×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ދައުވާ ފޯމު ބާތިލު ކުރުމަކީ ދައުވާ ބާތިލުވުމެއް ނޫން: ހަައި ކޯޓު
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގަައި ދައުވާ ފޯމު ބާތިލުކޮށް، މަައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމަކީ މުޅި ދައުވާ ބާތިލުވުން ނޫން ކަމަށް ހަައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެ ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ކުޑަކުއްޖަކަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-29 00:24:31
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021: މުބާރާތުގެ ފަހު ހީޓުތައް މާދަމާ
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021 ގެ ބާކީ ތިން ޑިވިޝަނުގެ ފަހު ހީޓުތައް މާދަމާ ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ. މާސްޓާސް ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން އޯޕަން ޝޯޓްބޯޑާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 23:34:49
މުލީގައި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާާއެއް
މ. މުލީގައި މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި، ބަދިގެއެއް އަނދައި، ދެ ގެއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ. މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަމްއޫން ރަމީޒު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މިރޭ 7:00 ހާއިރު އެރަށުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 23:10:40
ޕޯސްޓުން ޑްރަގް ގެނައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެނައިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަންދުގެ އަމުރު ހޯދައިފި އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފުލުހުންނަށް ދިން ބަންދުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 22:31:29
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021: ގައުމީ ލޯންގްބޯޑް ސާފިން ޗެމްޕިއަންކަން ކުޑައިއްސެ އަށް
ގައުމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތުގައި މިއަހަރު މުޅިން އަލަށް ބޭއްވި ލޯންގްބޯޑް ސާފިން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްމާއިލް މިގްލާލް (ކުޑައިއްސެ) ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ކުޑައިއްސެ ލޯންގްބޯޑް ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 20:36:40
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021: ފުރަތަމަ އެސްޔޫޕީ ގައުމީ ޗެމްޕިއަނަކީ މުއާޒް
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ސްޓޭންޑަޕް ޕެޑްލްބޯޑިން (އެސްޔޫޕީ) ސާފިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު މުއާޒް ހޯދައިފި އެވެ. ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ 13 ވަނަ ގައުމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތް، ސީ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 20:30:26
ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރުގެ ދެ ބޮޑަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ކަމަށް ތުުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ އަމުރު ފުލުހުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. ބަންދުގެ މުއްދަތު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 20:26:00
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ ވޭރިއެންޓުތައް ދެނެގަންނަ ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ކޮވިޑުގެ ވޭރިއެންޓުތަކުގެ ވައްތަރު ދެނެގަތުމަށް ރާއްޖޭގައި ސީކުއެންސް ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސައުތު އެފްރިކާއިން ފެނުނު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 20:14:55
15 ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
ސީއެޗްއެސްސީގައި ކިޔަވާ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކު، އަންހެން ކުދިންތަކެއް ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެން ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ޕޯސްޓްތަކެއް ދައުރުވާތީ އެކަމުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ފުލުހުން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 20:12:47
ހާލަތު ގޯސްވިޔަސް ކުރީގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ރަނގަޅަށް މެނޭޖުކުރެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ
ސައުތު އެފްރިކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑު-19 ގެ އާ ވޭރިއެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ކުރީގެ ތަޖުރިިބާއިން އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކުން ރަނގަޅަށް މެނޭޖުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 17:52:21
ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒު އަންނަ މަހު ލިބޭނެ: އެޗްޕީއޭ
ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އިތުރު 100،000 ޑޯޒު އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސައުތު އެފްރިކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއެންޓު، "ކޮމިކްރޯން"
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 17:50:21
14 އަހަރުގެ ޝައްފާންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް
މާލޭ އޮޓޯ ގަރާޖު ކައިރީގައި، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އިސްމާއިލް ޝައްފާން މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބުނު ހަތަރު މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އޮކްޓޯބަރު 11، 2018ގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 16:11:15
ދިރާގު ފައިބަ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ނ.މަނަދުއަށް
ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ނ.މަނަދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފި އެވެ. މި ހިދުމަތާ އެކު ނ.މަނަދޫގައި ވެސް ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ތަފާތު އަގުތަކުގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސްތައް ހިމެނޭ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 16:04:23
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސްމައިލީ ގައުމީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި
ގައުމީ މުބާރާތުގެ ޝޯޓްބޯޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިސްމާއީލް ރަޝީދު (ސްމައިލީ) މުބާރާތުން ކަޓައި، ޓައިޓަލް ދިފާއު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ކުއާޓާ ފައިނަލް އިވެންޓްގައި ސްމައިލީ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 15:11:01
އައިޖީއެމްއެޗުގައި އުފަންވާ ކުދިންނަށް ވެސް އެސްޓީއޯގެ ހެމްޕާ ދެނީ
އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ގިފްޓް ހެމްޕާއެއް ދޭ ކެމްޕޭނެއް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި އެވެ. މި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ދޭ ގިފްޓް ހެމްޕާގައި ހިމެނޭނީ އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރާ ޕިއުރިޓީ ބްރޭންޑުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 14:40:30
އާ ހެއްކެއް ލިބުމުން ޓެރަރިޒަމް މައްސަލަތައް އަލުން ބެލޭ އިސްލާހެއް!
