×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ތެލަސީމިއާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތެލަސީމިއާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ހޯލުގައި
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-09 09:58:51
ބޭރު ގައުމުތަކަށާއި، ޖަމްއިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 9 ސަފީރުން ރައީސް އައްޔަނުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 9 ސަފީރުން މިއަދު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނު ކުރެއްވި ނުވަ ބޭފުޅުންނަކީ:
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-07 15:56:00
މީހަކަށް ކުރެވޭ ކުށެއްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައި، ފަޟީހަތްކޮށްލުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫން: ރައީސް
މީހަކަށް ކުރެވޭ ކުށެއްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ، އެއްވެސް މަގްސަދެއްގައި ވީޑިއޯކޮށް، އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އެމީހާ ފަޟީހަތްކޮށް ހެދުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-06 15:10:12
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދެއްވުމަށް، އޯއައިސީ ސަމިޓުގައި ރައީސްގެ މަންދޫބު ގޮވާލައްވައިފި
އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ގެމްބިޔާގެ ވެރިރަށް ބަންޖުލްގައި މިއަދު ފަށާފައިވާ، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 15 ވަނަ ސަމިޓު (އިސްލާމިކް ސަމިޓު)
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-05 12:25:32
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯ ދެމިއޮންނާނެ: ފަހުމީ
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްޓެލްކޯ އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނެކަަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-04 11:18:08
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މީޑިއާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އިނާޔަތެއް ދިނުން ހަގީގަތަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް
ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ޖެހޭނެ އާމުދަނީއެއް ހޯދަން އޮތް ދަތިކަންކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނޫސްމީޑިއާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-03 14:30:52
ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން އިތުރު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން އިތުރު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-02 20:13:04
ފަސް ރަށެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން މިއަހަރު ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯއިން ތައްޔާރުވަނީ
ރާއްޖޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން މިއަހަރު ކަރަންޓު ދޭން ސްޓެލްކޯއިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-02 14:13:33
ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ 33 ރަށުގައިވެސް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަ ގެންގުޅެން: ފަހުމީ
އައު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ސްޓެލްކޯއިން ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ 33 ރަށުގައިވެސް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަަރަންޓްދިނުމަށްކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-01 23:04:18
ހާލަތު ހުރިގޮތުން އެންމެ އިންޖީނަކަށް ކަމެއް ދިމާވިޔަސް ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހޭ: ފަހުމީ
ސްޓެލްކޯއިން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަކީ އެންމެ މުހިންމު ހިދުމަތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވެ، ޑިމާންޑަށް ކޭޓަރކުރެވޭނެ ވަރުގެ އިންޖީނު
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-01 20:30:29
އަޅުގަނޑުގެ އަޒުމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް، ފުދުންތެރި، ތަނަވަސް އަދި ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް މި ދައުރުގެތެރޭ ހޯދައިދިނުން: ރައީސް
ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އުންމީދު އަދި ޢަޒުމްފުޅަކީ، މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއި މިންވަރުފުޅާއެކު، ދިވެހި ކޮންމެ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް، ފުދުންތެރި، ތަނަވަސް އަދި ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް މި 5 އަހަރުގެ ތެރޭ ހޯދައިދެއްވުންކަމުގައި
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-05-01 17:22:29
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ މާލެސިޓީއަށް ދިމާވާ ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ރާއްވަވަމުން: ފަހުމީ
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ މާލެސިޓީއަށް ދިމާވަމުން އަންނަ ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ރާއްވަވަމުންކަމުގައިސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ފަހުމީ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-30 16:48:22
ރައީސްގެ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ވާނީ ރަނގަޅު ޑިސްކައުންޓެއް ދެވިފަ: އެމްޑީ ފަހުމީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ޑޮމެސްޓިކް ކޮންސިއުމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓު ދީފައިވާނެކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-28 17:15:12
ޕީސީބީން މިފްކޯގެ ސީއީއޯގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި، ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން އަތް ދޫކޮށްލައިފި!
