×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ޓެރެރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް މަދަދުވެރިވާ ކަމަށް އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ޓެރެރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް މަދަދުވެރިވާކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އޮރްދޮޣާން އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޮރްދޮޣާން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 23:40:11
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، "ޗައިނާ – މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް" ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ބްރިޖް
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 19:52:23
އިތުރު 40 ރަށަކަށް އުރީދޫގެ +4G ނެޓްވާރކް ފުޅާކޮށްފި
އުރީދޫއިން އިތުރު 40 ރަށަކަށް އުރީދޫގެ +4G ނެޓްވާރކް ތައާރަފްކޮށް، 15 ޖެނުއަރީ 2017ގެ ކުރިން ހުރިހާ ރަށަކަށް އުރީދޫގެ 4G+ ނެޓްވާރކް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފިއެވެ.
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 19:08:55
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ބައެއް ބައިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕެކްޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމްގެ ބައެއް ބައިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 18:24:36
މި އަހަރަކީ އަހަރެންގެ ކެރިޔަރުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު: ރޮނާލްޑޯ
މި އަހަރަކީ ކެރިޔަރުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްތިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ދިން ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ބުނީ ޖުމްލަކޮށް މި އަހަރަކީ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 16:54:26
ޑޮލަރު ވިއްކާ ރޭޓަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: އެމްއެމްއޭ
ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ޑޮލަރަށް ޖެހޭ ރޭޓަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި އެމްއެމްއޭ ވެބްސައިޓްގައި އިންނަ އަދަދަކީ އެވްރެޖްކޮށް ޑޮލަރުގެ ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދައްކުވާދޭ ރެފަރެންސް އަދަދު ކަމަށް އެމްއެމްއޭ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 16:11:30
އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުވުން ފާހަގަވޭ: މާލެ އަންހެނުން ކޮމެޓީ
އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުވުން ފެންނަމުންދާކަމަށް މާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ބުނެފި އެވެ. ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 16:11:10
ނަހުލާގެ "މިހަށިން ފުރާނަ ދަންދެން" ފިލްމު އެވޯޑަށް ހުށަހެޅީ ސީޒަންގެ ނަން ނުހިމަނައި
ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް 2016 އަށް ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ފިލްމް "މިހަށިން ފުރާނަ ދަންދެން" ގެ ފޯމް ހުށަހެޅިއިރު އެ ފޯމުގައި ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ އަލީ ސީޒަންގެ ނަން ނެތްކަން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 16:02:43
އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް ގައުމު ދަރަނިވެރިކޮށްލުން!
ތެދު ވާހަކައެކެވެ. އުމްރާނީ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް އެއްފަހަރާ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ބްރިޖް އެޅުމާއި އުސް އިމާރާތްތައް އެޅުމާއި އަދި ކުދިކުދި ރަށްތަކުގެ ބަނދަރުތައް ހަދައި، ފަޅުތައް ފުންކޮށް، ބިން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 15:25:26
އެމެރިކާއިން އިންތިޒާމް ކުރާ "ގްލޯބަލް ޔޫގެރެޑް" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 29 ޑިސެމްބަރަށް ހަމަވަނީ
އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓްގެ ބިއުރޯ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އެފެއާޒް (އީސީއޭ)ގެ "ދަ ގްލޯބަލް އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް" (ގްލޯބަލް ޔޫގްރެޑް) ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 15:19:04
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ފުރަތަމަ އެއާރފޯސް ޕައިލެޓް އެމެރިކާ އިން ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެ
ތާލިބާންގެ ސަބަބުން ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ފުރަތަމަ އެއާރފޯސް ޕައިލެޓް އެމެރިކާ އިން ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެއެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ނިލޫފަރު ރަހުމާނީ އެމެރިކާ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 15:06:41
ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރަތުނަސިރީ ވިކްރަމަނައިކެ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލަ ސިރިސޭނައަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 13:01:43
200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑް ވިއްކަނީ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް: ފިނޭންސް
ސަރުކާރުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ބޮންޑް ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 12:36:02
މަލިކާ ޝަރާވަތު އަނެއްކާ ފިލްމު ކުޅެން ފަށަނީތަ؟
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޮލީވުޑާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި މަލިކާ ޝެރާވަތު އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމީދާއިރާ އާއި ގުޅެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. ޕެރިހުގައި ދިރިއުޅޭމުންދާ މަލިކާ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 12:26:11
ފާޓިލިޓީ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ޖެނުއަރީ މަހު ފަށަނީ
އަންނަ ޖެނުއަރީ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފާޓިލިޓީ ސެންޓަރުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަހްމަދު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ،
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 12:18:36
ބަލި އެނދުގައި އޮތް ފޭނަކަށް އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ބަލި އެނދުގައި އޮތް ފޭނަކަށް އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ "ސުޕަރ ފޭން" އަކަށް އަދިތްޔާ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާއަށް
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 12:13:10
އިހުމާލުވާ ބްރޯކަރުންގެ ލައިސެންސް ބާތިލުކުރެވޭ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި
ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކްލިއާ ކުރުމަށްޓަކައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ބްރޯކަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެއްޖެ ނަމަ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 11:52:50
ސެވިލް ޝައިދޭ ނަންފުޅަށް ރޫމޭނިއާގެ ރައީސް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
ރުމޭނިއާގެ އާންމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ލެފްޓިސްޓް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ހުށަހެޅި ސެވިލް ޝައިދޭ ނަންފުޅަށް ރޫމޭނިއާގެ ރައީސް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. ރުމޭނިއާގެ ރައީސް ކްލޯސް ލޯހަނިސް،
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 11:44:43
ޕްރިޔަންކާގެ "ބޭވޮޗް" މެއި 26 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ!
