×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފްރެންކީ ޑި ޖޮންގ އަޔެކްސް ދޫކޮށްލަނީ ބާ..!
ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ބޮޑެތި ކުލަބްތަކުން ގެންދަން އެންމެބޮޑަށް ފާރަލަމުންދާ އެއްކުޅުންތެރިޔެއްކަމުގައި އަޔެކްސް އެމްސްޓެޑަމް އަށް ކުޅޭ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޖޮންގ ދިޔުން އެންމެގާތް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-11 08:30:08
ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ މަސައްކަތާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ: މައުމޫން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ މަސައްކަތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހި ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބުދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-11 07:30:04
ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 16 ބިލެއް މަޖިލީހަށް
ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 16 ބިލެއް ހުށެހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-11 03:57:16
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައިފިއެވެ. އޭސީސީންނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 27 މައްސަލައަކުން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 16:00:19
އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ފަޅު ރަށްތަކާއި، ފަޅުތަށްވިއްކާ މައްސަލަ: އަލީ ވަހީދު
އަތޮޅުތަކުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ވެރިކަމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެ އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ފަޅު ރަށްތަކާއި، ގިރިތަކާއި، ފަޅުތަށް ވިއްކަމުންދާ މައްސަލަކަމުގައި ޓޫރިޒަމް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 15:40:38
އެއާޕޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް 700 ސައިކަލް ޒޯން ހަދައި ހިލޭ ޕާކު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޕާކު ކުރެވޭ ޕާކިން ޒޯނެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިންނަމަ އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ސައިކަލް ޕާކު ކުރަން ގަޑިއިރަކަށް 10
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 15:12:55
ރައްޔިތުން މިސަރުކާރު އުފެއްދީ ދިވެހީންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް: ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މި ސަރުކާރު އުފެއްދީ ދިވެހީންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 15:07:57
ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ފާޑު ކިޔުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާނެ:ރައީސް
މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކާ މެދު ފާޑު ކިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާނެކަމަށާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 15:03:13
ތަންމައްޗަށް ހީސްލުން ހުއްޓުވާނެ ގޮތްތައް!
ތަންމައްޗަށް ހީސްލެވުމަކީ އެކި އުމުރުފުރައިގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. އެއީ ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް ރައްދުވާ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަން ހާމަކުރަން ލަދު ގަންނަ ނުވަތަ ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 09:00:05
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ފަޅާއަރުވާ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ފަޅާއަރުވާ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 07:45:05
އިސްލާމްދީން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި ޖީލުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއް: ހޯމް މިނިސްޓަރ
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތަކީ ކާބަފައިން ގެނެސްދީފައިވާ ބޮޑު އަމާނާތެއްކަމަށާއި، އެކަންކަން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި ޖީލުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މުހިއްމު ޒިންމާއެއްކަމުގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 07:30:08
ސަލްމާން ބޭނުންވަނީ ކަޕިލް އާއި ސުނިލް އަލުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް
މަޝްހޫރު ދެ ކޮމީޑިއަނުން ކަމަށްވާ ކަޕިލް ޝަރްމާ އާއި ސުނިލް ގުރޯވަރު އަލުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ތަރި ސަލްމާން ޚާން އެދިއްޖެ އެވެ. ކަޕިލް އެނބުރި އައުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-10 07:30:05
އަމާޒަކީ، ޝަރުއީ ދާއިރާއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައި އޮތުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 18:09:43
ކޮރަޕްޝަނުން ހިންގާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބުދީގެން ނޫނީ އެ ވަބާއިން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ: ގާސިމް
ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ބަލައި ތަހުގީގުކޮށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ހައްގު އަދަބުދީގެން ނޫނީ އެ ވަބާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 17:44:13
ޖަނބުރޯލް: ދަރިފަނިތައް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ
ހުތްފޮނި މޭވާއެއް ކަމުގައިވާ ޖަނބުރޯލަކީ މޭވާއެއްގެ ކަމަށް ވިޔަސް ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައިވެސް ޖަނބުރޯލު ބޭނުންކުރެއެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުތަކާއި ތަފާތު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 17:19:38
ޕިކްޕޯސްޓްން ތަކެތި ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
ޕިކްޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ނެގުމަށް ދީފައި އޮންނަ 24 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތު 12 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ބުނީ އެގޮތަށް ނިންމާފަވަނީ ކޮންމެއަހަރެއްގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 15:42:55
ރާއްޖެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ އަސްލަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން: މައުމޫން
ދިވެހިރާއްޖެ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ދެމިއޮތުމުގެ އަސްލަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީންކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 15:16:12
މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެކްސިކޯގެ އަންހެނަކަށް!
