×
މައި ސަފުހާ
ޕާކިސްތާނުން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މި ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 16:00:44
ހުވާކުރާތާ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަންޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަންޖެހޭގޮތަށް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް އާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 15:59:00
މުލީގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އައު ޖަނަރޭޓަރެއް އިންސްޓޯލްކުރަން ފަށައިފި

މ. މުލިން ކަރަންޓް ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން އައު ޖަނަރޭޓަރުތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވިދާޅުވީ މ.މުލީގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިހުރި 2 ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 15:26:43
ފަރެސްމާތޮޑާގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 15:15:58
ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކާނާ ވިހަވުމުގެ ހާދިސާގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުންގެ ޝުކުރު!

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކާނާ ވިހަވެގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަރުވާދޭން ޖެހުނު ހާދިސާގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން ޝުކުރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 15:11:46
ސަލާހުއްދީން ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސަލާހުއްދީން ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 14:48:33
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެސިޓީގެ ކުނިގޮނޑުގައި ކަމަށެވެ. މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ރޭ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 14:21:26
އިޓަލީގެ 90 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ މިލިއަނަކަށް އަރަނީ

އިޓަލީގެ 90 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1 މިލިއަނަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. އިޓަލީގެ ސިއްހަތާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-07-18 14:15:22
އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭ 2 ފުލުހުންގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕޮލިސް ކޮލެޖުން ތަމްރީން ހެދުމަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު، އެ ދެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅުވަމުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 14:02:43
މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ގްރޫޕަކުން ދިވެހި ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 13:27:07
ކާނާ ވިހަވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދެ ދަރިވަރުންގެ ޙާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ފުލުހުން

ކާނާ ވިހަވަގެން އައްޑޫ އިކުއެޓޮރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް،

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 13:21:07
ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު މުއުމިނާ ޙުސައިންފުޅު އަވަހާރަވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ އެކްސްގައި ކުރެއްވި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 13:13:21
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މަންމާފުޅު މުއުމިނާ ޙުސައިންފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މުއުމިނާ އަވަހާރަވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަވަނިކޮށް މިއަދު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 13:09:12
ޕާކިސްތާނުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރާއި 7 ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި 7 ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މި ސާމާނުތައް ހަދިޔާ ކުރީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 13:05:12
ހުޅުމާލެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހުޅުމާލެއިން 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 12:53:39
ދިވެހިންނަށް ވީޒާއާނުލައި ތައިލޭންޑުގައި 60 ދުވަހު ތިބެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންނަށް ވީޒާ ނެގުމަކާނުލައި 60 ދުވަހު ތައިލެންޑުގައި ތިބެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ ތައިލެންޑުގެ އިމިގްރޭޝަން އުޞޫލުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަކާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 12:44:50
ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ހުުޅުމާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ހުުޅުމާލެއިން ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގެ ފުލުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލުކުރަމުން ދިޔައިރު އޭނާއާ މެދު ތުހުމަތުކުރެވިގެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 12:40:07
އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ހެޔޮ ނަސޭހަތެއް ދެއްވި ބޭފުޅަކީ ސޯލިހްގެ މަންމާފުޅު: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މަންމާފު މުއުމިނާ ހަސަންފުޅަކީ އެމަނިކުފާނަށް ހެޔޮ ނަސޭހަތް ދެއްވި އެންމެ ގާތް އެއް ބޭފުޅާ ކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 12:36:23
މާލޭގައި ހުރި ނަރުދަމާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވައި ސާފުކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރަން ފަށައިފި

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮންޕެނީ، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނެއްގައި ވައި ސާފުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 12:35:26
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރިއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއްގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޖުލައި 8 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރިއާ ގުޅިގެން އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 12:15:06
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައި ޕާފޯމަންސް ކޯޗަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓު ޕްރޮގްރާމެއް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހައި ޕާފޯމަންސް ކްރިކެޓް ޕްރޮގްރާމްއެއް ފަށައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 13-22 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:38:47
ޔުނީފޯމް އެޅި ކޮންމެ މީހަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ މީހެއްކަން ކަށަވަރުކުރާނަން: ވަޒީރު އިޙްސާން

ދާޚިލީ ސަލާމަތާ ފަންނިއްޔާތާބެހޭ ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ ޔުނީފޯމު އެޅި ކޮންމެ މީހަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ މީހެއްކަން ކަށަވަރުކުރައްވާނެކަމަށް ވަޒީރު ޢަލީ އިޙްސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:36:25
ކާނާ ވިހަވި ދެ ދަރިވަރުން އައިސީޔޫގައި، ދެންތިބި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ކާނާ ވިހަވަގެން އައްޑޫ އިކުއެޓޮރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ދެ ދަރިވަރަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ކާނާ ވިހަވެގެން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 08:49:35
އުރީދޫ މަސްރޭސް މިފަހަރު 3 ސަރަޙައްދެއްގައި، ވަރަށް ފޯރިގަދަވާނެ

އުރީދޫ މަސްރޭސް 2024 މިއަހަރު އޯގަސްޓްމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫގެ މިފަހަރުގެ މަސްރޭސް ވެގެންދާނީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ކުލަގަދަ އަދި ފޯރިގަދަ މަސްރޭހަށްވާނެކަމަށް އެކުންފުނިން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 08:34:05
ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ބޯޓު ބަނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ބޯޓު ބަނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށް އެކުންފުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޒިޔާދު މިހެން ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 08:31:23
ޔަހޫދީ އަސީރުންގެ ފުޓޯތަކެއް ހާމަކޮށްފި!

ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް ޖިހާދުކުރަމުންދާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން މި ދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގައި ރަހީނުކުރި ޔަހޫދީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލްގެ އަސީރުންގެ އާއިލާތަކުން އަސީރުންގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-17 23:38:25
ކާނާ ވިހަވި 5 ދަރިވަރުން އައިސީޔޫގައި، 1 ދަރިވަރުގެ ހާލު ސީރިއަސް

ކާނާ ވިހަވަގެން އައްޑޫ އިކުއެޓޮރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދަރިވަރުންގެތެރެއިން 5 ދަރިވަރަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށާއި، 1 ދަރިވަރުގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 23:06:50
ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ކާނާވިހަވުމުގެ ހާދިސާ: 5 ދަރިވަރުން އައިސީޔޫގައި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ކޮލެޖުގައި ހިނގި ކާނާވިހަވުމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 5 ދަރިވަރުން މިހާރު ވަނީ އިންޓެންސިވް ކެއަރ ޔުނިޓް (އައިސީޔޫ) ގައި

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-07-17 23:04:56
ކާނާ ވިހަވި އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ފަސް ދަރިވަރަކު އައިސީޔޫގައި، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް

ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ކާނާވިހަވިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ދަރިވަރަކަށް އައިސިޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި، އެއް ދަރިވަރެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-17 22:56:47