×
މައި ސަފުހާ
ރިސޯޓަކުން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ރިސޯޓަކުން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2020-03-28 16:54:11
ކޮވިޑް-19: ލޮކްޑައުން ކުރާ ރަށްރަށުގައި ވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމަށް އަންގައިފި

އިސްލާމިކް އެފެއާޒު މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙުމަދު ޒާހިރު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލޮކްޑައުން ކުރާ ރަށްރަށުގައި ވެސް ފަރުޟު ފަސްނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-28 16:41:56
ކޮވިޑް-19: ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އަތަށް ނުލިބެނީސް ދެން މީހުން ދުލެއް ނުކުރާނެ: ޑރ. މުއާޒު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ކަރަންޓީން ކުރެވޭ މީހުންގެ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާނީ އެމީހުންގެ ޓެސްޓްތައް ހަދައި ނަތީޖާ ލިބުމުގެ ކުރިން އެމީހުން ދޫނުކުރާނެޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-28 16:38:29
އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން..... ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލުން (5)

ބަޣުދާދުގެ ބުރާޘާ މިސްކިތް (27 މާރިޗު 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތައް: ތާރީޚާށް ބަލާއިރު، ތަފާތު ދީންތަކާއި، މަޒުހަބުތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދުނު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-28 16:35:50
ކޮވިޑް-19: ޔޫއޭއީއިން ލިބުނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމެއް ނޫން: މަބްރޫކް

ޔޫއޭއީގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަމަކީ ދިވެހިންނަށް ކިޔާ ނަމެއް ނޫން ކަމަށް، ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 15:09:16
ކޮވިޑް-19: ސަފާރީ ކަރަންޓީނު ކުރީ މި މަހު 13 ގައި: ވެރިފަރާތް

ރާއްޖެ އިން ފުރި ފަހުން އިއްޔެ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ މީހުން ތިބި "އައިލެންޑް ސަފާރީ-1" މި މަހު 13 ގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް އެ ސަފާރީގެ ވެރިފަރާތުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަފާރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 13:29:31
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ މުއްދަތު އެޕްރީލް 4 އަށް

މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މުއްދަތު އެޕްރީލް 4 ގެ އަސަރު ނަމާދާ ހަމައަށް ދިގުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 12:38:38
ޤައުމީ ޝިޕިންލައިން- ޤައުމަށް ޑޮލަރު ވައްދައިދޭނެ އިތުރު ދޮރެއް!

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ 80 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ލޮޅުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އޭނގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. މިހާރު މުޅިދުނިޔެއަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-28 12:14:42
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުން ދާ ގައުމުގައި އުޅުއްވާ އެ ޑޮކްޓަރު އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 11:37:32
އެއަރޯފްލޮޓަށް ރަޝިޔާ މީހުން ނޫން ބަޔަކު ނާރުވަން ނިންމައިފި

ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއަރޮފްލޮޓްއަށް ރަޝިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު މި ދުވަސްކޮޅު ނާރުވަން ނިންމައި، އެކަން އަންގައިފި އެވެ. މި ނިންމުން އައީ އިއްޔެ އެ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އިޓަލީގެ ދެ މީހަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 11:10:00
ތައްޔާރުވާން މަޑުކުރި ނަމަ ރާއްޖެ ވެސް އަތުނުވީސް!

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި، މަޑުކޮށްގެން ތިބި ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު އެ އޮތީ އަތުނުވާ ހިސާބުގަ އެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ ރޭޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 10:13:09
ﷲއަށް ވަކީލު ކުރުމަކީ ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން ވަކީލު ކުރުން: ޝެއިޚް ނިމާލް

