×
މައި ސަފުހާ
ސްމައިލީއާ ދެކޮޅަށް ވިދާލި އައިހަމް، ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ހޫދު އަތުން ބަލި ވެއްޖެ

މުލީކޮޅު ރާޅުގަނޑު 2022 ނަމުގައި ކުރިއަށްދާ މިއަހަރުގެ އެމްޓީސީސީ ދިވެހި ސާފް ލީގުގެ ދެވަނަ، މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށް، މ. މުލީގެ އުންމީދީ ރާޅާއެޅުންތެރިޔާ އައިހަމް ކަޓުވާލައި، އެންމެ ފަހުގެ ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-17 01:03:39
ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

މާލެ އަތޮޅު ރަށެއްގެ ސްކޫލަކަށް ދަރިވަރަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މާލެ އަތޮޅުގެ ސްކޫލް ކުއްޖެއް، ސްކޫލަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 20:32:29
ދެ މަސް ތެރޭ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފާސް ކުރަން އެމްއެންޕީން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންތައް ދެ މަސް ތެރޭގައި ފާސްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 20:10:14
ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ދެ ވޯޓު އަލުން ގުނައިގެން ވެސް ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

‏މާލޭގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި މައްސަލަ ޖެހުނު ދެ ވޯޓު ގުނައިގެން ވެސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 20:07:43
ޑީޕީޖީއަކަށް ހުރިއިރު ޕީޖީއަށް އައި މައްސަލަތަކުގައި ނިހާޔަތަށް ވަކާލާތެއް ނުކުރެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަރިޔަމް ނިހާޔަތު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގައި ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން އޭނާއަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 17:55:15
ޕީޖީއަށް ކާމިޔާބު: ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދާ ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފްގެ ދޮރު ބަންދު

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދައުވާލިބޭ މީހުންނަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 17:17:06
މަތީ ތައުލީމް ލޯނުން ގިނަ ދަރިވަރުން ޑިސްކޮލިފައިވެއްޖެ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ 720 ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު ލޯނު ލިބޭ 393 ދަރިވަރުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ. ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 15:12:13
ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި މައްސަލާގައި އާޒިމާ އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނާކާމިޔާބު

ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވެސް އާޒިމާ އަށް މިއަދު ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:55:20
ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން ހުޅުވާލި 10 ޖާގަ އަށް 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން!

މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނަށް މި ފަހަރު ކަނޑައެޅީ 720 ފުރުސަތު. ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން އެކަނި ވެސް 250 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި. މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނުގައި ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން ސަރުކާރުން ހާއްސަކުރި 10

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:34:35
ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖައްސަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާ އާ ސަފީރަކަށް، ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:15:45
އެމްޓީސީސީން 120 ދިވެހި ލޭބަރުން ހޯދަނީ

އެމްޓީސީސީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 120 ދިވެހިން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހޯދަމުން ދަނީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:14:23
ޝަންގްރިއްލާ އަލުން ހުޅުވާ ދުވަހަކީ މިނިސްޓަރަށް ބޮޑު ދުވަހެއް

އެންމެ އުފާވާނީ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ހުޅުވާ ދުވަސް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓް ބަންދުކުރި ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:09:01
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ޗިޓު ރައްދު ނުކުރެވުމުން އިބްރާގެ މައްސަލަ ކެންސަލް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މަންދު ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައިި މިއަދަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:55:54
ގެއްލުން ދޭތީ ދަރަނބޫދޫގެ ދަނޑުވެރިކަން ހުއްޓިދާނެ

ފ. ދަރަނބޫދޫގެ ދަނޑުތަކަށް ދޭ ގެއްލުމާ ހެދި ދަނޑުވެރިކަން ހުއްޓިދާނެތީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްހަމީދު އާދަމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:36:06
އާބަދަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ: ކާއްޓޭ

ކްލަބްތަކަށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ހަމަޖެއްސުމަށް ވީއޭއެމުން އަލަށް އެކުލަވާލި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ ކަމަށް، އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:22:33
ހޫނުގަނޑަށް ފަހު ނަޝީދާއި ފައްޔާޒުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކޭކުފެޅުމަކުން