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ހޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާ "ބޭވޮޗް" އަށް އެމެރިކާގައި "އާރް" ރޭޓިން ދޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ. "އާރް" ރޭޓިންގއަކީ ބަހުރުވަ އާއި، ހަމަނުޖެހުމުގެ އިތުރުން، މަސްތުވާތަކެތީގެ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 11:39:47
އެއްވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ: އެލްޖީއޭ
އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެއްވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އިން ބުނެފި އެވެ. އެލްޖީއޭއިން ބުނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 10:54:21
އުއްތަރު ޕްރްދޭޝްގައި ރޭލެއް ދަގަނޑުން ކައްސާލައި މަދުވެގެން ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރު ޕްރްދޭޝްގައި ރޭލެއް ދަގަނޑުން ކައްސާލައި މަދުވެގެން ދެ މީހުން މަރުވެ 40 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. އަޖްމާ-ސީލްދާ އެކްޕްރެސްގެ މި ރޭލް ދަގަނޑުން ކައްސާލާފައިވަނީ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 10:30:32
ދަރިފުޅު ތައިމޫރް ގޮވައިގެން ސައިފް އާއި ކަރީނާ އަންނަ މަހު ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރަނީ!
ބޮލީވުޑް ސެލެބްރިޓީ ކަޕްލް ސައިފް އަލީ ޚާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ތައިމޫރް އަލީ ޚާން ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއެކު ސައިފް ވަނީ އެދެމައިންނަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމުގެ ގޮތުން ޗުއްޓީއެއް ނަގާފައެވެ.
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 10:00:06
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތިޖޫރީގައި ހުންނަން ޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހުރީ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮޑިޓް ކުރުމަށް އޮޑިޓަރުން ދިޔައިރު، އެ މިނިސްޓްރީގެ ތިޖޫރީގައި ހުންނަން ޖެހޭ ފައިސާ ހުރީ، ތިޖޫރީއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ފައިސާއާއެކު އެ މުވައްޒަފުގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 09:56:39
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕާލް ހާބަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
މީގެ 75 އަހަރު ކުރިން ޖަޕާނުން ބޮން އެޅި އެމެރިކާގެ ޕާލް ހާބަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. "ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިވެރިކަން އަލުން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 09:52:04
ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމާ ގުޅޭ "އެކްސަސައިޒް އެކުވެރިން 2016" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި
ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ހެޑްކްއޯޓަރޒް، ލ. ކައްދޫގައި ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށްވާ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމާ ގުޅޭ "އެކްސަސައިޒް އެކުވެރިން
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 09:45:05
އިޒްރޭލު ޕާލިމެންޓުގައި ހިމެނޭ ފަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ގޭބަންދުކޮށްފި
ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންނަށް މޮބައިލް ފޯނާއި ސިމް ކާޑު ފޯރުކޮށްދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާލިމެންޓުގައި ހިމެނޭ ފަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ގޭބަންދުކޮށްފި އެވެ. އިޒްރޭލު ޕާލިމެންޓް ނެއްސެތުގައި
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 09:38:34
ވަޅިޖެހުމުން ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް
ހުޅުމާލޭގައި ބޮލަގެ އަށް ތަނަކަށް ވަޅިޖަހާ ޒަހަމް ކޮށްލި ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 09:31:11
އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ އުފުލައިފި
އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކްރިސްޓީނާ ފެނަންޑޭޒްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ. ފެނަންޑޭޒް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވާފަ އެވެ.
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 09:19:09
އެމެރިކާ އިން އައިއެސް އަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށް ކުރި ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފި
އެމެރިކާ އިން ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ސަޕޯޓު ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުގާން ކުރެއްވި ތުހުމަތު އެމެރިކާ އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ. އެމެރިކާ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާނު މާކް
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 08:46:32
ފޭދޫ ފިނޮޅު ގަތް "ޗައިނާ" ކުންފުނީގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިޔަކު!
ފުލުހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދީފައި އޮންނަ މާލެ އަތޮޅު ފޭދޫ ފިނޮޅު ބީލަމަކާ ނުލައި ވިއްކާލާފައިވަނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ވެސް ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް ކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެ.އެމްވީ - 2016-12-28 08:45:02