×
މައި ސަފުހާ
ައީރާނުގައި އަންހެނުން ހެދުން އެޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ހަރުކަށިކޮށްފި

ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް 10 އަހަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ ބާރު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:54:14
ވެނެޒުއެލާ ޖަލެއްގެ ކޮންޓްރޯލު ހޯދަން 11،000 ސިފައިން ފޮނުވައިފި

ޓޮރޮކޮން ޖަލުގެ ކޮންޓްރޯލު ގޭންގެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:50:53
ޕޯލެންޑުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލަނީ

މި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވަނީ ޔޫކްރެއިނުގެ ގޮވާމުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން ޕޯލެންޑުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:48:14
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދޭނަން: މުއިއްޒު

ޕްރީ ސްކޫލްތައް ވެސް ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ހިންގުމާ މެދު ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:34:33
ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވައިފި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހެންވޭރުކޮޅު އިސްކަންދަރުމައިޒާން އަލުން އާބަތުރަ ފިލުވާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކޮށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-21 12:34:11
ރައީސް ޞާލިޙާއި ޑރ. މުއިއްޒަކީ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ފެނުން "އެންމެ ދޮގު ހަދާ ދެ ބޭފުޅުން": އަލީ އާޒިމް

ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 12:18:10
އޮކްޓޯބަރު 30 ކުރިން ވޯޓް ނަގަން މަޖިލީހުން އީސީއަށް އަންގައިފި

މިކަމާ މެދު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:54:47
އޮގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެއްޖެ

ފާއިތުވި އޮގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2022ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 17 އިންސައްތަ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އާއްމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 11:22:06
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ގާޒީ ފަރުހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ގާޒީއަކާ ހަވާލުކުރަން ޖެހުނީ އެ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:21:20
އަލްޒައިމާސްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމާ!

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަލްޒައިމާސް ދުވަހެވެ. އަލްޒައިމާސްއަކީ ޑިމެންޝިއާގެ އެންމެ އާންމު ވައްތަރެވެ. ޑިމެންޝިއާއަކީ ވިސްނުމަށާއި ހަނދާންކުރުމަށާއި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ގޮތް ނިންމުމަށް ދަތިވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 11:19:24
ދެވަނަބުރަށް އުމަރުގެ ނިންމުން މިރޭ އިޢުލާންކުރަނީ!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއިމެދު އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކޮށް ހަތަރުވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދި އުމަރު ނަސީރުގެ ނިންމުން މިރޭ އިއުލާނުކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އުމަރު

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-21 11:17:44
ޑިމޮކްރެޓްސް ނިންމީ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނާރަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދި ޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދެވަނަ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 11:13:52
ބީއެމްއެލުން ލޭހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސްއާ ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ބަލައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 11:12:16
ނަހުލާ މިހާރު ކޮބާ؟

ރާއްޖޭގައި ފިލްމު ހަދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކަކީ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އެވެ. އޭނަ މިހާތަނަށް ރީތި އަދި ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދީފައިވެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 11:04:16
1 ބިލިއަންގެ މުދާ އިތުރަށް އިމްޕޯޓު، އެކަމަކު އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް

ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި 391 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބުނު އިރު، މިދިޔަ މަހު ލިބުނީ 324 މިލިއަން ރުފިޔާ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:01:49
ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޤާޟީ ފަރުހާދު ރަޝީދުއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސެޕްޓެންބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން އެ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފަރުހާދު ރަޝީދުއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުން ޤާޟީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 11:01:29
އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ރަށަށް

ރ. އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 360 މީޓަރުގެ ގްރޮއިން ޖެހުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:58:52
ވާދޫއަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އެއް ވައުދުފުޅުތަކެއް!

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކާމިޔާބު ލިބިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިނަމަ ރ. ވާދުއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ދާދި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 10:51:28
ގޮތް ނިންމާނީ 15 އަހަރުގެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާއިން: އިލްހާމް

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ސިޔާސީގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ 15 އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 10:47:14
ދެވަނަ ބުރުގައި ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނާރަން ނިންމައިފި

މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރިޔާސީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:44:18
ރަސްގެތީމުން މުއިއްޒަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

ރ.ރަސްގެތީމުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ޚޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރަސްގެތީމަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:40:35
އިތުރު ވަގުތު ބެލިންހަމް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖޫޑް ބެލިންހަމް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް 1-0 އިން ޖަރުމަނުގެ ޔޫނިއަން ބާލިން އަތުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:32:13
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސްއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ކޭމްޕުގައި 46 މުވައްޒަފުން ވަނީ ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:30:49
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އާސެނަލް އެނބުރި އައުން ވަރަށް ވަރުގަދަ!

ހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި ފަހަރުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ކްލަބު، އާސެނަލް އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވަން ބަލިކޮށްފައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:26:43
ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރުމަށް މި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ވޯޓު ހޯދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސްއަކީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 10:26:39
ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް މިއަދު ހަވާލުކުރީ ހިތަދޫ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސަން ޝެލް މޯލްޑިވްސްއާ އެވެ.

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 10:24:30
މާލީ، ނައިޖަރު އަދި ބުރުކީނާ ފާސޯއިން ދިފާއީ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

ހަނގުރާމައެއްގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ވެއްޓިފައިވާ ނައިޖަރު ދިފާއު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމާ އިންވެގެން އޮންނަ މާލީ އަދި ބުރުކީނާ ފާސޯއިން ނައިޖަރާއެކު ދިފާއީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. ނައިޖަރުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:20:06
އެމްޓީސީސީން އިންޖީނު ގަންނަން އެމްއައިބީ މެދުވެރިކޮށް ލުއި ދެނީ

މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، އެމްޓީސީސީން ވިއްކާ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނު ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް، ދިގު މުއްދަަތަކަށް ބަހާލައިގެން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:18:02
ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްނުވުމުން ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަކި ކޮޅަކަށް ނޭރި

އެމްޑީޕީން ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 30ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން އެއްބަސްވެ، ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ހުށަހަޅައިގެން އިއްޔެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދުކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:16:02
އުސޫލްތަކާ ހިލާފަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުމެއް ނުކުރޭ

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގައި އޮޮންނަ ހެލިކޮޕްޓަރު އެއްވެސް އިރެއްގައި އުސޫލާ ހިލާފަށް ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ. ގަމުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސަދަން ކޮމާންޑްގައި އޮންނަ ހެލިކޮޕްޓަރު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 10:08:55