×
މައި ސަފުހާ
އެކްސް ބޭނުންކުރާ އެންމެން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިދާނެ: މަސްކު

މިއީ ބޮޓު އެކައުންޓުތައް ހުއްޓުވުމަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި ހައްލުކަމަށް މަސްކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-19 13:04:35
އައިފޯން 15 ގެ ބައެއް މޮޑެލް ލަސްވެދާނެ

އައިފޯން 15 މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދައްކާލައި އިއްޔެ، ޕްރީ-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލުމުން ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މޮޑެލްތައް ވިއްކަން ފެށުން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-16 17:49:21
އީޔޫއިން ޓިކްޓޮކް 368 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޓިކްޓޮކް އިން ކުޑަކުދިން ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލިކަމަށް އީޔޫއިން ވަނީ ބުނެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-16 11:22:06
އައިފޯން 12 ރޭޑިއޭޝަން މައްސަލައިގައި އެޕަލްގެ މުވައްޒަފުން ހިމޭނުން ތިބުމަށް އަންގައިފި

ފްރާންސްގައި އައިފޯން 12 ގެ ރޭޑިއޭޝަން ލެވެލްއާ މެދު އުފެދިފައިވާ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދިނުމަށް އެޕަލް އިންކްގެ ޓެކް ސަޕޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިފިއެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-15 10:07:51
ސަރުކާރުގައި އައިފޯނު ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައެއް ނުވާނެ: ޗައިނާ

ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި މިފަދަ އިރުޝާދެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވޭތޯ ނޫންތޯ ބުނަން ޗައިނާގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-14 06:06:40
އައިފޯން 12 ނުވިއްކަން ފްރާންސުން އަންގައިފި

އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ވެދާނެ މިންވަރަށް އައިފޯންގެ 12 ގެ މޮޑެލްތަކުން އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަން އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ އެ މޮޑެލްގެ ފޯނުތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލަން ފްރާންސުން އެޕަލް އަށް އަންގައިފި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-13 17:55:12
އައިފޯން 15 ވިއްކަން ފަށާނީ 22 ގައި

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ޔޫއެސްބީން ޗާޖް ވެސް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކީ އައިފޯން 15 ރޭ ދައްކާލައިފި އެެވެ. އެޕަލް އިން "ވޮންޑަސްޓް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ކުރިން ވެސް ލަފާކުރަމުން އައި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-13 06:36:52
ރީތި ފޮޓޯ ނަގަން އެއްވަނަ، ރީތި ކުލަތައް ހިމެނޭ އަގުބޮޑު އައިފޯން-15 ދައްކާލައިފި

އެޕަލް އިން މިއަހަރު ނެރޭ އެޕަލް އައިފޯން ދައްކާލައިފިއެވެ. މިހާރު އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ އެޕަލް ޕާކްގައި ކުރިއަށްދާ ހަފްލާއެއްގައި ދައްކާލި އައިފޯން-15 އަކީ މިހާތަނަށް އެޕަލް އިން އުފެއްދި އެންމެ ވަރުގަދަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-12 22:48:25
އާ އައިފޯން ނެރުމުގެ ހަފްލާ

23:01 އައިފޯން-15 އަގު ފެށެނީ 799 އެމެރިކާ ޑޮލަރުން. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ބަލާނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް -/12320 ރުފިޔާ. އައިފޯން-15 ޕްލަސްގެ އަގު ފެށެނީ 899 އެމެރިކާ ޑޮލަރުން. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ބަލާނަމަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-12 21:37:17
ޗައިނާ ސަރުކާރުގައި އައިފޯނު މަނާކުރުމާ އެކު އެޕަލް ހިއްސާ ދަށަށް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން އަންނަނީ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-08 14:53:08
ޗިޕާ ބެހޭ އާމް ކުންފުންޏާ އެކު އެޕަލް އިން ޑީލެއް ހަދައިފި

ވަރަށް ގިނަ ސްމާޓްފޯނުގައިވާ ޗިޕުތަކުގައި އާމް ކުންފުނީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-07 16:02:01
ޗައިނާ ސަރުކާރުގައި އައިފޯން މަނާ!

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ރަސްމީ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއްގައި އައިފޯން ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައިފޯންގެ އިތުރުން ބިދޭސީ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-07 09:50:23
ކުރުސީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް އަނެއްކާވެސް އެކްޓިވް ވެއްޖެ

ހަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައި ޓްވިޓާގައި ހިންގާ އެކައުންޓް މިއަދު ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އެކައުންޓް ރީޓްރީވްކޮށްފިއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ މިއެކައުންޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕޯސްޓުތައް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-06 16:20:36
"ހަސަން ކުރުސީ" ގެ ޓްވިޓާ ބްލޮކްކޮށްފި!

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުން އައި "ހަސަން ކުރުސީ" ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފި އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އެ އެކައުންޓަކީ ކުރީގެ ރައީސް

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-06 10:42:07
ޕްރޮޕަގަންޑާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކުންފުނިތަކުން ފޭލުވެއްޖެ: އީޔޫ

މިކަމުގައި އީލޮން މަސްކުގެ އެކްސް ކުންފުނި ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް އީޔޫއިން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-03 14:46:53
ކެނޑިޑޭޓުންގެ ވައުދުތައް އެޕަލްއާ އެންޑްރޮއިޑްގެ ވާދަވެރިކަމާއި އެއްފަދަ ވެއްޖެ - ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓުންގެ ވައުދުތައް އެޕަލްއާ އެންޑްރޮއިޑްގެ ވާދަވެރިކަމާއި އެއްފަދަ ވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-08-31 15:58:04
ގޫގުލްގެ ޕާޓްނާޝިޕްއާ އެކު އެންވިޑިއާގެ ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް

އެންވިޑިއާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވަނީ %234 އިތުރުވެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-31 06:09:34
އައިފޯން 15 ގަންނަން ތައްޔާރުވޭ!

