×
މައި ސަފުހާ
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ގޭމް ލޯންޗްކުރުން އަންނަ މަހުގެ 18 ގައި

މައިކްރޮސޮފްޓް ކުންފުނީގެ 37 އަހަރުވީ ގޭމް ސީރީޒް "ފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ" ގެ އާ ވާޝަން އަންނަ މަހުގެ 18 ގައި ލޯންޗްކުރަން ނިންމައި ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ގޭމަކީ މަތިންދާބޯޓް ދުއްވުމުގެ ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-15 07:59:28
ގޫގުލް އިން އިންޑިއާ އަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

އެކި ދާއިރާތަކުން އިންޑިއާ ކުރިއަރުވައި ޑިޖިޓައިޒޭޝަނަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ގޫގުލް އިން 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. "ގޫގުލް ފޯ އިންޑިއާ ޑިޖިޓައިޒޭޝަން ފަންޑް" ގެ ނަމުގައި ގޫގުލްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-15 07:27:46
އައިފޯން އުފެއްދުން އިންޑިއާ އަށް ބަދަލުކުރަން ފޮކްސްކޮން އިން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ

ފޮކްސްކޮން އިން އިންޑިއާގައި އައިފޯން އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރަނީ އެވެ. މިއީ އެޕަލް އިން އެދިގެން ފޮކްސްކޮން އިން ހިންގަން އުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ވެ އެވެ. ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އައިފޯން އުފެއްދުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 08:43:34
އާންމުންނަށް އަސާސީ މުސާރަ ދޭން ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ 3 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ އެފަދަ މީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓަކުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޓްވިޓާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 08:03:31
އިންސާނުން މާސް އަށް ދާނީ ވީނަސްގައި ރޭކޮށްފައި!

މާސް އަށް ދެވެން ހުރި ގޮތްތައް ސައިންސްވެރިން ކިޔައިދޭއިރު ހީވަނީ ދެ އިނގިލިކުރިން ފުއްޓަތްކެއް ޖެހުން ކަހަލަ ފަސޭހަ ކަމެއްހެންނެވެ. މާސް އަށް ގޮސް އައިސްވުމަކީ އެ ބުނާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނަމަ ހަމަ މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 07:30:34
އައިފޯން 12، އެހެން އައިފޯނުތަކަށް ވުރެ އަގުބޮޑުވާނެ ކަމަށް ސަޕޯޓަރުން ބިރުން

އައިފޯން 12، އައިފޯނު މަރުކާގެ އެހެން ހުރިހާ އައިފޯނަކަށް ވުރެ އަގުބޮޑުވާނެ ކަމަށް، މާކެޓް ދިރާސާކުރާ މީހުން ބުނެފި އެވެ. އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުން، އައިފޯން 12 އަގުބޮޑުވަނީ އުފައްދަން ހިނގާ ޚަރަދާ ހެދި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 08:58:33
ސެމްސަންގުގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުން އަންނަ މަހު 5 ގައި

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 އޮންނާނެ ގޮތް މިހާރު ވާނީ ތަސައްވުރުކޮށްލެވިފަ އެވެ. އޭގެ ފޮޓޯތަކެއް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ލީކްވެ، މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވެފައިވެ އެވެ. އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ގެލެކްސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 08:05:25
އާސެނަލްގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަށް މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 6) - ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވުމުން އެކަމާ ގުޅުވައިގެން އާސެނަލުން ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 10:26:18
ސްމާޓްފޯނު ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް

މިއީ ތިޔަ ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯނުތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ ވަޔަލެސް ޗާޖަރެކެވެ. ސަމާސާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މި ޑިވައިސް އުފައްދާފައި ވަނީ ސެމްސަންގުންނެވެ. އެކަމަކު، މިއީ ހަމައެކަނި ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 07:04:56
ގޫގުލް އިން ސްމާޓް އައިނު ކުންފުންޏެއް ގަނެފި

