×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިސްރާއީލުން ސީރިއާގެ ޑަމަސްކަސް އެއާޕޯޓަށް ދިން ހަމަލާ ރަޝިއާއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
ސީރިއާގެ ޑަމަސްކަސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާ އެކުވެރި ރަޝިއާއިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ ޒަޚަރޯވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނީ، މި ހަމަލާތަކުގެ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-30 00:53:29
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީންސްލޭންޑަށް ހޮނުގުގުރި އެޅުމާއެކު ފެންބޮޑުވާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި
އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ސްޓޭޓްތަކަށް ބޯވާރެއާއެކު ވައިގަދަވެ ހޮނުއަޅަމުން އަންނައިރު، ނިއު ސައުތު ވޭލްސް (އެންއެސްޑަބްލިއު) ސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ. އެންއެސްޑަބްލިއުގެ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-30 00:49:03
ގުރޫޕް މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
މާލޭގައި ހިންގި ގުރޫޕް މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ މާރާމާރީއެއް ހިންގި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު ފަހެއް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-30 00:45:07
ޔަމަނުގެ ހޫތީ ސިފައިން މިފަހަރު ހިފީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ބޯޓެއް!
ޔަމަނުގެ ހޫތީ މުޖާހިދުން މިއަދު ހިފި ބޯޓަކީ އިސްރާއީލުގެ މަހުޖަނެއްކަމަށްވާ، އިޔާލް އޯފަރ ގެ ބޯޓެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއެވެ. އޯފަރގެ ކުންފުނި، ޒޯޑިއެކް މެރިޓައިމަކީ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-29 21:48:04
ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް އިތުރު ދެ ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފި
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގެ މުއްދަތު ހޯމަ ދުވަހަށް ހަމަވުމާއެކު، އިތުރު ދެދުވަހަށް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލާފައި ބޭއްވުމަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-29 21:45:36
ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންއަށް ފައިސާ ދޭން ނިންމި ގޮތް ބަލަން ވަޒީރާ ސުވާލު ކުރައްވަނީ
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންއަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ ފައިސާ ދޭން ރާވާފައިވާ ގޮތާމެދު ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ.ޢަލީ ހައިދަރާ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-29 21:39:43
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފިއެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-29 17:05:04
ވިލިމާލެ ފަރަށް ގެއްލުންވުން: ޖޫރިމަނާ ނުދައްކަން އެފްކޮންސްއިން ކޯޓަށް, ކާމިޔާބެއްނުވި
ތިލަމާލެ ބުރިޖު އެޅުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ސާވޭގައި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް ކުންފުނިން ބޭނުންކުރި ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރައި ތިމާވެށްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-29 16:44:23
އާރްޑީސީ މީއީ އާއިލީ ކުންފުންޏެއްތަ؟ ނޫނީ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްތަ؟
އާރް.ޑީ.ސީގެ މަހާ ރާނީގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް ކުންފުނީގެ ފޮޓޯތަކުން ފެނިގެންދާ ކޮންޕެނީ ސެކްޓަރީ އަމާނީ އާއިލާގެ މެންބަރުން ތަކަކާއި ގިނަ އެކުވެރިން ތަކަކަށް މިވަނީ އެކުންފުނިން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-29 13:53:14
އިޒްރޭލުގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރަން ރައީސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގޮވާލައްވައިިފި
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-29 12:26:43
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ޝާފިއު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގއ.ގެމަނަފުށި, ރިހްލާ، އަހުމަދު ޝާފިއު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ޝާފިއު އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ޝާފިއުއަކީ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-28 23:17:36
ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިިފި
ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒް ކުރުމާއި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރު ހިއްސާާވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-28 19:59:04
އަމިއްލަ ގެތަކުގެ ފުރާޅުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ސޯލާ ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދަން ގޭބިސީތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ”މަގޭ ސޯލާ“ ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްމެއް ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-28 18:47:42
އެއްފަރާތުގައި ކަޅު ފައިސާގެ ބާރު، އަނެއްފަރާތުގައި ރައްޔިތުންގެ ބާރު
އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާކުރުމަށް ނިއުޒިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑަން ހުށައެޅި ސްކީމްއަށް އަމަލުނުކުރަން އެގައުމުގެ އިންތިޚާބީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-28 16:20:41
ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކުގެ އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް އެދިއްޖެ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ޙަގީގަތް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-28 14:37:56
އެމްއެމްސީއާއި ބްރޯޑްކޮމްގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އެ ދެ އިދާރާއާ އިއްޔެ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-28 14:33:01
