×
މައި ސަފުހާ
ގޫގުލް އިން ފަތްޖެހޭ ދެވަނަ ފޯނަކަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

މިހާރު ގޫގުލް އިން ފަތްޖެހޭ ފޯނެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް އެ ޒާތުގެ އިތުރު ފޯނަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 06:32:50
އެންޑްރޮއިޑް ކަސްޓަމައިޒްނުކުރެވޭތީ ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ގޫގުލް އަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ފޯނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސެމްސަންްގް ކަހަލަ ކުންފުނިތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ކަސްޓަމައިޒްނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގޫގުލް އިން ހިފަހައްޓާފައި އޮންނާތީ ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އެ ކުންފުނި ބޮޑު އަދަދަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-16 07:05:55
ޓްވިޓާ ވެރިފައިކޮށްދިނުން އަލުން ފަށައިފި

ފޭކް އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކޮށްދެވޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން މިދިިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-15 07:03:47
ސައިކަލު ވައިބްރޭޝަނުން އައިފޯނުގެ ކެމެރާ އަށް ގެއްލުންވެދާނެ

ސައިކަލްގައި އައިފޯނު މައުންޓްކޮށްގެން ދުއްވާ ނަމަ ވައިބްރޭޝަންގެ ސަބަބުން އައިފޯން ކެމެރާ އަށް ގެއްލުން ވެދާނެތީ އެކަމަށް ސަމާލުވެ މިކަން ދިމާނުވާނެ ގޮތް އެޕަލް އިން ކިޔައިދީފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-15 07:00:07
އައިފޯން 13 އާ އެކު އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް

އެޕަލް އިން ބޭއްވި ހާއްސަ އިވެންޓްގައި އައިފޯން 13، 13 މިނީ، 13 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް ދައްކާލި. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 7 އާއި އައިޕެޑްގެ ދެ މޮޑެލްއެއް ވެސް ތައާރަފްކުރި އައިފޯން 13 އަށް ޑިޒައިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-14 23:34:41
އައިފޯން 13 އާއި އާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދައްކާލައިފި

އެޕަލްގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދައްކާލަން ބޭއްވި ހާއްސަ އިވެންޓްގައި، ޑިޒައިނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ނުގެނެސް އާ އައިފޯން 13 އާ ކުލަތަކާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިރޭ ތައާރަފްކުރި އައިފޯން 13 ޕްރޯ އާއި ޕްރޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-14 22:44:45
އާ އައިފޯނުގެ ސްޓޮރޭޖްގައި 1 ޓެރަބައިޓް؟

މިރޭ ތައާރަފްކުރާ އައިފޯން 13 ގައި 1 ޓެރަބައިޓްގެ ސްޓޮރޭޖް ހުންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޓެކް ކުންފުނީގެ އުފައްދުންތައް ރިސާޗްކުރާ ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އައިފޯން 13އާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-14 06:50:12
ފޭސްބުކްގެ ސްމާޓް އައިނާ މެދު އިޓަލީން ސުވާލު އުފައްދައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އައިނު ބްރޭންޑް ރޭ-ބެންއާ ގުޅިގެން ފޭސްބުކުން ބުރާސްފަތު ދުވަހު ނެރުނު ސްމާޓް އައިނުގެ ޕްރައިވެސީއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި، އެއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޖަވާބު ދޭން އިޓަލީގެ ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-12 06:59:45
ރޭ-ބެން އާއި ފޭސްބުކްގެ ސްމާޓް އައިނު ނެރެފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އައިނު ކުންފުނި ރޭ-ބެން އާއި ފޭސްބުކް ގުޅިގެން އުފެއްދި ސްމާޓް އައިނު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދައްކާލައި އެ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ދެ ލެންސާ ދިމާލުން މަތީގައި ދެ ކެމެރާ އިންނަ މި އައިނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-11 07:16:50
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 3 ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ފޯނު "ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް3 5ޖީ" ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ ސެމްސަންގްގެ ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނުތަކުގެ ތިން ވަނަ ޖެނެރޭޝަންގެ ފޯނެކެވެ. މި ފޯނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-10 16:28:02
ގޫގުލް މީޓަށް ހާއްސަ މިނީ ސްޕީކަރެއް

