×
މައި ސަފުހާ
އެމެރިކާގެ ރުހުމާއެކު އަފްޣާން ސިފައިން ފޮނުވި ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ގިނަ އާންމުން މަރުވެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާން ސިފައިން ފޮނުވި ވައިގެ ހަމަލާއެއް "އޮޅުމަކުން" އެގައުމުގެ ނަންގަރާ ޕްރޮވިންސަށް އަމާޒުވެ އާންމުންގެ އެތައްބަޔަކު މަރުވެ ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.ނަންގަރާ ޕްރޮވިންސްގެ ކައުންސިލުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 15:34:46
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ރެއާއި މިއަދު ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އެއް ހަމަލާއަކީ ސަރުކާރު ސިފައިން ދިން ހަމަލާއަކަށް ވާއިރު، އަނެއް ހަމަލާއަކީ ޠާލިބާން ޖަމާއަތުން ކާރު ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-09-19 14:32:49
މޯދީގެ ބޯޓަށް ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރައްވާ މަތިންދާ ބޯޓު ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 11:51:36
ރަނިލް އަށް ޕާޓީ ތެރޭން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް އިތުރު ގޮންޖެހުމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 11:23:54
ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ސައުދީން ހާމަކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ދެ ޕްލާންޓަށް ދިން ހަމަލާގައި ބޭނުންކުރި ޑްރޯންގެ ބައިތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެކަމުގައި އީރާނުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 11:01:24
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނޮވެމްބަރު 16 ގައި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ކޮމިޝަންގެ ޗެއާމަން މަހިންދާ ޑެޝަޕްރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-19 10:03:47
އިންޑިއާގައި އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކޮށްފި

އީ-ސިނގިރެޓާ އެކު އާންމުވަމުންދާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ މެދު އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން މިއަދުން ފެށިގން އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-18 23:56:50
ހޫތީންގެ ހަމަލާއަކީ ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓަން ދިން އިންޒާރެއް: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ އަކީ ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓަން ރިޔާޒަށް ދިން އިންޒާރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-18 14:31:38
ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރި: ސައުދީ ރަސްގެފާން

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދޭ ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންވާ ކަމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކެބިނެޓާ ބައްދަލު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-18 13:59:03
މެލޭޝިއާގައި ދުންބޯވެ 1،000 ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަނދަމުންދާ އަލިފާނުގެ ދުމުގެ އަސަރު ބޮޑުވުމުން މެލޭޝިއާގެ 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-18 12:18:09
އިޒްރޭލުގެ އިންތިޚާބު: އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކުރިލިބޭ ވަރެއް ނުވޭ

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިޒްރޭލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި މެޖޯރިޓީ ހޯދޭ ވަރަށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެގްޒިޓް ޕޯލްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-18 11:24:51
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ވާހަކަ ކިޔާދޭ އާ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ އިތުރު ބަޔޮޕިކެއް ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.މޯދީގެ 69 ވަނަ އުފަންދުވަހާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމު އިއުލާނުކުރުމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 10:26:42
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި "ސްނިކާޒް" ޗޮކްލެޓް "މެރަތަން" ގެ ނަމުގައި ވިއްކަނީ

ސްނިކާޒް ޗޮކްލެޓަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބްރޭންޑެކެވެ. މި ޗޮކްލެޓަކީ އެމެރިކާގެ މާސް އިން 1930 ގައި އުފައްދަން ފެށި އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި "ސްނިކާޒް" އެންމެ ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-18 08:26:03
ވޭޕިން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވިމީހުންގެ ޢަދަދު 7 ށް އަރައިފި

(ކެލިފޯނިއާ) އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ވޭޕިން ބޭނުންކޮށްގެން ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތައް އިތުރުވެ މަރުވިމީހުންގެ ޢަދަދު 7 ށް އަރައިފިކަމަށް އެ ސިޓީގެ ސިއްޙީ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ކެލިފޯނިއާގެ ހެލްތް އެންޑް ހިޔުމަން

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-18 06:05:46
މޯދީގެ އުފަންދުވަހު މަންމާފުޅާ އެކު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅަށް

