×
ސިއްޙަތު
ފިޔާ: ހަމައެކަނި މީރު ރަހަލައްވަން ބޭނުން ކުރަންވީ އެއްޗެއް ނޫން
ޒަމާނުއްސުރެ ފިޔަލަކީ ކާއެއްޗެހީގައި މީރު ރަހަ ލެއްވުމަށް ބޭނުން ކުރާއެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ބަދިގެއަކަށްވެސް އެންމެ މުހިއްމު އެއްޗެހީގެ ލިސްޓެއް ހަދާނަމަ ކާއެއްޗެހި ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓުގެ ކުރިއަށް ފިޔާ އަންނާނެއެވެ. މިއާއެކު ފިޔަލަކީ ބައެއް ބަލިތަކަށް ގޭގައި ދެވޭ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުން
ސަން.އެމްވީ - 2017-10-19 08:54:47
ބާލީފެނުން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާތައް
ބާލިއަކީ އޭގައި ވަރަށް ގިނަ ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް އޭގެއިން ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ބާލީއަކީ އޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ވިޓަމިން ބީ، އަޔަން، ކެލްސިޔަމް، މެގްނީޒިޔަމް، ޒިންކް، ކޮޕަ، ޕްރްޓިން އަދި އެންޓި އޮކްސިޑެންޓްތައް ވަރަށް ގިނައިން ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. ގަވައިދުން ބާލީ ފެން ބޯނަމަ ހަށިގަނޑަށް އާރޯކަން
ސަން.އެމްވީ - 2017-07-03 10:08:13
ބިލިމަގު: އުކައިލާން ހެޔޮވާވަރުގެ މޭވާއެއް ނޫން
ބިލިމަގު ތިޔައުކާލަނީ އޭގެ ފައިދާ ނޭނގޭތީ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންނޫނީ ހަމަ އެނގިހުރެ ހެއްޔެވެ؟ ދޮންވެ ފައްކާވުމުން ގަސްދޮށަށް ވެއްޓޭ، ބިލިމަގު ކުންޏާއެކު އުކާލުމަކީ ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެއަށްވުރެ ފައިދާ ބޮޑު އެއްޗެކެވެ. އެހެން ކަމުން އޭގެ ފައިދާ ދެނެގަންނާށެވެ. އޭގެ ބޭނުންކުރަން ދަސްކުރާށެވެ. ކެއްސުން
އައްޑޫއޮންލައިން.ކޮމް.އެމްވީ - 2017-01-19 00:47:10
ހިކަނދިފަތް: ސިއްހީ ފައިދާ ގިނަގުނަ ފަތެއް
ހިކަނދިފަތުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ފެނިފައިވަނީ އިންޑިއާ ޖަންގަލިތަކުން ކަމަށްވެއެވެ. އިންޑިއާގެ ޖަންގަލިތަކުން ބޭރުވެ ޕާކިސްތާން ސަރަހައްދަށްވަދެ، ބަންގްލާދޭޝާ ހަމައަށް ފޯރިއެވެ. އެއަށްފަހު ސްރީލަންކާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އެފްރިކާއާ ހަމައަށް ހިކަނދިފަތް ފޯރިއެވެ. ތާރީޚު ބުނާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ
އައްޑޫއޮންލައިން.ކޮމް.އެމްވީ - 2016-12-22 14:38:22
އަންނާރުން ލިބިދޭ ފައިދާތައް އެނގޭތަ؟
1. ބަނޑުގެ ބަލިތަކަށް އަންނާރުގެ ތޮށި އަދި އަންނާރު ގަހުގެ ފަތަކީ ބަނޑަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް މައިތިރި ކޮށްދޭ އެއްޗެއްސެވެ. އަދި ހަޖަމުގެ ނިޒާމަށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ބޭރަށް ހިނގުމަށްވެސް އަންނާރަކީ ފަރުވާއެކެވެ. އަންނާރު ފަތުން ހަދާފައިވާ ސައި ބުއިމަކީ ހަޖަމް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2016-12-22 14:23:12
ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ސައި
1. ރޯނގާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިނގުރު ރީނދޫ ސައި މިއީ ރޯނގާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ ފަރުވާއެވެ. މިސައި ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަ މާމުއި ފޮދަކާއި، ރީނދޫ ކޮޅަކާއި، ލުނބޯ ހުތް ފޮދެއް އަދި އެއް ސައިސަމުސާ އިނގުރު (ގާނާފައި) ހޫނު ސަޔަށް އަޅާށެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ބާރު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2016-12-01 11:04:00
ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން ކަދުރުގެ މުހިންމު!
ކަދުރަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއްކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ރޯދަ ވިއްލުމުގައި ކަދުރަކީ އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެވެ. ކަދުރަކީ ގިނަ އަަދަދަކަށް މިނިރަލްސް ހިމެނޭ މޭވާ އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ފައިބާ އަދި ވިޓަމިން ގިނަ އަދަދަކަށް ކަދުރުގައި ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން
އަވަސް.އެމްވީ - 2016-11-29 12:59:48
ހަންގަނޑަށް ދިމާވާ މައްސަަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ފޭރު ފަތް
އެންމެންވެސް ރީތިކޮށް ތިބެން ބޭނުންވާނެއެވެ. ހަންގަނޑުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ރީތިކަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނައިރު، ހަންގަނޑަށް ދިމާވާ އެކި އެކި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި ކަހަލަ ބާރުގަދަ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފަސޭހައިން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2016-11-15 21:43:57
ދޮންކެޔޮ – އަކުނިވަޔަށް ދެމުމަށް އޮތް ހައްލެއް އަދި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ މޭވާއެއް
ދޮންކޭލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ވަރަށް އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށް އުޅޭ މޭވާއެކެވެ. މިއީ އެހާމެ ފަސޭހައިން ރާއްޖޭގައި ހެދޭ އަދި އެހާމެ މީރު ފޮނި ރަހައެއްލާ މޭވާއެއްމެއެވެ. ހަމަ މި ބީދައިން މިއީ އެތައް ގިނަގުނަ ޞިއްޙީ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ މޭވާއެކެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް،
ވަގުތު.އެމްވީ - 2016-11-14 20:12:42
ބަނޑުގައި ވައިހެދުން (ގެސްޓްރައިޓިސް)
ބަނޑުގައި ވައިހެދުން (ގެސްޓްރައިޓިސް)ބަނޑުގައި ވައި ހެދުން ނުވަތަ ގެސްޓްރައިޓިސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލަ އާންމުކޮށް ދިމާވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބައްޓަން ކުރެވޭ ގޮތުންނެވެ.މީގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުންވެސް މިކަން މެދުވެރި ވެދާނެއެވެ.
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2016-10-04 09:40:00
ބިސްއުފައްދާ ތަނުގެ ކެންސަރު
ބިސްއުފައްދާ ތަނުގެ ކެންސަރުއަންހެނުންގެ ދަރިމައިވުމުގެ ބިސް އުފެދެނީ ބިސްރަވަ (Ovary) ނުވަތަ ބިސްއުފައްދާތަނުގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ވެސް ދެބިސްރަވަ ވެއެވެ. ބިސްރަވައިގެ ސައިޒަކީ ގާތްގަނޑަކަށް އާމަންޑް މަދެއްގެ ސައިޒެވެ. ބިސްރަވަ އޮންނަނީ ރަހިމުގެ ދެފަރާތުގައި ބިސްދަތުރުކުރާ ހޮޅީގެ ރަހިމާއި
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2016-10-04 09:14:00
ހަށިގަނޑުގައި ހޫނުމަޑުކޮށް ހާސްކަން ފިލުވާލުމަށް ކިއުކަމްބާ
ކިއުކަމްބާއަކީ ހަށިގަނޑުގެ ހޫނު މަޑުކޮށްދީ މީހާގެ ތާޒާކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކޮށްދޭ މޭވާއެކެވެ. ކަރާ ބަރަބޯ އަދި ކިއުކަމްބާއަކީ އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ އޭގައި 95 އިންސައްތަ ފެން އެކުލެވޭ މޭވާއެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކެއުމުގައި ކިއުކަމްބާ ހިމަނަންވީ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-06-08 20:54:01
ލެޓިއުސް: ފައިދާ ހުރި ފަތެއް
ލެޓިއުސް ފަތަކީ ހީނުކުރާހާ ގިނަ ފައިދާހުރި މާއްދާތަށް އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ މީރު ފަތެކެވެ. ވިޓަމިންސްތަކާއި މިނަރަލްސްއިން ފުރިފައިވާ މި ފަތަކީ ރަމަޟާން މަހު ދިވެހި ސުފުރާތައް ފަޅުފިލުވާލުމުގައި ވެސް މުހިއްމު ބައިވެރިއެކެވެ. ލެޓިއުސްގައި ހިމެނޭ މުހިއްމުމާއްދާތައް: ގުދުރަތީ ތެތްކަމެއް އެކުލެވިގެންވާ ލެޓިއުސް
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-06-06 17:17:53
ލިވާ އާއި ކޮލޯން ސާފު ކުރުމަށް ބީޓްރޫޓް!
