×
މައި ސަފުހާ
މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 7 "ބަންދުކުރަނީ"

ވިންޑޯޒް 7 ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި، މައިކްރޮސޮފްޓުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، ޖެނުއަރީ 14، 2020 އަށް ފަހު، ވިންޑޯޒް 7 އަށް "ސޮފްޓްވެއާ އަޕްޑޭޓް" އެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. މާނަ އަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:25:13
ގޫގުލް ޕިކްސެލް 4 އިންޑިއާގައި ވިއްކުން މަނާ

މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އިހަށް އަޑުއަހާލާށެވެ. އިންޑިއާގައި ގޫގުލް ޕިކްސެލް 4 ވިއްކުން މަނާ ސަބަބު މި ކިޔައިދެނީ އެވެ. ޕިކްސެލް 4 ގައި ގޫގުލުން ބާރުގަދަ ފީޗާތަކެއް ހިމަނާފައި ވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް "މޯޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 06:07:57
އަގު ހެޔޮ އައިފޯނެއް އުފައްދަނީ

އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އައިފޯން ގެންގުޅުމުގެ ނަސީބު ނުލިބި ތިބި މީހުންނަށް އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އައިފޯނުގެ އަގު ހެޔޮ މޮޑެލެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނާތީ އެވެ. ޓެކް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 07:59:55
ޕްރިއޯޑާ ކުރި ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ދިރާގުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

އެޕަލް އިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އައިފޯން 11 އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ އާއި 11 ޕްރޯ މެކްސް އަށް ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑާ ކުރި މީހުންނަށް އެ ފޯނުތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި ފޯނުތައް ދޫކުރަން ފެށީ ރޭ 12:00

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 06:48:48
ގޫގުލްގެ ޕިކްސެލް 4 ގަންނައިރު ހެޑްފޯނެއް ނުލިބޭ

އައިފޯނުން 3.5އެމްއެމް ހެޑްފޯން ޖެކް އުނިކުރުން ބަޔަކަށް ވީ ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށެވެ. ގޫގުލް ވެސް މި ކަމުގައި ބައިވެރިވެ، މަލާމާތްކޮށް ހެދި އެވެ. އެކަމަކު އަހަރު ނުވަނީސް، ގޫގުލްގެ ޕިކްސެލް ފޯނުތަކުން ހެޑްފޯން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:44:12
"ފްރެންޑްސް" އާ އެކު ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" އިން މަޝްހޫރޫވި ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އޭގެ މުހިއްމު ބައިވެރިންނާ އެކު އަލަށް އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އޭނާގެ އަލަތު އިންސްޓަގްރާމް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 11:48:24
ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުން އިތުރު 8 މިލިއަން އައިފޯން 11 ހަދަނީ

އެޕަލް އިން އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ވުރެ އައިފޯން 11ގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވުމުން، މި މަރުކާގެ ފޯނުތަކުގެ ސަޕްލައި 10 ޕަސެންޓް އިތުރުކުރަން ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގައިފި އެވެ. ނިކޭއީ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-15 06:25:56
5ޖީ އައިފޯނެއް އަދި ތިން އަހަރު ފަހުން

އެޕަލް އަށް އަމިއްލަ 5ޖީ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަދި ތިން އަހަރު ފަހުންނެވެ. މިއީ އަމިއްލަ އަށް ޑިޒައިންކޮށް، ބަޔަކު ލައްވައި 5ޖީ މޯޑެމްއެއް އުފައްދަން ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މުއްދަތެވެ. އައިފޯނުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-15 06:22:19
ފޭސްބުކްގެ ޑިޖިޓަލް ފައިސާ، "ލިބްރާ" އަށް ތާއީދުނުކުރާ ކުންފުނިތައް ގިނަވަނީ

މަރުކަޒީ ބޭންކްތަކުން ޑިޖިޓަލް ފައިސާއާ މެދު ވަނީ ވިސްނަން ޖެހިފަ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވިފައި ތިބި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ޑިޖިޓަލް ފައިސާއެއް އުފައްދަން ބޭނުންވެދާނެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-14 06:28:48
ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމާ އެކު ދިރާގާއި އުރީދޫގެ އައިފޯން ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުރުކު ވިލޭރޭ އުރީދޫ އާއި ދިރާގުން އައިޕޯނު 11 ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ފޯނުގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް ކުންފުނިން މިދިޔަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އައިފޯނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-13 12:20:30
ހޮންކޮންގު މުޒާހަރާ އަށް ހިތްވަރުދޭ އެޕް ގޫގުލް ސްޓޯރުން ނަގައިފި