ސްމާޓް އައިނު އުފައްދާ ކެނެޑާގެ ކުންފުނި "ނޯތު" އެމެރިކާގެ ގޫގުލް އިން ގަނެފި އެވެ. ނަމަވެސް 2012 ގައި އުފެއްދި ކުންފުނި ގޫގުލް އަށް ވިއްކައިލި އަގެއް ހާމައެއްނުކުރެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ނޯތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 07:13:39
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ: އަދި ދައްކާލެވެން އޮތީ ފޮޓޯއެއް

މިއީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އޮންނާނެ ގޮތެވެ. މިއީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ ސިފަކުރެވޭ ގޮތެވެ. މަޝްހޫރު ފޯނުތަކުގެ ޑިޒައިނާ ބެހޭ ގޮތުން، ފޯނުތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ކުރިން،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-03 06:48:14
ދެން ނެރޭ އައިފޯނަށް ޗާޖަރާއި ހެޑްފޯން ވަކިން ގަންނަން ޖެހިދާނެ

އެޕަލް އަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބެނީ އައިފޯނު ވިޔަފާރިންނެވެ. އައިފޯން އަދި އައިފޯނާ ގުޅިފައި ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން އެހާ ފަރުވާތެރިވާ ސަބަބަކީ މިއީ އެވެ. ނަމަވެސް، މި އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-30 07:49:02
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންވަނީ

ހަތަރު ފިހާރައެއް ފިޔަވައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި ހިންގާ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެކް ކުންފުނިތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-29 07:42:07
ކުރީގެ ކޮންޓެންޓް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާ ނުކުރަން ބުނާ ފީޗާއެއް

ކުރީގެ ކޮންޓެންޓެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރާ ނަމަ އެ އެއްޗަކީ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އެއްޗެއްތޯ ވިސްނާލަން ފުރުސަތުދޭ ފީޗާއެއް ފޭސްބުކުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ކުރީގެ އެއްޗެއް އެއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-28 07:31:39
ވައިބާ އިން ފޭސްބުކް ބޮއިކޮޓްކުރަނީ

ވައިބާ އިން ފޭސްބުކާ ދުރަށް ޖެހި، އެއާ ގުޅުން ހުރި ޚިދުމަތްތައް، ވައިބާ ނެޓްވޯކްގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފޭސްބުކް ނެޓްވޯކް ގައި އިސްތިހާރުކުރުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-27 08:38:22
ޗައިނާގެ ދެ ވަނަ މަހުޖަނަކީ ގޫގުލްގެ ކުރީގެ އިންޖިނިއަރެއް

ޗައިނާގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ގޫގުލްގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ފޯބްސް އިން ބުނި ގޮތުގައި ޕިންޑޯޑޯ (ޕީޑިޑީ) ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ އޮންލައިން ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-25 07:42:37
ގާނޫނީ ރަދީފުގެ އައިއޯއެސް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗްކޮޮށްފި

ގާނޫނީ ރަދީފު ފޮތުގެ އައިއޯއެސް އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ގާނޫނީ ބަސްތަކާއި އޭގެ މާނަ ހިިމަނައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިހާރު ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ލިޔުއްވި "ގާނޫނީ ރަދީފު" ފޮތް ނެރުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-24 22:00:58
މައިކްރޮސޮފްޓް "މިކްސާ" ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅިއްޖެ

ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ހާއްސަ މައިކްސޮފްޓްގެ ލައިވްސްޓްރީމިން ސާވިސް "މިކްސާ" ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅެން ނިންމައިފި އެވެ. "މިކްސާ" އިން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ނިންޖާގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އެމެރިކާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-24 07:42:14
އައިއޯއެސް 14: އެޕަލް އިން ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތުދެނީ

