×
މައި ސަފުހާ
ސައިބާ އެޓޭކްތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ދިރާގުން ޔޫޓީއެމް ތައާރަފްކޮށްފި

ސައިބާ އެޓޭކްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ އަމިއްލަ ނެޓްވޯކްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ޔުނިފައިޑް ތްރެޓް މެނޭޖްމެންޓް (ޔޫޓީއެމް) ހިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ޔޫޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:48:54
ދައުލަތަށް ހޯދަން އެދުނު 29 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ލިބުނީ އެންމެ 11،000ރ.

ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް މިދިޔަ އަހަރު އެދުނު 29 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ލިބުނީ 11،000ރ. ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:46:24
ކޯޓުގައި ވެސް ނަޝީދަށް ދިނީ މަރުގެ އިންޒާރު؛ އަދަބަކަށް އެއް މަހަށް ޖަލަށް

އަބޫޖަހުލަށް ހަދާލި ގޮތް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކްގައި އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި އިސްމައިލް ޔާސިފް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވެސް ނަޝީދަށް މަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:42:58
ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ހާއްސަ އިންޝުއަރެންސް ޕްލޭނެއް އެލައިޑުން ތައާރަފްކޮށްފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ، އަޔާދީ ތަކާފުލްއިން ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެލައިޑުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:36:09
ޑިފެންސްގެ އާ އިމާރާތް އަޅާތީ ގެއަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ބުނެ އާންމު ފަރާތަކުން ދައުވާކޮށްފި

ކުރިން ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިން ހުރި ތަނުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ، އެ އިމާރާތާ އެއް ކޮއްޓެއްގައި ހުންނަ ހ. ބުޗާގެއާގެ އަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:31:09
ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުން މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ: އުޝާމް

"މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެމީހާއަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަަކަށް ވެސް ވެދާނެ ގެއްލުމަށް ވުރެ، މަސްދަަރު ހާމަކުރުމުގެ އާއްމު މަސްލަހަތު ބޮޑުވާ ހާލަތުގައި މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރެވިދާނެ" ސަރުކާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 15:24:43
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެންގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-09-22 15:05:27
ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާނީ އެނޫން ގޮތެއް ނެތިއްޔާ: ބައިޑެން

ބައިނަލްއަގުވާމީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަސްކަރީ ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ، އެ ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތިއްޔާ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:52:01
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން މާދަމައަށް ފަސްކޮށްފި

އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭނެ ވަރެއް، ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދަށް ތާވަލް ކުރި މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑު ބައްދަލުވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ވޭޖް ބޯޑުގެ މެމްބަރު އަދި ޓީމުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މައުރޫފް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:50:25
ހެޕީ މާކެޓުން އިޓަލީ ބްރޭންޑެއްގެ ޖޭމު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް

ދުނިޔޭގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަދި 80 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ "މެންޒް އެންޑް ގާސާ ބްރޭންޑް" ގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހެޕީ މާކެޓުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އިޓަލީގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:48:04
އޭޑީކޭ އިން ޑްރައިޕާސް ޕޭންޓްސް ނެޕީ ޕެކެއް ގަތުމުން އެއް ޕެކް ހިލޭ

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ޑްރައިޕާސްގެ "ބައި ވަން، ގެޓް ވަން ފްރީ" ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގް ދަށުން ޑްރައިޕާސްގެ ޕޭންޓްސް ނެޕީ ގަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ގަންނަ ނެޕީ ޕެކްގެ އިތުރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:43:24
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުނުކޮށް ދެވޭ 60 ރަށެއް

ކޮވިޑް ޓެސްޓާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދު 60 އަށް އަރައިފި އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މި މަހު އަމަލުކުރަން ފެށި އާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން، އެ ރަށެއްގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:36:02
އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ފިލް ޖޯންސް އެނބުރި ޔުނައިޓެޑުގެ ސްކޮޑަށް

މެންޗެސްޓަ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން 20 މަހަށް ފަހު، މެންޗެސްޓަ ޔުނައިޓެޑްގެ 29 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ފިލް ޖޯންސް މިރޭ އެޓީމުން ލީގު ކަޕްގައި ވެސްޓް ހޭމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 14:08:44
ޒިޔާންގެ ސިޓީ އދ.އަށް: ދުނިޔެ ހޫނުވުން ހުއްޓުވަން އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްދީ

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ ބަޔާންކޮށް އެކަމުގެ ކަންބޮޑުންތައް އދ.ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެދުވެރިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 13:30:51
ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓައިމް މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި

ހދ. ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 9 އަދި 10 ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޓައިމް މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-09-22 13:27:45
ސަރުކާރުން ފައިސާ ލައިގެން ވިޔަސް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި 5،000ރ. އަށް ހަދަންޖެހޭ: ސަލީމް

އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސުހައިލް ވިދާޅުވީ ކުލީގެ ގޮތުގައި 7،500 އަރަނީ ސަރުކާރުން މިހާރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްގެން ކަމަށް. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން އިތުރަށް ފައިސާ ލައިގެން 5،600 އަށް ކުލި ކުޑަކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 13:26:53
އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑެމީއަކީ އިންޑިއާގެ އެސެޓެއް ނޫން، އެ ތަން ހިންގާނީ ދިވެހި ފުލުހުން: ސަފީރު

އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގައި އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތަނެއް ކަމަށާއި އެތަން ހިންގާނެ ގޮތް ނިންމާނީ ވެސް ދިވެހި ފުލުހުން ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 13:01:17
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުތައް ސައުންޑް ޕްރޫފްކޮށް، ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރަން އަންގަނީ

ސްޓެލްކޯ ހުންނަ ސަރަައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެ ކުންފުނީގެ އިންޖީނުތަކުގެ ސަބަބުން ވާ އުނދަގޫތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެ އިންޖީނުތައް ސައުންޑްޕްރޫފްކޮށް، ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރަން އެންގުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 13:00:09
އަޑު އިވުމުން ނޫނީ ނުދިއްލޭތީ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ކޮރިޑޯ ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކޮށްފައި ހުރި ފްލެޓްތަކުގެ ކޮރިޑޯތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ލައިޓްތައް ގަދަ އަޑެއް އިވުމުން ނޫން ގޮތަކަށް ނުދިއްލޭތީ ފްލެޓްތަކުގެ އެތެރެ އަނދިރިކޮށް އޮންނަ މައްސަލައަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:59:23
ލެވަންޑޯސްކީ އަށް ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓު ހަވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕޮލެންޑުގެ ތަރި ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ އަށް ރަން ބޫޓު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ރަން ބޫޓޫ ހަވާލުކުރީ އެކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބަޔާން މިއުނިކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:48:54
ފައުޒިއްޔާ އާއި މަރިޔަމް ރަޝީދާ އިންޑިއާގައި ޖަލަށްލުން: ސީބީއައިގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ދިވެހިި ފިލްމީތަރި ފައުޒިއްޔާ ހަސަނާއި އިތުރު ދިިވެއްސެއް ކަމަށްވާ މަރިޔަމް ރަޝީދާ އިންޑިއާގައި ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ނުހައްގުން ޖަލަށްލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ އޮފް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:42:08
ދަރިފުޅު ދިން ހިތްވަރުން ނަޒާހާ އަލުން ކޯޓަށް!

ނަޒާހާ އެދެނީ ކުރި ކުށަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބެއް ދެވިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިނިވަންކޮށްދޭން. ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި މައްސަލައިގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ މަރިޔަމް ނަޒާހާގެ ކުށަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:38:07
ރައީސް ޝީގެ ތިމާވެށީގެ އިސްނެންގުވުމަށް ތައުރީފު

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި އިސްނެގުމަށް، އެމެރިކާ އާއި އދ. މަޖިލީހުން މަރުހަބާ ކިޔައި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ. އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 12:30:48
އެމެރިކާގެ ގޮށްމުށުގެ ބާރަށް އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް: އީރާން

އެމެރިކާ އިން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގަމުން އައި ގޮށްމުށުގެ ބާރަށް، އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:57:45
މެސީ ބަދަލުކުރީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން: ޕޮޗެޓީނޯ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީ އެންމެ ފަހުން ލިއޯންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހު ހާފުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ބަދަލުކުރީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:46:11
އިމްރާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް ދުއްތުރާލެއް: ރާއީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަކީ މަކުނުދޫ ދާއިރާ އަށް ހުރި "ދުއްތުރާލެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނޭކުރެންދޫގައި ޖަލު ހެދުން ލަސްވާ މައްސަލައިގައި އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:29:48
ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރުމުން ހަންގޭރީ އަށް ފީފާއިން އަދަބު ދީފި

ޒިޔުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ހަންގޭރީ މި މަހު ކުޅުނު މެޗުގައި ހަންގޭރީގެ ސަޕޯޓަރުން އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރުމުން ހަންގޭރީއާ ދެކޮޅަށް ފީފާ އިން ފިޔަވަޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:15:21
އެވަޓަން ކަޓުވާލައި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކިއުޕީއާރު ލީގު ކަޕުގެ ގަދަ 16 އަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކްލަބް ކުއީންސް ޕާކް ރޭންޖާސް (ކިއުޕީއާރު) އަތުން ބަލިވެ، ޕްރިމިއަ ލީގު ކްލަބް އެވަޓަން އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް (ކަރަބާއޯ ކަޕް) އިން ކަޓައިފި އެވެ. އެވަޓަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:11:16
އާސަންދަ ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދިން ލުއިތައް އުވާލައިފި

އާސަންދަ ސްކީމުން ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން ދިން ލުއިތައް އުވާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމުގައި އާސަންދައިން ބޮޑެތި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 11:02:25
ސުއަރޭޒް ފަހު ވަގުތު ލަނޑުޖަހައި އެތުލެޓިކޯ އެއްވަނަ އަށް

ގެޓާފޭ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޖެހި ލަނޑުން 2-1 އިން ގެޓާފޭ ބަލިކޮށް ލަ ލީގާގެ ތާވަލުގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ޖެހި ލައިފި އެވެ. އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 10:52:37