×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސްމައިލީއާ ދެކޮޅަށް ވިދާލި އައިހަމް، ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ހޫދު އަތުން ބަލި ވެއްޖެ
މުލީކޮޅު ރާޅުގަނޑު 2022 ނަމުގައި ކުރިއަށްދާ މިއަހަރުގެ އެމްޓީސީސީ ދިވެހި ސާފް ލީގުގެ ދެވަނަ، މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށް، މ. މުލީގެ އުންމީދީ ރާޅާއެޅުންތެރިޔާ އައިހަމް ކަޓުވާލައި، އެންމެ ފަހުގެ ގައުމީ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-17 01:03:39
ލަންކާ އިން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެއްޖެ
ކޮލަމްބޯ (މެއި 16) - ސްރީ ލަންކާ އިން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެންމެ އަސާސީ ތަކެތި ގަންނަން ވެސް ޑޮލަރު ހޯދަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް އާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 21:04:52
ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ
މާލެ އަތޮޅު ރަށެއްގެ ސްކޫލަކަށް ދަރިވަރަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މާލެ އަތޮޅުގެ ސްކޫލް ކުއްޖެއް، ސްކޫލަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 20:32:29
ދެ މަސް ތެރޭ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފާސް ކުރަން އެމްއެންޕީން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންތައް ދެ މަސް ތެރޭގައި ފާސްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 20:10:14
ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ދެ ވޯޓު އަލުން ގުނައިގެން ވެސް ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ
‏މާލޭގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި މައްސަލަ ޖެހުނު ދެ ވޯޓު ގުނައިގެން ވެސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 20:07:43
ޑީޕީޖީއަކަށް ހުރިއިރު ޕީޖީއަށް އައި މައްސަލަތަކުގައި ނިހާޔަތަށް ވަކާލާތެއް ނުކުރެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް
ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަރިޔަމް ނިހާޔަތު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގައި ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން އޭނާއަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 17:55:15
ޕީޖީއަށް ކާމިޔާބު: ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދާ ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފްގެ ދޮރު ބަންދު
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދައުވާލިބޭ މީހުންނަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 17:17:06
މަތީ ތައުލީމް ލޯނުން ގިނަ ދަރިވަރުން ޑިސްކޮލިފައިވެއްޖެ
މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ 720 ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު ލޯނު ލިބޭ 393 ދަރިވަރުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ. ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 15:12:13
ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި މައްސަލާގައި އާޒިމާ އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނާކާމިޔާބު
ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވެސް އާޒިމާ އަށް މިއަދު ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:55:20
އަޔެކްސްއާ އެކު ސީޒަން ނިންމާލައި ޓެން ހަގް ޔުނައިޓެޑުގެ މަސައްކަތަށް
އެމްސްޓެޑަމް (މެއި 16) - ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔެކްސްއާ އެކު އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ނިންމާލައި، އެޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހަގް އަންނަ ސީޒަނަށް އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:40:29
ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން ހުޅުވާލި 10 ޖާގަ އަށް 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން!
މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނަށް މި ފަހަރު ކަނޑައެޅީ 720 ފުރުސަތު. ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން އެކަނި ވެސް 250 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި. މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނުގައި ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން ސަރުކާރުން ހާއްސަކުރި 10
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:34:35
ހާއްސަ ޓްރޭނިންތަކަކަށް އައިރެކްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޝެފް ރާއްޖޭގައި
ދެ ހަފްތާގެ ޓްރެއިނިން ސެޝަންތަކަކާއި ޑެމޯތަކެއް ދައްކާލުމަށް އައިރެކްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޝެފް، ސްޓީވަން ސެލަވަމުތު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް (ބީބީއެމް) ބުނެފި އެވެ. ޝެފް ސްޓީވަން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:30:13
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިއަދު ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ
ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކުން އުފެދުނު ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމާ އެކު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ހަވީރު
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:21:49
ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖައްސަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ރާއްޖެ އިން ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާ އާ ސަފީރަކަށް، ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:15:45
އެމްޓީސީސީން 120 ދިވެހި ލޭބަރުން ހޯދަނީ
އެމްޓީސީސީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 120 ދިވެހިން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހޯދަމުން ދަނީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:14:23
ޝަންގްރިއްލާ އަލުން ހުޅުވާ ދުވަހަކީ މިނިސްޓަރަށް ބޮޑު ދުވަހެއް
އެންމެ އުފާވާނީ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ހުޅުވާ ދުވަސް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓް ބަންދުކުރި ފަހުން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:09:01
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ، އެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ކަމަށާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:58:47
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ޗިޓު ރައްދު ނުކުރެވުމުން އިބްރާގެ މައްސަލަ ކެންސަލް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މަންދު ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައިި މިއަދަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:55:54
އަލަށް ކާޑު ހައްދާ މީހުންނަށް ބީއެމްއެލްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް
އަލަށް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހައްދާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބީއެމްއެލުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލުން ބުނީ އެ ޕްރޮމޭޝަންގެ ދަށުން، އަލަށް ކާޑު ހައްދާ މީހުން ދައްކަން ޖެހޭ ޖޮއިނިން ފީ އާއި ފުރަތަމަ އަހަރުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:49:27
ގެއްލުން ދޭތީ ދަރަނބޫދޫގެ ދަނޑުވެރިކަން ހުއްޓިދާނެ
ފ. ދަރަނބޫދޫގެ ދަނޑުތަކަށް ދޭ ގެއްލުމާ ހެދި ދަނޑުވެރިކަން ހުއްޓިދާނެތީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްހަމީދު އާދަމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:36:06
އާބަދަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ: ކާއްޓޭ
ކްލަބްތަކަށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ހަމަޖެއްސުމަށް ވީއޭއެމުން އަލަށް އެކުލަވާލި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ ކަމަށް، އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:22:33
ސްރީ ލަންކާ އިން އައްޑުއަށް ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ
ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއިން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ކުރާ ދަތުރުތައް ހަފްތާއަކު ތިން ފްލައިޓަށް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ރާއްޖެ އޭޖެންޓް،
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:07:41
ހޫނުގަނޑަށް ފަހު ނަޝީދާއި ފައްޔާޒުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކޭކުފެޅުމަކުން
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ހޫނުގަނޑަށް ފަހު، ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 13:00:52
ފަނޑިޔާރު ސުއޫދު އެދިވަޑައިގަތީ މުވައްކިލުގެ ދިފާއުގައި "ބަރަބޮލޭ" ބުނެ ނިންމާނުލަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް ޝަރީއަތެއްގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ވަކީލުގެ ކިބައިން ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވުމުން، ވަކީލަށް މުވައްކިލް ތަމްސީލްކުރެވުނުކަން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:57:40
އެއްވެސް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން ބައިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިއަދު ބޭއްވިއިރު އެޖެންޑާގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:23:42
ރޫމީގެ ކޮޓަރިން ޑްރަގް ވިޔަފާރީގެ ސާމާނު ފެނުނަސް ބަލައި ފާސްކުރި އަމުރު އޮތީ ގޯސްކޮށް
ޓިކްޓޮކްގައި މަޝްހޫރު، ފާތިމަތު ރޫމާ (ޕްރިޓީ ރޫމީ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ އުޅެމުން އައި ކޮޓަރިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ފެނުނަސް، އެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:20:37
ރަޝިޔާގެ ހަކަތައަށް ޔޫރަޕް ބަރޯސާވުން ހުއްޓެނީ
ވިލާތުގެ ގައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައިގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމުގައި ރަޝިޔާ އަށް ބަރޯސާވުން ވަރަށް އަވަހަށް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް، ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގައުމާ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:17:19
ސްވިޑްން އަށް ވެސް އެންމެ މުހިންމީ ނޭޓޯގައި ބައިވެރިވުން
ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ހޯދުމަށް އެދި ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް، ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު މަގްޑަލޭނާ އެންޑާސަން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:08:36
އެމެރިކާގައި ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި 11 މީހުން މަރާލައިފި
އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރެ އަށް ޒުވާނަކު ވަދެ ބަޑި ޖަހައި 10 މީހަކު މަރައިލިތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ކެލިފޯނިއާގެ އޮރެންޖް ކައުންޓީގެ ފައްޅިއެއްގެ ތެރޭގައި އިއްޔެ ބަޑި ޖަހައި އެކަކު މަރާލައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:02:12
ކެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށަނީ
ބ. ކެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެ ރަށަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކެންދޫގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 11:59:46