×
މައި ސަފުހާ
އެޕަލް އިން ކާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ްއެޕަލް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރެއް އުފައްދާ ކަމުގެ އަޑުތައް ފުރަތަމަ ފެތުރިގެން ދިޔައީ 2014 ވަނަ އަހަރު

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 06:10:00
އޮނޯ އިން ސެމްސަންގްއާ ވާދަކުރުމަށް ފްލިޕް ފޯނެއް ލޯންޗުކުރަނީ

ސެމްސަންގް އާއި އެޕަލް ފަދަ ކުންފުނިތަކާ ވާދަކުރުމަށް އޮނޯ އިން ވަނީ އަޒުމު ހިފާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 06:00:00
ސޮނީގެ ޕްލޭސްޓޭޝަން ޑިވިޝަނުން 900 މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

މިއީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ސޮނީއިން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-28 06:07:00
އޭއައިއާ އެކު އެންވިޑިއާގެ އާމްދަނީ އިންތިހާ މައްޗަށް

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގެ އިތުރުން މިހާރު ކުރިއަށް މިދާ ކުއާޓަރުގެ އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް އެންވިޑިއާއިން ވަނީ ބުނެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-22 10:58:33
ސިކުނޑީގެ ޗިޕު ލެއްވި ބަލިމީހާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރާ ކުޅެވޭ: މަސްކު

ވިސްނުމުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށް ވީހާ ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް 'މައުސް ކްލިކުތައް' ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-21 11:01:17
ޕީޑީއެފް ހުލާސާ ކުރެވޭ ހިދުމަތެއް އެޑޯބީއިން ލޯންޗުކޮށްފި

މި ހިދުމަތާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ސަލާމަތް ވެގެން ދާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-21 10:58:57
އީޔޫ އިން ޓިކްޓޮކްގެ މައްޗަށް ރަސްމީ ތަހްގީގެއް ފަށައިފި

ޓިކްޓޮކް އިން ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ހޯދިއްޖެ ނަމަ އާމްދަނީގެ %6 އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު އީޔޫއަށް އެބަ އޮތް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-20 06:00:00
އެމެޒޯންގެ 4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިއްސާ ބެޒޯސް ވިއްކާލައިފި

މި އަހަރު ތެރޭގައި އެމެޒޯންގެ 50 މިލިއަން ހިއްސާ ބެޒޯސް ވިއްކާލަން ވިސްނަވާކަމަށް އެމެޒޯން އިން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-14 18:28:50
އީރާންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރުގެ ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގުރާމް އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކޮށްލައިފި

އިރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ ޚާމަނާއީގެ ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް މެޓާ ކުންފުނިން ޑިލީޓް ކޮށްލައިފިއެވެ. ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމްގެ ވެރި ކުންފުނި މެޓާ އިން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ އެކައުންޓް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-10 11:08:27
ސްނެޕްޗެޓް ޑައުން ވެއްޖެ

ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ މީސްމީޑިއާ މަންސާއެއް ކަމަށްވާ ސްނެޕްޗެޓް ޑައުންވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސްނެޕްޗެޓް އެޕްލިކޭޝަނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފޮޓޯ، އަދި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-09 12:12:28
އިންސްޓަގްރާމަށް މެސެޖް އެޑިޓް ކުރެވޭ ފީޗާއެއް

އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރާ ބައެއް މީހުންނަށް މިއީ ހަބަަރަކަށް ވެދާނެއެވެ. މަޝްހޫރު މީސް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުން މިހާރު ވަނީ 15 މިނެޓުގެ ޓައިމްފްރޭމެއްގެ ތެރޭގައި ފޮނުވާ މެސެޖުތައް އެޑިޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-02 17:47:34
ދިރާގުން ސެމްސަންގް އެސް24 ސީރީޒްގެ ފޯނު ރާއްޖެ ގެނެެސް ވިއްކަން ފަށައިފި

ދިރާގުން ޕްރީއޯޑަރަށް ގެނައި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެސް 24 ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެސް 24 ސީރީޒްގެ ފޯނު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-01 22:15:14
ސެމްސަންގ އެސް24 ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ބެސްޓް ބައި މޯބައިލްއިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ފަހުގެ ފޯނާއި، ފޯނާ ގުޅުން ހުރި އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބައި މޯބައިލް އިން ސެމްސަންގގެ އެންމެ ފަހުގެ ސީރީޒް ކަމަށްވާ ސެމްސަންގ އެސް 24 ސީރީސްގެ ފޯނުތައް މިރޭ ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-01-30 22:31:47
ދިރާގު އެޕްއިން ރީލޯޑް ކޮށްގެން އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!

