×
މައި ސަފުހާ
ގާޑިޔާތައް ހުރި ސަރަހައްދު ބަދަލު ކުރަނީ

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ގާޑިޔާތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ގާޑިޔާތައް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ސަރަހައްދުން އެގާޑިޔާތައް ނަގާ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 16:41:48
އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމި މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން އިއުލާންކޮށްފި

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:36:03
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުގެ މައްސަލާގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލަތަކެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް، ގާނޫނަކަށް ހެދި މައްސަލައިގައި ދައުލަތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:34:38
އެޗްއާރު ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް އެމްއޭއެޗްއާރުޕީ އާއި ސީއެމްއޭ ގުޅިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އެޗްއާރު ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްރޮފިޝަނަލްސް (އެމްއޭއެޗްއާރުޕީ) އާއި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ (ސީއެމްއޭ) ގުޅިއްޖެއެވެ. ސީއެމްއޭއިން ބާއްވާ އެޗްއާރު

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 16:22:33
އެމްއެންޔޫގެ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރު އާއިޝަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:21:32
"ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" އުފައްދައިފި

ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ގުޅީފަޅު އިންވެސްޓްމެންޓް ލިމިޓެޑް އެއްކޮށްލައި، "ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް"ގެ ނަމުގައި އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދައިފި

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 16:17:41
މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ނަަސްރީނާ އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ކޯޓު ދޮށަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ އިރު އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 16:12:25
ދިރާގުގެ ޓީވީ ލައިސަންސް އަތުނުލިއަސް ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފެށަން 2013 ވަނަ އަހަރު ދިރާގަށް ދޫކުރި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވި އިރު އެ ހިދުމަތްދޭން ނުފެށި ނަމަވެސް، ބްރޯޑްކޮމުން ދިރާގަށް ދޫކުރި ލައިސަންސް ބާތިލް ނުކޮށް އޮތް އޮތުމުގައި

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 16:11:13
ހައްޔަރުކުރާ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރާކަށް ނުޖެހޭ: ދައުލަތް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިހެން ބުނީ

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 16:01:58
ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

"ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނި އުފެއްދެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގަރާރަކުންނެވެ. ތަފުސީލު އަންނަނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 16:00:10
ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައި އެހީވާން ތައްޔާރު: ޕާކިސްތާން ސަފީރު

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުގައި އެހީވާން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް، ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރު ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަޑް) ވަސީމް އަކްރަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 15:58:39
ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައި ތިބި ބަޔަކު ރާއްޖެއަކު ނެތް: މުންދު

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ ކަމަށާއި އެއީ ބަޔަކު ރުއްސަން ދައްކާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފު (މުންދު)

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:56:36
ޑިމޮކްރެސީ ސަލާމަތްކުރުމުގައި އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާގެ އެހީ ލިބޭނެ: ނަސީމް

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެސީ ގާއިމުކޮށް އާއްމު ހާލަތަށް ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާއި އެމެރިކާގެ އެހީ ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ. އިއްޔެ އިންޑިއާގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 15:54:24
ހައްޔަރުކުރާ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ: އޭޖީ

ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 15:49:48
ރައީސް މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ އެމަނިކުފާނު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުމަށެވެ. މިއީ ރައީސް މައުމޫން ކޯޓަށް

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:49:46
މިހަފްތާ ބަންދުގައި ޕެސިފިކް ރިމް 2 ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

ލެޖެންޑަރީ ޕިކްސްޗާސް އަދި ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމު "ފެސިފިކް ރމް 2" މިހަފްތާ ބަންދުގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވާނެ ކަމަށް އެ ސިނަމާ އިން ބުނެފި އެވެ. ސައިންސް ފިކްޝަނަލް އެކްޝަން މި ފިލްމަކީ އިންސާނުންނަޢި

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:49:00
ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް އުފައްދައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން، "ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. މިއަދު އުފެއްދެވި މިކުންފުންޏަކީ ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:42:48
ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުން އިންޑިއާއިން މަޑުޖައްސާލައިފި

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން މަޑު ޖައްސާލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ވިސާ ދިނުން މަޑު ޖައްސާލީ ޓެކްނިކަލް މައްސަަލައެއް ދިމާވެގެންނެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 15:39:36
ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ފަހު ފިރިހެން ނޮދާން ވައިޓް ރައިނޯ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ފަހު ފިރިހެން ނޮދާން ވައިޓް ރައިނޯ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ދުނިޔެއިން ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ޖަނަވާރެކެވެ. ސޫދާންގެ ނަން ދީފައިވާ މި ރައިނޯ މަރުވީ އުމުރުން 45 އަހަރުގަ އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:37:33
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ބަންދު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:37:30
ނުވަ ރަށެއްގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފި

ނުވަރަށެއްގައި 800 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނު ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ޑިޒައިންކޮށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:36:24
މަހިބަދޫ އައިސްޕްލާންޓަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފިޝަރީޒް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އދ. މަހިބަދޫގައި 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް ގާޢިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:33:31
"ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން، "ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މިއަދު އުފެއްދެވި މިކުންފުންޏަކީ ގުޅިފަޅު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:30:19
މިހަފްތާ ބަންދުގައި ޕެސިފިކް ރަން 2 ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

ލެޖެންޑަރީ ޕިކްސްޗާސް އަދި ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމު "ފެސިފިކް ރަން 2" މިހަފްތާ ބަންދުގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވާނެ ކަމަށް އެ ސިނަމާ އިން ބުނެފި އެވެ. ސައިންސް ފިކްޝަނަލް އެކްޝަން މި ފިލްމަކީ އިންސާނުންނަޢި

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:25:35
ދެއްކި ވާހަކަތައް "ފަހުމްނުވާތީ" އަމީތު ފުލުހަށް

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި ބަޔާން ދެއްވަމުން ރޭ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ފަހުމްނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަނެއްކާވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:24:31
ކައުންސިލަރުން އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ސާބިތުވެ ތިއްބަވާ: އަދާލަތު ޕާޓީ

ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށް، ބައެއް ކައުންސިލްތައް އުވައިލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ދެމުން ދާތީ އަދާލަތު ޕާޓީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ. އެ ޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 15:20:51
ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަން ކުރި އިއުލާނު ކުއްލި ގޮތަކަށް ބާތިލުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމްގެ ދަށުން ނުވަ ރަށެއްގައި 800 ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތްކުރަން ކުރި އިއުލާނު ކުއްލި ގޮތަކަށް ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. ލ. ގަމުގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް، ބ. އޭދަފުށި، ޅ. ނައިފަރު،

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 15:19:00
ޖަޒުބާތާއި ރުޅި އެއްފަރާތްކޮށް، އުންމީދާ އެކު ސުލްހައަށް މަސައްކަތްކުރޭ: ދުންޔާ

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ޖަޒުބާތާއި ރުޅިވެރިކަން އެއްފަރާތްކޮށް، އުންމީދާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:14:41
މެންބަރު އިމްތިޔާޒު މާދަމާ ރޭ ވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހްމީ މާދަމާ ރޭ ވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ. މާދަމާ ރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން މެންބަރު އިމްތިޔާޒަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:14:16
ޕާކިސްތާންގެ އާ ސަފީރު މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސަށް އަރުއްވައިފި

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ވައިސް އެޑްމިރަލް ވަސީމް އަކްރަމް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި އެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-20 15:09:57