×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެތެރޭގައި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެތެރޭގައި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެއްވީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-28 10:22:40
ނެޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް
ނެޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އުފައްދަވައިފިއެވެ. މިއީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައީސްއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-28 10:19:09
'ފާޅުވަމުންދާ ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތައް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި' މިނަމުގައި އައި.ޔޫ.އެމްއިން ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ
'ފާޅުވަމުންދާ ޤިިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތައް، ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގަައި' މި މަޢުޟޫޢަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ފޯރަމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިފޯރަމަކީ އައި.ޔޫ.އެމްގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-27 21:55:14
ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް އެއްގަމާއި ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމަކީ ނަފްސުތައް ހަލާކަށް އެއްލައިލުން - ހުކުރު ޚުޠުބާ
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މާބާރަށް ދުއްވުމަކީވެސް އަމިއްލަ ނަފްސާއި އެހެން މީހުންގެ ނަފްސުވެސް ހަލާކަށް އެއްލައިލުންކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ. 'ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުން'
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-24 15:15:24
ތުރުކީއާއި ސޫރިޔާއަށް އެހީވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް
މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް އަތުވި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއެކު ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-23 15:11:13
'އެއް އުއްމަތެކޭ މިއީ' ކެމްޕެއިން : މާލެ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ އެކަނި 1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
ތުރުކީއާއި ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް އަތުވި ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 7.8 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-18 20:23:14
ދުންޔަވީ ކާރިޘާތަކަކީ ދިރިތިބީންނަށް ކުރިމަތިވާ ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނެއް - ހުކުރު ޚުޠުބާ
ޤުދުރަތީގޮތުން ކުރިމަތިވާ އެންމެހާ ކާރިޘާތަކަކީވެސް މާތް ﷲ ދިރިތިބީންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާ ބޮޑުވެގެންވާ އިމްތިޙާނެއްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ. 'ދުނިޔަވީ ކާރިޘާތަކުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރުން'
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-17 14:01:50
'އެއް އުއްމަތެކޭ މިއީ' ގެ ނަމުގައި ތުރުކީއާއި ސީރިޔާއަށް އެހީވުމަށް ޚާއްޞަ ކެމްޕެއިނެއް
މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީ ގަޑިން ފަތިހު 4:17 ގައި ތުރުކީއާއި ސީރިޔާގެ ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކަށް އަތުވި ބާރުގަދަ ބިންހެލުންތަކަށްފަހު ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ' އެއް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-15 20:59:16
'އެއް އުއްމަތެކޭ މިއީ' ގެ ނަމުގައި ތުރުކީއާއި ސީރިޔާއަށް އެހީވުމަށް ޚާއްޞަ ކެމްޕެއިނެއް
މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީ ގަޑިން ފަތިހު 4:17 ގައި ތުރުކީއާއި ސީރިޔާގެ ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކަށް އަތުވި ބާރުގަދަ ބިންހެލުންތަކަށްފަހު ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތައް ބަޔަކަށް އެހީވުމަށް '
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2023-02-15 20:33:17
އިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓުން އަރަބި ބަސް އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ
ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައުގައި އަރަބި ބަހަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، މަދަރުސީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފޭރާންހެޔޮ އަދި ނަތީޖާ ނެރެދެވެނިވި ގޮތެއްގައި އަރަބި ބަސް އުނގަންނައިދިނުމުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-11-18 03:25:52
ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-11-06 17:25:48
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިވާ ބައެއްކަމުގައިވުމަށް މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގެންފި
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިވާ ބައެއްކަމުގައިވުމަށް މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިފަދައިން މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގަތީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި، އިސްލާމްކަމާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-10-30 08:54:16
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު މީހަކީ އުފާވެރި މީހެއް: މުފްތީ މެންކް
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު މީހަކީ އުފާވެރި މީހެއްކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މުފްތީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-10-29 05:41:55
ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ މާއްދީ ގޮތުން ޙާސިލް ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން: ޚުޠުބާ
ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަމަކީ އަޅާ ﷲއަށް އީމާންވެ الله سبحانه وتعالى އެންގެވި ގޮތް އިޚްތިޔާރުކޮށް އެކަލާނގެ ނަހީކުރެއްވިކަންކަމާ ދުރުހެރިވުމުން، الله سبحانه وتعالى އޭނާގެ ހިތުގައި ލައްވާ ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-10-28 16:43:10
