×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކޮވިޑް 19: އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހާލަތު ކުރިއެރުވުމަށް ގައުމީ ޓާސްކް ފޯހެއް
ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް19 ވައިރަހުން އަރައިގަނެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހާލަތު އާރާސްތު ކުރުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ، ވިލަރެސްކޮށް، ހިންގާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2020-05-07 12:44:25
ވެރިކަމުގައި މިތިބީ އެމްޑީޕީން، މެޖޯރިޓީ ދެއްވައިފިނަމަ ތަފާތު ދައްކާނަން: ރައީސް
މިއަދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި މިތިބީ އެމްޑީޕީން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ ތަފާތު ދައްކަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 15:56:17
މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ނޫނީ ބްރިޖަކަށް ނޭރޭނެ!
މިރޭ 12 އަށްފަހު މާލެއާއި ހުޅުލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި، ބްރިޖާ ގުޅިފައިވާ ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ސައިކަލު ދުއްވޭނީ ހެލްމެޓު އަޅައިގެން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޓްރާންސް މިނިސްޓްރީގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 14:34:16
ޕާޓީތަކަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއްކަން ގަބޫލުކޮށް، އަޅުންގެ ގޮތުގައި އުޅެގެން ނުވާނެ: އަލްހާން
ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ރާއްޖެ ފުރޮޅާލިއިރު އުފެދުނު ކުލަތަކަކީ މާ މުގައްދަސް އެއްޗެއްކަން ގަބޫލުކުރާ ކުރުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 14:05:44
މާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
މާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއަކުން މަރުވެފައިވައިވާ ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ ބުނީ، ގަލޮޅުގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސް ކޮޓަރިއަކަށް ވަތް މީހަކު ނުނިކުމެގެން ރޭ ދަންވަރު 1:47 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 13:02:58
ނާދިރާއަށް ވޯޓްދެއްވާ! އެއީ ގެއްލިގެންދާނެ ވޯޓެއްނޫން: ރައީސް މައުމޫން
ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގަލޮޅުދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އާމިނަތު ނާދިރާއަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް ރައީސްމައުމޫން އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 09:20:10
ޕާޓީން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އޮންނާނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް: އަލްހާން
ސަރުކާރުން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަތީ މަސްލަހަތާ ހިލާފަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް އޮންނާނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ކަމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަލްހާން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 09:15:11
ޔާމީނަށް ”ވާނުވާ“ ޖަހާފައި ޖަލުގައި ނުބެހެއްޓޭނެ، ދޫކުރައްވާ: ގާސިމް
ސަރުކާރާ މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލުން މިނިވަން ކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 09:00:08
ސަގީފު، ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް!
ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ހިޔާލު ހޯއްދެއްވުމަށް އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ހުސެއިން ސަގީފު ދޮރުން ދޮރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 08:45:05
ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ސިންގަޕޫރާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ބައެއް ދާއިރާތަކުން ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ސިންގަޕޯރގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ސިންގަޕޯރގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-09 08:30:06
ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުކަމުން އަޒްލީން ވަކިކޮށްފި
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އަޒްލީން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމީ އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީންނެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-08 20:20:21
މާފުށީގައި ގެނބުނު ތިން ފަތުރުވެރިއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
މާފުށީގައި ގެނބުނު ތިން ފަތުރުވެރިއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި ކ. މާފުށީގައި ގެނބުނު ތިން ފަތުރުވެރިއަކު އާންމުން ވެގެން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު މެންދުރުފަހު 3:24 އެހާއިރު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-08 18:22:09
ރައީސް އާއި ނަޝީދު އައްޑޫއަށް! ވަޑައިގަތީ އަންހެން ކުރޫއިން އޮޕަރޭޓްކުރި ފްލައިޓެއްގައި!
