×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ނަސްލެއް ނައްތާލަން އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: ދިވެހިރާއްޖެ
ނަސްލެއް ނައްތާލަން އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފިއެވެ. ފަލަޞްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި އޯއައިސީއިން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭގެ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-06 12:31:13
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މ.އަތޮޅުން 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މ.އަތޮޅުން 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މ. މުލަކުގައި ދުއްވާ ލޯންޗެއްގައި ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތި ހިފައިގެން ފަޅުރަށަކަށް ދާކަމަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-06 12:28:16
އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމައާ ބެހޭ ކެބިނެޓަށް ބިންހެލުމެއް
ތެލްއަވީވުން އެސޯޝިއޭޓެޑް ޕްރެސްއަށް މެލާޑީ ލިޑްމަން އާއި ގައްޒާގެ ރަފާހް އިން ޝުރުފާ ޚަބަރު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމައާބެހޭ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުންތައް ހޫނުވެ ބޮޑުވަޒީރު
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-05 20:43:50
ރަމަޟާން މަހުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަވީއްލުން ސައުދީ ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި
މިސްކިތްތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް އަސަރުކުރާކަމަށްބުނެ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރޯދަވީއްލުން ސައުދީ އަރަބިއާ ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-05 14:28:52
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް މާދަމާ މަލިކުގައި ހުޅުވަނީ!
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ ލަކްޝަދީޕްގެ މަލިކު ގައި ހިންގަމުން އައި ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒު ވަރުގަދަކޮށް، ވަކިން ހިންގާ މައި މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-05 14:26:28
ރޯދަމަހު ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި
ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރަމަޟާން މަހުގައި
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-05 12:06:03
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި
އަންނަ އޭޕްރީލް 21 ގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް އިތުރުވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-05 12:04:31
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، އިޤްތިޞާދުގައި ބުންވަރު ޖައްސައި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދަން: ރައީސް
މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، އިޤްތިޞާދުގައި ބުންވަރު ޖައްސައިދީ، ރާއްޖެއަށް އިތުރު އިންވެސްޓަރުން ގެނެސް، އިންވެސްޓަރުންނަށް އިތުބާރު ހޯދުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-04 22:01:02
ދޮޅުމަސްދުވަހަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އިސްރާއީލުން އެއްބަސް: އެމެރިކާ
އިސްރާއީލުން ގައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ގަތުލު އާންމުގެ ހަމަލާތައް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 6 ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް މެދުކަނޑައިލަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާ ސީއެންއެން އިން މިއަދު
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-04 19:36:22
އެމްޕީއެލްގެ ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ތިން މުވައްޒަފަކު ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފޮނުވަނީ
އެމްޕީއެލްގެ ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ޕޮލިސީގެ ދަށުން މި އަހަރު ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް ޢުމްރާ ދަތުރު ހަމަޖެހުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ހެޑް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-04 15:40:33
ބ.މާއްޑޫއަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބ.މާއްޑޫއަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވަން ގަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-04 13:51:36
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ވޭނެއްގައި ޖެހި ނުރައްކާތެެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ިބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ވޭނެއްގައި ޖެހި ނުރައްކާތެެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިިފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގެ ގުލްއަލާމާ ހިނގުމުން ހުޅަނގުން އިރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-04 12:55:52
އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ތަދުބީރީ ބޭސްއެއް ރާއްޖެ ކައިރީގައި ހުޅުވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރައި ގައުމަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ގާތުގައި އޮންނަ ރަށްތަކުގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ “ސްޓްރެޓީޖިކް”
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 22:40:25
ދުވާފަރުގައި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް
ރ. ދުވާފަރުގައި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް އިސްކަންދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 22:37:57
ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިންނަކީ ފުދުންތެރި، މިނިވަން ރައްޔިތަކަށް ހަދަން: ރައީސް
މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިންނަކީ ހުރިހާ މާނައެއްގައި ފުދުންތެރި، މިނިވަން، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެފަތިބި ރައްޔިތަކަށް ހަދަން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 22:36:12
