×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ދުނިޔެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2019-02-28 18:50:16
ވާދޫގައި ކުއްޖަކު ވިހެއުމަށްފަހު މަރާލަން އުޅެފި
ގދ. ވާދޫގައި ކުއްޖަކު ވިހެއުމަށްފަހު މަރާލަން އުޅެފިއެވެ. އެ ކުއްޖާ މަރާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ބާލިދީ އަކަށްލުމަށްފަހުއެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ 19:10 އެހާ ކަންހާއިރުއެވެ. ވާދޫ އިން "ވަގުތު"
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-26 21:45:58
ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމަށް އެމްޕީ ޚަލީލް ރައީސް އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފި
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އައްޝައިޚު އިމުރާން އަބުދުﷲ އައްޔަން ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.އަބްދުﷲ ޚަލީލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމަށް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 22:19:38
ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމުން އައިޕީޔޫ އިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ބަދަލުކޮށްފައި ވާތީ އިންޓަ-ޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ. އައިޕީޔޫގެ ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 22:07:40
ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވައިފި
ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޝަނެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފައްދަވައިފިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 20:58:53
ސިޔާސީން ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އުފައްދަވައިފި
ސިޔާސީން ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކޮމެޓީއެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 20:55:52
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝާ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އެދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ބައްދަލުކުރެއްވީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 20:39:34
ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ސީއެސްސީގެ މެމްބަރަކަށް މިހާރު ހުންނެވީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 19:55:47
މިރޭގެ ބޮޑު ޖާފަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް އަރުވައިފި
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ އޮންނަ ބޮޑު ޖަފަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމަނިކުފާނު ދައުވަތު އަރުވައިފިއެވެ. ޖަޒީރާ ޖާފަތުގެ ނަމުގައި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 19:07:26
އިތުރު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ރައީސް ދެއްވައިފި
މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަދަ އިތުރު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މާލޭގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 18:39:22
ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުހުތާޒާއި ގާޒީ ނިހާން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި
ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި، ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް މުހްތާޒު މުހުސިނާއި، ގާޒީ އަހްމަދު ނިހާން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 18:32:32
ތޫފާން "ގާޖާ" ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 45 އަށް އަރައިފި
މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބޭ އޮފް ބެންގާލް ގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާން "ގާޖާ" އިންޑިއާގެ ޓެމިލް ނާޑޫއަށް އަރައި، މިހާތަނަށް މި ތޫފާނުގައި 45 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 17:53:22
އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާއަށް މި އެރީ "ތޫފާން މޭގަން" ތަ؟
ޤައުމެއްގެ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބަދަލު އަންނަން 24 ގަޑިއިރަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ގިނަ އިރެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، ރަސްކަމެއްގެ ކަންކަމަށް ބަދަލު އަންނަން ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނެގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 17:34:46
ސީޝެލްސްގެ ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ އަފީފް ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ޤައުމެއްކަމުގައިވާ ސީޝެލްސް ކެބިނެޓް ސެކެރެޓަރީ، މުޙައްމަދު އަފީފު މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 17:20:49
ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ހަމަޖައްސަނީ
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިއްޔެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވި، ރައީސް އިބްރާހީމް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 16:57:01
ޚަޝޯޤީގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިން ކުރި ތަޙުޤީޤު ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އާއްމު ކުރަނީ
ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާ ސައުދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯޤީގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 16:53:37
ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސް ސޯލިހާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަންސް ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕޮރޭޝަން (ސާކް)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަމްޖަދް ޙުސައިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-11-18 16:48:43
މެންބަރުންގެ މުސާރަ ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރަން އަދުރޭ ވައުދުވެއްޖެ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ލިބިއްޖެނަމަ މެންބަރުންގެ މުސާރަ 150000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އަށް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-10-24 22:25:00
ފަސްޓް، ރެލިއަބްލެ އަންޑް އުންބިއަސެޑް ނެޥްސް
11 ގަޑިއިރު ކުރިން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-09-23 22:54:05
މަހްމޫދް އައްބާސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ދެރަވެގެން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު، ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އައްބާސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ، ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަނެއްގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 05:38:48
ގޮތްނޭނގޭ "ބިރުވެރި" ޖަނަވާރެއް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ
އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޑެންޓަންގެ ޖަންގައްޔެއްގެ ތެރެއިން، މީގެ ކުރިން ފެނިފައިނުވާ ގޮތްނޭގޭ ޖަނަވާރެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އޮފިޝަލުންނާއި ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވަނީ،
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 04:34:44
ޓީޗަރަކު ޓްރަމްޕް ލަދުގަންނަވާލައިފި
އެމެރިކާގެ ދެކުނު ކެރޮލީނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގްރީންވިލްގެ ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރަކު، އެޤައުމުގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ލަދުގަންނަވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 03:56:49
މައިންބަފައިން އަހަރެން "ވިއްކާލީ"، މަދު ފައިސާކޮޅަކަށްޓަކައި
އުފެދުމުގައި އަހަރެންނަށް ރީތި ސިފައަކާއި ބައްޓަމެއް ލިބިފައި އޮތުމަކީ އަހަރެން ކުރާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ތޫނު ކަޅިރަވައަކާއި ދިގު އެސްފިޔަތަކަކާއި ފިރިހެނުންގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ފަދަ ދޮންކަމެއް ލިބިފައި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 02:56:50
ތިން ދިވެހިންނާއެކު ބެހެމުން ދިޔަ ޑިންގީއެއް ސަލާމަތްކޮށްފި
ލާމު އަތޮޅުގައި ރިސޯޓްއެއް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ރަސްގަރަހައިން އެއަތޮޅު މާވަށަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ޑިންގީއެއް ބެހެމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޑިންގީގައި ތިބި ތިން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 01:59:06
ރާމޯސްއާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހަތަރު ލައްކައަށް އަރައިފި
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ލިވަޕޫލްގެ މުހައްމަދު ސަލާހު އަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސްއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރި މީހުންގެ އަދަދު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 01:14:30
އައިފޯން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް 50 ޑޮލަރު ދެނީ
ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤްބޫލްކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެޕަލް ،ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އައިފޯންތަކުގެ ސުޕީޑް އެކުންފުނިން ދަށް ކުރުމާއެކު، އެކުންފުނިން އައިފޯން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށްވަނީީ މަޢާފަށް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 00:47:48
ނުކުޅެދޭ ފަރާތެއް ދެ ފުލުހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި
ފްލޮރިޑާގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ގޮޑިއެއްގައި އިން މީހަކު ވަޅިން ހަމަލާދީ ދެ ފުލުހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މިމީހާ ފުލުހުންނަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފައިވަނީ މީހަކު 9 އިންޗީގެ ވަޅިއެއް ހިފައިގެން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 00:40:29
މާދަމާ ރޭވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް ބަލަނީ
ކުރީގެ ރައީސް މަޢޫމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބަދުﷲ ސަޢީދާއި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 00:36:52
ހިޔާ މަޝްރޫޢުއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް، މިހާތަނަށް 40،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ނަގައިފި
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީ ކުރި ފްލެޓްތަކަށް އެދި ތިން ހަފްތާ ތެރޭގައި 40،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމް ނަގައިފިއެވެ. ހައުސިންގެ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 00:34:39
" މޯލްޑިވްސް - ނެޗުރަލް ސަސްޓައިނަބަލް " ކޮންސެޕް ދިވެހި އަސްދަނޑިން ބޭރަށް
މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ލޭނާރޭ ބުނާ އަޑު އަހަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ހަޤީޤީ ލޭނާރަށް މަސްވެރިކަން ވާނީ މަސްވެރިކަން އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ދިވެހިން ބޭރުގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2018-05-29 00:33:43