×
މައި ސަފުހާ
ފަސޭހައިން ފޮޓޯ ނެގޭ ގަޑިއެއް

ފިޓްބިޓް އަދި އަތުގައި އަޅާ އެކި ކަހަލަ ސްމާޓްގަޑިތަކުގެ އެހީގައި ފިޓްނަސްގެ ދުނިޔެ އާއި ދިރިއުޅުން ވަރަށް ކުރިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ސްމާޓް ކަމަރުގެ ބާޒާރަށް މިހާރު ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަނީ ކްލީޕް ކެމެރާއެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 07:31:08
ވަރަށް އަގުހެޔޮ ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމެއް

ގޭތެރޭގެ ސަލާމަތަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ސިސްޓަމްތަކަކީ އާންމު މީހަކަށް ގަނެވޭ ވަރަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު ސިސްޓަމްތަކެކެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނެސްދެނީ ފިނޯޓީއެވެ. މިއީ އިންސްޓޯލްކުރަން ގޭތެރޭގައި ތޮރުފުންތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 07:30:26
ސެމްސަންގުގެ ޕެޓަންޓެއް އާންމުވެއްޖެ – ދެފަރާތުގައިވެސް ޑިސްޕްލޭ

ސެމްސަންގް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޕެޓެންޓެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ.މި ޕެޓެންޓުން ފެންނަނީ އެއްފަރާތުގައި އެއްކޮށް އަދި އަނެއް ފަރާތުގައި މެދަކާއި ހަމައަށް ޑިސްޕްލޭ ފަތުރާލާފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 09:30:10
އެޕަލުން ސެމްސަންގަށް ބަރޯސާވުން ހުއްޓައިލަނީތަ !؟ ކުންފުންޏަކަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކޮށްފި !

އެޕަލް ގެ ސްމާޓް ފޯނުތަކުގެ ބައެއް ކޮމްޕޮނެންޓްސް ތަކަކީ ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ބަދަލުކޮށްލަން އެޕަލްއިން ފޫގަޅައިފި ކަމުގެ އިސާރާތެއް މިވަނީ ދީފަ އެވެ.އެއީ ފިނިސަރ ކިޔާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 08:45:04
އެންޑްރޮއިޑް އައިފޯން 10 ބޭނުންކުރާނެ މީހަކު ވެދާނެތަ؟

ލީގޫ އަކީ ސްމާޓްފޯން ކުންފުންޏެކެވެ. އުފަން ގަައުމަކީ ޗައިނާ އެވެ. ވާވޭ، ޝޯމީ އަދީ އޮޕޯ ފަދަ ބާރުގަދަ ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ވަތަނަކީ ވެސް ޗައިނާ އެވެ. ލީގޫ ފޯނެއް އަދި ބޭނުންކުރެވިފައި ނެތަސް، އެ މަރުކާގެ ފޯނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 06:24:36
ގޫގުލްއިން ޗައިނާގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ރިސާޗް ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްއާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ރިސާޗްސެންޓަރެއް ޗައިނާގައި ހުޅުވަން ގޫގުލްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ގޫގުލްއިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ޗައިނާގައި ހުޅުވާ ސެންޓަރު ވެގެންދާނީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-13 14:43:38
ސެމްސަންގް އެސް9: އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކަށް ބެޓެރީ !

ސްމާޓް ފޯނެއް ނަމަ ގިނަ އިރު ބެޓެރީ ހިފެހެއްޓުމއި އަވަހަށް ބެޓެރީ ޗާޖް ވުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސް ކަމުގައި ސްމާޓް ފޯނު ބޭޏުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކެ އެވެ.އެހެންކަމުން ސެމްސަންގް ފޯނުތަކަށް ލޯބިކުރާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-12 09:30:11
ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ދާދި އަވަހަށް އަނެކާގެ ގައިގާ ބައްދައިވެސް ލެވިދާނެ !؟

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް، ފޭސްބުކުން ދާދި އަވަހަށް އައު ފީޗަރ އެއް އާންމު ކުރާނެ ކަން މިވަނީ ފެންމަތި ވެފަ އެވެ. މި ފީޗަރ އަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ “ގްރީޓިންގްސް” އެވެ.މިގޮތުން ޓެސްޓް ފޭސްގައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-12 08:30:10
ގޫގުލްއިން ބެކްގްރައުންޑް ޑޭޓާ ކޮންޓްރޯލްކޮށްދެނީ

ގޫގުލްއިން އަނެއްކާ ވެސް ސަޅި އެޕެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެއީ "ޑޭޓާލީ" އެވެ. ބޭނުމަކީ "ބެކްގްރައުންޑް ޑޭޓާ" ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެ. ވާނުވާ ނޭނގި ޑޭޓާ ހުސްވަނީ ކީއްވެކަން އަންގައިދިނުމެވެ. ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 06:57:28
ފޭސްބުކް ކޮމެންޓަކާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫގައި ބޮޑު މާރާމާރީއެއް!

