×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކިރްގިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ، ސެމީގެ ފުރުސަތު ނުގެއްލޭ
އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ކިރްގިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ މެޗުން މާދަމާ، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 22:15:13
އެމްއެންޔޫގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. ޝަރީފް، އައިޔޫއެމަށް ޑރ. ޒަކަރިއްޔާ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 20:46:02
ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ ޓްރީޓޮޕުން އަލުން ފަށައިފި
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އައި ކާޑިއޮލޮޖީ ނުވަތަ ހިތުގެ ބަލީގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ފަށައިފި އެވެ. ކާޑިއޮލޮޖީގެ ހިދުމަތް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޓްރީ ޓޮޕުން ވަނީ ކާޑިއޮލޮޖީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 20:10:54
ބަލަނީ ރައީސާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ލިއުންތައް ސައްހަތޯ އެކަނި: އޭސީސީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި 4.2 މިލިއަން ޔޫރޯ (ގާތްގަނޑަކަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 19:14:11
މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމައި ލަފާ އަރުވާނަން: މިނިސްޓްރީ
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އެކަށީގެންވާ ލަފައެއް އަރުވާނެ ކަމަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން މިއަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 18:03:39
ސަފާ މަރުވުމުގައި ބައެއްގެ އިހުމާލު އެބައޮތް: ބައްޕަ
ސަފާޒާ ހަސަން (ސަފާ) މަރުވުމުގައި ކޮންމެ ވެސް ބައެއްގެ އިހުމާލެއް އެބައޮތް ކަމަަށް އޭނާގެ ބައްޕަ، ހަސަން ނާސިރު މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ތެލެސީމިއާ ބަލީގެ 25 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 17:18:24
ދުނިޔޭގެ އިސް ސަފަށް ދަގަނޑޭ އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި؟!
މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުން މިވަގުތު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 16:23:15
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. ޒާހިރު، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އަަށް ޑރ. ހަސަން
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. މުހަންމަދު ޒާހިރު ހުސެއިން، އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. ހަސަން ހަމީދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. ޒާހިރު ވަނީ މީގެ ކުރިން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:52:19
އަބަދު ލައްޑޫ ކާންދޭތީ ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމައިފި
ހަށިރައްކަލަށް ކަމަށް ބުނެ އަބަދު ލައްޑޫ ކާންދޭތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި، 10 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލަން އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:38:42
އުކުޅަސް، ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސާއި ޓެކްފެއާއަށް ތައްޔާރު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރެޑްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ޓެކްފެއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، އއ. އުކުޅަހުގައި ނިންމައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:11:13
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިސްޓް އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާފައިވާ 200 ފްލެޓް ތެރެއިން ހުޅުވައިލި 140 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ޕޮއިންޓް ލިސްޓް އާންމުކޮށް، އެއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:03:18
ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންނެއް މަޖިލިހަކު ނެތް: ނަޝީދު
ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިހާރު ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ އާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:01:45
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 15:00:08
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާނެ އުސޫލް ވަރަށް އަވަހަށް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރާނަން: މިނިސްޓްރީ
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ 7،000 ފްލެޓުގެ ހައްގުވެރިން ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލަމުން އަންނަ އުސޫލު ވަރަށް އަވަހަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:57:07
އާދަމްގެ ގާތިލް ސަމާހުގެ މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުގައި އޮޅުމެއް!
ޕޮލިސް ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމްގެ ގާތިލް މުހައްމަދު ސަމާހަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް ކަށަވަރު ކުރަން ދައުލަތުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އޮޅުންތަކެއް އަރައިފި އެވެ. ޖުލައި، 2012
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:54:38
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސްކަމުން ނިޒާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕޮރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) ގެ ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ނިޒާރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ. ނިޒާމު މި މަގާމުގައި ފަސް އަހަރުވަންދެން ހުންނެވި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:51:59
ފަވާޒު ވަކިކޮށް އެމްއެންޔޫ އަށް އާ ވައިސް ޗާންސެލާއެއް އައްޔަންކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމުން ޑރ. އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ތަރުޖަމާނު،
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:49:51
އޮބާމާގެ ބާސްކެޓް ޖާޒީއެއް 120،000 ޑޮލަރަށް
ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 20) - ހައި ސްކޫލް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ބޭނުންކުރެއްވި ބާސްކެޓްބޯލް ޖާޒީއެއް ނިއު ޔޯކުގެ ނީލަމެއްގައި 120،000 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ. އުމުރުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:43:27
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން ނުނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް: ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަން
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން މަސައްކަތަށް ނުނެރޭ ގޮތަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:25:06
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރިކަމެއް ނެތް: ޖަމީލް
ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:15:08
ރިޒްވާންގެ ރައްޓެހިން ބުނަނީ އޭނާ މަރުވީ ފިޓުޖެހިގެން ކަމަށް: މަންމަ
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވީ ފިޓް ޖެހިގެން ކަމަށް، ކައިރީގައި ތިބި ރައްޓެހިންނާ ހަވާލާދީ އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:13:57
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ފޯމު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހެޑް އޮފީހުން ހިއްސާ ވިއްކަން ދޫކުރަމުން އައި އައިޕީއޯ ފޯމު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް އެމްއައިބީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 13:57:46
އަޅަންވީ ކަންނެލި ޖަގަހައެއް ނޫން، ދެކޮޅުގައި މަސް ފެކްޓްރީ: ތޯރިގް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމު ކުރުމަށް ވުރެ، އުތުރާއި ދެކުނުގައި މަސް ފެކްޓަރީއެއް ގާއިމުކޮށްފި ނަމަ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 13:56:39
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިއަކަށް ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމައިގެ ތުހުމަތުކުރި ޖެނެރަލެއް
ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 20) - ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖެނެރަލަކު ހަމަޖެއްސުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ. މޭޖާ ޖެނެރަލް ޝަވެންދުރަ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 12:38:33
މިނީ އޮލިމްޕިކްސް: ކަނޑޫމާ މުވައްޒަފުންގެ ކުޅިވަރު އީދު
ހޮލިޑޭ އިން ރިޒޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތް "މިނީ އޮލިމްޕިކްސް" ގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ފަށައިގެން ފޯރިއާ އެކު ކުރިއަށްއެބަދެ އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 12:09:48
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް!
ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 12:02:38
ޒާކިރު ނައިކް މެލޭޝިއާގައި ތަގްރީރު ކުރުން މަނާކޮށްފި
ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 20) - "ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ" ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް މެލޭޝިއާގައި ތަގްރީރު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު މެލޭޝިއާގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:57:41
ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށްދޭން އިއުލާންކޮށްފި
ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:50:31
ނަޒީރާއި މާޖިދުގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ބިލް ބަދަލުކޮށްފި
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރާއި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރު އަހުމަދު މާޖިދުގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގޮތަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:43:54
"ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ސުވިޓްޒަލެންޑަށް
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ރޯޑް ޝޯ "ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ސްވިޓްޒަލެންޑުގައި ފަށައިފި އެވެ. މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ބެސެލް އާއި ޒިއުރިކް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:28:55