×
މައި ސަފުހާ
މައިކްރޮސޮފްޓް ސްކައިޕް ބޭނުންކުރާ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް

ވަޓްސްއެޕް އަދި ފޭސްޓައިމް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ މަޝްހޫރުކަމާ އެކު ވެސް، ސްކައިޕަށް ފަނޑުކަމެއް ނާންނަ ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފި އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި، ސްކައިޕް ބޭނުންުރާ އަދަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:08:42
މީޑިއާތަކަށް އެހީވާން ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މީޑިއާތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މާލީ ދަތިކަމަށް އެހީވާން ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖަޓެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކަށް އެހީވާން މާކް ޒަކަބާގްގެ ފޭސްބުކުން ނިންމި އިރު، އެތަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 07:58:42
"ވަންޕްލަސް އެކްސް" އަލުން މާކެޓަށް އެކަމަކު އެހެން ނަމެއްގައި

"ވަންޕްލަސް" އަދި މާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކަށް ނުވާއިރު، 2015 ގައި، "ވަންޕްލަސް އެކްސް"ގެ ނަމުގައި ފޯނެއް ނެރުނެވެ. ވަންޕްލަސް އެކްސް އަދި ވެސް ބައެއް މީހުން އެބަ ބޭނުންކުރެ އެވެ. "ވަންޕްލަސް އެކްސް" ވެގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 08:12:16
މައިކްރޮސޮފްޓް 5ޖީ މާކެޓަށް

މައިކްރޮސޮފްޓަކީ މިހާރު ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ، ސްމާޓްފޯނުތައް 5ޖީ އަށް ބަދަލުކުރާނެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. ސާފަސް މަރުކާގެ ލެޕްޓޮޕްތައް އަދި ޓެބްލެޓްތައް، 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ފައްކާކުރި ނަމަވެސް،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 08:14:02
މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ ހިއްސާ ފޭސްބުކުން ގަންނަނީ

އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބަނީގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ ހިއްސާ ގަންނަން މާކް ޒަކަބާގްގެ ފޭސްބުކުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 07:38:13
މައިކްރޮސޮފްޓާއި ގޫގުލް ވެސް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓާއި ގޫގުލްގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެ ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-24 14:48:19
ގޫގުލް "އައިއޯ ކޮންފަރެންސް" މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ގޫގުލްގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސް، "އައިއޯ 2020" މި އަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް މަރުކާތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ބައްދަލުވުންތަކާއި، މައުރަޒުތަކާއި އަދި ޝޯތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-24 07:46:11
ކޮވިޑް-19 އަށް ގޫގުލްގެ ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް

މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު ތަހައްމަލުކުރަމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގޫގުލް އިން ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަސްމީކޮށް google.com/covid19 ގެ ނަމުގައި ލޯންޗްކުރި މި ވެބްސައިޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-23 08:02:58
ގޫގުލް އިން ކްރޯމް ބްރައުޒާ އަޕްޑޭޓްތައް މަޑުޖައްސުވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިގެންފައި ވާއިރު އަދި މި ވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19ގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވަމުން ދާއިރު، "ކްރޯމް ބްރައުޒާ" އަދި "ކްރޯމް އޯއެސް" އަޕްޑޭޓްނުކުރާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-21 08:00:47
މި އަހަރު ނިމޭއިރު އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯނުތަކުގައި ވެސް 5ޖީ ހުންނާނެ: ވީވޯ

ވީވޯ ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ވީވޯގެ ނައިބު ރައީސް، ލިއު ހޮންގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި އަހަރު ނިމޭއިރު އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފޯނުތަކަށް ވެސް 5ޖީ ފޯރާނެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-21 07:56:35
ޓްވިޓާގައި ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ އިން ވެސް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-20 07:55:47
ސެމްސަންގުން "އެމެޒޯން ވެބް ސާވިސް" ދޫކޮށްލަނީ

ސެމްސަންގުން އެމެޒޯން ވެބް ސާވިސްތައް ދޫކޮށްލަނީ އެވެ. އެއީ ދެ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ. ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ ޚަރަދުކުޑަކުރުމެވެ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯންތައް އަދި އެހެނިހެން ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-19 08:24:41
ފޭސްބުކްގެ ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 1،000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފޭސްބުކްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެތަނުގެ ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 1،000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-19 08:21:37
އެޕް ސްޓޯރުގައި ހުރި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ އެޕްތައް އެޕަލް އިން ބަލައި ފާސްކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަދި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް، އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް ލުމުގައި، ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން އެޕަލް އިން ކިޔައިދީފި އެވެ. މި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެޕަލް އިން ދޭން ބޭނުންވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-17 07:30:04
ދަރިވަރުންނާއި އޮފީސްތަކަށް އެހީވާން ގޫގުލްގެ ޕްރިމިއަމް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން ހިލޭ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރޭތީ ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ހިންގަން ދަތިވެ ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފައި ވާތީ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުނީގެ ވަރުގަދަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން ޕްލެޓްފޯމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-15 23:54:27
ބިލް ގޭޓްސް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބޯޑުން ވަކިވާން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި މައިކްރޮފްސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމާފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-15 07:27:39
ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް 2020: އޮންލައިން ހަފުލާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީ ސިނާއަތުގައި ބާރުގަދަ ކުންފުނިތަކުން، މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި ހުރި ހަފުލާތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެނެ އެވެ. އެޕަލް އިން ކޮޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ "ވޯލްޑްވައިޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-15 07:25:34
ފޭސްބުކް ގޮވައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާ ކޯޓަށް

ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީގެ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެ، ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ފޭސްބުކް މިދިޔަ އަހަރު ފަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-11 07:20:06
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ގެޔަށް

މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތް މައިކްރޮސޮފްޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެއީ ގައުމުތަކުގައި، ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖަ އަށް، ކޮވިޑް-19 ފެތުރިގެންފައި ވާތީ އެވެ. އެމެރިކާގެ އަވަށްތަކުގައި ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-10 08:58:45
އަޕްޑޭޓް ނުކުރާތީ ބިލިއަނެއްހާ އެންޑްރޮއިޑް ފޯން ނުރައްކަލުގައި

ސެކިއުރިޓީ އަޕްޑޭޓްތައް ނުކުރާތީ، އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސްގައި ހިންގާ ބިލިއަނެއްހާ ފޯން މިހާރު އޮތީ ހެކްކޮށްފާނެކަމުގެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އިނގިރޭސިިލާތުގެ ކުންފުނި ވިޗް؟ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-10 07:19:36
އޮޕޯ އިން އެންޑްރޮއިޑް "އެޕަލް ގަޑިއެއް" އުފައްދައިފި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސްމާޓްފޯން ކުންފުނި، އޮޕޯ އިން އެޕަލް ގަޑިއަކާ އެއް ސިފައެއްގައި ގަޑިއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. މިއީ އެޕަލްގެ ޑިޒައިންތަކަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ އެންޑްރޮއިޑް ގަޑިއެކެވެ. މިއީ ސްމާޓް ގަޑިއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-09 08:29:22
ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ދޮގު ވާހަކަ ހުއްޓުވަން ފޭސްބުކްގެ އެހީ

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ބައްޔާ ބެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-06 07:22:28
މުވައްޒަފަކު ކޮރޯނާ އަށް ޕޮސިޓިވް ވުމުން ސިއެޓަލްގައި ހުންނަ ފޭސްބުކްގެ އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި

ފޭސްބުކްގެ ސިއެޓަލްގެ ހެޑްކުއާޓަރޒް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ދަނީ އެމެރިކާގެ ވޮށިންގްޓަންގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންނެވެ.އެންމެފަހުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-05 12:27:30
މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް "ލައިވް ޓައިލްސް": ބޭނުމެއް ނެތް ފީޗާއެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫކުރާ ފީޗާތަކެއް ވިންޑޯޒްގައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެ ފީޗާތައް ވިންޑޯޒް އިން ބޭރުނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއާ ނުލައި ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތެވެ. ހަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-05 07:15:33
ލަސްކުރާ އައިފޯނުތަކަށް 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އަލަށް އައިފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ފަހު ކުރީގެ މޮޑެލްތަކުގެ ސްޕީޑް ލަސްކުރުވާ މައްސަލާގައި، ލަސްކުރާ ކޮންމެ ފޯނަކަށް 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ދޭން އެޕަލްގެ މައްޗަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސެން ޖޯސްގެ ޑިސްޓްރިކްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-05 07:13:43
ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދައަށްއެދި ގޫގުލް އިން ހުށަހަޅައިފި

ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ގޫގުލް އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ގޫގުލުން މިކަމަށް ހުއްދަ ނަގަން ޖެހުނީ ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-03 09:54:31
ގޫގުލް އަށް ވާވޭ މުހިންމުވެއްޖެ

ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ގޫގުލް އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ގޫގުލުން މިކަން ކުރަންޖެހުނީ، ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކަށް މަނާކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-03 07:34:09
އުރީދޫން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ 20 ސީރީސްގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް 20 އަދި ގެލެކްސީ އެސް 20 ޕްލަސް ފޯންތަކަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާލައި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ގަތުމަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-02 09:43:43
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނުތައް ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި

ސެމްސަންގުން މިއަހަރު ނެރުނު އެ ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ސީރީޒް، އެސް 20 އާއި އެސް 20 ޕްލަސް އަދި އެސް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ ފޯނުތައް ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ރޭ ނެރެފި އެވެ. ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސމިއްޔާތެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-02 09:09:24
ޓްވިޓާގެ ކޮންޓްރޯލް ޓްރަމްޕުގެ އެކުވެރިއަކަށް؟

ޓްވިޓާ އަށް ދެވިހިފާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަޑްލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ރިބަޕްލިކަން ޕާޓީ އަށް ހަރަދުކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޕޯލް އެލިއަޓް ސިންގާ ޓްވިޓާގެ ހިއްސާގެ "ބޮޑު ބައެއް" ގަނެފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-02 09:04:03