×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދަނީ ދޫކުރަމުން، އަންގާރަދުވަހު އެކަނިވެސް 50 މިލިއަން ދޫކުރި – ޝިޔާމް
މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު އެކަނިވެސް މަސްވެރިންނަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދައްކާ ނިންމަވާނެ ކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-07 12:46:11
ސިންގަޕޫރު މީހެއްގެ ކަރުގައި ކުޑަ ބޯވައެއް ތާށިވެއްޖެ
ސިންގަޕޫރުގެ 55 އަހަރުގެ މީހެއް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔާއީ ކައިނިމުމަށްފަހު ހިންދިރުވަން އުނދަގޫވެ، ބަލިވާން ފެށުމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ސިންގަޕޫރުގެ ޓަން ޓޮކް ސެންގު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމުން ޑޮކްޓަރުންނަށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-05 20:31:09
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް
ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ އިންތިޒާމް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ލިސްޓަކީ ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓްކުރާނެ ލިސްޓެކެވެ. އެންމެ ފަހުން
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-05 19:59:50
މަހިބަދޫ ބޭރުގައި ކަނދުފައްޗެއް ގާއިމުކޮށްފި
އދ. އަތޮޅުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ވަދު ކަނދުފަތި، މަހިބަދޫގެ އިރުން 5.5 މޭލު ބޭރުގައި ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. މި ކަނދުފަތީގެ ނަންބަރަކީ I09V01 އެވެ. އދ. އަތޮޅުގައި އަޅާ ސްޕޯޓްސް ކަނދުފަތީގެ މަސައްކަތް މިއަދު
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-05 19:53:11
މަކުނުދޫ އައިސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ހދ. މަކުނުދޫ އައިސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވާކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އުތުރުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ އައިސް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 23:43:03
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުނބުރުދޫގައި މަސްރޭހެއް ބާއްވަނީ
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އދ. ކުނބުރުދޫގައި މަސްރޭހެއް ބާއްވަން އެރަ ށު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 23:38:59
މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ސަރަޙައްދުތައް އެހެން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ ކިހާދޫ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި
މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ސަރަޙައްދުތައް އެހެން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާތީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 23:36:48
އދ. އަތޮޅުގައި އަޅާ ސްޕޯޓްސް ކަނދުފަތީގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށާނެ: ޓޮމް
އދ. އަތޮޅުގައި އަޅާ ސްޕޯޓްސް ކަނދުފަތީގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައިވެސް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 23:33:52
މަކުނުދޫ އައިސް ޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ހދ. މަކުނުދޫ އައިސް ޕްލާންޓާއި ސަރުކާރުން ހަވާލުވެ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އުތުރުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ އައިސް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 18:04:23
ހއ. އިހަވަންދޫ "ފަހިރާސްތާ"
"ފަހިރާސްތާ" ދޯންޏަކީ، ހއ. އިހަވަންދޫ މަސް ދޯންޏެކެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށް ބަނދެ އެ މޫދަށް ބޭލީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. އެ ދޯނީގެ ދިގު މިނުގައި 83 ފޫޓު އަދި ފުޅާމިނުގައި 26 ފޫޓު ހުރެއެވެ.
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 13:51:31
ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ސާވޭ ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް އެބަ ހޯދަން: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ހައިޑްރޮގްރަފީ ސާވޭ އަމިއްލައަށް ހެދުމަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި މެޝިންތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 13:41:31
ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން މަސްވެރިންނަށް ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޭން އެބަ މަސައްކަތް ކުރަން: ރައީސް
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ މި ސަރުކާރުން ފުޅާކުރުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ އެއް ސިނާއަތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް، ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 13:31:05
ފުނަދޫ ބޭރުގައި ވަދު ކަނދުފައްޗެއް ގާއިމުކޮށްފި
ށ. އަތޮޅުގައި އަލަށް އަަޅާ ވަދު ކަނދުފަތި ށ. ފުނަދޫގެ އިރުން 4.5 މޭލު ބޭރުގައި ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. މި ކަނދުފަތީގެ ނަންބަރަކީ D09V01އެވެ. ‏ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުޅުމާލޭ ސަރަޙައްދުގައިވެސް އަލަށް އަަޅާ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-04 07:19:02
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މަސްރޭހެއް ބާއްވަނީ
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ބޮޑު މާހެފުމުގެ ތެރެއިން މަސްރޭހެއް ބޭއްވުމަށް ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މި އަހަރުގެ ރަމްޟާން މަހަށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-03 18:13:13
ހުޅުމާލޭ މަސްމާރުކޭޓް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމު ކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ހައުސިންގް ޑިވިލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓް ގާއިމު ކޮށްފައި ވަނީ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-03 18:10:06
މަސް ކިރާތާ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ފަށަނީ
މަސްވެރިންނަށް މިފްކޯއިން ނުދީ ހުރި ފައިސާ ރޯދައިގެ ކުރިން ދެއްވުމަށްފަހު ސަރުކާރުން ވަޢުދުވީގޮތަށް، މަސްކިރާތާ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދޫކުރައްވާގޮތަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-03 18:01:41
