×
މައި ސަފުހާ
ދުވަސްވީ ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންނުކުރެވޭ ދުވަސް ގާތްވަނީ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަމެވެ. ދުވަސްވެ މުސްކުޅި ވެފައި ހުރި ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ދެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ވަޓްސްއެޕުން ވަނީ މިކަން އިއުލާންކޮށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 09:20:29
ސްޓިކީ ނޯޓްސް، އައުޓްލުކަށް އަންނަނީ

ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް "ސްޓިކީ ނޯޓްސް" އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 7، ވިންޑޯޒް 8 އަދި ވިންޑޯޒް 10 ބޭނުންކުރާ ނަމަވެސް، ސްޓިކީ ނޯޓްސް އަކީ، ނޯޓް ނަގަން ފަސޭހަ އަދި އަތަށް ލުއި އެޕްލިކޭޝަނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 07:35:04
އައިފޯން 11 އަށް ލޮކޭޝަން ބޭނުންވާ ސަބަބު އެޕަލް އިން ބުނެދީފި

އައިފޯން 11 ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އަންގައި ވެސް ނުލައި، އައިފޯން 11ގެ މޮޑެލްތަކުން ލޮކޭޝަން ރެކޯޑްކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެއީ ކީއްވެގެން ވާ ކަމެއްކަން އެޕަލް އިން ބުނެދީފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 07:00:39
އައިފޯނުތަކަށް 5ޖީ 2020 ގައި

އެޕަލް އިން 2020 ގައި ވެސް އައިފޯނުތަކެއް ނެރޭނެ އެވެ. މިއީ ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން ކޮންމެ އަހަރުކު ވެސް ކުރާ ކެމެކެވެ. އެހެންވެ، ރަސްމީ އިއުލާނަކުން އާންމުނުކުރި ނަމަވެސް މިކަން އޮންނަނީ އެނގި ބާވެފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 07:23:02
އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަށް ދެން އުފަން ތާރީހު ބޭނުންވާނެ

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ހަދަން އުފަން ތާރީހު ބުނެދޭން ޖެހޭ ގޮތް ހަދައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އެކައުންޓް ނެހެދޭ ގޮތަށް އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 07:27:58
އެންޑްރޮއިޑް "ފޯކަސް މޯޑް" ބީޓާ މަރުހަލާއިން ބޭރަށް

އެންޑްރޮއިޑް "ފޯކަސް މޯޑް" އަކީ ސްމާޓްފޯން ފީޗާއެކެވެ. މަސައްކަތްކުރަނީ "ޑު ނޮޓް ޑިސްޓާބް"އާ ދާދި އެއް ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުމަކީ އޮފީސް މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ނުވަތަ އެ ޒާތުގެ މުހިންމު ކަމެއްގައި ޝާމިލްވެވިފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-07 07:46:57
އެންޑްރޮއިޑް 11: އެއާޕްލޭން މޯޑްގައި ބްލޫޓޫތު ކަނޑައިގެން ނުދާނެ

ސްމާޓްފޯނުތަކަށް އިތުބާރުކޮށް އޭގެ މައްޗަށް މުޅި ހަޔާތް ދޫކޮށްލެވޭ ހިސާބަށް ދުނިޔެ މި އޮތީ އައިސްފަ އެވެ. މި ފަދަ ފަސޭހަތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ވެސް އަންނަނީ އަބަދުވެސް ވިސްނަމުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-06 08:26:10
ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑަކީ އަސްލެއް ނޫން، ސަމާލުވާތި

މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ވެސް ވަޓްސްއެޕް ޕްލަސްއެއްގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގަދަޔަށް ދެކެވުނެވެ. މި ފަހަރު ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށާފައި މި ވަނީ ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވަޓްސްއެޕް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-06 08:25:26
ނޯޓް 10 އަށް އެންޑްރޮއިޑް 10، 2020 ގައި

ސެމްސަންގަކީ އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓްގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ކުންފުންޏެވެ. އެ މީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓް އަނބުރާލެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ. ނަމަވެސް، ހިތާމަ އަކީ، ވާދަވެރިންގެ ފޯނުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-01 07:46:23
ބޭނުންނުކުރާ އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކުރުން ޓްވިޓާ އިން މަޑުޖައްސާލައިފި

ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަތާ ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަން ފެށުމުން އެކަން މި ވަގުތަށް މަޑުޖައްސައިލަން ޓްވިޓާ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-29 07:04:26
ބޭނުން ނުކޮށް ދުވަސްވެފައިވާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކޮށްލަނީ

ޓްވީޓާގައި ބޭނުންނުކޮށް ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ހުރި އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އެކައުންޓް ބޭނުން ނަމަ އަދި ބޭނުންކުރަން ވިސްނާ ނަމަ، ޑިސެމްބަރު 11ގެ ކުރިން، އެކައުންޓަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-28 07:23:59
އެޕަލް އަށް ސިއްހީ މައުލޫމާތު ދޭން ކެރޭނެތަ؟

މިއީ އެޕަލް އިން އުފައްދައިގެން އުޅޭ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ނަމަކީ "އެޕަލް ރިސާޗް" އެވެ. އެޕްލިކޭޝަންގެ ބޭނުމަކީ ރިސާޗްކުރުމެވެ. ރިސާޗް އެޕްލިކޭޝަންގެ ބޭނުމަކީ މައުލޫމާތު ހޯދުމެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-19 07:33:02
ޓިކްޓޮކް ގޮތަށް އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ލިޕްސިންކޮށްފައި، ވީޑިއޯތައް ހިއްސާކުރެވޭ މަޝްހޫރު ޓިކްޓިކްގެ ފޯމެޓަށް އިންސްޓަގްރާމަށް އާ ފީޗާއެއް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. ޓެކް ކްރަންޗުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-14 07:21:19
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް11 ގެ ފަސް މޮޑެލް

ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް10 ގެ ވާހަކަ މާޒީވީ އެވެ. ދެން ދައްކަން އޮތީ އެސް11 ގެ ވާހަކަ އެވެ. ކުންފުނިތަކުން ނެރޭ ފޯނުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދުރާލައި، އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތަށް އާންމުކޮށްގެން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-13 07:01:29
ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި އޮތް އެމްޑީއެން ޓްވިޓާގައި ހަރަކާތްތެރި!

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި ވާތީ އެ ޖަމާއަތް ސަސްޕެންޑްކޮށް އަދި އުވާލަން ނިންމާފައި އޮތަސް، ރާއްްޖޭގެ ކަންކަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 15:06:44
ގޫގުލް އިން ގަންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް "ގޮނޑަށް"

މިއީ އިންޓަނެޓް ފޯރަމްތަކުގައި އަޑުގަދަ ވާހަކަ އެކެވެ. ގޫގުލް އިން ގަންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް، އެއްލައިލާ ވާހަކަ އެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީ، ބޮޑު އަގު ދީފައި ގަނެ އަދި އެއްފަރާތްކޮށްފައި ހުރި ކުންފުނިތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 09:31:19
ފޭސްބުކްގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލެއް

ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމާއި ވަޓްސްއެޕާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކްގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. ކުރިން ފޭސްބުކްގެ ނަން އިންނަނީ ސިމްޕަލް އަކުރުން ކަމަށް ވިޔަސް، އަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 07:24:56
ބްލޫޓޫތު ޑިވައިސްތައް ވަރަށް ދުރުން ހެކްކުރެވިދާނެ

"ބްލޫޓޫތު ޓެކްނޮލޮޖީ"އާ މެދު އާންމުކޮށް ހީވެފައި އޮންނަނީ، އެއީ މާ ދުރަށް ދަތުރުކުރާ ސިގްނަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ބްލޫޓޫތު ޑިވައިސްއަކަށް، ކިލޯމީޓަރެއްހާ ދުރުން ވެސް ވަދެވިދާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 07:23:59
ވަޓްސްއެޕަށް ނެޓްފްލިކްސް

އައިފޯނުން ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ވީޑިއޯތައް ބަލާލައި، ވީޑިއޯތައް ޝެއާކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. ޕިކްޗާ-އިން-ޕިކްޗާ ފީޗާއާ އެކު ނެޓްފްލިކްސް ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަޓްސްއެޕްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 07:22:43
ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމުން އުފެއްދުންތެރިކަން 40 ޕަސެންޓް އިތުރުވި: މައިކްރޮސޮފްޓް

