×
މައި ސަފުހާ
މާރާމާރީއަކާ ގުޅުންހުރި ތިންމީހަކު ބަންދުކޮށް ދެ ސައިކަލް ޓޯކޮށްފި

ދެ ގުރޫޕެއްގެ މެދުގައި މިރޭ ހިންގި މަރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ތިންމީހަކު ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މާލޭ އަލިކިލެގެފާނު މަގުގައި ހިންގި މި މާރާމާރީގައި 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ބޮލުން ދެ އިންޗިއެއްހާވަރުގެ ތަނެއް ވަނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-18 03:39:47
ގެއެއްގެ ނުވަވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކަޓިންބޯޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯފެޅިއްޖެ

ގަލޮޅު ކަނދުމާގޭގެ 9 ވަނަ ބުރިން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު ކަޓިންބޯޑަކުންޖެހި މީހެއްގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބައިން ދެ އިންޗިހާތަން ފެޅިއްޖެއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް އޭނާގެ ކަނާތު އުޅަބޮށި ކައިރި ވަނީ މަށައިގެން ގޮސްފައެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-18 03:01:43
ޢިމާރާތެއްގެ ފަސްވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ގަލަކުންޖެހި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތެއްގެ 5 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ޢުމުރުން 44 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-18 02:26:02
ކުރީ ސަރުކާރުން ކޯޓާތައް ދޫކޮށްފައިހުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް: ހަނަފީ

ކުރީ ސަރުކާރުން ބިދޭސީން އެތެރެ ކުރުމުގައި ކުންފުނިތަކަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިހުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވީނިއުސްރޫމްގެ ފަސްމަންޒަރު ޕޮރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-18 01:26:31
ގެއެއްގެ ނުވަ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކަޓިން ބޯޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ ނުވަ ވަނަ ބުރިން މިރޭ ވެއްޓުނު ކަޓިން ބޯޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 12 ޖަހަން އުޅެނިކޮށް، ހިނގި މި ހާދިސާގައި އުމުރުން 58 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-18 01:18:34
ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ގަލަކުންޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ގަލަކުންޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އާސަންދައިން ހިންގާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-18 01:07:57
ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިރޭ ހިނގި މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ ބަންގްލްދޭޝްގެ މީހެކެވެ. އަދި އޭނާ ފަރުވާ ދިނުމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-18 00:14:25
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 7:50 ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ ބޮލުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-18 00:10:28
މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރެއަށް ހިތިބޯ އައިނެއް ވަދެއްޖެ

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅު ތެރެއަށް ހިތިބޯ އައިނެއް ވަދެއްޖެއެވެ."ޖަޒީރާ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހިތިބޯ އައިން މާލޭގެ ފަޅުތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ މިރޭ 20:30 ހާއިރުއެވެ.މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-18 00:04:36
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަނީ

ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލު ކައިރިން ކަފިހިހުރަހަކުން މަގު ހުރަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް އެކްސިޑެންޓުވި އުމުރުން 46 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ކާރަކުން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ޑްރައިވަރަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 23:33:41
އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ޗެކްތައްވެސް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް – ބީއެމްއެލް

އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ޗެކްތައްވެސް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުތަކާ އަދި ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ވަކި ތަފާތުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފިއެވެ

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-02-17 23:31:39
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ހިންގުން އަލީ ވަހީދަށް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިވާތީ އޭނާގެ މަގާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 23:31:08
މަޅުމަތި: ބަސް ދެކެ ލޯބިވުން

ދިވެހިބަސް ހަދަހަދައިގެން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވާ ޖަމާއަތަކީ މިއީ ދޯއެވެ؟ ހިތުން މިއީ މާ މޮޅު ބައެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށް ބަސް ހަދަނީއެވެ. އެއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 23:04:35
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ ދައްކާލައިގެން ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

މޫސުމަށް އަންނަަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާ އެއް ގައުމަކީ ރާއްޖެއަށް ވާއިރު، ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަމައެކަނި ވާހަކަ ދައްކާލައިގެން ވާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ކަމުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 22:52:05
ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް އައު ވެރިޔަކު އައްޔަނުކޮށްފި