މިނިސްޓްރީތަކުގެ ނައިބުންގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް ނައިބުންގެ ގޮތުގައި 26 ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 13 މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅުން އައްޔަން
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-28 14:29:06
ގައްޒާގެ މައްސަލާގައި ސްޕެއިނާއި ބެލްޖިއަމްގެ ސަފީރުން އިސްރާއީލުގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް ޙާޒިރުކުރުވައިފި
އިސްރާއީލުން ގައްޒާގައި ހިންގަމުންގެންދާ އަނިޔާވެރި އުދުވާނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުން އިސްރާއީލުގައި ތިއްބަވާ ސްޕެއިނާއި ބެލްޖިއަމްގެ ސަފީރުންނަށް ހޫނުފެން ބޯންދިނުމަށްޓަކައި އިސްރާއީލުގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-27 22:52:58
ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ފޭރިގަނެ ކޮންމުދުވަހަކު ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމު- 2
https://sandhaanu.today/34912/ އާއި ގުޅޭ….. އެ ދިގު މާޒީގައި ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިންސާނުންގެ ލޭ އޮހޮރުވާފައެއްނެތެވެ. ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެބިމުގައި ލޭ އޮހޮރުވާފައިވަނީ ސޮލީބީން އެ ބިމަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-27 18:13:25
ފުލެޓުތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް އޭސީސީއިން 20 ދުވަސްތެރޭ އަންގަނީ
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދޫކުރަން ނިންމި ފުލެޓްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާނެކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން (އޭސީސީ) އާއި ހަވާލާދީ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޢަލީ ޙައިދަރު
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-27 16:31:57
ބާސެލޯނާގެ ކައުންސިލަށް ހަމާސްއިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި
ޣައްޒާގެ މުޖާހިދީންކަމުގައިވާ ހަމާސްއިން ބާސެލޯނާގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ. ހަމާސްއިން ޝުކުރު އަދާކުރީ އެ ޖަމާއަތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ. ”އަހަރެމެން، އިސްލާމިކް ރެޒިސްޓެންސް މޫވްމަންޓް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-27 11:54:22
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިޙް މާފު ދެއްވައި މިނިވަން ކުރެއްވުމާއެކު އަދީބު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މުގުލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މާފު ދެއްވައި މިނިވަން ކުރެއްވުމުން ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 15:36:40
މުސާރަ ނުނަންގަވާ ގޮތަށް ރައީސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ޖަނާހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މަގާމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 13:33:56
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނުގެ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 13:14:16
ސައުދީގެ ދައުވަތަށް އަފްޣާނިސްތާނު ސަރުކާރުގެ ރައްދު
ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރިޔާދުގައި އަރަބި ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ބޭއްވި ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ގައުމުން އަފްޣާނިސްތާނަށް ދައުވަތު ދިންކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަންކުރާ ޠާލިބާނުން
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 12:15:19
ޔޫރަޕުގެ ޝެންގެން ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ވިސާ ނެގޭ ގޮތް ހަދަނީ
ޔޫރަޕުގެ ޝެންގެން ޒޯނުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް އޮންލައިން ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭގޮތް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމާއެކު ކޮންސުލޭޓްއަށް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 12:12:34
މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރާތީ ރައީސް އުޅުއްވާނީ ގެކޮޅުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫހުރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުކަމަށްވާމުލީއާގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ އެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދިރިއުޅުއްވާނީ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައެވެ. އެނގިފައިފައިވާ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 12:09:52
ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް އަކަށް
ގދ.ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު ރޭ ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއީ އިއްޔެ އެކުލަވައިލެއްވި އާ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 12:06:26
އެޓޮމިކް އޭޖެންސީގެ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ކުރިމައްޗަށް ވަރުގަދަ ފާރެއް
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ބަލާ ފާސްކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންންސްގެ އެޓޮމިކް އެނަރޖީ އޭޖެންސީގެ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ކުރިމައްޗަށް ވަރުގަދަ ފާރެއް ހުރަސްކުރުމަށްފަހު އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 11:51:43
ކެނެޑާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފަރީއްކުޅުވުން ހުއްޓުވައިފި
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ރެސްޓްރާނެއްގައި ފަރީއްކުޅުއްވަން އިންނަވަނިކޮށް މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔައަ އެތައްހާސް ބަޔަކު އެމަނިކުފާނުގެ ފަރީއކުޅުވުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ. އެމީހުން ބޮޑުވަޒީރު ޓްރޫޑޯ
ސަންދާނު.ޓުޑޭ - 2023-11-18 02:27:39