×
މައި ސަފުހާ
އައިފޯންތަކުގައި ޔޫއެސްބީ-ސީ ބޭނުންކުރަން ޓެސްޓްކުރަނީ

އައިފޯން ޗާޖުކުރަން ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓް ބޭނުންކުރުމަށް ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެޕަލްގެ އެތެރޭގެ ސިއްރު ޚަބަރުތައް އާންމުނާ ހަމަ އަށް ތިލަކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 07:10:35
ޕިކްސެލް ވޮޗް އަދި ގޫގުލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލައިފި

ގޫގުލްގެ ފުރަތަމަ ސްމާޓްވޮޗް، ޕިކްސެލް ވޮޗްގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނިން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާ ޑިވައިސްތައް ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ. ގޫގުލް އިން ބޭއްވި "އައި/އޯ" ކީނޯޓުގައި ވަނީ އާ ހާޑުވެއާތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 11:22:35
ގޫގުލް އިން ދިވެހި ޓްރާންސްލޭޓް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ގޫގުލް އިން ދިވެހި ޓްރާންސްލޭޓް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ގޫގުލް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސްގައި ވަނީ ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓަށް އިތުރު 25 ބަހެއް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 07:11:41
ވަޓްސްއެޕް މެސެޖުތަކަށް ރިއެކްޓް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ވަޓްސްއެޕުން ފޮނުވާ މެސެޖުތަކަށް ރިއެކްޓް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. ވަޓްސްއެޕްގެ މައި ކުންފުނި މެޓާ އިން ބުނީ މެސެޖުތަކަށް ރިއެކްޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން، އެ ޕްލެޓްފޯމުން ދެ ޖީބީގެ ފައިލްތައް ފޮނުވޭނެ ގޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-07 07:49:40
ޔާމީން ވެސް އެންމެ ފަހުން ޓްވިޓާގެ ހޫނުގަނޑަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް، ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޒުވާބު އެންމެ ގަދަޔަށް ހިނގާ ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރައްވަން މިރޭ ފައްޓަވައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ޔާމީންގެ ނަންފުަޅުގައި ޓްވީޓާގައި އެކި އެކައުންޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-04 21:41:42
ނައްޓުގެ ލޮޓީފައިލްސްއަށް އިތުރު 37 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްފި

ކުރިން ލިބުނު އިންވެސްޓްމަންޓާ އެކު މިހާތަނަށް ލޮޓީފައިލްސް އަށް 47 މިލިއަން ޑޮލަރު (726 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވަނީ ލިބިފައި. ރާއްޖޭގެ ޑިވެލޮޕަރު ނަސްރުﷲ އަދުނާން (ނައްޓު) ކޯ ފައުންޑަރެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-04 09:52:01
ޓްވިޓާގެ އެޑިޓް ބަޓަން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި

ޓްވިޓާ އަށް ތައާރަފުކުރަން އުޅޭ އެޑިޓް ބަޓަން ފީޗާ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ފީޗާ މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް އާންމުންނަށް ދައްކާލީ، އެކި ކުންފުނިތަކުގެ ސިއްރު ފީޗާތައް އާންމުންނާ ހަމަ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-04 09:27:00
ދަންވަރު އަންހެނަކު ދުވާ މަންޒަރު ދައްކާ އިޝްތިހާރަކާ ގުޅިގެން ސެމްސަންގުން މާފަށް އެދިއްޖެ

ދަންވަރު ދޭއް ޖަހާއިރު އަންހެނަކު އެކަނިމާ އެކަނި ސިޓީއެއްގެ މަގުތައް މަތީގައި ދުވަން ގޮސް އުޅޭ މަންޒަރު ދައްކާ އިޝްތިހާރަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސެމްސަންގަށް ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށް އެ ކުންފުނިން މާފަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-01 09:22:00
އެންމެ ފަހުން ޓްވިޓާގެ މިލްކުވެރިޔަކަށް އީލޮން މަސްކް

