×
މައި ސަފުހާ
ޢުމަރު އަލް މުޚްތާރު- “ބަރިޤާގެ ސިންގާ” އުއްމަތަށް އުފަންކޮށްދެއްވާ!

ޝޭޚް ޢަޙްމަދު މޫސާ ޖިބްރީލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 1862 ގެ ތާރީޚް ދައްކާގޮތުގައި އުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ފަޤީރު ނިކަމެތި ޢާއިލާއަކަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު އުފަންވިއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-18 07:23:58
ސްޕެއިން އާއި އިނގިރޭސީން ކުއާޓާއަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ސްޕެއިން އާއި އިނގިރޭސީން ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ޓީމުން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ހޯދީ އިންދިރާ ގާންދީ އެތުލެޓިކް

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 23:31:52
މަލާލާ ޒަމާނީ ހެދުން ލައިގެން އޮކްސްފާޑަށް ދިޔުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް މަލާލާ ޔޫސުފް ޒާއީ ޒަމާނީ ހެދުން ލައިގެން އޮކްސްފޯޑަށް ދިޔުމާއެކު ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އޭނާއަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ހަށިގަނޑު ނިވާވާ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 21:11:13
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަގުރަލާއި އޫރުމަސް ކަސްޓަމްސް އިން ނައްތާލައިފި

ކަސްޓަމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަގުރަލާއި އޫރުމަސް އަދި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ. ތަކެތި ނައްތާލައިފައިވަނީ ތިލަފުށީގެ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަހައްދުގައި، ކަސްޓަމަސް އޮފިސަރުންނާއި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 18:03:09
އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށުން ސީރިއާގެ ރައްގާ ހިފައިފި

ދިމިޝްގު (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ސީރިއާގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބެލި ރައްގާ ހިފައިފި ކަމަށް ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސަސް (އެސްޑީއެފް) އިން މިއަަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ކުރުދީންނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 16:16:34
ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމަ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ފެށިދާނެ: ކިމް

ޕިއޮންޔޮން (އޮކްޓޯބަރު 17) - ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 15:55:16
ސައުދީ ޕްރިންސުންތަކެއް "ވަގަށް ނަގައިގެން" އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި

އަރުވާލެވިގެން ޔޫރަޕުގައި ތިބި ސައުދީ ޕްރިންސުންތަކެއް "ވަގަށް ނަގައިގެން" އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައިކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ އިންޓެލިޖެންސުގެ ވެރިޔާ ޕްރިންސް ތުރުކީ އަލް ފައިސަލް ޔަގީން ކޮށްދީފި އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 15:41:56
ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ތަރި ސޯފީ ޖޯނަސް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސްއާއި އެންގޭޖްވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރީޒް ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ތަރި ސޯފީ ޓާރނާ ޕޮޕް ބޭންޑް ޑީއެންސީއީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ކުރިން މަޝްހޫރު ޖޯނަސް ބްރަދާރޒް ބޭންޑްގެ މެމްބަރު ޖޯ ޖޯނަސްއާއި އެންގޭޖްވެއްޖެއެވެ. މި ދެ ތަރިންވެސް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-10-17 15:26:38
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ލިޔުންތެރިޔާ ކާރު ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރު

ވަލެއްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - މޯލްޓާ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ލިޔަމުންދިޔަ ބްލޮގަރެއް ކަމަށްވާ ޑަފްނީ ކައުއަނާ ގަލިޒިއާ ކާރު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 13:18:48
އާންމުކޮށް ބޮލުގައި ކުލަޖައްސާ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

އާންމުކޮށް ބޮލުގައި ކުލަޖައްސާ، ބޯ ޑައި ކުރާ އަންހެނުންނަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާ އަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސާޖަން އެއް ކަމަށްވާ ކޭފާ މޮކްބެލް ކުރެއްވި

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 13:13:11
ތާޖު މަހަލް ބިނާ ކުރީ ގައުމަށް ގައްދާރުވި ބަޔަކު: އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ މެމްބަރެއް

ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 17): އިންޑިއާގެ އާގަރާގައި ހުންނަ ތާޖު މަހަލްއަކީ 'ގައުމަށް ގައްދާރުވި ބަޔަކު' ބިނާކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)ގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 13:07:53
ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ފެށިދާނެ: އުތުރު ކޮރެއާ

އދ. (އޮކްޓޯބަރު 17): އުތުރު ކޮރެއާގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެ، ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއް ފެށުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ ނައިބު

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 12:58:35
ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އޮބާމާކެއާ މަރުވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި ތައާރަފް ކުރެއްވި ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް، އޮބާމާކެއާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 12:12:56
ލަސް ވެގަސް ހަމަލާ: ޒަޚަމްވި މީހަކު ދެ ހަފުތާ ފަހުން ހޭއަރައިފި

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގެ މިއުޒިކް ކޮންސެޓަކަށް މި މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި ވަޒަން އެރި މީހަކު ކޯމާއެއްގައި އޮތުމަށް ފަހު ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 11:54:59
ކޮންމެ އިރަކުވެސް ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ: އުތުރު ކޮރެއާ

ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއް ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތަކުވެސް ފެށިދާނެ ކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފިއެވެ. ޔޫއެންއަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމްބެސެޑަރު ކިމް އިން ރްޔޯންގް އެކަން ހާމަކުރެއްވީ ޔޫއެންގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 11:18:48
މަގްސަދު ހާސިލްކޮށްފައި ނޫނީ އެމެރިކާއާ މަޝްވަރާ ނުކުރާނަން: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔޮން (އޮކްޓޯބަރު 17) - އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދަން ނޯތު ކޮރެއާ އިން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މަގްސަދު ހާސިލްކޮށްފައި ނޫނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 10:00:40
ބީޖޭޕީގެ އިސްވެރިއެއްގެ ފާޑު ކިއުން ޝާހު ޖަހާންއާއި ތާޖު މަހަލްއަށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތާރީހީ އެއް ބިނާ ތާޖު މަހަލްއަށާއި ތާޖު މަހަލް ބިނާ ކުރެއްވި ރަސްގެފާނު ޝާހު ޖަހާންއަށް ބީޖޭޕީގެ އިސްވެރިއަކު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 09:58:10
"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"އަކީ ހަގީގީ ވާހަކަ އަކަށް އުފައްދާ ފިލްމެއް!

