×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މުލީއާގޭގައި އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓި ވާހަކައަކީ "ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް": ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު، މުލީއާގޭގައި އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓި ކަމަށް ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ "ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް" ކަމަށާއި އެއީ "އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 13:44:15
އެމް.ޕީ.އެލް އިން ބާއްވާ "މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް ކޮންފަރެންސް 2024″ ފަށައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް ކޮންފަރެންސް 2024″ ވިލާ ނޯޓިކާގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ދާ މި ކޮންފަރެންސް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 10:53:46
އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދޭ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނައިޖީރިއާއިން ގޮވާލައިފި
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލަތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނައިޖީރިއާއިން ގޮވާލައިފިއެވެ. އެފްރިކާ ބައްރުގައި، އާބާދީގައި 53 ޕަސެންޓް މުސްލިމުން ހިމެނޭ ނައިޖީރިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޔޫސުފް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 10:47:32
އަނާރާގެ ކެމްޕޭނުގައި ވަޒީރުން- "ސަރުކާރުން އިތުބާރުކުރަނީ އަޅުގަނޑަށް"
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ހުރާ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ޑރ. އަނާރާ ނައީމްގެ ކެންޕެއިންގައި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ސަރުުކާރުގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ގެންދަވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވަމުންނެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 10:31:16
ކްލާސްރޫމްތައް އޭސީކުރަން މަގުފަހިވާގޮތަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ފަށަން ގަސްދުކުރަން: ރައީސް
ސްކޫލުތަކުގެ ކްލާސްރޫމްތައް އޭސީކުރަން މަގުފަހިވާގޮތަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ސްކޫލުތަކުގައި ފެށުމަށް ގަސްދުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 08:39:59
ލޮނދި ގޮނޑިޔަކު ވެޑުވެން ތޭ…؟
ލޮނދި ގޮނޑިޔަކު ވެޑުވެން ތޭ އެދިއެދި މަނިކުބެ ގޮވަނީ ބަނދި ފަރިހިން ގުގުރި ޖަހާ ކެނދިކެނދި ލޯޑުން ގޮވަނީ ލޮނދި ގޮނޑިޔަކު ވެޑުވެން ތޭ…؟ ޢުދުވަ މަހާ ސިންކު ވަމުން ކަދުރު ކުޅަނދު ގޮށި ބަހަނީ ހަނދު ބައިލައި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 00:07:52
ކޮލަމް ދިނަށަ: އުޅެންވާނީ ހަމައެއްގެ މަތީގައެވެ.
ކުޑަވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. އިންސާނާގެ ހަގީގީ ޙަޔާތް އޮތީ މަރުވުމަށް ފަހުގައެވެ. އެއީ، އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރި ފުރިހަމަ އީމާނުގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ދެބަހެއް ވެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކީރިތިވަންތަ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-06 00:04:55
ކުޑަހުވަދޫއަކީ ވެސް 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެއް: ރައީސް
ކުޑަހުވަދޫއަކީވެސް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ހަތް އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-05 18:31:34
ޗައިނާގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުން ފަސް ޕަސެންޓަށް މަތިކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ
ޗައިނާގެ އިގުތިސާދު މި އަހަރު ފަސް ޕަސެންޓަށް ޖައްސާލަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ލީ ޗިއާންގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލީ މިހެން ވިދާޅުވީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވާ ނެޝަނަލް ޕީޕްލްސް ކޮންގްރެސްގައެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-05 13:29:28
ވ، މ، ދ، އަތޮޅަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި
ވ. މ. އަދި ދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު މެންދުރު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-05 13:20:34
ޗައިނާގެ މިލިޓަރީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޗައިނާގެ އޮފީސް ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޖާންގ ބާއޯޗުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-05 12:00:51
ފެނަކައިން ޖެނަރޭޓަރުތައް ގަނެ، ހިންގާފައިވާ ވިޔަފާރިގެ ޖަރީމާ ތަހުގީގުކުރަން އޭސީސީއަށް
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ފެނަކަގެ ފަރާތުން ޖެނަރޭޓަރުތައް ގަތުމަށާއި އެކިއެކި ނަންނަމުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައި ބޮޑު ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-05 09:08:10
އެމް.ޕީ.އެލްގެ އުމްރާ ދަތުރު ލިބުނު ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
އެމް.ޕީ.އެލްގެ އުމްރާ ދަތުރު ލިބޭ ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ދަތުރު ހަމަޖެހުނުކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޢުމްރާ އަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ލިއުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެމް.ޕީ.އެލްގެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 14:56:59
