×
މައި ސަފުހާ
ދިރާގުގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ދުވަސްވީ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވާކަމުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 23:18:54
އިސްރާއީލުގެ ރަހުމްކުޑަކަމާއި އަނިޔާވެރިކަން ދައްކައިދޭ އަމަލުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާއިން އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓު ހަމަލާ

ޒުވާނާގެ ހަށިގަނޑު ނަގަން އުޅުން ޒުވާނަކަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވެފައި އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނީ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލި ފަލަސްޠީނުގެ ޒުވާނެއްގެ ހަށިގަނޑު އިސްރާއީލު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 22:24:48
ދުވުމުން އެއްވަނަ ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ޔޫއޭއީގެ ރަސް އަލް ޚައިމާހް ހާފް މެރަތަންގެ އަންހެނުންގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުން ޑރ. އައިޝަތު ޖިނާނީ އިބްރާހިމް (އީނު) އެއް ވަނަ ހޯދައި އެ އިވެންޓުގެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފިއެވެ.މިއަދުގެ މީގެއިތުރުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 21:47:34
ފެއިމުން ރައީސާ ބައްދަލުކޮށްފި

ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް (ފެއިމް) އިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް، އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 21:35:10
ޔާމީން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 20:31:03
އަލީ ވަހީދަށް ގުޅުއްވައި ނަހުލާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައި އޯޑިއޯއެއް ވެސް ލީކުވެއްޖެ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް އާންމުވުމާ ގުޅިގެން އަލީ ވަހީދަށް ނަހުލާ ގުޅުއްވައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 20:28:28
ގިނަ މީހުން އެއްވާ ޙަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް އެޗުޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ބާއްވާ ޙަރަކާތްތައް މިދުވަސްވަރު ނުބޭއްވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗުޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެތަނުން މިކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވަނީ އަދިވެސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 19:47:11
އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު އެސްޓީއޯ "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ފަށައިފި

ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއަހަރުގެ އެސްޓީއޯ "ރަމަޟާން ބާޒާރު" އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދު ފައްޓަވާދެއްވައިފިއެވެ.އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 19:25:07
މުގާބިލާ - 21

(22 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) ޝައިޠާނާ ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު ރިޟްވާންގެ ޚިޔާލަށް އައީ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު އޮތް މައްސަލައެވެ. ދަރަނީގެ މައްސަލައެވެ. "އަހަރެން މި ވަގުތު ބޭނުންވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 19:10:52
އެތައް ސަތޭކަ ކޮމެންޓުން ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް މެސެޖެއް!

ވެރިކަން ހިންގަނީ ސަރުކާރުންތޯ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންތޯ އޮޅުންނުފިލާ ދަރަޖައަށް ކަން ހިނގައި، އިންތިޚާބަށް ވީ ވައުދުތައް ނުފުދި، އޮޅުވާލުންތަކުން ރައްޔިތުން ހިތުގައި ޖައްސައި، ނުގުޑާ ފަދަ އަޒުމެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 18:48:57
އދ. އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފި

ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު އދ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ގާއިމުވެފައިވާ ފަސްރަށެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފުލުހުން ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.މިޕްރޮގްރާމުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 18:47:37
ދެ ރަށެއްގައި ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރަން ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ނ. އަތޮޅު ޅޮއްސާއި، ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ދެ އެއްބަސް ވުމުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 18:19:13
އިއްޔެމާލެއައި ކްރޫޒްލައިނާއަކުން ޓޫރިސްޓުން ނުފޭބިގެން ފުރައިފި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޮޓް އޭޖެންޓްސް (މާޔާ) އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި އިއްޔެ މާލެއައި ކްރޫޒްލައިނާއަކުން ޓޫރިސްޓުން ނުފޭބިގެން ވަނީ ފުރައިގެން ގޮއްސައެވެ.ސުޕަ ޔޮޓް ފަހަރާއި ސެލެބްރިޓީން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 18:02:46
އެސްޓީއޯގެ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕްރޮމޯޝަން ފައްޓަވައިދެއްވީ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 17:57:47
ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުގެ ބޯޑަށް އެ ކުންފުނީގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކޮންމެ ދެއަހަރަކުން އެއް އަހަރު ދިރާގު ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން މެމްބަރަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 17:53:58
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 17:44:05
އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފަށައި، އިނާމަކަށް ޢުމްރާ ދަތުރުތަކެއް

ގިނައިނާމުތަކެއް ލިބޭގޮތަށް އެސްޓޯއީން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން ބާޒާރު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށި ރަމަޟާން ބާޒާރު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގައެވެ. ބާޒާރު ފަށްޓަވައި ދެއްވީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 17:22:14
ހަތް ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައިި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެދެފި

ޗައިނާއިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އޮތުމުން، ހަތް ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެދެފި އެވެ. ކޮވިޑް ވައިރަސްގައި 2،400 އަށް ވުރެ ގިނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 17:02:22
ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ބަަލައި ނުގަނެ، ޓީއެމްއޭ އަދިވެސް ޝަކުވާގައި

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ އަށް ޖާގަ ދޭނީ ސަރުކާރުން ނިންމި ގޮތަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ބުނުމުން ވެސް، އެކަން ބަލައިނުގަނެ، ޝަކުވާގެ ބަޔާނެއް އެ ކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް ނެރެފި އެވެ. ސީޕްލޭން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 16:58:40
އެސްޓީއޯގެ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރު ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ވިދާޅުވިއެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 16:02:50
ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އަންގައިފި

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރަން އިންފޮމޭޝަނަރު ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ. އޭނާ މި ގޮތަށް އެންގެވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 15:43:27
މުއިއްޒު ވިދާޅުވަނީ ނަޝީދުގެ ލެވެލަށް ވެއްޓެން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ލެވެލަށް ވެއްޓެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހަންމަދު މުއިއްްޒު ނުސީދާކޮށް ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 15:34:31
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް އީސީއަށް ބަލައިގެންފި

އެޕްރީލް 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާހަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑަސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސްކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 14:31:38
އަލިވަހީދު ކަމަށްބުނާ މީހާގެ އޯޑިއޯގެ މައްސަަލަބަލަން ނަހުލާ އެދިވަޑައިގެންފި

ލީކު ކޮށްލާފައިވާ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކަމަށްބުނާ މީހާގެ އޯޑިއޯގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް އެކަމަނާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 14:14:18
އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ ނަހުލާ ރައީސަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބައެއް ވަޒީރުންނަކީ ވަރަށް ދަށް ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ހުތުރު ބަހުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވާ އޯޑިއޯގައި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 14:12:38
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 14:07:46
ދިވެހި ޑޮކްޓަރަކަށް ކުރި މަލާމާތް "އަތަށް ގޮވައިފި"

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބަލި މީހުން ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ދިވެހި އަންހެން ޑޮކްޓަރެއްގެ ފޮޓޯއާ އެކު މަލާމާތުގެ ޓްވީޓެއް ކުރުމުން އޭނާގެ ދިފާއުގައި ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން އާންމުން ވެސް ތެދުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 13:54:08
ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަަލައަކާ ގުޅިގެން ނައިފަރުގައި ތިން ގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޅ.ނައިފަރު ތިންމީހެއްގެ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެ ގެތައް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 13:31:03
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ 6،400 އަށް ހެދުމުން ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިދާ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައަކީ 6،000ރ. ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 43 ޕަސެންޓާއި 62 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 13:26:09
ޅ.ނައިފަރުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލަން ރާވަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ޅ. ނައިފަރުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލަން ރާވަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ފެބުރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު 17:15 ހާއިރު ޓެރަރިޒަމްގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 13:17:35