×
މައި ސަފުހާ
ވާވޭ އަދި ޓޮމްޓޮމް އެކުގައި، ގޫގުލް މެޕްސް އަށް ވާދަވެރިއެއް

ވާވޭ ސްމާޓްފޯންތަކުގައި އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް، ގޫގުލް އަށް ކަމުނުކިޔައި، ފުދުންތެރިވުމަށް، ވާވޭ އިން ސީރިއަސް މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެ އެވެ. ގޫގުލް މެޕްސްގެ ބަދަލުގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 06:54:55
މައިކްރޮސޮފްޓް 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވަނީ

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، 2030 އަންނަންވާ އިރަށް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަކާ އެކު ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވާން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފި އެވެ. ޒީރޯ އެމިޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 06:27:46
ވަޓްސްއެޕްގައި އިސްތިހާރުކުރުން ފޭސްބުކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ފައިސާ ހޯދަން ފޭސްބުކުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިންޓަނެޓްގައި އިސްތިހާރުކުރުމެވެ. ފޭސްބުކް، އިންސްޓާގްރާމް އަދި މެސެންޖާ ފަދަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭންޝަންތައް ޑިޒައިންކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ފައިސާ ހޯދޭނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 06:26:34
ގޫގުލް ހިންގާ އަލްފަބެޓްގެ އަގު ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް

ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ހުރި ކުންފުންޏެއްގެ ޝަރަފު، ގޫގްލް ހިންގާ ކުންފުނި އަލްފެބަޓަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލިބިއްޖެ އެވެ. ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހިއްސާގެ އަގުން ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކުންފުނިތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 14:25:36
ވިންޑޯޒް 7ގެ އުމުރު ހަމަވެއްޖެ، އެކަމަކު އަދި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައި

ވިންޑޯޒް 7ގެ އުމުރު ހަމަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނެއް ނުދެ އެވެ. ދުޅަހެޔޮ ހާލަތުގައި، ބޭނުން މީހަކު ބޭނުންކުރަންވީ އެވެ. އެކަމަކު، ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ވިންޑޯޒް 7 އަށް ސަޕޯޓްދިނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-18 07:49:47
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހޭ އާ ފޯނަކީ "ގެލެކްސީ ބްލޫމް"

މިދިޔަ އަހަރު ސެމްސަންގުން ނެރުނު ފަތްޖެހި ފޯނަކީ މާ ކާމިޔާބު އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު އެހާ ބޮޑަށް ލިބުނު އުފެއްދުމަކަށް ނުވިޔަސް، އެ ޒާތުގެ ފޯނު ފުރަތަމަ ނެރުނު ކުންފުނީގެ ޝަރަފު ސެމްސަންގުން ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 05:53:19
ސެމްސަންގުން ފޯނުތަކަށް ދޭނީ ލޮލަށް ނުފެންނަ ކީބޯޑެއް

ސްމާޓްފޯނުތައް ކިތަންމެ މޮޅުވިޔަސް ކޮމްޕިއުޓަރު ނުވަތަ ލެޕްޓޮޕުން އަތް ދޫކޮށްލެވެން ނެތް އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ވެފައި ވަނީ ފޯނުތަކުގެ ކީބޯޑް މާ ކުޑަވުމެވެ. އެހެންވެ މިކަން ހައްލުކުރަން، ލޮލަށް ނުފެންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-12 07:11:29
ސޮނޮސްގެ ފިކުރީ މުދަލުން ގޫގުލް ވައްކަންކުރާ ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް

ސޯނޮސް އަކީ ގެވެހި އިލެކްޓްރޯނިކްސް އުފައްދާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނި އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ، ސޮނޮސްގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ސްމާޓް ސްޕީކަރުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ގޫގުލް ގޮވައިގެން ސޮނޮސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-12 07:10:34
ގްރެޓާ ތަންބާގްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ނަން ޝެރޯނަށް، ކީއްވެ؟

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓަކީ ކޮބައިތޯ ޓީވީ ގޭމް ޝޯ އެއްގެ ބައިވެރިއަކާ ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޝެރޯންއޭ ބުނުމުން، މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-05 06:11:02
ސެމްސަންގްގެ ބުކް ފްލެކްސްއަށް އާ ކޮމްޕިއުޓަރެއް

ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) 2020 އަށް ކުންފުނިތައް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މިއީ ސީއީއެސް 2020 ގައި، ސެމްސަންގުން މައުރަޒުކުރަން ތައްޔާރުކުރާ ލެޕްޓޮޕެކެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނަނީ މިއީ ތަފާތު ރަހައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-05 06:09:51
އެޕަލް އިން 2021 ގައި ނެރޭ އައިފޯނުތަކަށް އޯލެޑް ރިޒާވް ކުރަނީ

އައިފޯނަށް ބައިތައް ހޯދުމުގައި އެޕަލް އިން ފަރުވާތެރިވާ މިންވަރު މިހިރީ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 2021 ގައި ނެރޭ އައިފޯނުތަކަށް ބޭނުން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލައި، އަދި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ދޭ އޯޑަރު ނުނިމިދާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-03 06:06:40
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި!

