×
މައި ސަފުހާ
20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުދާ ހުރި ފައްޅި ކެރަލާ ސަރުކާރަށް ނުނެގުނު

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުންނަ ޕަދްމަނާބަސުވާމީ ފައްޅި އިންޑިޔާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް (ޓްރިވެންޑްރަމް) ގައި ހުންނަ ޕަދްމަނާބާސުވާމީ ފައްޅީގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދަން ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 20:19:58
ލަންކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 14) - ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފި އެވެ. ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސާވިސަސް ޑރ. އަނިލް ޖަސިންހަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 15:35:34
އެމެރިކާގެ އިސް ދެބޭފުޅަކާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 14) - އެމެރިކާގެ ރިޕަބްލިކަން އިސް ދެ ސެނޭޓަރުން ކަމަށްވާ ޓެޑް ކްރޫޒް އާއި މާކޯ ރޫބިއޯއާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ. ޗައިނާ އިން މި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނީ ޝިންޖިއާންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 15:06:03
ބެންގަލޫރުގެ އަށް މިލިއަން މީހުން އަލުން ލޮކްޑައުން އަށް

ބެންގަލޫރު (ޖުލައި 14) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން، އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ބެންގަލޫރު ސިޓީގެ އަށް މިލިއަން މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން ހަފުތާއަކަށް ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މާޗް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 12:16:31
ގިނަ ގައުމުތަކުގެ މިސްރާބު ހުރީ ގޯސްކޮށް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (ޖުލައި 14) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ މިސްރާބު ހުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފި ނަމަ ބަލީގެ ހާލަތު "ގޯހުން ގޯހަށް" ދާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 11:28:31
މުޞްޙަފް - 63

(11 ޖުލައި 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ބިލްގީސް ކުރިއަށް ޖެހިލައި ރަނގަބީލަށް ފިތައިލިއެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް ފަހު މީހަކު ހިނގާފައި އަންނަ އަޑު އިވޭން ފަށައިފިއެވެ. މެހެމަލްގެ ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވާން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-13 21:02:03
އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ސޯލްގެ މޭޔަރުގެ ސެކްރެޓަރީ އަށް ހަތަރު އަހަރު ޖިންސީ ގޯނާކުރި

ސޯލް (ޖުލައި 13) - މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގެ މޭޔަރު ޕާކް ވޮން-ސޫން ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އަށް ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 15:43:19
ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިގެން ހައްޔަރުކުރި ޕްރޮފެސަރު ދޫކޮށްލައިފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 13) - ޗައިނާ ސަރުކާރާއި އެ ގައުމުގެ ވެރިންނަށް ފާޑުކިޔައިގެން ހައްޔަރު ކުރި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެސަަރެއް ކަމަށްވާ ޒޫ ޒަންގްރުން ހަ ދުވަހަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މި މަހު 6 ވަނަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 15:18:56
ޔުކްރޭނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ "ހެދުނު ގޯހަކުން": އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 13) - މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުކްރޭނުގެ ފަސިންޖަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައްޓާލެވުނީ އެއާ ޑިފެންސް އިކްއިޕްމަންޓް ބޭނުން ކުރުމުގައި ހެދުނު ގޯހަކުން ކަމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 12:13:02
ވައިރަހުގެ ބިރުބޮޑުވެ ލަންކާގެ ސްކޫލްތައް އަނެއްކާވެސް ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 13) - ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ލަންކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން މިއަދުން ފެށިގެން ހަފުތާއަކަށް ސްކޫލްތައް އަނެއްކާވެސް ބަންދު ކުރަން އެ ގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 11:36:06
އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައި ފަލަސްޠީނުގެ 95% ޤައިދީންނަށް ދަނީ އަނިޔާކުރަމުން: ފަލަސްޠީނުގެ ނާދީ އަލްއަސީރު

އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ 95% ޤައިދީންނަށް ދަނީ އަނިޔާކުރެވެމުންކަމަށް، ފަލަސްޠިނުގެ ޕެލަސްޓީނިއަން ޕްރިޒަނާރޒް ސޮސައިޓީ (ނާދީ އަލްއަސީރު) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖޫން 26 ގައި ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-12 22:52:19
ޔުކްރޭންގެ މަތިންދާބޯޓަށް މިސައިލް ހަމަލާ އެރީ ރާޑަރުން ނުބައިކޮށް އަމާޒުހިފިގެން: އީރާން

އީރާނަށް ވެއްޓުނު ޔުކްރޭންގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑުން ބައެއް ފާއިތުވި ޖަަނަވަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު އީރާނު މަތިން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަރައިގެން ވެއްޓުނު މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ ވައިގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-12 21:04:16
ވެކްސިން ލިބެން ޖެހޭނީ އެންމެ މަތިން ބިޑްކުރާ މީހާއަކަށް ނޫން: ބިލް ގޭޓްސް

ޖެނީވާ (ޖުލައި 12) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އުފައްދާ ވެކްސިން ލިބެންޖެހޭނީ "އެންމެ މަތިން ބިޑްކުރާ މީހާ" އަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެންމެ އާދައިގެ މީހާ އަށް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ބިލް ގޭޓްސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 15:43:35
ލައިފް ސަޕޯޓުގައި ދެމަސް، އެންމެ ފަހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެގެން ގައުމަށް