"ރޭޒް ރެލީ ޕްރޯ" ގެ އަގަކީ 200 ޑޮލަރު (3،090 ޑޮލަރު) އޮންލައިން ބައްދަލުންތަކަށް މިހާރު ބޭނުންކުރާ "ގޫގުލް މީޓް" އަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިނީ ސްޕީކަރެއް ނެރެފި އެވެ. "ރޭޒް ރެލީ ޕްރޯ" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ޑިވައިސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-10 08:49:50
އައިފޯން 13 ދައްކާލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އިވެންޓް މި މަހުގެ 14 ގައި

އެޕަލްގެ އައިފޯން 13 ދައްކާލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އިވެންޓް މި މަހުގެ 14 ގައި އޮންނާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. "ކެލިފޯނިއާ ސްޓްރީމިން" ގެ ނަމުގައި މި އިވެންޓް އޮންނާނީ އެޕަލް ޕާކްގަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-08 14:49:02
ބައެއް މޮޑެލްތަކުގެ ފޯނުތަކަށް ވަޓްސްއެޕް ހުއްޓާލަނީ

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްލެޓްފޯމުން ބުނި ގޮތުގައި ނޮވެމްބަރު 1

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-07 07:11:28
ޓްވިޓާގައި ފުރައްސާރަކުރާ އެކައުންޓްތައް އޮޓޮމެޓިކުން ބްލޮކްވާ ފީޗާއެއް

ޓްވިޓާގައި ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކުރުމުގެ ގޮތުން "ސޭފްޓީ މޯޑް" ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި ފީޗާ އަކީ ޓްވިޓާގައި ޕޯސްޓްކުރާ އެއްޗިއްސާއި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވިދާނެ ފުރައްސާރަތަކުން ރައްކާތެރިކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-03 08:39:06
އައިފޯން 13: ނެޓްވޯކް ނުލިބުނަސް ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކޯލް ކުރެވޭނެ؟

އެޕަލް އިން މި މަހު ފަހުކޮޅު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނާ އައިފޯން 13 ގައި ލޯ-އާތު-އޯބިޓް (ލިއޯ) މޯޑް ފީޗާ ނުވަތަ ސެޓެލައިޓް ކަނެކްޓިވިޓީ ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި އެވެ. މި ވާހަކަ ދެއްކީ ޓެކް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-01 07:12:56
އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ހަދަން ދެން އުފަން ތާރީހު ލާޒިމުވާނެ

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާ ނަމަ އެ މީހެއްގެ އުފަން ތާރީހު ދިނުން ދެން ލާޒިމުވާނެ ކަމަށާއި މިއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް، ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އެޕުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފި އެވެ. އިންސްޓަގްރާމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-01 06:59:07
އައިފޯން 13 ކުރީގެ ފޯނުތަކަށް ވުރެ މާ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

އަންނަ މަހު އާ އައިފޯން ދައްކާލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯންތަކަށް ވުރެ އާ ފޯނު އަގު މާ ބޮޑު ވެދާނެ އެެވެ. މީގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ ޓެކް އިންޑަސްޓްރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-29 06:59:58
އެންޖެލީނާ އިންސްޓަގްރާމަށް ފުރަތަމަ ލީ އަފްގާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ސިޓީއެއް

ތާލިބާނުންގެ އަތްދަށަށް އަފްގާނިސްތާން ގޮސްފައި ވާތީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވާން މަސައްކަތްކުރުމަށް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އިންސްޓަގްރާމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އާންމުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-22 07:27:01
ފޭސްބުކްގައި ވެސް "ރީލްސް" ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ކުރު ވީޑިއޯތައް ހަދާލެވޭ "ރީލްސް" އިންޓަސްގްރާމަށް ގެނައިތާ މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ފޭސްބުކްގައި ވެސް އެ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފޭސްބުކުން ބުނި ގޮތުގައި ބީޓާ ވާޝަނުގައި މިހާރު އޮތް "ފޭސްބުކް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-22 07:25:25
ތާލިބާނުން ޕްރޮމޯޓްވާ ކޮންޓެންޓް ފޭސްބުކުން ބްލޮކްކުރަނީ

ތާލިބާނުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް އަފްޣާނިސްތާން ގޮސް، ގައުމުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައި ވާތީ ތާލިބާނުންނާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކޮންޓެންޓްތަކެއް ފޭސްބުކުން ބްލޮކްކޮށްފި އެވެ. އެންމެ އާންމު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-18 07:11:43
ޖޭލޯގެ އިންސްޓަގްރާމުން ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ފޮޓޯތައް ގެއްލިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާއި ކުރީގެ ބޭސްބޯލް ތަރި އެލެކްސް ރޮޑްރިގޭޒް އެންގޭޖް ވެސް ވެފައި ވަނިކޮށް މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައި، ޖޭލޯ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-17 07:18:59
ފޭސްބުކް އެކައުންޓްތައް ހެކްކޮށް މީހުންގެ ނަމުގައި ފައިސާ ހޯދައި ޖަމާކުރާ އެކައުންޓްތަކެއް

މަކަރާއި ހީލަތުން، އޮޅުވާލައިގެން މީހުންގެ އަތުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ޖަމާކުރި ހަ އެކައުންޓެއްގެ ނަމްބަރު ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެކި މީހުންގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްތައް ހެކްކޮށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-16 11:51:55
ޑްރަގްސް އެތެރެކުރި ބްރެޒިލް މީހާއަށް ގާނޫނީ އިންޒާރު ދިނީ ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓުން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބްރެޒިލް މީހާ އަށް އެނގެނީ ޕޯޗްގީޒް ބަހާއި ސްޕެއިން ބަސް އެކަނި ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭނާ ހައްޔަރުކުރި އިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-15 12:30:34
ޓްވިޓާ ވެރިފައިކޮށްދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ފޭކް އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކުރެވޭ މައްސަލަ މި ފަހުން ވަރަށް ބޮޑުވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ޓްވިޓާ އިން ވެރިކޭފިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ، ޖެކް ޑޯޒީގެ ޓްވީޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-15 07:21:23
ފޭސްބުކް މެސެންޖާގެ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޯލްގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ފޭސްބުކް މެސެންޖާ އިން ކުރާ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޯލްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެންޑް-ޓު-އެންޑް އެންކްރިޕްޓްކޮށްފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް ފޭސްބުކުން ބުނީ މި ބަދަލު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-15 07:10:41
ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ޕެރޯލްގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފި

ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވެ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޖަލަށްލި، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ލީ ޖޭ ޔޮންގް ޕެރޯލްގެ ދަށުން ހުކުރު ދުވަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އޭނާ ދޫކޮށްލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-14 08:46:06
އަމިއްލައަށް މެސެޖް ޑިލީޓްވާ ގޮތް ވަޓްސްއެޕުން ވެސް ހަދައިފި

ވަޓްސްއެޕުން ފޮނުވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެ ލިބޭ މީހާ އެއް ފަހަރު ބެލުމުން ޑިލީޓްވާ ފީޗާއެއް "ވިއު ވަންސް" ގެ ނަމުގައި ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕުން ބުނި ގޮތުގައި މި ފީޗާގެ މައިގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-05 07:02:15
ގޫގުލް ޕިކްސެލް 6 ނެރެން ތައްޔާރު

ގޫގުލް ޕިކްސެލް 6 ސީރީޒްގެ ފޯނު ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ އާ ސީރީޒް ގައި ހިމެނެނީ ޕިކްސެލް 6 އާއި ޕިކްސެލް 6 ޕްރޯ އެވެ. މި ދެ ވާޝަނުގައި ވެސް ތިން ކުލައެއްގެ ފޯނު ހިމެނޭނެ އެވެ. ޕިކްސެލް 6 އަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-04 07:04:29
ޓެލެގްރާމް ވީޑިއޯ ކޯލް އެއްފަހަރާ 1،000 މީހުންނަށް ބެލޭނެ

ޓެލެގްރާމަށް މިދިޔަ މަހު ގްރޫޕް ވީޑިއޯ ކޯލް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އިރު، ވީޑިއޯ ކޯލްތަކުގައި މިހާރު 1،000 މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. ގްރޫޕް ވީޑިއޯ ކޯލްތަކުގައި 1،000 މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވުނަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-03 06:47:18
އެންޑްރޮއިޑްގެ ދުވަސްވީ އޯއެސްތަކަށް ހިދުމަތް ކަނޑާލަނީ

ދުވަސްވީ އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސްތަކުން ގޫގުލް އެކައުންޓްތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށް އަންގައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ނޯޓިހުގައި ބުނީ ބޭނުން ކުރަނީ އެންޑްރޮއިޑް 2.3.7 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ކުރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-03 06:38:43