×
ޤުރުއާން
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ޤުރުއާން
 
ކިޔެވުން:
﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! މީސްތަކުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ.
﴿٢﴾ مَلِكِ النَّاسِ (އެކަލާނގެއީ) މީސްތަކުންގެ ރަސްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
﴿٣﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ (އެކަލާނގެއީ) މީސްތަކުންގެ إله ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
﴿٤﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ފިލައިހުރެ ވަސްވާސްދޭ شيطان އާގެ ނުބައިކަމުންނެވެ. (އެބަހީ: شيطان އާގެ ނުބައިކަމުން އެކަލާނގެ حضرة ން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަަމެވެ.)
﴿٥﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ އެ (شيطان އާ) އެއީ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި ވަސްވާސް އުފައްދާ شيطان އާއެވެ.
﴿٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ޖިންނީންގެ ތެރެއިންނާއި، މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވާ شيطان ންނެވެ.
ފަހަތަށް ****************************
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 4,861.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (11-12-2018)
އިމްސާކް04:24  
ފަތިސް04:44  
އިރުއަރާ06:00  
މެންދުރު12:03  
އަޞްރު15:23  
މަޣްރިބް17:58  
ޢިޝާ19:15  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (11-12-2018) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (11-12-2018)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 28°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 28°C
ލ. ކައްދޫ 27°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 25°C
ސ. ގަން 28°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (11-12-2018)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2018 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