×
މައި ސަފުހާ
ޓްވިޓާ ބްލޮކް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުން އިންޒާރުދީފި

މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ބްލޮކު ނުކުރާކަމަށް ބުނެ، ޓްވިޓާ ބްލޮކް ކޮށްލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޕާކިސްތާނުން ދީފި އެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ޓެލެކޮމް އޮތޯރިޓީން ބުނީ، އެ ގައުމުގެ މުޖުތަމައުގައި ހަމަނުޖެހުން

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-17 17:56:20
މޮޓޮރޯލާގެ އާ ފޯނަކީ އައިފޯން 10ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް

ސްމާޓްފޯން ބްރޭންޑު މޮޓޮރޯލާއިން ތައާރަފު ކުރި އާ ފޯނަކީ އެޕަލްގެ އައިފޯން 10ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ އެކުންފުންޏަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ. ޓެކް ނޫހެއް ކަމަށްވާ ދި ވާޖްގައިވާ ގޮތުން ބަލާ ބެލުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-17 10:42:50
ޕާކިސްތާނުގައި ޓްވިޓާ ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

މުޖުތަމައާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓްތަކާއި ކޮމެންޓްތައް ޓްވިޓާގައި އާންމުކުރާ ނަމަ ޓްވިޓާ ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕާކިސްތާނުގައި ދީފި އެވެ. ޕާކިސްތާން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (ޕީޓީއޭ) އިން ބުދަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 07:57:04
އިންސްޓަގްރާމަށް ލުމަށް ހެދުން ގަނެފައި ރައްދުކުރުން އާއްމުވަނީ

ހާއްސަ ހަފުލާތަކަށް ދިއުމަށް ހެދުން ގަނެފައި ޓެގުކޮޅު ކަނޑާނުލައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ހަފުލާ ނިމުމުން އެ ހެދުން އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަކީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-16 10:45:03
އުރީދޫން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 9ގެ ޕްރީއޯޑާ ނަގަން ފަށައިފި

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ފޯން، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9ގެ ޕްރީ އޯޑަރު، އުރީދޫން ނަގަން ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ، ރެއިން ފެށިގެން ޕްރީއޯޑަރުތައް ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 10:12:31
ސެމްސަންގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ޕްރީއޯޑާ ކުރުމަށް ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި

ފޯނު އުފެއްދުމުގައި ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ސެމްސަންގް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ގެެލެކްސީ ނޯޓް 9 ޕްރީ އޯޑަރުކުރުމަށް ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ އެ މޮޑެލްގެ ފޯނުތައް މިއަދުން ފެށިގެން ޕްރީއޯޑާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-15 22:45:37
ސްޕެނިޝް ލީގު ރާއްޖެއަށް ކޭބަލް ޓީވީން ނުފެންނާނެ، ބަލަން ޖެހޭނީ ފޭސްބުކުން!

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ސީޒަނުގައި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ދެއްކުމުގެ ހައްގު ފޭސްބުކަށް ދިނުމާ އެކު، އެ ލީގުގެ މެޗުތައް ކޭބަލް ޓީވީން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 13:59:20
ސާރާ އެންމެފަހުން އިންސްޓަގްރާމަށް

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލު ސައިފް އަލީ ހާނުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ހާން އޭނާގެ އުފަން ދުވަހު އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ސާރާ އޭނާގެ 24 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މިމަހުގެ 13 ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 09:36:33
ޕައި އަށް އަޕްޑޭޓްކުރި "ޕިކްސެލް އެކްސްއެލް" ފޯނުތަކުގައި ފާސްޓް ޗާޖިން މައްސަލަޖެހިއްޖެ

ގޫގުލް "ޕިކްސެލް އެކްސްއެލް" ފޯނުތައް ފާސްޓް ޗާޖްކުރުމުގައި ކޫސަނި މައްސަލަތައް، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދިމާވެ އެވެ. "ޕިކްސެލް/އެކްސްއެލް 2016" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް އުޅެނީ ކަންތައްގަނޑެއް ލައިގަނެގެންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 07:53:24
ރާއްޖޭގައި ލަލީގާގެ މެޗުތައް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ

ސްޕެއިންގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ލީގު ކަމަށްވާ ލަލީގާގެ މެޗުތައް ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ މަގުބޫލު ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނި ފޭސްބުކަށް ދީފިއެވެ. ހުރިހާ މެޗެއް ބްރޯޑުކާސްޓުކުރުމުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-14 20:33:28
ރާއްޖޭގައި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ލަލީގާ ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ލަލީގާގެ ހުރިހާ މެޗެއް ބްރޯޑުކާސްޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނި ފޭސްބުކަށް، ލަލީގާއިން ދީފިއެވެ. ފޭސްބުކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-14 14:51:03
ފަތްޖެހޭ ފޯނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފައްދާ ބަޔަކަށް ވާން ބޭނުން: ސެމްސަންގް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފުކުރާ ބަޔަކަށް ސެމްސަންގް ވެ އެވެ. ފަތްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނަކާ ދިމާއަށް ކުންފުނިތައް މިސްރާބުޖަހާފައި ވާއިރު، ފަށްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފައްދާ ބަޔަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-14 07:24:06
ގެލަކްސީ މަރުކާގެ ފޯނުތަކަށް ވުރެ، އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ ފޯރި ގަދަ