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) އިން މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަމާހު ރަޝީދުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި އެވެ. ޝަމާހުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލިކަން އިއްޔެ ޕީސީބީން
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-24 16:48:39
ޕީއެންސީ ދެން ނުހުއްޓުވޭނެ، ސުޕަމެޖޯރިޓީގެ އަދަދު 76 އަށް!
މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވައި ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ހަ ކެންޑިޑޭޓަކު ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-24 16:23:01
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓެއް އަލުން ގުނަން އީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި
މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮއްޓެއް އަލުން ގުނައިދިނުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެމްއެންޔޫ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-23 14:18:42
ދިވެހީންގެރާއްޖެ މަޖިލީހަށް: ރައީސް ދައުވަތު ދެއްވީ އެންމެން އެކުގައި ގުޅިގެން ކާމިޔާބީ ހާސިލްކުރުމަށް!
ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަން އެއްފަރާތް ކޮށް، ސިޔާސީ ލީޑަރުން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދައުވަތު ދެއްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-23 10:16:11
ފެނިގެން މިދިޔައީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ތަސައްވުރުތައް ބަލައިގަތް މަންޒަރު: އަބާން
ފެނިގެން މިދިޔައީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ތަސައްވުރުތައް ބަލައިގަތް މަންޒަރު ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ އިބްރާހިމް އަބާން އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-22 21:16:36
މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ޕީއެންސީއަށް!
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ޕީއެންސީން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާއަށް މެންބަރުން ހޮވަން މިއަދު ބޭއްވި
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-21 20:18:28
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށް، ނަޒާހަތްތެރި މަޖިލީހެއް ހޯދައިދޭނަން: އަޒާން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށް ނަޒާހަތްތެރި މަޖިލީހެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި އެ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު އަޒާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-20 03:50:41
ފަސް ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ށ.ބިލެއްފަހި، ށ.މިލަންދޫ، ތ.ވިލުފުށި، ތ.ގުރައިދޫ އަދި ށ.ކޮމަންޑޫގައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ އެކު ވަނީ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-19 16:31:23
އާންމު ވެގެން އުޅޭ ފްލެޓް ލިސްޓަކީ ފޭކެއް: އޭސީސީ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ކަމަށް ބުނެ މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރަމުން ދަނީ އެކޮމިޝަންގެ ލިސްޓެއް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-19 15:36:59
އާރަށު މައްސަލަ: ހުކުމް ބާތިލް ކޮށް، ހައިކޯޓުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްފި
ވ.އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-18 18:06:06
އުއްމީދަކީ މާދަމާ ޔާމީން މިނިވަންވުން: ރައީސް
އުންމީދަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު މާދަމާ މިނިވަންވެވަޑައިގަތުން ކަމުގައި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ގައްދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-17 23:19:33
ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނެ ރަށަށް ވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ އެއް ރަށަށް ވާނެކަމުގައި ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-13 15:49:43
އިކޫގެ ސިޔާސަތުތަކުން ހިތާދޫ ދާއިރާ ފުރޮޅައިލައިފި!
މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ހިތާދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޑރ.އިކުލީލް ޝަރީފްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-13 15:12:30
އުމްރާ ދަތުރާއެކު އަގުހުރި އިނާމްތައް ލިބޭ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް މިއަދު
ކައްކާފަ އުމްރާއަށް ދެވޭ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އަގުހުރި އިނާމްތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވާތީ އިނާމްތައް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-09 15:59:55
ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އީދު އަލި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ފަހުރެއް: ފަހުމީ
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ދިއްލުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއެކު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ވަރަށް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-08 16:23:12
ކުރީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުނު ސަބަބާއި އެކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރައީސް ދެއްވައިފި
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ނިމުނު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއ،ި އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއްތޯ އާންމު ފަރާތަކުން
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-06 12:48:28
މިސްކިތް ތެރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައިގައި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: މިނިސްޓަރު
އއ. ރަސްދޫ މިސްކިތެއް ތެރޭގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-06 12:25:41