×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ
މަޝްޙޫރު ދާއީ އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުހެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ދަރުހަކީ " ދަ ޔޫތު ޑިލެމާ" ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-11-17 18:55:59
ޢިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން 100 ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
"ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތު ދަސް 100 ޙާފިޒުންގެ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު"ގެ ނަމުގައި ޒުވާން ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޢިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ އިންސްޓިޓިއުޓް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-28 17:04:57
ސަލަފުއްޞާލިޙުން
السلف الصالح ކޮންމެ އުންމަތެއްގެ ވެސް ސަލަފުންނަކީ ކުރިން އިސްވެވަފައިވާ މީހުންނެވެ. މީގެ އިދިކޮޅަކީ ފަހުން އަންނަ މީހުންނެވެ. ނުވަތަ ކުރިން އިޝާރަތް ކުރި މީހުންގެ ފަހުން އަންނަ މީހުންނެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-21 08:05:25
"ތަހުޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖުތަމައަކަށް" މިނަމުގައި އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ޙާއްސަކޮށް ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި
"ތަހުޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖުތަމައަކަށް" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ޙާއްސަކޮށް ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މިއީ އިސްލާމްދީނާމެދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-20 18:51:37
ހުޅުމާލޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ބޭނުންވޭ: ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް
"ހުޅުމާލޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ބޭނުންވޭ" މިއީ ރައްޔިތުންގެ އާދޭހެކެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ހުޅުވައިދިނުމަށް އެދި އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އެދެމުންނެވެ. 3،000
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-19 14:18:10
މުސްލިމް ސްޕެއިން ވެއްޓުން - ދިވެހީންނަށް ޢިބުރަތެއް
އަލްއަންދަލުސް ނުވަތަ މިހާރުގެ ސްޕެއިން - ޕޯޗުގަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ އެ ދުވަސްވަރު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޙަޟާރާތެވެ. އިސްލާމުން ބިނާކުރި އަންދަލުސްގައި 781 އަހަރުވަންދެން އިސްލާމީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-19 08:11:40
ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އާންމު ހާލަތަށް، އަލްހަމްދުﷲ
ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އާންމު ހާލަތަށްގެނެސް، ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކޮށް ނަމާދު ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ. ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މައްކާގެ ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އެތައް ދުވަހަކު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-18 13:03:41
ޤުރުއާނާއި ގުޅޭ މުހިންމު 7 ފޮތް އޮންލައިންކޮށް ކިޔާލާ!
ޝުޢައިބް ޢަލީ ގެ މުހިންމު 7 ފޮތް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ކިޔާލެވޭނެއެވެ. ދިއިސްލާމް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް މިފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ޝުޢައިބު ޢަލީގެ މިފޮތްތަކަށް ހާއްސަ ސަފްހާއެއް ދިއިސްލާމްގައި ވާނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-09-14 19:28:25
ނަބީބޭކަލުން ނަންފުޅުތައް ތަކުރާރުވެފައިވާ ޢަދަދު
ތިރީގައި މިވަނީ ނަބީބޭކަލުން ނަންފުޅުތައް ތަކުރާރުވެފައިވާ ޢަދަދެވެ. آدم 25 إدريس 2 نوح 43 هود 7 صالح 9 لوط 27 إبراهيم 69 إسماعيل 12 إسحاق 17 يعقوب 16 يُوسُف 27 شعيب 11 موسى 136 هارون 20 داوود 16 سليمان
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-07-08 17:16:20
ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ޞާލިޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (4 ވަނަ ބައި)
އަދިވެސް ވަޙީ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ ثمود ބާގައިމީހުން، އެއުރެންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން (އެއުރެންގެ ނަބިއްޔާ) ދޮގުކުރޫއެވެ. ﴿ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ އެއުރެންކުރެ އެންމެ އަބާއްޖަވެރިމީހާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-07-08 17:09:48
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ: ޑރ ޝަހީމް
މިރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ ކަމަށާއި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ބިރު ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަހީމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-06-28 23:47:14
ސެކިއުލަރ ބިލާއި ދެކޮޅަށް 100 ކައުންސިލުން ބަޔާން ނެރެފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސެއިން ހުށައަޅައިފައިވާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ 100 ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ބަޔާން ނެރެފިއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-06-24 15:39:53
ސެކިއުލަރ ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމަށް 106 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 124 ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި "ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން" ނަމުގައި މާއްދާއެއް އިތުރު ކުރަން ހުށަހެޅި މިހުށަހެޅުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-06-23 23:14:05
