×
ވާހަކަ
ސިލްސިލާ ވާހަކަ: ވާނަން އުމުރަށް – 01
ލިޔުނީ: މަލްސާ މޫސާ (ލީޝް) އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއުކީ ވަގުތެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބިންދާލާ ރާޅުތަކުގެ އަޑުން މުޅި މާހައުލުގައި ހިފާލާފައިވަނީ ހިތްގައިމުކަމެވެ. މި ހިތްގައިމު މާހައުލުގެ މަސްތުގައި ޖެހިފައި އިން... The post ސިލްސިލާ ވާހަކަ: ވާނަން އުމުރަށް – 01 first appeared on
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 09:26:30
ފަލްސަފާ (34)
(26ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ގެޔަށް އައިސް ، ކޮޓަރިޔަށްވަދެ ، ހަމައިސްކޮޅަށްހުރި ލޯގަނޑުކައިރީ ނޫރު ހުއްޓިލިއެވެ. ނުދައްކަން އުޅުނަސް ، އޭނާގެ ހިތުގައި އަނދަމުން އެދާ އަލިފާންގަނޑުގެ ހޫނު ، ބޭރުން ފެންނަވަރު ވެއެވެ. މޫނުމަތީގައި ފާޅުވާންހުރި ނުތަނަވަސްކަން ، ޚުދު ނޫރުގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށްވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-11-30 08:21:53
ސިލްސިލާ ވާހަކަ: ހަތަރުކަޅި (ތިންވަނަ ބައި)
ތިޔާގި މަސްވެރިކަމާއެކު ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެންވެސް ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަމުންދަނީ މަސްކައްކާ ހިއްކައި ހެދުމުގައެވެ. ހޭލަމޭލައަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހީވާގިވަމުންދަނީ ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ހަދާފައި ހުރި އަަށިތަކުގައި މަސް އެތުރުމުގައެވެ. ކަތީބު ޤާސިމްފުޅު ގޯއްޗާއި ހަމައިން ފެށިގެން މުދިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 07:37:00
ވާހަކަ: ހިތް އެދޭތީ- 2
ދީނާ ވެސް ހުރީ ގޮތް ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ސުނޭ ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ފޫހިވެފައެވެ. އެވަރަށް ލޯބިވި މީހަކު އިތުބާރު ނުކޮށް އެޅުވި ދޮގު ތުހުމަތުތަކުން ރުޅި އައިސްފައެވެ. "އެކަމަކު ދީނާ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަބަލަ.. އަހަންނަށް ހީވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ވާއިރަށް ތިދެމީހުންވެސް ތިކަމާ ހިތާމަކުރާނެހެން އޭރުން
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-30 00:10:16
ޝަހީމްގެ އިންޓަވިއު: 3 ވަނަ ފަހަރަށް މިނިސްޓަރު ކަމަށް
ޝަހީމްގެ އިންޓަވިއު: 3 ވަނަ ފަހަރަށް މިނިސްޓަރު ކަމަށް
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-29 12:31:57
ހިތް އެދޭހާ ކަމެއް.. (ފަންސަވީސްވަނަބައި)
"ދެން އަޅެ ލަސްވެގެން އުޅޭ އިރުވެސް… މި ރާހިލް ކައިރީގަވެސް މި ނުފޮނުވާށޭ ބުނީމަވެސް ހަމަ–" ދޮރާއި ހިސާބަށް އާދެވުމާއެކު ޝައިނާގެ ޖުމްލަ މެދު ކެނޑުނީ އެހެން ދުވަސް ދުވަހު ހަދިޔާ ފޮނުވުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުންނަ ރީނދޫކުލައާއި ހިލާފަށް ރަތްކުލައިން މިއަދުގެ ފިނިފެންމާތަށް ހުރުމުންނެވެ. އަދި އެހެންޏާ އޭނާއަށް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 23:03:24
ޝައިތާނީ ބަލާ - 7 (އެންމެ ފަހުބައި)
