×
ވާހަކަ
ހަދިޔާ (ބާރަވަނަ ބައި)
އެހެނެއްކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމުން ﷲ ރިޒްޤު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާ ވާހަކައެވެ. އެ ބަސްތައް ހަނދާންވެގެން ދިޔަދިޔަހެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ﷲ ހަނދުމަކޮށް މިރްޒާންގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވީ އެކަލާނގެ ބަސްފުޅުގެ ޙައްޤުކަމާއި އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅުތަކުގެ ތެދުކަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-11 08:03:00
މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 12
“ރަވާ ލިސެން. އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ. އެކަމް އަހަރުމެން ދެމީހުން ގުޅުމަށްވުރެ ޖެކްއާ ރަވާ ގުޅުން ރަނގަޅުވާނީ. ޖެކް އަކީ ޖީންގެ ބައްޕަ. ޖީންގެ ބައްޕައާ މަންމަ ގުޅުނީމައެއްނު ޖީންއަށް ރަނގަޅުވާނީ. ވީ ހޭވް ޓު ސެކްރިފައިސް އަވާ ލަވް ފޯ ޖީން” ވިސްނާދޭ ފަދައަކުން ޝައުން އަހަންނާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. **** އަޝްޖައުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-10 22:11:08
ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 17
އިޝާ ވަގުތުން ހުއްޓުން އެރިކަހަލައެވެ. ނިތްކުރި މައްޗަށް ގިނަވެގެން ދިޔަ ރޫތަކާއެކު އިޝާއަށް ހުރެވުނީ ބަލާށެވެ. “މިދަނީ ލަންޗަށް ދާން. އަދި ތި ދަނީތަ އޮފީހަށް؟ ބަލީތަ އަނެއްކާ؟” ޔާމިން ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލިއިރު ވެސް އިޝާއަށް ހުރެވުނީއެވެ. ގަބުކައިފައެވެ. “އިޝާ؟” ޔާމިން އަށް އިޝާގެ ނަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-10 18:07:10
މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟11
ދޮރުމަތީގައި ހުރި މީހަކު ޝައުން ކޮށްޕާލުމަށްފަހި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އަހަރެން އިންތަނުގެ ގޮތުން އެމީހާގެ މޫނެއް ރީއްޗަކަށް ނުފެނުނެވެ. އެމީހާގެ ފަހަތުން އަންހެނަކުވެސް ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ. ޝައުން ކޮށްޕާލުމަށްފަހު ގޭތެރެއަށް ވަން މީހަކީ އާޝްޖައު ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. އަޝްޖައުގެ ފަހަތުން ވަނީ ޔާނީއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-10 15:21:24
ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 19 ވަނަ ބައި
” އެހެންވީމާ ވިޔާމް އެބުނީ ރަނގަޅަށް. އެ ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއޮތީ ގާސިމްގެ ނަންމަތީގަ. އެކަން ރިފްއަތުބެއަށް ނޭންގެނީ. އެގޭނަމަ މިއަދު މިހާ ހިސާބަކަށް ކަންތައް ނުދިޔައީސް ” ނިޔާޒް ފޯން ކަޑާލުމުން ޒޭނާ ބުނެލިއެވެ. ” އެނގިފަ އޮތަސް މިކަން މިހާ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފާނެ. އެކަމަކު ދެން އެއްޗެއް ބުނަން އެނގޭނީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-10 10:14:09
އިމްތިޙާން (22ވަނަ ބައި)
22ވަނަ ބައި ނާސިރު އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގޭތެރެ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭތަން ހިބާއަށް ފެނުމުން މަންމަ ކޮބާބާއޭ ހިތައް އެރިއެވެ. އޭނާ ކައިވެންޏެއް ކުރާއިރު މަންމަގެ ހެޔޮ ނަސޭހަތެއް ހިސާބުވެސް އޭނާ އަށް އަޑު ނީވޭތާ މަންމަގެ ހިތްހެޔޮ ހިނިތުންވުމެއްވެސް އޭނާއަށް ނުފެންނަތާ މިހާރު ވީ ކިތައް ދުވަސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-10 09:25:26
