×
މައި ސަފުހާ
ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާނީ އެނޫން ގޮތެއް ނެތިއްޔާ: ބައިޑެން

ބައިނަލްއަގުވާމީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަސްކަރީ ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ، އެ ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތިއްޔާ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:52:01
ރައީސް ޝީގެ ތިމާވެށީގެ އިސްނެންގުވުމަށް ތައުރީފު

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި އިސްނެގުމަށް، އެމެރިކާ އާއި އދ. މަޖިލީހުން މަރުހަބާ ކިޔައި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ. އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:30:48
އެމެރިކާގެ ގޮށްމުށުގެ ބާރަށް އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް: އީރާން

އެމެރިކާ އިން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގަމުން އައި ގޮށްމުށުގެ ބާރަށް، އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:57:45
އދ.ގައި އަފްގާން ތަމްސީލު ކުރާނީ ކާކު؟

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ރައީސުންނާއި އަމީރުންނާއި ބޮޑުވަޒީރުންނާއި ހާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބަހުސްތައް، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް ތާވަލުކޮށްގެން، އދ،ގެ 76 ވަން އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ، ވެރިންގެ ބަހުސްތައް އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 08:29:11
ފަލަސްޠީނުގައި ދެ ދައުލަތުގެ ހައްލަށް ރައީސު ބައިޑަން ތާއީދުކުރައްވައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސު ޖޯ ބައިޑަން އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިއްޔެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ކުރީގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ މުޅިން އިސްރާއީލުގެ ކޮޅަށް ބުރަވެފައިވާ ސިޔާސަތާއި ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެން،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-22 08:26:44
ބަހަނާތައް ދެއްކިޔަސް ފަލަސްތީނު މައްސަލަ އެއްފަރާތެއް ނުކުރެވޭނެ: ގަތަރު

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަދި އުދުވާނީ އަމަލުތައް ފޮރުވައި މަތި އޮމާންކުރުމަށް ތަފާތު ބަހަނާތައް ދެއްކިޔަސް، ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ އެއްފަރާތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، ގަތަރުގެ އަމީރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 08:23:17
މިވަރަށް ދުނިޔެ ބައިބައިވި ޒަމާނެއް ނާދޭ: ގުޓަރެސް

ދުނިޔެ އަށް މިހާ ގިނަ ނުރައްކާތައް ކުރިމަތިވި ޒަމާނެއް އަދި ދުނިޔެ މިހާ ބޮޑަށް ބައިބައިވި ޒަމާނެއް ނާންނަ ކަމަށް، އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 08:20:39
ޗައިނާގެ 14 އަހަރުން ދަށަށް ދުވާލަކަށް ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރެވޭނީ 40 މިނިޓަށް

ޓިކްޓޮކްގެ ޗައިނާ ވާޝަން ޑޫޔިން އެ ގައުމުގެ 14 އަހަރު ދަށުގެ ކުދިންނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދެން ބޭނުންކުރެވެވޭނީ ގިނަވެގެން 40 މިނިޓަށް ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް، އެ އެޕް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 06:22:31
ސޫދާނުގައި ގެންނަން އުޅުނު ބަގާވާތް ނާކާމިޔާބުކޮށްލައިފި

ސޫދާނުގައި އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް އިއްޔެ ގެންނަން އުޅުނު ބަގާވާތެއް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް އޭޖެންސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު އަލްފާގީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 18:35:27
ފައިޒާ ވެކްސިން 5-11 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ރަނގަޅު

އެމެރިކާގެ ފައިޒާ ކުންފުންޏާއި ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ބަޔޯއެންޓެކް ކުންފުނިން ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އުފެއްދި ވެކްސިނަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ވެކްސިނެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ފައިޒާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 16:41:10
ޓްރޫޑޯ، ކެނެޑާގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ކެނެޑާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާންމު އިންތިހާބު ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ހަނި ގޮތަކަށް ކާމިޔާބު ކުރައްވައި މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވައިފި ކަމަށް، ކެނެޑާގެ ނޫސްތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ. މިހާތަނަށް ސާފުކުރެވުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 12:38:06
ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންނަށް އެމެރިކާ ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމުގެ ގޮތުން، އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލައި، ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް، އެމެރިކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 12:30:13
ރަޝިޔާގައި ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ތެރެއަށް ބަޑިޖަހައި ހަ މީހުން މަރާލައިފި

ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގެ އިރުން 800 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ޕާމްގައި ހުންނަ ސަރުކާރު ޔުނިވަސިޓީގައި އިއްޔެ ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި މަދުވެގެން ހަ މީހަކު މަރާލައި 28 މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ. މި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 10:45:14
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވާތީ، މީހުން ހުސްކުރަނީ

ކެނެރީ އައިލޭންޑްސްގެ އެއް ޖަޒީރާ ކަމަށްވާ ލަ ޕާލްމާގައި ހުންނަ ކުމްބާ ވިއޭޖާ ކިޔާ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ފަރުބަދައާ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ގެންދަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 10:10:08
ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުން އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަދެނީ

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އަންނަ ނޮވެންބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަދޭން ރައީސު ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެެވެ. މިއާއެކު، ކޮވިޑް-19 އިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-21 07:35:16
އޯކަސް: ދިފާއީ ވާހަކަތަކުން ފަރަންސޭސީން ވަކިވެއްޖެ

އެމެރިކާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލި ސަލާމަތީ އެއްބާރުލުމާ ބެހޭ އިއްތިހާދުގެ މައްސަލައިގައި، ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުން އަންނަ ފަރަންސޭސި ވިލާތް، އިނގިރޭސި ވިލާތާ އެކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 14:09:07
ލުބުނާން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ކާރިސާއެއްގައި

ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ލުބުނާން މިއަދު ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ވަރުގެ އިންސާނީ ކާރިސާއެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 14:03:25
ބޫތަފްލީގާ ފަސްދާނު ލައިފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަވަހާރަވި، އަލްޖީރިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބޫތަފްލީގާ، ރަސްމީ އިއްޒަތުގެ މާބޮޑު ރަސްމިއްޔާތަކާ ނުލައި އިއްޔެ ފަސްދާނުލައިފި އެވެ. ބޫތަފްލީގާގެ ސަންދޯއް، ގަބުރުސްތާނާ ހަމައަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 12:55:47
އަފްގާނުގެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ގެއަށް

އަފްގާނިސްތާނުގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން، ކޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާ އަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރަން، ތާލިބާނުންގެ އާ ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ. އަފްގާނިސްތާނުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 10:43:55
އަންހެން މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަޑުކޮށްލާ: ތާލިބާން

އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ މުނިސިޕަލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުން "މި ވަގުތަށް" ގޭގައި މަޑުކޮށްލުމަށް، ކާބުލްގެ އާ މޭޔަރު ހަމްދުﷲ ނުއުމާނީ އިއްޔެ އަމުރު ނެރުއްވައިފި އެވެ. އާ މޭޔަރު ނެރުއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 10:31:53
އައިއެސްގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އަފްގާނުން ހަތް މީހުން މަރާލައިފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން އަފްގާނިސްތާނުގައި އިއްޔެ ދިން ބޮމުގެ ހަތަރު ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން ހަތް މީހުން މަރުވެ އިތުރު އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. އަފްގާނުގައި އޮތް ތާލިބާނުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-19 16:42:18
ސާނަވީގައި އަންހެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިނުދޭނެ

އަފްގާނިސްތާނުގައި ތާލިބާނުން އެކުލަވައިލި އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، އެ ގައުމުގެ ސާނަވީ މަރުހަލާގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި އަންހެން ކުދިންނަށް މިވަގުތު ކިޔަވައި ނުދޭން، ތާލިބާނުން ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-19 16:36:47
ޖައްވީ ޓޫރިސްޓުން އެނބުރި ބިމަށް

