×
ވާހަކަ
ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………………..! (10 ވަނަ ބައި)
“ދެން ހެވޭ ތިވަރަށް ނުހެވުނަސް! ދޭބަލަ އައީ އާއިއެކު މައްޗަށް! އިޝް އެބަދަން މި ދަބަސްތައް ކޮޓަރިއަށް ލާފައި!” ލުބްނާއާއި ލިބާންގެ ދަބަސް ނަގަމުން އިޝްރާ މިސްރާބުޖެހީ އެމީހުނަށް ހާއްސަކުރެވުނު ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާއަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލުމަށްފަހު ތިން ޒުވާނުން މިސްރާބު ޖެހީ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-17 16:57:13
ދިނީ ޒަހަރު…. 20
19 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ދޮންބެ! މިގަޑީގަ ކީތްކުރަން ދާންއަށް އެގުޅަނީ” ސައިޑްކަބަޑް މަތީގައި އޮތް ޔަޒްދާންގެ ފޯނު ނަގަމުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ނޭނގެ. ނަގަންވާނެ. ނާލްގެ ބޭބެމެންނަކީ މިހާރު އަހަރެންގެވެސް ބޭބެމެން” ޔަޒްދާން ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އެނދުން ތެދުވެ އިރުކޮޅާކު
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-17 10:40:39
“އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”
އެއްފަހަރަކު ޒުވާން ފިރިހެނަކު އައިސް ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. “އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟” އޭނާ އެހެން ދެންނެވުމުން އިތުރު ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ އަރިހުގައިވާ ޞަޙާބީބޭކަލުން ނުރުހުންވެވަޑައިގެން އޭނާއާ ދިމާލަށް އެއްޗެތި ކިޔުއްވަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-16 23:24:18
ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ……6
ދެތިން ދުވަސް ފަހުން ރައިހާނާ ހުރީ ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ. އެހެނަސް ޒިވާން ފެނުމުން ހިތްދަތިވާ ގޮތްވެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އަންޖަލް އޭނާއަށް ހިއްވަރު ލައިދޭން ހުރެއެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް އިންޓަ ސްކޫލް ނެޓް ބޯޅަ މުބާރަތް ފެށި ރައިހާނާމެން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފައިނަލާއި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-16 20:08:53
ޔާރާ – 3
ދޯސް ޑިމްޕަލްސް………..” ލައިލް އެހެން ބުނެފައި އިނގިލި ޖައްސާލީ ކޮލުގެ އަޑިވެފައިވާ ތަނުގައެވެ. އަދި އިތުރަށް އަހަންނާއި ކައިރިވެލިއެވެ. އެހަށިގަނޑުން މީރުވަސް އޭރު އަރައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލައިލް އަހަންނާއި ދުރުވެލިއެވެ. އެމޫނުން ފެންނަން ހުރީ މީގެ ކުރިން ފެންނަން ހުރި ރުޅިވެރިކަމެވެ. އަޖައިބެކެވެ. ދެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-16 19:46:57
ޝަބްނަމް
އަކީގެ ފުރަތަމަ ދިގުވާހަކަ “ޝަބްނަމް” އަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…. ވާހަކައިގެ ކެރެކްޓާރސް ތައް:- ޝަބްނަމް: އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބިކުރާ ފަގީރު ބަލި އަދި ދީންވެރި ކުއްޖެއް (ވިކްޔަންގެ އަނބިމީހާ) ވިކްޔަން: މުއްސަނދި ރީތިކަމަށް ލޯބިކުރާ އެހެންނަމަވެސް ހިތްތިރި ކުއްޖެއް:( ޝަބްނަމްގެ ފިރިމީހާ އަދި ޝެރީގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-16 12:13:48
ހަދިޔާ (ސަތުތިރީސްވަނަ ބައި)
“ލައްބަ ކާފާ. މާތް ﷲ އަހަންނަށް މި އިމްތިޙާން ކުރިމަތިކުރެއްވީ އަހަރެންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށްވާނަމަ އަހަރެން ނުގުޑާ ޢަޒުމެއްގައި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށްޓަކައި ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން. މާތް ﷲ އަހަރެންގެ ކިބައިން ނެންގެވީ އެންމެ ނިޢުމަތެއްކަމަށްވާނަމަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-16 08:11:29
އެނގުމެއްނެތި…14
“ކޮންތާކު ތިއިނީ؟” އީތަންއަށް ވަގުތުން ގޮނޑިއެއްގައި ބަނދެވިފައި އިން އަލީޝާ ސިފަކުރެވުނީ މާ ގިނައިން ފިލްމު ބަލާތީކަންނޭންގެއެވެ. ފޯނުން ނޯށަން އަޑެއް ނޫނީ ނީވުނެވެ. އަލީޝާ އިނީ ޖަވާބުދެވޭނެ ހާލަތެއްގައި ނޫންކަން އިނގިހުރެވެސް އީތަންއަށް ކޮށްލެވުނީ މޮޔަ ސުވާލެކެވެ. “އޭތް މަ ކުރާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 21:20:22
މީ ޅެމެއް ނޫން…..
