×
މައި ސަފުހާ
ތުރުކީ އާއި އީރާނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ އަސަރު ލަންކާއަށް ކޮށްފާނެ: ރަނިލް

އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓައިފި ނަމަ އޭގެ އަސަރު ސްރީލަންކާއަށް ކޮށްފާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގްހެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-19 07:32:35
ކެރެލާއަށް އެހީވުމަށް ސިދްހާތު ޗެލެންޖެއް ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން "ކެރެލާ ޑޮނޭޝަން ޗެލެންޖް" ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލު ސިދްހާތު ފަށައިފިއެވެ. "ކެރެލާ ޑޮނޭޝަން ޗެލެންޖް" ފެށުމަށްފަހު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-19 07:31:51
ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ހައްޖުވެރީންގެ ޚިދުމަތަށް ސައުދީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު

މިނާ، މައްކާ (18 އޯގަސްޓް) - ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ހައްޖުވެރީން މާދަމާ މިނާއަށް ޖަމާވާނޭ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުގެ ހައްޖާގުޅުންހުރި

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 23:50:51
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖުމެންޓާއެކު ތަރިންގެ މަރުހަބާ!

ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ އަދި ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑުގެ ކާމިޔާބު ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ 36، އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް 25، ރަސްމީކޮށް އެންގޭޖުވެ އެކަންް އިއުލާނު ކުރުމާއެކު،

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 20:57:56
މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާން ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ޕާލަމެންޓްގައި ހުކުރުދުވަހު ނެގި ވޯޓްގައި އިމްރާން ޚާންއާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގް-ނަވާޒް ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެހްބާޒް ޝަރީފްވެސް ވާދަކުރެއްވިއެވެ. ޝެހްބާޒް ޝަރީފަކީ ޕާކިސްތާނުގެ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-18 20:52:21
އިމްރާން ހާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވާ ކުރައްވާ އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި ކުރީގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް އިމްރާން ހާން ހަވާލުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ހުވާކުރައްވާ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 20:41:38
އިމްރާން ޚާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އިމްރާން ޚާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އިމްރާން ޚާން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ޕާކިސްތާން ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު އިސްލާމްއާބާދުގައި ހުންނަ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-18 18:48:49
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ރަސްމީކޮށް އެންގޭޖުވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ރަސްމީކޮށް އެންގޭޖުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ މަހު ފަހަގަކުރި ޕްރިޔަންކާގެ އުފަންދުވަހު މިދެތަރިން ސިންރުން

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 18:20:53
ހާލުގައި ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާ ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ކިރިޔާ

ޓްރިވެންޑްރަމް (އޮގަސްޓް 18) - އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މާބަނޑު އަންހެނަކު ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ކިރިޔާ އެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ސަޖީތާ ޖަބީލް ވިންޗުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 16:16:28
ހަރަދު ބޮޑުވުމުން ޓްރަމްޕްގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑު ކެންސަލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓު 18): އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަން ޑީސީގައި ބާއްވަން، އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންފުޅުވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގެ ހަރަދު މާބޮޑުވުމުން، ޕެރޭޑު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ. ރައީސް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 15:38:03
އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވެއްޖެ

އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން، އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުފުޅުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އަނާންގެ އާއިލާ އާއި އޭނާގެ ފައުންޑޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަނާން އަވަހާރަވީ ކުރު

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 15:35:47
އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވެއްޖެ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 18) - އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓުގެ ގޮތުގައި 1997 އިން 2006 އަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގެ ދެ ދައުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 15:05:15
ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވެއްޖެ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-18 14:54:40
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އެންގޭޖްވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް މިއަދު އެންގޭޖްވެއްޖެއެވެ. މިދެމީހުން އެންގޭޖްވެފައި ވަނީ މުމްބާއީގައި ހުންނަ ޕްރިޔަންކާގެ ގޭގައެވެ. ދެ މީހުންގެ އާއިލާއާއި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-08-18 13:53:57
އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރި ޕެކް ތެރޭގައި އޮތީ މަރުވެފައިއޮތް ކިނބުލެއް

އޮންލައިންކޮށް އެއްޗެހި ގަތުމަތީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފަހަރު އޯޑަރުކުރާ އެތީގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު އެއްޗެއް އަންނަ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. ޗައިނާ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ޒޭންގް ވަނީ އޮންލައިންކޮށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 12:51:35
އަތިޔާ ޝެޓީއާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑްރޭކް އުޅެނީ ރަހްޓެހިވެގެންތަ؟