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ޖަޕާން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ހަފުތާ ކުރުކޮށް، ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހެދުމުން ވިޔަފާރި އަށް 40 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް އައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-05 08:56:37
މައިކްރޮސޮފްޓް "އެޖް" އަށް އާ ލޯގޯއެއް، ބޭނުންވަނީ މާޒީ ހަނދާން ނައްތާލުން

މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް އަކީ ވެބް ބްރައުޒާ އެކެވެ. އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާއެއް ކަމަށް ބުންޏަސް، ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު، ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ލޯގޯ ބަދަލުވުން، މުހިންމު މި ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-04 06:49:36
ވަޓްސްއެޕް އެންޑްރޮއިޑަށް ފިންގްޕްރިންޓް ލޮކް ފީޗާ ހިމަނައިފި

މިހާތަނަށް ވަޓްސްއެޕްގެ ފިންގަޕްރިންޓް ލޮކް ފީޗާ ލިބެނީ އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ވިޔަސް އެކަމަށް މިހާރު ނިމުން އައީ އެވެ. ވަޓްސްއެޕުން ވަނީ އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-03 10:16:40
ފޭސްބުކްގެ 5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ އިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ފޭސްބުކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-02 06:57:51
ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ޓްވިޓާގައި މަނާކުރަން ނިންމައިފި

ޓްވިޓާގައި ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "ޓްވިޓާގައި ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްދިނުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-31 08:52:31
މޯޝަން ސެންސް: ގޫގުލް ޕިކްސެލް 4 ގައި ރާޑަރު ޓެކްނޮލޮޖީ

ގޫގުލް "ޕިކްސެލް 4" އަދި "ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލް" ގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ފީޗާ އަކީ "މޯޝަން ސެންސް" އެވެ. މިއީ ފޯނުގެ ސްކްރީންގައި ނުޖެހޭ ފަށުގައި ކުރެވޭ ހަރަކާތްތައް، ފޯނަށް ބުނެދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-31 06:25:44
ފޯނު އެޑިކްޝަނަށް ގޫގުލް ދޭ ހައްލަކީ "ޕޭޕަ ފޯން"

ސްމާޓްފޯނަށް ދެވިހިފައި އެއާ ނުލައި މިހާރު ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް ނޫޅެވޭ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު މި އާދައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ ކަންކަން ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ފޯނު އެޑިކްޝަން ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-30 07:48:07
އަޕްޑޭޓް ނުކުރާ އައިފޯން 5 ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ފަހުން ބޭނުން ކެނޑޭނެ

އައިފޯން 5 ބޭންކުރާ މީހުން ތިބި ނަމަ އެޕަލްގެ މި އިލްތިމާސަށް ސަމާލުވާށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި އައިފޯން 5 އަވަހަށް އަޕްޑޭޓްނުކޮށްފި ނަމަ އޭގެ ބޭނުން ކެނޑިދާނެ އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 3 ކުރިން އަޕްޑޭޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-30 07:47:11
ސައުތު ކޮރެއާގައި ފުރަތަމަ ދުވަހު 130،000 އައިފޯނު 11 ވިކުނު

ސައުތު ކޮރެއާގައި މި މަހު 25 ގައި އައިފޯން 11 ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު އެ ދުވަހު 130،000 ފޯނު ވިކިފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މިއީ ސައުތު ކޮރެއާގައި އެ ދުވަހު، އައިފޯން 11ގެ މޮޑެލްތައް އަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-29 07:32:46
މާސްގައި އޭލިއަނުން، އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި

މާސްގައި އޭލިއަނުން އެބަ އުޅެ އެވެ. އިންސާނުންނަށް ނުފެންނަނީ އެވެ. އެސްޓްރޮބަޔޮލިޖިސްޓުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި، އިންސާނުންނަށް ވުރެ، އޭލިއަނުންގެ ވިސްނުން ތޫނެވެ. އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު މާސްގައި އާބާދުކުރެވިދާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-24 06:12:19
ގެލެކްސީ އެސް10 ކޮންމެ މީހެއްގެ ފިންގަޕްރިންޓުން ވެސް ހުޅުވޭ

ސެމްސަންގުގެ ގެލެކްސީ އެސް10 ފޯނުތަކުގައި ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތައި ފިންގަޕްރިންޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް އެބަ އުޅޭ ކަމަށާއި ފޯނަށް ހާއްސަކުރާ ފިންގަޕްރިންޓް ނޫނަސް، އެހެން ކޮންމެ މީހެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-21 06:32:15