×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކަކާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިނގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މެއި 9 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-12 19:31:40
ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއިން ފަށައިފި
މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަން ނުވަތަ “ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން” އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ، މި މަޝްރޫޢުގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-12 19:25:57
104 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 104 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަސްޓަމްސް އަދި ފުލުހުން ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ނޫސްވެރިންގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-12 19:18:19
ފައިލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ތިން ބިދޭސީއަކު ކޫއްޑޫން ފެނިއްޖެ
ގއ. ކޫއްޑޫ މަސް ފެކްޓަރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިން ބިދޭސީއަކު ފައިލޭރިއާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިފްކޯއިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފައިލޭރިއާ އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީން ޓެސްޓުކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-12 15:31:09
އެސްއީޒެޑް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކަށް
ރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ދުބާއީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރީޒޯން އޮތޯރިޓީ (އިފްޒާ) އާ އެކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ އިފްޒާގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-12 14:57:31
ދިވެހި ދިފާއީ ބާރުގައި ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ދުއްވުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް މިވަގުތަކު ނެތް: ދިފާއީ ވަޒީރު
ދިވެހި ދިފާއީ ބާރުގައި ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ދުއްވުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް މިވަގުތަކު ނެތް ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-11 15:24:46
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ދުއްވޭނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން – ސަރުކާރު
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ދުއްވޭނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 76 ސިފައިން މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-11 14:24:46
ފޮނުވާލީ 76 އިންޑިއާގެ ސިފައިން
ސެނެހިޔާގައި މަސައްކަތް ކުރަން ތިބި ޑޮކްޓަރުން ފިޔަވައި، އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ސިފައިން މިހާރު ރާއްޖޭން ފާބައިފައިވާ ކަމަށާއި ފޭބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދަކީ 76 ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސިފައިން
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-11 14:05:12
މޯދީއަށް ބަދުބަސް ބުނުން ތަކުރާރު ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރާއްޖޭން ދީފި
ސަރުކާރުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ މެންބަރުންތަކެއް އިންޑިއާއަށާއި އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ބަދުބަސް ބުނި މައްސަލަ ތަކުރާރު ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-11 13:42:45
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ!
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ފިސްކަލް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-11 13:06:07
އެމްއެންޔޫގެ މެޑިކަލް ސްކޫލް އިމާރާތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މެޑިކަލް ސްކޫލާއި ޓީޗިން ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. މެޑިކަލް ސްކޫލާއި ޓީޗިން ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-11 11:21:27
އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދޭން ފާސްކޮށްފި
އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ފަލަސްޠީނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ފަލަސްޠީނަށް ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-10 22:51:03
ކުޑަކުދީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރަންވާނީ، އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމު އިސްކުރާ ޖީލެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް
ކުޑަކުދީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރާންވާނީ، އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަށް ކަމޭހިތައި، ދިވެހިވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރާ، ޤައުމު އިސްކުރާ، ޖީލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، މިއީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ.
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-10 22:27:29
ހަނިމާދޫ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމާއިއެކު ހަނިމާދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. ހަނިމާދޫ ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދިއަ މި ހަރަކާތުގައި ހަނިމާދޫ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-10 22:20:34
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒްގެ ޚާއްޞަ މެހެމާން ދާރީގައި ކުރައްވާ ޢުމްރާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-10 12:04:25
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގައި ފުލުހުން މިރޭ ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނީ މިރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 8 ދިވެހިން ކަމަށެވެ. އޭގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-10 00:09:10
އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު!
މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި އެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ނ އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ. އެސަރަހައްދަށް ރީނދޫ ސަމާލު […]
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-09 22:55:39
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފި
ދިވެހި ރާއްޖެއާއި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާއި ދެމެދު ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު މިހާރު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-09 20:07:05
މަނިކުބެއާއި ޖުހާގެ ހާސަރެއް: ފަސާދައާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން އެކައްޗަކަށްވުން
ޖުހާ: އިހުގައި މީހުން ކިޔާ އުޅޭ ވާހަކައެއް އަހަރުމެން އަޑުއަހަމެވެ. އަޅުވެތިގެން އުޅެން ރުހިއްޖެ މީހަކަށް މިނިވަނެއް ނުފެންނާނެއެވެ. މި ވާހަކަ މިހާރު އެހެން ގޮތަކަށް އިބާރާތްކޮށްލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މަނިކުބޭ:
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-09 11:38:00
ތެލެސީމިއާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
ތެލެސީމިއާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތެލެސީމީއާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތެލެސީމިއާ ޚިދުމަތްތައް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-09 07:38:01
ރާއްޖޭގައި ބޯންމެރޯ މެޗު ޓެސްޓު ހަދަން ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި ބޯންމެރޯ މެޗު ޓެސްޓު ހަދަން ފަށައިފި އެވެ. ތެލެސީމިއާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަސްމީކޮށް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުالله ހަލީލް އެވެ. އެގޮތުން
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-08 22:59:09
މޯލްޑިވިއަން އިން ހަތަރު ވަނަ އޭޓީއާރް ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފި
ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން އޭޓީއާރް މަރުކާގެ އާ ބޯޓެއް ގެނެސްފި އެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެ ބޯޓު ޖެއްސީ މިއަދު ހަވީރު 5:10 ގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު […]
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-08 22:03:38
އޭދަފުށީގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ފިލުވަން، ބ. އޭދަފުށީގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައި، އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ޓެކްނިކަލް އަދި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-08 21:58:32
ގާފަރު ފަޅުގައި ޓޫރިޒަމްގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް، ރިސޯޓް ހަދަން 16 ރަށް ހިއްކަނީ
ކ. ގާފަރު ފަޅުގައި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާއި ލަގްޒަރީ ރިސޯޓް ތަރައްގީކޮށް، ޓޫރިޒަމްގެ ބިޔަ މަޝްރޫއަކަށް 16 ރަށެއް ހިއްކަން ނިންމައި މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން އެ މަސައްކަތް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-08 21:53:18
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި
މޯލްޑިވްސް ލޯކަލް ކައުންސިލްސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެލްސީއޭ)ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. މި ޖަމިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-08 21:46:53
9 ސަފީރަކަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 9 ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަން ކުރެއްވި ނުވަ ބޭފުޅުންނަކީ:އިޝްތިހާރު
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-07 20:17:07
ވިޔަފާރިތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ބަލްކު ޕޭމަންޓް މިހާރު ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭނެ
ބޭންކް އޮފް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ބަލްކް ޕޭމަންޓު ފޮނުވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މުސާރަ، އެލަވަންސް، ބޯނަސް، ހިއްސާގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-07 19:44:55
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު މާދަމާ އިންޑިއާއަށް
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު، މޫސާ ޒަމީރު މާދަމާ އިންޑިއާ ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ޒަމީރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރު އޮފް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް، ޑރ. ޖައިޝަންކަރާ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-07 19:33:46
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-07 19:22:28
ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ރުހުން ޒަރީރަށް
ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ހަސަން ޒަރީރު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރުކަމަށްް އައްޔަންކުރުމަށް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2024-05-07 19:14:22