×
މައި ސަފުހާ
އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހޮލޮކޯސްޓާ އެއްވަރު ކުރުމުން ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރު ރަތަށް

ބާލިން (18 އޮގަސްޓް 2022): އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަނީ ހިޓްލަރުގެ ވެރިކަމުގައި ނާޒީ ޖަރުމަނުން ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހޮލޮކޯސްޓްގެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ އެއްފަދަ އަނިޔާވެރި

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 15:21:28
އެމެރިކާގެ ބާރު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ދުރުރާސްތާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް މިސައިލެއް ތަޖުރިބާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (18 އޮގަސްޓް 2022): ދުރުރާސްތާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ބަލިސްޓިކް މިސައިލެއް އެމެރިކާއިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަޖުރިބާކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ (ޕެންޓަގަން) ބުނާގޮތުން އެމެރިކާ ސިފައިން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 10:52:56
ހަޔަސިންތް 27

"ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާގެ ރަހުމަތުން މާޔޫސްނުވާށެވެ. ހީނުކުރާގޮތްގޮތަށް ތިބާއަށް ރަހުމަތް ލައްވާނެއެވެ. ކޮންމެ މުސީބާތަކާއި ހިތާމައަކީ އިމްތިހާނެކެވެ. އެ މުސީބާތެއްގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެވެސް ރަގަޅުކަމެއް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 08:59:40
އިޒްރޭލާއި ތުރުކީ އަލުން ގުޅުން ގާއިމްކުރަނީ

ތުރުކީ އާއި އިޒްރޭލުގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ސިޔާސި ގުޅުންތައް އަލުން ގާއިމުުކުރުމަށް ނިންމައި އެކަން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔައީރް ލަޕިޑް ވަނީ ސަރަހައްދީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 08:54:18
އެބޯޝަން ހަދަން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ރުހުން ނުދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމުމުން އެމެރިކާގައި ފާޑުކިޔަނީ

އެމެރިކާގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނދެ އެ ކުއްޖާ އެބޯޝަން ހަދަން ބޭނުންވުމުން އެކަމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމި ނިންމުމަށް ފްލޮރިޑާގެ އިސްތިއުނާފް ކޯޓަކުން ނިންމުމާ އެކު އެބޯޝަންގެ މައްސަަލާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 08:10:28
ޓްރީޓޮޕުން ފާސިރުގެ ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަކޮށްފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކުލަބް ވެލެންސިއާގެ މޮޅު ސްޓްރައިކަރު އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. ޓްރީ ޓޮޕުން ސެންޓޭގެ "އެންތްރޮސްކޮޕިކް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-17 16:34:55
ކުޑަކުދިން މަރުވީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާއިން ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ގައްޒާ (އޯގަސްޓް 17) - މި މަހު ކުރީކޮޅު ގާޒާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް މަރުވި ކަމަށް އިޒްރޭލުން އިއުތިރާފުވެއްޖެ އެވެ. މި މަހު 5-7 އަށް ގާޒާގެ ޖަބާލިއާ އަވަށަށް އިޒްރޭލްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-17 14:12:13
ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ފަށަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގް ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގައި 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ ޝަރީއަތް އަލުން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ އެންމެ ފަހުގެ އިސްތިއުނާފް ފަށަން އެ ގައުމުގެ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-17 11:24:55
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހަގެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ. ރަނިލް ލަންކާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-17 10:49:00
ރަޝިއާގެ ތެލާއި ގޭހުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސައޫދީން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ރިޔާޒު (16 އޮގަސްޓް 2022): ރަޝިއާގެ ތެލާއި ގޭހުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަމުން ގެންދާކަން ސައޫދީ ކުންފުންޏަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސައޫދީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ކިންގްޑަމް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-16 14:45:23
ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި އައުންގް ސަން ސޫ ޗީ ހަ އަހަރަށް ޖަލަށް

ޔަންގޮން (އޯގަސްޓް 16) - ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އައުން ސަން ސޫޗީ ހަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އަސްކަރިއްޔާއިން ސޫޗީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-16 14:38:57
މޯދީގެ ވައުދު: އިންޑިއާ އަކީ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމަކަށް 25 އަހަރުތެރޭ ހަދާނަން

ނިއު ދިއްލީ (އޯގަސްޓް 16) - ކުރިއަށް އޮތް 25 އަހަރު ތެރޭ އިންޑިއާ އަކީ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-16 14:32:35
ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފީފާއިން އިންޑިއާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އިންޑިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑްރޭޝަނަށް ފޯރާކަމަށް ބުނެ ފީފާއިން އެ ގައުމު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފިއެވެ. ފީފާއިން އިންޑިއާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިމިވަނީ ދާދިފަހުން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-16 13:48:14
އިންޑިއާ ނުރުހިފައި އޮއްވައި ޗައިނާގެ އުޅަނދު ލަންކާއަށް

ޗައިނާގެ ރިސާޗް އުޅަނދެއް ކަމަށްވާ "ޔުއާންގް ވަންގް 5" ސްރީ ލަންކާގެ ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރަށް މިއަދު ވަދެފި އެވެ. ޖާސޫސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މި އުޅަނދުގައި ސްޕޭސް ޓްރެކިންގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-16 12:45:59
ފީފާއިން އިންޑިއާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (އޯގަސްޓް 16) - ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އިންޑިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ވަދެފައިވާކަމަށް ބުނެ، ފީފާއިން އެ ގައުމު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ މޭ މަހު، އޯލް އިންޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-16 09:39:48
އޮޕް-އެޑް: އިންޑިއާއިން ތަރައްގީގެ ބައިވެރިން ޚިޔާރުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ތަރައްގީގެ ބައިވެރިން ޚިޔާރު ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަބުންނާއި ޔޫރަޕުގައި އާ ހަނގުރާމައެއް ފެށިފައި ވުމުން ބަވަނަވުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 16:54:33
ޗައިނާ ރުޅި އެރުވުމަށްޓަކައި އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް ކޮންގްރެސްގެ ވަފްދެއް ތައިވާނަށް ފޮނުވައިފި

