×
ވާހަކަ
ކުރުވާހަކަ: ބިރުވެރި ހުވަފެން
މަގުތައް ބެދިއްޖެއެވެ. ހުރެވުނު ތަނެއް ނޭނގި ގޮތްހުސްވެފައިހުރެ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލައިލެވުނެވެ. ހަޅޭއްލަވަން ބޭނުންވިއެވެ. އަނގަވެސް ހުޅުވުނެވެ. ނަމަވެސް އަޑެއް ނުނިކުތެވެ. ބިރުވެރި ސިފައެއްގައި އޮތް އެތި އެ އައި ބާރުމިނުގަ އޭނާ ޖަހައިގަނެގެން އުދުއްސައިގަތެވެ. މެޔަށް ފިނިފެން އޮއްސާލި އިޙުސާސް ކުރެވުމާއެކު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2017-01-05 18:53:26
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް
(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ) އެހެން އެކަކު ވެސް ނުކުރާހާ ޖެއްސުން އެ ޖިންނި ކުރިއެވެ. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އޭނަގެ އުނދަގޫ ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އަހަރެން ޝައުކަތަށް ފޯނު ކުރިޔަސް ޝައުކަތުގެ ފޯނު ރަނގަބީލެއް ނުވެއެވެ. އަހަންނަށް ޝައުކަތު ގުޅިޔަސް، ބައެއް ފަހަރު އެ ގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ. ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2016-11-20 06:09:00