×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އަލީ ވަހީދަށް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ ހަވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 21:29:18
ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސް އިން އާކަށް 35000 ރުފިޔާގެ އެހީއެއް!
ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް)އަށް 35000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ. މިއީ ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓާފުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ދިން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 21:06:27
ފަރުވާ ނުލިބި، ޔަމަނުގައި އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިތިބި ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ
ގައުމުން ބޭރުން ލިބެންޖެހޭ އަވަސް ފަރުވާ ނުލިބި، ހަނގުރާމައިގެ ވިލާގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ޔަމަނަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑަކުން ގުޅިފައި ތިބި ފިރިހެން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ދެ ހަފްތާގެ އަބްދު އަލް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 20:47:52
ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްއާރުއެމް ގެ ތާއީދެއް ނެތް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށްހުންނަވައިގެން ހިނބްގަވާ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގެ ނަމުގައި މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރައްވަން މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓު (އެމްއާރުއެމް)
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 17:20:36
އޭސީސީ ގެ ރައީސް ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަނީ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ލުތުފީގެ މިފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަން ފުލުހުން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 17:06:20
އަތޮޅު ތެރެއަށް 633 ނަރުހުން ހޯދަނީ
އަތޮޅު ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 633 ނަރުހުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އަތޮޅުތެރޭގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 16:17:46
ރާއްޖެ ގެނައި 3 ޕާރުސަލަކުން ޕާޓީ ޑުރަގްސް އަތުލައިގެންފި
ކްރިއާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނައި ތިން ޕާރުސަލަކުން ޕާޓީ ޑުރަގްސް ތަކެއް އަތުލައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ، މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ހިފެހެއްޓި އެ ތިން ޕާރުސަލް ވެސް އައިސްފައިވަނީ ނެދަލެންޑްސް އިން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 15:35:56
އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަނަކަށް ނަޒާކީ ޒަކީ ހަމަޖައްސައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ޗެއާމަން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ ދާތޯ މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ ޒަކީ) ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 14:58:55
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 13:26:18
ނަމާދު ކުރަމުންދިޔަ ވަގުތު ވެސް މިސްކިތު ފާހާނަ ތެރޭގައި މަސްތުވާން!
ނަމާދު ކުރަމުންދިޔަ ވަގުތު މާލޭ މިސްކިތެއްގެ ފާހާނާ ތެރޭގައި ޒުވާނަކު މަސްތުވާން އިން ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ފާހާނާ މަތިން ނަގާފައިވާ އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މިސްކިތެއްގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 22:07:32
އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 20 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 20 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައިވާ އިސްރާއީލާއި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 21:39:34
އޭސީސީގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ކަންކަން ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމުގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 20:03:44
މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ، ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިހާރު މެލޭޝިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 19:38:46
ސޯލާއަށް ހާއްސަކޮށް، ސްޓެލްކޯއިން ސޯލާ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރަނީ
އަވިން ކަރަންޓް އުފެއްދުން ނުވަތަ ސޯލާ އެނާޖީގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސޯލާ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގުނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުގުނީ ވިދާޅުވީ،
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 19:22:41
ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރާއެކު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަޒުރާ މޫސާއާއެކު އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ، ދާއިރާގެ މަގުތައް ސާފުކޮށްފިއެވެ. ”ސާފު ރީތި މާފަންނު މެދު“ގެ ނަމުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށްދިޔަ ފުރަތަމަ ހަރަކާތުގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 17:46:51
މިއޮތީ މާ ކެބެޖެއް! މީހަކާ އެއްވަރު!
