×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެއްވަނަ ޓީމަކަށް 5000 ރުފިޔާގެ އިނާމާއެކު މަޑުއްވަރީގައި މަސްރޭޙެއް
އެއްވަނަ ޓީމަކަށް 5000 ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި، މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުވެސް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ފަރުމަސް ބޭނުމުގެ މުބާރާތުގެ ބާއްވަން އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ.
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-30 08:31:46
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް - ދިގުމިނުގައި 24 މީޓަރަށްވުރެ ދަށް
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާހަމަ ކުރަމުންދާ ލިސްޓެކެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ދެެވިފައިވާ ދިގުމިނުގައި 24 މީޓަރަށްވުރެ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-30 08:00:22
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހެނބަދޫގައި މަސްރޭހެއް
މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫގައި މަސްރޭހެއް ބާއްވަން އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެެވެ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، 10 ޑިސެންބަރ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-29 19:29:55
ރާއްޖެއިން ތުރުކީއަށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ މަހުން ނަގާ ޓެރިފް ކުޑަކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
ރާއްޖެއިން ތުރުކީއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ކަނޑުމަހުން ނަގާ ޓެރިފް ކުޑަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑު ފޮރެސްޓްރީ އިބްރާހީމް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-29 11:31:13
މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ނައިބަކަށް ޝާފިއު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް، ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގއ.ގެމަނަފުށި, ރިހްލާ، އަޙްމަދު ޝާފިޢު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ޝާފިއުއަކީ މަސްވެރިކަމުގެ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-28 20:10:28
މަސްވެރިން ކިރުވާ މަހަށް އަވަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
މިފްކޯއަށް މަސް ކިރުވުމަށްފަހު މަސްވެރިންނަށް އަވަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބޭފުޅުން މާލީ ވުޒާރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މަސްވެރިކަމާއި
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-28 08:00:00
ގާފަރު މަސްވެރިންނަށް ހުރި ދަތިތައް ވަޒީރާ ހިއްސާކޮށްފި
ކ. ގާފަރުގެ މަސްވެރިންނާއި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފައިއެވެ. މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވުޒާރާގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-27 19:20:54
މިފްކޯއަށް ކަންނެލި ގަންނަން ތައްޔާރުވަނީ
މިފްކޯއަށް ކަންނެލި މަސް ގަންނަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިފްކޯއިން ކަންނެލި ގަނެ، އެންމެ ދަށް އަގަކަށް 80
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-27 17:55:13
ހުޅަނގު މޫސުމުގެ 18 ވަނަ ނަކަތް: ދޮށަ
ހުޅަނގު މޫސުމުގެ 17 ވަނަ ނަކަތް "ނޮރަ" ނިމި، 18 ވަނަ ނަކަތް ކަމުގައިވާ "ދޮށަ" ނަކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. ދޮށަ ނަކަތަކީ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 27ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދާ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-27 07:24:18
މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފަރެސްމާތޮޑާގައި މަސްރޭހެއް، އެއްވަނައަށް ދާ ޓީމަކަށް 10000ރުފިޔާ
މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ފަރުމަސް ބޭނުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބުނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-26 20:11:31
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ދޫކޮށްފި - ޝިޔާމް
މަސްވެރިންގެ އަތުން ގަނެފައިވާ މަހަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން، މިދިޔަ ހަފްތާތެރޭގައި އެކަނިވެސް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-26 11:04:40
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަސްވެރިންގެ ދުވަހު ހާއްސަ އެވޯޑުތަކެއް ދެނީ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންގެ ދުވަހު ބާއްވާ ޖަލްސާ ހާއްސަ އެވޯޑުތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ އެ ކައުންސިލުން ސިލްސިލާކޮށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-25 09:00:31
އެސްޓީއޯގެ ދަށުން މިފްކޯ ވަކިކުރާނަން - ޝިޔާމު
އެސްޓީއޯގެ ދަށުން މިފްކޯ ވަކިކޮށް މަސްވެރިންނާއި ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-25 08:12:36
ޒުވާން މަސްވެރިޔާގެ ދަތުރުގައި ނޫމަރާއަށް ފޯރައިފި
ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހަސަން ސާޖިން އުތުރުން ދެކުނަށް ކުރާ ދަތުރުގައި، މިހާރު ހުރީ ށ. ނޫމަރާގައެވެ. މިއީ ދަތުރުގެ ތިންވަނަ އަތޮޅެވެ. އަދި މިއީ ށ. އަތޮޅުގެ ފަސް ވަނަ މަންޒިލެވެ. ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ވަނީ ހއ. އަދި
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-24 19:15:11
މަސް ކިރުވާފައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭތާ 2 މަސް ވެއްޖެ: ޝިޔާމް
މަސް ކިރުމަށްފަހު މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާތައް ދިނުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-24 14:18:43
މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިހުތިފާލުތައް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިހުތިފާލުތައް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ. މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ އިހުތިފާލުތައް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-23 21:22:47
