×
މައި ސަފުހާ
އެމެރިކާގެ މަގުޗާޓަށް ޙަމާސުން ރަސްމީކޮށް ރައްދު ދީފި

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށް ނެތިކޮށްލަން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަގުޗާޓަށް ޣައްޒާގައި ވެރިކަން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 15:13:09
އިންޑިއާގެ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މީދާ ދުވާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވުމުން ފާޑުކިޔުން

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރޭގައި މީދާ ދުވާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އާންމުވެފައިވާ އެ ވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދަނީ، އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 15:02:22
ވިހަން ކައިރިވެފައި އިން އަންހެނަކު ފިރިމީހާއަށް ކާނާ ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުމުން ދެން މިވީ ކިހިނެއް؟

ބަނޑަށް ނުވަ މަސް ފުރިފައިވާ ޖަޕާނު އަންހެނަކު ވިހެއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހުގެ ކުރިން ފިރިމީހާއަށް 30 ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ތައްޔާރުކުރަން ރާވާފައިވާ ކަން ހާމަކުރުމުން ދެން އެކަން މިވީ ބޮޑު ބަހުސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 08:27:09
އެމެރިކާ އިން އިތުރު 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންސާނީ އެހީ ފަލަސްތީނަށް ދެނީ

އެމެރިކާ އިން ފަލަސްތީނަށް 404 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަން އެ ގައުމުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ގައުމު ކަމުގައިވާ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-11 23:53:14
ޗައިނާއިން ހުޅަނގުގެ ޕައިލެޓުން ގަންނަނީ!

ހުޅަނގުގެ އަސްކަރީ ޕައިލެޓުން ޗައިނާގެ ސިފައިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އަގުހުރި ހުށަހެޅުންތައް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-11 23:36:45
ޣައްޒާއަށް ތާއީދުކޮށް މޮރޮކޯގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ޣައްޒާއަށް ތާއީދުކޮށް މޮރޮކޯގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. މޮރޮކޯގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ މުހަންމަދިއްޔާގެ ބަނދަރުސިޓީގައި އާދީއްތަ

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-06-11 23:35:14
ޔޫކުރޭނުގެ ސުލްހައިގެ ސަމިޓް އަށް ޕާކިސްތާން ނުދާނެ!

ޔޫކުރޭނުގެ ސުލްހައިގެ ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ސުވިޓްޒިލޭންޑުން ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު މިހާރު ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެފެދިފައިވާ ސުވާލަކީ މި ސަމިޓްގައި ޕާކިސްތާނުން ބައިވެރިވާނެތޯ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-11 23:11:08
އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަންގެ ދަރިކަލުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ ދަރިލަކުން ހަންޓާ ބައިޑަންގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ސާބިތުވެ އޭނާ ކުށްވެރިވެއްޖެއެވެ. ހަންޓާ ބައިޑަންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި މަސްތުގެ ހާލުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-11 21:38:02
އެމެރިކާ އިން އެޅީ ބޭކާރު ފާލަމެއް: ޣައްޒާ

ޣައްޒާ އަށް ކަނޑުމަގުން އިންސާނީ އެހީ ވެއްދުމަށް ޓަކައި އެހީތެރިވުމަށް އެމެރިކާ އިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި އެޅި ފާލަމަކީ ހީކުރި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ފާލަމަކަށް ނުވިކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި އިންސާނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-11 17:07:43
ބައިޑަންގެ ސުލްޙައިގެ މަގުޗާޓަށް އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށް ނެތިކޮށްލަން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުލްޙައިގެ މަގުޗާޓަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-11 16:04:00
ޣައްޒާ ޢުދުވާން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ އދގެ ޤަރާރަށް ޙަމާސުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށް ނެތިކޮށްލަން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވައިލާ އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަށް, ޣައްޒާގައި ވެރިކަން ކުރާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-11 16:03:34
ނެދަލެންޑްސް ނިންމާލީ މޮޅަކާއެކު، ޕޮލެންޑާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް މޮޅެއް

ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނެދަލެންޑްސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން މޮޅުވިއިރު، ޗެކްރިޕަބްލިކާއި ޕޮލެންޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗުން ނެދަލެންޑްސް މޮޅުވީ އައިސްލެންޑް އަތުން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-11 10:08:30
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން ގޮވާލާ އެެމެރިކާއިން ހުށަހެޅި ގަރާރު ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އިސްރާއީލްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޖައްބާރު އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގަތުލުއާންމު ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އެމެރިކާއިން ހުށަހެޅި ގަރާރު އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-11 08:26:22
މެކްސިކޯގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގެ ބިއްލޫރި ބެލްކަނީއެއް ތަޅައިގެންގޮސް ވެއްޓި 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މެކްސިކޯގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގެ ބިއްލޫރި ބެލްކަނީއެއް ތަޅައިގެންގޮސް 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެ ގައުމުގައި ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ބިއްލޫރި ބެލްކަނީ ތަޅައިގެން ގޮސް ތިރިއަށް ވެއްޓި ދެ މީހަކު މަރުވެ 10 އަށްވުރެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-10 15:41:43
ހާލު ދެރަވި ހައްޖުވެރިޔާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

މިފަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖުވެރިންތެރެއިން ހާލު ދެރަވި ހައްޖުވެރިޔާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަކީލް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 15:15:08
އަލް-ނުޞަޔިރާތުގައި 274 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލުމުން ޔަހޫދީންނަށް ދުނިޔޭގެ ނުރުުހުމާއި ފާޑުކިޔުން

