×
މައި ސަފުހާ
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހި ފޯނުގެ އާ ވާހަކަތަކެއް

ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި މީހުންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އަންނާނެ އިރެއް އަދިވެސް ނޭނގެ އެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ދައްކާލައި، އެޕްރީލް މަހުގެ 26 ގައި އާންމުކޮށް ނެރެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 07:33:09
ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކުން ސިއްހަތު އަންދާޒާކުރެވިދާނެ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން، ހާއްސަކޮށް ފޭސްބުކްގައި މީހުން އާންމުކުރާ ޕޯސްޓްތަކުން ވެސް އެ މީހެއްގެ ސިއްހީ ހާލަތު އަންދާޒާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ސްޓޯނީ ބުރުކް ޔުނިވަސިޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 07:01:28
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އާންމުކުރުން އޮގަސްޓް 7 ގައި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10އާ ގުޅިގެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކަތައް ފުނިޖެހެނީ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނު، ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ދޫކޮށްލާއިރު، މި ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ކަށަވަރުކަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 06:39:58
އައިފޯނުގެ އާ ޑިޒައިން މާ ހުތުރު ވެދާނެ

ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ ބޮޑުކުރަން ކުންފުނިތަކުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގައި، އެންމެ ކަމުނުދާ ޑިޒައިނެއް ކުރެވުނީ އެޕަލް އަށެވެ. އައިފޯން އެކްސްގެ ސްކްރީނުން އެ ފެންނަނީ މި ބުނި ޑިޒައިނެވެ. ޑިސްޕްލޭ މަތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-17 06:49:54
ވަޓްސްއެޕުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވާ ނަމަ އަދަބު ދެނީ

އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕުން ބުނި ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް، އެ އެޕްގެ ބޭނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-15 07:54:58
އިންސްޓަގްރާމް ޑައުން ވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ މީސް މީޑިއާ މަންސައެއްކަމުގައިވާ އިންސްޓަގްރާމް ޑައުންވެއްޖެއެވެ.އެގޮތުން އިންސްޓަގްރާމަށް ފޮޓޯ ޕޯސްޓް ނުކުރެވުމާއި، ސްޓޯރީއަށް ފޮޓޯ ނުލެވުން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-14 04:35:08
ވާވޭގެ އާ އޯއެސް “ހޮންގމެންގ” އެންޑްރޮއިޑަށްވުރެ މާބޮޑަށްވެސް ހަލުވިވާނެ!

ވާވޭގެ އާ އޯއެސް “ހޮންގމެންގ” އެންޑްރޮއިޑަށްވުރެ މާބޮޑަށްވެސް ހަލުވިވާނެކަމަށް ވާވޭއިން ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާއަށް ނުރައްކާވާކަމަށްބުނެ ވާވޭއާއެކު އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތައް ކުރުން

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-06-12 19:40:02
އައިފޯނުތަކުގެ ޗާޖިން ޕޯޓް ބަދަލުވަނީ

އައިފޯނުތަކުގެ ޗާޖިން ޕޯޓް ބަދަލުވާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރުކުރެވޭތާ ވެސް ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް އަށް މިކަން ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ، އިންޖިނޭރުންގެ ކިބައިގައި ފެންވަރު ނެތިގެނެއް ނޫނެވެ. އައިފޯނުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-12 07:29:23
އިންސްޓަގްރާމް ކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ 278،000 އެމެރިކާ ޑޮަލަރުގެ ފާޚާނާބަރިއެއް

މިއީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ޕަރތްގައިވާ އެންމެ ގިނަ މީހުން "އިންސްޓަގްރާމް" ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ އިމާރާތެވެ. މި ކުޑަކުޑަ "ހަރުގެ" އަކީ، ފަތުރުވެރީންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ތަނެއް ނޫނެވެ. އަދި،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-11 21:36:29
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސައިކަލެއް ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގައި ވިއްކަން ޖަހާފައި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސައިކަލެއް ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގައި ވިއްކުމަށް ޖަހާފައި އޮއްވާ ފެނިއްްޖެއެވެ.ބާޖަމާލުއްދީން ކައިރިން ރޭ ދަންވަރު 1:46 ހާއިރު ގެއްލިފައިވާ އެ ސައިކަލު ހޯދުމަށް ފުލުހުންވެސް ވަނީ އާއްމުންގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-11 11:56:11
ވާވޭ ފޯނުތަކުގައި ދެން ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނަނީ "ހޮންމެން އޯއެސް"

ގޫގުލްއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން މަނާވެފައި އޮތުމުން، އަލަށް ނެރެން ހުރި ވާވޭ ފޯނުތަކުގައި އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ވާވޭ އަށް މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ، އަމިއްލަ ފޯނުތަކަށް އަމިއްލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-11 07:17:33
ވިޒިޓް ލާމުގެ މިސްރާބް މިފަހަރު ޓްވިޓާއާއި ދިމާއަށް

ލާމުގެ ރީތިކަން ޕްރަމޯޓް ކުރުމަށް ލާމު އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ހިންގަމުން އަންނަ “ ގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް، ވިޒިޓް ލާމުގެ ޓްވިޓަރ ހޭންޑަލް އެއް ހަދައިފިއެވެ. މިހާރުވެސް ފޭސްބުކް އަދި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-10 19:39:53
ފޭސްބުކް ވެސް ވާވޭއާ ދުރަށް

ވާވޭގެ ސްމާޓްފޯން ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ ހިތާމަވެރި ހަބަރެކެެ. ހާއްސަކޮށް، ވާވޭގެ އާ ފޯނެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ވެސް ދާން ޖެހޭނެ އެވެ. އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-10 07:52:16
ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ ދަށަށް ކެމެރާ ލެވޭކަށް އަދި ނެތް

ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް މިހާރު އޮތް އެންމެ ބުރަ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ، ފަތްޖެހިފޯނެއް އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން، ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭ ދަށަށް "ސެލްފީ" ކެމެރާ ލާނެ ގޮތެއް އުނގެނި، އަމަލީ ސިފަ ޖެއްސުމެވެ. ފޯނުތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-07 08:39:30
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ހޯމް ނެރުން ފަސްކޮށްފި

އެޕަލްގެ ހޯމްޕޮޑަށް ދޭ ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި ސެމްސަންގުން ނެރޭ ސްމާޓް ސްޕީކަރު، ގެލެކްސީ ހޯމް ނެރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ. ޓެކް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ކުރިން މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-06 07:33:33
ވަންޕްލަސް 7 ޕްރޮ އަކީ ހިނގުން އެންމެ އަވަސް ފޯނު، އަދިވެސް ހަލުއިކޮށްލެވިދާނެ

"ވަންޕްލަސް 7 ޕްރޮ"އާ ބެހޭ ގޮތުން މީހުން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، މި އަށް ވުރެ ހިނގުން އަވަސް ފޯނެއް، ސްމާޓްފޯން މާކެޓަކު ނެތެވެ. ފޯނުތައް ރިވިއުކުރާ މީހުން ބުނަނީ ވެސް މިހެންނެވެ. އައިފޯނުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-05 08:00:55
އެންޑްރޮއިޑާ ނުލައި ވާވޭ ދެމިއޮންނާނީ ކިހިނެއް؟

ވާވޭ އަށް އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން މަނާވެއްޖެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑަކީ އެމެރިކާ ކުންފުންޏެއްގެ މުދަލަކަށް ވާތީ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީޒް"އާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-30 08:31:40
މައިކްރޮސޮފްޓުން ވާވޭ ލެޕްޓޮޕް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭއާ ޖައްސާލައި، ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ. މި ފަހަރު މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެތަނުގެ ހުރިހާ އޮންލައިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:37:41
ޗައިނާގައި އައިފޯން މަނައެއް ނުކުރާނެ

އައިފޯން ޑިޒައިންކުރަނީ އެމެރިކާގަ އެވެ. އުފައްދަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. ޗައިނާގައި އުފައްދައި އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޑިއުޓީ ނަގާ މިންވަރު، 10 ޕަސެންޓުން 25 ޕަސެންޓަށް، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-26 08:31:08
ވާވޭގެ ވެރިޔާ އަށް ވެސް ރަނގަޅީ އައިފޯން

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުންޏަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެކަމަކު އެ ކުންފުންޏާ އެންމެ ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ އެޕަލްގެ އައިފޯނަށް ވާވޭގެ ބާނީ އަދި ސީއީއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-25 09:07:02
ބައްޕައަކާއި ދަރިންގެ ވާހަކަ އިންސްޓަގްރާމުން

ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅޭ ސައިމަންގެ ވާހަކަ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްގެން އުޅެނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުން ފެންނަ ފޮތޯތަކާ ހެދި އެވެ. ސައިމަން އޭނާ ސިފަކޮށް ދެނީ މިހެންނެވެ. "ފާދާ އޮފް ޑޯޓާޒް" އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-22 08:30:34
ދިރާގާއި ސެމްސަންގް ގުޅިގެން “ރޯދަމޮމެންޓްސް” – ފޮޓޯއެއް ޝެއާރ ކޮށްލައިގެން ފޯނެއް ހޯއްދަވާ!

