×
މައި ސަފުހާ
ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ދެ މަސް: 100 މިލިއަން މީހުން ބޭނުންކުރޭ

މިހާރު މަގްބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ އާޓިފިޝިލް އިންޓެލިޖަންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ޗެޓް ބޮޓް، "ޗެޓްޖީޕީޓީ" ލޯންޗުކުރިތާ ދެ މަސްތެރޭ 100 މިލިއަން މީހުން އެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 06:37:50
ލޭއޮހޮރުވަން ގޮވާލި ޝިއުނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މިހާރު އޮތް ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ދެކޮޅަށް ލޭއޮހުރުވުމަށް ދިއުމަކަށް ގޮވާލައި ޓްވީޓްކުރި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-04 22:02:01
ލޭ އޮހޮރުވުމަކަށް ގޮވާލި ޝިއުނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން "ލޭ އޮހޮރުވުމަކުން ވެސް ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓުކުރި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-04 21:12:16
އޯޕަން އޭއައިގެ ޗެޓް ބޮޓާ އެކު "މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް" ގެ ޕްރިމިއަމް ވާޝަނެއް ނެރެފި

އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖަންސް (އޭއައި) ކުންފުނި، "އޯޕަންއޭއައި" އިން އުފައްދާފައިވާ ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޮޓު ހިމަނައިގެން "މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް" ގެ ޕްރިމިއަމް ވާޝަނެއް ނެރެފި އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން އިއްޔެ އިއުލާނުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-03 06:50:51
ޑިސެމްބަރު މަހު ދުވާލަކު ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޭސްބުކް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-03 06:45:55
އޭއައި ބޮޓުތަކުން ގޫގުލްގެ ދުވަސް ދުއްވާލަފާނެ؟

ފަހަކަށް އައިސް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ނުވަތަ އޭއައި ބޭނުން ކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ "ޗެޓްޖީޕީޓީ" ފަދަ ބޮޓުތައް އަންނަނީ ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދަމުންނެވެ. މިހާރު ވާހަކައެއް، ލަވައެއް، ޅެމެއް، ރިޕޯޓެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-02 10:41:09
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ބުކް ތިނެއް ސީރީޒް، ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކްވެއްޖެ

ސެމްސަންގްގެ ކުރިއަށް އޮތް ގެލެކްސީ ބުކް ތިނެއް ސީރީޒްގެ ޓެބްލެޓާއި ލެޕްޓޮޕްގެ ވާހަކަ މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާއިރު، ޑިވައިސްގެ ޑިޒައިނާއި ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާ ގުޅޭ އާ މައުލޫމާތުތަކެއް

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-30 15:34:15
މަސްކް، ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް އެކަށީގެނެއް ނުވޭ: ޓްވިޓާގެ ކޯ ފައުންޑަރު

ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިލޮން މަސްކްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ޓްވިޓާއިން ގެންގުޅުނު އިރުޝާދާ މެދު ޓްވިޓާގެ ކޯ ފައުންޑަރު ބިޒް ސްޓޯން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ޓްވިޓާ ލޯންޗުކުރުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-30 14:49:50
ގޫގުލްގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ސާފު މައުލޫމާތު ޔޫރަޕް ސަރަޙައްދަށް ދޭން އެ ކުންފުނިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ގޫގުލް އިން ޔޫރަޕްގައި އެ ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ފިހާރަތަކާއި ހިދުމަތްތައް ބްރައުޒް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސާފު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-30 14:35:24
އީލޮން މަސްކަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ފައުންޑަރުގެ ނުރުހުން

މި ފަހުން ޓްވިޓާއަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި ހުރިހާ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ހުއްޓުވައި ކަންކަން ގޯސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާގެ އާ ވެރިޔާ ބިލިއަނަރު އިލޯން މަސްކަށް ޓްވިޓާގެ އެއް އެއް ފައުންޑަރު ބިޒް ސްޓޯން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-28 07:18:37
ފޭސްބުކްގެ މެސެންޖާއަށް ބޮޑު އަޕްޑޭޓެއް