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް ޝިޔާމް
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު ޝިޔާމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މިރޭ މެންބަރުން ވަނީ ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފައެވެ. ވަޒީރުންގެ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-17 21:03:52
"އުތުރުން ދެކުނަށް" ދަތުރުގައި ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ށ. ފޭދޫއަށް ފޯރައިފި
ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހަސަން ސާޖިން އުތުރުން ދެކުނަށް ކުރާ ދަތުރުގައި، މިހާރު ހުރީ ށ. ފޭދޫގައެވެ. މިއީ ދަތުރުގެ ތިންވަނަ އަތޮޅެވެ. އަދި މިއީ ށ. އަތޮޅުގެ ހަތަރުވަނަ މަންޒިލެވެ. ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ވަނީ ހއ. އަދި
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-17 08:17:42
ފުވައްމުލަކަށް ކައްޓެޅި މޫސުމެއް
މިއީ ފުވައްމުލަކަށް ކައްޓެޅި މޫސުމެވެ. ޏ. ފުވައްމުލަކަކީ ކައްޓެޅި ބޭނުމުގައި ރާއްޖޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. ކައްޓެޅި މޫސުމާއި އެކު ފުވައްމުލަކުގެ މަސް މާރުކޭޓު ފެންނަނީ ވަރަށް ތިޔާގިކޮށެވެ. އަގުތައް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-17 08:02:54
ފެހުރިހި ހިމާޔަތްކުރުން ތިމާވެށީގެ ޤާާނޫނުގެ ދަށަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި ވިރާސީ ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 22 ވަނަ މާއްދާ ލާޒިމުކުރާ ހިނދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-17 08:00:01
ގުދުރަތީ މާހަލުއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަޑިއަށް ކާންދިނުމަކީ މަނާކަމެއް!
ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް ފަސްވަނަ އިސްލާހު ގެނެސްފައި ވާއިރު، އެ ގަވާއިދުގައި، މަޑީގެ އާއިލާގެ ހުރިހާ ދިރުމަކާއި އެސޮރުމެންގެ މާހައުލުތައް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-16 08:00:06
މަސް ކެއްކުމާއި ރިހާކުރު ކެއްކުމަށް ހުރައިން ބިން ދޫކުރަނީ
މަސް ކެއްކުމާއި ރިހާކުރު ކެއްކުމަށްޓަކައި ކ. ހުރާއިން ބިން ދޫކުރަން އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ހުރާ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މަސްކެއްކުމާއި، ރިހާކުރު ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-15 10:00:36
ލޮނުމަހުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުނަދޫއިން ބިން ދޫކުރުން
ލޮނުމަހުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުނަދޫއިން ބިން ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުން ލޮނުމަހުގެ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-15 09:00:11
ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރަން އދ ގެ މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދީފި
މާކަނޑުގެ ދިރުންތަކާއި ސަރަހައްދުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަދި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި އދ. އިން އެކުލަވާލާފައިވާ މުއާހަދާ، "އެގްރީމަންޓް އަންޑަރ ދަ ޔުނައިޓެޑް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-14 19:43:40
ހުޅަނގު މޫސުމުގެ 17 ވަނަ ނަކަތް: ނޮރަ
ހުޅަނގު މޫސުމުގެ 16 ވަނަ ނަކަތް "ވިހާ" ނިމި، 17 ވަނަ ނަކަތް ކަމުގައިވާ "ނޮރަ" ނަކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. ނޮރަ ނަކަތަކީ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދާ ނަކަތެކެވެ.
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-14 09:00:49
18 މީޓަރަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ ކުރިން ކުރެހުން ފާސްކޮށް ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭގޮތް ހަދަނީ
18 މީޓަރަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދު ފަހަރު ބަންނަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އާކިޓެކްޓަކު ލައިވައި އުޅަނދު ފަރުމާކޮށް، ޓްރާސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭގޮތް ހަދަން ނިންމައިފިއެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުން
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-14 08:10:09
ހއ ގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައަޅަން ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ހުޅުވާލައިފި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގައި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައަޅަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-13 08:32:59
ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މަސްވެރިންތަކެއް އެ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި އިންޑިއާގެ އަށް މަސްވެރިއަކު އެ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް އިންޑިޔާގެ12 މަސްވެރިއަކު ހައްޔަރު
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-13 08:00:49
މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މަހެއްް ބާނައިގެން ޕާކިސްތާނުގެ މަސްވެރިއެއް މިލިއަނަރަކަށް
މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މަހެއްް ބާނައިގެން ޕާކިސްތާންގެ މަސްވެރިއެއް މިލިއަނަރަކަށްވެއްޖެއެވެ. ޙަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ހާޖީ ބަލޮޗު ނަމަކަށް ކިޔާ މި މަސްވެރިޔާ ދާ ޖަހައިގެން މަސް ހިފުމުގެތެރެއިން ވަނީ ވަރަށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-12 10:43:16
އައު އުސޫލު: ވެލާ ބިސް އަޅާއިރު އަލިކޮށްގެން ނުވާނެ!
ވެލާ ބިސް އަޅާއިރު އަލިކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް، "ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތް ކޮށް ރައްކާތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ފަސްވަނަ އިސްލާހުގައި ބުނެފިއެވެ. އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ،
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2023-11-12 08:11:22