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރާ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަމަ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރެވޭނެ: ރައީސް
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނަމަ، އެކަންކަން ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 13:47:30
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު ޣައިރު ދުސްތޫރު ކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ކީއްވެ؟
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު ޣައިރު ދުސްތޫރު ކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އާދައިގެ މީހަކަށް ވިސްނޭ ވަރަށް، ތިލަ އިބާރާތުން ކުރުކޮށް ބުނެލަދެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 12:16:36
ދޮންފަނުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުޢިއްޒު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 11:01:19
ކޮލަމް މީތިނުކިޔާތި: ހިލޭ އަންހެނުން ގާތަށް ފިރިމީހާ ދާ 10 ސަބަބަކީ މިއީ
ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ބައެއް ފަހަރަށް ގޮންޖެހުމެކެވެ. އަނބީމާ ދޫކޮށްލާފައި އެހެން އަންހެނެއް ގާތަށް "ބަދަލު"ވުމަކީ ޖަޒުބާތީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. މި ފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 10:37:25
އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާއްޑޫ ހަމަޖައްސަވައިފި
ބ. އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފަޅުރަށެއް ކަމުގައިވާ މާއްޑޫ ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޢިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 10:08:27
ޑރ. ޝާފިޔާގެ ފޮޅުވަތް: އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އެއްގޮތަކަށް ކަންކަން ހުރުން މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެ؟
އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންގެ ވިސްނުމުގެ ކަންކަން އާންމު ގޮތެއްގައި ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެ ކުދިންގެ އުސޫލުތަކާއި ރޫޓިންތަކަށް ތަބާވުމުގެ ތަބީޢަތުގެ ސަބަބުން އެޑެޕްޓިވް ފަންކްޝަނިން (ބަދަލާ ކުރިމަތިލާން އެނގެން)
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:31:39
އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އުފެއްދުން: ރައީސް
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:23:40
ދުވާފަރަށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރެއް ފޮނުވުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: ރައީސް
ރ. ދުވާފަރުގައި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް އިސްކަންދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:20:50
ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއާ ހަވާލުކޮށްފި
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ، 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:17:33
މަސްވެރިންގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރޯދައިގެ ކުރިން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް، ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:13:58
އަނގޮޅިތީމުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން: ރައީސް
ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:10:11
ތަސްވީރެއް ކިޔައިދޭ ވާހަކަ
އެތާނގައި ހުރީ 2500 ފޮތެވެ. އެތާނގައި އޮތީ ހަ ފަޓުލޫނާއި ހަތަރު ގަމީހާއި ތިން ކޯޓުފަޓުލޫނެވެ. މީގެއިތުރަށް ދެން އެ ތާނގައި ހުރީ ޕަދުމާ ޝްރީ އެވޯޑާއި ޕަދްމާ ބުޝަން އެވޯޑާއި ބާރަތު ރަތްނަ އެވޯޑާއި އެތައް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 22:27:05
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވަރުބަލިފުޅުވުމެއް ނެތް ދަތުރުފުޅު: 27 ދުވަހުގެ ތެރޭ 100 ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު ގާތުން ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި 100 ވަނަ ކައުންސިލާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 13:02:16
މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ހަތް އާބަން ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ރ. އުނގޫފާރު ހިމެނޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 12:07:40
ކޮލަމް ކޯދު: ޖިންނިއެއްގެ ބިރުވެރި ތަޖުރިބާ
ރާއްޖެ މަތިން ދަތުރުކުރި ޖިންނިއަކު، ރާއްޖޭގެ މަގެއް މައްޗަށް ތިރިކޮށްލިއެވެ. މަގުގެ ދެފަރާތް ބަލައިލިއިރު، އޭނަގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެއް ފަރާތުގައި ހުރި މަޖުލީސް ކުރާ ގެއެވެ. ދެން، އެ ޖިންނި އެ ގެއަށް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 01:08:38
ކޮލަމް ކެޔޮނިރު: އެމް.ޑީޕީ އަކީ ފިކުރެކެވެ! ފަނާކުރަނިވި ފިކުރެކެވެ!
ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ވަކި ދުވަހަކު ބާއްވަން އެމް.ޑީ.ޕީން ވަރަށް ފޯރި އެބަހުއްޓެވެ! އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ލަފާދޭ ހިންދޫ ހާމުދުރު އަންގާފައި ވަނީ ރޯދަ މަސް ނޫން، ބަންދު ދުވަހެއްގައި އިންތިހާބު ބާއްވައިފި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 01:00:04
ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާންވާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާންވާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ރ. ވާދޫ ކައުންސިލާއި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 21:13:20