އާމިރް ޚާން އެކްޓްކޮށް، އޭނާ އާއި އަންހެނުން ކިރަން ރާއޯ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަކީ ހަގީގީ ވާހަކައަކަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓިމުން ބުނެފި އެވެ. އަދާވިތު ޗަންދަން

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 09:25:45
ބުޅާ ކޯޅޭހެން ކޯޅޭ ކަމަށްބުނުމުން ސޯނަމް ކަޕޫރު ރުޅިގަދަ ވެއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ “ވީރޭ ދީ ވެޑިންގް”ގެ ހަތަރު އަންހެން ތަރިން ބުޅާ ތަކެއް ކޯޅޭހެން ކޯޅޭތީވެ އެ ފިލްމު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އުޅޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 09:15:06
އެބުނާ އާމްސް ޑީލަރެއްގެ މައްސަލައެއް މިހާރުވެސް އިންޑިއާގެ ހައިކޯޓުގައި !

ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަތައް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދެކެވިފައިވާއިރު އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބުނާ އަބީޝޭކް ވަރުމާގެ މައްސަލައެއް އިންޑިއާގެ ހައިކޯޓުގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 08:45:05
އިރާގާއި ކުރުދީންގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގާ ވަކިކޮޅެއް ނުނަގާނަށް: ޓްރަމްޕް

އިރާގުގެ ކުރުދިސްތާނުގެ ކުރުދީން ވަކި ދައުލަތެއް އިއުލާނު ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓަށްފަހު އިރާގުގެ މަސްރަހު ގޯސްވެފައިވާއިރު އިރާގުގެ މި ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގާ ވަކި ކޮޅެއް ނުނަންގަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 08:15:06
ކުރުދީންގެ ބާރުގެ ދަށުން ކިރްކޫކް އިރާގު ސިފައިން ހިފައިފި

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 17) - ކުރުދީންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ކިރްކޫކުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އިރާގު ސިފައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ކިރްކޫކުގެ މެދުތެރޭގައި ހުންނަ ގަވަރްނަރޭޓް އޮފީސް އިމާރާތް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 00:36:14
މިނިވަންކަން އިއުލާންކުރުމާ މެދު ކެޓަލޯނިއާގެ ޖަވާބު ސާފެއް ނޫން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) - މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރުމާ މެދު ކެޓަލޯނިއާގެ ލީޑަރުންގެ ޖަވާބު ސާފު ނޫން ކަމަށް ސްޕޭނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަލްފޮންސޯ ދަސްޓިސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރުމާ މެދު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 15:36:31
ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ތަރި ސޯފީ ޓާނާ ޖޯ ޖޯނާސްއާ ކައިވެނިކުރަނީ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރީތި ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯ ޖޯނާސްއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ދެހާސް ސޯޅައިން ފެށިގެން

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 13:30:40
"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަކީ ހަގީގީ ވާހަކައެއް

ސުޕަސްޓާ އާމިރް ޚާން އެކްޓްކޮށް، އޭނާ އާއި އަންހެނުން ކިރަން ރާއޯ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަކީ އަދާވިތް ޗަންދަން ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. "ސީކެރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަކީ އިންޑިއާގެ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-16 13:02:00
ލައިބީރިއާގެ އިންތިޚާބު: ޖޯޖް ވިއާ ދެ ވަނަ ބުރަށް

މޮންރޯވިއާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ލައިބީރިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ޖޯޖް ވިއާ ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް ވޯޓުގެ 50 ޕަސެންޓް އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިނުގަތުމުން ދެ ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 12:18:31
ކުރުދީން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ކިރްކުކުގެ ބޮޑުބައެއް އިރާގުގެ ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އިރާގުގެ ކިބައިން ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކުރުދީން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ކިރްކުކްގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އިރާގުގެ ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އިން 2014 ވަނަ އަހަރު ކިރްކުކް

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 11:54:12
ކެބިން ޕްރެޝާ ދަށްވެގެން އެއާއޭޝިއާގެ ބޯޓެއް އަނބުރާޖައްސައިފި

ޕާތު (އޮކްޓޯބަރު 16) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕާތުން ފުރައިގެން އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ދަތުރުކުރި އެއާއޭޝިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކެބިން ޕްރެޝަރު ކުއްލިއަކަށް ދަށްވެގެން އަނބުރާ ޖައްސައިފި އެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 11:34:46
ނިއުކްލިޔާ ބޮމެއް ވައްޓާލަންދެން އުތުރު ކޮރެޔާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ ބަލާނަން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރ 16) : އުތުރުކޮރެޔާގެ މައްސަލަ ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު ހައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ނޮފޮރޮޅާ އެންމެގާކޮޅެއް ވެސް ނުބާއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރިކްސް ޓިލާސަން

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-16 10:42:54
ފުރަތަމަ ބޮން ވައްޓާލަންދެން ނޯތު ކޮރެއާއާ މަޝްވަރާ ކުރާނަން: ޓިލަސަން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 16) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފުރަތަމަ ބޮން ވައްޓާލަންދެން އެ ގައުމާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސީއެންއެންގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 10:38:46