×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ހިތަދޫ އިން ގެނބުނު އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ
ހިތަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދަށް ގެނބުނު އަންހެން މީހާ، އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެއެވެ. އެނާގެ މަރުވި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދީ އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 20:39:48
މެންބަރުންގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ދައްކައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާ ވާހަކަ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 20:39:13
ހިތަދޫ ފަތާ ސަރަހައްދަށް ގެނބުނު އަންހެނަކަށް ފަރުވާ ދެނީ
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދަށް ގެނބުނު އަންހެނަކަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހިތަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުން މި އަންހެންމީހާ ސީދާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 20:13:59
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އެންމެ ކުރީގައި އައްޑޫ އޮންނާނެ
ރާއްޖޭގެ މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އައްޑު ސިޓީ އޮންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް މިއަދު އައްޑޫ އަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 18:50:43
އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން މަނާކުރަން ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި
އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން މަނާ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ގޮވާލައިފި އެވެ. ރާއްޖެއިން މިގޮތަށް ގޮވާލާފައިވަނީ، އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ ހަނގުރާމަ ވަގުތުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 18:19:00
ޔޫރަޕްގައި "ޕެރޮޓް ފީވާ" ފެތުރެނީ
ދޫނިސޫފާސޫފީގައި އެކުލެވޭ ޖަރާސީމެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ "ޕެރޮޓް ފީވާ" މިހާރު ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗް އޯން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 18:11:16
އެންމެ މަޤްބޫލު މަންޒިލުގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެވޭނެ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު މަންޒިލުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދެމިތިބެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އިބްރާޙިމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ފައިސަލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 18:06:25
ސަރުކާރަށް އަސަރުކޮށްފި، ޔާމީން މިނިވަންވުމުން ބުއްދި ގޯސްވާނެ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކުން މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަސަރުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވީ ދުވަހަކުން އެ ބޭފުޅުންގެ ބުއްދި ގޯސްވާނެ ކަމަށް ޔާމީންގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 18:01:43
ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަށް މުއްސަނދިކަން ލިބޭނެ ކަންކަން
ސަރުކާރުން ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަށް މުއްސަނދިކަން ލިބޭނެ ކަންކަން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މ. ދިއްގަރުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަަކަފުޅުދައްކަވަމުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 17:42:36
ޒުވާން ޚަތީބުންނަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ހުއްދަ ދޫކުރަނީ
އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރާނެ ޒުވާން ޚަތީބުން ތަމްރީނު ކުރަން ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗަށް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުއްދަ ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 17:41:19
"އެ ހަނދާނުގައި" މި ރޯދަ މަހު ފެންނާނެ
ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމުން ކުރިން ރޯދަ މަހު ބާއްވަމުން އައި މަގުބޫލު ލަވަ ޝޯ "އެ ހަނދާނުގައި" މި އަހަރު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ޝޯ އަލުން ބާއްވަން މި ނިންމީ 7 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެވެ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 17:17:42
މުލިއާގޭގައި ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ނުހުންނާނެ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ މުލިއާގޭގައި އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ކަމަށް ބުނެ ފޮޓޯއަކާ އެކީ ފެތުރި ވާހަކަތަކަށް ރައީސް އޮފީހުން ރައްދު ދީފި އެވެ. ފަސްޓްލޭޑީ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 16:56:02
10 ފަރާތަކަށް ބަދަލަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވޭ
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 10 ފަރާތަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރަން ނިންމި މައްސަލަ މުރާޖައާ ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެޓާނީ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 16:43:03
ހަނިމާދޫ-ޓްރެވިންޑްރަމް ދަތުރު އަލުން ފަށަނީ
ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ހަނިމާދޫއާއި ޓްރެވިންޑްރަމް ދެމެދު ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަންއިން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 16:13:57
