×
މައި ސަފުހާ
ކުރީގެ ހަނދާންތަކަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ހުރަހެއް: ސެޓިއެން

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ނުކުންނައިރު، މިދިޔަ ދެ މުބާރާތުގައި ލިވަޕޫލާއި ރޯމާ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވި ގޮތުގެ ހަނދާންތަކަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:39:43
18 އަހަރު ކުރިން ޔުވެންޓަސް އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޑީލެއް

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ޒުވާން އުމުރުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއާ ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ދިޔަ ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ކުރީގެ ކޯޗެއް ކަަމަށްވާ ޖިއޮވާނީ ޑި މާރްޒިއޯ ބުނެފި އެވެ. ސްޕޯޓިން ލިޒްބަން އަށް 2002

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:35:59
ލީޑު ދަމަހައްޓައި ލިވަޕޫލުން ދެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުދަމަހައްޓައި ދެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ. ރޭގެ މޮޅާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:34:19
ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ހެދުމާއި ގާތުގައި

ސްޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް 2-1 ން މޮޅުވި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑާއެކު އޭނާ ވަނީ، ފިޔޮރެންޓީނާ އަށް ކުޅުނު އާޖެންޓީނާގެ ފޯވަޑް ގެބްރިއަލް ބަޓިސްޓޫޓާ އާއި ސަމްޕްޑޯރިއާގެ ފޯވަޑް ފަބިއޯ ކްއަލިރެޔާ ހެދި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 12:52:13
މާޓިނޭޒް ބާސާއާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ އިންޓަގެ ވިސްނުން އޯބަމެޔަން އަށް؟

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 24) – އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ގެންދަން ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތްކުރާތީ، އޭނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މަގާމް ފުރުވަން އިންޓަ އިން އާސެނަލްގެ ގެބޯން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 09:47:08
ލާޒިއޯ މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސްގެ ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި

ޖެނޯވާ (ފެބްރުއަރީ 24) – ޖެނޯއާ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ލާޒިއޯ އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ޔުވެންޓަސް އިން ސްޕާލް އަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 09:23:35
މުހިއްމު މޮޅުތަކާ އެކު އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 09:14:56
ކޮވިޑް-19: އިޓާލިއަން ލީގުގެ މެޗުތަކެއް ފަސްކޮށްފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 23) – އިޓަލީގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމުން، އިތުރަށް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އިންޓަ މިލާނާއި ސަމްޕްޑޯރިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 12:03:33
ރޮނާލްޑޯގެ 1000 ވަނަ މެޗުގައި ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 23) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1000 ވަނަ މެޗުގައި، ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސްޕާލް އަތުން 2-1 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖަހައި ހާއްސަ ރެކޯޑަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 11:09:08
ޗެލްސީ އާއި ސިޓީން މަގާމުގައި ލީޑުނަގައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ދެ ޓީމު ދަމަހައްޓަމުން އައި މަގާމުގައި ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 09:17:26
ރެއާލް ބަލިވުމުން ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން އެއިބާ ބަލިކުރި ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ބާސެލޯނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 09:12:12
އާސެނަލް އާއި އިންޓަ މިލާން މޮޅުވެ، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު ވެއްޖެ

ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އާސެނަލް އާއި އިންޓަ މިލާން މޮޅުވިއިރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.އޮލިމްޕިއާކޯސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-22 16:16:40
ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޑަކުޑަ ސަޕޯޓަރެއްގެ ސިޓީއަށް ކްލޮޕް ޖަވާބު ދީފީ

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 22) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑެރާގް ކާލީ ފޮނުވި ސިޓީ އަކަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ޖަވާބުދީފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑަކީ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 09:46:15
ކެޕާއާ މެދު ބޭއިންސާފެއް ނުވަން: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއާ މެދު ބޭއިންސާފުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ކެޕާ ޗެލްސީއާ ގުޅުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 09:35:11
ރެއާލުގައި ބްރެޒިލްގެ ނުފޫޒު ގަދަވާތީ އުފާކުރަން: ޓީޓޭ

