×
މައި ސަފުހާ
ގާސިމްގެ ވީޑިއޯ، ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް މިއަދު ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖު ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ. ޖަރުމަނުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ގާސިމްގެ ވީޑިއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 20:40:51
އައިފޯން ހެކް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން އާ ފީޗާއެއް

އައިއޯއެސް އަށް އިތުރުކުރާ ސެކިޔުރިޓީ ފީޗާއަކުން ލައިޓްނިން ޕޯޓް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް އިން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިން އެއްޗެއް ނުބުނި ނަމަވެސް، މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 07:47:54
އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގެ ސްކްރީން ޝޮޓް ނެގިޔަސް މިހާރު ނޭނގޭނެ!

އިންސްޓަގްރާމު ސްޓޯރީއަށް ޕޯސްޓް ކުރާ އެއްޗެއް އެހެން މީހަކު ސްކްރީން ޝޮޓް ނެގުމުން އެކަން ނޮޓިފިކޭޝަން އަކުން އެންގި ނަމަވެސް، މީގެ ފަހުން އެ ނޯޓިފިކޭޝަން އެއް ދެން ނުލިބޭނެއެވެ. މި ފީޗާއަކީ ޓެސްޓް ފީޗާއެއްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-18 12:30:20
2009 ވަނަ އަހަރުގެ އައިފޯނު އަލުން ވިއްކަނީ

އެޕަލްގެ އައިފޯނު 3ޖީ އެސް އަލުން ވިއްކަން ނިންމައިފިއެވެ. ދެހާސް ނުވަވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވިއްކި މި ފޯނު ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވިއްކަން ނިންމާފައިވާއިރު އަލުން މި ފޯނުތައް ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ، މީގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-17 10:56:02
އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއަރަން ވާވޭ އަމާޒުހިފައިފި

ވާވޭ އިން 200 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކަން އަމާޒުހިފައިފި އެވެ. ބޭނުމަކީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެޕަލް ތިން ވަނަ އަށް ވައްޓާލުމެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭ މިހާރު އޮތި ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ސެމްސަންގް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 09:40:20
އައިފޯން ގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުން: ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އިތުރު ގޮންޖެހުމަކަށް

ޔޫއެސްބީ ޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް އައި ފޯންގެ ޑާޓާތަކަށް ވާސިލުވެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އައި ފޯންގެ ސެކިއުރިޓީ އެޕަލްއިން ވަރުގަދަ ކުރުމުން އެއީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-16 12:00:16
އިންސްޓަގްރާމަށް 60 ސިކުންތަށް ވުރެ ދިގު ވީޑިއޯ ލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

އިސްޓަގްރާމަށް ލެވޭ ވީޑިއޯކޮޅު ކުރުވެގެން ކުރާ ޝަކުވާތަކަށް މިހާރު ނިމުމެއް އަންނަނީ އެވެ. އިންތިޒާރުކޮށްލަން ޖެހެނީ މި މަހުގެ 20 އާ ހަމައަށެވެ. ޓެކް ކްރަންޗުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 60 ސިކުންތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-15 08:10:17
އެޕަލް އިން ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިނިން އެޕްތައް މަނާކޮށްފި

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިނިން އެޕްތައް، އައިފޯން އަދި އައިޕެޑްގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެޕަލް އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެޕަލްގެ އެދުމަކީ އައިއޯއެސް ޑިވައިސްތަކުގެ ހާޑްވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-14 08:42:53
އިންސްޓަގްރާމުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފީޗާ ފުޅާކޮށްފި

އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފީޗާ އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފި އެވެ. އިންސްޓަ ފީޑް މެދުވެރިކޮށް މީގެ ކުރިން އެކި ޕޭޖުތަކުގައި ހުންނަ "މުދާ" ގަނެވެ އެވެ. މި ފީޗާ ފުޅާކޮށް ސްޓޯރީ މެދުވެރިކޮށް ވެސް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-13 10:52:05
މެސެޖް ޑިލީޓް ކުރެވޭ ގޮތް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ހަދައިފި

މެސެޖެއް ފޮނުވުމަށް ފަހު، އެ ލިބުނު މީހާގެ ފޯނުން އެ މެސެޖް ޑިލީޓް ކުރެވޭ ގޮތް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ހަދައިފި އެވެ. މިއީ ބޭކާރު ނުވަތަ ކޮންމެހެން ފޮނުވަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއް އޮޅިގެން ފޮނުވުނަސް ސަލާމަތް ވެވިދާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-13 08:23:31
ގޫގުލް ސްޓޭޝަން: ވައިފައި މުޅިން ހިލޭ

އިންޑިއާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަންތަކަށް ވައިފައި ދިނުމަށް ގޫގުލް އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށް ރަސްމީކޮށް ކިޔާ ނަމަކީ "ގޫގުލް ސްޓޭޝަން" އެވެ. މިއީ މެކްސިކޯ އަދި އިންޑޮނީޝިއާގައި ވެސް ގޫގުލް އިން ކުރިއަރުވާ މޮޑެލެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-12 08:25:32
ގަތުމުގެ ކުރިން އަޖުމަބެލުން: އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުތަކަށް އާ ފީޗާއެއް

އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން އަޖުމަބެލުމަށް ނުވަތަ ރަހަބެލުމަށް ފުރުސަތުދިނުމަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެ ގޮތުގައި ގިނަ ފަހަރު އެ އެއްޗެއް ވިކޭ ގޮތްވެ އެވެ. އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުތަކުން ވިއްކާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-11 08:12:35
ފޭސްބުކް ނޮޓިފިކޭޝަން އިންސްޓަގްރާމަށް، ޔޫޒަރުން ރުޅިގަދަވަނީ

އިންސްޓަގްރާމުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓަކީ އިންސްޓަގްރާމު ބޭނުންކުރާ މީހުން މާ ގަޔާވާ އަޕްޑޭޓަކަށް ނުވިއެވެ. ޕޭރެންޓް ކުންފުނި ފޭސްބުކްގެ ނޮޓިފިކޭޝަންތައް ވެސް އިންސްޓަގްރާމަށް އަންނަ މި އަޕްޑޭޓު ލިބުނު

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-10 12:36:35
އައިފޯނުގެ ޑިމާންޑް ދަށްވާކަން އެޕަލް އިން ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގައިފި

މީގެ ކުރިން އެޕަލްގެ ފޯނުތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑު މިހާރު ނެތްކަން އެކުންފުނީގެ ފޯނުތައްކުގެ ބައިތައް އުފައްދާ ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގައިފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އެޕަލް އިން އެމީހުންގެ ސަޕްލަޔަރުންނަށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-10 10:23:26
ފޭސްބުކް ނޮޓިފިކޭޝަން އިސްޓަގްރާމަށް

އިސްޓަގްރާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު، ފޭސްބުކް ނޮޓިފިކޭޝަން، އިސްޓަގްރާމަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެ ފީޗާ އާންމުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިކަން އިސްޓަގްރާމުން ކަށަވަރުކޮށްދިން ނަމަވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-10 08:26:34
ލޯގޯއެއްގެ މައްސަލާގައި އެޕަލް ހޫނުފެނަށް

އެޕަލް ދެކޭ ގޮތުގައި ސިރީ އަށް ވުރެ ކުޅަދާނަ "ޑިޖިޓަލް އެސިސްޓެންޓް"އެއް ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަނީ ވެސް އެ އެވެ. އެކަމަކު އެމެޒޯން އެލެކްސާ ބޭނުންކުރާ މީހުން އެ ކަމަށް އިންކާރުކުރެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-10 08:23:39
ޕްރައިވަސީ ބަގެއްގެ އަސަރު ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ 14 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮށްފި

ފޭސްބުކް ޕްރައިވަސީގައި އުޅުނު ސޮފްޓްވެއާ ބަގެއްގެ އަސަރު އެ ޕްލެޓްފޯމު ބޭނުންކުރާ 14 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮށްފިއެވެ. މި ބަގާއެކު ފޭސްބުކްގައި ޝެއާ ކުރާ އެއްޗެހި ވަކި ބަޔަކަށް ފެންނަ ގޮތަށް ސެޓިންގްސް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-09 10:27:06
އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީއަށް ސްނެޕްޗެޓް ވީޑިއޯ ޑިސްކަވަރީ އިތުރުކުރަނީ

ގުޅޭ ލިޔުން އިންސްޓަގްރާމްއިން ވެސް ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ . 1 މަސް ކުރިން މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިންސްޓަގްރާމްގެ ސްޓޯރީއަށް ގިނަބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފާވާއިރު އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-06-07 11:00:21
އައިފޯނު އެކްސްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮކުރަނީ!

