×
މައި ސަފުހާ
ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ، ހެޔޮކަމާއި، ޒިކުރާތަކާއި، ފިލާވަޅުތަކުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެއް،: ޚުތުބާ

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ، ހެޔޮކަމާއި، ޒިކުރާތަކާއި، ފިލާވަޅުތަކުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުޙައްރަމް މަހަކީ، މާތް ﷲ ޙުރްމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މަހެކެވެ. ރަމަޟާން މަހަށްފަހު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-12 13:04:08
ޖަމީލް ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ސަޖިދައިގައި އޮއްވާ

މާފުށި ޖަލުގައި މިއަދު ނިޔާވި، މުހައްމަދު ޖަމީލް ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ސަޖިދައިގައި އޮއްވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލް ގޮޅިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ، ހަރަކާތް ނުކޮތް ގިނައިރު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-29 00:09:23
ލަދުވެތިކަމާ އިއްފަތްތެރިކަމަކީ މަތިވެރި ދެ ސިފަ: ޚުޠުބާ

ލަދުވެތިކަމާ އިއްފަތްތެރިކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދެ ސިފަކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގެ މައުޟޫއުއަކީ “ލަދުވެތިކަމާއި އިއްފަތްތެރިކަން”

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-06-21 13:43:23
ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނުގެ ހައްޤުގައި ހެޔޮދުއާ ކުރައްވާ!

ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނަށް ނަސްރުދެއްވުން އެދި ދުއާ ކުރުމަށް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ހައްޤުގައި އަޑުއުފުލައި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 13:07:19
ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕުގައި 298 މީހުން ފުރައިފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މިއަދު ހަވީރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފުރައިފި އެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ މިއަދު ފުރީ 298 ހައްޖާޖީން ކަމަށެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖެ އިން ހައްޖާދާ

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-31 18:59:00
ސިހުރުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވޭ

ސިހުރުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. މިއަދުގެ ހުތުބާގައި ވަނީ ސިހުރުގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-31 13:21:41
ސިހުރު އުގެނުމަކީ ކާފިރުވާނެ އަމަލެއް: ޚުޡުބާ

ސިހުރު އުގެނުމަކީ ކާފިރުވާނެ އަމަލެއްކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޡުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ސިހުުރުގެ ނުބައިކަން" މިމައުޟޫއަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެންދިޔަ މިއަދުގެ ޚުޡުބާގައި ވިދާޅުވީ ސިހުރަކީ ކާފިރުވާފަދަ ބޮޑު

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-31 13:18:53
އިލްމަކީ ސުވަރުގެއަށް ދިޔުމަށް ކޮށޭނެ މަގެއް - ހުތުބާ

އިލްމަކީ ސުވަރުގެއަށް ދިޔުމަށް ކޮށޭނެ މަގެއް ކަމަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އިލްމު އުގަންނައިދިނުމުގައި އިހުމާލު ނުވެ، ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައިވެސް މަންފާކުރާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-24 13:10:49
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިސާބަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު ބުނީ، މިއަދުން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިސާބުގެ މިންވަރަކީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-22 23:13:10
އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން، މުސްތަފާ އަށް 1.8 މިިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ މައްޗަށް ސިވިލް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-20 16:27:56
ޒަކާތް ވާޖިބުވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކުމެ، މުދަލުން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެ - ޚުތުބާ

ޒަކާތް ވާޖިބު ވެއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެ މުދަލުން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންސާނުންނަށް އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ނިއުމަތްތައް ދެއްވާފައިވާއިރު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-17 13:13:40
މުދަލުގެ ޒަކާތް އަދާކުރާނަމަ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އިޖުތިމާއީ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެ: ޚުޡުބާ

ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިން މުދަލުގެ ޒަކާތް އަދާކުރާނަމަ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އިޖުތިމާއީ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޡުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "މުދަލުގެ ޒަކާތް" މިމައުޟޫއަށް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-17 13:07:54
ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ މުދާ އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެއް

ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ މުދާ އިތުރުކޮށްދީ، ދެ ދުނިޔޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ފޯރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފި...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-17 10:42:08
އިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ

ރަސްމީ ފާލަން ނުވަތަ "ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން" އަލުން މަރާމާތު ކުރުމަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޓީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-13 11:13:27
ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފި

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފިއެވެ. ރަސްމީ ފާލަން ނުވަތަ "ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން" އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 15:27:46
އިސްލާމްދީނުގައި، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުމަށްވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް މި ދުނިޔޭގައި އެބައޮތް ހެއްޔެވެ!

ކައިވެނި ކުރަމުން ހެޔޮލަފާ ފިރިހެނަކު އިހްތިޔާރު ކުރާށެވެ. ތިބާގެ ފިރިމީހާއަކީ މާތްﷲ ތިބާއަށް ދެއްވި ނިއުމަތެއްކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެކަނލާގެއަށް ހަމްދުކުރާށެވެ. ލޯބިވާ ފިރިމީހާއެކު ޖަންނަތުގައި

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 13:34:55
ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވާށެވެ!

މި ދުނިޔޭގައި ތިބާ މިހޭދަކުރަނީ ވަރަށްވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. މި މަދު ދުވަސްކޮޅު ހެޔޮ ގޮތުގައި ވޭތުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސަތްކަތް ކުރަންޖެހެ އެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވާން ޖެހެއެވެ. ނަފްސު ތާހިރުކޮށް

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 09:46:49
‏ ރުޤްޔާކުރާ އިރު ޖިންނީން އަންދާކަމަށް ބުނެވޭ. މީ ކިހިނެއް ވާ ކަމެއްތޯ؟

އިންސާނުންނެކޭ އެއްފައިދައިން ޖިންނީންނަކީވެސް ﷲ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މުޅިން ތަފާތު މަޚްލޫގެކެވެ. ލޮލަށް ނުފެންނަ ޢާލަމެއްގައި އުޅޭ ބައެކެވެ. އަދި އިންސީންގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ދީންތަކާއި

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 10:37:28
ގަނެވިއްކުމުގައި މީސްތަކުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ މާތްކަން އެނގޭތަ!

ގަނެވިއްކުމުގައި މީސްތަކުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށްދިނުމަކީ ހެޔޮވެގެންވާ އަމަލެކެވެ. ހަދީޘްފުޅެއްގައި ވެއެވެ. ” މާތްﷲ މުދަލާއި ތަނަވަސްކަން ދެއްވި އެކަނލާގެ އަޅުންގެ ތެރެއިން ހިސާބު ބެއްލެވުމުގެ ވަގުތު ގެންނަވައި

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 09:08:10
އެސްފީނާ؛ ރައްކާތެރި ނުވެވިއްޖެނަމަ ދިރިއުޅުން އަންދާ އަޅިއަށް ހަދާލާ ބިރުވެރި ހަގީގަތެއް!

އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާއި ދިމާލަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ސަބަބުން އެބެލެވުނު ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާއާއި ބެހޭގޮތުން އިބުނުލްޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެކަމުގެ

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 07:37:38
ތައުބާގެ ދޮރު ތިބާއަށްޓަކައި ބަންދު ނުވަނީސް، ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ!

މާތްﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާ ވާންވީ ހަމަ ކުށެއް ކުރެވޭ ވަގުތުގައެވެ. ކާފިރުކަންމަތީ މަރުވާ މީހުންނަށާއި، އަޖަލު އައިސްޖެހޭ ވަގުތު ތައުބާވާ މީހުންގެ ކިބައިން މާތްﷲ ތައުބާ ގަބޫލު ނުކުރައްވައެވެ. މާތް ރަސޫލާ

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-10 15:08:52
އަހަރެމެންގެ ވަށައިގެން ހުރި ނިޒާމުތަކަށް ބަލާލުމުން ފެންނަނީ ކަލަކު ވޮޑިގެންވާ ކަމުގެ ހެކިތައް: ޚުޠުބާ

