×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޢަލިރަސްގެފާނު
ޒަމާން ދިގުލައި ދިޔަސް މި ހަނދާން ހިތުން ފިލުވައި ލެވޭނޭތޯ ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ދޫވާން މިކަން ދޫކޮށް ލެވޭނޭތޯ ދިވެހި ގައުމަށްޓަކައި ލޭފޮދު ބިމަށް އޮހޮރުއްވި މާތް ވި ރަދުން ދިވެހި ގައުމިއްޔަތެއް ހުރި ހިތްހިތުން
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-30 01:05:02
އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރިކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން: ރައީސް
އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނަށް ގަދަކަމުން ވެރިވެގަނެ، އެ ޤައުމުގައި ކުރަމުން ގެންދާ ހަނގުރާމައާއި، ފަލަސްޠީނުގެ ކުށެއްނެތް ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރިކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 23:38:40
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު 20 ބޭފުޅަކު
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 20 ބޭފުޅުން މިއަދު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 17:54:16
ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ކޮޕް28 ގައި އެއްބަސްވެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ
ދުނިޔޭގެ ހޫނުކަން މައްޗަށް ދިޔަނުދީ ހިފުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް މޫސުމާބެހޭ ކޮޕް 28 ސަމިޓް ބައްދަލުވުމުގައި އާނބަސް ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އެކުވެރި ޢަރަބި އިމަރާތުގެ ޞިނާޢަތާއި ފަންނިއްޔާތާ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 17:39:38
އިސްރާއީލުން ޖަނީން ޢަސްކަރީ ސަރަޙައްދަކަށް ހަދައިފި
ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖަނީން ސަހަރު އިސްރާއީލުގެ ޢަސްކަރީ ބަންދު ސަރަޙައްދަކަށް ރޭ ހަދައި އެކަން މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ޖަޒީރާގެ ރިޕޯޓަރު ބުނާގޮތުގައި އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ބޮޑު ބާރެއް ޖަނީނަށް އެރީ ބުލްޑޯޒަރުތަކާއެކުގައެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 14:04:01
ރާއްޖެއާ ބެހޭ ތާރީޚީ ސަފްހާތަކެއް- 7
ދިވެހިރާއްޖޭން އެފްރިކާއަށް ވައިގެ މަގުތައް ހުޅުވާލުން އެފްރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އާ ވައިގެ މަގުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ވިސްނިވިސްނުމުގައި، ރާއްޖެ ފެނިގެންދަނީ، އުންމީދު އާވާކަހަލަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕޮޒިޝަނެއްގައި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 01:56:52
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭނެ
ހެޔޮނުވާނޭ! ހެޔޮނިޔަތުގައި ބަދަލުކުރިމީ ވެރިކަމެއް، ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދޭން މުޢިއްޒަށް ދޭން ޖެހޭނޭ ފުރުސަތެއް އަދި ޙަވާލުވެގެން ދެހަފުތާވެސް މިއުޅެނީ ނުފުރިގެން ދަތިތަކެއް ގައުމަށް އުފުއްލަން ޖެހުނުމީ ދަތި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 01:54:23
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންއަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ދެެއްވަން ވައުދުވި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބޭނެ: ފަޒުލް
ހުޅުމާލެ ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންއަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ހަރަދުވި ފައިސާ އަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައިދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން އަނބުރާ ދޭނެ ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ބުނެފި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-28 23:32:06
މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީ މަގުމަތީގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރު، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ތަނުން ނަގަނީ
މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީގައި މަގުމަތީ ބަހައްޓައިފައި ހުރި ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރު، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަގުމަތިން އޭތި ނަގަން ނިންމައި، މިއަދު އެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ އެތަނުގެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-28 19:11:52
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ 1. މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-28 18:09:06
ހަނގުރާމައަށްފަހު ކުރިމަގާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްްވުމަށް ބްލިންކަން އިސްރާއީލަށާއި ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތަނީ ބްލިންކަން އިސްރާއީލަށާއި ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށާއި އިމާރާތަށް މި ހަފުތާގައި ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިއަކު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-28 15:06:02
ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ ތިބީ އެންމެ އަމާން ތަނުގައި: ސިންވާރު
ޣައްޒާގައި ޙަމާސުން ހިފަހައްޓައިފައި ތިބި އިސްރާއީލު މީހުންނާ ޙަމާސްގެ ރައީސް ޔަޙްޔާ އައްސިންވާރު ބައްދަލުކުރައްވައި ޢިބްރީބަހުން "ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ ތިބީ އެންމެ ރައްކައުތެރި އެންމެ އަމާން ތަނުގައި" ކަމަށް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-28 13:03:53
އަނިޔާ
އިންސާނުނަށް އަނިޔާ ކުރުން އުފަލެއްކަމަށް އަދު ވެއްޖެޔޭ އިންޞާފަކީ ގޮއްމުށް ކަމަށް ބާރުގެ ވެރީން ހީކޮށްފިޔޭ ތަމްކީނުކޮށް ވެރިކަން ބިމުން ދެއްވީ ޢަދުލު ޤައިމުކުރަން ތަމްސީލުވެވި އަނިޔާ ކުރުން ނޫން އެއްކަމެއްވެސް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-28 00:00:20
ތުރުކީވިލާތުގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ތުރުކީވިލާތުގެ ނައިބު ރައީސް ޝޭވްދޭތު ޔިލްމާޒް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ އަންކާރާގައި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-27 22:56:54
ރައީސް އުރްދުޣާނާއި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ބައްދަލުކުރައްވައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބް އުރްދުޣާނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފިއެވެ. އަންކާރާގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-27 22:53:21