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 5
އަޝްރާގެ އެ ހިމޭންކަމުގެ ސަބަބުން އިއާންގެ ހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ހިނދެއް ހިނދަކަށް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ” އަޝޫ… ދޮންބެއަށް މިހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށްތަ… ” އަޝްރާ އަދިވެސް އެެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުންނަން ފެށުމުން އިއާން މިފަހަރުވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ” ނޫން.. އެދެމީހުން ދެމެދު އެކަހަލަ އެއްވެސް ގުޅުމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-09 20:46:32
ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 16
ކަމީލާ ދަމުން ދިޔައީ އިޝާއަށް ހިނިތުންވެސް ވެލާފައެވެ. “އަނެއްކާ ކަމީލާ އަކީ ޔާމިންގެ ކޮއްކޮއެއް ބާއެވެ.” އިޝާ ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސާއެވެ. އެކަމަކު ޔުނާންގެ ކައިރީގައި ހުރި ދުވަހު އިޝާއަށް ފެނުނީ އެހާ ސާދާ ސީދާ ކަމީލާއެއް ނޫނެވެ. ވެދާނެއެވެ. ކަމީލާއަށް އިޝާ ނޭނގުނީއެވެ. އެނގުނުނަމަ ހީލަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-09 20:00:40
ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 3
ކަބަޑުތެރޭ އިން މީހާއާއި އަހަރެންނާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއެވެ. ދެ މީހުންގެ ހަޅޭއް ހުއްޓުނުއިރު އަހަރެންގެ ދެލޮލުގެ ގޮބޮޅިގަނޑު ނުނިކުތީ ކިރިޔާއެވެ. ކަބަޑުތެރޭ އިނީ އަހަންނާއި އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް އަންހެނެކެވެ. ހަމަ އެއް މޫނެކެވެ. އެއް ހަށިގަނޑެކެވެ. ލައިގެން ހުރި އަންނައުނު ތަފާާތު ނޫންނަމަ ހީވާނީ ލޯގަނޑަކުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-09 11:43:25
ހަދިޔާ (އެގާރަވަނަ ބައި)
“އަމްނާ……އާނ ތީ އެއްކަލަ ދުވަހު އެކުއްޖެއްގެ ފޮޓޯ ފޮނުވި ކުއްޖާ ދޯ؟ ހާދަ ސަޅި ބިޓެކޭ ތީ…..” މައިސޫން އެންމެ ފަހުން ބުނެލި ޖުމްލައާއެކީ ދައްކަން ފެށި ވާހަކަތަކަކުން މިރްޒާންގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. މައިސޫން އަމްނާއަށް ތަޢުރީފުކުރަން ފެށީ އެންމެ ހުތުރު ގޮތްގޮތަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް މައިސޫން އޭނަ ލައްވާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-09 06:54:05
ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 15
ދީމާއަށް ހުރެވުނީ ގަނޑުވެފައި ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ދީމާގެ ހިތުގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަމީލާއަށް އެނގުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަމީލާގެ ހަމަޖެހިފައިވާ މޫނުން ދީމާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެނެއެއް ނުގަނެވުނެވެ. “ކިހިނެއް ތި ހެދީ؟ ޔުނާން މަޑުކޮށްލައްޗޭ؟” ކަމީލާ އަވަސް އަވަހަށް ފުނޑުވެފައިވާ މުށިތައް ނަގަންފެށިއެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 22:27:23
ރޫޚް 2
ފައިވާން އަތައް ނެގުމައްފަހު އިސްއޮބާލައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންފެށިއެވެ. މަޑުހިނގުމެއްގައި އައި އާރިޔާ އަށް ހުއްޓެވުނީ ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން މީހަކު ފެނުނުހެން ހީވުމުންނެވެ. ރީތިކޮށް ހުދުކުލައިގެ ހެދުމެއް ފެނުނުހެން ހީވިއެވެ. ގަހުގެ ގޮފިތައް ވަޔާއި ހެލިލުމުގެ ސަބަބުން ހިޔަންޏެއް ފެނުނީކަމުގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:38:34
ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 7
ރޭގަނޑު އަނދިރިަކާމާ ރާއްޖޭގެ ހިމޭންފަޒާ ޢަލްވަދާޢު ކިޔަމުން ދުވާލުގެ އަލިކަމަށް މަރުހަބާ ކިއެވެ. ތަޙްތަށް ވެރިވެ ގަތް އިރުގެ އަލިން ފަޒާ އަލިކުރަމުންނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ވެހުނު ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ފިލައިގެން ނުދެއެވެ. މާތަކުގެ ފިޔަތަށް ޖަރީވެފައިވަނީ އެކުދިިކުދި ޝަބްނަމް ތިކިތަކުންނެވެ. އިރު އެރިތާ މާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:37:44
ވާނަމަޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ ( ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް )
ވާހަކަ ގެނެސް ނުދެވޭތީ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން.. މާޔުއަށް މިދުވަސްކޮ ވާހަކަ ލިޔެވެން ނެތީމަ އަޕް ނުކުރެވެނީ.. މާޔުގެ އާއިލާ ތެރޭ ޖެހިފަ އޮތް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ… އަދިވެސް އެއްކޮން ހަމައަކަށް ނޭޅިގެން މިއުޅެނީ… ހޯމަ ދުވަހު ދެން އޮތް ޕާޓު ގެނެސްދެވޭތޯ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:34:57
ކުނިބުނި
އާޅެން ކުނިބުނި އިސްމާއީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ބޮޑު ރޯގާއެއްފަދަ ބޮޑު ކަމެކެވެ. އިންސާނުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ރިހުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. ބޭނުން ނެތުނީމާ އުކާނުލާ ވާނެގޮތެއްނެތެވެ. އުކާލާ ތަކެތި މަދުކުރުމީ ޙައްލެކެވެ. ނުފެންނަ ހިސާބަށް އެޅިޔަސް ނެތް އެއްޗަކަށް ނުވާނެއެވެ. އޭގެ އަސަރު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:32:10
ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….4ވަނަބައި
***2 ދުވަސްފަސް**** ވޭތުވެދިޔަ ދެދުވަހު އަރިޔާ އުޅުނީ އީތާންގެ ކުރިމައްޗަށް ނޭރެވޭތޯއެވެ. މިކަން މަލަކުއާއި ޒޯޔާއަށްވެސް ފާހަގައެވެ. ދެމީހުން އަރިޔާ ގާތު އެހިއެއްކަމަކު އަރިޔާ ޖަވާބެއްނުދެވެ. ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އެންމެން އިންސާފުކުރަމުންދިޔަ އެވެ. އަރިޔާ އާއި ޒޯޔާ އަދި މަލަކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:31:48
ދޫކޮށްފައި ނުދޭ ލޯބިވާ ( 5 )
އެއީ ކޮން ބައެއް ބާއެވެ؟ އެމިހުން އެއުޅެނީ ކީއް ކުރަން ބާއެވެ؟ ހަމަ އެކަނި އިނގޭ އެއްޗަކީ އެމިހުން ކުރަން އެއުޅޭ ކަމަކީ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހާލާނެ ކަމެއް ކަމެވެ. **** ފަޒްލާ އިނީ މިޝްޔާ އެގޮތަށް ދިޔުމުން ހައިރާން ވެފައެވެ. އެހެނީ މި ހުރިހާ ދުވަހު ޒައިން މިޝްޔާ އަށް ކިތަންމެ އުނދަގުލެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:29:32
ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 15 (ފަހުބައި)
ކައިރީގައި ހުރި އައިޒަން ހުރީ ހިނިތުންވެލައިގެން އިހްސާންއާއި ދިމާއަށްބަލާށެވެ. އައިޒަން ބޮލުން ކޮށްލި އިޝާރާތާއިއެކު ތިން ޕޮލިހުން ގޮސް އިހްސާން އާއި ހަނާން އާއި ޝާނާގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިލިއެވެ. ތިން މީހުންވެސް މާ ގަދަ ހަދާކަށް ނޫޅެއެވެ. ”އަދި އެބޮތް ދޯ ނޭނގޭ ކަމެއް؟” އައިޒަން މާނަ ފުން ގޮތަކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:28:37
ނޫރިޝް ( ހަތަރުވަނަ
