×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި "ކޯ ގްރޫޕެއް" އެކުލަވާލަން ނިންމަވައިފިއެވެ. އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 22:06:34
އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް 16 ގަޑިއިރުގެ މީޑިއާ ޓެލެތޯންއެއް މާދަމާ
އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުން އިތުރުކުރުމަށް 16 ގަޑިއިރުގެ މީޑިއާ ޓެލެތޯންއެއް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 21:09:28
ކޮޕް33 ބާއްވަން އިންޑިޔާ ތައްޔާރު
2028 ވަނަ އަހަރު ކޮޕް33 ސަމިޓް ބާއްވަން އިންޑިއާ ތައްޔާރުކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢަރަބި އެކުވެރި އިމާރާތް، ޔޫއޭއީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28 ސަމިޓްގައި ވާހަކަފުޅު
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 20:48:42
މޫސުމަށް އަންނަ ބައްދަލުތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް 30 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް
ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް 30 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް އުފައްދަވާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް، ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 20:36:57
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 20:28:53
ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ބާއްވާނެ: ޗައިނާގެ ފަރސްޓް ވައިސް ޕްރިމިއަރ
ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ކޮޕް 28 ކޮންފަރެންސްގައި ޗައިނާއިން ބައިވެރިވި މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފުދުގެ އިސްވެރިޔާ، ޗައިނާގެ ފަރސްޓް ވައިސް ޕްރިމިއަރ ޑިންގް ޝުއެޝިއެންގް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 20:22:03
ރައީސްގެ އަމާޒު، އިއާދަކުރަނި ހަކަތައިގެ ނިޒާމް ފުޅާކޮށް، 5 މިލިއަން ގަސް އިންދުން
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ 33 އިންސައްތަ ފުއްދައިދޭނެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުކުރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 19:29:45
ހޫނުމިން 1.5 ޑިގްރީގައި ހިފަހައްޓައި، މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް
ދުނިޔެ ހޫނުވާ މިންވަރު 1.5 ޑިގްރީގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލުވާނޭގޮތަށް ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުކުރުމަށް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 19:16:50
ކޮޕް 28: ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު، ޗާލްސް 3 ހިމެނޭހެން ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ ވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްދިޔައީ ޔޫއޭއީގައި
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 18:22:59
ހައި ކޯޓު ރިސެސްއަށް ހިނގައްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓު ރިސެސްއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ހައިކޯޓު ރިސެސްއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 30 ގެ ނިއަލަށެވެ. ހައިކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިޔަނަމަވެސް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 18:17:55
މޫސުމީ ގެއްލުމަށް ބަދަލުދޭ ފަންޑު އެކުލަވާލުމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އުންމީދެއް: ވަޒީރު
މޫސުމީ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދޭ 'ލޮސް އެންޑް ޑެމޭޖު' ފަންޑެއް އެކުލަވާލުމަކީ ރާއްޖެފަދަ ޤައުމުތަކަށް ލިބިގެންދިޔަ އުންމީދެއްކަމަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު ޠާރިޤް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 09:46:49
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ، ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން: ރައީސް
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ، ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޔުނައިޓެޑް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 08:51:39
އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވައިފި
އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީފައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ފުޅި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން އަދި ބާޒާރަށްނެރުން މަނާކުރާ ތާރީޚުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުގެންނަވައިފިއެވެ. ތިމާވެށްޓަށް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 08:39:46
ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި ރާއްޖޭގައި ބޭންކޮށްފި
ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި، ރާއްޖޭގައި ބޭންކޮށް އެކުންފުނީގެ ބޭސްތައް ވިއްކުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި ބޭންކޮށް އެކުންފުނިން އުފައްދާ ބޭސް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-01 00:28:59
ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކުދިންނަށް ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތް އުނގެނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދީންނާއި ދިވެހީނަށް އިސްލާމް ދީނާ ދިވެހިބަހާއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު އުނގަންނައިދެވޭނެ އިންތިޒާމް، ދިވެހި ސަފާރާތައް (އެމްބަސީތައް) މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެކަމަށް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 23:41:59
ޣައްޒާއަށް އެހީ ހޯދައިދޭން އުރުދުނުން މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ
ޔަހޫދީންގެ އަޅުވެތި ކަމުގެ ދަށުގައި ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 2.3 މިލިޔަން މުސްލިމުންނަށް އިންސާނީ އެހީގެ ސާމާނު ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 20:30:53
ރަޝިޔާގެ ދެ ރައްޔިތުން މިނިވަން ކުރުމުން ޙަމާސްއަށް ރަޝިޔާގެ ޝުކުރު
ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ރަހީނު ކޮށްފައިވާ އަސީރުންގެ ތެރެއިން ރަޝިޔާގެ ދެ އަންހެނުން މިނިވަން ކުރުމުން އެ ޤައުމުން ޙަމާސް ޖަމާޢަތަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ. ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން އެ ދެ އަންހެނުން މިނިވަން ކޮށްފައި
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 20:30:34
ސަރުކާރުގެ 11 ވުޒާރާއަކަށް މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު 17 ބޭފުޅުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން 11 ވުޒާރާއަކަށް 17 ނައިބުން މިއަދު ވަނީ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 20:13:53
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގުން ނައިބު ރައީސް އަޒީލަށް
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން މުޙައްމަދު ޠަލާލް އިސްތިއުފާދެއްވުމުން، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގުން ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 20:13:09
ޓީސީ ބަލިކޮށް ލީގުގެ ތިންވަނަ މަގާމު ސަސްއަށް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ތިންވަނަ މަގާމު ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އިން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 20:04:37
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާ ކުރުމުގައި ރައީސްގެ ތަސައްވުރު ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާ ކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ތަޞައްވުރު، މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ. މިތަސައްވުރު ހިއްސާ ކުރެއްވީ ދިވެހި
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 20:03:00
އެފްޑީސީން ހަދަމުންދާ ފްލެޓުގެ ބައެއް ޓަވަރުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ: ހަމްދާން
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ފަށާފައިވާ 4000 ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބައެއް ޓަވަރުތައް މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ފަހިދިރިއުޅުން
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 19:39:14
މަންޑޭގެ އެޕާޓްމަންޓާއި އެތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ އަގު ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއެއްގެ އަހަރުގެ ބަޖެޓާކާ ހަމަ
ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ކޭ-ޕާރކް ރެސިޑެންސްއިން ނުއަގުގައި އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކައި، އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރާ ހަސަން މަމްދޫހުގެ އެޕާޓްމަންޓާ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 19:30:39
ޔަމަނުން ފޮނުވާލި ޑްރޯނެއް އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރަކުން ވައްޓައިލައިފި
ޔަމަނުން ފޮނުވާލި ޑްރޯނެއް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރަކުން ވައްޓާލައިފިއެވެ. ޔަމަނަކީ އީރާނުގެ ތާއީދު އޮންނަ ހޫތީންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގައުމެކެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 19:26:06
ޕާކިސްތާންގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ ދިޔާބޭސް ރާއްޖޭގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި
ޕާކިސްތާންގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސްއިން އުފައްދާ ދިޔާބޭސް ރާއްޖޭގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މިބޭސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބޭނުންކުރުން
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 19:04:25
ކޮޕް-28 ސަމިޓް ދުބާއީގައި ފަށައިފި؛ މިސަމިޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ ތަޤްރީރުކުރައްވާނެ
ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ކޮޕް28 ސަމިޓް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ކޮޕް ސަމިޓް ކުރިއަށްދަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ދުބާއީގައެވެ.
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 17:26:55
މާދަމާއިން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ ވާނެ
މާދަމާއިން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ ވާނެއެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 17:01:13
އާރުޓީއެލް އެޕްލިކޭޝަނަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް ތައާރަފްކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އާރްޓީއެލް ފެރީ އާއި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އާރުޓީއެލް އެޕްލިކޭޝަނަށް ޑިޖިޓަލް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 16:56:21
ވޯލްޑް ސްކޭޓުން ރާއްޖޭގެ ސްކޭޓް މޯލްޑިވްސްއަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ދީފި
ދުނިޔޭގެ ސްކޭޓިންގެ މައި އިދާރާ ކަމަށްވާ ސްކޭޓް ވޯލްޑުން ރާއްޖޭގެ ސްކޭޓް މޯލްޑިވްސްއަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ދީފިއެވެ. މިއީ ސްކޭޓިންގެ ތާރީހުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 16:28:22
ބައްސާމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރެވޭ ވަރުގެ ހެކި އެބަހުރި: ޕީޖީ
ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅޭ މައްސަލައިގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2023-11-30 16:20:52