ސަޢޫދީގެ ތަވައްކަލްނާ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން ފަށާ ފުރަތަމަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ތަވައްކަލްނާ" އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރެވޭ ފުރަތަމަ 74 ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެއެވެ. ތަވައްކަލްނާ އެޕްލިކޭޝަނަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-06-13 21:02:08
މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހުންނަށް
މިއަހަރު ހައްޖުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީ އަރަބިއާގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހަކަށްކަން އެގައުމުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-06-13 18:56:32
އުމަރު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ދެއްވި އެންމެ ފަހު ޚުޠުބާ
ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ ދެއްވި އެންމެ ފަހު ޚުޠުބާގައި ޙަމްދުޘަނާ އަށް ފަހު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ޚަލްޤުކުރެއްވުނީ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-15 12:04:21
މިއަހަރުވެސް އިޙްޔާ ފޯރަމް އޮންނާނެ
ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އިޙްޔާ ފޯރަމް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-15 11:27:22
ރަަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންގާރަ ދުވަސް
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްދާ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-11 21:13:35
ރަމަޟާންމަހަށް މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ: ޚުޠުބާ
ރަމަޟާންމަހުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-09 13:34:32
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގެ އުޞޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އާންމު ކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-07 11:41:27
މީދޫގައި އަޅާ މިސްކިތުގެ ކުރެހުން ފައިނަލްކޮށްފި
އައްޑޫ ސިޓީ ގެ މީދޫ ގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުގެ ކުރެހުން ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-07 11:24:09
ގައިދުރުކަމެއް ނެތި މިހާރު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެއްސި ހަމަޖެއްސުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ. ގައިދުރުކޮށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-02 21:44:41
ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މުދަލެއް އަގުބޮޑުކޮށްގެން ބާޒާރަށް ނެރެ ވިއްކާނީ ފާފަވެރިން: ޚުޠުބާ
އިޙްތިކާރު ކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދު އިއްވި ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-02 21:39:04
ރަމަޟާން މަހު ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިއުލާނުކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ރޯދަމަހުގެ ރޭތަކާއި ޝައްވާލްމަހުގެ ފުރަތަމަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-01 21:04:42
ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި ކުރާނީ ދިހަ ރަކުއަތް
ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކުރާނީ 10 ރަކުއަތްކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސާރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އާޢްމުކޮށް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ކުރާ ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-29 10:00:40
2030 ގައި ރަމަޟާން މަސް ދެފަހަރަށް އަންނާނެ
ހިޖުރީ އަހަރާއި މީލާދި އަހަރުގައި އަހަރުން އަހަރަށް ތަފާތުތަކެއް އަންނާތީ ދެ ކަލަންޑަރަށް ރިއާޔަތްކުރާ އިރު 2030 ވަނަ އަހަރު ރޯދަ މަސް ދެ ފަހަރަށް މުސްލިމުންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް ފަލަކީ ހިސާތަކުން ދައްކާތީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-28 09:31:11
ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރާނެ ހާފިޒުންގެ ވިސާއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ރަމަޟާން މަހު މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޛުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހާފިޒުން ނުވަތަ ޤާރީން ގެނައުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ލިޔެކިއުންތައް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮންލައިން ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-26 11:29:38
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ
ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-21 09:17:42
"ހުސްއެދުރުން ފޮތް 2" ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!
"ހުސްއެދުރުން ފޮތް 2" ! މި ފޮތަކީ ތަޖުވީދުގެ ޢަމަލީ ބައިތަކާއި ޢިލްމީ ބައިތަކަށް އަދި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވުމުގެ ޤަވާޢިދުތައް ފަހުމުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ފޮތެކެވެ. ތަޖުވީދުގެ ޢަމަލީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-20 22:00:06
ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި
ލ.ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވައިފއެވެ. މަސްޖިދުލް ވިދާދި، މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީއެވެ. ފޮނަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-20 21:17:57