×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަހުސަށް ދަނިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި، މައްސަލަ ފުލުހަށް!
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 21:54:11
ގާޒާ: ހާންތިވެ ހޭނެތި އަދި ވަރުހުސްވެގެން ކުދިންތައް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓެވީ!
ގާޒާއަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދޭން ފެށިތާ 6 މަސް ވެގެން ދިޔަ އިރު އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ ރައްޔިތުންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ހުރަސް އަޅާ ދެމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކާއެތިކޮޅެއް ބޯފެންފޮދެއް ނުލިބި ހާންތިވެގެން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 21:50:19
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ފަރުވާ ދެނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ
އިމިގްރޭޝަންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކުރިމަތީގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ވޭނެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދަމު 2:30 ހާއިރު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 20:39:36
"ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާ" ވާހަކަ ދެއްކި މައްސަލަ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވިނަމަ، މެންބަރެއްގެ "ދަތްދޮޅި ދުއްވައިނުލާ" ހުރެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިއްޔެ ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ މައްސަލަ،
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 18:32:48
ގުރައިދޫގަ ބިން ހިއްކީ އާންމުން ބޭނުންވި ގޮތަކަށް ނޫން، އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަދޭނަން: ރައީސް
މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކ. ގުރައިދޫގައި ބިން ހިއްކާފައި ވަނީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ތެރޭ އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 17:41:06
ރަށްރަށްށް ދޭ ގޮތަށް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން 50 ޓަނު ކަރައާއި 10 ޓަނު ފިޔާ އަދި 50،000 ކާށި ހަދިޔާކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް ދިވެހިންނަށް ކާއްޓާއި ކަރާ އަދި ފިޔާ ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓު ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން މިއަހަރު ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައިވާނީ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 16:08:36
ކެޔޮދުއަށް ރައީސް ދެއްވީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފައްޓަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
ވ. ކެޔޮދޫގައި މި އަހަރު ތެރޭގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފައްޓަވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް މިފަދައިން ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 16:06:59
ހުޅުމާލެ ފޭސް2ގެ ވަގުތީ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައިވާ ވަގުތީ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ނިންމައިފިއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ފޭސް2ގެ ވަގުތީ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅި
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 16:03:45
ނީލަން ފިހާރަތައް ހިންގުމަށް ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިން ބިމެއް ހަމަޖައްސައިފި
ނީލަން ފިހާރަތައް ހިންގާނެ ބިމެއް ހުޅުމާލެއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ނީލަން ފިހާރަތަކުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއެކު އެތަންތަން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 16:02:03
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި އަދިވެސް 147 މިލިއަން ރުފިޔާ، ރޯދައިގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ދެވޭނެ: ޝިޔާމް
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ރޯދައިގެ ކުރިން ދެވޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހަފްތާ 14 މަގު ޗާޓުގައި އެ މިނިސްޓްރީއަށް މަތިކޮށްފައިވާ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 16:00:46
ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުން ލިބޭ ޓީޖީއެސްޓީ އިން ވަކިވަރެއް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދާނަން: ރައީސް
ރަށްރަށުގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ލިބޭ ޓީޖީއެސްޓީގެ ވަކި ވަރެއް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 11:52:07
ގޯހެއް ހެދިއްޖެކަން ގަބޫލުކުރެވި، ރައްޔިތުން ތިބީ ހެދުނު ގޯހުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް: ސޯލިހް
ގޯހެއް ހެދިއްޖެކަން ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ތިބީ ހެދުނު ގޯހުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 11:29:36
ގާޒާގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދިވެހިންގެ އެހީގައި ކާބޯތަކެތީގެ 5000 ޕެކޭޖް ބަހައިފި
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް އަމާޒުކޮށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ކާނެ އެއްޗެއް ނުލިބި، ބަނޑުހައި ހޫނުކަން އިންތިހާއަށް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހިންގެ އެހީގައި ކާބޯތަކެތީގެ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 11:27:37
ކުށްކުރާ އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 817 ބިދޭސީއަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީންނާއި ކުށްތަކަށް އަރައި ގަންނަ ބިދޭސީން ހިމެނޭ ގޮތަށް 817 ބިދޭސީއަކު އެމީހުންގެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 11:22:53
ގޫގްލްގެ އޭއައި ވަގަށް ނެގި ޗައިނާ ދަރިކޮޅުގެ އިންޖިނޭރަކު އަތުލައިގެންފި
ސާޗް އެންޖިން ޖަޔަންތް ގޫގްލްގެ އިންޖިނޭރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު އެތާނގެ އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭ ފައިލްތަކެއް ވަގަށް ނެގިކަން ފަޅާ އަރައި އަތުލައިގެންފިއެވެ. އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅެ ޗައިނާ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 11:16:05
އެކްޓަރު ޕުލްކިތުގެ ކައިވެނި މި މަހު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޕުލްކިތު ސަމްރާޓް 40، މި މަހު ކައިވެނިކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެކްޓަރު ޕުލްކިތު ކައިވެނިކުރަނީ އޭނާގެ ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކްރިތީ ކަރްބަންދާ 33، އާއެވެ.
