×
މައި ސަފުހާ
ކޮވިޑް-19: ސްޕޭނުން އެއް ދުވަހުން 864 މަރު، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ލައްކަ އަކަަށް

މެޑްރިޑް (އެޕްރީލް 1) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ސްޕޭނުން 864 މީހުން މަރުވި އިރު އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 21:10:11
ކޮވިޑް-19: ސައުތު ކޮރެއާގައި ވެސް 10 މިނިޓުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ

ސޯލް (އެޕްރީލް 1) - ކޮރޯނާވއިރަހަށް 10 މިނިޓުން ޓެސްޓް ކުރެވޭ ކިޓެއް ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދައިފި އެވެ. މެޑިކަލް އެކްއިޕްމަންޓް އުފައްދާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ބޮޑީޓެކް ކުންފުނީގެ "އަފިއަސް ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 20:38:45
ޓިއުނީޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 1،420 ޤައިދީއިން މިނިވަންކުރަނީ

ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން ޓިއުނީޝިއާގެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީއިންގެ ތެރެއިން 1،420 ޤައިދީއިން އެޤައުމުގެ ރައީސްގެ ޙާއްސަ ޢަފޫޢާންމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ. ޓިއުނީޝިއާގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-01 16:57:16
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެނީ

ގުއާމް (އެޕްރީލް 1) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ތިއޮޑޯ ރޫޒްވެލްޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އަވަސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެ މަނަވަރުގެ ކެޕްޓަން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ގުއާމްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 15:32:17
ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސަޢުދީއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އިގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅެންދެން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން އިލްތިމާސް ކުރަށްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-01 15:02:46
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގެ ރޭލްތައް އައިސޮލޭޝަން ވޯޑުތަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 1) - ކޮރޯނާވައިރަސް ބާރަށް ފެތުރިއްޖެ ނަމަ އައިސޮލޭޝަން ވޯޑުތަކުގެ ގޮތުގައި ރޭލްތަކުގެ 20،000 ކޯޗު ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާ މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 14:47:50
ކޮރޯނާވައިރަސް: ބޮޑު ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 1) - މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 14:00:08
ކޮވިޑް-19: ހައްޖުގެ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީން އެދިއްޖެ

މައްކާ (އެޕްރީލް 1) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްވުމުގެ އުއްމީދު ލިބެންދެން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ތައްޔާރީތައް ނުވެ މަޑުކޮށްލުމަށް ސައުދީގެ ހައްޖާއި އުމްރާއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 11:27:30
ކޮވިޑް-19: ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް، ވަރަށް ދަތި ދުވަސްތަކެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 1) - ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް، ވަރަށް ދަތި، އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ދުވަސްތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ޓްރަމްޕުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 11:15:52
ކޮވިޑް-19: "އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރާކަށް ނޫޅެ"

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާ މިހާރު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތް 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ނުވިސްނާ ކަމަށް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ރަޖީވް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 20:31:44
ކޮވިޑް-19: ލަންކާގެ އެއް އާއިލާއަކުން ފަސް މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕުއްތަލަމް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ އެއް އާއިލާއަކުން ފަސް މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޕަވިތުރާ ވަންނިއަރައްޗީ ވިދާޅުވީ އެ އާއިލާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 17:52:41
ކޮވިޑް-19: ދިއްލީގެ މިސްކިތުގެ އިވެންޓަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭން 24 މީހުން ޕޮޒިިޓިވް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 31) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ނިޒާމުއްދީން އޭރިއާގެ މިސްކިތެއްގައި ބޭއްވި އިވެންޓަކަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭން 24 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ތަބްލީޣް ޖަމާއަތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 17:19:12
އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން..... ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލުން (8)

ޓިއުނީޝިޔާގެ ޤައިރަވާންގައި ހުންނަ ޖާމިޢުލް ޤައިރަވާން މިސްކިތް (30 މާރިޗު 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އިހްތިޖާޖުތައް: ހަނގުރާމަތަކުގެ ސަބަބުން ޖަމާއަތުގެ ނަމާދާއި، ހުކުރު ނަމާދު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 16:52:13
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީ އާއި ސްޕޭނުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް

ރޯމް (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދިޔަ އިޓަލީ އާއި ސްޕޭނުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށްދާން ފަށައިފި އެވެ. އިޓަލީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ލައްކައަކަށް އެރި ނަމަވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 14:50:11
ކޮވިޑް-19: ބަލި މީހުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ސައުދީ ރަސްގެފާން

ރިޔާޒް (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ އެންމެންގެ ފަރުވާގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 13:48:48
ކޮވިޑް-19: ޖަރުމަނުން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް، މަރުވި މީހުން އެހާ މަދު، ކީއްވެ؟

ބާލިން (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ޔޫރަޕުގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ޖަރުމަނުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަވާނެ އެވެ. ޖަރުމަނުން މިހާތަނަށް 66،125

