×
މައި ސަފުހާ
ސީޕީ ހަމީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން މިރޭ ބުނީ މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އެތަނުން ތަހުގީގު ކުރާ ކަމަށާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 19:19:32
ފުށިދިއްގާއަށް ފުލުހުން ގޮސް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

އދ. ފުށިދިއްގާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، އެ ރަށުން މާލީ މަންފާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އެ ރަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 19:10:30
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު ނަޒީހު މަގާމުން ވަކިވަނީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ އެދެނީ މާދަމާ މެޗުގައި އިދިކޮޅަށް ކުޅެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 19:04:37
ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރިފުޅު އަޅުގަނޑަށް ވަގަށް ގޮވައިފި، ބައްޕައަށް ވަގަށް ގޮވުން މާކޫލްވާނެ: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަހްލޫފުގެ ހޫނު ރައްދެއް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒައިން އަބްދުﷲ އަށް ދެއްވައިފިއެވެ. މަހްލޫފް މިއަދު އަމިއްލަފުޅު ފޭސްބުކްގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 17:24:05
ބިދޭސީން ވަދެ މިއަދުވެސް ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރާލައިފި، އަދިވެސް ކިޔޫގައި އެތައްސަތޭކަ މީހުން އެބަތިބި

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދުމަށް މިއަދު ވެސް އެތައްހާސް ބިދޭސީންނެއް ވަދެ ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަނޑު ފުރާލައިފިއެވެ. އަދިވެސް ގަލޮޅުދަނޑުގެ އޮލިމްޕަހާ ދިމާ ގޭޓުން ފެށިގެން ގޮސް ގަލޮޅުސަހަރާ ކަންމައްޗާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 15:09:06
ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދުމަތުގެ ފަސޭހަކަން ރަށްރަށަށް

ރަށުގައި ހުންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ސާމްޕަލް ދީގެން، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލޭގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަން ފެށުމުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މާދަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 14:54:09
އައްޑޫސިޓީގެ ދިހަ ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގެ ދިހަ ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފި އައްޑޫސިޓީގެ ދިހަ ސަރަޙައްދެއް މިއަދު ސާފުކޮށްފިއެވެ. މިއީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކުލީން އަޕް ޑޭ" ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަކަރަކާތެކެވެ. މިއަދު ހެނދުނު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 13:39:36
ރައީސް ސޯލިޙަކީ މަޑުމައިތިރި، ވިސްނުންތެރި، ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް، ކުރީ ސަރުކާރުތަކަށްވުރެ މިސަރުކާރު ރަނގަޅުވާނެ: ގާސިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި، ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކަންކަން ކުރައްވާ، ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެހެންވެ މީގެކުރީގެ ސަރުކާރު ތަކަށްވުރެ ރައީސް ސޯލިޙުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 13:04:02
ކޮމިޓީގެ ދައުރާ މެދު އަލީ ވަހީދުގެ ބޮޑު އިތުބާރެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންކަމުގައި އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީން ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭގޮތަށް ކަމަށާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 12:35:56
ސާކުގެ ލިޓަރަރީ އެވޯޑު އަޝްރަފަށް ލިބިއްޖެ

ސާކު ގައުމުތަކުގެ ލިޔުންތެރިންނާއި އަދަބިއްޔާތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ އިން ދޭ ލިޓަރަރީ އެވޯޑު ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ. އެ އެވޯޑް އަޝްރަފަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 12:26:56
"ކިޕްޗޯޖްގެ ދުވުމުން އަހަރެމެންނަށް ވެސް ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ"

މެރެތަނެއް ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ އަވަހަށް ދުވި ފުރަތަމަ މީހާގެ ގޮތުގައި ކެންޔާގެ އެލިއޫޑް ކިޕްޗޯޖް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހާސިލްކުރި ޝަރަފް، ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މެރެތަން ރެކޯޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 12:00:26
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މިހާރުގެ ވެސް ރައީސް، އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 11:17:02
އެމްޑީއެންގެ ތަހުގީގަށް ޙާޒިރުކުރަންޖެހޭ ބައެއް މީހުންނަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާތީ އެމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 11:13:30
އެމްޑީއެންގެ އިސް މީހުން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަން ޗިޓް ފޮނުވަން ފަށައިފި

އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ އިސް ބައެއް މީހުން ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 11:10:27
އެތައް ހާސް ބިދޭސީންނެއް އަނެއްކާވެސް ދަނޑަށް ޖަމާވެއްޖެ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ހަފްތާއެއްގެ މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިއަދު ފެށުމާ އެކު އެތައް ހާސް ބިދޭސީންނެއް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ޖަމާވެއްޖެ އެވެ. ކޮންމެ ހޮނިހިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 10:59:16
ޕީޖީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބާތިލްކޮށްފި

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް އެމަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.އެގޮތުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 10:55:55
އަމިއްލަ އެދުމަށްވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން ހޯމް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި

އަމިއްލަ އެދުމާއި، މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރަން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 10:55:43
ބިދޭސީއަކު ރަހީނުކޮށް ފައިސާތަކެއް ހޯދަން އުޅެފި

މާލޭގައި ބިދޭސީއަކު ރަހީނުކޮށް ފައިސާތަކެއް ހޯދަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހެކެވެ.ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 10:55:21
ޒުވާން ޓީމު ކެމްބޯޑިއާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޔުއެފާ އެސިސްޓް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި އިއްޔެ ކެމްބޯޑިއާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 10:55:19
އެމްޑީޕީއަކީ ލާދީނީ ބައެއް ނޫން، މިޕާޓީއަށްވުރެ ދީނަށް އުޅޭ ބަޔަކު ނޫޅޭނެ: ނަޝީދު

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ލާދީނީ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 10:54:12
ޝަހިންދާ ފުލުުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެޖަމިއްޔާގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރު، ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުން އަދި މިކަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 10:52:49
ތަކަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ހއ. ތަކަންދޫގައި ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.ތަކަންދޫގައި ލެބީޓަރީގެ ހިދުމަތް ފެށިފައި މިވަނީ އެ ރަށުގައި ސިއްހީ މަރުކަޒެއްގެ ހިދުމަތް ފެށިތާ 15 އަހަރު ފަހުންނެވެ.އެރަށުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 10:45:58
އެލްސާ އާއި އަނާގެ ހިންދީ އަޑު ޕްރިޔަންކާ އާއި ޕަރިނީތީގެ އަޑުން

'ފްރޯޒަން 2' އަށް ހިންދީ ބަހުން އަޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ޕްރިޔަންކާ އާއި ޕަރިނީތީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓްވެސްމެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 10:42:33
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއަދު ވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ޖަމާވެއްޖެ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއަދު ވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑަށް ޖަމާވެއްޖެއްޖެއެވެ. ގަލޮޅުދަނޑު ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ އިރާކޮޅުން ފެށިގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 10:17:33
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހިލޭ އެހީދޭ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ރޭ ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 09:59:01
ނާއިމަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

ފަހަކަށް އައިސް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މުހައްމަދު ނާއިމްގެ ކަކުލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވެ ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އުމުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 09:49:49
ވައިގެ މަގުން އައްޑުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ބަންދުކޮށްފި

ވައިގެ މަގުން އައްޑޫސިޓީއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފިއެވެ. ޢުމުރުން 20 އަހަރުގެ އެމީހާ އަތުލައިގެންފައިވަނީ އައްޑޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 09:46:13
ބްރޭކްތައް ނަގަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ހައްގުގައި: ބައްސާމް

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށައިގެން ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެހާ ގިނަ ބްރޭކްތައް ނަގަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ހައްގުގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 09:45:22
އަޅުގަނޑުމެން ބައިބައެއް ނުކުރެވޭނެ - ނަޝީދު

ސަރުކާރަކީ އެންމެ ކާމިޔާބު ސަރުކާރަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ޔަޤީން ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިބައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 08:38:41
ވިލާ ކޮލެޖް، ޕްލާސްޓިކާ "ރުޅިވެއްޖެ"

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް ގެންގުޅުން ވިލާ ކޮލެޖުން މަނާކޮށްފި އެވެ. "ސިންގަލް-ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް" މަނާކުރުމުގެ ހަރަކާތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 07:15:23