×
ވާހަކަ
ކެހިވެރިޔާ (1) ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުމާއެކު އަހަންނަށް ވަށައިގެން ބަލާލެވުނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް އަތުކުރީގަޑިއަށް ބަލާލިއިރު ގަޑިއެއް ނެތެވެ. ގަޑިން ކިހާއިރެއްވެދާނެބާއެވެ؟ އަހަރެންގެ ގަޑި ކޮބައިބާވައެވެ؟ އަހަންނަށް މިއޮވެވުނީ ކޮންތާކުބާވައެވެ؟ އެއްފަހަރާއި އެތައް ސުވާލުތަކެއް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާފައިބަމުންދިޔައެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-27 09:32:49
ހަގީގީ ވާހަކަ: އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި ނަރުހެއްގެ ވާހަކަ
އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކެސީ އެވެ. އުމުރަކީ 23 އަހަރެވެ. އަހަރެންނަކީ ނަރުހެކެވެ. އަހަރެން ނަރުހަކަށް ވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހުނީ އުމުރުން 80 އަ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާއަކީ އަލްޒެއިމާ ކިޔާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ. މި ބައްޔަކީ މީހާގެ ހަނދާންތަށް އެއްކޮށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-01-13 09:01:19
ހަޤީޤީ ހާދިސާ: ކައިވެނީގެ ބޭރުން ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް މަރުވި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ
މިއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. މި ލިއުމަކީ ހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތުގެ އެކުވެރިޔަކު ވަގުތަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރެވިގެން ލިޔެފައިވާ ލިއުމެކެވެ. އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ލިއުމުގައި އަސްލު ނަންތައް ބޭނުންކުރެވިފައި ނުވާއިރު ބައެއް އުނި އިތުރުތައް ގެނެވިފައި ވާނެއެވެ.އެއީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2016-11-10 20:40:10