×
މައި ސަފުހާ
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހި ފޯނު ނެރުން ފަސްކޮށްފި

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ގެލެކްސީ ފޯލްޑް (އެފް) ނުވަތަ ފަތްޖެހި ފޯނު މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ މޮޑެލްގެ ފޯނުތައް ހަލާކުވާ މައްސަލަތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 15:13:58
ރައީސް ސޯލިހުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދައިފި

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ރައީސްގެ ރަަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދާ މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފައި ވާއިރު އެ ޕޭޖު ވަނީ ވެރިފައި ކޮށްފަ އެވެ. މީގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-19 23:06:38
ރައީސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު ވެރިފައިކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު ވެރިފައިކޮށްފިއެވެ.މިކަން ވެރިފައިކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ތަރުޖަމާނު، އިބްރާހީމް ހޫދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ.ހޫދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-19 21:30:36
ރައީސްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަަދައި ރައީސް އޮފީހުން އެކަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހެދި އިރު އެ ޕޭޖް ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-19 19:19:54
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހި ފޯނާ މެދު ކަސްޓަމަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ސެމްސަންގުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ނެރުނު ފަތްޖެހި ފޯނު ވަރަށް ބަލިކަށި ކަމަށާއި އެ ފޯނުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށާތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ހަލާކުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-19 09:16:48
ސެމްސަންގް ފަތްޖެހޭ ފޯނު މައްސަލަ ޖެހެން ފަށައިފި

ސެމްސަންގުން މި މިހުގެ 26 ގައި އާންމުކޮށް ވިޔަފާރިއަށް ދޫކޮށްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ފަތްޖެހޭ ފޯނު މައްސަލަ ޖެހެން ފަށައިފިއެވެ. މިކަން ފެންމަތިވެފައިވަނީ ރިވިއުއަށް ބައެއް ޓެކް ނޫސްވެރިންނަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-18 11:50:37
މައިކްރޮސޮފްޓް މިހާރު ދުވަނީ ވާދަވެރިންގެ ފަހަތުން

މައިކްރޮސޮފްޓަށް މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް އާ ކަމެއް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ސާފަސް މަރުކާގެ ނޯޓްބުކްތަކަށް ފަހު، ހާޑްވެއާ އަކީ ވެސް އެ މީހުންނަށް އޮޅުކުރަން އެނގުނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓަށް މިހާރު ކުރެވޭހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 07:33:48
ސެމްސަންގްގެ ފުރަތަމަ ފަށްޖަހާލެވޭ ފޯނު، “ގެލެކްސީ ފޯލްޑް” އަށް ޕްރީ އޯޑަރ ހުޅުވާލައިފި

މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ސެމްސަންގުން ނެރުނު އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ފަށްޖަހާލެވޭ ފޯނު ، ގެލެކްސީ ފޯލްޑްއަށް ޕްރީ އޯޑަރކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސެމްސަންގުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހު ލޯންޗުކުރި ގެލެކްސީ

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-04-17 05:49:34
"ފޯލްޑަބްލް ފޯން" އަކީ ފަތްޖެހިފޯނު

އަަހަރެމެންގެ ތެރެ އަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރުފުވާ، ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބައެއް ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަށް ކިޔަން ދިވެހި ނަންތަކެއް ނުހުރެ އެވެ. މި ފަދަ ހާޖަތެއް ޖެހުމުން، އޮތީ އެކަށޭނަ ނަމެއް މުޅިން އަލަށް އުފައްދާށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-16 07:07:46
އެޕަލް އައިފޯނުތަކަށް ވާވޭ 5ޖީ މޯޑެމްތައް!

އެޕަލްގެ 5ޖީ އައިފޯނުތަކުގައި، ވާވޭ 5ޖީ މޯޑެމް ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަށް އެބަ ބުނެ އެވެ. އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ސިފަކުރަން ވެސް ދަތި މަންޒަރަކަށެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ދެކޮޅުހަދާނެ ކަމެއް ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-15 07:34:47
ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ، އަދި 10 އަހަރު ރަސްކަން ކުރާނަން: ސެމްސަންގް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާދަވެރިން ކިތަންމެ ހިތްވަރެއް ކުރިޔަސް، ސެމްސަންގް ބަލިކުނުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އެ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި، ކުރި އަށް އޮތް އޮތީ ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެކެވެ. ސްމާޓްފޯން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-14 07:25:05
އަހަރެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވުމަށް މެދުވެރިވީ އަހަރެންގެ އައިފޯން

