×
މައި ސަފުހާ
ލޯބިވެރިޔާއަށް އައިފޯނެއް ގަނެދޭން އެހީއަށް އެދުނު މީހާއަށް ސޯނޫ ސޫދު ދިން ޖަވާބު

އިންޑިޔާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ފުރަތަމަ ރާޅާއެކު މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ދަރުމަވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ކޮށްދީފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގެ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 20:11:51
އިންޑިއާގައި ވަޓްސްއެޕް ސަސްޕެންޑު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ކެރެލާ ހައި ކޯޓުގައި އެދެފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ވަޓްސްއެޕް އިންޑިއާގައި ސަސްޕެންޑު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދޭން ކެރެލާ ހައި ކޯޓަށް މީހަކު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގެ އިޑުއްކީއަށް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 15:28:54
ފޭސްބުކްއިން ސްމާޓް ގަޑިއެއް އުފައްދަނީ

ފޭސްބުކްއިން ސްމާޓް ގަޑިއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވެއްޖެއެވެ، އެގޮތުން އެޕަލް ވޮޗް އާއި ވާދަކުރުމަށްޓަކައި ފޭސްބުކްއިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޑިވައިސްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް

ޓެކްނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-17 08:51:00
އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑް ކޮށްފައިވަނީ އެންޑްރޮއިޑް 12 ބީޓާ

މިދިޔަ މެއި މަހު ގޫގަލް އިން ނެރުނު އެންޑްރޮއިޑް 12 ބީޓާ ވާޝަން އަކީ އެންޑްރޮއިޑް ތާރީޚުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޑައުންލޯޑް ކުރި ބީޓާ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ކަމަށް އެންޑްރޮއިޑްގެ އެންޖިނިއަރިންގެ

ޓެކްނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-14 13:40:00
ގޫގުލް ކްރޯމް ދޫކޮށްލާކަށް ނުވޭތަ؟

ގޫގުލް ކްރޯމް އަކީ އެންމެ ގިނަމީހުން ބޭނުންކުރާ އިންޓަރނެޓް ބްރައުޒަރެވެ. 2 ބިލިއަން މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކްރޯމް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެއީ ބަރައުޒަރ މާކެޓުގެ 65 އިންސައްތައެވެ. ދެވަނައިގައި އުޅޭ އެޕަލްގެ

ޓެކްނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-14 09:25:00
މީހަކު ނެގި ފޮޓޯއެއް 10 އަހަރު ފަހުން ގޫގުލްގެ ލޮލަށް ފެނިއްޖެ، ފޮޓޯ ގަތް އަގު އެނގޭތަ!

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ޓައުނެއް ކަމަށްވާ ބްރިޓްލިންގްޓަން މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން އަންހެނަކު ނެގި ފޮޓޯއެއްގެ އަގު އޭނާއަށް އެނގުނީ އިހަކަށް ދުވަހު އެވެ. ހަނާ ހަޒްފޯޑު ނެގި އެ ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-12 22:06:56
ޓެލެގްރާމްގެ މިސްރާބު އިންޓަނެޓްގެ ކިބަޅިފަރާތާއި ދިމާލަށް

ޑާކްނެޓް ނުވަތަ އިންޓަނެޓް ގެ ކިބަޅިފަރާތަކީ ތަފާތު އެތަކެއް ޖަރީމާތަކުގެ ހާއްޔެކެވެ. ކާކުކަން ނޭންގޭގޮތަށް ވަގު ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ބާވަތްތަކެއް ގަނެ ވިއްކުމާއި އެތަކެއް ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމުގައި

ޓެކްނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-11 14:37:00
ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމުގައި ލައިކްދެނީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތް މިހާރު ހެދޭނެ

ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމުގައި ލައިކްދެނީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތް ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފި އެވެ. ފޭސްބުކް އިން ބުނެފައިވަނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ޕޯސްޓުތަކަށާއި އެހެން މީހުންގެ ޕޯސްޓުތަކުގެވެސް ލައިކްސްގައި

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-02 08:57:08
ފޭސްބުކުން ވަނީ ފަލަސްޠީނަށް ތާއީދުުރާ ޕޯސްޓުތައް ސެންސަރުކޮށްފައި: ފޭސްބުކްގެ ކުރީގެ އިސް މުވައްޒަފެއް

މީސްމީޑިޔާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ވަސީލަތް، ފޭސްބުކަށް އަޕްލޯޑްކުރާ ތަކެތި ސެންސަރުކުރުމާއި، އިސްރާއީލު ކޮޅަށް މާބޮޑަށް ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވެމުން ދަނިކޮށް، ފޭސްބުކުން އެކަން ކުރާކަމަށް އެތަނުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-01 07:46:37
ބައި ލައްކައެއްހާ މެމްބަރުން ތިބި "މޯލްޑިވްސް ވިތް ފަލަސްތީން'" ގުރޫޕު ފޭސްބުކުން ބަންދުކޮށްފި

ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ ހެދި، ފޭސްބުކް ގްރޫޕް، "މޯލްޑިވްސް ވިތު ފަލަސްތީން" އެ ޕްލެޓްފޯމުން ބަންދުކޮށް ގެއްލުވާލައިފި އެވެ. ހަފްތާއެއް ތެރޭ ބައިލައްކައާ ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މެމްބަރުން ތިބި އެ ގުރޫޕް ފޭސްބުކުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-23 00:37:48
އަލީ ރަމީޒުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ދީނީ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހަޅުއްވާ، ސަލަފް ޖަމިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ އަލީ ރަމީޒުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. އަލީ ރަމީޒުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-21 23:10:27
ދިރާގާއެކު އީދު މޮމެންޓްސް ހިއްސާ ކޮށްގެން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21+ އެއް

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުން ހާއްސަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓެސްޓެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. މި ކޮންޓެސްގައި ބައިވެރި ވުމަށް އިންސްޓަގްރާމް، ފޭސްބުކް ނުވަތަ ޓުވިޓާ ގައި #EidMomentsMv މި ހޭޝްޓެގް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-13 19:42:45
ކަންގަނާ، އިންސްޓަގްރާމުން ވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަންގަނާ ރަނާވަތު، އިންސްޓަގްރާމުން ވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ. ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑާއިމެދު އޭނާ ދެކެމުން އަންނަގޮތުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޓްވިޓަރ އިން ވެސް ބޭރުކޮށްފަ އެވެ.

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-05-10 22:28:36
ޓްވިޓާ އިން ކަންގަނާ ނެރެލައިފި

ޓްވިޓާއިން ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނައުތު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. ޓްވިޓާއިން ކަންގަނާ ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދާއިމަށެވެ. ޓްވިޓާގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޓްވީޓްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕްލެޓްފޯމުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-05 09:58:25
އައިފޯން 12އަށް އުރީދޫ 5ޖީ މިހާރު ލިބޭނެ

އައިފޯން 12 ގެންގުޅުއްވާ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި 5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ އެ ހިދުމަތް ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ޕްރިޕެއިޑް

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-28 22:53:56
ހަމަނުޖެހުންތަކާ އެކު ޓްރަމްޕުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑު ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ކޮންގްރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕު ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް 12 ގަޑި އިރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 06:18:44
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނު މި މަހު 14 ގައި

ސެމްސަންގުން ގެލެކްސީ އެސް 21 ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އެ ކުންފުނީގެ ހަފުލާއަކަށް ދައުވަތު ފޮނުވައިފި އެވެ. ދާދި ފަހުން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 08:34:19
އެންމެ މަގުބޫލު 5ޖީ ފޯނަކީ އައިފޯން 12

މާކެޓްގައި މިހާރު ލިބެން ހުރި 5ޖީ ފޯނުތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނައިން ވިކޭ އެންމެ މަގުބޫލު ފޯނަކީ އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 12 ކަމަށް މޮބައިލް ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ސާވާއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-28 07:50:17
ޓްވިޓާގައި އެހީއަށް އެދުމާ އެކު ވަޒީފާއެއް ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހަކަށް ވަޒީފާއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާގައި އެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރިތާ އެންމެ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-25 11:05:04
އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓާ ބައިޑެން ހަވާލުވާނީ ސުމަކުން

އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވަޑައިގަންނަވާ އިރު ރައީސްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ފަށާނީ އެއްވެސް ފޮލޯވަރަކާ ނުލައި ސުމަކުން ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ. ޓްވިޓާ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-24 08:33:23
ޓެލެގްރާމަށް ވޮއިސް ޗެޓް ތައާރަފުކޮށްފި

