×
މައި ސަފުހާ
ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއަޅާ އީޔޫގެ ''ވޮލަންޓަރީ ކޯޑުން'' ޓްވިޓާ ވަކިވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދޮގުމައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ވޮލަންޓަރީ ކޯޑު" ޕްރޮގްރާމުން ޓްވިޓާ ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް އީޔޫ އިން ބުނެފިއެވެ. އީޔޫގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-29 14:11:48
އޭއައިއާ ގުޅުން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ 'ޑީޕް ފޭކް'ތައް: މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ރައީސް

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި)އާ ގުޅުން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ 'ޑީޕް ފޭކް'ތައް ނުވަތަ އަސްލާ ވަރަށް އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފަދަ އުފެއްދުންތައް ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ރައީސް

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-27 13:35:24
ވަޓްސްއެޕް މެސެޖު އެޑިޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި، އެކަމަކު ލިބޭނީ 15 މިނެޓް

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދެމުން އައި އެއް ފީޗާ ކަމަށްވާ، މެސެޖު ފޮނުވުމަށް ފަހު އެޑިޓްކުރުން އެންމެ ފަހުން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދީފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑާއި އައިއޯއެސް އަށް ވެސް މި ފީޗާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-23 06:40:23
އިންސްޓަގްރާމާއި ފޭސްބުކް ވެރިފިކޭޝަން މިހާރު ގަނެވޭނެ

މެޓަ ކުންފުނިން އިންސްޓަގްރާމާއި ފޭސްބުކްގެ ވެރިފިކޭޝަން ވިއްކުން ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ނިއު ޒީލެންޑާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިކަން ފަށައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-22 09:05:21
ޓްވިޓާގެ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން މިހާރު ދެ ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ!

ޓްވިޓާ ނޫފާހަގަ ޖަހައި ވެރިފައިކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް ދެގަޑިއިރުގެ ނުވަތަ 8ޖީބީގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޓްވިޓާއިން ފަހިކޮށްދީފިއެވެ. އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިކަން އިއުލާން ކުރީ އެލޮން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-21 10:02:37
މައިކްރޮސޮފްޓްއިން ބިންގް އޭއައި ޗެޓް ވިޖެޓް ތައާރަފުކޮށްފި

މައިކްރޮސޮފްޓުން ފޯން ސްކްރީންތަކަށް ބިންގް އޭއައި ޗެޓް ވިޖެޓް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ބިންގް މެދުވެރިކޮށް ސާޗް ކުރެވެން ފެށިތާ 100 ދުވަސް ފުރުން މައިކްރޮސޮފްޓުން ފާހަގަކުރަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-18 15:34:43
އައިފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވިންޑޯޒްއިން މެސެޖް ކުރެވޭނެ އަޕްޑޭޓެއް މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރެފި

އައިފޯނު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިންޑޯޒްއިން މެސެޖު ކުރެވޭނެ އަޕްޑޭޓެއް މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރެފިއެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ވިންޑޯޒް 11 ޕީސީގެ ފޯނު ލިންކްގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަނަށް ނޮޓިފިކޭޝަން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-18 09:15:59
ފޭސްބުކްއިން އެހެން މީހެއްގެ ޕްރޮފައިލް ބެލުމުން ފްރެންޑް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވެނީ

ފޭސްބުކްއިން އޮޓޮމެޓިކް ފްރެންޑް ރިކުއެސްޓް މިދުވަސްކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި، އެއީ ބަގެއް ކަމަށް ފޭސްބުކްގެ ވެރި ކުންފުނި މެޓާއިން ބުނެފިއެވެ. ފޭސްބުކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-16 11:21:01
އެކްޓިވިޝަން ބްލިޒާޑް ގަންނަން މައިކްރޮސޮފްޓުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އީޔޫއިން ރުހުން ދީފި

އެކްޓިވިޝަން ބްލިޒާޑް ގަންނަން މައިކްރޮސޮފްޓުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އީޔޫއިން ރުހުން ދީފިއެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް އާއި އެކްޓިވިޝަން ބްލިޒާޑް 69 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެއްކުރުމުގެ ސަބަބުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-16 10:15:51
އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި އޮޅުވާލުމުން ގޫގުލްއިން އަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ގޫގުލްގެ ފަހުގެ ސްމާޓް ފޯން ޕިކްސެލް 4 އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި މަކަރާއި އޮޅުވާލުންތައް ހުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެއެވެ. އެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-15 12:47:06
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ތުރުކީގައި ޓްވިޓާ ''ސެންސަރު'' ކުރުން މަސްކް ދިފާއު ކުރައްވައިފި