(15 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ކުޑަކޮށް ވިސްނާލީ. ސަމީނާ ދެއްކީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އަހަރެން ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިލާންވީ ކީއްކުރަން؟ އިތުރު މީހަކު މަރުނުވަންޏާ އަހަރެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަން." ސަމީނާގެ މޫނުމަތީން ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އަސަރު ފެނުނެެވެ. އޭގެ ފަހުން އެއް މަސްދުވަސް ވީއިރުވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-11-28 12:13:43
ފަލްސަފާ (33)
(22ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) " އަހަރެމެންގެ މިގުޅުމާއި މިއުފާވެރިކަމަކީ ނޫރުއަށް އަހަރެމެންދޭ ހަދިޔާއެއްނޫން ހެއްޔެވެ ؟ އެއަށްވުރެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެއް ނޫރުއަށް ދެވޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ ؟ " މުރުތަޟާ އެބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. މުރުތަޟާ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގޮތެއްހަދަން އެއްބަސްވެފައި އޮއްވައި ،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-11-26 08:51:58
ވާހަކަ: ލޭތިކި (ހަވަނަބައި)
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު ޝަރުވާންގެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ގަސްތަކަށް ފެންދިނުމެވެ. އެގަސްތަކަށް ވާނުވާ ބެލުމަށްފަހު ނޫނިއްޔާ އެހެންކަމެއް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ހެނދުނު ހޭލައިގެން ފުރަތަމަވެސް ނިކުންނަނީ ގޯތިތެރެއަށެވެ. އަދި ގިފިލީގައިވެސް ވަރަށް ގިނަ ގަސްތައް ހައްދާފައި ހުރެއެވެ. އެހުރިހާ ގަސްތަކެއްވެސް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-25 08:56:38
ވާހަކަ: ލޭތިކި (ފަސްވަނަބައި)
ފަހަތުން ކަރުކެހިލި އަޑަށް ދެމީހުން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ދެމީހުންނަށް ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ. ފަހަތުހައި ހަމީދާ ހުއްޓެވެ. ހަމީދާ އަކީ ކާކުކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އައިޝާ އަށް އެނގެއެވެ. ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެދެއްކެނީ ތެދު ވާހަކައެއްތޯވެސް ނުބަލާނެއެވެ. ހަމީދާގެ ކަމަކީ ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަ ހިފައިގެން ހިނގުމެވެ.
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-18 10:58:16
މަގޭ ނަސީބު
އައުޅެން މަގޭ ނަސީބު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ލޯބި ފިރިއެއް ލިބުނީތީ އުފާ ކުރީމެވެ. މުޅިޢުމުރު އެތަނަވަސް މޭމަތި ލިބޭނެ ކަމަށް ހީކުރީމެވެ. އެލޯބިވެތި ފިރުމުންތައް ތާއަބަދަށް ލިބުންއެދުނީމެވެ. މިލޯބިވެތިކަން ދެމިއޮތީ މަދު ދުވަސްކޮޅަކުއެވެ. ރީތި ފިރިހެނުންގެ ހިތް ހުހެއްނުވާނެއެވެ. އެކަކަށްޓަކައި ޢުމުރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-18 00:09:18
ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ… (ދެވަނަ ބައި)
