×
މައި ސަފުހާ
ފޭސްބުކްގެ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް އެ ކުންފުނިން ވަކިވަނީ

ފޭސްބުކްގެ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް އެލެކްސް ސްޓޭމޮސް އެ ކުންފުނި ދޫކޮށްލަންް އުޅޭކަމުގެ ވަހަކަ ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ. އެލެކްސް ފޭސްބުކް ދޫކޮށްލަން ނިންމީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ދޮގު ހަބަރު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 12:25:45
އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕްރިޔަންކާ އަށް ވުރެ ކުރީގައި ދީޕިކާ!

އިންޑިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިން އިންސްޓަގްރާމް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ ކުރާ ފަންނާނުގެ އެވޯޑު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ހޯދައިފި އެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި 22.4 މިލިއަން މީހުން ދީޕިކާ ފޮލޯ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 10:15:29
ފޭސްބުކް ލައިޓް: ފޯނަށް ލުއި، ބޭކާރު ސާމާނު މަދު

އެންމެ މަގުބުލޫ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކްގައި ހިމެނޭ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިޔޯތަކާއި މި ނޫނަސް މި އެޕްގެ ތެރޭން އުފަންވެފައިވާ އެހެން އެޕްތަކުގެ ސަބަބުން އެއީ ފޯނުގެ ސްޓޯރޭޖުގެ ބޮޑު ބައެއް ދަމައިގަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 06:41:42
ރިހާނާގެ އަބުރަށް އުނިކަން އަންނަ އިޝްތިހާރަކާއެކު ސްނެޕްޗެޓަށް މީހުންގެ ނުރުހުން

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާގެ އަބުރަށް އުނިކަން އަންނަފަދަ އިޝްތިހާރެއް ސްނެޕްޗެޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާތީ ސްނެޕްޗެޓު ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި، ސްނެޕްޗެޓުގެ ހިއްސާދާރުން އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައިފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-19 11:35:22
އައިފޯނު އެކްސްގެ އާ މޮޑެލްތަކެއް މިއަހަރު ރިލީޒްކުރަނީ

އައިފޯނު އެކްސްގެ އާ މޮޑެލްތަކެއް މިއަހަރު ރިލީޒްކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ފޯބްސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އައިފޯނު އެކްސްގެ ތިން މޮޑެލްއެއް މިއަހަރު ނެރޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ފޯބްސް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-19 10:44:14
"ވެއާ އޯއެސް" އަށް އެންޑްރޮއިޑް ވެއާގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

"އެންޑްރޮއިޑް ވެއާ" އަކީ ގޫގުލް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް، އެންޑްރޮއިޑްގެ ބާވަތެކެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ވެއާގެ ނަން ބަދަލުކޮށް މިހާރު ކިޔަނީ "ވެއާ އޯއެސް" އެވެ. އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގެ ނަން އެއް ނަމުން އެހެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 07:25:42
އެމެރިކާއަށް ވެސް ފޭސްބުކް ލައިޓް ތައާރަފްކޮށްފި

ފޭސްބުކްގެ ލައިޓް ވާޝަން "ފޭސްބުކް ލައިޓް" އަކީ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ސްލޯ ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެރެފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ. ލިމިޓެޑް ފީޗާރ ތަކަކާއެކު ނެރެފައިވާ މި އެޕްލިކޭޝަން ފުރަތަމަ ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-18 18:51:26
ފޭސްބުކްގެ ޒަމާން ނިމުކަމަށް އަންނަނީ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަ ކުރަނީ ފޭސްބުކްއެވެ. ނަމަވެސް ފޭސްބުކްގެ ވާދަވެރިން ބުނާގޮތުން ފޭސްބުކްގެ ބާރު ޓެކްނޮލަޖީގެ ދުނިޔޭގައި އަންނަނީ ކުޑަވަމުންނެވެ. ފޭސްބުކަށް ލިބޭ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-16 10:26:07
އެޕަލްގެ އާ އޮފީހުގެ ފާރުތަކަށް މުވައްޒަފުން މުޑިއަރަނީ

އެޕަލްގެ "ސްޕޭސްޝިޕް" ހެޑްކްއާޓަރުގެ ބިއްލޫރި ފާރުތަކަށް މުވައްޒަފުން މުޑިއެރުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ އެވެ. އެ ވަރުގެ އެހެން އޮފީސް އިމާރާތެއް، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނެތް ވަރުގެ ފުރިހަމަ އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 05:53:49
މިއީ އެންމެ ކުޑަ ކޮޑްކޮޕްޓަރު

މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ކުދިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރަކީ ޑްރޯން ދުއްވުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް މީހުންނަށް މިއީ ސީރިޔަސް ވަޒީފާއަކަށްވެސް ފުދެއެވެ. ތަފާތު އެކި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-07 06:37:15
ޕިއްޒާ ކޮމްޕެނީގެ ނަމުގައި ހިންގަނީ ފޭކް ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް، އެކަން ހުއްޓާލަން ވަކީލުން އަންގައިފި

އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ ފިއްޒާ ކޮމްޕެނީގެ ރާއްޖޭގެ އައުޓްލެޓްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ހިންގަމުންދަނީ ފޭކް ޕޭޖެއް ކަމަށާއި އެ ޕޭޖް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އަންގައި، އެ ކުންފުނީގެ ވަކީލުން މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-06 16:50:53
ސެމްސަންގުގެ ސްމާޓް ސްޕީކަރު މިއަހަރު ފަހުކޮޅު

ސެމްސަންގުންވެސް ސްމާޓް ސްޕީކަރެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި އަހަރުގެ މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސެމްސަންގްގެ މޮބައިލް ޑިވިޜަންގެ ރައީސް ޑިޖޭ ކޮހް ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-04 18:07:03
އެޕަލް އިން މި އަހަރު އަގުހެޔޮ މެކްބުކް އެއް ނެރޭނެ؟

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަކީ އޭގެ މޮޅުކަމާ އެއްވަރަށް އަގު ވެސް ބޮޑު އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެޕަލް އިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-04 08:57:18
އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގެ ޒާތަށް އައިރިޝް ސްކޭނިން

ސްމާޓްފޯނެއްގައި، ލޮލުގެ ކަޅި ސްކޭންކުރެވޭ ގޮތަށް، އައިރިޝް ސްކޭނާއެއް އެންމެ ފުރަމަތަމަ ގާއިކުރީ ނޯޓް 7 ގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ވެސް އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގައި "ފޭޝަން ރިކޮގްނީޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-04 06:31:59
އެޕަލް އިން "ސުޕަ ސައިޒް"ގެ އައިފޯނު އެކްސް އެއް ނެރެނީ

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެޕަލް އިން އެކުންފުނީގެ އައިފޯނު އެކްސްގެ ތިން މޮޑެލްއެއް ނެރޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ހުސްވި އަހަރު ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްގެ އަޕްޑޭޓެޑް ވާޝަން

ސަން.އެމްވީ - 2018-02-28 09:06:52
މައިކްރޮސޮފްޓް، ޝޯމީ އޭއައި ޑިވައިސްތައް އުފައްދަން އެއްބާރުލަނީ

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޑިވައިސްތައް އުފެއްދުމަށްޓަކައި، މައިކްރޮސޮފްޓް އަދި ޝޯމީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރި ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ބޭނުމަކީ އެޕަލް، ގޫގުލް އަދި އެމެޒޯން ބާރުގަދަކޮށްފައި އޮތް، އާޓިފިޝަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-28 06:28:08
ފުރަތަމަ އެންޑްރޮއިޑް-ގޯ ފޯނު ދައްކާލައިފި

ދަށް ފެންވަރުގެ ފޯނުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގޫގުލްއިން ޑިވެލޮޕްކުރި އެންޑްރޮއިޑް ގޯއަށް ހާއްސަ ފުރަތަމަ ފޯނު ދައްކާލައިފިއެވެ. އަލްކަޓޭލް އިން ނެރުނު މި ފޯނުގައި ބޭނުންކުރާނެ އޯއެސް އަކީ އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ

ސަން.އެމްވީ - 2018-02-26 10:02:38
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 ނެރެފި

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްމާޓްފޯނު ގެލެކްސީ އެސް9 ނެރެފިއެެވެ. މިހާރު ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި ކުރިއަށްދާ ރަސްމިއްޔާތެެއްގައި މި ފޯނު ލޯންޗްކޮށްދިނީ ސެމްސަންގްގެ މޮބައިލް ހެޑު، ޑީޖޭ ކޮހްއެވެ. އެސް9 ގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-02-25 22:54:27
"އެންޑްރޮއިޑް ގޯ" ވެސް މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި

ދަށް ފެންވަރުގެ ފޯނުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގޫގުލްއިން ޑިވެލޮޕްކުރި އެންޑްރޮއިޑް ގޯ ބޭނުންކުރެވެނެ ފޯނުތައް މިއަދު ފަށާ މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި އާންމު ކުރާނެއެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ގޯ އަކީ މެމޮރީ އާއި

ސަން.އެމްވީ - 2018-02-25 11:25:41
އިންސްޓަގްރާމް ގައި ހުންނަ ފޮޓޯތައް ޑައުންލޯޑް ކުރަންބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ ފަސޭހަގޮތެއް!