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެގައުމާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތު ސެންސަރު ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ އީލޯން މަސްކް ދިފާއު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަން ދިފާއު ކުރައްވާ މަސްކް ވިދާޅުވީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-15 09:29:50
މަސްކުގެ ވިސްނުމަށް ޓްވިޓާ ބަދަލުކުރަން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: އާ ސީއީއޯ

ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކުގެ ވިސްނުމަށް އެ ޕްލެޓްފޯމް ބަދަލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް ޓްވިޓާގެ އާ ސީއީއޯ ލިންޑާ ޔަކަރިނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-05-15 06:40:49
ޓްވިޓާގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް، އެންބީސީ ޔުނިވާސަލްގެ އެޑްވަޓައިޒިންގައި އިސްކޮށް ހުރި ލިންޑާ ޔަކަރީނޯ

ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނި ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އެންބީސީ ޔުނިވާސަލްގެ ކުރީގެ ހެޑް އޮފް އެޑްވަޓައިޒިން، ލިންޑާ ޔަކަރީނޯ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ ކަމާ މީގެ ހަ މަސް ކުރިން ހަވާލުވި ބިލިއަނަރު

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-14 09:29:38
އައިފޯން 15 ޕްރޯ: ސްކްރީނުން ބޮޑު ބަދަލެއް ފެންނާނެ

އައިފޯން 15 ސީރީޒްގެ ޕްރޯ ފޯންތައް ވާނީ ސްކްރީންގެ ކައިރިފަށް ނުވަތަ ބެޒެލް އެންމެ ހަނި ފޯނުތަކަށް ކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރިއްޖެއެވެ. އެޕަލްއިން މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އާ އައިފޯންތައް ނެރޭނެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-10 12:40:31
ގޫގުލްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޕާސްވޯޑާ ނުލައި ލޮގިން ވެވޭގޮތް ހަދަނީ

ގޫގުލް އެކައުންޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ޕާސްވޯޑާ ނުލައި ލޮގިން ވެވޭގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ގޫގުލްއިން ފަށައިފިއެވެ. ގިނަ ޕާސްވޯޑް ބޭނުން ކުރަން ޖެހުމުން ޕާސްވޯޑް ހަނދާން ނެތުމާއި ރީޒެޓް ކުރަން ޖެހުމުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-06 14:53:31
ޓްވިޓާގެ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކަށް އިސްކަންދޭނަން: މަސްކް

ޓްވިޓާގައިވާ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އީލޮން މަސްކް ބުނެފިއެވެ. "ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކަށް މިހާރު އިސްކަން ދެނީ،" އޭނާގެ ޓުވީޓެއްގައިވެއެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތަކުގައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-06 13:06:14
އެއާޓެގް ފަދަ ޑިވައިސްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެޕަލް އާއި ގޫގުލް ގުޅިގެން ހައްލުކުރަނީ

ގެއްލޭ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންކުރާ އެއާޓެގް ފަދަ ބްލޫޓޫތު ޑިވައިސްތަކުން މީހުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ޓްރެކް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް، އެޕަލް އާއި ގޫގުލްއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. އެ ދެ ކުންފުނިން

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-04 10:29:39
ވަޓްސްއެޕްގެ ކޮންމެ އެކައުންޓެއް މިހާރު ހަތަރު ފޯނުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ

ވަޓްސްއެޕްގެ މަލްޓި ޑިވައިސް ފަންކްޝަނަލިޓީ ނުވަތަ އެއް އެކައުންޓެއް ގިނަ ޑިވައިސްތަކުގައިި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފީޗާގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެ ކުންފުނިން މި ފީޗާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-03 09:59:11
އެކްޓިވިޝަން ގަންނަން މައިކްރޮސޮފްޓް ހެދި 69 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަށް ޔޫކޭއިން ހުރަސްއަޅައިފި

ވީޑިއޯ ގޭމް އުފައްދާ ކުންފުނި އެކްޓިވިޝަން ބްލިޒާޑް ގަތުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ހެދި 69 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެގިއުލޭޓަރުން ހުރަސް އަޅައިފިއެވެ. އިނގިރޭސި ކޮމްޕެޓިޝަން އެންޑް

ސަން.އެމްވީ - 2023-05-02 15:09:50
އެއްފަހަރާ ހަތަރު ފޯނުން ވަޓްސްއެޕްގެ އެއް އެކައުންޓަކަށް ލޮގިން ވެވޭގޮތް ހަދައިފި

ވަޓްސްއެޕްގެ މަލްޓި-ޑިވައިސް ލޮގިން ސަޕޯޓުގެ ދަށުން އެއް ފޯނަށްވުރެ ގިނަ ފޯނުން އެއް އެކައުންޓަކަށް ލޮގިން ވެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. ވަޓްސްއެޕްގެ މައި ކުންފުނި "މެޓަ" ގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބާގް ވަނީ އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-04-27 07:11:18
"ޓްވިޓާ ބްލޫ" ފީ ނުދައްކާ ބައެއް އެކައުންޓުތައް ވެރިފައިކޮށްދޭތީ ޝަކުވާ

