×
މައި ސަފުހާ
ރެއިންބޯގެ އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި، އެއްވަނަ އަށް ފަހުގެ އައިފޯނެއް

ރެއިންބޯގެ މި އަހަރުގެ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ފަށައިފި އެވެ. ރެއިންބޯގެ ހުރިހާ ފިހާރައަކާއި ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ސްޓޯރުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސޭލްގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން 500ރ. އިން މަތީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 10:24:03
މުޅިން ބިއްލޫރިން ހުންނަ އައިފޯން އެޕަލް އިން ނެރެފާނެ

އައިފޯން ނެރޭ އެޕަލް ކުންފުންޏަކީ އަބަދު ވެސް އާ ކަންކަން ކުރަން މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާތަނަށް ގެނެސްދިން އައިފޯންގެ އެތައް މޮޑެލްއަކުން އެތައް ބަދަލެއް މިހާތަނަށް ގެނެސްދީފައިވެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 05:32:15
އިންސްޓަގްރާމްގެ ޗީފް ކޮންގްރެސް އަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ފޭސްބުކް ވެސް ހިންގާ ކުންފުނި، މެޓަގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމްގެ ޗީފް އެޑަމް މޮޒެރީ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަލިޖިސް، ކޮންގްރެސްއަށް ހާޒިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 06:18:53
ސެމްސަންގްގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ޓެކްސެސް އަށް

މިހާތަނަށް އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި ބިދޭސީ ކުންފުންޏަކުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފުރުސަތު ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސެމްސަންގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ 17 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 06:41:00
މެސެންޖާ އާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ޑިފޯލްޓް އެންކްރިޕްޝަން ލަސްކޮށްފި

މެޓަގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ފޭސްބުކް މެސެންޖާ އާއި އިންސްޓްގްރާމްގެ މުއާމަލާތް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގުޅުވާލާފައި އޮތަސް، ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް އެ ދެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ޑިފޯލްޓް އެންޑް-ޓު-އެންޑް-އެންކްޕްރިޕްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 06:08:25
ގޫގުލް އިން 470 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް

ގޫގުލްގެ ހިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގައި 470 މިލިއަން ޑޮލަރު (އެއް ބިލިއަން އޮސްޓްރޭލިއާ ޑޮލަރު) އިންވެސްޓް ކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-17 06:36:29
އިންސްޓަގްރާމްގެ "ޓޭކް އަ ބްރޭކް" ފީޗާ އަންނަ މަހު ލޯންޗް ކުރަނީ

އިންސްޓްގާރްމާ ބޭނުންކުރާ ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ތައާރަފު ކުރަން ނިންމާފައިވާ "ޓޭކް އަ ބްރޭކް" ފީޗާ މިހާރު ޓެސްޓް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އާންމުކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-15 05:56:04
"އެންމެނަށް މީޑިއާނެޓް" ޕްރޮމޯޝަނުން އައިފޯން 13 ޕްރޯ އާއި އެތައް އިނާމެއް

އަގުހުރި ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މީޑިއާނެޓުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. "އެންމެނަށް މީޑިއާނެޓް" ގެ ނަމުގައި ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-11 12:42:47
ޓެސްލާގައި އޮތް އީލަންގެ 10 ޕަސެންޓް ވިއްކާލަން ޓްވިޓާގެ ޕޯލަކަށް

އީލޮން މަސްކް ފަދަ މަހުޖަނުންގެ އެހީވާ ނަމަ ދުނިޔެއިން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލަން އެހީއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އދ. ފުޑް ޕްރޮގްރާމް އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ބީޒްލީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-08 06:23:28
ފޭސްބުކުން ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރުން ފޭސްބުކުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި މެޓަ އަށް ރިބްރޭންޑްކުރި ކުންފުނިން ހިންގާ ފޭސްބުކުން ބުނީ އެ ސޮފްޓްވެއާ ހުއްޓައިލަން ނިންމީ އެ ބޭނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-04 06:51:30
ޗިޕްގެ ތާށިކަމާ ހުރެ އައިޕެޑް މަދުކޮށް، އައިފޯން އުފެއްދުން އިތުރުކޮށްފި