ސާވޭކުރަނީ ހާލަތު ދެނެގަންނާށެވެ. ކަމެއް ހިނގާ ގޮތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަށް ދާ ގޮތް ބަލާށެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެއް ފަޅިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ކުޅޭއިރު، އަނެއް ފަޅިން ކުޅެނީ އައިފޯނުތަކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-13 07:34:18
ފޯނާއެކު ސްމާޓްވޮޗްވެސް ޗާޖުކުރެވޭ ފާސްޓް ޗާޖިން ޑިވައިސްއެއް ސެމްސަންގުން ނެރެފި

ފޯނާއެކު ސްމާޓް ވޮޗްވެސް ޗާޖުކޮށްލެވޭ ޑިއަލް ފާސްޓް ޗާޖިން ޑިވައިސް އެއް ސެމްސަންގުން ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. މި ޑިވައިސް ގައި 24 ވޯޓްގެ ޗާޖިން ޕަވާ ހިފަހައްޓާނެއެވެ. މި ޑިވައިސް އަކީ މިހާރު ބާޒާރުން ލިބޭނެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-12 17:25:20
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 9އިން ނަގާ ފޮޓޯ ހަޑިވެއްޖެ ނަމަ، އެކަން އަންގައިދޭ

ފޯނުން ނަގާ ފޮޓޯ ހަޑިވެއްޖެ ނަމަ، ވަގުތުން އެކަން އަންގައިދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ސެމްސަންގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސެމްސަންގުން ދައްކާލި ފޯނުގެ ކެމެރާގައި ވަނީ އާޓިފިޝަލް

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-12 11:25:26
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9: އެންމެ ތަފާތީ ކުލަތައް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ދެން އޮތީ ނޯޓް 8 ގައި ނެތް ކަމެއް، ނޯޓް 9 ގައި ހުރިތޯ ބެލުމެވެ. ބަލާބެލުމަށް ދެ ފޯނުގައި ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށް ހީވި ނަމަވެސް، ދެ ފޯނު ފަރަގުވާން ޖެހެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-12 07:03:20
ލޯބިވެރިޔާ ބުންޏަސް ފޭސްބުކު ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ނުދޭތި!

މިހާރަކަށް އައިސް ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި މިއީ ޢާއްމު ކަމެކެވެ. “ފޭސްބުކު” އެކައުންޓުގެ ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ލޯބިވެރިޔާ އަތުގައި އޮވެއެވެ. އީމެއިލް އަދި ފޭސްބުކު ޕާރސް ވޯޑެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެއްގޮކަށްެވެސް

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-08-10 17:35:32
މިރޭ ސެމްސަންގުގެ އިވެންޓެއް، ފެންނާނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް؟

ސެމްސަންގަށް މިރެއަކީ އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ރެއެކެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ނޯޓް ސީރީޒްގެ އާމެންބަރު މިރޭ އާންމު ކުރާނެއެވެ. ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 އާންމުކޮށް ދައްކައިލުމުގެ ކުރިން ސެމްސަންގުން ވަނީ "އޮޅުމަކުން"

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-09 09:03:16
ސްނެޕްޗެޓްގެ ފިލްޓާސް އާ ވައްތަރުވުމަށް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދަނީ

ސްނެޕްޗެޓްގެ ފިލްޓާސް އާ ވައްތަރުވުމަށް އެމެރިކާގައި ބައެއް މީހުން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފުވި ސްނެޕްޗެޓަކީ މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެއްޗެކެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-08 13:22:39
ޕްރިންސް ވަލީދު، ސްނެޕްޗެޓުން 250 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހިއްސާ ގަނެފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ބިލިޔަނަރު ޕްރިންސް އަލް ވަލީދު ބިން ތަލާލް، ސްނެޕްޗެޓްގެ 250 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހިއްސާ ބައްލަވައިގަނެ، އެ ކުންފުންޏަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފި އެވެ. ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-08 10:12:02
އެންޑްރޮއިޑް ޕީ އަކީ "ޕައި"

