×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ “ސާރކިއުލާރ” ގައި ތާށިވެފައި
ނިމިދިޔަ ހަފްތާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިދިޔަ ހަފްތާއެކެވެ. އިންޑިޔާއާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން މި އުޅޭ “ސިއްރު”ވެރި މަކަރުވެރި ގޮތްތަކާއި މެދު ނުތަވަސްވެފައިވަނިކޮށް ހަފްތާ ނިމިގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-04 15:44:31
البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު – 2
(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿﴾) (بطش ) މާނައަކީ: “ޢުގޫބާތް ދެއްވުން” (لشديد ) ވަރުގަދަވެގެންވުން، ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 98 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވޭ: (اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-01 07:55:43
އިންޑިއާގެ ނުރައްކާ – އެހެން ނަޒަރަކުން!
ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. ހުޅުވިފައިވާ މި ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބިތުން ޖެހެމުން އަންނަ ފިކުރީ ވައިރޯޅިތައް ދިވެހި ރަށްތަކަށް ވެސް ޖެހެމުން ދަނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތިއެވެ. ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ އާދަކާދަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-27 22:13:11
البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު
(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿﴾ ) މިތަނުގައި “ވާވް” އަކީ ޙަރްފު ގަސަމް އެކެވެ. ﷲ ތަޢާލަ އުޑު ގަންދެއްވާ ހުވާ ވަޙީ ކުރައްވަނީއެވެ. (الْبُرُوجِ ) އަކީ “ބުރްޖް” ގެ ޖަމްޢު އެވެ. އެއީ އުސްތަންތަނެވެ. މިތަނުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 09:53:25
ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރުހެއް ބާއްވަނީ
“ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން – ދިވެހިންގެ ޒިންމާ” ނަމުގައި ދަރުހެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން އިންތިޒާމްކުރާ މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމިނިސްޓްރީގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 09:03:48
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 08:17:51
ލާދީނީ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރާތީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރަނީ
ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް ލާދީނީ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށްބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް މަޤާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-22 01:18:32
ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހޯދަނީ
ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ މަރުހޫމް ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހޯދުމަށް ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފިއެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަޤީގަތް ހޯދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-22 00:19:57
މަންދު ކޮލެޖު ކުރިމަތީ އިހުތިޖާޖް ކުރަންތިބި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަންދު ކޮލެޖުގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-21 13:19:22
ބާބުލްއަވާލީ ޝައިޚްގެ ދަރިކަލެއް މައްޗަންގޮޅި މެދުދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ
މަރުހޫމް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ބާބުލްއަވާލީ) ގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާއަށް ނިކުންނަވާނެކަން އިޢުލާނު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-21 12:34:57
ޗުއްޓީއަށް މެދުކަނޑާލި ޑރ ޢިޔާޟްގެ ތަފްސީރު ކުލާސްތައް މިރޭ ފަށަނީ
ޑރ މުޙައްމަދު އިޔާޟް އަބްދުއްލަތީފް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ކްލާސްތައް ޗުއްޓީއަށް މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު މިރޭ ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑރ ޢިޔާޟް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-20 18:31:58
ލާދީނީ ވާހަކަދައްކާއިރު ފިޔަވަޅު ނޭޅެނީ ނުފޫޒުގަދަ ބަޔަކު ކުރުވާ ކަމަކަށްވާތީ: ޑރ ޖަމީލް
ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ފާޅުގައި ލާދީނީ ވާހަކަތައް ދައްކާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅެނީ ނުފޫޒުގަދަ ބަޔަކު ކުރުވާ ކަމެއްކަމުގައިވާތީ ކަމުގައި ބެލެެވޭކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-20 16:36:55
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން
އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ ފަރާތްތަައް ހޯދާ ކަމާއިގުޅޭ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ބުނެފިއެވެ. އެމިނިސްޓްރީއިން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-20 16:06:48
ބޭހާ ނުލާ ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ބޭރުކުރާނެ ގޮތް
ބަލިތައް ޖައްސަވާ، އަދި ބަލިތައް ފަސޭހަ ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ލައްވާށިއެވެ. ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދުމަކީ ޔޫރޮލޮޖީ ނިޒާމަށް ޖެހޭ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-19 08:10:34
