×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ގާނޫނާއި ހިލާފަށް މައުމޫންގެ އޮފީހަށް ވަނުކަމީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ދިން ހަމަލާއެއް: ނަޝީދު
ޕީޕީއެމްގެ އިންތިހާބީ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހ. ތެމާގައި ހިންގަމުން ދިޔަ އޮފީހުގައި ހުރި ޕީޕީއެމް ނަންބޯޑާއި ދިދަ ނެގުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ދިން ހަމަލާއެއްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-31 22:54:50
ހުއްދައާއި ނުލާ ވަދެ އޮފީހަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ދައުވާ ކުރާނަން: މައުމޫން
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އޮފީހަށް ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ވަދެ ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-31 22:02:28
މައުމޫން ހިންގަވާ ޕީޕީއެމް އޮފީހުގެ ނަންބޯޑާއި ދިދަ ފުލުހުން ގެންގޮސްފި
ޕީޕީއެމްގެ އިންތިހާބީ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހ. ތެމާގައި ހިންގަވަމުން ގެންދިޔަ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ޖަހާފައިވާ ނަންބޯޑާއި އެތަނުގައި ހުރި ޕީޕީއެމް ދިދަ ނަގައި އެތަނުގައި މައުމޫންއަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-31 19:55:19
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ފުލުހުން ލައްވާ ޖަރީމާ ހިންގުވާ، އެއީ ގޮންޖެހުމެއް: ރިޔާޒު
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ފުލުހުންގެ މަދު ބަޔަކު ލައްވާ ޖަރީމާ ހިންގުމަކީ ގައުމީ ފުލުހުންނަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ކަމިޝްނާ އޮފް ޕޮލިސް އަދި މިހާރު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-31 14:15:49
ރައީސް މައުމޫންގެ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ހުއްޓުވާނަން: ޕޮލިސް
ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އޮފީސް ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް އަމަލީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅައި އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-31 13:41:47
ބިދޭސީ މީހާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި 3 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން ލ. ފޮނަދޫން ވީނުވީއެއް ނޭގި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީ މީހާ މަރާލުމަށްފަހު އެއްލާލާފައި އޮތްވާ ފެނުނު މައްސަލާގައި 3 ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށައް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފޮނަދޫ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-31 13:26:09
ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ 7 ވަނަ ސީޒަނުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި
ގިނަ ބަޔެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެޗްބީއޯގެ ޓީވީ ސީރީސް، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ 7 ވަނަ ސީޒަނުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ. ޓްރެއިލާގައި ފެނިގެން ދަނީ ޝޯގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ތިން ކެރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-31 10:43:07
މައުމޫންގެ "ޕީޕީއެމް" އޮފީސް ބަންދު ކުރަން އަމުރުކޮށްފި
ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ރައީސް މައުމޫން ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހ. ތެމާގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ އިންތިހާބީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 23:48:25
ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ
އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު ކައިރިއަށް ސްނޯކެލިންގްއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ޚަބަރެއްނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރިސޯޓު ކައިރި ވިލުތެރޭ އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނުނު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 21:11:40
އައްޑޫ ކައުންސިލާއި ސީއެސްސީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް
މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 20:28:57
ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް، ރައީސަށް އޮތީ އިސްތިއުފާ: އަލީ
ދިވެހި ސަރުކާރާއި އަދި ރައީސް ޔާމީނާއެކު ދެން ކުރަން ޖެހޭ މަޝްވަރާއެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުފާ ދިނުން ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލީ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 20:04:02
ސްނޯކެލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު ކައިރިއަށް ސްނޯކެލިންގްއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ޚަބަރެއްނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓު ގާޑުން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެރިޔަދޫ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 19:55:25
ކުނި އުފުލަން އައްޑު އަށް އާ ވެހިކަލް ގެނެސްފި
ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ފަރާތުން އައްޑޫގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ވެހިކަލްތައް އައްޑޫއަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފޭދޫ ބަނދަރަށް ވެމްކޯގެ ވެހިކަލްތައް ގެނައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 19:46:21
ފުލުހުންނަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 34 މިލިއަން ރުފިޔާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި 34.1 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 19:13:46
ވަޒީފާއަކީ މުސާރަ އަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުން!
ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ވަޒީފާގެ ބުރަކަން ތަހައްމަލް ކުރަން ޖެހި އަބަދު ޗުއްޓީއެއް އެދިއެދި ތިބޭ މީހުންނެވެ. "ތާޑްހޯމް" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން 10،000 ޑޮލަރުގެ މުސާރައަކަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 16:49:09
ބީއެމްއެލްގެ އާ ބްރާންޗެއް ގަމުގައި ހުޅުވައިފި
އަހަރެންގެ ބޭންކް ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މުޖުތަމައަށް ލާބައާއި ފައިދާހުރި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންއަންނަ އިރު ބޭންކުން ވަނީ މިއަދު ލ. ގަމުގައި އާ ބްރާންޗެއް ހުޅުވާފައެވެ. އޭޓީއެމް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 15:34:14
އަނަސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރުން ނަޝީދު ކުށްވެރިކޮށްފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް، އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުން ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 14:40:22
ފޮނަދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ
ލ.ފޮނަދޫ އިން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއްސުރެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މިބިދޭސީ މީހާ ފެނިފައިވަނީ އެރަށުގެ އަތިރިމަތިން ކަމަށް ފުލުހުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 14:27:24
ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒްގެ ކުރިއެރުން ގެއްލިއްޖެ: ސައުދު
ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒްގެ ކުރިއެރުމާއި މެދު އުއްމީދު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގއ.ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ޙުސައިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ސައުދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ،
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 11:29:27
ސަލްމާންގެ އާއިލާ ރާއްޖޭގައި
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާންގެ ކޮއްކޮ އަރްޕިތާ ހާންގެ ދަރިފުޅު އާހިލް ޝަރްމާގެ ފުރަތަމަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ އާއިލާގެ ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ސާޅީހަކަށް މެމްބަރުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 10:36:08
ކުއްޖަކު އައިސޮލޭޝަން ވޯޑަށް ބަދަލު ކުރަން ފުލުހުން
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ ކުއްޖަކު އައިސޮލޭޝަން ވޯޑަށް ބަދަލު ނުކުރެވިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 10:20:31
ގެލެކްސީ އެސް8، ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް ސީރީސް އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، އެސް8 ރޭގައި ދައްކާލައިފިއެވެ. ރޭގައި ދައްކާލި އެސް 8 އާއި އެސް 8 ޕްލަސްގެ ފުރިހަމަ ކަމުން ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި އާޝޯހު ވެފައެވެ. ހޯމް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 09:57:03
ޓީވީއެމުން ކާޓޫން ދެއްކުން ހުއްޓާލައިފި
ދައުލަތުގެ ޓީވީ، ޓީވީއެމް އިން އިސްލާމް ދީނުގެ ވަހުދިއްޔަތު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ފައްޓަވާދެއްވި "ތަރިކަ" ޕުރޮގްރާމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކާޓޫނު ދެއްކުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ޓީވީއެމްގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 09:32:45
ގާސިމް ހާޒިރު ކުރީ ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ގާސިމް ބުނެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-30 09:18:30
ޝްވެއިންސްޓެއިގާ އަށް އެމެރިކާއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ބަސްޓިއަން ޝްވެއިންސްޓެއިގާ އެމެރިކާގެ ޗިކާގޯ ފަޔާއަށް ބަދަލުވެ އެގައުމަށް ދިއުމުން ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. މިސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ޓީމުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-29 21:30:42
މާރިޔާއާއި ވައްޑެއާއެކު ގާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވުމުން ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މާރިޔާ ދީދީ އާއި މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވަހީދު(ވައްޑެ)އާއެކު ފުލުހަށް ހާޒިިރުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެމްއޭ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-29 21:17:49
މި ފެންނަނީ ސަރުކާރު ނޭވާ ހޮޅިއަށްދާ މަންޒަރު: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު
ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ޖަލަށްލުމުން ރައްޔިތުންގެ ނަފްރަތު ނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމަށާއި މިހާރު މި ފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ނޭވާ ހޮޅިއަށްދާ މަންޒަރުކަމަށް ކުރީގެ ކަމިޝްނާ އޮފް ޕޮލިސް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-29 20:40:09
ވެލެޒިނީ "މުރުތައްދުވެފައި" ވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކުފުރުގެ ބަސްތައް ބޭނުން ކުރަމުންއަންނަ އާއިޝަތު ވެލެޒިނީއަކީ އިސްލާމް ދީނުން ބޭރުވެ، މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-29 20:31:48
ކާނަލް ނާޒިމް ގޭބަންދުން ޖަލަށް ގެންދަން އެސްއޯ ފުލުހުން ގޮސްފި
ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ކުށުގައި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ، ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ގޭބަންދުން ޖަލަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. 'އައްޑޫލައިވް'
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-29 14:42:40
އަނެއްކާވެސް އިތުރު 23 މީހަކު ސްވައިން ފްލޫއަށް ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއަށް އިތުރު 23 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި ވާގޮތުން އިއްޔެގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2017-03-29 14:30:10