×
މައި ސަފުހާ
ނިއުދިއްލީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މުޒާހަރާއެއް ހަމަނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެ 5 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިއްޔެ ނިއުދިއްލީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ސަރަހައްދެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ އިންޑިޔާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ފާއިތުވި އަހަރު ފާސްކުރި ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުގެ ގެނައުމުގެ ގާނޫނު، ސިޓިޒެންޝިޕް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-25 11:07:29
ނާސާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ އަވަހާރަވެއްޖެ

އޭނާގެ ކިބައިން ނާސާ އެދުނީ ހަނދަށް ގެންގޮސްދޭށެވެ. އެކަން އޭނާ ކޮށްދެއްވި އެވެ. އާދައިގެ ފަންސުރެއް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އޭނާ ހެއްދެވި ހިސާބުން ނާސާގެ ސައިންސްވެރިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 09:23:08
"މިސްޓަ އިންޑިއާ" ހަދާތީ ޝޭކަރް ކަޕޫރް ދައުވާކޮށްފާނެ

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މިސްޓަ އިންޑިއާ" ގެ ޓީމަށް ނޭނގި އެ ފިލްމުގެ ޓްރިލޮޖީއެއް ހަދަން އެހެން ބަޔަކު ނިންމާފައިވާތި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-25 07:30:03
އެމެރިކާގެ ޑޫމްސްޑޭ މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖޭގައި

ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސާއި އިސްވެރިން ދަތުރު ކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓު ކަމަށްވާ ޑޫމްސްޑޭ ޕްލޭން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޕާކްކޮށްފި އެވެ.ޑޫމްސްޑޭ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:27:18
ރައީސު ޓްރަމްޕް އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި

އެމެރިިކާގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ ރައީސު ޓްރަމްޕް އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ފުރަަތަަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. ރައީސު ޓްރަމްފް ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ ބޮޑުވަޒީރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-24 16:56:14
ކޮވިޑް-19: ގައުމުތަކަށް ފެތުރޭ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 24) - ޗައިނާއިން ފެނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ނިސްބަތް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އޭޝިއާގެ އިތުރުން މެދުއިރުމަތި އަދި ޔޫރަޕުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 16:22:29
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް އިންޑިއާ އަށް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ދެދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް ހުޅުއްވައިދެއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.މޯދީގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 14:03:30
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މާހާތިރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ވަނީ މަހާތީރުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ، އެ ގައުމުގެ ގަޑިން މިއަދު މެންދުރު 1:00 ގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 13:20:18
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް

ގުޖުރާތު (ފެބްރުއަރީ 24) - ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަޑައިގެންފި އެވެ. ޓްރަމްޕުގެ ދަތުރުފުޅުގައި މޯދީގެ އުފަން ސްޓޭޓުގައި ދުނިޔޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 11:50:52
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މަހާތިރު، 94، އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-24 11:49:59
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމާއެކު، އީރާނުގެ އަވަށްޓެރި ހުރިހާ ގައުމަކުން ސަރަހައްދީ ރޮނގު ބަންދުކޮށްފި

ތުރުކީން އީރާނަށް ހުރަަސްކުރާ ސަރަހައްދީ ގޭޓެއް ބަންދުކޮށްފައި އީރާނުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެގައުމާ ސަރަހައްދީ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ގައުމުތަކުން ސަރަހައްދީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-24 07:58:59
އެފްއޭޓީއެފްގެ "ގްރޭ ލިސްޓު"ގައި ޕާކިސްތާން އަދިވެސް އޮންނާނެ

ކަރާޗީ (ފެބްރުއަރީ 23) - މަނީ-ލޯންޑްރިން އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ހޭދަކުރޭތޯ ފާރަވެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އެކްޝަން ޓާސްކް ފޯސް (އެފްއޭޓީއެފް) ގެ "ގްރޭ ލިސްޓް" ގައި ޕާކިސްތާން އަދިވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 16:11:15
ކޮވިޑް-19: ވެކްސިންގެ ޓެސްޓްތައް އެޕްރީލް މަހު

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 23) - މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާ ދޭން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓެސްޓްތައް އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ ކަމަށް ބެއިޖިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 15:42:41
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ޗައިނާގައި ދަށަށްގޮސް ބައެއްގައުމު ތަކުގައި ބަލިފެތުރޭ އަދަދު މައްޗަށްޖެހިއްޖެ

ޗައިނާގައި ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ފެތުރެން ފެށި ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 މިހާރު 30 ގައުމަކަށް ފެތުރިފައިވާއިރު ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާގައި ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާކަމަށާއި،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 14:11:45
ޗައިނާގެ ހަންފެތުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮރޯނާ ވައިރެސްއިން ހުރަސްއެޅިފަ

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު މިޔަންމާއަށް ކުރެއްވި އިރު ސޮއިކުރެއްވި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާ ކުރުމާ ބެހޭ އައު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވިއިރު، އޭނާގެ ހުވަފެންތަކަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 13:39:27
ކޮވިޑް-19: ސައުތު ކޮރެއާގައި ވައިރަހުގެ އެލާޓް ލެވެލް އެންމެ މައްޗަށް