ގުޖުރާތު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ 69 ވަނަ އުފަން ދުވަހު މަންމާފުޅުގެ އަރިހަށް މިއަދު ވަޑައިގެން މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ. މޯދީގެ މަންމާފުޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-17 16:02:23
ގައުމު ތަރައްގީ ކުރަން ޑިކްޓޭޓަރެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާ ތަރައްގީ ކުރަން ޑިކްޓޭޓަރެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޓެމްޕަލް ޓްރީސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރަނިލް ވިދާޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-17 14:34:25
އައިއެސްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށައިފި ކަމަށް ބަޣުދާދީ ބުނެފި

ބޭރޫތު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަރަކާތްތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އައުމަށް ފަހު އޮޕަރޭޝަންތައް އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ ބުނެފި އެވެ. ބަޣުދާދީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-17 14:27:14
ސައުދީ އަށް ހަމަލާ ދިނަސް އީރާނާ ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ހަމަލާ ދިނީ އީރާނުން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-17 12:31:25
ނަތަންޔާހޫގެ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޚާބު ކުރިއަށް

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ވޯޓު ނަގަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ފަސް މަސް ދުވަސްތެރޭ އިޒްރޭލުގައި ބާއްވާ ދެ ވަނަ އިންތިޚާބެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-17 11:54:08
ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ލަންކާގައި ހުޅުވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރުގެ ގޮތުގައި ލޮޓަސް ޓަވަރު ސްރީ ލަންކާގައި އާއްމުންނަށް ރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހެދި ޓަވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-17 11:02:43
ސައޫދީ ތެޔޮ ކާރުޚާނާތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކުރުމަށް 4 މަސްދުވަހާ 6 މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ބޭނުންވޭ

ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯއިން އަބްޤައިޤްގައި ހިންގާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ތެޔޮ ސާފުކުރާ ކާރުޚާނާއަށާއި، ޚުރައިސްގެ ކާރުޚާނާއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަތިހު ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކުން އެކާރުޚާނާއަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-09-16 20:47:46
ޑްރޯން ހަމަލާގައި ހަ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ގެއްލުނު: ސައުދީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި ހަ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ގެއްލުނު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-16 15:45:10
ކުޅަނދުރާ ހެދި އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ޑިލޭވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކޮކްޕިޓް ވިންޑޯގައި އެތައް ބައިވަރު ކުޅަނދުރެއް ޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން ބޯޓު ފުރުން އެތައް ގަޑިއިރަކަށް އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-16 14:35:16
އިންޑިއާގައި ބޯޓެއް ފެތިގެން 39 މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އިންޑިއާގައި ފެތުނު ބޯޓަކުން 39 މީހުން ގެއްލިފައިވާތީ އެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ދެކުނުގެ އަންދްރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-16 14:04:57
ސައުދީ އަށް ދިން ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި އެމެރިކާ އިން ހާމަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ އާއި އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު އެމެރިކާ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-16 13:30:02
ސައުދީ އަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކަކަށް ފަހު، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު މަސް ދުވަހު ތެރޭ ނުދާ ވަރަށް، ތެލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-16 11:07:34
އަލްޖީރިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޑިސެންބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު

ރައްޔިތުން ނުކުމެ ކުރި ވަރުގަދަ އިހުތިޖާޖުތަކާ ގުޅިގެން ރައީސު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ބޫތަފްލީޤާ އެޕްރީލްމަހު އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ފަހު އަލްޖީރިޔާ (އަލްޖަޒާއިރު) ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަންނަ ޑިސެންބަރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-09-16 07:37:24
އިންޑިޔާގައި ފަރުތުރުވެރިން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ބަންޑުންޖަހާލައި، 13 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ އަންދްރާޕްރަދޭޝްގެ ކޯރެއްގައި ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ބަންޑުންޖަހާލުމުގެ ސަބަބުން 13 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް ނުފެނެއެވެ. ދޭވީޕަޓްނަމް ކައިރިން ގޯދާވަރީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-09-15 17:36:18
މިސްރުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ކުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފި

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީ އާއި އޭނާގެ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންގެ މައްޗަށް ކުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ސީސީ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ސީސީ ވިދާޅުވީ އޭނާ އާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-15 15:55:02
އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޝާހިދު ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންފި

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް އިޒްރޭލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-15 14:21:17