×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިތުރު 17 ނާއިބުން، ނާއިބުންގެ އަދަދު 63 އަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-30 20:49:25
ޕާކިސްތާންގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ ދިޔާބޭސް ރާއްޖޭގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި
ޕާކިސްތާންގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސްއިން އުފައްދާ ދިޔާބޭސް ރާއްޖޭގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މިބޭސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބޭނުންކުރުން
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-30 20:10:18
ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މާދަމާ ހަނިމާދޫގައި ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ހަނިމާދޫގައި ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި ވެހިކަލް ބުރު އިންތިޒާމު ކުރަނީ ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިސްނެގުމާއެކުއެވެ.
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-30 19:28:26
ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި
ނ. މަނަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ނައީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތުވާ ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-30 17:27:46
ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުން ހާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯމް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި
ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުން ހާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަގީރުންނާއި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-30 13:41:16
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢު: ހަޅުތާލު ހުއްޓާލާ ޖޭއެމްސީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ
އެތަކެއް ޝަކުވާތަކާއެކު ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލި އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދާދިނުމުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-30 12:28:47
ސަރުކާރަށް އިތުރު 20 ނައިބު މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކަށް މިއަދު އިތުރު 20 ނައިބު ވަޒީރުން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވައިކުރެއްވުމާއެކު އެ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރު އެކުލަވައިލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-29 23:07:42
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދު ވާދަނުކުރަން ނިންމަވައިފި
އަންނަ އަަހަރު ބާއްވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާދަނުކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-29 17:12:09
ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ޔާމިން އުފައްދާ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފިއެވެ. ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައާއި ހަވާލުވުމަށް އިލެކްޝަނަސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެޕާޓީ އުފެއްދުމުގައި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-29 15:14:30
ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއާއި ތުރުކީވިލާތާއި ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތައްކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވަމުން
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-29 11:37:11
އައި.ޔޫ.އެމްގެ ކެމްޕަސް ހިންގުމަށް އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހަވާލުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ކެމްޕަސް ހިންގުމަށް އުނގޫފާރުގައި ހުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޯލުގައެވެ.
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 19:54:59
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 20 ކުންފުންޏަކަށް އެމްޑީން އައްޔަންކޮށްފި
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 20 ކުންފުންޏަކަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ކުންފުނިތަކަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަންގައިވަނީ ޚާއްސަ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 18:54:47
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއަށް ފަހުމީ، އާސަންދައަށް ޒީނިއާ
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ހުސެއިން ފަހުމީ، އަދި އާސަންދަ ކޮންޕެނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އައިމިނަތު ޒީނިއާ އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 18:20:34
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު މިމައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމަށް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 14:19:44
ހަނިމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކަ އަތުން އަތުލަން ނިންމައިފި!
ހަނިމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކަ އަތުން ނަގައި އިތުރު ފަރާތަކަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން މިފަދައިން ނިންމީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 13:12:10
ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ، ތުރުކީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އެމިނެ އުރްދުޣާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އަންކާރާގައި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕެލަސްގައެވެ.
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 09:14:25
ޤައުމީ ދިފާޢީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީވިލާތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި
ޤައުމީ ދިފާޢީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީވިލާތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 08:43:48
ތުރުކީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނަން: ރައީސް
ތުރުކީވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 08:26:21
ތުރުކީގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސް މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ތުރުކީވިލާތުގެ ނައިބު ރައީސް ޝޭވްދޭތު ޔިލްމާޒް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ އަންކާރާގައި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-28 06:22:45
ރައީސް މުއިއްޒު ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ތުރުކީ އަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުޣާނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުން އެކްސްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-27 22:01:27
އިމިގްރޭޝަނުން “އީ-ގޭޓް”ގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި
ދިވެހިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު “ސިމްލެސް ޓްރެވެލް”ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން “އީ-ގޭޓް”ގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-27 20:14:31
ދިވެހިންގެ އެހީގެ ޓްރަކްތަށް ގާޒާއަށް ވަދެއްޖެ
ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިން ފޮނުވި އެހީ ބަރުކޮށްފައިވާ ލޮރީތައް ގާޒާއަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އައިއޭސީން ބުނީ، ގާޒާއަށް ވަދަފައިވާ ހުރިހާ ޓްރަކްތައް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-27 19:25:55
ނޮވެމްބަރު 3ގެ މޭސްތިރިޔާ ލުޠުފީ މިނިވަންވެއްޖެ
3 ނޮވެމްބަރު 1988ގައި ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާ ރާވައި ހިންގި އިސް މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުﷲ ލުތުފީގެ ޙުކުމްތައް ތަންފިޒްކޮށް ނިމި މިއަދު މިނިވަން ވެއްޖެއެވެ. ލުޠުފީއަކީ 1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-27 17:41:30
ހޮޑުލާތީ ދޭ ބޭހެއްކަމަށްވާ އެމިޑޯން ރާއްޖެ އެތެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި
ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ އެމިޑޯން ސަސްޕެންޝަން ބޭނުން ކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮޓޯރިޓީި (އެމްއެފްޑީއޭ)އިން މަނާކޮށްފިއެވެ. ވިއްކުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-27 16:57:16
މަޖިލީހުގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރު އަންނަ މަހު 7 އަށް ދަންމާލަން ފާސްކޮށްފި!
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މި ހިނގާ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރު އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދަންމާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ދަންމާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-27 15:45:30
ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްގެ ކެމްޕަސް އަކަށް!
ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިރޭ ނިންމަވައިފި އެވެ. މިއީ މިއަދު އެކުލަވައިލި އާ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-17 22:36:35
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ވަޒީރުން ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިކަމަށްޓަކައި މިރޭ
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-17 20:55:26
ކީ ސްޓޭޖް 2 އިންޓަރ ހައުސް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރު ކޮށްފި
ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފެށުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް ދަތުރު […]
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-17 19:09:12
ބިންވެރިކަމާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ރަންޒަމާނެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވާނަން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބިންވެރިކަމާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ރަންޒަމާނެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ޤައުމާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަމުން
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-17 18:47:47
ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 114 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވައި، ޙުސައިން މުޙައްމަދު
ގޮށްކޮޅު.ކޮމް - 2023-11-17 18:05:57