×
މައި ސަފުހާ
ރެއާލް އާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ރެއާލްގެ ސެންޓިއާގޯ ބެރްނަބެއޫގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމުނީ 1-1

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-18 08:44:27
ނަޕޯލީ އަތުން ހޯދި މޮޅާ އެކު ގާޑިއޯލާ ފަހުރުވެރިވެފައި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 18) – މިހާތަނަށް އޭނާ ކުރިމަތިލި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމަކީ ނަޕޯލީ ކަމަށާއި އެ ޓީމު އަތުން ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-1 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ދެއްކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 07:14:49
ލެސްޓާގެ ކޯޗުކަމުން ކްރެއިގް ޝޭކްސްޕިއާ ވަކިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ކްލަބު ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗަކަމުން ކްރެއިގް ޝޭކްސްޕިއާ ވަކިކޮށްފިއެވެ. ލެސްޓާއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ކްލައުޑިއޯ ރަނެއިރީއަށް ފަހު ކްލަބާއި ހަވާލުވި ކްލަބުގެ ކުރީގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 23:01:41
ރޯމާ މެޗަށް މޮރާޓާ ފިޓް ވެއްޖެ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މާދަމާ ރޭ ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ފިޓް ވެއްޖެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދެ މެޗުގައި މޮރާޓާ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް ޗެލްސީއަށް ވަނީ ނުކުޅެދީފައެވެ. އެގޮތުން

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 21:31:37
ލެސްޓާ ސިޓީ ކޯޗު ޝެކްސްޕިއާ ވަކިކޮށްފި

އިންގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބް ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުން ކްރެއިގް ޝެކްސްޕިއާ ވަކިކޮށްފިއެވެ. ކްލައިޑިއޯ ރަންޔޭރީ މަގާމުން ވަކިކޮށް ޝެކްސްޕިއާ އާއި ލެސްޓާ ކޯޗުގެ މަގާމު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މީގެ ހަތަރުމަސް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 21:27:39
ވޯލަޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ޔޫރަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ގުރު ނަގައިފި

ޒިއުރިކްގައި މިއަދު ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޔޫރަޕް ޕްލޭއޮފްގެ ގުރު ނަގައިފިއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ގުރޫޕްތަކުގެ ދެވަނަ ޓީމް ތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ކޮލިފައިންގައި ދެވަނަ މަގާމު ކާމިޔާބޮކޮށް ޕްލޭއޮފް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 21:27:24
ވިކްޓާ މޮސެސްއަށް އަނިޔާވެ ކޮންޓާއަށްް އިތުރު ހާސްކަމެއް

ޗެލްސީގެ ސްޓްރައިކަރ ވިކްޓާ މޮސެސްއަށް އަނިޔާވެ ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް ލައިނުގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެއްޖެވެ. މޮސެސްއަށް ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާއި ޗެލްސީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ލިބުނު ހެމްސްޓްރިންގް އަނިޔާއާއި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 15:22:07
ކޭން އަށް ޒިދާންގެ ތައުރީފް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 17) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން އަކީ ފުރިހަމަ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ނުކުންނަ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 12:58:53
ކުޅޭނެ ޓީމެއް ނުލިބި ކާޕެނިކަށް ގޮތް ހުސްވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮކްޓޯބަރު 17) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ނެޝަނަލް ފުޓްބޯލް ލީގު (އެންއެފްއެލް)ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ގައުމީ ސަލާމަށް ތެދުވަން ދެކޮޅު ހެދި ކުޅުންތެރިއާ ކޮލިން ކާޕެނިކަށް އެއްވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 11:01:09
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑުގެ ހައްގުވެރިޔަކީ ރޮނާލްޑޯ: ޓޮޓީ

މިއަހަރުގެ ފީފާ ދަ ބެސްޓް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑުގެ ހައްގުވެރިޔަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޕޯޗުގަލް ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކަމަށް އިޓަލީގެ ލެޖެންޑް ފްރެންޗެސްކޯ ޓޮޓީ ބުނެފިއެވެ. ޓޮޓީގެ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 08:55:15
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރޭޝްފޯޑް އާއި މެދު ވިސްނާނީ ކޭން ނުލިބެއްޖެނަމަ

ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމުގެ ސްކޮޑަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓޮޓެންހަމްގެ ފޯވަޑް ހެރީ ކޭން އެޓީމަށް ނުގެނެއްވިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެންޗެސްޓާރ ޔުނައިޓެޑުގެ ޒުވާން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-10-17 02:15:21
މޮރީނިއޯގެ ސްޓައިލަށް ކުޅެގެން ލިވަޕޫލަށް ތަށްޓެއް ނުލިބޭނެ: ކްލޮޕް

ހޯޒޭ މޮރީނިއޯގެ ސްޓައިލަށް ކުޅެފިނަމަ ލިވަޕޫލަށް ޕްރިމިއަރ ލީގު ތަށި ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފިއެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗު، ލަނޑެއް

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 20:55:01
ރޮނާލްޑޯއާއެކު ރެއާލްއަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް: ޕޮކެޓީނޯ

