×
މައި ސަފުހާ
ހެނާންޑޭޒް އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލްސް (ޖެނުއަރީ 22) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ވިދާލި މެކްސިކޯ ފޯވާޑް ހަވިއޭ ހެނާންޑޭޒް (ޗިޗަރީޓޯ) އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުުގައި އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:27:15
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ ސެމީ އަށް

ނޭޕްލްސް (ޖެނުއަރީ 22) – މި ވަގުތު ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް ލާޒިއޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް، ފޯމުން ކަޓާފައިވާ ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އިޓާލިއަން ލީގުގައި ބަލިނުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:02:06
ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުން ޕީއެސްޖީން ކަވާނީގެ އަގުބޮޑުކުރަނީ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 22) - ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ހޯދަން ގިނަ ކްލަބްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން އަންނާތީ އޭނާ ވިއްކާލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:19:39
އާސެނަލް ސަލާމަތްވިއިރު ސިޓީ އަށް ހަނި މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 09:19:14
އެމްބާޕޭގެ އުއްމީދަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔޫރޯ އަދި އޮލިމްޕިކްސް

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 21) – ޕީއެސްޖީ އަށް މި ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީ ފްރާންސަށް މި އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ތަށްޓާއި އޮލިމްޕިކްސްގެ ރަން މެޑަލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގެ ހުވަފެން ދެކޭ ކަމަށް ފޯވާޑް ކީލިއަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 11:53:33
ބްރެޒިލްގެ ތަރިއެއް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 21) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބްރެޒިލްގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ހެއިނިއާ ޖީސުސް ކަވާލިއޯގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ފްލެމިންގޯގެ ޔޫތު ޓީމުން ތަމްރީންވެ ސީނިއާ ޓީމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 11:14:17
އަނިޔާގެ މައްސަލައިގެ ހައްލު އޮތީ އެފްއޭ އަތުގައި: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ސީޒަނުގެ މެދުތެރޭގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބާރު އޮތީ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އަތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 09:53:39
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ދޮރު އާސެނަލަށް ބަންދެއް ނުވޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނި ލީގު ނިންމާލުމަށް އާސެނަލަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ. ލީގުގެ 10

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 09:35:45
ރެޝްފޯޑްގެ އަނިޔާއާ އެކު ޔުނައިޓެޑަށް ހާސްކަން

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 20) - މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ފޯވާޑް މާކަސް ރެޝްފޯޑަށް އަނިޔާވެ އެޓޭކުގައި އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުގެ ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 09:04:16
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ އިންޓަ މިލާނާއި ލެއްޗޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، ޔުވެންޓަސް އިން ރޭ ޕާމާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 09:02:20
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 16 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 07:49:40
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހާލަންޑް ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި

ޑޯޓްމަންޑް (ޖެނުއަރީ 19) – ނޯވޭ ފޯވާޑް އެރިކް ހާލާންޑް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަރައި 20 މިނެޓުގެ ތެރޭ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި އެވެ. އުމުރުން 19 އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 10:23:20
އެންމެ މޮޅީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ: ސޯލްޝެއާ

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ މޮޅީ މިހާރު އޮތް ލިވަޕޫލް ޓީމު ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް މި ވަގުތަށް އެއްބަސްވެވެން ނެތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 09:25:02
ސިޓީ އާއި އާސެނަލް އެއްވަރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެއްވަރުވިއިރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އެއްވަރުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 09:17:14
ޔަންގް އިންޓަ އަށް، ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަނަކަށް މެގުއާ