މިއަހަރުގެ މިސް ވޯލްޑް ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީ އަކަށް މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ ވެނެސާ ޕޮންސޭ ދި ލިއޯން އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއީ މިސް ވޯލްޑްގެ 68 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި މިސް ވޯލްޑުގެ ޝަރަފް މެކްސިކޯގެ އަންހެނަކަށް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 11:21:28
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ޕެޓްރޯލް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ސަވައިލަންސް ޕެޓްރޯލް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއެކު ކުރާ އެ ޕެޓްރޯލްއަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ، އިންޑިއަން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 10:57:07
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ވެރިންނާއި ވަޒީރުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ ބަޔަކަށްވާންޖެހޭނެ: ރައީސް
ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފުހެލައި، ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ވަޒީރުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ ނަޒާހަތްތެރި ބަޔަކަށްވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 10:38:27
”ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯ ކާ“ އިން ދްރަޝްތީ ވަކިވީ މިހެންވެ
ކަލާސް ޓީވީ އިން ދައްކަމުން އަންނަ ”ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯ ކާ“ އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށްވެސް މަގުބޫލު ސިލްސިލާއެކެވެ. ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިއަކު ވަދެ އެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 10:15:04
އެޕަލްވޮޗް އެއް ނުގަނެ މި ސްމާޓްވޮޗް ގަތުން ރަނގަޅު ސަބަބުތައް!
ތިވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް ހަތަރެއް ގޯސް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ޑިސްޕުލޭ ސަޅިވެފައި އައިފޯންއާ ގުޅޭ ގުޅުން ވެސް ބަރާބަރެވެ. ނަމަވެސް އުފަން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ކިޔާއިރު ނުވަތަ ސްމާޓްވޮޗްއެއް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 10:00:05
މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ދަލުގައި ޖެހުނީ 48 ކިލޯގުރާމްގެ ކޮކެއިން! އަގު 4 މިލިއަން ޑޮލަރު!
ދޭހާ އަތްވެއްގައި ވެހޭހާ ވާރެއެއްގައި، ގަދަޔަސް މަޑަކަސް މާކަނޑަށް ނުކުމެ މަސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ސާބަސް ހައްގު މަސައްކަތެކެވެ. ބުރައަކަސް އެއީ ރަނގަޅު އުޖޫރައެއް ލިބޭ ވެސް މަސައްކަތެކެވެ. އޭގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 09:30:04
އަލިމަހުން ޖަރީކޮށްފައިވާ އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއް!؟
އަލިމަހަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވެސް އަގުބޮޑު އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން އަލިމަސް ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކިތަންމެ ކުޑަ އެއްޗެއް ވިޔަސް، އޭގެ އަގު އަރައިގެން ދެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ އެއްޗެއްގައި އަލިމަސް ގިނަވި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 09:00:06
އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑު: މިނިސްޓަރ މަލީހު
އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑުކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-09 08:00:06
ނައްތާލުމަށްޓަކާ ބާވެ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ 12500 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްހަފް ބަލައިގެންފި!
ބާވެ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ މުސްހަފް ނައްތާލުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އާންމުންގެ ފަރާތުން 12500 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްހަފް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-08 21:14:49
ޅަދަރީންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ހަރުލައްވައިދިނުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
ދިވެހި ޅަދަރީންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ހަރުލައްވައިދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ތަރުބަވީ މުއައްސަސާތަކާއި މުދައްރިސުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-08 21:13:11
ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ
މިދިޔަހަފްތާގެ ބުދަދުވަހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރަށާއި އެކި ތަންތަނަށް ލިބުނު ގެއްލުން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-08 21:00:35
މިސްކީނުން ބެލެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން
ރުއާނުގައި، މިސްކީނުންގެ މައްޗަށް ރަޙުމް ބެހެއްޓުމަށާއި އެމީހުންނަށް ކާންދިނުމަށާއި އަޅާލުން ބެހެއްޓުމަށް ހިތްވަރުދީ، އަދި މިސްކީނުން އިހުމާލުކޮށް އެމީހުންނާމެދު ހަރުކަށިވާ މީހުންނަށް އިންޒާރުދީފައި، އެވަރުން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-08 18:25:25