“އޭ ބްރަދަރ! ތިއެއްނޫނޭ! މިފަހަރު އެކަނިތަ ތި އައީ މިކޮޅަށް؟ މަންމައަކަށްވެސް ނޭނގުނު ވިއްޔާ އެ އެއް އަހާލާކަށް!” ކުއްލިއަކަށް އައި ނައި ތަނެއް ނޭނގި އިޝްރާ އައިސް ފަހަތުން އަލްޔާންގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލަމުން އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އަލީޒާވެސް އަލްޔާންއާއި ދިމާލަށް ބަލާލީ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ބޭނުމޭ ބުނާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-18 00:09:15
ދަނބު
ފަހަތަށް ނަޒަރު ހިނގާލުމާ އެކު އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިމާވި ހާދިސާއެއްގެ ހަނދާނެވެ. އަހަރެންގެ ކޮއްކޮއަށް ދިމާވި ހާދިސާއެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ ހުރީ ދަނބު ބަގީޗާ ގައެވެ. އެއީ ދަނބު ގަސްތަކުން ފުރިފައިވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-18 00:09:12
ތަގުދީރު
ގަބުރުސްތާނުން ނުކުމެގެން ދާންޖެހުނީ އަހަރެންގެ ހުރިހާ އުންމީދެއް ވަޅުލާފައެވެ. އެކުގައި އެ ހޭދަކުރި އުފާވެރި ދުވަސްތަކުގެ ރަން ހަނދާންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަހަރެންގެ އަތަކު ނެތެވެ. ހާލަތަކީ ކިތަންމެ އަވަހަކަށްވެސް ބަދަލު ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. އާނއެކެވެ. ތަގުދީރުގެ މޮޅެތި ރޭވުންތައް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-15 21:58:25
ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ… (ފުރަތަމަ ބައި)
އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް އުޑުމަތީގައި ރަސްކަންކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ހިތްގައިމު ވަގުތު މީހުން ތެދުވެ ހޭލަމޭލަ ވަމުން ދިޔައެވެ. އެއްބަޔަކު މިގަޑީގައި ބަދިގޭގައި ތެލިތަށި ތަޅުވަން ފަށާއިރު އަނެއްބަޔަކު ހިތްއުފާކޮށްލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަކީ މިއީއެވެ. ތެދެކެވެ. މިއަދަކީވެސް އެފަދަ ދުވަހެކެވެ. ވިއްސާރަ ނަމަވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-15 21:58:21
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-15 15:29:17
އަބްދުއްރަހީމްގެ އިންޓަވިއު: އާ ސަރުކާރުގެ ތައްޔާރީތައް
އަބްދުއްރަހީމްގެ އިންޓަވިއު: އާ ސަރުކާރުގެ ތައްޔާރީތައް
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-15 13:40:26
ހިތް އެދޭހާ ކަމެއް.. (އެކާވީސްވަނަބައި)
"ކޮން އެހީއެއް ރިއާން. ރިއާންއަށް ވަކި ކުރެވޭނީ ކީއް؟ އަހަރެންނާ އިންނާނީތަ؟ އޭން؟ ދުރުގަހުރޭ!!" ޒީވާއަށް ރުޅިއައިސްފައި އަހައިލެވުނެވެ. ރިއާންގެ އުޅުން ހުރިގޮތުން އޭނާގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ނުގޮސްހުރީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ރިއާން ހީކުރަނީ މިއީ އޭނާއަށް ރިއާންއާއެކު ހިއްސާކުރަން މާ ފަސޭހަ މައުލޫއެއް ކަމަށްހެއްޔެވެ؟
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-15 12:18:23
ޝައިތާނީ ބަލާ - 6
