×
ވާހަކަ
ހުޅުކޮޅެއްގެ ނިވަލުގައި ޒިނޭއަށް ފަރުދާވެގެން
ރަސްކަލަކަށް ވަރަށް ރީތި އަންހެން ދަރިޔަކު ލިބިގެންވިއެވެ. މިއަންހެން ކުއްޖާ އެއްފަހަރަކު އޭނާގެ ބައްޕަމެންނާއި އެކީ ޝިކާރަކުރަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ދެން މިއަންހެން ކުއްޖާ ހިނގަމުން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ޖިފުޓިގަނޑެކެވެ. އެތަނުގެ އެތެރެ ބަލާލިއިރު ވަރަށް ޒުވާން،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-08 08:10:08
އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިމާމް އަޙްމަދުގެފާނުންގެ މަންމަ)
މިއީ 19 ނޮވެމްބަރ 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މުސްލިމުންތަށް އުޅޭނެ ހެޔޮގޮތެއް ނޭނގި ސުންނަތާއި ދުރުވެ އެގޮތް މިގޮތް ވާން ފެށުމުން މި އުންމަތުގެ ތެރެއިން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރަޙުމަތްފުޅުން ސުންނަތްދިރުވާ ޙައްޤު ޤާއިމް ކުރާނެ ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނަކު އުފަން ވުމަށް އިރާދަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-03-08 11:11:31
އަހަރެމެންގެ މިސާލަކީ، ރާނާ މިހެއްގެ މިސާލެވެ.
ހުނަރުވެރި ރާނާ މީހެކެވެ. އޭނާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވަޒީފާގައި އުޅުމަށްފަހު ޕެންޝަނާއި ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމާއި ކައިރިވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އޭނާގެ ވަޒީފާ ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ވެރިމީހާގެ ކައިރީގައި ބުނެފިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެކު ގިނަ ވަޤުތު ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ވީހާ އަވަހަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2016-12-28 20:45:18