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުވާ ނުކޮށް އޮތް ނަމަވެސް، އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް އާ ހެއްކެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، އަލުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ދައުވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 14:36:39
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އަށް ފާޑުކިޔުން!
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ބަދަލުކުރުމުން އެ ކައުންސިލަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 14:35:55
އާ ވޭރިއަންޓް ފެތުރޭލެއް މާ ހަލުވި، ވެކްސިންގެ އަސަރު ކުރާ ވަރެއް ވެސް އަދި ނޭނގެ: އެޗްޕީއޭ
ސައުތު އެފްރިކާ އިން ފެނިގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19ގެ އާ ވޭރިއަންޓް "ކޮމިކްރޯން"، ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށް ވުރެ ހަލުވިކޮށް ފެތުރިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ ވޭރިއަންޓަށް ވެކްސިންގެ އަސަރު ކުރާ ވަރު ވެސް އަދި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 13:55:54
ދެއްވަދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ގއ. ދެއްވަދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ސެންޓަރާ އެކު ދެއްވަދު އާއި އެ ރަށާ ކައިރީގެ ރަށްތަކުގެ މީހުންނަށް 24 ގަޑިއިރު ބޭންކިންގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އެވެ. މީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 13:39:22
ރެއިންބޯ އިން އައްޑޫގައި އިންވެސްޓްކުރަން ޝައުގުވެރިވޭ: ކައުންސިލް
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ރެއިންބޯ އިން އައްޑޫގައި އިންވެސްޓްކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ރެއިންބޯ ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ އިސްވެރިންތަކެއް އިއްޔެ ކައުންސިލާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 13:25:15
ތަރިކަ އާއި ތާރީހު ގެއްލޭތީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ މިނިސްޓަރަށް ކަމަކު ނުދޭ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ލޯގޯ އިން ތަރިކަ އާއި ތާރީހު ގެއްލޭ ކަމަށާއި ސަގާފަތް ދިރުވެނީ ކުރީގެ ލޯގޯ އިން ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ސަފާތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 13:22:59
ޖޭޕީގެ ބިރެއް ނެތް، ހަރަކާތްތަކުގެ މިސްރާބު އިންތިހާބަށް!
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުންގެ އަދަދުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އާ އެއް ސަފަކަށް އެރި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އަކީ ބިރެއް ނޫން ކަމަށާއި ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކޮށް، ވަރުގަދަކުރަން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 13:16:25
ރައީސް، ނަފްރަތުގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި އަދި މުސްލިމަކާ ދިމާލަށް ކާފަރެއް ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކުން ފަދަ ނަފްރަތުގެ ކުށްތައް މަނާކުރަން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 13:04:31
މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ އަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މަންދު ކޮލެޖުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ކޮލެޖުގެ ޖެނުއަރީ އިންޓޭކުގައި ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 އިން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ ހަމައަށް 37 ކޯހަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 13:04:27
ބޮޑުފިނޮޅު ސަރުކާރަށް ނަގަންޖެހޭ، ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު
ހޮޓެލް ޓްރެއިނިން ސްކޫލު އަޅަން މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ހަވާލުކުރި ލ. ބޮޑުފިނޮޅު ސަރުކާރަށް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 13:03:19
މަރާމާތަށް ފަހު ރިހިވެލި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި
ކޯޓުގެ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ބެދި، ކުރިން ނުހިންގި އޮތް ރިހިވެލި ރިސޯޓު މަރާމާތަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. މާހަލް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ މި ރަށް ހިންގަން ބީޗްއެކްސް ކުންފުންޏާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 12:53:03
އާ ވޭރިއަންޓް ހޯދުމުން ލިބުނީ "އަދަބު": ސައުތު އެފްރިކާ
ކޭޕް ޓައުން (ނޮވެމްބަރު 28) - ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއަންޓެއް އުޅޭކަން ދެނެގަނެ އެކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އަށް އެންގުމުން އެ ގައުމަށް ތައުރީފް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ލިބުނީ "އަދަބު" ކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 12:24:08
އަލީ ވަހީދު، ތިން ދުވަސް ތެރޭ ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ އަސްހަދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ޝަރީއަތް ހިނގަނިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުގައި ޖާމިނުވި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 12:15:25
އުނދަގޫ ނިންމުމެއް ނިންމައި ޗިކު ކިންގްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި
ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯޅަ ކްލަބުގައި ހަތް އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އިބްރާހިމް ރަޝްވާން (ޗިކު) ވާދަވެރި ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯޅަ ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ކިންގްސް އަށް ސޮއިކުރުމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 12:07:57
ބުންޑެސްލިގާގައި އެންމެ އަވަސް 50 ލަނޑުގެ ރެކޯޑް ހާލަންޑަށް
ވުލްވްސްބާގް (ނޮވެމްބަރު 28) - ޖަރުމަންގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅޭ ނޯވޭގެ ޒުވާން ފޯވަޑް އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމައަށް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 12:01:35