ވޮޝިންޓަން (15 އޮގަސްޓް 2022) : ޗައިނާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ތައިވާނުގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާ ވަންނާތީ ޗައިނާ ރުޅި އައިސްފައިވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގެ ރުޅިވެރިކަން އިތުުރުވާނެ އަމަލެއް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 14:36:26
އޮޕް-އެޑް: އިންޑިއާ - ވިދުންގަދަ ޑިމޮކްރަސީއެއް އަދި ގިނަ ޚިޔާލުތަކުގެ މުޖުތަމައެއް

ތައާރަފު މީލާދުގެ ފަހުގެ ދެ ހާހެއްހާ އަހަރުގެ ބޮޑުބައެއް އިންޑިއާ ވޭތުކުރީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިގުތިސާދުގެ ގޮތުގައި، މުޅި ދުނިޔޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. އާސާރީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 13:40:23
އެމެރިކާއާއި އިންޑިއާގެ ފިއްތުންތަކާއެކުވެސް ޗައިނާގެ އުޅަނދަށް ސްރީލަންކާއިން ހުއްދަ ދީފި

ކޮލަންބޯ (15 އޮގަސްޓް 2022): ޗައިނާ ސިފައިންނަށް ނިސްބަތްވާ އިލްމީ ދިރާސާ ކުރާ ކަނޑުގެ އުޅަނދެއް ކަމަށްވާ "ޔުއާން ވޮންގް 5" ސްރީލަންކާއަށް ދާތީ އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 11:23:55
ވާރޭގައި ވީ ހިޔަނިތައް 8

"މުއުމިނުންގެ ހަޔާތުގައި އެކި އިމްތިހާނުތައް ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އެކަމަށް އޮތީ ކެތްތެރިވުމެވެ. ބަލިތަކާއި މުސީބާތްތައް ޖައްސަވައިގެން ﷲއަށް ޝުކުރުވެރިވެ ކެތްތެރިވަނީ ކިހާވަރަކަށް ތޯ އިމްތިހާން ކުރައްވައެވެ."

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 09:05:33
ޖުލައި މަހު ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު: ކަސްޓަމްސް

ޖުލައި މަހު ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު އާންމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި ޖުލައި މަހު

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-14 17:55:03
ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދު ލަންކާއަށް ވަންނަން ހުއްދަ ދީފި

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ސާވޭ އުޅަނދު "ޔުއަންގް ވަންގް 5" ލަންކާގެ ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރަށް ވަންނަން އުޅޭތީ އިންޑިއާ އިން އެކަމާ ދެކޮޅުހެދުމުން ދަތުރު ފަސްކުރަން އެންގުމަށް ފަހު ލަންކާ އިން އަލުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-14 13:15:48
އިންޑިއާގެ "ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ރަސްގެފާނު" މަރުވެއްޖެ

ހިއްސާގެ ބާޒާރުން މުއްސަނދިކަން ހޯދި އިންޑިއާގެ ބިލިނިއަރު ރާކޭޝް ޖުންޖުންވާލާ މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ޖުންޖުންވާލާ މަރުވީ މުމްބާއީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އޭނާ މަރުވީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-14 12:42:56
ސަލްމާން ރުޝްދީއަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ކުށަށް އިއުތިރާފެއް ނުވި

އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަވާ ގޮތަށް އަދި ކީރިތި ގުރުއާނަކީ އަމިއްލަ ވާހަަކަތަކެއް ކަމަށް ސިފަކޮށް ފޮތެއް ލިޔުނު ސަލްމާން ރުޝްދީއަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ތުހުމަތުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-14 11:11:31
ސަލްމާން ރުޝްދީގެ ހާލު ވަރަށް ދެރަ، އޭނާ ވެންޓިލޭޓަރުގައި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަނީ

ނިޔުޔޯކް (13 އޮގަސްޓް 2022): ކިރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު (ސޢވ) އަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ ހަމްދަރުދީ ލިބިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީ ގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-13 11:45:54
ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީއަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީއަށް މިރޭ ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. އިންޑިއާއަށް އުފަން ނަމަވެސް އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ ރުޝްދީއަށް ހަމަލާ ދިނީ ނިއު

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-12 23:53:44
ސަލްމާން ރުޝްދީގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިޔުނު ފޮތުގެ މައްސަލާގައި މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން މަރުގެ އިންޒާރު ލިބުމުން ސިއްރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީގެ ކަރަށް ސްޓޭޖެއްގެމަތީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-12 23:06:16
އުއްމީދު - 22

(8 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެއްވެސް މީހަކު މިހައި ބޮޑު ދޮގުވެރިއަކަށް، މަކަރުވެރިއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ. ލޯބީގެ މަޅީގައި ޖައްސައިގެން އަހަރެން ތިޔަ އެއްލައިލީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-08-11 21:37:36
ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ޝިއާއުގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލައިފި

ހ. ޝީރީންވިލާގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ހަށިގަނޑު މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-11 16:27:32
ޔޫކްރޭން ގަޑުބަޑު ފެށުމުގެ ސިއްރަކީ އެމެރިކާ: ޗައިނާ

ޔޫކްރޭނާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދު މައްސަލަތައް ޖެހި، އެންމެ ފަހުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ފެށުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެމެރިކާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ. ރަޝިޔާގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-11 14:13:54