ރަންކަމާ….. އެކަނިވެރި ޙަޔާތުގާ މަށާ ދިމާވި ކުއްޖަކާ ވެވިއްޖެ ލޯބި ގަސްތަކާ ނުލާ މަ ހުއްޓަ މަސްތުގާ ހީތަކަށް މަ ހެއްލިފާ ލަދު އޮތީމަ ހިތްފުރާ ވީމެ މަންމަނެއް ފަދައިން ދުރުވެފާ މަ ބަސްތަކާ ވީމަ ކަން މިހެންވެފާ ކުރިމަތީގަ ވީ ތުރާ ހިއްސުތައް މަގޭ ބުނާ ނުވާނެޔޭ މަށަށް ގިރާ ދުވަސްތަކެއް އެތައް ހިނގާ ކުރިއެރުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 21:18:21
ލީން 2
އެޒުވާނާއެހެން ބުނުމުން ލީން ބުނެލީ ” މަންމަ ވީ ބަދިގޭގަ މިގޮވައިލަނީ….” ބުނުމައްފަހު ދެން ދިޔައީީ މަންމަ ގާތަށެވެ.މަންމަ އަައް އެޒުވާނާ ފެނުމައިކު ހީލިއެވެ.”އަނހާ ޒައިން އަދި ޒާން ކިހިނެއް ވީ….. ކަމެއް ބޭނުންވީތަ؟….”ލަތީފާބުއްޔެވެ. ”ނޫން ހަމަ އައިސްލީ…. ދައްތަ ނުފެންނާތީ…. ” ޒައިން ބުއްޔެވެ.ލީންވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 21:17:41
ލީން 1
އިރުގެ އަލިކަން ނިދިފައި އޮތް ލީންގެ މޫނައް އެރިއެވެ. އިރުގެ އަލިކަން ލީންގެ މޫނައް އުދަނގޫ ކުރާތީ ލީން އަށް ހޭލެވުނެވެ. ދެން ބަލައިލެވުނީ ފޯނުގެ ވައިބުރޭޓް އަޑަށެވެ. އެ ވަގުތު ކަޅި ހުއްޓުނީ ނަޝްވާގެ މެސެޖްއަށެވެ. މެސެޖް ގައި އޮތީ ” ލީން އައި ނީޑް ޔުއަރ ހެލްޕު ބިކޯޒް ނައު މައި މޮމް އިޒް ސިކް” ލީން އަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 21:16:49
ނަފުސުގެ ޚިޔާނަތް
‍‍‍‍‍‍‍ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ހިތްފަސޭހަ ކުރުވި އެވެ. މަގުމަތީ ހިނގަމުން ގެންދިޔައީ އެކުވެރިންނާ އެކު އެވެ. މަސްފެށެވުމާ އެކުހެން ފިހާރަތަކަށް ދުވުމުގައެވެ. މުސާރަ ލިބުމާއެކު ގެނުވާ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ވަންނަ ކޮންމެ ފިހާރައަކުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ގަނެވޭގޮތްވެ އެވެ. ތަކެތީގައި އަތްޖެހުމުން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 21:15:58
މަންމާ [ފަހުބައި…]
މީރާގެ އަސަރުގަދަ ސިޓީ ކިޔުމައްފަހު މަރިޔަމް ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.މަރިޔަމް އަށް ދެވުނު އިރު މީރާ ވަނީ މި ދުނިޔެ އާވަކިވެފައެވެ. ކެންސަރުގެ ބައްޔައް ފަރުވާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. **ނިމުނީ… {މަންމަ ދޭހާ ހެޔޮ ނަސޭހަތް އަޑު އަހާށޭ… ދުނިޔޭގަ ހުރި ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފާށޭ…..}
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 21:14:32
15އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް (2ވަނަ ބައި)
ވާހަކަ ލިޔުނީ: ޢާއިޝަތް ރާނިޔާ އިބްރާޙީމް ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރާތަން މަންމައަށް އެނގުނެވެ. އެތަށްފަހަރަކު އެމީހުންނާއިއެކު މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އަހަންނަށް ނަސޭޙަތްތެރިވިއެވެ. އެބުނި ބަސްތަކެއް އަހަންނަކަށް މުހިންމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެން މަސައްކަތްކޮށްދޭ މީހުންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 21:13:47
ހިމޭންކަން..