ސަންޓޯސް، ބްރެޒިލް (ފެބްރުއަރީ 22) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ނުފޫޒު ގަދަވުމަކީ މުސްތަގުބަލުގައި އެ ގައުމު ފުޓްބޯޅަ އަށް އޭގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކެއްކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބްރެޒިލް ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 09:29:47
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، އާސެނަލާއި ވުލްވްސް އަށް މޮޅެއް

އެތަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ކްލަބް ބްރޫޖް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އާސެނަލް އާއި ވުލްވްސް އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި އާސެނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 08:18:38
އަގުވައްޓާލަން އުޅޭތޯ ބަލަންޖެހޭ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 21) - ބާސެލޯނާ އަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަައި އެ ކުޅުންތެރިންގެ އަގުވައްޓާލަން އެ ކްލަބުން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 08:14:46
ފީފާ އޮފިޝަަލަކަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތު ޕީއެސްޖީގެ ރައީސަށް

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 21) - ފީފާގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެރޯމް ވަލްކޭ އަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ މައްޗަށް ސްވިޒަލެންޑްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބޮޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 08:12:10
ރެޝްފޯޑަށް ސީޒަން ނިމުނީތަ؟

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް މާކަސް ރެޝްފޯޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އިތުރަށް ގޯސްވެ މި ސީޒަނުގައި ދެން އޭނާ އަށް ނުކުޅެވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-20 11:36:38
ޔުއެފާއާ ދެކޮޅަށް ސިޓީން ނުކުންނާނީ ވަރުގަދަކޮށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 19) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް)ގައި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަލުން ކުރިއަށްދާއިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-19 10:33:56
ހާލަންޑުގެ ގޯލްތަކާ އެކު ޑޯޓްމަންޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޑޯޓްމަންޑް (ފެބްރުއަރީ 19) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް އާލިން ހާލަންޑް ހަތް މެޗުން ޖަހައިދިން 11 ވަނަ ގޯލާ އެކު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޑޯޓްމަންޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފްރާންސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-19 10:26:45
ކުޅުންތެރިންގެ އަގުވައްޓާލަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 18) – ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޖެރާޑް ޕީކޭ އަދި ކުރީގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަން ބާސެލޯނާ އިން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-18 12:30:02
ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީ ބަލިކުރިއިރު ސަމާލުކަން ވީއޭއާރަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގެ ވާދައިގައި، ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 2-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކުރިއިރު، މި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-18 09:24:07
ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ކިއެލީނީ ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 17) – ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަހު އަލުން އިއްޔެ ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ އެވެ. އޭނާ ކުޅުމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-17 10:46:31
ޔުވެންޓަސް އާއި ލާޒިއޯ ކުރިއަށް، އިންޓަ ވެއްޓިއްޖެ

ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 17) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ނަތީޖާއާ އެކު، ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޔުވެންޓަސް އަލުން އެރިއިރު ލާޒިއޯ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި އިންޓަ މިލާން ތިން ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-17 10:19:27
ޓޮޓެންހަމަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، އާސެނަލް ރޭހަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 3-2 އިން ޓޮޓެންހަމް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް 4-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-17 09:10:57
ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 16) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ތަށްޓަށް ވާދަނުކުރާ ނަމަ ޕައުލް ޕޮގްބާ އެ ޓީމުގައި ހުންނަން ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ މި ސީޒަން ނިމުމުން ކްލަބް ބަދަލުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-16 10:56:14
ގްރީޒްމަންގެ ގޯލާއާ އެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 16) - މިދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު 2-1 އިން ގެޓަފޭ އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ބާސެލޯނާ ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-16 09:19:02
އެނބުރި އައިސް މާނޭ ލިވަޕޫލްގެ ލީޑުފުޅާކޮށްދީފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 16) - އަނިޔާއިން އެނބުރި އައިސް ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް ނޯވިޗް ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 25 ޕޮޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-16 09:12:50
ޕީއެސްޖީ އަށް ވެސް އަދަބުދޭންޖެހޭ: ލަލީގާ ރައީސް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 15) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)ގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޔުއެފާ އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އަދަބުދިން ގޮތަށް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއާ މެދު ވެސް އަމަލުކުރަންޖެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-15 15:27:26