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 07:21:32
7 އަހަރު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެހަނދާނުގައި މިއަހަރު
ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އެހަނދާނުގައި ޝޯ މިއަހަރު ބާއްވާ ގޮތަށް ޕީއެސްއެމްއިން ނިންމައިފިއެވެ. މި ޝޯ އެންމެފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިފަހަރުގެ ޝޯ ފަސް އެޕިސޯޑަކަށް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 07:20:16
ކުންފުންޏާ ހަވާލުވިއިރު އެޗްޑީސީގެ ދަރަނި 10 ބިލިއަނުގައި، އޮޑިޓް ހެދުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާނަން: ފަޒުލް
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހައުސިންގް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ކަންކަމުގެ އޮޑިޓް ހެދުމަށްފަހު މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-07 00:21:18
ފެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިރެއިން މިރެއަށް ފަށާނަން: ރައީސް
ވ. ފެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިރެއިން މިރެއަށް ފަށްޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދ، މ އަދި ވ އަތޮޅުގެ ބައެއް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 23:52:45
ސީލައިފްއިން ފްލެޓް ގަތް 203 މީހަކަށް ހިޔާ ފްލެޓް ދީފި
ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން 203 ހިޔާ ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަޒުލް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 23:29:58
ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތާރީހީ ރެކޯޑުތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި މާލެފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް
ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތާރީހީ ރެކޯޑުތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި މާލެފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. މި އަރުޝީފު ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައެވެ. މި އަރުޝީފް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 22:14:23
މީޑިއާތަކަށް ވަނީ އޮޅުވާލާފައި، އެމްޓީސީސީގެ ބޮޑު ދަރަންޏާއެކު ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް: ޒިޔާދު
އެމްޓީސީގެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެމްޓީސީއާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް ކުރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ދީފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ނޫންކަމަށް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަބްދުﷲ ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 22:10:08
އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި
އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖެއިން މިފަދައިން ގޮވާލާފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބެސެޑަރު ޑރ. އަލީ ނަސީރު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 19:09:00
އަލަށް ތަމްރީނުވާ ޒުވާން ހާތީބުންނަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުއްދަ ދޫކުރާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފެށި "ޒުވާން ހަތީބު" ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން އަލަށް ތަމްރީނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު، ރަސްމީ ހުއްދަ ދޫކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 18:12:11
އޮފީސް ފޯ ސިވިލް ރައިޓްސްއަށް 40 މައްސަލަ، ގިނައީ އިންތިގާލީ އޮފީހުން އިންސާފު ނުލިބު މައްސަލަތައް
މި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ އޮފީސް ފޯ ސިވިލް ރައިޓްސްއަށް މިހާތަނަށް 40 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަހްމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުޝާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންކޮށްފައިވާ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 18:10:35
ދިއްގަރު ހޮސްޕިޓަލް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާ، 75 ހައުސިން ޔުނިޓް މިއަހަރު އަޅައިދޭނަން: ރައީސް
މ. ދިއްގަރުގައި މިއަހަރު 75 ހައުސިންގް ޔުނިޓް އަޅުއްވާދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ، މ އަދި ވ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ރައީސް ކުރައްވަމުން ގެންދާ ދަތުރުފުޅުގައި
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 18:08:10
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން ނަގަން ފަށާނެ
މި އަހަރު ރަމަޟާން މަހު މާލެ ސަރަހައްދު ބެލުމަށްޓަކައި ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށާފައި ވާކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ އޭރިއާގެ އަމާންކަން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 16:49:43
ރައީސްއާއި އާއިލާއިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ނުގަނޭ، ފަތުރަނީ ދޮގެއް: ހަލީލް
މުލިއާގެއަށް ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ވެއްދި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ދޮގު ހަބަރު ފަތުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ބްލޮކްކޮށްފައިވާ "ދިޔަވަރު އޮންލައިން" ގައި
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 16:38:20
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން ބަދަލު ލިބުން ނާދިރު، ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން: އޭޖީ
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން ބަދަލު ލިބުން ނާދިރު ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނަރަލް އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރީއާއެކު އެ އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 15:27:44
ކެދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީ ރައީސް އޮފީހުން ލިޔުނުކަމުގެ ތަހުމަތު، މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކެދިކުޅުދޫއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ކުރެއްވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ނެގުމަށް ލޯކަލްސް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 15:21:21