ހޯ ޗީ މިން ސިޓީ (ޖުލައި 12) - ވިއެޓްނާމުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިން އެންމެ ހާލު ދެރަ ބަލި މީހާ، އެ ބަލިން މުޅިން ރަނގަޅުވެގެން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. އޭނާ ސްކޮޓްލޭންޑަށް ދިޔައީ ބަލިން ރަނގަޅުވި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 15:19:46
ކޭސްތައް އިތުރުވުމުން ލަންކާގެ ކަރަންޓީން ސެންޓަރެއް ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ކަރަންޓީނު ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ފެސިލިޓީއެއް 500 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަސްކަރިއްޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 14:35:57
ޓްރަމްޕް އެންމެފަހުން މާސްކް އަޅުއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 12) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އާއްމު ތަނެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މާސްކް އަޅުއްވައިފި އެވެ. ޓްރަމްޕް ވަނީ ވޮޝިންޓަނުން ބޭރުގައި ހުންނަ ވޯލްޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 11:22:24
ތުރުކީގެ މަޝްހޫރު އަޔާ ސޫފިޔާ މިސްކިތަކަށް ހެދުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ޔުނެސްކޯ އިން އާސާރީ ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ކުރިން ވެސް ތުރުކީގައި މިސްކިތެއްގައި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ފަހުން ދާރުލްއާސާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަޔާ ސޫފިޔާ (ހަޔާ ސޯފިއާ) އެތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 08:20:55
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މޮބައިލް ނެޓްވޯކްތަކުން ވާވޭ ބޭރުކުރަން 7 އަހަރު ނަގާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުން، ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެޖްނޮލޮޖީޒް"އާ ގުުޅުމެއް އޮތް ނަމަ، އެ ގުޅުން ކަނޑާލަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ވާވޭ އިން އުފައްދާ މުއާސަލާތީ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 08:08:19
ކޯވިޑްގެ ތެރެއިން؛ ޠަވާފުކުރުމުގެ ނަޞީބު ލިބިލެއްވީ މިސްކިތް ސާފުކުރައްވާ މަސައްކަތްތެރީންނަށް

ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން، މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މަސްޖިދުލް ހަރަމްވެސް އަދި މަސްޖިދުއް ނަބަވީވެސް ވަނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. އެއަށްފަހު، ލޮކްޑައުނަށް ދެވުނު ލުއިތަކާއިއެކު، މިދިޔަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-12 00:55:23
އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއް ބިންތައް ރަސްމީކޮށް ވެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން ފަސްކޮށްފި: އަންދަލޫ ނޫސް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ރަސްމީކޮށް އިސްރާއީލުގެ ބިންތަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިސްރާއިލުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ އަންދަލޫ ނޫހުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި،

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-11 16:30:00
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގޮވާލައިފި

ޖެނީވާ (ޖުލައި 11) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތަކުން، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 12:32:59
ލަންކާގެ ޑްރަގު ރިހެބް ސެންޓަރަކުން 196 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ކަންޑަކަޑު ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 196 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ސްރީ ލަންކާ އިން ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 09:45:14
އިސްތަންބޫލުގެ ހާޖިޔާ ސޯފިޔާ 1934 ވަނަ އަހަަރު މިއުޒިއަމަކަށް ބަދަލުުކުރި ގަރާރު ތުރުކީގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފި

އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ ހާޖިޔާ ސޯފިޔާ އިސްތަންބޫލުގެ މަޝްހޫރު އާސާރީ ތަނެއް ކަމުގައިވާ ހާޖިޔާ ސޯފިޔާ މިއުޒިމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 1934 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީ ސަރުކާރުން ނެރުނު ގަރާރު އެ ގައުމުގެ ކައުންސިލް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-10 19:35:27
ގެއްލުނު ސޯލްގެ މޭޔަރު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ސޯލް (ޖުލައި 10) - ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެއްލުނު، ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގެ މޭޔަރު ޕާކް ވޮން-ސޫންގެ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ. ޕާކްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ފުލުހުންނަށް ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްޕަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 14:48:13
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދޭ ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޝިންޖިއާން (ޖުލައި 10) - ޝިންޖިއާންގެ މުސްލިމުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަ ޗައިނާގެ ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން ދީފި އެވެ. ޝިންޖިއާންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 14:29:33
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުން މާލީ އެހީ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މާލީ އެހީދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 09:04:01
ކޭސްތައް އިތުރުވެ އިންޑިއާގެ 90 މިލިއަން މީހުން އަލުން ލޮކްޑައުންއަށް

ވެސްޓް ބެންގާލް (ޖުލައި 9) - އާ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ވެސްޓް ބެންގާލް އަލުން ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ސްޓޭޓުގެ ސަރުކާރުން ބުނީ 90 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 13:14:06
ލަންކާގެ ވެލިކަޑަ ޖަލުން ގައިދީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެލިކަޑަ ޖަލުން ގައިދީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ. ލަންކާގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސާވިސް ޑރ. އަނިލް ޖަސިންހަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 12:43:55
ނިއު ޒީލެންޑް: ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ސުޕަމާކެޓަށް ދިއުމުން، ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

އޯކްލޭންޑް (ޖުލައި 9) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ނިއު ޒީލެންޑުގެ އޯކްލޭންޑުގެ ކަރަންޓީން ސެންޓަރެއްގައި ހުރި މީހަކު ފެންސް މަތިން އަރައިގެން ސުޕަމާކެޓަކަށް ގޮސް ބާޒާރު ކުރުމުން، ބޮޑު ޖުރިމަނާއަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 11:22:55
ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑު: ދިރާސާ

ކޮވިޑް- 19 ޖައްސާ ވައިރަސް، ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެެއްލުން ބޮޑު ކަމުގައި ޢިލްމީ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ބައެއް ފަހަރު މި ގެއްލުމަކީ ސީދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ގެއްލުމަކަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-09 08:31:10