×
މައި ސަފުހާ
ވާވޭގެ 5ޖީ އާ ދުރުވާން އެމެރިކާއިން ކެނެޑާގައި އެދެނީ

ވާވޭ އާ ގުޅުން ހުރި މުވާސަލާތީ އާލާތްތަކަށް އަހުލުވެރިނުވުމަށް، އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުން ކެނެޑާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވާވޭގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ މެދު، އަލުން ބަލުން ވިސްނައި، ދުރުހެލިވުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 06:46:51
އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުތަކުން ގާޒާ އަށް ހަމަލާދީފި

ގާޒާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތަކުން ގާޒާގެ އެކި ތަންތަނަށް 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ މިއަދު ދީފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި 25 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-18 00:51:47
އިތިއޯޕިއާ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް

އެޑިސް އަބާބާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިތިއޯޕިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަބިޔި އަހުމަދުގެ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބޮޑު ވަޒީރުގެ ނިންމުން ޕާލަމެންޓަށް ސާފުކޮށްދެއްވަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 15:53:45
އދގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމަކުން އަދާކުރާނެ ގައުމެއްގެ ފުރުސަތު ފަލަސްޠީންއަށް ދޭންނިންމައިފި

އދގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމަކުން އަދާކުރާ ހުރިހާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާނެ ގައުމެއްގެ ފުރުޞަތު ފަލަސްޠީން އަށް ދިނުމަށް އދގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. އދ.ގެ 193 މެމްބަރު ޤައުމު ހިމެނޭ އާއްމު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-17 15:09:06
ތަހްގީގު ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ކޮންސިއުލޭޓުގެ ވެރިޔާ ސަައުދީ އަށް

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 17) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ ގެއްލިގެން ތުރުކީން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކޮންސިއުލޭޓުގެ ވެރިޔާ ކުއްލިއަކަށް ސައުދީ އަށް ހިނގައްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 14:30:00
އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްގެ މުސްލިމް ނަން ބީޖޭޕީން ބަދަލުކޮށްފި

އަލާހްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ބައިބޯ ސްޓޭޓުގައި ހިމެނޭ ތާރީޚީ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަލާހްއާބާދުގެ މުސްލިމް ނަން ބީޖޭޕީން ހިންދޫ ނަމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (ޔޫޕީ) ގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 14:02:53
ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 17) - ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 13:29:30
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ދަންޖައްސާ މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާ، އުމުރުން ހައަހަރުގެ ޒައިނަބު ފާތިމާ އަމީން ރޭޕްކުރުމަށްފަހު މަރާލި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސާ މިއަދު ހެނދުނު މަރާލައިފި އެވެ. އުމުރުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 12:02:23
ޒައިނަބްގެ ގާތިލު ދަން ޖައްސައި މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށްފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލުމަށްފަހު ކުނިގޮނޑަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލު ދަންޖައްސައި މަރާލައިފިއެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-17 10:12:40
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ދަންޖައްސައިފި

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ހަ އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސައި މިއަދު ހެނދުނު މަރާލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 09:53:31
ލޯބީގައިވެސް އެއް ފުޅައް މަތިން ފުންމާލާ ބަކަރި އަނެއް ފުޅައް މަތިން ފުންމާލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ލޯބީގެ ގުޅުމުގައި ބައިވެރިޔާ އެއް ފަހަރު “ދޯކާ” ދީފި ނަމަ ފުލު ފުލުގައި “ދޯކާ” ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އިންތިހާއަށް ބޮޑުކަމުގައި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މި ދިރާސާއަކީ އެމެރިކާގެ ކޮލޮރާޑޯގައި ހުންނަ ދަ ޔުނިވާސިޓީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-17 09:00:19
އެމެރިކާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އައްޝަބާބުގެ 60 މީހުން މަރާލައިފި

އެމެރިކާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ސޯމާލިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް އައްޝަބާބުގެ 60 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލައިފިއެވެ. އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެފްރިކާ ކޮމާންޑް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-17 07:30:09
ސްވިސް ޝެޑިއުލްއަށް ފަހު ސާރާ ސްވިޒަރލޭންޑަށް އަލްވަދާޢު ކިޔައިފި

ސާރާ އާއި ރަންވީރް ސިންގހް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމު، 'ސިމްބާ' ގެ ޝޫޓިން އަށް ފަހު ސާރާ އެނބުރި އިންޑިއާއަށޤ ހިންގައްޖެއެވެ. ސުވިޒަރލޭންޑްގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވަނީ ފިލްމނުގެ ލަވަ ސީރީސް އެކެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-16 23:40:42
އިސްތަމްބޫލްގައި ހުންނަވާ ސައުދީ ކޮންސޫލް ޖެނެރަލް ކުއްލިގޮތަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ތުރުކީގެ އިސްތަމްބޫލްގައި ހުންނަވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޮންސޫލް ޖެނެރަލް މުހަންމަދު އަލް އުތައިބީ ކުއްލިގޮތަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ތުރުކީ ގަޑިން މިއަދު ހަވީރު 5 ޖެހިއިރު އިސްތަމްބޫލްގެ އަތާތުރްކް އެއަރޕޯޓުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-16 23:12:13
ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖޭމްސް މެޓިސް ދޮގުކުރައްވައިފި

އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖޭމްސް މެޓިސްއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް، އޭނާ ވަރުގަދައަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ. ދިފާއީ ވަޒީރު ޖޭމްސް މެޓިސް، އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-16 18:20:55
އިނގިރޭސި ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަށް ކުރަނީ ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ދައުވާ

ދުބާއީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ފަސް މަސް ވަންދެން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް އަށް ކުރަނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ޖާސޫސް ކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 17:50:24
ޕާކިސްތާން ގެ އެމްބެސެޑަރ އިންޠިޚާބީ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާންގެ އެމްބެސެޑަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރޓޑ.) ވަސީމް އަކްރަމް ޕްރެޒިޑެންޓް-އިލެކްޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދް ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލު ކުރެއްވުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-16 17:15:33
ސައުދީ އިވެންޓް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ބޮއިކޮޓް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 16) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ ގެއްލުނު މައްސަލާގައި އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން، އަންނަ ހަފުތާގައި ސައުދީގައި ބާއްވާ ވިޔަފާރި އިވެންޓް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 16:13:54
ނޫސްވެރިޔާ ގެއްލުނު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ރަސްގެފާން އަންގަވައިފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔަ ފަހުން ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އަންގަވައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 15:57:31
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސަން ކޯޓުން ދެކޮޅު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައި މަރަން ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 15:38:45
މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސައުދީ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 16) - ނޫސްވެރިޔާ ހަމާލް ޚާޝޮގްޖީ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލާގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އެތައް ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިވާ ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 14:13:45
އޮސްޓްރޭލިއާ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ސިޑްނީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބަލައިގަނެ ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 12:08:31
ނޫސްވެރިޔާ ހޯދަން ތުރުކީ ފުލުހުން ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަދެއްޖެ

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ ޚަބަރެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް ތުރުކީ ފުލުހުން އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަދެއްޖެ އެވެ. ސައުދީ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޚާޝޮގްޖީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 11:44:42
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ފުރައިފި

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ފުރައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖަކާޓާ ސެންޓަރ ފޯ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ( ޖޭސްލެކް) ގެ ފަރާތުން އިންޑޮނީޝިއާގެ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-16 11:15:07
ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު މެލޭޝިޔާއަށް ފުރައިފި

ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު މެލޭޝިޔާއަށް ފުރައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައު މާކަސް އިވާންސް އިވެންޓްސްގެ ފަރާތުން މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-16 11:00:28
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މެގަންގެ ފުރަތަމަ ޝާހީ ދަތުރުފުޅު ފަށްޓަވައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވަލީ އަހުދް ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މެގަން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ދަތުރުފުޅު ފަށްޓަވައިފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ ދަތުރުފުޅު ފެށްޓެވުމުގެ ގަޑިއިރުތަކެއް ކުރީން ޝާހި ގަނޑުވަރުން ވަނީ މެގަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-16 10:53:12
ދެ ގައުމުގެ ރޭލްވޭއާއި މަގުތައް އަލުން ގުޅާލުމަށް ދެ ކޮރެޔާ އެއްބަސްވެއްޖެ

އުތުރު ކޮރެޔާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދެ ގައުމުގެ ރޭލްވޭއާއި މަގުތައް އަލުން ގުޅާލުމަށް ދެ ގައުމުން އިއްޔެ އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެމެރިކާއިން ވަނީ މާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-16 07:38:04
ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގައުމަކަށް މިފަހަރުވެސް ސިންގަފޫރު!

ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގައުމަކަށް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ސިންގަފޫރު ހޮވިއްޖެ އެވެ. ބިދޭސީންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގައުމުގެ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރު ހޮވިފައިވަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-15 21:05:48
އެއަރ އިންޑިއާގެ ކެބިން ކްރޫއެއް މަތިންދާ ބޯޓުން ވެއްޓި ފައި ބިނދިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއަރލައިން، އެއަރ އިންޑިއާގެ ކެބިން ކްރޫއެއް މަތިންދާ ބޯޓުން ވެއްޓި ފައި ބިނދިއްޖެއެވެ. ކެބިން ކްރޫ މަތިންދާ ބޯޓުން ވެއްޓުނު ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ. އޭނާ މަތިންދާ ބޯޓުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-15 18:11:54
ޖަމާލް ޚަޝޯގީ: ގެއްލުނު ހަށިގަނޑު

ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން، ވާނުވާ ނޭނގި ގެއްލުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހިނގާ ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެ ފަދަ ހާދިސާތައް އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަކަށް ނުވެސް އާދެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 14:26:17