×
މައި ސަފުހާ
އިޒްރޭލު މީހުން ލަންކާއިން ފޭބުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާ އަށް ސިލްސިލާކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން، ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އިޒްރޭލް ރައްޔިތުން އެގައުމު ދޫކޮށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ދިއުމަށް އަދި، އިޒްރޭލް މީހުން މިދުވަސްވަރު ސްރީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:19:30
ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާދިން އެކަކީ ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި މިހެއް

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ޖާނުން ފިދާވި އެކަކީ ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ސީއެންއެންއިން ބުނެފިއެވެ. ސީއެންއެން އިން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 19:02:11
ލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ހެމާސިރީ ފެނާންޑޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަން ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން ފެނާންޑޯ އިސްތިއުފާ ދީފައިވާއިރު ލަންކާގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 18:36:56
ޗައިނާގައި އަތްތިލަ ނެތް ކުއްޖަކު އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތަކުން އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ޗައިނާގައި ދެއަތުގެ އަތްތިލަ ނެތް ކުއްޖަކު އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތަކުން އެއް ވަނަ ހޯދައިފިއެވެ. އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ސާރާ ހިންސްލީ ގެ އަތުލިޔުން ފެނުމުން މުބާރާތުގައި ޖަޖް ކުރަން ތިބި ޖަޖުންނަށް ރޮވުން ކަމުގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 17:48:49
ލަންކާގައި ތިބި އިޒްރޭލް މީހުން ދިއުމަށް އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - އިޒްރޭލް މީހުން މިދުވަސްވަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށާއި ލަންކާގައި ތިބި އިޒްރޭލް މީހުން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިޒްރޭލް ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 17:45:51
ލަންކާގައި މިރެއަށް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމުގެ އާންމު މާހައުލު ނުތަނަވަސްވެ އަދިވެސް ނުރައްކަލުގެ ބިރު އޮތްއިރު މިރޭ 10 އިން ފަތިހު 04 އަށް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 16:50:44
ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހޯދަން ލަންކާ ސިފައިންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދުމުގައި ފުލުހުންނަށް އެހީވުމަށް އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ނެރެފި އެވެ. ސިފައިންގެ ތަރުކަމާން ބްރިގޭޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 16:45:13
ބިޕާޝާ ބާސޫ ސެލްފް ޑިފެންސް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވަނީ

ބިޕާޝާ ބާސޫއަކީ ފިޓްނެސްގެ ދާއިރާއިން ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮލީވުޑް ތަރިއެކެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބިޕާޝާވަނީ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސެލްފް ޑިފެންސް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުތަކެއް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 15:16:03
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ޕެންގުއިންއެއް މަރުވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެންޓާޓިިކާގެ އައިސް ޝެލްފެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ކުދި ޕެންގުއިން ތަކުގެ ތެރެއިން އެތައް ހާސް ޕެންގުއިންތަކެއް މަރުވެއްޖެއެވެ.ސައެންޓިސްޓުން ބުނިގޮތުގައި 'ބްރަންޓް އައިސް ޝެލްފް'ގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 14:52:04
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ލަންކާގައި އުޅެން އުނދަގޫތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެ ގައުމުގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ފިހާރަތަކަށް ވަދެ ނުކުމެ އުޅެން އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ. ލަންކާގައި އިނގިރޭސި ބަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 14:12:17
ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ-2ގެ އާ ލަވައެއް ނެރެފި

ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއެކު މުޅިން އާ ދެ ބަތަލާއިން ފެނިގެންދާނެ ފިލްމު ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ-2ގެ އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ. ދޭވް ނޭގީ ޕާޔަލް ދޭވް އަދި ވިޝާލް ދަޑްލާނީގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ "މުމްބާއި ދިއްލީ ދީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 11:40:39
ލަންކާ އެއާޕޯޓް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި

އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ވެހިކަލެއް އެ ގައުމުގެ ބަންޑާރަޔަކަ އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއާޕޯޓާ ކައިރި މަގަކުން ފެނިގެން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 11:25:40
ލަންކާގައި ޑްރޯން އެރުވުން މަނާކޮށްފި

