×
މައި ސަފުހާ
ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރެޓްސްއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޙަފުލާގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-18 08:39:07
އަދާލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިމަހުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-18 08:17:03
މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

މަދީނާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަދީނާއިން މިއަހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ދިރާސީ އާ އަހަރަށް މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-18 08:00:32
ދަރިފުޅު ފުރާވަރަށް އެރުމުގެ ކުރިން އަށަގަންނުވަން ޖެހޭ ބައެއް އާދަތައް

ކޮންމެ މަންމައެއް އަދި ބަފައަކު ވެސް އެމީހަކަށް ލިބޭ ދަރިއަކު ގެންގުޅޭނި އެންމެ ލޯބިންނެވެ. އެންމެ ލޯބި ދީގެންނެވެ. އެ ދަރިފުޅަށް ދެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-18 07:52:40
ވިލާ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު، އެ ތަން ފަންނީ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ގާސިމް ވަނީ ދެއްވާފައި

ވިލާ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭގައި ބާއްވަފައިފި އެވެ. ވިލާގެ ޗެއާމަން އަދި ރާއްޖޭގެ އެއް މަހުޖަނު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހުޅުވި ކޮލެޖުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-18 06:51:26
އަހަރެން އަދާކުރީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާއެވެ.

މިކަމާ މެދު ވިސްނާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. “އަހަރެން ކުރާނީ ކީއްހޭ އެއީ މަގޭ ވަޒީފާއޭ” ބުނަމުން އެތައް ބަޔަކަށް ނުޙައްޤުން ދެވޭ އަނިޔާތަކުގައި ޝާމިލުވަނީ ދައުލަތުގެ ކިތައް މުވައްޒަފުންތޯއެވެ. އެއްބަޔަކު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-10-18 03:59:02
މި ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ދަނީ ބާކީވަމުން: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ ބާކީވެފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ 2018 އިން 2020

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-10-18 02:54:41
ޓެކްސް މައްސަލާގައި 13.1 މިލިއަން ޕައުންޑު ދައްކަން ރޮނާލްޑޯ ދެކޮޅު ހަދައިފި

ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީން ބަލަމުންދާ ޓެކުހަށް މަކަރުހެދި ކަމުގެ މައްސަލާގައި ރޮނާލްޑޯ ދައުލަތަށް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނާ 13.1 މިލިއަން ޕައުންޑު ދައްކާ މައްސަލަ ހަލާސް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ވަކީލުން ހުށަހެޅި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 23:02:48
މި ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ބާކީ ވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މި ވެރިކަމުގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ ބާކީވެފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:52:26
މަނީލޯންޑްރިން އަދި އެސެޓް ރިކަވަރީ ވާކްޝޮޕެއްގައި އޭސީސީ ބައިވެރި ވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ކުރާ އިދާރާތަކާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި މަނީލޯންޑްރިންގ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒްކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:44:20
ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ޑީޕީ ވޯލްޑާއެކު އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ކުރިން އެއްބަސްވެ ނަމަވެސް ފަހުން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވާ ޔޫއޭއީގެ ޑީޕީ ވާލްޑާއި އެކު އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:37:32
ރައީސް ޔާމީން ޔޫއޭއީގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރެޓްސް، ޔޫ.އޭ.އީ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، އެޤައުމުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމާއި، ބޮޑުވަޒީރު، އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:25:23
ޔޫއޭއީއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް، ޔޫ.އޭ.އީ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ޔޫއޭއީ އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާބެހޭ ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-10-17 22:19:41
މި ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފަ: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފަ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ކައުންސިލް (ޔޫއެންއެޗްއާރުސީ)ގެ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 21:41:45
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފައި: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ ބާކީ ވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލް (ޔޫއެންއެޗްއާރުސީ)ގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 21:28:03
ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ގާއިމްކުރަން ޑީޕީ ވޯލްޑާއެކު އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ވިޔަފާރީގެ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ދުބާއީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑީޕީ ވޯލްޑާއެކު ރާއްޖެއިން އަލުން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ޒަމާނީ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 21:23:57
ވޯލްޑް ކަޕް ޕްލޭ އޮފްގައި އިޓަލީ އާއި ސްވިޑަންގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބައްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ ޕްލޭ އޮފް މެޗުތަކުގައި ހަތަރު ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ އިޓަލީ އާއި ސްވިޑަން ބައްދަލު ކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 21:18:35
ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ކަސްޓަމްސްގައި ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ކަސްޓަމްސް އިން ނައްތާލައިފި އެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި މީޑިއާގެ ހާޒިރުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 21:06:52
ފީފާ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ 2 ދަރަޖަ ފަހަތަށް

ފީފާ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ 2 ދަރަޖަ ފަހަތައް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ ފީފާ ރޭންކިންގެ 156 ވަނަ މަގާމުގައެވެ. ސަރަހައްދުގެ އެއްވަނަ މަގާމުގައި އޮތީ އިންޑިޔާއެވެ. ދެދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު އިންޑިޔާ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 20:42:24
ރައީސް ޔާމީން ޔޫއޭއީގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކުވެރި އަރަބް އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ)އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝައިހް މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާއާ

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 19:45:33
ރައީސް ބޭރަށް ވަޑައިގެން ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަންގަވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގެން ބޮޑެތި އަދަދު ތަކުން ލޯނު ނަންގަވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އިދިކޮޅު ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 19:39:47
ކަސްޓަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރު މަސް ނައްތާލައިފި

ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ. އެތަކެތި ނައްތާލީ ތިލަފުށީގަ އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނައްތާލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 89،353

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 19:08:51
ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހަދަން ޑީޕީ ވޯލްޑާއެކު އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ވިޔަފާރީގެ ބަނދަރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ދުބާއީގެ ޑީޕީ ވޯލްޑާ އެކު ރާއްޖެއިން އަލުން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް މާލޭގެ ވިޔަފާރީގެ ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށް ޒަމާނީ ބަނދަރެއް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-10-17 19:08:39
ސަރުކާރުން ނަގާ ލޯނުތައް ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަމެއް ނެތް: އިދިކޮޅު

އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން "ލޯނުގެ މައްޗަށް ލޯނު ނަގާއިރު" ގައުމު މިހާރު ވަނީ އެތައް ޖީލަކާ ހިސާބަށް ދަރަނިވެފައި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ގައުމުގެ މާލިއްޔަތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 18:53:49
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން ލޯނު ނެގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން ލޯނު ނެގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކުވެރި

ސަން.އެމްވީ - 2017-10-17 18:49:29
މިމަހު 31ގެ ކުރިން ބަޖެޓް ފޮނުވޭވަރުވާނެ: މިނިސްޓަރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ބަޖެޓް މިމަހުގެ 31ގެ ކުރިން ފޮނުވޭވަރުވާނެކަމަށް ފިނޭސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފިނޭސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-10-17 18:32:49
ރައީސް ޔާމީން، ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-10-17 18:12:20