އަރައިގެން އައި އިރުގެ ދޯދިތައް ރަޝާގެ މޫނަށް އެޅިފައިވެއެވެ. ކުޑަކޮށް އިސްޖަހާލީ އިރުގެ ދޯދިތައް އޭނާގެ ލޮލަށް ގޯނާކުރާތީ އެއިން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. އަބަދުވެސް ފަތިސްނަމާދު ކޮށްލައިގެން ހޫނު ކޮފީތައްޓެއް ހިފައިގެން އޭނާ ގޮންޑުދިށަށް ނުކުމެއެވެ. އެބީދައިން މިޔަދުވެސް އޭނާ އިށީންދެލައިގެން އިނީ ކޮންމެދުވަހަކުވެސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 21:08:51
ސިއްރު 16 (ފަހުބައި)
“އޭ ތިގޭގަ ވެއްޖެ އާލްގެ ލެޕް.. އެ ގެންދިޔަގޮތަށް ބާއްވާފަ އެއިރު އައީ.. ތިގެއަށ ްގޮއްސަ އެހެން ވީމަ ދެވޭނީ..” އާހިލް ވެސް ހަނދާން ބައްޔެވެ. އަހަރެމެން ގެއަށް އެއްޗެއް ގެންގޮއްސިއްޔާ ދުވަހަކުވެސް ދެވަނަ ފަހަރު އޭއްޗެއް ބަލައި އަލުން ބަލުން ގެއަށް ނުގޮހެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްޗެއް ގެންގޮސްފިނަމަ އޭތި އަނބުރާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-15 07:20:03
ތިމާގެ މޮޅުކަން ތިމާއަށް ފެނުމީ ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ.
އާޅެން ތިމާގެ މޮޅުކަން ތިމާއަށް ފެނުމީ ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގުގައި ސިއްކަޖެހުނީއެވެ. ބޭކާރުވެ ބޭޒާރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވީއެވެ. މަގުއޮޅުމާއި،މަގުގެއްލުން ކައިރިވީއެވެ. ރީތިނަމަށް ހިރަފުސްބުރަން ރުހެވުނީއެވެ. މީހުންގެ ޚިޔާލު އޮޔާދާ ކާއްޓަކަށްވުރެ ދެރައެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-14 21:19:49
ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 28
ހަތް އަހަރު ފަސް………. ކަޅު ކުލައިގެ ޓެކްސީ އައިސް މަޑުކޮށްލީ ފަސް ބުރިއަށް ނަގާފައިވި އިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ޓެކްސީ މަޑުކޮށްލުމާއެކު އޭގައި އިން އަންހެން ކުއްޖާ ޓެކްސީގެ ޑްރައިވަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ޓެކްސީއިން ފޭބިއެވެ. އެކުއްޖާ ލައިފައިވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ގަޔަށް ދޫ ހެދުމެކެވެ. ހެދުމުގެ އަތުކުރިއަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-14 20:15:23
ތީއޭ މިހިތުގެ ވިންދަކީ…
ހެނދުނުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އަރަމުން އައި އިރުން ދޯދިތައް ވަނީ ފަޒާގެ ތެރޭގައި ފަތުރާލާފައެވެ. ކޮވެއްޔާއި ކާޅު ފަދަ ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ އަޑު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފަޒާގެ ހިމޭން ކަން މުގުރާލައެވެ. އެޔާއިއެކު އިރުއިރުކޮޅުން ހިތަށް ފިނިކަން ގެނުވާ ވައިރޯޅި ތަކުން ގަސްތަކުގެ ފަތްތައް އެއްފަތް އަނެއް ފަތާއި ތޮޅެލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-14 14:43:27
އެހާރާއި މިހާރު …….
އަހަރުމެންނަކީ އާ އެއްޗިހި ތަކަ ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އަދި އާ ގޭމް ތަކަށް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އޭރު ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . މިސާލަކަށް ޕަޕްޖީ ކުލޭސް އޮފް ކުލޭން ހޮޕްލެސް ލޭންޑް އެތަކެއް ގޭމް ތަކެއް ހިމެނެއެވެ . ނަމަވެސް އޭގެއިން އެތަކެއް ބައިވަރު ނޭދެވޭ އަސަރު ތަކެއް ކުރިމަތި ވެއެވެ . މިސާލަކަށް އަހަރުމެންގެ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-14 14:43:18
ދިނީ ޒަހަރު… 19
18 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ހެޔޮނުވާނެ… މިކަމަށް ހުރަސް ނާޅަބަލަ. އަހަރެން އުމުރުން ސަތާރަ އަހަރުވިޔަސް މިހާރު އަހަރެންނަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނޫނޭ. އަހަރެން އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ޔަޒްދާން ދެކެ ލޯބިވަން” މިހުރިހާއިރު ހިމޭނުން އިން ޔަނާލް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ހުރިހާ މީހުންގެ ނަޒަރު ޔަނާލަށް ހުއްޓުނެވެ.