ގދ ތިނަދޫގައި މިއަދު ހިންގި މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން އެރަށުން 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންބުނީ މިއަދު ހިނގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެ މާރާމާރީއާއި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-11 19:43:52
އައިފޯނު 10 އަށް ބައިތައް އުފައްދަން ދޭ އޯޑަރުތައް ދަށަށް

އައިފޯން 10 އަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އުފައްދަން އެޕަލްއިން އޯޑަރުދޭ މިންވަރު ދަށްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، އެ ބައިތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ބުނެފި އެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ކުންފުނިތަކުން ބުނަނީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 06:10:21
ޗައިނާ ފޯނު މާކެޓްގެ ގަދަ ފަހެއްގައިވެސް ސެމްސަންގް ނުހިމެނޭ

ޗައިނާގެ ސްމާޓް ފޯނު މާކެޓަކީ ވަރަށް ތަފާތު މާކެޓެކެވެ. ބްރޭންޑްތަކުގެ ނަންތައް ހާހުން ލައްކައިން ގުނާލެވެ އެވެ. އަދި ކޮޕީ އުފެއްދުންތައްވެސް އެންމެ ގިނަ މާކެޓަކީ ޗައިނާ ސްމާޓް ފޯނު މާކެޓެވެ.ޗައިނާގެ ސްމާޓް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-07 09:15:05
ފޮޓޯއަށް ދިރުން ގެންނަނީ

އެމީހެއްގެ އިހުސާސްތައް ފޮޓޯތަކުން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ މީހުން މަދެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު ފޮޓޯއަކީ މިހާތަނަށް އައި އިރުވެސް ދިރުމެއްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދިރޭ ފޮޓޯ ހެރީ ޕޮޓަ ވާހަކަ އާއި ފިލްމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 08:11:46
ސެމްސަންގުން ފޯނުތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަނީ

ހޯދަން ބޭނުންވަނީ އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖް ކިހާ ވަރެއްގެ ފޯނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖާގަ ބޮޑުވި ވަރެއް ރަނގަޅު ދޯ އެވެ. ސްމާޓްފޯން މަސްރަހުގައި، އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖް ކުޑަ ފޯނުތަކަށް މަޝްހޫރުކަމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. މާކެޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 06:24:47
ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ 512 ޖީބީ އެކުލެވޭ ފޯނު ޗިޕެއް ސެމްސަންގް އިން އުފައްދައިފި

ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ 512 ޖީބީ އެކުލެވޭ ފޯނު ޗިޕެއް އުފައްދާފައިވާކަން ސެމްސަންގް އިން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. މި ކަން ހާމަކުރުމާއެކު ދެން ސެމްސަންގް އިން ނެރޭ ފޯނެއްގައި މި ޗިޕް ހިމަނާނެ ކަމުގައި މިހާރު މިވަނީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-06 18:34:08
ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ޓްވިޓާގައި މަޝްހޫރީ އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކިތަންމެ ގިނައިން ޓްވީޓް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން ލައިކްދީ ޝެއާ ކުރަނީ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ޓްވީޓްތަކަށް ކަމަށް ޓްވީޓާ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-06 16:22:48
ފައިލްސް ގޯ: ގޫގުލް އަށް ވެސް ފައިލް މެނޭޖަރެއް

ދޫކޮށްލައިގެން ފަރުޖެއްސެން ނެތް ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް، ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް ޖަމާވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އެ ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވެފައި ވަނީ "ފައިލްސް ގޯ" އެވެ. މިއީ ގޫގުލްގެ އުފެއްދުމެކެވެ. އެންޑްރޮއިޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-06 06:25:23
އެސްޓާސްއިން އައިފޯން 10 ވިއްކަން ފަށައިފި

އެސްޓާސްއިން އެޕަލް އައިފޯނު 10 ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އެސްޓާސްއިން ބުނި ގޮތުގައި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ފޯނު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެސްޓާސްއިން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-05 11:56:38
ލަންޑަނުގައި ހުޅުވި އާ އޮފީހާއެކު 800 އާ ވަޒީފާ އުފެދޭނެ: ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކް އިން ލަންޑަނުގައި ހުޅުވި އާ އޮފީހާއެކު އާ 800 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ލަންޑަނުގައި ފޭސްބުކްގެ އާ އޮފީހެއް ހުޅުވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ފޭސްބުކް އިން ބުނި ގޮތުގައި ލަންޑަނުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-05 09:18:15
އެސްޓާސް އިން އައިފޯނު 10 ވިއްކަން ފަށައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ފޯނު، އައިފޯނު އެކްސް ނޫނީ 10 އެސްޓާޒް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓާސްގެ ފިހާރާގައި އައިފޯނު އެކްސްގެ 64 ޖީބީގެ ފޯނެއް ވިއްކަނީ 22،850ރ. އަށެވެ. އަދި 256 ޖީބީގެ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-05 08:38:45
ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އިނގިއްޔަށް

