×
މައި ސަފުހާ
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް: ސެނެޓުގައި ދެ ޕާޓީގެ ކޯޅުން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ސެނެޓުގައި ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް އާ ހެކި ހޯދަން ޑިމޮކްރެޓިކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރިޕަބްލިކަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 13:03:32
އިންޑިއާ އަށް އިލެކްޓްރިކް "ކުރޮޅި"

އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތްދޭ އެމެރިކާގެ އެމެޒޯނުން އިންޑިއާގައި މުޅިން އަލަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް އިލެކްޓްރިކް ރިކްޝާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިކަން ޓްވިޓާގައި އިއުލާނުކުރައްވަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:54:00
ލަންކާ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި: ރައީސް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގައި ކުރި މަދަނީ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި ކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގޯޓާބޭ އެހެން ވިދާޅުވެފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 16:21:38
ޗައިނާ އިން ފެނުނު ބަލި ގައިންގަޔަށް އަރާ

ވުހާން (ޖެނުއަރީ 21) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ޖެހޭ ބަލި އިންސާނުން ގައިންގަޔަށް އަރާކަން އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ. ނިއުމޯނިއާގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ މި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 12:59:10
ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިތިގޮތަކަށް ހިފާނަން: އާ ކޮމާންޑަރު

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 21) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑްސްގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަކީ އެމެރިކާ އިން ކުރި ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބަދަލު ދުޝްމަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 12:17:48
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުންނަނީ

ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ މައްސަލަ ބޮޑު އަދި އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާ އިން ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާކަން އާދީއްތަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 07:23:22
ހެރީ ޝާހީ އާއިލާ ދޫކޮށްލަނީ މޭގަންގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށްޓަކައި: ޕިއަރސް މޯރގަން

އިނގިރޭސި ޝާޙީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުން ތަކާއި، ޝާހީ އާއިލާއިން އިނގިރޭސި މީޑިޔާތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރާކަން މިއީ ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ އަޑުތަކެވެ. ރާނީ ހިތްޕުޅާނުވާ މީހެއް ނަމަ އެމީހެއްގެ ތަޞައްވުރު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-20 23:29:26
ޕާކިސްތާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވާން އުޅުނު ފަސް މީހަކަށް އެމެރިކާގައި ދައުވާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 20) - އިންޓަނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އިކޮނޮމިކް ޕަވާސް އެކްޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ރިފޯމް އެކްޓާ ޚިލާފަށް ޕާކިސްތާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވި، ރާވަލްޕިންޑީގެ ކުންފުންޏަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 17:38:43
ލަންކާގެ ރައީސް ޗައިނާ އަށް، ބޮޑުވަޒީރު އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ޗައިނާ އަށް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 16:37:17
ޔަމަނުގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި 100 މީހުން މަރު

ސަންއާ (ޖެނުއަރީ 20) - ޔަމަނުގެ މެދުތެރޭގައި ދިން މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށެވެ. ޔަމަނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 16:07:52
ޗައިނާގައި ފެތުރޭ ރޯގާ ދެ ދުވަސްތެރޭ 139 މީހުންނަށް ޖެހިއްޖެ

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 20) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާގެ ވައިރަސް ދެ ދުވަސްތެރޭ އަލަށް 139 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ. ބަލީގެ ވައިރަސް އަލަށް ފެނިފައި ވަނީ ވުހާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 10:55:44
ސްކޫލަށް ތެޔޮ އެޅުމުން އެއާލައިނާ ދެކޮޅަށް ޓީޗަރުން ދައުވާކޮށްފި

ކެލިފޯނިއާ (ޖެނުއަރީ 19) - އިމަޖެންސީގައި ޖައްސަން ދިޔަ ޑެލްޓާ އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ހުސްކުރި ތެޔޮ ކެލިފޯނިއާގެ ސްކޫލަކަށް އެޅި މައްސަލައިގައި އެ އެއާލައިނާ ދެކޮޅަށް ސްކޫލުގެ ހަތަރު ޓީޗަރަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 15:50:22
އިމްޕީޗްމަންޓަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ދިން ނުރައްކާ ހަމަލާއެއް: ޓްރަމްޕުގެ ގާނޫނީ ޓީމު

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ދިން ނުރައްކާ ހަމަލާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ގާނޫނާޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 14:24:31
ވައްޓާލި ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ޔުކްރޭނަށް ހަވާލުކުރަން އީރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 19) - މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ވައްޓާލި މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ޔުކްރޭނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ތަސްނީމް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ. ތެހެރާން އެއާޕޯޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 11:10:21
ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރަކު އަލަށް ޕެޓާނިޓީ ލީވަކަށް

