×
މައި ސަފުހާ
އިގްތިސާދީ ހަނގުރާމައިން ފައިދާކުރަނީ ސެމްސަންގަށް: އެޕަލް

ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން އެމެރިކާއިން ކުރާ އިގުތިސާދީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ފައިދާވާ ބަޔަކު ވެސް އުޅޭ ކަމަށާއި ވާދަވެރިންނަށް ފައިދާވުމަކީ އެޕަލް އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ، ޓިމް ކުކް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 08:12:19
ސެމްސަންގް ފޯނުތަކަށް ގްރެފީން ބެޓެރީ

މިއީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ "ލިދިއަމް" ބެޓެރީތަކުގެ ބަދަލުގައި "ގްރެފީން" ބެޓެރީ ބޭނުންކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ. މި ވާހަކަތައް 2004 ގައި ދެކެވެން ފެށުމުން،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 08:57:33
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް: އަނެއްކާ ވެސް އެ ހަނދާންތައް

ސެމްސަންގުން ނެރޭ އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ ބިޔަ ފޯނަކީ ގެލަކްސީ ނޯޓެވެ. ނޯޓް އާއިލާ އަށް 10 މެންބަރުން ހަމަވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ނޯޓް 6 ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. ނޯޓް ހަޔަކީ އުފެއްދި ފޯނެއް ނޫން ނަމަވެސް،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-13 20:38:41
ސެމްސަންގް އުނބަށް ޖަހައިފި، ނޯޓް 10ގައި ހެޑްފޯން ޖެކެއް ނެތް

އެޕަލް އިން އައިފޯނުން ހެޑްފޯން ޖެކް ނައްތާލުން ވީ ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށެވެ. ސްމާޓްފޯން ސިނާއަތުގައި ބާރުގަދަ ކުންފުނިތަކުން އެޕަލް އަށް ޖޯކުޖަހައި، މަލާމާތްކުރި އެވެ. މިކަމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅުނީ ސެމްސަންގެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-11 08:37:38
ހިއުންޑޭ ކާރެއްގައި ސޯލާ ފުރާޅެއް

ކަރަންޓުން ދުއްވާ ކާރުތަކަށް މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ނުވަގުތުގައި ބެޓެރީ ޗާޖުކުރަން ޖެހުމެވެ. ޕެޓްރޯލް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމަށް، ތިމާވެއްޓަށް ކަމުދާ ވަސީލަތެއް ހޯދަން އެނބުރުތަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-08 08:16:47
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ވޮޗް އެކްޓިވް 2: ހީވަނީ އެޕަލް ގަޑިއެއްހެން

މިއީ ސެމްސަންގް "ގެލަކްސީ ވޮޗް އެކްޓިވް 2" އެވެ. ސްމާޓް ގަޑިއެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް އެޕަލް ގަޑިއަކާ ވަރަށް ވައްތަރެވެ. މިހާ ބޮޑަށް ވައްތަރުކުރި ސަބަބެއް ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. އެޕަލް ގަޑިއެއް ކަމަށް ހީކޮށް މީހަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-06 07:31:59
ސެމްސަންގްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ސްމާޓްފޯން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ލޯންޗް ކުރަނީ

ސެމްސަންގް އިން އެކުންފުނީގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 10ގެ ސްމާޓްފޯންތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ސްމާޓްފޯންތައް އިޝްތިހާރުކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، ސެމްސަންގް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-05 07:51:09
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އޭ ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކަށް އާ ނަންތަކެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އޭ ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކަށް ކިޔާނެ ވަކި ނަމެއް ހަމަނުޖެހިގެން އުޅޭ ކަހަލަ އެވެ. ގެލަކްސީ މަރުކާގެ ބާރުގަދަ ފޯނުތަކަށް އާ މޮޑެލްތަކެއް މި އަހަރު ތައާރުފުކުރިއިރު، މެދު ފަންތީގެ ފޯނުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-05 07:29:45
އައިފޯން 11 އަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭ މީހުން މާޔޫސްވެފައި

