×
މައި ސަފުހާ
ފަޅިމޫނު - 128

(20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ވިޔާނުދާ އަނގަ ނުތަޅާ. އެޔަށް ކިޔަނީ ބިރޭ. އަހަންނަށް ނުނިދިގެން މި އުޅެނީ ޖާނީ ދެކެ ގަންނަ ބިރެއްގެ ސަބަބުން. ބައެއް ފަހަރު ހަނދާނަށް އަންނަނީ ވާނޭ ބަދުނާމު.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-22 15:56:05
ސައިބާ އެޓޭކްތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ދިރާގުން ޔޫޓީއެމް ތައާރަފްކޮށްފި

ސައިބާ އެޓޭކްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ އަމިއްލަ ނެޓްވޯކްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ޔުނިފައިޑް ތްރެޓް މެނޭޖްމެންޓް (ޔޫޓީއެމް) ހިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ޔޫޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:48:54
ދައުލަތަށް ހޯދަން އެދުނު 29 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ލިބުނީ އެންމެ 11،000ރ.

ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް މިދިޔަ އަހަރު އެދުނު 29 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ލިބުނީ 11،000ރ. ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:46:24
ކޯޓުގައި ވެސް ނަޝީދަށް ދިނީ މަރުގެ އިންޒާރު؛ އަދަބަކަށް އެއް މަހަށް ޖަލަށް

އަބޫޖަހުލަށް ހަދާލި ގޮތް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކްގައި އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި އިސްމައިލް ޔާސިފް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވެސް ނަޝީދަށް މަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:42:58
ޑިފެންސްގެ އާ އިމާރާތް އަޅާތީ ގެއަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ބުނެ އާންމު ފަރާތަކުން ދައުވާކޮށްފި

ކުރިން ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިން ހުރި ތަނުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ، އެ އިމާރާތާ އެއް ކޮއްޓެއްގައި ހުންނަ ހ. ބުޗާގެއާގެ އަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:31:09
ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުން މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ: އުޝާމް

"މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެމީހާއަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަަކަށް ވެސް ވެދާނެ ގެއްލުމަށް ވުރެ، މަސްދަަރު ހާމަކުރުމުގެ އާއްމު މަސްލަހަތު ބޮޑުވާ ހާލަތުގައި މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރެވިދާނެ" ސަރުކާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:24:43
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެންގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-09-22 15:05:27
ހެޕީ މާކެޓުން އިޓަލީ ބްރޭންޑެއްގެ ޖޭމު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް

ދުނިޔޭގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަދި 80 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ "މެންޒް އެންޑް ގާސާ ބްރޭންޑް" ގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހެޕީ މާކެޓުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އިޓަލީގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:48:04
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުނުކޮށް ދެވޭ 60 ރަށެއް

ކޮވިޑް ޓެސްޓާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދު 60 އަށް އަރައިފި އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މި މަހު އަމަލުކުރަން ފެށި އާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން، އެ ރަށެއްގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:36:02
ޒިޔާންގެ ސިޓީ އދ.އަށް: ދުނިޔެ ހޫނުވުން ހުއްޓުވަން އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްދީ

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ ބަޔާންކޮށް އެކަމުގެ ކަންބޮޑުންތައް އދ.ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެދުވެރިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 13:30:51
ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓައިމް މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި

ހދ. ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 9 އަދި 10 ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޓައިމް މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-09-22 13:27:45
ސަރުކާރުން ފައިސާ ލައިގެން ވިޔަސް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި 5،000ރ. އަށް ހަދަންޖެހޭ: ސަލީމް

އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސުހައިލް ވިދާޅުވީ ކުލީގެ ގޮތުގައި 7،500 އަރަނީ ސަރުކާރުން މިހާރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްގެން ކަމަށް. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން އިތުރަށް ފައިސާ ލައިގެން 5،600 އަށް ކުލި ކުޑަކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 13:26:53
އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑެމީއަކީ އިންޑިއާގެ އެސެޓެއް ނޫން، އެ ތަން ހިންގާނީ ދިވެހި ފުލުހުން: ސަފީރު

އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގައި އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތަނެއް ކަމަށާއި އެތަން ހިންގާނެ ގޮތް ނިންމާނީ ވެސް ދިވެހި ފުލުހުން ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 13:01:17
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުތައް ސައުންޑް ޕްރޫފްކޮށް، ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރަން އަންގަނީ