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ހޫނުގަނޑަށް ފަހު، ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:00:52
ފަނޑިޔާރު ސުއޫދު އެދިވަޑައިގަތީ މުވައްކިލުގެ ދިފާއުގައި "ބަރަބޮލޭ" ބުނެ ނިންމާނުލަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް ޝަރީއަތެއްގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ވަކީލުގެ ކިބައިން ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވުމުން، ވަކީލަށް މުވައްކިލް ތަމްސީލްކުރެވުނުކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:57:40
އެއްވެސް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން ބައިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިއަދު ބޭއްވިއިރު އެޖެންޑާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:23:42
ރޫމީގެ ކޮޓަރިން ޑްރަގް ވިޔަފާރީގެ ސާމާނު ފެނުނަސް ބަލައި ފާސްކުރި އަމުރު އޮތީ ގޯސްކޮށް

ޓިކްޓޮކްގައި މަޝްހޫރު، ފާތިމަތު ރޫމާ (ޕްރިޓީ ރޫމީ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ އުޅެމުން އައި ކޮޓަރިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ފެނުނަސް، އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:20:37
ރިސޯޓު ކުލި ކުޑަކުރިޔަސް ޓެކްސް އިން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ: މައުސޫމް

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ވުރެ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދައުރުގައި ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 11:46:04
ތެލުގެ ވިޔަފާރިން އެސްޓީއޯ އަށް ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ތެލުގެ ވިޔަފާރިން އެ ކުންފުންޏަށް 6.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 11:45:33
ރައީސް، ޔޫއޭއީގެ އާ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޔޫއޭއީގެ އާ ރައީސް މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާންއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވެވީ، އެ ގައުުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަލީފާ ބިން ޒައިދު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 11:36:28
ތުހުމަތަކީ ކުށްވެރިއަކަށްވާ ސަބަބެއް ނޫން، އިސްތިއުފާދޭކަށް ނުވިސްނަން: ޝަހުބާން

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމަކީ ކުށްވެރިއަކަށް ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ގަސްތު ނުކުރައްވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 11:30:34
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 30 ގައި

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހު 30 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ، ކްރޮސްރޯޑްގެ މެރީނާގެ އިވެންޓް ހޯލްގައި އެ ދުވަހުގެ ރޭ ނުވައެއް ޖަހާއިރު ބާއްވާ ޖަލްސާގައި މައިކްރޮސޮފްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 11:13:26
އިންތިގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ބައެއްގެ ސައިކަލްތަކަށް ގެއްލުންދީފި!

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު ބޭއްވި ދުވަހުގެ ކުރީ ރޭގައި، އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ބައެއްގެ ސައިކަލުތަކަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 11:08:09
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް އުދައަރާފާނެ، ސަމާލުވޭ!

މިއަދާއި މާދާމާ ވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ސަމާލުވުމަށް މެޓުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެ އިދާރާގެ އޮފިޝަލަކު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 10:54:41
ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނާނެ ވަރުގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް: އެމްޑީޕީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް ބަލައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނާނެ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 10:46:24
ކޮނޑުހުޅު ބަދަލުކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުން ނިމުމަކަށް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ކޮނޑުހުޅު އެއްކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށް، އެކަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ޖެހުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދީފި އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 09:21:02
ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ ގެއްލުން ޓޫރިޒަމަށް އިންތިހާ އަށް!

މި އަހަރު ފެށުނު އިރު ވެސް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އެއް މަންޒިލަކީ ރަޝިޔާ ސަރަަހައްދެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ފެށި ހަނގުރާމައާ އެކު،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 09:17:59
ޓީނޭޖް ބަލިކޮށް ކްލަބް އޯވަންއޯއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިބަލާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެމްޓީސީސީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖް 1443 ގެ ފައިނަލުގައި ގަދަ ހިފުމަކަށް ގޮސް ކްލަބް ޓީނޭޖް ބަލިކޮށްގެން ކްލަބް އޯވަންއޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލާއި ފައިނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 02:33:05