×
މައި ސަފުހާ
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން، ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދެވޭ ވަރަށް އެބަލީގެ ކޭސްތައް މަދުވެއްޖެ ކަމަށާއި ދުވާލަކަށް 50 އަކަށް ކޭސް ފެނުމަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 02:24:17
މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ބާރު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން، ވިސްނުމަކީ ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން: ސީޕީ

ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ފެންނަ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބަލާއިރު، މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ވިސްނުމަކީ އިލެކްޓްރިކް ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 01:41:16
ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިިފި

ލޯކަލް ކައުންސިން އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވުމުން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިލުމަށް ޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަދަލު، އެ ގޮތަށް ފާސްކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 01:06:05
މާބޮޑަށް ބަލި ގޯސްވެ ކުއްލިއަކަށް މަރުވާ ހިސާބަށް ދަނީ ބިދޭސިންގެ ކިބައިގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އާދަ ނެތުމުން

ހަމަ ހުރެފައި، ވަރަށް ކުއްލި އަލާމާތްތައް ފެނުމަށް ފަހު މަރުވުމަކީ މި ބަލިން ދިމާވާކަމެއް ނޫންކަމަށް ޑޮކްޓަރު އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑޮކްޓަރު އަފްޒަލް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ މާލޭގެ މަގުމަތިން ހޭނެތިފައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-27 00:59:21
މަޖްލިސް ހުޅުވޭނަމަ މިސްކިތްތައް ހުޅުވެންވާނެ: ޑރ ޢިޔާޟް

މަޖްލިސް ހުޅުވޭނަމަ މިސްކިތްތައް ހުޅުވެންވާނޭ ކަމަށް ޑރ ޢިޔާޟް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައެއްގެ ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެގެން ބައެއް އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނަމަ ރައްޔިތުންގެ ޕްރެޝަރ އާއިއެކު މިސްކިތްތައް ހުޅުވަން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-27 00:07:51
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްް ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 23:51:10
ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މާސްކް އަޅަންޖެހެނީ އެހެން މީހުން: ޑރ. އަފްޒަލް

ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީން މާސްކު އަޅުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކުދީންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭނީ އެކުދީން ގެންގުޅޭ މީހުން ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އަމިއްލައަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-26 23:37:28
މީހުން މަރުވާ މިންވަރު އިތުރެއް ނުވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ކޯވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 5 މީހަކު މަރުވެފައިވާ އިރު ނިސްބަތުން މީހުން މަރުވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިނުވާ ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިާޙރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-26 22:53:28
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއް ނޫން: އަފްޒަލް

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 22:47:28
ކޯވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެކަމަށް އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރާއްޖެއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-26 22:38:55
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއް ނޫން: އަފްޒަލް

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 22:35:18
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއް ނޫން: އަފްޒަލް

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 22:20:47
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއް ނޫން: އަފްޒަލް

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 22:13:35
މިހާތަނަށް 467 ރިސޯޓު މުއައްޒަފަކު ކަރަންޓީނު މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވާލައިިފި

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި 467 މުއައްޒަފަކު ކަރަންޓީނު މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކުރައްވައިފިިއެެވެ. ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތާށިވެފައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-26 21:24:42
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމަށް އަމަލު ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް އެބައޮތް: ފާއިޒް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލު ކުރުމާއި ނުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހްތިޔާރުގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 21:06:25
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 19:33:28
މާލޭގައި ތާށިވި ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ރަށަށް ނުދެވިފައި ތިބި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 467 މީހުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މާލޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 19:10:52
ކައުންސިލްތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ޖެހޭނީ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން: އާދަމް ޝަރީފް

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 17:59:10
މާސްކު އަޅައިގެން ވާހަކަދެއްކުން މެމްބަރުންނަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޗެމްބަރުގައި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން މާސްކް އަޅުއްވައިގެން ތިއްބަވަން ޖެހުމުން ކުރިމަތިވި ދަތިތަކަށް "ޓެކްނިކެއް" ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 17:25:05
ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެހީތެރިކަން ދެނީ

ނިއު ނޯމަލްގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އެހީތެރިކަން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބު، ޑރ. އަރްވިންދު މާތޫރާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 17:13:46
ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތް މުރާޖައާކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުގައި އެދެނީ

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އިނާޔަތްތައް މުރާޖައާކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން ސަރުކާރަށް އެންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 17:11:40
މަސްތުވެގެން ހުރެ ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ގަދަކަމުން މީހަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އިއްޔެ ރޭ ލ. ގަމުގެ ގެއަކަށް މަސްތުވެފައި ހުރި މީހަކު ވަދެ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 16:45:04
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުނުކޮށް ނުވަ ކަމަކާއެކު އިންތިގާލީ ގާނޫނެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނުވަ ކަމެއް ހިމެނޭގޮތަށް އިންތިގާލީ ގާނޫނެއް ފާސް ކުރަން، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 16:27:39
ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް 10 މިނީ ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް 10 މިނީ ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ތައިލެންޑް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރިސާޗް އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން އިންސްޓިޓިއުޓެއް ކަމަށްވާ ކިންގް މޮންކުންޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 14:52:09
މާބަނޑު މީހަކު ވިހަން ތަނަށްއަރައި މަސްތުރަ ނުވެގެން އުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ސިފަކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ، މާބަނޑު މީހަކު ވިހަން ތަނަށްއަރައި މަސްތުރަ ނުވެގެން އުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-26 14:16:23
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމާ މެދު ގާނޫނީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ހިޔާލު ތަފާތު: ނަޝީދު

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ މެދުގައި ވެސް ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 14:12:47
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވިސްނުން ދެކަފި ވެފައި

އާ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަނަށް މަގާމުގައި ދެމިތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހާ މެދު އެމްޑީޕީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:48:25
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު މިއަދު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ. އެ މީހުން ފޮނުވާލީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޚާއްސަ މަތިންދާބޯޓެއްގަ އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:23:02
ގައުމީ ޓީމަށްދޭ އެލަވަންސް ލަސްވުމަކީ ބޮޑު ސުވާލެއް: ފައިސަލް

އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ގައުމީ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ (އެލަވަންސް) ދޭން ޖެހޭ މުއްދަތަށް ވުރެން ފަސްވުން ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވާ ސަބަބަކީ އުފެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:13:49
ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން ނަރުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން އެއަތޮޅުގައި ލޮކްޑައުންގައި އޮތް ނަރުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. ނަރުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން ވެދިން އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-26 12:49:10