×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރަފަހް އޮޕަރޭޝަން ރަތް ރޮނގެއް ހުރަހެއް ނުކުރޭ: އެމެރިކާ
އެމެރިކާގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އަދި ނުފެންނަކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ވަނީ ބުނެފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 12:24:12
'ވާދަވެރިކޮށް ނުދެކެން؛ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރަށް ކާމިޔާބު'
ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ކާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން 70،000 ވަރަކަށް ކަސްޓަމަރުން ހިދުމަތް ހޯދާ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގައި ކަސްޓަމަރުންގެ 2 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރައްކާކޮށްފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:55:38
ފަލަސްތީނުގެ ސަލާމަތަށް އެދި ގުނޫތު އަލުން ކިޔަން އަންގައިފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މުސްލިމުންނަކީ އެއް ހަށިގަނޑެއް ކަމަށާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތްދަތި މިވަގުތަކީ އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ދުއާކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:28:36
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު ކައިވެނިކޮށްގެން ނޫޅޭ: މިނިސްޓްރީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާ އެކު، ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލާފައިވާ ކަމަށް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:22:05
މަސައްކަތްތައް ހިންގާފަައި ހުރީ ބަޖެޓަށް ނުކަތާވަރަށް: ޝަފީގު
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއްގައި އުޅެވޭނެގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:16:14
ކޮކާކޯލާ ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޖުމްލަ 6 ނަސީބުވެރިންނަށް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ބަލައިލަން ޖާމަނީއަށް ދެވޭނެ އަދި ސްމާޓްފޯން ފަދަ އިތުރު އިނާމު ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނަސީބުވެރިންނަށް ލިބޭނެ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 11:07:36
ފަލަސްތީނަށްޓަކައި މި ތިން އަންހެނުންގެ އަޒުމް ވަރުގަދަ
ޑރ. ޝަޒްރާ އާއި ޑރ. ރަނާ އަދި ޝާދިޔާ އަންނަނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް އަދި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަޑު އިއްވަމުން
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 08:54:28
މަދު ބައެއްގެ މަންފާއަށްޓަކައި ފަރުތައް މަރާލަން ވެސް އޯކޭ؟
ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމީ ބަދަލުގެ އަސަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ގޯސްވަމުން ދާއިރު ރާއްޖެއަށް ކުރިއަށް އޮތީ ބަނަ ދުވަސްތަކެއް. ގުދުރަތީ ނިޒާމުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ގައުމު ވިލުންވެރިކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 06:30:00
ފިހާރައަކުން ޗޮކްލެޓް ކޭހެއް 'ވަގަށް' ގެންދިޔަ ދެ މީހަކު ހައްޔަރު
އެކެއްގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް އަދި އަނެއް މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކޯޓުން ވަނީ ޖަހައިދީފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:56:31
ކުދި ގައުމުތަކަށް އެހީ ހޯދަން ރައީސް 3 ހައްލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ތަރައްގީގެ ދެން އޮތް ހަރުފަތަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އެހީގެ ފައިސާ ލިބުން މަދުވެފައިވާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސް މުއިއްޒު ފާޅު ކުރެއްވި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:46:49
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 50ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި؛ ރިކޯޑު އަދަދެއް
ބީއެމްއެލްއަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު 2.07 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއިން ހިއްސާދާރުންނަށް 269 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 21:45:33
ޔޫކްރެއިން އަސްކަރީ އެހީ އިތުރުކުރަން އީޔޫއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ފާއިތުވެދިޔަ މަސްތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތަކަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 20:35:15
ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަންގައި ރާއްޖެ ކާމިޔާބު: ރައީސް
ޑިޖިޓަލް އިގްތިސާދަކަށް ރާއްޖެ މިސްރާބު ހިފާފައިވާ އިރު މިއީ ރާއްޖެއަށް އެކަނި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ އެހީތެރިކަަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 20:31:12
ސްޕެއިން، ނޯވޭ އަދި އަޔަލެންޑުން ފަލަސްތީން ދައުލަތް ބަލައިގެންފި
އިޒްރޭލުން ވަނީ ޔޫރަޕުގެ މި 3 ގައުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބެވި ސަފީރުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 20:13:07
ފަލަސްތީން ބަލައިގަތުމަށް ސްލޮވީނިއާ ސަރުކާރުން ވިސްނަނީ
