×
މައި ސަފުހާ
ޖާސޫސެއް ނުކުރަން، ދިރާސާ ކުރީ: ބިއެލްސާ

ލީޑްސް (ޑިސެމްބަރު 4) - ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށް ހުރެ އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުގެ ޓްރެއިނިންތައް ބަލަން މީހުން ފޮނުވީ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި އެއީ ޖާސޫސް ކުރުން ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މާސެލޯ ބިއެލްސާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:29:28
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ބަދަލު: 10 މެޗުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޯމެޓް 2024 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަދަލު ގެންނަން ޔުއެފާ އިން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނައިރު، މި ވަގުތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:22:58
މިލާނާއި ޓޮޓެންހަމް ހިމެނޭގޮތަށް ގިނަ ޓީމުތަކެއް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި އިންގްލެންޑްގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ހިމެނޭގޮތަށް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ގިނަ ޓީމުތަކެއް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:20:10
އަންނަ އަހަރު މެސީއާ އެއް ޓީމަކަށް ކުޅެން ބޭނުން: ނޭމާ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 3) - އަންނަ އަހަރު ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީއާ އެއް ޓީމެއްގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ބުނެފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 245 މިލިއަން ޑޮލަރަށް 2017 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 10:10:07
ޕީއެސްޖީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީ އަށް އެއް ވަނަ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-1 އިން ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި ސެވިއްޔާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 09:28:25
ޑޯޓްމަންޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

ޑޯޓްމަންޑް (ޑިސެމްބަރު 3) – އިޓަލީގެ ލާޒިއޯއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވީ ނަމަވެސް ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެ ޓީމު އޮތީ 10 ޕޮއިންޓާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 09:25:20
ކަވާނީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހިލުންވޭ: ޓުޗެލް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 2) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ކުޅޭއިރު ޖެހިލުންވާ އެއް ކަމަކީ އެ ޓީމުގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަންޖެހުން ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 14:19:03
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތަކަށް ސަޕޯޓަރުން ވައްދަނީ

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތަކަށް އަންނަ މަހު ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވެއްދޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 14:17:09
އިންޓަ އަށް އުއްމީދެއް، ރެއާލް އަށް ޕްރެޝަރު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 2) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޔޫކްރޭންގެ ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓުމުގެ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނުއިރު، ރަށުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 10:10:18
ލިވަޕޫލް އަނެއް ބުރަށް، ބަޔާންގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން 1-0 އިން އަޔަކްސް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 09:40:27
ބާސެލޯނާ ގޮވައިގެން ސެޓިއެން ކޯޓަށް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 1) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން އެ ޓީމު ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ވަކިކޮށް މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ސެޓިއެން ބާސެލޯނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 10:04:14
ކަވާނީ މާފަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެފްއޭ އިން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސައުތެމްޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދޭން އެހީވި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 10:01:44
އަންހެން ރެފްރީ ފްރަޕާޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗަކަށް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 1) - މަޝްހޫރު އަންހެން ރެފްރީ ފްރާންސްގެ ސްޓެފަނީ ފްރަޕާޓް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި އިންސާފުކުރާ ފުރަތަމަ އަންހެން ރެފްރީ އަކަށް ވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 09:56:16
ނަޕޯލީން މަރަޑޯނާގެ ހަނދާން އާކުރީ އާޖެންޓީނާ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖާޒީއެއްގައި

ނޭޕްލްސް (ނޮވެމްބަރު 30) – ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާގެ އާޖެންޓީނާގެ ޖާޒީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖާޒީއެއްގައި ކުޅެ އޭނާގެ ހަނދާންތައް އާކުރި މެޗުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ނަޕޯލީން 4-0 އިން ރޯމާ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 10:08:47
މެސީ، ނެވެލްސްގެ ޖާޒީގައި މަރަޑޯނާ އަށް އިހުތިރާމް އަދާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 30) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އޮސަސޫނާ އަތުން 4-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ، ބުދަ ދުވަހު މަރުވި ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އަށް އިހުތިރާމް އަދާކޮށްފި އެވެ. މަރަޑޯނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 09:25:28
ޓޮޓެންހަމް އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ލިބުނު ޕޮއިންޓާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 08:39:10
ޔުވެންޓަސް އަށް ޕޮއިންޓެއް، އިންޓަ އަށް މޮޅެއް

