×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރަމަޟާން މަސް ނިމުނަސް، ފަރުޟުތަކާއި ދުރުވުމެއް ނެތެވެ.
ހެޔޮ މަތިވެރި އަމަލުތަކުގައި ދެމި ތިބުމަށް ޚުތުބާގައި ނަޞޭހަތްތެރިވެއްޖެއެވެ. ހެޔޮކަމުގެ ދެމި ތިބުމުގެ މުހިންމުކަން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ހަމަކަށަވަރުން ރަޙްމަތާއި ބަރަކާތުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-30 01:38:24
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދު 5 މިލިއަނަށް
މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 26ގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-29 02:56:59
މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން އޮންނާނެ
އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާލޭގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެއެވެ. މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-25 22:34:33
މިއީ ކާބަފައިންނަށްވުރެ އީމާންތެރިކަމާއި ދީންވެރިކަން ބޮޑުވާންޖެހޭ ޒަމާނެއް: ޝައިޚް ސަމީރު
މިއީ ކާބަފައިންނަށްވުރެ އީމާންތެރިކަމާއި ދީންވެރިކަން ބޮޑުވާންޖެހޭ ޒަމާނެއްކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ސަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-23 16:09:40
ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެއް: މިނިސްޓަރ
ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެކަމަށާއި އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ޝަރީޢަތް، ޢަމަލުފުޅުން ދައްކަވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-23 14:07:28
ދިމާވާ ކަންކަމާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭ: ޝައިޚް ޝިފާން
މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ވޭތުކުރަމުންދާއިރު ތަފާތު ކަންތައްތަކާއި ދިމާވާނެކަމަށާއި އެފަދަކަންތަކާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް މުހައްމަދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-19 02:11:47
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް: ޑރ. އަނާރާ
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއްކަމަށް ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ.އަނާރާ މިހެން ވިދާޅުވީ ”ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-15 21:15:34
ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުން: ޑރ. ޒަކަރިއްޔާ
އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުންކަމަށް ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ”ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫން”
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-15 21:14:06
ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
1443ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 878،646.00 (އަށްލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް ) ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ޖުމްލަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-14 00:57:47
މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އެއް މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އެއް މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސައުދީ ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 65 އަހަރުން ދަށުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-04-09 22:43:00
"ޒަކާތު ނަފާ" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ އާއިލާތަކުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގުޅިގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-28 21:48:02
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ސައިޚް އަނީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ މަޤާމަށް ސ.ހިތަދޫ، ޖަންބުމާގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނީލު އައްޔަނު ކުރަށްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސެއިޚް އަނީލް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-28 21:45:06
މުސްލިމުންގެ ސަގާފަތާއި އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ގޮވާލައިފި
މުސްލިމުން އުޅެމުން ދާ ގޮތަށާއި، މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޑރ. ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-17 19:24:34
އައިޔޫއެމް އާއި އިންޑިއާގެ އަލީގަޅް މުސްލިމް ޔުނިވަސިޓީއާ ދެމެދު އަހުދު ނާމާއެއް
އިސްލާމީ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އާއި އިންޑިއާގެ އަލީގަޅް މުސްލިމް ޔުނިވަސިޓީއާ ދެމެދު އަހުދު ނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އައިޔޫއެމްގައި ވާޗްއަލްކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޯޔޫގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-17 19:15:35
އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮވާލާ އޯއައިސީ އިން ބަޔާނެއް ނެރެފި
އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮވާލާ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އޯއައިސީ އިން މި ބަޔާން ނެރެފައިވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-17 19:08:12
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު ޢަދީލް އައްޔަނުކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ކަމަށް ކ. ކާށިދޫ، ގަހާ، އަޙްމަދު ޢަދީލް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-16 17:38:32
ޢުމްރާވެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިފި
ޢުމްރާވެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ ކަންކަން ހިމަނައި އާ އުޞޫލެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލި "ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލް"
