×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އައިޔޫއެމް ތަރައްޤީކުރަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުރާނެ: ޑރ ޒާހިރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ވަކި ދެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތުގައި ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-24 21:01:44
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދުކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އުވާލާ އައިޔޫއެމްގެ މެއިންޑޭޓްގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގައި އެމްޑީޕީއަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-24 20:14:36
އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގައި އަބަދުވެސް ސިކުނޑީގައި އާ ނިއުރޯންތައް އުފެދޭ
އަހަރެމެންނަށް އަބަދުވެސް ބުނެދެވިފައި ވަނީ ހަރު މީހަކަށް ވުމަށްފަހު ދެން ސިކުނޑީގައި އިތުރު ނިއުރޯން ތަކެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ. ނިއުރޯނަކީ ސިކުނޑީގެ ސެލް ތަކެވެ. ސިކުނޑި ފުރިފައިވަނީ ނިއުރޯން އިންނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-22 07:56:19
މިޞްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ މުރްސީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން މިޞްރުގައި އިންތިހާބުވި ހަމައެކަނި ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުރްސީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މިޞްރުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޑރ މުރްސީ އަަވަހާރަވީ އެމަނިކުފާނުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-17 22:20:05
ގޮނޑީގައި އިނދެގެން ނަމާދުކުރުން
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޤިޔާމާއި ރުކޫޢުއާއި ސުޖޫދަކީ ނަމާދުގެ ރުކުންތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާމީހާ ކޮޅަށް ހުރެގެން ނަމާދުކުރަންވާނެއެވެ. ބައްޔެއްގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-12 07:01:26
ދީނީ ތަރުބިއްޔަތާއެކު ބޮޑެތިކުރާ ކުދިން މާ ދުޅަހެޔޮ: ދިރާސާ
އެބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ދީނެއްގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުދީ ބޮޑެތި ކުރާ ކުދިން އެނޫން ކުދިންނާ އަޅާ ބަލާއިރު ސިއްޚީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް މާ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ހަވާޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-11 21:00:51
މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަމަހު 9 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކައިފި
މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ހުސްވި މެއިމަހު 9 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީރާއިން އާންމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-11 19:07:54
އިންޑިއާއިން އ.ދ ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޒްރޭލާއި އެއްކޮޅަށް ވޯޓުދީފި
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ޔަހޫދީންނާއި އެއްކޮޅަށް އ.ދ ގައި ވޯޓު ދީފިއެވެ. އިންޑިއާއިން ހައްދުފަހަނަ އެޅި ޔަހޫދީ އިޒްރޭލާއި އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ މިމަހުގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-11 17:20:22
ޖަނަވާރުންގެ ޙައްޤަށް ގޮވާލާ އެމެރިކާގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ފިޠުރު ޢީދާއި އަޟްހާ ޢީދު އޮޅިއްޖެ
އެމެރިކާގައި ޖަނަވާރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޕީޕަލް ފޮރ ދަ އެތިކަލް ޓްރީމަންޓް އޮފް އެނިމަލްސް (ޕެޓާ) އަށް ފިޠުރު ޢީދާއި އަޟްހާ ޢީދު އޮޅިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި މުސްލިމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-07 17:28:45
ޒިޔާރަތް މިސްކިތަށް ވެއްޓުނުމީހާ ނިޔާވެއްޖެ
ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދަށް ހުއްޓާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނުމީހާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނަމާދަށް ހުއްޓާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީ ސ. ހިތަދޫ މޫންލައިޓްވިލާ އަޝްރަފް ސައީދު 44، (އަސޯ) އެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-07 16:43:16
ނައިބް ރައީސާއި ބޮޑީގާޑުންގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢުރީފު
ނަމާދަށްހުރި މީހަކު ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާއަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑީގާޑުންގެ ޓީމުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފުކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ނަމާދަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-07 15:48:00
ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައިޔޫއެމްއިން 54 ކޯހަކުން 3170 ޖާގަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އައިޔޫއެމްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދެވަނަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-07 15:14:05
ކާންފެށުމުގެ ކުރިން ބިސްމިކިޔަން ހަނދާން ނެތުން
ސުވާލު: ބިސްމި ނުކިޔާ ކާން އިނދެފައި ކަނިކޮށް ބިސްމި ނުކިޔާކަން ހަނދާންވުމުން ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟ ޖަވާބު: لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد އިމާމް ތިރްމިޒީ، އަބޫ ދާއޫދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-06 06:35:03
މޯދީ ތަޤުރީރުކުރައްވަން ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި ޖަލްސާ ބާއްވާތީ ކަންބޮޑުވަން: އާދަމް ޝަރީފް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާ ޖަލްސާ ދެނަމާދު ދޭތެރެއަށް ތާވަލްކުރުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-05 23:17:56
ޤައުމުގެ އަމާންކަމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ޢީދު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