ބެނެވެންޓޯ (ނޮވެމްބަރު 29) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އާއި ބެނެވެންޓޯ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު އިންޓަ މިލާނުން، ސަސުއޮލޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭގެ މޮޅާ އެކު އިންޓަ ވަނީ 18

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 09:54:53
ރެއާލް ބަލިވިއިރު ހަޒާޑަށް އަނެއްކާ ވެސް އަނިޔާވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 29) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަށް އަނެއްކާ ވެސް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ކޯޗު ޒައިނުއްދީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 09:25:09
ލިވަޕޫލް ފަހު ވަގުތު އެއްވަރު، ސިޓީ ފަސް ގޯލުން މޮޅުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބްރައިޓަން އިން ލިވަޕޫލާ 1-1 އިން އެއްވަރުކުރިއިރު، ރިޔާދު މާރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 5-0 އިން ރެލިގޭޝަން ޒޯނާ ގާތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 08:34:17
އަބްރަމޮވިޗަށްޓަކައި ޓޮޓެންހަމް އަތުން މޮޅުވާން ލަމްޕާޑް އެދެފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީން ކުޅޭ މެޗަކީ އެ ޓީމުގެ ވެރިޔާ ރަޝިއާގެ މަހުޖަނު ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗް އެ ކްލަބާ ހަވާލުވި ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-28 10:15:46
ރޮނާލްޑޯ އާއި ފެނާންޑޭސް އެއްގޮތް ކަމެއް އެބަހުރި: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އާއި އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އެއް ގޮތް ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-28 10:13:30
ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ބާސެލޯނާ މާލީ ގޮތުން ވެއްޓިފައިވާ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަންނަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެ ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރައިގެ ވަކި އިންސައްތަ އެއް ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-28 10:11:49
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑާ މެދު މޮރީނިއޯ ސުވާލުއުފައްދައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ދޭ ބެސްޓް އެވޯޑް ތެރޭގައި އުސޫލާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް ބުނެ އެ އެވޯޑްގެ ސައްހަ ކަމާމެދު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 06:03:13
ބޭލް އާއި އިބްރަހިމޮވިޗް ފީފާ ގޭމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - އީއޭ ސްޕޯޓްސް އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ ފީފާ ގޭމުން ހުއްދަނެތި ގަރެތު ބޭލް އާއި ޒަލަޓާން އިބްރަހޮމޮވިޗްގެ ނަމުގައި ފައިދާތަކެއް ހޯދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 06:00:57
ޔޫރޮޕާ ލީގު: އާސެނަލާއި ލެސްޓާ އަދި ހޮފެންހައިމް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ލެސްޓާ ސިޓީ އަދި ޖަރުމަނުގެ ހޮފެންހައިމް ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 05:58:28
މެޗު ކުޅޭ ގަޑި ޓީވީތަކުން ނިންމުމަކީ ގޯހެއް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ގަޑިތައް ނިންމުމުގައި އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނުމުގެ އިހުތިޔާރު ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 10:01:38
ބަޔާނާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީންކުރިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 09:24:20
މަރަޑޯނާ: ވިދުން ގަދަ ކެރިއަރާއި ވެއްޓުނު އަޑިގަނޑު

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، "މެކްސިކޯ 1986" އޭނާ ޖެހި ދެ ގޯލަކީ، ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ފެނުނު އެންމެ މޮޅު ދެ ގޯލެވެ. އެ މުބާރާތް އާޖެންޓީނާ އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދޭން އޭނާ ދެއްކި ކުޅުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 06:57:55
ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ

އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް އަދި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި ފެނުނު އެންމެ މޮޅު އެއް އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ މަހު 60 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރި މަރާޑޯނާ މަރުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-25 21:38:55
ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓައެއްނުލަން: މުލާ

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 25) - ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމުން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީ ނަމަވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނުނިންމާ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-25 10:50:48