ފޭސްބުކްގެ މެސެންޖާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ބޮޑު އަޕްޑޭޓެއް ދޭން ނިންމައި، އެ އެޕްލިކޭޝަންގެ އެންކްރިޕްޓެޑް ޗެޓްތަކަށް އިތުރު ފީޗާތަކެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-25 10:11:33
ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ބަތަލާ ކަންގްނާ ރަނާވަތް އެނބުރި ޓްވިޓާއަށް

ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ސޯޝަލް މީޑއާ ޕްލެޓްފޯމް ޓްވިޓާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ކަންގްނާ ރަނާވަތް އެނބުރި ޓްވިޓާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. ބަތަލާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން އެންމެ ފުރަތަމަ

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-25 09:41:38
ކަންގަނާ އަލުން ޓްވިޓާ އަށް

ޓްވިޓާގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ އެ ޕްލެޓްފޯމުން ބޭރުކޮށްލި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމް މޭކާ އަދި އެކްޓްރެސް، ކަންގަނާ ރަނާޓް އަށް އަލުން ފުރުސަތު ދިނުމާ އެކު އެނބުރި ޓްވިޓާ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އުސޫލުތަކާ ހިލާފް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-25 07:02:00
ނޯޓް ނެގުމަށާއި ރިމައިންޑާތަކަށް ވެސް މިހާރު ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ މަޝްހޫރު މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ ވަޓްސްއެޕްއަށް, މުހިންމު ކަންތައްތައް ހަނދާންކޮށްދޭނެ 'ރިމައިންޑާ'ތައް ލުމަށާއި ނޯޓް ނެގޭނެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-24 18:10:30
ޓްވިޓާގައި މިހާރު ތިބީ 2،300 މުވައްޒަފުން

ޓްވިޓާގެ އާ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސާ (ސީއީއޯ) ގެ މަގާމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކު ވަނީ ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ނަމުގައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިހާރު އެކްޓިވްކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-24 07:00:30
ޓްވިޓާއިން އިޝްތިހާރު ނުފެންނަ ގޮތް ހެދޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަނީ

ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާއިރު އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް ނުފެންނަ ގޮތް ހެދޭނެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ޕެކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ. ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އެ ސަބްސްކްރިޕްޝަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-23 08:36:19
ގޫގުލްގެ 12،000 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޫގްލްގެ 12،000 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. ގޫގުލްއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ ގާތްގަނޑަކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-23 08:34:57
ގޫގުލްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި އެންޓިޓްރަސްޓް މައްސަލަ ނޮވެމްބަރު ހަވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ގޭމް ފޯޓްނައިޓް އުފެއްދި އެޕިކް ގޭމްސް އާއި ޑޭޓިން އެޕް ޓިންޑާގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި މެޗް ގްރޫޕުން ގޫގުލްއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެންޓިޓްރަސްޓް މައްސަލަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-21 10:04:02
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް ފޭސްބުކް އަށް އަލުން ވައްދަން ޓްރަމްޕް އެދިވަޑައިގެންފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 20) - ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ފަށަން، އޭނާ ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ރިޔާސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-20 15:42:25
ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ޢިއާދަކޮށްދޭން އެދި ޕެޓިޝަނެއް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް އަލުން ޢިއާދަކޮށްދިނުމަށް އެދި މެޓާއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް އޮންލައިން ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އެންބީސީ ނިއުސްއިން ބުނި

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-19 09:34:48
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ކްލައުޑް ބޭސްޑް އޯޕަން އޭއައިގެ ހިދުމަތަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ އިތުރުކުރަނީ

އޯޕަންއޭއައި އިން އުފެއްދި ބާރުގަދަ ބަހުގެ މޮޑެލް ޗެޓްޖީޕީޓީ ވަރަށް އަވަހަށް އެ ކުންފުނީގެ "އަޒޫރު އޯޕަންއޭއައި"ގެ ހިދުމަތަށް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފިއެވެ. ކްލައުޑް ބޭސްޑް ހިދުމަތުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-18 10:13:14
ޗެޓްޖީޕީޓީ އުފެއްދި ކުންފުންޏަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އިތުރު 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސުން ޓެކްނޮލޮޖީ ބަދަލުވަމުން އަންނައިރު، ދާދި ފަހުން ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހޯދި ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ބައެއް ޓެކް ކުންފުނިތަކަށް ބިރަކަށްވި އެވެ. ކޮންމެ މައުލޫއަކަށް އެކި ވައްތަރުގެ ލިޔުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-17 06:38:03
ނޭޕާލުގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނު ވަގުތު ފަސިންޖަރެއްގެ ފޭސްބުކް ލައިވްގައި

