×
މައި ސަފުހާ
ދުނިޔެއިން ޗީތާ ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރަށް ދުވާ ޖަނަވާރު ކަމަށްވާ ޗީތާގެ އާބާދީގެ އަދަދު ދަށްވާން ފެށުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސައިންޓިސްޓުން މިކަމާއި ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އެފްރިކާ ބައްރުގައި ދިރިއުޅޭ ބުޅާ އާއިލާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-07-15 15:23:37
ޒަރާފާގެ އާބާދީ މަދުވެ، ދުނިޔެއިން ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އެއްގަމު މަންމަލު ޖަނަވާރު ކަމަށްވާ ޖިރާފު ނުވަތަ ޒަރާފާގެ އާބާދީ ވޭތުވެދިޔަ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުތަން ދަށްވެ، ދުނިޔެއިން ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެއެވެ. އދ. ގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2016-12-09 09:57:39
ބަޔޯސްފިއާ ރިޒާވަކަށް ރާއްޖެ ހަދަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވަކަށް ރާއްޖެ ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ރިޕޯޓު ނެރުމަށް ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-03-27 14:28:00
މޫސުމީ ހަވީރަކުން މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން "މޫސުމީ ހަވީރު"ގެ ނަމުގައި ހަވީރެއް މިއަދު ރަސްފަންނުގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ހަވީރު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވަމުން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މަޖީދު

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-03-23 21:35:00
ހަކަތަ އަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން ސޮއިކޮށްފި

ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ގާލް ގައިޑާއި ސްކައުންޓް އެސޯސިއޭޝަނާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-03-15 19:03:00
ތިމާވެށިން ޑިގްރީ ހަދާ 16 ދަރިވަރެއްގެ ކޯސް ސްޕޮންސާކޮށްދީފި

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުން އަންނަ 16 ދަރިވަރުންގެ ކޯސް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސްޕޮންސާކޮށްދީފި އެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި އެންވަޔަރްމަންޓަލް

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-03-14 15:31:00
48 ގަޑިއިރުގެ ޑައިވިން- ކަނޑުއަޑީގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނަކަށް

ތިމާވެއްޓާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރީތިކަން ހިމާޔަތްކުރުމާއި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން އެޓޯލް ސްކޫބާ ޑައިވް ސެންޓަރުން، މަޝްހޫރު ޑައިވިން ސްޕޮޓް މާޔާ ތިލައިގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 48 ގަޑިއިރުގެ ޑައިވިންގެ ސަބަބުން

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-02-27 22:11:00
އަހަރަކު 300،000 ޓަނުގެ ކުނި އުފެދޭ: މިނިސްޓަރު ތޯރިގް

އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި 340،000 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ ކުނި އުފެދޭ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުންޏާބެހޭ ގާނޫނުގެ ޑްރާފްޓަށް ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ކަމާބެހޭ

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-02-22 12:51:00
ދަނގެއްޗާއި މީދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން 57 މިލިއަން ރުފިޔާ

އދ. ދަނގެއްޗާއި ރ. މީދޫގައި 57 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރަން ދެ ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ދަނގެތީގެ ފެނުގެ

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-02-07 12:56:00
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި އުވާލި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަލުން އުފައްދައި އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައި ވެބްސައިޓާއި ލޯގޯ މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-01-27 14:25:00
ކުނި މެނޭޖުކުރޭ! އެހެންނޫނީ އިގުތިސާދު ހަލާކުވެދާނެ: ތޯރިގް

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ އިގުތިސާދު ހަލާކުވެދާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ މަސައްކަތްތައް

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-01-27 13:28:00
"ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިއްޖެ"

ވޭތުދެވިޔަ ދެ އަަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-01-25 15:07:00
ވައި ނުސާފުވުމާ ގުޅޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ކެމްޕޭނެއް

ވައި ނުސާފުވުމާ ގުޅޭ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ހަނިމާދޫގައި ހުންނަ ކްލައިމެޓް އޮބްޒަވޭޓްރީގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދުވަސްވަރަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-01-16 23:30:00
މޭ އިން ފެށިގެން އެޗްސީއެފްސީ ގޭސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

އޯޒޯން ފަށަލަ އަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ ހައިޑްރޯކްލޯރޯފްލޯރޯކާބަން (އެޗްސީއެފްސީ) ގޭސް، އެކުލެވޭ ތަކެތި އަންނަ މޭ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-01-07 15:29:00
ޓަގާއި ބާޖު ފުން ނުކުރެވެނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން: އީޕީއޭ

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 27 ގައި ކ. ފުށިދިއްގަރުފަރަށް އެރި "މެއިންލޭންޑް ޝިޕިން"ގެ ޓަގާއި ބާޖު އަދިވެސް ފުން ނުކުރެވެނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-01-06 12:49:00
ހަފުތާއެއް ވީ އިރު ވެސް ފަރަށް އެރި ޓަގު ފުނެއް ނުކުރެވުނު