ޕޯޗުގަލް ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮކެޓީނޯ ބުނެފިއެވެ. މާދަމާ ރޭ ޕޮކޮޓީނޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެމުންދާ ޓޮޓެންހަމް

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 12:38:36
މޮރީނިއޯ ބާސާއާ ހަވާލުނުވި ސަބަބު އަދި ހާމަ ކުރާނެ

އެފްސީ ބާސެލޯނާގެ ހެޑް ކޯޗް ކަމާ ހަވާލުނުވި ސަބަބު މިވަގުތު ހާމަ ކުރަން އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިހާރުގެ ކޯޗް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ. ފްރާންސްގެ ޓީވީ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-16 11:57:57
ޔުނައިޓެޑަކީ މޮރީނިއޯ ކޯޗުކޮށްދޭނެ ފަހު ކްލަބެއް ނޫން

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކޯޗުކޮށްދޭނެ ފަހު ކްލަބް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 10:13:28
ކަރްޒް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ލީޑަރަށްވުމުގެ މަގުމަތީގައި

އޮސްޓްރީއާގެ އިންތިހާބުގައި ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއަށް ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ކާމިޔާބުކޮަށްދީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ލީޑަރަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ސެބަސްޓިއަން ކަރްޒް ފަހިކޮށްފިއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-16 09:00:36
ޕެލަސް އިން ޗެލްސީ ސިއްސުވާލިއިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

ޗެލްސީ އަތުން 2-1 މޮޅުވެ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއިން ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދިއިރު، ސްޓޯކް ސިޓީއަތުން 7-2 ލަނޑުގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޕްރިމިއަ ލީގު ތާވަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-15 14:22:14
ސިޓީ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވިއިރު، ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ!

މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ސްޓޯކް ސިޓީ ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ތާވަލްގެ ކުރީގައި 2 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެއެވެ.ސިޓީއިން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 12:26:42
ލިވަޕޫލް އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މެޗް އެއްވަރު – ދެ ކޯޗުންގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބްކަމަށްވާ ލިވަޕޫލް އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލްއަށް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 12:23:22
ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މޮޅުކޮށް ދީފި، ބާސާއަށް ފަހު ވަގުތު ޕޮއިންޓެއް

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ފަހު ވަގުތު 1-1 އެއްވަރުވެ، ބާސާގެ ކޯޗް އެރުނަސްޓޭ ވަލްވެރުޑޭ އަށް މާޔޫސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ލަލީގާގެ ފުރަތަމަ އަށް މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ރެކޯޑު ހަދަން ކޯޗް އެރުނަސްޓޭ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 12:06:32
އެމެރިކާގެ ކޯޗް ކަމުން ބްރޫސް އަރީނާ ވަކި ވެއްޖެ

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕަށް، އެމެރިކާ ކޮލިފައި ކޮށް ނުދެވުމުން، އެމެރިކާގެ ކޯޗް ކަމުން އެ ގައުމުގެ ބުރޫސް އަރީނާ އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ. އެމެރިކާ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައި ނުވުމުން،

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 11:56:22
ދެ އަހަރަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 15) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ލާޒިއޯ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ދެ އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބައްޔަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ޔުވެންޓަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 11:51:11
ނަޕޯލީ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު ޔުވެންޓަސްއަށް ޝޮކެއް

ލާޒިއޯ އަތުން 2-1 ން ބަލިވެ، އިޓަލީގެ ލީގްގައި ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން، ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލި ވެއްޖެ އެވެ. އަދި ރޯމާގެ މައްޗަށް ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 މޮޅުވެ، ނަޕޯލީން

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 11:50:57
ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫން: އެމެރީ

ގިޖޯން، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫން ކަމަށް ރޭ ގިޖޯން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ. ޕީއެސްޖީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 11:30:59
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވިއިރު ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-1 އިން އެންމެ ފަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 09:48:57
ފަހު ވަގުތު ވަޓްފޯޑް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ސިކުންތު ކޮޅު ތެރޭގައި ޓޮމް ކްލެވަލީ ޖެހި ލަނޑާ އެކު 2-1 އިން އާސެނަލް އަތުން ވަޓްފޯޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގުގެ ހަތަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-15 09:47:49
ބާސާ – އެތުލެޓިކޯ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް، ރިއަލްއަށް ފަހު ވަގުތު މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވި އިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ލީގުގެ މި ސީޒަންގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާއެކު ރިއަލް މެޑްރިޑް،

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-15 09:25:06
އާސެނަލް އާއި ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު ޔުނައިޓެޑުވީ އެއްވަރު

ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު އެއްވަރުވެއްޖެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ލަނޑެއް ފެނިގެން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-15 07:55:05
ފަހުވަގުތު އެތްލެޓިކޯ އަތުން ސުއަރޭޒް ބާސާއަށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިދީފި

ރޭ ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެވެ. މި ދެޓީމުގެ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތްލެޓިކޯއަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-15 07:54:47
ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް އެއްވަރުވިއިރު ސިޓީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އިންގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުއިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއި ސްޓޯކް ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-7 ގެ ތަފާތު

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-14 23:24:45