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ޓެލެގްރާމްގެ ހަތް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ވީޑިއޯ ކޯލް ތައާރަފްކުރުމަށް ފަހު ވޮއިސް ޗެޓް ވެސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މިއީ ޓެކްސްޓުން ޗެޓްކުރެވޭ ގޮތަށް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އަޑުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-24 08:32:13
ދެ ހާސް ފޫޓު މަތިން ވެއްޓުނު އައިފޯނެއް ހަލާކެއް ނުވި

ދެހާސް ފޫޓް މަތިން ވެއްޓުނު ފޯނެއް ސަލާމަތުން އޮވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ގަބޫލު ނުކުރެވުނަސް މި އައިފޯނު 2،000 ފޫޓް މަތިން ވެއްޓިގެން ވެސް ސަލާމަތްވި އެވެ. މާ ބޮޑު ކަމެއް އެޔަކަށް ނުވެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-19 08:45:11
ޓްވިޓާއިން އާ ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސްއެއް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކޮށްދިނުމުގައި އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އާ ޕްރޮސެސްއެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ. ޓްވިޓާ އިން ބުނި ގޮތުގައި މިހާރު ވެރިފައިކޮށްދީފައި ހުރި އެކައުންޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-19 08:40:20
ޓްވިޓާގެ "ޕެރިސްކޯޕް" ހުއްޓާލަނީ

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ޓްވިޓާގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ވީޑިއޯ ސްޓްރީމިން އެޕް "ޕެރިސްކޯޕް" އަންނަ އަހަރު ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ އެޕް ހުއްޓާލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-17 08:25:57
ޓްވިޓާ އަށް އަޔަލެންޑުން ޖޫރިމަނާއެއް

ޓްވިޓާގެ ބާގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެޓް ޓްވީޓްތަކެއް އާންމުވި މައްސަލައެއްގައި އަޔަލެންޑުން ޓްވިޓާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. ޓްވިޓާ އަށް އައި 450،000 ޕައުންޑް (605,403 ޑޮލަރު) ގެ ޖޫރިމަނާ ވެގެން ދިޔައީ އީޔޫގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-17 08:21:30
ޓްވިޓާ އިން ސްކޮޑް ގަނެފި

ޓްވިޓާގެ ފީޗާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އޭގެ ޝައުގުވެރިކަން މިހާރަށް ވުރެ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ސްކްރީން-ޝެއަރިން އެޕެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ސްކޮޑް، ޓްވިޓާ އިން ގަނެފި އެވެ. މި މުއާމަލާތް ދެ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-14 07:33:10
ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ އިތުރު 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށްވެފައިވާ މީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓަކުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމަށް ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީ އަނެއްކާ ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-13 07:46:49
ވާދަވެރިން ދުއްވާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކަށް އެމެރިކާ އިން ދައުވާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ފޭސްބުކުން ވާދަވެރިން ދުއްވާލަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ފޭސްބުކަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މާކް ޒަކަބާގްގެ ފޭސްބުކަށް ވައިޓް ހައުސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-11 08:15:27
ބްރެޒިލްގައި އައިފޯނު 12 ވިއްކޭނީ ޗާޖަރާ އެކު

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 12 އާ އެކީ ޗާޖަރު ނުދޭތީ ކުރިމަތިވި ޝަކުވާތަކަށް ފަހު ބްރެޒިލްގައި ޗާޖަރާ އެކީގައި ނޫނީ އައިފޯން ނުވިއްކަން އެޕަލް އަށް އަންގައިފި އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ސައޮ ޕޯލޯގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-10 09:08:18
އެޕަލް އަށް ޖޯކު ޖެހި ސެމްސަންގު ވެސް ފޯނާއެކު ޗާޖަރާއި އިއަފޯނު ނުދޭން ނިންމައިފި

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނާއެކު ޗާޖިން އެޑަޕްޓަރު ނުދޭން ނިންމުމުން އެކަމަށް ޖޯކު ޖެހި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސެމްސަންގު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުގައި ހެޑްފޯން ޖެކް ނުހިމަނަން ނިންމުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-09 19:02:36