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށުމުން، އެ ގައުމުގައި ވައިރަހުގެ އެލާޓް ލެވެލް އެންމެ މައްޗަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މޫން ޖައި-އިން އިއުލާން ކުރައްވައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 13:27:10
އިޓަލީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

އިޓަލީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެ، އެގައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ އަވަށްތައް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.އިޓަލީގައި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 13:12:35
ސަޢުދީގެ ތެލުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ޔަމަންގައި ވެރިކަންކުރާ ޙޫޠީ ޖަމާއަތުން، ރަތްކަނޑުގައިވާ ސައުދީ ތެލުގެ މަރުކަޒުތަކަށް އިއްޔެ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.ރަތްކަނޑުގައިވާ ސައުދީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 13:07:53
ޗައިނާގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުން ދަށަށް، އެހެން ގައުމުތަކުގައި މައްޗަށް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާގައި ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާ އިރު އެހެން ގައުމުތަކުގައި ބަލި ފެތުރޭ ރޭޓް މައްޗަށް ޖެހޭތީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 12:50:37
"މޭޑް މައިކް" މަރުވެއްޖެ!

އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކުރި ރޮކެޓެއް ފޮނުވާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މައްޝޫރު "ޑެއަރޑެވިލް" މައިކް ހިއުސް މަރުވެއްޖެއެވެ.އެޕަލްވެލީއަށް އުފަން އުމުރުން 65 އަހަރުގެ ހިއުސް ރޮކެޓުގައި ވެއްޓިފައިވަނީ ސެން ބަރނަޑިނޯ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 10:54:07
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ބާނީ ސޭންޑާސް ކުރިހޯއްދަވަނީ

ސެނެޓަރު ބާނީ ސޭންޑާސް މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ވާދަކުރައްވާނެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ސެނެޓަރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 07:57:49
"މިސްޓަ އިންޑިއާ 2" ގެ މޮގެމްބޯގެ ރޯލް ޝާހްރުކް ޚާނަށް؟

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ "މިސްޓަ އިންޑިއާ" ޓްރިލޮޖީގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ފިލްމުގެ ވިލަން މޮގެމްބޯގެ ރޯލް ކުޅެން ޝާހްރުކް ޚާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 07:31:02
އެހެން ބަޔަކު "މިސްޓަ އިންޑިއާ" ހަދާތީ ސޯނަމް ކަޕޫރް ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

"މިސްޓަ އިންޑިއާ" ގެ ޓްރިލޮޖީއެއް އެހެން ބަޔަކު ހަދާކަން އަންގައިވެސް ނުލައި އިއުލާންކުރުމުން ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރް ކަޕޫރް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރް ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 07:28:17
މަރުވި ޒުވާން ޑޮކްޓަރުގެ ކައިވެނި ފަސްކުރީ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 22) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 29 އަހަރުގެ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު ޕެންގް ޔިންހުއާ މަރުވީ ޗައިނީޒް އާ އަހަރު އޭނާގެ ކައިވެނި ކުރަން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަފައި ވަނިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 12:08:15
އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓްކުރެވެނީ އެންމެ ތިން ސްޓޭޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގައި ޓެސްޓް ކުރެވެނީ އެންމެ ތިން ސްޓޭޓުގައި ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ލެބޯޓްރީސް (އޭޕީއެޗްއެލް)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 12:02:44
ލީޑަރު ދިން ލޯނަކާ ގުޅިގެން ތައިލެންޑުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އުވާލައިފި

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 22) - ތައިލެންޑުގައި ޑިމޮކްރެސީ ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ފިއުޗާ ފޯވާޑް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ތަނަތޯން ޖުއާންގްރޫންގްރުއަންގްކިޓް، ޕާޓީ އަށް ދިން ހަ މިލިއަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 11:27:31
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގެ ޖަލުތަކަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިއްޖެ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެ ގައުމުގެ ބައެއް ޖަލުތަކަށް ވެސް ފެތުރިއްޖެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ. ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 450

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 11:22:32
އީރާނުގައި ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި

އީރާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިއްޔެ ބަޔަކު ވޯޓުލަނީ އީރާނުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް އިއްޔެ ލީ ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފިއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގަައި ނަތީޖާ އެނގޭވަރު ވާނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 08:26:13
އިމްތިހާނުން ފާސްވާން ރިޝްވަތު ދޭން ބުނި އިންޑިއާ ޕްރިންސިޕަލެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޯޑް އިމްތިހާނުން ފާސްނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރެއް އޮންނަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ހަދަންވީ ގޮތަކީ އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގެ ތެރެއަށް 100 ރުޕީސް ލައިގެން މަތީ ނަތީޖާ ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވުން ކަމަށް ބުނެ، ދަރިވަރުންނާ ވާހަކަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 08:09:22
ލުބްނާނުން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

އީރާނުން ލުބްނާނަށް ދިޔަ އަންހެނަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މިމީހާގެ އިތުރުން ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 2 މީހަކުވެސް ތިބިކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.ވައިރަސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-21 21:37:09