×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-11-06 17:25:48
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިވާ ބައެއްކަމުގައިވުމަށް މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގެންފި
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިވާ ބައެއްކަމުގައިވުމަށް މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިފަދައިން މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގަތީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި، އިސްލާމްކަމާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-10-30 08:54:16
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު މީހަކީ އުފާވެރި މީހެއް: މުފްތީ މެންކް
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު މީހަކީ އުފާވެރި މީހެއްކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މުފްތީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-10-29 05:41:55
ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ މާއްދީ ގޮތުން ޙާސިލް ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން: ޚުޠުބާ
ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ އަޅާ ﷲއަށް އީމާންވެ الله سبحانه وتعالى އެންގެވި ގޮތް އިޚްތިޔާރުކޮށް އެކަލާނގެ ނަހީކުރެއްވިކަންކަމާ ދުރުހެރިވުމުން، الله سبحانه وتعالى އޭނާގެ ހިތުގައި ލައްވާ ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-10-28 16:43:10
ޑރ. ޔޫސުފުލް ގަރްޟަވީގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މާދަމާ
ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޔޫސުފުލް ގަރްޟަވީގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ޣައިބަށް ކަށު ނަމާދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-09-29 20:20:39
ސައުދީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
"ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރުއާން" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފިއެވެ. "ކިންގް ޢަބްދުލް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-09-28 20:27:40
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށައަޅައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލައިގައި ބުނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-09-21 12:37:51
އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަޒުމަކަށް ހަދަންވީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޢަޤީދާއަށް ގުޑުމެއް އެރިޔަނުދިނުން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ހިޖްރައިގެ ޛިކުރާ އައުކުރާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަޒުމަކަށް ހަދަންވީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައިވާ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ޢަޤީދާއަށް ގުޑުމެއް އެރިޔަނުދިނުމަށާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-07-29 19:54:58
ޢީދު ނަމާދު، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާތަންތަނުގެ އިތުރުން 32 މިސްކިތެއްގައި ކުރާނެ
1443 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާތަންތަނުގެ އިތުރުން މާލެއާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން 32 މިސްކިތެއްގައި ކުރާނެއެވެ. 1443 ވަނަ އަހަރުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-07-08 10:22:38
ރާއްޖޭން ޙައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ފަށައިފި
ރާއްޖޭން ޙައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގައި ހިމެނޭ 157 މީހުން ރޭ ވަނީ ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފުރާފައެވެ. ރާއްޖޭން ހައްޖަށް މީހުން ފުރަން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-27 16:09:00
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަރުސް ޕޯޓަލް އިފްތިތާހްކޮށްފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދަރުސް ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ދަރުސް ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަސް ހާއްސަކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްއެކެވެ. "ދަރުސް ޕޯޓަލް" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-16 22:04:56
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބާ ޖަމާލުއްދީންގެ އިމާރާތް ތަޅާލަން ފަށައިފި
އަރަބި ބަހުން ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ ހަމަ އެކަނި ސްކޫލް ކަމަށްވާ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބާ ޖަމާލުއްދީންގެ އިމާރާތް ތަޅާލަން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ސްކޫލް ހިންގަމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-16 22:03:30
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު ދަށް ކޮށްފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު ދަށް ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 6396.25 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-16 22:02:04
ޑރ. ޝަހީމަށް މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް
މަދީނާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީން އަރުވާ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެއް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެއީ، މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-16 21:59:33
އާންމުންނަށް ހުޅުވާލި 100 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނުގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލި 100 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-05-26 18:56:23
މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ރޭނުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުން ހުއްޓުވަން އަންގައިފި
މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ރޭނުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުން ހުއްޓުވަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް އަންގައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-05-26 18:27:06
އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް ސެމިނާއެއް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިސެމިނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަރަބި ބަސް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-05-26 18:08:37
ރަމަޟާން މަސް ނިމުނަސް، ފަރުޟުތަކާއި ދުރުވުމެއް ނެތެވެ.
ހެޔޮ މަތިވެރި އަމަލުތަކުގައި ދެމި ތިބުމަށް ޚުތުބާގައި ނަޞޭހަތްތެރިވެއްޖެއެވެ. ހެޔޮކަމުގެ ދެމި ތިބުމުގެ މުހިންމުކަން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ހަމަކަށަވަރުން ރަޙްމަތާއި ބަރަކާތުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-30 01:38:24
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދު 5 މިލިއަނަށް
މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 26ގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-29 02:56:59
މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން އޮންނާނެ
އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާލޭގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެއެވެ. މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-25 22:34:33
މިއީ ކާބަފައިންނަށްވުރެ އީމާންތެރިކަމާއި ދީންވެރިކަން ބޮޑުވާންޖެހޭ ޒަމާނެއް: ޝައިޚް ސަމީރު
މިއީ ކާބަފައިންނަށްވުރެ އީމާންތެރިކަމާއި ދީންވެރިކަން ބޮޑުވާންޖެހޭ ޒަމާނެއްކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ސަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-23 16:09:40
ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެއް: މިނިސްޓަރ
ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެކަމަށާއި އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ޝަރީޢަތް، ޢަމަލުފުޅުން ދައްކަވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-23 14:07:28
ދިމާވާ ކަންކަމާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭ: ޝައިޚް ޝިފާން
މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ވޭތުކުރަމުންދާއިރު ތަފާތު ކަންތައްތަކާއި ދިމާވާނެކަމަށާއި އެފަދަކަންތަކާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް މުހައްމަދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-19 02:11:47
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް: ޑރ. އަނާރާ
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއްކަމަށް ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ.އަނާރާ މިހެން ވިދާޅުވީ ”ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-15 21:15:34
ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުން: ޑރ. ޒަކަރިއްޔާ
އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުންކަމަށް ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ”ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫން”
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-15 21:14:06
ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
1443ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 878،646.00 (އަށްލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް ) ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ޖުމްލަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-14 00:57:47
މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އެއް މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އެއް މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސައުދީ ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 65 އަހަރުން ދަށުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-09 22:43:00
"ޒަކާތު ނަފާ" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ އާއިލާތަކުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގުޅިގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-28 21:48:02
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ސައިޚް އަނީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ މަޤާމަށް ސ.ހިތަދޫ، ޖަންބުމާގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނީލު އައްޔަނު ކުރަށްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސެއިޚް އަނީލް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-28 21:45:06
މުސްލިމުންގެ ސަގާފަތާއި އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ގޮވާލައިފި
މުސްލިމުން އުޅެމުން ދާ ގޮތަށާއި، މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޑރ. ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-17 19:24:34