×
މައި ސަފުހާ
ރޮބޮޓް ކުއްތާ ސްޕޮޓް، ދަނޑުތަކުގައި ފޯރިމަރަނީ

މިއީ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސްގެ ރޮބޮޓް ކުއްތާ އެވެ. ނަމަކީ ސްޕޮޓް އެވެ. އެ ސޮރު ނިއުޒިލޭންޑްގައި މިހާރު ދަނޑުވެރިކަންކުރަނީ އެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ގެރި، ބަކަރި އަދި ކަންބަލިތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 08:44:04
ގޫގުލްއާ ހެދި އަނބިމީހާއާ މައްސަލަޖެހޭތީ ކޯޓަށް

ގޫގުލް މެޕްސްގެ އެހީގައި އަނބިމީހާ ފާރަލަމުންދާ ކަމަށާއި މިކަމަކާ ހެދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެތައް ބައިވަރު ސުވާލުތަކަކާ ކުރިމިތިލާން ޖެހި އަރައިވުންވެ، ކައިވެނީގެ ގުޅުން ހަރާބުވެފައިވާ ކަމަށް ގޫގުލް މެޕްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 08:28:19
ނާސާ އިން މުސާރަދޭ ގޮތަށް، މާސް އަށް ފޭކް ދަރުތެއް

"ސްޕޭސްފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ"އެއްގެ ތެރޭގައި އަށް މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރަން އެދޭ މީހުންނަށް ނާސާއިން ވަޒީފާ ދެނީ އެވެ. މުސާރަ ވެސް ދެ އެވެ. އެކަމަކު އަދި ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅައި މުސާރަ ހަމައެއް ނުޖައްސަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 09:22:56
މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރަން ފުލުހުން ޓެލެގްރާމް ގުރޫޕެއް ހަދައިފި

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އާއި ފުލުހުންނާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓެލެގްރާމް ގުރޫޕެއް ހަދައިފި އެވެ. އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ހެދި މި ގުރޫޕުގައި މައުލޫމާތު ދެވޭނީ ފުލުހުންނަށް އެކަންޏަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 15:53:21
“ތުއްތު އިސްލާމީ ވެށި” – ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް!

މިޒަމާނުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަރިންނަށް އުނގަންނައިދޭނެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތާއި އެދަރިން ޝައުގުވެރި ކުރުވާނެ ގޮތަކަށް އެ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތެކެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-22 07:27:54
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 ގައި ސްޕޭސް ޒޫމް ޓެކްނޮލޮޖީ ނުހުންނާނެ

ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި ކެމެރާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވާދަވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ކެމެރާ އިން މަންޒަރުތައް ބޮޑުކުރެވޭ މިންވަރު 100 ގުނަ ފަހައަޅައި ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ބުނާ ވަރުގެ ސާފުކަމެއް ލޮލަކަށް ނުފެނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 05:29:52
މާސްކް އަޅައިގެން އައިފޯނު ހުޅުވަން ފަސޭހަކޮށްދީފި

ފޭސް އައިޑީ ފީޗާ ހުންނަ އައިފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުން ފޭސް މާސްކް އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު ފޯނު ހުޅުވަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގުލެވެ. މާސްކް އަަޅައިގެން ހުންނާތީ މޫނުގެ އެއްބައި ނިވާވެފައި ހުންނާތީ ފޯނުން އަންގަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 05:25:23
ދަ ސަން ވިލް ޝައިން އަގެއިން: ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފޭސްބުކްގައި ލައިވް އިވެންޓެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުގައި ވެސް ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ފޭސްބުކްގައި ކެމްޕޭނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 13:51:49
އައިފޯން 12 ގައި 64ޖީބީ ނުހިމަނަން ވިސްނަނީ

ސެޕްޓެމްބަރަކީ އައިފޯނުގެ މައްސަރެވެ. އާންމު ހާލަތުގައި މިއީ އެންމެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ތާރީޚެވެ. މި އަހަރު އައިފޯން 12 އާންކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކޮށްގެން މިތިބީ ވެސް މި ބުނިހެންނެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 09:42:53
ފޭސްބުކުން 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖިފީ ގަނެފި

