×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މިއަދުން ފެށިގެން 1 ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ
މިއަދުން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ ވާނެއެވެ. މި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރު އަދި އެއް ލީޓަރަށް ވުރެން ކުދި ޕްލާސްޓިކު... The
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 21:30:37
އެއީ ބައެއްގެ އިޝާރާތަށް ހިންގި ކަމެއް.ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ކުޅުނު ޑްރާމާއެއް: ޣައްސާން
ކ. ހުރާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގައި ހިންގި އަމަަލަކީ ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތެއްގައި ބައެއްގެ އިޝާރާތަށް ހިންގި ކަމެށާއި އެއީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ކުޅުނު ޑްރާމާއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ... The
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 21:22:09
ޗައިނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބައިވެރިޔާ: ރައީސް
ޗައިނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބައިވެރިޔާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮޕް 28 ކޮންފަރެންސްގައި ޗައިނާއިން ބައިވެރިވި މަތީ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 21:04:08
މި 5 އަހަރު ތެރޭ ކަރަންޓުގެ 33 ޕަސަންޓު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުމަކީ އަމާޒެއް: ރައީސް
ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ 33 ޕަސަންޓު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 20:54:32
އަރބަންކޯ އެމްޑީ ފަޒުލް, ފޭސް 2އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް: ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އުންމީދީ ތަސައްލީ އަކަށް!
ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސިޓީ ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ސަހަރަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އުންމީދު ތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަވަށެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ ތަކުން ވަޒަންވެރި ވަމުން
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 16:57:30
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ދުބާއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28ގެ ހަވާސާގައި އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ރައީސް މުއިއްޒު ބައްދަލުކުރެއްވީ މިއަދު އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ރާއްޖެ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 16:41:49
މަސްވެރިންނަށް މިނިސްޓަރ ދެއްވީ އުންމީދީ ޖަވާބެއް
މަސްވެރިއަކު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް އެޑްރެސްކޮށް، މީސް މީޑިއާއަށް ދޫކުރި ސިޓީއަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު ޖަވާބުދެއްވައިފިއެވެ. މި ސިޓީގައި، މަސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 10:34:22
ތަފާތުކުރުންތަކުން ދުރުކުރުމަށް އެކަނިވެރިމައިންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ: އެޗްއާރްސީއެމް
މުޖުތަމައު ތެރޭގައިކުރެވޭ ތަފާތު ކުރުން ތަކުން ދުރުކުރުމަށް ދަރިން އެކަނި ގެންގުޅެމުންދާ މައިންނަށް ސަރުކާރުންދޭ އެލެވެންސް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފިއެވެ.
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 10:20:16
ޒަމްޒަމް ފާރިޝްއަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
ޒަމްޒަމް ފާރިޝްގެ މައްޗަށް ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ޒަމްޒަމް ފާރިޝްއަކީ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 09:20:25
ގައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތު: ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު
ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތަކަށް އޮތީ ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޔުނައިޓެޑް ޢެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 09:11:04
ޕެސްޓްގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް
މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓް އިސްމާއީލް އިފްހާމް މުހައްމަދު (ޕެސްޓް) އާއި އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ ދައުވާތައް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 09:06:57
މަންޑޭގެ މައްޗަށް 225 ދައުވާ ކުރާނެ: ޕީޖީ ޝަމމު
ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ކޭޕާކް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮރެއާގެ ހަންބޯ ޓެކް ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓްގެ މައިނޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ)ގެ މައްޗަށް 225 ދައުވާ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 21:35:22
ޕީއެންސީގެ ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލް ކަމުން ޝިފާގު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ޕީއެންސީއަށް އިސްތިއުފާ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 18:08:46
ހެކިނައްތާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ނައީމާ މަރާލަން ބޭނުން ކުރި ސާމާނު ވަނީ އަންދާލާފައި: ޕީޖީޝަމީމު
ނ. މަނަދޫގައި ރަޚުމްކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮތްވާ ފެނުނު ނައީމާ މޫސާ މަރާލަން ގެންގުޅުނު ވަޅި އާއި އެހެނިހެން ހެކި ނައްތާލުމުގެ ބޭނުމުގައި އަންދާލާފައިވާ ކަމުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޖީ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 17:42:52
އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އައިއާރްބީއޭ ކެމްބްރިޖް އިފާ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ލިބިއްޖެ
އައިއާރްބީއޭ ކެމްބްރިޖް އިފާ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ފޯ އިސްލާމިކް ރީޓެއިލް ބޭންކިން އިިން މޯލްޑިވްސް 2023″ އެވޯޑް، އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްއައިބީ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެމްއައިބީއަށް މި އެވޯޑު
