×
މައި ސަފުހާ
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގައި ތިން ފޯނެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 ތައާރަފްކުރުން ބޯމަތިވެފައި ވާއިރު، ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގައި ތިން ފޯނެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. ސެމްސަންގްގައި ވާނުވާ ދަންނަ މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި، ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 07:33:27
ގޫގުލް އަށް މައިކްރޮޗިޕް ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ އިންޖިނޭރުން ހޯދަނީ

ގޫގުލް އަށް މައިކްރޮޗިޕް އިންޖިނޭރުން އެބަ ހޯދަ އެވެ. ބޭނުމަކީ ގޫގުލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ޗިޕްތައް އަމިއްލަ އަށް ޑިޒައިންކުރުމެވެ. ގޫގުލްގައި މިހާރު ވެސް މައިކްރޮޗިޕް އިންޖިނޭރުން މަސައްކަތްކުރެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 06:29:25
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10: ވައިފައި 6 ގާއިމުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފޯނު

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ބާރުގަދަކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. މިއޮތީ ވެސް ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ހައިބަތާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. "ވައިފައި 6" އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރާ ފޯނަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-07 08:21:47
ފޭސްބުކުން ފޮނުވާ މެސެޖް އަންސެންޑް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފޭސްބުކް މެސެންޖަރއިން ބައެއް ފަހަރަށް ފޮނުވާ މެސެޖް ނުފޮނުވުނު ނަމެއޭ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ހިތަށް އަރާނެއެވެ. އަދި އެމެސެޖް އެމީހާ ނުބަލަނީސް ޑިލީޓް ކޮށްލެވޭނެނަމައޭ، ނުވަތަ އަންނަރުޅީގައި ފޮނުވާލެވުނު

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-02-06 12:06:47
އިންސްޓަގްރާމަށް “މެއިން އެކައުންޓު” ފީޗަރ އަންނަނީ

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންސްޓަގްރާމްގެ ލޮގިންއަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދާކަމަށް ޓެކް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި އަލަށް އިތުރުކުރާ މި ފީޗަރގެ ނަމަކީ “މެއިންއެކައުންޓް”

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-02-05 11:27:44
ގޫގުލް ޕްލަސް ދެމެހެއްޓޭ ވަރަށް ސަޕޯޓްނުލިބޭތީ ބަންދުކުރަނީ

ވާދަވެރިންނާ އެއް ހަމައެއްގައި ހިންގޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކޮށް ގޫގުލް އިން ތައާރުފުކުރި ގޫގުލް ޕްލަސް ދެމެހެއްޓޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެހެންވެ، ގޫގުލް ޕްލަސް އުވާލަަން ނިންމައި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-04 07:34:41
ފޭސްބުކް ދޫކޮށްލުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ، އެކަމަކު ވާނުވާ އެނގުން ކުޑަ

ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރުމާ ދުރުވުމުން ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާ އަށް ލިބޭ އުފާވެރިކަން ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފްބީއާ ނުލައި އުޅެން ވެއްޖެ ނަމަ ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އެނގޭލެއް ކުޑަވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-04 07:34:03
ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނުގެ އިޝްތިހާރެއް ލީކްވެއްޖެ

މި މަސް އެންމެ ހާއްސަވާ އެއް ކަމަކަށްވެގެން ވާނީ ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ރަސްމީކޮށް ނެރުމެވެ. ޓެކް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ސެމްސަންގުގެ މި މަސައްކަތަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރީ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-02 07:07:46
އައިފޯނު އުފެއްދުމަކީ އެޕަލް އިން އެމެރިކާގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން

އެމެރިކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން އެދެ އެވެ. އެއީ އެކަމަކު އެޕަލް އިން ދުވަހަކު ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. ސަބަބުތައް ގިނަ އެވެ. އެމެރިކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ކުރަންޖެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-31 07:25:05
އައިފޯން ވިއްކާ ކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ޙީލަތުން ފައިސާ އަތުލާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

އައިފޯން ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ޙީލަތުން މީހުން އަތުން ފައިސާއަތުލަމުންދާ ފޭސް ބުކު ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "މުޙައްމަދު ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން" ގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-01-30 20:33:22
ސެމްސަންގުން ޕްލާސްޓިކް ޕެކިން ދޫކޮށްލަނީ

ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ބަންދުކުރަން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތައް ދޫކޮށްލައި، ތިމާވެއްޓާ އެކުވެރި ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނި ގޮތުގައި، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-29 07:33:09
ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި މެސެންޖާ ގުޅާލަނީ

ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި މެސެންޖާ ގުޅާލަން ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ. މި ތިން ޚިދުމަތަކީ، ފޭސްބުކްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. ފޭސްބުކުން ނިންމާފައިވަނީ މި ތިން ހިދުމަތް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-27 12:19:01
އިންސްޓަގްރާމް، މެސެންޖާ އަދި ވަޓްސްއެޕް ގުޅުވާލަނީ

އިންސްޓަގްރާމް، މެސެންޖާ އަދި ވަޓްސްއެޕް ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ. މި ދެކެވެނީ މި ތިން އެޕްލިކޭޝަން އެއްކޮށްލާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަންތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-27 07:13:08
މައިކްރޮސޮފްޓް ސާޗް އިންޖީން، ބިންގް ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފި

މައިކްރޮސޮފްޓް ބިންގް ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މިކަން ކޮށްފިކަން، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، "ޗައިނާ ޔުނިކޮމް" އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-26 08:27:31
އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ މެމޮރީ 10ޖީބީ އަށް މި އަހަރު މަތިކުރާނެ

އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯނުތަކަށް މި އަހަރު އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނީ މެމޮރީ އިތުރުކުރުން ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. އެ ގޮތުގައި، އެވްރެޖް ފޯނެއްގެ މެމޮރީ 10ޖީބީ އަށް މަތިކުރާނެ ކަމަށް މިހާރު ވާހަކަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-24 07:27:03
މާދަމާއިން ފެށިގެން ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ޕެޓިޝަން ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ މީސް މީޑިއާގެ އެއް ޕްލެޓުފޯމެއް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކްއިން "ކޮމިއުނިޓީ އެކްޝަންސް"ގެ ނަމުގައި ޕެޓިޝަން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ފީޗާއެއް ތައާރަފު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.މާދަމާއިން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-22 10:02:43
ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ދޫކޮށްލައި، އެންޑްރޮއިޑް ނުވަތަ އައިފޯނެއް ހޯދަން މައިކްރޮސޮފްޓުން އެދެފި

މައިކްރޮސޮފްޓުން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެއަތަށްކިރުމަށް ފަހު، ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. ވިންޑޯޒް ފޯނެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، އަވަހަށް ދޫކޮށްލައި، އެންޑްރޮއިޑް ނުވަތަ އެޕަލް އައިފޯނެއް ހޯދަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-22 07:32:58
ކޯޓާނާ ދެކެ އެލެކްސާ އާއި ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ

އެމެޒޯން އެލެކްސާ އަދި ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓަށް ވުރެ ކުޅަދާނަ ޑިޖިޓަލް "ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓް"އެއް ނެތެވެ. އެޕަލް އަށް ސިރީ ހޯދައިދިން ކާމިޔާބު ވެސް ވަނީ ވާދަވެރިންނާ ޖެހި، ފަނޑުވެ ގޮސްފަ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-20 07:19:29
އިންސްޓަގްރާމްކުރި މޮޅު ވީޑިއޯއަކުން ޗުއްޓީ ޚަރާބު

އިންސްޓަގްރާމާއި ފޭސްބުކާއި ސްނެޕްޗެޓް ކަހަލަ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ލާން މޮޅު ގޮތްގޮތަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގަން ހަދައިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިރުވަމުންދާކަން ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-19 07:17:31
ވަޓްސްއެޕަށް ފިންގަޕްރިންޓް ފީޗާ މާ ލަހެއް ނުވާނެ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ފިންގަޕްރިންޓް ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާނުން ބޭނުންކުރެވޭ ފީޗާއެއް އެ އެޕަށް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-17 10:00:49
އެޕަލް "އެއާޕަވާ" ވަޔަލެސް ޗާޖަރުތައް ގަނޑުކޮށް އުފައްދަނީ

އައިފޯނުގެ އެކި މޮޑެލްތަކުގައި "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" ގާއިމުކުރިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް އިން އެކަމަކު ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް އަދިވެސް ނުއުފައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް، ވަޔަލެސް ޗާޖަރުތައް އުފައްދަން ބޭނުންވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-16 06:39:28
އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި އިންޑިއާގައި ދަށްވަނީ ޗައިނާގެ ސަބަބަކުން ނޫން

އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެގެން އުޅެނީ ވާދަވެރިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެޕަލް އިން އަދިވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ވާ ގޮތެއް ބަލާބަލާށެވެ. އިންޑިއާގައި އައިފޯނަށް ވުރެ، ޝޯމީ އަދި ވާވޭ ފޯނުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-16 06:35:46
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެފް: ދެ ޑިސްޕްލޭ، ކޮންމެ ޑިސްޕްލޭއެއްގެ ދަށުގައި ބެޓެރީއެއް

ސްމާޓްފޯނެއްގައި ދެ ބެޓެރީ ހިމެނުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކުރާ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެފްގައި ދެ ބެޓެރީ ހިމަނަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް، ސްމާޓްފޯނެއްގައި ދެ ބެޓެރީ އެންމެ ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-15 05:48:14
އައިފޯނެއް ގަންނަން ކިޑްނީ ވިއްކާލި މީހަކަށް ދެރަ ލަނޑެއް

އައިފޯނެއް ގަންނަން އަމިއްލަ ކިޑްނީ ވިއްކާލި ޗައިނާ މީހަކަށް ދެރަ ލަނޑެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިހާރު އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ވެންގް ޝަންގްކުންގް ނަމަކަށް ކިޔާ މި ޗައިނާ މީހާ ކިޑްނީ ވިއްކާލާފައިވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-14 21:39:52
އިންސްޓަގްރާމް ބެލުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް

ހިތްހަމަ ޖެހުމާއެކު އަމާން ކަން މަތީ އިނދެވުމަކީ އިންސްޓަގްރާމް ބަލާލައި އެއިން ފެންނަ ޕޯސްޓް ތަކަށް "ހާޓް" ދިނުން ތަ؟ ލިބޭ ހުސްވަގުތު، މަޝްހޫރު އިންސްޓަގްރާމް ފިޓްނަސް މޮޑެލުންނާއި މޭކަޕް މޮޑެލުން "ސްޓޯކް"

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-14 11:23:36
މޫނުގައި ބިއްސެއް ނެގުމުން އައިފޯން އެކްސްއެއް ނުހުޅުވުން

އެމެރިކާގެ އިލިނޮއިސްގެ ޒުވާނަކު އޭނާގެ އައިފޯން އެކްސް ނުހުޅުހުވިގެން ކައިރީގައި ހުރި އެޕަލް ސްޓޯރެއްގައި މައްސަލަ ޖައްސައިފިއެވެ. އޭނާގެ ފޯނު ނުހުޅުވިގެން އުޅޭތާ 24 ގަޑިއިރު ވީިއިރު، މައްސަލަ ގޯސް ވުމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-12 10:17:24
އައިފޯންގެ އާ ތިން މޮޑެލެއް މި އަހަރު ނެރެނީ؟

އެޕަލްގެ އައިފޯންގެ ވިޔަފާރި މިދިޔަ އަހަރު ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށްވެފައިވާތީ، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އައިފޯން އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައިފޯނުގެ އާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-12 07:48:17
އައިފޯނަކާއި އައިޕެޑެއް ގަތުމަށް ފައިސާހޯދަން ކިޑްނީ ވިއްކާލި މީހެއްގެ ވާހަކަ

ބްލެކް މާކެޓުގައި ކިޑްނީއެއް ވިއްކާލި މީހަކު ޕެރެޒައިލްވެ އެނދުމަތިކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ޗައިނާގެ އަންހޫއީ ޕްރޮވިންސަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއްކަމަށްވާ ވޮންގް އޭނާގެ ކިޑްނީ ބްލެކް މާކެޓްގައި ވިއްކާލާފައިވަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-11 18:17:14
މަރުގެ އިންޒާރު ލިބޭތީ ސައުދީ ކުއްޖާގެ ޓްވިޓާ ސަސްޕެންޑް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދަތުރު ކުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަހަފް މުހައްމަދު އަލް ގުނޫންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ރަހަފްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-11 16:14:06
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ ސަލާމަތްވުމުގައި ޓްވިޓާގެ ދައުރު

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - ޖެނުއަރީ 5، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވުޖޫދުވި ޓްވިޓާގެ އާ އެކައުންޓަކުން ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުން ދިޔަ އެވެ. ކުވޭތުގައި ތިބި އާއިލާގެ މެންބަރުން ދޫކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-11 12:28:25