ޖައްވީ ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ސްޕޭސްއެކްސް ކުންފުނީގެ ޑްރެގަން ނަމަކަށް ކިޔާ އުޅަނދުގައި ޖައްވަށް ދިޔަ ހަތަރު މީހުން، ޖައްވުގައި ތިން ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު، ރޭ އެނބުރި ބިމަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-19 13:55:35
އިޒްރޭލުގެ ޖަލުން ފިލި ހުރިހާ ގައިދީން އަތުލައިގެންފި

އިޒްރޭލުގެ ޖަލުން ހަ ގައިދީން ފިލުމަށް ބިންގަރާސް ކޮނުމަށް ބޭނުންކުރީ، ކާން ބޭނުންކުރާ އުލާއި ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި. އެ ބިންގަރާސް ކޮނުމަށް ނުވަ މަސް ދުވަސް ހޭދަވި ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-19 13:47:38
އޯކަސް އިއްތިހާދު: ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުމުގައި ރެނދެއް

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ ގުޅިގެން، އުފެއްދި އަސްކަރީ އަދި ސަލާމަތީ ގޮތުން އެއްބާރުލުމާ ބެހޭ އިއްތިހާދުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ސިހުން ގެނުވި އެވެ. އެއީ، އުތުރު އެޓްލާންޓިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-19 12:00:23
ކާބުލްއަށް ދިން އާއްމުންގެ 10 މީހުން މަރުވި ޑްރޯން ހަމަލާއަކީ "ހެދުނު ގޯހެއް" ކަމަށް އެއްބަސްވެ އެމެރިކާއިން އެކަމަށް މާފަށް އެދިއްޖެ

އޮގަސްޓް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކާބުލްގައި އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ހަމަލާދިން އުޅަނދު ހަލާކުވެފައި ފާއިތު އޮގަސްޓު މަހުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ދީފައިވާ ޑްރޯން ހަމަލާއަކި ރަނގަޅަށް ދީފައިވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-18 07:31:49
ސުގާއަށް ފަހު ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވަނީ

އެލްޑީޕީގެ ލީޑަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ހަތަރު ބޭފުޅުން: (މަތީ ވާތްފަރާތުން ގަޑި އެނބުރޭ ގޮތަށް) ޓާރޯ ކޯނޯ، ފުމިއޯ ކިޝީޑާ، ސީކޯ ނޯޑާ، ސަނާއެ ޓަކައިޗީ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔޮޝިހިޑޭ ސުގާ މި ސެޕްޓެންބަރު މަސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-17 17:52:43
ތާލިބާނުން ވެރިކަމަށް އައުމާ އެކު އަފްގާން ލަވަކިޔުންތެރިން ފިލައިފި

ކާބުލް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމަށް ތާލިބާނުން ވެރިވުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ އެތައް ބައިވަރު ލަވަކިޔުންތެރިންނެއް ގައުމޫ ދޫކޮށް ދާން ފަށައިފި އެވެ. ގިނަ ލަވަކިޔުންތެރިން ދިޔައީ ޕާކިސްތާނަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-17 16:59:52
ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފާހާނާ ތެރޭން ބޮމެއް ފެނިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގެ ނަރަހެންޕިޓާގައި ހުންނަ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފާހާނާތެރޭން އަތު ބޮމެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ. ކޮލަމްބޯ ކްރައިމްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-17 15:51:12
ހަތަރު ދަތުރުވެރިންނާ އެކު ސްޕޭސް އެކްސް ޖައްވުގައި

ސްޕޭސްއެކްސް ރޮކެޓް ކުންފުނިން އުފެއްދި ޖައްވީ އުޅަނދު ޑްރޭގަންގައި، ހަތަރު ދަތުރުވެރިން މިއަދު ޖައްވަށް ފުރައިފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެނެޑީ ސްޕޭސް ސެންޓަރުން ޑްރޭގަން އުދުއްސައިލީ ރާއްޖޭ ގަޑިން މިއަދު ފަތިހު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-16 15:23:51