މަޝްހޫރު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކަށް 44 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޓްވިޓާ ވިއްކާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. ޓްވިޓާ އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 54.20 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން އީލޮން އަށް އެ ކުންފުނި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-26 00:39:45
ޢިމްރާން ޚާން ޓްވިޓާގައި އާ ރެކޯޑެއް ހައްދަވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޢިމްރާން ޚާން އޭނާއަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާ ބުދަދުވަހުގެރޭ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކުރައްވައި މުޚާޠަބުކުރައްވަނީ މަގާމުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ޕާކިސްތާން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-04-22 00:50:30
އުރީދޫން ސްނެޕްޗެޓާ ގުޅިގެން ދިވެހިވަންތަ ލެންސަކާއި ފިލްޓަރެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫން ސްނެޕްޗެޓާ ގުޅިގެން ދިވެހިވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ލެންސަކާއި ފިލްޓަރެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ލެންސާއި ފިލްޓަރު ތައާރަފުކުރީ އުރީދޫގެ މައި އޮފީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-20 14:36:03
އީލޮން މަސްކް އަށް ހުރަސްއަޅަން ޓްވިޓާގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް އާ އުސޫލެއް ހަދައިފި

މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ޓްވިޓާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާތީ، އޭނާ އަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން "ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތަކުގެ ޕްލޭން"ގެ ނަމުގައި އާ އުސޫލެއް ހަދައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-17 07:32:51
ޓްވިޓާ ގަންނަން އީލޮން މަސްކް ހުށަހަޅައިފި

ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 54.20 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ޓުވިޓާ އެއްކޮށް ގަންނަން މަޝްހޫރު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 48 ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، 9.2

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-14 20:52:39
ކޮވިޑް ކޭސްތައް މައްޗަށް ދާތީ ޗައިނާގައި އައިފޯން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކޮށްފި

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވާތީ، އެ ގައުމުގައި އައިފޯން އުފައްދާ ބައެއް ބޮޑެތި ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ޗައިނާގައި އައިފޯން އުފައްދާ މަދު ކުންފުނިތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-13 07:05:52
ފޭކް ސްލިޕެއް ދީފައި އައިފޯން 11 ހޯދި މީހަކު 10 މަހަށް ޖަލަށް

އޯޑަރުކޮށްގެން ގެނައި އައިފޯނަކަށް ފައިސާ ދެއްކިކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ފޭކް ސްލިޕެއް ފޮނުވި މީހަކު 10 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު، ރާއްޖޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-09 15:35:33
އުރީދޫން ރޯދަ ކުއިޒެއް، ބޮޑު އިނާމަކަށް އައިފޯން 13 ޕްރޯއެއް

އުރީދޫން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކުއިޒެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ރޯދަ މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހު އޮންނަ މިކުއިޒުގައި އުރީދޫގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސުވާލެއް ޕޯސްޓު ކުރާނެ އެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-06 20:08:40
ގަންނަ މާޓުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން: ފަހުގެ އައިފޯނާއި ޕީއެސް 5 ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު، ގަންނަ މާޓުގެ މިއަހަރުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަނުގައި، ގަންނަ މާޓުން ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓުތަކުން 25 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-05 12:13:37
އައްޒަގެ ގިވްއަވޭއެއް؛ އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ދެނީ

ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒަގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި 100،000 ފޮލޯވާސް ހަމަވުމުގެ އުފަލުގައި، އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ލިބޭ ގިވްއަވޭއެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. އައްޒަގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި 100،000 ފޮލޯވާސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-04 07:07:42
ބެކަމްގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ހިންގަން ޔުކްރެއިންގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދީފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ހިންގަން ޔުކްރެއިންގެ ޑޮކްޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ބެކަމް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-22 05:47:44
ބްރެޒިލްގައި ޓެލެގްރާމް މަނާކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ބްރެޒިލްގައި މެސެޖިން އެޕް، ޓެލެގްރާމް ބްލޮކްކުރަން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުގައި ޓެލެގްރާމް ބްލޮކްކުރުމަށް އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އަދި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-21 05:53:29
ކާންޔޭ 24 ގަޑިއިރަށް އިންސްޓަގްރާމުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓް ކާންޔޭ ވެސްޓް މި ފަހުން އިންސްޓަގްރާމްގައި މީހުންނަށް އުނދަގޫކޮށް ބިރުދައްކަން ފެށުމުން އޭނާގެ އެކައުންޓް 24 ގަޑިއިރަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ. ކާންޔޭގެ ކުރީގެ އަންހެނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-18 06:31:13
ރަޝިއާގައި މިއަދުން ފެށިގެން އިންސްޓަގްރާމް ވެސް މަނާ