ބެލްމާން، އޮސްޓްރޭލިއާ: އާދަޔާ ހިލާފު ސައިޒުތަކަށް ހުންނަ އެއްޗެހި ދެކެމުއެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ފެންނަ ސައިޒަށްވުރެ ދެތިން ގުނަ އެއް ބޮޑު އެއްޗެހި ވެސް ހުރެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކު
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 16:26:51
ބޭރުގެ އެހީ ލިބުނަސް މުހިންމީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުން: ރައީސް ނަޝީދު
ރާއްޖެއަށް މުހިންމީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ފައިދާ ހޯދައިގެން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެވަޑައިގެން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 15:56:42
އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް ބަލައިގެންފި
އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން 86 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ވެސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ބަލައިގެންފިއެވެ. ކުލަގަދަ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 15:26:14
އިންޑިއާއިން ހިފެހެއްޓެ ދިވެހި މަސްދޯނި ދޫކޮށްލައިފި
އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަތް ދިވެހި މަސްބޯޓު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރުން އޮންނަ އިންޑިއާގެ ލަކްޝަދްވީޕްގެ ސުހެލި އެޓޯލް ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ”ވީވަރު“ ނަމަކަށް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 14:50:49
ވިހެއުމަށްފަހު ބަނޑު ކުރިން ހުރިގޮތަށް ރީތިކޮށް ބަހައްޓާނެގޮތް
ބަނޑު ކުރިން ހުރިގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކާ ގާތުން ދިނުމަކީ ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ވިހެއުމަށްފަހު ކުރީކޮޅުގައެވެ. ގާތުން ދިނުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވެފައިވާ ހަކަތައާއި އަންދާ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 12:05:30
ރައީސް މައުމޫން، ޑރ. މަހާތިރްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރ ޑރ. މަހާތިރް ބިން މުހައްމަދާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މައުމޫން މެލޭޝިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މަހާތިރްއާ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 21:44:22
ރައީސް ނަޝީދު، މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. މޯދީއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފޮޓޯތަކާއެކު ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 21:33:46
އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި
އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ދިވެހި މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މަސްބޯޓެއް އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 21:19:11
ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ދެއްވި ދައުވަތު މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި
ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި ދައުވަތު މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތިރް ބިން މުހައްމަދު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް އެދި ރައީސް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 20:59:25
ވެލިގާގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާބަކިއު ގްރިލްއެއް ހިލޭ!
ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ މެޓާބޯ ބްރޭންޑުގެ ބާބެކިއު ގްރިލްއެއް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ހިލޭ ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެލިގާ ހާޑްވެއާއިން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ހާޑްވެއާ
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 18:49:57
މާ ބޮޑަށް ފަލަވުމަކީ ޖިންސީ ހަޔާތަށް ބުރޫ އަރުވާ ކަމެއްތަ؟
ބޮޑަށް ފަލަވުމަކީ ޖިންސީ ހަޔާތަށް ބުރޫ އަރުވާ އެތައް ކަމެއް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް ލޭގެ ޕްރެޝަރ މައްޗަށް ދިއުން އަދި އެއާގުޅިގެން ދީ އުޅޭ ބޭސްތަކުގެ ސަބަބުން ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި ވަރުޖެހުމަށް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 18:00:07
މި މަންމަ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުން ލަސްކުރީ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅަށްޓަކާ!
ދަރިއަކަށްޓަކާ މަޔަކު ވެދާނެ ގުރުބާނީ ހިޔާލަށް ކީއްކުރަންތޯ ސިފަ ވެސް ނުކޮށްލެވޭނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނުގައި އެފަދަ އެތައް ހާދިސާއެއް ހިނގާއިރު، އެވާހަކަތައް އަޑުވެސް އިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިފަހުން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 15:45:13
ރައީސް ސުވާލެއް: ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ”ފޮރުވާފައި“ ބޭއްވީ ކީއްވެތޯ؟
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ފަރާތުން ކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ނިންމާފައި ތިން އަހަރު ވަންދެން
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-15 01:59:00
އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރީ ޑޮލަރު ގަތް ފައިސާ، އޭސީސީން ސުވާލުކޮށްފައެއް ނެތް: ވިލާ ޓްރެވަލްސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބުނު އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓުން ޖަމާކުރި ހަތް ލައްކަ ޑޮލަރަކީ އެސްއޯއެފްއުން ގަތް ޑޮލަރުތަކެއް ކަމަށް ވިލާ ޓްރެވަލްސް
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-14 21:48:40