ދިރާގާއި ސެމްސަންގް ގުޅިގެން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި “ރޯދަމޮމެންޓްސް”ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓެއްވަނީ ފަށާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގުން އިންސްޓަގްރާމްގައި އެކަނި ކުރިއަށް

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-21 21:47:15
ސެމްސަންގް އޭ80 ފޯނެއް ލިބޭ ދިރާގު ފޮޓޯ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދިރާގާއި ސެމްސަންގް ގުޅިގެން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި "ރޯދަމޮމެންޓްސް"ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓެއް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-21 16:50:57
ގޫގުލްގެ މުހިންމު ހިދުމަތްތަކެއް ވާވޭ ފޯނުތަކަށް ހުއްޓާލަނީ

އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީޒް"އާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން ސަރުކާރުން މަނާކުރުމާ އެކު، ވާވޭ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާ ލައިސަންސް ވިއްކުން ގޫގުލުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. މިއީ ވާވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-20 14:02:22
މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ އެހީވާން، ޖާސޫސްކުރާކަށް ނޫން: ގޫގުލް

ގޫގުލް އެކައުންޓެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، އެ މީހަކު އޮންލައިންކޮށް ކުރާހާ ކަމެއް ގޫގުލް ދެނެގަނެ އެވެ. މިއީ އެކަމަކު ޖާސޫސްކުރުމެއް ނޫނެވެ. މިއީ ޖާސޫސީ އަމަލެއް ނޫން ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ. އެ މީހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-20 08:38:25
އެމެރިކާއިން ހުވާވޭ ބްލެކްލިސްޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ގޫގުލްއިން އެ ކުންފުންޏާ މުއާމަލާތްކުރުން ހުއްޓާލައިފި ދެން ހުވާވޭ ފޯނުތަކަށް އެންޑްރޮއިޑްގެ އަޕްޑޭޓްތައް ނުލިބޭނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސު ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާގެ ބިޔަ މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ބްލެކްލިސްޓުކުރުމާ ގުޅިގެން، ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި އަލްފަބެޓް އިންކް. ގެ ގޫގުލްއިން ހުވާވޭއެކު ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-05-20 08:23:51
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހި ފޯނު އަންނަ މަހު ނެރުމުގެ އިޝާރާތެއް

ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހި ފޯނު ޓެސްޓް ކުރި މީހުން، އޭގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ކުންފުނި ލަދުގަންނުވާލި ރިވިއުތަކާ އެކު، ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރުން ފަސްކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހު ފޯނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-18 08:31:06
ވަޓްސްއެޕްގައި ނުރައްކާތެރި ބާގަނޑެއް

ވަޓްސްއެޕްގެ ކޯލް ފީޗާ ތެރެއިން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ސްޕައިވެއާ އިންސްޓޯލްކޮށް މައުލޫމާތުން ވައްކަން ކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ބާގަނޑެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. ޓެކްކްރަންޗުން ބުނީ މިއީ އިޒްރޭލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-14 13:49:44
ފޭސްބުކްގައި ކުރެވުނު ޒުވާބަކަށް ފަހު ސްރީލަންކާގެ އަވަށެއްގައި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދީފި

ފޭސްބުކުގައި ކުރެވުނު ޒުވާބަކަށް ފަހު ސްރީލަންކާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ އަވަށެއްގައި މިސްތްތަކަށާއި، މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށް ހަމަލާދިނުމުގެ އިތުރަށް މުސްލިމް މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ. ޕުއްޓަލަމް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-05-13 08:53:36
ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

އެތައް ބައެއްގެ ޒާތީ ހައްގުތަކަށް އަރައި ގަނެ، މީސްމީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، ފޭސްބުކްގެ ބާނީ މާކް ޒުކަބާގްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް އާންމުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-12 08:33:50