ނޭޕާލުގައި އިއްޔެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނު ވަގުތު އޭގައި އިން ފަސިންޖަރަކު ފޭސްބުކްގައި ލައިވްކުރި ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. ޔެޓީ އެއާލައިންގެ އޭޓީއާރް 72 މަރުކާގެ ބޯޓު 72 މީހުންނާ އެކު ވެއްޓުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-16 15:15:40
އޯގަނައިޒޭޝަން ވެރިފިކޭޝަނަށް ޓްވިޓާއިން ހުޅުވާލައިފި

ކްލަބް ޖަމިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ތަކަށްވެސް ބްލޫޓިކް ވެރިފިކޭޝަންގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ޓްވިޓާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޓްވިޓާއިން ބުނީ އޯގަނައިޒޭޝަން ވެރިފިކޭޝަނަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-16 08:54:39
ތާޑްޕާޓީ ޓްވިޓާ އެޕްތައް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް

ޓްވިޓާގެ ތާޑް ޕާޓީ ކްލައިންޓުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކްލައިންޓުންނަށް މިހާރު ވެސް ސޯޝަލް ނެޓްވޯކާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ލޮގިން ނުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައެއް

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-14 09:45:55
ބީލަމުގެ އުސޫލުން ޔޫޒާނޭމް ވިއްކަން ޓްވިޓާއިން ނިންމައިފި

އޮންލައިންކޮށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން އިންއެކްޓިވް ޔޫޒާނޭމްތައް ވިއްކަން ޓްވިޓާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ޓްވިޓާއިން ބުނީ މިއީ އިންއެކްޓިވް އެކައުންޓްތައް އަލުން އެކްޓިވްކޮށް، އެފަދަ އެކައުންޓެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-14 09:22:17
ޓިކްޓޮކްގެ "ފޯޔޫ" ޕޭޖާ އެއްގޮތް ފީޗާއެއް ޓްވިޓާއަށް އިތުރުކުރަނީ

ކުރު ވީޑިއޯ ޝެއާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޓިކްޓޮކްގެ މަގުބޫލު "ފޯޔޫ" ޕޭޖާ އެއްގޮތް ފީޗާއެއް ޓްވިޓާއަށްވެސް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އޮންލައިން ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ޓްވިޓާއިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރާ މި ޓައިމްލައިން

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-12 09:55:14
ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓާގްރާމްގެ އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓާގްރާމްގެ އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބޮޑު ބަދަލެއްގެންނަން އެދެ އެޕްލިކޭޝަންގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި މެޓާއިން ނިންމަފައިފިއެވެ. ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމުގެ އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-12 09:31:58
އިންސްޓަގްރާމްގެ ހޯމް ސްކްރީނުން ޝޮޕިން ޓެބް ދޫކޮށްލައިފި

އިންސްޓަގްރާމުން ހޯމް ސްކްރީންގެ ބޮޑު ރީޑިޒައިންއެއް އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، އާޑިޒައިނުގައި ޝޮޕިން ޓެބް ނުފެންނާނެކަމަށް އިންސްޓަގްރާމުން ބުނެފިއެވެ. އިންސްޓާގްރާމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ފަސޭހަކޮށް،

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-11 11:24:12
އާ ފޯނަކަށް ވަޓްސްއެޕް ބަދަލުކުރަން މިހާރު އެހެން ފޯނެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

ވަޓްސްއެޕުން "ޗެޓް ޓްރާންސްފާ"ގެ ނަމުގައި އާ ފީޗާއެއް ތަޢާރަފުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. ވަޓްސްއެޕްގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރާ ފީޗާތަކާއި އަޕްޑޭޓްތައް ގެނެސްދޭ ބްލޮގް "ޑަބްލިއުއޭބީޓާއިންފޯ"ގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-10 10:17:15