ހުޅުމާލޭ ބޭރުގައި އަލަށް ވަދު ކަނދުފައްޗެއް ގާއިމުކޮށްފި
އަލަށް ހުޅުމާލޭ ބޭރުގައި ވަދު ކަނދުފައްޗެއް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. މި ކަނދުފަތީގެ ނަންބަރަކީ H10V01 އެވެ. ‏ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ހުޅުމާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އަލަށް އަަޅާ ވަދު ކަނދުފަތި ހުޅުމާލޭގެ އިރުން ފަސް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-03 15:47:58
ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަ އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލު
ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގާއިމު ކުރެވޭ އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލު އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އެސްއެމްއީ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން އާއްމު ކޮށްފައިވާ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-03 15:46:55
މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި މާރކެޓުކުރުގެ ހުނަރު ދަސްކުރަން ދިވެހިން ޖަޕާނަށް
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ޖައިކާއާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން މި މިނިސްޓްރީން ހިންގަމުންގެންދާ "ޕްރޮމޯޝަން އޮފް ބުލޫ އިކޮނޮމީ އިން ދަ ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ'' ޕްރޮޖެކްޓުގެ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-02 17:26:06
ދިރާގާއި މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޔަންގް ފިޝާރސް ކްލަބް ނިންމާލައިފި
ދިރާގާއި މަސްވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ 'ޔަންގް ފިޝަރސް ކްލަބް' ނިންމާލައިފިއެވެ. ދިރާގުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާ ގުޅިގެން ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-02 17:15:06
ޑައިވިން އަށް ދިޔަ ބަޔަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި
އޮޔާ ދަނިކޮށް ފެނިގެން 14 ޑައިވަރުން ލާމަތްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ، ފުލުހުންގެ މެރިން ޕޮލިސްގެ ލޯންޗެއް މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީން ފުރައިގެން ގދ. އަތޮޅަށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-02 15:51:32
މަސް ބޭރުކުރުމަށް މިފްކޯއިން، 3000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ބޯޓެއް ގެންނަނީ
މަސްވެރިކަން ތިޔާގި މޫސުމާއި ދިމާކޮށް މިމަހުގެތެރޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޮޑު މަސް ބޯޓެއް ގެނައުމަށް މިފްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ. މިފްކޯއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ 3000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކިރޭވަރުގެ ބޮޑު
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-03-02 08:21:38
މަގޫދޫގައި މަސްކަނޑާ އަށްޓެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއްް ހޯދަނީ
ފ. މަގޫދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މަސްކަނޑާއަށްޓެއް ޑިޒައިންކޮށް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މަގޫދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މަސްކަނޑާއަށްޓެއް ޑިޒައިންކޮށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-29 20:12:57
ފުނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ފަށާތާ 3 މަސް ތެރޭ ނިންމޭނެ: މިނިސްޓަރ
ށ. ފުނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ފަށާތާ ތިން މަސް ތެރޭ ނިންމޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށު
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-29 10:15:38
އެންމެ ލަގްޒަރީ މަސް ދޯނި، ގއ. މާމެންދޫގައި
ހުވަދޫ އަތޮޅު އުތުރުބުތީ މާމެންދޫ ހަވީރީނާޒް، ރިފާޝް ހުސެއިން (35) ނިސްބަތްވަނީ މަސްވެރި އާއިލާއަކަށެވެ. ބައްޕައަކީ މަސްވެރިއެކެވެ. ކެޔޮޅެކެވެ. އަދި އޮޑިވެރިއެކެވެ. ފުރަތަމަ އެ ރަށުގައި ފައިބަރު މަސްދޯންޏެއް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-28 14:28:22
ގޯއާގެ ބީޗުތަކަށް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ވެލާ ބިސް އަޅައިފި
ވެލާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ގޯއާ ސްޓޭޓުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކު، ރެކޯޑު އަދަދަށް ވާވޮށި ވެލާ ބިސް ވަޅު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ވާވޮށި ވެލާ ނުވަތަ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-27 20:06:40
އިރުވައި މޫސުމުގެ 7 ވަނަ ނަކަތް: ފުރަބަދުރުވަ
އިރުވައިގެ 6 ވަނަ ނަކަތް ހިޔަވިހާ ނިމި ' ފުރަބަދުރުވަ' ފަށައިފިއެވެ. އިތުރުވައި މޫސުމުގެ 7 ވަނަ ނަކަތް ފުރަބަދުރުވަ ކުރިއަށްދާނީ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 27 އިން މާރޗުމަހުގެ 11އަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ނަކަތުގައި
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-27 08:35:21
އުތުރުގެ މަސްދޯނިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް މިފްކޯގެ މަސްކިރާ ބޯޓެއް
އުތުރުގެ މަސްދޯނިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅުގައި މިފްކޯގެ މަސްކިރާ ބޯޓެއް ބާއްވައި މަސް ގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-26 18:23:22
މިދިޔަމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބިލުތަކުގެ ފައިސާ މިއަދު ދައްކާ ނިންމާނެ - މިފްކޯ
މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަމުންގެންދާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިދިޔަމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބިލުތަކުގެ ފައިސާ މިއަދު ދައްކާ ނިންމާނެކަމަށް މިފްކޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިފްކޯއިން ބުނީ މިދިޔަމަހުގެ 8ވަނަ
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-26 18:09:49
ކުރީ ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ފެށި 90 ޕަސަންޓު މަޝްރޫއު ހުރީ ހުއްޓިފައި: މިނިސްޓަރު
މަސްވެރި ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުމަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފެށި 90 ޕަސަންޓު މަޝްރޫއުތައް ހުރީ ހުއްޓިފައި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް
މަސްވެރިން.އެމްވީ - 2024-02-26 17:37:05