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ހޮންކޮންގުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރި މޮބައިލް ގޭމެއް ގޫގުލް ސްޓްރުން ނަގައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ އެޕް ގޫގުލް އިން ނެގީ އެއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-13 06:21:41
ލޯފަން މީހުންނަށް ގޫގުލް މެޕުން އެހީއެއް

ލޯފަން މީހުންނަށް ފަސޭހަ އިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ގޫގުލް މެޕުން އަޑުން މިސްރާބު އަންގައިދޭ ފީޗާއެއް އިތުރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށއިފި އެވެ. ނަމަވެސް މި ފީޗާ މި ވަގުތު ލިބެނީ އެމެރިކާ އާއި ޖަޕާނުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-13 06:16:24
އުރީދޫއިން އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު ޕްރީ އޯޑަރ ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫއިން އެންމެ ފަހުގެ އެޕަލް އައިފޯން 11، އަދި 11 ޕްރޯ މެކްސް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.އުރީދޫ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯންގެ މޮޑެލްތަކަށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރަން ހުޅުވާލި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-12 10:30:16
ދިރާގުން ފަހުގެ އައިފޯނުތަކުގެ ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އައިފޯން 11 އަދި 11 ޕްރޯގެ ޕްރީ އޯޑަރު ދިރާގުން ނަގަން ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭނީ އެއް ފޯނެވެ. ފޯނުތައް ވިއްކާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-11 14:37:05
އެމެޒޯން ކިންޑްލް ކުޑަކުދިންނަށް؛ ފޮތްތެރިކަން އުވިދާނެ

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް، ކިންޑްލްގެ އާ ވައްތަރެއް، އެމެޒޯން އިން އުފައްދައިފި އެވެ. ކިޔުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާކުރާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ފޮތުގެ ބަދަލުގައި، ކިންޑްލް ކަހަލަ "އީބުކް ރީޑާ"އެއް ކުޑަކުދިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 07:22:50
އިންސްޓަގްރާމް ވެސް އަނދިރިވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމް އަށް ޑާކް މޯޑް މި އޮތީ އައިސްފަ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް، އިންސްޓަގްރާމް އެޕްލިކޭޝަންގެ ތެރެއިން މިކަން ވާކަށް އަދި ނެތެވެ. އިންސްޓްގްރާމް ޑާކް މޯޑަށް ބަދަލުކުރަން އެދޭ ނަމަ ޖެހެނީ، ތިޔަ ގެންގުޅޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-09 06:10:45
އެޗްޓީސީ އެނބުރި އަންނަނީ؛ ބިރަކަށް ވެދާނެތަ؟

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެޗްޓީސީ ވީ ތަނެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ސްމާޓްފޯން ޗާޓެއްގައި ފެންނަން ވެސް މިއަދަކު ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެޗްޓީސީ އަކީ ބަޔަކު ޖެހިލުންވި ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި، އަހަރުތަކެއް ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-08 07:05:07
ގޫގުލް މެޕްސްގައި ފިލައިގެން އުޅެން އިކަގްނީޓޯ މޯޑް

ގޫގުލް މެޕްސް އަށް "އިންކަގްނީޓޯ މޯޑް" ގެނައުމަށް ގޫގުލް އިން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށް، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް އެ ފީޗާ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ސެކިއުރިޓީ ފީޗާއެއްގެ ގޮތުގައި، ގޫގުލްގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-07 07:24:43
ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސްގެ ރޮބޮޓް ކުއްތާ ވިއްކަން ފަށަނީ

މިއީ ތަންދޮރުބަލައި އަމިއްލަ އަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ދަންނަ ރޮބޮޓް ކުއްތާއެކެވެ. ނަމަކީ "ސްޕޮޓް" އެވެ. އުފެއްދީ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސް އިންނެވެ. ސްޕޮޓް ވިއްކަން ބާޒަރަށް ނެރެނީ އެވެ. އެކަމަކު ހީވަނީ މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-05 06:57:14
ވަޓްސްއެޕް މެސެޖު ވެސް އަމިއްލަ އަށް ފޮހެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ވަޓްސްއެޕުން ފޮނުވާ މެސެޖްތައް ވެސް އަމިއްލަ އަށް ފޮހެވޭ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނިގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-04 07:19:49
ކޯރަކަށް ވެއްޓުނު އައިފޯން 15 މަސް ފަހުން ވެސް ބަރާބަރު

