×
މައި ސަފުހާ
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭންގައި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގި: ޖަޕާން

ކިޔޭވް (23 މާޗް 2023): ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭންގައި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކާއި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ޖަޕާނުން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފޯމިއޯ ކިޝީދާ ޔޫކްރޭނަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 11:54:17
ލީ ޓީޝާޓަކާ ގުޅިގެން ކޭޕޮޕް ތަރިއެއް ހޫނު ފެނަށް

ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުނު އިރު ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓަކާ ހެދި ކޭޕޮޕްގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ގްރޫޕު ކަމަށްވާ "ޓްވައިސް"ގެ މެންބަރެއް ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ކޮރިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯޯދުމަށް ފަހު އެމެރިކާގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 09:27:31
ޔޫރޭނިޔަމް އެކުލެވޭ ހަތިޔާރު ޔޫކްރެއިންއަށް ދޭންނިންމުމުން ރަޝިއާގެ އިންޒާރު އިނގިރޭސިވިލާތަށް!

މޮސްކޯ (22 މާޗް 2023): އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ޑިޕްލީޓެޑް ޔޫރޭނިޔަމް އެކުލެވޭ އުންޑަ ދޭތީ ރަޝިއާއިން އިންޒާރުކޮށްފައިވާއިރު އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ޔޫކްރޭނަށް ނުދޭނެކަމަށް އެމެރިކާ ބުނެފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 16:20:54
ޕާކިސްތާނާއި އަފްޣާނިސްތާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނާއި އަފްޣާނިސްތާނަށް އިއްޔެ އައި ބިންހެލުމެއްގައި 12 މީހަކު މަރުވެ، 200އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. އެ ބިންހެލުން އައީ، 6.5 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިރުއުތުރުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 16:20:21
ފެނަށް ޖެހުމުގެ ބޮޑު ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތައް ބިލިއަން މީހުންނެއް، ފެނަށް ޖެހުމުގެ ބޮޑު ކާރިސާއަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ކަމަށް އދ. އިން އިންޒާރުކޮށްފި އެވެ. އދ. މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 14:28:00
ޔޫރޭނިއަމް އުންޑަ ދީފިއްޔާ ރައްދު ދޭން މަޖުބޫރުވާނެ: ޕުޓިން

ޔޫރޭނިއަމް އަޅައިގެން އުފައްދާފައި ހުންނަ އުންޑަ، އިނގިރޭސި ވިލާތުން ޔޫކްރޭނަށް ފޮނުވައިފި ނަމަ އެކަމަށް ރައްދު ދިނުން ރަޝިޔާ އަށް މަޖުބޫރުވާނެ ކަމަށް، ރަޝިޔާގެ ރައިސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 13:56:57
ހުޅަނގާއި ޔޫކްރޭން ސުލްހައަށް ތައްޔާރެއް ނޫން: ޕުޓިން

މިހާރު ޔޫކްރޭންގައި ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވިދާނެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި، ޗައިނާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ސުލްހައިގެ އެޖެންޑާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 13:52:54
އެމެރިކާގައި ނުރައްކާތެރި ފަންގަސްއެއް ފެތުރެނީ

ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ފަންގަސްއެއް އެމެރިކާގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް، އެ ގައުމުގެ ސެންޓާސް ފޯ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 13:52:10
ސައުދީއަށް ހަނދު ނުފެނުނު، މުލަ ރޯދައަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ. މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާއިން ނިންމީ ރޯދަ މަހަށް ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-21 21:20:48
ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޕުޓިން އަށް ދައުވަތު ދެއްވައިފި

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން، މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް، ޗައިނާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ރަޝިޔާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގް،

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-21 16:24:57
ކްރީމިއާގައި ރަޝިޔާގެ މިސައިލްތަކެއް ގޮއްވާލައިފި

ރަޝިޔާ ސިފައިން 2014 ވަނަ އަހަރު ހިފާފައިވާ ޔޫކްރޭންގެ ބިމެއް ކަމަށްވާ ކްރީމިއާގައި، ރޭލެއްގައި ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް ގެންދިޔަ ރަޝިޔާގެ ކްރޫޒް މިސައިލްތަކެއް ގޮއްވާލާފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރޭންގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-21 15:50:10
ނިއުކްލިއާ ރައްދެއް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީންތަކެއް ބާއްވައިފި

ދުޝްމަނުންގެ ފަރާތުން ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރަކުން ރައްދު ދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީންތަކެއް، އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކިމް ޖޮން އުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-21 13:15:20
ޕާކިސްތާނުގައި އިމްރާން ޚާން އާ ދެކޮޅަށް މިހިންގަނީ ކިހާވަރެއްގެ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްގަނޑެއް؟

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާންޚާން އާއި އޭނާގެ ޕާޓީކަމަށްވާ ތަހްރީކޭ އިންސާފަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިމިވަނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްގަނޑެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ޕާކިސްތާނުގެ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް އަދި ފަރުދީގޮތުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-21 10:56:27
އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ޝާންތަނޫގެ އިތުރު ފިލްމެއް ނެޓްފްލިކްސްއަށް

ކަލާސް ޓީވީއިން ގެނެސްދިން ނެށުމުގެ ޝޯ "ޖަލަކް ދިކް ލާޖާ"އިން ވިދާލި ނެށުންތެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ޝާންތަނޫގެ ފިލްމު "ޓޫތް ޕަރީ: ވެން ލަވް ބައިޓްސް" ނެޓްފްލިކްސްއިން ޕްރިމިއާކުރާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެންޑެމޮލް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-21 09:40:11
ކޮވިޑުގެ ތަޖުރިބާތައް ކިޔައިދޭ އިތުރު ފިލްމެއް

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމު ގެތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބިނާކޮށްގެން އުފައްދާ ފިލްމު "ބީޅް"ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ޢާއްމުންނަށް ދައްކާލައިފިއެވެ. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-21 09:32:23
ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި ރައީސް ޝީ ރަޝިޔާ އަށް

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ 'ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި' ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގް މިއަދު ރަޝިޔާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 12:31:51
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްމީ ދައުވަތު އީރާނުގެ ރައީސަށް!