ފުށިދިއްގަރު ފަރަށް އެރި އެމްއެމް އެކްސްޕޯޓުގެ ޓަގާއި ބާޖު ހަފުތާއެއް ވީއިރު ވެސް ފުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން އިންޑިއާ

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-01-04 13:00:00
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި ނައްތާލަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށްްްްްްްްްްްްްްް

މާލޭ ސަރަހައްދުން ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމާއި ވޭސްޓް

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-31 12:08:00
ބޮޑު ހިލައާ އެކު ޓަގަކާއި ބާޖެއް ފަރަށް އަރައިފި

ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން އިންޑިއާ އިން އައި ޓަގަކާއި ބާޖެއް މާލެ އަތޮޅު ފުށިދިއްގަރު ފަރަށް އުރިއްޖެ އެވެ. "ހަވީރަ"ށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާ ބޭރު ބައެއް ކަމަށްވާ އެމްއެމް އެކްސްޕޯޓުގެ

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-29 14:53:00
މާލެ ތެރެއަށް ކުނި އުކާ ނަމަ ރިޕޯޓުކުރެވޭ އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މާލޭގައި ކުނި އުކާލުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި އަޅާ ނަމަ، އެކަން ކަމާއި ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ރިޕޯޓުކުރެވޭ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-21 16:50:00
މީދު އަށް ލެއްގި ބޮޑު މަސް ކަނޑަށް ބޭރުކޮށްފި

އިއްޔެ ހެނދުނު އައްޑޫ މީދު އަށް ލެއްގި ބޮޑު މަހުގެ ބައި މިއަދު ހެނދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަނޑަށް ބޭރުކޮށްފި އެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނިވެފައި އޮތް 50 ވަރަަަކަށް ފޫޓްގެ ސްޕާމް ވޭލްއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ބޮޑު މަސް ބޭރު

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-20 10:09:00
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދެ ފަރަކަށް ދެ އުޅަނދެއް އެރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ބަޔޯސްފިއާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދެ ފަރަކަށް ދެ އުޅަނދެއް އަރައި ގެއްލުން ލިބުނު މައްސަލައެއް އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. "ހަވީރަ"ށް އެނގިފައިވާ

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-17 12:38:00
ގައިޑް ކުދިންގެ ތިމާވެށި ކޭމްޕެއް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި

ގާލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ކޭމްޕް ބ. އޭދަފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ތިމާވެއްޓާބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި ބ. އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީސް އަދި ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް ގުޅިގެން

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-16 19:46:00
ޕެރިސް އެއްބަސްވުމަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އުންމީދު:ރައީސް

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި ބޭއްވި ތިމާވެށީގެ ބޮޑު ސަމިޓު، ކޮޕް21 ގައި ވި އެއްބަސްވުމުންރަމްޒުކޮށްދެނީ، އިންސާނުންނަށް ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދު ކަމަށް ރައީސް

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-16 18:22:00
ތިމާވެށީގެ ގެއްލުންތަކަށް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ހަދަނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ގައުމުތަކަށް ކުރާ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވާން 2020ގެ ފަހުން އަހަރަކު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ގާއިމްކުރަން ކޮޕް21 ގައި ނިންމައިިފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 30

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-15 12:35:00
ޕެރިސް ސަމިޓު ވަރަށް ކާމިޔާބު: މިނިސްޓަރު ތޯރިގު

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި ބޭއްވި ތިމާވެށީގެ ބޮޑު ސަމިޓު، ކޮޕް21 އަކީ ރާއްޖެއަށާއި ކުދި އެހެން ގައުމުތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-14 19:00:00
"ކޮޕް21ގެ ނިންމުންތަކަކީ ކުދި ގައުމުތަކަށް ލިބުނު ހިނިތުންވުމެއް"

އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް)ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެ ކުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ކުދި ގައުމުތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި އެ ނިންމުންތަކަކީ އެ ގައުމުތަކަށް

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-14 09:27:00
ތިމާވެށީގެ ތާރީޚީ އެއްބަސްވުން ގައުމުތަކުން ފާސްކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 13) - ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ޕެރިހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އދ. ގެ ތިމާވެށި ސަމިޓުގައި ތާރީޚީ އެއްބަސްވުން ގައުމުތަކުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ 195 ގައުމުގެ މަންދޫބުންގެ މަޝްވާރަތަކަށް

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-13 03:11:00
ޕެރިސް ސަމިޓް ކާމިޔާބުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަރަށް ކުޑަ: އިންޑިއާ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 11) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ޕެރިހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ޕްރަކާޝް

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-11 22:27:00
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް އިޓަލީން ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު މިލިއަން ޔޫރޯ

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު މިލިއަން ޔޫރޯ (67 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ހިލޭ އެހީއެއް ދޭން އިޓަލީން ނިންމައިފި އެވެ. މިހާރު ޕެރިހުގައި ކުރިއަށް ދާ އދ. ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-10 10:34:00
"ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ކުދި ގައުމުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރޭ"

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ކުދި ގައުމުތަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުނުކުރާ ވަރަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހަވީރު.ކޮމް.އެމްވީ - 2015-12-08 14:11:00