×
މައި ސަފުހާ
ފާއިތުވި 9 އަަހަރު އީރާނުގެ އިގުތިސާދުން 100 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުވެއްޖެ

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އީރާނުގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ތަރައްގީ ސުމަކަށް ވުރެ ދަށުގައި ހުރުމާއި، އިންފްލޭޝަން މަތިވުމާއި، އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފަދަ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 23:07:53
އިންސާނީ އާދަކާދަ: ފައިދާއާއި ގެއްލުން އެކުލެވޭ ކަންކަން ހުރޭ

އިންސާނުންނަކީ ، އުފެދުމުގައިވެސް ، އަދި ހެދިބޮޑުވުމުގައިވެސް ، އެކިކަހަލަ އާދަތަކަށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބަށްޓަންވަމުންދާ ބަޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުން ދެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 15:53:48
ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުުމުގެ ހުއްދަ ސްރީލަންކާއިން ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުން އަންދާލަން މަޖުބޫރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސްރީލަންކާގެ ބަަޔަކު އިހުތިޖާޖުކުރަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުނުލައި އަންދާލަން މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 13:19:02
ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން އިންޑިޔާއާއި ޕާކިސްތާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

އިންޑިޔާ ސިފައިން ކަޝްމީރުގެ ލައިން އޮފް ކޮންްޓްރޯލް (އެލްއޯސީ) ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކަޝްމީރު ދެބައިކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ސަރަހައްދީ ރޮނގު، ލައިން އޮފް ކޮންޓްރޯލް (އެލްއޯސީ) ހުރަސްކޮށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 22:57:02
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5 ލައްކައަށް އަަރައިފި

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ އާލަމީ ވަބާ، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5 ލައްކައަށް ނުވަަތަ ބައި މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. މިއަަދަދު ހާމަކޮށްފައި ވަަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ތަފާސް ހިސާބު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-23 07:59:49
ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބޮއިންގް 777 މަރުކާގެ ބައެއް މަތިންދާބޯޓު އުދުހުން މަނާކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓުގެ އިންޖީނުގައި ރޯވެފައި އެތެރޭގެ އުދުހުމެއްގައި އެމެރިކާގެ ކޮލޮރާޑޯ ސްޓޭޓްގެ ޑެންވާއިން އިއްޔެ ފުރި ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ބޮއިންގް 200-777 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-22 10:43:38
އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އީރާނަށް 1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވެއްޖެ: ޚާރިޖީ ވަޒީރު

އެމެރިކާއިން އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ސަބަބުން އީރާނުގެ އިގުތިސާދަށް 1 ޓްރިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮަލަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމުގައި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޒަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-21 23:09:49
ސައޫދީން އަސްކަރީ ސިނާއަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރަނީ

ބޭރު ގައުމުތަކުން ހަތިޔާރު ގަތުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އަމިިއްލަަ އަސްކަރީ ސިނާއަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދިހަ އަހަރު 20 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮަލަރު ހޭދަކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-21 08:19:49
ކޯވިޑުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތަކުން...

އިޤްތިޞާދީ ބަނަކަމެއް ކުރިމަތިވާހިނދު ، ދެމަގަކުން ހިނގުމަށް އިޚުތިޔާރީ ބާރެއް ލިބިފައި އޮވެއެވެ. ކުރިމަތިވާ ދަތިޙާލަތުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރުމާ ނުވަތަ އަތުގައިހުރި އެއްޗެއް ވިއްކައި ހުސްކޮށްލުމެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-20 12:13:10
އީރާނު ނިއުކުލިޔާ އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ނިއުކުލިޔާ ބާރުތަކުން 2015 ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ ނިއުކުލިޔާ އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެއެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ އާ ރައީސު ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން އީރާނާމެދު ގެންގުޅޭ އެމެރިކާއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-19 08:05:53
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19 ދިރާސާކުރުމަށް ބަޔަކަށް ގަސްތުގައި ބަލި ޖައްސަނީ