މިއީ މަރުގެ ހަމަލާއަކުން މީހަކު ސަލާމަތްވި ވާހަކައެކެވެ. އެއީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެކެވެ. މަރުގެ އެތިފަހަރެކޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ 43 އަހަރު މި މީހާ އާދައިގެ މަތީން ވަޒީފާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-11 23:53:43
ފޭކް އައިފޯނުން ޗައިނާ ދެ މީހަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި

ހަލާކުވެފައި ހުންނަ "ފޭކް އައިފޯން" އެޕަލްގެ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކަށް ގެންގޮސް އޭގެ ބަދަލުގައި މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުގެ އާ އައިފޯނު ހޯދި ކަމުގެ ތުހުމަތު، އެމެރިކާގައި އުޅޭ ޗައިނާގެ ދެ ދަރިވަރަކަށް ކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-10 07:34:45
"ސޭފްލީ ރިމޫވް ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް" ބޭނުންކެނޑެނީ

ޔޫއެސްބީ ޕެންޑްރައިވް، ތަމްބް ޑްރައިވް އަދި ތަންޑާބޯލްޓް ޑްރައިވްތައް ކޮމްޕިއުޓަރުން ނައްޓުވާލުމުގެ ކުރިން، "ސިސްޓަމް ޓްރޭ" އަށް ގޮސް "ސޭފްލީ ރިމޫވް ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް" އަށް ފިތާލަން ޖެހެ އެވެ. މިއީ މުސްކުޅި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-09 07:14:57
ޕްރިންސް ހެރީގެ ދެކަނބަލުންގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ރެކޯޑް ހަދައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ސަސެކްސްރޯޔަލްގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-09 07:13:50
ސްނެޕްޗެޓުން މިހާރު ފޯޓްނައިޓް ކަހަލަ ގޭމްއާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ގޭމްތައް ކުޅެވޭނެ

ސްނެޕްޗެޓް ބޭނުންކުރާ އެހެން ރައްޓެހިންނާ އެއްކޮށް ގޭމް ކުޅެވޭނެ ފީޗަރތަކެއް ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށް ސްނެޕްޗެޓުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މި އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ލޮސް އެންޖަލަސް ގައި ބޭއްވުނު އެ ކުންފުނީގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-08 12:21:51
ކުއަލްކޮމްގެ ހަމަލާއެއް: އެޕަލް އަށް އަހަރެމެން ފޯނު ނަންބަރު އެނގޭނެ!

އެޕަލް އަށް 5ޖީ އައިފޯނެއް ނެރެވޭނެ ތާރީޚެއް ބުނަން ނޭނގި، ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން އުޅޭތީ ކުއަލްކޮމް އިން މަލާމާތުގެ ރާގުގައި ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި އެވެ. ކުރިން އެޕަލްއާ އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ކުއަލްކޮމް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-08 07:35:34
އިންޑިޔާގެ އާންމު އިންތިޚާބަށް ފޭސްބުކްގައި ކެމްޕޭންކުރުމަށް 100 މިލިއަން ރުޕީސް ޚަރަދުކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީގެ، ލޯކްސަބާއަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް މި އެޕްރީލް މަހާއި އަންނަ މޭ މަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ފާއިތުވި ފެބްރުވަރީ މަހާއި މާރިޗު މަހު، ފޭސްބުކްގައި ޖެހި އިންޑިޔާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-07 17:26:15
އިންޓަނެޓް ނޫން ހުރިހާ ތަނަކަށް "ޑާކް މޯޑް"

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް އަށް "ޑާކް މޯޑް" އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް "މެކްއޯއެސް" އަށް ވެސް ޑާކް މޯޑެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ޑާކް މޯޑް ހިމަނައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-04 07:35:19
ޕްރިންސް ހެރީ އަދި މޭގަން ގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ލޯންޗްކޮށްފި

ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންގެ އަމިއްލަ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މި އެކައުންޓް ލޯންޗްކުރީ ހެރީ އާއި މޭގަންއެވެ. ޕްރިންސް ހެރީ ބުނިގޮތުގައި އެ އެކައުންޓް ހެދީ، އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި،

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-03 16:04:12
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް، އެންޑްރޮއިޑް ކްރޯމް އަށް

