×
މައި ސަފުހާ
އޮމާން ކައިރިން ކަނޑުވި ބޯޓަކުން ނުވަ ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި

އޮމާން ކައިރިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަނޑުވި ތެޔޮ އުފުލާ ޓޭންކަރެއްގައި ތިބި 16 ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. އެ އުޅަނދުން ކަނޑުވި ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 14:25:07
ބައިޑަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް, އެކަހެރިވެ ހުންނަވާނީ ޑެލަވެއާގައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު, ވައިޓް ހައުސުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޭނާއަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައި ވަނީ ލަސް ވެގަސަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 14:04:29
ޙޫޘީންގެ ޙަމަލާތަކާ ގުޅިގެން މެޔާސްކުގެ މުޅި އޮޕަރޭޝަނަށް ބުރޫއަރަނީ

ރަތް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް މުދާ އުފުލުގެ ވިޔަފާރިއަށް ޔަމަންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަތިޔާރު އެޅި ޙޫޘީ ޖަމާޢަތުން ހުރަސް އަޅަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ކަނޑުމަގުން ވިޔަފާރި މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ދުނިޔޭގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 21:18:22
ޔަހޫދީ ފައުޖާ ދެކޮޅަށް ޙިޒްބުاللهން ދެމުންދާ ޙަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

ލުބްނާންގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޙަމަލާ ދިނުން ހުއްޓައިނުލައިފި ނަަމަ ޔަހޫދީ ފައުޖަށް އަމާޒުކޮށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތައް އިތުރަށް ވަރަގަދަ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ލުބްނާންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޙިޒްބުالله ޖަމާޢަތުން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 20:01:50
ބެންގކޮކުގެ ހޮޓަލެއްގައި ހަ ފަތުރުވެރިން މަރައިލީ ޒަހަރު ދީގެން

ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންގކޮކުގައި ހުންނަ މަޝްހޫރު ހޮޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ހަ ފަތުރުވެރިން މަރައިލާފައި ވަނީ ޒަހަރު ދީގެން ކަން, މި ހާދިސާ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މަރުވެފައިވާ ހަ ފަތުރުވެރިންގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 16:19:27
އޮމާންގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ބަޑީގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ހައްދުފަހަނަ އެޅި ނިރުބަވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައިވާ އައިއެސުން އޮމާންގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޙަމަލާއެއްގައި ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އައިއެސްގެ ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ބަޑީގެ ޙަމަލާތައް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 14:51:49
މެކްސިކޯގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލޮޒާނޯ ވަކިކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ކުރިމަތިވީ ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން މެކްސިކޯގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ހައިމޭ ލޮޒާނޯ ވަކިކޮށްފިއެވެ. މެކްސިކޯގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއެމްއެފް) އިން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ،

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 14:47:12
މަރައިލާފައިވާ ހަ ފަތުރުވެރިންގެ ހަށިގަނޑު ބެންގކޮކުގެ ހޮޓަލަކުން ފެނިއްޖެ

މަރައިލާފައިވާ ހަ ފަތުރުވެރިންގެ ހަށިގަނޑުު ތައިލެންޑުގެ ވެރިކަން ބެންގކޮކުގެ ހޮޓަލެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެއެވެ. ތައިލެންޑުގެ ފުލުހުން ވަނީ އެ ހާދިސާ ތަޙުޤީޤު ކުރަން ފަށާފައެވެ. މަރައިލާފައިވާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 13:14:28
"އޮއިސްޓަރ" ކައިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

"އޮއިސްޓަރ" ނުވަތަ "އިތާ" ކައިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ޔޫޓިއުބްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ބިލީ ލެބްލަންކް (44އ) އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަޓާލިއާ ކްލާކް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-16 14:07:18
ހައްދުފަހަނަ އެޅި ޔަހޫދީންގެ ބަޔަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ވިލާތުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ހައްދުފަހަނަ އެޅި ފަސް ޔަހޫދީންނާއި ތިން ޖަމާޢަތަކާ ދެކޮޅަށް ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ. އެ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުންނާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 13:36:13
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާގައި 100 ދަރިވަރުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބަންގްލްދޭޝްގައި ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ ކޯޓާ ނިޒާމާއި ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 100

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 13:32:54
އިމްރާން ޚާންގެ ޕީޓީއައި އުވައިލަން ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކް އިންސާފް (ޕީޓީއައި)އަކީ ނުޤަވާޢިދުން ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި, އެ ޕާޓީ އުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަން ޕާކިސްތާނުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 10:29:19
ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމުން މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލާކަށް ގަސްދެއްނުކުރަން: ރޮޑްރީ

ސްޕެއިން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަކީ މީގެކުރީން، 19 އަހަރުން ދަށުގެ އާއި 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، މިހާރު ސްޕެއިނަކީ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 10:22:19
ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތަށި ހޯދުމަށް ފަހު ޑި މަރިއާ ރިޓަޔާ ކޮށްފި

އާޖެންޓީނާގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑު އަންހެލް ޑި މަރިއާ، ގައުމަށް ދެވަނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ ހޯދައިދިން މެޗަށް ފަހު ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. 'އެލް ފިދެޔޯ' ގެ ނަމުން އާޖެންޓީނަ މީހުން ނަންދީފައި ޑި މަރިއާ ރިޓަޔާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-15 21:02:54
ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަން ދިޔަ މީހަކު ދެ ދުވަސް ވަންދެން ލިފްޓުގައި ތާށިވެފަ

އިންޑިއާގައި ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ދިޔަ މީހަކު ދެ ދުވަސް ވަންދެން ލިފްޓުގައި ތާށިވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ކެރެލާގެ އުލޫރަށް ނިސްބަތްވާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-15 13:17:47
ޢަދަން ކަނޑާއި އީލާތުގައި ޙޫޘީންގެ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ޙަރަކާތްތަކެއް

ޔަމަންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަތިޔާރު އެޅި ޙޫޘީ ޖަމާޢަތުން ޢަދަން ކަނޑާއި ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ އީލާތުގައި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ޙަރަކާތެއް ހިންގައި ޔަހޫދީންގެ އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-15 13:08:34
ޓްރަމްޕަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން މަސްރަޙު ފިނިކުރަން ބައިޑަން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ

ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓު, ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-15 12:48:49
ކޮޕާ އެމެރިކާ: އާޖެންޓީނާ އިން ރެކޯޑް 16 ވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 ގެ ފައިނަލްގައި ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް، އާޖެންޓީނާ އިން ރެކޯޑް 16 ވަނަ ފަހަރަށް އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗުން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ 1-0 އިންނެވެ. މި މޮޅާއެކު އާޖެންޓީނާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-15 11:34:47
ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވުމަށްވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް ނުލިބޭނެ: ސްޕެއިން ކޯޗު

ޔޫރޯ 2024 ގެ ފައިނަލްގައި ރޭ އިންގްލެންޑް އަތުން 1-2 އިން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު، ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު، ލުއިސް ޑެ ލަ ފުއެންޓޭ ވަނީ، އޭނާ އަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި، ސްޕެއިނަކީ ހަގީގީ ޓީމެއް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-15 11:33:21
ނޭޕާލްގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަކީ ކޮމިޔުނިސްޓް ޕާޓީގެ އޮލީ

ނޭޕާލްގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ގުޅިގެން އިއްތިހާދެއް އެކުލަވައިލައި, ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ކަޑްގާ ޕްރަސާދް ސޮރްމާ އޮލީ ޢައްޔަން ކޮށްފިއެެވެ. އެއީ, 72 އަހަރުގެ އޮލީ ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-15 10:34:52
އައިޝްވާރިއާ އާއި ކިމް އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ކުރީގެ މިސް ވޯލްޑް އައިޝްވާރިއާ ރާއީއާ އެކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ކިމް ކާޑޭޝިއަން ނެގި ފޮޓޯއަކަށް ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ. މި ފޮޓޯ ނަގާފައިވަނީ އިންޑިއާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-14 14:38:47
ވިމްބަލްޑަން 2024: ޕައޮލީނީ ބަލިކޮށް، ކްރެޗިކޯވާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ޖޭޒްމީން ޕައޮލީނީ ބަލިކޮށް، ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ބަރްބޮރާ ކްރެޗިކޯވާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ ކްރެޗިކޯވާގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބުކުރި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 10:42:10
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކެނެޑާ ބަލިކޮށް، އުރުގުއޭ އިން ތިންވަނަ ހޯދައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 ގެ ތިންވަނަ ހޮވުމަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކެނެޑާ ބަލިކޮށް، އުރުގުއޭ އިން މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަގާމް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. މި މެޗުގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު 2-2 އިން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 10:41:48
އަލް-މަވާސީގެ ފޭލިގެތަކަށް ބޮންއަޅައި 91 މުސްލިމުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަލް-މާވާސީގައި ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅެމުންދާ ފޭލިގެތަކަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ދިން ރަޙުމު ކުޑަ ޙަމަލާތަކެއްގައި 91އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނަައީ ކުށެއް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 10:25:29
ފަލަސްޠީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވާ އދގެ އިދާރާ އުވައިލެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް: ގުތެރޭޝް

ފަލަސްޠީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އދގެ އިދާރާ (އަންރްވާ) އުވައިލެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ, އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިޔޯ ގުތެރޭޝް ޔަހޫދީންނަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 10:16:33
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަވަހާރަކޮށްލަން ބަޑިން ޙަމަލާދީފި

ނޮވެންބަރު މަހު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓު, ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަވަހާރަ ކޮށްލަން ބަޑިން ޙަމަލާ ދީފިއެވެ. އޭނާއަށް އަމާޒުކޮށް ޙަމަލާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 09:27:46
މޯދީ ޕުޓިންއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުން އެމެރިކާ ރަތަށް!

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރަޝިޔާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައި އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިިމިޔަރ ޕުޓިންއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުން އެމެރިކާއިން އެ ކަމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. މޯދީއާއި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-13 14:53:49
ޔޫރޯ 2024: ފޭން ޒޯންތަކުން 35 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންނަށް ސީޕީއާރްގެ ތަމްރީން ދީފި

މިހާރު ޖަރުމަނުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ޢީދު، "ޔޫރޯ 2024" ގެ މެޗުތައް ބެލުމަށް އެ ގައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ފޭން ޒޯންތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް 35 ހާހެއްހާ ސަޕޯޓަރުންނަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-13 14:04:03
އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ކަނުއަނދިރީގައި އޮންނަތާ ފަސް ދުވަސް

ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް ކަމުގައިވާ ބެރިލްގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމުގައިވާ ޓެކްސަސްގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ ފަސް ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ބެރިލްގެ ސަބަބުން ލިބުނު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-13 13:51:59
އީރާނުން އެމެރިކާގެ ބިރުދެއްކުމަށް ނުސިހޭނެ: ޕީޒިޝްކިޔާން

އެމެރިކާގެ ބިރުދެއްކުމަށް ނުސިހޭނެ ކަމަށާއި ފިއްތުންތަކަށް ބޯނުލަނބާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މަސްޢޫދު ޕީޒިޝްކިޔާން އެމެރިކާއަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ. ޕީޒިޝްކިޔާންގެ އޮފީހުން އެމެރިކާއަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-13 13:33:53