×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އާއިލީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަންނަނީ
އާއިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 13:57:25
ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކަށް ދިރާސާކުރުން މުހިންމު: ޑރ. ޝަފީޢު
ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ދިރާސާކުރުން މުހިންމުކަމަށް ތަޢުލީމީ ވަޒީރު ޑރ.އިސްމާޢީލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ގްލޯބަލް ޕަރޓްނަރޝިޕް ފޯރ އެޑިއުކޭޝަންގެ "ނޮލެޖް އެންޑް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:58:47
15 އަތޮޅެއްގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ތައާރަފުކުރަން އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: ވަޒީރު
ރާއްޖޭގެ އިތުރު 15 އަތޮޅެއްގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ނުވަތަ ޢާންމު ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާނެކަމަށް ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާބެހޭ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:45:57
ޔޫރޯ 2024: ސްޕޭނުން އެކުލަވާލި ޕްރޮވިޝަނަލް ސްކޮޑުން އަސެންސިއޯ ބާކީކޮށްފި
އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕޭނުން އެކުލަވާލި ޕްރޮވިޝަނަލް ސްކޮޑުން މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ އަސެންސިއޯ ބާކީވެއްޖެއެވެ. ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:16:49
ޔޫރޯ 2024: ބެލްޖިއަމުގެ ސްކޮޑުގައި ވިޓްސެލް ހިމަނައިފި
އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބެލްޖިއަމް ޓީމުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ޑިފެންޑަރު އެކްސެލް ވިޓްސެލް ހިމަނައިފިއެވެ. އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:16:31
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އާންމު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް
ރާއްޖޭގެ އިދާރާތަކުގެ އާންމު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން ދެ ދުވަހުގެ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:05:41
ސިޑްސްގައި ރާއްޖެއިން އަދާކުރާ ދައުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޢުރީފް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ރައިޓް އޮނަރަބްލް ލޯރޑް ރިޗަޑް ބެންޔޯންއާ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:51:32
ޙައްޖު ތެރޭގައި ސްކޭމުތަކުގައި ނުޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ޙައްޖު މޫސުމުގައި އެކި ވައްތަރުގެ ސްކޭމުތަކުގައި ނުޖެހުމަށާއި އޮޅުވާލުންތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ޙައްޖު މޫސުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހިންގުމަށް ރާވައިކަން
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:51:26
ޗައިނާ އީސްޓަންގެ ދަތުރުތައް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބާއްވަން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިންކަމަށްވާ ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:47:24
1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ-ބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސުމަށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓްރެޜަރީ ބިލް (ޓީ-ބިލް) ވިއްކަން ހުޅުވާލުމަށް މާލީ ވުޒާރާއިން ނިންމަވައިފިއެވެ. މާލީ ވުޒާރާއިން ހުޅުވާލަނީ ޖުމްލަ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:29:12
ދިހަ އަހަރަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ސީދާ ސޫރިޔާއިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް
ދިހަ އަހަރަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ސީދާ ސޫރިޔާއިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެ ޤައުމުގެ 270 ޙައްޖުވެރިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާއަށް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 11:16:54
މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، 55 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ
މުޅިރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެތީ، މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް، މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މި ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާއި ހަމައަށެވެ. ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 10:54:00
ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި 2322 މީހުންނަށް ޙައްޖުވުމުގެ ފުރުޞަތު
ސައުދީ އަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު އަދި މާތްވެގެންވާ ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ޚާދިމް ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މިހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 2322 މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 10:46:49
ފަލަސްތީނުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަން މިއަދު ފަށަނީ
ފަލަޞްޠީނުގެ ހިތްދަތި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމަށް މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް މިއަދު ފަށާނެކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 10:26:29
ރާއްޖެއާއި ކޮމަންވެލްތުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައިޓް އޮނަރަބްލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލޭންޑް ކޭ.ސީ.އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން ކުރިޔަށް ދިޔައީ، ހަތަރުވަނަ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 10:18:24
މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާނަން: ނާޒިމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓަކުގެ ތެރޭގައި ގެދޮރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 09:35:16
ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިއާސީ ސިވަލެނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުން މިއަދު ބޭއްވެވީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 09:21:52
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގެސްޓޮން ބްރައުންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއްވެވީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 09:19:07
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްްޖެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށާއި އެކަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުން މުހިއްމުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 02:52:41
ރިސޯޓް ލީގު: ހުވަފެން ފުށި ބަލިކޮށް ރީތި ރަށް ސެމީއަށް
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ރިސޯޓް ލީގު 2024 ގެ ނޯތު މާލޭ ޒޯނުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހުވަފެން ފުށި ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލުގެ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 01:28:15
ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ އޮލިމްޕިކްސްއިން ޖާގަ ހޯދި ނަބާއަށް ވަޒީރުގެ މަރުހަބާ
ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއިން ޖާގަ ހޯދި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުލްރައްޒާގު (ނަބާ) އަށް ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 01:20:24
"މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސީ.އެސް.އާރް.އައި އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދައުރު މުހިއްމު"
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތުކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ހޯދުމަށާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސީ.އެސް.އާރް.އައި އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދައުރު މުހިއްމުކަމަށް މޫސުމީ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 23:22:00
ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކޮށް، އިޖްތިމާއީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރިއެެރުންތަކެއް ލިބިއްޖެ: ރައީސް
ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކޮށްގެން އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރާއްޖެއިން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 22:42:56
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 50ރ؛ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ބަހާ އެންމެ ބޮޑު އަދަދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާ ބަހަން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލްގެ ތާރީޚުގައިވެސް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ފާސްކުރި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެވެ.
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 22:30:34
ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށް ބީސީސީން އައިއޯރާ ބިޒްނަސް ކޮންކްލޭވްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދިވެހި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބީސީސީން އައިއޯރާ ބިޒްނަސް ކޮންކްލޭވް 2024ގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިބިޒްނަސް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 21:29:28
ލަންކާގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
ދިވެހި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސްރީލަންކާގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް، އެޤައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހި ސަފީރާއެކު ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން، ބީސީސީން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ބީސީސީން ބުނީ މިއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 21:25:28
ދުނިޔެ ހޫނުވުމުން ޞިއްޙީ ބޮޑެތި ކާރިސާތައް އަންނަނީ ކުރިމަތިވަމުން: ވަޒީރު
ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ޞިއްޙީ ބޮޑެތި ކާރިސާތަކާ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަމަށް ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ،
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 20:51:32
މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ނުހިފާނަން: އަބްދުއްރަހީމް
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުހިފާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުން
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 20:45:03
ތަރައްޤީ އައު އުސްމިންތަކަށް ވާސިލުވުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފަސޭހައިން ލިބެންޖެހޭ: ރައީސް
ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން އައު އުސްމިންތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 19:48:26