ބަޔާން ބާތިލުކުރަން އެލްޖީއޭ އަށް ނޭންގޭނެ: އޭޖީ
ކައުންސިލްތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވާމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް ނޭންގޭނެ ކަމަށް ބަންޑާރަނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރާއްޖޭގެ އެކި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 15:08:42
މޫނަކަށް ނުބަލައި ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާނަން
މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ނުބަލައި ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަދި އެމަނިކުފާނަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 14:38:56
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އައްޑު އަށް
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އައްޑޫސީޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޝާހިދު އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 12:50:47
ރައީސް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ ވައުދުތައް ފުއްދަވާނެކަމަށް
ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ކަމަށާއި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ. މ. އަދި ވ. އަތޮޅުގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 12:37:09
ޕީޖީ އޮފީހުގެ އާކައިވް ފުވައްމުލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގައި ރައްކާކޮށްގފައި ހުރި ހުރިހާ ކުށުގެ ރެކޯޑްތަކާއި މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އެ އޮފީހުގެ އާކައިވް ފުވައްމުލަަކަށް ބަދަލުކޮށް، ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 12:27:55
އާލިއާގެ ސްޕައި ޔުނިވާސްގެ ޝޫޓިން އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް
އިންޑިއާގެ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓްގެ ސްޕައި ޔުނިވާސްގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ފަށާނެކަން އެ ފިލްމު އުފައްދާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓާ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 12:14:54
ބްލެޓް މާކެޓްގައި ޑޮލަރުގެ ރޭޓް އެބަ ދަށްވޭ: ނަޝީދު
މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ ރޭޓް ދަށްވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިއީ މި ސަރުކާރުން ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓައިލުމާ ގުޅިގެން އަންނަން ފެށި ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 11:55:14
ކަޅުއޮށްފުންމި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
އާރަށުގައި އޮތް ކަޅުއޮށްފުންމި މާލެ ގެނެސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަފްތާ 14ގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 11:51:35
މިސް ވޯލްޑްގެ ހޯސްޓަކަށް ކަރަން
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ 71 ވަނަ މިސް ވޯލްޑް ހަފުލާ ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޝަރަފު ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 11:38:16
ރޯދަ މަހު ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތައް ފެމިލީ ކޯޓުން އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެ ކޯޓުން ބުނީ ރޯދަ މަހު ކޯޓުގައި ކައިވެނިކޮށް ދޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި 9:30 އިން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 11:18:11
ފޭދޫ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން މާދަމާ ރޭ
މިދިޔަ މަހު އައްޑޫ ފޭދޫގައި ބޭއްވި "ފޭދޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1445" ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ މުބާރާތް ފޭދޫ ސްކޫލާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރި ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުން ބުނީ ނަތީޖާ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 11:11:32
ރައީސް މުއިއްޒު މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މެެދުރާއްޖެތެރޭގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ދ. މ. އަދި ވ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 11:02:58
ބަހާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް އާރްއޯއެލްގެ ފަންނީ އެހީ
ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރްއޯއެލް) އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު އާދަމް ނަސީރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 10:58:34
ޖާންވީ އަށް ދެކުނުގެ އިތުރު ފިލްމެއް
ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބަތަލާ މި ފަހަރު ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ތެލެގޫ އެކްޓަރު ރާމް ޗަރަން ބަތަލުގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 10:47:45
ވިލާ ކޮލެޖަށް ސްމާޓް ކްލާސްރޫމް
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރައިވެޓް ކޮޖެލް، ވިލާ ކޮލެޖްގައި ޗައިނާގެ ވާވޭ އައިސީޓީ އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ސްމާޓް ކްލާސްރޫމްތަކެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ފިއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 10:25:55
ޗައިނާ އިން ހިލޭ އަސްކަރީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށް ދޭނެ
ޗައިނާއާ އެކީ ސަރުކާރުންވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ އަސްކަރީ އާލާތްތައް ފޯރުުކޮށް ދިނުމާއި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ވެސް ފޯރުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-03-06 10:16:11