އެޕަލް އަށް، އައިފޯން ވިޔަފާރިން، މިހާރު ރަނގަޅު ނަފާއެއް ނުލިބެ އެވެ. އެޕަލް އަށް ލިބޭ ފައިދާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް މި ބުނަނީ، އަންދާޒާކުރާ އަދަދަށް، އައިފޯނުތައް ނުވިކޭތީ އެެެވެ. މިއީ އެޕަލް އަށް ހައްލުކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-04 07:39:29
ފޭސްބުކުން އިންސްޓަގްރާމާއި ވަޓްސްއެޕްގެ ނަމަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމާއި ވަޓްސްއެޕްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ނަމަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމި މައިގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-04 07:38:35
ފްރާންސުން ސެޓެލައިޓްތަކުގައި ބަޑިހަރުކުރަނީ

އަމިއްލަ ދިފާއަށްޓަކައި، ސެޓެލައިޓްތަކުގައި ބަޑި އަދި ލޭޒާ ހަރުކުރަން ގަސްދުކުރާ ކަމަށް ފުރާންސުން ބުނެފި އެވެ. މިއީ އަދި ބަޔަކު މިހާ ސީދާކޮށް ނުދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި މިލިޓަރީ ބަޖެޓުން ބޮޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-01 07:15:24
5ޖީ އައިފޯނަށް އެޕަލްގެ އަމިއްލަ މޯޑެމް އަވަސްވެދާނެ

އިންޓެލްގެ މޯޑެމް ޑިވިޒަން ގަތުމަށް އެޕަލް އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެ އެވެ. އެޕަލް ބޭނުންވަނީ އައިފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 5ޖީ މޯޑެމްތައް އަމިއްލަ ނަމަށް ނިސްބަތްކުރާށެވެ. އެޕަލް އިން ގަބޫލުކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-30 07:29:00
އެމެޒޯން، އެޕަލް، ފޭސްބުކް އަދި ގޫގުލް ތަހުގީގުކުރަނީ

އެމެރިކާ އަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ، އެމެޒޯން، އެޕަލް، ފޭސްބުކް އަދި ގޫގުލް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި މާ ބޮޑަށް ފުޅާވުން ބިރަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ. އެހެންވެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-30 07:27:17
ސިރީ ގާތު ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން: އެޕަލް

ދިރުމެއް ނެތް ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްތަކުން ގޭތެރެ ފަޅުފިލުވައިދެމުން ދާއިރު، އެންމެން ތިބެނީ ވަރަށް ވެފަ އެވެ. އެއާ ކުރާ "ކޮންމެ" ސުވާލަކަށް، ޖެހިލުމެއް ނެތި ދޭ ޖަވާބުތައް އަޑުއަހަން އެކަހެރިވާން ޖެހޭ ފަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-29 07:31:46
ވަޓްސްއެޕްގައި އިސްތިހާރުކުރަން ތައްޔާރުވަނީ

ވަޓްސްއެޕްގައި އިސްތިހާރުކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ފޭސްބުކުން ބާއްވާ ހަފުލާތަކުގައި މި ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް، އަދި ވެސް މި ކަމުގައި ރަސްމީ ސިފައެއް ނުޖެހެ އެވެ. މި ވާހަކަތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-28 08:07:13
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10ގެ ވީޑިއޯއެއް

ސެމްސަންގްގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ދައްކާލާނެ އެވެ. މި މޮޑެލްގެ ފޯނު ނެރޭ ވާހަކައާ އެކު އާންމުންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑު ބަހުސަކަށްވެފައި އޮތީ، ފޯނު އޮންނާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. މިއީ އޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-28 08:06:34
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހި ފޯނު ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބާޒާރަށް ނެރެނީ

ސެމްސަންގެ ފަތްޖެހި ފޯނު ބާޒާރަސް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް އޭގެ ސްކްރީނުގައި ޓެކްނިކަލް ބޮޑެތި މައްސަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން، ނެރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު، އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނެރެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-27 08:44:24
އިންސްޓަގްރާމުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެތުލީޓަކީ ރޮނާލްޑޯ!

އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ އެތުލީޓަކީ ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކަމަށް އެނަލިޓިކްސް ވެބްސައިޓް ހޮޕާ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.މި ލިސްޓުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-24 14:41:50
ގޫގުލް ޑިކްޝަނަރީ ، ވަރަށް ސަޅި (އެކްސްޓެންޝަން) އެއް!