ޣައްޒާގެ އަލް-ނުޞަޔިރާތް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ދިން ރަޙުމު ކުޑަ ޙަމަލާތަކެއްގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ ޢަދަދު 274އަށް އުފުލިއްޖެއެވެ. މިއީ, ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށް ނެތިކޮށްލަން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 11:02:59
އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓްގެ މެމްބަރެއް އިސްތިއުފާ ދީފި

ޔަހޫދީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަނިޔާވެރި ދައުލަތް އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ކަންކަން ނިންމަން ޔަހޫދީންގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އުފައްދާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓްގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 23:55:30
ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާއިން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ އިން ފެންވަރު ދައްކާލައިފިއެވެ. ޕޯޗުގަލްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ކްރޮއޭޝިއާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-09 09:49:30
ޣައްޒާގެ ނުސެއިރާތު ކޭމްޕަށް ދިން ހަމަލާގައި ބައިވެރިނުވަން: އެމެރިކާ

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހުންނަ ނުސެއިރާތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފިއެވެ. ޣައްޒާ އަށް އިއްޔެ ދިން ވަރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 08:02:32
ޣައްޒާގެ ނުސެއިރާތަށް ދިން ހަމަލާގައި އެމެރިކާ ބައިވެރިވި؟

08:07 07:46 އިސްރާއީލްގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ޣައްޒާ ސިޓީ އަށް ބޮން އަޅައި ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލައި، އިތުރު ބަޔަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި. މިހާތަނަށް އައިއިރު ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުން ނަމަ، އިސްރާއީލްގެ މި ހަމަލާގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 07:35:29
މޯދީ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަަވައިފި

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާ ކުރެއްވުމަށް އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-08 23:40:19
ރަޝިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން އެމެރިކާއާ ކައިރިއަށް!

ރަޝިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން އެމެރިކާގެ ފަސްގަނޑާ ކައިރިއަށް ދިޔުމުގެ ގޮތުން ކިއުބާގެ ބަދަރެއްގައި ރަޝިއާގެ ކަނޑު ސިފައިންގެ މަނަވަރެއް ބަނދަރުކުރަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރަޝިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-08 23:35:55
ޣައްޒާގެ ސްކޫލަށް ހަމަލާ ދިނީ އެމެރިކާ އިން ދިން ހަތިޔާރުން

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި އދ.ގެ ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އެޖެންސީ އިން ހިންގަމުން ދިޔަ ސުކޫލަކަށް އަމާޒުކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ހަމަލާއަކީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއެއް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-08 14:16:39
ދެ ކޮރެއާއިން ފުއްޕާހަމުގެ ހަނގުރާމައެއް، އުތުރު ކޮރެއާއިން ފޮނުވަނީ ކުނި އެޅި ފުއްޕާހަން

ދެކޮރެއާ ދެމެދު ހީލިއަމް ބެލޫންސްގެ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފަށައި އުތުރުު ކޮރެއާއިން ކުނި އަޅާފައި ހުންން ފުއްޕާހަން ފޮނުވައި މުޅި ދެކުނު ކޮރެއާ ކުނިން ފުރާލައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ދެ ކޮރެއާ ދެމެދު ފުއްޕާހަމުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-08 08:31:50
ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް އައިސީޖޭއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ސްޕެއިން ތަދައްޚުލް ވަނީ

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމު ހުއްޓުވަން ދެކުނު އެފްރިކާއިން އދގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލްވާން ސްޕެއިނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-08 01:34:18
އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަން، ޒެލެންސްކީ އަރިހުން މާފަށް އެދިއްޖެ

އެހީގެ ޕެކޭޖު ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން، ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއާ ޒެލެންސްކީގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ދެގައުމުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޔޫކްރޭނަށް އާ އެހީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 20:50:46
ލައިވް ފަށަން ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ރިޕޯޓަރުގެ ބޮލުގައި ޖެއްސީ ދޫންޏެއް

އެމެރިކާގައި ނިއުސްނޭޝަންގެ ރިޕޯޓަރު ކެލީ މޭޔަރގެ ބޮލުގައި ދޫންޏެއް ޖައްސާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި އާއްމުވެއްޖެއެވެ. ވައިޓްހައުސްގެ ރިޕޯޓަރު ވަނީ އެ ހާދިސާގެ ކްލިޕް އޭނާގެ އެކްސް އެކައުންޓުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 15:36:28
ތަޕްސީ ބުނަނީ ފިރިމީހާއާ އޭނާގެ ގުޅުމަކީ ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ވި ލޯތްބެއް ނޫން ކަމަށް!

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕަންނޫ އާއި އޭނާގެ ދުވަސްވީ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ މަތިއަސް ބޯ ކައިވެނި ކުރީ މިދިޔަ މާޗް މަހު އުދޭޕޫރުގައެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް އަދި ނުވާއިރު،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 08:23:10
ކަންގަނާގެ ކަންކަށި މަތީގައި ޖަހައިފި

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ލޯކް ސަބާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ކަންކަށި މަތީގައި މީހަކު ޖަހައިފިއެވެ. ޗަންދީގަރު އެއާޕޯޓުގައި ސެންޓްރަލް އިންޑަސްޓްރިއަލް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-07 08:04:38
ޔޫރޯ 2024: ގްރޫޕް އެފް

ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ސައްތައިން ސައްތައިގެ ރިކޯޑަކާއެކު ނިންމާލި ހަމައެކަނި ޓީމު ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލް ހިމެނުނު ގްރޫޕް އެފްގައި ދެން ހިމެނެނީ ތުރުކީ އާއި، ޖޯޖިއާ އަދި ޗެކް ރިޕަބްލިކެވެ. މިއަ ހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރާނެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-06 23:14:20