×
މައި ސަފުހާ
ހާރްދިކް އާއި ނާތަޝާގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއާ ހާރްދިކް ޕާންޑޭ އާއި ބަތަލާ ނަތާޝާ ސްޓެންޓޮވިކް ގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނެފިއެވެ. މި ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވެން ފެށި އޭނާ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:13:53
އަންހެނުންނާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާތަކަށް މެލިންޑާ 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

މެލިންޑާ ވަނީ މީގެ 2 ހަފްތާ ކުރިން ގޭޓްސް ފައުންޑޭޝަނުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:43:45
ރަފަހް އޮޕަރޭޝަން ރަތް ރޮނގެއް ހުރަހެއް ނުކުރޭ: އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އަދި ނުފެންނަކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ވަނީ ބުނެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:24:12
ދިހަ އަހަރަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ސީދާ ސޫރިޔާއިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް

ދިހަ އަހަރަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ސީދާ ސޫރިޔާއިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެ ޤައުމުގެ 270 ޙައްޖުވެރިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާއަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:16:54
ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި 2322 މީހުންނަށް ޙައްޖުވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސައުދީ އަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު އަދި މާތްވެގެންވާ ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ޚާދިމް ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މިހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 2322 މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 10:46:49
ނޭޕާލް މީހާ ރަހީނުކުރި މައްސަލާގައި ދޫކޮށްލި މީލާ އަލުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގެސްޓް ހައުސެއްގައި ނޭޕާލް ފިރިހެނަކު ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު 10 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށް، ދެވަނަ މީހާ ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް ދޫކޮށްލި މީހާ ފުލުހުން ހައްޔަރު

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:35:17
ފަލަސްތީނުގެ އެއް މިލިއަން މީހުން ރަފާ ދޫކޮށް ހިގައްޖެ: ޔޫއެން

ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީގެ ހާލަތާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ދެއްވީ ފިލިއްޕޭ ލަޒާރިނީ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއް މިލިއަން މީހުން ރަފާ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމުގައެވެ. ފާއިތުވި ތިން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:29:29
ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ވިހުރުވި ފްރާންސްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ވިހުރުވި ފްރާންސްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. ފަރަންސޭސިވިލާތުން ފަލަސްޠީނުގެ ދައުލަތެއްގެ ދަރަޖަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭތޯ ބަހުސް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފަލަސްޠީނުގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:12:22
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ބަލައިނުގަންނަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ނިންމައިފި

ފަލަސްތީނަކީ ވަކި މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ނުގަންނަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ނިންމައިފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގުރީންް ޕާޓީން އެ ގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށްވާ ހައުސް އޮފް ރިޕުރެޒެންޓޭޓިވް އަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-29 08:31:51
ދަތުރު ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ޕާޓްނަރަކީ ދަރިފުޅުކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފި

ބޮލީވުޑް އަދި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިވަނީ އޭނާ ދެން މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ބްލަފް"ގެ ޝޫޓިންއަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ގޮސްފައެވެ. އޭނާގެ މީސް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:25:52
މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން މަޖަލަކަށް ހަދާފައި ފޮރުވި ހެމްބާގާއަކުން އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ތަފާތު ކަމެއް

މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން ދެ ރައްޓެހިން މަޖަލަކަށް ހަދާފައި ފޮރުވި މެކްޑޯނަލްޑްސްގެ ހެމްބާގާއިން އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ތަފާތު ކަމެއް ފެނިއްޖެއެވެ. 1995 ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ ކޭސީޑީންއާއި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 21:50:00
ޔޫކްރެއިން އަސްކަރީ އެހީ އިތުރުކުރަން އީޔޫއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ފާއިތުވެދިޔަ މަސްތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތަކަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 20:35:15
ސްޕެއިން، ނޯވޭ އަދި އަޔަރލޭންޑުން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަން ބަލައިގެންފި

ޔޫރަޕްގެ ތިން ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ސްޕެއިން، ނޯވޭ އަދި އަޔަރލޭންޑުން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަން ބަލައިގެންފިއެވެ. ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްކަމުގައި ބަލައިގަތްކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން ސްޕެއިންގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 20:16:10
ސްޕެއިން، ނޯވޭ އަދި އަޔަލެންޑުން ފަލަސްތީން ދައުލަތް ބަލައިގެންފި

އިޒްރޭލުން ވަނީ ޔޫރަޕުގެ މި 3 ގައުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބެވި ސަފީރުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 20:13:07
ފަލަސްތީން ބަލައިގަތުމަށް ސްލޮވީނިއާ ސަރުކާރުން ވިސްނަނީ

