×
މައި ސަފުހާ
ނަޝީދު ފެކްޝަނަކީ އެމްޑީޕީކަން ޔަގީނެއް ނޫން، ޕީޕީއެމަށް ވުރެ ގޯސް: އަސްލަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 65 އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ތިއްބެވި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުންނަކީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސްތައް ގަބޫލުކުރާ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންކަން ޔަގީނެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 13:03:12
ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެއިން 120 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން, ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ސާފުކޮށް 120 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައި ވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 12:07:33
ހުޅުދާން 5

"ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކީރިތި ގުރުއާން ގިނަގިނައިން ކިޔަވާ ހިތުން ދަސްކޮށް ތަރުޖަމާ އަދި ތަފްސީރު ކިޔުމާއި އަޑުއެހުން، ސުންނަތް ނަމާދުތައްކޮށް ޒިކުރުކުރުން، ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރުން، އާއިލީ ގުޅުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 11:51:01
ރޯދަ މަހު ފުލުހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ޓްރެފިކު ފްލޯއަށް

މި ރޯދަ މަހު ވެސް ފުލުހުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ޓްރެފިކު ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ރޭ 'އެސްއެސްޓީވީ'ން ގެނެސްދިން 'ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުން' ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 11:25:06
ހުރިހާ ގެތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ވެމްކޯ ތައްޔާރު!

އާ އުސޫލާއެކު މާލޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާމުންދާ ފީ ކަރަންޓު ބިލުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 11:02:24
މި ރަމަޟާން މަހު، އަޅުކަންތަކުގައި ހީވާގިވެ އުޅުމަށް، ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

މި ރަމަޟާން މަހު، ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިތުރުކޮށް، ތަރާވީސް ނަމާދާއި އެހެނިހެން އަޅުކަންތަކުގައި ހީވާގިވެ އުޅުމަށް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 10:07:54
ހުއްދަ ނެތި އަޑު ބޭނުން ކުރި ކަމަށް ބުނެ، 40 މިލިއަން ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބޭޑް ބަނީ، އޭނާގެ ލަވަތަކުގައި އޭނާ ކުރިން ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު އަންހެން މީހާގެ އަޑު، އޭނާގެ ހުއްދައާ ނުލައި ބޭނުން ކުރި މައްސަލައެއް ހޫނުވެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއުޒިކް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 09:37:21
ތ. އަތޮޅު ހައިރާން ކޮށްލައިފި، އަމާޒަކީ ގައުމު ތަމްސީލުކުރުން

ބޫޓުގެ ނާޑުވާ އައްސާލުމަށްފަހު، ދުއްވައިގަތް ސައްމަގެ ހިތް ވަނީ ޖޯޝުން ފުރިފައެވެ. ބޯޅަ އަތަށް ލިބުމާއެކު ކުޑަކޮށް ފުއްމާލުމަށްފަހު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުގެތެރެއަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔަ ގޮތުން އެ ހިތް އުފަލުން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-23 09:31:38
އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަހަތަށް ނޭރުން: އަސްލަމް

އެމްޑީޕީ އަށް އިންތިހާބުތަކުގައި އަބަދުވެސް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ އާއި އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބުކުރާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަހަތަށް އެ ދާއިރާގައި ދެން ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 09:06:24
ބިލެއްދޫގެ މީރު ބިލެތްގަނޑު: ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއް!

ދުފުމަކީ، ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ވެސް މި ރަށުގައި އޮންނަ އާދައެއް. މި ރަށުގައި ނުދުފާ މީހަކު ވަރަށް މަދު. ރަށުގައި، އަނގައިގެ ކެންސަރުގެ ފަސް މީހަކު ފެނުމުން ވެސް އެއީ އިންޒާރެއް ކަމަކަށް މި ރަށު މީހުންނަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 08:08:13
ރަމަޟާން މަހަކީ، ބަރަކާތާއި ރަހުމަތުން ފުރިގެންވާ މައްސަރެކެވެ.

މިއަދަކީ، މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މުލަރޯދަ ދުވަހެވެ. ރަމަޟާން މަހަކީ، ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުން ފުރިގެންވާ ވަރަށް މާތް މައްސަރެކެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ ހެޔޮކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:45:18
ފަރީން

ވިއްސާރަ، ބަނަ ދުވަހެކެވެ. ހެނދުނު ވެހެންފެށި ވާރޭ ހަވީރު ވީއިރު ވެސް ހުއްޓައެއް ނުލައެވެ. ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުކައިރިން ލާފައި ފަރީން ދިޔައީ ކޮންމެހެން ވެސް ކޭކެއް ގަންނަން ޖެހޭތީ އެވެ. ކޯޓު ލައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:41:46
އެއްފައި ނެތަސް މިވަރުގެ ހީވާގި މީހަކު ނެތް!

ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް މަދެވެ. އެކަމަކު މުހައްމަދު ޔޫސުފްގެ ހުރިހާ ބާރަކީ ކެރުމާއި ހިތްވަރެވެ. އޭނާ އަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނުދެއްކޭނެ އެވެ. ރުކަށް އަރަ އެވެ. ރާނަ އެވެ. މަހަށް ދެ އެވެ. ލަނޑާ ނަގަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:40:02
ޔޫރަޕް މާކެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މީރު އިންސްޓަންޓް ހޮޓް ޗޮކްލެޓެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ހޮޓް ޗޮކްލެޓަކީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ. މި ބުއިން މިހާރު ގޭގައި ތިބެގެން މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވި ދާނެ އެވެ. ބޭނުން ވާނީ "އަރޫބާ" ހޮޓް ޗޮކްލެޓް 26 ގްރާމްގެ ކުޑަ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 07:37:36
ޖޭޕީއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާނެ މެނިފެސްޓޯއެއް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ހަދަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ މެނިފެސްޓޯއެއް ހަދަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-23 04:13:39
ޖޭޕީ އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުން ގުޅިގެން މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދެބައިމީހުން ގުޅިގެން މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 23:59:02
އަޅުގަނޑަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ތަރައްގީ ފޯރުކޮށްދޭނެ އެޖެންޓް: ޝާޒް

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަނީ، ރައްޔިތުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ތަރައްގީ ފޯރުކޮށްދޭންކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ޝާޒު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 23:08:53
މާލޭ ސަރަހައްދުން 26 މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާނެ

ރޯދަ މަހު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ 26 މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަ ދުވަހަކީ މާދަމާއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 22:50:18
މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ގދ. މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 33 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 22:49:56
ފިލައިގެން އުޅުނު ފައިހުގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

ގްރޫޕް ހަދައިގެން މާރަމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު މަހެއް ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅެފައި އަމިއްލައަށް ފުލުހާ ހަވާލުވި އިބްރާހިމް ފައިހް ނިޒާމްގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް ދީފި އެވެ. ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 21:18:02
މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ގދ. މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކު މަގުމަތީގައި ދަމައި ކޫއްތި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 21:08:16
ދިރާގުގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް: ބޮޑު އިނާމަކަށް ޢުމްރާ ދަތުރެއް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު އެކި ޕަކޭޖްތަކާ އަދި އިނާމުތައް ދެއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ވެސް ދިރާގުން ތަފާތު ޕެކޭޖްތަކެއް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 18:55:19
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް އިން މުއްކި ތިން އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އެމްޕީއެލް އާއި ފެނަކަ ބައްދަލުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ހިނގައިދިޔަ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ފެނަކަ ޓީމަށް ކުޅުނު އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) ތިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 18:45:24
ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ޖޭޕީއާ ބައްދަލުކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު މިރޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު އުފައްދާފައިވާ ފިކުރެއްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 18:23:56
ރަމަޟާން މަހު ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ގިނަކޮށް ﷲގެ ދިންނެވުމަށް އެދި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ސިޔާމް

މި ފެށުނު ރަމަޟާން މަހާއެކު ގަދަ އަޅައި ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކޮށް ﷲގެ ދިންނެވުން ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު އެންމެހާ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 18:11:41
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ރާއްޖެއާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެއާއި ދެނުކުކޮރެއާ ދެމެދުގައި ސީދާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުކުރުމަށާއި، ދެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެގައުމުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 17:22:04
ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ގާސިމާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ މިރޭ ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 17:08:54
ފައިހުއަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ފިހާރައެއް ތެރޭ ޒުވާނަކު މަރާލިކަމަށް

މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ފުލުހުން ހޯދި އިބްރާހީމް ފައިހު ނިޒާމް އަކީ، މިދިޔަ މަހު ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްކަން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 16:16:23
ޓްރެފިކް މެނޭޖުކުރަން މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ބަންދު

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް މާލޭގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް މަގުތަކަށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ފުލުހުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް މާދަމާ ފަށާއިރު، މާލޭގެ ޓްރެފިކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 14:26:36
ރޯދައިގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

މާލެ- މާޗް 22، 2023: މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް: ބާޒާރުމަތީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ނަގާފައިވާ މި ފޮޓޯތަކުން ފެންނާނީ މުލަ ރޯދަ އަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ގަތުމަށްޓަކައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 13:48:14