ރަޝިއާގައި ފޭސްބުކް މަނާކުރިތާ ހަފުތާއެއް ފަހުން، މިއަދުން ފެށިގެން އެ ގައުމުގައި އިންސްޓަގްރާމް ވެސް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން ބުނި ގޮތުގައި، އިންސްޓަގްރާމް މަނާކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-14 05:57:54
ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ރިޗާޖްކޮށް، އެޑްއޮން ގަނެވޭ ގޮތް އުރީދޫން ހަދައިފި

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ގެންގުޅޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ފޭސްބުކް މެދުވެެރިކޮށް، ރީޗާޖް ކުރުމާއި އެޑްއޮންސް ގަނެވޭ ގޮތް އުރީދޫން އިއްޔެ ހަދައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ މެނޫ އަށް ގޮސް، ސެޓިންސް އެންޑް ޕްރައިވެސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-06 11:08:41
ރަޝިއާގައި ފޭސްބުކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރަޝިއާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ބުނި ގޮތުގައި ފޭސްބުކް މަނާކުރަން ޖެހުނީ އެ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކަށް ތަފާތުކުރާކަމުގެ 26

މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-06 06:31:26
ބެސްޓްބައި އިން ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ޕްރިއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގްގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް "ރީސޭލާ" ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް އިން އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ޕްރިއޯޑަރަށް އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ފަހުގެ ފޯނުތައް އެންމެ ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-02-21 10:41:09
ސްނެޕްޗެޓަށް ލައިވް ލޮކޭޝަން ފީޗާއެއް އިތުރުކުރަނީ

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕް، ސްނެޕްޗެޓަށް ރިއަލް ޓައިމް ލޮކޭޝަން ޝެއަރިން ފީޗާއެއް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ސްނެޕުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެއީ ރައްޓެހިން ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކާ ބައްދަލުކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-02-20 06:42:48
މުސްކާންގެ ހިތްވަރަށް މެމްބަރަކު ހަދިޔާކުރީ އައިފޯނެއް

އިންޑިއާގެ ކަރްނަޓާކާގައި ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ހިންދޫން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް އެމީހުންނާ ކުރިމަތިލި އެންމެ ހިތްވަރުގަަދަ ޒުވާން އަންހެނާގެ ގޮތުގައި، މުސްކާން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-02-14 06:20:30
ސެމްސަންގްގެ އާ ފޯނުތަކާއި ޓެބްތައް: މިހާރު އޯޑަރުކުރެވޭނެ

ސެމްސަންގްގެ އެސް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ޓެބްލެޓް ތަކާއި ސްމާޓްފޯނުތައް ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ޑިވައިސްތައް ދައްކައިލުމަށް ބާއްވާ "އަންޕެކްޑް" އިވެންޓުގައި ވަނީ ގެލެކްސީ އެސް ސީރީޒްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-02-11 06:08:13
ފޭސްބުކަށް 200 ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލުން

މެޓަ ކުންފުނިން ހިންގާ ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ މީހުން މަދުވެ އެ ކުންފުންޏަށް 200 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ވެއްޖެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިދިޔަ ކުއާޓާގައި އެ ކުންފުނީގެ އަގު ވަނީ 900 ބިލިއަން ޑޮލަރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-02-04 16:37:15
ގޫގުލް އިން އިންޑިއާގެ އެއާޓެލް އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ސްމާޓްފޯނުގެ މާކެޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވަމުން އަންނާތީ ހިދުމަތްތައް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ގޫގުލްއިން އެ ގައުމުގެ އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-30 06:22:23