ހުކުރު ދުވަހު އަލަތު ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގަތް ޖަޕާނުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޝިންޖީރޯ ކޮއިމޫރީ ދެ ހަފުތާގެ ޕެޓާނިޓީ ލީވެއް ނަންގަވައިފި އެވެ. މިކަން ބުދަ ދުވަހު އިއުލާންކުރެއްވުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 06:24:52
ޢިރާޤުގައި އެމެރިކާާގެ ބާރު ކުޑަވެ، އީރާނުގެ ބާރު ގަދަވަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަަޑައިގަތީ ބޮޑެތި ވައުދުތަކަކާ އެކީގައެވެ. މެދުއިރުމަތީގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން އަނބުރައި ރަށަށް ގެންނަވާނޭ ކަމަށް ވެވަޑައިގަތް ވައުދަކީ އޭގެ ތެރެއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-18 18:20:40
ދިއްލީ ގޭންގް ރޭޕިސްޓުން ދަންޖެއްސުން ފަސްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 18) - އިންޑިއާގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ބަހެއްގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކުރި ހަތަރު މީހުންނަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ކުރުން އަންނަ މަހު 1 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. މުޅި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 15:01:31
ޗައިނާ އިން ފެނުނު ވައިރަސް އެތައް ބަޔަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 18) - ޗައިނާ އިން ފެނުނު ވައިރަސް ކުރިން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް ސައެންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. ޗައިނާ އިން ފެނުނު ވައިރަސް 45 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 13:06:09
ބޯޓު ވެއްޓިގެން މަރުވި ކެނެޑާ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ބަދަލު ދެނީ

އޮޓާވާ (ޖެނުއަރީ 18) - އީރާނުން ފޮނުވާލި މިސައިލެއް އަރައި ވެއްޓުނު ޔުކްރޭން އެއާލައިންސް އިން ދަތުރު ކުރި ކެނެޑާ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ބަދަލުދޭން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ، ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 10:12:21
އެމެރިކާގައި ހިންދީ ބަހުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވަނީ

އެމެރިކާގައި ހިންދީ ބަސް ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ނުވަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކާގައި ހުންނަ އިންޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 07:47:51
ޚާމަނާއީގެ ހުކުރު ޚުތުބާ: ދިފާއު ކުރެއްވީ އަސްކަރިއްޔާ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 17) - އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ މިއަދު ދެއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ ދިފާއު ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ. ތެހެރާނުގައި ދެއްވި ޚުތުބާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 23:35:13
ِبسْمِ اللهِ وَالله ُأَكْبَرُ - ކިޔައިގެން ކަތިލުމުގެ ޢިލްމީ މުޢުޖިޒާތް

ބިސްމި ކިޔައިގެން ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމެއް ފެށުމަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަދި މާތް އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުން ފުރަތަމަ ބާވައިލެއްވި އާޔަތުގައި މާތްﷲ އަންގަވަނީ" اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 20:44:21
މުގާބިލާ - 14

(10 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) "އެކަހަލަ ޗާލާކު މަކަރުވެރި މީހުން ފިތުނައިގެ އަލިފާން ރޯކޮށްފައި ފިލައި ރައްކާވާނެ." ސުލައިމާން ބުންޏެވެ. އެމީހުން ފުލުހުންނަށް ޚަބަރުދިނީ ވަކި މީހަކު ނޭނގޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 20:33:59
18 ގަޑިއިރު ސްނޯގައި ވަޅުލެވިފައި އޮތް ކުއްޖެއް ކަޝްމީރުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ސްރީނަގަރު (ޖެނުއަރީ 17) - ކަޝްމީރުގައި ޕާކިސްތާނުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ސަރަހައްދަށް ފޭބި ބޯ ސްނޯގެ ތެރޭގައި 18 ގަޑިއިރު ވަންދެން ވަޅުލެވިފައި އޮތް 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. ސަމީނާ ބީބީ ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 12:08:46
އީރާނުން ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި އެމެރިކާގެ 11 ސިފައިން ޒަޚަމްވި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 17) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ވައިގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 11 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫއެސް ސެންޓްރަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 11:56:21
ބޯޓު ވައްޓާލި ސަބަބު ސިފައިން ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 16) - އޮޅުމަކުން މިސައިލެއް އަރައިގެން ނަމަވެސް ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވައްޓާލި ސަބަބު އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 12:29:27
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ސެނެޓަށް ފޮނުވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ސެނެޓަށް ފޮނުވުމުގެ ގަރާރު ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އިން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ގަރާރު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ޕާޓީ ލައިނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 12:09:02
އެމެރިކާ ސިފައިން ހިމާޔަތް ހޯދީ ސައްދާމް ހެދި ބަންކަރުތަކުގެ ތެރޭން

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 16) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ވިލޭރޭ މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 10:58:42
ފުސްބިއްލޫރި - 23

(15 ޖެނުއަރީ 2020ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ޚަދީޖާ ކަމުދޭތަ؟" މަޒްހަރްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އާސިމް ކުރީ ސުވާލެކެވެ. "އޭނައަށް ކުރިން ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް؟" "ކެތަރިން ބްރައުން. ކުރިން އަހަރެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 09:57:10
އެމެޒޯނުން އިތުރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް އިންޑިއާ އަށް

އޮންލައިން ވިޔަފާރީގައި އިންޑިއާގައި އެންމެ ނަގާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯނުން އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ މިކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-16 06:22:19