މޯލްޑިވުސް މަނިޓަރީއޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ފައިނޭޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ވެރިއަކަށް އައު ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފިއެެވެ. އެމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކޮށްފައި މިވަނީ، އެ ޔުނިޓުގައި ވެރިއަކު ނެތި ގިނަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 22:28:23
ސިމާދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ގއ. ވިލިނގިލީ އޮޑިފަހަރު ބަންނަ ހަރުގެއެއް ކައިރީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ހުސެއިން ސިމާދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ސިމާދު،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 22:16:13
"ވަގު ކުކުޅު ހިފަން އުޅެނިކޮށް ޖިންނި އަވަލަފާނެ"

ވަލުން ހިފައިގެން ވަގު ކުކުޅު ކެއުމަކީ ރަށްފުށުގައި މިހާރުވެސް މަދުން ނަމަވެސް ކުރަމުންދާ ކަންކަމެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ތަކުން މިކަންކަން ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައި އޮތް ނަމަވެސް ވަލުން ކުކުޅު ހިފައިގެން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 22:00:14
ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު ހަރުގެ ބަލަހައްޓާ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޒުވާނާގެ ހަށިގަނޑު އޮތް ހަރުގެ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މީހާ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި މަރާލާފައިވާ އައްޑޫ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 21:47:46
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ އެސްއޯއެފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނީ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން : ބީއެމްއެލް

އެކި ގޮތް ގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ލިބިނު އެތައް މިލިޔަން ޑޮލަރެއްގެ ޗެކްތައް، އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނީ އޭރު އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 21:42:51
ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އަލީ ވަހީދަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ ހަވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 21:29:18
ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސް އިން އާކަށް 35000 ރުފިޔާގެ އެހީއެއް!

ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް)އަށް 35000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ. މިއީ ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓާފުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ދިން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 21:06:27
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގައި އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ: ބީއެމްއެލް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވުސްގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނުޥާކަމަށާއި އެބޭންކަށް ކުރަނީ ހަޤީޤަތެއް ނެތް ތުހުމަތު ތަކެއް ކަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވުސްއިން ބުނެފިއެވެ. އޭސީސީން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 21:06:03
ކުޑަކުދީންގެ ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މި ކާނާތައް މުހިއްމު

ސްކޫލްތަކުގައި އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިވަނީ ފެށިފައެވެ. މިއީ، ކުޑަކުދީންގެ ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ. އަދި، އެކުދީންނަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 20:56:17
ރައީސުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެމެރިކަން ސެންޓަރުން ކުއިޒެއް ބާއްވަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސުންނާ ގުޅޭ ހާއްސަ ކުއިޒެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން އެމެރިކަން ސެންޓާ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އޭސީއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. މާދަމާ އަކީ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ޖޯޖް ވޮޝިންގްޓަންގެ އުފަންދުވަހެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 20:45:22
633 ނަރުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 633 ނަރުހުން ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މިއަދު ކުރި އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ، އަތޮޅު ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 20:32:57
14 ފެބުރުވަރީ 2016 އާ ހަމައަށް، އެންޑޯރސް ކޮށްފައިވާ ޗެކްބަލައިގަތިން: ބީއެމްއެލް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ އެސްއޯއެފްގެ ޗެކްތަކަކީ އެންޑޯސް ކޮށްގެން ޖަމާކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކެއް ކަމަށާއި 14 ފެބުރުވަރީ 2016 ގައި އެންޑޯރސް ކޮށްފައިވާ ޗެކްބަލައިގަތުން ހުއްޓާލަންދެން،

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-17 19:50:17
މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. ޕްރައިވެޓް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފީމް) ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 19:29:09
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 19:15:08
އޯލް ސްޓާ ޓީމަކާއި ވަރުގަދަ ކްލަބެއް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އޯލް ސްޓާ ޓީމެއް މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ ގެންނަ ގޮތަށް އަދި އަންނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ކްލަބެއް ގެންނަ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 19:01:30
ސެނެހިޔާ ކައިރިން އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ޓެކްސީ އަކުން ޖެއްސި ޑްރައިވަރުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށް ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

މާލެ ސެނެހިޔާ ކައިރީ ކަފިހި ހުރަހުން މަގު ހުރަސްކުރަނިކޮށް، ބާރަށް ދުއްވާފައިވާ ދިޔަ ޓެކްސީއަކުން މީހެއްގެ ގައިގާ ޖެހި އަނިޔާވި މައްސަލާގައި އެ ޓެކްސީ ދުއްވަން އިން މީހާގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ، ދީފައިވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 19:00:51