އަމާންކަމެއް ނެތް ތަނެއްގައި ހަމަޖެހުމެއްވެސް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްވެސް ނޯންނާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޤައުމުގެ އަމާންކަމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކު ނުކުރުމަށް ޢީދު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. މިއަދު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-04 08:00:34
ބ އަތޮޅުގެ 6 ރަށެއްގައި ފަޤީރުންނެތް، ޒަކާތް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކަށް
ބ އަތޮޅުގެ 6 ރަށެއްގައި ޒަކާތް ޙައްޤުވާ ފަޤީރުން ނެތުމާއި ގުޅިގެން އެރަށްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ފަޤީރުން ތިބި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ބ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-04 04:36:11
އޭދަފުށީގެ 8 ފަގީރުންނަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް 7,307 ރުފިޔާ
ބ އޭދަފުށީގައި ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 8 މީހުންކަމަށާއި އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 7307 ރ ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޭދަފުށި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-04 03:59:04
އޭދަފުށީގެ 8 ފަގީރުންނަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް 7,307 ރުފިޔާ
ބ އޭދަފުށީގައި ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 8 މީހުންކަމަށާއި އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 7307 ރ ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޭދަފުށި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-04 03:47:34
މޫސުން ގޯސްވުމުން މައިދާނުގައި ޢީދު ނަމާދު ނުކުރާނެ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މައިދާނުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢީދު ނަމާދު ނުކުރާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-03 23:59:41
މާދަމާ ޢީދު، ޢީދު މުބާރިކު
މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށްފަހު އިއްވި ބަޔާނުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-03 22:00:20
އޯއައިސީގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ދެދިވެހިން
އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން 2 މަޤާމެއް 2 ދިވެހިން ފުރުއްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. އޯއައިސީގެ މަޤާމުތައް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ދެދިވެހިންނަކީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-01 16:51:37
ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 7.2 މިލިއަން މީހުން ސައުދީއަށް ގޮސްފައިވޭ
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 7.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޤައުމުގައި ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާގެ ކަންކަމާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-01 15:44:07
މިއަހަރު ބާއްވާ އެންމެފަހު އިޙްޔާ ފޯރަމް މާދަމާރޭ
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ އެންމެފަހުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމް މާދަމާރޭ އޮންނާނެއެވެ. އިޙްޔާ ފޯރަމް އިންތިޒާމްކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މާދަމާރޭގެ ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-01 15:36:05
ރަމަޟާންމަހު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 7.2 މިލިއަން މީހުން ސައުދީއަށް ގޮސްފައިވޭ
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 7.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޤައުމުގައި ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-01 15:10:00
ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ކީރިތި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެމަރުކަޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މާލޭގައި ހުންނަ އެމަރުކަޒުގެ މައި އިދާރާއާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-01 12:28:02
އުންމަތުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް
އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއިން ވެސް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-01 11:55:19
ގިއުޅު އަތުކުރީގައި ރަން އުޅާތައް….
(މިއީ އޮން އިސްލާމް.ނެޓް ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.) ޝައްކުއުފައްދާ މީހުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ އަޑުގެ ކޮޅަށް ދައްކަމުން، އިސްލާމްދީނަށް “ގުދޯ ގުދޯ ގޮވަމުން”
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-01 07:31:19
ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު
އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަހަރުގެ ބަޠަލަކީ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބުންގެ ތެރޭގައި މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ (އައްސަހުމީ) ރަޟިޔަﷲ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-31 07:29:24
ރޮހިންގްޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތެއް ލައިޓް އަޕޮން ލައިޓުން ފަށައިފި
މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރޮހިންގްޔާ މުސްލިމު ދަރިކޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލައިޓް އަޕޮން ލައިޓްއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން ގުޅިގެން “ޜޮހިންގްޔާ އެއިޑް”ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-30 10:59:56
ދިވެހިންގެ ގާތުގައި ތަރުބިއްޔަތަކީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތެވެ
“ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤަޢުމެއް” މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް އަތްމަތީ ބަހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ ޤަޢުމަކަށްވެގެން ވީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟ ސައްތައިން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-25 07:29:03