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިފައި ބޭއްވުމަށާއި ދެ ދައުލަތުގެ ޙައްލަކަށް އިސްކަންދެއްވައިފި
މެޑިޓެރޭނިއަން ސަރަޙައްދަށް ޓަކައި ޔޫރަޕްގެ އިއްތިޙާދުން ބްރަސަލްސްގައި މިއަދު ފެށި މަހާސިންތާގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޠާބުގައި ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިފައި ބޭއްވުމުގެ އަހައްމިއްޔަތަށާއި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-27 22:51:06
ރައީސް އުރްދުޣާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާ މެޑަމް ސާޖިދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އެމިނެ އުރްދުޣާނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އަންކާރާގައި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕެލަސްގައި
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-27 22:05:58
ޓަރކްސް އެބްރޯޑުގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޓަރކްސް އެބްރޯޑް އެންޑް ރިލޭޓެޑް ކޮމިއުނިޓީސްގެ ރައީސް، ޢަބްދުالله އެރެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-27 22:00:27
10 އަސީރުން މިނިވަންކުރާނަމަ ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިފައި ބާއްވަން އިސްރާއީލުން ޤަބޫލުވެދާނެ: ނަތަންޔާހޫ
ހަނގުރާމަ ހުއްޓިފައި އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޙަމާސުން އިސްރާއީލުގެ 10 އަސީރުން މިނިވަންކުރަން އެއްބަސްވާނަމަ އިސްރާއީލު ސަރުކާރުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިފައި ބާއްވަން ޤަބޫލުވެދާނެ ކަމަށް އެތާނގެ ބޮޑުވަޒީރު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-27 13:11:01
ސަމާލުވޭ! ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ބިރު!
މީގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އަވައްޓެރި ގައުމެއްގައި އުޅުނު ރައްޓެއްސެއްގެ ގޭގައި ދުވަސްކޮޅަކު އަހަރެން އުޅުނީމެވެ. އޭނާގެ ކުޑަ ފިރިހެން ދަރިފުޅެއް ހުރެއެވެ. ފިރިމީހާ ނުފެންނަނީ ކީއްވެތޯ އަހާކަށް ނުކުރެއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-27 07:42:36
ޝިފާ ހަސްފަތާލު ބެލުމުގެ ހުއްދަ އިސްރާއީލުން ނޫސްވެރިންނަކަށް ނުދިން
އިސްރާއީލުން ބޮންއަޅައި ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފައިވާ ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހަސްފަތާލު ޝިފާ ހަސްފަތާލަށް ނޫސްވެރިން ވަދެ ބެލުމުގެ ހުއްދަ އިސްރާއީލު ސިފައިން ދިނުމާ ދެކޮޅަހަދައިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނިވްޔޯރކް
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-18 13:08:56
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ތަޤުރީރުން އާވި ނިދާ!
އޭ މަގޭ ދިދަޔާ ތިބާއަށް، ޚާދިމަކު އަތުވެއްޖެއޭ މޭގަ އޭނާ މާކަ ފަޚުރުން، ވިހުރުވާނި ތިބާ މެއޭ ދިވެހި ޖުމްހޫރީއްޔަތުގެ، 8 ވަނަ ރައީސުގެ ދޫފުޅުން ރިވެތިކޮށް އަމުނާ ގަތާ، ލެއްވީ ތިބާގެ ނިދާ މެއޭ ކާބަފައިންގެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-18 13:00:22
ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފްގައި ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ބާއްވަވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވައިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި، ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، ސާޖިދާ މުޙައްމަދު
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-17 23:38:38
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިރޭ ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. މޭޖަރ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-17 23:05:27
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މިރޭ މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރު ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވައި،
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-17 22:04:23
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އަދުރޭ، ޗީފް އޮފް ސްޓާފަކަށް ފަޔާޟް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އަދި ޗީފް އޮފް ސްޓާފަކަށް ޢަބްދުﷲ ފަޔާޟް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިރޭ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-17 22:01:16
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ދެއްވި ފަށުވި އަދި ޖޯށުން ފުރިފައިވާ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ތަގުރީރުން…
އަށް ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ހަވީރު 4.48ގައި ކުރެއްވުމަށްފަހު ގައުމާ މުހާތަބް ކުރައްވައި ދެއްވި އަސަރުގަދަ ތަގުރީރަށް ދަނީ ތައުރީފު އޮހެމުންނެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-17 20:04:30
ބޭރު ސިފައިން ނެތް ރާއްޖެއަކަށް ހަދައި، މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރާނަން: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ހިމޭން ރީތި މިންގަނޑުތަކުގެ އެހީގައި، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ނެތް ރާއްޖެއަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރައްވާނެ
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-17 18:22:16
ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ޢުމްރާނީ ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ބިނާކުރުން ވަޒަން ހަމަކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔުން: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
މި ފެށުނު ރިޔާސީ ދައުރުގެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ، ޢުމްރާނީ ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ބިނާކުރުން ވަޒަން ހަމަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-17 18:12:56
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވައި ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވައިފި
އަށް ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމުގެ މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް މިއަދު ކުރައްވައިފިއެވެ.
އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-11-17 18:10:43