ޓްވިޓާ ވެރިފައިކުރަން "ޓްވިޓާ ބްލޫ" އަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މަޝްހޫރު ބައެއް މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ބްލޫ ޓިކް އަނބުރާ ދީފި އެވެ. އެއާ އެކު ބައެއް މީހުން ވަނީ ޝަކުވާކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. "ބީބީސީ" އިން ބުނި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-04-24 12:57:32
ސްނެޕްޗެޓްގެ އޭއައި ޗެޓްބޮޓް މިހާރު ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ

ސްނެޕްޗެޓްގެ އޭއައި ޗެޓްބޮޓް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެކަމަށް ސްނެޕްޗެޓުން ބުނެފިއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ "ސްނެޕް ޕާޓްނަރު ސަމިޓުގައި" މިކަން

ސަން.އެމްވީ - 2023-04-22 15:04:30
ޢީދު ސުފްރާ ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކޮށްގެން ސްޓެލްކޯއިން ފައިސާގެ އިނާމެއް

މިފަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އީދު ދުވަހުގެ ސުފުރާމަތީގެ ފޮޓޯ ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކޮށްގެން ފައިސާގެ އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު, ކަރަންޓް ކުންފުނި ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-04-20 21:56:15
މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ސްޕައިވެއާ ހަމަލާ އައިފޯނަކުން ހުއްޓުވައިފި

ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ސްޕައިވެއާ އައިފޯނަކުން ހުއްޓުވައިފިކަމަށް ޓެކްރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ކެނެޑާގައި ހުންނަ ސެކިއުރިޓީ ރިސާޗް ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ ސިޓިޒަން ލެބުން ރިޕޯޓުކުރި

ސަން.އެމްވީ - 2023-04-20 13:37:25
ހަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ނަޝީދު އެދިއްޖެ

ހަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައި ޓްވިޓާ ހޭންޑެލް ހިންގަމުންދާ މީހެއް ހޯދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ހަތް ހާސް ފޮލޯވަރުންނާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-04-18 12:23:05
ކުރިން ޓްވިޓާ އަކީ އެކްޓިވިސްޓް ގްރޫޕެއް: މަސްކް

ކުރީގެ ވެރިން ޓްވިޓާ ހިންގާފައި ވަނީ "އެކްޓިވިސްޓް އޯގަނައިޒޭޝަން" އެއް ގޮތަށް ކަމަށް މިހާރުގެ ސީއީއޯ އީލޮން މަސްކު ބުނެފި އެވެ. "ފޮކްސް" ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މަސްކު ވަނީ ބޭނުންނުވާ ވަރަށް ގިނައިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-04-18 11:28:50
އޭއައިގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ގޫގުލްގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި)ގެ ސަބަބުން ވަރަށް އަވަހަށް "ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށް ވެސް" ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ގޫގުލް އަދި އަލްފަބެޓްގެ ސީއީއޯ ސުންދަރު ޕިޗާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-04-18 09:47:24
ޓްވިޓާގެ ކުރީގެ އިސްވެރިންތަކެއް ޓްވިޓާއާއި ދެކޮޅަށް މާލީ ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް އުފުލައިފި

ޓްވިޓާގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ޕަރަގް އަގްރަވާލް އާއި ކުރީގެ ލީގަލް ހެޑް ވިޖަޔާ ގައްޑޭ އަދި, ކުރީގެ ސީއެފްއޯ ނެޑް ސެގަލް ފަދަ ޓްވިޓާ ކުރީގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނައަދެއްގެ ފައިސާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-04-16 09:45:42
މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ މީޓިންތަކުގައި ސްނެޕްޗެޓް ލެންސްތައް މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭނެ

މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ މީޓިންތަކުގައި ސްނެޕްޗެޓް ލެންސްތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެގޮތް ހަދައިފިއެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް އާއި ސްނެޕްޗެޓްއިން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި އެ ބަދަލާއެކު، ޓީމްސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-04-15 11:31:58
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޖީޕީޓީ-4ގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމަނައިގެން ސައިބާ ސެކިއުރިޓީ ޓޫލްއެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މައިކްރޮސޮފްޓުން އޯޕަންއޭއައިގެ އެންމެ ފަހުގެ ޖީޕީޓީ-4 ޖެނެރޭޓިވް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް މޮޑެލް ބޭނުންކޮށްގެން، ސައިބާ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްތައް ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ޓޫލްއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. 'ސެކިއުރިޓީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-04-13 13:48:46