ހދ. އަތޮޅު ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާ އިން އޭނާ ވަކިކުރީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށް ވާ ރިސޯޓް ބޯއީޒް މޯލްޑިވްސް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް، ރޭ އެ ރަށުން ފޮނުވާލި މުވައްޒަފު މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރިސޯޓްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-30 12:14:33
ފޭސްބުކް އެކައުންޓަކާ ނުލައި ދެން މެސެންޖާ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ފޭސްބުކާ ނުލައި ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ޑައުންލޯޑްކޮށް، ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިި އެވެ. މި ބަދަލާ އެކު، މެސެންޖާ އިން ދެން ޗެޓް ކުރެވޭނީ ފޭސްބުކްގެ އެކައުންޓެއް މެދިވެރިކޮށެވެ. މާނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-29 07:15:45
ގެލަކްސީ އެސް11އެއް ނޫން، ގެލަކްސީ އެސް20

މިހެން ދައްކާހާ ވާހަކައެއް ހަގީގަތަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ދެއްކެވެނީ އެވެ. ސްމާޓްފޯން ޑިޒައިންތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ފޯނަށް ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔަސް، ބޭނުންކޮށްލާ ހިއްވާތީ އެވެ. ސެމްސަންގް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-28 07:26:48
ވަޓްސްއެޕަށް "ޑާކް މޯޑް" ދެން މާ ލަހެއް ނުވާނެ

ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ސޯޝަލް އެޕްތަކަށް މިހާރު ޑާކް މޯޑް ތައާރަފް ކުރުމަކީ އާންމު ވަމުން އަންނަ ޓްރެންޑެކެވެ. އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ފީޗާ ވަޓްސްއެޕަށް ވެސް އަތުވެދާނެ ކަމެވެ. ޓެކް ޚަބަރުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-26 07:09:28
ވާވޭ ޕީ40ގައި ގްރެފީން ބެޓެރީ

ސްމާޓްފޯނެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރެފީން ބެޓެރީއެއް އަޅުވާނެ ކުންފުންޏަކަށް ސެމްސަންގް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މަސްރަހުގައި ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތުން، އެ ޝަރަފު އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯދާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-25 07:05:15
ޓުޓޮކް އެޕް ގޫގުލް އާއި އެޕަލް ސްޓޯރުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ދާދި ފަހުން ވުޖޫދަށް އައި ޔޫއޭއީގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޓުޓްކޮކްގެ އެހީގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ޖާސޫސްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް އެ އެޕް ގޫގޫލް އާއި އެޕަލް ސްޓްރޯން ނަގައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-25 07:02:46
ފޭސްބުކުން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ

ފޭސްބުކުން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ އެވެ. ބޭނުމެއް ކަމަށް ބުނަނީ، ވާދަވެރިންނަށް އިތުބާރުކުރެވެން ނެތީ ކަމަށެވެ. ވާދަވެރި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގައި، ފޭސްބުކް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ "ފީޗާ"ތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-22 07:15:03
ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑް ކުރީ ފޭސްބުކް

ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑްކުރި އެޕަކީ ފޭސްބުކް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އެޕް އެނަލިޓިކްސް ކުންފުނި އެޕް އެނީން ހަދާފައިވާ ދިރާސާ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-19 08:03:47
ރަންފައުނުން އައިފޯނެއް ގަތުމުން އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބިދާނެ!

