×
މައި ސަފުހާ
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި 100އަށްވުރެ ގިނަ އާންމުން ޝަހީދުކޮށްލައިިފި

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ އިސްރާއީލު ސިފައިން ޣައްޒާގައި އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި 100އަށްވުރެ ގިނަ އާންމުން ޝަހީދުކޮށްލައިިފިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު މީޑިޔާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޣައްޒާ ސިޓީގެ ހުޅަނގުގައި

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 19:09:52
ގާޒާ ޝަހީދުންގެ އަދަދު 30،000 އިން މައްޗަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 33،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 18:01:36
ތައިލޭންޑްގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަނީ

މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ތައިލޭންޑްގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. މި ޑްރާފްޓް ބިލް ފާސްކުރުމަށް އަންނަ މަހު ކެބިނެޓަށް

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 16:13:09
އިޒްރޭލުން އެއްގަމު މަގުން ހިޒްބުﷲ އާއި ހަނގުރާމަކޮށްފާނެތީ ބައިޑަން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިޒްރޭލު ސިފައިން އެއްގަމު މަގުން ހިޒްބުﷲ އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށްފާނެތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ. އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެން އިން

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 15:37:49
ޣައްޒާގެ ޝަހީދުންގެ ޢަދަދު 30,000ން މައްޗަށް, ޤަތުލުޢާންމަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާނުގައި ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 30,000އަށް އުފުލިފައިވާ ކަމުގައި ޣައްޒާގެ ޞިއްޙީ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-29 15:18:59
ތާޕްސީ ޕަންނޫ ކައިވެނި ކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕަންނޫ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. ތާޕްސީ ކައިވެނިކުރަން އުޅެނީ އޭނާގެ ދުވަސްވީ ލޯބިވެރިޔާ މެތީއާސް ބޯއޭއާއި އެވެ. ޑެންމާކްގެ

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 15:00:59
އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު މީހުންގެ ހަށިތަކުގެ މަތީ ޓޭންކަރު ދުއްވައިފި

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު މީހުންގެ ހަށިތަކުގެ މަތީ ޓޭންކަރު ދުއްވައިގެން ގަތުލުއާންމެއް ހިންގައިިފި އެވެ. ކާބޯތަކެތީގެ އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ 77 މީހަކު ގައްޒާގައި އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 14:58:38
ގާޒާއަށް ވައިގެ މަގުން އެހީގެ ސާމާނު ވައްދަން ކެނެޑާއިން ވިސްނަނީ

ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އެއްގަމުން އެހީ ވެއްދުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާ ހެދި ގާޒާއަށް ވައިގެ މަގުން ވެސް އެހީތައް އަންނަނީ ވައްޓަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 12:09:54
ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރު

ދެކުނުގެ ކޮރެއާގައި ޑޮކްޓަރުން މަދުކަމުން ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ޑޮކްޓަރުން ހަޅުތާލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ. މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ގިނަ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 10:34:12
ޣައްޒާ ޢުދުވާން މެދުކަނޑައިލުމުން ޙޫޘީންގެ ޙަމަލާތައް ވެސް ހުއްޓައިލާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާންތައް މެދުކަނޑައިލަން ޔަހޫދީން އެއްބަސްވެއްޖެ ނަމަ, ރަތް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓުފަހަރާއި އަސްކަރީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-29 10:01:23
ދީޕިކާ ވިހާނީ ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބަލިވެއިން ވާހަކަ ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރްގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މިކަން އިއުލާންކޮށް ބުނެފައި ވަނީ ދަރިފުޅު އުފަންވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 09:52:25
ޣައްޒާ ޢުދުވާން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދެލިކޮޕީ ޙަމާސުން ދިރާސާ ކުރަނީ

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާން މެދުކަނޑައިލާ, ޣައްޒާގައި ވެރިކަން ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ރަހީނު ކޮށްފައިވާ އަސީރުން މިނިވަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-29 09:50:21
ދެކުނު ކޮރެއާގައި އަސްކަރީ ޑޮކްޓަރުން އާންމުންނަށް ހިދުމަތް ދެނީ

ދެކުނު ކޮރެއާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން މުޒާހަރާކުރަމުންދާތީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އަސްކަރީ ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދެކެނު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 09:47:06
ޗައިނާ އީސްޓާންގެ ދަތުރުތައް އާ މަންޒިލަކުން ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ޗައިނާއަކީ މިހާރު އެއް ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމު؛ ފެބުރުއަރީ 21އާ ހަމައަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 50،481 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 08:54:53
އެއާ އެމްބިއުލާންސްގައި އިންޑިއާ އަށް ބަލި މީހުން އުފުލަން ހުއްދައަށް އެދެނީ

އެއާއެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ހާމަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހަލީލް ވިދާޅުވީ އެއާ އެމްބިއުލާންސަށް މިހާރު ހުއްދަ ލިބިފައި އޮތީ ސްރީ ލަންކާ

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-29 08:27:32
ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިންކަމަށްވާ ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ

ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-02-29 07:44:42
ޗައިނާގެ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް ރަޝިއާގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ކަމަށްވާ 'ޔޫނިއަން ޕޭ' ބޭނުން ކުރާ ރަޝިއާގެ ފަރާތް ތަކަށް އެ ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތި ތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ނޫސް ތަކުން ރިޕޯޓު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-28 23:56:07
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ ނަވާލްނީގެ ޖަނާޒާ މިހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފާ ހުއްޓާ މަރުވި، ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވާލްނީގެ ޖަނާޒާ ހުކުރު ދުވަހު މޮސްކޯގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ނަވާލްނީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަވާލްނީ ވަޅުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-28 22:01:14
1 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ސިކުނޑީގައި ދިރިއޮތް އިތުރު ކުއްޖެއް ފެނިއްޖެ!