ޔޫރަޕުގެ އިތުރު ގައުމުތަކަކުން އަންނަނީ ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް ބަލައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވަމުން
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 18:53:36
ބޮޑު ލަޝްކަރެއް އޮތަސް، މައިނޯރިޓީއަށް ފުރުސަތު ދޭނަން: ޕީއެންސީ
އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ އާއި ކޮމިޓީތަކުގައި ބަހުސް ކުރުމުގެ ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށް ޕީޖީ ލީޑަރު ފަލާހު ވިދާޅުވި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 18:46:33
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް: ޝުޖާއު
އާ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕީއެންސީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ އުފެދި ބައިބައިވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ޝުޖާއު ވިދާޅުވި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 18:37:35
އެއް މަސް ތެރޭ މަޖިލީހުގެ އާ ގަވައިދެއް ހަދަން ފާސްކޮށްފި
މަޖިލީސް ހިންގާނެ އުސޫލުތަކާއި ގަވައިދުތައް ކަނޑައަޅަން ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އާ މަޖިލީހުން އެ ގަވައިދުތައް ކަނޑައަޅާ ނިމެންދެން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:27:21
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ ބަހަން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހެޅީ މޫނުމަތީ އަގު 5ރ.ގެ ހިއްސާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 4ރ، ބެހުމަށް، އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އެހުމުން، ފައިދާ ބަހަން ނުފެންނަ ކަމަށް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 14:09:39
އާ މަޖިލީހާ މެދު އާންމުންގެ އުންމީދުތައް ވަރަށް މަތީގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިިއަދު ހުވާކުރެއްވިއިރު އާންމު ރައްޔިތުން އަންނަނީ އުންމީދުން ފުރިގެންވާ ޝުއޫރުތައް މި މަޖިލީހާ މެދު ފާޅުކުރަމުން
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 14:08:05
ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ކަނޑު ގަދަވެ، އުދަ އަރާފާނެ: މެޓް
ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން އެ އިދާރާ އިން އިލްތިމާސް ކުރޭ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 13:28:52
'ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް ޖާގަ ދޭނީ ކަރާމާތް ނުގެއްލޭގޮތަށް'
އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި ކުރާ ބަހުސްތަކާއި، ދައްކާ ވާހަކަތައް އަދި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށާއި، ތަފާތު ވިސްނުންތަކާއި ތަފާތު ނަޒަރިއްޔާތުތަކަށް ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެ ކަމަށާއި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 13:28:33
ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިއާއަށް ތޫފާން އަރައި 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިއާއަށް ތޫފާނެއް އަރައި 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 12:55:56
އަބްދުއްރަހީމް ސާބިތުކޮށްދެއްވަނީ ސިޔާސީ ތޫނުފިލިކަން
ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ އާއި ކުރިމަގު ލަފާކުރަން އެނގުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތަށް އަބްދުއްރަހީމަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ އެ ސިފަތައް ފުރިހަމަވެގެން
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 12:41:39
ނާޒިމް 80 ވޯޓުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ނާޒިމް އާ ވާދަކުރެއްވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ދީދީ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 12:41:09
އަބްދުއްރަހީމް މަޖިލިސް ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި އަބްދުއްރަހީމްއާ ވާދަކުރެއްވީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 12:03:04
ގިރާވަރުން ގޯތި ލިބުނު 2210 މީހުން ބަދަލުކުރަން އެދިއްޖެ
ގޯތި ބަދަލުކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 1250 އާއި 10 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް ވާތީ، ގޯތި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 11:59:45
އަބްދުއްރަހީމް 71 ވޯޓުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް
ނައިބު ކަމަށް ވާދަކުރަނީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް އާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ދީދީ
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 10:31:13
20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާކޮށް މަސައްކަތް ފަށައިފި
މިއަދު ހުވާކުރި 20 ވަނަ މަޖިލީހުގައި 93 މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ؛ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 09:12:10
އެމްޑީޕީ އާ މަޖިލިހުގައި: 'ސައިޒު ކުޑަވިޔަސް، ދޫނުދޭނަން'
މިދިއަ މަޖިލިހުގައި ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފަހު މިއަދު ފަށާ އާ މަޖިލިހުގައި ތިއްބަވާ އެމްޑީޕީގެ 12 މެމްބަރުންގެ އުއްމީދަކީ މައިނޯރިޓީއަށް ޖާގަ ލިބި، ޒިންމާދާރު މިނިވަން މިޑިއާއެއް އޮތުން
ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 06:19:57