×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބޭސްލައިން ބަޖެޓު އޮގަސްޓު 12ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން އަންގައިފި
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 2022އިން 2024އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓު އޮގަސްޓް 12ގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފިއެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 23:29:00
ނަފްރަތުގެ އަމަލުތަކުގެ ބިލު ދީނާ ޚިލާފެއްނޫން
ނަފްރަތުގެ އަމަލުތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގާނޫނުލް އުގޫބާތު (ގާނޫނު ނަންބަރ 9/2014) އަށް އިސްލާހެއް ގެނަމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 2021 މެއި 25 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 23:13:00
ކްރޮއޭޝިއާއިން ޗެކް ރިޕަބްލިކާ އެއްވަރުކޮށްފި
ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ޑީ ގައި ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ގްލާސްގޯގެ ހެމްޕްޑެން ޕާރކްގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.މެޗު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 23:12:00
ފާޑުކިޔަން ވާނީ ފާޑުކިޔެން ހުންނަ ކަންކަމަށެވެ.
ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރެއެވެ. އދ ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭފުޅަކަށް ލިބުމަކީ ރާއްޖެއަށް ކޮންގޮތަކުން ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ކެމްޕޭނުކޮށްގެން ވަގުތު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 22:48:00
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޭސްތައް ނިސްބަތުން ދަށް ދުވަހެއް
މާލެ ސަރަޙައްދުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.ރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1000އިން މަތީގައި އުޅުމަށްފަހު، މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކޭސްތަކުގެ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 22:41:00
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިން އައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ...
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިން އައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ އިމްތިހާނެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ސޮއިކުރައްވާ އެމިނިސްޓްރީން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 22:37:00
ލ.ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
ލ ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 82 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 22:35:00
ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު އެރިކްސަން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
ޔޫރޯ 2020 ގައި ފިންލެންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ކާޑިއެކް އެރެސްޓަކާއެކު ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުނު ޑެންމާކުގެ މިޑްފިލްޑަރު ކްރިސްޓަން އެރިކްސަން ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު ގެޔަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.ޑެންމާކުގެ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 22:33:00
ގުޓަރޭސް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފި
5 އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެެވެ.193 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އދ ގެ އާއްމު މަޖިލީހުން ގުޓަރޭސް މި މަގާމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 22:03:00
ރައީސްގެ ޝުކުރު ދަރުމަވެރިންނަށް
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަން ވޮލަންޓިއަރ ކުރި ހުރިހާ ވޮލަންޓިއަރުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރެއްވި
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 21:31:00
ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ސްވިޑެން ދެވަނަ ބުރާ ގާތަށް
ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އީ ގައި ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ސްވިޑެންއިން ދެވަނަ ބުރާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ސެއިންޓް ފީޓަސްބާގްގެ ކްރެސްޓޮވްސްކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ސްވިޑެންއިން ކާމިޔާބު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 20:12:00
ޒެމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ
ޒެމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކެންނެތު ޑޭވިޑް ކައުންޑާ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުފުޅުން 97 އަހަރުގައި އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ނިއުމޯނިއާ ބައްޔަށް އެ ގައުމުގެ ކެޕިޓަލް ލުސްކާގެ މިލިޓަރީ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 13:29:00
އެންމެ ފަރުދަކު ވެސް މުންކަރާތަކަށް އަރައިގަންނަ ނަމަ، އެކަމުގެ...
މުޖްތަމައުގައި އެންމެ ފަރުދަކު ވެސް މުންކަރާތަކަށް އަރައިގަންނަ ނަމަ، އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، މުޅި މުޖްތަމައުއަށް ފޯރާނެ ކަމަށާއި، އެ ސުންޕާ އަމަލުގެ ސަބަބުން ﷲގެ ރަހުމަތާއި، ބަރަކާތް ކެނޑޭނެ ކަމަށް ހުކުރު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 13:16:00
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 7 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ 396ށް އަރައިފި
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 7 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ 396ށް އަރައިފިއެވެ.އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް 396 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 12:06:00
ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޖަވާހިރު ބޮޓްސްވާނާއިން ފެނިއްޖެ
ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޖަވާހިރު ބޮޓްސްވާނާއިން ފެނިއްޖެއެވެ.މި ޖަވާހިރު ފެނިފައިވަނީ ބޮޓްސްވާނާގެ ޑެބްސްވާނާ ޑައިމަންޑް ކޮމްޕެނީއަށް ޖްވަނެންގް ކިޔާ މައިނަކުންނެވެ. ޑެބްސްވާނާ ޑައިމަންޑް ކުންފުންޏަކީ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 11:53:00
ކޮވިޑް-19ގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ، މިއީ 202 ވަނަ މަރު
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ ނިޔާވީ އުމުރުން 68 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާ ނިޔާވީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 11:30:00
އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ...
އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިނގިރޭސިވިލާތުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް ސަރވިސަސް އިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށްޓަކައި
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 11:13:00
ވ. ފުލިދޫގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި ހަތަރު ފަތުރުވެރިންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ވ. ފުލިދޫ ބަނދަރުގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި ހަތަރު ފަތުރުވެރިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.ވ. ފުލިދޫއިން އެ މަންޒަރު ދުށް މީހަކު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ބުނީ ހާދިސާ ހިނގީ ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ. ލޯންޗު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 11:00:00
ފުވައްމުލައް ސިޓީން އިތުރު 11 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 19 މީހަކު ބަލިން...
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ފުވައްމުލައް ސިޓީން އިތުރު 11 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 19 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00ން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00ށް ނެގުނު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 09:31:00
ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށް
ޅ. ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފިއެވެ.އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ، ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ އެއްގަމު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 08:13:00
ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.އެމްޓީސީސީން ވަނީ ރ. ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާލާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެރަށު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 08:10:00
އިތުރު 862 މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި
އިތުރު 862 މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހީ 217 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެއިން ވެކްސިން ޖެހި 56 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-18 08:06:00
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމުގެ 50 އިންސައްތަ...
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މެއި މަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު ކޭސްތައް އިތުރުވުމުގެ 50 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އިންޑިޔާއިން ފެނިފައިވާ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓު ކަމަށް އެގައުމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-17 20:42:00
މަންމަ މަރާލުމަށްފަހު ދެ ހަފްތާވަންދެން މަންމަގެ މުޅަ މަސް ކޭ...
މަންމަ މަރާލުމަށްފަހު ދެ ހަފްތާ ވަންދެން މަންމަގެ މުޅަ މަސް ކަމުން ދިޔަ ސްޕެއިންގެ ފިރިހެނަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.2019 ވަނަ އަހަރު އަލްބާޓޯ ސަންޗޭޒް ގޯމޭޒް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-16 23:02:00
އިސްރާއީލުން އަނެއްކާވެސް ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފި
އިސްރާއީލުން އަނެއްކާވެސް ގާޒާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.ފަލަސްތީނުގެ ގްރޫޕަކުން، އިސްރާއީލުގެ ދެކުނުގެ ސަރަަހައްދަށް އިންސެންޑިއަރީ ބެލޫން ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުން ރައްދުގައި އިސްރާއީލުން މިވަނީ ގާޒާއަށް
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-16 12:46:00
އެސްޓްރަޒެނަކާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ މުއްދަތު ދެގުނައަށް...
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެސްޓްރަޒެނަކާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ މުއްދަތު ދެގުނައަށް އިތުރުކުރުން އެއީ ސައިންސްވެރިންގެ ނިންމުމެއް ނޫން ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.އެ ގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީންވަނީ އެސްޓްރަޒެނަކާގެ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-16 11:07:00
އިސްރާއީލުން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުމާ ދެކޮޅަށް ގާޒާގައި...
އިސްރާއީލުން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ހިނގާލުމާ ދެކޮޅަށް ގާޒާގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވި މި ހިނގާލުން ބާއްވާފައި މިވަނީ، އިސްލާރީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2021-06-16 08:02:00
އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ޓެރެރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް މަދަދުވެރިވާ ކަމަށް އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ޓެރެރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް މަދަދުވެރިވާކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އޮރްދޮޣާން އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޮރްދޮޣާން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 23:40:11
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، "ޗައިނާ – މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް" ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ބްރިޖް
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 19:52:23
އިތުރު 40 ރަށަކަށް އުރީދޫގެ +4G ނެޓްވާރކް ފުޅާކޮށްފި
އުރީދޫއިން އިތުރު 40 ރަށަކަށް އުރީދޫގެ +4G ނެޓްވާރކް ތައާރަފްކޮށް، 15 ޖެނުއަރީ 2017ގެ ކުރިން ހުރިހާ ރަށަކަށް އުރީދޫގެ 4G+ ނެޓްވާރކް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފިއެވެ.
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 19:08:55