×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޝަހާދަތް ކިޔާ ކޮންމެ މީހަކު ސުވަރުގެ ވަންނާނެތަ؟
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ އަހަމުން މި އަންނަނީ لا إله إلا الله މި ކަލިމަފުޅު ކިޔުމުން އަހަރެމެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ސުވަރުގެ ވަންނާނެ ކަމެވެ. މިބުނުމަށް ވިސްނާލަމާތޯއެވެ؟ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބުނުމަކީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-08-21 19:45:07
ޢީދު ދުވަހުވެސް އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ލޭއޮހޮރުވާލައިފި
އިއްޔެ ފާހަގަކުރި މުސްލިމުންގެ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހު އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދީ ލޭ އޮހޮރުވާލައިފިއެވެ. ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ފަލަސްތީނުގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީންގެ 1729 މީހަކު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-08-12 12:07:44
މިސްކިތަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ޓެރަރިސްޓް ހުއްޓުވި ބަޠަލު
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަމާން ފަސް ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޯވޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް އިއްޔެއަކީ ބިރުވެރި ދުވަހެކެވެ. ދޮން ނަސްލުގެ ޓެރަރިސްޓަކު ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގެ އަލް ނޫރު މިސްކިތުގައި ދޭން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-08-12 08:05:10
ޢިީދުގެ އުފަލުގައި އެންމެން ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ: ރައީސް
ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުންތަކުގައި، މުޖްތަމަޢުގެ އެންމެން ބައިވެރިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-08-11 16:52:20
ޤިބްލަ ޢުމްރާ ކުންފުނީގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ޑރ ޝަހީމް
ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ކުންފުނީގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-08-10 15:35:57
ސަލަފާއި ޙިޖްރަ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ޢީދު ފާހަގަކުރަނީ
ހުޅުމާލެ އަލް ޙިޖްރަ ޖަމިއްޔާއާއި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފް ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ހުޅުމާލޭގައި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ހިޖްރަގެ އޮފިޝަލަކު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-26 08:53:43
މިނިވަން ދުވަހު މިނިވަން ކަމުގެ އިހްސާސް ނުކުރެވެނީ ކީއްވެ؟
1965 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިންގެ އަތް ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު މިނިވަންކަން މަތީ އޮންނަތާ މިވީ ފުރިހަމަ 54 އަހަރެވެ. އައްސުލްތާން މުޙަންމަދު ފަރީދު ދީދީ ގެ ފަރާތްޕުޅުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-26 08:31:06
ރޭޕް އަދި ޒިނޭ: ބޮޑުވެގެންވާ ދެ ފާފަ
ކޮންމެ އަންހެނަކީވެސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ މަންމައެކެވެ. ނުވަތަ ދައްތައެކެވެ. ނުވަތަ ކޮއްކޮއެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތެއްދެކެ އެއަންހެނެއްގެ ލެއިން ގުޅިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިންތިހާއަށް ލޯބިވާނެއެވެ. އަޅާލާނެއެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-13 06:52:46
ޝައިޚާ ފާތިމާ ބިންތު މުބާރަކް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނެ ބައިވެރިއަކު ހޯދަނީ
ޝައިޚާ ފާތިމާ ބިންތު މުބާރަކް ދުބާއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނެ ބައިވެރިއަކު ހޯދުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިޢުނުކޮށްފިއެވެ. އެމަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-11 21:11:50
ޕީސްގެ ދައުވަތަށް ޝައިޚް ނަސީމް ރާއްޖެވަޑައިގެންފި
ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ދައުވަތަށް އައްޝައިޚް އަބޫ މުހައްމަދު ނަސީމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޝައިޚް ނަސީމް އާއި އަނބިކަނބަލުން ރޯވާ ހައްދާދޫ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-11 20:20:44
އިތުރު 1000 މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދަން ކޯޓާ ލިބިއްޖެ
ރާއްޖެއިން މިއަހަރުވެސް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އިތުރު 1000 ކޯޓާ ސައުދީ އަރަބިއާއިން ދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-06 18:18:45
ޝައިޚް މަކާރިޘީގެ ދަރުހެއް މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި އޮންނާނެ
“ދަ ލެގަސީ” އިވެންޓްގައި ތަޤުރީރުކުރެއްވުމަށް މިހާރު ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އައްޝައިޚް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީގެ ދަރުހެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-06 13:06:49
“ދަ ލެގަސީ” ގެ ހަތަރުވަނަ އިވެންޓް ބާއްވައިފި
ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ދަ ލެގަސީ” ގެ ހަތަރުވަނަ އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ލެގަސީ އިވެންޓުގައި ތަޤްރީރުކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އައްޝައިޚް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-06 07:57:43
މާދަމާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ކުރައްވާނީ ޝައިޚް މަކާރިޘީ
އައްޝައިޚް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީ މާދަމާގެ ހުކުރު ނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އިމާމްވެ ކުރަަަައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ “ދަ ލެގަސީ” އިވެންޓުގައި ދަރުސްދެއްވުމަށް ޝައިޚް މަކާރިޘީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-04 07:33:07
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ސުއޫދުއާއި މައުމޫން ހަމީދު ވާދަކުރައްވަނީ
