×
މައި ސަފުހާ
އައިފޯން 8 އަށް ވުރެ ގިނައިން އައިފޯން 7 ވިކޭ

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނު ކަމަށްވާ އައިފޯން 8 ގެ މޮޑެލްތަކަށް ވުރެ އަދިވެސް ވިޔަފާރި ރަނގަޅީ އޭގެ ކުރިން ނެރުނު އައިފޯން 7 ގެ ކަމަށް، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:29:15
އައިފޯން 10 ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައިކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

އައިފޯން 10 އަށް ޚާއްސަކުރަން ޖެހިފައި ހުރި އީޖާދުތަކުގެ ސަބަބުން، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި އެވެ. އައިފޯނަށް މި އަހަރު 10 އަހަރު ފުރޭއިރު، އައިފޯން މުޅިން ބަދަލުކޮށްލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:27:56
ދުނިޔޭގެ ޗާޓްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޕްލެނެޓްތަށްވެސް ގޫގުލް މެޕުން މިހާރު ބަލައިލެވޭނެ.

ގުޅޭ ލިޔުން “ގޫގްލް ސްކެޗްއަޕް ތްރީޑީ” ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޓްރިންބަލް ނެވިގޭޝަން އިން ފަށައިފި. 5 އަހަރު ކުރިން ދުނިޔޭގައި އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މިހާރުވެސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންއަން

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2017-10-17 09:57:13
ވަންޕްލަސްއިން މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރޭ، އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް އެކަން ހުއްޓާލާނެ

މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރާ ކަމަށް ވަންޕްލަސް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. ވަންޕްލަސްއިން ބުނި ގޮތުގައި، އޮކްޓޯބަރު ނިމެންވާއިރަށް އެކަން މުޅިން ހުއްޓާލާނެ އެވެ. ވަންޕްލަސް ސްމާޓްފޯންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 06:20:07
2499 ރުފިޔާ އަށް އައިފޯން 8 – ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް.

ގުޅޭ ލިޔުން އައިފޯން 7 ވެސް ގޮވަނީ – އެޕަލް ކުންފުނިވެސް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް! 1 އަހަރު ކުރިން އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސް ، އެންމެ 2499 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2017-10-16 08:04:37
އެންޑްރޮއިޑް 8: އޯރިއޯ ބިސްކޯދެއް

އޯރިއޯ އަކީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ އަހައިފި ނަމަ ކުޑަކުދިން ބުނާނީ ބިސްކޯދެއް ކަމަށެވެ. މި ސުވާލަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ސައްހަ ޖަވާބަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ގޫގުލް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް، އެންޑްރޮއިޑަށް ނަން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-16 06:03:34
ޕްރީ އޯޑާކޮށްގެން އައިފޯން 8 ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫއިން ހުޅުވާލައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން، އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސްގެ ޕްރިއޯޑާތައް މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނަގަމުންދާ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފިއެވެ. އުރީދޫގެ ވެބްސައިޓްގައި އައިފޯން ގެ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-15 21:29:46
އައިފޯނު 8 ގެ ޕްރިއޯޑާ ދިރާގުން ނަގަން ފަށައިފި

އެޕަލް އައިފޯނު 8 އަދި އައިފޯނު 8 ޕްލަސްގެ، ޕްރިއޯޑާތައް ދިރާގުން ނަގަން ފަށައިފިއެވެ. އައިފޯނުގެ ޕްރިއޯޑާތައް ދިރާގުން ނަގަން ފަށައިފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ. ދިރާގުން ވަނީ އައިފޯނު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-14 12:16:12
ތައުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ގޫގުލްއިން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރަނީ

ދެވޭ ތައުލީމު ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރުމަށް ގޫގުލްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ގޫގުލްއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ އެހީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި، ދެވޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-14 10:33:17
އައިފޯން އަށެއްގެ ޕްރީއޯޑާ ދިރާގުން ފަށައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން، އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސްގެ ޕްރިއޯޑާތައް މިއަދުން ފެށިގެން ދިރާގުން ނަގަން ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުގެ ވެބްސައިޓުން އޮންލައިންކޮށް ފޯނަށް އޯޑަރު ކުރެވޭއިރު،

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-13 15:11:01
އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ، ވާވޭ މޭޓް 9 އަށް ދޫކޮށްފި.

