×
މައި ސަފުހާ
ޗައިނާ ސަފީރުގެ ރައްދު: ދަންތުރައެއް ނޫން، މިއީ މާލީގޮތުން އެހީވާ ގައުމެއް

ޗައިނާއަކީ މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒޭންގް ލިޒޯންގް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، މިރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-14 00:45:48
ބިދޭސީއަކު ރުކަކުން ވެއްޓި އުނަގަނޑު ބިނދިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ގާޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއަކު ރުކަކުން ވެއްޓި އުނަގަނޑު ބިއްދިއްޖެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދު 10:30 އެހައިކަންހާއިރު އެވެ. އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ އެމީހާ މަސްއަކަތްކުރާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 23:45:22
ޗައިނާއާ އެކު ގުޅުން ވެސް ބަދަހި ނުވެ ގައުމު ވެއްޓުނީ ބޮޑު ދަރަންޏަކަށް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ގުޅުން ވެސް ބަދަހި ނުވި ކަމަށާއި ރާއްޖެ ވެއްޓުނީ ބޮޑު ދަރަންޏަކަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 23:15:57
ބުރުނީ ހަތަރު ސަރަހައްދަކަށް ހޮނު އަޅައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ކޮޅުމަޑުލު ބުރުންޏަށް މިއަދު ހަވީރު ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ގާތްގަނޑަކަށް 15:30 އެހާއިރު، އެރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން، އެރަށު 25 ގެއެއްގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-12-13 22:27:51
އިންޑިޔާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ރަށްވެހިކަމުގެ ބިލަކީ ތަފާތުކުރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ބިލެއް: އދ.

އިންޑިޔާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީ ގެ، ލޯކް ސަބާއާއި، މަތީ ގެ، ރާޖިޔާ ސަބާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ތަސްދީގުކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް އދ. އިންވެސް ބަސްބުނެފިއެވެ. އދ. ގެ އޮފީސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 22:04:57
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ ގެކޮޅުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޝާހިދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އިންޑިއާއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 18:57:34
މުގާބިލާ - 9

(10 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) "ދެން އީމާންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމާ ބަހީ. އީމާންކަން ބަލިކަށިވީމާ މީހާ ޝިރްކާ ދިމާއަށް ދަމައިގަންނާނޭ ވާހަކަ ކުރީންވެސް ބުނިން. އީމާންކަން ބަލިކަށި ކުރުމަކީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 18:28:23
ސީރިޔާގައި ދިވެހި ބަހުން ދިން އިންޓަވިއުއަކާ އެކު އިމްރާންގެ އިންޒާރެއް

ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީރިޔާގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ބޭރުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތަކަށް ދިވެހި ބަހުން އިންޓަވިއުއެއް ދީފައިވަނިކޮށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 17:52:18
ނަޝީދު، މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައެއް މެމްބަރުންނާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 16:35:36
މާލޭގައި ކެމެރާތައް މާ މަދު!

ޓްރެފިކް ފުލުހުން ހުރިހާ ތަނެއްގައި ތިބޭކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ޓްރެފިކް ލައިޓަށް މަޑުނުކޮށް ދުއްވާ މީހުންނަށް، ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި، ޖޫރިމަނާގެ ޗިޓް އަންނަނީ ޕޯސްޓުންނެވެ؛ ޓްރެފިކް ލައިޓް ކައިރީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 15:55:18
ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ލިބުނީ އާދަޔާ ހިލާފު، އަމާނާތްތެރި ކުރޮޅި ޑްރައިވަރެއް!

ދިވެހި އަންހެނަކާއި އޭނާގެ އިންޑިއާ ފިރިމީހާ އަދި އަންހެން ދަރިފުޅަށް، ބެންގަލޫރުގެ ކުރޮޅި ޑްރައިވަރެއްގެ އާދަޔާ ހިލާފު އަމާނާތްތެރިކަމެއް ތަޖުރިބާކުރެވިއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭތާ 25 އަހަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 15:44:04
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކުން ނޫނީ، ފުރިހަމަ ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: މުސްތަފާ

ރާއްޖޭގައި މިހާރުއޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީއަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނީ، ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ދެން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 15:33:08
ރާއްޖޭގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓުގެ ހިދުމަތް ފަށަން އައިޖީއެމްއެޗުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. "ރާއްޖެ ޓީވީ"ގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްޓިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 14:20:41
މެޑެއްޔާ އެކު ޓީމުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ: ޝިއުރާ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދުނީ ސިނިއާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އެއް ރޫހެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ކަމަށާއި މިހާރު އިތުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 11:24:35
ރައީސަށް ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަނުގެ ހާއްސަ ރަން މެޑެއްޔެއް

ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަން (ޑަބްލިއުބީޕީއެފް) ގެ ހާއްސަ ރަން މެޑަލް ކަމަށްވާ ޑިސްޓިންގުއިޝް ސާވިސް އެވޯޑް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަރުވައިފި އެވެ. ރައީސަށް މި ރަން މެޑަލް އެރުވީ ދެކުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-13 11:21:12
ނުބެހޭ ކަންތަކާ ބެހުން (2)

(6 ޑިސެންބަރު 2019ގައި ޝާއިޢުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ނުބެހޭ ކަންތަކާ ބެހުމަކީ އިސްލާމްކަމަށް އުނިކަން ގެންނަ ކަމެއް 1- ނުބެހޭ ކަންތަކާ ބެހުމަކީ އިސްލާމްކަމަށް އުނިކަން ގެންނާނެ ކަމެއް: ލުޤްމާނުލް ޙަކީމަށް ދެންނެވުނެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 09:18:04
ފުސްބިއްލޫރި - 1

ރެއަކީ އަނދިރި ރެއެެކެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ބިންމަތީގައި ފައިތިލަ ޖައްސައިލިއެވެ. ފައިތިލަ ތޮރުފައިލި ފިނިކަމުގެ އަސަރު މުޅި ހަށިގަނޑަށް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ފަހަރަކު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް އަޅަމުން ގޮސް ސިޑީގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-13 00:19:51
ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އެއްވެސް ކަމަކާ ޕާކިސްތާނުން ނުބެހޭނެ: ޕާކިސްތާން އެމްބަސީ

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަކާ ބެހި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ޕާކިސްތާނުން ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ދާޚިލި ކަންކަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 23:46:26
އަބްދުﷲ ސައީދުގެ އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ފަށައިފި

ފޯން ނުދިން ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ނުނިމި އޮއްވައި، އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން މިއަދުން ފެށިގެން ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 23:41:27
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަނީ

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ޕީޕީއެމުން ހުރިހާ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމައި، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 22:30:56
އަޅުގަނޑަށް އެންމެބޮޑު ބަދަލެއް އައީ ޒަކީގެ ނަސޭހަތް އަޑުއަހައިގެން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

އެމަނިކުފާނަށް އެންމެބޮޑު ހެޔޮބަދަލެއް އައީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީގެ ނަސޭހަތް އަޑުއައްސަވައިގެން ކަމަށް މިހާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-12 22:08:46
އަދާލަތު ޕާޓީން ދާއިރާ ރައީސުން އަދި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީން ދާއިރާގެ ރައީސުން އަދި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރި އިއުލާނެއްގަިއ ވަނީ އެޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 29.3 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-12-12 20:55:13
އައްޑޫގައި ގެސްޓް ހައުސްއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

އައްޑޫސިޓީގައި ގެސްޓުހައުސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށްޓަވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫސިޓުގެ މަގުހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-12 20:32:59
ގަން އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރާނީ ޓޫރިޒަމް ފުޅާވާ ވަރަކުން: ފައްޔާޒް

އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ފުލައިޓު ޖެއްސޭވަރަށް މަގުތަނަވަސް ކޮށްފައި ދެން އިތުރު ތަރައްޤީގެންނާނީ އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ފުޅާވަމުންދާ ވަރަކުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-12 20:14:56
މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވާއިރު، އެ ބިލް ޑްރާފްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 19:24:37
ލޯކަލް އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ މި އަހަރު ނިމޭއިރު ޕާޓީގައި ތިބޭ މެމްބަރުންނަށް: އެމްޑީޕީ

އަންނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަދި ވޯޓު ދެވޭނީ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 18:58:53
އަޅުގަނޑު ޓޫރިޒަމާ ޙަވާލުވިއިރު އެތަންއޮތީ ޚުދުމުޚުތާރު ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައި: ޒަކީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ލިބިވަޑައިގެން އެމަސައްކަތާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެތަންއޮތީ ޚުދުމުޚުތާރު ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-12 18:32:51
އައްޑުއާއި ހުވަދުއަތޮޅާ ދެމެދު ހަފްތާއަކު 6 ފުލައިޓު ބާއްވަނީ

މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހު 15 އިން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހުވަދުއަތޮޅާ ދެމެދު ހަފްތާއަކު 6 ފުލައިޓު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައްޔާޒު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-12 18:31:43
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "އަވާ އޮފް ކޯޑް" ފާހަގަކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "އަވާ އޮފް ކޯޑް" ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ، ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސް އެޑިއުކޭޝަން ވީކް އަދި އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 18:00:40
ސާއިދަށް ދިރާގުން ދިނީ ފޯނަކާއި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ

ދިރާގުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަސަން ސާއިދު، މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރަން މެޑަލް ހޯދުމުން އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އޭނާ އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ މިއަދު ދީފި އެވެ. މި ފައިސާ އޭނާއާ ހަވާލު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 16:51:33