މުހިއްމު ޖަލްސާއެއްގެ މެދުތެރެއިން ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ ނުވަތަ ފޯނާ ކުޅުމަކީ ހުތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަހަރު ސިފަވެ އެވެ. މިއޮތީ މިކަމަށް ވެސް ހައްލެކެވެ. އަތުގެ އިނގިއްޔެއްގެ އިޝާރާތުން ފޯނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-05 07:20:54
ސެމްސަންގުން ޕާސްވޯޑް ބުނެދިނުމަށް އަތްތިލަ ސްކޭންކުރަނީ

ލޮލުގެ ކަޅި އަށް ވުރެ ސްމާޓްފޯން ދެކެ އަހަރެމެން ލޯބިވެ އެވެ. އެ އެއްޗެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، އިނގިލީގެ ނިޝާން އަދި ލޮލުގެ ކަޅި ވެސް މި އުޅެނީ ފޯނުތަކުގައި ރައްކާކޮށްގެންނެވެ. ނުވީތަނަކަށް މިހާރު މުޅި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-05 07:19:21
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ މެސެންޖާއެއް ފޭސްބުކުން ލޯންޗުކޮށްފި

ސަލާމަތީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅު ތަކަކާއެކު އުމުރުން 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ މެސެންޖާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޭސްބުކުން ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން އަދި ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ އެޕަލްގެ ޑިވައިސް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-05 06:30:40
އައިފޯން 10 އަށް ވުރެ އެންޑްރޮއިޑް ބައެއް ފޯނުތައް މާ އަވަހަށް ފާސްޓް ޗާޖްވޭ

އެންޑްރޮއިޑް ބައެއް ފޯނުތަކުގައި ފާސްޓް ޗާޖިން ޓެކްނޮލޮޖީ މާ ފުރިހަމަ ކަމަށް "ޓޮމްސް ގައިޑް" އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އައިފޯން 10 އަށް ވުރެ "ވަންޕްލަސް 5ޓީ" އަދި "އެލްޖީ ވީ30" ވެސް، ފާސްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-04 06:56:35
ހަމަ އެންމެ 12 މިނެޓުން ޗާޖު ކޮށްލެވޭ ބެޓެރީއެއް ސެމްސަންގް އިން އުފައްދައިފި

ސްމާޓް ފޯނު އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެއް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ސެމްސަންގް އިން، އެންމެ 12 މިނެޓުން ފުލް ޗާޖް ކޮށްލެވޭ ބެޓެރީއެއް އުފައްދާފައިވާކަން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.މިކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-02 14:31:49
ސަމާލުވެލައްވާ، މިއަދު އައިފޯނުތައް ރީބޫޓްވާން ފަށާފާނެ !؟

މިއަދު އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ތިބާ ގެންގުޅޭ އައިފޯނު އޮޓޯއިން ރީބޫޓް ވި ހެއްޔެވެ. ނުވާނަމަ މައްސައެއް ނެތެވެ. މި އާޓިކަލް ކިޔާނެވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. އެހެނަސް ރޭ 12:15ގެ ފަހުން ތިބާގެ ފޯނު އޮޓޯއިން ރީބޫޓް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-02 13:09:46
ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވަން އުޅޭކަން އަންގައިދޭ ބޮތްކެއް

ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ކާރުގެ ދޮރު ކުއްލިއަކަށް ހުޅުވާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޭގެ ފަހަތުން އަންނަ ވެހިކަލްތަކަށް އަބަދުވެސް އޮވެ އެވެ. ހެޔޮވަރު މިނެއްގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ކުރިމަތީ އޮންނަ ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-02 07:01:04
ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިރާގުން އައިފޯން 10 ނެރެފި

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯން، އެޕަލް އެކްސް ނޫނީ އެޕަލް 10 ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާއެކު ދިރާގުން ރޭ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު ރަސްމީކޮށް ވިއްކަން ފެށުމުގެ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-01 10:33:59
ދިރާގުން އައިފޯނު 10 ބާޒާރަށް ނެރެ ދޫކޮށްލައިފި

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން އެޕަލްގެ އައިފޯނު 10 ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ރޭ ނެރެފިއެވެ. އައިފޯން 10 ބާޒާރަށް ނެރެ ވިއްކަން ފަށާފައިވަނީ ރޭ 00:00 ގައެވެ. އައިފޯން 10 ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-01 10:27:04
ކުލަގަދަ ހަފުލާއާއެކު ދިރާގުން އައިފޯނު 10 ވިއްކަން ފަށައިފި

ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާއެކު، ދިރާގުން އެޕަލްގެ އައިފޯނު 10އެއް މިރޭ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު ރަސްމީކޮށް ވިއްކަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއުޒިކާއެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-01 00:50:50