(9 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ސަރުދާރުގެ ހާލަތު ނުބައިވާން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާ ދުރުގައި ހުރި އޭނާގެ ދަރިފުޅާ ދިމާއަށް އެއްފަހަރު ބަލައިލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އަންވަރާ ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. "ހަނދާން ކުރާތި! ސަންބީ މަޔަކަށްވިޔަ ނުދޭތި. އެހެންނޫނީ ވަރަށްނުބައި..." މިލަފުޒުތައް އޭނާގެ އަނގައިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-11-15 10:21:24
އައިނާ (3) 7
ހަތްވަނަބައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ޓެސްޓުތަކެއް ހަދަން ދިނެވެ. ޓެސްޓުހަދާފައި ރިޕޯރޓްހިފައިގެން އަލުންގޮސް ޑޮކްޓަރުބަލާ ކޮޓަރިއަށް އައިނާ އާއި އަޝްހާވަނެވެ. ޑޮކްޓަރުއަތައް ރިޕޯޓުދިމުން އެބަލާފައި ޑޮކްޓަރުދިން ޚަބަރަކުން ވާންވީ އުފާކަމެއް ދެރަކަމެއް އައިނާ އަކަށް ނޭނގުނެވެ. *** “އަސްލުވެސްތަ..؟” އައިނާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-14 22:46:22
ނަފްރަތުން ލޮތްބަށް 4
ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮއްލުމަށްފަހު އިޝާ ގޭޓުން އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތީ ނުހަނު އުންމީދާ އެކުގައެވެ.މަޑު މަޑުން ހިނގާފަ ގޮސް ރިސެޕްޝަނިސްޓް ގާތު ހުއްޓިލިއެވެ.ޔެސް މޭމް؟އެ އަންހެންކުއްޖާ އަހާލިއެވެ.އަޅުގަނޑު މި އައީ ނަރުހެއްގެ އިންޓަވިއު އަށް!އާދެ ދެވަނަ ފްލޯރ އަށް ދުރުވެލައްވާ!ރިސެޕްޝަންގަ އިން އަންހެންކުއްޖާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-13 21:54:39
ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…….! (ޓްރެއިލަރ)
މިނިވަން ކޮކާލެއް ފަދައިން ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދިޔަ އިޝްރާގެ ޙަޔާތަށް އިންޤިލާބެއް އަންނަނީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި ދެ ފިރިހެންކުދިންގެ ތެރެއިން އެކަކު އޭނާދެކެ ލޯބިވާކަން ހާމަކުރާ ހިސާބުންނެވެ. ޙަޔާތުގައި އަލަށްވެސް މީހަކުދެކެ ލޯބިވެވިފައިނުވާ އިޝްރާއަށް އެކަން ބަލައިގަތުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-13 21:54:33
އިފްރާ 2
” އަމީން އަހަރެން އަމީން މިގެނައީ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން ވެގެން އެއީ އަހަރެމެން ވަނީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެން އިފްރާ އަދި ޒަޔާންގެ ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައެއްނު ދޯ ހިންގާ އެކަމާ އުޅޭން” ރަޝާދު ގެ ވާހަކަ އަޑު އެހުމަށް ފަހު ޒަޔާން އަދި އިފްރާގެ ދެލޯވެސް ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. “އަހަރެން މިހުރީ ތި ވާހަކަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-13 21:54:28
ފަލްސަފާ (30)
(6 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) މުރުތަޟާ އެއައީ ނޫރުއާއި ތަހުނިޔާ ކާން ބޭރަށްދާން އުޅެނިކޮށް އެކަން ހުއްޓުވައި ކެންސަލްކޮށްލާފައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި މުރުތަޟާ އިނީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކަން ތަހުނިޔާއަކަށް ރޭކައެއް ނުލައެވެ. އެދެމީހުން އެރޭ ބޭރަށްދާންއޮތްކަން މުރުތަޟާއަށް އެނގެންވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-11-13 17:31:35
ވާހަކަ: ފާޅުގާ ދިން އަނިޔައިގާ – ސާޅީސްވަނަ ބައި