ކްރޯމް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ ނެތް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް ނެތެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ފެކްޓަރީން ނެރޭއިރު، ކްރޯމް ބްރައުޒާ އިންސްޓޯލްކޮށްފައި އިންނަން ޖެހެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮަޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-03 07:20:17
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10: ދެން އޮތް ބޮޑު ވާހަކަ

ސެމްސަންގް "ގެލަކްސީ އެސް10"އާ ގުޅިގެން ކުރެވެން ފެށި ބަހުސްތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެސް10ގެ ރީތިކަމާއި ފަރިކަން، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް ފަރި އެވެ. ދެން އޮތީ ގެލަސްކީ ނޯޓް10ގެ ވާހަކަތަކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-02 06:35:29
މިހާރު "ސްނޭކް" ގޭމް ގޫގުލް މެޕްސްއިން ވެސް ކުޅެވޭ

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މީހުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވި ގޭމެއް ކަމަށްވާ "ސްނޭކް" ގޫގުލް މެޕްސްއިން ކުޅެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.ނޮކިއާ 6110އަށް 1997ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރެވުނު ސްނޭކް ގޭމަކީ އޭރުގެ ގިނަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-01 11:00:00
ޒީޓީއީ އަށް 2018 ގައި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

ޗައިނާގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނިތަކަށް މިއީ ބިރު ބޮޑު ދުވަސްވަރެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ތަހަންމަލުކޮށްފައި ވަނީ ޒީޓީއީ އަދި ވާވޭ އެވެ. ޒީޓީއީ ބުނާ ގޮތުގައި، 2018 ގައި އެ ކުންފުންޏަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-30 07:44:30
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10: "ޕަންޗް ހޯލް ކެމެރާ" ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް

އެޕަލް އައިފޯނުގައި ރީތި ސިފައެއް ނުޖެއްސިގެން އުޅެނިކޮށް، މޫނުމަތިން ބާގަނޑެއް ކަނޑަން ހަދައިގެން، އައިފޯނަށް ލިބުނީ ނިކަމެތިކަމެކެވެ. އައިފޯނުގެ ސްކްރީން މަތީ ކޮޅުން ބޮޑު ތަންގަނޑެއް، ސެންސަރުތައް ވަޅުލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-27 07:34:52
ރާއްޖޭގެ ތިން ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގެ ތިން ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް, ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ފޭސްބުކުން ހަދައިފިއެވެ."ޖަޒީރާ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފޭސްބުކުން ބޮލޮކް ކޮށްފައިވަނީ، ވަނީ ޝައިހް ޒަމްޒަމް އާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-27 00:32:31
ހަމަލާގެ ވީޑިއޯ ދެއްކި ފޭސްބުކް، ޔޫޓިއުބާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ޕެރިސް (މާޗް 26) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާ ވަގުތުން ދައްކާފައިވާތީ ފޭސްބުކާއި ޔޫ ޓިއުބާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފްރާންސްގެ މުސްލިމް ޖަމާއަތަކުން ނިންމައިފި އެވެ. ފްރެންޗް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-26 13:22:24
މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް ކަލްކިޔުލޭޓަރުގައި "ގްރާފިން މޯޑް" ހިމަނަނީ

މިއީ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންތެރި ފީޗާއަކަށް ވާނެ އެވެ. ވިންޑޯޒް ކަލްކިޔުލޭޓަރުގައި "ގްރާފިން މޯޑް" ހިމަނަނީ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނީ މިކަން ކުރަނީ ގިނަ ބަޔަކު އެދިފައި ވާތީ ކަމަށެވެ. ވިންޑޯޒް ކަލްކިޔުލޭޓަރަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-25 07:11:13
ސެމްސަންގުގެ 5ޖީ ފޯނު އަންނަ މަހު 5 ގައި ނެރެނީ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލް އެސް10 މި މަހު ރަސްމީކޮށް ނެރުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުންފުނިން އާ ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު 5ޖީ ނެޓްވޯކާ އެކު އަންނަ މަހު އެސް10 ނެރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-23 07:57:10
ގޫގުލް އިންބޮކްސް ހުއްޓާލަނީ

"އިންބޮކްސް ބައި ޖީމެއިލް" އަކީ މުޅި ޖީމެއިލް ހުއްޓުވާލާނެ ވަކި އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. ޖީމެއިލް އަދި "އިންބޮކްސް" ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އެއް އަސާސަކަށް ނަމަވެސް، "އިންބޮކްސް" އަށް ލިބިދީފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-21 07:03:48