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 16:53:22
މަންޓާ އެއަރ އިން ކުޑަހުވަދޫ އިން ބެންގަލޫރަށް ސީދާ ދަތުރު ފަށަނީ
ދ އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓުން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން މަންޓާ އެއާލައިން އިން ނިންމައިފިއެވެ. މަންޓާ އެއާލައިނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 13:54:48
ފަލަސްތީނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ތިނަދޫ ސިޓީ އިން އަނެކަކާވެސް އެހީއެއް
ތިނަދޫ ސިޓީގެ ދަޑެކޮޑޭ އަވަށުގެ އަންހެނުންގެ ގުރޫޕަކުން އިސްނަގާގެން ފަލަސްދީނުގެ ރައްޔިތުންނަން އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް 57000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮއްފުއެވެ. 10 ދުވަސް ވަންދެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 11:39:10
ތުރުކީ އަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މަހުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން މަޝްވަރާކޮށްފި
ރާއްޖެއިން ތުރުކީއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު އިއްޔެ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތުރުކީ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 10:59:52
ސަރުކާރުގެ “ހަފްތާ 14″އަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރު ޑޭވިޑް ޖަސެޕް ގެ ތައުރީފް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ މުހިންމު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ “ހަފްތާ 14″އަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަފީރު ތައުރީފު
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 10:56:17
ކޮޕް28 އަށް ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 10:23:41
މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، ތިންމީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްވެ ހާލު ސީރިއަސް
މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ދެސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްކަމަށް އެނގިފައިވާއިރު، އަންހެނަކާއި
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-30 00:48:47
އެފްއެސްއެމް އިން “ތިމާވެށި” އިކޯ ބޭގް ތައާރަފް ކޮށްފި
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. “ތިމާވެށި” އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސީއެސްއާރު އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން، ތައާރަފްކުރި “ރީޔޫސަބަލް އިކޯ ބޭގެއް.”ކަމަށް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-29 21:58:26
އެންސްޕާ ގެ ސީއީއޯއަކަށް ހީނާ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ސީއީއޯއަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހީނާ ވަލީދު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޖާރނަލިޒަމްގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-29 21:10:18
100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިކްސްތް ޕަވަރ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ
ގްރޭޓާމާލޭ ރީޖަންގެ ޕަވަރ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ސިކްސްތް ޕަވަރ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެއްޓެވުމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-29 20:35:30
އައިއޯއެމް ސްރީލަންކާ އަދި ރާއްޖޭގެ ހެޑް، އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއި ބައްދަކުރައްވައިފި
އައިއޯއެމް ސްރީލަންކާ އެންޑް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް އޮފީސް ޝަންތާ ކުލާސެކަރާ ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމާން ވަހީދަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. އެގޮތުން ލޭބަރ މައިގްރޭޝަން
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-29 18:58:27
އަލީވަހީދު، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހައްޔަރު ކުރީ ގާނޫނާހިލާފަށް ކަމަށް ނިންމައިފި
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީވަހީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހައްޔަރު ކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ނިންމާ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ވިހިހާސް ސްޓާލިންގ ޕައުންޑުން ބަދަލު ދޭން ނިންމާފައިވާކަމުގައި އަލީވަހީދު
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-29 17:27:16
އެމްޕީއެލްގެ އާ ސީއީއޯއަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި
ދައުލަތުގެ މުހިންމު އެއްކުންފުނި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ލިމިޓެޑް ( އެމްޕީއެލް) އާ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހީމްއަށް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފިއެވެ. ވަޖީހު އެމްޕީއެލްގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-29 13:31:58
ފަޒުލްގެ ފުރަތަަމަ ދުވަސް، އާބަންކޯ މުވައްޒަފުން ދައްކުވައިދިނީ އުއްމީދީ ބަދަލެއް އައިސްފިކަން!
ރިޔާސީ އާ ދައުރެއް ފެށިގެން ދާއިރު ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގުމަށް ވެރިން އައްޔަންކޮށް، އެވެރިންނަށް ރުހުންދީ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-29 12:06:41
ދިވެހިން ތިބީ ފަލަސްތީނާއެކު، ކުރާ ތާއީދަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންގެންދާނެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-29 07:42:18
ރައީސް ވައުދުވި ގޮތަށް ފްލެޓަށް ހަރަދުކުރި ފައިސާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން: ފަޒުލް
ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ގައި ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވި ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓް ނިންމުމަށް ފްލެޓްގެ ވެރިން ހަރަދު ކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާ ކަމަށް އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން... The
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-28 22:50:14