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ރަށު ޕިކަޕުން ނަގާ ފީ އެއްކޮށް އުވައިލަނީ
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ރަށު ޕިކަޕުން ނަގާ ފީ އެއްކޮށް އުވައިލައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު ރ.ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 20:23:29
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރޯދައިގެ ކުރިން ދެވޭތޯ ބަލާނަން: ރައީސް
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 20:21:33
މެލޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޕޭޕަރލެސް އިމްތިހާން މަނިޕާލް ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް މެލޭޝިއާގައި ބާއްވައިފި
ސިއްހީ ތައުލީމް އުނގަންނައިދޭ މަނިޕާލް ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް މެލޭޝިއާ (އެމްޔޫސީއެމް) ގައި މެލޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޕޭޕަރލެސް ޑިޖިޓަލް އިމްތިހާނު ބާއްވައިފިއެވެ. އެމްޔޫސީއެމްގެ ދަތުރު ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގެ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 14:45:15
ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭ
މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 14:43:35
ޓްރާންސްޖެންޑާ އޮޕްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ އީއާރުޕީ ނިޒާމަށް ގެނައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އޮޅުމަކުން: ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް
ޓްރާންސްޖެންޑާ އޮޕްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ އީއާރުޕީ ނިޒާމަށް ގެނައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އޮޅުމަކުން ކަމަށް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ މި އަހަރު އެ ސްކޫލްގެ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 14:41:58
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި 103 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި 103 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ދޫނިދޫގައި މިއަދު ނައްތާލާފައިވަނީ 958 މައްސަލައާއި 197 އިންސިޑެންޓުގައި ހިމެނޭ 3121 އެވިޑެންސް ކަމަށެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-03 13:41:56
އަލިފުށީ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދަށް ބިން އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދަށް ބިން އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. އަލިފުށީ ކައުންސިލުން މިކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-02 22:51:30
ރައީސް ބައިޑަން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރާކަށް ނުވާނެ: ބަންޑާރަ ނައިބު
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިއުންތަކެއް އެކަށީގެންނުވާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓި މައްސަލާގައި ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ މައްޗަށް ކުރަމުންގެންދާ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ފެޑެރަލް ސްޕެޝަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ރޮބާރޓް ހާރ ނިންމަވައިފިއެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-02 21:18:05
ކްރީމިޔާ ބްރިޖް ގޮއްވައިލަން ޖަރުމަނުން ރޭވިކަން އެނގުމުން ރަޝިޔާ ރުޅިއަތުވެއްޖެ
އެސޯޝިއޭޓެޑް ޕްރެސްއިން ދެންމެއަކު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކްރީމިއާ ބްރިޖު ގޮއްވައިލަން ޖަރުމަނުން ރޭވިކަން އެނގުމުން ރަޝިޔާއާއި ޖަރުމަނުގެ މަސްރަހް ވިރިކެކޭ މިންވަރަށް ހޫނުވެ ގޯސްވެއްޖެއެވެ. ރައީސް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-02 21:16:20
ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
މާލޭގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ހ. ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-02 20:52:20
ރައީސްގެ 4 ވަނަ ދަތުރުފުޅު މާޅޮސްމަޑުލަށް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރިއާއި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސްގެ ތިން ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރ.އަތޮޅާއި
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-02 19:13:38
އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތަށް ވާދަކުރައްވާ ބައިޑަން އާއި ޓްރަމްޕް ތިބެންވީ ދާރުލްއާސާރުގައި
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކައިރިވަމުންދާއިރު އަދި އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ދޭތެރޭ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޭގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތަށް ގޮސްފައިވާއިރު ދެން ރިޔާސަތަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-02 18:03:03
މެކްރޯން އުޅުއްވަނީ ނަޕޯލިއަން ހެދިގެން
މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަދުވަހު ރޮއިޓާރސް އިން ޚަބަރު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވާން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ނަޕޯލިއަންގެ މަތިން ހަނދާންކުރަން ރައީސްޕޫޓިންގެ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-02 18:01:07
ޣައްޒާގެ ކޮންމެ ހަތަރު މީހަކުން އެކަކު ތިބީ ބަނޑަށްޖެހުމުގެ މަގުމަތީގައި: ޔޫއެން
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި މިވަގުތު ތިބި ކޮންމެ ހަތަރު މީހަކުން އެކަކު ތިބީ ބަނޑަށްޖެހުމާއި ‘އެއް ފިޔަވަޅު ދުރުގައި’ ކަމަށް އެކުވެރި ދައުލަތުން ބުނެފިއެވެ. އަދި އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-01 16:08:50
ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ސިއްހަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގައި އަންހެނަކު ހޯދަނީ
ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ސިއްހަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގައި އަންހެނަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައި ފޮޓޯ އާންމުކޮށް ހޯދަމުން އަންނަނީ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2024-03-01 16:06:41