×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 3 މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް
ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓގައި އަނިޔާވި 3 މީހުންނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ މާލެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ވިލާ ކޮލްޖެ ކައިރިން 11:30 އެހާކަންހާއިރުއެވެ.
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-30 10:15:49
ޕީސީބީގެ މެމްބަރު ކަމުން މުގުނީ ވަކިކޮށްފި
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެކުލަވާލެއްވި ޕީސީބީގެ މެމްބަރުކަން ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަސަން މުގުނީ މަގާމުން ވަކި ކޮށްފިއެވެ.
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-29 21:11:41
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 20 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް،
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-29 17:30:59
އިޒްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރަން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގޮވާލައިފި
އިޒްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރަން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަދު ފާހަގަކުރާ، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-29 16:01:50
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ކުރިމަތިލާން އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލައިފި
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަމުގެ ގޮނޑި އާއި އެކު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ 4 ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މާލޭ މޭޔަރު ކަމުގެ ގޮނޑި
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-29 15:53:33
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓަރ ރަމީލާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވަޒީރު އައިޝަތު ރަމީލާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ. ރަމީލާ ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-29 15:52:41
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވައި އާ ޕާޓީ — ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުއްދަ ދީފިއެވެ. އީސީން ވިދާޅުވީ ޕީޕަލްސް
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-29 15:43:30
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ވަރުގަދަކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ވަރުގަދަކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް މެހްމެތް ސިމްސެކް ވަނީ އިޙްތިރާމުގެ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-29 15:27:44
ދިވެހި ރައްޔިތުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ތާޢިދަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންގެންދާނެ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-29 10:39:58
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ފަޒުލް
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަޒުލްއަކީ ކުރިން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަންވެސް
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 21:17:42
ރައީސް ޔާމީންގެ އާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ދެނީ
ޕީޕީއެމް ދޫކުރެއްވުމަށް ފަހު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ އާ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 20:23:31
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ. 50 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއި އެކު އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 19:53:59
މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީ ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރު ނަގަނީ
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ފަހުމީ މަޤާމާއި ހަވާލުވިތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭ، މަސައްކަތް ފަށްޓަވާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވީ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 19:04:47
އެސްޓީއޯގެ އާ އެމްޑީ އަކަށް ޝިމާދު
ސަަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝިމާދު އިބްރާހިމް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ޝިމާދު ވަނީ އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވައިފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރިން ފިނޭންސް
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 16:56:53
ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފައިސާ ނެގޭ އަދަދު ބޮޑުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގޭ އަދަދަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 15:40:19
ނައީމާގެ މަރު: ތިން މީހަކަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީގައި އެދެފި
ނ. މަނަދޫގައި ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނައީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖި) އޮފީހުގައި އެދިފައިވާކަމަށް
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 14:46:39
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 14:33:08
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކަކު ނިޔާވެއްޖެ
މިދިޔަ ހަފުތާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބާރަށް ދުއްވާފައިދިޔަ ކާރަކުން ތިން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކަކު ރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވެފައި
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 12:23:03
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު
މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-28 11:19:17
ޣައްސާންއަށް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވުމުން މައުމޫންގެ ޝުކުރު ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް
ހަގު ފިރިހެން ދަރިކަލުން ޣައްސާން މައުމޫނަށް ވަޒީރުކަން ދެއްވުމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ޝުކުރު ދަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-18 15:34:02
އިންޑިޔާއާއި އެކު އޮތް ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރާނަން: ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޒަމީރު
ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިންޑިއާއި އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-18 12:45:09
މުލިއާގެ މަރާމާތު ކުރެވެންދެން ރައީސް ދިރިއުޅުއްވާނީ ދިމްޔާތުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީކޮށް ގެކޮޅު ކަމަށްވާ މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު މި ވަގުތު ދިރިއުޅުއްވާނީ އަމިއްލަ ގެކޮޅު ދިމްޔާތުގައެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-18 12:11:46
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ލަންކާގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވެވި ގައުމެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރޭ ކުރުނބާ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-18 10:29:30
ގޯލްޑަން ބޯއީ 2023 ބެލިންހަމްއަށް
އިންގްލެންޑް އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޒުވާން ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޖޫޑް ބެލިންހަމް އަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑަން ބޯއީ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ. ގޯލްޑަން ބޯއީ އެވޯޑަކީ، ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ލީގުތަކުން 21 އަހަރުން
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-18 10:10:57
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް ޝިޔާމް
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުރީގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު ޝިޔާމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-17 22:20:36
ރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ ސިފައިން ނެތް ގައުމަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ނެތް ގައުމަކަށް ހަދާނެކަމަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-17 21:45:30
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ގެ މަގާމަށް އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަނުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް، މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްލަތީފް އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް، މޭޖާ ޖެނެރަލް
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-17 21:06:00
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ގެ މަގާމަށް އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަނުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް، މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްލަތީފް އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް، މޭޖާ ޖެނެރަލް
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-17 21:04:15
ރައީސްގެ ހާއްސަ އެޑްވައިޒަރަކަށް ޢަބްދުއްރަޙީމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ހާއްސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްުދުއްރަހީމް އަބްދުالله އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ސީނިއާ މިނިސްޓަރުގެ ފެންވަރުގައި އަބްދުއްރަޙީމާއި، ސްޕެޝަލް
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-17 20:49:23
ރައީސް ޞާލިޙް ކޮށްދެއްވީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް: އެމްޑީޕީ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ކޮށްދެއްވީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މައި އެކްސް (ޓްވިޓަރ) އެކައުންޓްގައި ކޮށްފައިވާ
އެކި.އެމްވީ - 2023-11-17 20:25:31