×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ދަނީ ގޮންޖަހަމުން، ކުރިމަގު ބަނަ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފަރާތުން މުޅިން ވެސް ފެންނަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގޮންޖަހަމުންދާތަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޯދަ މަހު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 18:28:52
ގާޒާ ޝަހީދުންގެ އަދަދު 30،000 އިން މައްޗަށް
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 33،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 18:01:36
ލަފާ ދިނުމުގައި އިސްކުރާނީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޯދަ މަހު އިންތިހާބު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ފާސްކުރި ބިލު ތަސްދީގު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަށް ލަފާދިނުމުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 18:01:17
މަޖިލީހުގެ 33 ޕަސަންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން އިސްލާހެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 33 ޕަސަންޓު ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މި އިސްލާހު ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ އައްޑު މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:42:37
"ޔޯދާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލީ ވައިގެ ތެރޭގައި
ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޔޯދާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ވައިގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގެ ޓީމާއި ނޫސްވެރިންނާ އެކީ ބޭއްވި ފްލައިޓް ދަތުރެއްގެ މަތީގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:39:10
މޯލްޑިވިއަނުން ލަންކާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަމުން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައުި ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ އެއާލައިން އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސް އައިއޭއެސް) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:30:43
ޑީސެލް ނެތިގެން ހިތަދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ދޮޅުމަސް
ޑީސެލް އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ނެތިގެން ހިތަދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތާ ދޮޅު މަސް ވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫސީޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:23:18
ކުއްޖަކަށް ގެއްލުން ދިން އަންހެނަކު ހޯދަނީ
ކުޑަކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި މައްސަލައެއްގެ ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން އަންހެނަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ހޯދަނީ މާލޭގެ މ. ތަރިވިލާގޭ، ފާޠިމަތު އަހުމަދު، 37، އެވެ. ފުލުހުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:16:05
އިންތިހާބާ ބެހޭ ބިލު ތަސްދީގު ކުރުން ރައީސަށް ލާޒިމު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލި އިންތިހާބާ ބެހޭ ބިލު އަލުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން އެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަކީ ރައީސަށް ލާޒިމު ކަމެއް ކަމަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:16:03
ކާޖޮލް ދެން ފެންނާނީ ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި
ފުލުހެއްގެ ރޯލު ކާޖޮލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދޯ ޕައްތީ" ގެ ޓީޒާއެއް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ކާސްޓްގައި ޒުވާން ބަތަލާ ކްރިތީ ސެނަން ވެސް ހިމެނޭ މި ފިލްމަކީ ދެ އަންހެނެއްގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭނެ އެއްޗެކެވެ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 17:08:18
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ 500 ފުރުސަށް ހުޅުވާލައިފި
ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ 500 ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާ މިއަދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 16:54:59
ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ފާސްކުރަން އިސްލާހެއް
ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 15:43:19
އުތުރުގެ ދަތުރަށް ފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަަހު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ހއ، ހދ، ށ އަދި ނ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ހަ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 14:53:33
ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ޖުލައިގެ ފަހުން ފަށަނީ
މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ޖުލައި މަހުގެ ފަހުން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލުވުމުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 14:38:36
މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް ރައީސަށް ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ: އެމްޑީޕީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތްއޮތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް މިހާރު އޮތް އިޚްތިޔާރެއް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 14:10:06
އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު އަލީ ޒާހިރަށް
ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ އަލީ ޒާހިރަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދު ކޮށްފިއެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދައެއްނުކުރެއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 13:27:35
އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ހިޔާނާތް: ތިން މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) މެދުވެރިކޮށް ގަތުމުގައި ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގައި ހިޔާނާތުގެ އަމަލުތަކެއް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 12:57:33
ޕީޖީ ޝަމީމުގެ އަތުލިޔުން ފޮންޓަކަށް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ އަތުލިޔުން ފޮންޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެފި އެވެ. "މަގޭ ހުސޭނު" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ފޮންޓު ނެރުނީ އިއްޔެ އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 12:09:45
ސޮނާކްޝީ އަށް އާ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމެއް
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އާ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިކަން މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށް އޭނަ ބުނީ މިއީ އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް ކަރަން ރަވަލް ޑައިރެކްޓްކޮށް، ވިޝާލް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 11:45:13
އިންތިހާބު ފަސްކުރާ ބިލަށް އޭޖީގެ ލަފާ ހޯދާނަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރި މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ ބިލަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމްގެ ލަފާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފި އެވެ. ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 11:23:45
ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔާގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ބާޒާރަށް
ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ގެނައި އަލުއްވާއި ފިޔާ އަދި ބިހުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ބާޒާރަށް ނެރެ، ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެ ތިން ބާވަތުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މާލެ ގެނެސް މިހާރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 11:08:05
ޗައިނާ އީސްޓަން އެއާލައިން އަލުން ރާއްޖެ އަށް
ކޮވިޑާ ވިދިގެން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ހުއްޓާފައި އޮތް ޗައިނާގެ އީސްޓަން އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި އެވެ. އެ އެއާލައިނަށް ރޭ މަރުހަބާ ކިޔަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 10:52:17
ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރު
ދެކުނުގެ ކޮރެއާގައި ޑޮކްޓަރުން މަދުކަމުން ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ޑޮކްޓަރުން ހަޅުތާލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ. މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ގިނަ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 10:34:12
ހޮޅުމީދޫ އާބާދު ކުރަން ނިންމައިފި
ނ. ހޮޅުމީދޫ އާބާދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިކަން އިއްޔެ އިއުލާން ކުރެއްވީ އެ މަނިކުފާނު އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 10:16:51
މެންބަރުންގެ އަދަދާ ގުޅޭ އިސްލާހު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު، އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އިސްލާހެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ އިސްލާހު މަޖިލީހުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 10:12:16
އެެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ އިން ވެސް ހޯދާނެ
މާދަމާ ރާއްޖޭގައި އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އިރު، ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އޭގައި އިންޑިއާ އަށް ވެސް ބަލި މީހުން އުފުލަން ހުއްދަ ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ހެލްތު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 10:05:41
ދީޕިކާ ވިހާނީ ސެޕްޓެމްބަރުގައި
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބަލިވެއިން ވާހަކަ ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރްގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މިކަން އިއުލާންކޮށް ބުނެފައި ވަނީ ދަރިފުޅު އުފަންވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 09:52:25
އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ
އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިކަން އިއުލާންކުރެއްވީ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރޭ ނ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 09:28:14
ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުވީ ފެނަށް: މަލީހު
ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަތޮޅު ތެރެއަށް ފެއްޓެވި ކެމްޕޭން ދަތުރަކީ ފެނަށްވި ދަތުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ފާޑު ޖޯކް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 09:12:32
ޒަކާތު ހައުސްގެ ޓީމެއް އައްޑު އަށް
މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސްގެ ޓީމެއް މިއަދު އައްޑު އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެތަނުގެ ތިން ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މި ދަތުރަކީ އަންނަ މަހުގެ 2 އާ ހަމައަށް ޒަކާތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކުރާ ދަތުރެކެވެ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 08:55:25