×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރައީސްއަށް ފެލިދޫއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ވ.ފެލިދޫއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. ރައީސް މިރޭ ފެލިދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ މ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރުފުޅު
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 20:59:56
ހުޅުދެލީގެ ރައްޔިތުން އެދެނީ، ރަށުގެ ބިން ބޮޑު ކޮށްދޭން
ދ.ހުޅުދެލީގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ރައީސް މުއިއްޒު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 20:09:32
ދިއްގަރުގައި 75 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށަނީ
މ.ދިއްގަރުގައި 75 ހައުސިން ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ދިއްގަރު
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 19:55:33
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު 817 ‏ބިދޭސީން ފޮނުވާލައިފި
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު 817 ބިދޭސީން މިސަރުކާރުން ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝައްމާން ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އިއްޔެ ވިދާޅުވީ، ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 18:45:08
ޒުވާން ހަތީބުންނަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށަނީ
ހަތީބުންނަށް ވުމަށް އަލަށް ތަމްރީނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރަސްމީ ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށްޓަވާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ”ޒުވާން ހަތީބު“
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 18:39:42
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ޗެމްޕިއަންއަކަށް ވާނީ ރައީސް މުއިއްޒުކަން އެމްޑީޕީއަށް ވެސް އެނގޭނެ: މިނިސްޓަރު
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ޗެމްޕިއަންއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުކަން މިހާރު އެމްޑީޕީއަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް އިންގުމާއި، އާންމު މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 18:22:02
ބަނގުރަލާއެކު ކަނޑުމަތިން 10 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
މ.މުލަކުގައި ދުއްވާ ލޯންޗެއްގައި ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތި ހިފައިގެން ފަޅުރަށަކަށް ދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ހިންގި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 14:24:53
މުލަކުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމުކޮށް، ބަނދަރު ވެސް ބޮޑު ކުރަނީ
މ.މުލަކުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެކަމަށާއި، ރަށުގެ ބަނދަރު ވެސް ބޮޑު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 14:23:30
ރޯދަ މަހު ކައިވެނި ކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ހާމަކޮށްފި
ރަމަޟާން މަހުގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ފެމިލީ ކޯޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރިވއިއުލާނެއްގައި ވަނީ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 13:21:21
މުލަކުގެ ހެލްތު ސެންޓަރު، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
މ.މުލަކުގެ ހެލްތު ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކޮށްދޭން އެދިއްޖެއެވެ. މިކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގަތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެ ރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުންނެވެ.
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 13:15:14
މުލިއާގޭގައި ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް: ހަލީލު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގެކޮޅުގައި އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓި ކަމަށް ބުނެ، ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ. މުލިއާގެ މަރާމާތު ކުރިއިރު، އެ ގެކޮޅުގައި ވަރަށް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 13:03:36
ބަޔަކު ކަންބޮޑުވިޔަސް، ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ބިނާ ކުރާނީ މުއިއްޒު ދުވެލީގައި: އަބްދުއްރަހީމް
ބަޔަކު ކަންބޮޑުވިޔަސް، ދިވެހީންގެރާއްޖެ ބިނާ ކުރަމުންދާނީ ”މުއިއްޒު ދުވެލީގައި“ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މ.މުލަކުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 12:33:09
މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް ކޮންފަރެންސް 2024 ފަށައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ”މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް ކޮންފަރެންސް 2024“ ވިލާ ނޯޓިކާގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ދާ އެ ކޮންފަރެންސެކެވެ.
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 11:14:41
ކައުންސިލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ކައުންސިލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެމަނިކުފާނު ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ދ. މީދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ރޭ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 09:26:46
މިއީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމު ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ޝަހީމް
ޔަހޫދީންގެ އިންތިހާ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާތާ، އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ދޭން ފެށި އުދުވާނީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 09:16:01
ދިވެހިންގެރާއްޖެ ހިކިފަސް ބައްރަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ: ވައްޑެ
ދިވެހީންގެރާއްޖެ ހިކި ފަސް ބައްރަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު(ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރު ވައްޑެ މިހެން
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 09:08:52
ސްކޫލްތަކުގައި އިޔާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަނީ
ސްކޫލުތަކުގެ ކްލާސްރޫމްތައް އޭސީކުރަން މަގުފަހިވާގޮތަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ސްކޫލުތަކުގައި ފެށުމަށް ގަސްދުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 08:41:07
މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 100 ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކޮށް ނިންމަނީ
މި އަހަރު ނިމޭއިރު މީހުން ދިިރިއުޅޭ 100 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރާ މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ތޯރިގް މިހެން ވިދާޅުވީ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 00:49:53
ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އަޅަން ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި: ރައީީސް
ާރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް، އެ ރަށެއްގެ އާބާދީއަށް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކާއި، އިތުރު ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 00:43:31
މާލެ ސަރަހައްދު ނުހިމަނައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 40،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަނީ
މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 40،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-06 00:21:20
ރިނބުދޫގެ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ރައީސްއާ ހިއްސާކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދ.ރިނބުދޫ ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ (އ.ތ.މ) ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 22:50:58
ފޭސްބުކް ޑައުންވެ، ނުވެސް ވަދެވޭ
މެޓަގެ ފޭސްބުކް ޑައުންވެ، މުޅި ދުނިޔޭގެ އެތައްހާސް ބަޔަކަށް މި އެޕްލިކޭޝަނަށް ވަނުމުގައި ދަތިތަކާ ދިމާވެއްޖެއެވެ. މި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ، މެޓަގެ ފޭސްބުކްގެ އިތުރުން، އިންސްޓެގްރާމާއި ތުރެޑަށް ވެސް ވަނީ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 22:27:56
ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލި 314 މީހުން ދޫކޮށްލި
މުޅި އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ 314 ކުށްވެރިން، މި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވަނީ މިކަން ހާމަކުރައްވައިފައެވެ. އިހްސާން
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 21:07:45
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ދިފާއީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ އޮފީސް ފޮ އިންޓަނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓާ މޭޖާ ޖެނެރަލް ޖާން ބާއޯޗުން އާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު...
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 19:47:20
ދ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީީސްއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މުޅި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމުވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 18:45:11
ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެ، ސަމާލުވާާން އެދިއްޖެ
ވެރިރަށް މާލޭގައި ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވާާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. އެ އެޖެންސީން ބުނީ މި ދުވަސްވަރު މާލޭގައި ބޭރަށްހިންގުމާއި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 17:08:29
ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް މީހުން އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލު އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ (އ.ތ.މ) ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 16:58:07
ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރާ ހަތް އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ކުޑަހުވަދޫ ހިމެނޭނެ: ރައީސް
މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރާ އެއް އާބަން ސެންޓަރުގެ ގޮތުގައި، ދ.ކުޑަހުވަދޫ ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުޑަހުވަދޫއަށް މިއަދު ވަޑައިގެން،
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 16:42:34
ތިން އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށާއި، މުލަކަތޮޅު އަދި ފެލިދެއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު މެންދުރު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސްގެ މި
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 13:37:04
ރޯދަ މަހު ކެއިން ބުއިމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އަންގައިފި
މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަންވާނީ އެދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5:30 އިން މެންދަމު 3:00 އަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-03-05 11:48:16