މިލާން (ޖެނުއަރީ 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން އޭޝްލީ ޔަންގް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޔުނައިޓެޑާ އެކު ޔަންގް ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި ސީޒަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 10:25:43
ބްރެޒިލްގެ މާޓިނެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތެއް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖެނުއަރީ 17) - ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 10:07:02
ޖަރުމަނުގެ ތަރި ޕޮޑޯލްސްކީ މެލޭޝިއާ ނޫނީ އިންޑިއާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 17) - ޖަރުމަނާ އެކު 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ލޫކަސް ޕޮޑޯލްސްކީ މެލޭޝިއާ ލީގު ނޫނީ އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގަށް ބަދަލުވާން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 10:04:38
ބާސެލޯނާ އަށް ނުދިޔަ ސަބަބު ޒަވީ އޮޅުންފިލުވައިދީފި

ދޯހާ، ގަތަރު (ޖެނުއަރީ 17) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލީ ހާލަތުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަދި ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ. ބާސެލޯނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 10:01:23
އެފްރިކަން ކަޕް ތާރީހަށް ބަަދަލެއް، ޔޫރަޕް ކްލަބްތަކަށް މާޔޫސްކަން

ޔައުންޑޭ، ކެމަރޫން (ޖެނުއަރީ 16) - އެފްރިކާ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ކުޅޭ ތާރީހަށް ބަދަލުގެނައުމާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ޔޫރަޕް ކްލަބްތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 11:06:31
އެމްބާޕޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު ޕީއެސްޖީން ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 16) - ކީލިއަން އެމްބާޕޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-1 އިން ރަށުން ބޭރުގައި މޮނާކޯ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ނަތީޖާއާ އެކު ޕީއެސްޖީ ލީގުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 09:39:47
ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިޔަސް ކޯޗަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 16) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ރީޕްލޭ މެޗުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 09:37:37
އާ ކޯޗެއް ގެނައުމުން ބާސެލޯނާގެ ރައީސަށް ތުހުމަތުތަކެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 15) - އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ދުރުކޮށް ރެއާލް ބެޓިސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެންއާ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން ހަވާލުކުރުމުގައި އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން ކަންތައްތައްކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-15 12:38:10
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މެދުއިރުމަތީ ކޭމްޕް ކެންސަލް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 15) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުރިއަށް އޮތް ފިނި މޫސުމުގެ ޗުއްޓީގައި މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވަން ރާވާފައި އޮތް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް، އެ ސަރަހައްދުގެ މަޝްރަހު ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން ކެންސަލްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-15 08:09:38
އުމުރުން 45 އަހަރު ވަންދެން ކުޅޭނަން: ގޭލް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 14) – އުމުރުން 45 އަހަރު ވަންދެން ކްރިކެޓް ކުޅޭނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ޓްވެންޓީ20 ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވެސް ކުޅެން ވެސް ތައްޔާރު ކަމަށް ވެސްޓް އިންޑީޒްގެ ބެޓްސްމަން ކްރިސް ގޭލް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-14 11:33:43
ކޭން އަށް ޔޫރޯ ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބައޮތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 14) - އިންގްލެންޑްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން އަށް މި އަހަރު ޖޫން މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 26

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-14 10:36:31
ވަލްވޭޑޭ ވަކިކޮށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ސެޓިއެން ހަމަޖައްސައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 4) - ބާސެލޯނާ އިން ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ވަކިކޮށް ރެއާލް ބެޓިސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން އަށް މަގާމް ދީފި އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ބޯޑުން މި ނިންމުން ނިންމީ ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-14 09:15:15
ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވުމުން ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 13) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގެ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމުން އެ ޓީމުން މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ފޯވާޑެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 13:01:37
ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 13) – ރޯމުގައި އޭއެސް ރޯމާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސް އަރައިފި އެވެ. ލީގު ދެބައިވީއިރު ޔުވެންޓަސް އަށް އެއް ވަނަ އަށް އަރަން މަގުފަހިވީ އެ މަގާމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 09:30:51
އަގުއޭރޯގެ ރެކޯޑްތަކާ އެކު ސިޓީ ދެ ވަނަ އަށް

ބާމިންހަމް (ޖެނުއަރީ 13) - ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ބޮޑު ދެ ރެކޯޑަކާ އެކު ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 6-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ލެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 09:02:22
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 08:59:04