އެޕަލް ކުރިއަށް އޮތް ލޯންޗް އިވެންޓް ކަމަށްވާ "ވޮންޑަލަސްޓް" ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފައެވެ. މިފަހަރުވެސް އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް އަންނާނެކަން ކަށަވަރުވާތީ، ދުރާލާ މިކަމަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-08-30 16:27:53
އައިފޯން 15 ސެޕްޓެމްބަރު 12 ގައި

އައިފޯން 15 ލޯންޗްކުރާ އިވެންޓް އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އޮންނާނެކަން އެޕަލް އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ. "ވޮންޑަލަސްޓް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އިވެންޓްގެ ތާރީހު އިއުލާންކޮށް، އެޕަލްގެ އަހުލުވެރިންނަށް އިވެންޓަށް

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-08-30 11:22:01
ޖޯޖިޔާގެ ހައްޔަރާ އެކު ޓްރަމްޕް އަނެއްކާ ވެސް ޓުވިޓާއަށް

ތިން ގަޑީރުތެރޭ ޓްރަމްޕުގެ ޕޯސްޓު 36 މިލިއަަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-26 13:43:17
ނަރުސް، ތުއްތު ކުދިން މެރުމަށް ފަހު އެ ކުދިންގެ އާއިލާ ފޭސްބުކުން ސްޓޯކް ކުރި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހަތް ތުއްތު ކުދިން މަރާލިކަން ސާބިތުވި ނަރުސް އެ ކުދިން މެރުމަށް ފަހު އެ ކުދިންގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް ފޭސްބުކުން ސްޓޯކް ކުރިކަން ވެސް ހާމަވެއްޖެ އެވެ. ލޫސީގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-08-25 10:35:57
ކްރާފްޓީ ވޯލްޑްގެ އައިފޯން ގިވްއަވޭ ލިބުނީ ނަހޫ އިބްރާހިމް އަށް

އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓަށް ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ހުޅުވި ފިހާރައިން ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމްގައި އައިފޯން 14 ޕްރޯ އެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގިވް އަވޭގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ނަހޫ އިބްރާހިމް ހޮވިއްޖެއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-08-24 10:19:00
ބްލޮކްގެ ބަދަލުގައި ޓްވިޓާ އަށް މިއުޓް

ދާދި ފަހުން އެކްސް އަށް ރީބްރޭންޓްކުރި ޓްވިޓާގައި އެކައުންޓްތައް ބްލޮކްނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކުރައްވައި އޭގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުޗީ ފީޗާއެއްގެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-08-19 07:03:11
ނިއު ޔޯކު ސިޓީ ސަރުކާރުގެ އާލާތްތަކުގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ގިނަ ސިޓީތަކާއި ސްޓޭޓުތަކަކުން އަންނަނީ ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-18 14:45:47
އައިފޯން 15 އިންޑިއާގައި އުފައްދަން ފައްޓަނީ: ބްލޫމްބާގް

އައިފޯން 15 އަންނަ މަހު ލޯންޗުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-17 06:06:49
ޓެސްލާއިން ދެ ކާރެއްގެ އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފި

ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ޓެސްލާއިން އަންނަނީ މި އަހަރު ތަކުރާރުކޮށް އަގުތައް ހެޔޮކުރަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-16 17:54:38
އަގު ހެޔޮކުރާކަން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު ޓެސްލާގެ ހިއްސާ ދަށަށް

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ޓެސްލާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-15 06:04:07
"ތްރެޑްސް" އަށް އެއް ދުވަހުން 30 މިލިއަން، ޓްވިޓާ ވިސްނަނީ ދައުވާކުރަން

ސިފަތަކާއި ބޭނުން ވެސް ޓްވިޓާއާ ދާދި އެއްގޮތަކަށް ހަދައި ފޭސްބުކްގެ މައި ކުންފުނި "މެޓަ" އިން އިއްޔެ ލޯންޗުކުރި "ތްރެޑްސް" އަށް އެންމެ ދުވަހަކުން 30 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑައުންލޯޑް ލިބުމާ އެކު ޓްވިޓާއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-07 07:52:32
ޓްވިޓާއާ ވާދަޔަށް މެޓަ ކުންފުނިން ހެދި "ތްރެޑްސް" ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯންޗުކުރަނީ

ފޭސްބުކްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި "މެޓަ" އިން ޓްވިޓާއާ ވާދައަށް "ތްރެޑްސް" ގެ ނަމުގައި ހެދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯންޗުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިހާރު އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޕްރީއޯޑާކުރެވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-04 12:20:51
އުރީދޫއިން އީދަށް ހާއްސަ އޮފާތަކާއި އައިފޯނާއި އިތުރު އިނާމުތައް

އުރީދޫއިން އީދަށް ހާއްސަ އޮފާތަކަކާއި އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫ އިން އީދު ޗުއްޓީއަށް ހާއްސަކޮށް ތައާރަފްކުރި "ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް" އަކީ 150ރ. އަށް 100 ޖީބީ ޑޭޓާ، ފަސް ދުވަހަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-06-22 13:42:47