×
މައި ސަފުހާ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަނީ

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިގިނލި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ، އިންޖިނިއާސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 19:30:54
މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނޭރް އިބްރާހީމް ރައޫފް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މިރޭ މާލޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ބައި ކުޅަ އެއްބައިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 18:48:30
ކުއްޖާ މަރުވި ހާދިސާއިން ފިލާވަޅު ލިބި، ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: ރައީސް

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އިއްޔެ ޒަހަމްވި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ މަރުވި ހާދިސާއިން އެންމެން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ، ސަލާމަތީ ފިޔަަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 18:42:24
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވޭ، މި ފެށީ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ހަމީދު

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ފެށީ އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 18:02:21
އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިހުގެ ވޯޓުގައި ރާއްޖެ އިންޑިއާއާ އެއްކޮޅަށް

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އިންޑިއާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތައް ރާއްޖެއިން ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 17:06:38
ފުލުހުންގެ ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ވަޢުދު ތަކުގެ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-12-17 16:57:24
ސަރަހައްދުތަކަށް ޚާއްސަ ފުލުހުން ހަމަޖައްސަނީ

ނެއިބަހުޑް ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ "ގެ ނަމުގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޚާއްސަ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސަން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސެއްގައި އެކްޓިން ކަމިޝަނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 16:27:49
އައިވައިޑީ ކަޕް 2018 ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ހައްދުންމަތި އިސްދޫގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިސްދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދާއިރާއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ 6 ވަނަ އައިވައިޑީ ކަޕުގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 16:07:37
ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވި ކަމަށް ބަލާނީ ޑީއެންއާރުން އައިޑީ ކާޑު ދޫކުރުމުން: އީސީ

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރް) އިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދެ ކާޑު ދޫކުރާ ހިސާބުން ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 16:06:43
އިންޑިއާގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތް ކޯވިންދާއި، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިހެން ވިދާޅުވީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 15:55:18
އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުއްދަ ދިނުން އެޗުޑީސީން މަޑުޖައްސާލައިފި

ގަރާޖު ނެތި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ދޫކުރަމުން އައި ޕާކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 15:54:05
ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ: ހުސްނުއް ސުއޫދު

ސިމެންތި ބަސްތާ ބޯމައްޗަށް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލައިގާ ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-17 15:25:24
ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާ ވިސާގެ ލުއި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާ ވިސާގެ ލުއި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 15:14:49
ކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލާގައި ކުންފުނީގެ ވެރިން ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ: ސުއޫދު

އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ގެއަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ކުންފުނީގެ ވެރިން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބް ހުސްނުއްސުއޫދު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-17 15:11:17
ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމައިފި

ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖެއަށް މިފެސިލިޓީ ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 15:05:23
ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރަން ސުއޫދު ގޮވާލައްވައިފި

ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނާއިބު އަދި މަރުތަކާ ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 14:32:33
އިންޑިޔާއާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަތަރު އެބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮއްފި

އިންޑިޔާއާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަތަރު އެބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮއްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންޑިޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-17 14:23:58
ކުޑަކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލާގައި ކުންފުނީގެ ވެރިންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ: ސުއޫދު

އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ގެއަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނީގެ ވެރިންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 13:59:18
ސައިޓުތަކުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭ: މަސީ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރާ އިރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަޅައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 13:54:08
ރައީސް ސޯލިހް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް ސޯލިހު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވީ އިންޑިޔާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:42:54
ހަތަރު އެމްބަސީއެއް އޮޑިޓް ކުރަން ފަށައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހަތަރު އެމްބަސީއެއްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފަށައިފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި އޮޑިޓުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:32:45
ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ދަށުވެ އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންހެން ކުއްޖާ ދާދި ދެންމެޔަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ހަތް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:31:44
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މިއަދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ދެ ގައުމުން މިއެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:31:26
ސިމެންތި ބަސްތާ ބޮލަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ބޮލަށް ވެއްޓި، ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ބަނގުލަދޭޝްއަށް އުފަން އެ ކުއްޖާ ނިޔާވިކަން އައިޖީއެމްއެޗުން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-17 13:28:16
ރައިސް ސޯލިހްއާއި ޔާމީނުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ފޮނުވައިދިނުމަށް އީސީއިން އެދިއްޖެ

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ދެ ކެނޑިޑޭޓުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްޙުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ފޮނުވައިިނުމަށް އިލެކްޝަންސް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:12:28
ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އަނިޔާވި ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިކުއްޖާ މިއަދު މަރުވެފައިވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 13:06:34
ސިމެންތި ބަސްތާއިން ޖެހި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އިއްޔެ ޒަހަމްވި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ދާދި ދެންމެއަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ޑޮކްޓަރެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 13:02:53
ރައީސް ޞާލިހާއި އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދައުވަތަކަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެޤައުމަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް، އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-17 12:44:19
މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގަތީ ގަސްދުގައި ކަމަށްވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރިޔާޒު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާގައި މުހިއްމު ބިލްތަކަކަށް ވޯޓަށް އަހަން އޮއްވާ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންތަކެއް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގެންވީ ގަސްދުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 12:38:59
އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި އާ ރާޑާ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި މުޅިން އާ ރާޑަރ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ވީނިއުސް އަށް މިއަދު މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 12:27:22