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-14 12:14:00
ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….5
އިންޓަސްކޫލް ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް ބައްވާ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ރައިހާނާ އަދި އަންޖަލްވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. ކިޔެވުމެގެ އިތުރަށް ސްކޫލްގައި އޮންނަ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް ވީ ވަރަކުން ރައިހާނާ އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ރައިހާނާއަކީ މުޅި ސްކޫލުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެންމެ މޮޅު ނެޓްބޯޅަ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-13 22:31:35
ހަދިޔާ (ސަތިރީސްވަނަ ބައި)
“މާޝާ ވަނީ އެހެން ކުއްޖަކާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފަ.” ލަތީފް އިއްވާލި ވާހަކައިން އައްޒާމްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައިހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. ނޭވާ މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ހިނދު މޭގައި ރިހުމެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އަރުތެރެ ބެދެން ފެށި ވަގުތު އޭނައަށް ދެން އިތުރު ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. އެހެނަސް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-13 19:13:47
ދިނީ ޒަހަރު…. 18
17 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. އެރޭ ނުވައެއް ޖަހާލީހާއިރު ޔަނާލްް އިނީ ރަސްފަންްނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގައެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެދިމާލަށް މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި އަންްނަ ޔަޒްދާންް ފެނުމުން ޔަނާލްްގެ ހިތް ރޯލިއެވެ. ޔަޒްދާން އިށީނީ ޔަނާލާއި ޖެހިގެން އެއް ޖޯލި ދޫކޮށްފަ ޖެހިގެން ހުރި ޖޯލީގައެވެ. ދުރުން ބަލާ
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-13 17:55:45
މީ ލޯބީގެ ވިންދޭ 1
ވައިރޯޅިތަކާއެކު ގަސްތަށް ނަށަމުން ގެންދިޔައީ ހިތްގައިމު ގޮތަކަށެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެ ކަޅުފޮއެ ކަމަށް އިތުރު އަނދިރި ކަމެއް ގެނެސްދެނީ މެދު އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ހަނދު ފަރުދާ ކޮށްލި ބޯ ގަސްތަކުންނެވެ. މަގުގައި ހޮޅި ބުރިއެއް ނެތް ހިސާބުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއް އަލިކަންވެސް ނުފެނުނެވެ. އަނދިރި ކަމަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-13 11:09:17
ޔާރާ – 2
“ރޫމީ ލައިލް… އަހަރެން ދުނިޔޭގަ މިހުރީ މިދުވަސް ދެކެންތަ؟…” މަންމަގެ ރުއިމުގެ އަޑު ޖެހުމާއެކު އަހަން ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ތަތްލި ކަހަލައެވެ. “ރޫމީއަށް އެނގޭތަ ކީއްވެކަން ހުރިހާ ކަމެއް ގޯސްވީ…” “ބޭނުމެއް ނޫން ބަލާކަށް… މަށަށް އެނގެނީ ކަލޭ މައިރާއާއި ދޭތެރޭގަ ކަންތައް ކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން…” ރޫމީ އަހަރެން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-13 10:15:16
ހިތި ހަނދާން ( ފަހުބަޔާއި އެކު )
އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު އިށީންނަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-13 07:06:22
ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު
جُلَيْبِيب رضى اللّـه عنه، (ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު) އަކީ ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، ގެ ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލެކެވެ. ނުހަނު ދަރަޖަ މަތިވެރި ޞަޙާބީބޭކަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރަޖަމަތިވެރި ކަމާގާތަށްވެސް އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭކަށް
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-12 23:29:04
ދިނީ ޒަހަރު… 17
ދުރުން އިވެމުން އައި ތޫލި އަޑެއް ކަންފަތުގައި ޖެހެން ފެށުމުން ޔަޒްދާން ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އޭނާ ތެދުވެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލި ވަގުތު ހަށިގަނޑު ހުސްކަން އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ދެފަރާތް ބަލާލއިރު އޭނާ ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓާއި ސޯޓް ވަކިން ފެނުމުން އިނދެވުނު ތަނެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އޭރުވެސް އޭނާގެ އަތުގައި އަޅާފައި
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-12 18:17:14
ހިތި ހަނދާން
އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު އިށީންނަން
އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2019-02-12 06:10:11