ބަލާކަށް ނުހުރެ އީޝަލް ގޮސް އެ ދޮރު ފޮތިގަނޑު ކަހާލިއެވެ. ނޫރާ އީޝަލް އަށް ބަލާލީ ޝުކުރުވެރި ނަޒަރަކުންނެވެ. އޭނާ އެ ދޮރުފޮތިގަނޑު ކަހާލަ ދޭން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ނޭނގޭ ބިރުވެރިކަމެއް އޭނާގެ ހިތުގެ ތެރޭގައި ވަށާލުމުން މުޅި މީހާ ފިނޑިވެ ހާސްވީއެވެ. އީޝަލް އައިކަން ނަސީބެކޭ ނޫރާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނޫން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:24:40
ލޯބި 9 ވަނަ ބައި
ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އަތިރިމައްޗަށް ދާން ބޭނުން ކަމަށް އޮތީ މާޔާ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އަސުރުން އިރު ތިރިވެ، ހިޔާޖެހުމުން އެންމެން އެކުގައި ހިނގާފައި ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށަށް ނުކުތެވެ. “ޑެޑީ އަށް އެނގޭތަ މި ރަށު ބީޗް ވަރަށް ރީތި ވާނެ. މާލެ އަށް ވުރެ މާ ރީތި ވާނެ!” ނަތާ އާއި ސަމީރުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:22:27
އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 37
އަރުޝްގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ފަޒީލްގެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ތަކުރާރު ވަމުންދެއެވެ. ގަބުވެފައި ހުރެވުނީ ފަޒީލްގެ ޖުމްލަތަކުންނެވެ. އަނގަމަތީ އަތް އަޅާ ހުރިތަނަށް ތިރި ވެވުނީ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރިވީ ވަރުންނެވެ. އިސާހިތަކު ސާރާއާ ދޭތެރޭ ކަންތަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ ގޮތެއް ލޯ ކުރިމަތީ ސިފަވަމުންދިޔައެވެ. ހާސްކަމާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:21:30
ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި…5 ވަނަބައި
އީތާން އަރިޔާ ހަމައަކަށް އެޅެންދެންއިނެވެ. އަރިޔާ އަމިއްލަނަފްސު ހަމައަކަށް އަޅުވަންއުޅުނަސް އޭނާގެ ލޮލުކުރިމަތިން ސިފަވަނީ އަޒުރާއޭނާއަށް ކޮއްދިންކަންތައްތަކެވެ. އަރިޔާ އަމިއްލަނަފްސް ހަމައަކަށް އެޅުމަށްފަހު އީތާންގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ. އަރިޔާ ހަށިގަނޑު ތެދުކޮއްލުމަށްފަހު ކަރުނަތައް ފޮހެލިއެވެ. “ރިޔާ…ކިހިނެއްވީ؟”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 18:21:04
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 4
ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް މުބާރާތްތައް ފެށެން ދެދުވަހަށް ވެއްޖެއެވެ. ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ދިޔައީ ފަރިތަކުރުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ފަހު ދެދުވަހަށް ވުމުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮންމެ ހައުސްއަކުންވެސް ދަނީ ސަޕޯޓްކުރުމަށް ދިދަ އާއި ހަންފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 13:46:31
ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 14
“އަސްލުވެސް ޔުނާން ތި އިންތިޒާރު ކުރަނީ މަށަށްތަ؟” ކުރިމަތީގައި ހުރި އިޝާ ހުރީ އޭނާގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުން ޔުނާންއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިޝާ އައިސް ކުރިމައްޗަށް އަރާނޭ ހީކުރެވިފައި ނެތުމުން ޔުނާން ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ހަރަކާތެއްވެސް ކުރަން ނޭނގިފައެވެ. “ޔުނާން.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 07:09:46
އިމްތިޙާން (21ވަނަ ބައި)
