×
މައި ސަފުހާ
ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމަށް މިހާރުވަނީ ތައްޔާރުވެފައި: ރައީސް

މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-23 02:11:14
ސިފައިންގެ މީހަކަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް: ޖިންސީ ގޯނާ، ރޭޕް، ބްލެކްމެއިލް

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕް އަދި ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިފައިންގެ މީހަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން، ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 23:59:17
ސާދަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސާދަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާލެއިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި، ބްލެއިކްމެއިން ކުރުމާއި،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 23:41:01
މަޝްރޫއުތައް ލަސްވަނީ ކޯލިޝަނާ ހެދި ކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫތައް ލަސްވަނީ ކޯލިޝަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ. ކ. ގުރައިދޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 23:40:37
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.އެމްއެންޑީއެފްގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 23:32:32
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރަން ގިނަ ފަނޑިޔާރުންތަކަކާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ކޯޓުތަކުން ނިންމޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ކޯޓުތަކެއްގެ ފަނޑިޔާރުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 23:03:24
ކުޑަކުދިންނަށް އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް

ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކ. ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 23:01:29
އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރަން ޖެހޭ އަސާސެއް ނެތް: މައުމޫން

އަންހެން ކުދިން ހިތާނު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް އަސާސެއް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އެގޮތަށް ވިދާޅުވެ މިއަދު ޓްވީޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 20:57:37
ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނޮކު މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދިޔަ ލޯންޗެއް އެ ރިސޯޓް ނެރު މައްޗަށް ބަންޑުން ޖަހާލައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖަހާކަންހާއިރު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި މަރުވީ ލޯންޗްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 20:12:57
ހުޅުދޫ/މީދުއާ ގުޅޭ ޕެޓިޝަން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އެލްޖީއޭ އަށް

އައްޑޫގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިން އޮންނަ ހުޅުދު އާއި މީދު އަށް ބޭނުން ވަނީ ރަށު ކައުންސިލެއް ކަމަށް ބުނެ، ރަށު ކައުންސިލެއް އިންތިހާބު ކުރަން ގޮވާލައި މިހާރު ސޮއިކުރަމުން އަންނަ ޕެޓިޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 18:54:53
ހިމަބިހި ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ބަލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ އަަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 18:52:31
އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން: އަމީން

އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަށް ހިތްވަރު ނުދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރައުޔެއް ހޯދަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 17:43:12
ވުހާން ވައިރަސްް އަތުވެދާނެތީ މިތިބީ ފުރިހަަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން: މިނިސްޓަރު

ޗައިނާ އިން ފެނުނު އާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް އެކި ގައުމުތަކުން ފެނި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން، އެ ބަލި އަތުވެދާނެތީ ރާއްޖެ އިން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 16:43:46
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: މަސްވެރިކަން ދަށްވެ، ވިލިނގިއްޔަށް ހިމޭންކަން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަސްވެރި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ރަށް، ގއ. ވިލިނގިލީގެ ދޯނިތައް ވަނީ ބަނދަރުމަތީގައި އަތުރައިފަ އެވެ. މަސްވެރިކަން ދަށްވެ ދޯނިތައް މަހަށް ނުފުރަނީ އެވެ. މަސްވެރިން ބުނިގޮތުގައި ރަށުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 16:43:19
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް ކާކު؟

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކައިރިވަމުން އަންނައިރު، ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށްވުރެ ފޯރިގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއެވެ. މިމަހުގެ 31ގައި އެމްޑީޕީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 16:00:45
ބްރައުން ވިޑޯ އެހެން ދެ ރަށަކުން ވެސް ފެނިއްޖެ، ސަމާލުވޭ!

ދެ ދުވަސްކުރިން ކ. މާފުށިން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި "ބްރައުން ވިޑޯ" ފައި ދިގު މަކުނު މާލެ އަތޮޅުގެ އެހެން ދެ ރަށަކުން ވެސް އިއްޔެ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 15:23:22
ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ތަންފީޒު މަޑުޖެއްސޭނީ ރިވިއުއަށް ހުށަހެޅުމުން: ސިވިލް ކޯޓު

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުދޭން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ދައުލަތުން ނިންމިޔަސް، އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސައިލެވޭނީ އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 15:00:46
އިންޑިއާއިން ހިމަބިހި ވެކްސިންގެ 30،000 ޑޯޒް ރާއްޖެއަށް ދީފި

ހިމަބިހިން ދިފާއުވުމަށް ދޭ ވެކްސިންގެ 30،000 ޑޯޒް އިންޑިއާއިން ރާއްްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 14:58:46
ވޯޓު އޮބްޒާވް ކުރަން ލެޕްޓޮޕް ވެއްދޭނެ: އިލެކްޝަންސް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރާ އޮފިޝަލުންނަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ލެޕްޓޮޕް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްތައް ވެއްދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 14:56:25
ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ބަންދު ކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްގެން އަނެއްކާ ވެސް މީހަކު ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މިފަހަރުވެސް ކުއްޖާއާ ބެހިފައިވަނީ ދެކުނުގެ ރަށަކުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިފަހަރު ބެހިފައިވަނީ އުމުރުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-22 14:38:39
އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެފި

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ލަފަޔަކަށް އެދުމުން އެކަމުގައި އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައުޔެއް ހޯދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 14:32:35
ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި 76 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދު ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި އުމުރުން 76 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން، ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 14:22:46
ކަނޑުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް، ކަނޑުވެފައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހަތަރު މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކ. އިތާފުށި ކައިރިޔަށް އަޑިޔަށް ދިޔަ ކަމުގެ ރިޕޯޓް މިއަދު ހެނދުނު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 14:08:28
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ކޮރޯނާއަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާގައި މިހާރު ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަންފަށައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-22 14:06:48
ޖަލުގެ އިސްލާހު ފައްޓާނީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން: ކޮމިޝަނަރު

ޖަލުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގައިދީންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުން ފެށިގެން ކަމަށް އާ ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު މުހައްމަދު މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 13:55:21
ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނުތަކެއް ހުރައާއި ތުލުސްދޫއިން ވެސް ފެނިއްޖެ

ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނުތަކެއް ކ. ހުރައާއި ތުލުސްދޫއިން ވެސް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ ދެރަށުން އެވައްތަރުގެ މަކުނުތައް މިފެނުނީ ކ. މާފުށިން ވެސް މި ބާވަތުގެ މަކުނުތައް ފެނި އެއީ ބްރައުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-22 13:46:41
ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި މުސްކުޅިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން އަހަރު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.ފުލުހުން ބުނީ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި މެދު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 13:44:59
ޅިޔަނެއްގެ ފަރާތުން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި މައްސަލަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 13:40:51
ރައީސްގެ އެންގެވުމަށް ދީބާޖާ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމެވި ނިންމެވުން ބަދަލުކުރައްވައި، އެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 13:37:34
ބެޑްމިންޓަނުގެ އިންތިހާބު އަންނަ މަހު

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:59:52