ސާޅީސްވަނަ ބައި އެނދުގައި އޮތް މިފްޒާލްގެ ހިޔާލުގައިވަނީ ރައިޒެލްއާއެކު މިރޭ ހޭދަކުރެވުނު ވަގުތުތަކެވެ. ތުންފަތުގައި ލުއިން ހިނިތުންވުމެއްވީއިރު ލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ކުރިމަގާ މެދު ކުރަމުން ދިޔަ އުއްމީދެވެ. ފޯނަށް މެސެޖެއް އައި އަޑުއިވިފައި އަވަހަށް ބަލައިލީ ރައިޒެލް ކަމަށް ހީކޮށެވެ. ނުވެސް ދަންނަ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-13 13:29:00
ހިތް އެދޭހާ ކަމެއް.. (ވިހިވަނަބައި)
" އޯކޭ އޯކޭ. އިޝްކޮވެސް މިހާރު ހާދަ މޮޅު ވެއްޖޭ ދޯ.. ތި މޮޅުކަން އެޖްޒާމްއިން ނިކަން ދައްކަންވާނެ.. ދެން މާ މޮޅެތި ވާހަކަ ނުދައްކާ ދޭ ފޮތްކިޔަން" ރާހިލް އިޝްވާ އަވަހަށް ފޮނުވައިލިއެވެ. އިޝްވާ ދިޔުމާއެކު އޭނާ އަނެއްކާވެސް ފުންހިޔާލެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލުނެވެ. މި ދިމާވި ކަންތަކުގައި އޭނާގެ ކުށެއް ނެތްކަން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-12 19:28:51
ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ފަހު ބައި)
ފަހުބައި ކުރިން ސައިފް ކެފޭ ހިންގި ތަނުގެ ކުރިމައްޗަށް ސައިކަލު މަޑުކޮށްލަމުން އަޔާން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެ އިމާރާތަށް ބަލައިލިއެވެ. ބިއްލޫރި ދޮރުތަކުގެ ތެރެއިން އެތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ސައިފް އާއި ދަހާ ފެނިފައި އޭނާއަށް ހިންދިރުވައިލެވުނެވެ. ލަސްލަހުން އޭނާގެ ނަޒަރު ދަހާގެ ބޮޑުވެފައިވި ބަނޑާ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-12 13:59:00
ހަޔާތުގެ ދަޅަ – 2
“އާބިދާ…އޭ އާބިދާ! އަހަރެމެންނާ އަނގައިން ނުބުނެ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން ތިޔަ އިންނަނީ އަނެއްކާ އަހަރެމެން ކުރާކަންތައް ކަމުނުދާތީތަ؟” އާބިދާ އަނެއްކާވެސް ސިހިގެންގޮސް ބަލާލިއިރު މިފަހަރު ކައިރީ ހުރީ، ކައްކާ ބައިގަނޑުގެ ވެރިޔަކަށް ހުރި ހަފީޒާއެވެ. “މި ކައްކާ އެއްޗެހީގެ ވަސް ކަމުނުދަނީ ހޭ؟” ހަފީޒާގެ ރާގުން،
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-12 05:50:02
ކަލާގެ ހިނިތުންވުން އިޢުލާން
އައްސަލާމު އަލައިކުމް ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ފަސްޓް ޓާރމް އެސެސްމެންޓް 12 ނޮވެމްބަރު 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާތީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ކަނަށް ދަންނަވަލަން… ﷲގެ އިރާދަ ފުޅުން 22 ނޮވެމްބަރު 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހު (ކަލާގެ ހިނިތުންވުން 7) އަޕް ލޯޑް ކުރަން މަސައްކަތް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-12 05:49:38
ނަފްރަތުން ލޮތްބަށް 3
އަފާ:އެމީހާ ރަނގަޅުތަ އަނެއްކާ؟ރަފާ:އޭނަގެ ލޮލުގެ ކުލަ-އިޝާ:ތީބާގެ ލޮލުގެ ކުލަޔާ އެއްގޮތްދޯ! އެހުރިހާ އިރު ނެނގި މަޑުވެފަހުރި އިޝާ އިސް އުފުލައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.ތީބާ:ދެން ތިކިޔަނީ އެއީ އަހަރެންގެ އާއިލާ މީހެކޭތަ!ތިއެންމެނަށް ރަނގަޅަށް ވެސް އެނގޭނެ އަހަރެންގެ މަންމަ އަކީ ބޭރުމީހެއްކަން!އެހެންނުނަސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2023-11-11 14:26:46