×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޕީއެންއެފް އިން ޔާމީން ސިފަކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ "ބައްޕަ"ގެ ގޮތުގައި
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ "ބައްޕަ" ގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު އަލަށް އުފައްދަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އިން ސިފަކޮށްފިއެވެ. ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް)ގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 18:10:25
ސަރުކާރުން އިތުރު 20 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރުންގެ ނާއިބުންގެ ފެންވަރުގައި އިތުރު 20 ބޭފުޅަކު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވަނީ ރައީސް މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނާއިބުންގެ ފެންވަރުގައި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 17:41:42
އަލީ ވަހީދުގެ ކިބައިން ޔޫކޭ ސަރުކާރުން މައާފަށް އެދިއްޖެ, 20,000 ޕައުންޑްގެ ބަދަލެއް ދެނީ
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އަލީ ވަހީދުގެ ކިބައިން މާފަށް އެދި, ބަދަލުގެ ގޮތުގެ 20،000 ޕައުންޑް އޭނާއަށް ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމާފައިވާ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 17:05:15
އެފްކޮންސްގެ 69 މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްކުރާ އެފްކޮންސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 69 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ. ތިލަމާލެ ބްރިޖް
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 17:00:59
ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް އިން ދީފި
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕާއި ޖެހުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަލަށް އުފައްދަވާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 16:54:51
ހިޔާ ފްލެޓު ހަދަން ދިޔަ ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތް ސާފުކުރަނީ
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓުތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އެތަންތަނަށް ވަނުމަށްޓަކައި ކުރި ހަރަދުތަކުގެ އެވްރެޖު އަގެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 13:22:13
ރައީސްގެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓު ހަދަން ދިޔަ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެ: ފަޒުލް
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓުތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އެތަންތަނަށް ވަނުމަށްޓަކައި ކުރި ހަރަދުތަކުގެ އެވްރެޖު އަގެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 13:14:56
މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލު ކުރުމަށް ހަތަރު މެންބަރުން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ވެއްޓިއްޖެއެވެ. މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލު ކުރާ ޕާޓީއަކީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)އެވެ. ޕީއެންސީގެ މެންބަރެއްގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 13:07:56
ފަލަސްތީނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖެ އިން އޮންނާނީ ސާބިތުކަމާއެކު: ރައީސް
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން އަބަދުވެސް ސާބިތުކަމާއެކު ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރާ، ފަލަސްތީނުގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-29 13:03:07
ލަމްހާ އަލުން ބަންދުކުރަން ޕީޖީން ހައި ކޯޓަށް
އައިޖީއެމްޗްގައި މަސައްކަތްކުރި ފިލިޕިންސްގެ ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީ ގްރޭސް މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ ހަލީމަތު ލަމްހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން ދައުލަތުން އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-28 18:09:07
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހުސްވެފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމާއި ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ދެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު އެޕާޓީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-28 17:55:41
20 ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ 20 ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން މިއަދު ބުނީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-28 17:42:30
ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެ އިން ތުރުކީއާއެކު ސޮއިކޮށްފި
ތުރުކީވިލާތާއެކު ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު މިމަހުގެ 26ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-28 09:05:35
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތުރުކީން ރާއްޖެއަށް 30 ސްކޮލާޝިޕް ދެނީ
އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ތުރުކީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 30 ސްކޮލާޝިޕް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-28 08:54:57
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް އަހުސަން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ހިސާން، އަލީ އަޙްސަން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އަޙްސަން އަކީ، ދީނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލްމުވެރިންނާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-28 08:01:32
ރައީސް މުއިއްޒު ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ތުރުކީ އަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުޣާނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުން އެކްސްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-27 21:51:58
މަދަނީ މިންގަނޑުން ބައްޕަ ސާބިތުކުރާ މައްސަލަ އޭޖީން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
މަދަނީ މިންގަނޑުން ދަރިންގެ ބައްޕަ ސާބިތު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ. ދަރިންގެ ނަސަބު ސާބިތުކުރަން އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-27 16:29:53
ސަރުކާރުން ފްލެޓުތައް އަތުލާކަށް ނުވިސްނަން، އަމަލުކުރާނީ އޭސީސީން އަންގާ ގޮތަށް: މިނިސްޓަރު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ 4،000 ފްލެޓުތައް ލިބުނު މީހުންގެ އަތުން އެތަންތަން އަތުލުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-27 16:19:29
މިނިސްޓަރުންގެ އަތުގައި އެހެން ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓު އޮތްތޯ ބަލަނީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރުންގެ އަތުގައި އެހެން ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-27 13:58:06
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ އިންތިހާބު ޖެނުއަރީ 13ގައި
ހުސް ވެފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ އިންތިހާބު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިލެކްޝަންސް
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-27 13:36:17
ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވައިފި
ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރައިޓޭޝަން (ޕީސީބީ) އަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު މިރޭ "ހަތާވީސް" އަށް ވިދާޅުވީ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-26 23:34:13
އެސްޓީއޯ އަންކާރާ ނައިޓް މިފަހަރު ބޮޑު ތަރުހީބެއް
ތުރުކީއިން އިމްޕޯޓުކޮށް، އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސް އިން ވިއްކާ "އަންކާރާ" ބްރޭންޑުގެ ޕާސްތާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "އަންކާރާ ފެސްޓިވަލް" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ރޭ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-26 16:00:52
ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވެ، އާސަންދަ ހުއްޓާލަން ސަން ސިޔާމް ގޮވާލައިފި
ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވެ، އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު (ސަންޓްރެވަލް ސިޔާމް) ގޮވާލައިފިއެވެ. ރައްޔިތުން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-26 14:15:06
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-26 13:47:17
ޔާމީން އަލަށް އުފައްދާ ޕާޓީގެ މުއައްސިސަކީ ދަރިކަލުން ޒެއިން
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕާއި ޖެހުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަލަށް އުފައްދަވާ ޕާޓީގެ މުއައްސަސިކަށް ދަރިކަލުން ޒެއިން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-26 13:40:09
މިއީ ނޫސްވެރިކަމަށް ރަން ޒަމާނެއް އަންނާނެ ދައުރެއް: ނާއިބު ރައީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ މި ދައުރުގައި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް ރަން ޒަމާނެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި އެ ދާއިރާއަށް އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-26 00:48:23
މަޖިލިސް އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީއެންސީ އާއި ޖޭޕީން މަޝްވަރާކޮށްފި
ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ ޕީއެންސީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވީ އެ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-26 00:24:14
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުން ޔާމީން އިސްތިއުފާ ދިން ކަމުގެ ސިޓީއެއް އަދި ނުލިބޭ: ޝިޔާމް
ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕާއި އަދި ޕީއެންސީގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒާ ދެމެދު ގުޅުންތައް ހީނަރުވެ، އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމަވާ އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވި ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-26 00:16:58
މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމް އިން ނިކުންނާނީ ޕީއެންސީއާއެކު ކަމަށް ނިންމައިފި
އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމް އިން ނިކުންނާނީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ ޕީއެންސީއާއެކު ކަމަށް އެޕާޓީގެ ސެނެޓުން ނިންމައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމް އިން މިރޭ ވަނީ
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-25 23:48:04
ޒަމީރު ޖައިޝަންކަރަށް ވިދާޅުވީ، އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް
އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ބޭންފުޅުވާ ކަމަށް އާ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒު
ހަތާވީސް.ކޮމް - 2023-11-18 15:02:00