“ނާސިރައްވެސް އަހަރެން މުހިންމު ނޫން ވީމަތާ ތި ހިސާބައް ދިޔަ އިރުވެސް މަގޭ ޚިޔާލެއް ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން ނޭނގުނީ.. ދެން މިއަދު މަގޭ ކައިރީ ތި ވާހަކަ ތި ދައްކަނީ ކައިވެނީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމި އެކަން ކުރެވެމުން ދާތީ ދެން އިތުރައް މަގޭ ޚިޔާލުން ކަމެއް ބަދަލު ނުކުރެވޭނޭކަމަށް ދޯ… މަށައް ހެޔޮ އެއް ކަމެއް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-08 06:57:06
ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 13
“ތީ ކާކު؟” އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައި ހުރި ދީމާ އިތުރަށް ސިހުނީ ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާގެ ފުރަގަހުން ނިކުތް އަންހެންކުއްޖާ ފެނިފައެވެ. އެއީ ކަމީލާ ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ދީމާ އަށް ހުރެވުނީއެވެ. ބަސްހުއްޓިފަ އެވެ. ހިނިތުންވެލަން ނޭނގުނުތާގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއްވެސް ދީމާއަށް ނޭނގުނެވެ. “ޔުނާން އެބައުޅޭތަ؟”
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-07 21:34:04
ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 12
ޔުނާން އަކީ ޚުދު ޑޮކްޓަރެއް ކަމުން އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ދެނެގަންނާކަށް މާގިނައިރެއް ނުނެގިއެވެ. އެވަގުތު ޔުނާން އަށް އިޝާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އިޝާ ބަނޑު ބޮޑު ކަން އޭނާާއަށް ސިއްރުކުރަންވީ ކީއްވެގެންބާއެވެ. “ދަރިފުޅާ. އިޝާއަށް ކިހިނެއްވީތަ؟” އިޝާ އަތްމައްޗަށް އުފުލާލައިގެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-07 14:58:03
ޙިޖުރަ 41
“އަހުމަދު މިޞްބާޙް އަމީންގެ އިންޓަވިއު.” ޔޫނުސް އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ރެކޯޑަރު ދައްކައި އެހެން ބުނެލަމުން އެއްލޯ މަރާލިއެވެ. ޔޫނުސް ފެނިފައި ޒާހިޔާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނު ވަގުތު މިޞްބާޙްގެ ނިތަށް ރޫއެރިއެވެ. “މިއީ ކާކުތަ މަންމާ؟” މިޞްބާޙަށް ޒާހިޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން އަހާލެވުނެވެ. “މިއީ ޔޫނުސް. ރޭ މިޞްބާޙް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-07 09:27:10
ކުރަހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….3ވަނަބައި
ބޭރުން ބެލްގެޖެހި އަޑު އިވިފައި އިޒާން ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އިޒާންކުރިމަތީގައި ހުރި 5 މީހުންފެނިފައި މުޅިތަންހީވީ ކެކިއަރައިގަތްހެންނެވެ. “ވެލްކަމް”ހިތްވަރެއްލުމަށްފަހު އިޒާން މެހެމާނުންނަށް ވަންނަން ތަންދެއްކިޔެވެ. މެހެމާނުން ގެއަށްވަދެވުނު ވަގުތު ޕާޓީޕޮޕްގެ ކަރުދާސްތައް މުޅި މާހައުލުގައި ވެރިވެގަތުނެވެ.އީތާން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-07 07:12:56
މީ ހަޤީގަތެއް ނަމަ ހާދަ ދެރައޭ!
އެއީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްކަމުން އެ ހަލަބޮލި މާލެ ވަނީ އެއްކޮށް ހަމަހިމޭންވެފައެވެ. މި ހަމަހިމޭން ވަގުތު ވާރޭގެ ފެންތިކިތައް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންގަނޑުތައް ހައްދަމުން ދެއެވެ. އަހަރެން ބެލްކަނީގައި ވާރޭ ކުޅެމުންދާ އެ ހިއްގައިމު ގުދުރަތީ މަންޒަރުތައް ބަލަން ހުއްޓާ މީހަކު ގުޅިއެވެ. އާއެކެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2018-12-07 07:11:27