ޗިޕް ލިބުމުގެ ތާށިކަމާ ހުރެ، އައިފޯން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރައި، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނުކުރެވިދާނެތީ އެޕަލް އިން މި ވަގުތަށް އައިޕެޑް އުފެއްދުން މަދުކޮށް އައިފޯން 13 އަށް އިސްކަން ދީފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-03 07:02:25
އެޕަލް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ދެ ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ރޭހުގެ ކުރި މައިކްރޮސޮފްޓަށް

ރައުސުލްމާލު އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެޕަލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު މައިކްރޮސޮފްޓް އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުނީގެ މަގާމަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އަގު މިހާރު 2.49

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-31 07:13:52
ފޭސްބުކް ހިންގާ ކުންފުނީގެ ނަން "މެޓަ" އަށް، ސޯޝަލް ނެޓްވޯކަކީ އަދިވެސް "ފޭސްބުކް"

އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކް ހިންގާ ކުންފުނީގެ ނަން "މެޓަ" އަށް ބަދަލުކޮށް ރިބްރޭންޑްކޮށްފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ބާނީ މާކް ޒަކަބާގް އިއުލާނުކުރެއްވި ގޮތުގައި ނަން ބަދަލުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-29 11:14:43
ފޭސްބުކަކީ މުޖުތަމައުގެ ހަލާކު: ސްނެޕްޗެޓްގެ ސީއީއޯ

ފަހަކަށް އައިސް ފޭސްބުކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާއި ޕްރެޝަރުތަކާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނި އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ފޭސްބުކަކީ މުޖްތަމައުގެ ހަލާކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-29 08:05:28
ޓްވިޓާގެ އޯޑިއީ ޗެޓް ފީޗާ "ސްޕޭސެސް" އެންމެންނަށް ދޫކޮށްލައިފި

ކްލަބްހައުސް ގޮތަށް އޯޑިއޯ މުއާމަލާތްތަކަށް ޓްވިޓާ އިން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ލިމިޓެޑްކޮށް ތައާރަފުކުރި "ސްޕޭސެސް" ފީޗާ" އާންމުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ޓްވިޓާ އިން ބުނީ މިހާރު އެންޑްރޮއިޑާއި އައިއޯއެސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-26 06:36:48
މައުލޫމާތު ނުދީގެން ފޭސްބުކަށް 70 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ފޭސްބުކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޖިފީ ގަތުމާ ގުޅިގެން އެ މުއާމަލާތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުން އެކަން ބޮލާލައި ޖެހި މައްސަލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން އެ ކުންފުނި 50.5 މިލިއަން ޕައުންޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-22 07:27:29
ގޫގުލް ޕިކްސެލް 6 ސީރީޒް އެންޑްރޮއިޑް 12 އާ އެކު

ފޯނު ވިއްކަން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 އިން ފެށިގެން މާކެޓްގައި މިހާރު ހުރި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާ ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ފޯނެއްގެ ގޮތުގައި ގޫގުލްގެ ޕިކްސެލް ސީރީޒް 6 ގެ ފޯނުތައް ދައްކާލައިފިި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-21 06:47:42
އާ ނަމަކާ އެކު ފޭސްބުކް ރީބޭންޑްކުރަނީ؟

ކޮމްޕިއުޓަރުން ޖެނެރޭޓްވާ މާހައުލެއްގައި، ވާޗުއަލް ދުނިޔެއެއްގައި އުޅެވޭ ކަމުގެ އިހްސާސްވާ ގޮތަށް ފޭސްބުކް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކޮށް ރިބްރޭންޑްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-20 13:18:02
ވާޗުއަލް ދުނިޔެއަކަށް ފޭސްބުކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ވާޗުއަލް މާހައުލެއް ބިނާކުރަން ފޭސްބުކުން ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ "މެޓަވާސް" އަށް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 10،000 މީހުން ނަގަން ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-19 06:58:28
ވަޓްސްއެޕް މިހާރު އެއްކޮށް އެންކްރިޕްޓެޑް

