×
މައި ސަފުހާ
ައީރާނުގައި އަންހެނުން ހެދުން އެޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ހަރުކަށިކޮށްފި

ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް 10 އަހަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ ބާރު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:54:14
ވެނެޒުއެލާ ޖަލެއްގެ ކޮންޓްރޯލު ހޯދަން 11،000 ސިފައިން ފޮނުވައިފި

ޓޮރޮކޮން ޖަލުގެ ކޮންޓްރޯލު ގޭންގެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:50:53
ޕޯލެންޑުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލަނީ

މި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވަނީ ޔޫކްރެއިނުގެ ގޮވާމުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން ޕޯލެންޑުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:48:14
ރުވާންޑާގެ ރައީސް 4 ވަނަ ދައުރަކަށް

ރުވާންޑާގެ ރައީސް ޕޯލް ކަގާމޭ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ވެސް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. ދެހާސް ވަނަ އަހަރު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަގާމޭ، 65، ވިދާޅުވި އަންނަ އަހަރުގެ އިންހާބުގައި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 09:54:04
އޭއައިގެ އެހީގައި އަނިލްއަކާ "ނުކުޅެވޭނެ"

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިންސް (އޭއައި) ގެ އެހީގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި އަނިލް ކަޕޫރްގެ ޝަހުސިއްޔަތާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފެއްދައި ބޭނުން ކުރުން ކޯޓުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދި ދިއްލީ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 09:21:56
ޗައިނާގެ 'ލިޕްސްޓިކް ކިންގް'އަށް ހުރިހާ ކޮޅަކުން ފާޑުކިޔުން

ފަސް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި 150،000 ލިޕްސްޓިކް ވިއްކި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތަރިއަށް ބުނެވުނީ ބުނެގެން ނުވާނެ އެއްޗެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 09:03:28
ޑިޝާ އާއި ރާހުލް އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރި ޑިޝާ ޕަރްމަރް އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހުލް ވައިދިއާ އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. ޑިޝާ ވިހެއީ އިއްޔެ އެވެ. އެ ވާހަކަ ރާހުލް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށް ބުނީ ލިބުނީ އަންހެން

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 06:33:10
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބާތިލްކުރަން، ނައިޖީރިއާގެ އިދިކޮޅު 2 ކެންޑިޑޭޓުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ނައިޖީރިއާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބާތިލްކުރަން އިދިކޮޅު ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ނައިޖީރިއާގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 01:14:12
ލީބިޔާ ތޫފާން: އާންމުން ރުޅިގަދަވެ ދިރްނާ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ގެކޮޅުގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލައިފި

ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ސުންނާފަތިވި ލީބިޔާގެ ދިރްނާ ސިޓީގެ އާންމުން ނުކުމެ، އެ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ގެކޮޅުގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލައިފިއެވެ. އެތައްހާސް އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ފުރަތަމަ ޖަމާވީ، ދިރްނާ ސިޓީގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-20 20:04:53
ސިކުންގެ ލީޑަރުގެ މަރާ ގުޅިގެން 3 ގައުމަކުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިންޑިއާއިން އޭނާއަކީ "ޓެރަރިސްޓެއް"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 15:53:07
ޖަޕާނުން ޗައިނާއަށް އެތެރެ ކުރާ މަހުގެ މިންވަރު %67 ދަށްވެއްޖެ

އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އަވަށްޓެރި ޖަޕާނުން 571 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސީފުޑް އެތެރެކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 15:15:43
ރަޝިޔާގެ 'ނުލަފާ ކަމަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭނެ': ޒެލެންސްކީ

ގޮތް ނޭނގޭ ޑީލުތައް ހަދައިގެން ހަމަހަމަ ނޫން ގޮތަކަށް ހަނގުރާމަ ނިންމާނުލުމަށް ޒެލެންސްކީ ގޮވާލެއްވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 11:35:33
އަރިއަންގެ "ސްޓާޑަމް" ނިމުމާ ގާތަށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު އަރިއަން ޚާން ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ވެބް ސީރީޒް "ސްޓާޑަމް" ގެ ޝޫޓިން ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ނިއުސް 18 އިން ބުނި ގޮތުގައި ފިލްމު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 06:58:51
އިންޑިއާ އާއި ކެނެޑާގެ ގުޅުން ހައްތަހާ ގޯސްވެއްޖެ

ކެނެޑާގެ ސިކުންގެ މީހަކު މަރާލުމުގައި އިންޑިއާގެ އަތެއް ވާކަމުގެ ހެކި ލިބުމުން ކެނެޑާއިން ވަނީ އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓެއް ފުރަން އަންގާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-19 21:59:54
އިންޑިއާ - ކެނެޑާގެ އަރާރުން ހޫނުވެ ދެގައުމުން ޑިޕްލޮމޭޓުންތަކެއް ބޭރުކޮށްލައިފި

ކެނެޑާއާއި އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ އަރާރުންތައް ހޫނުވެ، ދެގައުމުން ޑިޕްލޮމޭޓުންތަކެއް ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. މައްސަލަ ހޫނުވީ، މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ކެނެޑާގެ ވެންކޫވަރ ކައިރިން ސީކް (ސިކުން) ގެ އިސް ލީޑަރެއްގެ ގަޔަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-19 17:49:03
ޖަޕާނުގެ ކޮންމެ 10 މީހަކުން އެކަކީ 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް

ޖަޕާނުގެ އާބާދީ ހަލުވިކަމާއެކު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، ޖަޕާނުގެ 10 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-19 14:13:13
"އެކްސް" އަށް އެންމެން ފީ ދައްކަން ޖެހިދާނެ!