އާއްމުކޮށް ކެއްކުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ބީޓްރޫޓްގައި އެކުލެވޭ ޑައެޓްރީ ފައިބަރުގައި ޕެކްޓިން ޕޮލީސެކްރައިޑް ކިޔާ މާއްދާއެއް ހިމެނެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބީޓްރޫޓް ބޭނުން ކުރުމުން ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތައް ސާފުކޮށްދެ އެވެ. ބީޓްރޫޓް ބޭނުން ކުރުމުން ސާފުކޮށްދޭ ގުނަވަންތަކުގެ ތެރޭގައި ގޮހޮރާއި ފަލަ ގޮހޮރު
ސަން.އެމްވީ - 2016-04-12 10:15:04
ބަނޑުގެ ކެންސަރު
ބަނޑުގެ ކެންސަރުބަނޑުގެ ނުވަތަ މައިދާގެ ކެންސަރު ޖެހޭތާ ކުރީކޮޅު ބަލި ދެނެގަނެ ފަރުވާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ބަލި ފަސޭހަ ވެއެވެ. ބަނޑުގެ ކެންސަރުގެ އެންމެ އާންމު ވައްތަރަކީ ބަނޑުގެ އެތެރޭގެ ބަތާނަ ފަށުގެ ސެލްތަކުގައި "އެޑީނޯކާސިނޯމާ" އޭ ކިޔޭ ކެންސަރެވެ. ބަނޑުގެ ކެންސަރު ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2016-02-04 22:06:00
އަނގައިގެ ކެންސަރު
އަނގައިގެ ކެންސަރުއަނގައިގެ ކެންސަރު އެންމެ ގިނައީ ދެކުނު އޭޝިޔާގައެވެ. އެއީ މިގައުމުތަކުގައި ދުންފަތްލައިގެން ދުފާމީހުންނާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަކަމަށްވާތީ އެވެ. އަނގައިގެ ކެންސަރު ފެންނަނީ އަނގައިގެ ތެރޭގައި ފާރުކޮޅެއް ނުވަތަ ދިރުމެއް އުފެދި، ފިލައިނުގޮސް ގިނަ ދުވަސްވުމުންނެވެ.
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2016-02-04 20:33:00
ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު
ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރުފުއްޕާމެޔަކީ ނޭވާލާއިރު ހަށިގަނޑަށް ވަންނަ އޮކްސިޖަން ލޭގެތެރެއަށް ފޮނުވައިދީ، ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ފޮނުވައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ގުނަވަނެކެވެ. ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރުޖެހިއްޖެނަމަ ފުއްޕާމޭގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދުން ކުރުން ހުއްޓާލައެވެ. އަދި ވަރަށް
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2016-02-04 20:09:00
ފުރަމޭގެ ކެންސަރު
ފުރަމޭގެ ކެންސަރުފުރަމޭގެ ކެންސަރަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ އާންމު ކެންސަރުގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވައްތަރެކެވެ. ފުރަމޭ ގެ ކެންސަރު ޖެހެނީ ފުރަމޭ ދުޅަވުން، އަދި ފުރަމޭ ހަލާކުވުން ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. ފުރަމޭގެ ކެންސަރު ޖެހޭމީހުންގެ 20-10 އިންސައްތަ އޮޕަރޭޝަންކޮށްގެން ރަގަޅު ކުރެވެއެވެ.