އެންޑްރޮއިޑްގެ ވާޝަންތަކަށް އަބަދުވެސް ނަން ކިޔައި އުޅެނީ ކޮންމެވެސް ފޮނި އެއްޗެއްގެ ނަމުންނެވެ. އެންޑްރޮއިޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން 9.0 އަށްވެސް މިހާރު ވަނީ ނަންދީފައެވެ. އެއީ "އެންޑްރޮއިޑް ޕައި" އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-08 09:29:41
ގޫގުލްއަށް ޗައިނާގައި ކުރިނޭރޭނެ: ބައިޑޫ

ގޫގުލް އިން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ޗައިނާގައި އަނެއްކާވެސް ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށެވެ. ސެންސަރުކޮށްފައިވާ ސާޗް އިންޖީނަކާއެކު ގޫގުލް އިން ޗައިނާގައި ހިދުމަތްދޭން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ޗައިނާގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-08 08:37:57
އެންޑްރޮއިޑް "ޕީ" އަށް ނަންކިޔައިފި، އެއީ އެންޑްރޮއިޑް "ޕައި"

އެންޑްރޮއިޑް 9.0 ނެރެފި އެވެ. ކޯޑް ނަމަކަށް އެންޑްރޮއިޑް "ޕީ" ކިޔައިގެން އުޅެފައި، މިހާރު ވަނީ ނަން ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ "އެންޑްރޮއިޑް ޕައި" އެވެ. ގޫގުލް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް، އެންޑްރޮއިޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-08 07:36:31
ފޭސްބުކުން އާ ޚިދުމަތެއް ފަށަން ބޭންކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމު ފޭސްބުކްގެ ޔޫޒަރުންނަށް އާ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފު ކުރުމަށް ބޭންކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ބޭންކުުތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅޭ ފައިނޭންޝަލް ޑޭޓާ ހޯދުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-07 09:01:29
ކިޔުރިއޯސިޓީ މާސްގައި 6 އަހަރު، އަދިވެސް މަސައްކަތުގައި

ބިމުން ފުރައިގެން ކިޔުރިއޯސިޓީ މާސް އަށް ދިއުމަށް 253 ދުވަސް ހޭދަވި އެވެ. ނާސާއިން ކިޔުރިއޯސިޓީ ފުރުވާލީ ނޮވެމްބަރު 26، 2011 ގަ އެވެ. ދިގު ރާސްތާއެއް ކަޑައްތުކޮށް މާސް އަށް ފޯރުމަށް ނުވަ މަސް ދުވަސް ނެގި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 07:29:08
ނޯޓް 9 ރިލީޒް ނުކުރަނީސް ހުރިހާ ކަމެއް ހާމަޔަށް

ސެމްސަންގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ތައާރަފްކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 9 ގަ އެވެ. އެކަމަކު ސެމްސަންގަން "އޮޅިގެން" ހާމަކުރެވުނު ބައެއް މައުލޫމާތާ އެކު މި ފޯނުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއްހެން މާކުރިން އޮތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-07 07:28:02
ނުރައްކަލާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޭސްބުކް ގައި އާންމުކުރީ ހުރިހާ ކުލައެއްގެ މީހުންނަށް ހިއްސާ ކުރަން: އާދަމް ޝަރީފް

ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ނަގާލަން ބަޔަކު ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޭސްބުކް ގައި އާންމު ކުރެއްވީ ހުރިހާ "ކުލައެއްގެ މީހުންނަށް" އެ ކަން ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުން ވާތީ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-06 12:59:05
އިންޒާރާ ގުޅޭ ފޭސްބުކު ޕޯސްޓާ ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ 241 ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ، އެމަނިކުފާނުގެ ފޭސްބުކު ޕޭޖްގައި ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް، ޤައުމުގެ އަމާން އަމާންކަން ނަގާލުމަށް ބަޔަކު ރާވަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެމުންދާކަމަށާއި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-08-06 12:26:28
ގޫގުލް މެޕުން މިހާރު ފެންނާނީ ގްލޯބެއް

ދުނިޔޭގެ ޗާޓު އޮންލައިންކޮށް ބަލާލެވޭ ގޫގުލް މެޕަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ގޫގުލް މެޕުގައި ދުނިޔޭގެ ޗާޓު ފެންނަނީ ޕްލެޓުކޮށް ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ ގްލޯބަކުން ބަލާއިރު ޗާޓު ފެންނާނޭހެން

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-06 09:20:40
އައިފޯން ލޯންޗުކުރުން ލަސްވެދާނެތަ؟

"ޓީއެސްއެމްސީ" އަށް ވައިރަސް ވަދެއްޖެ އެވެ. މި ކަމާ ކަންބޮޑުވާ މީހަކު އުޅޭ ހެއްޔެވެ؟ އުޅޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. ޓީއެސްއެމްސީ" – ޓައިވާން ސެމީކޮންޑަކްޓާ މެނޫފެކްޗަރިން ކޮމްޕެނީ އަކީ އައިފޯނުގައި ބޭނުންކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-06 07:18:48