×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން، ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދެވޭ ވަރަށް އެބަލީގެ ކޭސްތައް މަދުވެއްޖެ ކަމަށާއި ދުވާލަކަށް 50 އަކަށް ކޭސް ފެނުމަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 02:24:17
މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ބާރު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން، ވިސްނުމަކީ ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން: ސީޕީ
ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ފެންނަ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބަލާއިރު، މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ވިސްނުމަކީ އިލެކްޓްރިކް ޝޮކް ދޭ ބަޑި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 01:41:16
ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިިފި
ލޯކަލް ކައުންސިން އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވުމުން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިލުމަށް ޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަދަލު، އެ ގޮތަށް ފާސްކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 01:06:05
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުން 100،000 އަށް
ވޮޝިންޓަން (މެއި 27) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100،000 އަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ. އެމެރިކާ އަކީ ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކަ އަކަށް އެރި ފުރަތަމަ ގައުމެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 00:39:01
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ
މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްް ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 23:51:10
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއް ނޫން: އަފްޒަލް
މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 22:47:28
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއް ނޫން: އަފްޒަލް
މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 22:35:18
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއް ނޫން: އަފްޒަލް
މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 22:20:47
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއް ނޫން: އަފްޒަލް
މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 22:13:35
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމަށް އަމަލު ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް އެބައޮތް: ފާއިޒް
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލު ކުރުމާއި ނުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހްތިޔާރުގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 21:06:25
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 19:33:28
މާލޭގައި ތާށިވި ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް
މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ރަށަށް ނުދެވިފައި ތިބި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 467 މީހުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މާލޭގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 19:10:52
ރޯދަ މަހު 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދެވުނު: އަމްރު
އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ރައްޔިތުންނަށް 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަމްރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 18:13:17
ކައުންސިލްތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ޖެހޭނީ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން: އާދަމް ޝަރީފް
މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު،
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 17:59:10
މާސްކު އަޅައިގެން ވާހަކަދެއްކުން މެމްބަރުންނަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވި
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޗެމްބަރުގައި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން މާސްކް އަޅުއްވައިގެން ތިއްބަވަން ޖެހުމުން ކުރިމަތިވި ދަތިތަކަށް "ޓެކްނިކެއް" ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 17:25:05
ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެހީތެރިކަން ދެނީ
ނިއު ނޯމަލްގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އެހީތެރިކަން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބު، ޑރ. އަރްވިންދު މާތޫރާ އެކު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 17:13:46
ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތް މުރާޖައާކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުގައި އެދެނީ
ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އިނާޔަތްތައް މުރާޖައާކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން ސަރުކާރަށް އެންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 17:11:40
ކޮވިޑް-19: މެލޭރިއާ ބޭހުގެ ތަހުލީލުތައް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ހުއްޓާލައިފި
ޖެނީވާ (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި، މެލޭރިއާ ބަލި މީހުންނަށް ދޭ ބޭސް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކުރަމުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 16:49:42
މަސްތުވެގެން ހުރެ ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ގަދަކަމުން މީހަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އިއްޔެ ރޭ ލ. ގަމުގެ ގެއަކަށް މަސްތުވެފައި ހުރި މީހަކު ވަދެ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 16:45:04
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުނުކޮށް ނުވަ ކަމަކާއެކު އިންތިގާލީ ގާނޫނެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި
މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނުވަ ކަމެއް ހިމެނޭގޮތަށް އިންތިގާލީ ގާނޫނެއް ފާސް ކުރަން، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 16:27:39
ލަންކާގައި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ހައްޔަރު ކުރާނެ
ކޮލަމްބޯ (މެއި 26) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދުން ފެށިގެން ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވެ އަދި ފޭސްކް މާސްކް ނާޅައި އުޅޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް މިހާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 16:03:40
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާކުރަން ރަންގަލިން މާސްކު ފަހަނީ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާ ކުރަން ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑުން މާސްކު ފަހަން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރަންގަލިން ފެށި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 15:28:05
އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ނުގެންދާ ރަށްރަށާއި، މޮނިޓަރިން އަށް ފަހު އާންމު ހާލަތުގައި އޮންނަތާ 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 15:22:58
ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް 10 މިނީ ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި
ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް 10 މިނީ ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ތައިލެންޑް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރިސާޗް އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން އިންސްޓިޓިއުޓެއް ކަމަށްވާ ކިންގް މޮންކުންޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 14:52:09
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިގާލޯ އެނބުރި ޗައިނާ އަށް؟
މެންޗެސްޓާ (މެއި 26) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލޯން ޑީލެއްގައި ގެނައި ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު ކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން އޭނާ އަލުން ޗައިނާގެ ޝަންހާއި ގްރީންލެންޑް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 14:31:23
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމާ މެދު ގާނޫނީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ހިޔާލު ތަފާތު: ނަޝީދު
މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ މެދުގައި ވެސް ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް،
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 14:12:47
ވޯލްޑް ކަޕް ތެރޭގައި ކަބަލޭރޯ އަށް މަރުގެ އިންޒާރު
ލަންޑަން (މެއި 26) - ރަޝިއާގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީފައިވާ މެސެޖުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ވިލީ ކަބަލޭރޯ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:51:15
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވިސްނުން ދެކަފި ވެފައި
އާ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަނަށް މަގާމުގައި ދެމިތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހާ މެދު އެމްޑީޕީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:48:25
ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގު ފަށަން ލިޔޯނުން ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ
ޕެރިސް (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ފްރެންޗް ލީގު ކެންސަލްކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ލީގު ފަށަން ހުއްދަދިނުމަށް އެދި ލިޔޯނުން ފްރާންސްގެ ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:39:06
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް
މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:27:58