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 12:11:49
ކޮވިޑް- 19: ލަންޑަނުގައި އެއް ހަފުތާ ތެރޭގައި 4000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދައިފި

އެކްސެލް ލަންޑަންގައި ތައްޔާރުކުރި 4000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެތެރެ ލަންޑަންގެ ޑޮކްޔާޑުގައި ހުންނަ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ (އެކްސެލް ލަންޑަން) 4000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް ހުޅުވަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 11:21:18
ކޮވިޑް-19: އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީންކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (މާޗް 31) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީންކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 11:18:19
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ކަރަންޓީނު ކުރަނީ

ޝަންހާއީ (މާޗް 31) - ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ދިޔަ ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އަނބުރާ އެ ގައުމަށް އަންނަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުޅުންތެރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 11:01:22
މުސްތަޝާރަށް ކޮރޯނާ ޖެހުމުން ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީނުގައި

ނަތަންޔާހޫގެ މުސްތަޝާރާ އަކަށް ކޮރޯނާ ޖެހުމުން ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވިއެވެ. ސަހުޔޫނީ ދަޢުލަތެއް ކަމުގައިވާ އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވަނީ ޔަހޫދީ ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ނަތަންޔާހޫއަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-31 09:59:20
ތަހުޒީބުގެ ރަސްކަން ބިކަކޮށް، ޓެކްނޮލިޖީގެ މާހިރުން މާޔޫސްކުރުވި ޙަޤީޤަތް!

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޝިފާއެކެވެ. ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ފަރުވާއެކެވެ. އިންސާނާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުނަވީ ކާނާ އެއިން ލިއްބައިދޭ މަތިވެރި ފޮތެކެވެ. ކޮންމެ ނުތަވަސްކަމަކާއެކު އެ ފޮތުން ފައިދާ ލިބިގަނެ ރައްކާތެރިކަމާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-31 09:01:08
ތަހުޒީބުގެ ރަސްކަން ބިކަކޮށް، ޓެކްނޮލިޖީގެ މާހިރުން މާޔޫސްކުރުވި ޙަޤީޤަތް

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޝިފާއެކެވެ. ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ފަރުވާއެކެވެ. އިންސާނާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުނަވީ ކާނާ އެއިން ލިއްބައިދޭ މަތިވެރި ފޮތެކެވެ. ކޮންމެ ނުތަވަސްކަމަކާއެކު އެ ފޮތުން ފައިދާ ލިބިގަނެ ރައްކާތެރިކަމާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-31 08:58:07
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ މާލީ އެހީ

ގައުމު 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުންކޮށް، އިންޑިއާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއުލާންކުރެއްވި ފަންޑް "ޕީއެމް-ކެއާޒް" އަށް އިންޑިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 08:24:51
ނުރައްކާ އަންގައިދޭން އިންޑިއާ ފުލުހަކު "ކޮރޯނާ ހެލްމެޓް" އަޅައިގެން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ގައުމު ތިން ހަފުތާގެ މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށް، ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް ސަރުކާރުން އެންގި ނަމަވެސް އެކަމަށް ތަބާނުވެ، މަގުމަތީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 08:17:52
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 100،000 އަށް

ރޯމް (މާޗް 31) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަަށް އިޓަލީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މިރޭ 100،000 އަށް އަރައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގައި ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް އިޓަލީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 01:47:53
ކޮވިޑް-19: ސްޕޭނުން އެއް ދުވަހުން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު

މެޑްރިޑް (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްޕޭނުން އިއްޔެ އެކަނި 812 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިޓަލީ އަށް ފަހު ޔޫރަޕުން އެންމެ ބާރަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ ސްޕޭނުން އިއްޔެ އެކަނި ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 16:00:17
ކޮވިޑް-19: މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް ޗައިނާއިން ލަންކާ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން ދޭ ތަކެތީގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި ހިމެނޭ މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް އަދި ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމަންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 15:34:17
ކޮވިޑް-19: ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 43 ޕަސެންޓް ބަންދުގައި

ޕެރިސް (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގައުމުތައް ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން 78 ގައުމުން 3.38 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގޭބަންދުގައި ދުވަސްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 14:57:12
އެޗްއައިއެޗްގައި ތިބި މީހުން އިތުރު 14 ދުވަހު ކަރަންޓީން ވާން ޖެހިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 30) - ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެމެރިކާ އިން 518 މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖޯންސް ހޮޕްކިންސް ޔުނިވާސިޓީން ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމެރިކާ އިން މަރުވި ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 14:51:18
މެނީލާ އެއާޕޯޓުގައި އެމްބިއުލެންސް މަތިންދާބޯޓެއްގައި ރޯވެ 8 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނިލާގައި އޮންނަ ނިނޯއި އަކީނޯ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަން އުޅުނު އެމްބިއުލެންސް މަތިންދާބޯޓެއްގައި ރޯވެ 8 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ބަލިހާލު ބޮޑު ކެނެޑާ މީހަކާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-30 14:44:04