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-11 01:55:02
ވަޤުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހާއި ހަމައަށް
ވަޤުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ ފަންޑާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-02-11 01:21:24
ރާއްޖޭގައި ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ޤުރުއާނުގެ ކުށްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް
ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކުގައި ހުރި ޤުރުއާނުގެ ކުށްތަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖޭގައި ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްތަކުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-01-21 01:33:14
ޤުރުއާން ކޯސްތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައިފި
ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ކޯސްތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މި މިންގަނޑު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2022-01-13 01:22:00
އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ
މަޝްޙޫރު ދާއީ އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުހެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ދަރުހަކީ " ދަ ޔޫތު ޑިލެމާ" ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-11-17 18:55:59
ޢިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން 100 ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
"ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތު ދަސް 100 ޙާފިޒުންގެ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު"ގެ ނަމުގައި ޒުވާން ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޢިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ އިންސްޓިޓިއުޓް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-28 17:04:57
ސަލަފުއްޞާލިޙުން
السلف الصالح ކޮންމެ އުންމަތެއްގެ ވެސް ސަލަފުންނަކީ ކުރިން އިސްވެވަފައިވާ މީހުންނެވެ. މީގެ އިދިކޮޅަކީ ފަހުން އަންނަ މީހުންނެވެ. ނުވަތަ ކުރިން އިޝާރަތް ކުރި މީހުންގެ ފަހުން އަންނަ މީހުންނެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-21 08:05:25
"ތަހުޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖުތަމައަކަށް" މިނަމުގައި އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ޙާއްސަކޮށް ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި
"ތަހުޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖުތަމައަކަށް" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ޙާއްސަކޮށް ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މިއީ އިސްލާމްދީނާމެދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-20 18:51:37
ހުޅުމާލޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ބޭނުންވޭ: ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް
"ހުޅުމާލޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ބޭނުންވޭ" މިއީ ރައްޔިތުންގެ އާދޭހެކެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ހުޅުވައިދިނުމަށް އެދި އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އެދެމުންނެވެ. 3،000
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-19 14:18:10
މުސްލިމް ސްޕެއިން ވެއްޓުން - ދިވެހީންނަށް ޢިބުރަތެއް
އަލްއަންދަލުސް ނުވަތަ މިހާރުގެ ސްޕެއިން - ޕޯޗުގަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ އެ ދުވަސްވަރު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޙަޟާރާތެވެ. އިސްލާމުން ބިނާކުރި އަންދަލުސްގައި 781 އަހަރުވަންދެން އިސްލާމީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-19 08:11:40
ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އާންމު ހާލަތަށް، އަލްހަމްދުﷲ
ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އާންމު ހާލަތަށްގެނެސް، ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކޮށް ނަމާދު ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ. ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މައްކާގެ ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އެތައް ދުވަހަކު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-10-18 13:03:41
ޤުރުއާނާއި ގުޅޭ މުހިންމު 7 ފޮތް އޮންލައިންކޮށް ކިޔާލާ!
ޝުޢައިބް ޢަލީ ގެ މުހިންމު 7 ފޮތް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ކިޔާލެވޭނެއެވެ. ދިއިސްލާމް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް މިފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ޝުޢައިބު ޢަލީގެ މިފޮތްތަކަށް ހާއްސަ ސަފްހާއެއް ދިއިސްލާމްގައި ވާނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-09-14 19:28:25
ނަބީބޭކަލުން ނަންފުޅުތައް ތަކުރާރުވެފައިވާ ޢަދަދު
ތިރީގައި މިވަނީ ނަބީބޭކަލުން ނަންފުޅުތައް ތަކުރާރުވެފައިވާ ޢަދަދެވެ. آدم 25 إدريس 2 نوح 43 هود 7 صالح 9 لوط 27 إبراهيم 69 إسماعيل 12 إسحاق 17 يعقوب 16 يُوسُف 27 شعيب 11 موسى 136 هارون 20 داوود 16 سليمان
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-07-08 17:16:20
ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ޞާލިޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (4 ވަނަ ބައި)
އަދިވެސް ވަޙީ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ ثمود ބާގައިމީހުން، އެއުރެންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން (އެއުރެންގެ ނަބިއްޔާ) ދޮގުކުރޫއެވެ. ﴿ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ އެއުރެންކުރެ އެންމެ އަބާއްޖަވެރިމީހާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-07-08 17:09:48