ޑރ. ޔޫސުފުލް ގަރްޟަވީގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މާދަމާ
ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޔޫސުފުލް ގަރްޟަވީގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ޣައިބަށް ކަށު ނަމާދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-09-29 20:20:39
ސައުދީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
"ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރުއާން" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފިއެވެ. "ކިންގް ޢަބްދުލް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-09-28 20:27:40
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށައަޅައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލައިގައި ބުނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-09-21 12:37:51
އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަޒުމަކަށް ހަދަންވީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޢަޤީދާއަށް ގުޑުމެއް އެރިޔަނުދިނުން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ހިޖްރައިގެ ޛިކުރާ އައުކުރާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަޒުމަކަށް ހަދަންވީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައިވާ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ޢަޤީދާއަށް ގުޑުމެއް އެރިޔަނުދިނުމަށާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-07-29 19:54:58
ޢީދު ނަމާދު، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާތަންތަނުގެ އިތުރުން 32 މިސްކިތެއްގައި ކުރާނެ
1443 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާތަންތަނުގެ އިތުރުން މާލެއާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން 32 މިސްކިތެއްގައި ކުރާނެއެވެ. 1443 ވަނަ އަހަރުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-07-08 10:22:38
ރާއްޖޭން ޙައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ފަށައިފި
ރާއްޖޭން ޙައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގައި ހިމެނޭ 157 މީހުން ރޭ ވަނީ ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފުރާފައެވެ. ރާއްޖޭން ހައްޖަށް މީހުން ފުރަން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-27 16:09:00
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަރުސް ޕޯޓަލް އިފްތިތާހްކޮށްފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދަރުސް ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ދަރުސް ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަސް ހާއްސަކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްއެކެވެ. "ދަރުސް ޕޯޓަލް" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-16 22:04:56
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބާ ޖަމާލުއްދީންގެ އިމާރާތް ތަޅާލަން ފަށައިފި
އަރަބި ބަހުން ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ ހަމަ އެކަނި ސްކޫލް ކަމަށްވާ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބާ ޖަމާލުއްދީންގެ އިމާރާތް ތަޅާލަން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ސްކޫލް ހިންގަމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-16 22:03:30
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު ދަށް ކޮށްފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު ދަށް ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 6396.25 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-16 22:02:04
ޑރ. ޝަހީމަށް މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް
މަދީނާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީން އަރުވާ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެއް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެއީ، މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-06-16 21:59:33
އާންމުންނަށް ހުޅުވާލި 100 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނުގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލި 100 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-05-26 18:56:23
މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ރޭނުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުން ހުއްޓުވަން އަންގައިފި
މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ރޭނުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުން ހުއްޓުވަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް އަންގައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-05-26 18:27:06
އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް ސެމިނާއެއް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިސެމިނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަރަބި ބަސް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-05-26 18:08:37
ރަމަޟާން މަސް ނިމުނަސް، ފަރުޟުތަކާއި ދުރުވުމެއް ނެތެވެ.
ހެޔޮ މަތިވެރި އަމަލުތަކުގައި ދެމި ތިބުމަށް ޚުތުބާގައި ނަޞޭހަތްތެރިވެއްޖެއެވެ. ހެޔޮކަމުގެ ދެމި ތިބުމުގެ މުހިންމުކަން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ހަމަކަށަވަރުން ރަޙްމަތާއި ބަރަކާތުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-30 01:38:24
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދު 5 މިލިއަނަށް
މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 26ގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-29 02:56:59
މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން އޮންނާނެ
އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާލޭގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެއެވެ. މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-25 22:34:33