×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެމް.ޕީ.އެލްގެ އުމްރާ ދަތުރު ލިބުނު ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
އެމް.ޕީ.އެލްގެ އުމްރާ ދަތުރު ލިބޭ ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ދަތުރު ހަމަޖެހުނުކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޢުމްރާ އަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ލިއުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެމް.ޕީ.އެލްގެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 14:56:59
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރާ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަމަ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރެވޭނެ: ރައީސް
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނަމަ، އެކަންކަން ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 13:47:30
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު ޣައިރު ދުސްތޫރު ކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ކީއްވެ؟
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު ޣައިރު ދުސްތޫރު ކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ކަނޑައެޅީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އާދައިގެ މީހަކަށް ވިސްނޭ ވަރަށް، ތިލަ އިބާރާތުން ކުރުކޮށް ބުނެލަދެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 12:16:36
ދޮންފަނުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުޢިއްޒު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 11:01:19
ކޮލަމް މީތިނުކިޔާތި: ހިލޭ އަންހެނުން ގާތަށް ފިރިމީހާ ދާ 10 ސަބަބަކީ މިއީ
ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ބައެއް ފަހަރަށް ގޮންޖެހުމެކެވެ. އަނބީމާ ދޫކޮށްލާފައި އެހެން އަންހެނެއް ގާތަށް "ބަދަލު"ވުމަކީ ޖަޒުބާތީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. މި ފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 10:37:25
އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާއްޑޫ ހަމަޖައްސަވައިފި
ބ. އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފަޅުރަށެއް ކަމުގައިވާ މާއްޑޫ ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޢިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-04 10:08:27
ޑރ. ޝާފިޔާގެ ފޮޅުވަތް: އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އެއްގޮތަކަށް ކަންކަން ހުރުން މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެ؟
އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންގެ ވިސްނުމުގެ ކަންކަން އާންމު ގޮތެއްގައި ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެ ކުދިންގެ އުސޫލުތަކާއި ރޫޓިންތަކަށް ތަބާވުމުގެ ތަބީޢަތުގެ ސަބަބުން އެޑެޕްޓިވް ފަންކްޝަނިން (ބަދަލާ ކުރިމަތިލާން އެނގެން)
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:31:39
އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އުފެއްދުން: ރައީސް
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:23:40
ދުވާފަރަށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރެއް ފޮނުވުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: ރައީސް
ރ. ދުވާފަރުގައި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް އިސްކަންދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:20:50
ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއާ ހަވާލުކޮށްފި
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ، 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:17:33
މަސްވެރިންގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރޯދައިގެ ކުރިން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް، ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:13:58
އަނގޮޅިތީމުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން: ރައީސް
ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 23:10:11
ތަސްވީރެއް ކިޔައިދޭ ވާހަކަ
އެތާނގައި ހުރީ 2500 ފޮތެވެ. އެތާނގައި އޮތީ ހަ ފަޓުލޫނާއި ހަތަރު ގަމީހާއި ތިން ކޯޓުފަޓުލޫނެވެ. މީގެއިތުރަށް ދެން އެ ތާނގައި ހުރީ ޕަދުމާ ޝްރީ އެވޯޑާއި ޕަދްމާ ބުޝަން އެވޯޑާއި ބާރަތު ރަތްނަ އެވޯޑާއި އެތައް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 22:27:05
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވަރުބަލިފުޅުވުމެއް ނެތް ދަތުރުފުޅު: 27 ދުވަހުގެ ތެރޭ 100 ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު ގާތުން ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި 100 ވަނަ ކައުންސިލާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 13:02:16
މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ހަތް އާބަން ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ރ. އުނގޫފާރު ހިމެނޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 12:07:40
ކޮލަމް ކޯދު: ޖިންނިއެއްގެ ބިރުވެރި ތަޖުރިބާ
ރާއްޖެ މަތިން ދަތުރުކުރި ޖިންނިއަކު، ރާއްޖޭގެ މަގެއް މައްޗަށް ތިރިކޮށްލިއެވެ. މަގުގެ ދެފަރާތް ބަލައިލިއިރު، އޭނަގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެއް ފަރާތުގައި ހުރި މަޖުލީސް ކުރާ ގެއެވެ. ދެން، އެ ޖިންނި އެ ގެއަށް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 01:08:38
ކޮލަމް ކެޔޮނިރު: އެމް.ޑީޕީ އަކީ ފިކުރެކެވެ! ފަނާކުރަނިވި ފިކުރެކެވެ!
ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ވަކި ދުވަހަކު ބާއްވަން އެމް.ޑީ.ޕީން ވަރަށް ފޯރި އެބަހުއްޓެވެ! އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ލަފާދޭ ހިންދޫ ހާމުދުރު އަންގާފައި ވަނީ ރޯދަ މަސް ނޫން، ބަންދު ދުވަހެއްގައި އިންތިހާބު ބާއްވައިފި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-03 01:00:04
ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާންވާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާންވާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ރ. ވާދޫ ކައުންސިލާއި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 21:13:20
އަލިފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުން: ކައުންސިލް
ރ. އަލިފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އެރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުންކަމުގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލިފުށީ ކައުންސިލުން މިކަން ފާހަގަކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 19:38:32
ރެޔާއި ދުވާލު އަޅުގަނޑުގެ ފޯކަސް މިހުރީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް: ރައީސް
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ރެޔާއި ދުވާލު އެމަނިކުފާނުގެ ފޯކަސް ހުރީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 19:34:55
އުއްމަތުގެ އަދުގެ ޙާލަތު
މަރުވެގެން އެދަނީ ފަލަސްޠީނީން ޖެހުނު ހައިހޫނުގައި ކަރުނައެއް އެކަމަށް ހިލުނު ވެރިއަކު ނެތީތީ ތަޚުތުގައި ހުރިގޮތާމެދު އުއްމަތުގެ ކަންކަން ފިކުރުކޮށް ބުއްދިކޮށް ކުރިމަގަށް އުއްމަތުގެ ވިސްނާ ނެތް ވެރީންނެއް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 11:25:06
ކޮލަމް: ދިނަށަ: މުލަރޯދަ ވާނީ ކޮން ދުވަހަކަށް؟
ރޯދަޔަށް ހަނދުބެލުމަކީ، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ އިތުރުން، ދިވެހީން ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަކަމެއް ދެމުން އަންނަ އާދައެކެވެ. ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ. ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއެކު، އިރު އޮއްސޭ ވަގުތަށް މީހުން އަތިރިމައްޗަށް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 11:20:15
ކުރު ވާހަކަ: އަހަރެންގެ ގެއްލުނު ކޯރާޑި
ކުރީ ރޭ، ކޯރާޑި ބޭނުންވެގެން އެ ހޯދަ ހޯދާ ވެސް ނުފެނުނެވެ. ދެން އަހަރެންނަށް ހީވީ، ނޫން، ޔަގީންވީ، އަހަރެންގެ އަވަށްޓެރިޔާ އަހަރެންގެ ކޯރާޑި ވަގަށް ނެގީ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ޖެހިގައި އައި ދުވަހު، އަހަރެންގެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-02 10:14:11
ވަގުތު އަންގައިދޭ ލަފުޒުތައް
ވަގުތު އަންގައިދީ ބަޔާންކޮށްދޭ ލަފުޒު ދެނެގަންނަމާ! ވަގުތު މިނެ ދިގުމިން ބެލޭ ހުރިހައި ނަމެއް ދަސްކޮށްލަމާ! އެއް ސިކުންތާ އެއް މިނެއްޓާ އެއް ގަޑީރާ އެއްގޮތަށް އެއް ދުވަސް، އެއް މަސް، އަހަރު، އެއް މިންގަނޑަށް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-01 08:15:16
ކޮލަމް ކަލާވެހި: މިތަނަށް ވެގެން މިއުޅެނީ ކޮންކަމެއްބާވައޭ މުދިންބޭ ހިތަށްއެރިއެވެ.
މާލޭގެ މައްޗަންގޮޅީގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ހުރި މިސްކިތެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އިމާމުވެ ނަމާކޮށްލައި އުޅުނު، އިހުގެ ބަހުރުވައިންނަމަ މުދިމެކެވެ. މިއަދު އޭނާޔަކީ މުސްކުޅިވެ، ގައިބާރު ކުޑައިކޮށް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-03-01 00:59:43
މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމާ ބެހޭ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 20:19:01
އުތުރަށް ކުރެއްވި ހަ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ހަ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ހދ،
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 14:09:50
ކެނދިކުޅުދޫގެ ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އާމްދަނީއަށް ފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ނ. ކެނދިކުޅުދޫއަކީ ގުދުރަތީ ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުތައް ހުރި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި އެސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެއިން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 14:03:44
ގޮތް ހުސްވެ، ނާއުންމީދުވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ފުށުން ފެންނަ އަލާމާތްތައް
ތިރީގައި މި ވަނީ ގޮތް ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ހިތަށް އަރައި ނާއުންމީދުވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ފުށުން ފެންނަ ބައެއް އަލާމާތްތަކެވެ. 1. އެކަނިއުޅެން ބޭނުން 2. ޖަޒުބާތު ފާޅުނުކޮށް ހިތުތެރޭ އޮބެހެއްޓުން 3. ހިތްރުޔަސް،
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 09:11:54
އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ
އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދެއްވަން ފަށްޓަވާނޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ނ. މަނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2024-02-29 08:58:07