×
މައި ސަފުހާ
ސްޓާލިން އަށް ރެއާލުން ފާރަލަނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 17) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވިންގް ރަހީމް ސްޓާލިން އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ރެއާލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 11:03:56
ފަހު ވަގުުތު ބްރެޒިލުން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (އޮކްޓޫބަރު 17) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ބްރެޒިލުން ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން 1-0 އިން ވާދަވެރި އާޖެންޓީނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާގެ ދެމެދުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 08:58:10
ސައުދީ ކަނބަލުންތަކެއް ހޮކީ ކުޅުމުގެ ރަސްމީ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެ

ސައުދީގައި ޒުވާން ކަނބަލުންތަކެއް ހޮކީ ޓީމެއް އުފައްދައި، އެ ޓީމު ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ރަސްމީ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެއެވެ. މި ޓީމަށް ހުއްދަ ދީފިނަމަ މި ޓީމު ވެގެންދާނީ ސައުދީގައި ހުއްދަ ދިން ފުރަތަމަ އަންހެން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-17 08:15:04
ބޯލްޓަށް ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކުން ހުށަހެޅުން ލިބިއްޖެ

ސިޑްނީ، އޮސްޓްރޭލިއާ (އޮކްޓޫބަރު 16) - އޮސްޓްރޭލިއާ ލީގުގެ ސެންޓްރަލް ކޯސްޓް މެރިނާސްގެ ޓީމުގައި ހިމެނުމަށް ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ދުވުންތެރިޔާ އުސައިން ބޯލްޓަށް ޔޫރަޕްގެ ކްލަބަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 12:49:41
މެސީގެ އެހީތެރިކަން އާޖެންޓީނާ އަށް މުހިއްމު: ރޮމޭރޯ

ޖިއްދާ، ސައޫދީ އެރެބިއާ (އޮކްޓޫބަރު 16) - ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ ހުނަރަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި އޭނާގެ އެހީތެރިކަން އާޖެންޓީނާ ޓީމަށް އަދިވެސް މުހިއްމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 12:41:39
މެޑްރިޑުގައި މިހިރީ ކެތްތެރިވެގެން: ވިނީޝަސް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) – ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގައެއް ޔަގީންކުރުމުގެ ފުރުސަތަކަށް ބަލަމުން އަންނައިރު ކެތްތެރިވާނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ވިނީޝަސް ޖޫނިއާ ބުނެފި އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ފްލެމިންގޯގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 09:39:42
މެސީ އަށް ބިޑެއް ނުކުރަން: މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 14) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބޮޑު މުސާރައަކާ އެކު ބިޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރިފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކްލަބުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 10:01:22
ޕީއެސްޖީއާ ގުޅޭ މެޗު ފިކްސިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސީ ގައި ސާބިއާގެ ރެޑްސްޓާ ބެލްގްރޭޑް އަތުން 6-1 އިން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި މެޗު ފިކްސިންގެ ކަމެއް ހިނގައިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ފްރާންސްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-13 13:47:05
އާޑާ ޓުރާންގެ އަށް ޖަލު ހުކުމެއް؟

އިސްތަންބޫލް، ތުރުކީ (އޮކްޓޫބަރު 12) - ބާސެލޯނާގެ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތުރުކީގެ ބަސަކްސެހިރަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޑާ ޓުރާން ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ހަމަލާދީފައިވާތީ އޭނާ އަށް ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-12 13:38:12
އާސެނަލުން ޔޫރޮޕާ ލީގަށް އިސްކަންދޭނެ: އެމެރީ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 12) - އާސެނަލުން މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ޔޫރޮޕާ ލީގަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ. އެމެރީ ވަނީ ސެވިއްޔާއާ އެކު ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-12 13:35:34
ރެއާލަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އުނދަގޫވި: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 12) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ވަރަށް އުނދަގޫވި ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-12 13:32:07
އައިސްލެންޑް އަތުން އެމްބާޕޭ ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 12) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ލަނޑުން އައިސްލެންޑް އަތުން ފްރާންސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަމިއްލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-12 13:29:36
އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރޭން އެއްވަރުވެއްޖެ