ޢަޞްރުގެ ނަމާދު ވޯރކްޝޮޕް ދަނގެތީގައި ފަށައިފި
އަލް ޢަޞްރުގެ “ކޫލްނަސް އޮފް ދަ އައިސް” ނަމާދު ވޯރކްޝޮޕް އދ ދަނގެތީގައި ފަށައިފިއެވެ. ދަނގެތި ޖަމިއްޔަތުލް ޤަލަމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިވޯރކްޝޮޕް މިއަދު ހެނދުނު ދަނގެތީ ސްކޫލް ހޯލުގައި ފެށިގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 13:53:42
10# ޔިއަރ ޗެލެންޖް: އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ސުންނާފަތި
ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި މިހަފްތާ ތެރޭގައި ހުމެއްހެން ފެތުރިގެން މިދަނީ “10 ޔިއަރ ޗެލެންޖް” އަދި “ގްލޯއަޕް ޗެލެންޖް” ހެޝްޓެގްގައި ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ދައްކުވައިދޭ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 11:40:54
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމަށް އަންގައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ރަށެއްގައި މިސްކިތްތައް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ނެރެފައިވާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 09:23:06
ހެޔޮލަފާ ދަރިއަކަށް އެދޭނަމަ މިސެޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާ ބެހޭ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 09:02:58
ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާންގެ ދަރުހެއް މިއަދު އަޞުރުފަހުން
އައްޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ބިން އަލީ އާދަމްގެ ދަރުހެއް މިއަދުގެ އަޞްރު ނަމާދުގެ ފަހުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މަސްޖިދުލް ޞުލްތާން މުހައްމަދު ބިން އަބްދިﷲ (ވިޔަރާފިވެރިންގެ މިސްކިތް) ގައި ބޭއްވުމަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 08:32:12
މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: މައްޔިތާގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތުމުން މުސްލިމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 08:07:58
ކަނޑުމަގުން މުދާ އުފުލާ ބޯޓަކުން ގެނައި 2.12 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން ރާއްޖެއައި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދަކުން ގެނައި 2.12 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-17 18:26:48
އޭދަފުށީގައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މިސްކިތް ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް ކާރުގެ ކުރީ ކޮޅަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-16 13:05:50
އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން ފެށުން ފަސްކޮށްފި
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ފެށުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ފަސްކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އައިޔޫއެމްއިން ބުނެފައިވަނީ އެޔުނިވަރސިޓީގެ މިއަހަރުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-16 07:20:20
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މާރޗްމަހުގެ ޢުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކޯޕަރޭޝަންއިން ބުނެފައިވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-16 07:20:04
2018 ގައި މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 65 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފަވޭ، މިއީ ރެކޯޑެއް
2018 ވަނަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 65 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-16 07:18:49
“އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ” ނަމުގައި ދަރުހެއް ބާއްވަނީ
“އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ” ނަމުގައި ދަރުހެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިދަރުހާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެމުން ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ އަލް ހިޖްރަގެ ފަރާތުން ބުނީ އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސައީދު ޤާސިމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-16 07:11:16
އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު އެމިނިސްޓްރީގައި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-13 20:59:28
ހިތް ހެޔޮކަމުގެ ނަމޫނާއެއް
މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ދާދިމިދާކަށް ދުވަހުއެވެ. މިއީ ޢިބަރަތުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެކެވެ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިންވާ ދިވެހިންގެ ވާހަކައެކެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-05 14:31:11
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު އިމާމްވެ ހުކުރުކުރައްވަނީ
އައްޝައިޚް އަލީ ޒައިދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އިމާމްވެ ހުކުރުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން 4 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-04 06:45:35
ޝައިޅް އިލްޔާސްގެ ދަރުހެއް މިރޭ އޮންނާނެ
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ދަރުހެއް މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދަރުސް އިންތިޒާމް ކުރާ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ކުރިއަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-04 06:30:21