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ލަންކާގައި ދިން ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހަމަލާ ތަކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ތަހުގީގު ތަކާއި ސަލާމަތީ އެހެން ސަބަބު ތަކަށް ޓަކައި، ލަންކާގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ޑްރޯން އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-25 11:11:37
ލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޖާނުން ފިދާވި އިލްހާމް، އިންސާފް އަދި ފާތިމާގެ ވާހަކަ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަކީ މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ހަމަލާތަކެކެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 359 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ޖާނުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-25 05:52:01
އިޒްރޭލް ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ކުއްޖެއްގެ ފަޔަށް ބަޑި ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ފަލަސްތީނުގައި ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ފަހަތަށް ބިޑި އަޅުވާ ކަނުބަދެފައި ބަހައްޓައި އެކުއްޖާ ފަޔަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑި ޖެހި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.ފަލަސްތީނުގެ ބައިތުލަހަމް ކައިރީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 21:48:16
އޭބީޔޫ ލަވަމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރު އޮކްޓޯބަރު 15 އިން 19 އަށް ޗައިނާގެ ކުއިންޑާއޯގައި ބާއްވާ "އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޔޫނިއަން (އޭބީޔޫ) އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ "ސޯންގް ކޮންޓެސްޓު" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 20:28:10
އޭބީޔޫ ސޯންގް ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޮޑްކާސްޓިންގް ޔޫނިއަން، އޭބީޔޫގެ ފުރަތަމަ ސޯންގް ކޮންޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 17:47:01
ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަނީ ބޮން ގޮއްވި މީހާ ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެ ފައްޅި އަށް ވަންނަ މަންޒަރު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ނިގަމްބޯގެ ސެއިންޓް ސެބަސްޓިއަންސް ފައްޅި ފުރިބާރުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ފައްޅީގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ ފައްޅި އަށް ވަންނަން ދިޔައީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 16:59:17
60 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި، އިތުރު މީހުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - ސްރީ ލަަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުންނާ އެކު މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 60 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 16:06:19
ލަންކާގައި ގޮއްވި ބޮންތައް އުފައްދި ކަމަށް ބުނާ ފެކްޓަރީގެ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ އިރު، އެ ހަމަލާގައި ބޭނުންކުރެވުނު ބޮންތައް ހަދަން ބޭނުންކުރި ފެކްޓްރީއަކީ ކޮބައިކަން ހޯދިއްޖެއެވެ.ބޮންތައް އުފައްދަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 15:54:41
މިސްރުގެ ރައީސް ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ރައްޔިތުން ރުހުން ދީފި

ގާހިރާ (އެޕްރީލް 24) - މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީ އަށް ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަމުގައި ހުރެވޭނެ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ޕާލަމެންޓުން ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ރައްޔިތުން ރުހުން ދީފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 14:17:10
ހަމަލާދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނެއް، އެންމެން ވެސް ތިބީ ކިޔަވައިގެން: މިނިސްޓަރު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮން ގޮއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ އޮފް ޑިފެންސް ރުވާން ވިޖެވަރްދަނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 13:31:16
ލަންކާގެ ކަޓާނާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރެއިން ބޮމެއް ފެނިއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ކަޓަނާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރެއިން ބޮމެއް ފެނިއްޖެއެވެ.ލަންކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ބޮން އޮތީ ދަބަހަކަށް ލާފައެވެ. އަދި އެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:28:40
އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު ވަކިވެދިޔައީ ހިނދުކޮޅެއް ތެރޭގައި!

ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު މީގެތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ސުދޭޝް ކޮލޯންގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅުވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:21:06
ލަންކާގެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކިޔަވައިގެން ތިބި ފުދުންތެރި ބައެއް: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ސްރީލަންކާގައި ޖާނު ގޮއްވާލައިގެން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ލަންކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ރުވާން ވިޖޭވަރުދަނާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 12:31:33
ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން: ޑރ. އިޔާޒު

ޣައިރު މުސްލިމުން އަޅުކަން ކުރާ ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ދީނުގައި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އިޔާޒު އަބްދުލްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ. އިޔާޒު މިއަދު ކުރެއްވި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:53:01
ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނީ އިންޑިއާ އިން: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - ސްރީ ލަންކާގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު އިންޑިއާ އިން ކުރިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ސަލާމަތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 11:46:39
ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނާނަން: ސިރިސޭނާ

ސްރީލަންކާއިން: އަހުމަދު ހަމީދު އާދަމް ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލު ގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ. ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ހިންގި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:38:23
ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވީ ކްރައިސްޗާޗުގައި ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމެއް:މިނިސްޓަރު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނީ ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި މިދިޔަ މަހު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލު ހިފަން ކަމަށް ލަންކާގެ ސްޓޭޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 11:30:15
ލަންކާ ހަމަލާ: މިހާތަނަށް 60 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާއިން: އަހުމަދު ހަމީދު އާދަމް ސްރީލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން 60 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ލަންކާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ގުނަސެކަރަ ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:23:38