ޗައިނާގެ ޝެންގްހައި ގައި ވިހޭ ކުއްޖަކު އުމުރުން 1 އަހަރު ވީ އިރުވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބޮޑު ނުވާތީ އާއި އޭނާގެ ބޯ އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑު ވެފައި ހުރުމުން ހެދި ސްކޭނުން ފެނުނީ, ސިކުނޑީގައި އޭނާއާ އެއްމާބަނޑު

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-28 21:55:24
އެޕަލްގެ ކާރު ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލައިފި!

އައިފޯން އުފައްދާ އެޕަލް އިން އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް (އީވީ) އުފައްދަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-28 18:25:28
ޝާހްރުކްގެ "ކިންގް" ފްރާންސްގެ ފިލްމަކަށް ބިނާކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދަރިފުޅު ސުހާނާ ޚާން އެކީގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ އެކްޝަން ތުރިލާ "ކިންގް" އަކީ މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފްރާންސްގެ ފިލްމު "ލިއޯން: ދަ ޕްރޮފެޝަނަލް" އަސްލަކަށް

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-28 17:13:43
ރަޝިޔާގެ އިިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ޖަނާޒާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަލެކްސޭ ނަވަލްނީގެ ޖަނާޒާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. ނަވަލްނީގެ ޖަނާޒާ އޮންނާނީ ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގެ މަރީނޯ އަވަށުގެ ބޮރިސޮވްސްކޯޔޭ ސަހަރާގައި،

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-28 16:04:45
ރަޝިޔާއާ ހަނގުރާމަކުރުމަށް ނޭޓޯގެ ސިފައިން ނުފޮނުވާނެ

ޔޫކްރެއިނަށް ސިފައިން ނުފޮނުވަން ނޭޓޯ، ޕޮލޭންޑް އަދި ޖަރުމަނުން ނިންމައިފި އެވެ. ނޭޓޯއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ސިފައިން ފޮނުވައިފިއްޔާ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރަޝިޔާ އާއި ހުޅަނގުގެ ސަލާމަތީ

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-28 14:37:43
"ހަފްތާ 14" ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ވައުދުވި ގިނަ ވައުދުތައް ނުފުދޭ ކަމަށް ބުނެ ކުއްލި މައްސަލައެއް

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭ ސަރުކާރުން ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ގަލޮޅު ދެކުނު

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-28 14:33:03
އުތުރު ކޮރެއާއިން ރަޝިޔާއަށް ހަތިޔާރު ފޮނުވާ: ދެކުނު ކޮރެއާ

އުތުރު ކޮރެއާއިން ރަޝިޔާއާ އެކު ކާބޯތަކެއްޗަށް ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރޭ: ދެކުނު ކޮރެއާ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-28 14:12:24
ފަލަސްތީންގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފަލަސްތީންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝުތައްޔިހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-28 14:09:43
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓެއްގައި މީދާ އުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެ

ކޮލޮމްބޯއިން ޑެއިލީ މިރަރ ޚަބަރު ދީފައިވާގޮތުގައި ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައި މީދާ އުޅޭތަން ފެނިގެން އެ ފްލައިޓް ފުރުން ލަސްކޮށްފިއެވެ. މިކަން ސްރީލަންކަންގެ ޗެއާރމަން އަޝޯކް ޕަތިރާގެ

ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-02-28 13:28:06
ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ ގޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަތިޔާރު!

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ ގެއިން ހިނަ އަދަދެއްގެ ގެއިން ގިނަ ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލައެއް ތަހުގީހު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ގޮތުގައި ހަތިޔާރުތައް ފެނުނީ އެލައިން ޑިލޯން،

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-28 11:53:41
ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވަން ސައުދީއަށް ގޮތެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިނަށް އެރިތާ 2 އަހަރު ވެގެން ގޮސްފައި ވާ އިރު، ރަޝިއާއިން ދަނީ ހަނގުރާމައިގައި ކުރި ހޯދަމުންނެވެ. ދާދިދަހުން ޔޫކްރައިންގެ އުތުރުގެ 2 އަވަށެއް ރަޝިއާއިން ހިފާފައި ވާ އިރު، ޔޫކްރައިނުން

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-28 11:20:51
އެމެރިކާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ޙޫޘީން ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އެމެރިކާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށާއި އެމެރިކާގެ އެހެން އުޅަނދަކަށް އަނެއްކާވެސް ޙޫޘީން ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ހޫތީން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނީ ގަލްފް އޮފް އެޑެންގައި ހުރި އެމެރިކާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރަތް ކަނޑުގައި

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-02-28 10:41:40