×
މައި ސަފުހާ
ކަށުނަމާދުގެ ދުޢާ

ސުވާލު:އަންހެން ފިރިހެން އަދި ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރެވޭއިރު މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދުއާ ގެނެސް ދެވޭތޯ ދަންނަވަން،އަދި ތިންމުށް ވެލި ޖަހާއިރު ކިޔާ ދުޢާވެސް ގެނެސް ދިނުން އެދެން! ޖަވާބު:

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-10 06:46:36
ޖެހޭ މުސީބާތަކީ ވެސް ހެވެއް!

މުއުމިނު މީހާއަށް ޖެހޭ ކޮންމެ މުސީބާތަކަށް ﷲ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى އެ މުސީބާތުގެ ޒަރިއްޔާއިން އޭނާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسـلم ޙަދީޡްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “އެއްވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-08 22:09:41
ވަރަށް ފުރިހަމަ ދުޢާއެއް!

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ މި ދުޢާ އަކީ އަހަރެމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އެތައްފަހަރަކު އަޑު އިވޭ ދުޢާއެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެން މި ދުޢާގެ ފުރިހަމަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-08 06:47:57
ﷲ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟

ސުވާލު: ޢަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ބައެއްފަހަރު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާމެދު، ބައެއްފަހަރަށް ވަރަށް ނުބައި، ގޯސް، ކާފަރު ޚިޔާލްތައް އަރައެވެ. އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަހަރެން ދެރަވެއެވެ. މިގޮތަށް އަންނަ ބައެއް ޚިޔާލުތަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-06 07:31:20
ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަން

ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެތައް ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތަކަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގައިވީއިރު ޞައްޙަނޫން ޙަދީޘްތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެތެރެއިން ޞައްޙަ ބައެއްޙަދީޘް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-05 07:58:32
އަލަށް އުފަންވާ ދަރިންނަށް

ލިޔުނީ: މަރިޔަމް ޝަބާނާ އިންސާނާއަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ވަރަށް ގިނަގުނައެވެ. މިނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑު އެއްނިޢުމަތަކީ ދަރިންނެވެ. މިނިޢުމަތް ދެއްވިހިނދު އެކުދިންނަށްޓަކައި މުހިންމު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-04 07:42:57
އީމާންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ސުވާލު : އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ “ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން ގަދަކޮށް ﷲ ތާއާލާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޯލަބައި ކިޔަމަންގަތުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-01 06:29:55
ދުޢާކޮށް ނިމިގެން މޫނުގައި އަތް ފިރުމުން ސުންނަތުން ޘާބިތުތޯ؟

ސުވާލު މޫނުފިރުމާދުޢާކިއުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތްފިރުމާލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެކަމުގައި ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-30 07:00:40
އިސްލާމްދީނުގައި ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި ބަލާ އުމުރަކީ ކޮބާ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ކުޑަކުދިން ބާލިޣް ވުން ނުވަތަ ބޮޑު މީހަކަށްވެ، ތަކްލީފް ޖެހިގެންވާ މީހަކަށް ވުމުގައި އޮތީ ތިންގޮތެކެވެ. އެއީ: 1. އިޙްތިލާމް ވުން. ނުވަތަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-19 07:00:40
ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފަމާ!

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-18 07:33:18
އާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމު މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަހަށް ޢާޝޫރާ މިނަން ދެވިފައިވަނީ ޢަރަބަހުގެ ޢަދަދު ތަކުގެ ތެރެއިން ޢަޝަރަ (ދިހައެއް) މިކަލިމައިންނެވެ. ހަމައެފަދައިން މުޙަރަމު މަހުގެ ނުވަނަ ދުވަހަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-16 07:05:48
ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ މިއުއްމަތަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަށް ފޮނުއްވި އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ އިންސާނާއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުން ފޮނުއްވި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-07 07:53:32
މީހުންގެ ތަސްވީރު ކުރެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟

މީހުންގެ ތަސްވީރު ކޮމްޕިއުޓަރ ގެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ކުރަހާއިރު ކުރަހަނީ އަސްލު މީހާގެ ފޮޓޯއާ ވައްތަރުކުރަންށެވެ. އަޅުގަޑަށް އެގިފައިވާ ގޮތުގައި 3ޑީ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-06 07:33:58
ނަފްސާނީ ބަލިމީހެއްގެ ހުކުމަކީ ކޮބާ؟

މީހަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލި މީހެކެވެ. މިބަލި މީހާއަކީ ޖިންނި ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާ މީހެކެވެ. ބަލިމީހާ ރަގަޅަށް ހުންނަ އިރު ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފައި، ޤުރުއާން ކިޔަވައި ހަދައެވެ. އެކަމު ބަލިވީމައި ނަމާދެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-05 08:00:38
ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެއެވެ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރު، އަރައި އޮއްސެނީ އިންސާނާއަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-04 07:36:23
ޒިނޭކޮށް ހައްޤު އަދަބު ނުލިބިކުރާ ކައިވެނި ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޒިނޭ އަކީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. އޭގެ ހައްދަކީ ސަތޭކަ އެތިފަހަރު ޖެހުމެވެ. ނުވަތަ މަރުވަންދެން ގަލުން ތެޅުމެވެ. ނަމަވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-02 07:21:48
لا إله إلا الله ކިޔައިފި މީހާ ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: “لا إله إلا الله” އަކީ ތައުހީދުގެ ކަލިމައެވެ. ދީނާއި މިއްލަތުގެ ތަރަހައެވެ. ސުވަރުގޭގެ ތަޅުދަނޑިއެވެ. އަދި ނަރަކައިން ދިންނެވުމުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-09-01 07:28:25
އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: ” الأُضْحِيَةُ ” ‘އުޟްޙިޔާ’ އަކީ އަޟްޙާ ޢީދުގައި މާތް ﷲ އާއި ކުށްތަން ވުމަށްޓަކައި ކަތިލެވޭ ނާމް ސޫތްޕެވެ. އަޟްޙާ ޢީދުގައި އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-19 06:25:06
ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ

މާތްކަމާއި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އުޅެމުން މި ގެންދަނީ އެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ވަރު،

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-18 06:57:17
ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަމާތޯއެވެ!

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-12 06:56:31
ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގެ މާތްކަން

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ﷲ ތަޢާލާ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރުތަކުންކުރެ މައްސަރަކާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-11 07:11:01
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް (2)

ޙައްޖުވުމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ނިކުންމީހާ އޭނާގެ ޙައްޖުންނާއި ޢުމްރާއިން ﷲގެ ވަޖްހުފުޅާއި އާޚިރަތް ދުވަހުގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެދުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކަންދެއްކުމާއި، ފަޚުރުވެރިވެ ގަތުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-10 07:09:19
އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުން

އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-09 07:09:46
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް (1)

ޙައްޖުވުމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ނިކުންމީހާ އޭނާގެ ޙައްޖުންނާއި ޢުމްރާއިން ﷲގެ ވަޖްހުފުޅާއި އާޚިރަތް ދުވަހުގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެދުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކަންދެއްކުމާއި، ފަޚުރުވެރިވެ ގަތުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-08 07:14:46
ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން 2

ތަތާރުންގެ ހަމަލާތަކުގެ ފެށުންޚަވާރިޒަމުގައި މަރާލެވުނު ތަތާރުންގެ ބަދަލު ހިފުންކަމަށް އުޒުރު ދެއްކުމަށްފަހު ޖެންކީޒް ޚާން ދިމާކުރީ ޚަވާރިޒަމްގެ ދައުލަތަށް ހަމަލާދިނުމަށެވެ. ޚަވާރިޒަމްގެ ދައުލަތަކީ ނިސްބަތުން

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-07-20 23:28:17
ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު އައުރަ ނިވާކުރުން

ސުވާލު:ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އަންހެނުން އެމީހުންގެ މޫނާ ދެއަތްތިލަނޫން އެހެން ތަންތަން ނިވާކުރަންޖެހޭނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: އަންހެނާއަށް ޙިޖާބު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-12 06:23:13
سورة الكوثر ގެ ތަފްސީރު

މި ސޫރަތް ބާވާލެއްވުނު ސަބަބު: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދަރިކަލަކު ނިޔާވި ހިނދުގައި މުޝްރިކުންގެ މީހަކު ބުނިއެވެ. “މުޙައްމަދަކީ ދަރިޔަކުވެސް ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ.” އެހިނދު މާތް ﷲ މިސޫރަތް ބާވާލައްވިއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-11 07:17:45
ކުއްޖާ އުފަންވާ ވަގުތު ބަންގިއަޑު އިއްވުން ސުންނަތުން ޘާބިތުތޯ؟

ސުވާލު: ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުއްޖާ އަށް އިވޭ އަޑަކަށް ބަންގީގެ އަޑު ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނޭ. އަދި މި ގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ދޭ. މި ކަމުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-10 07:17:38
ސިހުރަކުން ސަލާމަތްވާން ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: ޖެހިފައިވާ ސިހުރަކުން ސަލާމަތްވާން ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ތަވީދު އެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-09 06:49:02
އަބަދު ބަލިވެއުޅޭ ކުއްޖަކަށް ޤުރުއާނުން ސިފާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ބުނެ ދެއްވައިފާނަންތޯ؟

ސުވާލު: އަބަދު ބަލިވެ އުޅޭ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޤުރުއާން އިން ސިފާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ބުނެ ދެއްވައިފާނަންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ކީރިތި ގުރްއާނުގައި ހިމެނިގެންވާ ޝިފާގެ އާޔަތްތަކަކީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-08 06:48:14