×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފިޔާގެ އަގަށް އަނެއްކާ ވެސް އެސްޓީއޯ އިން ތިރިކޮށްފިއެވެ. މީގެކުރިން ފިޔާ ކިލޯއެއް އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކަމުން ދިޔައީ 20 ރުފިޔާ އަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ އަގު ވަނީ 17
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-07 19:44:04
މެންބަރުންގެ "ދަތްދޮޅި" ދުއްވާލުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނީތީ އާދަމް ޝަރީފް މައާފަށް އެދިއްޖެ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ސަރުކާރަށް ހުރަސް އަޅަމުން ގެންދާތީ މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ނަމަ އެ މެންބަރުންގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާ ނުލައި ހުރެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެއްދެވި ކައުންސިލް ލޯކަލް
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-07 19:32:01
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
މިމަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ހުޅުމާލޭ ގުލްއަލާމާ ހިނގުމުން ހުޅަނގުން އިރަށް، ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-07 19:21:12
މުލީއާގޭގައި އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓި ވާހަކަ ރައީސް އޮފީހުން ދޮގުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓި ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައީސް އޮފީހުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-06 16:30:34
ރުހުން ނުލިބޭ ވަޒީރަކު އަލުން މަގާމަށް އައްޔަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެއްވެސް ގާނޫނަކު ނެތް: އުޝާމް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ރުހުން ނުލިބޭ އެއްވެސް ވަޒީރަކު އަލުން އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އަލުން އެ މަގާމަށް އައްޔަން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-06 14:49:57
އަދުރޭ ޔާމީނަށް: ފިތުނަ ފަސާދަ ނުއުފައްދާ، ތިޔަ ދެނީ ގައުމަށް އަނިޔާ
ރެޔާއި ދުވާލު ޕޯޑިއަމްތައް ބަހައްޓައިގެން އޯޑިއަންސްގައި ތިބެގެން ސުވާލުކުރާ ބޭފުޅުން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދޭ ގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-06 14:23:16
އަދުރޭ ޔާމީނަށް: ފިތުނަ ފަސާދަ ނުއުފައްދާ، ތިޔަ ދެނީ ގައުމަށް އަނިޔާ
ރެޔާއި ދުވާލު ޕޯޑިއަމްތައް ބަހައްޓައިގެން އޯޑިއަންސްގައި ތިބެގެން ސުވާލުކުރާ ބޭފުޅުން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދޭ ގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-06 14:19:29
އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން އަވަސް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފިއެވެ. ފަލަޞްތީނުގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-06 13:43:29
ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ދެ ފަހަރު ރަށްތަކަށް ދާނަން: ރައީސް
ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ދެ ފަހަރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ދަތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މ. މުލަކަށް ވަޑައިގެން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-06 13:24:58
ޗައިނާއާއެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުން ސިފައިން ތަމްރީނުކޮށް އަސްކަރީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ: ރައީސް
ޗައިނާއާއެކު ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުން ދިވެހި ސިފައިން ތަމްރީނުކޮށް އަސްކަރީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ.