ރީލޯޑް ކޮށްގެން އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލީ ޕްރިފެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ. އެގޮތުން މާދަމާގެ ކުރިން 50 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-01-30 15:41:20
އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓު ހެކްކޮށްފި

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓު ބަޔަކު މިރޭ ހެކުކޮށްފިއެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކް ކުރުމަށް ފަހު އެކައުންޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ ޓްރޭޑް ކުރާ ސިސްޓަމްތަކެއް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-01-12 23:13:51
ފައިދާ %35 ދަށްވާނެ ކަމަށް ސެމްސަންގް އިން އިންޒާރު ދީފި

ފައިދާ ބޮޑުތަން ދަށްވި ނަމަވެސް އާމްދަނީ ދަށްވެފައި ވަނީ %4.9 ކަމަށް ސެމްސަންގް އިން ލަފާކުރޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-01-10 06:07:15
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އާ ފޯނުތައް މި މަހު އިއުލާނު ކުރަނީ

އާ ފޯނުތަކުން 'އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މުޅިން އާ މޯބައިލް ތަޖުރިބާއެއް' ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސެމްސަންގް އިން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-01-05 06:36:54
މަސްކާ ދެކޮޅު މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި ކަމުގެ ދައުވާއެއް

ސްޕޭސްއެކްސްގައި ގާއިމުވެފައި އޮތީ ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައި އޮތް "ވިހަ ސަގާފަތެއް" ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-01-04 11:55:10
5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާ ކޯޓުން ބޭރުގައި ގޫގުލް އިން ނިންމައިފި

ޕްރައިވެޓް މޯޑަށް ލުމުން ވެސް ގޫގުލް އިން ކަސްޓަމަރުންގެ ހަރަކާތްތައް ބަލާކަމަށް ދައުވާގައި ބުނެފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-29 14:24:41
މައިކްރޮސޮފްޓް އާއި އޯޕަންއޭއައިއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

އޯޕަންއޭއައި ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ކޮޕީރައިޓްގެ ގިނަ ދައުވާތަކެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-29 06:17:06
ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 40،000 އަށް އަރައިފި

ޕީއެންސީ ވެރިކަމަށް އައިތާ އެއް މަސް ތެރޭގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 40،000 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-28 21:02:48
ދިރާގުގެ 2024 ކަލަންޑަރު: ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއަކާއެކު މިފަހަރު ސްނެޕްޗެޓް ގޭމްތަކެއް

ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު "އިންޓު ދަ ފިއުޗަރ" ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މީރުމާ ހޯލުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ޙަފްލާއެއްގައި ދިރާގުގެ އައު އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ތަޢުލީމީ ވަޒީރު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-27 23:05:54
ޓެންސެންޓް ކުންފުނީގެ އަގުން 43 ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލިއްޖެ

ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކޮވިޑަށް ފަހު ގޭމިންގް ސިނާއަތަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-25 14:57:20
ކޯރެއްގެ ތެރޭގައި ތިން މަސް ވަންދެން އޮތް އައިފޯނެއް މަސައްކަތް ކުރޭ

ދާދި ފަހުން އެމެރިކާގެ ކޯރެއް ސާފު ކުރުމުގައި އުޅެނު ޑައިވަރަކަށް އެޕަލް އައިފޯން 12 އެއް ފެނިއްޖެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ ނޮދަން ކެލިފޯނިއާ ސްޓެނިސްލަސް ކޯރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-23 22:20:01
މެޓަ އިން ފަލަސްތީން ކޮންޓެންޓު ބްލޮކް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު

ގޯސްތައް ހެދޭ ކަމަށް އެއްބަސްވި ނަމަވެސް ގަސްދުގައި މިގޮތަށް އަމަލުނުކުރާ ކަމަށް މެޓައިން ވަނީ ބުނެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-23 06:09:00
މާސްޓަރކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އައިފޯން 15 ޕްރޯ އެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަރކާޑު ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފިއެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މާސްޓަރކާޑުން މަދުވެގެން 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރައްވައިގެން ލަކީ ޑްރޯގައި

ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-20 12:26:53
ބީއެމްއެލް މާސްޓަކާޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އައިފޯން 15 ޕްރޯއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަކާޑު ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މާސްޓަކާޑުން މަދުވެގެން 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަސްޓަަމަރުންނަށް

ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-12-20 08:40:39
ޓެލެގްރާމް ޓާސްކު ސްކޭމެއް ރާއްޖޭގައި، ސަމާލުވޭ!

ޓެލެގްރާމް ޓާސްކު ސްކޭމެއް ރާއްޖޭގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ޓެލެގްރާމް ޓާސްކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ސްކޭމެކެވެ. މިހާރު ހިންގާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ސްކޭމްގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-19 14:53:15
މާސްޓަރކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އައިފޯން 15 ޕްރޯ އެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަރކާޑު ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފިއެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މާސްޓަރކާޑުން މަދުވެގެން 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރައްވައިގެން ލަކީ ޑްރޯގައި

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-19 14:36:03
މާސްޓާކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އައިފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓާކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މާސްޓާކާޑުން މަދުވެގެން 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ލަކީ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-12-19 13:59:41