މުޅިން އަންހެން ކްރޫއެއް އޮޕަރޭޓު ކުރި ފްލައިޓެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ފުރާވަޑައިގަތީ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-08 16:35:33
ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވާނީ ހައްގު މަގާމަށް އަންހެނުން ގެނައުމުން: ރައީސް
ގައުމެއްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހައްގު މަގާމަށް އަންހެނުން ދިއުމަށް އެންމެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ، އަންހެނުންގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-08 16:27:24
ލަންކާގެ ކޮއްލުޕިޓިޔާގައި ބޮޑު ގޮވުމެއް ގޮވާ 11 ފިހާރައަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ
ލަންކާގެ ކޮއްލުޕިޓިޔާގައި ގޮވުމެއް ގޮވާ ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެ 11 ފިހާރައަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ ކޮލަމްބޯ: ލަންކާގެ ކޮއްލުޕިޓިޔާގައި އެއްޗެއް ގޮވާ ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެ، 11 ފިހާރައަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-08 14:20:08
އިސްލާމްދީނުގެ ސަލާމް ދޫކޮށްލައި ”ހަލޯ“، ”ހާއީ“ ކިޔުމަކީ ﷲގެ ރަހުމަތް ބޮލާލާ ޖެހުން: ހުތުބާ
އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި ހާއްސަ އިބާރާތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސަލާމް ދޫކޮށްލައި، އެހެން އިބާރާތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ﷲގެ ރަހުމަތް ބޮލާލާ ޖެހުން ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްެޖެއެވެ.
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-08 13:27:34
24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ޔާމީން އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި
ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފައިވާއިރު އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެއްވުމަށްފަހު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 21:44:29
ނޭވާ ހިއްލާ ބަލީގެ އަލާމާތްތަށް
ނޭވާހިއްލުން ނުވަތަ އެސްމާއަކީ ފުއްޕާމެޔަށް (ލަންގް) ދިމާވާ ބައްޔެކެވެ. ނޭވާލުމަށް ފުއްޕާމެޔާއި ގުޅިފައިވާ ހޮޅި (ބްރޮންކަސް) ގައި އިންފްލެމޭޝަނެއް އުފެދި، ދަވަހެދި، އެހޮޅީގެ އެތެރެފަރާތް ދުޅަވެ، އެހޮޅީގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 15:54:32
ނޭމާގެ އެނބުރި އައުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާސާގެ ރައީސް: ޑެމްބެލޭ މާ ރަނގަޅު!
ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަށްވުރެ އެ ޓީމުގެ ހަލުވި ވިންގު އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ބާސާގެ ރައީސް ޖޯސެޕް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބާސާގެ ރައީސް އެހެން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 15:31:33
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަން އަކަށް ޑރ. ކިނާނަތު
މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ކިނާނަތު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު ބުނީ، އެ މަގާމަށް މއ. ބޮޑުދަހަރާގޭ ޑރ. މުހައްމަދު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 15:23:43
ރެހެންދި އެވޯޑް ނުވަ ކަނބަލަކަށް
ގައުމަށާއި މުޖުތަމައުއަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަނބަލުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުންދޭ ރެހެންދި އެވޯޑު މި އަހަރު ނުވަ ކަނބަލަކަށް ދީފިއެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 14:44:46
ރެއާލްގެ ވިނިސިއަސް ޖޫނިއާ އަށް އަނިޔާވެ، ދެ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް!
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ވިނިސިއަސް ޖޫނިއާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 14:27:14
ވިހެއުމުން ލިބޭ މެޓާނިޓީ ލީވް ހަ މަހަށް އިތުރުކޮށްފި
ސިވިލް ސާވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ މެޓާނިޓީ ލީވް މުސާރައާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 12:14:05
ތިން ކެފޭއަކަށް 24ގަޑިއިރު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ސައުވީސް ގަޑި އިރު ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ މާލޭގެ ތިން ކެފޭއަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ. މިނިސްޓްރީން ރޭ ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 24 ގަޑި އިރު ހުޅުވައިގެން ވިޔަފާރި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 09:15:06
ޑިމޮކްރަސީ އެންމެ މަތީ މަރުހަލާއަށް ރާއްޖެ ގެންދެވޭތޯ އެމްއާރުއެމުން މަސައްކަތް ކުރާނެ: މައުމޫން
ޑިމޮކްރަސީ އެންމެ މަތީ މަރުހަލާއަށް ރާއްޖެ ގެންދެވޭތޯ އެމްއާރުއެމުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވީ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-07 08:30:09
ފެންވަރުވަން އުޅުނު އެތެއްގެ ދަށުވެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ފެންވަރުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެތެއްގެ ދަށުވެ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، އެ ހާދިސާ ހިނގީ ކެރެލާގެ ކޮއްތަޔަމްގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ ހާދިސާގެ މަންޒަރުތައް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-03-06 17:04:38