ގުޅޭ ލިޔުން ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ބައެއް ފީޗަރސް ތަކާއި އެކު ފޮޓޯއެއް ލީކްކޮށްލައިފި. 2 ހަފްތާ ކުރިން ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނަ އަށް މިހާރު ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ވާވޭ ގެ ފޯންތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް ގެ އެންމެ ފަހުގެ

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2017-10-11 20:53:51
ޑރ. ނިޔާފްގެ ނަމުގައި ފޭކް ފޭސްބުކް އެކައުންޓަކުން މެސެޖުކުރާ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ނިޔާފްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ފޭކް އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން އެކި މީހުންނަށް މެސެޖްކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ބަލައިދޭން އޭނާ މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-10 21:44:54
ޕުއާޓަރިކޯއަށް މޮބައިލްފޯނުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގޫގުލްއިން ބޮޑެތި ފުއްޕާހަން ބޭނުންކުރަނީ

ހަރިކޭން މާރިއާ އެމެރިކާގެ ޕުއާޓަރިކޯއަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާތީވެ ގޫގުލުން މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޮޑެތި

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-09 09:29:55
ދިރާގު ޕޭ: ދެން ވޮލެޓު އެއްލާލާ

ވޮލެޓުގައި ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން، ހުޅުނު ޒަމާން މިވަނީ މާޒީގަ އެވެ. މިހާރު އިންޓަނެޓު ބޭންކާއި މި ނޫންވެސް "ކޭޝް ލެސް" ވަސީލަތްތައް އަތު ވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަރަކަރައިގައި ހުންނަ ކަހަލަ ވަސީލްތައް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-09 08:28:48
އައިފޯން 10 އުފައްދަން 5 އަހަރު

އައިފޯން 10 އުފައްދާފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ކަމަށް، އެޕަލް ޗީފް ޑިޒައިން އޮފިސާ، ޖޮނީ އައިވް ބުނެފި އެވެ. އައިފޯން 10 އުފެއްދުމަށް ގިނަ އަދި އެހައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-08 06:30:04
ޓްވިޓާގައި ރައީސް މައުމޫނަށް އެއްލައްްކަ ބައިވެރިން!؟

ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ ވަރުގަދަ ބާރަކަށްވެފައިވާއިރު، މިއަދު ގިނަ ބަޔަކު އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ސޯޝަލް މީޑީއާގެ ވަސީލަތްތަކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓްވިޓާއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-10-08 03:44:39
އައު އައިފޯނު ބެޓެރީ ފުފޭ މައްސަލަ މިދަނީ ބަލަމުން: އެޕަލް

އެޕަލްއިން އިހައްދުވަހު މާކެޓަށް ނެރުނު އައިފޯނު 8 އަދި އައިފޯނު 8 ޕްލަސް މަރުކާގެ ބައެއް ފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީ ފުފި، ފޯނު ފަޅަފަޅައިގެންދާ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޕަލްއިން ބުނެފި އެވެ.އެޕަލް އިންމިކަމަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-07 11:00:26
މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް އައިފޯނަށާއި އެންޑްރޮއިޑަށް

މޮބައިލް ބްރައުޒާ މާކެޓަށް މައިކްރޮސޮފްޓް ވަންނަނީ އެވެ. ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ބަރުދަނެއް ހުރި ނަމަ، ލަސްތަކެއް ނުވެ، އައިފޯނުގައި މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ހިންގަން ފަށާނެ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އެންޑްރޮއިޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-05 06:37:50
އެފްބީއައި އިން އައިފޯނު ހުޅުވި ގޮތް ބުނެދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ހަނދާން އާކޮށްލުމަށްޓަކައި އެނބުރި 2015 އަހަރު ތެރެ އަށް ވަދެލާނަމެވެ. އެމެރިކާގެ ސަން ބާނާޑިނޯގައި ބަޑިޖަހައި މީހުންތަކެއް މަރާލި ހާދިސާއެއް އެ އަހަރު ހިނގި އެވެ. އެ އަމަލު ހިންގި މީހާ ގެންގުޅުނު އައިފޯނު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-04 06:16:56
ފޭސްބުކް އަށް ވަންނަން ޕާސްވޯޑް ޖެހުން ނިމެނީ، ދެން ބޭނުން ވާނީ މޫނު

ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން މެދުވެރިކޮށް ފޭސްބުކަށް ލޮގިން ވާގޮތް ހަދަން ޓެސްޓް ބުރެއް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މަޝްހޫރު ސޯސަލް ނެޓްވޯކް ފޭސްބުކުން މި ފީޗާ ބޭނުން ކޮށްގެން ފޭސްބުކް އެކައުންޓަށް ލޮގިން ވުމަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-10-03 20:29:52
"ޖަލްސާތައް ސިއްރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ދެއްކޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއް ސިއްރު ކަމަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އެޖަލްސާއެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-03 13:00:23
ސެމްސަންގް އާ ނުލާ އެޕަލް އަށް އުޅެވޭކަށް ނެތް، ވިއްކާ ކޮންމެ ފޯނަކުން 110 ޑޮލަރު ސެމްސަންގް އަށް

އަނެއްކާވެސް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން މިވަނީ އެޕަލްގެ އައު ފޯނު، އައިފޯނު އެކްސް ނުވަތަ އައިފޯނު 10 އަކާއި ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ޝާއިއު ކޮށްފަ އެވެ.އެ ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތުން އޯއެލްއީޑީ ޑިސްޕްލޭ އާއި އެންއޭއެންޑީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-10-03 09:44:31
ފޭސްބުކުން މަޖިލިސް ލައިވްކުރާތީ ބްރޯޑްކޮމް އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ދައްކާތީ އެކަމާ މެދު ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އެދެފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-03 09:28:58
އައިފޯން 10 އިން ސެމްސަންގަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް

އައިފޯން 10 އަށް އޯލެޑްް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދައި ދެނީ ސެމްސަންގުންނެވެ. އެކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެއިން ޑިސްޕްލޭއެއް އެޕަލް ގަންނަނީ 70 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދަކަށް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-03 06:08:48
އައިފޯން 8 ޕްލަސް 'ފަޅައިގެންދާ' މައްސަލައެއް އެޕަލް އިން ބަލަން ފަށައިފި

އެޕަލް އިން މިދިޔަ މަހުގެ 22ގައި ތައާރަފް ކުރި އައިފޯން 8 ޕްލަސް 'ފަޅައިގެންގޮސް'، ފޯނު ދެ ފަޅިވާ މައްސަލައެއް އެކުންފުނިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ފޮޓޯތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އައިފޯން

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-02 09:25:47
ޓްރަމްޕް އާއި ދެކޮޅު އެއްޗެއް ފޭސްބުކްގައި ނުލިޔާތި، އެމެރިކާ އިން އެމީހަކު ހޯދާނެ!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި ދެކޮޅަށް ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްތައް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-10-01 22:34:37
އައިފޯން 8 ޕްލަސް ފުފި، ދެފަޅިވާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އެޕަލް އިން އަލަށް ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައިފޯން 8 ޕްލަސްގެ ސްކްރީނާ ދިމާލުން ފުފި، ފޯނު ދެ ފަޅިވާ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކުރުމާ އެކު އެޕަލް އިން އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-01 11:46:07
"ސެމްސަންގް ގިއާ ފިޓް 2 ޕްރޮ" އަށް އެޕަލް އަދި ރުހުމެއް ނުދޭ

"ސެމްސަންގް ގިއާ ފިޓް 2 ޕްރޮ" އަކީ "ފިޓްނެސް ޓްރެކާ"އެކެވެ. މިއީ، ސެމްސަންގުން ބުނި ގޮތުގައި، އައިފޯން އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކާ ވެސް ގުޅުވާލެވޭ އާލާތެކެވެ. އެކަމަކު އައިފޯނުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-01 08:16:03
ޔޫއޭއީއިން މާސްގައި ބިނާކުރަން އުޅޭ ސިޓީއާ އެއްގޮތް ސިޓީއެއް ދުނިޔޭގައި އަޅަނީ

ސައިންސުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ޔޫއޭއީއިން މާސްގައި ސިޓީއެއް ބިނާ ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ދާދި ފަހުން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މިހާރު އެގައުމުން ވަނީ މާސްގައި ބިނާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ސިޓީއާ އެއްގޮތްކޮށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-09-30 23:08:26