ތަފާތު ބާވަތްބާވަތުގެ އިންޓަރނެޓް ބްރައުޒާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު އޮންލައިންކޮށް ހިލޭ ލިބެންހުރެއެވެ. އެކިމީހުން ބޭނުންކުރާނީ އެކި ބްރައުޒާއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަބަޔަކު އަދިވެސް މައިކްރޯސްފްޓްގެ ބްރައުޒާ

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-22 09:32:37
5ޖީ ޚިދުމަތް ދޭނެ ބަޔަކު ނެތަސް، 5ޖީ ފޯނުތައް ވިކޭ

އާންމު ހީވުމާ ޚިލާފަށް، 5ޖީ ފޯނުތައް ވިކޭ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް "ކައުޓާޕޮއިންޓް"ން ބުނެފި އެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓް ދިރާސާކުރާ ފާމެއް ކަމަށްވާ "ކައުންޓާޕޮއިންޓް" ބުނި ގޮތުގައި، މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-18 06:48:37
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10: ތަންކޮޅެއް ކައިރި އަށް

ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 އާންމުކުރުން މަހަކަށް ވުރެ ވެސް ކައިރިވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން، އޮގަސްޓް 7 ގައި، ނޯޓް 10 އާންމުކުރާނެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް، ނޯޓް 10އާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-16 07:27:05
މައިކްރޮސޮފްޓް ވޯޑްގެ އެންޑްރޮއިޑް ވާސަނަށް ބޮޑު މަގްބޫލްކަމެއް

މޯބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޑްގެ އެންޑްރޮއިޑް ވާޝަން މިހާތަނަށް 1 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާކަމަށް ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-14 23:39:00
ފޭސްބުކް ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 13) - ޓޭޑާ ޕްރައިވެސީގެ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެ، ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-13 20:15:45
ޗައިނާގައި ހުރި ސެމްސަންގް ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރަނީ

ޗައިނާގައި ހުރި ސެމްސަންގް ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރުމަކުން، ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނެތެވެ. ފަހަރެއްގައި ވުން ގާތީ ފައިދާ އެވެ. ސެމްސަންގް ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-11 07:38:41
ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިންސްޓަގްރާމުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ މަޤްބޫލް ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމުގައިވާ އިންސްޓަގްރާމުން ނިންމައިފިއެވެ.އެގޮތުން ހޯމަދުވަހު އިންސްޓަގްރާމުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-09 10:33:53
ސެމްސަންގުގެ ފައިދާ ދަށަށް؛ ބުނަނީ ވާވޭއާ ހެދި ކަމަށް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސެމްސަންގަށް ފައިދާވާނެ ކަމަށް ކުރި އަންދާޒާ ދިމައެއް ނުވި އެވެ. ފާއިތުވި އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީ ދަށްވި ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-09 07:07:57
ގޫގުލް މެޕްސްގައި މާލެ ސަރަހައްދު އަޕްޑޭޓްކޮށްފި

ގޫގުލް މެޕްސްގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސެޓެލައިޓް ވިއު އަޕްޑޭޓްކޮށް، މި ސަރަހައްދަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ފެންނަ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. މި އަޕްޑޭޓާ އެކު ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-08 13:41:24
ސެމްސަންގް ދެކެނީ ސްމާޓްފޯނުގެ ޒަމާން ނިމެނީ ކަމަށް

ސްމާޓްފޯނުތައް ޑިޒައިންކުރަން ދެން އިތުރު ގޮތްތަކެއް ނެތް ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި އެވެ. ފަތްޖެހި ފޯނުތައް، ސެމްސަންގަށް މުހިންމުވާ ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ. ސެމްސަންގް ފަތްޖެހި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-08 07:32:37
"ފެން ނުވަންނަ" ފޯނުގެ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގް ކަރުތާފެނަށް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ މަރުކާގެ ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޯނުތަކަށް ފެންނަ ނުވަންވާނެ ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ އިސްތިހާރުތަކަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-07 07:37:52
އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ސެމްސަންގަށް ދައުވާކޮށްފި

ފެން ނުވަންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ސެމްސަންގުން އިސްތިހާރުކުރި ފޯނުތަކަކަށް ފެންނަ ވަންނަ ކަމަށާއި އެއީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ. ދި އޮސްޓްރޭލިއަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-07-06 07:55:56