އައިއޯއެސް 14 އަތުޖެހޭ ފަށަށް އަންނަނީ އެވެ. އެންމެ އުންމީދީ ތާރީޚަކީ ސެޕްޓެމްބަރެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް "ޑިވެލޮޕާ ބީޓާ" ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އަދި ޖުލައި މަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-24 07:34:49
އެޕަލް އެއާޕަވާ ވަޔަލެސް ޗާޖަރުތައް އަލުން އަންނަނީ

އެޕަލް އިން 2017ގައި "އެއާޕަވާ"ގެ ނަމުގައި ވަޔަލެސް ޗާޖިން ޓެކްނޮޖީ މާކެޓްކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައި އަހަރު، އާންމު ވިޔަފާރި އަށް ނެރޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-23 07:52:46
ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއަކުން ސެޓެލައިޓްތައް އަންދާލަފާނެތީ ޕެންޓަގަން ބިރުން

އެމެރިކާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާރުގަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގަ އެވެ. އެއީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ކަމަށް ވި ނަމަވެސް އެވެ. އެހެން ގައުމެއްގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ބިރުވެރިކަމެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-21 07:43:33
އިނގިރޭސި އަންހެނަކު އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓްވީޓްކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލި އިނގިރޭސި އަންހެނަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-21 07:40:00
ޓެލެގްރާމަށް ރަޝިއާ އިން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މަނާކޮށްފައި އޮންތަނާ ދެ އަހަރު ފަހުން ޓެލެގްރާމް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަޝިއާ އިން ދީފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނިގޮތުގައި އަބަދު ވެސް އިންޓަނެޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ހަރުކަށި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-20 08:30:18
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފޭސްބުކުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) ޝެރީލް ސެންޑްބާގް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-20 08:24:23
ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގައި ވާވޭ އިން ސެމްސަންގް ވައްޓާލައިފި

ސްމާޓް ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގެ ރޭހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. ވާވޭގެ މި ކާމިޔާބީ އަކީ އެމެރިކާ ފަދަ ގައުމުތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-17 07:15:06
މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ ވީޑިއޯ ކޯލްގައި ބެކްގްރައުންޑް ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭނެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެޕެއް ކަމަށްވާ މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް އަށް އަމިއްލަ އަށް ފޮޓޯ ލައިގެން ނުވަތަ ޓީމްސްގައި ހިމެނޭ ބެކްގްރައުންޑް އިފެކްޓްތަކުން ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-15 07:38:15
ވީވޯ އަށް ހީލަތުގެ ތުހުމަތު: 13،500 ފޯނެއްގައި އައިއެމްއީއައި އެއްގޮތް

ވީވޯ އަކީ އަހަރެމެން ވެސް ދަންނަ ނަމެކެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ސްމާޓްފޯނުތައް، ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރެ އެވެ. ވީވޯ މަރުކާގެ ސްމާޓްފޯނުތައް، އަހަރެމެންގެ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި އަދި ވަކިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-14 08:21:21
ފޭސްބުކްގެ ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ވާޝަނެެއް އުރީދޫން ތައާރަފު ކޮށްފި

އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކްގެ ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ވާޝަން "ފޭސްބުކް ފްލެކްސް" އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ފޭސްބުކާ ގުޅިގެން އުރީދޫން ތައާރަފުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-12 20:46:37
ޗައިނާއާ ގުޅޭ 170،000 ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހުރި 170،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ. ޓްވިޓާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ އެކްސްޕާޓުން ބުނެފައި ވަނީ ބަންދުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-06-12 14:51:09
ހިރާ ސުކޫލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހެކް ކޮށްފި

ހިރާ ސުކޫލުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހެކްކޮށްފައިވާކަމަށް ހިރާ ފައުންޑޭޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރ ޝައިޙް މުޙައްމަދު އަނީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް މުޙައްމަދު އަނީލް “ދިއިސްލާމް” އަށް ވިދާޅުވީ އެޕޭޖު ހެކުކޮށް ކޮންޓުރޯލް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-06-12 10:39:54