކެވި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-12 07:35:45
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢީދު ނަމާދު ކުރައްވަނީ ހާމަތަނެއްގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މިސްކިތްކޮޅުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވި ކަމެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-09 06:19:22
މަރުވުމުން ކަށްވަޅު ފިއްތާލެވެނީ ނުބައިކޮށް އުޅޭ މީހުންގެތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޤަބުރުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފިއްތާލެވޭނެކަމަށް އޮންނަ ޙަދީޘްއަކީ ޞައްހަ ޙަދީޘްއެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އެކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެނަމަ ސައުދު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-08 06:57:14
މަރުވުމުން ކަށްވަޅު ފިއްތާލެވެނީ ނުބައިކޮށް އުޅޭ މީހުންގެތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޤަބުރުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފިއްތާލެވޭނެކަމަށް އޮންނަ ޙަދީޘްއަކީ ޞައްހަ ޙަދީޘްއެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އެކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެނަމަ ސައުދު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-08 06:45:09
ވިތުރި ކުރާނެގޮތް

ސުވާލު: ވިތުރި ކުރާނެގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ވިތުރިއަކީ ﷲ އަށް ކުއްތަން ވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ވަރަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-05 07:13:51
ވިތުރި ކުރި ނަމަވެސް ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެތޯއެވެ؟

ސުވާލު: އަޅުގަނޑު އިޝާނަމާދުގެ ފަހުގައި ވިތުރީގެ 3 ރަކްޢަތް ކުރަމެވެ. ސުވާލަކީ ވިތުރި ކުރި ނަމަވެސް ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެތޯއެވެ. އަދި ދަމު ނަމާދު ކުރުމަގައި އެންމެ ރަގަނޅު ގޮތަކީ އަދި ރަކްޢަތްތަކުގެ އަދަދަކީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-05 07:00:39
ދަމުނަމާދު ކުރާނެގޮތް

لحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން ނުވަތަ ހަތަރު ރަކުޢަތުން ހަތަރު ރަކުޢަތުން ސަލާންދެމުންނެވެ. ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-04 07:23:53
ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަން ރަނގަޅީ ރުފިޔާއިން ތަ؟ ނޫނީ ކާބޯތަކެތިންތަ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد މިމައްސަލައަކީ ދެކޮޅަށްވެސް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުތިހާދީ މައްސަލައެކެވެ. އެހެން ކަމުން ޢިލްމުވެރިން އެކަމާއިމެދު ބަހުޘް ކުރައްވާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-03 16:13:12
ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގައި އިޢުތިކާފް ކުރުން

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަހުމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހިމް ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގައި މިސްކިތުގައި އިޢުތިކާފުކުރުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ބަހުގެ ގޮތުންބަލާއިރު އިޢުތިކާފުގެ މާނައަކީ ވަކިކަމަކަށް ހުސްވެގަތުމެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-02 06:39:45
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އޮޅިފައިވާނަމަ ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފަން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އޮޅިފައިވާނަމަ ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:ހައިޟުގެ މުއްދަތު އޮޅިފައިވާ މީހުނަށް އެކަމުގެ މުއްދަތު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-05-31 07:53:37
އުމުރުން ދުވަސްވެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ރޯދަނުހިފޭނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ސުވާލު:ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފައިހުރިމީހެއްގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ރޯދަނުހިފޭނަމަ އޭނާޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީކިހިނެތްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمدلله، والصلاةوالسلامعلىنبينامحمدوعلىآلهوصحبهوسلموبعد: ފަސޭހަވާނެކަމުގެ އުއްމީދެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-05-30 07:13:04
ﷲއަށްޓަކައި ލޯބިވީ ދެމީހުން

އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ ދުވަހަކީ ޙިސާބު ބައްލަވާނެ ޤިޔާމަތްދުވަސް ކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަވަނީ އެދުވަހުން ﷲގެ ޢަރުޝިކޮޅުގެ ހިޔާދެއްވާނެ ހަތްބަޔެއްގެ ޚަބަރުދެއްވާފައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-28 22:52:33
29 ސުކުންތު: ތިބާގެ ފިޔަ ތިރިކުރޭ!