ޖެނޯއާ (އޮކްޓޯބަރު 11) – ޖެނޯއާގެ ބްރިޖެއް ވެއްޓި މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާންތައް އާކުރި، އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރޭން 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ޖެނޯއާގެ މޮރާންޑީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-11 09:52:19
ޒުވާން ތަރި ސަންޗޯ ޖަރުމަން ލީގަށް: މުހިއްމު ބަދަލެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 10) - އިންޑިއާގައި މިދިޔަ އަހަރު އޮތް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އިންގްލެންޑް ޓީމުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކުޅުންތެރިއަކީ އޭރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޔޫތު ޓީމަށް ކުޅެމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-10 11:52:26
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ: ކެރިކް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 10) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން 2009 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ގޮސް ދެ އަހަރު ވަންދެއް އެ ބަލި ތަހައްމަލުކުރި ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-10 10:55:13
ނޭޝަންސް ލީގަކީ ބޭނުމެއް ނެތް މުބާރާތެއް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 9) - ޔުއެފާ އިން ދާދި ފަހުން ތައާރަފްކުރި ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގަކީ ގައުމުތަކަށް މާ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-09 09:42:56
މޮރީނިއޯގެ ޝައުގު ސްކްރިނާ އާއި ރޮމަނޮލީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 9) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޒުވާން ޑިފެންޑަރެއް ގަތުމަށް ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބާރުއަޅަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން އޭސީ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން އަލެޗިއޯ ރޮމަނޮލީ އާއި އިންޓަ މިލާނުގެ މިލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-09 09:40:40
ޕޮގްބާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 9) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަލުން އެ ކްލަބަށް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޗިޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-09 09:36:50
ބެލޮންޑިއޯއަށް ވާދަކުރާ 30 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި މޮޑްރިޗް

ފްރާންސް ފުޓްބޯލް ނޫހުން އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވުމަށް ދެމުން އަންނަ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް މި އަހަރު ވާދަކުރާ 30 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓް ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރުގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-09 09:14:11
ރެއާލަށް ކުޅުމަކީ އަބަދުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 9) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުމަކީ އަބަދުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-09 08:57:24
ރެއާލްއަށް ބަދަލުވުމަކީ ހުވަފެނެއް. އާ އެއްބަސްވުމަކަށް ގޮތެއް ނިންމަން އުނދަގޫ

ޗެލްސީއާއެކު އެއްބަސްވުން އާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން އުނދަގޫ ކަމަށާއި، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ދެކޭ ހުވަފެނެއްކަމަށް ޗެލްސީގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފިއެވެ. އެހެން ކުލަބުތަކުގެ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-09 07:21:58
ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް ޑިބްރޭނާ ފިޓްވާނެ!

މިމަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅޭ މެޗަށް ސިޓީގެ ބެލްޖިއަމް މިޑްފިލްޑަރު ކެވިން ޑިބްރޭނާ ފިޓު ވާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ފުރަތަމަ ބުނަމުންދިޔައީ ޑިބްރޭނާ އިއްޔެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-08 21:52:22
13 މިނިޓް ތެރޭ އެމްޕާބޭ ހަތަރު ގޯލު ޖަަހައިފި

ލިޔޯން (އޮކްޓޫބަރު 8) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ލިޔޯން އަތުން ޕީއެސްޖީ 5-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ 13 މިނިޓް ތެރޭ ހަތަރު ގޯލު ޖަހައިފި އެވެ. ރޭގެ މޮޅާ އެކު ޕީއެސްޖީން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-08 11:32:46
ކޯޗު ވަކިކުރުމުގެ ވާހަކަދައްކަން މާ އަވަސް: ރާމޯސް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 8) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ހުލެން ލޮޕެޓީގް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން އަދި މާ އަވަސް ކަމަށާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޒަމާން ދިއައީ ކަމަށް ދުށުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-08 11:15:37
ޒިދާން ޔުނައިޓެޑަށް ނުދާނެ: އޭޖެންޓް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 8) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ހުރީ އެއް އަހަރުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ކަމަށާއި އޭނާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުނުވާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖޭންޓް ބުނެފި އެވެ. މެންޗެސްޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-08 11:12:31
ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް އެއްވަރު

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޗެލްސީ ރަށުން ބޭރުގައި 3-0 އިން ސައުތެމްޓަން ބަލިކުރިއިރު، ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-08 09:00:56
ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ މިރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މިރޭގެ މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ލިވަޕޫލް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅެއް ހޯދިފައެއް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-07 23:15:13
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ގާޑިއޯލާ

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭއިރު މެޗުން މޮޅުވާން ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-07 12:22:24
ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-07 10:56:45
ރެއާލް މެޑްރިޑް އަލަވޭސް އަތުން ބަލިވިއިރު، ލަނޑެއް ނުޖެހި 4 ވަނަ މެޗު.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޑީޕޯޓިވޯ އަލަވޭސް އަތުން ފަހު ވަގުތު 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެ، ލަނޑު ކާމިޔާބު ނުކުރެވި ދަށް ނަތީޖާތަކެއް ލިބެމުންދާ ސިލްސިލާއަށް ބޮޅެއް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-07 09:44:03