×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރާއްޖެބަލި، އައްސިވުން، ބުރަކަށީގެ ރިހުން އަދި ހުޅު ދުޅަވުމަށް އަކަރަކަރާ އިން ފަރުވާ ކުރެވޭ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގައި ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސުމަށާއި، ހުޅު ދުޅަވުމަށް ފަރުވާން ދޭންވީގޮތް ބުނެދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ 2 ބޭހެކެވެ.ކަރާމުއި އަދި އަކަރަކަރާ ތެލެވެ. މި 2 ބޭހަކީވެސް އަމިއްލައަށް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 19:23:18
10 ހާސް ޑޮލަރަށްވުރެ އިތުރަށް ނަގުދުފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދެވޭނީ ފައިސާ ލިބުނުގޮތް ހާމަކުރުމަށްފަހު
މީގެ ފަހުން 10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ނަގުދު ފައިސާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގެންދެވޭނީ، ކަސްޓަމްސް އަށް ރިޕޯޓްކޮށް، އެ ފައިސާ ހޯދި ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ފައިސާ ޑިކްލެއާ ކުރުމުން ކަމަށް...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 18:21:30
ޖޫން މަހު، ޖަލު ގައިދީންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދޭން ފަށަނީ
ކުރިއަށް މި އޮތް ޖޫން މަހު ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު އާސިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 18:01:25
އެސްއީޒެޑްގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ދެ މަޝްރޫއެއް ދުބާއީގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި، އިފްޒާ އާ ހަވާލުކޮށްފި
އެސްއީޒެޑްގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ދެ މަޝްރޫއެއް ދުބާއީގެ މަޝްހޫރު ވިޔާފާރި ކުންފުނި، އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރީ ޒޯން އޮތޯރިޓީ (އިފްޒާ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝިއަލް ސާސަސް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 17:44:25
އަނބު: ފައިދާހުރި, އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ މީރު މޭވާއެއް!
އަނބަކީ ގިނަ ފައިދާ ތަކެއް އެކުލެވޭ މޭވާއެކެވެ. އަނބު ގަހަކީ ނިސްބަތުން ގިނަ ގަހެއް ކަމުން އަނބު މޫސުމެއްގައި އަނބު ނުލިބިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހެވެ. ފަސޭހައިން ލިބޭ މި މޭވާ ގެ ފައިދާ އެނގިފައިވުމަކީ...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 17:01:19
ގާތް ރަހްމަތްތެރިއަކަށް އަންހެނަކަށް ވުރެ ފިރިހެނަކު މާބޮޑަށް ވެސް ރަނގަޅޭ ހުދު އަންހެނުން ބުނަނީ ކީއްވެގެންބާ؟
އަންހެނުންނަށް އަންހެން އެކުވެރިންގެ ރަހުމަތްތެރިކަމަށްވުރެ ފިރިހެން ރަހުމަތްތެރިން މާ ރަނގަޅޭ ބުނަނީ ކީއްވެ؟ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ދެމެދުގައި ހަމައެކަނި ރަހުމަތްތެރިކަމެއް ނޯންނާނެ، މިއީ މުޅިއަކުން
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 16:05:35
ބާރުގަދަ ސޯލާ ތޫފާނަށްފަހު ނޮދަން ލައިޓްގެ ހިތްގައިމު ރީތި މަންޒަރު
ފާއިތުވި 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ސޯލާ ތޫފާނަށް ފަހު ހުކުރު ދުވަހު ނޮދަން ލައިޓްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަރޯރާ ބޯރިލިސްގެ ނަމުން ނަން...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 15:36:09
އިސްލާމްދީނުގައި، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުމަށްވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް މި ދުނިޔޭގައި އެބައޮތް ހެއްޔެވެ!