ތެހެރާން (20 މާޗް 2023) : އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ، ސައޫދީއަށް ރަސްމީދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމުގެ ދައުވަތު ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު، އަރުވައިފިއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 11:27:43
ކޮންމެ ފިލްމީ ތަރިއަކަށް ވެސް ނާކާމިޔާބީ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާނެ: ޔާމީ ގޯތަމް

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ތަރިއަކީ ވެސް ކެރިއަރުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ނާކާމިޔާބީ ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާނެ ތަރިއެއް ކަމަށް އަރަމުން އަންނަ ބަތަލާ ޔާމީ ގޯތަމް ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްއަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 10:53:09
ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތެއް އީރާންގެ ރައީސަށް

އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް، ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ. ހަތް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 10:48:47
ޔޫކްރޭން މައްސަލަ ހައްލުކުރަންވީ ބުއްދިވެރި ގޮތަކަށް: ރައީސް ޝީ

ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރޭނާ ދެމެދު ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމަ ބުއްދިވެރި ގޮތަކަށް ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނުކުތުމަށް، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 10:47:39
ނާސާއިން ބޭނުންކުރާނެ އާ ސްޕޭސް ސޫޓް ދައްކާލައިފި

ނާސާގެ އާޓިމިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ހަނދުގެ މިޝަންތަކުގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން ލައިގެން އުޅޭނެ އާ ސްޕޭސްސޫޓް ޑިޒައިން ދައްކާލައިފިއެވެ. އާ އެކްސިއަމް އެކްސްޓްރާވެހިކިއުލާ މޮބިލިޓީ ޔުނިޓް (އެކްސްއީއެމްޔޫ)

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 10:15:39
ނިއުޒީލެންޑު ސަރުކާރުގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

ނިއުޒީލެންޑުން އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ޓިކްޓޮކް އެޕްލިކޭޝަން މަނާކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ ވީޑިއޯ ޝެއަރިން ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކް، ސަރުކާރުގެ ޑިވައިސްތަކުގައި މަނާކޮށްފައިވަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 09:47:48
ޔޫކްރޭނުން ގޮވާން ބޭރުކުރުމުގެ އެއްބަސްުވުން އާކޮށްފި

ޔޫކްރޭނުގައި އުފައްދާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް އެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކުގެ ޒަރީއާއިން އެހެން ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަޝިޔާއާ އެކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 13:30:54
އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރުތައް އިސްލާމް އާބާދުގެ ކޯޓުން އިއްޔެ ބާތިލުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 13:25:26
ހުޅަނގަށް ގޮން ޖައްސަވައި ޕުޓިން ޔޫކްރޭނަށް

ރަޝިޔާ ސިފައިން މީގެ އަހަރު ދުވަސް ކުރިން ޔޫކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމައިގައި ހިފާފައިވާ ޔޫކްރޭންގެ ބިންތަކުން ފޭބުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ގޮވައިލަމުން ދަނިކޮށް، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 13:11:32
އިކުއެޑޯ އާއި ޕެރޫއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިކުއެޑޯ އާއި ޕެރޫއަށް އިއްޔެ އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 6.8 މެގްނިޓިއުޑުގެ ބާރުމިނުގައި އައި އެ ބިންހެލުމުގައި މަރުވެފައިވަނީ އިކުއެޑޯގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-19 13:08:05
ހައްޔަރުކޮށްފާނެތީ މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ޓްރަމްޕު ގޮވާލައްވައިފި

މި ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސަޕޯޓަރުން އޭނާގެ ހިމާޔަތުގައި މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރުމަށް، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 12:43:51
ޝީ ޖިންޕިން ރަޝިއާއަށް، ރަޝިއާ އެކަހެރިކުރަން ހުޅަނގުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފެނަށް!

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މާދަމާ ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެވުޒާރާއިން ބުނިގޮތުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-19 12:17:59
އަދިތީ ރާއޯގެ ވެބް ސީރީސް ''ޖުބިލީ'' އޭޕްރީލް 7ގައި އެމޭޒަންއަށް

ވިކްރަމް އަދިތްޔަ މޮތުވާނޭ ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދިތީ ރާއޯ މުހިއްމު ރޯލަކުން ފެންނަ ވެބް ސީރީސް "ޖުބްލީ" އޭޕްރީލް 7ގައި އެމޭޒަން ޕްރައިމްއިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ދިހަ އެޕިސޯޑު ހިމެނޭ މިވެބް ސީރީސްއަކީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-19 09:26:15
ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރަން ނެރުނު އަމުރާ އެކު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގުމުގެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑްމިއާ ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުމަކީ ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގެ މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-18 22:08:41