ސްޓެލްކޯ ހުންނަ ސަރަައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނުތަކުގެ ސަބަބުން ވާ އުނދަގޫތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެ އިންޖީނުތައް ސައުންޑްޕްރޫފްކޮށް، ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރަން އެންގުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 13:00:09
އަޑު އިވުމުން ނޫނީ ނުދިއްލޭތީ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ކޮރިޑޯ ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކޮށްފައި ހުރި ފްލެޓްތަކުގެ ކޮރިޑޯތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ލައިޓްތައް ގަދަ އަޑެއް އިވުމުން ނޫން ގޮތަކަށް ނުދިއްލޭތީ ފްލެޓްތަކުގެ އެތެރެ އަނދިރިކޮށް އޮންނަ މައްސަލައަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:59:23
ފައުޒިއްޔާ އާއި މަރިޔަމް ރަޝީދާ އިންޑިއާގައި ޖަލަށްލުން: ސީބީއައިގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ދިވެހިި ފިލްމީތަރި ފައުޒިއްޔާ ހަސަނާއި އިތުރު ދިިވެއްސެއް ކަމަށްވާ މަރިޔަމް ރަޝީދާ އިންޑިއާގައި ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ނުހައްގުން ޖަލަށްލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ އޮފް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:42:08
ދަރިފުޅު ދިން ހިތްވަރުން ނަޒާހާ އަލުން ކޯޓަށް!

ނަޒާހާ އެދެނީ ކުރި ކުށަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބެއް ދެވިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިނިވަންކޮށްދޭން. ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި މައްސަލައިގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ މަރިޔަމް ނަޒާހާގެ ކުށަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:38:07
އިމްރާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް ދުއްތުރާލެއް: ރާއީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަކީ މަކުނުދޫ ދާއިރާ އަށް ހުރި "ދުއްތުރާލެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނޭކުރެންދޫގައި ޖަލު ހެދުން ލަސްވާ މައްސަލައިގައި އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:29:48
އާސަންދަ ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދިން ލުއިތައް އުވާލައިފި

އާސަންދަ ސްކީމުން ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން ދިން ލުއިތައް އުވާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމުގައި އާސަންދައިން ބޮޑެތި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:02:25
އަލީ ވަހީދު ގެނެވޭނެ މަގެއް ފުލުހުންނަކަށް އަދި ނުހުޅުވޭ

ކޯޓުތަކަށް ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވި ދެ މަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ރާއްޖެ ގެނެސްދޭން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އެދިފައިވިޔަސް އޭނާ ގެނެވޭނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 10:32:36
ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ނިންމަން އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ކުންފުންޏެއް!

އުއްމީދަކީ 361 ފުލުހަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ އެ ފްލެޓްތަކުގައި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެން ފެށޭވަރުވުން ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވި މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ފަށައި ނުނިމި ދިގުލައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 10:26:43
ހިތަދޫގެ މާރާމާރީގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހިންގި ދެ މާރާމާރި އަށް ހަތަރު ދުވަސްވީ ފަހުން، އެތަނުން އެއް މާރާމާރީގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެއީ އައްޑޫ ފުލެޓް ސަރަހައްދުގައި މީހަކަށް ތޫނު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 10:21:27
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އަލިފާން ނިއްވޭ ގޮތަށް ހުރިތޯ ސިފައިން ބަލަނީ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތްތަތައް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 10:19:58
ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުގައި ނިކަމެތިންނަށް ލުޔެއް

ކަރަންޓް ކަނޑައިލުމާއި ހިދުމަތް ގުޅައިދިނުން، އަދި ބިލު ދެއްކުން ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ނިކަމެތިންނަށް ލުޔެއް ދިނުން ލާޒިމްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރި ބިލެއްގައި ހިމަނައިފި އެވެ. "ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 10:13:53
އޮފިސަރުން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުން ކޮމިޝަނަރަށް ލަހެއް ނޫން

ހިދުމަތުގައި ދެމިތިބި ހަތް އޮފިސަރަކު ވަކިކުރަން ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ނިންމެވުން ތަންފީޒުކުރެއްވުމުގައި ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 09:32:08
ސ. ހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ހަތަރުވަނަ ޝިޕްމަންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

ސ. ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ހަތަރުވަނަ ޝިޕްމަންޓް 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ކޮންކްރީޓް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-09-22 09:23:33
ޓްރޭނިން މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ގަތަރުގެ ލުސައިލް ބަލިކޮށްފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ޓްރޭނިން ކޭމްޕުގައި ގައުމީ ޓީމުން ގަތަރުގެ ކްލަބު ލުސައިލް ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ދޯހާގައި ރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 08:16:02
ރައީސް، އދ. ގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: މި ފަހަރުގެ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 07:47:12
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ ޝުކުރު ރާއްޖެ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ބާރު އަޅުއްވައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އެ ގައުމުން ތައުރީފުކޮށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-21 23:53:46
ކެނެޑާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ބޮޑުވަޒީރު ޓްރޫޑޯގެ ލިިބަރަލް ޕާޓީ ހަނި ގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެ

ޓޮރޮންޓޯގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ބޭރުގައި ވޯޓުލާ މީހުން ކިއުހަދައިގެން ކެނެޑާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ލިބަރަލް ޕާޓީ (ދަ ލިބަރަލްސް) އަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބުނު ނަމަވެސް ބޮޑުވަޒީރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-09-21 22:56:01