×
މައި ސަފުހާ
"ގޫގުލް ސާޗް" ޗައިނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް

ގޫގުލް ސާޗް އިންޖީން ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބަކީ، އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް، ޗައިނާއިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ގޫގުލް އަށް ދެއްކެން ނެތުމެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 07:00:21
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެއް ބާނީ ޕޯލް އެލެން މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލް ގޭޓްސްއާ ގުޅިގެން މައިކްރޮސޮފްޓް ވުޖޫދަށް ގެނައި އެއް ބާނީ ޕޯލް އެލެން ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 65 އަހަރުގައި އޭނާ މަރުވީ ލޭގެ ކެންސަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 09:56:47
ސްނެޕްޗެޓްގެ އާ ފީޗާ ބުޅަލަށް ހާއްސަ

ސްނެޕްޗެޓްގެ ފިލްޓާތައް ބައިވަރެވެ. އަނެއްކާ ވެސް އާ ފީޗާއެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު ފިލްޓާ ހާއްސައީ ބުޅަލަށެވެ. ބުޅާ ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް މިއީ ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ ފީޗާއަކަށް ވާނެ އެވެ. މި ފިލްޓާ ބޭނުންކޮށްގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 07:20:07
އައިފޯން ބަލިކަށި ނުކުރަން އެޕަލް އިން ގޮވާލައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މުވާސަލާތީ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެ އެވެ. އެ ގޮތުން ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެޕަލް ކަހަލަ، މުއާސަލާތީ ޑިވައިސްތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 07:19:30
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެފް: ފަތްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނެއް

ސްމާޓްފޯނެއް، ސްކްރީން ލަންބާލައި ފަތްޖަހާލަން، ސެމްސަންގް މަސައްކަތްކުރާތާ ދެ އަހަރު ފާއިތުވީ އެވެ. އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭއެއް ބިންދާނުލައި ލަންބާލާނެ ގޮތެއް އެނގެން އިންތިޒާރުކުރާ ކިތަންމެ ބައެކެވެ. ސެމްސަންގް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 08:32:11
އަނބިމީހާގެ ބޭވަފާތެރިކަން ފަޅާއެރީ ގޫގުލް ސްޓްރީޓް ވިއުއިން

އަނބިމީހާ ހިލޭ ފިރިހެނަކާ އެކު ގުޅުން ބާއްވާކަން ގޫގުލް ސްޓްރީޓް ވިއުއިން ފަޅާ އެރުމާ ގުޅިގެން، ޕެރޫގެ މީހަކު އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފި އެވެ. ފިރިހެން މީހާގެ ނަން ހާމަ ނުކޮށް މީޑިއާތަކުން ބުނީ އޭނާގެ އަނބިހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 07:34:09
ހެކަރުން 29 މިލިއަން މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފޭސްބުކް އިން ބުނެފި

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފޭސްބުކް އިންވަނީ ފޭސްބުކް އަށް ސެކިއުރިޓި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ 50 މިލިއަން މީހުންގެ ލޮގިން މަައުލޫމާތު ހެކަރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-12 23:24:49
ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ: މި އަހަރު ނެރޭ އެންމެ ހަލުވި އެންޑްރޮއިޑް ފޯން

ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ އަދި ނުނެރެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ދުވެލި އެންމެ ބާރު ފޯނު ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރު އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ނެރޭ އެންމެ ހަލުވި ފޯނަކީ ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ އަށް ވާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-11 07:30:17
ޗައިނާ އަށް ޚާއްސަ ގޫގުލް ސާޗް އިންޖީން ހުއްޓާލަން ވައިޓް ހައުސް ގޮވާލައިފި

ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކަށް ޗައިނާ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ. ގޫގުލް ވެސް އުޅެނީ ޗައިނާ ދޫކޮށްނުލެވިގެންނެވެ. ސަބަބަކީ ގޫގުލުން ކުރަނީ އާންމުންނާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ވުމެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދަލާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-10 07:21:16
ވައިފައިގެ ބާރު ހުންނަ ވަރު ބުނެދޭން ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަދައިފި

ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވައިފައި ރައުޓަރެއް އަދި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ވައިފައި "އެކްސަސް ޕޮއިޓް" އެކެވެ. ކުރެވެނީ އެއް ބޭނުމެކެވެ. ވަކި މޮޅު ޑިވައިސްއެއް ނޭނގެ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް ކަމަކީ ނަންބަރުތަކަކާއި ޕޮއިންޓްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-08 07:36:25
ގޫގުލް ކްރޯމް ބައެއް އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުގައި މަސައްކަތްނުކޮށްފާނެ