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ދެބޭފުޅަކު ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-03 13:48:24
ޝައިޚް މަކާރިޘީ ރާއްޖެވަޑައިގެންފި
ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ “ދަ ލެގަސީ” އިވެންޓުގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް އައްޝައިޚް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީ މިއަދު މެންދުރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ލެގަސީ އިވެންޓުގައި ޝައިޚް މަކާރިޘީ ދެއްޗާ ދަރުސް އޮންނާނީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-02 14:02:56
އީމާންތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާތީ ޒާއިރާ ވަސީމް ފިލްމުކުޅުމާއި ދުރަށް
ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު އީމާންތެރިކަމަށް އަސަރުކޮށް ދީނާއި އޮންނަ ގުޅުން ހީނަރުވާތީ ބޮލީވުޑްގެ ބަޠަލާ ޒާއިރާ ވަސީމް ފިލްމު ކުޅުންހުއްޓާލާ އިންޑަސްޓްރީއާއި ދުރަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ބޮލީވުޑްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-01 13:59:41
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް، ލެގަސީ ދަރުސް އޮންނާނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި
އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާނުގައި ބާއްވަން އުޅުނު “ދަ ލެގަސީ” އިވެންޓް ދެން އޮންނާނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކަމުގައި އިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-01 11:33:01
އިޝްޤުގައި ޖަހާ ގޮށް މޮހެނީ ކީއްވެ؟
ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ލޯބީގެ ވާހަތަކަކީ ވަރަށް ލޯބި ހިތި ވާހަކަތަކެކެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކާއި ޒަމާނީ ކުލަތަކުން ޖަރީވެފައިވާ އެލޯބިތަކުގެ ވާހަކަތައް ނުހަނު ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ. ތަފާތު އެކި އޮއިވަރުތަކުގައިޖެހި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-07-01 07:00:59
ލުތުފީ ގެނެސް ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލުކުރާނީ މިސަރުކާރުން: އަލީ ޒާހިރު
ފިލައިގެން އުޅުނު ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސްއާ ހަވާލުކުރާނީ މިސަރުކާރުން ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-30 21:15:14
“ދަ ލެގަސީ” ގައި ވޮލަންޓިއަރ ކުރަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ޖުލައިމަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ދަ ލެގަސީ” އިވެންޓުގައި ވޮލަންޓިއަރކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-30 20:06:37
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކޯޓާގައި ޙައްޖަށް ގެންދަނީ 439 މީހުން
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް މިއަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 439 މީހަކު ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރު ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-30 18:21:45
ގުޅުންތައް އުފައްދާނީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް: ރައީސް
ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ޤައުމުތަކާއި ރާއްޖެއާއި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-30 16:18:07
އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ 31 އިންސައްތަ ހިއްސާ އާއްމުންނަށް ވިއްކަނީ
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ 31 އިންސައްތަ ހިއްސާ އާއްމުންނަށް ވިއްކުމަށް އެބޭންކުން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާގިރި ހޮޓަލުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-30 15:49:05
ދަރުސް ބާއްވަން އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާން ނުދެވޭނެކަމަށް އަންގައިފި
ޖުލައިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރާ ދަރުހަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާން ދެވެން ނެތްކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެޖަމިއްޔާއަށް އަންގައިފިއެވެ. މިކަމާއިގުޅޭ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-29 22:30:44
ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މަކާރިޘީ ދަންނަންތަ؟
ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މަކާރިޘީ އަކީ އައިރިޝް ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. 1994 ވަނަ އަހަރު އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ސޫދާނާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ދީނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރެއްވިއެވެ. މަދީނާ އިސްލާމިކް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-28 10:10:50
ޕީސްގެ ސުޖޫދު ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ޕީސް ފައުންޑޭޝަންއިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސުޖޫދު ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޖަމިއްޔާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-28 07:11:05
އިސްލާމިކް އެންސައިކޮލޮޕީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެރިޔަކަށް ޑރ ޝަހީމް
އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ އޮން ޓޮލަރެންސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވެރިއަކަށް، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އައިޔޫއެމްގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-28 02:38:01
އައިޔޫއެމްގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދާނަން: ރައީސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-26 21:46:42
ދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ދެމިއޮތުން މުހިއްމު: އަދާލަތު
އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅޭ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ދެމިއޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަދާލަތު ޕާޓީއިން ބުނެފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިފަދައިން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-25 11:46:29