×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޖަމީލު ޕީއެންއެފްއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް(ޕީއެންއެފް)އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. ޖަމީލު އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ ރޭ ޕީއެންއެފްގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސޮއިކުރުމުގެ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 09:34:04
ކޮޕް28ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ދުބާއީއަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 09:19:26
ތުރުކީ ދަތުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކާމިޔާބު: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ތުރުކީ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ކާމިޔާބު ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް މުޢިއްޒު ތުރުކީ...
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 09:14:30
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، ތިން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް!
މާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހިގެން ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ތިން މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށެވެ. ރޭ 23:26 އެހާކަންހާއިރު ވިލާ ކޮލެޖް...
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 09:04:53
އާބަންކޯގެ އެމްޑީ ފަޒުލް މިއަދު ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދުގެ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އާބަންކޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ފަޒުލް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 20:26:03
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތުރުކީއާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީގެ މަސްވެރިންނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ކާރުހާނާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީީސް އޮފީހުން
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 18:34:00
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފި
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން މިއަދު ދީފިއެވެ. މިއީ ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަޓާ އައު ޕާޓީއެވެ. އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤާއި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 16:04:40
މިނިސްޓަރު ރަމީލާ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ރަމީލާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ ކޮން
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 15:21:26
އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ރައީސް މުޢިއްޒު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނަށް ގަދަކަމުން ވެރިވެގަނެ، އެ ޤައުމުގައި ކުރަމުން ގެންދާ ހަނގުރާމައާއި، ފަލަސްޠީނުގެ ކުށެއް ނެތް ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 15:12:37
އުރީދޫ ފަން ރަންއަށް ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ ރޭ ބަންދުވާނެ
އުރީދޫ މޯލްޑޮވްސްގެ ”ފަން ރަން“ 2023 އަށް ރެޖިސްޓަވުމުގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ ރޭ 12 ޖަހާއިރު ބަންދުވާނެއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އުރީދޫން ބުނީ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ ”އުރީދޫ ފަން ރަން...
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 14:47:47
އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީއަކަށް ޝަރީފު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމީ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 12:20:33
އީވާ ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 11:46:04
މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 8:19 ހާއިރު، ޖަނަވަރީ މަގުން ފުލުހުން ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔައިރު މަސްތުވާތަކެތި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 10:36:59
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ދިވެހީން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކޮށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ވެދެވެންއޮތް ހުރިހައި އެހީތެރިކަމެއް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 09:11:12
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަ ދިނުމާއިމެދު އީސީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް(ޕީއެން ފްރަންޓް) އުފައްދަން ހުއްދަ ދިނުމާއިމެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(އީސީ)ގެ ނައިބު
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 09:08:15
އެމްޑީއޭ ދޫކޮށްލައި، ޝުއައިބު މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް
މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި، ޝުއައިބު އަލީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ޕާޓީ އެމްޑީއޭ އިން އިއްޔެ ވަނީ ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި...
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 08:59:41
ފުވައްމުލަކަށް ވައިގެ މަގުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅެފި
ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 08:50:17
އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ލާނިން އެކަޑަމީއެއް!
އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުންނަށް އުނގެނުމަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށް އެ ކުންފުނިން ލާނިން އެކެޑަމީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ކުންފުނިން ބުނީ، އުރީދޫ ލާނިން އެކެޑަމީ (އޯލާ) ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމަކީ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 23:11:03
ހިޔާ ފްލެޓުތައް ނިންމަން ދިޔަ ޚަރަދު ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އާބަންކޯގެ އައު އެމްޑީ ދެއްވައިފި
ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅައިފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން، އެ ކުންފުނީގެ އައު މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ދެއްވައިފިއެވެ. އެކްސްގައި ކުރެއްވި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 23:05:58
ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަޒުލްގެ ވަދާޢީ މެސެޖު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވ.ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަ މެސެޖެއް ދެއްވައިފިއެވެ. އޭނާ އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 22:04:03
ސްޓެލްކޯގެ އައު އެމްޑީ ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ދައްކަވައިފި
މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރު އެ ތަނުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 21:24:47
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. އެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވީ، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ކުރިން ހުންނެވި ހައްވާ ލަޠީފެވެ. ޙައްވާ އަކީ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 18:06:19
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީގެ މަޤާމަށް ފަހުމީ
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި، ހުސެއިން ފަހުމީ އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެ މަޤާމަށް ފަހުމީ އައްޔަނު ކުރެއްވީ މިއަދުއެވެ. ފަހުމީ ވަނީ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 16:52:27
މަސްވެރިންނަށް ލުއި ގޮތްތައް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް އުޅުއްވަނީ އަވަދިނެތި
މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، މަސްވެރިންނަށް ލުއިގޮތް ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް(ބީއެމްއެލް)ގެ އިސް ފަރާތްތަކާއިއެކުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 14:23:50
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ފަޒުލް އައްޔަނު ކުރައްވައިފި
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު މިއަދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ މަޤާމަށް ފަޒުލް އައްޔަނު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އާބަންކޯ އަށް މިއަދު
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 13:34:54
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަކީ ބިގޭ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން (ބިގޭ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 10:40:04
ތުރުކީގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ
ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ތުރުކީގައި ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 17 ގައި ރައީސްކަމުގެ ހުވާ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-28 10:08:31
ތުރުކީއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް، ރައީސްއަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފި
ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކަލްޗަރ އެންޑް ޓޫރިޒަމް، މެހްމަތް ނުރީ އާސޯއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-18 11:10:26
ރައީީސް ކުރެއްވި އިތުބާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ޒަމީރު ވިދާޅުވީ، މިނިވަންކަން ހިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރެއްވި އިތުބާރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައި، ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޫސާ ޒަމީރު ރޭ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-18 05:00:11
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަޤާމަށް ފަޔާޒު
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މި މަޤާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ފަޔާޒުއެވެ. ފަޔާޒަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ. ފަޔާޒަކީ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-18 04:59:04