ކޮވިޑް-19 ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ބަޔަަކަށް ގަސްތުގައި އެބަލި ޖައްސަން އިނގިރޭސިވިލާތުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. "ހިއުމަން ޗެލެންްޖް ސްޓަޑީ" ގެ ނަމުގައި ކުރާ މި ދިރާސާގައި ބަލި ޖައްސާނީ އެކަމަށް ހިތުންރުހުމުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-17 22:35:38
އިންޑިޔާގައި ބަހެއް ބުރިޖެއްގެ މަތިން ވެއްޓި 47 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ވެއްޓުނު ބަސް ކާނުން ނަގަނީ އިންޑިޔާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުގައި 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަހެއް ބުރިޖެއްގެ މަތިން ފުން ކާނެއްްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 47 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-17 07:48:43
ޣައްޒާއަށް ފޮނުވި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އިސްރާއީލުން ހިފަހައްޓައިފި

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދަނީ އިސްރާއީލުން ޣައިރު ގާނޫނީ ލާއިންސާނީ ގޮތުގައި ހިސާރުކޮށްފައިވާ ޣައްޒާއަށް ފަލަސްޠީނު ސަރުކާރުން ފޮނުވި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އިސްރާއީލުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-16 07:46:11
މާމެންދޫގައިމަރާލި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް އިންޑިއާ ފޮނުވައިފި

ގއ. މާމެންދޫގައި މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ހިންގި ގްރޫޕް މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ޢުމުރުން 17 އަހަރު ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. މި ކުއްޖާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-15 19:48:24
ލީބިޔާގެ އާ ރައީސު ދެބަސްވުންތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ލީބިޔާގެ ރިޔާސީ މަޖިލީހުގެ ރައީސު މުޙައްމަދު ޔޫނުސު އަލްމަންފީ މުޢައްމަރުލް ޤައްޒާފީގެ ވެރިކަން 2011 ވަނަ އަހަރު ނިމުމަކަށް އައިފަހުން، ބައިބައިވުން އުފެދި ވަކި ދެ ސަރުކާރަކުން ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ލީބިޔާގައި،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-15 08:06:58
ޓްރަމްޕް ކުށްވެރިނުވާކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ފާއިތުވި ޖަަނަވަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިމާރާތް، ދަ ކެޕިޓޯލްއަށް ވަދެގަނެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ސެނެޓުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-14 08:08:15
އީރާން-އަފްޣާން ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ތެޔޮ ލޮރީއެއް ގޮވަައި އެތައް ސަތޭކަ ލޮރީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

މިއަދު ހިރާތުގައި ރޯވި ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ހުޅަނގު އަފްޣާނިސްތާނުގައި އީރާނާ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުރި ކަސްޓަމްސް ކެޗް ޕޯސްޓެއްގައި ކިޔު ޖެހިފައި ހުރި ލޮރީތަކުގެ ތެރެއިން ލޮރީއެއެް ގޮޮވުމުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-13 22:47:43
އީރާނުގެ ނިއުކުލިޔާ ސައިންސުވެރިޔާ އަވަހާރަކޮށްލާފައި ވަނީ 1 ޓަނުގެ އޮޓޮމެޓިކް ބަޑިއަކުން: ޖުވިޝް ކްރޮނިކަލް

މުޙްސިން ފަޚްރީޒާދާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި ނޮވެންބަރު މަހުގައި ތެހެރާނުގައި އަވަހާރަކޮށްލެވުނު އީރާނު ނިއުކުލިޔާ ސައިންސުވެރިޔާ މުޙްސިން ފަޚްރީޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލާފައި ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-11 22:51:10
ޙޫޘީންގެ ހަމަލާއެެއް އަރައި އަބްހާ އެއާޕޯޓުގައި އޮތް މަތިންދާބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އަބްހާ އެއާޕޯޓަށް ދިން ހަމަލާގައި ރޯވި މަތިންދާބޯޓު ޔަމަނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، އެގައުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންޓުރޯލުކުރަމުން ދާ ޝީޢާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ޙޫޘީންގެ ހަމަލާއެއް އަނެއްކާވެސް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-10 22:47:44
އެސް-400 ގެ މަައްސަލައިގައި އެމެރިކާއަށް ދޫދޭން ތުރުކީ ތައްޔާރު، އެކަމަކު ޝަރުޠަކާއެކު

އެސް-400 ގެ މިސައިލެއް އުދުއްސާލަނީ ރަޝިޔާއިން ތުރުކީއަށް ވިއްކި ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމު އެސް-400 ގެ މައްސަަލައިގައި އެމެރިިކާއަށް ދޫދޭން ތުރުކީ ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކެއް ތުރުކީން ލިބިއްޖެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-10 08:14:25
އައިއެސްއިން ސީރިޔާގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަަދަކުރަނީ

ސީރިޔަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސަސް (އެސްޑީއެފް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދޭރައްޒޫރްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީރިޔާ (ސޫރިޔާ) އިން 'ފައްސާލި'ތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެ ޖަމާއަތުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-09 19:56:26
ވެކްސިން ޖަހަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ކްލިނިކްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހަފްތާ ބަންދުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-02-08 12:27:54
18 މަސް ފަހުން ކަޝްމީރަށް 4ޖީ މޯބައިލް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ދީފި

ކަޝްމީރުގެ ސްރީނަގަރްގެ ޓެލެފޯން އެކްސްޗޭންޖުގެ ބޭރުގައި އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ މީހަކު ފޯރިމަރަނީ ކަޝްމީރުގެ އިންޑިޔާ ފަޅީގައި އެގައުމުން މުވާސަލާތީ އަދި ސަލާމަތީ ލޮކްޑައުންއެއް ތަންފީޒުކުރަން ފެށި ފަހުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-07 08:12:38
އދ. ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލީބިޔާގެ އާ ވަގުތީ ސަރުކާރު ހޮވައިފި

ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ވަގުތީ ސަރުކާރު ހޮވުމަށް ވޯޓުލަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަސް(އެކުވެރި ދައުލަތައް / އދ.) އިންތިޒާމްކުރި ފޯރަމުން ލިބިޔާގެ އާ ވަގުތީ ސަރުކާރު ހޮވައިފިއެވެ. އާ ސަރުުކާރު ހޮވާފައި ވަނީ ފޯރަމްގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-06 08:06:17
ރަޝިޔާއާއި އެމެރިކާއިން 'ސްޓާޓް' އެެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސު ބަރަކް އޮބާމާ (ވ) އާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސު ޑިމިޓްރީ މެޑްވަޑޭވް ސްޓާޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ނިއުކުލިޔާ ހަތިޔާރުފަދަ އިސްތިރާޖީ (ސްޓްރެޓީޖިކް) ހަތިޔާރު މަދުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-04 08:01:21
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 9 މިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަން ސްރީލަންކާއިން ނިންމައިފި

އިންޑިޔާގެ ސީރަމް އިންސްޓިއުޓުން އުފައްދާ 'ކޮވިޝީލްޑް' ވެކްސިންގެ 9 މިިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑް-19 ފަތުރާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާާ ދެކޮަަަަޅަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-03 22:50:57
އޮބާމާއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ތަޤްރީރު

ހަމަ އެންމެ ތަޤްރީރަކުންވެސް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލަފާނެއެވެ. ނަން މަޝްހޫރުވެ ކާމިޔާބީގެ ދޮރުތައް ހުޅުވި ، ވަޒީފާގައި ، ވިޔަފާރީގައި އަދި އެނޫންވެސް ދާއިރާތަކުން އާއުސްމިންތަކަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހަމައެންމެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-03 09:34:51
މިއަދުން ފެށިގެން 20 ގައުމަކުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

ޖިއްދާގެ ކިންގް އަބްދުލްއަޒީޒް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފޭބި ފަސިންޖަރުންތަކެއް މިއަދުން ފެށިގެން 20 ގައުމަކުން އަންނަ ބިދޭސީ ދަތުރުވެރިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެވުން އެގައުމުން މަނާކޮށްފިއެެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-03 07:50:52
ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ޖެހުނު މީހުންނަށް ފަރުވާދިން ހޮސްޕިޓަލަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޓީމުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ފެނުނު ރަށް، ޗައިނާގެ ހުބޭ ޕްރޮވިންސުގެ ވޫހާން ސިޓީގައި އެބަލި ފުރަަތަމަ ޖެހުނު މީހުންނަށް ފަރުވާދިން ހޮސްޕިޓަލަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) ގެ ޓީމުން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-01-31 07:44:13
ސައޫދީ ވެރިރަށް ރިޔާޟު ތަރައްގީކުރުމަށް 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 220 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޟު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޟު 2030 ވަނަ އަހަރު އަންނަވާ އިރަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ ރަަށަކަށް ތަރައްފީކުރުމަށް 220 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަކުރުމަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-01-30 07:45:33