×
ވާހަކަ
ވަކިވެ ދިޔަޔަސް
16 ވަނަ ބައި ފަތިހުގެ އިރު ފެނުންތޮޅެލުމުގެކުރިން އުދަރެހުން ރަންކުލަ ފާޅުވާންފެށިއެވެ. މާދުރުންފެށިގެން ފެންނަމުންދިޔައީ ހިތްގައިމު ރީތި މަންޒަރުތަކެކެވެ. ވަށައިގެންވީ ޖައްވުގައިވަނީ ބަނަކަމެވެ. ދުންފިނީގެ އަސަރު ކްއާލަލަމްޕޫރުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްވެސްވަނީ ކޮށްފައެވެ. ދުރު ދުރަށް ދާންދެން ފެންނަން އޮތީ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2016-11-15 06:18:22
އެދިއެދި ހޯދީމޭ
އަނާންގެ ވާހަކަތަކާ މެދު ޝުޖާއުއަށް ވިސްނުން ހިންގާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތާ ހާލަތު އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ތަންނުދޭކަން އޭނަގެ ޒަމީރު ހަނދާންކޮށްލަ ދިނެވެ. އޭނައާއި ބަތޫލްގެ ދެމެދުގައި ވަނީ ވަރަށް ވެސް ނާޒުކު ގުޅުމެކެވެ. ކުރެވޭ ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމަކުން ވެސް އެގުޅުމުގެ ވާފަށް ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ބިރު
ސަން.އެމްވީ - 2016-10-03 23:15:06