(ނޯޓް: މިއީ ރޯދަމަަހަށް ޚާއްޞަކޮށް، ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި އަޚްލާޤީ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވި ތައްޔާރުކުރެވޭ ކުރު ލިޔުންތަކެކެވެ! ތަފާތު އެކި މައުޟޫތަކަށް މި ލިޔުންތަކުގައި އަލިއަޅުވައި ލެވޭނެއެވެ.)

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-28 12:36:49
ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން

الحمد لله، الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارً‌ا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-28 11:33:48
ﷲގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުން

ﷲއަށްއަށް އީމާންވުމުގައި ﷲގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމުގައި ހިމެނޭކަންކަން ﷲގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމުގެ މާނައަކީ ﷲގެ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޒާތުފުޅަށް ޤުރުއާނާއި އަދި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-28 09:26:33
ފިޠުރަތުގައިވާ އަދަބުތައް

މުސްލިމަކު މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވެނީ އެމީހަކު ﷲގެ ފޮތާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން އެނގިފައިވާ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ ދީނުގެ ތަޢުލީމުގައި ހިފާކަމަށްޓަކައެވެ. އަދި އޭނާ ދިރިއުޅޭހުށީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-27 23:46:49
އިސްލާމްދީނުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުން

الحمدلله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: އިސްލާމްދީނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންމެ ފަހުން އެއިލާހުގެ އަޅާ އަދި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ބާވާލެއްވި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-27 22:20:55
ރާބުއިމާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ނުބައިކަމާއި ސުންޕާކަން

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة والسلام على نبينا محمد و آله صحبه أجمعين. أما بعد: މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ‌ وَالْمَيْسِرُ‌

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-27 17:30:53
މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމުގެ މުހިންމުކަން

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد: މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ މައިންބަފައިންނަކީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-27 11:12:12
ދުވާލުގެ ވަޤުތުތައް މާ ދިގު ގައުމުތަކުގައި ރޯދަހިފާނީ ކިހިނެއް؟

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد و آله و صحبه أجمعين. آمين. އިސްލާމްދީނަކީ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ މީސްތަކުން އުޅޭނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ވަރަށްވެސް ފަސޭހަ ދީނެކެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމްދީނަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-27 09:30:03
ރޭ އަޅުކަމާއި އެއްވަރުގެ ދަރަޖަ ލިބެނިވި ޢަމަލުތައް

1- އިޝާ ނަމާދާއި ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުން ރަސޫލާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަޞައްލަމް ހަދީޘް ކުރައްވާފަވެއެވެ. مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَّاَ قَامَ نِصْفُ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-05-27 07:16:44
އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟

އިސްލާމުން 73 ބަޔަށް ބައިވެ، އަހުލުއްސުންނާ ފިޔަވައި ހުރިހާ އެންމެން ވަނީ ނަރަކައިގައި ކަމަށް ނަބިއްޔާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-26 20:42:16
ﷲއަށް އީމާންވުން

4 ވަނަ ބައި ﷲގެ އިލާހުވަންތަކަމަށް އީމާންވުމާއި ގުޅޭކަންތައްތައް. "ދެވަނަކަމަކީ: ﷲއަށް އީމާންވުމުގައި ﷲގެ އިލާހުވަންތަކަމަށް އީމާންވުމުގައި ހިމެނޭކަންކަން. އެބަހުގެ މުރާދަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަކީ އެއްކައުވަންތަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-26 11:41:41
ﷲގެ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންތަ؟

الحمدلله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: ތިރީގައިވާ ޙަދީޘްގައި އެވަނީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބެ ދަރިކަލުންކަމަށްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެބެންގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-26 10:10:33