×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
"ކަސޯޓީ" ގެ އަނޫރާގް، ޕްރޭނާ މަރާލަނީ
ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ޕްރޭނާގެ ކެރެކްޓާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް އާ ޕްރޮމޯއަކުން ދައްކާލައިފި އެވެ. ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް އިންސްޓަގްރާމްގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 20:15:18
ޑރ. ޝަހީމްގެ ސުވާލު، މަހްލޫފަކީ މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުތޯ؟
އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ރިޕޯޓެއް ނެރުމުން އުވައިލި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ އިލްމުވެރިންތަކެއް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާ މިއަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 19:47:15
ކަނޑުހުޅުދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަނީ
ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ދީދީ މަގާމުން ވަކިކުރަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 19:22:30
އުރީދޫ އޭޖީއެމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން އަންނަ ހޮނިހިރު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 18:32:51
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ވަނުމަށް ނޫސްވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ވަނުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ކޯޓުން އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އެކުލަވާލައި، އަމަލު ކުރަން ފެށި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 18:23:11
އަމިއްލަ މީހެއްގެ ލޯނެއްގެ މައްސަލައިގައި ބޮންޑޭ އާއި ނާޝިޒު ބޮޑު ޒުވާބަކަށް
އަމިއްލަ މީހެއްގެ ލޯނެއްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) އާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒާ ދެމެދު ބޮޑު ޒުވާބެއް ހިނގައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 18:18:22
އާފިޔާގެ ފަހު ބަސް: ކުއްޖަކު ނުމަރަން، އެއީ ހުސް ދޮގު
ވ. ރަކީދޫގައި މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ މައްސަލާގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:40:47
ރަށްރަށުގައި ދީނާ ޚިލާފް ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވިތޯ ބަލަނީ
ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި، ރަށްރަށުގައި ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވިކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން އެކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:34:42
16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 34
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:18:05
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ: އިމްރާން
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މި ސަރުކާރުން ގެނައި އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކާ އެކު ރަށާއި އަތޮޅުތައް ފުރިހަމަ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒުކޮށް ހިންގަން ފަށާއިރު، އެ ނިޒާމު ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:16:24
ފްލޯޓިން ކޮންސެޕްޓަށް ބަނދަރުތައް ހަދަންޖެހޭ: ނަޝީދު
ބަނދަރު ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫތައް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ފްލޯޓިން ކޮންސެޕްޓަށް އެކަން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 16:08:25
އަމީނަށް ވެސް މަޖިލީހުގައި މި ފަހަރު ސަލާމަތެއް ނުވެވުނު!
މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މިނިސްޓަރުންނާ މެދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ފަހަަކަށް އައިސް ފާޅުކުރައްވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 15:50:48
ބޭހަށް ފޮނުވި ނަވާޒް ޝަރީފް "ފިއްލަވައިފި" ކަމަށް ބުނެފި
އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 26) - ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅެއް ދިމާވެގެން، ލާހޯރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު ފަރުވާ އަށް ގައުމުން ބޭރަށް މިދިޔަ އަހަރު ފޮނުވި ކުރީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 15:42:32
ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގެ ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން ޣިޔާސުއްދީން ދަރިވަރުން ފޮޓޯތަކެއް ނަގަނީ
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގެ ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ ނަގަން ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނާސާއިން ސްޕޮންސާކޮށް،
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 15:11:51
ދޮންދަރިއަށް ޖިިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެ ކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކޯޓުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މި މައްސަލާގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 15:00:20
ދައުލަތުން ދޮގު ހެދީމާ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ: ޖިހާދު
ދައުލަތަށް 30 އަހަރު ކުރެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ނުކޮށް ދޮގު ހަދައި، އަބުރުކަތިލުމުން ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 13:34:38
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އެހީވެ ހުޅުމީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދު ފުރިހަމަކޮށްފި
ރަށްރަށުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުވާލި ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ސ. ހުޅުމީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށްފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 13:29:23
ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން، ބައެއް ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ބޮޑީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޮފިސަރުންގެ ޔުނީފޯމުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 13:08:40
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕުގައި ބަލި ފެތުރޭވަރު އިތުރުވަނީ
ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 26) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު ޔޫރަޕުގައި އިތުރަށް ގޯސްވާން ފަށައިފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުން ޔޫރަޕުން އެންމެ ގިނައީ އިޓަލީގައި ކަމަށްވިޔަސް އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް މިހާރު ދަނީ ބަލި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 13:07:59
އައްޑޫ އޮތީ މާޔޫސްވެ، ޝަކުވާތަކުގައި: ޝިޔާމް
މި ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ އޮތީ މާޔޫސްވެ، ޝަކުވާތަކުން ފުނިޖެހިފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަންނަ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 12:49:56
ދިއްލީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރު، މިސްކިތެއްގައި ވެސް ހުޅުޖަހައިފި
ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 26) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހިންގަމުންދާ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް 20 މީހުން މަރުވިއިރު މިސްކިތެއްގައި ވަނީ ހުޅުޖަހައިފަ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތިން ދުވަހު ދިއްލީގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 12:21:02
ރެހެންދި ފްލެޓް ހުސްނުކުރި މައްސަލައިގައި ޖިހާދަށް ދައުވާކޮށްފި
ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި އަބްދުﷲ ޖިހާދު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވަން ސަރުކާރުން ދޫކުރި ރެހެންދި ފްލެޓު ހުސްނުކުރެއްވި މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަތުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 12:19:50
ޝިހާމްގެ ގާތިލް ބުނަނީ އޭނާ މަރާލީ ގަސްދުގައި ނޫން ކަމަށް، ވަޅި ހެރުނީ ނޭނގި ކަމަށް
ކ. ތުލުސްދޫގައި މަރާލި އަލީ ޝިހާމަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނީ ގަސްދުގައި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ނޭނގި ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާގެ ގާތިލް މުހައްމަދު ނިޔާޒް ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 12:16:34
ކަރިޝްމާ ކަޕޫރްގެ ވެބް ސީރީޒް މާޗް 11 ގައި، ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި
ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް އަށް އަހަރު ފަހުން އަލުން އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަ ވެބް ސީރީޒް "މެންޓަލްހުޑް" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ފަސް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 12:12:48
ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު: ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސް ވެފައި!
ސަރުކާރުން ވައުދުވީ ގޮތަށް ގިނަ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށާއި އެކަމާ ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސް ވެފައި ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި އަހަރަށް އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅުން ދިން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 12:10:51
ހޮރައިޒަނުން ލ. އަތޮޅުގެ މަސް ދޯނިތަކުގައި ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާތައް ބަހައްޓަނީ
ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން މަދުކޮށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް އާއި ބްލޫޔޫ ކޮންސަލްޓިން ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުގެ މަސް ދޯނިތަކުގައި ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާތައް ބަހައްޓަން ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށައިފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 12:09:42
މި ސަރުކާރު އޮތީ ހޫނު ފެނުގައި: އަދުރޭ
ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިތުރު މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ މި ސަރުކާރު މިހާރު ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިފައި އޮތީމަ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 12:08:40
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރީތި ލައިބްރަރީ ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި
މުޅި ތަން ހަދާފައި ހުރިލެއް ރީތިކަމުން ހީވަނީ އެއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެވެސް އެހެން ގައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއެއް ހެންނެވެ. އެކަމަކު އެ ހިތްގައިމު ލައިބްރަރީ ހުރީ ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލްގަ އެވެ. މާހައުލަށް ގެންނަ ރީތިކަމާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 11:21:42
އީރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ
ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 26) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އިރާޖް ހަރިރްޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން އަލީ ރަބީއީއާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 11:16:05
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް މެނޭޖްކުރަން ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ
ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ފުރިހަމަ އަށް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކްސްޕެންޑިޗާ ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ،
މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-26 11:14:06