×
މައި ސަފުހާ
الزلزلة ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿﴾ ) “ބިންގަނޑު އޭގެ (އެންމެފަހުގެ) ހެލިގަތުމުން ހެލިގެންފިހިނދެވެ.” މިތަނުގައި މިވާ ހެލިގަތުމުގެ މުރާދަކީ ގިޔާމަތުގެ ހެލުންގަނޑުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-03-01 07:19:18
البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު – 2

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿﴾) (بطش ) މާނައަކީ: “ޢުގޫބާތް ދެއްވުން” (لشديد ) ވަރުގަދަވެގެންވުން، ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 98 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވޭ: (اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-01 07:55:43
البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿﴾ ) މިތަނުގައި “ވާވް” އަކީ ޙަރްފު ގަސަމް އެކެވެ. ﷲ ތަޢާލަ އުޑު ގަންދެއްވާ ހުވާ ވަޙީ ކުރައްވަނީއެވެ. (الْبُرُوجِ ) އަކީ “ބުރްޖް” ގެ ޖަމްޢު އެވެ. އެއީ އުސްތަންތަނެވެ. މިތަނުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 09:53:25
ބޭހާ ނުލާ ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ބޭރުކުރާނެ ގޮތް

ބަލިތައް ޖައްސަވާ، އަދި ބަލިތައް ފަސޭހަ ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ލައްވާށިއެވެ. ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދުމަކީ ޔޫރޮލޮޖީ ނިޒާމަށް ޖެހޭ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-19 08:10:34
މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: މައްޔިތާގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތުމުން މުސްލިމުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 08:07:58
ގެއްލުން ނުވާނެ ވިޔަފާރިއެއް

﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އުންމަތަކީ އެއް އުންމަތެކެވެ. މި ކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ﷲ سبحانه و تعالى ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. سورة الأنبياء 92 ހަމަކަށަވަރުން މިއީ އެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-02 17:14:05
ކްރިސްމަސް ދުވަަހަށް ނޫނެކޭ ބުނަންވީ ކީއްވެ؟

ދުވާލަކު ފަސް ފަހަރު މާތް ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ކަލިމަ މިފަޒާތެރޭގައި ގޮވާލެއެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މިންބަރުމަތިން ‘ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވާކަމަށް އަޅު ހެކިމަވެ.’

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-25 10:06:46
އަތުގަ ހިފައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ކޮނޑުގަ ބޯއަޅައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ނޫން! ނޫން!

އަޅުގަނޑު ނުބުނަން އެއީ މައްސަލައެކޭ، އެއީ ދެމަފިރިންގެ ލޯބި، އެދެމީހުންގެ ގުޅުން، މާތް ﷲ އެ ދެ ރޫޙުގެ މެދުގަ ލައްވާފައިވާ ލޯތްބާ ކުލުނާ ހަމްދަރުދީ އާ ރަޙުމަތް އެއީ، ޘަވާބާއި ދަރުމަ ހުރި ކަމެއް އެއީ، ހަމަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-23 07:11:24
މިމާޔޫސްކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް ބުނެދީ… އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭވެސް ހިތަށްއަރާ

ސުވާލު : އަޅުގަނޑަކީ ސްކޫލް ކުއްޖަކީމެވެ. ބޯއި ފްރެންޑެއް (ލޯބިވެރިޔަކު) ގެންގުޅެމެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. އޭނަޔާއެކު އެއްވެސް ބަދުއަޚްލާޤީ ގުޅުމެއް ނުހިންގަމެވެ. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އޭނައާ ކައިވެނި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-21 10:30:02
ދެމަފިރިންގެ ހައްޤުތައް

އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ އަނބިމީހާގެ ޙައްގުތަކެއްވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން އަނބިމީޙާގެ މައްޗަށްވާ ފިރިމީހާގެ ޙައްގުތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އަދި ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްގު ތަކެއްވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-19 09:28:25
މީހުންނާ ދިމާއަށް ވަނަންކިޔުން

ސުވާލު: ދީނީގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ރަނގަޅު މާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ ނަމެއް ކިޔަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސްބައެއް މީހުން ވަނަން (ނިކްނޭމް) ބޭނުންކުރެވެ. ވަނަންބޭނުންކުރުމުން މާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމުގައިވެޔެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-10 07:20:12
سورة العصر ގެ ތަފްސީރު (2)

މީގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެގެންވާ ބަޔަކީ އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއި އެކު އީމާންވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމާއި، އެއިލާހުގެ އުލޫހިއްޔަތުވަންތަކަމާއި، ރުބޫބިއްޔަތު ވަންތަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-09 07:37:05
ޒުވާންދުވަސްވަރު ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީކޮބާ؟

ސުވާލު: ޒުވާން ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަންތަކަކީ ކޮބާ، ކުރުމަށް ޚާއްޞަދުޢާއެއް ލިބިދާނެތޯ؟ އަދި އޭނާއަށްޓަކައި ހޭދައެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-07 10:20:53
ﷲ ތަޢާލާ ގެ ޚާއްޞަ ރަޙްމަތް ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

ﷲ ތަޢާލާ ގެ ރަޙްމަތް ވަނީ ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް އާންމު ވެގެންނެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ކޮށް އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އީމާްވެގެން ތިބި މީހުންނަށެވެ. الرحيم އެއީ އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްމުފުޅެކެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-05 06:57:16
سورة العصر ގެ ތަފްސީރު (1)