ކައިވެނި ކުރަމުން ހެޔޮލަފާ ފިރިހެނަކު އިހްތިޔާރު ކުރާށެވެ. ތިބާގެ ފިރިމީހާއަކީ މާތްﷲ ތިބާއަށް ދެއްވި ނިއުމަތެއްކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެކަނލާގެއަށް ހަމްދުކުރާށެވެ. ލޯބިވާ ފިރިމީހާއެކު ޖަންނަތުގައި
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 13:34:55
ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މެންބަރު ކަމުގެ މުސާރަ ނުނަގަން: ނަޝީދު
ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ފުރުއްވަން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ގާނާއަށް ދިރިއުޅުއްވަން ބަދަލުކުރެއްވި ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ ނުނަންގަވާ ކަމަށް ކުރީގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 12:05:09
ނުރައްކާތެރި ގޮވާ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމާގުޅޭ ކޯހެއް ސިފައިން ފުރިހަމަ ކޮށްފި
ނުރައްކާތެރި ގޮވާ އެއްޗެހި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމާގުޅޭ ކޯހެއް ސިފައިން ފުރިހަމަ ކޮށްފިއެވެ. ސިފައިން ފުރިހަމަކުރި މި ކޯހަކީ ނުރައްކާތެރި ގޮވާ އެއްޗެހި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމާގުޅޭގޮތުން ސްރީލަންކާގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 12:02:50
ވެލިދޫ ކުނި ކޮށި އިމާރާތުގައި ރޯވެ، ލިބުނު ގެއްލުން ތިން މިލިއަނަށް އަރާ: ކައުންސިލް
ނ. ވެލިދޫ ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓު (ކުނިކޮށި) އިމާރާތުގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ގެއްލުން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ރަށުގެ އިރު...
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 11:29:53
ފަލަބައްޔާއި ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެތައް ގުނަ ބޮޑު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަކީ ފަލަބައްޔާއި ހަކުރު ބަލީގެ މައްސަލަތައް ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ބައެކެވެ. ފަލަބައްޔާއި ހަކުރުބަލި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަ އެވެ. ފަލަބަލި ޖެހިފައިވާ ނަމަ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 11:19:05
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުުށުގައި މީހަކު ހޯދަނީ
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައި މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ހިތަދޫ / ހަޒާރުމާގެ، މުޙައްމަދު އުބާދަތު ޙުސައިން (29އ) އެވެ. މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 10:52:02
ކަނބަލުން ނޭފަތާއި ކަންފަތް ތޮރުފުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުން ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނޭފަތް ތޮރުފުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިލޭ ފިރިހެނުންނައް ޒީނަތްތެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. ނޭފަތް ތޮރުފުމަކީ ކަންފަތް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 10:46:24
ރައީސްގެ ތައުރީފާއި ޝުކުރު ނަރުހުންނަށް، ހިދުމަތުގައި އެންމެ ކުރީގައި ތިބެނީ ނަރުހުން!
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ޤައުމީ ވާޖިބެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ނަރުހުންގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 09:59:53
ކައުންސިލްތަކުގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ކުރާނެ ރަށްތައް ކަނޑައަޅަނީ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ކުރާނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދައިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 09:53:32
ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވާށެވެ!
މި ދުނިޔޭގައި ތިބާ މިހޭދަކުރަނީ ވަރަށްވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. މި މަދު ދުވަސްކޮޅު ހެޔޮ ގޮތުގައި ވޭތުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސަތްކަތް ކުރަންޖެހެ އެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވާން ޖެހެއެވެ. ނަފްސު ތާހިރުކޮށް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 09:46:49
ނަލަ ނަލަ ހަންގަނޑެއް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މޫނަކަށް ނޫން! މިފަހަރު ފުޓްޕޭސްޓެއްގެ އަޖުމަބަލާލަމާ ހިނގާ!
