×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވެއްޖެ
ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ތައާރަފްވެގެން އާއިރު، އެމްޑީޕީގައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިނިވަންއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހޯރަ އިއްބެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-12 15:37:59
ކޮވިޑްގައި އެސްޑީއެފްސީން ނެގި ލޯނުތައް އަދާކުރުން ދިގު ދައްމާލައިފި
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޫކުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން ދިގު ދައްމާލައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމައްޗަށް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-12 15:15:30
ކުޑަކުދިން ނަމާދަށް އަހުލުވެރި ކުރެވޭނީ ނަމޫނާ ދައްކައިގެން: ހުކުރު ހުތުބާ
ކުޑަކުދިން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އެންމެ ތުއްތު އިރުއްސުރެ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން އެ ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގެ މައުލޫއަކީ "ދަރިން ނަމާދަށް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-12 14:08:05
ކޮވިޑް ލޯނުތަކަށް އަރާފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ސަރުކާރުން މައާފްކޮށްދީފި
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ)އިން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް އަރާފައިވާ އިންޓަރެސްޓް މައާފްކޮށްދިނުމަށް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-12 01:19:32
ޔަތީމު ކުދިން ބޮޑުވަންދެން ޒަކާތު ހައުސްއިން ދާއިމީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަނީ
ޔަތީމު ކުދިން ބޮޑުވަންދެން ޒަކާތު ހައުސްއިން ދާއިމީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-11 16:11:43
11 ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
11 ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން "އެކްސް" ގައި ކުރި ފޯސްޓެއްގައި ބުނީ މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދާ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-11 16:09:10
6 ރޯދައަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި
6 ރޯދައިގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަމަށެވެ.
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-11 16:07:33
ރައީސް މާވަށު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރި މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ލ. މާވަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-11 13:47:02
މާވަށުގައި 30 ހެކްޓަރުގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
ލ. މާވަށުފަޅުން 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ހައްދުންމަތީ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-11 13:44:34
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ހައްދުންމައްޗަށާއި އައްޑޫސިޓީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހައްދުންމައްޗަށާއި، އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރައިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-11 10:47:06
މީގެފަހުން އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވޭނީ ސީދާ، ސީޕީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން
ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ) ފުލުހުން ފޮނުވާ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަންގަވައިފިއެވެ. ރައީސް މިގޮތަށް އަންގަވާފައިވަނީ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-11 10:07:35
މާލެއިން އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
މާލެއިން އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހަކީ އ. ދާންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އެރަށު ނޫވިލާ، އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ޝަޒިއްޔާ އިބްރާހިމެވެ. ފުލުހުން އެކްސްގައި
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 22:20:32
މާފަންނު ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަނދަމުންދަނީ ކެނެރީމަގުގައި ހުންނަ މ.ރަބީއުވިލާގައެވެ .އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެ ގޭގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. މިނިވަންއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 20:51:40
ދަތުރުދިޔަ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
ދަތުރުގޮސް އުޅުނު ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ތ. ވިލިފުށީ ކައިރި ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ގޮސް އުޅުނު ކުއްޖަކު ގެނބިގެން ވިލިފުށި ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 16:13:38
ފުލުހުން އަމަލުކުރިގޮތުން ރޭ ނުވެސް ނިދުނު، އަދިވެސް މިހުރީ ނުނިދާ: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް، ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން އަމަލު ކުރެއްވިގޮތުން ރޭ ނުވެސް ނިދުނުކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 15:53:32
ޖަމީލް، ރައީސް އަށް: ތިޔަ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް ބުރަދަނެއް ލިބޭނީ، އިހުސާނާއި ޝަފީއު މަގާމުން ވަކިކުރުމުން
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް، ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ޖަލްސާގައި ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އެންގެވިގޮތާ ހިލާފަށްކަމަށް އެމަނިކުފާނު
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 14:10:59
ރައީސް ޔާމީންގެ ޓީމުން ސަރުކާރު ގުއި ރޯނުގައި ޖައްސައިފި، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރޭ ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ އެންގެވި ގޮތާ ހިލާފަށް ކަމަށް
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް، ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް އެސްއޯ ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 13:41:50
ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން އޮންނާނެ
ފިތުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ހަވާ އެރުވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ހަވާ އެރުވުމަށް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 11:30:28
ޕީއެންއެފްގެ ވަގުތީ ރައީސަކަށް ޒޭން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދި ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)ގެ ވަގުތީ ރައީސަކަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ޒޭން އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. ޕީއެންއެފްގެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 01:43:47
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަހެއްނެތް: ސަރުކާރު
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ހިންގާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް މި ސަރުކާރުން ހުރަސް ނާޅާނެކަމާ، އަދި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް މި ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-10 01:01:19
ފުލުހުން ހުރަސްއެޅުމުން ޕީއެންއެފް ޖަލްސާ އެންމެފަހުން ނިއުޕޯޓް ސަރަހައްދަށް
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބާއްވަން ތާވަލްކުރި ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ނުބޭއްވިގެން އެންމެފަހުން ނިއުޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-09 22:53:40
ޕީއެންއެފް ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބާއްވަން ތާވަލްކުރި ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފިއެވެ. މިނިވަންއަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ޕީއެންއެފްގެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-09 21:58:47
ފްރޯޑްކޮށްގެން ދުބާއީ ބޭންކްތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކުންނާއި ކްރެޑިޓްކާޑުން ފައިސާ ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 464 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ދުބާއީގެ އެކި ބޭންކްތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފިއެވެ. އަބޫދާބީ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-09 16:42:07
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ލިޔުމެއް ދެއްވައިފި
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ބިން ދޫކުރާނޭކަން ޔަގީންވާ ލިޔުމެއް ދެއްވައިފިއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެކްސްގައި
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-09 11:32:46
ޒަކާތު ފަންޑުން ޣައްޒާއަށް 1 ލައްކަ ޑޮލަރު ފޮނުވަނީ
ޣައްޒާގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި، ޒަކާތު ފަންޑުން 1 ލައްކަ ޑޮލަރު ފޮނުވަން ނިންމައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވީ ޒަކާތު ފަންޑުން
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-09 10:45:13
މުސްލިމް ވަރލްޑް ލީގުގެ އެންމެ މަތީ މަޖްލީހުގެ މެންބަރަކަށް ޑރ.ޝަހީމް
މުސްލިމު ވަރލްޑް ލީގުގެ (ރާބިޠަތުލްޢާލަމީލް އިސްލާމީ) ގެ އެންމެ މަތީ މަޖްލީހުގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-09 10:38:41
ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
މިފަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ދިއްލުންތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަޟުޙާ ޢީދާއި ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް އިސްލާމުދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ އިސްކަން، ކުދިބޮޑު ހުރިހާ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-09 09:48:24
މިފަހަރުގެ ފިތުރު އީދަކީ ބުދަދުވަސް
މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ބުދަދުވަސް ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް ޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-08 22:11:19
މިއަދު ހިފާ އިރުކޭތަ ރާއްޖެއަކަށް ނުފެންނާނެ: މައުމޫން
މިއަދު ހިފާ އިރުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފަލަކީ އިލްމުވެރިޔާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު "އެކްސް" ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަތަރު
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-08 15:44:14
އެއާ އެމްބިއުލާންސުން މިހާތަނަށް 75 ދަތުރުކޮށްފި
އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށިފަހުން 75 ދަތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށް އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ސަރުކާރުން އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-08 14:40:15