×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ހާސިލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 19:19:18
ކެންސަރުގެ އާލަސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ރަމީލާ އިންޑިއާއަށް
ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ރަމީލާ، ކެންސަރުގެ އާލަސްކަންފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު އެކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 04:27:42
”ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް“ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގެން އަލަށް އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު އިލެކްޝަންސް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 04:17:54
ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ފިނިޝިންއަށް ހަރަދުވި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭނެ ތާރީހު ސާފުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ފިނިޝިންއަށް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 04:05:58
ދިވެހީން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ތާއީދަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް މުއިއްޒު
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންގެންދާނެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 10:03:42
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ފައިރޫ ކިޔައިދެނީ އާ ސިޔާސަތުތަކަކާއި ކަން ކުރާނެ ގޮތް!
އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވާ ހުސައިން ފައިރޫޒުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ލޯންޗު
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 09:23:51
ރައީސް މުއިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކާމިޔާބު މަޝްވަރާތަކެެއް ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބް އުރްދުޣާންއާ، ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފިއެވެ. އަންކާރާގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 14:11:50
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހީންގެ އުންމީދުތަކުގައި ކުލަ ޖެހެނޭނެ: ރައްޒާން
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މި ފެށުނު ވެރިކަމުގައި ދިވެހީންގެ އުންމީދުތަކުގައި ކުލަ ޖެހިގެން ދާނެ ކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓަރ އިބްރާހިމް ރައްޒާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކާއި ޒުވާނުންގެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 20:37:45
ހުރިން ރައީސް ޔާމީނާއެކު، ދިމާވި ކޮންމެ ކަމެއްގަ މޭ އައްޑަނައަކަށް ހަދައިގެން ނިކުތިން: އަބްދުއްރަހީމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ދިމާވި ކޮންމެ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ދެގޮތެއް ނުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު އަމަލީގޮތުން ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވި ކަމަށް ޕީއެންސީގެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 19:43:20
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ނިންމާލީ މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފަ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ނުދީހުރި 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދެވިއްޖެ ކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 19:08:07
ރައީސް ޔާމީންގެ ހަގީގީ ވަފާތެރިންނާއި އެކުވެރިންނާއެކު ޕީއެންއެފް މި އުފައްދަނީ ވެރިކަމަށް އައުމަށް: ޑރ.ޖަމީލު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވައި އުފައްދަވަން ނިންމަވާފައިވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ހަގީގީ ވަފާތެރިންނާއި އެކުވެރިން އުފައްދާ ޕާޓީއެއް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 18:45:52
ރައީސް މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯއާއި އެއްގޮތަށް މަސްކިލޯއެއްގެ އަގު 20 ރުފިޔާއަށްވުރެ ތިރިވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒު: މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ވާފަދައިން މަސްކިލޯއެއްގެ އަގު 20 ރުފިޔާއަށްވުރެ ތިރިވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ކަމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 17:55:45
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޝިއުނާ!
ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ކުރީގެ މީޑިއާ އެކްޒެކްޓިވް މަރިޔަމް ޝިއުނާ (ނަންނަ) މިއަދު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. މާލެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 16:46:20
ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ތުރުކީއަށް
ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 16:28:04
ރައީސް ޔާމީނަށް އިހުތިރާމް އަދާކޮށް، ޖުމްލަކޮށް އެންމެންވެސް ކިޔައިދިނީ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އިންތިހާބުކުރި ސަބަބުތައް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އަބަދުވެސް އިހުތިރާމް އޮންނާނެކަން ހާމަކޮށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަން ދިފާއުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 15:26:57
ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު މޫސާ އަމިއްލަގޮތުން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ
17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މޫސާ އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-25 00:48:58
ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް ލީޑާޝިޕުން ކަން ނުކުރުމުން ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި އާ ޕާޓީއެއް ހައްދަވަނީ
ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓަރ އަދި ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ޕާޓީ ބަދުނާމު ކުރި މައްސަލައިގައި މަގާމުން ސަސްޕެންޑް ކޮށް އޭނާ ވަކި ކުރުމަށް ސުލޫކީ ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމާފައިވާ ދަނޑިވަޅާ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-23 22:24:34
ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމުގެ ރަތް ރޮނގު ފަލަކޮށް ދަމާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
ދިިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމުގެ ރަތް ރޮނގު ފަލަކޮށް ދަމާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-17 20:20:55
ކޮމިޝަނަރ ހަމީދު ރިޓަޔަރ ކޮށްފި!
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ. ސީޕީ ހަމީދު ރިޓަޔަރކުރައްވާފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-16 19:11:53
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަހްމަދުވެސް އިސްތިއުފާދެނީ!
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަހްމަދު މުހައްމަދުފުޅު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނަރ
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-16 18:52:29
މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާންކެރެން ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތެއްދޭން: ހުސެއިން
މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާންކެރެން ވާނީ ތިމާ ބޭނުންވެގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތެއްދޭން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވަނީ އެ ވިސްނުން ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-15 00:56:30
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ޒުވާނުންގެ ރޫހު ނަބީލް ވާދަކުރަނީ!
އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި މިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ޕީއެންސީގެ ސެނެޓަރ މުހައްމަދު ނަބީލް (ނައްބެ) ވާދަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-14 14:28:02
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ދެން އޮންނާނީ ފަހުބަސް އިއްވުން!
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމްތަކުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލާގައި ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލާގައި ފަހު
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-14 13:42:48
”ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް“ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި!
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަން ފެއްޓެެވުމާއެކު މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީކަމަށްވާ ”ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް“ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-14 13:34:50
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ 49.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ!
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި މިއަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހެޅި ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-14 13:29:26
ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތައް ހިމެނޭ ”ވައުދު ފޮތް“ މާދަމާ ލޯންޗުކުރަނީ!
އެންމެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ މަޝްރޫއުތަކާއި، އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން ވީ ހުރިހާ ވައުދުތަކެއް ހިމެނޭ ”ވައުދު ފޮތް“ މާދަމާ ލޯންޗުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-14 13:23:48
މީޑިއާތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާނަން: ޑރ. މުއިއްޒު
މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް މީޑިއާއަށް ޚާއްޞަކުރުމަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-14 13:17:05
ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން އަންނަ މީހަކު ފޮރުވަންޖެހޭ ކަމެއް ނޯންނާނެ: އިންތިހާބީ ރައީސް
އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރައްވަން ކަމަށާއި، ހިދުމަތް ދެއްވުމުގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފޮރުވަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ނޯންނާނެކަމުގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-13 22:34:10
އިތުރު 100 މީހުންނާއި އެކު އަބާން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި!
ބޮންތި ނޫހުގެ ކުރީގެ ޗީފް އެޑިޓަރ އަދި މަލަރެސް ނޫހުގެ ފައުންޑަރ އިބްރާހިމް އަބާން އަބްދުއް ލަތީިފް ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އަބާން އާއި އެކު އިތުރު 100 މީހުންވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ.
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-13 19:20:50
އަދީބާއި ޒިޔަތަށް މާފުދީ މިނިވަންކޮށްފި!
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމްތަކެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ ޢަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް މައާފުދެއްވައި
ބޮންތިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-13 18:36:00