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލް ސްނިލް ޝެޓީގެ ދަރި އަތިޔާ ޝެޓީ ކެނެޑާުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑްރޭކް އާ ރަހްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަ ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އަތިޔާ އޭނާގެ ބައްޕަގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 12:08:56
ޕްރިޔަންކާއާއި ނިކްގެ އެންގޭޖުމެންޓު ޕާޓީއަށް ޕަރިނީިތި ވެސް ދޭ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕުރާއާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހޮލީވުޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ އެންގޭޖުމެންޓު ޕާޓީއަށް ޕްރިޔަންކާގެ ކޮއްކޮ ޕަރިނީތި ޗޯޕްރާ ވެސް ދާނެކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 12:06:19
ޖެކޮލިން އަތުން "ބާރަތު" ދޫވެގެން ދިޔައީ ކީއްވެގެންކަން އިނގޭތަ؟

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓުކޮށް ނެރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ "ބާރަތު" ޖެކޮލިން ފެނާންޑަސް ގެ އަތުން ދޫވެގެން ދިޔައީ ކީއްވެގެންކަން އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ. ބާރަތުން ޕްރިޔަންކާ ވަކިވުމުން އެރޯލަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 12:03:59
ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ނަތަންޔާހޫއާ 12 ވަނަ ފަހަރަށް ސުވާލުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 18) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ފުލުހުން އަނެއްކާ ވެސް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ނަތަންޔާހޫއާ ފުލުހުން ސުވާލު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 11:41:14
އިމްރާން ޚާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓު 18): ޕާކިސްތާނުގެ ތަހުރީކީ އިންސާފު (ޕީޓީއައި)ގެ ލީޑަރު، އިމްރާން ޚާން މިއަދު އެގައުމުގެ 22 ވަނަ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 11:37:03
ސީއައިޑީން ސުވާލު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަމެއް: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 18) - ނޫސްވެރިިއަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ސީއައިޑީ އިން އެމަނިކުފާނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށް ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 11:35:48
ގައުމު ލޫޓުވާލި މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ވާނަން: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 18) - ގައުމު ލޫޓުވާލި މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ އާ ބޮޑު ވަޒީރަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 11:28:04
އިމްރާން ޚާން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވައި ކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި ފާއިތުވި ޖުލައި މަހުގެ 25 ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ޕާކިސްތާން ތަހްރީކޭ އިންސާފު (ޕީޓީއައި) ގެ ޗެއާމަން އިމްރާން ޚާން މިއަދު ހެނދުނު އެގަައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-08-18 11:13:23
ވިކީ އާއި ހާލީން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީތަ؟

ބޮލީވުޑުގައި އަރަމުން އަންނަ ތަރި ވިކީ ކޯޝަލް އާއި ޓީވީ އެކްޓްރެސް ހާލީން ސެތީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިން އުޅޭކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ވިކީ އާއި ހާލީން އެކަކު އަނެކަކަށް ތައާރަފުކޮށްދީފައިވަނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 09:10:57
ނިކް އާ އޭނާގެ އާއިލާ މުމްބާއީއަށް، އެއާޕޯޓުން އެމީހުންނަށް މަރުހަބާކީ ޕްރިޔަންކާ

ހޮލީވުޑުގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އެއާޕޯޓަށް އައުމުން މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ނިކްގެ ލޯބިވެރިޔާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، އެމީހުންނަށް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 09:09:55
އެންގޭޖްމަންޓް ޕާޓީ އަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އިންޑިއާ އަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު، ނިކް ޖޯނަސް އިންޑިއާގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ކުރިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ނިކް އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފި އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު އިންޑިއާ އަށް ދިޔައީ އާއިލާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 08:48:13
ގެއްލިގެން އެ ދިޔައީ ހަޔާތުގެ ބައެއް: ޝާހްރުކް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވުމުން ހަޔާތުގެ ބައެއް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޝާހް ރުކް ހާން ބުނެފިއެވެ. ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 93 އަހަރުފުޅުގައި، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 07:40:12
ރަންވީރާއި ދީޕިކާގެ ކައިވެންޏަށް ދެ އާއިލާއިން ބާޒާރު ކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލު ރަންވީރު ސިންގް އާއި ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޮން ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ރަންވީރު އާއި ދީޕިކާގެ އާއިލާއިން އެ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގަންނަން ޖެހޭ ތަކެތި ގަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 07:11:19
ނުރައްކާތެރި ފެންބޮޑުވުމުގައި ކެރެލާއިން 324 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފާއިތުވި 100 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވިއްސާރައިގައި ދެކުނުގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-08-18 07:04:24
މޫސުމީ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުން 324 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ މެއިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އިންޑިއާގެ ދެކުނު ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ކެރަލާ ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައާއި ގުޅުންހުރި އެކި ހާދިސާތަކުގައި މިހާތަނަށް 324 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-18 02:24:43