ޔޫރަޕުގެ އިތުރު ގައުމުތަކަކުން އަންނަނީ ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް ބަލައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 18:53:36
ހުޅަނގުގެ ތިން ގައުމަކުން ފަލަސްތީނު މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި

ހުޅަނގުގެ ތިން ގައުމަކުން ފަލަސްތީނު މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި އެވެ. އައިރެލޭންޑާއި ސްޕެއިން އަދި ނޯވޭއިން މީގެ ކުރިން...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-28 17:00:52
ސްޕެއިނުން ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގެންފި

ސްޕެއިނުން ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގެންފައިވާކަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފިއެެވެ. ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް މެއި 28 ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 16:29:47
ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިއާއަށް ތޫފާން އަރައި 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިއާއަށް ތޫފާނެއް އަރައި 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 12:55:56
ފަލަސްތީނުން ތެލްއަވީވަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އިޒްރޭލްގެ މެދުތެރެއިން ތެލްއަވީވް ސަރަހައްދަށް ވަރުގަދަ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފި ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާޢަތުން ބުނެފިއެވެ. އިޒްރޭލުން ބުނެފައިވަނީ 13 ރޮކެޓް ދެކުނު ގާޒާގެ ރަފާއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-28 07:42:04
ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ލަސްވަނީ ބިމާ ގުޅޭ ބައެއް ހުއްދަތައް ނުލިބިގެން - ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

ކުންފުންޏަށް ސީދާ ބާރު ނުފޯރުވޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ލަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްޓާނުލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-27 18:40:44
ބަހްރެއިނުން އީރާނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާކޮޮށްފި

ބަހްރެއިނުން އީރާނާއިއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާކޮޮށްފި އެވެ. ބަހްރެއިންގެ ރަސްގެފާނު ހަމާދު ބިން އީސާ އަލް ޚަލީފާ ރަޝިޔާގެ ރައީސް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-27 14:38:38
ފަތުރުވެރިންނަށް މައްކާ ބަންދުކޮށްފި

ޙައްޖު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް މައްކާ ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ބުނީ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުން ވިސިޓް ވިސާގައި އެ ޤައުމަށް އެތެރެވާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-27 14:19:50
މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ޗައިނާ އައިޓީބީ ފެއާ ހުޅުވާދެއްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް ޗައިނާގައި ކުރިއަށްގެންދާ އައިޓީބީ ފެއާ ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ. ރާއްޖެއަކީ ޗައިނާގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ފެއާގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-27 14:17:32
ރަފާގައި އާންމުންނަށް ހާއްސަކުރި ސަރަހައްދުން ދިރިހުއްޓާ މީހުން އަންދާލައިފި

ރަފާގައި އާންމުންނަށް ހާއްސަކުރި ސަރަހައްދަށް އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެތައް މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ އެވެ. އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކުރިގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-27 13:50:37
މަސްތަކެއް ފަހުން ތެލްއަވީވަށް ރޮކެޓުން ހަމަލާދީފި

މަސްތަކެއް ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތެލްއަވީވަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއްދީފި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 13:20:52
ހަމާސްގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ރަފަހްއަށް ހަމަލާތަކެއް

މި ހަމަލާ ދިނީ ހަމާސްގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަރާލަން ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 10:51:17
ޖޫން 4ގެ ކުރިން އުތުރު ކޮރެއާއިން ސެޓެލައިޓެއް ލޯންޗުކުރަނީ

މި އަހަރު 3 ސެޓެލައިޓް ލޯންޗު ކުރާނެކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 08:42:04
އިޒްރޭލުގެ 3 ހަމަލާއެއް ތަހްގީގުކުރަން އެމްނެސްޓީއިން ގޮވާލައިފި

އަސްކަރީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިނގާ ތަންތަނަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދޭ ކަމަށް އެމްނެސްޓީއިން ތުހުމަތުކޮށްފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 08:31:18
ޓައިވާނުގެ ވަށައިގެން ޗައިނާއިން ހިންގަމުންދިޔަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ނިންމާލައިފި

ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އީސްޓާން ތިއޭޓަރ ކޮމާންޑް އޮފް ޕީޕަލްސް ލިބާރޭޝަން އާރްމީ އިން ޓައިވާނުގެ ވަށައިގެން ހިންގި އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފެށި އެ ތަމްރީނުތަކަކީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-27 08:21:37
ޕްރިޔަންކާގެ ނަން ނުބައިކޮށް ކިޔައިގެން ފޭނުން ރަތަށް!

އިނގިރޭސި ޓީވީ ހޯސްޓް އެންޑީ ޕީޓާސް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ނަން ނުބައިކޮށް ކިޔައިގެން ފޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި އައިސްގެން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ މާޗް މަހު ލަންޑަނުގައި ހުންނަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-26 23:46:12