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2016-02-04 20:07:00
ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު
ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރުޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރަކީ ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް އަށް ކެންސަރު ޖެހުމެވެ. ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު އަކީ ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ޢާންމު ކަމެކެވެ. ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް އަސކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް ގައި ހިމެނޭ ގުނަވަނެއް ކަމުން މިބާވަތުގެ ކެންސަރު ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2016-02-04 20:06:00
ރަހިމުގެ ދޮރުގެ ކެންސަރު
ރަހިމުގެ ދޮރަށްޖެހޭ ކެންސަރުރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު ނުވަތަ "ސަވައިކަލް ކެންސަރަ"ކީ ރަހިމުގެ ދޮރުގެ ސެލްތަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުންޖެހޭ ކެންސަރެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ފެންނަ 10 ބާވަތުގެ ކެންސަރުގެ ތެރޭގައި ރަހިމުގެ ދޮރަށްޖެހޭ ކެންސަރު ހިމެނެއެވެ. މިއީ ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް ޖެހިދާނެ ކެންސަރެކެވެ.
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2016-02-04 20:04:00
ބިންބި
ބިންބި ބިންބި އަކީ ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ. މިއީ އިގިލިތަކެއް ހުންނަ ކުރާ ގަނޑެއްގައި ގަންނަ ފުއްކުދި ގޮވާމެކެވެ. މިގޮވާމުގެ ބޭރުގައި ހިލަ ތޮށްޓެއް ހުންނާނެ އެވެ. މިހަރުވީމާ ހުންނާނީ ގަދަ ރަތް ކުލައިގައި ނުވަތަ މުށިކުލައިގައެވެ. ނުވަތަ ކަޅު ރަތް ކުލައިގައެވެ. މިގޮވާމުގެ ފުށްތައް ހުންނާނީ ވަށްކޮށެވެ. ދިވެހި
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 21:13:00
ބާދިރީ
ބާދިރީ ބާދިރީ އަކީ ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ. މިއީ އޮނުފަތްހެން ހިމަދިގުކޮށް ފަތްހުންނަ، ގަހެއްގައި ނިކުންނަ ދިގުކުރާގަނޑެއްގައި އަޅާ އޮށްޓަރެކެވެ. މީގެ ކުލައަކީ ގަދަ މުށި ކުލައެވެ. މިގަސް ހެދެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 5-4 ފޫޓަށެވެ. މިއީ ކުދިބަތް ހުންނަ ފާޑަށް ހުންނަ، އެއަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ގޮވާމެކެވެ. ދިވެހި
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 21:11:00
ކުދިބަތް
ކުދިބަތް ކުދިބަތަކީ ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ. މިގަންނަނީ ނާބަންނަހުއިގެ މާގަނޑު ކަހަލަ ރީތި އެއްކޮޅަށް ހިމަ ކުރާގަނޑެއްގައެވެ. ދިވެހި ނަން : ކުދިބަތް އިގިރޭސި ނަން : Proso Millet/Common Millet ޢިލްމީ ނަން : PanicumMiliaceum ކުދިބަތުގެ ކޮންމެ 170 ގުރާމުގައި (އެއްޖޯޑުގައި) ހަކަތަ 605 ކިލޯކެލަރީ ކާބޯހައިޑްރޭޓް
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 21:10:00
ގޮދަން