ގުޅޭ ލިޔުން އެންމެ މަގުބޫލް ސޯޝިއަލް މީޑިޔާ އަކީ.. 5 މަސްކުރިން ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކުގެ ތެރެއިން އިންސްޓަގްރާމަކީ މިއަދު ޢާއްމުންގެ ވަރަށްބޮޑު މަޤްބޫލްކަމެއް ހޯދާފައިވާ ނެޓްވޯކެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-02-24 21:22:16
ކައިލީ ޖެނާގެ ޓްވީޓަކާއެކު ސްނެޕްޗެޓަށް "ލޮޅުމެއް"

ސްނެޕްޗެޓަށް އެންމެ ފަހުން އައި އަޕްޑޭޓާއެކު އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި ވާހަކަދެއްކި ގިނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ރިއަލިޓީ ޓީވީ ތަރި ކައިލީ ޖެނާ ހިމެނެއެވެ. ކައިލީ ގެ 2.5 މިލިއަން

ސަން.އެމްވީ - 2018-02-24 10:05:45
އަޕްޑޭޓާ މެދު ނުރުހިފައި ތިބި ޔޫޒަރުންނަށް ސްނެޕްޗެޓުން ދިނީ ފިނި ރައްދެއް!

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ސްނެޕްޗެޓަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި ބަދަލާއެކު، ސްނެޕްގެ ޔޫޒަރުން ދަނީ އަޕްޑޭޓު ކަމުނުދާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ އޮއްސަން ފަށައިފައެވެ. މި އަޕްޑޭޓާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-02-23 10:59:38
ފޭކް ފޯނު ހަދާ މީހުންނަށް ސެމްސަންގުން އުނދަގޫކުރަނީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8ގެ ސިފަ ބަދަލުކޮށްލި އެއްޗަކަށް "އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ" ވާނެ އެވެ. ފޯނުގެ ދެ އަރިމަތިން ދާރަ ގެއްލޭ ގޮތަށް ޑިސްޕްލޭ ލަންބާލުމުން، ގެލަކްސީ އެސް8ގެ ފަރިކަން އިތުވި އެވެ. އެކަމަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-22 06:30:20
މި ޑްރޯން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ތަފާތު

މިހާރު ގެންގުޅޭ ގިނަ ޑްރޯންތަކަކީ އަމިއްލައަށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޭގެ ޒާތުގައި ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ޑްރޯންތަކެވެ. މީގެ ގިނަ ޑްރޯންތައް ޕްރޮގްރާމްކޮށްފައި ވަނީ ދުއްވަނިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-21 06:31:50
ސްނެޕްޗެޓުގެ އަޕްޑޭޓާދެކޮޅަށް މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ސްނެޕް ޗެޓުން މިދިޔަ ހަފްތާ ގެނައި އަޕްޑޭޓާއެކު ސްނެޕް ޗެޓަށް ދެވި ހިފާފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވިއެވެ. އެ އަޕްޑޭޓާ އެކަކުވެސް ގަޔާވިކަމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-02-20 08:44:39
އައިފޯން 10 އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރުމުން ސެމްސަންގަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އައިފޯން 10 އުންމީކުރި ވަރަށް ނުވިކޭ ކަމަށް، މާކެޓް ދިރާސާކުރާ ކުންފުނިތަކުން ބުނެ އެވެ. އައިފޯން 10 ވިކޭނެ ކަމަށް ކުރިން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ވިކިއްޖެ ކަމަށް ވެސް ބުނެވެ އެވެ. އެޕަލް އަށް ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-20 06:40:06
ގޫގްލް މެޕްސްއަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ބަދަލެއް

ގޫގްލް މެޕްސްއަކީ ލޮކޭޝަން އަންގައިދޭ އެންމެ އިތުބާރު ބޮޑު އެއް ވަސީލަތެވެ. މީގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަންގައި ވަނީ ދަންވަރު ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ވިސްނައިގެން ކަންތައްތަކެއް ތައާރަފްކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-19 06:43:20
ސެމްސަންގް ސްމާޓްގަޑިތަކުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބަލަނީ

ހިތުގެ ވިންދު ބެލުމަކީ ސްމާޓްގަޑިތަކުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ސްމާޓްބޭންތަކުން ވެސް ވިންދު ބެލެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފަދަ އާލާތަކުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބެލުން އަދި އެހާ އާންމެއް ނޫނެވެ. ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބެލުމަށްޓަކައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-19 06:42:21
ގޫގުލް އިމޭޖް ސާޗްއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އެއްޗެއް ނޭނގުނަސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަހާލާނީ "ގޫގުލް ދޮންބެ" ކައިރީއެވެ. ރައްޓެއްސަކު ދަހިކޮށްލަން ކާއެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ ހޯދަންވެސް ގޫގުލް ސާޗްކުރާނީއެވެ. ގޫގުލްއިން މިވަނީ ގޫގުލް މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯ ހޯދުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-02-18 08:42:41
ގަދަފަދަ ލެޕްޓޮޕް ޓެބްލެޓެއް

ކޮމްޕިޔުޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި މޭޒުދޮށުގައި އިނދެގެން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. ފަރުބަދަމަތީގަ އާއި ކަނޑުމަތީގަ އާއި ހަގުރާމަމަތީ ވެސް ކޮމްޕިޔުޓަރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހިދާނެއެވެ. ޕެނެސޮނިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-02-18 06:33:27