ގިނަ ފަހަރު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދެވެނީ މޫނަށެވެ. ތަފާތު ކުރީމްތަކާއި ގިނަ ހޭދަތައް ކުރެވެނީ މޫނުގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. މޫނާއި އެއްވަރަށް ފައިގެ ހަން ދުޅަހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ވެސް މުހިއްމު
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 08:54:39
ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަނީ
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް 46,000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހުޅުމާލޭގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 08:34:23
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްލޫ އިކޮނޮމީ ފޯރަމް ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި
އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ވުޒާރާއާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ބާއްވާ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްލޫ އިކޮނޮމީ ފޯރަމް ރާއްޖެއިން ކޯ ހޯސްޓު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ޔޫއެންޑީޕީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ފޯރަމަކީ ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 08:25:15
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ގަތަރަށް
ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރޭ ގަތަރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ގަތަރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-12 07:34:46
އުތުރުތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އެއްްވެސް މީހަކު ނެތްކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެެއްޖެ
މިސަރުކާރު ފެށުނު އިރުވެސް އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އެއްްވެސް މީހަކު ނެތްކަން، މިސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޣައްސާނު މައުމޫނުވެސް ޔަޤީންކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 22:40:14
ސޯލްޓްލައިފް މޯލްޑިވްސްގެ ޒަމާންވީ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް؛ ރާއްޖޭގައި ސްވޯޑްފިޝްއެއް ބޭނިކަމުގެ ފަހުރު!
ސޯލްޓްލައިފް މޯލްޑިވްސްގެ ޒަމާންވީ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް؛ ރާއްޖޭގައި ހަތަރުވަނަ ސްވޯޑްފިޝްއެއް ބޭނިކަމުގެ ފަހުރު! މިއީ ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ އަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުޑަކުޑަ ގްރޫޕަކުން އުފެއްދި “ސޯލްޓްލައިފްމޯލްޑިވްސް”
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 18:57:30
ވެލިދޫ ކުނި ކޮށީގައި ރޯވި އަލިފާންގަޑު ޝިޔާމް ވޯލްޑް ފައަރ އިން ނިއްވާލައިފި
ވެލިދޫ ކުނި ކޮށީގައި ރޯވި އަލިފާންގަޑު ޝިޔާމް ވޯލްޑް ފައަރ އިން ނިއްވާލައިފިއެވެ. ވެލިދޫ ގައި މިއަދު ހިނގި އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 17:09:14
މިއަދަކީ ބޭބީސިޓަރސް ޑޭ؛ ލޮލުގެ ނޫރުފަަދަ ދަރިންގެ ދެވަނަ މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ހާއްސަ ކަމެއް ކޮށްލަމާ!
މިއަދަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި، އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރާ ބޭބީ ސިޓަރސް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ބަލާ އާޔާއިންގެ ދުވަހެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ހިތްތަކުގެ މާމެލާމެލި ކަމުގައިވާ ލޮބުވެތި
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 16:42:11
އިންޑިއާއަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
ދިވެހި ސަރުކާރުން އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް ދައްކަންޖެހޭ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ރޯލްއޯވާ ކުރަން އެދިއްޖެއެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ސަޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އަތުން
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 16:40:05
މަދީނާގައި ތައުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަދީނާގައި ތައުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވައިފިއެވެ. މަދީނާގައި ތައުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 16:26:00
ބަރުދަން އިތުރުކުރަން ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ ފައްކާ ބުއިމެއް!
މި މުޖުތަމައު ގައި މިތިބެނީ ވަރަށް ފާޑެއްގެ ބައެކެވެ. ފަލަވުމުމުން މީހާ ސިފަކުރަނީ ބެޓަރިއެއް ނޫނީ ބަރަބޮލެއް ކަހަލަ އެއްޗަކަށެވެ. ހިކިވުމުން ދަނޑިބުރިއެއް ނޫނީ މުރަނގަ ތޮޅިއެއްގެ ނަމުން ގޮވައެވެ. ފަލަވިޔަސް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 16:18:25
ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ކަރަންކާ އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2024 ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް
ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އަދި ކަރަންކާ ސްޕޯޓްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ކަރަންކާ އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2024 ފަށައިގެން ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް 10 މެޗު
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 15:58:50
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ 29 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފަށައިފި
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތު އުގަންނައިދީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިދިނުމަށް އަމާޒުކޮށް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-11 15:10:42