އަހަރެމެންގެ ވަށައިގެންވާ ކައުނުގައި ހިނގަހިނގާ ހުންނަ އެކިއެކި ނިޒާމުތަކަށް ބަލާލުމުން ފެންނަނީ ކަލަކު ވޮޑިގެންވާ ކަމުގެ ހެކިތައް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ކަލަކު ވޮޑިގެންވާ ކަމުގެ

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-10 13:40:08
ކަލަކު ވޮޑިގެން ނުވާކަމުގެ ޝުބުހާތައް ޒުވާނުންގެ ސިނކުޑިތަކަށް ދަނީ ވައްދަމުން: ޚުޡުބާ

ޢަލްމާނިއްޔަތުގެ ފާސިދު ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން ފަށާފައިވާ ވަރުގަދަ ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި، ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިތައް ދޮވެލާ، ސިޔާސަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން ދީން ވަކިކޮށް، ކަލަކު ވޮޑިގެން ނުވާކަމުގެ ޝުބުހާތައް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-10 13:18:38
ބުއްދިއަކީ ފެންނަ ނުވަތަ އިޙްސާސްވާ އެއްޗެއް ނޫން، ސިކުނޑިއެއް ވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ބުއްދި ކުރެވޭ އެއްޗެއްވެސް ނޫން: ޚުތުބާ

ބުއްދިއަކީ ވާ އެއެއްޗެއް ނަމަވެސް ބުއްދި އަކީ ފެންނަ ނުވަތަ އިޙްސާސް ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. “ސިކުނޑިއެއް ވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ބުއްދި ކުރެވޭ އެއްޗެއްވެސް ނޫން” ހުތުބާގައި...

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-10 13:00:32
ކުޑަކުދީންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯތަކުގެ ފިނިކަން: ރައީސް

ކުޑަކުދީންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯތަކުގެ ފިނިކަން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި،

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-10 11:09:26
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ކަލަކު ވޮޑިގެން ނުވާކަމުގެ ޝުބުހާތައް ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ދަނީ ވައްދަމުން - ހުތުބާ

ޢަލްމާނިއްޔަތުގެ ފާސިދު ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން ފަށާފައިވާ ވަރުގަދަ ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި، ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިތައް ދޮވެލައި، ސިޔާސަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން ދީން ވަކިކޮށް، ކަލަކު ވޮޑިގެން ނުވާކަމުގެ ޝުބުހާތައް

ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-10 09:50:38
އެންމެ ބޮޑު ވަގުފް ޕްރޮޖެކްޓް "ދާރުއްސަލާމް" ގާއިމް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކުރާ އެންމެ ބޮޑު ވަޤުފް ޢިމާރާތް، ދާރުއްސަލާމް ގާއިމު ކުރެވިގެން ދާނީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-08 19:38:14
ވަޒީފާގެ އިޚުލާޞްތެރިކަމަކީ ދެފަރާތުގެވެސް ޒިއްމާއެއް!

ވަޒީފާއަކީ އެތައް ގޮތަކުން މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ވަޒީފާއަކާ ގުޅިފައިވަނީ ދެ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މަޞްލަޙަތުތަކެކެވެ. މުވައްޒަފަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-07 15:32:26
ޖައްބާރު ނަތަންޔާހޫގެ އެންގުމަށް ބައިތުލްމަޤްދިސްގައި ހުންނަ އަލްޖަޒީރާގެ އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޒަޔަނިސްޓު އިސްރާއީލުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބުނެ، ޖައްބާރު ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްގެން، އިރުމަތީ ބައިތުލްމަޤްދިސްގައި ހުންނަ އަލް

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-06 17:02:36
ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން ސަރަހައްދު މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަން، ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފިއެވެ. އިއްޒުއްދީން ޖެޓީ އަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-06 10:52:08