×
މައި ސަފުހާ
ގެދޮރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް މަޖިލިހުން އުފައްދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީން ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަޙުމަދު ނާޒިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-29 14:09:00
ވީޗެޓް ޕޭ ބޭނުންކުރަން ރަސްމީކޮށް ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެއިޒިންޕޭ ނުވަތަ ވީޗެޓްޕޭ ތައާރަފުކުރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)އާއި ޗައިނާގެ ވީޗެޓްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-29 13:59:00
އާއިލީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަންނަނީ

އާއިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 13:57:25
އެއް ނަންބަރު އަދި ދެ ނަންބަރުގެ ޑޮމެއިން ވިއްކަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އެއް ނަންބަރު އަދި ދެ ނަންބަރުގެ ޑޮމެއިން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:52:13
1 ނަންބަރު ނުވަތަ 2 ނަންބަރުގެ ޑޮމެއިން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ވިއްކަން ފަށަނީ

1 ނަންބަރު ނުވަތަ 2 ނަންބަރުގެ ޑޮމެއިން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ވަރަށް އަވަހަށް ވިއްކަން ފަށާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވުނު ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:44:05
ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ގުނޫތު ކިޔަން އަލުން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަލަަސްތީނަށްޓަކައި ގުނޫތު ކިޔަން އަލުން ފަށަން އުޅޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:38:02
ވަގު ނަންބަރު ބޯޑު ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނަގަން ފަށަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި، ވަގު ނަންބަރު ބޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވަމުންދާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ނަގަން ފަށާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:36:11
ތަރައްގީގައި ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތައުރީފު

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާއި ތަނަވަސްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރު އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެންޑް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:28:13
18% އާއި %21 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުން ވެހިކަލް ދޫކޮށްލަން ބޭނުން: އަމީން

18% އާއި %21 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ވެހިކަލް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމުގައި ޓްރާންޕޯޓު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:26:56
އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް ލަންކާގައި ހުޅުވަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް ސްރީ ލަންކާގައި ހުޅުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހި ސަފީރާ އެކު ބިޒްނަސް ސެންޓަ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:13:09
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި ބީރައްޓެހި ގާނޫނުތައް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި ބީރައްޓެހި ގާނޫނުތައް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:11:19
ސިޑްސްގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭގޮތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ބާރުއަޅުއްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުގެ ފަރާތުން ސިޑްސްއަށް އެހީވުމުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ ދައުރު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 13:03:53
ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކަށް ދިރާސާކުރުން މުހިންމު: ޑރ. ޝަފީޢު

ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން މުހިންމުކަމަށް ތަޢުލީމީ ވަޒީރު ޑރ.އިސްމާޢީލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ގްލޯބަލް ޕަރޓްނަރޝިޕް ފޯރ އެޑިއުކޭޝަންގެ "ނޮލެޖް އެންޑް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:58:47
އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ނުވަތަ ނުލިބުމަކީ އިންސާފާ ގުޅިފައިވާ ސުވާލެއް: ރައީސް

ދެމެހެއްޓިނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ކުދިޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ނުވަތަ ނުލިބުމަކީ އިންސާފާ ގުޅިފައިވާ ސުވާލެއް ކަމުގައި...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 12:55:56
15 އަތޮޅެއްގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ތައާރަފުކުރަން އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: ވަޒީރު

ރާއްޖޭގެ އިތުރު 15 އަތޮޅެއްގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ނުވަތަ ޢާންމު ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާނެކަމަށް ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާބެހޭ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:45:57
އާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ދެން ބާއްވާނީ އަންނަ ހަފްތާ

މަޖިލީސް ހިންގާނެ އުސޫލުތަކާއި ގަވައިދުތައް ކަނޑައަޅަން ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އާ މަޖިލީހުން އެ ގަވައިދުތައް ކަނޑައަޅާ ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:45:17
'ކުދި ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިކޮށްދީ'

ސިޑްސް ގައުމުތަކުގައި އިންވެސްޓަރުން އިންވެސްޓު ކުރާ ކޮންމެ ޑޮލަރަކީ އޭގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޒަމީރު ދެއްވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:31:34
ރައީސް، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގެސްޓޮން ބްރައުންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއްވެވީ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 12:26:18
ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 12:14:22
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އާންމު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

ރާއްޖޭގެ އިދާރާތަކުގެ އާންމު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން ދެ ދުވަހުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:05:41
އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިއުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިއާސީ ސިވަލެނީއާއި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން ތަރައްގީގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 11:56:09
ސިޑްސްގައި ރާއްޖެއިން އަދާކުރާ ދައުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޢުރީފް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ރައިޓް އޮނަރަބްލް ލޯރޑް ރިޗަޑް ބެންޔޯންއާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:51:32
ޙައްޖު ތެރޭގައި ސްކޭމުތަކުގައި ނުޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޙައްޖު މޫސުމުގައި އެކި ވައްތަރުގެ ސްކޭމުތަކުގައި ނުޖެހުމަށާއި އޮޅުވާލުންތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ޙައްޖު މޫސުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހިންގުމަށް ރާވައިކަން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:51:26
ޗައިނާ އީސްޓަންގެ ދަތުރުތައް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބާއްވަން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިންކަމަށްވާ ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:47:24
މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

މިއަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސާތު، މާދަމާ މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ހަމަވާނެއެވެ. ގައުމީ އިނާމަށް މިއަހަރު ހުޅުއްވައިލައްވައިފައިވަނީ، މައިގަނޑު 38 ދާއިރާއަކުންނެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:39:31
ކުންފުންޏަކަށް 6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ފެނަކައިގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި

’ކެމްޕިއަން މޯލްޑިވްސް' ނަމަކަށް ކިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ ފެނަކައިން ކެމްޕިއަން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:38:02
ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރަން ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ތައުރީފްކޮށްފި

ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ތައުރީފްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު އިއްޔެ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެންޑް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:37:38
ރައީސް މުއިއްޒު ސިޑްސް4ގެ އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ހަތަރުވަނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރެންސްގެ އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގް: ‘ރިވިޓަލައިޒިން...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-29 11:37:29
ރައީސް މުއިއްޒު ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިއާސީ ސިވަލެނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުން މިއަދު ބޭއްވެވީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:33:19
1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ-ބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސުމަށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓްރެޜަރީ ބިލް (ޓީ-ބިލް) ވިއްކަން ހުޅުވާލުމަށް މާލީ ވުޒާރާއިން ނިންމަވައިފިއެވެ. މާލީ ވުޒާރާއިން ހުޅުވާލަނީ ޖުމްލަ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:29:12