އެޕަލްގެ އަގުބޮޑު ފޯނު، އައިފޯނު އެކްސްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮކުރަން އެޕަލްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ފޯބްސް އިން ބުނާގޮތުން އައިފޯނު އެކްސްގެ އަގުން 300 ޑޮލަރު އަގުހެޔޮކުރަން އެޕަލްއިން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-07 09:38:07
މައިކްރޮސޮފްޓުން ގިޓްހަބް 7.5 ބިލިއަނަށް ގަނެފި

މިދިޔަ ހަފުތާ ނިމިގެން ދިޔައީ، ޑިވެލޮޕަރުންނާއި ސޮފްޓުވެއާ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޖަގަހައެއް ކަމަށްވާ ގިޓްހަބު ގަތުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމުގެ އަޑުތަކާ އެކު އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-06 14:44:01
ވާވޭއަށް ޑޭޓާ އެކްސެސް ދިން ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފި

ފޭސްބުކް ޔޫޒަރުންގެ މައުލޫމާތު ބެލުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ އެ ފުރުސަތު ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުންޏަށް ދިން ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފިއެވެ. ފޭސްބުކުން ބުނީ ޗައިނާގެ ހަތަރު ކުންފުންޏަކާއެކު ޑޭޓާ ޝެއަރިން ޕާޓްނާޝިޕް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-06 11:10:53
އެޕަލް "ޑިވެލޮޕާ ކޮންފަރެންސް 2018" ގެ އުސްއަލިތައް

އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިއްޔެ ރެއަކީ ބޮޑު ރެއެކެވެ. ކެލިފޯނިއާގެ ސެން ހޯސޭ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި 6،000 މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި، އައިފޯނާއި، މެކްބުކާއި އެޕަލް ސްމާޓްގަޑި އައިވޮޗާއި،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-06 08:13:25
ޒެޑްޓީއީ އަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ސްމާޓްފޯން ބައިތައް، ޒެޑްޓީއީ އަށް ވިއްކިދާނެ ގޮތެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް، ޔޫއެސް ކޮމާސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ. އެއީ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލަނބައި، 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޖޫރިމަނާއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-05 08:05:22
ފޭސްބުކަށް އޮތް މަގުބޫލުކަން ދަށްވަނީ

މީގެ ހައެއްކަ ނޫނީ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާއިރު، ފުރާވަރުގެ އުމުރު ކުދިންގެެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމަކީ ފޭސްބުކް އެވެ. އުމުރުން 13 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ފޭސްބުކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-04 10:24:57
ސްޕޭސްއެކްސް އަށް ވުރެ ކުރިން ބޮއިން މާސް އަށް

ފިނި ހަނގުރާމަ އަދިވެސް ނުނިމެ އެވެ. ވާދައިގެ ރޭސް އަދިވެސް އޮތީ ކުރިއަށެވެ. ފިނި ހަނގުރާމަ އަކީ އެއްއިރެއްގައި ރަޝިޔާ އަދި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެވެ. އެ ވާދަވެރިކަން ފާލުންނެއްޓި މިހާރު އޮތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-04 09:31:41
ޓެލެގްރާމަށް އަމިއްލަ ގައުމު ބޮޑު ބިރަކަށް

އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޓެލެގްރާމް ބޭރުކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެޕަލް އިން އަދި އެކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަސްމީ ޖަވާބެއް ވެސް ނުދެ އެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، ޓެލްގްރާމް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-03 08:17:02
ވަންޕްލަސް 6: ފެން ނުވަންނަ ފޯނެއްތަ؟

ފެން ނުވަންނަ ގޮތަށް ވަންޕްލަސް އިން އުފައްދާ ފުރަތަމަ ފޯނަކަށް، ވަންޕްލަސް 6 ވާނެ ކަމަށް ބުނެވުނެވެ. އެކަމަކު އެކަން ޔަގީންކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަދި ނެތެވެ. ވަންޕްލަސް 6 ތައާރަފުކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-01 09:23:36
ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް ޝެއާކޮށްގެން ރެއިންބޯގެ އީދު ހަދިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ކުޑަ މަސައްކަތަކުން އަގުބޮޑު އިނާމެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ރެއިންބޯ އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ރެއިންބޯ އީދު ހަދިޔާގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް ގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭނީ ކުޑަ

ސަން.އެމްވީ - 2018-05-31 15:27:07
ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގައި ފޭސްބުކް ބްލޮކު ކުރަނީ

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގައި އެއް މަހަށް ފޭސްބުކް ބްލޮކު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ފޭސްބުކް ބްލޮކު ކުރަނީ ފޭކް އެކައުންޓުތައް ދެނެގަތުމަށް ކަމަށެވެ. އެ ގައުމުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން

ސަން.އެމްވީ - 2018-05-31 10:27:06
އޮޅާލެވޭ އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ވާވޭ ފޯނުތަކަށް އުފައްދަނީ

ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ތިބީ ރޭހަކަށް ނިކުމެ އެވެ. ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ފޯނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ބެލުމަށެވެ. ސެމްސަންގް އުންމީދުކުރަނީ ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ފޯނެއް، އަންނަ އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-05-30 09:14:58