×
މައި ސަފުހާ
އިތުރު 5,923 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި

ރާއްޖެއިން އިތުރު 5,923 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގައި އަލަށް މިވެކްސިން ޖެހި 5,923 މީހުންނާއެކު މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 111,415 މީހުން މިވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 22:53:11
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 196 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 196 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 22:31:45
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

އއ. މަތިވެރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-28 15:21:12
އިންގިލާބާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުން އދ. ގައި ހުންނަވާ މިޔަންމާގެ މަންދޫބު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މިޔަންމާއިން އދ.އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ކިޔާއޮ މޯ ޓުން މި ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަސްކަރީ އިންގިލާބަކުން މިޔަންމާ (ބަރުމާ) ގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް މިހާރު އެގައުމުގައި ވެރިކަންކުރަމުންދާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 08:03:40
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 118މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 118 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-27 22:48:27
ކޮވިޑް-19 : ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 61 އަށް

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެ ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 61އަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި އެންމެފަހުން ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-27 09:48:01
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 133 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 133 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 22:15:05
ޝާފިޔާގެ އެދުރު އަށި: ޕްރޮބްލެމް ބޭސްޑް ލަރނިންގ ނުވަތަ މައްސަލައަކާއި ގުޅުވައިގެން އުނގެނުން

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔަމުން މި ދާ ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގައި މިފަހަރު ލިޔަން މި ޤަސްދުކުރީ، ވަރަށް ހުނަރުވެރި އަދި ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމަށް ޢަދަދު ނުކުރެވޭ ފަދަ ފައިދާތަކެއް ކުރުވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 17:57:16
ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީ ލިބޭނީ ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގިގެން – އަފްޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުން ގުޅިފައިވަނީ ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީއާ ކަމަށާ، ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީ ލިބިގެންދާނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގިގެންކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 17:13:18
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސްއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދީފި

ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހަރުދަނާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-26 16:52:30
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 184 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 184 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 22:39:58
ސާއިދު، ކިޑްނީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރާތާ 2 އަހަރާއި 7 މަސް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިންގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުނަރުވެރި ނޫސްވެރިއެއްކަަމަށްވާ ސާއިދު ޢަޙްމަދު ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އެހީއަކަށް އެދީ އާދޭސްކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 19:36:30
ޤައުމެއްގައި ނުވިއްކާނެ ހަމައެކައްޗެއްވެސް ނޯންނަ ނަމަ!

ޤައުމެއް ، ޤައުމެއްގެ ތަޞައްވުރުގައި ދެމިއޮވެ ، ކުރިއަރައިގެންދަނީ ، ޤައުމީވަންތަ ރައްޔިތެއްގެ ވާޖިބުން ވިލަރެސްވެގެންވާ އެކުވެރި ، ދުޅަހެޔޮ ޖަމާޢަތެއްގައި ، އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމްވެފައި އޮވެގެންނެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 17:29:13
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކ. ގުޅީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކ. މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކ. ގުޅީގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ގުޅީގައި ކުރިއަށް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-25 14:01:04
ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސްއާ ގުޅޭގޮތުން ފެލިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީފި

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހަރުދަނާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވ. ފެލިދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-25 11:29:41
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ތިބި ބޯޓެއް ކާބޯތަކެތި ނެތި އޮޔާދަނީ: އދ.

ރޮހިންޖާ ރެފިއުންޖީން ތިބި ބޯޓެއް ކާތަކެއްޗާއި ބޯފެން ނެތި އެންޑަމަން ކަނޑުގައި އޮޔާދާ ކަމަށާއި، އޭގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު މަރުވެފައި ވެދާނެތީ އާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވާކަމަށް އދ.ން ބުނެފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 11:17:39
ބަނގުރާ ގެންގުޅުނު 2 މީހަކު މަގުމަތިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުމަތިން ބަނގުރާއާއެކު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި 2 މީހުން ބަނގުރާ ގެންގުޅޭކަމަށް ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން މަގުމަތިން ހައްޔަރުކުރީ މިރޭ އިރާކޮޅުއެވެ. މިރޭ 19:30 ހާއިރު އަސްރަފީ ބުކްޝޮޕް ކައިރިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-24 22:56:54
ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރުން

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްއަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-24 12:32:51
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 108 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 108 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-23 23:31:36
ނޭޕާލުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް އުވާލުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފި

ނޭޕާލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަޑްގާ ޕްރަސާދް ޝަރްމާ އޮލީ ނޭޕާލުގައި އުވާލާފައިވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް އިއާދަކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ނޭޕާލުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު ތާރީޚީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-23 22:41:22
ހުވަދު އަތޮޅުގެ ދެމިސްކިތެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ހުވަދު އަތޮޅު މާމޭންދޫގައި ހުންނަ މަސްޖިދު ޚާލިދު ބިން ވަލީދު އާއި މަސްޖިދުލް ވަޙްދާ މިސްކިތުގައި ކުރަން ހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-02-23 09:39:51
ކޮވިޑް-19: ޢަދަދުތައް މަތީގައި، އިތުރު 161 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 161 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-22 22:30:30
ކޮންގޯގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިޓަލީގެ އެެންބެސެޑަރު އަވަހާރައްވެއްޖެ

މިއަދުގެ ހަމަލާގައި އަވަހާރަވި އެންބެސެޑަރު ލޫކާ އަޓާންސިއޯ ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ (ޑީއާރް ކޮންގޯ) ގެ އިރުމަތީގައި އދ. ގެ އުޅަނދަކަށް ދިން ހަަމަލާއެއްގައި އެގައުމަށް އިޓަލީން ކަނޑައަޅާފައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-22 22:23:16
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-22 12:20:55
ކުށްމަދު ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޅޮހީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ނ. ޅޮހި ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-02-22 10:00:02
ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މާމަތިވެރި: ޑރ ޒާކިރް ނައިކް

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތްކުރުމުން އެލިބިގެންދަނީ ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މާމަތިވެރި ނިޢްމަތެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ ޒާކިރް ނައިކްވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީގެއިތުރުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-02-22 00:18:18
ކޮވިޑް-19: ޢަދަދުތައް މަތީގައި، އިތުރު 157 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 157 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-21 22:47:38
ޑޮކްޔާޑަކީ ރާއްޖޭގެ އިތުރު ސަރަޙައްދެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބައިތިއްބަން ކުރާކަމެއް: ޢުމަރު

ދިވެހި ސިފައިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އުތުރުތިލަފަޅުގައި އިންޑިޔާއިން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޮކްޔާޑަކީ އިންޑިޔާގެ ކަނޑުގެ ލަޝްކަރުގެ އުޅަދުތަށް ބަދަރު ކުރުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށާއި އަދި އިންޑިޔާ ސިފައިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-21 13:21:19
ކޯސްޑްގާޑްގެ ބަނދަރަކާއި ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްޤީކުރަން އިންޑިއާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)ގެ ކޯސްޑްގާޑްގެ ބަނދަރަކާއި ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މިމިއެއްބަސްވުމުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-21 12:53:43
އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްމަދަރުސާ ތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކީސްޓޭޖް 4 އަދި 5 ގެ އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-02-21 08:49:21