ގޮދަން ގޮދަނަކީ އޮށްޓަރު ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ.އޮއްޓަރު ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ. ގޮދަން އާންމުކޮށް ހެދެނީ ހޫނުހިސާބުތަކުގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮދަން ހެދުނީ ފާރިސް ކަރައިގައެވެ . ގޮދަން ފުށް ހަދަނީ ގޮދަން މުގުރައިގެންނެވެ. ގޮދަން ފުށަކީ ދިވެހިންގެކެއުމުގައި ތަފާތު ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 21:08:00
ބާރުލީ
ބާރުލީ ބާރުލީ އަކީ ހިމަގޮދަނެވެ. މިއީ ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ. ހިމަގޮދަނަކީ ވަރަށް ގިނައިން ޖަނަވާރުތަކަށް ކާންދިނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ޕާން ، ފާރޮށި ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހިމަގޮދަނުގެ ފުށް ބޭނުން ކުރެއެވެ.މީގެއިތުރުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފިނިބުއިންތައް ދަޅުގައި ތައްޔާރު
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 21:06:00
އޯޓު
ފިއްތި ގޮދަން އޯޓު ނުވަތަ ފިއްތި ގޮދަނަކީ ފިއްތައިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ހުންނަ ހިމަގޮދަނެވެ. މިއީ ހިމަގޮދަނުގެ ބާވަތެކެވެ. ދިވެހި ނަން : ފިއްތިގޮދަން އިގިރޭސި ނަން : Oat ޢިލްމީ ނަން : Avena Sativa ފިއްތި ގޮދަނުގެ ކޮންމެ 100 ގުރާމުގައި ހަކަތަ 390 ކިލޯކެލަރީ ކާބޯހައިޑްރޭޓް 66 ގްރާމް ޕްރޮޓީން 17 ގްރާމް ފެޓް
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 20:50:00
ދޮނަޅަ
ދޮނަޅަ ޒުވާރި އަކީ ވެސް ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ބާވަތެކެވެ. ދިވެހި ނަން : ދޮނަޅަ އިގިރޭސި ނަން : Sorghum ޢިލްމީ ނަން : Sorghum vulgare ދޮނަޅައިގެ ކޮންމެ 100 ގުރާމުގައި ހަކަތަ 338.9ކިލޯކެލަރީ ކާބޯހައިޑްރޭޓް 75 ގްރާމް ޕްރޮޓީން 11.3ގްރާމް ފެޓް 3.3ގްރާމް ފައިބަރު 6.3ގްރާމް ނިއެސިން
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 20:48:00
ޒުވާރި
ޒުވާރި ޒުވާރި އަކީ ވެސް ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ބާވަތެކެވެ. އިގިރޭސި ނަން : Sweet corn ޢިލްމީ ނަން : Zea Mays saccharata ޒުވާރީގެ ކޮންމެ 100 ގްރާމް ގައި އިގިރޭސި ނަން : Sweet corn އަސާސީ މާއްދާތައް ލޮނުގެ ބާވަތްތައް ހަކަތަ 86 ކިލޯކެލަރީ ސޯޑިއަމް 15 މިލިގްރާމް ކާބޯހައިޑްރޭޓް
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 20:47:00
ރަތް ހަނޑޫ
ރަތް ހަނޑޫ ރަތް ހަނޑުލަކީ ހަނޑުލުގެ ވައްތަރެކެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ބާވަތެކެވެ. މިބާވަތަށް " މުށި ހަނޑޫ" ވެސް ކިއިދާނެ އެވެ. ނޯޓް : މިލިޔުމުގައި ބަލާފައިވަނީ އިގިރޭސި ބަހުން ބޭނުންކުރާ "ބްރައުން ރައިސް" އަށެވެ. އިގިރޭސި ބަހުން "ރެޑް ރައިސް" ކިޔާ ބާވަތަކަށް ނޫނެވެ.
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 20:44:00
ހުދު ހަނޑޫ
ހުދު ހަނޑޫ ހުދު ހަނޑުލަކީ ހަނޑުލުގެ ވައްތަރެކެވެ. މިއީ ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ. ހަނޑޫ އާއްމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީބަތްކައްކާށެވެ. ނަމަވެސް ހަނޑޫ ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިން ތަފާތުބާވަތްތަކުގެ ކާނާ ތައްޔާރު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ތަފާތުވައްތަރުގެ ފޮނި ހެދިކާ، ކުޅި ހެދިކާ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން،
ސިއްހަތު.ބްލޮގްސްޕޮޓް.ކޮމް - 2015-05-27 20:42:00