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-06 00:14:42
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ އަސަރު ފެނޭ، ޑޮލަރުގެ ރޭޓް ދަށްވެއްޖެ: ރައީސް
ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް އެމްއެމްއޭއިން ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށް، ފައިސާ ޗާޕު ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-06 00:02:55
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ފްލެޓުތައް ކުއްޔަށް ދިނުން މަނާކޮށް މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
ސޯޝަލް ހައުސިން ގޮތުގައި ދޫކުރާ ތަނެއް ބޭނުން ކުރަން ވާނީ އެތަނެއް ދޫކުރެވުނު ފަރާތަކުން ކަމަށާއި އެފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-05 17:05:42
ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތަށް އެނގުމަކާއި ނުލާ ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާތީ ގަރާޖުގެ ސައްހަކަން ބަލަނީ
އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި، ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތަށް އެނގުމަކާއި ނުލައި އެ ގަރާޖުތަކުގައި އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަމުންގެންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-05 16:41:29
ބީސީސީގެ "ކްރިއޭޓާ ހަބް"ގެ ބިންގާ އަޅައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަންނުވެރި އިގްތިސޯދެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބީސީސީން އިމާރާތްކުރާ "ކްރިއޭޓާ ހަބް" އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. ރޭ ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-05 14:08:09
މާލޭގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
މި ދުވަސްވަރު މާލޭގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނީ މިދުވަސްވަރަކީ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-05 13:54:30
މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދަން ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާ ކަމުގެ ތުހުމަތު
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުރަސް އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުނެފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން މިއަދު
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-05 13:48:56
ދ. މ އަދި ވ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށާއި، މުލަކަތޮޅު އަދި ފެލިދެއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު މެންދުރު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-05 13:27:34
ދަރުވާލައި، އެންމެ ހާލުގައި އޮތް ކުންފުންޏަކީ ފެނަކަ: ރައީސް
ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަށްކޮށް ކަމަށާއި އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ދަރާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 19:35:31
އެލްޖީއޭ އިން އެންގި ނަމަވެސް، ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލެއް ނުކުރި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވާ ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕެއިން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 18:29:26
ކުރީ ސަރުކާރުން ފެނަކަ އޮތީ ރޭޕްކޮށްފައި: މުއާޒު
ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އޮތީ ރޭޕް ކޮށްފައި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބ. އަތޮޅު ކެންދޫ އަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 18:20:54
މިތިބީ ހަފްތާ 14ގެ ވައުދުތައް ސައްތައިން ސައްތަ ފުއްދައިގެން: ޝިޔާމް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ 14 ހަފްތާ ނުވަތަ 100 ދުވަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވައުދުތައް ސައްތައިން ސައްތަ ފުއްދާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 10:59:07
އާ ޓާމިނަލް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގެ އައު ޓާމިނަލް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާއި މެދު ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އެކު މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މަޝްވަރާ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 10:39:16
އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާއްޑޫ ހަމަޖައްސައިފި
އޭދަފުށީގައި އިތުރަށް ބިން ހިއްކެން ނެތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބިމުގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ އިތުރު ރަށެއް ހޯދުންކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި، އޭދަފުށިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާއްޑޫ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމުގައި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 10:14:59
ކެއާ ސޮސައިޓީ އަށް 25 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ
ކެއާ ސޮސައިޓީ އަށް 25 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން، އެތަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހު ކެއާ ސޮސައިޓީގެ 25ވަނަ އަހަރީ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 10:05:21
ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ވޭނެއްގައި ޖެހި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ވޭނެއްގައި ޖެހި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ހުޅުމާލޭ ގުލްއަލާމާ ހިނގުމުން ހުޅަނގުން އިރަށް، ބާރު ސްޕީޑުގައި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 09:55:17
ރައީސް ދެއްވީ ކުލަ ހެދުމުގައި ވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ނުތިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ވެސް އަދި ޔުނީފޯމް ނާޅާ ވެސް ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން މެއި 10ގެ ފަހުން ނުތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-04 00:10:44
ރ. އަތޮޅުގައި އަޅާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަހަލަ އެއާޕޯޓެއް: ރައީސް
ރ. އަތޮޅުގައި އަޅާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަހަލަ އެއާޕޯޓެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރ. އިނގުރައިދޫ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެން އެރަށު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-03 21:47:04
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެލްޖީއޭ އިން އަންގައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވާ ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕެއިން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-03 14:57:56
މަޖިލިސް އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްދޭން އެދެނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ރައީސް އޮފީހުގައި އެދެން ނިންމައިފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-03 14:36:45
ތިންމަސް ތެރޭގައި ރައީސް، 100 ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ ތިން މަސް ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ވޭތުވެދިޔަ ތިންމަސް ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު 100 ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2024-03-03 14:23:43