×
މައި ސަފުހާ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރައްވަޢިފި

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މި ބިލް ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންނާއި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:31:36
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ބިލު ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

މި އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވުމަށް ބަންޑާރަނައިބު ލަފާފުޅުދެއްވުމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އެ ބިލު

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:30:53
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސް ކުރާ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލް ރައީސް މުއިއްޒު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ.. The post މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސް ކުރާ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި first appeared on

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:28:41
ޤައުމީ އެއަރލައިނުން އޭޕްރީލްމަހު ލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ސްރީލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން އެންމެ ފަހުން ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާފައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލީ

ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-02-29 20:26:52
އިންތިހާބު ރޯދަ ފަހަށް ފަސްކޮށް، ރައީސް ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. -- އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ --

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 20:25:11
އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ މި ނިންމެވުމާ އެކު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބު ދެން އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 20:24:54
މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމާ ބެހޭ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:19:01
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ބިލު، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފަޔާއެކު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ގާނޫނަށް ފަސް ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު މި ބިލު

އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 20:18:28
ބިލު ތަސްދީގު ކޮށްފި، އިންތިހާބު އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން

ބިލު ތަސްދީގު ކޮށްފި، އިންތިހާބު އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން...

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:18:12
އިންތިހާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރި މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ ބިލު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވީ،

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 20:17:13
މަގޫދޫގައި މަސްކަނޑާ އަށްޓެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއްް ހޯދަނީ

ފ. މަގޫދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މަސްކަނޑާއަށްޓެއް ޑިޒައިންކޮށް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މަގޫދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މަސްކަނޑާއަށްޓެއް ޑިޒައިންކޮށް

މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-29 20:12:57
މަޖިލިހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން %33 އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރަން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެ ބިލް މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 20:10:23
އޭޖީ އުޝާމް: އިސްކުރާނީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު

އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ގާނޫނީ ރައުޔަކީ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 80 ކަމަށް ގުނަން މަޖިލިހުން ގެނައި އިސްލާހު ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 20:07:04
މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހިފަހައްޓަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހިފަހައްޓަން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. މި ބިލް މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 20:06:02
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީއަށް އީސީ ހާޒިރުކުރަނީ

މިހާރު ކަންކަން އޮތް ގޮތުން އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ބޭނުންވާ ގޮތަށް އިންތިހާބު ރޯދަމަހުގެ ފަހަށް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 20:01:41
ރައީސް ވިދާޅުވަނީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ފާސް ކުރުމުން، ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް

ރައްިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 80 ކަމަށް ބަލައިގެން، އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކުރުމުން އެކަމުގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 19:58:17
މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް

އެ އިސްލާހާ އެކު އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް މެންބަރަކު ކަނޑައެޅޭނީ އާބާދީ މަދުވެގެން 6،000އަށް އެރުމުން. އެކަމަކު މި އިސްލާހު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ 2029ގެ އިންތިހާބަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 19:54:01
ކަންކަން ނިންމަން ވާނީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން: ބަންޑާރަ ނައިބު

ކަންކަން ނިންމާއި ވާނީ، ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 19:48:09
ވާދޫގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑު

ވާދޫ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކުރީ އެ ކައުންސިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެލްޖީއޭއަށް ލިބުނު 27 މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ތަހުގީގަށް ފަހު

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 19:42:09
ބީއެމްއެލް އިން ކިހާދޫ އަށް ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ސިސްޓަމެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްމޯލް ގްރާންޓް ފަންޑުގެ އެހީއާއެކު ބ. ކިހާދޫގައި ގްރީންހައުސް ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ސިސްޓަމެއް ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) އިން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 19:39:25
ރައީސަށް ލަފާ ދިނުމުގައި ގާނޫނީ މަސްލަހަތު އިސްކުރާނަން: އޭޖީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުން ގުނަމުން އައި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބަދަލެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ގަވައިދަށް

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-29 19:37:43
ރައީސަށް ލަފާ ދިނުމުގައި ގާނޫނީ މަސްލަހަތު އިސްކުރާނަން: އޭޖީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުން ގުނަމުން އައި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބަދަލެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ގަވައިދަށް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 19:36:52
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ މައްސަލައިގައި އީސީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރޯދަ މަސް ތެރޭގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ފާސް ކުރުމާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަމަލު

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 19:25:15
ކުއްޖެއްގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާނެ އަމަލެއް ކުރި މީހަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވެހުރެ އެ ކުއްޖާގެ ސިއްހަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ އަމަލެއް ގަސްތުގައި ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މީހަކު

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 19:07:53
އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ: ބަންޑާރަ ނައިބު

އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުޝާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 19:05:25
ރައީސަށް ގާނޫނީ ލަފާދިނުމުގައި ގާނޫނީ މަސްލަހަތު އިސްކުރާނަން: އޭޖީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުން ގުނަމުން އައި ގޮތާއި ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް އެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބަދަލެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-02-29 18:58:38
ސިދާންތް ބޭނުން ވަނީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން

ލޯބީގެ ފިލްމް ތަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށާއި ފިލްމް ލޯބީގެ ފިލްމް އެއް ކުޅެލަން ވަރަށް ބޭނުން ވާކަމަށް އެކްޓަރު ސިދާންތް ޗަކްރުވެދީ ބުނެފިއެވެ. 30 އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބުނީ ވަރަށް ރީތީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކުޅެން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 18:54:06
ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ދަނީ ގޮންޖަހަމުން، ކުރިމަގު ބަނަ

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފަރާތުން މުޅިން ވެސް ފެންނަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގޮންޖަހަމުންދާތަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޯދަ މަހު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 18:28:52
ޤައުމީ އެއަރލައިނުން އޭޕްރީލްމަހު ލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ސްރީލަންކާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ ސްރީލަންކާގެ ކޮލަންބޯއަށް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 18:28:30
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މަހުގެ މުސާރަ އާއެކު ރޯދަ އިނާޔަތް ދީފި

މި މަހުގެ މުސާރަ އާއެކު، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޖަމާކޮށްފިއެވެ. މި އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަ މަސް ފެށޭއިރު، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

އެކި.އެމްވީ - 2024-02-29 18:18:19