އައިފޯނެއް ގަތުމުން ހިލޭ އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބޭ ލަކީޑްރޯއެއް ރަންފައުނުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މާދަމާއިން ފެށިގެން 31 ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ލަކީ ޑްރޯގައި މާލޭގައި ހުންނަ ރަންފައުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-18 12:45:09
އިންސްޓަގްރާމްގެ ކެޕްޝަންތަކަށް ފާރަވެރިވާ ފީޗާއެއް

އެހެން މީހުންގެ ޕޯސްޓަތަކަށް ބުލީކުރެވޭ ޒާތުގެ ކޮމެންޓްތައް ދޫކޮށްލެވުމުގެ ކުރިން އެކަން އަންގައިދޭ ފީޗާއަކަށް ފަހު، އިންސްޓަގްރާމްގައި އަނައްކާ ވެސް މި ކަހަލަ އިތުރު ފީޗާއެއް ހިމަނައިފި އެވެ. އަލަށް ތައާރަފުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-17 07:16:07
ސެމްސަންގުން އެއް މިލިއަން ގެލަކްސީ ފޯލްޑް ވިއްކި ކަމަށް ބުނީ އޮޅުމަކުން

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯލްޑް މާކެޓަށް ނެރުނީ ފޯނާ މެދު މާ ބޮޑު އިތުބާރެއް އޮވެގެނެއް ނޫނެވެ. ފަތްޖެހި ފޯނެއް އުފެއްދުމަކީ ސަމްސަންގުން ކުރި ވައުދަކަށް ވާތީ، ފޯނެއް އުފެއްދީ އެވެ. ފަތްޖެހި ފޯނުގެ މާކެޓަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-17 07:13:42
ވަޓްސްއެޕާއި ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓާގްރާމް އެއްކޮށްލެވޭކަށް ނެތް

ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓާގްރާމް އަދި މެސެންޖާ އެއްކޮށްލުމަށް ފޭސްބުކް އޮތީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި ކަމުގެ ތެރެ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-16 07:33:34
ވާވޭ ސެމްސަންގާ އަރާ ހަމަކުރަނީ

ވާވޭ އިން ސެމްސަންގް ފަހަތަށް ޖައްސާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގެ ރަސްކަން ހޯދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި އަހަރުގެ މި ހިސާބަށް އައިއިރު، ތަފާސްހިސާބުތަކުން ފެންނަނީ އެއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-15 07:38:18
ދުވަސްވީ ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންނުކުރެވޭ ދުވަސް ގާތްވަނީ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަމެވެ. ދުވަސްވެ މުސްކުޅި ވެފައި ހުރި ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ދެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ވަޓްސްއެޕުން ވަނީ މިކަން އިއުލާންކޮށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 09:20:29
ސްޓިކީ ނޯޓްސް، އައުޓްލުކަށް އަންނަނީ

ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް "ސްޓިކީ ނޯޓްސް" އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 7، ވިންޑޯޒް 8 އަދި ވިންޑޯޒް 10 ބޭނުންކުރާ ނަމަވެސް، ސްޓިކީ ނޯޓްސް އަކީ، ނޯޓް ނަގަން ފަސޭހަ އަދި އަތަށް ލުއި އެޕްލިކޭޝަނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 07:35:04
އައިފޯން 11 އަށް ލޮކޭޝަން ބޭނުންވާ ސަބަބު އެޕަލް އިން ބުނެދީފި

އައިފޯން 11 ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އަންގައި ވެސް ނުލައި، އައިފޯން 11ގެ މޮޑެލްތަކުން ލޮކޭޝަން ރެކޯޑްކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެއީ ކީއްވެގެން ވާ ކަމެއްކަން އެޕަލް އިން ބުނެދީފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 07:00:39
އައިފޯނުތަކަށް 5ޖީ 2020 ގައި

އެޕަލް އިން 2020 ގައި ވެސް އައިފޯނުތަކެއް ނެރޭނެ އެވެ. މިއީ ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން ކޮންމެ އަހަރުކު ވެސް ކުރާ ކެމެކެވެ. އެހެންވެ، ރަސްމީ އިއުލާނަކުން އާންމުނުކުރި ނަމަވެސް މިކަން އޮންނަނީ އެނގި ބާވެފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 07:23:02
އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަށް ދެން އުފަން ތާރީހު ބޭނުންވާނެ

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ހަދަން އުފަން ތާރީހު ބުނެދޭން ޖެހޭ ގޮތް ހަދައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އެކައުންޓް ނެހެދޭ ގޮތަށް އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 07:27:58
އެންޑްރޮއިޑް "ފޯކަސް މޯޑް" ބީޓާ މަރުހަލާއިން ބޭރަށް

އެންޑްރޮއިޑް "ފޯކަސް މޯޑް" އަކީ ސްމާޓްފޯން ފީޗާއެކެވެ. މަސައްކަތްކުރަނީ "ޑު ނޮޓް ޑިސްޓާބް"އާ ދާދި އެއް ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުމަކީ އޮފީސް މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ނުވަތަ އެ ޒާތުގެ މުހިންމު ކަމެއްގައި ޝާމިލްވެވިފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-07 07:46:57