×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމްދީނަށް ކަމޭހިތާ ދަރިންތަކެއް: ނައިބް ރައީސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމްދީނަށް ކަމޭހިތާ ދަރިންތަކެއްކަމަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނައިބް ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-10 21:06:32
މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. މިމަޝްރޫއު މިއަދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި ކ މާފުށި މަސްޖިދުލް ފާރޫޤްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-10 19:39:57
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދުނިޔޭގެ އޮއިވަރުތަކުގެ ނުބައި އަސަރު ޒުވާން ޖީލަށް ކުރުން: ޝައިޚް އިމްރާން
މިއަދު ދިވެހިންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި ހިނގާ އޮއިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން ޒުވާން ޖީލަށް ނުބައި އަސަރުތަކެއް ކުރުން ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޝައިޚް އިމްރާން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-10 14:58:13
މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ދެކޮޅުހަދާ ފަރާތް ތަކަށް
ފަހަކަށް އައިސް މިދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން މެރުމުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-10 07:25:07
މީހުންނާ ދިމާއަށް ވަނަންކިޔުން
ސުވާލު: ދީނީގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ރަނގަޅު މާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ ނަމެއް ކިޔަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސްބައެއް މީހުން ވަނަން (ނިކްނޭމް) ބޭނުންކުރެވެ. ވަނަންބޭނުންކުރުމުން މާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމުގައިވެޔެއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-10 07:20:12
ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދަނީ އިސްލާމްދީނުގައިވާ މަތިވެރި އުސޫލުތައް ނޭނގޭތީ: ރައީސް
ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި، ލާއިންސާނީ ހަރުކަށި ޢަމަލުތަކަށް އަރައިގަންނަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ލުއިފަސޭހަކަމާއި، އިސްލާމްދީނުގައިވާ ރަޙްމާއި އޯގާތެރިކަމާއި، ހަމްދަރުދީގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ނޭނގޭތީކަމުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-09 20:39:05
ބައު މުޞްހަފްތައް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ބައު މުޞްހަފްތައް ނައްތާލުމަށް ފެށި ހަރަކާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ 12 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ބައު އަދި ހަލާކުވެފައިވާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-09 16:02:03
ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު: އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު!
ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ބިލަކާ ހުރެއެވެ. ވާދަވެރިކަމެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. ބިލަކާ ހުރެއެވެ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ގިނަވެއްޖެއެވެ. ބިލަކާ ހުރެއެވެ. ބަހުސުން ބަހުސް އުފަންވެއްޖެއެވެ. ބިލަކާ ހުރެއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-09 12:55:14
سورة العصر ގެ ތަފްސީރު (2)
މީގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެގެންވާ ބަޔަކީ އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއި އެކު އީމާންވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމާއި، އެއިލާހުގެ އުލޫހިއްޔަތުވަންތަކަމާއި، ރުބޫބިއްޔަތު ވަންތަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-09 07:37:05
ރާއްޖޭގެ ސާފުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ކުރިއްސުރެ ހުރި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސިފަ އަލުން އަށަގަނުވައި، މި ރާއްޖެ ސާފުތާހިރު ހިތްގައިމު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެން އެކުގައި ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-08 10:55:45
ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ރައީސް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިހަރަކާތް ފެށުމަށް މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ކައިރި ބޭއްވި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-08 10:26:10
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ސްކޮލާޝިޕް ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރަނީ
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުގެ ތަމްރީންތަކަށް ހާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމެއް ތައާރަފުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިކަން އިޢުލާނުކުރެއްވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-08 08:18:27
ކަށިކޭލުން ލިބޭ ސިއްޚީ ފައިދާތައް
ކަށިކެޔޮ ގަހުގައި އަޅާ މިމޭވާ ހުންނަނީ ދަޅިގަނޑެއްގައި ވަކަކާއި ވަކެއްޖެހި ފިތި ބާރުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ކަށިކޭލުގެ ދެބާވަތެއް ހެދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކުދި ކަށިކެޔޮ އަދި ބޮޑު ކަށިކެޔޮ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-08 07:08:12
ޒުވާންދުވަސްވަރު ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީކޮބާ؟
ސުވާލު: ޒުވާން ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަންތަކަކީ ކޮބާ، ކުރުމަށް ޚާއްޞަދުޢާއެއް ލިބިދާނެތޯ؟ އަދި އޭނާއަށްޓަކައި ހޭދައެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-07 10:20:53
ޝައިޚް އިމްރާން ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފި
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝައިޅް އިމްރާން އަބްދުﷲ ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. “ބްލޫސް ހައުސިންގ ސްކީމް” ގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-06 16:05:26
ﷲ ތަޢާލާ ގެ ޚާއްޞަ ރަޙްމަތް ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟
ﷲ ތަޢާލާ ގެ ރަޙްމަތް ވަނީ ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް އާންމު ވެގެންނެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ކޮށް އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އީމާްވެގެން ތިބި މީހުންނަށެވެ. الرحيم އެއީ އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްމުފުޅެކެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-05 06:57:16
ސުލްޠާން މުޙިއްޔުއްދީން، ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޙުކުމްތައް ޤާއިމްކުރެއްވުން
އައްސުލްޠާން އަލްޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 114 އަހަރު ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަމަށް ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު އިސްކުރެވުނެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-04 07:12:19
ޝަރިޢާ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނެތްގޮތަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމް ބައްޓަންކުރުމަކީ ނުރައްކަލެއް: ޑރ ޝަހީމް
އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ތައުލީމް ހާޞިލްކޮށްގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ނެތްގޮތަށް ޝަރުއީ ނިޒާމް ބައްޓަން ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމުގައި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ މުޙައްމަދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-03 20:28:13
މަރުހަބާ ކިޔަން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ނުނެރެން އަންގައިފި
ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތުތަކުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން މަރުހަބާ ކިޔަން ނުނެރެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް އަންގައިފި އެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-03 19:57:41
ޝަރިޢާ ނުކިޔަވާ މީހުންނަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަކީ ޝަރީޢާ ފޮހެލަންކުރާ ކަމެއް: ޑރ ޢިޔާޟް
ހަމައެކަނި ކޮމަންލޯ ކިޔަވައިގެންތިބި ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ފޮހެލުމަށް ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރާކަމެއް ކަމުގައި ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް އަބްދުލްލަތީފް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-03 19:42:53
ވަޤުފް ބިނާގެ ކުލި ނުލިބި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ ވަޤުފް ފަންޑާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ “ދާރުލް އީމާން” ވަޤުފް ބިނާއިން މަހުން މަހަށް ލިބެންޖެހޭ ކުލި ނުލިބި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާކަމަށް އޮޑިޓަރ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-03 18:35:32
ދީނީ ދައުވަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރާއްޖޭގައި ދީނީ ދައުވަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކާއި އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ އަހުމަދު ޒާހިރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-03 16:18:37
ޕެޑުން ޖީއެސްޓީ ކަނޑާލާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި
ޕެޑުން ނަގަމުން އަންނަ ޖީއެސްޓީ ކަނޑާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-03 13:54:11
މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އޭޕީއިން ވާދަކުރަން ބޭނުން ދާއިރާތައް އިޢުލާނުކޮށްފި
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީ(އޭޕީ) އިން ވާދަކުރާން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް އެޕާޓީއިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެޕާޓީއިން މިއަދު ހިއްސާކޮށްފައިވާ 13 ދާއިރާއަކީ ކޯލިޝަނާއެކު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-02 12:21:31
މަނަދޫ ކަނޑިންމަ މައްޗަށް ބޯޓެއް އުރިއްޖެ
ނ. މަނަދޫ ކަނޑިންމަ މައްޗަށް މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް އުރި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ރޭފަތިހު 4:15 މަނަދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަންނަން އުޅެނިކޮށް އުރިފައިވަނީ ނ.މާޅެންދޫ ޕެލިކަން ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެކެވެ. އުރުނުއިރު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-02 09:55:47
سورة العصر ގެ ތަފްސީރު (1)
މި ސޫރަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިމާމް ޝާފިޢީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. “މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް ޢަޞްރި ބާވާލެއްވި ނަމަވެސް ފުދިގެން ދިޔައީހެވެ.” އޭގެ މާނައަކީ މިސޫރަތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-02 07:22:27
“ބަޤުދާދު ކަތިލި” އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝް މަރުވެއްޖެ
އެމެރިކާގެ 41 ވަނަ ރައީސްކަންކުރި ޖޯޖް ހަބާޓް ވޯކަރ ބުޝް އުމުރުން 94 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. 1989 އިން ފެށިގެން 1993 ހަމައަށް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަންކުރި ޖޯޖް ބުޝް މަރުވެފައިވާ ކަން އޭނާގެ އާއިލާއިންވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-01 11:46:01
ޒަޚަމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތޮއްޖެހިފައި: ރިޕޯޓް
އިޒްރޭލުގެ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވެގެެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި ހޮސްޕިޓަލްތައް ތޮއްޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑާރސް (އެމްއެސްއެފް) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓަކުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-01 10:31:06
ދިވެހިން ތިބޭނީ ފަލަސްތީނާއި އެކުގައި: ރައީސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ފަލަސްތީނުގެ ‏އުޚުއްވަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ‏ސާބިތުވެ ތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-01 08:54:55
2019 އިން ފެށިގެން ދިވެހިން ޔޫއޭއީއަށް ދާން ވިސާ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ
2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް ދެވޭ ގޮތަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިހާރު ރަސްމީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-01 08:21:19