ދާދި ފަހުން "އެކްސް" އަށް ރިބްރޭންޑްކުރި ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ އެންމެން ފީއެއް ދައްކަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އީލޮން މަސްކް ދެއްވައިފި އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ އެކީ އިއްޔެ ކުރިއަށް

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-19 11:44:41
ސިކުންގެ ލީޑަރަކު މަރާލީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ކެނެޑާގެ ބިމުގައި ކެނެޑާގެ ރައްޔިތަކު މަރާލުމުގައި ބޭރުގެ ސަރުކާރެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތުމަކީ ސިޔާދަތަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-19 11:09:42
އެންމެ މުސްކުޅި އާބާދީ ޖަޕާނުގައި

ދުނިޔޭގައި މުސްކުޅިންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑީ ޖަޕާނުގައި ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ. އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ގައުމުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޖަޕާންގެ އާބާދީއާ ބެހޭ އިދާރާ އިން އެންމެ ފަހުން

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-19 10:40:00
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ފިލްމު އުފައްދާ ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތް ފެށިގެން އައި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، މިއަދު އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. "މޭޑް

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-19 10:16:48
ވަރީގެ ލިސްޓަށް އަރިއާނާގެ ކައިވެނި

މި ފަހުން މީޑިއާތަކުން އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ ހެޑްލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅެމުންދާ ވާހަކަތައް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފިލްމީ ތަރިންނާއި މިއުޒިކީ ފަންނާނުން

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-19 09:32:09
އާޝިގީ 3ގެ ލަވައެއް ލީކްވެއްޖެ، ފޭނުންނަށް ކަމުނުދިޔައީ ކީއްވެ؟

ގިނަބަޔަކަށް ކަމުދާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމް ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ "އާޝިގީ" އާ ފިލްމެއް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެ ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ކާތިކް އާރިއާންއެެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އާޝިގީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-19 08:49:26
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 14" އޮކްޓޯބަރު 7 ގައި

ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 14 އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޝޯގެ ޕްރޮމޯ ވެސް މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، އިންޑިއާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ޝޯގެ އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-19 06:43:51
ހަރުފަ ގޮވައިގެން ސާފިން އަށް ދިއުމުން ޖޫރިމަނާ

ޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ހަރުފައެއް ގޮވައިގެން ސާފިން އަށް ދިޔަ މައްސަލައެއްގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. މިޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދިރޭތަކެއްޗަކަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-18 17:43:15
ޓައިގާގެ "ގަނަޕަތު" އަންނަ މަހުގެ 20 އަށް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ތަރި ޓައިގާ ޝްރޮފް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ރޯލަކުން ފެންނާނެ ފިލްމު "ގަނަޕަތު" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އަމީތާ ބައްޗަނާއި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-18 16:41:45
އެރިޓްރިއާގެ އިވެންޓަކުން ޖަރުމަނުން ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެރިޓްރިއާގެ އެކި އިވެންޓުތަކުގައި ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އަންނަނީ ހިނގަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-18 10:10:05
ލީބިޔާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އދ. އިން ދަށްކޮށްފި

އދ. އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރެނު ރިޕޯޓުގައި ލީބިޔާއިން 11،300 މީހުން މަރުވިކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-18 10:00:33
ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ލީބިޔާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000 އަށް އަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ތޫފާން "ޑެނިއަލް" އާއެކު ލީބިޔާގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000 އިން މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-17 20:26:23
އޭޝިއާ ކަޕް: ފަސޭހަކަމާއެކު ސްރީ ލަންކާ ބަލިކޮށް އިންޑިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އޭޝިއާ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ސްރީ ލަންކާ ބަލިކޮށް އިންޑިއާ އިން އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗުން އިންޑިއާ މޮޅުވީ 10 ވިކެޓުންނެވެ. މިއީ އިންޑިއާ އިން އޭޝިއާ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-17 19:35:51
ތުރުކީގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި 3 ފަޔަރ ފައިޓަރުން ގެއްލިއްޖެ

ތުރުކީގެ ހުޅަނގުގެ ރިސޯޓް ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އިޒްމީރު ކައިރީގައި އޮންނަ ފެނުގެ ރިޒާވަރަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި ގެއްލުނު ތިން ފަޔާ ފައިޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ތުރުކީގެ ސްކޫބާ ޑައިވަރުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-17 17:39:29