×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ތިއީ ބޮޑު ވެގެންވާ ބުހުތާނެއް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުލުން ބޭރުވާ ބަހަކާ ދޭތެރޭ މާ ބޮޑު ވިސްނާލުމެއް ނެތި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާ މި ފަދަ ޒަމާނެއްގައި ނޫރު ސޫރަތުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވައިލައްވާފައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-24 20:37:59
އަހަރެން ބުރުގާ ނަގާލަން ގަސްތުކޮށްފިން
ޓްވިޓާ އަކީ މީސް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން މަޤުބޫލު އެކައްޗެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޓުވިޓާގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން، އެމީހުންގެ އެކިއެކި ވާހަކަތަކާއި، ތަޖުރިބާތައް ޙިއްސާކުރެއެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-24 20:34:06
އައިއޭސީގެ ވޮލަންޓިއަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) ގައި ވޮލަންޓިއަރކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިއޭސީގެ ވައިސް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-24 20:01:45
ޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމްގެ ދަރުހެއް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަނީ
އައްޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާޥޫދުގެ ދަރުހެއް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ އަލް ހިޖްރަ ޖަމިއްޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި 26 އޭޕްރީލްވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-24 16:00:33
ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހަށް ނަފްސުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިވޯރކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދާ އަލް ހިޖްރަގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިވޯރކްޝޮޕަކީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-23 07:10:56
މަޝްހޫރުވާން ތިޔަ ކުރެވެނީ ކަޑަކަމެއް
މިއަދު މީސް މީޑިއާއަކީ ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށްވެ އޭގެ ބޭނުން ނުކުރާ މީހުން އިނގިލިން ގުނާލެވޭހާ މަދެވެ. އެކި މީހުން މީސް މީޑިއާ އެކި ގޮތަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ. ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އުފެއްދި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-23 06:49:48
ވިލިމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ރައީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
ވިލިމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި “މަސްޖިދުލް ބިއްރި” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-17 16:43:20
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
1440 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-16 18:03:49
ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވުމުން އިސްތިޝްޤާ ނަމާދުކޮށްފި
ރާއްޖެއަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވަމުންދާތީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި އިސްތިޝްޤާ ނަމާދުކޮށްފި އެވެ. އިސްތިޝްޤާ ނަމާދުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހުގައި ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް އެންމެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-15 18:24:06
ހަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުން
ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ. މިއަދު މުޖުތަމަޢު ހޭލައިފިއެވެ. ޙާދިޘާގެ ބޮޑުކަމުން އިންސާނިއްޔަތަށް ލޮޅުމެއް އަރައިގެން ދިޔަފަދައެވެ. އެ ޖަރީމާއަކާ ކުރިމަތިލާނޭ ގޮތަކާއިމެދު ހޯދާ ބެލުމަށް އަދި އެ ޖަރީމާއަކަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-03-20 08:00:45
ކޮފީ ވިތް ޝައިޚްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
އަލް އަޞްރުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ކޮފީ ވިތް ޝައިޚް” ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަލް އަޞްރުން ބުނެފައިވަނީ ކޮފީ ވިތް ޝައިޚްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-03-13 09:49:26
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދުރުވެވޭނީ އިސްލާމީ އަޤީދާ ހިތުތެރޭ އެކަށައަޅައިގެން: ޡަޤީފް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެހެންވެސް އެފަދަ ނޭއްގާނީ ކަންކަމުން ދުރުވެވޭނީ އިސްލާމީ އަޤީދާގެ ހިތުތެރޭގައި އެކަށައަޅައިގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-03-11 18:04:04
الزلزلة ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު
(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿﴾ ) “ބިންގަނޑު އޭގެ (އެންމެފަހުގެ) ހެލިގަތުމުން ހެލިގެންފިހިނދެވެ.” މިތަނުގައި މިވާ ހެލިގަތުމުގެ މުރާދަކީ ގިޔާމަތުގެ ހެލުންގަނޑުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-03-01 07:19:18
އަދާލަތު މެދުވެރިކޮށް ޙާފިޡުން ގެނައުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީ މެދުވެރިކޮށް ޙާފިޡުން ގެނައުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-24 13:49:46
ހިރާ ސްކޫލުގެ އައުއިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 2 މަސްތެރޭގައި ނިމޭނެ
ޙިރާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 2 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެސްކޫލުން ބުނެފިއެވެ. އައްޑޫ ލައިވްއަށް ހިރާ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-23 14:16:08