ސްމާޓްފޯން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކީ ގޫގުލް އެންޑްރޮއިޑް އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-07 07:11:40
މައިކްރޮސޮފްޓް ސާފަސް އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

މައިކްރޮސޮފްޓަކީ ކޮމްޕިއުޓަރު ހާޑްވެޔާ އާއި ސޮފްޓްވެއާގެ ވިޔަފާރީގައި އެންމެ ނަން ހިނގާ ކުންފުންޏެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރުނު ސާފަސް އާއިލާގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކާއި ލެޕްޓޮޕްތަކަކީ މީހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-05 06:47:03
ސެމްސަންގް މެދުފަންތީގެ ފޯނުތަކަށް ވަޔަލެސް ޗާޖިން

ވާދަވެރި މާކެޓްގައި ގަދަބާރަކަށް ވުމަށް، ސެމްސަންގް ބޮލުން ކުޅެން ފަށައިފި އެވެ. ގެލަކްސީގެ އަގު ބޮޑު ފޯނުތަކުގައި ހުރި ފީޗާތައް، މެދުފަންތީގެ ފޯނުތަކަށް ގެނެސް ކުލަވަރު ރީތިކުރަން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-05 06:45:03
އައިފޯނު ޗާޖު ނުުވުމުގެ މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދިނީ އަޕްޑޭޓަކުން

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ބައެއް ފޯނުތަކަށް ދިމާވާ ޗާޖު ނުވުމުގެ މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނިން ވާހަކަ ނުދައްކާ ތިބުމަށް ފަހު، މައްސަލަ ހައްލުވެދާނެ އައިއޯއެސް އަށް އަޕްޑޭޓެއް ފޮނުވައިފި އެވެ. އައިފޯން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-05 06:43:27
އައިފޯން އެކްސްއެސް ގަތުމަށްވުރެ އައިފޯން 8 އެއް ގަތުން ރަނގަޅުތަ؟

އެއްޗެއް ބޭނުންހޭ އަހާލައިފިއްޔާ ގިނަ ދިވެހިންގެ ދުލަށް އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނެ އެއްޗަކީ، އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްއާރު އަދި އައިފޯން އެކްސްއެސްއެވެ. އުފަން ދުވަހަކަށް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-03 09:15:06
ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޗާޖު ނުވާ މައްސަލާގައި އެޕަލް ބަސް ހުއްޓިފައި

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްއެސް އާއި އެކްސްއެސް މެކްސް ޗާޖުކުރުމުގައި އެކި މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމަށް ބުނެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-03 07:34:45
އައިއޯއެސް 12 ގައި މައްސަލަތަކެއް، މެސެޖް ފޮނުވާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކަށް

"އައިއޯއެސް 12 މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް" އައިފޯނަށް އަޅައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައިމެސެޖްގައި ވެސް މައްސަލަ އުޅޭކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-03 07:33:03
ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާ، ބަޑި އަދި ކަނޑި ދެނެގަނެވޭ ފެންވަރަށް

ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާ ބަހައްޓަނީ ވައްކަންކޮށްފާނެތީ، އެ މީހަކު ދެނެގަތުމަށެވެ. އަނިޔާވެރި އަމަލެއްކޮށްފާނެ ތަނެއްގައި، އެ ބަޔަކު ދެނެގަތުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާ މޮނީޓާކުރަން މީހަކު ނެތް ނަމަ، އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-01 07:02:23
ގޫގުލް އިން އެޕަލް އަށް 9 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕަލް އިން ކޮށްދޭ ވަރަށް ކުޑަ ކަމަކަށް، ގޫގުލް އިން ނުވަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. މި މުއާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން، ދެ ކުންފުނިން ކުރެ ކުންފުންޏަކުން، އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. ނަމަވެސް،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-30 07:40:59
އިރާގުގެ އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލް ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި

ބަޣުދާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިންސްޓަރާމްގައި އެތައް ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ އިރާގުގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ތާރާ ފާރިސް ބަޣުދާދުގެ މެދުތެރޭގައި ކާރުގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި އެވެ. އިރާގުގެ ދާޚިލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-29 11:12:17
ފޭސްބުކް ހެކްކޮށްފި، 50 މިލިއަން މީހުންގެ ޑާޓާ ވަގަށް ނަގައިފި: ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކް ހެކްކޮށް 50 މިލިއަން ޔޫސަރ ނުވަތަ 50 މިލިއަން މީހުންގެ ޑާޓާތައް ވަގަށްނަގާފައިވާ ކަމަށް މިއަދު ފޭސްބުކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފޭސްބުކްގެ ސިސްޓަމަށް މިހާބޮޑު އެޓޭކެއްދިން ކަން ހާމަވީ ސިލިކަން ވެލީގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-09-29 00:06:33
ފޭސްބުކްގެ 50 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ އެކައުންޓަށް ހަމަލާ ދީފި

ފޭސްބުކްގެ 50 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ އެކައުންޓަށް އެޓޭކެއް ދީފައިވާކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ފޭސްބުކްގެ ހެޑް އޮފް ސެކިއުރިޓީ، ގައި ރޯސެން ބުނެފައިވަނީ ހެކަރުން އެކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފޭސްބުކްގެ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-09-28 23:52:54
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތަރްޖަމާން އަހުމަދު އަކުރަމް ވަނީ އެކަން ކަށަަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަަން ހާމަކޮށްފަައިމިވަަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-09-28 23:40:15
އިލެކްޝަންސްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ވަނީ ހެކް ކޮށްފަ: އަކްރަމް

އިލެކްޝަންސްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ވަނީ ހެކް ކޮށްފައިކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަކްރަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރަސްމީ ނަތީޖާާ އެންޑޯސް ކޮށްފައިވާކަމަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-09-28 23:27:31
އިންސްޓަގްރާމްގައި މީހުން ބޮލަށް މާ ޖަހަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަމާލުކަން ހޯދަން ކުރާ ތަފާތު ކަންކަމުގެ ލިސްޓަށް މިފަހަރު އިތުރުވަނީ މާ ޖަހާ އެއްޗަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. މިކަން ފެށިގެން އައީ އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލް ޓޭލާ އާރް މި މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-27 08:05:49
އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޯއެސް އަށް 10 އަހަރު

ގޫގުލް އަށް އެޗްޓީސީ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކުންފުންޏެކެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ނުހެދި، ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވާ ހިސާބުގައި އޮތަސް، އެޗްޓީސީ ކޮޅަށްޖެހޭތޯ ގޫގުލް ބުރަ މަަސައްކަތްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-27 08:05:17
އެންޑްރޮއިޑް ޕައި: ވަންޕްލަސް ސްޓައިލް

ވަންޕްލަސް ފޯނުތައް ހިންގަނީ "އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސް" އިން ނެވެ. އެ މީހުން އެކަމަކު އެ އަށް ކިޔަނީ "އޮކްސިޖަން އޯއެސް" އެވެ. ބިންގަލަކީ އެންޑްރޮއިޑް ނަމަވެސް، ވަންޕްލަސް ފޯނުތަކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-24 09:51:25
އެންމެ ކުރީގެ ޕްލޭސްޓޭޝަން އެނބުރި އަންނަނީ

ސޮނީން އެންމެ ފުރަތަމަ، 1994 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ޕްލޭސްޓޭޝަން ކޮންސޯލްގެ ސައިޒު ކުޑަކޮށް އަލުން ބާޒާރަށް ނެރެން ސޮނީން ނިންމައި ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި ކޮންސޯލަށް ވުރެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-20 10:31:54
ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލަށް "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ލީ ފުލުހަކު ޑީމޯޓް ކޮށްފި

ފޭސްބުުކް ޕްރޯފައިލް ފޮޓޯއަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް ތާއީދުކޮށް 'ޖަޒީރާ ރާއްޖެ' ގެ ފިލްޓަރ އެއް ލުމާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހެއް ޑީމޯޓް ކޮށް ހަތަރު އަހަރަށް ޕްރޮމޯޝަން ސަސްޕެންޑް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-19 14:36:21
މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 10: ސްޓޯރޭޖް ސެންސް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 10 ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން "އަޕްޑޭޓް"ކޮށް ތަރައްގީކުރެ އެވެ. ވިންޑޯޒް 10 ގައި މިހާރު ހިމަނާފައިވާ "ސްޓޯރޭޖް ސެންސް" އަކީ ވިންޑޯޒް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ ބޭނުންހިފުން ބުއްދިވެރި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-13 07:07:49