އަޑު ނުހުންނަ ކުދި ވީޑިއޯކޮޅުތަކެއް ގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ގްރެފިކަލް އިންޓަނެޗޭންޖް ފޯމެޓް (ޖީއައިއެފް) ޑިވެލޮޕްކުރާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ޖިފީ ފޭސްބުކުން ބުނެފި އެވެ. މިކަން ދެ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-17 09:38:54
ގޫގުލް ޕިކްސެލް ފޯނުތަކުގެ ޒަމާންދަނީތަ؟

ގޫގުލުން ޕިކްސެލް ފޯނުތަކަށް ނަންބަރު ދެމުން އައިސް މިހާރު އުޅެނީ ހަތަރަކާ ހަމައިގަ އެވެ. އެކަމަކު ޕިކްސެލް 4 އެހާ ރަނގަޅަށް ނުވިކޭ ކަމަށް އެބަ ބުނެ އެވެ. ޕިކްސެލް 4 ރިލީޒްކުރީ އޮކްޓޯބަަރު 22، 2019 ގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-15 08:34:25
ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަބަދު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ޓްރެންޑާ އެކު ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަބަދު ވެސް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-14 09:29:08
މައިކްރޮސޮފްޓުން އިޓަލީ އަށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިޓަލީގައި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-12 09:02:04
ކުދިންގެ ކިޔުންތެރިކަމަށް ގޫގުލްގެ "ރީޑް އެލޯންގް"

ކުދިންގެ ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް، ކުރިއަރުވަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން ގޫގުލް އިން "ރީޑް އެލޯންގް" ގަ ނަމުގައި ހިލޭ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. މި އެޕަކީ އެ ކުންފުނިން އިނގިރޭސި އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-10 09:34:31
ސެމްސަންގުން ޑެބިޓް ކާޑެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑެބިޓް ޕޭ ކާޑެއް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި އެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާ ކުންފުނީގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އަދި އެ ކުންފުނީގެ އިތުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-09 09:47:19
ގޫގުލް އާއި ފޭސްބުކްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރުގެ ބާކީގައި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، އަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފޭސްބުކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-09 09:41:25
ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅު ވާހަކަ ފަތުރާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާގައި ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ. "ވެކްސިން އަނިޔާ" ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑުކުރީ މީހަކު ކުރި ރިޕޯޓަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-06 12:14:58
ވިންޑޯޒް 10 މާކެޓްގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ދަށަށް

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލައި "ނެޓްމާކެޓްޝެއާ" އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ވިންޑޯޒް 10 އަށް ގުޑުންއަރައިފި އެވެ. ޑެސްކްޓޮޕް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކަށް ބަލާއިރު، މާކެޓްގައި ވިންޑޯޒް 10 ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ވަނީ ދަށަށްޖެހިފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-06 09:28:03
ޓެސްލާ ވެހިކަލްތައް ޓްރެފިކް ލައިޓަށް ހުއްޓާނެ: އީލަން މަސްކް

އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓެސްލާ ވެހިކަލްތައް އަމިއްލަ އަށް ޓްރެފިކް ލައިޓަށް ހުއްޓާ ދުވަސް އެބަ ގާތް ވެ އެވެ. ޓެސްލާ ވެހިކަލްތަކަށް އެ ވަރު ދެނެގަންނަން މިހާރު އެނގޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އީލޮން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-01 08:36:59
ގޫގުލް މީޓް އެންމެންނަށް ހިލޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ބިޑަށް ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ އެކައްޗަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އެޕްތަކެވެ. މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން އެއް ދުވަހުން އަނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-30 14:18:51
އޮޓޯކޮމްޕްލީޓް: ރެކެން އުނދަގޫ ބޮޑު ފަސޭހައެއް

އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާތައް، ތަހުޒީބީ ޒަމާނަށް ހޭޖެހިއްޖެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ މީހުން އެދެނީ ކޮން ކަމެއްކަން ދެނެގަނެ، އެ އަށް ފެންނަ ގޮތް ބުނެދޭ ހިސާބަށް އުފެދި ތަރައްގީވެއްޖެ އެވެ. މިސާލެއް ގޮތުގައި ބުނެދޭން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-30 09:13:26
ޝޯމީން ފޯނެއް ފަތްޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ޒީ ފްލިޕް ކަހަލަ، ފަތްޖެހި ފޯނެއް އުފައްދަން ޝޯމީން ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ޝޯމީ އަށް ފަސޭހަކޮށްދޭން ސެމްސަންގް ތައްޔާރު ކަމަށް ވެ އެވެ. އިންޓަނެޓް ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-29 08:43:47
ދެ ޖުމްލަ ދޭތެރެއަށް ދެ ފަހަރު ސްޕޭސް ދިނުމަކީ "ކުށެއް" ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފި

މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީހަކީ ލިޔެކުޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ އާންމުކޮށް މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ އެއް ވަސީލަތެވެ. ނަމަވެސް މިއަށް މިހާރު ވަނީ ހާއްސަ ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެ ބަދަލަކީ މައިކްރޮފްޓް ވޯޑްގެ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-28 21:01:40
ނޮޓިފިކޭޝަނަކާ ހެދި އައިފޯން ކްރޭޝްވަނީ

އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ނޮޓިފިކޭޝަނެއްގެ އުނދަގޫޖެހިއްޖެ އެވެ. އައިއޯއެސް 13 އަދި އައިޕެޑް އޯއެސް 13 ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތައް ގަނޑުވެ، ހުއްޓެން މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް ކަމަށް، އެޕަލް އިންސައިޑާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-27 09:17:55
ސެމްސަންގުން ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ ފޯނު ހިލޭ މަރާމާތުކޮށްދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި މި ވަގުތު އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރުުގައި ގައުމުތަކުގައި ގުރުބާންވަމުން އަންނަނީ ސިއްހީ އެހީތެރިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-26 09:42:42
ފޭސްބުކް ވީޑިއޯ ކޯލަށް 50 މީހުންގެ ޖަމާއަތެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު މިހާރު އުޅެން ޖެހިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ދުރުކަމުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު މީހުންނަށް އެއްތަންވެވެނީ އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށެވެ. މިއާ އެކު މިފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ މިންވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-26 09:34:57
ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވައި ސާފުވަނީ؛ އެންމެ ބޮޑަށް ދިއްލީގައި

ވައި ސާފުވުމަކީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ބައްޔާ ހެދި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައި އޮންނާތީ ގައުމުތަކުގައި ވައި ސާފުވަނީ އެވެ. ސަބަބަކީ، އެއްގަމާއި ކަނޑު އަދި ވައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-26 09:29:15
ސެމްސަންގަށް ދައުވާކުރަނީ

އެމެރިކާގެ "ފެޓް ސްޓަޓްޒް" އިން ސެމްސަންގަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މައްސަލަޖެހިގެން އުޅޭނީ "ސެމްސަންގް ހެލްތު" އެޕްލިކޭޝަނާ ހެދި އެވެ. ފެޓް ސްޓަޓްޒް އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ސެމްސަންގް ހެލްތު އެޕްލިކޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-25 09:42:00
ކެންޔާ އަށް އިންޓަނެޓް ފުއްޕާހަމުގައި

ދުނިޔޭގައި އިންޓަނެޓް ނުފޯރާ އާބާދީތައް ގިނަ އެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ގޫގުލް އަށް އެނގޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ މި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ އާބާދީތަކަށް އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-24 09:00:49
"ފޯޓްނައިޓް" އެންމެ ފަހުން ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް

ރޯޔަލްޓީ ނަގާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ދެ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައި ވަނިކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" ގޫގުލް ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-24 08:57:30