މި ސޫރަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިމާމް ޝާފިޢީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. “މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް ޢަޞްރި ބާވާލެއްވި ނަމަވެސް ފުދިގެން ދިޔައީހެވެ.” އޭގެ މާނައަކީ މިސޫރަތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-02 07:22:27
އިސްލާމްދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އޮވޭތަ؟

ސުވާލު:އިސްލާމް ދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އެބައޮތްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ފިޠުރަތުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-11-16 07:58:13
ކަށުނަމާދުގެ ދުޢާ

ސުވާލު:އަންހެން ފިރިހެން އަދި ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރެވޭއިރު މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދުއާ ގެނެސް ދެވޭތޯ ދަންނަވަން،އަދި ތިންމުށް ވެލި ޖަހާއިރު ކިޔާ ދުޢާވެސް ގެނެސް ދިނުން އެދެން! ޖަވާބު:

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-10 06:46:36
ޖެހޭ މުސީބާތަކީ ވެސް ހެވެއް!

މުއުމިނު މީހާއަށް ޖެހޭ ކޮންމެ މުސީބާތަކަށް ﷲ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى އެ މުސީބާތުގެ ޒަރިއްޔާއިން އޭނާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسـلم ޙަދީޡްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “އެއްވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-08 22:09:41
ވަރަށް ފުރިހަމަ ދުޢާއެއް!

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ މި ދުޢާ އަކީ އަހަރެމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އެތައްފަހަރަކު އަޑު އިވޭ ދުޢާއެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެން މި ދުޢާގެ ފުރިހަމަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-08 06:47:57
ﷲ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟

ސުވާލު: ޢަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ބައެއްފަހަރު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާމެދު، ބައެއްފަހަރަށް ވަރަށް ނުބައި، ގޯސް، ކާފަރު ޚިޔާލްތައް އަރައެވެ. އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަހަރެން ދެރަވެއެވެ. މިގޮތަށް އަންނަ ބައެއް ޚިޔާލުތަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-06 07:31:20
ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަން

ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެތައް ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތަކަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގައިވީއިރު ޞައްޙަނޫން ޙަދީޘްތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެތެރެއިން ޞައްޙަ ބައެއްޙަދީޘް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-05 07:58:32
އަލަށް އުފަންވާ ދަރިންނަށް

ލިޔުނީ: މަރިޔަމް ޝަބާނާ އިންސާނާއަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ވަރަށް ގިނަގުނައެވެ. މިނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑު އެއްނިޢުމަތަކީ ދަރިންނެވެ. މިނިޢުމަތް ދެއްވިހިނދު އެކުދިންނަށްޓަކައި މުހިންމު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-04 07:42:57
އީމާންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ސުވާލު : އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ “ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން ގަދަކޮށް ﷲ ތާއާލާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޯލަބައި ކިޔަމަންގަތުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-01 06:29:55
ދުޢާކޮށް ނިމިގެން މޫނުގައި އަތް ފިރުމުން ސުންނަތުން ޘާބިތުތޯ؟

ސުވާލު މޫނުފިރުމާދުޢާކިއުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތްފިރުމާލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެކަމުގައި ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-30 07:00:40
އިސްލާމްދީނުގައި ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި ބަލާ އުމުރަކީ ކޮބާ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ކުޑަކުދިން ބާލިޣް ވުން ނުވަތަ ބޮޑު މީހަކަށްވެ، ތަކްލީފް ޖެހިގެންވާ މީހަކަށް ވުމުގައި އޮތީ ތިންގޮތެކެވެ. އެއީ: 1. އިޙްތިލާމް ވުން. ނުވަތަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-19 07:00:40
ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފަމާ!

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-18 07:33:18
އާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމު މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަހަށް ޢާޝޫރާ މިނަން ދެވިފައިވަނީ ޢަރަބަހުގެ ޢަދަދު ތަކުގެ ތެރެއިން ޢަޝަރަ (ދިހައެއް) މިކަލިމައިންނެވެ. ހަމައެފަދައިން މުޙަރަމު މަހުގެ ނުވަނަ ދުވަހަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-16 07:05:48
ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ މިއުއްމަތަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަށް ފޮނުއްވި އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ އިންސާނާއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުން ފޮނުއްވި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-07 07:53:32
މީހުންގެ ތަސްވީރު ކުރެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟

މީހުންގެ ތަސްވީރު ކޮމްޕިއުޓަރ ގެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ކުރަހާއިރު ކުރަހަނީ އަސްލު މީހާގެ ފޮޓޯއާ ވައްތަރުކުރަންށެވެ. އަޅުގަޑަށް އެގިފައިވާ ގޮތުގައި 3ޑީ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-06 07:33:58
ނަފްސާނީ ބަލިމީހެއްގެ ހުކުމަކީ ކޮބާ؟

މީހަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލި މީހެކެވެ. މިބަލި މީހާއަކީ ޖިންނި ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާ މީހެކެވެ. ބަލިމީހާ ރަގަޅަށް ހުންނަ އިރު ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފައި، ޤުރުއާން ކިޔަވައި ހަދައެވެ. އެކަމު ބަލިވީމައި ނަމާދެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-05 08:00:38