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެ އެޕުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ފެށި މަސައްކަތުން މުޅި އެޕް މިހާރު އެންޑް-ޓު-އެންކްރިޕްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-16 06:22:39
މަޝްހޫރު މީހުންނަށް ފުރައްސާ ރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް

އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނަށް ފޭސްބުކްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރެވޭ ކޮންޓެންޓްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ބުދަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށް އެތަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-15 06:01:14
ޕްރޮޑަކްޝަނަށް ބުރޫއަރައި، އައިފޯން 13 ލިބުން ދަތިވެދާނެ

މިދިޔަ މަހު މާކެޓަށް ނެރުނު އައިފޯން 13 ގެ ޕްރޮޑަކްޝަނަށް ބުރޫ އަރާފައިވާތީ ފޯނު ލިބުން ދަތިވެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެޕަލް އިން ދީފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި ފޯނު އުފައްދަން ބޭނުންވާ ޗިޕްގެ ދަތިކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-14 07:00:36
ފުރާވަރު ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް އިންސްޓަގްރާމަށް "ޓޭކް އަ ބްރޭކް" ފީޗާ ގެންނަނީ

އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ ކުދިންނަށް އެ އެޕްގެ ސަބަބުން އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާކަން ހާމަވެ، އެކަމާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ފުރާވަރު ކުދިންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ހާއްސަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-12 06:01:44
ގޫގުލް އަށް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކީ ކުޅޭކުޅޭ ކަމެއް ނޫން

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނުވަތަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫންކަން ދައްކުވައި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ފަތުރައިގެން އާމްދަނީ ހޯދުން ހުއްޓުވަން ގޫގުލް އިން ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-09 07:55:25
އުރީދޫގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އައިފޯނު 13 އަށް ޕްރީއޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 13 އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް "މޫލީ" މެދުވެރިކޮށް އައިފޯން 13 ޕްރޯ، އައިފޯން 13 ޕްރޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-08 19:05:07
މިރޭ 12:00ން ފެށިގެން އުރީދޫން އާ އައިފޯންތަކަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރެވޭނެ

މިރޭ ދަންވަރު 12:00 އިން ފެށިގެން އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން 13 ސީރީޒް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ހުޅުވާލާނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި އައިފޯން 13 އާއި އައިފޯން 13 ޕްރޯ އާއި ޕްރޯ މެކްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-07 20:55:58
ދިރާގު ޓީވީ ހިދުމަތަށް އެދިގެން ސެމްސަންގެ ޒީ ފޯލްޑް3 ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް އަލަށް އެދޭ އެ ކުންފުނީގެ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން، ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެދޭ މީހުންނަށް ކަނެކްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-07 18:26:30
ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާއަށް ދެތިން ގަޑިިއިރުން 7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ފޭސްބުކް އަދި އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕާއި އިންސްޓަގްރާމް ޑައުންވެ ހޭދަވި ހައެއްކަ ގަޑިއިރު ތެރޭ ފޭސްބުކްގެ ހިއްސާގެ އަގު ވެއްޓި ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބާގުގެ މިލްކިއްޔާތުން ހަތް ބިލިއަނެއްހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-05 07:56:30
ފޭސްބުކް، ވަޓްސްއަޕް އަދި އިންސްޓަގްރާމްގެ ޚިދުމަތް 6 ގަޑިއިރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން ލިބެން ފަށައިފި

މީސް މީޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމް ފޭސްބުކާއި ފޭސްބުކުން ހިންގާ ވަޓްސްއަޕާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ޚިދުމަތް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުއްލިގޮތަކަށް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު، 6 ގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން ޚިދުމަތް ލިބެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-10-05 07:53:43
ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ޑައުން ވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ދާދި ދެންމެއަކު ޑައުން ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މުޅިން ވެސް ފޭސްބުކުން ހިންގާ އެޕްތައް ކަމަށް ވާއިރު، މި އެޕްތައް ޑައުންވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-10-04 21:14:38