މާތްﷲ އަށް ވަކީލު ކުރުމަކީ އެކަމެއްގައި ލައްވާފައި އޮންނަ ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން އެކަނލާގެއަށް ވަކީލުކުރުން ކަމަށް އައްޝެއިހް ނިމާލު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-28 06:45:01
ކޮވިޑް-19: އާލާމާތްތައް ފެނުނު ދެމީހަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނު ދެމީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް އެޗުޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗުޕީއޭއިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ދެމީހުންނަކީ ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-28 04:09:32
ކޮވިޑް-19: ތިން ރިސޯޓެއްގެ ހަތަރު ދިވެއްސަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ތިން ރިސޯޓަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހަތަރު ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި، ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އެ އިދާރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 01:28:54
ކޮވިޑް-19: ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން 73 މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 73 މީހަކު ރާއްޖެއަތުވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-28 00:47:15
އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދަން ހުއްދަ ދިނީ ރިސޯޓުތައްް ހުސްކުރަން: މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ރިސޯޓު ތަކުގެ މެދުގައި ދަތުރު ނުކުރަން ކުރިން އަަންގާފައި ވިޔަސް އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 00:30:56
ކޮވިޑް-19: ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 23:53:25
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި، އިޓަލީގެ ދެ ޓޫރިސްޓުން ފުރުވައިލެވުމަކީ ލިބުނު ފިލާވަޅެއް: މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފަހު، ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް އިޓަލީގެ ދެ ޓޫރިސްޓުން މިއަދު ފުރުވައިލުމަކީ ލިބުނު ފިލާވަޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ ދަސްވި އާ ކަމެއް ކަމަށް ޑަައިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 23:44:01
ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީގެ ދެ މީހުން ތިބި ބޯޓު ރަޝިޔާގައި ކަރަންޓީންކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނު އިޓަލީގެ ދެ ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރި ރަޝިޔާގެ އެއަރޯފްލޮޓުގެ މަތިންދާ ބޯޓު މޮސްކޯގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އިތުބާރުހުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 22:56:15
އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދެވިދާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް މީހުން ދަތުރު ނުކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންގިޔަސް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓުން އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ގެންދެވިދާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 21:33:57
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތައް ރޭގަނޑު ބަންދު ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތައް ރޭގަނޑު ބަންދުކުރަން ކައުންސިލުން ބުދަ ދުވަހު ނިންމި ނިންމުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބާތިލުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެގެ ހަވީރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 21:27:32
ބޭރުގައި ތިބި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން މިރޭ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 21:18:33
އާ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން އެސްޑީއެފްސީން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން އާ ލޯނުތައް ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެސްޑީއެފްސީން ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 20:22:41
އަލިދޫ ރިސޯޓުން ވައްކަން ކުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގެ އަލިދޫ ރިސޯޓުން އެކި ދުވަސް މަތިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ހަތަރު ފިރިހެނުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ ރިސޯޓަށް ބަޔަކު އަރައިގެން ވައްކަން ކުރާ މައްސަލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 20:06:25
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާ އިން 30،000 ސާޖިކަލް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި 30،000 ސާޖިކަލް މާސްކްއާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެ ތަކެތި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 19:54:32
ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ ނަމަ، ކުލި ކުޑަކުރަން ޝަރުތު ކުރަންޖެހޭ: އީސަ

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކޮށް ދޭ ނަމަ، އެ ތަންތަނުގެ ކުލި އެ މުއްދަތުގައި ކުޑަކުރަން ޝަރުތު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 19:29:30
ފުރި ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވީ ސަފާރީގައި ތިބި އިޓަލީގެ ދެ މީހުން

ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނު އިޓަލީގެ ދެ މީހުންނަކީ އައިލެންޑް ސަފާރީން ކަރަންޓީނު ކުރި ދެ މީހުން ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 18:51:54
"ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރޭ، މުސްތަގްބަލް ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ އޭރުން"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާރު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވިޔަސް، މުސްތަގްބަލް ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު އިލްތިމާސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 18:42:06
އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން..... ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލުން (4)

1941މ. (1360ހ.) ގަައި މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގައި ފެންބޮޑުވެފައި ބޮޑެތި ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް: މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން، މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމް ވެސް ހިމެނޭހެން، މެދުކަނޑާލަން މަޖުބޫރުކުރުވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-27 18:16:45
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 17:16:23