މީގެ 15 މަސް ދުވަސް ކުރިން ކޯރަކަށް ވެއްޓުނު އައިފޯނެއް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައި އޮންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ. އެ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ޔޫޓިއުބް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-03 06:52:29
އިންސާނުން މާސް އަށް އުފުލަން ސްޕޭސްއެކްސް އިން އުފައްދާ ރޮކެޓް

އެހެރަ ފެންނަނީ ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ރޮކެޓެކެވެ. ކިޔަނީ "ސްޓާޝިޕް" އެވެ. އުފައްދަނީ "ސްޕޭސްއެކްސް"އޭ ކިޔާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ބޭނުމަކީ ހަނދަށް އަދި މާސްް އަށް އިންސާނުން އުފުލުމެވެ. ސްޓާޝިޕްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-02 06:42:22
ނާސާ އިން "ޓްރާންފޯމާ" ރޮބޮޓެއް ޓައިޓަން އަށް ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރަނީ

އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގައި، ސެޓާން އަކީ ހަ ވަނަ ޕްލެނެޓް އެވެ. ސެޓާން ވަށައިގެން 62 ހަނދު އެނބުރޭ ކަމަށް ވެ އެވެ. މި އަދަދު އަދި އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ. ސެޓާން އަށް ލިބިގެންވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-01 06:47:14
ވިއެޓްނާމްގައި ފެކްޓަރީއެއް ހަދާކަށް ނޫޅެން: ސެމްސަންގް

ވިއެޓްނާމްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓެއްކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ ކުންފުނި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގްގެ ވިޔަފާރި އެ ގައުމުގައި ފުޅާކުރަން އިތުރު ފެކްޓްރީއެއް ތަރައްގީކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސެމްސަންގުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-01 06:46:02
ވެނެޒުއެލާ އިން ބިޓްކޮއިން ބޭނުންކޮށްފާނެ

ވެނެޒުއެލާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި، "ޕެޓްރޯލިއޯޒް ޑީ ވެނެޒުއެލާ" އިން ބިޓްކޮއިން ބޭނުންކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އެބަ ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. ބްލޫމްބާގް ބުނާ ގޮތުގައި، "ކްރިޕްޓޮކަރަންސީ" ނިޒާމެއް ހިންގޭ ފެންވަރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-30 06:46:17
އާރޮން ކާޓާ "ވަގަށް ނެގި" ކުރެހުން އިންސްޓަގްރާމުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އާޓިސްޓު އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމަކީ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ކަމަށް ހަދައި ބޭނުންކުރި އެމެރިކާގެ އާޓިސްޓް އާރޮން ކާޓާ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން އެ ކުރެހުން އޭނާ އިންސްޓަގްރާމުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-28 13:40:49
ސްނެޕްޗެޓުން ދިމާވި މީހަކު ހޯދަން ކުޑަކުއްޖަކު 200 މޭލުގެ ދަތުރެއް ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ކެރޮލީނާގައި 11 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު ސްނެޕްޗެޓުން ދިމާވި މީހަކާ ބައްދަލުކުރަން، އާއިލާގެ ކާރުގައި 200 މޭލުގެ ދަތުރެއް ކޮށްފި އެވެ. މިކުއްޖާ ކާރުގައި އުޅެނިކޮށް ފެނުނީ ޓެކްސީކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-28 08:48:30
އަލީބާބާ އިން އަމިއްލަ "އޭއައި" ޗިޕެއް ދައްކާލައިފި

އަމިއްލަ ޓެކްނޮލޮޖީގައި "އޭއައި" ޗިޕެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކީ ވާވޭ އެވެ. ނަމަވެސް، ޗައިނާގައި "އޭއައި" ޗިޕް އަމިއްލަ އަށް އުފައްދަން ދަންނަ ހަމަ އެކަނި ކުންފުންޏަކީ ވާވޭއެއް ނޫނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-28 08:47:51
ސްޕެނިޝް ލީގަށް ފަހު ފޭސްބުކްގެ އަމާޒު ކްރިކެޓަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ލައިވްކޮށް ހަމައެކަނި ގެނެސްދޭ ޕްލެޓްފޯމްކަމަށްވާ ފޭސްބުކުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރިކެޓްގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-27 20:24:25
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޕޭޖް ފޭސްބުކުން ނަގައިފި

އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހިންގަމުންދާ ދިވެހި ޕޭޖް، ފޭސްބުކުން މިރޭ ނަގައިފި އެވެ. ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ދިވެއްސަކު ހިންގާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-25 21:50:08