ޔަމަން ކެމްޕެއިންގައި ލިބުނު ފައިސާ އީހާހާ ޖަމިއްޔާއާ ހަވާލުކޮށްފި
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ހެލްޕް ޔަމަން މޯލްޑިވްސް” ކެމްޕެއިންގައި ލިބުނު ފައިސާ އީހާހާ ޖަމިއްޔާއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީގެ އީހާހާ ޖަމިއްޔާއަކީ މިކެމްޕެއިންގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-23 09:42:29
ހުޅަނގުގެ އަންހެނުން މަސައްކަތަށްނެރެވުނު ގޮތަށް ނަޒަރެއް
މީލާދީން 1800 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމަޔަށް، ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގެ ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ހުޅަނގުގެ މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިބަދަލަކީ އަންހެނުންގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-20 07:06:42
25 ފަރާތަކަށް ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ 25 ފަރާތަކަށް ދީފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ބުނެފައިވަނީ މިކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-19 16:10:28
އަރަބިއްޔާގެ މުދައްރިސުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރުންގެ ވަފުދެއް މިޞްރަށް ވަޑައިގެންފި
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުދައްރިސުން ހަމަނުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރުންގެ ވަފުދެއް މިޞްރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިވަފުދުގައި މިޞްރަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-18 13:13:48
“ދަ ޑައިލޮގް ވިތް ޝަހީމް” ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަދި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު “ދަ ޑައިލޮގް ވިތް ޝަހީމް” ނަމުގައި ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-18 12:43:46
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ “ސާރކިއުލާރ” ގައި ތާށިވެފައި
ނިމިދިޔަ ހަފްތާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިދިޔަ ހަފްތާއެކެވެ. އިންޑިޔާއާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން މި އުޅޭ “ސިއްރު”ވެރި މަކަރުވެރި ގޮތްތަކާއި މެދު ނުތަވަސްވެފައިވަނިކޮށް ހަފްތާ ނިމިގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-04 15:44:31
البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު – 2
(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿﴾) (بطش ) މާނައަކީ: “ޢުގޫބާތް ދެއްވުން” (لشديد ) ވަރުގަދަވެގެންވުން، ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 98 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވޭ: (اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-01 07:55:43
އިންޑިއާގެ ނުރައްކާ – އެހެން ނަޒަރަކުން!
ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. ހުޅުވިފައިވާ މި ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބިތުން ޖެހެމުން އަންނަ ފިކުރީ ވައިރޯޅިތައް ދިވެހި ރަށްތަކަށް ވެސް ޖެހެމުން ދަނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތިއެވެ. ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ އާދަކާދަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-27 22:13:11
البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު
(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿﴾ ) މިތަނުގައި “ވާވް” އަކީ ޙަރްފު ގަސަމް އެކެވެ. ﷲ ތަޢާލަ އުޑު ގަންދެއްވާ ހުވާ ވަޙީ ކުރައްވަނީއެވެ. (الْبُرُوجِ ) އަކީ “ބުރްޖް” ގެ ޖަމްޢު އެވެ. އެއީ އުސްތަންތަނެވެ. މިތަނުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 09:53:25
ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރުހެއް ބާއްވަނީ
“ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން – ދިވެހިންގެ ޒިންމާ” ނަމުގައި ދަރުހެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން އިންތިޒާމްކުރާ މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމިނިސްޓްރީގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 09:03:48
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 08:17:51
ލާދީނީ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރާތީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރަނީ
ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް ލާދީނީ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށްބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް މަޤާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-22 01:18:32
ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހޯދަނީ
ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ މަރުހޫމް ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހޯދުމަށް ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފިއެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަޤީގަތް ހޯދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-22 00:19:57
މަންދު ކޮލެޖު ކުރިމަތީ އިހުތިޖާޖް ކުރަންތިބި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަންދު ކޮލެޖުގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-21 13:19:22
ބާބުލްއަވާލީ ޝައިޚްގެ ދަރިކަލެއް މައްޗަންގޮޅި މެދުދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ
މަރުހޫމް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ބާބުލްއަވާލީ) ގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާއަށް ނިކުންނަވާނެކަން އިޢުލާނު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-21 12:34:57